Процедура : 2018/0044(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0261/2018

Внесени текстове :

A8-0261/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0086

ДОКЛАД     ***I
PDF 773kWORD 95k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

(COM(2018)0096 – C8‑0109/2018 – 2018/0044(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Павел Свобода

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

(COM(2018)0096 – C8‑0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0096),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0109/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0261/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Правилното функциониране на вътрешния пазар изисква стълкновителните норми в държавите членки да препращат към едно и също национално право като приложимо право независимо от това коя е държавата членка на съда, пред който е подаден искът, за да се повиши предвидимостта на изхода на спора, сигурността по отношение на приложимото право и свободното движение на съдебни решения.

(3)  Правилното функциониране на вътрешния пазар изисква стълкновителните норми в държавите членки да препращат към едно и също национално право като приложимо право независимо от това коя е държавата членка на съда, пред който е подаден искът, за да се повиши предвидимостта на изхода на спора, правната сигурност по отношение на приложимото право и свободното движение и признаването на съдебни решения.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Понастоящем на равнището на Съюза не съществуват стълкновителни норми, уреждащи действието (или имуществените последици) спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Тези стълкновителни норми са установени на равнището на държавите членки, но са несъгласувани и са често неясни. При трансграничното прехвърляне на вземания несъгласуваността на стълкновителните норми води до правна несигурност за това кое право се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Липсата на правна сигурност създава правен риск при трансграничното прехвърляне на вземания, който не съществува при прехвърлянията в рамките на съответната държава, тъй като различните национални материалноправни норми могат да бъдат прилагани в зависимост от държавата членка, чиито съдилища или органи решават спора за правото върху вземанията.

(11)  Понастоящем на равнището на Съюза не съществува хармонизиран набор от правила относно стълкновителни норми, уреждащи действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Тези стълкновителни норми са установени на равнището на държавите членки, но са несъгласувани, тъй като са основани на различни свързващи фактори за определяне на приложимото право, което ги прави следователно неясни, особено в държавите, където тези правила не са уредени от отделни законодателни разпоредби. При трансграничното прехвърляне на вземания несъгласуваността на стълкновителните норми води до правна несигурност за това кое право се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Липсата на правна сигурност създава правен риск при трансграничното прехвърляне на вземания, който не съществува при прехвърлянията в рамките на съответната държава, тъй като различните национални материалноправни норми могат да бъдат прилагани в зависимост от държавата членка, чиито съдилища или органи решават спора за правото върху вземанията; имплицитно резултатът от конфликт за приоритет, що се отнася до собственика на вземане след извършването на трансгранична сделка, ще варира в зависимост от приложеното национално право.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Ако приобретателите не знаят за съществуването на правния риск или решат да не го вземат предвид, те могат да претърпят неочаквани финансови загуби. Несигурността относно това кой притежава правото на собственост върху вземанията, които са предмет на трансгранично прехвърляне, може да доведе до верижни ефекти и да задълбочи и удължи въздействието на дадена финансова криза. Ако приобретателите решат да намалят правния риск като потърсят специфичен правен съвет, те ще имат по-високи разходи по сделките, каквито разходи не са необходими при прехвърляне на вземания в национален контекст. Ако правният риск има възпиращ ефект върху приобретателите и те решат да избегнат риска, те могат да пропуснат бизнес възможности, а пазарната интеграция може да бъде намалена.

(12)  Ако приобретателите не знаят за съществуването на правния риск или решат да не го вземат предвид, те могат да претърпят неочаквани финансови загуби. Несигурността относно това кой притежава правото на собственост върху вземанията, които са предмет на трансгранично прехвърляне, може да доведе до верижни ефекти и да задълбочи и удължи въздействието на дадена финансова криза. Ако приобретателите решат да намалят правния риск като потърсят специфичен правен съвет, те ще имат по-високи разходи по сделките, каквито разходи не са необходими при прехвърляне на вземания в национален контекст.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Този правен риск може също да има разубеждаващ ефект. Приобретателите и прехвърлителите могат да изберат да го избегнат, пропускайки бизнес възможности. Следователно тази липса на яснота не изглежда в съответствие с целта за пазарна интеграция и с принципа за свободно движение на капитали, заложен в членове 63 – 66 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С настоящия регламент се цели да се осигури правна сигурност посредством установяване на общи стълкновителни норми, определящи кое национално право се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания.

(13)  С настоящия регламент се цели да се осигури правна сигурност посредством установяване на общи стълкновителни норми, определящи кое национално право се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, като се увеличи броят на трансакциите за трансгранични вземания, така че да се насърчат трансграничните инвестиции в Съюза и да се улесни достъпът до финансиране за дружествата, включително малките и средни предприятия (МСП), и потребителите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Настоящият регламент не е предназначен да промени разпоредбите на Регламент (ЕО)  593/2008 относно собствения ефект на доброволно прехвърляне на вземане, както между прехвърлител и приобретател или между приобретател и длъжник.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Стълкновителните норми, предвидени в настоящия регламент, следва да уреждат имуществените последици от прехвърлянето на вземания между всички страни, участващи в прехвърлянето (т.е. между прехвърлителя и приобретателя и между приобретателя и длъжника), както и по отношение на трети лица (например, кредитор на прехвърлителя).

(15)  Стълкновителните норми, предвидени в настоящия регламент, следва да уреждат последиците от прехвърлянето на вземания по отношение на трети лица, например кредитор на прехвърлителя, с изключение на длъжника.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Вземанията, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, са търговските вземания, вземанията, произтичащи от финансови инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти44, и паричните средства, кредитирани по сметка в кредитна институция. Финансовите инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС включват ценните книжа и дериватите, търгувани на финансовите пазари. Докато ценните книжа са активи, дериватите са договори, които включват както права (или вземания), така и задължения за страните по договора.

(16)  Вземанията, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, включват търговските вземания, вземанията, произтичащи от финансови инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета44 относно пазарите на финансовите инструменти, и паричните средства, кредитирани по сметка в кредитна институция. Финансовите инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС включват ценните книжа и дериватите, търгувани на финансовите пазари. Докато ценните книжа са активи, дериватите са договори, които включват както права (или вземания), така и задължения за страните по договора.

___________________

___________________

44 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

44 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)   Настоящият регламент се отнася до действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Той не обхваща прехвърлянето на договори (например договори за деривати), включващи както права (или вземания), така и задължения, или новацията на договори, включващи такива права и задължения. Тъй като настоящият регламент не обхваща прехвърлянето или новацията на договори, търгуването с финансови инструменти, както и клирингът и сетълментът на тези инструменти ще продължат да се уреждат от правото, приложимо към договорни задължения, както е определено в Регламента „Рим I“. По принцип това право се избира от страните по договора или се определя от недискреционни правила, приложими по отношение на финансовите пазари.

(17)  Настоящият регламент се отнася до действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. По-специално той обхваща прехвърлянето на договори (например договори за деривати), включващи както права (или вземания), така и задължения, или новацията на договори, включващи такива права и задължения.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Въпросите, уредени с Директивата относно финансовите обезпечения45, Директивата относно окончателността на сетълмента46, Директивата относно ликвидацията47и Регламента за регистъра48, не следва да бъдат засегнати от настоящия регламент.

(18)  Въпросите, уредени с Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета45, Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета46, Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета47 и Регламент (ЕС) № 389/201348 не следва да бъдат засегнати от настоящия регламент, тъй като обхватът на стълкновителните норми, съдържащи се в настоящия регламент, и обхватът на стълкновителните норми, съдържащи се в посочените три директиви следователно не се припокриват.

_________________

_________________

45 Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

45 Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

46 Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

46 Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

47 Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).

47 Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).

48 Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).

48 Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В съответствие с пазарната практика и нуждите на участниците на пазара, действието спрямо трети лица на прехвърлянето на определени вземания следва по изключение да се урежда от правото, уреждащо прехвърленото вземане, т.е. правото, което урежда първоначалния договор между кредитора и длъжника, който поражда вземането.

(25)  В съответствие с пазарната практика и нуждите на участниците на пазара, действието спрямо трети лица на прехвърлянето на определени вземания следва по изключение да се урежда от правото, уреждащо прехвърленото вземане, т.е. правото, което урежда първоначалния договор между кредитора и длъжника, от който възниква вземането.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Следва да се осигури гъвкавост при определянето на приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в контекста на секюритизацията, за да се отчетат нуждите на всички участници в секюритизацията и да се улесни разширяването на пазара на трансгранични секюритизации чрез включване на по-малки оператори. Въпреки че правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя следва да се прилага по правило към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в контекста на секюритизация, прехвърлителят (инициаторът) и приобретателят (дружеството със специална цел) следва да могат да избират приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания да бъде правото, уреждащо вземането. Прехвърлителят и приобретателят следва да могат да решат, че към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в контекста на секюритизация също ще се прилага общото правило за правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя или следва да могат да изберат правото, уреждащо прехвърленото вземане, в зависимост от структурата и характеристиките на сделката, например броя и местонахождението на инициаторите и броя на правните режими, уреждащи прехвърлените вземания.

заличава се

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Конфликти за приоритет между приобретатели на едно и също вземане могат да възникнат, когато, що се отнася до едно прехвърляне, към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания се прилага правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя, а що се отнася до друго прехвърляне — правото, уреждащо прехвърленото вземане. В такива случаи приложимото право за решаване на конфликта за приоритет следва да бъде правото, приложимо към действието спрямо трети лица на онова прехвърляне на вземането, което първо е станало противопоставимо на трети лица съгласно приложимото към него право.

(29)  Конфликти за приоритет между приобретатели на едно и също вземане могат да възникнат, когато, що се отнася до едно прехвърляне, към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания се прилага правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя, а що се отнася до друго прехвърляне — правото, уреждащо прехвърленото вземане. В такива случаи приложимото право за решаване на конфликта за приоритет следва да бъде правото, приложимо към действието спрямо трети лица на онова прехвърляне на вземането, което първо е станало противопоставимо на трети лица съгласно приложимото към него право. Когато двете прехвърляния на вземания са станали противопоставими на трети лица едновременно, следва да има предимство правото на обичайното местоживеене на прехвърлителя.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Приложното поле на националното право, определено с настоящия регламент като приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, следва да бъде единно. Националното право, определено като приложимо, следва да урежда по-специално i) действието на прехвърлянето спрямо трети лица, т.е. стъпките, които трябва да бъдат предприети от приобретателя, за да се гарантира, че той придобива правото на собственост върху прехвърленото вземане (например регистриране на прехвърлянето пред публичен орган или в публичен регистър или уведомяване на длъжника в писмен вид за извършеното прехвърляне) и ii) въпросите за приоритета, т.е. конфликтите между няколко претенденти за това кой има право на собственост върху вземането (например между двама приобретатели, когато едно и също вземане е било прехвърлено два пъти, или между приобретател и кредитор на прехвърлителя).

(30)  Приложното поле на националното право, определено с настоящия регламент като приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, следва да бъде единно. Националното право, определено като приложимо, следва да урежда по-специално i) действието на прехвърлянето спрямо трети лица, т.е. стъпките и процедурите, които трябва да бъдат следвани от приобретателя, за да се гарантира, че той придобива правото на собственост върху прехвърленото вземане (например регистриране на прехвърлянето пред публичен орган или в публичен регистър или уведомяване на длъжника в писмен вид за извършеното прехвърляне) и ii) въпросите за приоритета, т.е. разрешаването на конфликтите между няколко претенденти за това кой има право на собственост върху вземането след трансгранично прехвърляне (например между двама приобретатели, когато едно и също вземане е било прехвърлено два пъти, или между приобретател и кредитор на прехвърлителя).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. С него се цели по-специално да се насърчи прилагането на членове 17 и 47, които се отнасят съответно до правото на собственост и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

(34)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. С него се цели по-специално да се насърчи прилагането на членове 17 и 47, които се отнасят съответно до правото на собственост и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както и член 16 относно свободата на упражняване на търговска дейност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага, в случаи на стълкновение на закони, относно действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в областта на гражданското и търговското право.

Настоящият регламент се прилага, в случаи на стълкновение на закони, относно действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в областта на гражданското и търговското право, различно от действието на прехвърлянето на вземания спрямо трети лица.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Настоящият регламент не накърнява правото на Съюза и националното право в областта на защитата на потребителите.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от режими на имуществени отношения между съпрузи, от режими на собственост при отношения, които съгласно приложимото към тях право имат последици, сходни на тези, произтичащи от брак, и от завещания и наследяване;

б)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от режими на имуществени отношения между съпрузи, от режими на собственост при отношения, които съгласно приложимото към тях право имат последици, сходни на тези, произтичащи от брак, включително регистрирани партньорства, и от завещания и наследяване;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  прехвърляне на вземания в хода на колективно производство по Регламент (ЕС) 2015/848.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „действие спрямо трети лица“ означава имущественоправното действие, тоест правото на приобретателя да противопостави правото си на собственост върху прехвърленото му вземане на другите приобретатели или бенефициери на същото вземане или на функционално равностойно на него вземане, както и на кредиторите на прехвърлителя и на другите трети лица;

д)  „действие спрямо трети лица“ означава правото на приобретателя да противопостави правото си на собственост върху прехвърленото му вземане на другите приобретатели или бенефициери на същото вземане или на функционално равностойно на него вземане, както и на кредиторите на прехвърлителя и на другите трети лица, с изключение на длъжника;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  „парични средства“ означава пари, кредитирани по сметка в кредитна институция в каквато и да е валута;

заличава се

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Приложимо право

Приложимо право

1.  Освен ако в настоящия член не е предвидено друго, действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителя към релевантния момент.

1.   Освен ако в настоящия член не е предвидено друго, действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителя към момента на сключване на договора за прехвърляне.

Ако прехвърлителят е променил обичайното си местопребиваване между две прехвърляния на едно и също вземане на различни приобретатели, приоритетът на правото на даден приобретател пред правото на друг приобретател се урежда от правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя към момента на прехвърлянето, което първо е породило действие спрямо трети лица съгласно правото, определено като приложимо съгласно първата алинея.

Ако прехвърлителят е променил обичайното си местопребиваване между две прехвърляния на едно и също вземане на различни приобретатели, приоритетът на правото на даден приобретател пред правото на друг приобретател се урежда от правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя към момента на прехвърлянето, което първо е породило действие спрямо други трети лица съгласно правото, определено като приложимо съгласно първата алинея.

2.  Правото, приложимо към прехвърленото вземане, урежда действието спрямо трети лица на прехвърлянето на:

2.  Независимо от параграф 1 от настоящия член, правото, приложимо към прехвърленото вземане, урежда действието спрямо трети лица на прехвърлянето на:

а)  парични средства, кредитирани по сметка в кредитна институция;

а)  пари, кредитирани по сметка в кредитна институция;

б)  вземания, произтичащи от финансов инструмент.

б)  вземания, произтичащи от финансови инструменти.

3.   Прехвърлителят и приобретателят могат да изберат правото, приложимо към прехвърленото вземане, да бъде приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърляне на вземания с оглед на секюритизация.

 

Изборът на право се прави изрично в договора за прехвърлянето или чрез отделно споразумение. Материалната и формалната действителност на акта, с който е направен изборът на право, се уреждат от избраното право.

 

4.  Конфликт за приоритет между приобретатели на едно и също вземане в случаите, когато действието спрямо трети лица на едно от прехвърлянията се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителя, а действието спрямо трети лица на други прехвърляния се урежда от правото, уреждащо прехвърленото вземане, се урежда от правото, приложимо към действието спрямо трети лица на онова прехвърляне на вземането, което първо е породило действие спрямо трети лица съгласно приложимото към него право.

.  Конфликт за приоритет между приобретатели на едно и също вземане в случаите, когато действието спрямо трети лица на едно от прехвърлянията се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителя, а действието спрямо трети лица на други прехвърляния се урежда от правото, уреждащо прехвърленото вземане, се урежда от правото, приложимо към действието спрямо трети лица на онова прехвърляне на вземането, което първо е породило действие спрямо трети лица съгласно приложимото към него право. Когато двете прехвърляния на вземания са станали противопоставими на трети лица едновременно, предимство има правото на държавата, в която се намира обичайното местоживеене на прехвърлителя.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Прилагат се първостепенните повелителни норми на правото на държавата, в която трябва да бъде извършено или е извършено прехвърлянето, доколкото тези първостепенни повелителни норми обезсилват изпълнението на договора за прехвърляне.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Приложимото право съгласно настоящия регламент определя дали правата на трето лице по отношение на вземане, прехвърлено след датата, от която е започнал да се прилага настоящият регламент, имат приоритет пред правата на друго трето лице, придобити преди настоящият регламент да започне да се прилага.

2.  Приложимото право съгласно настоящия регламент определя дали правата на трето лице по отношение на вземане, прехвърлено след датата, от която е започнал да се прилага настоящият регламент, имат приоритет пред правата на друго трето лице, придобити преди настоящият регламент да започне да се прилага. В случай на конкуриращи се вземания, основани на прехвърляне, приложимото право съгласно настоящия регламент определя правата на съответните приобретатели единствено по отношение на прехвърляния, извършени след датата на прилагане на настоящия регламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Правила, отнасящи се до правото, приложимо към действието на прехвърлянето на вземания спрямо трети лица, бяха включени в предложението на Комисията, което впоследствие се превърна в Регламент (ЕО) № 593/208 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I), но те не бяха включени в окончателния текст. Очевидната воля на законодателите при изваждането на тези въпроси от Регламента Рим I беше, че Комисията следва да представи ново предложение на по-късен етап.

Въпросите бяха повдигнати отново в контекста на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП) от 2015 г. В междинния преглед на Комисията от май 2017 г. бяха посочени действията, които остава да се предприемат за полагане на основите на СКП до 2019 г. с цел да се премахнат пречките пред трансграничните инвестиции и да се намалят разходите за финансиране.

Обхват на доклада

Предложението на Комисията се състои от петнадесет члена. То следва в голяма степен Регламенти Рим I и II. В настоящия доклад разпоредбите, специфични за настоящото предложение, са поставени в центъра на вниманието, като в същото време разпоредбите, които са само възпроизведени от Регламенти Рим I и II, останаха непроменени. Тази позиция беше взета конкретно с оглед на евентуално приключване на настоящото законодателно досие преди края на законодателния мандат.

Основното правило

В предложението на Комисията основното правило за приложимото право по отношение на прехвърляния е правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя. Това е правилото, прилагано в някои държави членки, докато в други се прилага например правото, приложимо към прехвърляното вземане. Основните отрицателни последици на прехвърлянето на вземане могат да настъпят за кредиторите на прехвърлителя или за други трети лица, които са свързани с прехвърлителя. С тази цел правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя ще предостави висока степен на прозрачност и предвидимост за трети лица, които вероятно са засегнати.

Изрично изключване на длъжниците

Правото, приложимо по отношение на последиците от прехвърлянето за длъжника, се урежда в член 14 от Регламент Рим I. Ако длъжниците не бъдат изключени изрично от третите лица съгласно настоящия регламент, това би означавало, че разпоредбата от Регламент Рим I се прилага по силата на специален закон, но може да се постави въпросът до каква степен настоящият регламент допълва Регламент Рим I. За да може действието спрямо третите лица за длъжниците да се урежда единствено от Регламент Рим I, следва да бъде въведено изрично изключване в настоящия регламент.

Изключване на производства по несъстоятелност

Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност съдържа правила по отношение на приложимото право. Поради тази причина прехвърляния, извършени в хода на колективно производство съгласно този регламент, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

Секюритизация

Комисията предложи прехвърлителят и приобретателят да могат да избират приложимото право към действието на прехвърлянето на вземане спрямо трети лица. Това правило нарушава един от основните принципи на европейското гражданско право: че страните по дадено споразумение може да не разполагат с правата на трети лица по споразумението. Допускането на страните по споразумението за прехвърляне да имат пълна свобода в това отношение, особено в контекста на член 3, е прекомерно. Въпреки това решение, при което страните по споразумение за секюритизация биха могли да избират, че правото, приложимо спрямо най-голямата част от вземанията, се прилага спрямо всички вземания, би осигурило достатъчна степен на рационализация, като същевременно се запазва подходяща степен на закрила за третите лица.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

Позовавания

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ECON

20.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Дата на внасяне

17.7.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 август 2018 г.Правна информация