Procedure : 2018/0044(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0261/2018

Indgivne tekster :

A8-0261/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0086

BETÆNKNING     ***I
PDF 522kWORD 83k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Pavel Svoboda

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0096),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0109/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0261/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  På et velfungerende indre marked kræves det for at gøre udfaldet af tvister mere forudsigeligt og fremme retssikkerheden og den gensidige anerkendelse af retsafgørelser, at de lovvalgsregler, der er gældende i medlemsstaterne, fastsætter den samme nationale lov som gældende lov, uanset i hvilket land den domstol, som sagen anlægges ved, er beliggende.

(3)  På et velfungerende indre marked kræves det for at gøre udfaldet af tvister mere forudsigeligt, fremme retssikkerheden med hensyn til, hvilken lovgivning der finder anvendelse, samt forbedre fri bevægelighed og anerkendelse af retsafgørelser at de lovvalgsregler, der er gældende i medlemsstaterne, fastsætter den samme nationale lov som gældende lov, uanset i hvilket land den domstol, som sagen anlægges ved, er beliggende.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der findes på nuværende tidspunkt ikke lovvalgsregler på EU-plan, der regulerer virkningerne (eller de formueretlige virkninger) af overdragelserne af fordringer for tredjepart. Disse lovvalgsregler er fastsat på medlemsstatsplan, men de er inkonsekvente og ofte uklare. Ved overdragelsen af fordringer på tværs af grænser fører den manglende konsekvens i de nationale lovvalgsregler til retsusikkerhed med hensyn til, hvilken lov der finder anvendelse på virkningerne for tredjepart af overdragelserne. Den manglende retssikkerhed skaber en juridisk risiko i forbindelse med en grænseoverskridende overdragelse af fordringer, som ikke eksisterer i forbindelse med indenlandske overdragelser, da der kan gælde forskellige nationale materielle regler, afhængigt af den medlemsstat, hvis domstole eller myndigheder behandler en tvist vedrørende ejendomsretten til fordringerne.

(11)  Der findes på nuværende tidspunkt ikke harmoniserede lovvalgsregler på EU-plan, der regulerer virkningerne af overdragelserne af fordringer for tredjepart. Disse lovvalgsregler er fastsat på medlemsstatsplan, men de er inkonsekvente – eftersom de er baseret på forskellige tilknytningskriterier med hensyn til fastsættelsen af lovvalget – og de er derfor uklare, navnlig i de lande, hvor sådanne regler ikke er omfattet af særskilte lovbestemmelser. Ved overdragelsen af fordringer på tværs af grænser fører den manglende konsekvens i de nationale lovvalgsregler til retsusikkerhed med hensyn til, hvilken lov der finder anvendelse på virkningerne for tredjepart af overdragelserne. Den manglende retssikkerhed skaber en juridisk risiko i forbindelse med en grænseoverskridende overdragelse af fordringer, som ikke eksisterer i forbindelse med indenlandske overdragelser, da der kan gælde forskellige nationale materielle regler, afhængigt af den medlemsstat, hvis domstole eller myndigheder behandler en tvist vedrørende ejendomsretten til fordringerne; det følger heraf, at udfaldet af en konflikt om fortrinsret til en fordring i forlængelse af en grænseoverskridende overdragelse vil variere, alt efter hvilken national lovgivning der finder anvendelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Hvis erhververe ikke er klar over den juridiske risiko eller vælger at ignorere den, kan de opleve uforudsete økonomiske tab. Usikkerhed med hensyn til, hvem der har ejendomsretten til de fordringer, der er overdraget på tværs af grænsen, kan få følgevirkninger og forværre og forlænge virkningen af en finansiel krise. Hvis erhververe beslutter sig for at mindske den juridiske risiko ved at søge specifik juridisk bistand, vil de pådrage sig højere transaktionsomkostninger, som ikke kræves for indenlandske overdragelser. Hvis erhververe bliver afskrækket af den juridiske risiko og vælger at undgå den, må de muligvis give afkald på forretningsmuligheder, og markedsintegrationen kan blive reduceret.

(12)  Hvis erhververe ikke er klar over den juridiske risiko eller vælger at ignorere den, kan de opleve uforudsete økonomiske tab. Usikkerhed med hensyn til, hvem der har ejendomsretten til de fordringer, der er overdraget på tværs af grænsen, kan få følgevirkninger og forværre og forlænge virkningen af en finansiel krise. Hvis erhververe beslutter sig for at mindske den juridiske risiko ved at søge specifik juridisk bistand, vil de pådrage sig højere transaktionsomkostninger, som ikke kræves for indenlandske overdragelser.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Denne juridiske risiko kan også have en afskrækkende virkning. Erhververne og overdragerne kan vælge at undgå den og må dermed give afkald på forretningsmuligheder. Denne manglende klarhed er således ikke i overensstemmelse med målsætningen om markedsintegration og princippet om kapitalens frie bevægelighed som fastslået i artikel 63-66 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne forordning har til formål at skabe retssikkerhed ved at fastsætte fælles lovvalgsregler for, hvilken national lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelser af fordringer.

(13)  Denne forordning har til formål at skabe retssikkerhed ved at fastsætte fælles lovvalgsregler for, hvilken national lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelser af fordringer, for at øge antallet af grænseoverskridende transaktioner med fordringer og derved fremme grænseoverskridende investeringer i Unionen og lette adgangen til finansiering for virksomhederne – herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er) – og forbrugerne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Denne forordning har ikke til formål at ændre bestemmelserne i forordning (EF) nr. 593/2008 angående de formueretlige virkninger af en frivillig overdragelse mellem overdrager og erhverver eller mellem erhverver og debitor.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  De lovvalgsregler, der er fastsat i denne forordning, bør regulere de ejendomsretlige virkninger af overdragelser af fordringer i forholdet mellem alle parter involveret i overdragelsen (dvs. mellem overdrageren og erhververen og mellem erhververen og debitoren) samt med hensyn til tredjeparter (f.eks. overdragerens kreditor).

(15)  De lovvalgsregler, der er fastsat i denne forordning, bør regulere virkningerne af overdragelser af fordringer med hensyn til tredjeparter, f.eks. overdragerens kreditor, med undtagelse af debitor.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  De fordringer, der er fastsat i denne forordning, er varetilgodehavender, fordringer, der udspringer af finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter44, og kontanter, der krediteres en konto i et kreditinstitut. Finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU omfatter værdipapirer og derivater, som handles på de finansielle markeder. Værdipapirer er aktiver, mens derivater er kontrakter, som indeholder både rettigheder (eller fordringer) og forpligtelser for alle parter i kontrakten.

(16)  De fordringer, der er fastsat i denne forordning, omfatter varetilgodehavender, fordringer, der udspringer af finansielle instrumenter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU44, og kontanter, der krediteres en konto i et kreditinstitut. Finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU omfatter værdipapirer og derivater, som handles på de finansielle markeder. Værdipapirer er aktiver, mens derivater er kontrakter, som indeholder både rettigheder (eller fordringer) og forpligtelser for alle parter i kontrakten.

___________________

___________________

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)   Denne forordning vedrører virkningerne for tredjepart af overdragelsen af fordringer. Den omfatter ikke overdragelse af kontrakter (såsom derivatkontrakter), der både indeholder rettigheder (eller fordringer) og forpligtelser, eller fornyelse af kontrakter, der indeholder sådanne rettigheder og forpligtelser. Da denne forordning ikke omfatter overdragelse eller fornyelse af kontrakter, vil handelen med finansielle instrumenter samt clearingen og afviklingen af disse instrumenter fortsat blive reguleret af den lov, der gælder for kontraktmæssige forpligtelser, som er fastsat i Rom I-forordningen. Denne lov vælges normalt af kontraktparterne eller fastsættes i ikke-skønsmæssige regler gældende for finansielle markeder.

(17)  Denne forordning vedrører virkningerne for tredjepart af overdragelsen af fordringer. Navnlig omfatter den overdragelse af kontrakter (såsom derivatkontrakter), der både indeholder rettigheder (eller fordringer) og forpligtelser, eller fornyelse af kontrakter, der indeholder sådanne rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Sager, der reguleres af direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse45, direktivet om endelig afregning46, direktivet om likvidation47 og registerforordningen48, berøres ikke af denne forordning.

(18)  Sager, der reguleres af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF45, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF46, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF47 og Kommissionens forordning (EU) nr. 389/201348, berøres ikke af denne forordning, eftersom anvendelsesområdet for lovvalgsreglerne i denne forordning og for lovvalgsreglerne i de tre direktiver ikke overlapper hinanden.

_________________

_________________

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter (EFT L 125 af 5.5.2001, s. 15).

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter (EFT L 125 af 5.5.2001, s. 15).

48 Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1).

48 Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I overensstemmelse med markedspraksis og markedsdeltagernes behov bør virkningerne for tredjepart af visse overdragelser af fordringer som en undtagelse reguleres af den lov, der gælder for overdragelse af fordringer, dvs. den lov der finder anvendelse på den første kontrakt mellem kreditor og debitor, og som ligger til grund for fordringen.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør være fleksibilitet med hensyn til fastsættelse af den lov, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelser af fordringer i forbindelse med securitisering for at imødekomme alle, der securitiserer, og smidiggøre udvidelsen af securitiseringsmarkedet på tværs af grænserne til også at omfatte små operatører. Den lov, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted, bør gælde som standardregel med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelser af fordringer i forbindelse med securitisering, og overdrageren (ordregiveren) og erhververen (enhed med særligt formål) bør være i stand til at vælge, at den lov, der gælder for overdragelse af fordringer, bør finde anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelsen af fordringer. Overdrageren og erhververen bør være i stand til enten at beslutte, at virkningerne for tredjepart af overdragelsen af fordringer i forbindelse med en securitisering bør forblive omfattet af den almindelige regel, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted, eller at vælge den lov, der gælder for overdragelse af fordringer, afhængigt af transaktionens struktur og egenskaber, f.eks. antal og sted for ordregivere og antallet af love, der regulerer de overdragne fordringer.

udgår

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Der kan opstå konflikter om fortrinsret mellem erhververe af samme fordring, hvis virkningerne for tredjepart af overdragelsen har været omfattet af den lov, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted, i én overdragelse og af den lov, der gælder for overdragelse af fordringer, i en anden overdragelse. I sådanne tilfælde bør den lov, der finder anvendelse til løsning af konflikten om fortrinsret, være den lov, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelsen af den fordring, som først fik virkning for tredjepart i henhold til herom gældende lov.

(29)  Der kan opstå konflikter om fortrinsret mellem erhververe af samme fordring, hvis virkningerne for tredjepart af overdragelsen har været omfattet af den lov, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted, i én overdragelse og af den lov, der gælder for overdragelse af fordringer, i en anden overdragelse. I sådanne tilfælde bør den lov, der finder anvendelse til løsning af konflikten om fortrinsret, være den lov, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelsen af den fordring, som først fik virkning for tredjepart i henhold til herom gældende lov. Hvis de to overdragelser har fået virkninger for tredjepart samtidig, bør det være den lov, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted, der finder anvendelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Anvendelsesområdet for den nationale lovgivning, der er fastsat i denne forordning som den lov, der gælder for virkningerne for tredjepart af en overdragelse af fordringer, bør være ensartet. Den nationale lov, der skal finde anvendelse, bør navnlig regulere i) virkningerne af overdragelsen i forhold til tredjepart, dvs. de skridt, som erhververen skal tage for at sikre sig ejendomsretten til den overdragne fordring (f.eks. registrering af fordringen hos en offentlig myndighed eller et register eller skriftlig meddelelse til debitor om overdragelsen) og ii) spørgsmål om fortrinsret, dvs. konflikter mellem flere fordringshavere med hensyn til, hvem der har ejendomsret til fordringen (f.eks. mellem to erhververe, hvor samme fordring er overdraget to gange, eller mellem en erhverver og overdragers kreditor).

(30)  Anvendelsesområdet for den nationale lovgivning, der er fastsat i denne forordning som den lov, der gælder for virkningerne for tredjepart af en overdragelse af fordringer, bør være ensartet. Den nationale lov, der skal finde anvendelse, bør navnlig regulere i) virkningerne af overdragelsen i forhold til tredjepart, dvs. de skridt og procedurer, som erhververen skal følge for at sikre sig ejendomsretten til den overdragne fordring (f.eks. registrering af fordringen hos en offentlig myndighed eller et register eller skriftlig meddelelse til debitor om overdragelsen) og ii) spørgsmål om fortrinsret, dvs. løsning af konflikter mellem flere fordringshavere med hensyn til, hvem der har ejendomsret til fordringen efter en grænseoverskridende overdragelse (f.eks. mellem to erhververe, hvor samme fordring er overdraget to gange, eller mellem en erhverver og overdragers kreditor).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Denne forordning tager i særdeleshed sigte på at fremme anvendelsen af chartrets artikel 17 og 47 om henholdsvis ejendomsret og adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol.

(34)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Denne forordning tager i særdeleshed sigte på at fremme anvendelsen af chartrets artikel 17 og 47 om henholdsvis ejendomsret og adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol samt artikel 16 om frihed til at oprette og drive egen virksomhed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer på det civil- og handelsretlige område i situationer, hvor der skal foretages et lovvalg.

Denne forordning finder anvendelse på virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer på det civil- og handelsretlige område i situationer, hvor der skal foretages et lovvalg, med undtagelse af virkningerne for tredjepart med hensyn til debitor for den overdragne fordring.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Denne forordning berører ikke de EU-retlige og nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  overdragelse af fordringer, der udspringer af formueforholdet mellem ægtefæller, af formueforholdet mellem partnere i forhold, der ifølge den lov, der finder anvendelse på sådanne forhold, anses for at have virkninger svarende til et ægteskabs, eller af testamenter og arv

b)  overdragelse af fordringer, der udspringer af formueforholdet mellem ægtefæller, af formueforholdet mellem partnere i forhold, der ifølge den lov, der finder anvendelse på sådanne forhold, anses for at have virkninger svarende til et ægteskabs, herunder registrerede partnerskaber, eller af testamenter og arv

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  overdragelse af fordringer som led i en kollektiv procedure i henhold til forordning (EU) 2015/848.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "virkninger for tredjepart": formueretlige virkninger, dvs. erhververens ret til at hævde sin ejendomsret til en fordring, der er overdraget ham, over for andre erhververe eller begunstigede af samme eller en funktionelt tilsvarende fordring, overdragerens kreditorer og andre tredjeparter

e)  "virkninger for tredjepart": erhververens ret til at hævde sin ejendomsret til en fordring, der er overdraget ham, over for andre erhververe eller begunstigede af samme eller en funktionelt tilsvarende fordring, overdragerens kreditorer og andre tredjeparter med undtagelse af debitor

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  "kontanter": penge, som krediteres en konto i et kreditinstitut i en hvilken som helst valuta

udgår

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Den lovgivning, der finder anvendelse

Den lovgivning, der finder anvendelse

1.  Medmindre andet er fastsat i denne artikel, skal virkningerne for tredjepart af en overdragelse af fordringer reguleres af loven i det land, hvor overdrageren har sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for de faktiske omstændigheder.

1.   Medmindre andet er fastsat i denne artikel, skal virkningerne for tredjepart af en overdragelse af fordringer reguleres af loven i det land, hvor overdrageren har sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for indgåelsen af overdragelsesaftalen.

Hvis overdrageren har skiftet sædvanligt opholdssted mellem to overdragelser af samme fordring til forskellige erhververe, reguleres en erhververs fortrinsret over for en anden erhververs ret af den lov, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted på tidspunktet for den overdragelse, der først fik virkning for tredjepart i henhold til den lov, der finder anvendelse efter første afsnit.

Hvis overdrageren har skiftet sædvanligt opholdssted mellem to overdragelser af samme fordring til forskellige erhververe, reguleres en erhververs fortrinsret over for en anden erhververs ret af den lov, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted på tidspunktet for den overdragelse, der først fik virkning for andre tredjeparter i henhold til den lov, der finder anvendelse efter første afsnit.

2.  Den lov, der finder anvendelse på den overdragne fordring, regulerer virkningerne for tredjepart af overdragelsen af:

2.  Uanset stk. 1 i denne artikel regulerer den lov, der finder anvendelse på den overdragne fordring, virkningerne for tredjepart af overdragelsen af:

a)  kontanter, der krediteres en konto i et kreditinstitut

a)  penge, der krediteres en konto i et kreditinstitut

b)  fordringer, der udspringer af et finansielt instrument.

b)  fordringer, der udspringer af finansielle instrumenter.

3.   Overdrageren og erhververen kan vælge den lov, der finder anvendelse på den overdragne fordring som den lov, der gælder for virkninger for tredjepart af en overdragelse af fordringer med henblik på en securitisering.

 

Lovvalget skal fremgå udtrykkeligt af overdragelsesaftalen eller af en særskilt aftale. Spørgsmål om den materielle og formelle gyldighed af den disposition, hvorved lovvalget blev truffet, reguleres af den valgte lov.

 

4.  En konflikt om fortrinsret mellem erhververne af samme fordring, hvor virkningerne for tredjepart af en af overdragelserne reguleres af loven i det land, hvor overdrageren har sit sædvanlige opholdssted, og virkningerne for tredjepart af andre overdragelser reguleres af den lov, der gælder for overdragelse af fordringer, reguleres af den lov, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af den fordringsoverdragelse, der først fik virkning for tredjepart i henhold til herom gældende lov.

  En konflikt om fortrinsret mellem erhververne af samme fordring, hvor virkningerne for tredjepart af en af overdragelserne reguleres af loven i det land, hvor overdrageren har sit sædvanlige opholdssted, og virkningerne for tredjepart af andre overdragelser reguleres af den lov, der gælder for overdragelse af fordringer, reguleres af den lov, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af den fordringsoverdragelse, der først fik virkning for tredjepart i henhold til herom gældende lov. Hvis de to overdragelser har fået virkninger for tredjepart samtidig, finder den lov, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted, anvendelse.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De overordnede præceptive bestemmelser i loven i den medlemsstat, hvor overdragelsen skal foretages eller er blevet foretaget, tillægges virkning, for så vidt som disse overordnede præceptive bestemmelser gør opfyldelsen af overdragelsesaftalen ulovlig.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den lov, der finder anvendelse i henhold til denne forordning, bestemmer, hvorvidt en tredjeparts rettigheder vedrørende en fordring, der er overdraget efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, har fortrinsret over for de rettigheder, en anden tredjepart har opnået før den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse.

2.  Den lov, der finder anvendelse i henhold til denne forordning, bestemmer, hvorvidt en tredjeparts rettigheder vedrørende en fordring, der er overdraget efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, har fortrinsret over for de rettigheder, en anden tredjepart har opnået før den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse. Såfremt der foreligger konkurrerende krav på grundlag af overdragelser, bestemmer den lov, der finder anvendelse i henhold til denne forordning, udelukkende de respektive erhververes rettigheder vedrørende overdragelser, der er indgået efter … [den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse].


BEGRUNDELSE

Der blev medtaget regler om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer, i det forslag fra Kommissionen, som senere blev til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I), men disse regler kom ikke med i den endelige tekst. Da disse emner blev fjernet fra Rom I-forordningen, var det lovgivernes klare intention, at Kommissionen skulle vende tilbage med et forslag på et senere tidspunkt.

Disse emner blev bragt på bane igen i lyset af 2015-handlingsplanen om kapitalmarkedsunionen. I maj 2017 definerede Kommissionen i sin midtvejsevaluering de tiltag, der manglede at blive gennemført for at få kapitalmarkedsunionens moduler på plads frem til 2019 med henblik på at fjerne forhindringerne for grænseoverskridende investering og sænke finansieringsomkostningerne.

Betænkningens rammer

Kommissionens forslag indeholder femten artikler. Det følger nøje Rom I- og II-forordningerne. I denne betænkning fokuseres der på de bestemmelser, der er særegne for dette forslag, hvorimod bestemmelser, der blot er kopieret fra Rom I og II, fremstår uændrede. Dette standpunkt er valgt med særligt henblik på eventuelt at kunne afslutte denne lovgivningsprocedure inden slutningen af valgperioden.

Hovedreglen

I Kommissionens forslag er det hovedreglen, at den lovgivning, der finder anvendelse i forbindelse med fordringer, er den lovgivning, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted. Denne regel gælder i visse medlemsstater, mens andre medlemsstater eksempelvis anvender den lovgivning, der finder anvendelse på den overdragne fordring. De vigtigste negative konsekvenser af en overdragelse kan manifestere sig i forhold til overdragerens kreditorer eller i forhold til andre tredjeparter med forbindelse til overdrageren. Under disse omstændigheder indebærer anvendelsen af den lovgivning, der gælder for overdragers sædvanlige opholdssted, en høj grad af gennemsigtighed og forudsigelighed i forhold til eventuelle tredjeparter.

Udtrykkelig udelukkelse af debitorer

I artikel 14 i Rom I-forordningen er det fastsat, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til en overdragelses konsekvenser for debitor. Såfremt debitorer ikke udtrykkeligt bliver udelukket fra tredjeparter i henhold til denne forordning, betyder det, at bestemmelsen i Rom I finder anvendelse som lex specialist, men at der kan rejses tvivl om, i hvilket omfang denne forordning supplerer Rom I. Der bør indsættes en udtrykkelig udelukkelse i denne forordning for at sikre, at tredjepartskonsekvenserne for debitorer kun er reguleret i Rom I.

Udelukkelse af insolvensbehandling

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling indeholder lovvalgsregler. Af denne grund bør overdragelser, som finder sted som led i en kollektiv procedure i henhold til ovennævnte forordning, udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

Securitisering

Kommissionen har foreslået, at overdrager og erhverver skal have mulighed for at vælge, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer. En sådan regel er i modstrid med et af de grundlæggende principper i europæisk civilret: at parterne i en aftale ikke kan råde over tredjeparters rettigheder som led i aftalen. At overlade parterne i en overdragelsesaftale et frit skøn i så henseende ville, navnlig i lyset af artikel 3, være at gå for vidt. En løsningsmodel, hvor parterne i en securitiseringsaftale får mulighed for at vælge, at den lovgivning, der finder anvendelse på det største antal fordringer, finder anvendelse på alle fordringer, ville imidlertid give en tilstrækkelig grad af strømlining og samtidig opretholde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for tredjeparter.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer

Referencer

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Dato for høring af EP

7.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

20.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Dato for indgivelse

17.7.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 23. august 2018Juridisk meddelelse