Procedura : 2018/0044(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0261/2018

Teksty złożone :

A8-0261/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0086

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 758kWORD 92k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Pavel Svoboda

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0096),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0109/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0261/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W celu zwiększenia przewidywalności wyników sporów, pewności w zakresie prawa właściwego swobodnego przepływu orzeczeń sądowych prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga, aby obowiązujące w państwach członkowskich przepisy kolizyjne wskazywały to samo prawo krajowe jako prawo właściwe, bez względu na to, do sądu jakiego państwa członkowskiego wniesiono sprawę.

(3)  W celu zwiększenia przewidywalności wyników sporów, pewności prawa w zakresie prawa właściwego oraz swobodnego przepływu i uznawania orzeczeń sądowych prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga, aby obowiązujące w państwach członkowskich przepisy kolizyjne wskazywały to samo prawo krajowe jako prawo właściwe, bez względu na to, do sądu jakiego państwa członkowskiego wniesiono sprawę.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Obecnie na szczeblu unijnym nie ustanowiono przepisów kolizyjnych regulujących skutki przelewu wierzytelności (lub skutki rozporządzające) wobec osób trzecich. Przepisy kolizyjne w tym zakresie stosuje się w UE na poziomie prawa krajowego, ale są one niespójne i często niejasne. W przypadku przelewu wierzytelności z elementem transgranicznym niespójność krajowych przepisów kolizyjnych prowadzi do braku pewności prawa co do tego, które prawo ma zastosowanie do skutków przelewu wobec osób trzecich. Brak pewności prawa stwarza ryzyko prawne w transgranicznych transakcjach przelewu wierzytelności, które nie występuje w transakcjach krajowych, ponieważ zastosowanie mogą mieć różne przepisy krajowego prawa materialnego w zależności od państwa członkowskiego, którego sądy lub organy rozstrzygają spór o tytuł prawny do wierzytelności.

(11)  Obecnie na szczeblu unijnym nie istnieje szereg zharmonizowanych przepisów kolizyjnych regulujących skutki przelewu wierzytelności wobec osób trzecich. Przepisy kolizyjne w tym zakresie stosuje się w UE na poziomie prawa krajowego, ale są one niespójne, ponieważ opierają się na różnych łącznikach określających prawo właściwe, w związku z czym są niejasne, zwłaszcza w tych państwach, w których przepisy takie nie są uregulowane w odrębnych aktach prawnych. W przypadku przelewu wierzytelności z elementem transgranicznym niespójność krajowych przepisów kolizyjnych prowadzi do braku pewności prawa co do tego, które prawo ma zastosowanie do skutków przelewu wobec osób trzecich. Brak pewności prawa stwarza ryzyko prawne w transgranicznych transakcjach przelewu wierzytelności, które nie występuje w transakcjach krajowych, ponieważ zastosowanie mogą mieć różne przepisy krajowego prawa materialnego w zależności od państwa członkowskiego, którego sądy lub organy rozstrzygają spór o tytuł prawny do wierzytelności. W konsekwencji rozstrzygnięcie konfliktu pierwszeństwa co do tego, komu dana wierzytelność będąca przedmiotem transgranicznego przelewu przysługuje, będzie różne w zależności od tego, które prawo krajowe ma zastosowanie.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Jeżeli nabywcy nie są świadomi istnienia ryzyka prawnego lub ignorują je, mogą ponieść trudne do przewidzenia straty finansowe. Brak pewności co do tego, kto posiada tytuł prawny do wierzytelności przenoszonych transgranicznie w drodze przelewu, może zatem wywrzeć efekt domina, a także pogłębić i przedłużyć skutki kryzysu finansowego. Jeżeli nabywcy postanowią ograniczyć ryzyko prawne, poszukując specjalistycznej porady prawnej, poniosą wyższe koszty transakcji, które nie występuje w przypadku przelewów krajowych. Jeżeli ryzyko prawne zniechęca nabywców, w związku z czym unikają oni go, mogą nie podejmować szans biznesowych, co może doprowadzić do ograniczenia integracji rynkowej.

(12)  Jeżeli nabywcy nie są świadomi istnienia ryzyka prawnego lub ignorują je, mogą ponieść trudne do przewidzenia straty finansowe. Brak pewności co do tego, kto posiada tytuł prawny do wierzytelności przenoszonych transgranicznie w drodze przelewu, może zatem wywrzeć efekt domina, a także pogłębić i przedłużyć skutki kryzysu finansowego. Jeżeli nabywcy postanowią ograniczyć ryzyko prawne, poszukując specjalistycznej porady prawnej, poniosą wyższe koszty transakcji, które nie występuje w przypadku przelewów krajowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  To ryzyko prawne może mieć również skutek odstraszający. Nabywcy i zbywcy mogą postanowić go uniknąć, a w konsekwencji nie skorzystać z możliwości rynkowych. Dlatego też ten brak jasności wydaje się sprzeczny z celem integracji rynku i zasadą swobodnego przepływu kapitału zapisaną w art. 63–66 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie pewności prawa poprzez ustanowienie wspólnych przepisów kolizyjnych, które będą wskazywać prawo krajowe mające zastosowanie do skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich.

(13)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie pewności prawa poprzez ustanowienie wspólnych przepisów kolizyjnych, które będą wskazywać prawo krajowe mające zastosowanie do skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich, przyczyniając się do zwiększenia liczby transakcji transgranicznych w obrocie wierzytelnościami, tak by sprzyjać inwestycjom transgranicznym w Unii i ułatwić dostęp przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), i konsumentów do finansowania.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Niniejsze rozporządzenie nie ma na celu zmiany przepisów rozporządzenia (WE) nr 593/2008 w odniesieniu do skutku rozporządzającego dobrowolnego przelewu wierzytelności pomiędzy zbywcą i nabywcą lub pomiędzy nabywcą a dłużnikiem.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Przepisy kolizyjne zawarte w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować skutki rozporządzające przelewu wierzytelności w stosunkach między wszystkimi stronami uczestniczącymi w przelewie (tj. między zbywcą a nabywcą oraz między nabywcą a dłużnikiem) oraz w odniesieniu do osób trzecich (np. wierzyciela zbywcy).

(15)  Przepisy kolizyjne zawarte w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować skutki przelewu wierzytelności w odniesieniu do osób trzecich (np. wierzyciela zbywcy), z wyłączeniem dłużnika.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wierzytelności stanowiących należności z tytułu dostaw i usług, wierzytelności z instrumentów finansowych zdefiniowanych w dyrektywie 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych44 oraz gotówki złożonej na rachunku w instytucji kredytowej. Instrumenty finansowe zdefiniowane w dyrektywie 2014/65/UE obejmują papiery wartościowe i instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Podczas gdy papiery wartościowe są aktywami, instrumenty pochodne są umowami określającymi zarówno prawa (lub wierzytelności), jak i obowiązki stron umowy.

(16)  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wierzytelności obejmujących należności z tytułu dostaw i usług, wierzytelności z instrumentów finansowych zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE44 oraz gotówki złożonej na rachunku w instytucji kredytowej. Instrumenty finansowe zdefiniowane w dyrektywie 2014/65/UE obejmują papiery wartościowe i instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Podczas gdy papiery wartościowe są aktywami, instrumenty pochodne są umowami określającymi zarówno prawa (lub wierzytelności), jak i obowiązki stron umowy.

___________________

___________________

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349–496).

44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)   Niniejsze rozporządzenie dotyczy skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich. Rozporządzenie nie obejmuje swoim zakresem przenoszenia umów (na przykład instrumentów pochodnych) określających zarówno prawa (lub wierzytelności), jak i obowiązki, ani nowacji umów określających takie prawa i obowiązki. Ponieważ niniejsze rozporządzenie nie obejmuje swoim zakresem przenoszenia ani nowacji umów, obrót instrumentami finansowymi, jak również rozliczanie i rozrachunek tych instrumentów, nadal będą podlegać prawu właściwemu dla zobowiązań umownych wskazywanemu zgodnie z rozporządzeniem Rzym I. Wyboru tego prawa z reguły dokonują strony umowy lub jest ono wskazywane zgodnie z nieuznaniowymi zasadami mającymi zastosowanie do rynków finansowych.

(17)  Niniejsze rozporządzenie dotyczy skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich. W szczególności obejmuje swoim zakresem przenoszenie umów (na przykład instrumentów pochodnych) określających zarówno prawa (lub wierzytelności), jak i obowiązki, lub nowacje umów określających takie prawa i obowiązki.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla kwestii uregulowanych w dyrektywie w sprawie zabezpieczeń finansowych44, dyrektywie o ostateczności rozrachunku45, dyrektywie w sprawie likwidacji46 oraz rozporządzeniu ustanawiającym rejestr47.

(18)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza kwestii uregulowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/47/WE44, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/26/WE45, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE46 i rozporządzeniu Komisji (UE) nr 389/201347, ponieważ zakres stosowania norm kolizyjnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu nie pokrywa się z zakresem stosowania norm kolizyjnych przewidzianych we wspomnianych trzech dyrektywach.

_________________

_________________

44 Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych, Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 43-50.

44 Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 43).

45 Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych, Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45-50.

45 Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45).

46 Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, Dz.U. L 125 z 5.5.2001, s. 15-23.

46 Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.U. L 125 z 5.5.2001, s. 15).

47 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011, Dz.U. L 122 z 3.5.2013, s. 1-59.

47 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz.U. L 122 z 3.5.2013, s. 1).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Zgodnie z praktyką rynkową i potrzebami uczestników rynku skutki niektórych przelewów wierzytelności wobec osób trzecich powinny wyjątkowo podlegać prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności, tj. prawu właściwemu dla umowy pierwotnej między wierzycielem a dłużnikiem, z której wynika wierzytelność.

(25)  Zgodnie z praktyką rynkową i potrzebami uczestników rynku skutki niektórych przelewów wierzytelności wobec osób trzecich powinny wyjątkowo podlegać prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności, tj. prawu właściwemu dla umowy pierwotnej między wierzycielem a dłużnikiem, która jest podstawą wierzytelności.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Wskazywanie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich w ramach sekurytyzacji powinno być elastyczne, aby zaspokoić potrzeby wszystkich podmiotów korzystających z sekurytyzacji i ułatwić rozszerzenie rynku sekurytyzacji transgranicznych na mniejsze podmioty gospodarcze. Chociaż prawo miejsca zwykłego pobytu zbywcy powinno być domyślnie stosowane w odniesieniu do skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich w ramach sekurytyzacji, zbywca (jednostka inicjująca) i nabywca (spółka celowa) powinni mieć możliwość wskazania, że skutki przelewu wierzytelności wobec osób trzecich będą podlegać prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności. Zbywca i nabywca powinni mieć możliwość wskazania, że skutki przelewu wierzytelności wobec osób trzecich w ramach sekurytyzacji powinny w dalszym ciągu podlegać domyślnie prawu miejsca zwykłego pobytu zbywcy, bądź możliwość dokonania wyboru prawa właściwego dla przenoszonej wierzytelności w zależności od struktury i charakterystyki transakcji, np. liczby i położenia jednostek inicjujących oraz tego, ilu prawom podlegają przenoszone wierzytelności.

skreśla się

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Jeżeli skutki przelewu wobec osób trzecich podlegały prawu miejsca zwykłego pobytu zbywcy w ramach jednego przelewu i prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności w ramach drugiego, wówczas między nabywcami tej samej wierzytelności mogą wystąpić konflikty pierwszeństwa. W takich przypadkach prawem właściwym dla rozwiązania konfliktu pierwszeństwa powinno być prawo właściwe dla skutków wobec osób trzecich tego przelewu wierzytelności, który jako pierwszy stał się skuteczny w odniesieniu do osób trzecich zgodnie z prawem właściwym dla tego przelewu.

(29)  Jeżeli skutki przelewu wobec osób trzecich podlegały prawu miejsca zwykłego pobytu zbywcy w ramach jednego przelewu i prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności w ramach drugiego, wówczas między nabywcami tej samej wierzytelności mogą wystąpić konflikty pierwszeństwa. W takich przypadkach prawem właściwym dla rozwiązania konfliktu pierwszeństwa powinno być prawo właściwe dla skutków wobec osób trzecich tego przelewu wierzytelności, który jako pierwszy stał się skuteczny w odniesieniu do osób trzecich zgodnie z prawem właściwym dla tego przelewu. Jeżeli obydwa przelewy wierzytelności stają się skuteczne wobec osób trzecich w tym samym momencie, nadrzędne powinno być prawo właściwe ze względu na miejsce zwykłego pobytu zbywcy.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Zakres prawa krajowego, które określono w niniejszym rozporządzeniu jako prawo właściwe do skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich, powinien być jednolity. Prawo krajowe wyznaczone jako właściwe powinno regulować przede wszystkim (i) skuteczność przelewu wobec osób trzecich, tj. kroki, które musi podjąć nabywca, aby zapewnić sobie uzyskanie tytułu prawnego do przenoszonej wierzytelności (np. poprzez rejestrację przelewu w organie lub rejestrze publicznym bądź powiadomienie dłużnika o przelewie na piśmie) oraz (ii) kwestie pierwszeństwa, tj. konflikty między kilkoma wierzycielami o to, komu przysługuje tytuł prawny do danej wierzytelności (np. między dwoma nabywcami – jeżeli ta sama wierzytelność jest przedmiotem dwukrotnego przelewu, lub między nabywcą a wierzycielem zbywcy).

(30)  Zakres prawa krajowego, które określono w niniejszym rozporządzeniu jako prawo właściwe do skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich, powinien być jednolity. Prawo krajowe wyznaczone jako właściwe powinno regulować przede wszystkim (i) skuteczność przelewu wobec osób trzecich, tj. kroki, które musi podjąć nabywca, aby zapewnić sobie uzyskanie tytułu prawnego do przenoszonej wierzytelności (np. poprzez rejestrację przelewu w organie lub rejestrze publicznym bądź powiadomienie dłużnika o przelewie na piśmie) oraz (ii) kwestie pierwszeństwa, tj. rozwiązywanie konfliktów między kilkoma wierzycielami o to, komu przysługuje tytuł prawny do danej wierzytelności w następstwie przelewu transgranicznego (np. między dwoma nabywcami – jeżeli ta sama wierzytelność jest przedmiotem dwukrotnego przelewu, lub między nabywcą a wierzycielem zbywcy).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsze rozporządzenie ma na celu promowanie stosowania art. 17 i 47 Karty dotyczących, odpowiednio, prawa własności oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu.

(34)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsze rozporządzenie ma na celu promowanie stosowania art. 17 i 47 Karty dotyczących, odpowiednio, prawa własności oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, jak również art. 16 dotyczącego wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich w sprawach cywilnych i handlowych powiązanych z prawem różnych państw.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich w sprawach cywilnych i handlowych powiązanych z prawem różnych państw, innych niż skutki wobec osób trzecich w odniesieniu do dłużnika przenoszonej wierzytelności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza unijnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wierzytelności wynikających z małżeńskich ustrojów majątkowych, z ustrojów majątkowych w stosunkach uznawanych zgodnie z prawem dla nich właściwym za mające podobne skutki do małżeństwa oraz z prawa spadkowego, w tym z testamentów;

b)  wierzytelności wynikających z małżeńskich ustrojów majątkowych, z ustrojów majątkowych w stosunkach uznawanych zgodnie z prawem dla nich właściwym za mające podobne skutki do małżeństwa, w tym zarejestrowanego związku partnerskiego, oraz z prawa spadkowego, w tym z testamentów;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  wierzytelności w ramach postępowania zbiorowego na mocy rozporządzenia (UE) 2015/848.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „skutki wobec osób trzecich” oznaczają skutki rozporządzające, tj. prawo nabywcy do wykonywania tytułu prawnego do wierzytelności przeniesionej na niego, w odniesieniu do innych nabywców lub uprawnionych tej samej lub równoważnej funkcjonalnie wierzytelności, wierzycieli zbywcy i innych osób trzecich;

e)  „skutki wobec osób trzecich” oznaczają prawo nabywcy do wykonywania tytułu prawnego do wierzytelności przeniesionej na niego, w odniesieniu do innych nabywców lub uprawnionych tej samej lub równoważnej funkcjonalnie wierzytelności, wierzycieli zbywcy i innych osób trzecich, z wyłączeniem dłużnika;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  „gotówka” oznacza środki pieniężne złożone na rachunku w instytucji kredytowej w każdej walucie;

skreśla się

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Prawo właściwe

Prawo właściwe

1.  O ile niniejszy artykuł nie stanowi inaczej, skutki przelewu wierzytelności wobec osób trzecich podlegają prawu państwa, w którym zbywca ma swoje miejsce zwykłego pobytu w miarodajnej chwili.

1.   O ile niniejszy artykuł nie stanowi inaczej, skutki przelewu wierzytelności wobec osób trzecich podlegają prawu państwa, w którym zbywca ma swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili zawarcia umowy przelewu.

Jeżeli zbywca zmienił swoje miejsce zwykłego pobytu w okresie pomiędzy dokonaniem dwóch przelewów tej samej wierzytelności na różnych nabywców, kwestia pierwszeństwa prawa jednego nabywcy przed prawem innego nabywcy podlega prawu właściwemu ze względu na miejsce zwykłego pobytu zbywcy w chwili dokonania tego przelewu, który jako pierwszy stał się skuteczny w odniesieniu do osób trzecich zgodnie z prawem wskazanym jako właściwe na mocy akapitu pierwszego.

Jeżeli zbywca zmienił swoje miejsce zwykłego pobytu w okresie pomiędzy dokonaniem dwóch przelewów tej samej wierzytelności na różnych nabywców, kwestia pierwszeństwa prawa jednego nabywcy przed prawem innego nabywcy podlega prawu właściwemu ze względu na miejsce zwykłego pobytu zbywcy w chwili dokonania tego przelewu, który jako pierwszy stał się skuteczny w odniesieniu do innych osób trzecich zgodnie z prawem wskazanym jako właściwe na mocy akapitu pierwszego.

2.  Prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności podlegają skutki wobec osób trzecich następujących przelewów:

2.  Niezależnie od przepisów ust. 1 niniejszego artykułu prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności podlegają skutki wobec osób trzecich następujących przelewów:

a)  gotówki złożonej na rachunku w instytucji kredytowej;

a)  pieniędzy złożonych na rachunku w instytucji kredytowej;

b)  wierzytelności z instrumentu finansowego.

b)  wierzytelności z instrumentów finansowych.

3.   W ramach sekurytyzacji zbywca i nabywca mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla przeniesionej wierzytelności jako prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich.

 

Wyboru prawa właściwego dokonuje się wyraźnie w umowie przelewu lub w odrębnej umowie. Ważność materialna i formalna aktu, w którym dokonano wyboru prawa, podlega wybranemu prawu.

 

4.  Konflikt pierwszeństwa między nabywcami tej samej wierzytelności w przypadku, gdy skutki jednego z przelewów wobec osób trzecich podlegają prawu państwa, w którym zbywca ma swoje miejsce zwykłego pobytu a skutki innych przelewów wobec osób trzecich podlegają prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności, podlega prawu właściwemu dla skutków wobec osób trzecich tego przelewu wierzytelności, który jako pierwszy stał się skuteczny w odniesieniu do osób trzecich zgodnie z prawem właściwym dla tego przelewu.

.  Konflikt pierwszeństwa między nabywcami tej samej wierzytelności w przypadku, gdy skutki jednego z przelewów wobec osób trzecich podlegają prawu państwa, w którym zbywca ma swoje miejsce zwykłego pobytu a skutki innych przelewów wobec osób trzecich podlegają prawu właściwemu dla przenoszonej wierzytelności, podlega prawu właściwemu dla skutków wobec osób trzecich tego przelewu wierzytelności, który jako pierwszy stał się skuteczny w odniesieniu do osób trzecich zgodnie z prawem właściwym dla tego przelewu. Jeżeli obydwa przelewy stają się skuteczne wobec osób trzecich w tym samym momencie, nadrzędne powinno być prawo właściwe ze względu na miejsce zwykłego pobytu zbywcy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Stosuje się wymuszające swoje zastosowanie przepisy prawa państwa członkowskiego, w którym ma być wykonany przelew lub w którym go wykonano, jeżeli takie przepisy wymuszające swoje zastosowanie powodują, że wykonanie umowy przelewu jest niezgodne z prawem.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Prawo właściwe wskazane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa, czy prawa osoby trzeciej w odniesieniu do wierzytelności przeniesionej po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia mają pierwszeństwo przed prawami innej osoby trzeciej, która nabyła je przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia.

2.  Prawo właściwe wskazane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa, czy prawa osoby trzeciej w odniesieniu do wierzytelności przeniesionej po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia mają pierwszeństwo przed prawami innej osoby trzeciej, która nabyła je przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia. W przypadku konkurujących wierzytelności opartych na przelewach prawo właściwe zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa prawa odnośnych nabywców wyłącznie w odniesieniu do przelewów dokonanych po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.


UZASADNIENIE

Przepisy dotyczące prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich zostały uwzględnione we wniosku Komisji, który stał się później rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), ale nie znalazły się w ostatecznej wersji tekstu. Wyraźną intencją prawodawcy podczas wyłączania tych kwestii z rozporządzenia Rzym I było zwrócenie się do Komisji o ponowne przedstawienie wniosku na późniejszym etapie.

Kwestie te zostały podniesione ponownie przy okazji planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych (CMU) na 2015 r. W maju 2017 r. w przeglądzie śródokresowym Komisji określono pozostałe działania, które zostaną podjęte w celu ustanowienia fundamentów unii rynków kapitałowych do 2019 r. Mają one doprowadzić do usunięcia barier dla inwestycji transgranicznych i obniżenia kosztów finansowania.

Zakres sprawozdania

Wniosek Komisji ma piętnaście artykułów. Ściśle podąża za rozporządzeniami Rzym I i II. W niniejszym sprawozdaniu położono nacisk na postanowienia specyficzne dla tego wniosku, natomiast postanowienia jedynie kopiowane z rozporządzenia Rzym I i II pozostawiono bez zmian. Stanowisko to zostało przyjęte specjalnie w celu ewentualnego zamknięcia tej procedury ustawodawczej przed końcem kadencji.

Podstawowa zasada

We wniosku Komisji jako podstawową zasadę przyjęto, że prawo właściwe dla przelewów to prawo miejsca zwykłego pobytu zbywcy. Zasada ta obowiązuje w niektórych państwach członkowskich, podczas gdy inne stosują na przykład prawo mające zastosowanie do przelanej wierzytelności. Negatywne skutki przelewu mogą przede wszystkim dotknąć wierzycieli zbywcy lub inne osoby trzecie związane ze zbywcą. W związku z tym prawo miejsca zwykłego pobytu zbywcy zapewni zainteresowanym osobomtrzecim wysoki stopień przejrzystości i przewidywalności.

Wyraźne wykluczenie dłużników

Prawo właściwe dla skutków przelewu dla dłużnika jest uregulowane w art. 14 rozporządzenia Rzym I. Brak wyraźnego wykluczenia dłużników spośród osób trzecich na mocy niniejszego rozporządzenia oznaczałby, że przepis rozporządzenia Rzym I stosuje się jako lex specialis, lecz może pojawić się pytanie, w jakim zakresie niniejsze rozporządzenie uzupełnia rozporządzenie Rzym I. W niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić wyraźne wykluczenie, aby w przypadku dłużników skutki dla osób trzecich były regulowane wyłącznie przez rozporządzenie Rzym I.

Wykluczenie postępowania upadłościowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego zawiera przepisy odnoszące się do prawa właściwego. W związku z tym przelewy wykonywane w ramach postępowania zbiorowego zgodnie z tym rozporządzeniem powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

Sekurytyzacja

Komisja zaproponowała, aby zbywca i nabywca mieli możliwość wyboru prawa właściwego dla skutków przelewu wobec osób trzecich. Taki przepis narusza jedną z podstawowych zasad europejskiego prawa cywilnego: to, że strony umowy nie mogą decydować o prawach przysługujących osobom trzecim w drodze umowy. Pozostawienie stronom umowy przelewu pełnej swobody uznania w tym względzie byłoby, zwłaszcza w świetle art. 3, zbyt daleko idącym posunięciem. Jednak rozwiązanie, w którym strony porozumienia w sprawie sekurytyzacji miałyby możliwość zdecydowania, że prawo właściwe dla największej liczby roszczeń ma zastosowanie do wszystkich roszczeń pozwoliłoby na osiągnięcie wystarczającego usprawnienia, a jednocześnie zapewniłoby wystarczający poziom ochrony osób trzecich.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

Odsyłacze

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Data przedstawienia w PE

7.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.4.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

20.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Data przyjęcia

10.7.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Data złożenia

17.7.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2018Informacja prawna