Postupak : 2018/0044(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0261/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0261/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0086

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 671kWORD 83k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Pavel Svoboda

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0096),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0109/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0261/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da pravilima o sukobu zakona u državama članicama isto nacionalno pravo bude određeno kao pravo koje se primjenjuje neovisno o tome u kojoj je državi članici sud pred kojim je pokrenut postupak kako bi se poboljšala predvidivost ishoda parnice, pravna sigurnost u pogledu propisa koji se primjenjuju i slobodno kretanje sudskih odluka.

(3)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da pravilima o sukobu zakona u državama članicama isto nacionalno pravo bude određeno kao pravo koje se primjenjuje neovisno o tome u kojoj je državi članici sud pred kojim je pokrenut postupak kako bi se poboljšala predvidivost ishoda parnice, pravna sigurnost u pogledu propisa koji se primjenjuju te slobodno kretanje i priznavanje sudskih odluka.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Na razini Unije trenutačno ne postoje pravila o sukobu zakona kojima se uređuju učinci ustupanja potraživanja na treće osobe (ili učinci vlasništva). Ta pravila o sukobu zakona utvrđena su na razini država članica, ali su neujednačena i često nejasna. Pri prekograničnom ustupanju potraživanja neujednačenost nacionalnih pravila o sukobu zakona uzrokuje pravnu nesigurnost u pogledu prava koje se primjenjuje kad je riječ o učincima ustupanja na treće osobe. Ta pravna nesigurnost dovodi do pravnog rizika u prekograničnom ustupanju potraživanja koji ne postoji u domaćim ustupanjima jer se mogu primijeniti različita nacionalna materijalna pravila ovisno o državi članici čiji sudovi ili tijela rješavaju spor o pravu vlasništva nad potraživanjima.

(11)  Na razini Unije trenutačno ne postoji niz usklađenih pravila o sukobu zakona kojima se uređuju učinci ustupanja potraživanja na treće osobe. Ta pravila o sukobu zakona utvrđena su na razini država članica, ali su neujednačena jer se temelje na različitim povezujućim čimbenicima za određivanje prava koje se primjenjuje te su stoga nejasna, posebno u zemljama u kojima nisu uređena posebnim zakonodavnim odredbama. Pri prekograničnom ustupanju potraživanja neujednačenost nacionalnih pravila o sukobu zakona uzrokuje pravnu nesigurnost u pogledu prava koje se primjenjuje kad je riječ o učincima ustupanja na treće osobe. Ta pravna nesigurnost dovodi do pravnog rizika u prekograničnom ustupanju potraživanja koji ne postoji u domaćim ustupanjima jer se mogu primijeniti različita nacionalna materijalna pravila ovisno o državi članici čiji sudovi ili tijela rješavaju spor o pravu vlasništva nad potraživanjima; stoga se rezultat spora o prvenstvu u pogledu toga tko je vlasnik potraživanja nakon prekograničnog ustupanja razlikuje ovisno o nacionalnom pravu koje primjenjuje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Ako primatelji nisu svjesni tog pravnog rizika ili odluče zanemariti ga, mogu pretrpjeti neočekivane financijske gubitke. Nesigurnost u pogledu toga tko ima pravo vlasništva nad ustupljenim potraživanjima u prekograničnom kontekstu može imati može imati domino-efekt te produžiti i produbiti utjecaj financijske krize. Ako primatelji odluče ublažiti pravni rizik traženjem specifičnih pravnih savjeta, troškovi transakcije bit će viši nego za nacionalna ustupanja. Ako primatelje pravni rizik odvrati te ga odluče izbjeći, mogli bi propustiti prilike za poslovanje, a integracija tržišta bila bi smanjena.

(12)  Ako primatelji nisu svjesni tog pravnog rizika ili ga odluče zanemariti, mogu pretrpjeti neočekivane financijske gubitke. Nesigurnost u pogledu toga tko ima pravo vlasništva nad ustupljenim potraživanjima u prekograničnom kontekstu može imati može imati domino-efekt te produžiti i produbiti utjecaj financijske krize. Ako primatelji odluče ublažiti pravni rizik traženjem specifičnih pravnih savjeta, troškovi transakcije bit će viši nego za nacionalna ustupanja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Taj pravni rizik može imati i učinak odvraćanja. Primatelji i ustupitelji mogu ga odlučiti izbjeći i zbog toga propustiti poslovne prilike. Stoga se čini da taj nedostatak jasnoće nije u skladu s ciljem tržišne integracije i načelom slobodnog kretanja kapitala iz članaka od 63. do 66. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Cilj je ove Uredbe osigurati pravnu sigurnost s pomoću zajedničkih pravila o sukobu zakona kojima bi se utvrdilo koje se nacionalno pravo primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe.

(13)  Cilj je ove Uredbe osigurati pravnu sigurnost s pomoću zajedničkih pravila o sukobu zakona kojima bi se utvrdilo koje se nacionalno pravo primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe, čime bi se povećao broj prekograničnih transakcija potraživanja i tako potaknulo prekogranično ulaganje u Uniji te olakšao pristup financiranju trgovačkim društvima, uključujući mala i srednja poduzeća, i potrošačima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Ovom se Uredbom ne namjeravaju izmijeniti odredbe Uredbe (EZ) br. 593/2008 koje se odnose na učinak vlasništva pri dobrovoljnom ustupanju između ustupitelja i primatelja ili između primatelja i dužnika.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pravilima o sukobu zakona utvrđenima u ovoj Uredbi trebali bi se uređivati učinci vlasništva pri ustupanju potraživanja između svih strana uključenih u ustupanje (tj. između ustupitelja i primatelja te između primatelja i dužnika) kao i u odnosu na treće osobe (na primjer, ustupiteljev vjerovnik).

(15)  Pravilima o sukobu zakona utvrđenima u ovoj Uredbi trebali bi se uređivati učinci pri ustupanju potraživanja u odnosu na treće osobe, na primjer na ustupiteljeva vjerovnika, ali ne i na dužnika.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Potraživanja obuhvaćena ovom Uredbom jesu potraživanja od kupaca, potraživanja koja proizlaze iz financijskih instrumenata kako je definirano u Direktivi 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i gotovina na računu u kreditnoj instituciji. Financijski instrumenti kako je definirano u Direktivi 2014/65/EU uključuju vrijednosne papire i izvedenice kojima se trguje na financijskim tržištima. Vrijednosni papiri su imovina, a izvedenice su ugovori koji obuhvaćaju prava (ili potraživanja) i obveze ugovornih stranaka.

(16)  Potraživanja obuhvaćena ovom Uredbom uključuju potraživanja od kupaca, potraživanja koja proizlaze iz financijskih instrumenata kako je definirano u Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća44 i gotovinu na računu u kreditnoj instituciji. Financijski instrumenti kako je definirano u Direktivi 2014/65/EU uključuju vrijednosne papire i izvedenice kojima se trguje na financijskim tržištima. Vrijednosni papiri su imovina, a izvedenice su ugovori koji obuhvaćaju prava (ili potraživanja) i obveze ugovornih stranaka.

___________________

___________________

44 Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU, SL L 173, 12.6.2014., str. 349.–496.

44 Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.)

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)   Ova se Uredba odnosi na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe. Ona ne obuhvaća prijenos ugovora (kao što su ugovori o izvedenicama) u kojima su uključeni i prava (ili potraživanja) i obveze, kao ni obnovu ugovora koji uključuju takva prava i obveze. S obzirom na to da ovom Uredbom nisu obuhvaćeni prijenos ni obnova ugovora, trgovanje financijskim instrumentima te poravnanje i namira tih instrumenata i dalje se uređuju pravom koje se primjenjuje na ugovorne obveze kako je utvrđeno u Uredbi Rim I. To pravo obično biraju stranke ugovora ili se određuje nediskrecijskim pravilima koja se primjenjuju na financijskim tržištima.

(17)  Ova se Uredba odnosi na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe. Ona posebno obuhvaća prijenos ugovora (kao što su ugovori o izvedenicama) koji uključuju i prava (ili potraživanja) i obveze, ili obnovu ugovora koji uključuju takva prava i obveze.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na pitanja koja se uređuju Direktivom o financijskom kolateralu44, Direktivom o konačnosti namire45, Direktivom o likvidaciji46 i Uredbom o registru47.

(18)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na pitanja koja se uređuju Direktivom 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća44, Direktivom 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća45, Direktivom 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Komisije (EU) br. 389/201347 jer se područje primjene pravila o sukobu zakona iz ove Uredbe i područje primjene pravila o sukobu zakona iz te tri direktive ne preklapaju.

_________________

_________________

44 Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2002. o financijskom kolateralu, SL L 168, 27.6.2002., str. 43.–50.

44 Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2002. o financijskom kolateralu (SL L 168, 27.6.2002., str. 43.).

45 Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira, SL L 166, 11.6.1998., str. 45.–50.

45 Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira SL L 166, 11.6.1998, str. 45.

46 Direktiva 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija, SL L 125, 5.5.2001., str. 15.–23.

46 Direktiva 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija (SL L 125, 5.5.2001., str. 15.)

47 Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011, SL L 122, 3.5.2013., str. 1.–59.

47 Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (SL L 122, 3.5.2013., str. 1.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U skladu s tržišnom praksom i potrebama sudionika na tržištu, učinci na treće osobe određenih ustupanja potraživanja trebali bi iznimno biti uređeni pravom ustupljenog potraživanja, tj. pravom kojim se uređuje prvotni ugovor između vjerovnika i dužnika iz kojeg potraživanje proizlazi.

(25)  U skladu s tržišnom praksom i potrebama sudionika na tržištu, učinci na treće osobe određenih ustupanja potraživanja trebali bi iznimno biti uređeni pravom ustupljenog potraživanja, tj. pravom kojim se uređuje prvotni ugovor između vjerovnika i dužnika koji predstavlja temelj za potraživanje.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Trebalo bi predvidjeti fleksibilnost u utvrđivanju prava koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe u kontekstu sekuritizacije kako bi se vodilo računa o potrebama svih subjekata koji se bave sekuritizacijom te olakšalo širenje prekograničnog tržišta sekuritizacije na manje subjekte. Iako bi pravo države uobičajenog boravišta ustupitelja trebalo u pravilu primjenjivati na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe u kontekstu sekuritizacije, ustupitelj (inicijator) i primatelj (subjekt posebne namjene) trebali bi imati mogućnost odlučiti da se pravo ustupljenog potraživanja primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe. Ustupitelj i primatelj trebali bi imati mogućnost odlučiti da se na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe u kontekstu sekuritizacije i dalje primjenjuje opće pravilo o uobičajenom boravištu ustupitelja ili izabrati pravo ustupljenog potraživanja uzimajući u obzir strukturu i karakteristike transakcije, na primjer, broj inicijatora, njihova sjedišta te broj zemalja čijim se pravom uređuju ustupljena potraživanja.

Briše se.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Sporovi o prvenstvu između primatelja istog potraživanja mogu nastati ako se na učinke ustupanja na treće osobe u jednom ustupanju primjenjuje pravo države uobičajenog boravišta ustupitelja, a u drugom pravo ustupljenog potraživanja. U takvim slučajevima pravo koje se primjenjuje u rješavanju sporova o prvenstvu trebalo bi biti pravo koje se primjenjuje na učinke na treće osobe ustupanja potraživanja koje je prvo počelo proizvoditi učinke prema trećim osobama u skladu s primjenjivim pravom.

(29)  Sporovi o prvenstvu između primatelja istog potraživanja mogu nastati ako se na učinke ustupanja na treće osobe u jednom ustupanju primjenjuje pravo države uobičajenog boravišta ustupitelja, a u drugom pravo ustupljenog potraživanja. U takvim slučajevima pravo koje se primjenjuje u rješavanju sporova o prvenstvu trebalo bi biti pravo koje se primjenjuje na učinke na treće osobe ustupanja potraživanja koje je prvo počelo proizvoditi učinke prema trećim osobama u skladu s primjenjivim pravom. Ako oba ustupanja potraživanja istovremeno počnu proizvoditi učinke prema trećim osobama, prednost bi trebalo imati pravo države u kojoj ustupitelj ima uobičajeno boravište.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Područje primjene nacionalnog prava koje je ovom Uredbom utvrđeno kao pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe trebalo bi biti jedinstveno. Nacionalno pravo određeno kao primjenjivo pravo trebalo bi uređivati osobito i. učinkovitost ustupanja prema trećim osobama tj. korake koje primatelj treba poduzeti kako bi osigurao da će steći pravo vlasništva nad ustupljenim potraživanjem (na primjer, evidentiranje ustupanja kod javnog tijela ili u registru, ili pisana obavijest o ustupanju upućena dužniku); i ii. pitanja prvenstva, tj. sporove između nekoliko podnositelja zahtjeva o tome tko ima vlasništvo nad potraživanjem (na primjer, između dva primatelja ako je isto potraživanje ustupljeno dvaput ili između primatelja i ustupiteljeva vjerovnika).

(30)  Područje primjene nacionalnog prava koje je ovom Uredbom utvrđeno kao pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe trebalo bi biti jedinstveno. Nacionalno pravo određeno kao primjenjivo pravo trebalo bi uređivati osobito i. učinkovitost ustupanja prema trećim osobama tj. korake i postupke koje primatelj treba slijediti kako bi osigurao da će steći pravo vlasništva nad ustupljenim potraživanjem (na primjer, evidentiranje ustupanja kod javnog tijela ili u registru, ili pisana obavijest o ustupanju upućena dužniku); i ii. pitanja prvenstva, tj. rješavanje sporova između nekoliko podnositelja zahtjeva o tome tko ima vlasništvo nad potraživanjem nakon prekograničnog ustupanja (na primjer, između dva primatelja ako je isto potraživanje ustupljeno dvaput ili između primatelja i ustupiteljeva vjerovnika).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Posebno se ovom Uredbom nastoji promicati primjena članaka 17. i 47. u vezi sa pravom na vlasništvo odnosno pravom na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje.

(34)  Ovom uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Posebno se ovom Uredbom nastoji promicati primjena članaka 17. i 47. u vezi s pravom na vlasništvo odnosno pravom na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje, kao i članka 16. u vezi sa slobodom poduzetništva.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Uredba, u slučajevima koji uključuju sukob zakona, primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe u građanskim i trgovačkim stvarima.

Ova se Uredba, u slučajevima koji uključuju sukob zakona, primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe u građanskim i trgovačkim stvarima osim kad je riječ o dužnicima ustupljenog potraživanja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje pravo Unije i nacionalno pravo o zaštiti potrošača.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ustupanje potraživanja koja proizlaze iz režima bračne imovine, imovinskih režima u odnosima za koje se na temelju zakona koji reguliraju te odnose smatra da imaju usporediv učinak s brakom, te oporuka i nasljeđivanja;

(b)  ustupanje potraživanja koja proizlaze iz režima bračne imovine, imovinskih režima u odnosima za koje se na temelju zakona koji reguliraju te odnose smatra da imaju usporediv učinak s brakom, uključujući registrirano partnerstvo, te oporuka i nasljeđivanja;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  ustupanje potraživanja u okviru zajedničkog postupka u skladu s Uredbom (EU) 2015/848.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „učinci na treće osobe” znači učinci vlasništva, tj. pravo primatelja da ostvari svoja prava vlasništva nad potraživanjem koje mu je ustupljeno u odnosu na druge primatelje ili korisnike istog ili funkcionalno ekvivalentnog potraživanja, vjerovnike ustupitelja i ostale treće osobe;

(e)  „učinci na treće osobe” znači pravo primatelja da ostvari svoja prava vlasništva nad potraživanjem koje mu je ustupljeno u odnosu na druge primatelje ili korisnike istog ili funkcionalno ekvivalentnog potraživanja, vjerovnike ustupitelja i ostale treće osobe, osim dužnika;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  „gotovina” znači novac uplaćen na račun u kreditnoj instituciji u bilo kojoj valuti;

Briše se.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Primjenjivo pravo

Primjenjivo pravo

1.  Osim ako je u ovom članku određeno drukčije, učinci ustupanja potraživanja na treće osobe uređeni su pravom zemlje u kojoj ustupitelj ima uobičajeno boravište u vrijeme nastanka činjenica.

1.   Osim ako je u ovom članku određeno drukčije, učinci ustupanja potraživanja na treće osobe uređeni su pravom zemlje u kojoj ustupitelj ima uobičajeno boravište u vrijeme sklapanja ugovora o ustupanju.

Ako ustupitelj promijeni uobičajeno boravište u razdoblju između dva ustupanja istog potraživanja različitim primateljima, prvenstvo prava jednog primatelja u odnosu na pravo drugoga uređuje se pravom države u kojoj je ustupitelj imao uobičajeno boravište u trenutku ustupanja koje je prvo počelo proizvoditi učinke prema trećim osobama u skladu s pravom koje je određeno kao primjenjivo u skladu s prvim podstavkom.

Ako ustupitelj promijeni uobičajeno boravište u razdoblju između dva ustupanja istog potraživanja različitim primateljima, prvenstvo prava jednog primatelja u odnosu na pravo drugoga uređuje se pravom države u kojoj je ustupitelj imao uobičajeno boravište u trenutku ustupanja koje je prvo počelo proizvoditi učinke prema ostalim trećim osobama u skladu s pravom koje je određeno kao primjenjivo u skladu s prvim podstavkom.

2.  Pravo koje se primjenjuje na ustupljeno potraživanje uređuje učinke na treću osobu kad se ustupaju:

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, pravo koje se primjenjuje na ustupljeno potraživanje uređuje učinke na treću osobu kad se ustupaju:

(a)  gotovina na računu u kreditnoj instituciji;

(a)  novac na računu u kreditnoj instituciji;

(b)  potraživanja na temelju financijskog instrumenta.

(b)  potraživanja na temelju financijskih instrumenata.

3.   Ustupitelj i primatelj mogu izabrati pravo primjenjivo na ustupljeno potraživanje kao pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe u sekuritizaciji.

 

odabrano pravo izričito se navodi u ugovoru o ustupanju ili u posebnom ugovoru. Materijalnu i formalnu valjanost čina odabira prava uređuje izabrano pravo.

 

4.  Spor o prvenstvu između primatelja istog potraživanja kad su učinci ustupanja jednog od potraživanja na treće osobe uređeni zakonom zemlje u kojoj ustupitelj ima uobičajeno boravište, a učinci ustupanja ostalih potraživanja na treće osobe pravom ustupljenog potraživanja, uređuje se pravom koje se primjenjuje na učinke na treće osobe ustupanja potraživanja koje je prvo počelo proizvoditi učinke prema trećim osobama u skladu s primjenjivim pravom.

4.  Spor o prvenstvu između primatelja istog potraživanja kad su učinci ustupanja jednog od potraživanja na treće osobe uređeni zakonom zemlje u kojoj ustupitelj ima uobičajeno boravište, a učinci ustupanja ostalih potraživanja na treće osobe pravom ustupljenog potraživanja, uređuje se pravom koje se primjenjuje na učinke na treće osobe ustupanja potraživanja koje je prvo počelo proizvoditi učinke prema trećim osobama u skladu s primjenjivim pravom. Ako oba ustupanja istovremeno počnu proizvoditi učinke prema trećim osobama, prednost bi trebalo imati pravo države u kojoj ustupitelj ima uobičajeno boravište.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Učinak imaju prevladavajuće obvezne odredbe prava države članice u kojoj se ustupanje mora izvršiti ili je izvršeno ako te prevladavajuće obvezne odredbe ispunjenje ugovornih obveza čine nezakonitim.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pitanje imaju li prava treće osobe u pogledu potraživanja ustupljenog nakon datuma primjene ove Uredbe prednost pred pravima neke druge treće osobe stečenima prije datuma primjene ove Uredbe rješava se na temelju prava koje se primjenjuje prema ovoj Uredbi.

2.  Pitanje imaju li prava treće osobe u pogledu potraživanja ustupljenog nakon datuma primjene ove Uredbe prednost pred pravima neke druge treće osobe stečenima prije datuma primjene ove Uredbe rješava se na temelju prava koje se primjenjuje prema ovoj Uredbi. U slučaju konkurentnih potraživanja na temelju ustupanja, prava dotičnih primatelja utvrđuju se pravom koje se primjenjuje na temelju ove Uredbe isključivo kad je riječ o ustupanjima sklopljenima nakon... [datum početka primjene ove Uredbe].


OBRAZLOŽENJE

Pravila koja se odnose na pravo primjenjivo na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe bila su uključena u prijedlog Komisije koji je kasnije postao Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), ali nisu uključena u konačni tekst. Pri uklanjanju tih pitanja iz Uredbe Rim I zakonodavci su imali jasnu namjeru da Komisija u kasnijoj fazi podnese novi prijedlog.

Ta su pitanja ponovno osvanula u kontekstu Akcijskog plana za uniju tržišta kapitala iz 2015. Komisija je u svibnju 2017., pri preispitivanju u sredini programskog razdoblja, odredila preostale korake koji će biti poduzeti kako bi se do 2019. udarili temelji za uniju tržišta kapitala u cilju uklanjanja prepreka za prekogranična ulaganja i smanjenja troškova financiranja.

Opseg izvješća

Prijedlog Komisije sadrži petnaest članaka te dosljedno prati uredbe Rim I i Rim II. Ovo je izvješće usmjereno na posebne odredbe Prijedloga, dok su odredbe preuzete iz uredbi Rim I i II ostale nepromijenjene. To je stajalište zauzeto prije svega radi mogućnosti da se taj zakonodavni postupak zaključi prije kraja parlamentarnog saziva.

Osnovno pravilo

U Prijedlogu Komisije osnovno pravilo u pogledu prava primjenjivog na ustupanje jest da se primjenjuje pravo države uobičajenog boravišta ustupitelja. To se pravilo primjenjuje u nekim državama članicama, dok druge primjenjuju na primjer pravo mjerodavno za ustupljeno potraživanje. Glavne negativne posljedice ustupanja mogu se pojaviti za vjerovnike ustupitelja ili ostale treće osobe povezane s ustupiteljem. U tom smislu pravo države uobičajenog boravišta ustupitelja osigurava visok stupanj transparentnosti i predvidljivosti za treće osobe na koje se to eventualno odnosi.

Izričito isključenje dužnika

Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja na dužnika uređeno je u članku 14. Uredbe Rim I. Kad se ovom Uredbom ne bi iz trećih osoba eksplicitno isključili dužnici, to bi značilo da se odredba iz Uredbe Rim I primjenjuje kao lex specialis i da bi se moglo postaviti pitanje u kojoj mjeri ova Uredba nadopunjuje Uredbu Rim I. Kako bi učinci na treće osobe koji se odnose na dužnike bili uređeni isključivo Uredbom Rim I, u ovu Uredbu trebalo bi unijeti izričito isključenje.

Isključenje postupaka u slučaju nesolventnosti

Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti sadrži pravila o primjenjivom pravu. Zato bi ustupanja izvršena u okviru zajedničkog postupka u skladu s tom uredbom trebala biti isključena iz područja primjene ove Uredbe.

Sekuritizacija

Komisija je predložila mogućnost da ustupitelj i primatelj biraju pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja na treće osobe. Takvo bi pravilo bilo u suprotnosti s jednim od temeljnih načela europskog građanskog prava, prema kojem sudionici u sporazumu ne mogu putem sporazuma raspolagati pravima trećih osoba. Bilo bi pretjerano u tom pogledu pružiti puno diskrecijsko pravo strankama sporazuma o ustupanju, prije svega u svjetlu članka 3. Međutim, rješenjem prema kojemu bi stranke sporazuma o sekuritizaciji mogle odlučiti da se pravo koje se primjenjuje na najveći broj potraživanja primjenjuje na sva potraživanja postigla bi se dostatna racionalizacija, a istovremeno bi se zadržala dovoljna razina zaštite trećih osoba.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

Referentni dokumenti

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

20.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Datum podnošenja

17.7.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2018.Pravna napomena