Procedūra : 2018/0044(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0261/2018

Pateikti tekstai :

A8-0261/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0086

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 747kWORD 84k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Pavel Svoboda

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0096),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0109/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0261/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant, kad vidaus rinka tinkamai veiktų ir siekiant padidinti ginčo baigties nuspėjamumą bei tikrumą dėl taikytinos teisės, taip pat užtikrinti laisvą teismų sprendimų judėjimą, valstybių narių kolizinėse normose kaip taikytina teisė turi būti nurodyta ta pati nacionalinė teisė, neatsižvelgiant į tai, kurios valstybės narės teisme iškelta byla;

(3)  siekiant, kad vidaus rinka tinkamai veiktų ir siekiant padidinti ginčo baigties nuspėjamumą bei teisinį tikrumą dėl taikytinos teisės, taip pat užtikrinti laisvą judėjimą ir teismų sprendimų pripažinimą, valstybių narių kolizinėse normose kaip taikytina teisė turi būti nurodyta ta pati nacionalinė teisė, neatsižvelgiant į tai, kurios valstybės narės teisme iškelta byla;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Sąjungos lygmens kolizinių normų, taikomų nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (arba nuosavybės aspektams), šiuo metu nėra. Tokios kolizinės normos yra nustatytos valstybių narių lygmeniu, bet yra nenuoseklios ir dažnai neaiškios. Atliekant tarpvalstybinį reikalavimų perleidimą dėl nacionalinių kolizinių normų nenuoseklumo atsiranda teisinis netikrumas, nes neaišku, kokia teisė taikoma nustatant perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims. Dėl nepakankamo teisinio tikrumo atliekant tarpvalstybinius reikalavimų perleidimus atsiranda teisinė rizika, kuri vidaus perleidimo atvejais nekyla, nes, priklausomai nuo, kurios valstybės narės teismai arba institucijos sprendžia ginčą dėl juridinės nuosavybės teisės į reikalavimus, gali būti taikomos skirtingos nacionalinės materialinės teisės normos;

(11)  Sąjungos lygmeniu suderintų kolizinių normų, taikomų nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims, šiuo metu nėra. Tokios kolizinės normos yra nustatytos valstybių narių lygmeniu, bet yra nenuoseklios, nes yra grindžiamos skirtingais siejamaisiais taikytinos teisės nustatymo veiksniais ir todėl yra neaiškios, ypač šalyse, kuriose šios normos nėra reglamentuojamos atskirų teisės aktų nuostatų. Atliekant tarpvalstybinį reikalavimų perleidimą dėl nacionalinių kolizinių normų nenuoseklumo atsiranda teisinis netikrumas, nes neaišku, kokia teisė taikoma nustatant perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims. Dėl nepakankamo teisinio tikrumo atliekant tarpvalstybinius reikalavimų perleidimus atsiranda teisinė rizika, kuri vidaus perleidimo atvejais nekyla, nes, priklausomai nuo, kurios valstybės narės teismai arba institucijos sprendžia ginčą dėl juridinės nuosavybės teisės į reikalavimus, gali būti taikomos skirtingos nacionalinės materialinės teisės normos; netiesiogiai pirmenybės konflikto, susijusio su tuo, kam atlikus tarpvalstybinį reikalavimų perleidimą priklauso reikalavimas, sprendimas gali skirtis, priklausomai nuo taikomos nacionalinės teisės;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  jeigu perėmėjai apie teisinę riziką nežino arba nusprendžia jos nepaistyti, gali patirti nenumatytų finansinių nuostolių. Netikrumas dėl to, kam priklauso juridinės nuosavybės teisės į reikalavimus, perleistus tarpvalstybiniu lygmeniu, gali daryti žlugdomąjį poveikį, dėl to finansų krizės gali pagilėti, o jų poveikis gali užsitęsti. Jeigu perėmėjai nusprendžia mažinti teisinę riziką ir kreipiasi specialios teisinės konsultacijos, padidėja sandorių sąnaudos, kurių vidaus perleidimo atvejais dengti nereikia. Jeigu perėmėjus teisinė rizika stabdo ir jie nusprendžia jos išvengti, perėmėjai gali netekti verslo galimybių, ir gali sumažėti rinkos integracija;

(12)  jeigu perėmėjai apie teisinę riziką nežino arba nusprendžia jos nepaistyti, gali patirti nenumatytų finansinių nuostolių. Netikrumas dėl to, kam priklauso juridinės nuosavybės teisės į reikalavimus, perleistus tarpvalstybiniu lygmeniu, gali daryti žlugdomąjį poveikį, dėl to finansų krizės gali pagilėti, o jų poveikis gali užsitęsti. Jeigu perėmėjai nusprendžia mažinti teisinę riziką ir kreipiasi specialios teisinės konsultacijos, padidėja sandorių sąnaudos, kurių vidaus perleidimo atvejais dengti nereikia.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  ši teisinė rizika taip pat gali veikti kaip atgrasomoji priemonė. Reikalavimų perleidėjai ir perėmėjai gali nuspręsti jos išvengti, taip prarasdami verslo galimybes. Todėl atrodo, kad šis aiškumo trūkumas neatitinka rinkos integracijos tikslo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63–66 straipsniuose įtvirtinto laisvo kapitalo judėjimo principo;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  šio reglamento tikslas – suteikti teisinio tikrumo nustačius bendras kolizines normas, kuriose nurodoma, pagal kurią nacionalinę teisę nustatomos reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims;

(13)  šio reglamento tikslas – suteikti teisinio tikrumo nustatant bendras kolizines normas, kuriose nurodoma, pagal kurią nacionalinę teisę nustatomos reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims, taip padidinant tarpvalstybinių reikalavimų perleidimo sandorių skaičių, siekiant paskatinti tarpvalstybines investicijas Sąjungoje ir sudaryti įmonėms, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), ir vartotojams palankesnes sąlygas gauti finansavimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  šiuo reglamentu nesiekiama pakeisti Reglamento (EB) Nr. 593/2008 nuostatų dėl savanoriško perleidimo pasekmių perleidėjo ir perėmėjo arba perėmėjo ir skolininko nuosavybės aspektams;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šiame reglamente nustatytomis kolizinėmis normomis turėtų būti reglamentuojamos reikalavimų perleidimo pasekmės visų perleidžiant reikalavimus dalyvaujančių šalių (t. y. perleidėjo ir perėmėjo, perėmėjo ir skolininko) nuosavybės aspektams, taip pat pasekmės tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, perleidėjo kreditoriui);

(15)  šiame reglamente nustatytomis kolizinėmis normomis turėtų būti reglamentuojamos reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, perleidėjo kreditoriui, išskyrus skolininką;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  reikalavimai, kuriems taikomas šis reglamentas, yra iš prekybos gautinos sumos, iš finansinių priemonių kylantys reikalavimai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, ir į finansų įstaigų sąskaitas įskaityti grynieji pinigai. Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtos finansinės priemonės apima vertybinius popierius ir išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama finansų rinkose. Vertybiniai popieriai yra turtas, o išvestinės finansinės priemonės – sutartys, apimančios ir sutarties šalių teises (arba reikalavimus), ir prievoles;

(16)  reikalavimai, kuriems taikomas šis reglamentas, apima iš prekybos gautinas sumas, iš finansinių priemonių kylančius reikalavimus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų44, ir į finansų įstaigų sąskaitas įskaitytus grynuosius pinigus. Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtos finansinės priemonės apima vertybinius popierius ir išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama finansų rinkose. Vertybiniai popieriai yra turtas, o išvestinės finansinės priemonės – sutartys, apimančios ir sutarties šalių teises (arba reikalavimus), ir prievoles;

___________________

___________________

44 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (FPRD), OL L 173, 2014 6 12, p. 349–496.

44 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)   šio reglamento dalykas – reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims. Jis netaikomas sutarčių (pavyzdžiui, išvestinių finansinių priemonių sutarčių), kuriose numatytos ir teisės (arba reikalavimai), ir prievolės, perdavimui arba sutarčių, kuriose nustatytos tokios teisės ir prievolės, novacijai. Kadangi šis reglamentas netaikomas sutarčių perdavimui arba novacijai, prekyba finansinėmis priemonėmis, taip pat šių priemonių tarpuskaita ir atsiskaitymas už jas ir toliau bus reglamentuojami sutartinėms prievolėms taikomomis teisės normomis, kurios yra išdėstytos Reglamente „Roma I“. Šią teisę paprastai pasirenka sutarties šalys arba ji nustatoma finansų rinkoms taikomomis pasirinkimo savo nuožiūra galimybės nesuteikiančiomis normomis;

(17)  šio reglamento dalykas – reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims. Jis visų pirma taikomas sutarčių (pavyzdžiui, išvestinių finansinių priemonių sutarčių), kuriose numatytos ir teisės (arba reikalavimai), ir prievolės, perdavimui arba sutarčių, kuriose nustatytos tokios teisės ir prievolės, novacijai.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  šis reglamentas neturėtų turėti įtakos klausimams, kurie reglamentuojami Finansinio įkaito direktyva44, Atsiskaitymų baigtinumo direktyva45, Likvidavimo direktyva46 ir Registrų reglamentu47;

(18)  šis reglamentas neturėtų turėti įtakos klausimams, kurie reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB44, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB45, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB46 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 389/201347, nes šiame reglamente aptariamų kolizinių normų taikymo sritis nesutampa su šiose trijose direktyvose aptariamų kolizinių normų taikymo sritimi;

_________________

_________________

44 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, OL L 168, 2002 6 27, p. 43–50.

44 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, (OL L 168, 2002 6 27, p. 43).

45 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, OL L 166, 1998 6 11, p. 45–50.

45 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, (OL L 166, 1998 6 11, p. 45).

46 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo, OL L 125, 2001 5 5, p. 15–23.

46 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo, (OL L 125, 2001 5 5, p. 15).

47 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011, OL L 122, 2013 5 3, p. 1–59.

47 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011, (OL L 122, 2013 5 3, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  remiantis rinkos praktika ir rinkos dalyvių poreikiais, tam tikrų reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims išimties tvarka turėtų būti reglamentuojamos pagal perleidžiamo reikalavimo teisę, t. y. pagal teisę, kuri taikoma pirminei kreditoriaus ir skolininko sutartis, kuria grindžiamas reikalavimas;

(25)  remiantis rinkos praktika ir rinkos dalyvių poreikiais, tam tikrų reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims išimties tvarka turėtų būti reglamentuojamos pagal perleidžiamo reikalavimo teisę, t. y. pagal teisę, kuri taikoma pirminei kreditoriaus ir skolininko sutarčiai, kuria grindžiamas reikalavimas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  nurodant teisę, taikytiną nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, reikėtų suteikti lankstumo, kad būtų patenkinti visų pakeitimo vertybiniais popieriais dalyvių poreikiai ir sukurtos palankesnės sąlygos plėtoti tarpvalstybinę pakeitimo vertybiniais popieriais rinką, kad joje galėtų dalyvauti mažesni veiklos vykdytojai. Nors pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims standartiškai turėtų būti taikoma perleidėjo įprastos gyvenamosios (verslo) vietos teisė, perleidėjas (iniciatorius) ir perėmėjas (specialiosios paskirties įmonė) turėtų turėti galimybę pasirinkti, kad nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims turėtų būti toliau taikoma perleidžiamo reikalavimo teisė. Perleidėjas ir perėmėjas turėtų turėti galimybę, atsižvelgdami į sandorio struktūrą ir pobūdį, pavyzdžiui, iniciatorių skaičių ir vietą, į tai, kelių šalių teisė taikoma perleidžiamiems reikalavimams, nuspręsti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais atveju nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims turėtų būti toliau laikomasi bendros taisyklės, pagal kurią taikoma perleidėjo įprastos gyvenamosios (verslo) vietos teisė, arba pasirinkti perleidžiamo reikalavimo teisę;

Išbraukta.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  pirmenybės konfliktai tarp to paties reikalavimo perėmėjų gali kilti, kai perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims vieno perleidimo atveju reglamentuojamos pagal perleidėjo įprastos gyvenamosios (verslo) vietos teisę, o kito – pagal perleidžiamo reikalavimo teisę. Tokiais atvejais sprendžiant pirmenybės konfliktą taikytina teisė turėtų būti ta teisė, kuri taikytina nustatant, kokias pasekmes tretiesiems asmenims turi reikalavimo perleidimas, kuris pagal jam taikytiną teisę pirmasis įsigaliojo trečiųjų asmenų atžvilgiu;

(29)  pirmenybės konfliktai tarp to paties reikalavimo perėmėjų gali kilti, kai perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims vieno perleidimo atveju reglamentuojamos pagal perleidėjo įprastos gyvenamosios (verslo) vietos teisę, o kito – pagal perleidžiamo reikalavimo teisę. Tokiais atvejais sprendžiant pirmenybės konfliktą taikytina teisė turėtų būti ta teisė, kuri taikytina nustatant, kokias pasekmes tretiesiems asmenims turi reikalavimo perleidimas, kuris pagal jam taikytiną teisę pirmasis įsigaliojo trečiųjų asmenų atžvilgiu; Jei abiejų perleidimų pasekmės trečiųjų asmenų atžvilgiu įsigalioja tuo pačiu metu, viršesne turėtų laikoma perleidėjo įprastos gyvenamosios (verslo) vietos teisė;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  nacionalinės teisės, kuri pagal šį reglamentą nurodoma kaip teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims, taikymo sritis turėtų būti vienoda. Pagal nacionalinę teisę, kuri nurodoma kaip taikytina teisė, pirmiausia turėtų būti reglamentuojamas i) perleidimo galiojimas trečiųjų asmenų atžvilgiu, t. y. veiksmai, kuriuos perėmėjas turi atlikti, siekdamas užtikrinti, kad įgytų juridinę nuosavybės teisę į perleidžiamą reikalavimą (pavyzdžiui, užregistruoti perleidimą valstybės institucijoje arba registre arba raštu informuoti skolininką apie perleidimą); ir ii) pirmenybės klausimai, t. y. kelių suinteresuotųjų šalių konfliktai dėl to, kam priklauso nuosavybės teisė į reikalavimą (pavyzdžiui, konfliktai tarp dviejų perėmėjų, kai tas pats reikalavimas buvo perleistas dukart, arba tarp perėmėjo ir perleidėjo kreditoriaus);

(30)  nacionalinės teisės, kuri pagal šį reglamentą nurodoma kaip teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims, taikymo sritis turėtų būti vienoda. Pagal nacionalinę teisę, kuri nurodoma kaip taikytina teisė, pirmiausia turėtų būti reglamentuojamas i) perleidimo galiojimas trečiųjų asmenų atžvilgiu, t. y. veiksmai ir procedūros, kurių perėmėjas turi laikytis, siekdamas užtikrinti, kad įgytų juridinę nuosavybės teisę į perleidžiamą reikalavimą (pavyzdžiui, užregistruoti perleidimą valstybės institucijoje arba registre arba raštu informuoti skolininką apie perleidimą); ir ii) pirmenybės klausimai, t. y. kelių suinteresuotųjų šalių konfliktų sprendimas dėl to, kam priklauso nuosavybės teisė į reikalavimą atlikus tarpvalstybinį reikalavimų perleidimą (pavyzdžiui, konfliktai tarp dviejų perėmėjų, kai tas pats reikalavimas buvo perleistas dukart, arba tarp perėmėjo ir perleidėjo kreditoriaus);

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  šiame reglamente užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma, šiuo reglamentu siekiama skatinti taikyti 17 ir 47 straipsnius, atitinkamai susijusius su teise į nuosavybę ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą bei teisingą bylos nagrinėjimą;

(34)  šiame reglamente užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma, šiuo reglamentu siekiama skatinti taikyti 17 ir 47 straipsnius, atitinkamai susijusius su teise į nuosavybę ir teise į veiksmingą teisinę gynybą bei teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat 16 straipsnį, susijusį su laisve užsiimti verslu;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisės kolizijos atvejais šis reglamentas taikomas nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims civiliniuose ir komerciniuose santykiuose.

Teisės kolizijos atvejais šis reglamentas taikomas nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims civiliniuose ir komerciniuose santykiuose, išskyrus pasekmes perleisto reikalavimo skolininkams.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio ES ir nacionalinei teisei dėl vartotojų apsaugos.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  reikalavimų, kylančių iš sutuoktinių turto režimo, santykių, kurie pagal jiems taikytiną teisę laikomi turinčiais panašias pasekmes į santuoką, turto režimo, iš testamentų ir paveldėjimo, perleidimui;

b)  reikalavimų, kylančių iš sutuoktinių turto režimo, santykių, kurie pagal jiems taikytiną teisę laikomi turinčiais panašias pasekmes į santuoką, įskaitant registruotas partnerystes, turto režimo, iš testamentų ir paveldėjimo, perleidimui;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  reikalavimų perleidimui kolektyvinėje byloje pagal Reglamentą (ES) 2015/848.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pasekmės trečiajam asmeniui – pasekmės nuosavybės aspektams, t. y. perėmėjo teisei naudotis savo juridine nuosavybės teise į jam perleistą reikalavimą kitų to paties ar funkciniu požiūriu lygiaverčio reikalavimo perėmėjų arba naudos gavėjų, perleidėjo kreditorių ir kitų trečiųjų asmenų atžvilgiu;

e)  pasekmės trečiajam asmeniui – pasekmės perėmėjo teisei naudotis savo juridine nuosavybės teise į jam perleistą reikalavimą kitų to paties ar funkciniu požiūriu lygiaverčio reikalavimo perėmėjų arba naudos gavėjų, perleidėjo kreditorių ir kitų trečiųjų asmenų atžvilgiu, išskyrus skolininką;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  pinigai – pinigai, bet kuria valiuta įskaityti į kredito įstaigos sąskaitą;

Išbraukta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Taikytina teisė

Taikytina teisė

1.  Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims reglamentuojamos pagal šalies, kurioje yra perleidėjo įprasta gyvenamoji (verslo) vieta, teisę.

1.   Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims reglamentuojamos pagal šalies, kurioje yra perleidėjo įprasta gyvenamoji (verslo) vieta reikalavimų perleidimo sutarties sudarymo momentu, teisę.

Jeigu laikotarpiu tarp dviejų to paties reikalavimo perleidimų skirtingiems perėmėjams perleidėjas pakeitė įprastą gyvenamąją (verslo) vietą, perėmėjo teisės pirmenybė kito perėmėjo teisės atžvilgiu nustatoma pagal perleidėjo įprastos gyvenamosios (verslo) vietos teisę tuo momentu, kai buvo atliktas perleidimas, kuris pirmasis įsigaliojo trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal taikytiną teisę, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje.

Jeigu laikotarpiu tarp dviejų to paties reikalavimo perleidimų skirtingiems perėmėjams perleidėjas pakeitė įprastą gyvenamąją (verslo) vietą, perėmėjo teisės pirmenybė kito perėmėjo teisės atžvilgiu nustatoma pagal perleidėjo įprastos gyvenamosios (verslo) vietos teisę tuo momentu, kai buvo atliktas perleidimas, kuris pirmasis įsigaliojo kitų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal taikytiną teisę, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje.

2.  Pagal perleidžiamam reikalavimui taikytiną teisę reglamentuojamos perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims, kai perleidžiami:

2.  Nedarant poveikio šio straipsnio 1 dalies taikymui, pagal perleidžiamam reikalavimui taikytiną teisę reglamentuojamos perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims, kai perleidžiami:

a)  į kredito įstaigos sąskaitą įskaityti grynieji pinigai;

a)  į kredito įstaigos sąskaitą įskaityti pinigai;

b)  iš finansinės priemonės kylantys reikalavimai.

b)  iš finansinių priemonių kylantys reikalavimai.

3.   Perleidėjas ir perėmėjas gali pasirinkti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais atveju nustatant perleidžiamo reikalavimo pasekmes tretiesiems asmenims taikytina teisė yra perleidžiamo reikalavimo teisė.

 

Teisės pasirinkimas aiškiai įvardijamas perleidimo sutartyje arba atskiru susitarimu. Akto, kuriuo pasirenkama teisė, turinio ir formos galiojimas nustatomas pagal pasirinktą teisę.

 

4.  To paties reikalavimo perėmėjų pirmenybės konfliktas, kai vieno reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims reglamentuojamos pagal šalies, kurioje yra perleidėjo įprasta gyvenamoji vieta, teisę, o kito – pagal perleidžiamo reikalavimo teisę, sprendžiamas pagal teisę, taikytiną nustatant, kokias pasekmes tretiesiems asmenims turi reikalavimo perleidimas, kuris pagal jam taikytiną teisę pirmasis įsigaliojo trečiųjų asmenų atžvilgiu.

.  To paties reikalavimo perėmėjų pirmenybės konfliktas, kai vieno reikalavimų perleidimo pasekmės tretiesiems asmenims reglamentuojamos pagal šalies, kurioje yra perleidėjo įprasta gyvenamoji vieta, teisę, o kito – pagal perleidžiamo reikalavimo teisę, sprendžiamas pagal teisę, taikytiną nustatant, kokias pasekmes tretiesiems asmenims turi reikalavimo perleidimas, kuris pagal jam taikytiną teisę pirmasis įsigaliojo trečiųjų asmenų atžvilgiu. Jei abiejų perleidimų pasekmės trečiųjų asmenų atžvilgiu atsiranda tuo pačiu metu, viršesnė yra šalies, kurioje yra perleidėjo įprasta gyvenamoji (verslo) vieta, teisė.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Taikomos valstybės narės, kurioje turi būti arba buvo atliktas reikalavimų perleidimas, teisėje numatytos viršesnės imperatyvios nuostatos, jeigu pagal tas viršesnes imperatyvias nuostatas reikalavimų perleidimo sutarties vykdymas tampa neteisėtas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remiantis pagal šį reglamentą taikytina teise, nustatoma, ar trečiojo asmens teisės perleisto reikalavimo atžvilgiu po šio reglamento taikymo pradžios datos yra pirmesnės, palyginti su kito trečiojo asmens teisėmis, įgytomis prieš pradedant taikyti šį reglamentą.

2.  Remiantis pagal šį reglamentą taikytina teise, nustatoma, ar trečiojo asmens teisės perleisto reikalavimo atžvilgiu po šio reglamento taikymo pradžios datos yra pirmesnės, palyginti su kito trečiojo asmens teisėmis, įgytomis prieš pradedant taikyti šį reglamentą. Jei esama konkuruojančių ieškinių, grindžiamų reikalavimų perleidimu, remiantis pagal šį reglamentą taikytina teise nustatomos reikalavimo perėmėjų teisės, susijusios tik su reikalavimų perleidimo sutartimis, sudarytomis po ... [šio reglamento taikymo pradžios data].


AIŠKINAMOJI DALIS

Į Komisijos pasiūlymą, kuris vėliau tapo 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 593/208 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma I“), buvo įtrauktos taisyklės, susijusios su taikytina teise, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims, tačiau galutiniame tekste jų nebuvo. Neįtraukdami šių klausimų į Reglamentą „Roma I“ teisės aktų leidėjai aiškiai siekė, kad Komisija pateiktų pasiūlymą vėlesniu etapu.

Tie klausimai buvo vėl iškelti atsižvelgiant į 2015 m. Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą. Per 2017 m. gegužės mėn. Komisijos laikotarpio vidurio peržiūrą nustatyti likusieji veiksmai, kurių bus imtasi siekiant iki 2019 m. sukurti pagrindines kapitalo rinkų sąjungos struktūros dalis, pašalinti kliūtis tarpvalstybinėms investicijoms ir sumažinti finansavimo sąnaudas.

Ataskaitos taikymo sritis

Komisijos pasiūlymas sudarytas iš penkiolikos straipsnių. Jame pateiktos nuostatos labai panašios į reglamentų „Roma I“ ir „Roma II“ nuostatas. Šioje ataskaitoje dėmesys sutelktas į nuostatas, būdingas tik šiam pasiūlymui, o nuostatos, kurios tiesiog perimamos iš reglamentų „Roma I“ ir „Roma II“, nekeičiamos. Tokia pozicija buvo priimta visų pirma atsižvelgiant į galimybę susitarti dėl šio teisės akto iki šios Parlamento kadencijos pabaigos.

Pagrindinė taisyklė

Komisijos pasiūlyme pagrindinė taisyklė yra tai, kad perleidimui taikytina teisė yra perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos valstybės teisė. Ši taisyklė galioja kai kuriose valstybėse narėse, o kitose taikoma, pavyzdžiui, perleistam reikalavimui taikytina teisė. Pagrindinės neigiamos perleidimo pasekmės gali būti teikti perleidėjo kreditoriams arba kitiems su perleidėju susijusiems tretiesiems asmenims. Todėl ši taisyklė dėl perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos suteiks tretiesiems asmenims, kurie gali būti susiję, daug skaidrumo ir nuspėjamumo.

Aiškus skolininkų išskyrimas

Perleidimo pasekmėms skolininkams taikytina teisė reglamentuojama Reglamento „Roma I“ 14 straipsnyje. Jei iš trečiųjų asmenų pagal šį reglamentą nebūtų aiškiai išskirti skolininkai, tai reikštų, kad Reglamento „Roma I“ nuostata taikoma kaip specialioji teisės norma, tačiau gali kilti klausimas, kokiu mastu šis reglamentas papildo Reglamentą „Roma I“. Siekiant, kad pasekmės tretiesiems asmenims skolininkams būtų reglamentuojamos tik Reglamentu „Roma I“, šiame reglamente turėtų būti nustatyta aiški išimtis.

Nemokumo bylų išskyrimas

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų išdėstytos su taikytina teise susijusios taisyklės. Dėl tos priežasties, nagrinėjant kolektyvinę bylą pagal tą reglamentą atliktiems perleidimams šio reglamento nuostatos neturėtų būti taikomos.

Pakeitimas vertybiniais popieriais

Komisija pasiūlė, kad perleidėjas ir perėmėjas galėtų pasirinkti perleidimo pasekmėms tretiesiems asmenims taikytiną teisę. Tokia taisyklė prieštarauja vienam iš pagrindinių Europos civilinės teisės principų: susitarimo šalys negali susitarimu nustatyti trečiųjų asmenų teisių. Būtų neproporcinga, jei perleidimo susitarimo šalims būtų paliktos galimybės spręsti visiškai savo nuožiūra, ypač atsižvelgiant į 3 straipsnį. Tačiau sprendimas, pagal kurį pakeitimo vertybiniais popieriais susitarimo šalys galėtų pasirinkti, kad didžiausiam reikalavimų skaičiui taikytina teisė būtų taikoma visiems reikalavimams, padėtų atlikti pakankamą racionalizavimą ir kartu paliktų pakankamą apsaugą tretiesiems asmenims.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims

Nuorodos

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

20.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Pateikimo data

17.7.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 28 d.Teisinis pranešimas