Postup : 2018/0044(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0261/2018

Predkladané texty :

A8-0261/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0086

SPRÁVA     ***I
PDF 696kWORD 93k
16.7.2018
PE 621.985v02-00 A8-0261/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Pavel Svoboda

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany

(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0096),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0109/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0261/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Riadne fungovanie vnútorného trhu si v záujme lepšej predvídateľnosti výsledku sporu vyžaduje istotu, pokiaľ ide o rozhodné právo, a voľný pohyb súdnych rozhodnutí, aby kolízne normy v členských štátoch určovali za rozhodné právo rovnaký vnútroštátny právny poriadok bez ohľadu na členský štát, v ktorom súd vo veci koná.

(3)  Riadne fungovanie vnútorného trhu si v záujme lepšej predvídateľnosti výsledku sporu vyžaduje právnu istotu, pokiaľ ide o rozhodné právo, a voľný pohyb a uznávanie súdnych rozhodnutí, aby kolízne normy v členských štátoch určovali za rozhodné právo rovnaký vnútroštátny právny poriadok bez ohľadu na členský štát, v ktorom súd vo veci koná.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Kolízne normy, ktoré by na úrovni Únie upravovali účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (alebo tzv. vecnoprávne účinky) v súčasnosti neexistujú. Takéto kolízne normy sú síce stanovené na úrovni členských štátov, sú však nekonzistentné a často nejednoznačné. Nekonzistentnosť vnútroštátnych kolíznych noriem vedie pri cezhraničnom postúpení pohľadávok k právnej neistote, pokiaľ ide o určenie právneho poriadku, ktorý sa uplatňuje na účinky tohto postúpenia na tretie strany. V dôsledku nedostatočnej právnej istoty tak pri cezhraničnom postúpení pohľadávok vzniká právne riziko, ktoré neexistuje pri postúpení pohľadávok na vnútroštátnej úrovni, keďže sa môžu uplatňovať rozličné vnútroštátne hmotnoprávne pravidlá v závislosti od členského štátu, v ktorom súdy alebo orgány posudzujú spor o určenie vlastníckeho práva k pohľadávkam.

(11)  V súčasnosti existuje neharmonizovaný súbor kolíznych noriem, ktorý na úrovni Únie upravuje účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (alebo tzv. vecnoprávne účinky). Takéto kolízne normy sú síce stanovené na úrovni členských štátov, sú však nekonzistentné – keďže sú založené na rôznych kolíznych kritériách na určenie rozhodného práva – a preto sú nejednoznačné, najmä v tých krajinách, kde sa takéto pravidlá neupravujú osobitnými právnymi ustanoveniami. Nekonzistentnosť vnútroštátnych kolíznych noriem vedie pri cezhraničnom postúpení pohľadávok k právnej neistote, pokiaľ ide o určenie právneho poriadku, ktorý sa uplatňuje na účinky tohto postúpenia na tretie strany. V dôsledku nedostatočnej právnej istoty tak pri cezhraničnom postúpení pohľadávok vzniká právne riziko, ktoré neexistuje pri postúpení pohľadávok na vnútroštátnej úrovni, keďže sa môžu uplatňovať rozličné vnútroštátne hmotnoprávne pravidlá v závislosti od členského štátu, v ktorom súdy alebo orgány posudzujú spor o určenie vlastníckeho práva k pohľadávkam; implicitne, výsledok konfliktu v otázke prednosti, pokiaľ ide o to, kto vlastní pohľadávku po cezhraničnom postúpení, sa bude líšiť v závislosti od uplatňovaného vnútroštátneho právneho poriadku.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Ak si postupníci nie sú vedomí právneho rizika, alebo sa ho rozhodnú ignorovať, môžu čeliť neočakávaným finančným stratám. Neistota v otázke vlastníckeho práva k pohľadávkam postúpeným na cezhraničnom základe môže vyvolať dominový efekt a prehĺbiť a predĺžiť vplyv finančnej krízy. V prípade, že sa postupníci rozhodnú zmierniť právne riziko využitím osobitného právneho poradenstva, vzniknú im vyššie transakčné náklady, ktoré by pri postúpení pohľadávok na vnútroštátnej úrovni nevynaložili. Ak sa postupníci nechajú odradiť právnym rizikom a rozhodnú sa mu vyhnúť, môžu premárniť obchodné príležitosti a môže dôjsť k obmedzeniu integrácie trhov.

(12)  Ak si postupníci nie sú vedomí právneho rizika, alebo sa ho rozhodnú ignorovať, môžu čeliť neočakávaným finančným stratám. Neistota v otázke vlastníckeho práva k pohľadávkam postúpeným na cezhraničnom základe môže vyvolať dominový efekt a prehĺbiť a predĺžiť vplyv finančnej krízy. V prípade, že sa postupníci rozhodnú zmierniť právne riziko využitím osobitného právneho poradenstva, vzniknú im vyššie transakčné náklady, ktoré by pri postúpení pohľadávok na vnútroštátnej úrovni nevynaložili.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Toto legálne riziko môže pôsobiť aj ako odradzujúci faktor. Postupníci a postupcovia sa môžu rozhodnúť, že sa mu vyhnú, čím si nechajú ujsť obchodné príležitosti. Táto nejasnosť sa preto nezdá byť v súlade s cieľom integrácie trhu a zásadou voľného pohybu kapitálu zakotvenou v článkoch 63 až 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť právnu istotu stanovením spoločných kolíznych noriem, ktoré budú určovať, ktorý vnútroštátny právny poriadok sa bude uplatňovať na účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany.

(13)  Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť právnu istotu stanovením spoločných kolíznych noriem, ktoré budú určovať, ktorý vnútroštátny právny poriadok sa bude uplatňovať na účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany, čím sa zvýši počet transakcií týkajúcich sa cezhraničných pohľadávok s cieľom podporiť cezhraničné investície v Únii a uľahčiť prístup podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a spotrebiteľov k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Toto nariadenie nie je určené na zmenu ustanovení nariadenia (ES) č. 593/2008, pokiaľ ide o vecnoprávny účinok dobrovoľného postúpenia medzi postupcom a postupníkom alebo medzi postupníkom a dlžníkom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Kolízne normy stanovené v tomto nariadení by mali upravovať vecnoprávne účinky postúpenia pohľadávok medzi všetkými stranami zapojenými do postúpenia (t. j. medzi postupcom a postupníkom a medzi postupníkom a dlžníkom), ako aj vo vzťahu k tretím stranám (napr. veriteľ postupcu).

(15)  Kolízne normy stanovené v tomto nariadení by mali upravovať účinky postúpenia pohľadávok vo vzťahu k tretím stranám (napr. veriteľ postupcu) s výnimkou dlžníka.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  K pohľadávkam, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, patria obchodné pohľadávky, pohľadávky vyplývajúce z finančných nástrojov vymedzených v smernici 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi44 a peňažné prostriedky pripísané na účet v úverovej inštitúcií. Finančné nástroje vymedzené v smernici 2014/65/EÚ zahŕňajú cenné papiere a deriváty, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch. Zatiaľ čo cenné papiere predstavujú aktíva, deriváty sú zmluvy, ktoré obsahujú tak práva (alebo nároky), ako aj záväzky zmluvných strán.

(16)  K pohľadávkam, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, patria obchodné pohľadávky, pohľadávky vyplývajúce z finančných nástrojov vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ44 a peňažné prostriedky pripísané na účet v úverovej inštitúcií. Finančné nástroje vymedzené v smernici 2014/65/EÚ zahŕňajú cenné papiere a deriváty, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch. Zatiaľ čo cenné papiere predstavujú aktíva, deriváty sú zmluvy, ktoré obsahujú tak práva (alebo nároky), ako aj záväzky zmluvných strán.

___________________

___________________

44 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349 – 496.

44 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349 – 496.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)   Toto nariadenie sa vzťahuje na účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany. Nevzťahuje sa na prevod zmlúv (ako napr. zmlúv o derivátoch), do ktorých sú zahrnuté tak práva (alebo nároky), ako aj záväzky, ani na nováciu zmlúv zahŕňajúcich takéto práva a záväzky. Keďže toto nariadenie sa nevťahuje na prevod ani nováciu zmlúv, na obchodovanie s finančnými nástrojmi, ako aj na zúčtovanie a vyrovnanie týchto nástrojov sa bude aj naďalej uplatňovať rozhodné právo pre zmluvné záväzky, ako je stanovené v nariad/ení Rím I. Toto právo si zvyčajne volia zmluvné strany alebo sa určí na základe nediskrečných pravidiel uplatniteľných na finančné trhy.

(17)  Toto nariadenie sa vzťahuje na účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany. Vzťahuje sa najmä na prevod zmlúv (ako napr. zmlúv o derivátoch), do ktorých sú zahrnuté tak práva (alebo nároky), ako aj záväzky, alebo na nováciu zmlúv zahŕňajúcich takéto práva a záväzky.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na tie otázky, ktoré upravuje smernica o dohodách o finančných zárukách44, smernica o konečnom zúčtovaní45, smernica o likvidácii úverových inštitúcií46 a nariadenie o registri47.

(18)  Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na tie otázky, ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES44, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES45, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES46 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/201347, keďže rozsah pôsobnosti kolíznych noriem obsiahnutých v tomto návrhu a rozsah kolíznych noriem v týchto troch smerniciach sa neprekrývajú.

_________________

_________________

44 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách, Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43 – 50.

44 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43).

45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45 – 50.

45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15 – 23.

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15),

47 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011, Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1 – 59.

47 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V súlade s bežnou trhovou praxou a potrebami účastníkov trhu by mal účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany v niektorých prípadoch výnimočne upravovať právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku, t. j. právny poriadok, ktorý upravuje pôvodnú zmluvu medzi veriteľom a dlžníkom, ktorej pohľadávka vyplynula.

(25)  V súlade s bežnou trhovou praxou a potrebami účastníkov trhu by mal účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany v niektorých prípadoch výnimočne upravovať právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku, t. j. právny poriadok, ktorý upravuje pôvodnú zmluvu medzi veriteľom a dlžníkom, na základe ktorej pohľadávka vznikla.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  V prípade postúpenia pohľadávok z dôvodu sekuritizácie by mala pri určovaní rozhodného práva pre účinky na tretie strany existovať určitá flexibilita, aby sa zohľadnili potreby všetkých strán zapojených do sekuritizácie a umožnila expanzia cezhraničného sekuritizačného trhu smerom k malým účastníkom. Zatiaľ čo v prípade postúpenia pohľadávok z dôvodu sekuritizácie by sa mal na účinky na tretie strany zvyčajne uplatňovať právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu, postupca (originátor) a postupník (účelovo vytvorený subjekt) by mali mať možnosť voľby, že na účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany sa bude uplatňovať právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku. Postupca a postupník by mali mať možnosť rozhodnúť, že účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany z dôvodu sekuritizácie by mali aj naďalej podliehať všeobecnému pravidlu, ktorým je obvyklý pobyt postupcu, alebo si zvoliť právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku, a to v závislosti od štruktúry a povahy transakcie, napr. od počtu a umiestnenia originátorov a počtu právnych poriadkov, ktoré upravujú postúpené pohľadávky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Ku konfliktom v otázke prednosti jednotlivých postupníkov tej istej pohľadávky môže dochádzať vtedy, ak sa na účinky takéhoto postúpenia na tretie strany uplatňuje v prípade jedného postúpenia právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu, zatiaľ čo v prípade iného postúpenia právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku. V takýchto prípadoch by mal rozhodné právo na riešenie uvedeného konfliktu predstavovať právny poriadok uplatniteľný na účinky toho postúpenia pohľadávky na tretie strany, ktoré podľa príslušného rozhodného práva ako prvé dosiahne účinnosť voči tretím stranám.

(29)  Ku konfliktom v otázke prednosti jednotlivých postupníkov tej istej pohľadávky môže dochádzať vtedy, ak sa na účinky takéhoto postúpenia na tretie strany uplatňuje v prípade jedného postúpenia právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu, zatiaľ čo v prípade iného postúpenia právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku. V takýchto prípadoch by mal rozhodné právo na riešenie uvedeného konfliktu predstavovať právny poriadok uplatniteľný na účinky toho postúpenia pohľadávky na tretie strany, ktoré podľa príslušného rozhodného práva ako prvé dosiahne účinnosť voči tretím stranám. Ak sú obe postúpenia pohľadávok voči tretím stranám účinné súčasne, prednosť by mal mať právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Vnútroštátny právny poriadok určený týmto nariadením za rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany by mal mať jednotný rozsah pôsobnosti. Takto určený vnútroštátny právny poriadok by mal upravovať najmä i) účinnosť postúpenia voči tretím stranám, t. j. kroky, ktoré musí postupník vykonať, aby si zabezpečil nadobudnutie vlastníckeho práva k postúpenej pohľadávke (napr. zapísať postúpenie pohľadávky na príslušnom verejnom orgáne alebo v registri, prípadne písomne oznámiť postúpenie pohľadávky dlžníkovi) a ii) otázky prednosti, t. j. konflikt medzi viacerými osobami uplatňujúcimi si nárok, pokiaľ ide o určenie držiteľa vlastníckeho práva k pohľadávke (napr. konflikt medzi dvoma postupníkmi v prípade, že pohľadávka bola postúpený dvakrát, alebo medzi postupníkom a veriteľom postupcu).

(30)  Vnútroštátny právny poriadok určený týmto nariadením za rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany by mal mať jednotný rozsah pôsobnosti. Takto určený vnútroštátny právny poriadok by mal upravovať najmä i) účinnosť postúpenia voči tretím stranám, t. j. kroky a postupy, ktoré musí postupník dodržať, aby si zabezpečil nadobudnutie vlastníckeho práva k postúpenej pohľadávke (napr. zapísať postúpenie pohľadávky na príslušnom verejnom orgáne alebo v registri, prípadne písomne oznámiť postúpenie pohľadávky dlžníkovi) a ii) otázky prednosti, t. j. riešenie konfliktu medzi viacerými osobami uplatňujúcimi si nárok, pokiaľ ide o určenie držiteľa vlastníckeho práva k pohľadávke po cezhraničnom postúpení (napr. konflikt medzi dvoma postupníkmi v prípade, že pohľadávka bola postúpený dvakrát, alebo medzi postupníkom a veriteľom postupcu).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je podporiť najmä uplatňovanie článkov 17 a 47, ktoré sa týkajú vlastníckeho práva a práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces.

(34)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je podporiť najmä uplatňovanie článkov 17 a 47, ktoré sa týkajú vlastníckeho práva a práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, ako aj článku 16, ktorý sa týka slobody podnikania.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa v prípade kolízie právnych poriadkov uplatňuje na účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany v občianskych a obchodných veciach.

Toto nariadenie sa v prípade kolízie právnych poriadkov uplatňuje na účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany v občianskych a obchodných veciach okrem účinkov na tretie strany v prípade dlžníka postúpenej pohľadávky.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Toto nariadenie nemá vplyv na právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  postúpenie pohľadávok z majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku alebo z majetkových práv zo zväzkov, ktoré na základe rozhodného práva pre takéto vzťahy majú porovnateľné účinky ako manželstvo, a z dedenia zo závetu alebo zo zákona;

b)  postúpenie pohľadávok z majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku alebo z majetkových práv zo zväzkov, ktoré na základe rozhodného práva pre takéto vzťahy majú porovnateľné účinky ako manželstvo vrátane registrovaného partnerstva, a z dedenia zo závetu alebo zo zákona;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  postúpenie pohľadávok v rámci kolektívneho konania podľa nariadenia (EÚ) 2015/848.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „účinky na tretie strany“ vecnoprávne účinky, t. j. právo postupníka uplatniť si vlastnícke právo k postúpenej pohľadávke voči iným postupníkom alebo osobám uplatňujúcim si nárok na plnenie z tej istej alebo funkčne ekvivalentnej pohľadávky, veriteľom postupníka a iným tretím stranám;

e)  „účinky na tretie strany“ je právo postupníka uplatniť si vlastnícke právo k postúpenej pohľadávke voči iným postupníkom alebo osobám uplatňujúcim si nárok na plnenie z tej istej alebo funkčne ekvivalentnej pohľadávky, veriteľom postupníka a iným tretím stranám s výnimkou dlžníka;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  „peňažné prostriedky“ sú peniaze pripísané na účet v úverovej inštitúcii v akejkoľvek mene;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Rozhodné právo

Rozhodné právo

1.  Pokiaľ nie je v tomto článku stanovené inak, účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany upravuje právny poriadok krajiny, v ktorej má postupca obvyklý pobyt v relevantnom čase.

1.   Pokiaľ nie je v tomto článku stanovené inak, účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany upravuje právny poriadok krajiny, v ktorej má postupca obvyklý pobyt v čase uzatvorenia zmluvy o postúpení.

Ak postupca medzi dvoma postúpeniami tej istej pohľadávky dvom odlišným postupníkom zmenil obvyklý pobyt, prednosť práva postupníka pred právom iného postupníka upravuje právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu v čase toho postúpenia pohľadávky, ktoré ako prvé dosiahne účinnosť voči tretím stranám podľa právneho poriadku určeného podľa prvého pododseku za rozhodné právo.

Ak postupca medzi dvoma postúpeniami tej istej pohľadávky dvom odlišným postupníkom zmenil obvyklý pobyt, prednosť práva postupníka pred právom iného postupníka upravuje právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu v čase toho postúpenia pohľadávky, ktoré ako prvé dosiahne účinnosť voči iným tretím stranám podľa právneho poriadku určeného podľa prvého pododseku za rozhodné právo.

2.  Rozhodné právo uplatniteľné na postúpenú pohľadávku upravuje účinky na tretie strany v prípade postúpenia:

2.  Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku rozhodné právo uplatniteľné na postúpenú pohľadávku upravuje účinky na tretie strany v prípade postúpenia:

a)  peňažných prostriedkov pripísaných na účet v úverovej inštitúcii;

a)  peňazí pripísaných na účet v úverovej inštitúcii;

b)  pohľadávok vyplývajúcich z finančných nástrojov.

b)  pohľadávok vyplývajúcich z finančných nástrojov.

3.   Postupca a postupník si môžu dohodnúť, že rozhodné právo uplatniteľné na postúpenú pohľadávku bude rozhodným právom aj pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany v prípade sekuritizácie.

 

Voľba rozhodného práva sa výslovne uvedie v zmluve o postúpení pohľadávky alebo v osobitnej zmluve. Hmotnoprávnu a formálnu platnosť úkonu voľby rozhodného práva upravuje zvolený právny poriadok.

 

4.  Pri konflikte v otázke prednosti medzi postupníkmi tej istej pohľadávky v prípade, že sa na účinky jedného postúpenia na tretie strany uplatňuje právny poriadok krajiny, v ktorej má postupca obvyklý pobyt, a na účinky iného postúpenia na tretie strany sa uplatňuje právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku, sa použije rozhodné právo uplatniteľné na účinky toho postúpenia pohľadávky na tretie strany, ktoré podľa svojho rozhodného práva ako prvé dosiahne účinnosť voči tretím stranám.

.  Pri konflikte v otázke prednosti medzi postupníkmi tej istej pohľadávky v prípade, že sa na účinky jedného postúpenia na tretie strany uplatňuje právny poriadok krajiny, v ktorej má postupca obvyklý pobyt, a na účinky iného postúpenia na tretie strany sa uplatňuje právny poriadok upravujúci postúpenú pohľadávku, sa použije rozhodné právo uplatniteľné na účinky toho postúpenia pohľadávky na tretie strany, ktoré podľa svojho rozhodného práva ako prvé dosiahne účinnosť voči tretím stranám. Ak sa obe postúpenia stanú účinné voči tretím stranám súčasne, prednosť má právo krajiny, v ktorej sa nachádza obvyklý pobyt postupcu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Účinnosť nadobudnú imperatívne normy právneho poriadku členského štátu, v ktorom sa musí vykonať alebo sa vykonalo postúpenie, pokiaľ je vykonávanie zmluvy o postúpení v dôsledku týchto imperatívnych noriem protiprávne.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na základe rozhodného práva určeného podľa tohto nariadenia sa stanoví, či práva tretej strany k pohľadávke postúpenej po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia majú prednosť pred právami inej tretej osoby, ktoré boli nadobudnuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

2.  Na základe rozhodného práva určeného podľa tohto nariadenia sa stanoví, či práva tretej strany k pohľadávke postúpenej po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia majú prednosť pred právami inej tretej osoby, ktoré boli nadobudnuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. V prípade konkurenčných pohľadávok na základe postúpení stanoví rozhodné právo podľa tohto nariadenia práva príslušných postupníkov, ale len pokiaľ ide o postúpenia uzavreté po dátume ... [dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia].


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pravidlá týkajúce sa rozhodného práva pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany boli zahrnuté do návrhu Komisie, ktorý sa neskôr stal nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), v konečnom znení sa však napokon neobjavili. Jednoznačným zámerom zákonodarcov pri vyňatí týchto otázok z nariadenia Rím I bolo, aby Komisia neskôr predložila nový návrh.

Tieto otázky boli opäť nastolené v súvislosti s akčným plánom pre úniu kapitálových trhov z roku 2015. Komisia v máji 2017 vo svojom hodnotení v polovici trvania stanovila zvyšné opatrenia, ktoré sa prijmú na položenie základných pilierov únie kapitálových trhov do roku 2019 s cieľom odstrániť prekážky cezhraničného investovania a znížiť náklady na financovanie.

Rozsah pôsobnosti správy

Návrh Komisie má pätnásť článkov. Dôsledne sa opiera o nariadenia Rím I a II. Táto správa sa zameriava na ustanovenia špecifické pre tento návrh, zatiaľ čo ustanovenia prevzaté z nariadení Rím I a II zostali nezmenené. Táto pozícia bola prijatá vyslovene v záujme možného uzatvorenia tohto legislatívneho spisu pred koncom volebného obdobia.

Základné pravidlo

Základným pravidlom pre rozhodné právo pre postúpenie v návrhu Komisie je právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu. V niektorých členských štátoch ide o zavedené pravidlo, zatiaľ čo v iných sa uplatňuje napríklad rozhodné právo pre postúpenú pohľadávku. Hlavné negatívne dôsledky postúpenia sa môžu dotýkať veriteľov postupcu alebo iných tretích strán súvisiacich s postupcom. Tento právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu poskytne prípadne dotknutým tretím stranám vysoký stupeň transparentnosti a predvídateľnosti.

Výslovné vylúčenie dlžníkov

Rozhodné právo pre dôsledky postúpenia pre dlžníka je upravené v článku 14 nariadenia Rím I. Pokiaľ by nedošlo k výslovnému vylúčeniu dlžníkov tretích strán podľa tohto nariadenia, znamenalo by to, že ustanovenie nariadenia Rím I sa síce uplatňuje ako lex specialis, môže sa však objaviť otázka, do akej miery toto nariadenie dopĺňa nariadenie Rím I. Nato, aby dôsledky pre tretie strany v prípade dlžníkov upravovalo výlučne nariadenie Rím I, treba v tomto nariadení zaviesť výslovné vylúčenie.

Vylúčenie insolvenčného konania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní obsahuje pravidlá týkajúce sa rozhodného práva. Z tohto dôvodu by sa mali z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia vylúčiť postúpenia uskutočnené v rámci kolektívneho konania podľa uvedeného nariadenia.

Sekuritizácia

Komisia navrhla, aby postupca a postupník mali možnosť zvoliť si rozhodné právo pre dôsledky postúpenia pre tretiu stranu. Takéto pravidlo naráža na jednu zo základných zásad európskeho občianskeho práva: že strany dohody nesmú prostredníctvom tejto dohody disponovať právami tretích strán. Ponechať túto vec úplne na voľné uváženie strán dohody o postúpení by najmä v súvislosti s článkom 3 znamenalo zájsť priďaleko. Riešenie, pri ktorom by si strany dohody o sekuritizácii mohli samy zvoliť, že rozhodné právo pre najväčší počet pohľadávok sa uplatňuje na všetky pohľadávky, by však prinieslo dostatočné zefektívnenie, pričom zároveň by sa zachovala dostatočná úroveň ochrany pre tretie strany.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany

Referenčné čísla

COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)

Dátum predloženia EP

7.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

20.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Pavel Svoboda

27.3.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2018

15.5.2018

20.6.2018

 

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

Dátum predloženia

17.7.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

EFDD

ENF

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 21. augusta 2018Právne oznámenie