Procedură : 2018/0044(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0261/2018

Texte depuse :

A8-0261/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0086

RAPORT     ***I
PDF 671kWORD 93k
16.7.2018
PE 621.985v01-00 A8-0261/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Pavel Svoboda

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0096),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0109/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0261/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Pentru buna funcționare a pieței interne este necesar ca normele statelor membre care reglementează conflictul de legi să desemneze ca lege aplicabilă aceeași lege națională, indiferent de statul membru căruia îi aparține instanța în fața căreia a fost depusă acțiunea, în scopul îmbunătățirii predictibilității rezultatului litigiilor, a certitudinii privind dreptul aplicabil și a liberei circulații a hotărârilor.

(3)  Pentru buna funcționare a pieței interne este necesar ca normele statelor membre care reglementează conflictul de legi să desemneze ca lege aplicabilă aceeași lege națională, indiferent de statul membru căruia îi aparține instanța în fața căreia a fost depusă acțiunea, în scopul îmbunătățirii predictibilității rezultatului litigiilor, a securității juridice privind dreptul aplicabil, precum și a liberei circulații și a recunoașterii hotărârilor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În prezent nu există la nivelul Uniunii norme în materie de conflict de legi care să reglementeze efectele față de terți (sau efectele patrimoniale) ale cesiunilor de creanțe. Există astfel de norme privind conflictele de legi la nivelul statelor membre, dar acestea sunt neconcordante și deseori neclare. În cazul cesiunilor transfrontaliere de creanțe, neconcordanțele dintre normele naționale privind conflictul de legi conduc la incertitudine juridică în ceea ce privește legea care se aplică efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe. Lipsa securității juridice generează un risc juridic în cazul cesiunilor transfrontaliere de creanțe - care nu există în cazul cesiunilor interne - întrucât se pot aplica norme materiale naționale diferite în funcție de statul membru ale cărui instanțe sau autorități soluționează un litigiu referitor la titlul de proprietate asupra creanței.

(11)  În prezent nu există la nivelul Uniunii un set de norme armonizate în materie de conflict de legi care să reglementeze efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe. Există astfel de norme privind conflictele de legi la nivelul statelor membre, dar acestea sunt neconcordante - bazându-se pe factori de legătură diferiți pentru a stabili legea aplicabilă - și, prin urmare, neclare, mai ales în statele în care astfel de norme nu sunt reglementate distinct prin legislație. În cazul cesiunilor transfrontaliere de creanțe, neconcordanțele dintre normele naționale privind conflictul de legi conduc la incertitudine juridică în ceea ce privește legea care se aplică efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe. Lipsa securității juridice generează un risc juridic în cazul cesiunilor transfrontaliere de creanțe - care nu există în cazul cesiunilor interne - întrucât se pot aplica norme materiale naționale diferite în funcție de statul membru ale cărui instanțe sau autorități soluționează un litigiu referitor la titlul de proprietate asupra creanței; implicit, rezultatul unui conflict de prioritate cu privire la dreptul de proprietate asupra unei creanțe în urma unei cesiuni transfrontaliere poate varia în funcție de legea națională aplicată.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Dacă cesionarii nu sunt conștienți de riscul juridic sau aleg să îl ignore, se pot confrunta cu pierderi financiare neașteptate. Incertitudinea cu privire la cine deține titlul de proprietate asupra creanțelor cesionate transfrontalier poate avea efecte de domino și poate agrava și prelungi impactul unei crize financiare. Dacă cesionarii decid să reducă riscul juridic solicitând consultanță juridică specifică, aceștia vor suporta costuri de tranzacționare mai ridicate, care nu ar fi necesare în cazul cesiunilor interne. Dacă cesionarii sunt descurajați de riscul juridic și aleg să îl evite, este posibil ca aceștia să rateze oportunități de afaceri, iar gradul de integrare a pieței să fie diminuat.

(12)  Dacă cesionarii nu sunt conștienți de riscul juridic sau aleg să îl ignore, se pot confrunta cu pierderi financiare neașteptate. Incertitudinea cu privire la cine deține titlul de proprietate asupra creanțelor cesionate transfrontalier poate avea efecte de domino și poate agrava și prelungi impactul unei crize financiare. Dacă cesionarii decid să reducă riscul juridic solicitând consultanță juridică specifică, aceștia vor suporta costuri de tranzacționare mai ridicate, care nu ar fi necesare în cazul cesiunilor interne.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Acest risc juridic poate avea și un efect disuasiv. Cesionarii și cedenții ar putea alege să-l evite și, astfel, ar renunța la oportunități comerciale. Această lipsă de claritate nu pare, prin urmare, a fi conformă obiectivului de integrare a pieței și principiului liberei circulații a capitalului, consacrat la articolele 63-66 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Obiectivul prezentului regulament este de a oferi certitudine juridică prin stabilirea de norme comune în materie de conflict de legi care să desemneze legea națională aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe.

(13)  Obiectivul prezentului regulament este de a oferi certitudine juridică prin stabilirea de norme comune în materie de conflict de legi care să desemneze legea națională aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe, urmărindu-se creșterea volumului de tranzacții transfrontaliere cu creanțe, în vederea favorizării investițiilor transfrontaliere în Uniune și facilitării accesului la finanțare pentru întreprinderi - inclusiv întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) - și pentru consumatori.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Prezentul regulament nu vizează modificarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 593/2008 referitoare la efectul patrimonial al cesiunii voluntare de creanță între cedent și cesionar sau între cesionar și debitor.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Normele privind conflictul de legi prevăzute în prezentul regulament ar trebui să reglementeze efectele patrimoniale ale unei cesiuni de creanță față de toate părțile implicate în cesiune (și anume, între cedent și cesionar și între cesionar și debitor), precum și față de terți (de exemplu, un creditor al cedentului).

(15)  Normele privind conflictul de legi prevăzute în prezentul regulament ar trebui să reglementeze efectele cesiunii de creanță față de terți, de exemplu, un creditor al cedentului, cu excepția debitorului.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Creanțele vizate de prezentul regulament sunt creanțe comerciale, creanțe rezultate din instrumente financiare, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare44, și numerar creditat într-un cont la o instituție de credit. Printre instrumentele financiare, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE, se numără titlurile de valoare și instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piețele financiare. În timp ce titlurile de valoare sunt active, instrumente financiare derivate sunt contracte care presupun atât drepturi (sau creanțe) ale părților la contract, cât și obligații în sarcina acestora.

(16)  Creanțele vizate de prezentul regulament includ creanțe comerciale, creanțe rezultate din instrumente financiare, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului44, și numerar creditat într-un cont la o instituție de credit. Printre instrumentele financiare, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE, se numără titlurile de valoare și instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piețele financiare. În timp ce titlurile de valoare sunt active, instrumentele financiare derivate sunt contracte care presupun atât drepturi (sau creanțe) ale părților la contract, cât și obligații în sarcina acestora.

___________________

___________________

44 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

44 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)   Prezentul regulament are ca obiect efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe. Acesta nu reglementează transferul de contracte (de exemplu, contractele derivate), în care se transferă atât drepturile (sau creanțele), cât și obligațiile și nici novația contractelor care cuprind astfel de drepturi și obligații. Prezentul regulament nu reglementează transferul și nici novația contractelor, prin urmare tranzacționarea instrumentelor financiare, precum și compensarea și decontarea acestor instrumente vor continua să fie reglementate de legea aplicabilă obligațiilor contractuale, astfel cum este stabilită în Regulamentul Roma I. Această lege este în mod normal aleasă de părțile la contract sau desemnată prin norme nediscreționare aplicabile piețelor financiare.

(17)  Prezentul regulament are ca obiect efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe. În special, acesta reglementează transferul de contracte (de exemplu, contractele derivate), în care se transferă atât drepturile (sau creanțele), cât și obligațiile, ori novația contractelor care cuprind astfel de drepturi și obligații.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Aspectele reglementate de Directiva privind contractele de garanție financiară44, de Directiva privind caracterul definitiv al decontării45, de Directiva privind lichidarea46 și de Regulamentul privind registrul Uniunii47 nu ar trebui să fie afectate de prezentul regulament.

(18)  Aspectele reglementate de Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului44, de Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului45, de Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului46 și de Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei47 nu ar trebui să fie afectate de prezentul regulament, deoarece domeniul de aplicare al normelor privind conflictul de legi cuprinse în prezentul regulament și cel al normelor privind conflictul de legi cuprinse în aceste trei directive nu se suprapun, așadar.

_________________

_________________

44 Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară, JO L 168, 27.6.2002, p. 43.

44 Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (JO L 168, 27.6.2002, p. 43).

45 Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

45 Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45).

46 Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit, JO L 125, 5.5.2001, p. 15.

46 Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15).

47 Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei, JO L 122, 3.5.2013, p. 1.

47 Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (JO L 122, 3.5.2013, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În conformitate cu practicile de pe piață și cu nevoile participanților la piață, efectele față de terți ale anumitor cesiuni de creanțe ar trebui, în mod excepțional, să fie reglementate de legea creanței cesionate, adică de legea care reglementează contractul inițial dintre creditor și debitor din care s-a născut creanța.

(25)  În conformitate cu practicile de pe piață și cu nevoile participanților la piață, efectele față de terți ale anumitor cesiuni de creanțe ar trebui, în mod excepțional, să fie reglementate de legea creanței cesionate, adică de legea care reglementează contractul inițial dintre creditor și debitor care dă naștere creanței.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Este necesar să se ofere flexibilitate în stabilirea legii aplicabile efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe în contextul unei securitizări, astfel încât să se răspundă nevoilor tuturor părților la această operațiune și să se faciliteze extinderea pieței transfrontaliere a securitizărilor pentru a-i include și pe operatorii mai mici. Deși legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită ar trebui să se aplice, ca regulă implicită, efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe în contextul unei securitizări, cedentul (inițiatorul) și cesionarul (vehiculul cu scop special) ar trebui să fie în măsură să decidă că legea creanței cesionate se aplică efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe. Cedentul și cesionarul ar trebui să poată decide că efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe în contextul unei securitizări se supun regulii generale a reședinței obișnuite a cedentului sau să poată desemna legea creanței cesionate în funcție de structura și caracteristicile tranzacției, de exemplu în funcție de numărul și de localizarea inițiatorilor și de numărul de legi care reglementează creanțele cesionate.

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Conflictele de prioritate între cesionari ai aceleiași creanțe pot apărea atunci când efectele față de terți ale cesiunii au fost supuse legii țării în care cedentul își are reședința obișnuită în cazul unei cesiuni și legii creanței cesionate în cazul unei alte cesiuni. În astfel de cazuri, legea aplicabilă în vederea soluționării conflictelor de prioritate ar trebui să fie legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanță care a devenit prima opozabilă față de terți în temeiul legii sale aplicabile.

(29)  Conflictele de prioritate între cesionari ai aceleiași creanțe pot apărea atunci când efectele față de terți ale cesiunii au fost supuse legii țării în care cedentul își are reședința obișnuită în cazul unei cesiuni și legii creanței cesionate în cazul unei alte cesiuni. În astfel de cazuri, legea aplicabilă în vederea soluționării conflictelor de prioritate ar trebui să fie legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanță care a devenit prima opozabilă față de terți în temeiul legii sale aplicabile. Dacă cele două cesiuni de creanță au devenit opozabile față de terți în același timp, ar trebui să prevaleze legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Domeniul de aplicare a legii naționale desemnate de prezentul regulament drept lege aplicabilă efectelor față de terți ale unei cesiuni de creanță ar trebui să fie uniform. Legea națională desemnată ca fiind aplicabilă ar trebui să reglementeze în special (i) opozabilitatea cesiunii față de terți, și anume măsurile care trebuie să fie luate de către cesionar pentru a se asigura că dobândește titlul de proprietate asupra creanței care i-a fost cesionată (de exemplu, înregistrarea cesiunii la o autoritate publică, înscrierea într-un registru sau notificarea debitorului în scris cu privire la cesiune), și (ii) aspectele legate de prioritate, și anume conflictele între mai mulți reclamanți în legătură cu titlul de proprietate asupra creanței (de exemplu, un conflict între doi cesionari în cazul în care aceeași creanță a fost cesionată de două ori, sau între un cesionar și un creditor al cedentului).

(30)  Domeniul de aplicare a legii naționale desemnate de prezentul regulament drept lege aplicabilă efectelor față de terți ale unei cesiuni de creanță ar trebui să fie uniform. Legea națională desemnată ca fiind aplicabilă ar trebui să reglementeze în special (i) opozabilitatea cesiunii față de terți, și anume măsurile și procedurile care trebuie să fie urmate de către cesionar pentru a se asigura că dobândește titlul de proprietate asupra creanței care i-a fost cesionată (de exemplu, înregistrarea cesiunii la o autoritate publică, înscrierea într-un registru sau notificarea debitorului în scris cu privire la cesiune), și (ii) aspectele legate de prioritate, și anume soluționarea conflictelor între mai mulți reclamanți în legătură cu titlul de proprietate asupra creanței în urma unei cesiuni transfrontaliere (de exemplu, un conflict între doi cesionari în cazul în care aceeași creanță a fost cesionată de două ori, sau între un cesionar și un creditor al cedentului).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să promoveze aplicarea articolului 17 privind dreptul la proprietate și a articolului 47 privind dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil.

(34)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să promoveze aplicarea articolului 17 privind dreptul la proprietate și a articolului 47 privind dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dar și a articolului 16 privind libertatea de a desfășura o activitate comercială.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică, în situații care implică un conflict de legi, efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe în materie civilă și comercială.

Prezentul regulament se aplică, în situații care implică un conflict de legi, efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe în materie civilă și comercială, cu excepția efectelor față de terți în ceea ce privește debitorul creanței cesionate.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Prezentul regulament nu aduce atingere legislației Uniunii și legislației naționale privind protecția consumatorilor.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cesiunea de creanțe rezultate din aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale și din aspectele patrimoniale ale relațiilor care sunt considerate, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, ca având efecte comparabile cu cele ale căsătoriei, precum și cesiunea de creanțe rezultate din testamente și succesiuni;

(b)  cesiunea de creanțe rezultate din aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale și din aspectele patrimoniale ale relațiilor care sunt considerate, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, ca având efecte comparabile cu cele ale căsătoriei, inclusiv cu cele ale parteneriatelor înregistrate, cesiunea de creanțe rezultate din testamente și succesiuni;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  cesiunea de creanțe în cadrul unei proceduri colective, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/848.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „efecte față de terți” înseamnă efectele patrimoniale, și anume dreptul cesionarului de a-și revendica titlul de proprietate asupra unei creanțe care i-a fost cesionată față de alți cesionari sau beneficiari ai aceleiași creanțe sau ai unei creanțe echivalente din punct de vedere funcțional, față de alți creditori ai cedentului și față de alți terți;

(e)  „efecte față de terți” înseamnă dreptul cesionarului de a-și revendica titlul de proprietate asupra unei creanțe care i-a fost cesionată față de alți cesionari sau beneficiari ai aceleiași creanțe sau ai unei creanțe echivalente din punct de vedere funcțional, față de alți creditori ai cedentului și față de alți terți, cu excepția debitorului;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  „numerar” înseamnă sume de bani cu care este creditat un cont, în orice monedă, la o instituție de credit;

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Legea aplicabilă

Legea aplicabilă

1.  Dacă nu se prevede altfel la prezentul articol, efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe sunt reglementate de legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită la data cesiunii.

1.   Dacă nu se prevede altfel la prezentul articol, efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe sunt reglementate de legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită la data încheierii contractului de cesiune.

În cazul în care cedentul și-a schimbat reședința obișnuită între două cesiuni succesive ale aceleiași creanțe către cesionari diferiți, rangul de prioritate a dreptului unui cesionar față de dreptul unui alt cesionar este reglementat de legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită la momentul cesiunii care a devenit prima opozabilă față de terți în temeiul legii desemnate ca fiind aplicabilă în temeiul primului paragraf.

În cazul în care cedentul și-a schimbat reședința obișnuită între două cesiuni succesive ale aceleiași creanțe către cesionari diferiți, rangul de prioritate a dreptului unui cesionar față de dreptul unui alt cesionar este reglementat de legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită la momentul cesiunii care a devenit prima opozabilă față de alți terți în temeiul legii desemnate ca fiind aplicabilă în temeiul primului paragraf.

2.  Legea aplicabilă creanței cesionate reglementează efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe având ca obiect:

2.  În pofida alineatului (1) al prezentului articol, legea aplicabilă creanței cesionate reglementează efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe având ca obiect:

(a)  numerar creditat într-un cont la o instituție de credit;

(a)  bani creditați într-un cont la o instituție de credit;

(b)  creanțele rezultate dintr-un instrument financiar.

(b)  creanțele rezultate din instrumente financiare.

3.   Cedentul și cesionarul pot desemna legea aplicabilă creanței cesionate ca lege aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanțe în vederea unei securitizări.

 

Desemnarea legii aplicabile trebuie să fie expresă în contractul de cesiune sau într-un acord separat. Condițiile de fond și de formă ale actului prin care s-a optat pentru legea aplicabilă sunt reglementate de legea aleasă.

 

4.  Conflictele privind ordinea de prioritate între cesionarii aceleiași creanțe în cazul în care efectele față de terți ale uneia dintre cesiuni sunt reglementate de legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită, iar efectele celorlalte cesiuni sunt reglementate de legea aplicabilă creanței cesionate sunt soluționate de legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanță care a devenit prima opozabilă față de terți în temeiul legii sale aplicabile.

.  Conflictele privind ordinea de prioritate între cesionarii aceleiași creanțe în cazul în care efectele față de terți ale uneia dintre cesiuni sunt reglementate de legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită, iar efectele celorlalte cesiuni sunt reglementate de legea aplicabilă creanței cesionate sunt soluționate de legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanță care a devenit prima opozabilă față de terți în temeiul legii sale aplicabile. Dacă cele două cesiuni au devenit opozabile față de terți în același timp, prevalează legea țării în care este situată reședința obișnuită a cedentului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Se dă efect normelor de aplicare imediată din legea statului membru în care cesiunea trebuie să fie executată sau a fost executată, în măsura în care normele respective de aplicare imediată antrenează nelegalitatea contractului de cesiune.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Legea aplicabilă în temeiul prezentului regulament stabilește dacă drepturile unui terț cu privire la o creanță cesionată după data intrării în vigoare a prezentului regulament au prioritate față de drepturile dobândite de un alt terț înainte ca prezentul regulament să se aplice.

2.  Legea aplicabilă în temeiul prezentului regulament stabilește dacă drepturile unui terț cu privire la o creanță cesionată după data intrării în vigoare a prezentului regulament au prioritate față de drepturile dobândite de un alt terț înainte ca prezentul regulament să se aplice. În cazul creanțelor concurente bazate pe cesiuni, legea aplicabilă în temeiul prezentului regulament stabilește drepturile respectivilor cesionari numai în ceea ce privește cesiunile încheiate după … [data aplicării prezentului regulament].


EXPUNERE DE MOTIVE

Normele referitoare la legislația aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe au fost incluse în propunerea Comisiei care a devenit ulterior Regulamentul (CE) nr. 593/208 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), dar acestea nu au ajuns în textul final. Intenția clară a legiuitorilor atunci când au eliminat aceste chestiuni din Regulamentul Roma I a fost ca, într-un stadiu ulterior, Comisia să revină cu o propunere.

Aceste chestiuni au fost abordate din nou în lumina Planului de acțiune pe 2015 privind uniunea piețelor de capital (UPC). În mai 2017, evaluarea la jumătatea perioadei efectuată de Comisie a definit acțiunile rămase care vor fi întreprinse pentru a pune bazele uniunii piețelor de capital până în 2019, cu obiectivul de a înlătura obstacolele din calea investițiilor transfrontaliere și de a reduce costurile finanțării.

Domeniul de aplicare al raportului

Propunerea Comisiei are 15 articole. Aceasta urmărește îndeaproape regulamentele Roma I și II. În prezentul raport, în centrul atenției s-au aflat dispozițiile specifice propunerii, în timp ce dispozițiile copiate doar din Roma I și II nu au fost modificate. Această poziție a fost adoptată în mod specific în vederea încheierii eventuale a acestui dosar legislativ înainte de sfârșitul legislaturii.

Regula principală

În propunerea Comisiei, norma principală pentru legea aplicabilă cesiunilor este legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită. Aceasta este norma în vigoare în unele state membre, în timp ce altele aplică, de exemplu, legea aplicabilă creanței cedate. Principalele consecințe negative ale unei cesiuni pot apărea pentru creditorii cedentului sau pentru alte părți terțe legate de cedent. Din acest motiv, legea țării în care cedentul își are reședința obișnuită va oferi un grad înalt de transparență și previzibilitate pentru terții eventual în cauză.

Excluderea explicită a debitorilor

Legea aplicabilă efectelor cesiunii pentru un debitor este reglementată la articolul 14 din Regulamentul Roma I. Neexcluderea explicită a debitorilor din terți, în temeiul prezentului regulament, ar însemna că dispozițiile din Regulamentul Roma I se aplică cu titlu de lex specialis, dar că se pune întrebarea în ce măsură prezentul regulament completează Regulamentul Roma I. Pentru ca efectele față de terți pentru debitori să fie reglementate exclusiv de Regulamentul Roma I, ar trebui introdusă o excludere explicită în prezentul regulament.

Excluderea procedurilor de insolvență

Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență conține norme legate de legea aplicabilă. Din acest motiv, cesiunile efectuate în cursul unei acțiuni colective în conformitate cu regulamentul respectiv ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Securitizarea

Comisia a propus ca cedentul și cesionarul să aibă posibilitatea de a alege legea aplicabilă efectelor cesiunii asupra unei părți terțe. O astfel de normă este în contradicție cu unul dintre principiile fundamentale ale dreptului civil european: anume faptul că părțile la un acord nu pot dispune asupra drepturilor terților prin intermediul acordului. A lăsa discreție totală părților la contractul de cesiune în această privință ar fi, în special având în vedere articolul 3, prea mult. Cu toate acestea, o soluție prin care părțile la acordul de securitizare ar avea posibilitatea de a alege ca legea aplicabilă celui mai mare număr de creanțe să se aplice tuturor creanțelor ar raționaliza suficient dispozitivul, păstrând totodată un nivel suficient de protecție pentru părțile terțe.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Legislația aplicabilă efectelor asupra terților ale cesiunilor de creanțe

Referințe

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Data prezentării la PE

7.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

JURI

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ECON

16.4.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

20.6.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Examinare în comisie

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Data adoptării

10.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Data depunerii

17.7.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 august 2018Notă juridică