Διαδικασία : 2018/0044(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0261/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0261/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0086

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 757kWORD 95k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Pavel Svoboda

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0096),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0109/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0261/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Για να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόβλεψης της έκβασης των επίδικων διαφορών, να αυξηθεί η ασφάλεια όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο και να προαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων, η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι οι κανόνες σύγκρουσης νόμων που ισχύουν στα κράτη μέλη ορίζουν ως εφαρμοστέο το ίδιο εθνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους ενώπιον των δικαστηρίων του οποίου ασκείται η αγωγή.

(3)  Για να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόβλεψης της έκβασης των επίδικων διαφορών, να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο και να προαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και η αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι οι κανόνες σύγκρουσης νόμων που ισχύουν στα κράτη μέλη ορίζουν ως εφαρμοστέο το ίδιο εθνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους ενώπιον των δικαστηρίων του οποίου ασκείται η αγωγή.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Δεν υπάρχουν σήμερα σε επίπεδο Ένωσης κανόνες σύγκρουσης νόμων που να διέπουν τα έναντι τρίτων (ή εμπράγματα) αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Αυτοί οι κανόνες σύγκρουσης νόμων θεσπίζονται σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά είναι ασυνεπείς μεταξύ τους και συχνά ασαφείς. Σε διασυνοριακές εκχωρήσεις απαιτήσεων, η ασυνέπεια μεταξύ των εθνικών κανόνων σύγκρουσης νόμων οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου ως προς το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων. Στις διασυνοριακές εκχωρήσεις απαιτήσεων, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου δημιουργεί νομικό κίνδυνο —ο οποίος δεν υφίσταται στις εγχώριες εκχωρήσεις—, δεδομένου ότι είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικών εθνικών ουσιαστικών κανόνων, ανάλογα με το κράτος μέλος του οποίου τα δικαστήρια ή οι αρχές εξετάζουν μια διαφορά για να αποφανθούν ως προς τον νόμιμο τίτλο επί των απαιτήσεων.

(11)  Δεν υπάρχει σήμερα σε επίπεδο Ένωσης εναρμονισμένο σύνολο κανόνων περί σύγκρουσης νόμων που να διέπουν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Αυτοί οι κανόνες σύγκρουσης νόμων θεσπίζονται σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά είναι ασυνεπείς μεταξύ τους – καθώς βασίζονται σε διαφορετικά συνδετικά στοιχεία για να προσδιορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο – και, ως εκ τούτου, ασαφείς, ιδίως στις χώρες όπου οι εν λόγω κανόνες δεν διέπονται από χωριστές νομοθετικές διατάξεις. Σε διασυνοριακές εκχωρήσεις απαιτήσεων, η ασυνέπεια μεταξύ των εθνικών κανόνων σύγκρουσης νόμων οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου ως προς το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων. Στις διασυνοριακές εκχωρήσεις απαιτήσεων, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου δημιουργεί νομικό κίνδυνο – ο οποίος δεν υφίσταται στις εγχώριες εκχωρήσεις –, δεδομένου ότι είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικών εθνικών ουσιαστικών κανόνων, ανάλογα με το κράτος μέλος του οποίου τα δικαστήρια ή οι αρχές εξετάζουν μια διαφορά για να αποφανθούν ως προς τον νόμιμο τίτλο επί των απαιτήσεων· εμμέσως, η έκβαση της σύγκρουσης ως προς την προτεραιότητα, δηλαδή ως προς το ποιος θα αναλάβει απαίτηση που προκύπτει από διασυνοριακή εκχώρηση, διαφέρει, ανάλογα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Αν οι εκδοχείς δεν γνωρίζουν τον νομικό κίνδυνο ή επιλέξουν να τον αγνοήσουν, ενδέχεται να έχουν απροσδόκητες οικονομικές ζημίες. Η αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος έχει νόμιμο τίτλο επί των απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί σε διασυνοριακή βάση μπορεί να έχει παρενέργειες και να εντείνει και να παρατείνει τον αντίκτυπο μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αν οι εκδοχείς αποφασίσουν να μετριάσουν τον νομικό κίνδυνο αναζητώντας ειδικές νομικές συμβουλές, θα επιβαρυνθούν με υψηλότερο συναλλακτικό κόστος, το οποίο δεν απαιτείται για τις εγχώριες εκχωρήσεις. Αν οι εκδοχείς αποθαρρυνθούν από τον νομικό κίνδυνο και επιλέξουν να τον αποφύγουν, ενδέχεται να χάσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να μειωθεί η ολοκλήρωση της αγοράς.

(12)  Αν οι εκδοχείς δεν γνωρίζουν τον νομικό κίνδυνο ή επιλέξουν να τον αγνοήσουν, ενδέχεται να έχουν απροσδόκητες οικονομικές ζημίες. Η αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος έχει νόμιμο τίτλο επί των απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί σε διασυνοριακή βάση μπορεί να έχει παρενέργειες και να εντείνει και να παρατείνει τον αντίκτυπο μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αν οι εκδοχείς αποφασίσουν να μετριάσουν τον νομικό κίνδυνο αναζητώντας ειδικές νομικές συμβουλές, θα επιβαρυνθούν με υψηλότερο συναλλακτικό κόστος, το οποίο δεν απαιτείται για τις εγχώριες εκχωρήσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α.  Αυτός ο νομικός κίνδυνος μπορεί επίσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Οι εκδοχείς και οι εκχωρητές ενδέχεται να επιλέξουν να τον αποφύγουν, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό να χαθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η έλλειψη αυτή σαφήνειας δεν φαίνεται, επομένως, να συνάδει με τον στόχο της ενοποίησης της αγοράς και με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων που κατοχυρώνεται στα άρθρα 63 έως 66 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η παροχή ασφάλειας δικαίου με τη θέσπιση κοινών κανόνων σύγκρουσης νόμων που καθορίζουν το εθνικό δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων.

(13)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η παροχή ασφάλειας δικαίου με τη θέσπιση κοινών κανόνων σύγκρουσης νόμων που καθορίζουν το εθνικό δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων προκειμένου να αυξηθούν οι συναλλαγές διασυνοριακών απαιτήσεων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και των καταναλωτών σε χρηματοδότηση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14α.  Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού Ρώμη Ι σχετικά με το εμπράγματο αποτέλεσμα της εκούσιας εκχώρησης μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα ή μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι κανόνες σύγκρουσης νόμων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διέπουν τα εμπράγματα αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ όλων των μερών που εμπλέκονται στην εκχώρηση (δηλαδή μεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα και μεταξύ του εκδοχέα και του οφειλέτη), καθώς και έναντι τρίτων (για παράδειγμα, δανειστή του εκχωρητή).

(15)  Οι κανόνες σύγκρουσης νόμων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διέπουν τα αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων έναντι τρίτων για παράδειγμα, δανειστή του εκχωρητή, εξαιρουμένου του οφειλέτη.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι απαιτήσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι εμπορικές απαιτήσεις, απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων44, και μετρητά που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. Τα βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνουν κινητές αξίες και παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι κινητές αξίες είναι περιουσιακά στοιχεία, τα παράγωγα είναι συμβάσεις που περιλαμβάνουν τόσο δικαιώματα (ή απαιτήσεις) όσο και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

(16)  Στις απαιτήσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνονται εμπορικές απαιτήσεις, απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, και μετρητά που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. Τα βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνουν κινητές αξίες και παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι κινητές αξίες είναι περιουσιακά στοιχεία, τα παράγωγα είναι συμβάσεις που περιλαμβάνουν τόσο δικαιώματα (ή απαιτήσεις) όσο και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

___________________

___________________

44 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349-496).

44 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)   Ο παρών κανονισμός αφορά τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Δεν καλύπτει τη μεταβίβαση συμβάσεων (π.χ. συμβάσεων παραγώγων), στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο δικαιώματα (ή απαιτήσεις) όσο και υποχρεώσεις, ή την ανανέωση συμβάσεων που περιλαμβάνουν τέτοια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τη μεταβίβαση ή την ανανέωση συμβάσεων, η διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς επίσης η εκκαθάριση και ο διακανονισμός αυτών των μέσων, θα εξακολουθήσουν να διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, όπως ορίζεται στον κανονισμό Ρώμη Ι. Κατά κανόνα, αυτό το δίκαιο επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ή καθορίζεται από κανόνες μη διακριτικής ευχέρειας που εφαρμόζονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

(17)  Ο παρών κανονισμός αφορά τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Καλύπτει, ειδικότερα, τη μεταβίβαση συμβάσεων (π.χ. συμβάσεων παραγώγων), στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο δικαιώματα (ή απαιτήσεις) όσο και υποχρεώσεις, ή την ανανέωση συμβάσεων που περιλαμβάνουν τέτοια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Τα θέματα που διέπονται από την οδηγία για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια44, την οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού45, την οδηγία για την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων46 και τον κανονισμό για το ενωσιακό μητρώο47 δεν θα πρέπει να θίγονται από τον παρόντα κανονισμό.

18.  Τα θέματα που διέπονται από την οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 45, την οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46και τον κανονισμό αριθ. 389/201347της Επιτροπής (ΕΕ) δεν θα πρέπει να θίγονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς δεν υπάρχει επικάλυψη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό και εκείνων που περιέχονται στις εν λόγω τρεις οδηγίες.

_________________

_________________

44 Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43-50).

44 Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).

45 Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45-50).

45 Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).

46 Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15-23).

46 Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15).

47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάσεων αριθ. 280/2004/ΕΚ και αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 920/2010 και αριθ. 1193/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 122 της 3.5.2013, σ. 1-59).

47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάσεων αριθ. 280/2004/ΕΚ και αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 920/2010 και αριθ. 1193/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 122 της 3.5.2013, σ. 1).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς και τις ανάγκες των συμμετεχόντων στην αγορά, τα έναντι τρίτων αποτελέσματα ορισμένων εκχωρήσεων απαιτήσεων θα πρέπει, κατ’ εξαίρεση, να διέπονται από το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, δηλαδή το δίκαιο που διέπει την αρχική σύμβαση μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη από την οποία απορρέει η απαίτηση.

(25)  Σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς και τις ανάγκες των συμμετεχόντων στην αγορά, τα έναντι τρίτων αποτελέσματα ορισμένων εκχωρήσεων απαιτήσεων θα πρέπει, κατ’ εξαίρεση, να διέπονται από το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, δηλαδή το δίκαιο που διέπει την αρχική σύμβαση μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη η οποία γεννά την απαίτηση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των φορέων τιτλοποίησης και να διευκολυνθεί η επέκταση της διασυνοριακής αγοράς τιτλοποίησης σε μικρότερους φορείς, πρέπει να προβλεφθεί ευελιξία όσον αφορά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων στο πλαίσιο πράξεων τιτλοποίησης. Ενώ στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων στο πλαίσιο πράξεων τιτλοποίησης θα πρέπει να εφαρμόζεται καταρχήν το δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή, ο εκχωρητής (μεταβιβάζων) και ο εκδοχέας (εταιρεία ειδικού σκοπού) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να αποφασίζουν ότι τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων στο πλαίσιο πράξης τιτλοποίησης θα πρέπει να εξακολουθούν να υπόκεινται στον γενικό κανόνα της συνήθους διαμονής του εκχωρητή είτε να επιλέγουν το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, ανάλογα με τη δομή και τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, για παράδειγμα τον αριθμό και τον τόπο των μεταβιβαζόντων και τον αριθμό των δικαίων που διέπουν τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις προτεραιότητας μεταξύ εκδοχέων της ίδιας απαίτησης, όταν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης υπόκεινται στο δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή σε μία εκχώρηση και στο δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης σε άλλη. Στις περιπτώσεις αυτές, το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της σύγκρουσης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαίτησης η οποία παρήγαγε πρώτη αποτελέσματα έναντι τρίτων δυνάμει του εφαρμοστέου σ’ αυτήν δικαίου.

(29)  Ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις προτεραιότητας μεταξύ εκδοχέων της ίδιας απαίτησης, όταν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης υπόκεινται στο δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή σε μία εκχώρηση και στο δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης σε άλλη. Στις περιπτώσεις αυτές, το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της σύγκρουσης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαίτησης η οποία παρήγαγε πρώτη αποτελέσματα έναντι τρίτων δυνάμει του εφαρμοστέου σ’ αυτήν δικαίου. Σε περίπτωση που αμφότερες οι εκχωρήσεις απαιτήσεων παράγουν ταυτόχρονα αποτελέσματα έναντι τρίτων, θα πρέπει να υπερισχύει το δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Το πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου που ορίζει ο παρών κανονισμός ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης πρέπει να είναι ενιαίο. Το εθνικό δίκαιο που ορίζεται ως εφαρμοστέο πρέπει να διέπει ειδικότερα (i) την έναντι τρίτων παραγωγή αποτελεσμάτων της εκχώρησης, δηλαδή, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο εκδοχέας για να εξασφαλίσει την απόκτηση νόμιμου τίτλου επί της εκχωρηθείσας απαίτησης (για παράδειγμα, καταχώριση της εκχώρησης σε δημόσια αρχή ή μητρώο ή έγγραφη αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)· και ii) ζητήματα προτεραιότητας, δηλαδή συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων προσώπων ως προς το ποιος έχει τίτλο επί της απαίτησης (για παράδειγμα, μεταξύ δύο εκδοχέων, όταν η ίδια απαίτηση έχει εκχωρηθεί δύο φορές, ή μεταξύ εκδοχέα και δανειστή του εκχωρητή).

(30)  Το πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου που ορίζει ο παρών κανονισμός ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης πρέπει να είναι ενιαίο. Το εθνικό δίκαιο που ορίζεται ως εφαρμοστέο πρέπει να διέπει ειδικότερα (i) την έναντι τρίτων παραγωγή αποτελεσμάτων της εκχώρησης, δηλαδή, τις ενέργειες και τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να αναλάβει ο εκδοχέας για να εξασφαλίσει την απόκτηση νόμιμου τίτλου επί της εκχωρηθείσας απαίτησης (για παράδειγμα, καταχώριση της εκχώρησης σε δημόσια αρχή ή μητρώο ή έγγραφη αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)· και ii) ζητήματα προτεραιότητας, δηλαδή την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ διαφόρων προσώπων ως προς το ποιος έχει τίτλο επί της απαίτησης μετά από διασυνοριακή εκχώρηση (για παράδειγμα, μεταξύ δύο εκδοχέων, όταν η ίδια απαίτηση έχει εκχωρηθεί δύο φορές, ή μεταξύ εκδοχέα και δανειστή του εκχωρητή).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να προαγάγει την εφαρμογή των άρθρων 17 και 47, τα οποία αφορούν, αντίστοιχα, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου.

(34)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να προαγάγει την εφαρμογή των άρθρων 17 και 47, τα οποία αφορούν, αντίστοιχα, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, καθώς και του άρθρου 16 το οποίο αφορά την επιχειρηματική ελευθερία.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα έναντι τρίτων αποτελέσματα εκχωρήσεων απαιτήσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σε καταστάσεις που συνεπάγονται σύγκρουση νόμων.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, σε καταστάσεις που συνεπάγονται σύγκρουση νόμων, στα έναντι τρίτων αποτελέσματα εκχωρήσεων απαιτήσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις πλην των έναντι τρίτων αποτελεσμάτων ως προς τον οφειλέτη της εκχωρηθείσας απαίτησης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, από το περιουσιακό καθεστώς σχέσεων οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σ’ αυτές δίκαιο, θεωρείται ότι παράγουν αποτελέσματα ανάλογα με εκείνα του γάμου, καθώς και από διαθήκες και κληρονομική διαδοχή·

β)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, από το περιουσιακό καθεστώς σχέσεων οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σ’ αυτές δίκαιο, θεωρείται ότι παράγουν αποτελέσματα ανάλογα με εκείνα του γάμου, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης, των διαθηκών και της κληρονομικής διαδοχής·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  η εκχώρηση απαιτήσεων στο πλαίσιο συλλογικής διαδικασίας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «έναντι τρίτων αποτελέσματα»: τα εμπράγματα αποτελέσματα, δηλαδή το δικαίωμα του εκδοχέα να επικαλεστεί τον νόμιμο τίτλο του επί απαίτησης που του έχει εκχωρηθεί έναντι άλλων εκδοχέων ή δικαιούχων της ίδιας ή λειτουργικά ισοδύναμης απαίτησης, δανειστών του εκχωρητή και άλλων τρίτων·

ε)  «έναντι τρίτων αποτελέσματα»: το δικαίωμα του εκδοχέα να επικαλεστεί τον νόμιμο τίτλο του επί απαίτησης που του έχει εκχωρηθεί έναντι άλλων εκδοχέων ή δικαιούχων της ίδιας ή λειτουργικά ισοδύναμης απαίτησης, δανειστών του εκχωρητή και άλλων τρίτων, εξαιρουμένου του οφειλέτη·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  «μετρητά»: χρήματα που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, σε οποιοδήποτε νόμισμα·

διαγράφεται

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Εφαρμοστέο δίκαιο

Εφαρμοστέο δίκαιο

1.  Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, τα έναντι τρίτων αποτελέσματα εκχώρησης απαιτήσεων διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής κατά τον κρίσιμο χρόνο.

1.   Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, τα έναντι τρίτων αποτελέσματα εκχώρησης απαιτήσεων διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης εκχώρησης.

Αν ο εκχωρητής έχει αλλάξει τη συνήθη διαμονή του μεταξύ δύο εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησης σε διαφορετικούς εκδοχείς, η προτεραιότητα του δικαιώματος ενός εκδοχέα επί του δικαιώματος άλλου εκδοχέα διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία είχε τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής τη στιγμή κατά την οποία η εκχώρηση άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων βάσει του δικαίου που ορίστηκε ως εφαρμοστέο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Αν ο εκχωρητής έχει αλλάξει τη συνήθη διαμονή του μεταξύ δύο εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησης σε διαφορετικούς εκδοχείς, η προτεραιότητα του δικαιώματος ενός εκδοχέα επί του δικαιώματος άλλου εκδοχέα διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία είχε τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής τη στιγμή κατά την οποία η εκχώρηση άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι άλλων τρίτων βάσει του δικαίου που ορίστηκε ως εφαρμοστέο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

2.  Το εφαρμοστέο στην εκχωρηθείσα απαίτηση δίκαιο διέπει τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης:

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το εφαρμοστέο στην εκχωρηθείσα απαίτηση δίκαιο διέπει τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης:

α)  μετρητών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα·

α)  χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα·

β)  απαιτήσεων που απορρέουν από χρηματοπιστωτικό μέσο.

β)  απαιτήσεων που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα.

3.   Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο στην εκχωρηθείσα απαίτηση δίκαιο ως δίκαιο εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων ενόψει τιτλοποίησης.

 

Η επιλογή του δικαίου γίνεται ρητά στη σύμβαση εκχώρησης ή σε χωριστή συμφωνία. Το ουσιαστικό και τυπικό κύρος της πράξης με την οποία πραγματοποιήθηκε η επιλογή δικαίου διέπεται από το δίκαιο που επελέγη.

 

4.  Η σύγκρουση προτεραιότητας μεταξύ εκδοχέων της ίδιας απαίτησης, όταν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα μιας εκ των εκχωρήσεων διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής και τα έναντι τρίτων αποτελέσματα άλλων εκχωρήσεων διέπονται από το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, διέπεται από το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης της απαίτησης που πρώτη άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων βάσει του εφαρμοστέου σ’ αυτήν δικαίου.

4.  Η σύγκρουση προτεραιότητας μεταξύ εκδοχέων της ίδιας απαίτησης, όταν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα μιας εκ των εκχωρήσεων διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής και τα έναντι τρίτων αποτελέσματα άλλων εκχωρήσεων διέπονται από το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, διέπεται από το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης της απαίτησης που πρώτη άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων βάσει του εφαρμοστέου σ’ αυτήν δικαίου. Σε περίπτωση που αμφότερες οι απαιτήσεις παράγουν ταυτόχρονα αποτελέσματα έναντι τρίτων, υπερισχύει το δίκαιο της χώρας στην οποία ο εκχωρητής έχει τη συνήθη διαμονή του.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι υπερισχύουσες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η εκχώρηση εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι εν λόγω υπερισχύουσες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις καθιστούν την εκπλήρωση της σύμβασης εκχώρησης παράνομη.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό καθορίζει το κατά πόσον τα δικαιώματα τρίτου σχετικά με απαίτηση που έχει εκχωρηθεί μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έχουν προτεραιότητα έναντι των δικαιωμάτων άλλου τρίτου τα οποία αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό καθορίζει το κατά πόσον τα δικαιώματα τρίτου σχετικά με απαίτηση που έχει εκχωρηθεί μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έχουν προτεραιότητα έναντι των δικαιωμάτων άλλου τρίτου τα οποία αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση ανταγωνιστικών απαιτήσεων βάσει εκχωρήσεων, το εφαρμοστέο δυνάμει του παρόντος κανονισμού δίκαιο καθορίζει τα δικαιώματα των εκάστοτε εκδοχέων, μόνον όσον αφορά απαιτήσεις που εκχωρούνται μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διατάξεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής που κατέστη στη συνέχεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/208 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), αυτές ωστόσο δεν ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο. Σαφής πρόθεση των νομοθετικών οργάνων που δεν συμπεριέλαβαν τα ζητήματα αυτά στον κανονισμό Ρώμη Ι ήταν να υποβληθεί από την Επιτροπή νέα πρόταση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τα σχετικά ζητήματα ανέκυψαν εκ νέου σε συνάρτηση με το σχέδιο δράσης του 2015 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Τον Μάιο του 2017 η Επιτροπή εξέθεσε στην ενδιάμεση επανεξέτασή της τα μέτρα που απομένει να ληφθούν προκειμένου να τεθούν, έως το 2019, τα δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με σκοπό την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και τη μείωση του κόστους των χρηματοδοτήσεων.

Αντικείμενο της έκθεσης

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει δεκαπέντε άρθρα. Ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς Ρώμη Ι και ΙΙ. Η παρούσα έκθεση εστιάζει στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση, ενώ δεν τροποποιούνται οι διατάξεις των ως άνω κανονισμών. Η στάση αυτή έχει τηρηθεί με γνώμονα την ολοκλήρωση της εξέτασης του εν λόγω νομοθετικού φακέλου πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η κυριότερη ρύθμιση

Στην πρόταση της Επιτροπής, ορίζεται ότι το εφαρμοστέο στις εκχωρήσεις απαιτήσεων δίκαιο είναι το δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή. Αυτός ο κανόνας ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ σε άλλα ισχύει για παράδειγμα το δίκαιο που διέπει την εκχωρηθείσα απαίτηση. Οι κύριες αρνητικές επιπτώσεις μιας εκχώρησης ενδέχεται να προκύψουν για τους πιστωτές του εκχωρητή ή άλλα τρίτα μέρη που σχετίζονται με τον εκχωρητή. Συνεπώς το δίκαιο του τόπου συνήθους διαμονής του εκχωρητή θα παρείχε περισσότερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα για τα τρίτα μέρη που ενδεχομένως πλήττονται.

Ο ρητός αποκλεισμός των οφειλετών

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συνέπειες που έχει μια εκχώρηση για τον οφειλέτη ρυθμίζεται στο άρθρο 14 του κανονισμού Ρώμη Ι. Εάν οι οφειλέτες τρίτων μερών δεν εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα η διάταξη του κανονισμού Ρώμη Ι να ισχύει ως ειδικός νόμος, να ανέκυπτε ωστόσο το ερώτημα κατά πόσο ο κανονισμός αυτός συμπληρώνει τις διατάξεις του κανονισμού Ρώμη Ι. Για να καταστεί σαφές ότι τα έναντι τρίτων αποτελέσματα για τους οφειλέτες ρυθμίζονται αποκλειστικά στον κανονισμό Ρώμη Ι, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό μια ρητή εξαίρεση.

Αποκλεισμός διαδικασιών αφερεγγυότητας

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας περιλαμβάνει διατάξεις για το εφαρμοστέο δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, οι εκχωρήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τιτλοποίηση

Η Επιτροπή πρότεινε ο εκχωρητής και ο εκδοχέας να μπορούν να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Η ρύθμιση αυτή αποτυπώνει μία από τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αστικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία τα μέρη μιας σύμβασης δεν μπορούν μέσω της συμφωνίας αυτής να αποφασίζουν για τα δικαιώματα τρίτων. Το να διαθέτουν τα μέρη της σύμβασης εκχώρησης πλήρη διακριτική ευχέρεια στο ζήτημα αυτό κρίνεται, ιδίως υπό το πρίσμα του άρθρου 3, υπερβολικό. Ωστόσο, μια λύση όπου τα μέρη μιας συμφωνίας τιτλοποίησης θα είναι σε θέση να ορίζουν ότι το εφαρμοστέο για τον μεγαλύτερο αριθμό απαιτήσεων δίκαιο ισχύει για όλες τις απαιτήσεις θα συνιστούσε επαρκή εξορθολογισμό και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των τρίτων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εφαρμοστέο δίκαιο στα αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων έναντι τρίτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.4.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

20.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Ημερομηνία κατάθεσης

17.7.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου