Nós Imeachta : 2017/0225(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0264/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0264/2018

Díospóireachtaí :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.17
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0151

TUARASCÁIL     ***I
PDF 1959kWORD 257k
.7.2018
PE 619.373v03-00 A8-0264/2018

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ENISA, ‘Gníomhaireacht um Chibearshlándáil an Aontais Eorpaigh’, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013, agus maidir le deimhniúchán cibearshlándála um Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (‘an Gníomh um Chibearshlándáil’)

(COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Rapóirtéir: Angelika Niebler

Rapóirtéir don tuairim (*):

Nicola Danti, An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta

PR_CNS_LegAct_am

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ÓN GCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT AN TOMHALTÓRA
 TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid
 TUAIRIM ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ENISA, ‘Gníomhaireacht um Chibearshlándáil an Aontais Eorpaigh’, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013, agus maidir le deimhniúchán cibearshlándála um Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (‘an Gníomh um Chibearshlándáil’)

(COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0477),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0310/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 14 Feabhra 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–   ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Seanad na Fraince, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus do thuairimí an Choiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0264/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Bíonn córais gréasán agus faisnéise agus gréasáin agus seirbhísí teileachumarsáide riachtanach don tsochaí agus tá siad mar a bheadh cnámh droma ann don fhás eacnamaíoch. Is í an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide is bonn leis na córais chasta a thacaíonn le gníomhaíochtaí na sochaí, a choinníonn na geilleagair ag dul i bpríomhréimsí amhail sláinte, fuinneamh, airgeadas agus iompar, agus a thacaíonn le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh go háirithe.

(1)  Bíonn córais gréasán agus faisnéise agus gréasáin agus seirbhísí teileachumarsáide riachtanach don tsochaí agus tá siad mar a bheadh cnámh droma ann don fhás eacnamaíoch. Is í teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide (TFC) is bonn leis na córais chasta lena dtacaítear le gníomhaíochtaí laethúla na sochaí, lena gcoinnítear na geilleagair ag feidhmiú i bpríomhréimsí amhail sláinte, fuinneamh, airgeadas agus iompar, agus lena dtacaítear le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh go háirithe.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Tá úsáid córas gréasán agus faisnéise ag saoránaigh, gnólachtaí agus rialtais forleathan ar fud an Aontais anois. Is príomhghnéithe iad an digitiú agus an nascacht de líon méadaitheach táirgí agus seirbhísí, agus le teacht ar an bhfód do "Idirlíon na Rudaí Nithiúla" meastar go mbeidh na milliúin, nó na billiúin fiú, gléasanna digiteacha nasctha in úsáid san Aontas Eorpach sna deich mbliana amach romhainn. Cé go bhfuil líon na ngléasanna atá nasctha leis an idirlíon ag dul i méid, ní leor na gnéithe slándála agus athléimneachta atá ionsuite i ndearadh na ngléasanna sin, agus tá leibhéal na cibearshlándála easnamhach, dá bhrí sin. Sa chomhthéacs sin, ós rud é nach ndéantar deimhniú ach ar bhonn teoranta, tá an fhaisnéis a fhaigheann úsáideoirí in eagraíochtaí agus úsáideoirí aonair maidir le gnéithe cibearshlándála tháirgí agus seirbhísí TFC, tá an fhaisnéis sin easnamhach, agus déantar dochar do mhuinín úsáideoirí as réitigh dhigiteacha dá bhrí sin.

(2)  Tá úsáid córas gréasán agus faisnéise ag saoránaigh, gnólachtaí agus rialtais forleathan ar fud an Aontais anois. Is príomhghnéithe iad an digitiú agus an nascacht de líon méadaitheach táirgí agus seirbhísí, agus le teacht ar an bhfód do “Idirlíon na Rudaí Nithiúla” (IoT) meastar go mbeidh na milliúin, nó na billiúin fiú, gléasanna digiteacha nasctha in úsáid san Aontas Eorpach sna deich mbliana amach romhainn. Cé go bhfuil líon na ngléasanna atá nasctha leis an idirlíon ag dul i méid, ní leor na gnéithe slándála agus athléimneachta atá ionsuite i ndearadh na ngléasanna sin, agus tá leibhéal na cibearshlándála easnamhach, dá bhrí sin. Sa chomhthéacs sin, ós rud é nach ndéantar deimhniú ach ar bhonn teoranta, ní leor an fhaisnéis a fhaigheann úsáideoirí in eagraíochtaí agus úsáideoirí aonair maidir le gnéithe cibearshlándála tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC, rud a bhaineann an bonn ó mhuinín úsáideoirí as réitigh dhigiteacha. Tá an uaillmhian sin i gcroílár chlár oibre an Choimisiúin Eorpaigh don athchóiriú maidir le margadh aonair digiteach a bhaint amach de bharr gur cnámh droma atá i líonraí TFC do tháirgí agus do sheirbhísí digiteacha a d’fhéadfadh tacú le gach gné dár saol agus a d’fhéadfadh forbairt eacnamaíoch na hEorpa a chur chun cinn. Chun a áirithiú go ndéanfar cuspóirí an mhargaidh aonair dhigitigh a bhaint amach ina n-iomláine, ní mór go leagfaí síos na bunchlocha teicneolaíochta riachtanacha atá mar bhonn do réimsí tábhachtacha amhail ríomhsheirbhísí sláinte, IoT, Intleacht Shaorga, teicneolaíocht chandamach mar aon le córais chliste iompair agus ardmhonaraíocht.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Is é an toradh ar dhigitiú agus nascacht mhéadaithe rioscaí breise ó thaobh cibearshlándála de agus, dá bhrí sin, tá an tsochaí i gcoitinne i mbaol ó thuilleadh cibearbhagairtí agus méadaítear ar an dainséar atá roimh dhaoine aonair, lena n-áirítear daoine leochaileacha amhail leanaí. Chun an baol sin don tsochaí a mhaolú, is gá na bearta riachtanacha uile a dhéanamh chun cibearshlándáil san Aontas Eorpach a fheabhsú d'fhonn cosaint níos fearr in aghaidh cibearbhagairtí a thabhairt do chórais gréasán agus faisnéise, gréasáin teileachumarsáide, táirgí digiteacha, seirbhísí agus gléasanna atá in úsáid ag saoránaigh, rialtais agus gnólachtaí, idir FBManna agus oibreoirí bonneagar ríthábhachtach.

(3)  Is é an toradh ar dhigitiú agus nascacht mhéadaithe rioscaí breise ó thaobh cibearshlándála de agus, dá bhrí sin, tá an tsochaí i gcoitinne i mbaol ó thuilleadh cibearbhagairtí agus méadaítear ar an dainséar atá roimh dhaoine aonair, lena n-áirítear daoine leochaileacha amhail leanaí. Chun an baol sin don tsochaí a mhaolú, is gá na bearta riachtanacha uile a dhéanamh chun cibearshlándáil san Aontas Eorpach a fheabhsú d’fhonn cosaint níos fearr in aghaidh cibearbhagairtí a thabhairt do chórais gréasán agus faisnéise, gréasáin teileachumarsáide, táirgí digiteacha, seirbhísí agus gléasanna atá in úsáid ag saoránaigh, rialtais agus gnólachtaí, idir FBManna agus oibreoirí bonneagar ríthábhachtach. I ndáil leis an méid sin, is céim sa treo ceart é an Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach arna fhoilsiú ag an gCoimisiún Eorpach an 17 Eanáir 2018, go háirithe an feachtas feasachta uile-Aontais ina ndírítear ar oideachasóirí, tuismitheoirí agus foghlaimeoirí chun sábháilteacht ar líne, cibearshláinteachas agus litearthacht sna meáin a chothú chomh maith leis an tionscnamh múinteoireachta um an gcibearshlándáil a bhfuil an Creat Eorpach maidir le hInniúlacht Dhigiteach do na Saoránaigh ina dhúshraith aige, chun a chumasú do dhaoine an teicneolaíocht a úsáid go muiníneach agus go freagrach.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 a)  Creideann sé gur cheart cuspóirí agus cúraimí ENISA a ailíniú tuilleadh leis an Teachtaireacht Chomhpháirteach i ndáil lena tagairt don chibearshláinteachas agus don fheasacht a chur chun cinn; tugann sé dá aire go bhféadfar an chibear-athléimneacht a bhaint amach trí phrionsabail bhunúsacha an chibearshláinteachais a chur chun feidhme;

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b)  Ba cheart do ENISA tacaíocht níos praiticiúla agus faisnéisbhunaithe a thabhairt do thionscal cibearshlándála an Aontais, go háirithe do FBManna agus do ghnólachtaí nuathionscanta atá ina bhfoinsí ríthábhachtacha réiteach nuálach i réimse na cibearchosanta, agus ba cheart di comhar níos dlúithe a chur chun cinn le heagraíochtaí taighde ollscoile agus mórghníomhaithe d’fhonn spleáchais ar tháirgí cibearshlándála ó fhoinsí seachtracha a laghdú agus slabhra straitéiseach soláthair a chruthú laistigh den Aontas.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá an líon cibearionsuithe ag dul i méid agus tá cosaintí níos láidre de dhíth ar gheilleagar agus sochaí nasctha atá níos leochailí ó thaobh cibearbhagairtí agus cibearionsuithe de. Mar sin féin, cé gur iondúil go dtarlaíonn cibearionsuithe trasna teorainneacha, is ar bhonn náisiúnta a bhíonn na freagairtí beartais ó údaráis cibearshlándála agus inniúlachtaí forfheidhmithe dlí. D'fhéadfadh cibeartheagmhais mhórscála cur isteach ar sholáthar seirbhísí riachtanacha ar fud an Aontais. Tá freagairt agus bainistiú éifeachtach géarchéime riachtanach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, dá bhrí sin, agus cuirfidh siad leis na beartais thiomnaithe agus ionstraimí níos leithne atá ann cheana ar mhaithe le dlúthpháirtíocht agus cúnamh frithpháirteach san Eoraip. Ina theannta sin, is rud tábhachtach do lucht déanta beartas, do lucht tionscail agus d’úsáideoirí, dá bhrí sin, measúnú rialta a dhéanamh ar staid na cibearshlándála agus na hathléimneachta san Aontas, ar bhonn shonraí iontaofa an Aontais, agus forbairtí, dúshláin agus bagairtí amach anseo a thuar go córasach, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal domhanda araon.

(4)  Tá líon na gcibear-ionsaithe ag dul i méid agus tá cosaintí níos láidre agus níos daingne de dhíth ar gheilleagar agus sochaí nasctha atá níos leochailí do chibearbhagairtí agus do chibear-ionsaithe. Mar sin féin, cé gurb iondúil go dtarlaíonn cibear-ionsaithe thar theorainneacha, is ar bhonn náisiúnta a bhíonn na freagairtí beartais ó údaráis chibearshlándála agus inniúlachtaí forfheidhmithe dlí. D’fhéadfadh cibeartheagmhais mhórscála cur isteach ar sholáthar seirbhísí riachtanacha ar fud an Aontais. Tá freagairt agus bainistiú éifeachtach géarchéime riachtanach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, dá bhrí sin, agus cuirfidh siad leis na beartais thiomnaithe agus ionstraimí níos leithne atá ann cheana ar mhaithe le dlúthpháirtíocht agus cúnamh frithpháirteach san Eoraip. Tá riachtanais oiliúna i réimse na cibearchosanta substaintiúil agus ag dul i méid, agus téitear i ngleic leo ar an mbealach is éifeachtúla ar leibhéal an Aontais. Ina theannta sin, is rud tábhachtach do lucht déanta beartas, do lucht tionscail agus d’úsáideoirí, dá bhrí sin, measúnú rialta a dhéanamh ar staid na cibearshlándála agus na hathléimneachta san Aontas, ar bhonn shonraí iontaofa an Aontais, agus forbairtí, dúshláin agus bagairtí amach anseo a thuar go córasach, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal domhanda araon.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  I bhfianaise an mhéadaithe atá tagtha ar na dúshláin i dtaca le cibearshlándáil atá roimh an Aontas anois, tá gá le tacar cuimsitheach beart a chuirfeadh le bearta de chuid an Aontais a rinneadh roimhe seo agus a chothódh cuspóirí a threisíonn a chéile. Ar na cuspóirí sin tá an gá le hinniúlachtaí agus ullmhacht na mBallstát agus gnólachtaí a mhéadú, agus comhar agus comhordú a fheabhsú ar fud na mBallstát agus in institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais. Ina theannta sin, i bhfianaise go bhfeidhmíonn cibearbhagairtí gan beann ar theorainneacha, is gá inniúlachtaí a mhéadú ar leibhéal an Aontais chun bearta ar leibhéil na mBallstát a chomhlánú, go háirithe i gcás cibeartheagmhais agus géarchéimeanna mórscála trasteorann. Tá breis iarrachtaí ag teastáil freisin chun feasacht saoránach agus gnólachtaí a ardú i dtaca le saincheisteanna cibearshlándála. Thairis sin, ba cheart an mhuinín sa mhargadh aonair digiteach a fheabhsú trí fhaisnéis thrédhearcach a chur ar fáil maidir le leibhéal slándála na dtáirgí agus seirbhísí TFC. Éascóidh deimhniú ar fud an Aontais an méid sin trí cheanglais choiteanna agus critéir mheastóireachta maidir le cibearshlándáil a leagan síos sna hearnálacha agus margaí náisiúnta.

(5)  I bhfianaise an mhéadaithe atá tagtha ar na dúshláin i dtaca le cibearshlándáil atá roimh an Aontas, tá gá le tacar cuimsitheach beart a mbeadh bearta de chuid an Aontais a rinneadh roimhe seo ina dhúshraith aige agus a chothódh cuspóirí a threisíonn a chéile. Ar na cuspóirí sin tá an gá le hinniúlachtaí agus ullmhacht na mBallstát agus gnólachtaí a mhéadú, chomh maith le comhar agus comhordú agus roinnt faisnéise a fheabhsú ar fud na mBallstát agus in institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais. Ina theannta sin, i bhfianaise go bhfeidhmíonn cibearbhagairtí gan beann ar theorainneacha, is gá inniúlachtaí a mhéadú ar leibhéal an Aontais chun bearta ar leibhéil na mBallstát a chomhlánú, go háirithe i gcás cibeartheagmhais agus géarchéimeanna mórscála trasteorann, agus béim á leagan ar an tábhacht a bhaineann le cumais náisiúnta a choinneáil agus a fheabhsú tuilleadh i leith freagairt a thabhairt ar chibearbhagairtí ar gach scála. Tá breis iarrachtaí ag teastáil freisin chun freagairt chomhordaithe a bhaint amach ar leibhéal AE agus chun feasacht saoránach agus gnólachtaí a ardú i dtaca le saincheisteanna slándála TF. Ina theannta sin, ós rud é go mbaineann cibeartheagmhais an bonn ó mhuinín i soláthraithe seirbhísí digiteacha agus sa mhargadh digiteach aonair féin, go háirithe i measc tomhaltóirí, ba cheart muinín a fheabhsú tuilleadh trí fhaisnéis thrédhearcach a chur ar fáil maidir le leibhéal slándála tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC agus á áitiú nach féidir a ráthú fiú le leibhéal ard deimhnithe cibearshlándála go bhfuil táirge nó seirbhís TFC go hiomlán sábháilte. D’fhéadfaí an méid sin a éascú trí dheimhniú uile-Aontais ina soláthrófaí ceanglais choiteanna agus critéir mheastóireachta i ndáil le cibearshlándáil sna hearnálacha agus margaí náisiúnta chomh maith leis an gcibearlitearthacht a chur chun cinn. Sa bhreis ar dheimhniú uile-Aontais, agus le méadú ar infhaighteacht ghléasanna IoT, tá réimse beart deonach ann ar cheart don earnáil phríobháideach a ghlacadh chun muinín i slándáil tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC a atreisiú, amhail teicneolaíochtaí criptiúcháin agus blocshlabhra. Ba cheart na dúshláin atá ann a bheith léirithe go comhréireach sa bhuiséad a leithdháiltear ar an nGníomhaireacht, chun an fheidhmiúlacht is fearr a áirithiú faoi na cúinsí reatha.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5 a)  Chun críche shlándáil na hEorpa agus struchtúir chibearchosanta a neartú, tá sé tábhachtach cumais na mBallstáit a choinneáil agus a fhorbairt chun freagairtí cuimsitheacha a thabhairt ar chibearbhagairtí, lena n-áirítear teagmhais trasteorann ach san am céanna níor cheart laghdú ar chumais nó iarrachtaí sna Ballstáit a bheith ann mar thoradh ar chomhordú ón nGníomhaireacht ar leibhéal an Aontais.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b)  Ba cheart faisnéis chruinn a bheith ag gnólachtaí chomh maith le tomhaltóirí aonair maidir le leibhéal slándála a dtairgí TFC. San am céanna, ba cheart a thuiscint nach bhfuil aon táirge slán ó thaobh na cibearshlándála de agus nach mór rialacha bunúsacha maidir leis an gcibearshláinteachas a chur chun cinn agus a chur chun tosaigh.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Tá roinnt beart déanta ag an Aontas cheana chun cibearshlándáil a áirithiú agus chun muinín i dteicneolaíochtaí digiteacha a mhéadú. In 2013, glacadh straitéis chibearshlándála de chuid an Aontais chun freagairt bheartais an Aontais ar bhagairtí agus rioscaí cibearshlándála a threorú. Chun iarracht a dhéanamh cosaint níos fearr a thabhairt do mhuintir na hEorpa ar líne, ghlac an tAontas in 2106 an chéad ghníomh reachtach i réimse na cibearshlándála, Treoir (AE) 2016/1148 maidir le bearta le haghaidh leibhéal ard coiteann slándála do chórais gréasán agus faisnéise ar fud an Aontais (An Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise). Leis an Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise, leagadh síos ceanglais maidir leis na hinniúlachtaí náisiúnta i réimse na cibearshlándála, bunaíodh na chéad sásraí chun comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú idir na Ballstáit, agus tugadh isteach oibleagáidí maidir le bearta slándála agus fógraí faoi theagmhais i réimsí áirithe atá ríthábhachtach don gheilleagar agus don tsochaí amhail fuinneamh, iompar, uisce, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, cúram sláinte, an bonneagar digiteach mar aon le príomhsholáthraithe seirbhísí digiteacha (i.e. innill chuardaigh, seirbhísí néalríomhaireachta agus margaí ar líne). Tugadh príomhról do ENISA tacú le cur chun feidhme na Treorach sin. Ina theannta sin, ós rud é gur tosaíocht thábhachtach de chuid an Chláir Oibre Eorpaigh maidir leis an tSlándáil é an chibearchoireacht a chomhrac go héifeachtúil, cuideoidh sé sin an cuspóir foriomlán, mar atá leibhéal ard cibearshlándála, a bhaint amach.

(7)  Tá roinnt beart déanta ag an Aontas cheana chun cibearshlándáil a áirithiú agus chun muinín i dteicneolaíochtaí digiteacha a mhéadú. In 2013, glacadh straitéis chibearshlándála de chuid an Aontais chun freagairt bheartais an Aontais ar bhagairtí agus rioscaí cibearshlándála a threorú. Chun iarracht a dhéanamh cosaint níos fearr a thabhairt do mhuintir na hEorpa ar líne, ghlac an tAontas in 2016 an chéad ghníomh reachtach i réimse na cibearshlándála, Treoir (AE) 2016/1148 maidir le bearta le haghaidh leibhéal ard coiteann slándála do chórais gréasán agus faisnéise ar fud an Aontais (‘Treoir NIS’). Le Treoir NIS, a mbeidh a rathúlacht ag brath go mór ar chur chun feidhme éifeachtach na mBallstát, comhlíontar an Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach agus in éineacht le hionstraimí eile, amhail an Treoir lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach, Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE, leagtar síos ceanglais maidir le hinniúlachtaí náisiúnta i réimse na cibearshlándála, bunaíodh na chéad sásraí chun comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú idir na Ballstáit, agus tugadh isteach oibleagáidí maidir le bearta slándála agus fógraí faoi theagmhais in earnálacha atá ríthábhachtach don gheilleagar agus don tsochaí amhail fuinneamh, iompar, uisce, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, cúram sláinte, bonneagar digiteach mar aon le príomhsholáthraithe seirbhísí digiteacha (i.e. innill chuardaigh, seirbhísí néalríomhaireachta agus margaí ar líne). Tugadh príomhról do ENISA i dtaca le tacú le cur chun feidhme na Treorach sin. Ina theannta sin, ós rud é gur tosaíocht thábhachtach de chuid an Chláir Oibre Eorpaigh maidir leis an tSlándáil é an chibearchoireacht a chomhrac go héifeachtach, cuideoidh sé sin leis an gcuspóir foriomlán, mar atá leibhéal ard cibearshlándála, a bhaint amach.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Aithnítear go bhfuil athruithe suntasacha tagtha ar an gcomhthéacs foriomlán beartais ó glacadh Straitéis Chibearshlándála an Aontais Eorpaigh in 2013 agus ón uair dheireanach a rinneadh sainordú na Gníomhaireachta a athbhreithniú, agus baineann cuid de na hathruithe sin le timpeallacht dhomhanda atá níos éiginnte agus nach bhfuil chomh slán is a bhíodh. Sa chomhthéacs sin agus faoi chuimsiú bheartas cibearshlándála nua an Aontais, is gá athbhreithniú a dhéanamh ar shainordú ENISA chun a ról san éiceachóras cibearshlándála athraithe a shainiú, agus chun a áirithiú go gcuidíonn sé go héifeachtúil i dtaca le freagairt an Aontais ar dhúshláin cibearshlándála a eascraíonn as timpeallacht bagartha atá athraithe go radacach agus nach leor an sainordú reatha chun dul i ngleic leo, rud a aithníodh sa mheastóireacht ar an nGníomhaireacht.

(8)  Aithnítear go bhfuil athruithe suntasacha tagtha ar an gcomhthéacs foriomlán beartais ó glacadh Straitéis Chibearshlándála an Aontais Eorpaigh in 2013 agus ón uair dheireanach a rinneadh sainordú na Gníomhaireachta a athbhreithniú, agus baineann cuid de na hathruithe sin le timpeallacht dhomhanda atá níos éiginnte agus nach bhfuil chomh slán is a bhíodh. Sa chomhthéacs sin agus i gcomhthéacs ról dearfach na Gníomhaireachta i gcaitheamh na mblianta i ndáil le saineolas, comhordú agus fothú acmhainne a chomhthiomsú agus faoi chuimsiú bheartas cibearshlándála nua an Aontais, is gá athbhreithniú a dhéanamh ar shainordú ENISA chun a ról san éiceachóras cibearshlándála athraithe a shainiú, agus chun a áirithiú go rannchuidíonn sí go héifeachtach le freagairt an Aontais ar dhúshláin chibearshlándála a eascraíonn as timpeallacht bhagartha atá athraithe go radacach agus nach leor an sainordú reatha chun dul i ngleic leo, rud a aithníodh sa mheastóireacht ar an nGníomhaireacht.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  I bhfianaise an mhéadaithe ar na dúshláin atá roimh an Aontas ó thaobh cibearshlándála de, ba cheart na hacmhainní airgeadais agus daonna a leithdháiltear ar an nGníomhaireacht a mhéadú chun freagairt dá ról agus dá cúraimí feabhsaithe agus don ról ríthábhachtach atá aici in éiceachóras na n-eagraíochtaí atá ag cosaint an éiceachórais dhigitigh Eorpaigh.

(11)  I bhfianaise an mhéadaithe ar na bagairtí agus dúshláin chibearshlándála atá roimh an Aontas, ba cheart méadú a dhéanamh ar na hacmhainní airgeadais agus daonna a leithdháiltear ar an nGníomhaireacht chun an ról níos tábhachtaí atá aici agus na cúraimí breise atá uirthi a léiriú, agus chun go léireofaí an ról ríthábhachtach atá aici in éiceachóras eagraíochtaí atá ag cosaint an éiceachórais dhigitigh Eorpaigh, lena gceadaítear do ENISA na cúraimí a thugtar di leis an Rialachán seo a chur i gcrích.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Ba cheart don Ghníomhaireacht leibhéal ard saineolais a fhorbairt agus a chothabháil, agus feidhmiú mar phointe tagartha chun muinín agus iontaoibh a bhunú sa mhargadh aonair de bhua a neamhspleáchais, ardchaighdeán na comhairle agus na faisnéise a thugann sí, thrédhearcacht a nósanna imeachta agus a modhanna oibriúcháin, agus a dúthrachtacha i dtaobh a cúraimí a dhéanamh. Ba cheart don Ghníomhaireacht páirt ghníomhach a ghlacadh in iarrachtaí na mBallstát agus an Aontais nuair atá a cúraimí á ndéanamh aici i gcomhar iomlán le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachta an Aontais agus leis na Ballstáit. Ina theannta sin, ba cheart don Ghníomhaireacht cur leis an ionchur agus le comhar ón earnáil phríobháideach agus ó gheallsealbhóirí ábhartha eile. Ba cheart a leagan síos i bhfoirm tacar cúraimí an chaoi a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a cuspóirí a bhaint amach, ach solúbthacht ina cuid oibríochtaí a éascú ag an am céanna.

(12)  Ba cheart don Ghníomhaireacht leibhéal ard saineolais a fhorbairt agus a chothabháil, agus feidhmiú mar phointe tagartha chun muinín agus iontaoibh a bhunú sa mhargadh aonair de bhua a neamhspleáchais, ardchaighdeán na comhairle agus na faisnéise a thugann sí, thrédhearcacht a nósanna imeachta agus a modhanna oibriúcháin, agus a dúthrachtacha i dtaobh a cúraimí a dhéanamh. Ba cheart don Ghníomhaireacht páirt ghníomhach a ghlacadh in iarrachtaí na mBallstát agus an Aontais agus a cúraimí á ndéanamh aici i gcomhar iomlán le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus leis na Ballstáit, lena seachnófaí aon dúbailt oibre agus lena gcuirfí sineirge agus comhlántacht chun cinn, agus dá bharr sin lena ndéanfaí comhordú agus coigiltis airgeadais a bhaint amach. Ina theannta sin, ba cheart don Ghníomhaireacht forbairt a dhéanamh bunaithe ar ionchur agus comhar ón earnáil phríobháideach agus ón earnáil phoiblí agus ó gheallsealbhóirí ábhartha eile. Ba cheart sainiú soiléir a dhéanamh ar chlár oibre soiléir agus sraith cúraimí agus cuspóirí lena mbunófaí an chaoi a bhfuil cuspóirí na Gníomhaireachta le baint amach aici agus aird chuí á tabhairt san am céanna ar sholúbthacht riachtanach a cuid oibríochtaí. I gcás inar féidir, ba cheart an leibhéal is airde trédhearcachta agus an leibhéal is airde scaipthe faisnéise a choinneáil.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12 a)  Ba cheart ról na Gníomhaireachta a bheith faoi réir measúnú leanúnach agus athbhreithniú tráthúil, go háirithe a ról stiúrtha i leith na mBallstát agus a n-údarás náisiúnta agus i leith na féidearthachta a bheadh aici gníomhú mar ionad ilfhreastail do na Ballstáit agus do chomhlachtaí agus d’institiúidí AE. Maidir le ról na Gníomhaireachta i dtaca le hilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint agus leis an bhféidearthacht go dtabharfaí isteach scéimeanna éigeantacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, más rud é go mbeidh gá le haistriú den sórt sin amach anseo, ba cheart é a mheas chomh maith le ról na Gníomhaireachta i ndáil le measúnú a dhéanamh ar tháirgí tríú tír a thagann isteach i margadh AE agus leis an bhféidearthacht go ndúliostófaí cuideachtaí nach gcomhlíonann critéir AE.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12b)  Chun go mbeidh sí in ann tacaíocht leormhaith a sholáthar do chomhar oibríochtúil sna Ballstáit, ba cheart do ENISA a cuid cumas agus saineolas teicniúil a neartú tuilleadh. Chun na gcríoch sin, maidir lena foireann atá tiomanta don chúram sin, ba cheart don Ghníomhaireacht í a atreisiú de réir a chéile ionas go mbeidh sí in ann cineálacha éagsúla réimse leathan cibearbhagairtí agus bogearraí mailíseacha a bhailiú agus anailísiú, anailís fhóiréinseach a dhéanamh agus cúnamh a thabhairt do na Ballstáit i ndáil leis an bhfreagairt ar ghéarchéimeanna cibearshlándála mórscála. D’fhonn aon dúbailt i ndáil le cumais atá ann sna Ballstáit a sheachaint, ba cheart do ENISA a chumais agus a fhios gnó a mhéadú bunaithe ar acmhainní atá sna Ballstáit, go háirithe trí shaineolaithe náisiúnta a thabhairt ar iasacht don Ghníomhaireacht, díormaí náisiúnta saineolaithe a chruthú, cláir um malartú foirne a bhunú, etc. Agus baill foirne atá freagrach sa réimse sin á roghnú aici, ba cheart don Ghníomhaireacht a áirithiú go leanúnach go gcomhlíonann siad na critéir chuí chun tacaíocht leormhaith a sholáthar.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú leis an gCoimisiún trí bhíthin comhairle, tuairimí agus anailísí maidir le cúrsaí uile an Aontais a bhaineann le beartais agus dlí a fhorbairt, a nuashonrú agus a athbhreithniú i réimse na cibearshlándála, lena n-áirítear cosaint bonneagair chriticiúil agus cibear-athléimneacht. Ba cheart don Ghníomhaireacht gníomhú mar phointe tagartha comhairle agus saineolais do thionscnaimh earnáil-sonracha beartais agus dlí i gcás cúrsaí a bhaineann le cibearshlándáil.

(13)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú leis an gCoimisiún trí bhíthin comhairle, tuairimí agus anailísí maidir le cúrsaí uile an Aontais a bhaineann le beartais agus dlí a fhorbairt, a nuashonrú agus a athbhreithniú i réimse na cibearshlándála, lena n-áirítear cosaint bonneagair chriticiúil agus cibear-athléimneacht. Ba cheart don Ghníomhaireacht gníomhú mar phointe tagartha comhairle agus saineolais do thionscnaimh earnáil-sonracha beartais agus dlí i gcás cúrsaí a bhaineann le cibearshlándáil. Beidh gá lena saineolas go háirithe in ullmhúchán chlár oibre ilbhliantúil an Aontais maidir le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. Ba cheart don Ghníomhaireacht nuashonruithe, anailísí agus athbhreithnithe i réimse na cibearshlándála, chomh maith le faisnéis maidir le dul chun cinn a cúraimí a thabhairt don Pharlaimint ar bhonn rialta.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Is é bunchúram na Gníomhaireachta cur chun feidhme comhleanúnach an chreata dlí ábhartha a chur chun cinn, go háirithe cur chun feidhme éifeachtúil na Treorach maidir le slándáil gréasán agus faisnéise, rud atá riachtanach chun cibear-athléimneacht a fheabhsú. I bhfianaise thimpeallacht bagartha na cibearshlándála atá ag fás go tapa, is léir gur gá cur chuige trasbheartas níos cuimsithí i dtaca le cibear-athléimneacht a fhorbairt chun cuidiú leis na Ballstáit.

(14)  Is é bunchúram na Gníomhaireachta cur chun feidhme comhleanúnach an chreata dlí ábhartha a chur chun cinn, go háirithe cur chun feidhme éifeachtach Threoir NIS, an Treoir lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach, Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE, rud atá riachtanach chun cibear-athléimneacht a fheabhsú. I bhfianaise thimpeallacht bhagartha na cibearshlándála atá ag fás go tapa, is léir gur gá cur chuige trasbheartas níos cuimsithí i dtaca le cibear-athléimneacht a fhorbairt chun cuidiú leis na Ballstáit.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus leis na Ballstáit lena n-iarrachtaí inniúlachtaí agus ullmhacht a bhunú agus a fheabhsú chun fadhbanna agus teagmhais chibearshlándála a chosc, a bhrath agus chun freagairt orthu, agus maidir le slándáil na gcóras gréasán agus faisnéise. Go háirithe, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le forbairt agus feabhsú CSIRTanna náisiúnta d'fhonn leibhéal ard coiteann a bhaint amach i dtaca lena n-aibíocht san Aontas. Ba cheart don Ghníomhaireacht freisin cuidiú a thabhairt straitéisí an Aontais agus na mBallstát maidir le slándáil na gcóras gréasán agus faisnéise a fhorbairt agus a thabhairt cothrom le dáta, go háirithe i dtaca le cibearshlándáil, scaipeadh na gcóras sin a chur chun cinn agus an dul chun cinn maidir lena gcur chun feidhme a rianadh. Ba cheart don Ghníomhaireacht cúrsaí oiliúna agus ábhar oiliúna a chur ar fáil do chomhlachtaí poiblí agus "oiliúint a chur ar na hoiliúnaithe" nuair is iomchuí d'fhonn cuidiú leis na Ballstáit a n-inniúlachtaí oiliúna féin a fhorbairt.

(15)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais lena n-iarrachtaí inniúlachtaí agus ullmhacht a bhunú agus a fheabhsú chun fadhbanna agus teagmhais chibearshlándála a chosc, a bhrath agus chun freagairt dóibh, agus maidir le slándáil na gcóras gréasán agus faisnéise. Go háirithe, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le forbairt agus feabhsú CSIRTanna náisiúnta d’fhonn leibhéal ard coiteann a bhaint amach i dtaca lena n-aibíocht san Aontas. Ba cheart don Ghníomhaireacht freisin cuidiú a thabhairt i dtaca le straitéisí an Aontais agus na mBallstát maidir le slándáil na gcóras gréasán agus faisnéise a fhorbairt agus a thabhairt cothrom le dáta, go háirithe i dtaca le cibearshlándáil, scaipeadh na gcóras sin a chur chun cinn agus an dul chun cinn maidir lena gcur chun feidhme a rianadh. Ós rud é gurb iad earráidí daonna ceann de na rioscaí is suntasaí don chibearshlándáil, ba cheart don Ghníomhaireacht cúrsaí oiliúna agus ábhar oiliúna a sholáthar do chomhlachtaí poiblí agus a mhéid is féidir leas a bhaint as an gcur chuige “cuirtear oiliúint ar na hoiliúnóirí” d’fhonn cúnamh a thabhairt do na Ballstáit agus institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais a n-inniúlachtaí oiliúna féin a fhorbairt. Ba cheart don Ghníomhaireacht feidhmiú mar phointe teagmhála do na Ballstáit agus d’institiúidí an Aontais, agus ba cheart dóibh a bheith in ann cúnamh a iarraidh ón nGníomhaireacht laistigh de na hinniúlachtaí agus na róil a shanntar di.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Ba cheart don Ghníomhaireacht tuarascálacha náisiúnta ó CSIRTanna agus ó CERT-EU a chomhiomlánú agus a anailísiú agus rialacha, teanga agus téarmeolaíocht choiteann a leagan síos maidir le malartú faisnéise. Ba cheart ról a bheith ag an earnáil phríobháideach sa Ghníomhaireacht freisin, faoi chuimsiú na Treorach maidir le slándáil gréasán agus faisnéise lenar leagadh síos na forais le haghaidh malartú deonach faisnéise teicniúla ar an leibhéal oibríochtúil trí líonra CSIRTanna a bhunú.

(18)  Ba cheart don Ghníomhaireacht tuarascálacha náisiúnta ó CSIRTanna agus ó CERT-EU a chomhiomlánú agus a anailísiú agus rialacha, teanga agus téarmaíocht choiteann a leagan síos maidir le malartú faisnéise. Ba cheart ról a bheith ag an earnáil phríobháideach agus ag an earnáil phoiblí sa Ghníomhaireacht freisin, faoi chuimsiú Threoir NIS lenar leagadh síos na forais le haghaidh malartú deonach faisnéise teicniúla ar an leibhéal oibríochtúil trí líonra CSIRTanna a bhunú.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú le freagairt ar leibhéal an Aontais i gcás teagmhais agus géarchéimeanna mórscála cibearshlándála trasteorann. Mar chuid den fheidhm sin ba cheart don Ghníomhaireacht faisnéis ábhartha a bhailiú agus gníomhú mar éascaitheoir idir líonra CSIRTanna agus an comhphobal teicniúil agus le lucht déanta cinntí atá freagrach as bainistiú géarchéimeanna. Ina theannta sin, d'fhéadfadh an Ghníomhaireacht tacaíocht a thabhairt i gcás láimhseáil teagmhas ón taobh teicniúil de trí mhalartú ábhartha teicniúil réiteach idir na Ballstáit a éascú agus trí ionchur a sholáthar i gcumarsáidí poiblí. Ba cheart don Ghníomhaireacht tacú leis an bpróiseas trí mhódúlachtaí an chomhair sin a thástáil trí bhíthin cleachtaí bliantúla cibearshlándála.

(19)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú le freagairt ar leibhéal an Aontais i gcás teagmhais agus géarchéimeanna mórscála cibearshlándála trasteorann. Mar chuid den fheidhm sin ba cheart don Ghníomhaireacht údaráis na mBallstát a thionól agus cúnamh a thabhairt maidir lena bhfreagairt a chomhordú, faisnéis ábhartha a bhailiú agus gníomhú mar éascaitheoir idir Líonra CSIRTanna agus an comhphobal teicniúil agus le lucht cinnteoireachta atá freagrach as bainistiú géarchéime. Ina theannta sin, d’fhéadfadh an Ghníomhaireacht tacaíocht a thabhairt i gcás láimhseáil teagmhas ón taobh teicniúil de trí mhalartú ábhartha teicniúil réiteach idir na Ballstáit a éascú agus trí ionchur a sholáthar i gcumarsáid phoiblí, mar shampla. Ba cheart don Ghníomhaireacht tacú leis an bpróiseas trí mhódúlachtaí an chomhair sin a thástáil trí bhíthin cleachtaí bliantúla cibearshlándála. Ba cheart don Ghníomhaireacht inniúlachtaí na mBallstát a urramú i ndáil le cibearshlándáil, go háirithe na hinniúlachtaí sin a bhaineann le slándáil phoiblí, cosaint, slándáil náisiúnta agus gníomhaíochtaí na mBallstát i réimsí an dlí choiriúil.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25)  Féadfaidh na Ballstáit cuireadh a thabhairt do na gnóthais lena mbaineann an teagmhas comhoibriú tríd an bhfaisnéis agus an cúnamh is gá a sholáthar don Ghníomhaireacht gan dochar dá gceart faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de a chosaint.

(25)  Féadfaidh na Ballstáit cuireadh a thabhairt do na gnóthais lena mbaineann an teagmhas comhoibriú tríd an bhfaisnéis agus an cúnamh is gá a sholáthar don Ghníomhaireacht gan dochar dá gceart faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de agus faisnéis atá ábhartha don tslándáil phoiblí a chosaint.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26)  Chun tuiscint níos fearr a fháil ar na dúshláin atá ann i réimse na cibearshlándála, agus d'fhonn comhairle straitéiseach fhadtéarmach a thabhairt do na Ballstáit agus d'institiúidí an Aontais, is gá don Ghníomhaireacht anailís a dhéanamh ar na rioscaí atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn. Chun na críche sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, i gcomhar leis na Ballstáit agus de réir mar is iomchuí, i gcomhar le comhlachtaí staitistiúla agus eile, faisnéis ábhartha a bhailiú agus anailísiú a dhéanamh ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus measúnuithe a dhéanamh a bhaineann go sonrach le topaic ar leith i dtaobh an tionchair a mheastar a bheidh ag nuálaíochtaí teicneolaíochta ar shlándáil gréasán agus faisnéise, agus go háirithe ar chibearshlándáil, ó thaobh na sochaí, an dlí, an gheilleagair agus na rialála de. Ina theannta sin, ba cheart don Ghníomhaireacht tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit agus d'institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais treochtaí atá ag teacht chun cinn a shainaithint agus fadhbanna a bhaineann le cibearshlándáil a chosc, trí anailísiú a dhéanamh ar bhagairtí agus ar theagmhais.

(26)  Chun tuiscint níos fearr a fháil ar na dúshláin atá ann i réimse na cibearshlándála, agus d’fhonn comhairle straitéiseach fhadtéarmach a thabhairt do na Ballstáit agus d’institiúidí an Aontais, is gá don Ghníomhaireacht anailís a dhéanamh ar na rioscaí, na teagmhais, na bagairtí agus na leochaileachtaí atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn. Chun na críche sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, i gcomhar leis na Ballstáit agus de réir mar is iomchuí, i gcomhar le comhlachtaí staitistiúla agus eile, faisnéis ábhartha a bhailiú agus anailísí a dhéanamh ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus measúnuithe a dhéanamh a bhaineann go sonrach le topaic ar leith i dtaobh an tionchair a mheastar a bheidh ag nuálaíochtaí teicneolaíochta ar shlándáil gréasán agus faisnéise, agus go háirithe ar chibearshlándáil, ó thaobh na sochaí, an dlí, an gheilleagair agus na rialála de. Thairis sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, trí anailísí a dhéanamh ar bhagairtí, ar theagmhais agus ar leochaileachtaí, tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit agus d’institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais chun treochtaí atá ag teacht chun cinn a shainaithint agus fadhbanna a bhaineann le slándáil TF a chosc.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27)  Chun athléimneacht an Aontais a mhéadú, ba cheart don Ghníomhaireacht caighdeán feabhais a fhorbairt i ndáil le slándáil an bhonneagair idirlín agus na mbonneagar criticiúil, trí chomhairle, treoir agus dea-chleachtais a chur ar fáil. D'fhonn rochtain níos éasca a áirithiú ar fhaisnéis struchtúrtha faoi rioscaí cibearshlándála agus réitigh fhéideartha, ba cheart don Aontas "mol faisnéise" an Aontais a fhorbairt agus a chothabháil, ar tairseach ilfhreastail é ar a gcuirfear ar fáil don phobal faisnéis faoi chibearshlándáil a thagann ón Aontas Eorpach agus ó institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí náisiúnta.

(27)  Chun athléimneacht an Aontais a mhéadú, ba cheart don Ghníomhaireacht caighdeán barrfheabhais a fhorbairt i ndáil le slándáil an bhonneagair idirlín agus na mbonneagar criticiúil, trí chomhairle, treoir agus dea-chleachtais a chur ar fáil. D’fhonn rochtain níos éasca a áirithiú ar fhaisnéis struchtúrtha faoi rioscaí cibearshlándála agus réitigh fhéideartha, ba cheart don Aontas “mol faisnéise” an Aontais a fhorbairt agus a chothabháil, ar tairseach ilfhreastail é ar a gcuirfear ar fáil don phobal faisnéis faoi chibearshlándáil a thagann ón Aontas Eorpach agus ó institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí náisiúnta. Le rochtain a éascú ar fhaisnéis níos struchtúrtha faoi rioscaí cibearshlándála agus réitigh fhéideartha, ba cheart go gcabhrófaí leis na Ballstáit a n-acmhainní a threisiú agus a gcleachtais a ailíniú, agus ar an gcaoi sin a n-athléimneacht fhoriomlán a mhéadú nuair a dhéantar cibear-ionsaithe.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú a thabhairt feasacht an phobail maidir le rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil a ardú, agus treoir a thabhairt do shaoránaigh agus d'eagraíochtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí aonair. Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú a thabhairt freisin dea-chleachtais agus réitigh a chur chun cinn ar leibhéal daoine aonair agus eagraíochtaí trí fhaisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le teagmhais shuntasacha a bhailiú agus a anailísiú agus trí thuarascálacha a thiomsú d'fhonn treoir a thabhairt do ghnólachtaí agus do shaoránaigh agus leibhéal foriomlán na hullmhachta agus na hathléimneachta a fheabhsú. Ina theannta sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, i gcomhar leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, feachtais rialta for-rochtana agus oideachais phoiblí a eagrú a bheidh dírithe ar úsáideoirí deiridh, arb é is aidhm dóibh iompraíocht níos sábháilte ar líne a chur chun cinn i measc daoine aonair agus feasacht a ardú maidir le bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann sa chibearspás, lena n-áirítear cibearchoireacht amhail ionsaithe fioscaireachta, róbatlíonta, calaois airgeadais agus baincéireachta, chomh maith le comhairle maidir le fíordheimhniú bunúsach agus cosaint sonraí a chur chun cinn. Ba cheart ról lárnach a bheith ag an nGníomhaireacht i bhfeasacht a ardú i measc úsáideoirí deiridh i dtaca le slándáil gléasanna.

(28)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cuidiú a thabhairt i dtreo feasacht an phobail a ardú, lena n-áirítear tríd an oideachas a chur chun cinn, maidir le rioscaí cibearshlándála agus treoir a thabhairt do shaoránaigh, d’eagraíochtaí agus do ghnólachtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí aonair. Ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú freisin le dea-chleachtais i ndáil le cibearshláinteachas, lena gcumhdófar roinnt cleachtas ar cheart a chur chun feidhme agus a chur i gcrích go rialta chun úsáideoirí agus gnólachtaí a chosaint ar líne, agus réitigh a chur chun cinn ar leibhéal daoine aonair, eagraíochtaí agus gnólachtaí trí fhaisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le teagmhais shuntasacha a bhailiú agus a anailísiú, agus trí thuarascálacha agus treoirleabhair a thiomsú agus a fhoilsiú d’fhonn treoir a thabhairt do ghnólachtaí agus do shaoránaigh agus leibhéal foriomlán na hullmhachta agus na hathléimneachta a fheabhsú. Ba cheart do ENISA a dícheall a dhéanamh chun faisnéis ábhartha maidir le scéimeanna deimhniúcháin is infheidhme a sholáthar do thomhaltóirí, mar shampla trí threoirlínte agus moltaí a sholáthar do mhargaí ar líne agus as líne. Ina theannta sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, i gcomhréir leis an bPlean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach agus i gcomhar leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, feachtais rialta for-rochtana agus oideachais phoiblí a eagrú a bheidh dírithe ar úsáideoirí deiridh, arb é is aidhm dóibh iompraíocht níos sábháilte ar líne a chur chun cinn i measc daoine aonair, litearthacht dhigiteach agus feasacht a ardú maidir le bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann sa chibearspás, lena n-áirítear cibearchoireacht amhail ionsaithe fioscaireachta, róbatlíonta, calaois airgeadais agus baincéireachta, chomh maith le comhairle maidir le fíordheimhniú ilfhachtóra bunúsach, paisteáil, cripteachán, anaithnidiú agus cosaint sonraí a chur chun cinn. Ba cheart ról lárnach a bheith ag an nGníomhaireacht maidir le feasacht a ardú i measc úsáideoirí deiridh i dtaca le slándáil gléasanna agus le húsáid shlán seirbhísí, lena ndéanfaí aird a tharraingt ar leibhéal an Aontais ar shlándáil trí dhearadh, príobháideachas trí dhearadh, na teagmhais agus a réitigh. Agus an cuspóir sin á bhaint amach aici ní foláir don Ghníomhaireacht an leas is fearr a bhaint as an dea-chleachtas agus as an taithí is fearr atá ann, go háirithe institiúidí acadúla agus taighdeoirí slándála i réimse TF. Ós rud é go bhfuil earráidí daonna agus neamhfheasacht ar rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil ina bpríomhghnéithe éiginnteachta i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart go soláthrófaí don Ghníomhaireacht acmhainní leormhaithe chun an fheidhm seo a fheidhmiú a mhéid is féidir.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28a)  Ba cheart don Ghníomhaireacht feasacht an phobail a ardú ar bhaol teagmhas amhail calaois sonraí agus gadaíocht a d’fhéadfadh dochar tromchúiseach a dhéanamh do chearta bunúsacha daoine aonair, ar nithe iad a d’fhéadfadh a bheith ina mbaol don smacht reatha agus a d’fhéadfadh cobhsaíocht na sochaí daonlathaí a chur i mbaol, lena n-áirítear próisis dhaonlathacha sna Ballstáit.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30)  Chun a áirithiú go n-éiríonn léi a cuspóirí a bhaint amach ina n-iomláine, ba cheart don Ghníomhaireacht idirchaidreamh a dhéanamh leis na hinstitiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí ábhartha, lena n-áirítear CERT-EU, Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3) ag Europol, an Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF (eu-LISA), an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA) agus aon ghníomhaireacht eile de chuid an Aontais atá bainteach le cibearshlándáil. Ba cheart di freisin idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis a phléann le cosaint sonraí chun saineolas agus dea-chleachtais a mhalartú agus chun comhairle a thabhairt maidir le gnéithe den chibearshlándáil a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a gcuid oibre. Ba cheart go mbeadh ionadaithe údarás um fhorfheidhmiú an dlí agus um shonraí a chosaint, arb údaráis náisiúnta agus údaráis de chuid an Aontais iad, i dteideal ionadaíocht a bheith acu ar Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí na Gníomhaireachta. Trí idirchaidreamh a dhéanamh le comhlachtaí um fhorfheidhmiú an dlí maidir le gnéithe slándála gréasán agus faisnéise a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a gcuid oibre, ba cheart don Ghníomhaireacht bealaí faisnéise atá ann cheana agus gréasáin atá bunaithe cheana a urramú.

(30)  Chun a áirithiú go n-éireoidh léi a cuspóirí a bhaint amach ina n-iomláine, ba cheart don Ghníomhaireacht idirchaidreamh a dhéanamh le hinstitiúidí ábhartha, údaráis mhaoirseachta AE agus údaráis inniúla eile, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí ábhartha, lena n-áirítear CERT-EU, Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3) ag Europol, an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC), an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA), Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC), an Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais mhórscála TF (eu-LISA), an Banc Ceannais Eorpach (BCE), an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), an Bord Eorpach um Chosaint Sonra (EDPB), an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA), an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GNSS) agus aon ghníomhaireacht eile de chuid an Aontais atá bainteach leis an gcibearshlándáil. Ba cheart di freisin idirchaidreamh a dhéanamh leis na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú (ESOnna), le geallsealbhóirí ábhartha agus le húdaráis a phléann le cosaint sonraí chun saineolas agus dea-chleachtais a mhalartú agus chun comhairle a thabhairt maidir le gnéithe den chibearshlándáil a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a gcuid oibre. Ba cheart go mbeadh ionadaithe údarás forfheidhmithe dlí agus um shonraí a chosaint, arb údaráis náisiúnta agus údaráis de chuid an Aontais iad, i dteideal ionadaíocht a bheith acu ar Ghrúpa Comhairleach ENISA. Trí idirchaidreamh a dhéanamh le comhlachtaí forfheidhmithe dlí maidir le gnéithe slándála gréasán agus faisnéise a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a gcuid oibre, ba cheart don Ghníomhaireacht bealaí faisnéise atá ann cheana agus gréasáin atá bunaithe cheana a urramú. Ba cheart go mbunófaí comhpháirtíochtaí le hinstitiúidí acadúla a bhfuil tionscnaimh taighde acu sna réimsí ábhartha, agus san am céanna ba cheart go ndéanfaí ionchur ó eagraíochtaí tomhaltóirí agus eagraíochtaí eile a ghlacadh trí bhíthin na mbealaí iomchuí agus ba cheart é a anailísiú i gcónaí.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31)  Ina cáil mar bhall a chuireann rúnaíocht ar fáil do Líonra CSIRTanna, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le CSIRTanna na mBallstát agus le CERT-EU i dtaca leis an gcomhar oibríochtúil i dtaobh cúraimí ábhartha uile Líonra CSRITanna, a bhfuil sainmhíniú orthu sa Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise. Thairis sin, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le comhar idir na CSIRTanna ábhartha agus é a chur chun cinn i gcás teagmhas, ionsaithe nó briseadh i ngréasáin nó i mbonneagar arna mbainistiú nó arna gcosaint ag CSRITanna agus lena mbaineann dhá CERT ar a laghad, nó lena bhféadfadh baint a bheith ag dhá CERT ar a laghad leo, agus aird chuí á tabhairt ar nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha Líonra CSIRTanna.

(31)  Ina cáil mar bhall a chuireann rúnaíocht ar fáil do Líonra CSIRTanna, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le CSIRTanna na mBallstát agus le CERT-EU i dtaca leis an gcomhar oibríochtúil i dtaobh cúraimí ábhartha uile Líonra CSIRTanna, a bhfuil sainmhíniú orthu i dTreoir NIS. Thairis sin, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le comhar idir na CSIRTanna ábhartha agus é a chur chun cinn i gcás teagmhas, ionsaithe nó briseadh i ngréasáin nó i mbonneagar arna mbainistiú nó arna gcosaint ag CSIRTanna agus lena mbaineann dhá CERT ar a laghad, nó lena bhféadfadh baint a bheith ag dhá CERT ar a laghad leo, agus aird chuí á tabhairt ar nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha Líonra CSIRTanna. Déanfaidh an Ghníomhaireacht, arna iarraidh sin ón gCoimisiún nó ó Bhallstát, iniúchtaí rialta slándála TF ar bhonneagair chriticiúla trasteorann agus é mar chuspóir leis sin rioscaí féideartha a bhaineann le cibearshlándáil a shainaithint agus d’fhonn moltaí a shainaithint chun a n-athléimneacht a neartú.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33)  Ba cheart don Ghníomhaireacht a cuid saineolais i dtaca le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil a fhorbairt agus a chothabháil d'fhonn tacú le beartas an Aontais sa réimse seo. Ba cheart don Ghníomhaireacht úsáid an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil a chur chun cinn laistigh den Aontas, trí chuidiú a thabhairt, i measc nithe eile, creat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú agus a chothabháil ar leibhéal an Aontais, d'fhonn trédhearcacht an dearbhaithe cibearshlándála do tháirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú agus, ar an gcaoi sin, muinín sa mhargadh digiteach inmheánach a threisiú.

(33)  Ba cheart don Ghníomhaireacht a cuid saineolais i dtaca le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil a fhorbairt agus a chothabháil d’fhonn tacú le beartas an Aontais sa réimse seo. Ba cheart don Ghníomhaireacht forbairt a dhéanamh bunaithe ar na dea-chleachtais atá ann cheana agus glacadh an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil a chur chun cinn laistigh den Aontas, trí rannchuidiú, i measc nithe eile, le creat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú agus a chothabháil ar leibhéal an Aontais, d’fhonn trédhearcacht an dearbhaithe cibearshlándála do tháirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú agus, ar an gcaoi sin, muinín sa mhargadh inmheánach digiteach a threisiú.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  Ba cheart don Ghníomhaireacht na Ballstáit agus soláthraithe seirbhíse a spreagadh chun a gcuid caighdeán ginearálta slándála a fheabhsú ionas go ndéanfaidh gach úsáideoir idirlín na bearta is gá chun a chuid cibearshlándála pearsanta a áirithiú. Go háirithe, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse agus monaróirí táirgí aon táirge nó seirbhís nach gcomhlíonann caighdeáin chibearshlándála a tharraingt siar nó a athchúrsáil. I gcomhar le húdaráis inniúla, féadfaidh ENISA faisnéis a scaipeadh maidir le leibhéal cibearshlándála na dtáirgí agus na seirbhísí atá le fáil sa mhargadh inmheánach, agus foláirimh a eisiúint atá dírithe ar sholáthraithe agus monaróirí agus a cheangal orthu slándáil a dtáirgí agus a seirbhísí, lena n-áirítear cibearshlándáil, a fheabhsú.

(35)  Ba cheart don Ghníomhaireacht na Ballstáit, monaróirí agus soláthraithe seirbhísí a spreagadh chun caighdeáin ghinearálta slándála a gcuid táirgí, próiseas, seirbhísí agus córas TFC a fheabhsú, ar caighdeáin iad ar cheart oibleagáidí slándála bunúsacha a bheith á gcomhlíonadh acu i gcomhréir le prionsabal na slándála trí dhearadh agus trí réamhshocrú, go háirithe trí na nuashonruithe is gá a sholáthar ionas go bhféadfar gach úsáideoir idirlín a shlánú agus a dhreasú chun na bearta is gá a dhéanamh chun a chuid cibearshlándála pearsanta a áirithiú. Go háirithe, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse agus do mhonaróirí táirgí aon táirge nó seirbhís nach gcomhlíonann oibleagáidí cibearshlándála bunúsacha a aisghairm, a tharraingt siar nó a athchúrsáil, agus san am céanna ba cheart d’allmhaireoirí agus do dháileoirí a áirithiú go gcomhlíonann táirgí, próisis, seirbhísí agus córais TFC a chuireann siad ar mhargadh AE na ceanglais is infheidhme agus nach mbeidh siad ina riosca do thomhaltóirí Eorpacha. I gcomhar le húdaráis inniúla, féadfaidh ENISA faisnéis a scaipeadh maidir le leibhéal cibearshlándála na dtáirgí agus na seirbhísí arna dtairiscint sa mhargadh inmheánach, agus foláirimh a eisiúint atá dírithe ar sholáthraithe agus monaróirí agus a cheangal orthu feabhas a chur ar shlándáil, lena n-áirítear ar chibearshlándáil, a dtáirgí, a bpróiseas, a seirbhísí agus a gcóras. Ba cheart don Ghníomhaireacht oibriú le geallsealbhóirí i dtreo cur chuige uile-Aontais a fhorbairt maidir le leochaileachtaí a nochtadh ar bhealach freagrach agus ba cheart di dea-chleachtas a chur chun cinn sa réimse sin.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36)  Ba cheart don Ghníomhaireacht lánaird a thabhairt ar na gníomhaíochtaí atá ar bun faoi láthair maidir le taighde, forbairt agus measúnú teicneolaíoch, go háirithe na gníomhaíochtaí sin arna ndéanamh ag tionscnaimh taighde éagsúla an Aontais chun comhairle a chur ar institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus, i gcás inarb ábhartha, ar na Ballstáit, arna iarraidh sin dóibh, maidir le riachtanais taighde sa réimse slándála gréasán agus faisnéise.

(36)  Ba cheart don Ghníomhaireacht lánaird a thabhairt ar na gníomhaíochtaí atá ar bun faoi láthair maidir le taighde, forbairt agus measúnú teicneolaíoch, go háirithe na gníomhaíochtaí sin arna ndéanamh ag tionscnaimh taighde éagsúla an Aontais chun comhairle a chur ar institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus, i gcás inarb ábhartha, ar na Ballstáit, arna iarraidh sin dóibh, maidir le riachtanais taighde sa réimse slándála gréasán agus faisnéise. Go háirithe, ba cheart comhar a bhunú leis an gComhairle Eorpach um Thaighde (ERC) agus an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) agus ba cheart taighde slándála a áireamh sa Naoú Clár Réime um Thaighde (FP9) agus sa chlár Fís 2020.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(36 a)  Is uirlis dheonach iad caighdeáin atá faoi thionchar ag an margadh lena soláthraítear ceanglais theicniúla agus treoir agus a eascraíonn as próiseas oscailte, trédhearcach agus cuimsitheach. Ba cheart don Ghníomhaireacht dul i gcomhairle go rialta agus oibriú i ndlúthchomhar le heagraíochtaí um chaighdeánú, go háirithe tráth a n-ullmhaítear scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(37)  Is saincheisteanna domhanda iad fadhbanna cibearshlándála. Tá gá le comhar idirnáisiúnta níos dlúithe chun caighdeán slándála a fheabhsú, lena n-áirítear sainiú norm agus cód coiteann iompraíochta agus roinnt faisnéise, rud a chuireann comhoibriú idirnáisiúnta níos gasta chun cinn mar fhreagra ar shaincheisteanna slándála gréasán agus faisnéise agus mar chur chuige coiteann domhanda maidir leis sin. Chun na críche sin, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le rannpháirteachas breise de chuid an Aontais agus comhar breise le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta tríd an saineolas agus an anailís riachtanach is gá a sholáthar, más iomchuí, do na hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais.

(37)  Is saincheisteanna domhanda iad fadhbanna cibearshlándála. Tá gá le comhar idirnáisiúnta níos dlúithe chun caighdeáin slándála a fheabhsú, lena n-áirítear noirm chomhchoiteanna iompraíochta agus cóid iompair a shainiú, agus caighdeáin idirnáisiúnta, agus roinnt faisnéise a úsáid, lena gcuirtear comhoibriú idirnáisiúnta níos mire chun cinn mar fhreagra ar shaincheisteanna slándála gréasán agus faisnéise agus mar chur chuige comhchoiteann domhanda maidir leo sin. Chun na críche sin, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le rannpháirtíocht agus comhar breise ar pháirt an Aontais le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta tríd an saineolas agus an anailís riachtanach is gá a sholáthar, i gcás inarb iomchuí, d’institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40)  Ba cheart don Bhord Bainistíochta, ar a bhfuil na Ballstáit agus an Coimisiún, treo ginearálta oibríochtaí na Gníomhaireachta a shainiú agus a áirithiú go gcuireann sí a cúraimí i gcrích i gcomhréir leis an Rialachán seo. Ba cheart a chur ar iontaoibh an Bhoird Bainistíochta na cumhachtaí is gá chun an buiséad a bhunú, feidhmiú an bhuiséid a fhíorú, na rialacha airgeadais iomchuí a ghlacadh, nósanna imeachta trédhearcacha a bhunú i dtaobh chinnteoireacht na Gníomhaireachta, doiciméad clársceidealaithe aonair na Gníomhaireachta a ghlacadh, a rialacha nós imeachta féin a ghlacadh, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh agus cinneadh a dhéanamh maidir le síneadh a chur le téarma oifige an Stiúrthóra Feidhmiúcháin agus maidir le deireadh a chur leis.

(40)  Ba cheart don Bhord Bainistíochta, agus ionadaíocht á déanamh aige ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún, chomh maith le geallsealbhóirí atá ábhartha i ndáil le cuspóirí na Gníomhaireachta, treo ginearálta oibríochtaí na Gníomhaireachta a shainiú agus a áirithiú go gcuireann sí a cúraimí i gcrích i gcomhréir leis an Rialachán seo. Ba cheart a chur ar iontaoibh an Bhoird Bainistíochta na cumhachtaí is gá chun an buiséad a bhunú, forghníomhú an bhuiséid a fhíorú, na rialacha airgeadais iomchuí a ghlacadh, nósanna imeachta trédhearcacha a bhunú i dtaobh chinnteoireacht na Gníomhaireachta, doiciméad clársceidealaithe aonair na Gníomhaireachta a ghlacadh, a rialacha nós imeachta féin a ghlacadh, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh agus cinneadh a dhéanamh maidir le síneadh a chur le téarma oifige an Stiúrthóra Feidhmiúcháin agus maidir le deireadh a chur leis. I bhfianaise chúraimí sártheicniúla agus sáreolaíocha na Gníomhaireachta, ba cheart an taithí chuí agus ardchaighdeán saineolais a bheith ag comhaltaí an Bhoird Bainistíochta i ndáil le saincheisteanna a thagann faoi raon feidhme mhisin na Gníomhaireachta.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(41)  Ionas go bhfeidhmeodh an Ghníomhaireacht go héifeachtúil agus mar is cuí, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh an taithí ar réimsí feidhme agus an saineolas gairmiúil iomchuí ag na daoine atá le ceapadh ina gcomhaltaí den Bhord Bainistíochta. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit iarrachtaí a dhéanamh ráta athraithe a gcuid ionadaithe ar an mBord Bainistíochta a theorannú freisin chun leanúnachas in obair an Bhoird Bainistíochta a áirithiú.

(41)  Ionas go bhfeidhmeodh an Ghníomhaireacht go héifeachtach agus mar is cuí, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh an taithí ar réimsí feidhme agus an saineolas gairmiúil iomchuí ag na daoine atá le ceapadh ina gcomhaltaí den Bhord Bainistíochta. Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit iarrachtaí a dhéanamh ráta athraithe a gcuid ionadaithe ar an mBord Bainistíochta a theorannú freisin chun leanúnachas in obair an Bhoird Bainistíochta a áirithiú. De bharr ardluach margaidh na scileanna a éilítear in obair na Gníomhaireachta, is gá a áirithiú gurb iomaíoch iad na tuarastail agus na dalaí sóisialta a thairgtear d’fhoireann iomlán na Gníomhaireachta agus a áirithiú gur féidir leis na gairmithe is fearr rogha a dhéanamh dul i mbun oibre inti.

Réasúnú

Chun an leibhéal iomchuí saineolais a bheith aici, ní mór do ENISA a bheith ina fostóir iomaíoch i margadh atá fíoriomaíoch.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(42)  Ar mhaithe le feidhmiú rianúil na Gníomhaireachta, ní mór an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh ar bhonn fiúntais agus scileanna doiciméadaithe riaracháin agus bainistíochta, agus ar bhonn inniúlachta agus taithí atá ábhartha i dtaobh na cibearshlándála, agus ní mór dualgais an Stiúrthóra Feidhmiúcháin a chomhlíonadh ar shlí atá go hiomlán neamhspleách. Ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin togra a ullmhú le haghaidh chlár oibre na Gníomhaireachta, tar éis dó dul i gcomhairle roimh ré leis an gCoimisiún, agus ba cheart dó na céimeanna ar fad is gá a ghlacadh chun a áirithiú go gcuirfear clár oibre na Gníomhaireachta i bhfeidhm mar is cuí. Ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuarascáil bhliantúil a ullmhú a bheidh le cur faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta, dréachtráiteas meastachán ar ioncam agus ar chaiteachas a tharraingt suas don Ghníomhaireacht, agus an buiséad a chur chun feidhme. Ina theannta sin, ba cheart é a bheith de rogha ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin grúpaí oibre ad hoc a bhunú chun aghaidh a thabhairt ar ábhair shonracha, go háirithe ábhair a bhaineann leis an eolaíocht, an teicneolaíocht, an dlí nó an tsocheacnamaíocht. Ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin a áirithiú go ndéanfar comhaltaí an Ghrúpa Oibre ad hoc a roghnú de réir na gcaighdeán is airde saineolais agus aird chuí a thabhairt ar chothromaíocht a bheith ann ó thaobh ionadaithe de, de réir mar is iomchuí i dtaca leis na saincheisteanna i dtrácht, idir riaracháin phoiblí na mBallstát, institiúidí an Aontais agus an earnáil phríobháideach, lena n-áirítear lucht tionscail, úsáideoirí agus saineolaithe acadúla ar an tslándáil gréasán agus faisnéise.

(42)  Ar mhaithe le feidhmiú rianúil na Gníomhaireachta, ní mór an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh ar bhonn fiúntais agus scileanna doiciméadaithe riaracháin agus bainistíochta, agus ar bhonn inniúlachta agus taithí atá ábhartha i dtaobh na cibearshlándála, agus ní mór dualgais an Stiúrthóra Feidhmiúcháin a chomhlíonadh ar shlí atá go hiomlán neamhspleách. Ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin togra a ullmhú le haghaidh chlár oibre na Gníomhaireachta, tar éis dó dul i gcomhairle roimh ré leis an gCoimisiún, agus ba cheart dó na céimeanna ar fad is gá a ghlacadh chun a áirithiú go gcuirfear clár oibre na Gníomhaireachta i bhfeidhm mar is cuí. Ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuarascáil bhliantúil a ullmhú a bheidh le cur faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta, dréachtráiteas meastachán ar ioncam agus ar chaiteachas a tharraingt suas don Ghníomhaireacht, agus an buiséad a chur chun feidhme. Ina theannta sin, ba cheart é a bheith de rogha ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Meithleacha ad hoc a bhunú chun aghaidh a thabhairt ar ábhair shonracha, go háirithe ábhair a bhaineann leis an eolaíocht, an teicneolaíocht, an dlí nó an tsocheacnamaíocht. Ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin a áirithiú go ndéanfar comhaltaí na Meithle ad hoc a roghnú de réir na gcaighdeán is airde saineolais, agus aird chuí á tabhairt ar chothromaíocht a bheith ann ó thaobh ionadaithe agus inscne de, de réir mar is iomchuí i dtaca leis na saincheisteanna i dtrácht, idir riaracháin phoiblí na mBallstát, institiúidí an Aontais agus an earnáil phríobháideach, lena n-áirítear lucht tionscail, úsáideoirí agus saineolaithe acadúla ar an tslándáil gréasán agus faisnéise.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 44

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(44)  Ba cheart buanghrúpa geallsealbhóirí a bheith ag an nGníomhaireacht mar chomhlacht comhairliúcháin, chun idirphlé rialta leis an earnáil phríobháideach, le heagraíochtaí tomhaltóirí agus le geallsealbhóirí ábhartha eile a áirithiú. Ba cheart don bhuanghrúpa geallsealbhóirí, arna bhunú ag an mBord Bainistíochta arna mholadh sin don Stiúrthóir Feidhmiúcháin, díriú ar shaincheisteanna is ábhartha do gheallsealbhóirí agus ba cheart dó na saincheisteanna sin a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta. I bhfianaise chomhdhéanamh an bhuanghrúpa geallsealbhóirí agus na gcúraimí atá sannta don ghrúpa sin, grúpa ar cheart dul i gcomhairle leis i ndáil leis an dréacht-Chlár Oibre go háirithe, ba cheart gur leor ionadaíocht na ngeallsealbhóirí in obair na Gníomhaireachta.

(44)  Ba cheart Grúpa Comhairleach ENISA a bheith ag an nGníomhaireacht mar chomhlacht comhairleach, chun idirphlé rialta leis an earnáil phríobháideach, le heagraíochtaí tomhaltóirí, leis an saol acadúil agus le geallsealbhóirí ábhartha eile a áirithiú. Ba cheart don Ghrúpa Comhairleach ENISA, arna bhunú ag an mBord Bainistíochta arna mholadh sin don Stiúrthóir Feidhmiúcháin, díriú ar shaincheisteanna is ábhartha do gheallsealbhóirí agus ba cheart dó na saincheisteanna sin a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta. Mar thoradh ar chomhdhéanamh an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí agus na gcúraimí atá sannta don ghrúpa sin, ar grúpa é ar cheart dul i gcomhairle leis i ndáil leis an dréacht-Chlár Oibre go háirithe, ba cheart go n-áiritheofaí gur leordhóthanach ionadaíocht na ngeallsealbhóirí in obair na Gníomhaireachta. I bhfianaise a thábhachtaí atá ceanglais um dheimhniú chun muinín as IoT a áirithiú, déanfaidh an Coimisiún breithniú sonrach ar bhearta a chur chun feidhme chun a áirithiú go ndéanfar comhchuibhiú uile-Aontais ar chaighdeáin slándála do ghléasanna IoT.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 44 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(44 a)  Ba cheart Grúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú a bheith ag an nGníomhaireacht mar chomhlacht comhairleach, chun idirphlé rialta leis an earnáil phríobháideach, le heagraíochtaí tomhaltóirí, leis an saol acadúil agus le geallsealbhóirí ábhartha eile a áirithiú. Ba cheart an Grúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú, arna bhunú ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a bheith comhdhéanta de choiste ginearálta comhairleach a sholathróidh ionchur maidir le cibé táirgí agus seirbhísí TFC ar cheart a chumhdach i scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le slándáil TF amach anseo, agus de choistí ad hoc a sholathróidh ionchur i ndáil le scéimeanna iarrthacha Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil arna n-iarraidh a mholadh, a fhorbairt agus a ghlacadh.

Lea    38

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 46

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(46)  Chun uathriail agus neamhspleáchas iomlán na Gníomhaireachta a áirithiú agus le go mbeidh sí in ann cúraimí nua breise a chomhlíonadh, lena n-áirítear cúraimí éigeandála gan choinne, ba cheart a thabhairt don Ghníomhaireacht buiséad uathrialach leordhóthanach a mbeidh a ioncam ag teacht, den chuid is mó, ó ranníocaíocht ón Aontas agus ó ranníocaíochtaí ó thríú tíortha atá rannpháirteach in obair na Gníomhaireachta. Ba cheart do thromlach fhoireann na Gníomhaireachta a bheith ag gabháil go díreach do chur chun feidhme oibríochtúil shainordú na Gníomhaireachta. Ba cheart cead a bheith ag an mBallstát óstach, nó ag Ballstát ar bith eile, ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh le hioncam na Gníomhaireachta. Ba cheart go leanfadh nós imeachta buiséid an Aontais de bheith infheidhme a mhéid a bhaineann le haon fhóirdheontais atá inmhuirearaithe ar bhuiséad ginearálta an Aontais. Thairis sin, ba cheart don Chúirt Iniúchóirí cuntais na Gníomhaireachta a iniúchadh chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú.

(46)  Chun uathriail agus neamhspleáchas iomlán na Gníomhaireachta a áirithiú agus chun go mbeidh sí in ann cúraimí nua breise a chomhlíonadh, lena n-áirítear cúraimí éigeandála gan choinne, ba cheart a thabhairt don Ghníomhaireacht buiséad uathrialach leordhóthanach a mbeidh a ioncam ag teacht, den chuid is mó, ó ranníocaíocht ón Aontas agus ó ranníocaíochtaí ó thríú tíortha atá rannpháirteach in obair na Gníomhaireachta. Tá buiséad iomchuí ríthábhachtach chun a áirithiú go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag an nGníomhaireacht chun a cúraimí agus a cuspóirí a chomhlíonadh, ar cúraimí agus cuspóirí iad atá ag dul i méid. Ba cheart do thromlach fhoireann na Gníomhaireachta a bheith ag gabháil go díreach do chur chun feidhme oibríochtúil shainordú na Gníomhaireachta. Ba cheart cead a bheith ag an mBallstát óstach, nó ag Ballstát ar bith eile, ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh le hioncam na Gníomhaireachta. Ba cheart go leanfadh nós imeachta buiséid an Aontais de bheith infheidhme a mhéid a bhaineann le haon fhóirdheontais atá inmhuirearaithe ar bhuiséad ginearálta an Aontais. Thairis sin, ba cheart don Chúirt Iniúchóirí cuntais na Gníomhaireachta a iniúchadh chun trédhearcacht, cuntasacht, agus éifeachtúlacht an chaiteachais a áirithiú.

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47)  Is é an measúnú comhréireachta an próiseas lena léirítear ar comhlíonadh ceanglais shainiúla a bhaineann le táirge, próiseas, seirbhís, córas, duine nó comhlacht. Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart a mheas gur cineál measúnú comhréireachta an deimhniú i dtaca le gnéithe cibearshlándála táirge, próisis, seirbhís, córas nó meascán díobh sin ar fad ("táirgí agus seirbhísí TFC") arna dhéanamh ag tríú páirtí neamhspleách seachas an monaróir táirgí nó an soláthraí seirbhíse. Ní dearbhú, per se, ar chibearshlándáil táirgí agus seirbhísí TFC deimhnithe an deimhniú. Is nós imeachta agus modheolaíocht theicniúil é chun a léiriú gur tástáladh táirgí agus seirbhísí TFC agus go gcomhlíonann siad ceanglais áirithe chibearshlándála a leagtar síos in áiteanna eile, mar shampla mar a shonraítear iad i gcaighdeáin theicniúla.

(47)  Is é measúnú comhréireachta an próiseas lena léirítear ar comhlíonadh ceanglais shonraithe a bhaineann le táirge, próiseas, seirbhís, córas, duine nó comhlacht. Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart a mheas gur cineál measúnaithe comhréireachta an deimhniú i dtaca le gnéithe cibearshlándála atá ag táirge, próiseas, seirbhís, córas nó meascán díobh sin ar fad (“táirgí, próisis agus seirbhísí TFC”) arna dhéanamh ag tríú páirtí neamhspleách , i gcás ina gceadaítear amhlaidh trí fhéinmheasúnú ón monaróir táirgí nó ón soláthraí seirbhíse. Féadfaidh an monaróir táirgí, FBManna, nó soláthraí seirbhísí a shonraítear sa Rialachán seo féinmheasúnú a dhéanamh agus, más infheidhme, de réir mar a fhoráiltear sa Chreat Reachtach Nua, agus i gcomhréir leis an gCreat sin. Sa bhreis air sin, féadfaidh an monaróir nó oibreoir táirgí é a dhéanamh i gcás nach bhfuiltear ag súil gur suntasach nó substaintiúil an dóchúlacht go dtarlódh teagmhas cibearshlándála agus/nó an dóchúlacht go ndéanfaí, de bharr an teagmhais sin, dochar substaintiúil don tsochaí nó do chuid mhór di, agus an úsáid atá beartaithe ag an monaróir nó an soláthraí seirbhíse maidir leis an táirge i gceist á cur san áireamh. Ní fhéadfar a ráthú le deimhniú per se go bhfuil táirgí, próisis agus seirbhísí TFC atá faoi chumhdach slán ó thaobh na cibearshlándála de agus ní foláir é sin a chur in iúl do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí. Ina ionad sin, is nós imeachta agus modheolaíocht theicniúil é chun a léiriú gur tástáladh táirgí, próisis agus seirbhísí TFC agus go gcomhlíonann siad ceanglais áirithe chibearshlándála a leagtar síos in áiteanna eile, mar shampla mar a shonraítear iad i gcaighdeáin theicniúla. Áirítear sna caighdeáin theicniúla sin léiriú i dtaobh an bhfuil táirge, próiseas agus seirbhís TFC in ann feidhmeanna rialta a chur i gcrích gan bheith nasctha leis an Idirlíon.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48)  Bíonn ról tábhachtach ag deimhniú i ndáil le cibearshlándáil i dtaobh muinín agus slándáil i dtáirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú. Ní bheidh rath ar an margadh aonair digiteach, agus go háirithe ar an ngeilleagar sonraí agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla, ach amháin má tá muinín ag an bpobal i gcoitinne go bhfuil leibhéal áirithe dearbhaithe ag na táirgí agus seirbhísí sin i dtaca le cibearshlándáil. Is samplaí iad gluaisteáin nasctha agus gluaisteáin uathoibrithe, feistí leighis leictreonacha, córais rialaithe um uathoibriú tionsclaíoch nó eangaí cliste de na hearnálacha ina bhfuil deimhniú á úsáid go forleathan cheana féin nó ina meastar a mbeidh sé in úsáid go luath. Na hearnálacha sin atá á rialú leis an Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise, is earnálacha iad ina bhfuil deimhniú cibearshlándála criticiúil.

(48)  Bíonn ról bunriachtanach ag deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil i dtaobh muinín agus slándáil i dtáirgí, próisis agus seirbhísí TFC a mhéadú. Ní bheidh rath ar an margadh aonair digiteach, agus go háirithe ar an ngeilleagar sonraí agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla, ach amháin má tá muinín ag an bpobal i gcoitinne go bhfuil leibhéal ard dearbhaithe ag na táirgí agus seirbhísí sin i ndáil le cibearshlándáil. Is samplaí iad gluaisteáin nasctha agus gluaisteáin uathoibrithe, feistí leighis leictreonacha, córais rialaithe uathoibrithe thionsclaíoch nó eangaí cliste de na hearnálacha ina bhfuil deimhniú á úsáid go forleathan cheana féin nó ina meastar a mbeidh sé in úsáid go luath. Na hearnálacha sin atá á rialú le Treoir NIS, is earnálacha iad ina bhfuil deimhniú i ndáil le cibearshlándáil criticiúil.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 49

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(49)  Sa Teachtaireacht uaidh in 2016 dar teideal Strengthening Europe's Cyber Resilience System and Fostering a Competitive and Innovative Cybersecurity Industry [Córas Cibear-athléimneachta na hEorpa a Threisiú agus Tionscal Cibearshlándála atá Iomaíoch agus Nuálach a Chothú] leag an Coimisiún amach an gá atá le táirgí agus réitigh atá ar ardchaighdeán, inacmhainne agus idir-inoibritheach. Tá soláthar táirgí agus seirbhísí TFC laistigh den mhargadh aonar an-ilroinnte ó thaobh na tíreolaíochta de. Is amhlaidh atá toisc gur fhorbair tionscail na cibearshlándála san Eoraip ar bhonn éilimh ó rialtais na mBallstát den chuid is mó. Ina theannta sin, tá bearnaí eile ann atá ag déanamh dochair don mhargadh aonair sa chibearshlándáil, mar atá an t-easnamh maidir le réitigh idir-inoibritheacha (caighdeáin theicniúla), cleachtais agus sásraí deimhniúcháin don Aontas ar fad. Ar lámh amháin, is deacair do chuideachtaí Eorpacha, dá bhrí sin, dul san iomaíocht ar an leibhéal náisiúnta, ar leibhéal na hEorpa agus ar leibhéal domhanda. Ar an lámh eile, laghdaíonn sé ar an rogha atá ann maidir le teicneolaíochtaí cibearshlándála inmharthana agus inúsáidte a bhfuil rochtain ag daoine aonair agus ag fiontair orthu. Ar an gcaoi chéanna, san athbhreithniú meántéarma ar chur chun feidhme straitéis an mhargaidh aonair dhigitigh, leag an Coimisiún béim ar an ngá le táirgí agus seirbhísí nasctha a bheith slán, agus luaigh sé go bhféadfadh creat slándála TFC ar leibhéal na hEorpa lena leagtar síos rialacha maidir leis an gcaoi chun deimhniú slándála TFC a eagrú san Aontas, go bhféadfadh córas den chineál sin muinín daoine san idirlíon a chaomhnú agus dul i ngleic freisin le hilroinnt an mhargaidh cibearshlándála mar atá faoi láthair.

(49)  Sa Teachtaireacht uaidh in 2016 dar teideal “Strengthening Europe's Cyber Resilience System and Fostering a Competitive and Innovative Cybersecurity Industry” [Córas Cibear-athléimneachta na hEorpa a Threisiú agus Tionscal Cibearshlándála atá Iomaíoch agus Nuálach a Chothú], leag an Coimisiún amach an gá atá le táirgí agus réitigh chibearshlándála atá ar ardchaighdeán, inacmhainne agus idir-inoibritheach. Tá soláthar tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC laistigh den mhargadh aonair an-ilroinnte ar bhonn geografach. Is amhlaidh atá toisc gur fhorbair tionscal na cibearshlándála san Eoraip ar bhonn éilimh ó rialtais náisiúnta den chuid is mó. Ina theannta sin, tá bearnaí eile ann atá ag déanamh dochair don mhargadh aonair sa chibearshlándáil, mar atá an t-easnamh maidir le réitigh idir-inoibritheacha (caighdeáin theicniúla), cleachtais agus sásraí deimhniúcháin don Aontas ar fad. Ar lámh amháin, is deacair do chuideachtaí Eorpacha, dá bhrí sin, dul san iomaíocht ar an leibhéal náisiúnta, ar leibhéal na hEorpa agus ar leibhéal domhanda. Ar an lámh eile, laghdaíonn sé ar an rogha atá ann maidir le teicneolaíochtaí cibearshlándála inmharthana agus inúsáidte a bhfuil rochtain ag daoine aonair agus ag fiontair orthu. Ar an gcaoi chéanna, san athbhreithniú meántéarma ar chur chun feidhme straitéis an mhargaidh aonair dhigitigh, leag an Coimisiún béim ar an ngá le táirgí agus seirbhísí nasctha a bheith slán, agus luaigh sé go bhféadfadh creat slándála TFC ar leibhéal na hEorpa lena leagtar síos rialacha maidir leis an gcaoi chun deimhniú slándála TFC a eagrú san Aontas, go bhféadfadh córas den chineál sin muinín daoine san idirlíon a chaomhnú agus dul i ngleic freisin le hilroinnt sa mhargadh cibearshlándála mar atá faoi láthair.

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 50

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(50)  Faoi láthair, ní bhaintear úsáid as deimhniú i ndáil le cibearshlándáil táirgí agus seirbhísí TFC ach ar bhonn teoranta. Nuair a úsáidtear é, is iondúil gur ar leibhéal na mBallstát a úsáidtear é, nó faoi chuimsiú scéimeanna arna stiúradh ag lucht tionscail. Sa chomhthéacs sin, i bprionsabal ní aithnítear deimhniú a eisíonn údarás náisiúnta cibearshlándála amháin sna Ballstáit eile. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar chuideachtaí a dtáirgí agus a seirbhísí a dheimhniú i roinnt Ballstát ina bhfuil siad ag oibriú d'fhonn, mar shampla, bheith rannpháirteach i nósanna imeachta soláthair náisiúnta. Thairis sin, cé go bhfuil scéimeanna nua ag teacht chun cinn, is cosúil nach bhfuil aon chur chuige comhleanúnach agus iomlánaíoch i bhfeidhm maidir le saincheisteanna cothrománacha cibearshlándála, i réimse Idirlíon na Rudaí Nithiúla, mar shampla. Tá easnaimh agus éagsúlachtaí suntasacha sna scéimeanna atá i bhfeidhm faoi láthair i dtéarmaí cumhdach táirgí, leibhéil dearbhaithe, critéir shubstainteacha agus úsáid iarbhír.

(50)  Faoi láthair, ní bhaintear úsáid as deimhniú i ndáil le cibearshlándáil tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC ach ar bhonn teoranta. Nuair a úsáidtear é, is iondúil gur ar leibhéal na mBallstát a úsáidtear é, nó faoi chuimsiú scéimeanna arna stiúradh ag lucht tionscail. Sa chomhthéacs sin, i bprionsabal ní aithnítear deimhniú a eisíonn údarás náisiúnta cibearshlándála amháin sna Ballstáit eile. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar chuideachtaí a dtáirgí, a bpróisis agus a seirbhísí a dheimhniú i roinnt Ballstát ina n-oibríonn siad d’fhonn a bheith rannpháirteach i nósanna imeachta soláthair náisiúnta, mar shampla, rud a chuirfeadh lena gcostais. Thairis sin, cé go bhfuil scéimeanna nua ag teacht chun cinn, is cosúil nach bhfuil aon chur chuige comhleanúnach agus iomlánaíoch i bhfeidhm maidir le saincheisteanna cothrománacha cibearshlándála, i réimse Idirlíon na Rudaí Nithiúla, mar shampla. Tá easnaimh agus éagsúlachtaí suntasacha sna scéimeanna atá ann cheana ó thaobh cumhdach táirgí, leibhéil dhearbhaithe rioscabhunaithe, critéir shubstainteacha agus úsáid iarbhír. Gné lárnach i ndáil leis sin ná aitheantas frithpháirteach agus muinín i measc na mBallstát. Tá ról tábhachtach ag ENISA i ndáil le cabhrú leis na Ballstáit struchtúr institiúideach daingean a fhorbairt agus saineolas maidir le cosaint in aghaidh cibear-ionsaithe ionchasacha a fhorbairt. Tá gá le cur chuige cás ar chás chun a áirithiú go mbeidh seirbhisí, próisis agus tairgí faoi réir scéimeanna iomchuí um dheimhniú. Sa bhreis air sin, tá gá le cur chuige rioscabhunaithe chun rioscaí a shainaithint agus a mhaolú ar bhealach éifeachtach agus chun a aithint nach bhféadfaí an cur chuige ‘scéim amháin do chách’ a chur i gcrích.

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 52

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(52)  I bhfianaise an mhéid thuasluaite, is gá creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú lena leagtar síos na príomhcheanglais chothrománacha i dtaca le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a fhorbairt agus faoina n-aithneofar deimhnithe le haghaidh táirgí agus seirbhísí TFC sna Ballstáit uile agus faoina bhféadfar na deimhnithe sin a úsáid. Bheadh dhá cuspóir ag an gcreat Eorpach: ar lámh amháin, chuideodh sé chun muinín a mhéadú i dtáirgí agus seirbhísí TFC a deimhníodh faoi na scéimeanna sin. Ar an lámh eile, sheachnódh sé iolrú deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil na mBallstát atá ag teacht salach ar a chéile nó a bhfuil forluí eatarthu agus ar an gcaoi sin, laghdódh sé na costais ar ghnóthais oibriú sa mhargadh digiteach aonair. Ba cheart na scéimeanna sin a bheith neamh-idirdhealaitheach agus bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus/nó caighdeáin an Aontais, ach amháin má tá na caighdeáin sin neamhéifeachtúil nó míchuí i dtaca le cuspóirí dlisteanacha an Aontais a chomhlíonadh ina thaobh sin.

(52)  I bhfianaise an mhéid thuas, is gá cur chuige comhchoiteann agus creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú lena leagfaí síos na príomhcheanglais chothrománacha i dtaca le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a fhorbairt agus lena lamhálfaí aithint agus úsáid deimhnithe le haghaidh tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC sna Ballstáit uile. Agus an méid sin á dhéanamh, tá sé riachtanach go mbeidh scéimeanna náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ann cheana ina ndúshraith aige, chomh maith le córais um aitheantas frithpháirteach, go háirithe SOG-IS, agus chun go bhféadfar aistriú rianúil a dhéanamh ó scéimeanna atá ann cheana faoi na córais sin chuig scéimeanna faoin gcreat nua Eorpach. Bheadh dhá cuspóir ag an gcreat Eorpach: ar lámh amháin, chuideodh sé le muinín a mhéadú i dtáirgí, próisis agus seirbhísí TFC a deimhníodh faoi na scéimeanna sin. Ar an lámh eile, sheachnódh sé iolrú deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil na mBallstát atá ag teacht salach ar a chéile nó a bhfuil forluí eatarthu agus ar an gcaoi sin, laghdódh sé na costais ar ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh digiteach aonair. I gcás inár tháinig deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil in ionad scéim náisiúnta, ba cheart go nglacfaí le deimhnithe arna n-éisiúint faoin scéim Eorpach mar dheimhnithe bailí i gcásanna ina raibh gá le deimhniú faoi scéim náisiúnta. Ba cheart go mbeadh na scéimeanna á dtreorú ag an bprionsabal ‘slándáil trí dhearadh’ agus na prionsabail dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2016/679. Ba cheart dóibh freisin a bheith neamh-idirdhealaitheach agus bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus/nó ar chaighdeáin an Aontais, ach amháin i gcás ina bhfuil na caighdeáin sin neamhéifeachtach nó míchuí i dtaca le cuspóirí dlisteanacha an Aontais a chomhlíonadh ina thaobh sin.

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 52 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(52a)  Ba cheart go mbunófaí an creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ar bhealach aonfhoirmeach sna Ballstáit uile chun go seachnófaí “siopadóireacht deimhniúcháin” bunaithe ar éagsúlachtaí i gcostais nó leibhéil déine idir na Ballstáit.

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 52 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(52b)  Tugann sé dá aire gur cheart an méid atá ann cheana ar an leibhéal naisiúnta agus idirnáisiúnta a bheith ina dhúshraith ag scéimeanna um dheimhniú, ionas go bhfoghlaimeofaí ó na láidreachtaí atá ann cheana agus go ndéanfaí laigí a mheas agus a cheartú.

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 52 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(52c)  Tá gá le réitigh sholúbtha i ndáil le cibearshlándáil chun go bhfanfaidh an tionscal chun cinn ar ionsaithe agus ar bhagairtí mailíseacha agus dá bhrí sin ba cheart a sheachaint go rachadh aon scéim um dheimhniú as dáta go tapa.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 53

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(53)  Ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ghlacadh i dtaca le grúpaí áirithe táirgí agus seirbhísí TFC. Ba cheart d'údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú na scéimeanna sin a chur chun feidhme agus maoirseacht a dhéanamh orthu agus ba cheart deimhnithe a eisítear faoi na scéimeanna sin a bheith bailí agus aitheanta ar fud an Aontais. Níor cheart do scéimeanna um dheimhniú arna n-oibriú ag lucht tionscail nó ag eagraíochtaí príobháideacha eile teacht faoi raon feidhme an Rialacháin. Mar sin féin, féadfaidh na comhlachtaí a oibríonn na scéimeanna sin a mholadh don Choimisiún na scéimeanna sin a mheas mar bhonn lena bhformheas mar scéim Eorpach.

(53)  Ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ghlacadh i dtaca le grúpaí áirithe tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC. Ba cheart d’údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú na scéimeanna sin a chur chun feidhme agus maoirseacht a dhéanamh orthu agus ba cheart deimhnithe a eisítear faoi na scéimeanna sin a bheith bailí agus aitheanta ar fud an Aontais. Níor cheart do scéimeanna um dheimhniú arna n-oibriú ag lucht tionscail nó ag eagraíochtaí príobháideacha eile teacht faoi raon feidhme an Rialacháin. Mar sin féin, féadfaidh na comhlachtaí a oibríonn na scéimeanna sin a mholadh don Choimisiún na scéimeanna sin a mheas mar bhonn lena bhformheas mar scéim Eorpach. Ba cheart don Ghníomhaireacht na scéimeanna atá á n-oibriú cheana féin ag an tionscal nó ag eagraíochtaí príobháideacha a shainaithint agus a mheasúnú chun dea-chleachtais a roghnú a d’fhéadfadh a bheith mar chuid de scéim Eorpach. Féadfaidh gníomhairí tionsclaíochta féinmheasúnú a dhéanamh ar a dtáirgí nó seirbhísí roimh an deimhniú, agus ar an gcaoi sin á léiriú go bhfuil a dtáirge nó a seirbhís réidh leis an bpróiseas um dheimhniú a thosú má éilítear nó más gá sin.

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 53 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(53 a)  Ba cheart don Ghníomhaireacht agus don Choimisiún an leas is fearr a bhaint as scéimeanna um dheimhniú atá ann cheana ar leibhéal AE agus/nó ar an leibhéal idirnáisiúnta. Maidir le scéimeanna atá in úsáid cheana, ba cheart do ENISA a bheith in ann measúnú a dhéanamh ar cé acu atá oiriúnach don fheidhm agus a fhéadfar a áireamh i reachtaíocht na hEorpa i gcomhar le heagraíochtaí AE um chaighdeánú agus, a mhéid is féidir, a bheith aitheanta go hidirnáisiúnta. Ba cheart dea-chleachtais atá ann cheana a bhailiú agus a roinnt i measc na mBallstát.

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 54

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(54)  Ba cheart forálacha an Rialacháin seo a bheith gan dochar do reachtaíocht an Aontais lena bhforáiltear rialacha sonracha ar dheimhniú táirgí agus seirbhísí TFC. Go háirithe, leagtar síos leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí forálacha maidir le sásraí deimhniúcháin agus séalaí agus marcanna cosanta sonraí a chur ar bun ionas go bhféadfar a léiriú go bhfuil an Rialachán seo á chomhlíonadh ag oibríochtaí próiseála a dhéanann rialaitheoirí agus próiseálaithe. Ba cheart a áirithiú leis na sásraí deimhniúcháin agus na séalaí agus na marcanna cosanta sin go bhféadfadh ábhair sonraí measúnú a dhéanamh go gasta ar an leibhéal cosanta sonraí a bhaineann le táirgí agus seirbhísí ábhartha. Tá an Rialachán seo gan dochar do dheimhniú oibríochtaí próiseála sonraí, lena n-áirítear nuair a bhíonn na hoibríochtaí sin leabaithe i dtáirgí agus i seirbhísí, faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí .

(54)  Ba cheart forálacha an Rialacháin seo a bheith gan dochar do reachtaíocht an Aontais lena bhforáiltear rialacha sonracha ar dheimhniú tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC. Go háirithe, leagtar síos leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) forálacha maidir le sásraí deimhniúcháin agus séalaí agus marcanna cosanta sonraí a chur ar bun ionas go bhféadfar a léiriú go bhfuil an Rialachán seo á chomhlíonadh ag oibríochtaí próiseála a dhéanann rialaitheoirí agus próiseálaithe. Ba cheart a áirithiú leis na sásraí deimhniúcháin agus na séalaí agus na marcanna cosanta sin go bhféadfadh ábhair sonraí measúnú a dhéanamh go gasta ar an leibhéal cosanta sonraí a bhaineann le táirgí agus seirbhísí ábhartha. Tá an Rialachán seo gan dochar do dheimhniú oibríochtaí próiseála sonraí, lena n-áirítear nuair a bhíonn na hoibríochtaí sin leabaithe i dtáirgí agus i seirbhísí, faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 55

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(55)  Ba cheart é a bheith mar chuspóir ag scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a áirithiú go gcomhlíonann táirgí agus seirbhísí arna ndeimhniú faoi scéim den chineál sin ceanglais shonraithe. Ar na ceanglais sin tá an cumas seasamh, ar leibhéal áirithe dearbhaithe, i gcoinne bearta arb é is aidhm leo cur isteach ar infhaighteacht, ar bharántúlacht, ar shláine agus ar rúndacht sonraí pearsanta atá stóráilte nó tarchurtha nó próiseáilte nó na feidhmeanna gaolmhara atá ag na táirgí, próisis, seirbhísí agus scéimeanna sin nó na seirbhísí a tháirgeann siad nó ar féidir rochtain a fháil orthu trína mbíthin sin de réir bhrí an Rialacháin seo. Ní sé indéanta a leagan amach go mionsonraithe sa Rialachán seo na ceanglais chibearshlándála a bhaineann leis na táirgí agus seirbhísí TFC uile. Tá riachtanais táirgí agus seirbhísí TFC agus riachtanais ghaolmhara chibearshlándála chomh éagsúil sin lena chéile go bhfuil sé deacair ceanglais ghinearálta a leagan síos maidir le cibearshlándáil a bheith bailí i gcoitinne. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, tuairim leathan agus tuairim ghinearálta den chibearshlándáil a ghlacadh chun críche an deimhnithe agus, mar chomhlánú air sin, tacar cuspóirí sonracha cibearshlándála a leagan síos is gá a thabhairt san áireamh agus scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil á gceapadh. Ba cheart na módúlachtaí trínar féidir na cuspóirí sin a bhaint amach i dtaca le táirgí agus seirbhísí TFC sonracha a mhionsonrú tuilleadh ar leibhéal na scéime aonair um dheimhniú, arna glacadh ag an gCoimisiún, trí thagairt a dhéanamh do chaighdeáin nó do shonraíochtaí teicniúla, mar shampla.

(55)  Ba cheart gurb é cuspóir scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a áirithiú go ndéanfaidh táirgí, seirbhísí agus próisis TFC arna ndeimhniú faoi scéim den chineál sin ceanglais shonraithe a chomhlíonadh. Ar na ceanglais sin tá an cumas seasamh, ar leibhéal áirithe riosca, i gcoinne beart arb é is aidhm leo cur isteach ar infhaighteacht, ar bharántúlacht, ar shláine agus ar rúndacht sonraí pearsanta atá stóráilte nó tarchurtha nó próiseáilte nó na feidhmeanna gaolmhara atá ag na táirgí, próisis, seirbhísí agus scéimeanna sin nó na seirbhísí a tháirgeann siad nó ar féidir rochtain a fháil orthu trína mbíthin sin de réir bhrí an Rialacháin seo. Ní sé indéanta a leagan amach go mionsonraithe sa Rialachán seo na ceanglais chibearshlándála a bhaineann leis na táirgí, seirbhísí agus próisis TFC uile. Tá riachtanais tháirgí, sheirbhísí agus phróisis TFC agus riachtanais ghaolmhara chibearshlándála chomh héagsúil sin lena chéile go bhfuil sé deacair ceanglais ghinearálta a leagan síos maidir le cibearshlándáil a bheith bailí i gcoitinne. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, tuairim leathan agus tuairim ghinearálta den chibearshlándáil a ghlacadh chun críche an deimhnithe agus, mar chomhlánú air sin, tacar cuspóirí sonracha cibearshlándála a leagan síos is gá a thabhairt san áireamh agus scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil á ndearadh. Ba cheart na módúlachtaí trínar féidir na cuspóirí sin a bhaint amach i dtaca le táirgí, seirbhísí agus próisis TFC sonracha a mhionsonrú tuilleadh ar leibhéal na scéime aonair um dheimhniú, arna glacadh ag an gCoimisiún, trí thagairt a dhéanamh do chaighdeáin nó do shonraíochtaí teicniúla, mar shampla. Ba cheart na gníomhaithe uile a bhfuil baint acu le slabhra soláthair ar leith a spreagadh chun caighdeáin slándála, noirm theicniúla agus prionsabail de chuid “slándáil trí dhearadh” a fhorbairt agus a ghlacadh, ag gach céim de shaolré an táirge, na seirbhíse nó an phróisis; ba cheart go ndearfaí gach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil chun an raon feidhme sin a bhaint amach.

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(56)  Ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún iarraidh ar ENISA scéimeanna iarrthacha a ullmhú le haghaidh táirgí nó seirbhísí TFC sonracha. Ina dhiaidh sin, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún, ar bhonn na scéime iarrthaí arna moladh ag ENISA, an scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Ag cur san áireamh an chuspóra ginearálta agus na gcuspóirí slándála arna sainaithint sa Rialachán seo, ba cheart a shonrú sna scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil arna nglacadh ag an gCoimisiún, íostacar eilimintí a bhaineann leis an ábhar, an raon feidhme agus feidhmiú na scéime aonair. Ba cheart a áireamh orthu sin raon feidhme agus cuspóirí an deimhnithe cibearshlándála, lena n-áirítear na catagóirí táirgí agus seirbhísí TFC a chumhdaítear, mionsonrú na gceanglas cibearshlándála (mar shampla trí thagairt do chaighdeáin ábhartha nó do shonraíochtaí teicniúla), na critéir agus na modhanna sonracha meastóireachta, agus an leibhéal dearbhaithe atá beartaithe acu: bunúsach, suntasach agus/nó ard.

(56)  Ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún iarraidh ar ENISA scéimeanna iarrthacha a ullmhú le haghaidh táirgí, próisis nó seirbhísí TFC sonracha ar bhonn forais a bhfuil údar leo eadhon scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá ann cheana ar cúis iad le hilroinnt sa mhargadh inmheánach; ar bhonn riachtanais atá ann faoi láthair nó a bhfuiltear ag súil leis maidir le tacú le dlí an Aontais; nó ar bhonn na tuairime ó Ghrúpa na mBallstát um Dheimhniú nó ón Grúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú. Tar éis measúnú a dhéanamh ar na scéimeanna iarrthacha um dheimhniú arna moladh ag ENISA ar bhonn na hiarrata ón gCoimisiún, ba cheart ina dhiaidh sin a thabhairt de chumhacht don Choimisiún, na scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe. Agus aird á tabhairt ar an gcuspóir ginearálta agus na cuspóirí slándála arna sainaithint sa Rialachán seo, ba cheart a shonrú sna scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil sin sraith íosta eilimintí a bhaineann leis an ábhar, an raon feidhme agus feidhmiú na scéime aonair. Ba cheart a áireamh orthu sin raon feidhme agus cuspóirí an deimhnithe cibearshlándála, lena n-áirítear na catagóirí de tháirgí agus seirbhísí TFC a chumhdaítear, mionsonrú na gceanglas cibearshlándála (mar shampla trí thagairt do chaighdeáin ábhartha nó do shonraíochtaí teicniúla), na critéir agus na modhanna sonracha meastóireachta, agus an leibhéal dearbhaithe atá beartaithe acu: bunúsach, substaintiúil agus/nó ard.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(56 a)  Ba cheart don Ghníomhaireacht feidhmiú mar an pointe tagartha faisnéise faoi scéimeanna Eorpacha um dheimhniú. Ba cheart di suíomh gréasáin a choinneáil leis an bhfaisnéis ábhartha uile air, lena n-áirítear maidir le deimhnithe atá tarraingthe siar agus éagtha agus le deimhnithe náisiúnta faoi chumhdach. Ba cheart don Ghníomhaireacht a áirithiú go bhfuil cuid leormhaith den ábhar atá ar fáil ar a suíomh gréasáin intuigthe don ghnáth-thomhaltóir.

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(56 b)  Tá gá le leibhéil dearbhaithe a shainmhíniú le haghaidh deimhnithe chun léiriú a thabhairt don úsáideoir deiridh maidir leis an gcineál cibearbhagairtí a mheastar a bheidh ann, a bhfuil na bearta cibearshlándála laistigh den táirge, den phróiseas nó den tseirbhís ceaptha cosc a chur leo. Ba cheart cibearbhagairtí a shainmhíniú, agus an riosca tuartha agus cumais údar nó údair an ionsaithe á gcur san áireamh i gcomhthéacs úsáid thuartha tháirge, phróiseas nó sheirbhís TFC atá faoi chumhdach. Tagraíonn an leibhéal dearbhaithe ‘bunúsach’ don acmhainn chun cur i gcoinne ionsaithe ar féidir a sheachaint le bearta bunúsacha cibearshlándála agus ar furasta iad a sheiceáil tríd an doiciméadacht theicniúil a athbhreithniú. Tagraíonn an leibhéal dearbhaithe ‘substaintiúil’ don acmhainn chun cur i gcoinne ionsaithe a bhfuiltear ar an eolas fúthu, ar ionsaithe iad a dhéanann ionsaitheoir a bhfuil leibhéal áirithe sofaisticiúlachta aige ach a bhfuil acmhainní teoranta aige. Tagraíonn an leibhéal dearbhaithe ‘ard’ don acmhainn chun cur i gcoinne leochaileachtaí nach bhfuiltear ar an eolas fúthu agus ionsaithe sofaisticiúla le teicnící úrscothacha agus acmhainní suntasacha amhail foirne ildisciplíneacha arna gcistiú.

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(56 c)  Chun ilroinnt sa mhargadh inmheánach de bharr scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a sheachaint, chun tacú le reachtaíocht amach anseo agus chun muinín agus slándáil a mhéadú, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le tosaíochtaí a leagan síos maidir le deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil, an clár rollach a ghlacadh agus scéimeanna Eorpacha um dheimhniú a ghlacadh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na doiciméid uile a fháil ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus ba cheart rochtain chórasach a bheith ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(56d)  I measc na modhanna meastóireachta agus nósanna imeachta measúnaithe a bhaineann le gach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart haiceáil eiticiúil a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais, arb é is aidhm dó laigí agus leochaileachtaí ag gléasanna agus córais faisnéise a aimsiú trí ghníomhaíochtaí beartaithe agus scileanna haiceálaithe mailíseacha a thuar.

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 57

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(57)  Ba cheart go leanfadh úsáid an deimhnithe cibearshlándála de bheith deonach, mura bhforáiltear a mhalairt i reachtaíocht an Aontais nó sa reachtaíocht náisiúnta. D'fhonn cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, áfach, agus ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint, maidir le scéimeanna náisiúnta um dheimhniúchán cibearshlándála nó nósanna imeachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí TFC arna gcumhdach faoi scéim Eorpach um dheimhniúchán cibearshlándála, ba cheart go scoirfidís d'éifeachtaí dlí a bheith acu ón dáta arna leagan síos ag an gCoimisiún trí bhíthin an ghnímh cur chun feidhme. Thairis sin, níor cheart do Bhallstáit scéimeanna náisiúnta nua um dheimhniúchán cibearshlándála a thabhairt isteach do tháirgí agus do sheirbhísí TFC arna gcumhdach cheana faoi scéim Eorpach um dheimhniúchán cibearshlándála.

(57)  Ba cheart go leanfadh úsáid an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil de bheith deonach, mura bhforáiltear a mhalairt i reachtaíocht an Aontais nó sa reachtaíocht náisiúnta. D’fhonn cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, áfach, agus ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint, maidir le scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil nó nósanna imeachta le haghaidh tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC arna gcumhdach faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart go scoirfidís d’éifeachtaí a bheith acu ón dáta arna leagan síos ag an gCoimisiún trí bhíthin an ghnímh tharmligthe. Thairis sin, níor cheart do Bhallstáit scéimeanna náisiúnta nua um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a thabhairt isteach do tháirgí agus do sheirbhísí TFC arna gcumhdach cheana faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. Mar sin féin, ba cheart go mbeadh an Rialachán gan dochar do scéimeanna náisiúnta arna mbainistiú ag ceannasacht na mBallstát le haghaidh tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC arna n-úsáid chun críocha riachtanais a bhfearainn cheannasaigh.

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 57 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(57 a)  Tugtar isteach dualgas chun dearbhú táirge a éisiúint ina bhfuil faisnéis struchtúrtha maidir le deimhniú an táirge, an phróisis nó na seirbhíse chun níos mó faisnéise a sholáthar don tomhaltóir agus deis a thabhairt dó rogha a dhéanamh a bhfuil bunús maith léi.

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 57 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(57b)  Agus scéimeanna nua Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil á moladh acu, ba cheart do ENISA agus comhlachtaí ábhartha eile aird chuí a thabhairt ar dhinimic iomaíoch an mholta, agus a áirithiú go háirithe nach gcuirfidh scéimeanna um dheimhniú bac ar iontráil ar ghnólachtaí agus ar nuálaíochtaí nua i gcás ina bhfuil go leor fiontar beag is meánmhéide, mar is amhlaidh i gcás forbairt bogearraí, san earnáil lena mbaineann.

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 57 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(57c)  Cabhróidh scéimeanna Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil le cleachtais chibearshlándála a chomhchuibhiú agus a aontú laistigh den Aontas. Ní fhéadfaidh gurb ionann iad agus an t-íosleibhéal cibearshlándála áfach. Le dearadh na scéimeanna Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart forbairt nuálaíochtaí nua i réimse na cibearshlándála a chur san áireamh agus a lamháil.

Lea    60

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 58

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(58)  A luaithe a ghlacfar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart go mbeidh monaróirí táirgí TFC nó soláthraithe seirbhísí TFC in ann iarratas a chur isteach ar dheimhniú dá dtáirgí agus dá seirbhísí ó chomhlacht um measúnú comhréireachta a roghnóidh siad féin. Ba cheart do chomhlacht creidiúnaithe creidiúnú a dhéanamh ar chomhlachtaí um measúnú comhréireachta má chomhlíonann siad ceanglais shonracha áirithe. Eiseofar creidiúnú le haghaidh uastréimhse cúig bliana agus féadfar é a athnuachan faoi na coinníollacha céanna ar choinníoll go gcomhlíonann an comhlacht um measúnú comhréireachta na ceanglais. Ba cheart do na comhlachtaí creidiúnaithe aisghairm a dhéanamh ar chreidiúnú comhlachta um measúnú comhréireachta i gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha don chreidiúnú, nó nach bhfuil siad á gcomhlíonadh níos mó nó i gcás ina sáraíonn bearta a dhéanfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta an Rialachán seo.

(58)  A luaithe a ghlacfar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart go mbeidh monaróirí tháirgí TFC nó soláthraithe phróisis nó sheirbhísí TFC in ann iarratas a chur isteach ar dheimhniú dá dtáirgí agus dá seirbhísí ó chomhlacht um measúnú comhréireachta a roghnóidh siad féin aon áit san Aontas. Ba cheart do chomhlacht creidiúnaithe creidiúnú a dhéanamh ar chomhlachtaí um measúnú comhréireachta má chomhlíonann siad ceanglais shonracha áirithe arna leagan amach sa Rialachán seo. Ba cheart creidiúnú a eisiúint le haghaidh uastréimhse cúig bliana agus féadfar é a athnuachan faoi na coinníollacha céanna ar choinníoll go gcomhlíonfaidh an comhlacht um measúnú comhréireachta na ceanglais. Ba cheart do na comhlachtaí creidiúnaithe creidiúnú ar chomhlacht um measúnú comhréireachta a aisghairm i gcás nach gcomhlíonfar na coinníollacha don chreidiúnú, nó nach bhfuil siad á gcomhlíonadh níos mó nó i gcás ina sáraíonn bearta a dhéanfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta an Rialachán seo. Ba cheart don Ghníomhaireacht iniúchtaí a dhéanamh lena áirithiú go mbeidh ann do leibhéal coibhéiseach cáilíochta agus díchill maidir le comhlachtaí um measúnú comhréireachta d’fhonn arbatráiste rialála a sheachaint. Ba cheart go ndéanfaí na torthaí a thuairisciú chuig an nGníomhaireacht, chuig an gCoimisiún agus chuig an bParlaimint agus ba cheart iad a chur ar fáil go poiblí.

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 58 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(58 a)  Ba cheart úsáid éigeantach an deimhnithe Eorpaigh i ndáil le cibearshlándáil a theorannú do chásanna ina dtugann an anailís riosca údar cuí leis an gcostas don tionscal, do shaoránaigh agus do thomhaltóirí. Is féidir le teagmhais a chuireann isteach ar sheirbhísí bunriachtanacha bac a chur ar shaothrú gníomhaíochtaí eacnamaíocha, caillteanas suntasach airgeadais a ghiniúint, an bonn a bhaint ó mhuinín an úsáideora agus díobháil mhór a dhéanamh do gheilleagar an Aontais. Ba cheart úsáid éigeantach an deimhnithe Eorpaigh i ndáil le cibearshlándáil ag oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha a theorannú do na gnéithe sin atá fíor-riachtanach dá bhfeidhmiú agus níor cheart an úsáid sin a leathnú chun táirgí, próisis agus seirbhísí ilchuspóireacha a áireamh, rud a chruthódh costas gan údar cuí don tionscal agus do thomhaltóirí. Ba cheart don Choimisiún oibriú i gcomhar leis an nGrúpa Comhair arna bhunú de bhun Airteagal 11 de Threoir (AE) 2016/1148 chun liosta de chatagóirí táirgí, próiseas agus seirbhísí atá beartaithe go sonrach lena n-úsáid ag oibreoirí na seirbhísí bunriachtanacha agus a bhféadfadh a mífheidhm, i gcás teagmhais, éifeacht shuntasach shuaiteach a bheith aici ar an tseirbhís bhunriachtanach. Ba cheart an liosta sin a thiomsú de réir a chéile agus ba cheart é a nuashonrú nuair is gá. Níor cheart ach táirgí, próisis agus seirbhísí ar an liosta sin a bheith éigeantach i gcás oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha.

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 58 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(58 b)  D’fhéadfaí mearbhall a chur ar mhonaróirí agus ar úsáideoirí deiridh i ngeall ar chrostagairtí sa reachtaíocht náisiúnta a dhéanann tagairt do chaighdeán náisiúnta nach mbíonn éifeachtaí dlíthiúla aige a thuilleadh de bharr theacht i bhfeidhm scéim Eorpach um dheimhniú. Chun nach leanfaidh monaróirí de shonraíochtaí a chur chun feidhme a chomhfhreagraíonn do dheimhnithe náisiúnta nach bhfuil i bhfeidhm a thuilleadh, ba cheart do na Ballstáit, i gcomhréir lena n-oibleagáidí faoi na Conarthaí, a reachtaíocht náisiúnta a chur in oiriúint chun glacadh scéim Eorpach um dheimhniú a léiriú.

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 59

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(59)  Is gá a cheangal ar na Ballstáit ar fad údarás maoirseachta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ainmniú chun maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch le ceanglais an Rialacháin seo agus leis na scéimeanna ábhartha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. Ba cheart do na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú gearáin a láimhseáil arna gcur isteach ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha i ndáil le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ina gcríoch, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach. Ina theannta sin, ba cheart dóibh oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta eile um dheimhniú nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi na cásanna sin inar féidir nach bhfuil táirgí agus seirbhísí TFC ag comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo nó na scéimeanna cibearshlándála ar leith.

(59)  Is gá a cheangal ar na Ballstáit ar fad údarás maoirseachta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil amháin a ainmniú chun maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríocha le ceanglais an Rialacháin seo agus leis na scéimeanna ábhartha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, agus chun a áirithiú go bhfuil na deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil aitheanta ar a gcríoch. Ba cheart do na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú gearáin a láimhseáil arna dtaisceadh ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha maidir le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríocha, nó le mainneachtain líomhnaithe deimhnithe a aithint ar a gcríocha, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach. Thairis sin, ba cheart dóibh oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta eile um dheimhniú nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a chomhroinnt faoi neamhchomhlíonadh féideartha cheanglais an Rialacháin seo nó scéimeanna sonracha i ndáil le cibearshlándáil ag táirgí, próisis agus seirbhísí TFC, nó neamhaitheantas na ndeimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil. Thairis sin, ba cheart dóibh maoirseacht agus fíorú a dhéanamh ar chomhlíonadh na bhféindearbhuithe comhréireachta agus ar an bhfíoras gur eisíodh na deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo lena n-áirítear na rialacha arna nglacadh ag an nGrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil agus na ceanglais arna leagan amach sa scéim Eorpach chomhfhreagrach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. Tá comhar éifeachtach idir na húdaráis mhaoirseoireachta náisiúnta um dheimhniú fíor-riachtanach chun go gcuirfear scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus saincheisteanna teicniúla a bhaineann le cibearshlándáil tháirgí agus sheirbhísí TFC chun feidhme go cuí. Ba cheart don Choimisiún an malartú faisnéise sin a éascú trí chóras tacaíochta faisnéise leictreonach ginearálta a chur ar fáil, mar shampla, an Córas Faisnéise agus Cumarsáide maidir le Faireachas Margaidh (ICSMS) agus Córas Mear-Rabhaidh an Aontais um tháirgí neamhbhia contúirteacha (RAPEX) atá in úsáid cheana féin ag údaráis faireachais margaidh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 60

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(60)  D'fhonn cur i bhfeidhm comhsheasmhach an chreata Eorpaigh um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a áirithiú, ba cheart Grúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil ("an Grúpa") a bhunú ina mbeidh na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú. Ba cheart a bheith ar phríomhchúraimí an Ghrúpa cúnamh agus comhairle a chur ar fáil don Choimisiún maidir lena chuid oibre lena áirithiú go ndéanfar an creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach; cúnamh a thabhairt don Ghníomhaireacht agus bheith ag obair i ndlúthchomhar léi chun na scéimeanna iarrthacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú; a mholadh don Choimisiún iarraidh ar an nGníomhaireacht scéim iarrthach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú agus tuairimí arna ndíriú ar an gCoimisiún a ghlacadh maidir leis na scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá ann cheana a chothabháil agus a athbhreithniú.

(60)  D’fhonn cur i bhfeidhm comhsheasmhach an chreata Eorpaigh um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a áirithiú, ba cheart Grúpa na mBallstát um Dheimhniú a bhunú ina mbeidh na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú. Ba cheart a bheith ar phríomhchúraimí Ghrúpa na mBallstát um Dheimhniú cúnamh agus comhairle a chur ar fáil don Choimisiún maidir lena chuid oibre chun a áirithiú go ndéanfar an creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach; cúnamh a thabhairt don Ghníomhaireacht agus bheith ag obair i ndlúthchomhar léi chun na scéimeanna iarrthacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú; a mholadh don Choimisiún iarraidh ar an nGníomhaireacht scéim iarrthach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú; agus tuairimí arna ndíriú ar an gCoimisiún a ghlacadh maidir leis na scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá ann cheana a chothabháil agus a athbhreithniú.

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 60 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(60 a)  Chun coibhéis i leibhéal cumais na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta a áirithiú, chun aitheantas frithpháirteach a éascú agus chun glacadh foriomlán na ndeimhnithe agus thorthaí na measúnuithe comhréireachta a eisíonn comhlachtaí um measúnú comhréireachta a chur chun cinn, ní mór do na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú córas dian, trédhearcach meastóireachta piaraí a fheidhmiú agus meastóireacht den sórt sin a dhéanamh go rialta orthu.

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 60 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(60 b)  Tá comhar éifeachtach idir údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú fíor-riachtanach chun meastóireacht piaraí a chur chun feidhme go cuí agus maidir le creidiúnú trasteorann. Ar mhaithe le trédhearcacht, mar sin, tá sé riachtanach foráil a dhéanamh go gcuirfí oibleagáid ar údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú faisnéis a mhalartú eatarthu féin agus faisnéis ábhartha a chur ar fáil do na húdaráis náisiúnta agus don Choimisiún. Ba cheart go gcuirfí faisnéis ar fáil don phobal a bheadh cruinn agus cothrom le dáta maidir leis an bhfáil atá ar ghníomhaíochtaí creidiúnaithe a dhéanann comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta agus, dá bhrí sin, ba cheart go dtabharfaí rochtain do chomhlachtaí um measúnú comhréireachta uirthi, go háirithe.

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 61

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(61)  Chun feasacht a ardú agus chun glacadh scéimeanna Eorpacha um dheimhniú slándála amach anseo a éascú, féadfaidh an Coimisiún Eorpach treoirlínte slándála ginearálta nó earnáilsonracha a eisiúint e.g. Treoirlínte maidir le dea-chleachtais cibearshlándála nó iompraíocht stuama cibearshlándála.

(61)  Chun feasacht a mhúscailt agus chun glacadh scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil amach anseo a éascú, féadfaidh an Coimisiún Eorpach treoirlínte slándála ginearálta nó earnáil-sonracha a eisiúint e.g. treoirlínte maidir le dea-chleachtais chibearshlándála nó iompraíocht stuama chibearshlándála, rud a chuireann béim ar an tionchar dearfach a bhaineann le táirgí, próisis agus seirbhísí TFC deimhnithe a úsáid.

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 63

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(63)  Chun na critéir maidir le creidiúnú comhlachtaí um measúnú comhréireachta a shonrú tuilleadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún. Ba cheart don Choimisiún na comhairliúcháin iomchuí a dhéanamh le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe. Ba cheart na comhairliúcháin sin a dhéanamh i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na doiciméid uile a fháil ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus ba cheart rochtain chórasach a bheith ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(63)  Chun na critéir maidir le creidiúnú comhlachtaí um measúnú comhréireachta a shonrú tuilleadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún. Ba cheart don Choimisiún na comhairliúcháin iomchuí a dhéanamh le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe agus leis na geallsealbhóirí ábhartha, de réir mar is iomchuí. Ba cheart na comhairliúcháin sin a dhéanamh i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann maidir le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na doiciméid uile a fháil ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus ba cheart rochtain chórasach a bheith ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 65

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(65)  Ba cheart an nós imeachta scrúdúcháin a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil le haghaidh táirgí agus seirbhísí TFC; maidir leis na módúlachtaí a bhaineann leis an nGníomhaireacht fiosruithe a dhéanamh; agus maidir leis na cúinsí, na formáidí, agus na nósanna imeachta i dtaca le fógraí a thabhairt don Choimisiún faoi chomhlachtaí um measúnú comhréireachta arna gcreidiúnú ag údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú.

(65)  Thairis sin, féadfar gníomhartha tarmligthe i dtaca le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil do tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC a ghlacadh; i dtaca leis na módúlachtaí a bhaineann leis an nGníomhaireacht chun fiosruithe a dhéanamh; agus i dtaca leis na cúinsí, na formáidí, agus na nósanna imeachta i dtaca le fógraí a thabhairt don Choimisiún faoi chomhlachtaí um measúnú comhréireachta arna gcreidiúnú ag údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú.

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 66

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(66)  Ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar oibríochtaí na Gníomhaireachta go neamhspleách. Ba cheart aird a thabhairt sa mheastóireacht ar an nGníomhaireacht a cuspóirí a bhaint amach, ar a cleachtais oibre agus ar ábharthacht a cúraimí. Ba cheart a mheas sa mheastóireacht freisin tionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht an chreata Eorpaigh um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

(66)  Ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar oibríochtaí na Gníomhaireachta go leanúnach agus go neamhspleách. Sa mheastóireacht, ba cheart go dtabharfaí aird ar an nGníomhaireacht maidir lena cuspóirí a bhaint amach, a cleachtais oibre agus ábharthacht a cúraimí, go háirithe maidir lena ról comhordúcháin vis-à-vis na Ballstáit agus a n-údaráis náisiúnta. I gcás athbhreithnithe, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an bhféidearthacht go ngníomhódh an Ghníomhaireacht mar ionad ilfhreastail do na Ballstáit agus do chomhlachtaí agus institiúidí an Aontais.

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 66 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(66 a)  Ba cheart a mheas sa mheastóireacht freisin tionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht an chreata Eorpaigh um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. I gcás athbhreithnithe, d’fhéadfadh an Coimisiún meastóireacht a dhéanamh ar ról don Ghníomhaireacht maidir le táirgí agus seirbhísí tríú tír a thagann isteach ar mhargadh an Aontais a mheas agus ar an bhféidearthacht atá ann cuideachtaí, nach gcomhlíonann rialacha an Aontais, a chur ar dhúliosta.

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 66 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(66 b)  Sa mheastóireacht, ba cheart go ndéanfaí anailís ar leibhéal na cibearshlándála do tháirgí agus do sheirbhísí a dhíoltar san Aontas. I gcás athbhreithnithe, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh i dtaobh cé acu an gcuimseofar nó nach gcuimseofar ceanglais fhíor-riachtanacha mar choinníoll chun rochtain a fháil ar an margadh inmheánach.

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cuspóirí, cúraimí agus gnéithe eagraíochtúla ENISA Gníomhaireacht um Chibearshlándáil an Aontais Eorpaigh, ("an Ghníomhaireacht" anseo feasta), a leagan síos; agus

(a)  cuspóirí, cúraimí agus gnéithe eagraíochtúla ‘Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasán agus Faisnéise’, (‘an Ghníomhaireacht’), a leagan síos; agus

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  creat a leagan síos maidir le scéimeanna deimhniúcháin Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil a bhunú chun leibhéal leordhóthanach cibearshlándála a áirithiú do tháirgí agus seirbhísí TFC san Aontas. Beidh feidhm ag an gcreat sin gan dochar do na forálacha sonracha i ndáil le deimhniúchán deonach deimhniúchán éigeantach i ngníomhartha eile de chuid an Aontais.

(b)  creat a leagan síos maidir le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú chun críche ilroinnt na scéimeanna um dheimhniú san Aontas a sheachaint agus leibhéal leordhóthanach cibearshlándála a áirithiú do tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC san Aontas, ar creat é a bhfuil feidhm aige gan dochar d’fhorálacha sonracha maidir le deimhniú deonach, agus, i gcás inarb iomchuí, deimhniú éigeantach nuair a fhoráiltear dó sin sa Rialachán seo nó i ngníomhartha eile de chuid an Aontais.

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh an Ghníomhaireacht a cuid cúraimí gan dochar d’inniúlachtaí na mBallstát maidir le cibearshlándáil, agus go háirithe, d’inniúlachtaí na mBallstát maidir leis an tslándáil phoiblí, cosaint, an tslándáil náisiúnta agus an dlí coiriúil.

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  cuimsíonn "cibearshlándáil" na gníomhaíochtaí go léir is gá chun córais gréasán agus faisnéise, a n-úsáideoirí, agus daoine lena mbaineann a chosaint ar chibearbhagairtí;

(1)  ciallaíonn ‘cibearshlándáil’ na gníomhaíochtaí go léir is gá chun córais gréasán agus faisnéise, a n-úsáideoirí, agus daoine dá ndéantar difear a chosaint ar chibearbhagairtí;

Leasú    77

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  ciallaíonn "córas gréasán agus faisnéise" córas de réir bhrí phointe (1) d'Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

(2)  ciallaíonn ‘córas gréasán agus faisnéise’ córas gréasán agus faisnéise mar a shainmhínítear é i bpointe (1) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

Leasú    78

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  ciallaíonn "straitéis náisiúnta um shlándáil córas gréasán agus faisnéise" creat de réir bhrí phointe (3) d'Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

(3)  ciallaíonn ‘straitéis náisiúnta um shlándáil córas gréasán agus faisnéise’ straitéis náisiúnta um shlándáil córas gréasán agus faisnéise mar a shainmhínítear í i bpointe (3) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

Leasú    79

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  ciallaíonn "oibreoir seirbhísí bunriachtanacha" eintiteas poiblí nó príobháideach mar a shainmhínítear i bpointe (4) d'Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

(4)  ciallaíonn "oibreoir seirbhísí riachtanacha" oibreoir seirbhísí riachtanacha mar a shainmhínítear é i bpointe (4) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

Leasú    80

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  ciallaíonn "soláthraí seirbhíse digití" aon duine dlítheanach a sholáthraíonn seirbhís dhigiteach mar a shainmhínítear é i bpointe (6) d'Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

(5)  ciallaíonn ‘soláthraí seirbhíse digití’ soláthraí seirbhíse digití mar a shainmhínítear é i bpointe (6) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) 2016/1148;

Leasú    81

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  ciallaíonn "teagmhas" aon teagmhas mar a shainmhínítear é i bpointe (7) d'Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

(6)  ciallaíonn ‘teagmhas’ teagmhas mar a shainmhínítear é i bpointe (7) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

Leasú    82

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  ciallaíonn "láimhseáil teagmhas" aon nós imeachta mar a shainmhínítear i bpointe (8) d'Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148.

(7)  ciallaíonn ‘láimhseáil teagmhas’ láimhseáil teagmhas mar a shainmhínítear í i bpointe (8) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148;

Leasú    83

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  ciallaíonn ‘cibearbhagairt’ aon chúinse teagmhas a d'fhéadfadh a bheith ann agus a bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith aige ar chórais gréasán agus faisnéise, ar a n-úsáideoirí agus ar dhaoine lena mbaineann.

(8)  ciallaíonn ‘cibearbhagairt’ aon chúinse nó teagmhas nó aon ghníomhaíocht a dhéantar d’aon ghnó a d’fhéadfadh a bheith ann, lena n-áirítear ordú uathoibrithe, a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh, cur isteach ar, nó tionchar díobhálach eile a bheith aige ar chórais gréasán agus faisnéise, ar a n-úsáideoirí agus ar dhaoine a ndéanann sé difear dóibh;

Leasú    84

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8 a)  ciallaíonn ‘cibearshláinteachas’ gnáthbhearta simplí a dhéanann an nochtadh do rioscaí ó chibearbhagairtí a íoslaghdú nuair a chuireann úsáideoirí agus gnólachtaí ar líne chun feidhme iad agus nuair a dhéanann siad go rialta iad.

Leasú    85

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  ciallaíonn "scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil" an tacar cuimsitheach de rialacha, ceanglais theicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta arna sainiú ar leibhéal an Aontais a bhaineann le deimhniú táirgí agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) a thagann faoi raon feidhme na scéime áirithe sin;

(9)  ciallaíonn ‘scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil’ an tacar cuimsitheach de rialacha, ceanglais theicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta arna sainiú ar leibhéal an Aontais agus i gcomhréir le caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta agus sonraíochtaí TFC arna sainaithint ag an nGníomhaireacht, is infheidhme maidir le deimhniú tháirgí, sheirbhísí agus phróisis na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) a thagann faoi raon feidhme na scéime ar leith sin;

Leasú    86

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  ciallaíonn "deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil" doiciméad arna eisiúint ag comhlacht um measúnú comhréireachta a fhianaíonn go bhfuil na ceanglais shonracha a leagtar síos le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil á gcomhlíonadh ag táirge nó seirbhís TFC ar leith;

(10)  ciallaíonn ‘deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil’ doiciméad arna eisiúint ag comhlacht um measúnú comhréireachta a fhianaíonn go bhfuil na ceanglais shonracha a leagtar síos le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil á gcomhlíonadh ag táirge, nó seirbhís nó próiseas TFC ar leith;

Leasú    87

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11 a)  ciallaíonn ‘próiseas TFC’ aon tacar gníomhaíochtaí a dhéantar chun táirge nó seirbhís TFC a dhearadh, a fhorbairt, a chothabháil nó a sheachadadh;

Leasú    88

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11 b)  ciallaíonn ‘gléas leictreonach tomhaltóirí’ gléasanna ina bhfuil crua-earraí agus bogearraí a dhéanann próiseáil ar shonraí pearsanta nó a nascann leis an Idirlíon chun críocha uathoibriú baile fearais rialaithe baile, fearais oifige, trealamh agus gléasanna ródúcháin a nascann le gréasán, amhail teilifíseáin chliste, bréagáin agus consóil cluichí, cúntóirí digiteacha pearsanta nó cúntóirí fíorúla, gléasanna sruthaithe nasctha, ábhair inchaite, córais ordaithe gutha agus córais réaltachta fíorúla a chur ag obair;

Leasú    89

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  ciallaíonn "caighdeán" caighdeán mar a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012.

(16)  ciallaíonn ‘sonraíocht chaighdeánach theicniúil agus sonraíocht theicniúil TFC’ sonraíocht chaighdeánach theicniúil nó sonraíocht theicniúil TFC mar a shainmhínítear iad i bpointe (1), (4) agus (5) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012;

Leasú    90

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16 a)  ciallaíonn ‘údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú’ comhlacht arna cheapadh ag gach Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 50 den Rialachán seo;

Leasú    91

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16 b)  ciallaíonn ‘féinmheasúnú’ an ráiteas lena ndearbhaíonn an monaróir gur comhlíonadh ceanglais shonracha a leagtar amach i scéim um dheimhniú a bhaineann le táirgí, próisis agus seirbhísí;

Leasú    92

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16 c)  ciallaíonn ‘an tslándáil trí réamhshocrú’ cás ina ndéantar táirge, bogearraí nó próiseas a shocrú ar bhealach lena n-áirithítear leibhéal slándála níos airde, chun go gcuirfear an chumraíocht réamhshocraithe leis na socruithe is sláine agus is féidir ar fáil don phríomhúsáideoir. I gcás, ar bhonn cás ar chás, inarb é conclúid na hanailíse inúsáidteachta agus riosca ná nach mbeidh cumraíocht den sórt sin indéanta, ba cheart go meabhrófaí d’úsáideoirí an socrú is sláine agus is féidir a roghnú.

Leasú    93

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16 d)  ciallaíonn ‘oibreoir seirbhísí bunriachtanacha’ oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha mar a shainmhínítear i bpointe (4) d’Airteagal 4 de Threoir (AE) Uimh. 2016/1148.

Leasú    94

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi na cúraimí a shanntar di leis an Rialachán seo chun críche cur le leibhéal ard cibearshlándála san Aontas.

1.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi na cúraimí a shanntar di leis an Rialachán seo agus déanfar í a neartú chun críche rannchuidiú le leibhéal ard comhchoiteann cibearshlándála a bhaint amach chun cibearbhagairtí a chosc laistigh den Aontas; chun ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a laghdú agus a fheidhmiú a fheabhsú; agus chun comhsheasmhacht a áirithiú tríd an méid ar bhain na Ballstáit amach faoi Threoir NIS i ndáil le comhar a chur san áireamh.

Leasú    95

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh an Ghníomhaireacht ina hionad saineolais ar an gcibearshlándáil de bhua a neamhspleáchais, de bhua cháilíocht theicniúil agus eolaíoch na comhairle agus an chúnaimh a thabharfaidh sí agus na faisnéise a chuirfidh sí ar fáil, na trédhearcachta a bhaineann lena nósanna imeachta oibriúcháin agus a modhanna oibriúcháin, agus í a bheith dúthrachtach i dtaobh a cúraimí a dhéanamh.

1.  Beidh an Ghníomhaireacht ina hionad saineolais theoiriciúil agus phraiticiúil i ndáil le cibearshlándáil de bhua a neamhspleáchais, de bhua cháilíocht theicniúil agus eolaíoch na comhairle agus an chúnaimh a thabharfaidh sí agus na faisnéise a chuirfidh sí ar fáil, na trédhearcachta a bhaineann lena nósanna imeachta oibriúcháin agus a modhanna oibriúcháin, agus í a bheith dúthrachtach i dtaobh a cúraimí a dhéanamh.

Leasú    96

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh d’institiúidí, do chomhlachtaí, d’oifigí agus do ghníomhaireachtaí an Aontais agus do na Ballstáit i dtaca le beartais maidir leis an gcibearshlándáil a fhorbairt agus a chur chun feidhme,

2.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh d’institiúidí, do ghníomhaireachtaí, agus do chomhlachtaí an Aontais, agus do na Ballstáit, i dtaca le beartais a bhaineann leis an gcibearshlándáil a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus feasacht a mhúscailt i measc saoránach agus gnólachtaí.

Leasú    97

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Tacóidh an Ghníomhaireacht le forbairt acmhainní agus le hullmhacht ar fud an Aontais trí chuidiú leis an Aontas, na Ballstáit agus geallsealbhóirí poiblí agus príobháideacha a gcórais gréasán agus faisnéise a chosaint níos fearr, scileanna agus inniúlachtaí i réimse na cibearshlándála a fhorbairt, agus cibear-athléimneacht a bhaint amach.

3.  Tacóidh an Ghníomhaireacht le forbairt acmhainneachta agus le hullmhacht ar fud institiúidí, ghníomhaireachtaí agus chomhlachtaí an Aontais, trí chúnamh a thabhairt d’institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais, do na Ballstáit agus geallsealbhóirí poiblí agus príobháideacha chun a gcórais gréasán agus faisnéise a chosaint níos fearr, agus cibear-athléimneacht agus acmhainneachtaí freagartha a fhorbairt agus a fheabhsú, feasacht a mhúscailt agus scileanna agus inniúlachtaí i réimse na cibearshlándála a fhorbairt, agus cibear-athléimneacht a bhaint amach.

Leasú    98

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht comhar agus comhordú ar leibhéal an Aontais a chur chun cinn idir na Ballstáit, institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais agus na geallsealbhóirí lena mbaineann, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach, maidir le hábhair a bhaineann leis an gcibearshlándáil.

4.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht comhar agus comhordú agus comhroinnt faisnéise ar leibhéal an Aontais a chur chun cinn idir na Ballstáit, institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais agus na geallsealbhóirí ábhartha maidir le hábhair a bhaineann leis an gcibearshlándáil.

Leasú    99

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht inniúlachtaí cibearshlándála ar leibhéal an Aontais a mhéadú chun gníomhaíocht na mBallstát i dtaca le cosc a chur ar chibearbhagairtí, agus freagairt orthu a chomhlánú, go háirithe i gcás teagmhais trasteorann.

5.  Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht leis na hinniúlachtaí cibearchosanta ar leibhéal an Aontais a mhéadú chun bearta na mBallstát a chomhlánú i dtaca le cosc a chur agus freagairt a dhéanamh ar chibearbhagairtí, go sonrach i gcás teagmhais trasteorann agus chun a cúram a chomhlíonadh maidir le cúnamh a thabhairt d’institiúidí an Aontais beartais a bhaineann le cibearshlándáil a fhorbairt.

Leasú    100

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht úsáid an deimhnithe a chur chun cinn, trí rannchuidiú, i measc nithe eile, le creat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú agus a chothabháil ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le Teideal III den Rialachán seo, d'fhonn trédhearcacht an dearbhaithe cibearshlándála do tháirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú agus, ar an gcaoi sin, muinín sa mhargadh digiteach inmheánach a threisiú.

6.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht úsáid an deimhnithe chun cinn d’fhonn ilroinnt sa mhargadh inmheánach a sheachaint agus a fheidhmiú a fheabhsú, trí rannchuidiú, i measc nithe eile, le creat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú agus a chothabháil ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le Teideal III den Rialachán seo, d’fhonn trédhearcacht an dearbhaithe cibearshlándála do tháirgí, seirbhísí agus próisis TFC a mhéadú agus, ar an gcaoi sin, muinín sa mhargadh digiteach inmheánach a threisiú, agus chomh maith leis sin, an chomhoiriúnacht idir scéimeanna náisiúnta agus idirnáisiúnta um dheimhniú atá ann cheana a mhéadú.

Leasú    101

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht leibhéal ard feasachta ar shaincheisteanna a bhaineann le cibearshlándáil a chur chun cinn i measc na saoránach agus na ngnólachtaí.

7.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht leibhéal ard feasachta, an cibearshláinteachas agus an chibearlitearthacht maidir le saincheisteanna a bhaineann le cibearshlándáil a chur chun cinn i measc saoránach agus gnólachtaí agus tacóidh sí le tionscadail a rannchuidíonn leis an méid sin a bhaint amach.

Leasú    102

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  cúnamh agus comhairle a chur ar fáil, go háirithe trína tuairim neamhspleách a thabhairt agus obair ullmhúcháin a dhéanamh, ar fhorbairt agus athbhreithniú bheartas agus dlí an Aontais i réimse na cibearshlándála, agus ar thionscnaimh beartais agus dlí earnáilsonrach i gcás ina bhfuil ábhair a bhaineann le cibearshlándáil i gceist.

1.  cúnamh agus comhairle a chur ar fáil, go háirithe trína tuairim neamhspleách agus anailís ar ghníomhaíochtaí ábhartha sa chibearspás a sholáthar agus obair ullmhúcháin a chur ar fáil, ar fhorbairt agus athbhreithniú bheartas agus dlí an Aontais i réimse na cibearshlándála, agus ar thionscnaimh beartais agus dlí earnáil-sonracha i gcás ina bhfuil ábhair a bhaineann le cibearshlándáil i gceist;

Leasú    103

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  cuidiú leis na Ballstáit beartas agus dlí an Aontais maidir le cibearshlándáil a chur chun feidhme go comhleanúnach, go háirithe i ndáil le Treoir (AE) 2016/1148, lena n-áirítear trí bhíthin tuairimí, treoirlínte, comhairle agus dea-chleachtais faoi thopaicí amhail bainistiú riosca, tuairisciú teagmhas agus comhroinnt faisnéise, chomh maith le malartú dea-chleachtas idir na húdaráis inniúla a éascú i ndáil leis an méid sin;

2.  cúnamh a thabhairt do na Ballstáit chun beartas agus dlí an Aontais maidir le cibearshlándáil a chur chun feidhme go comhleanúnach, go háirithe i ndáil le Treoir (AE) 2016/1148, Treoir ... lena mbunaítear an Cód Eorpach don Chumarsáid Leictreonach, Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE, lena n-áirítear trí bhíthin tuairimí, treoirlínte, comhairle agus dea-chleachtais faoi thopaicí amhail forbairt shlán ar chórais agus ar bhogearraí, tuairisciú teagmhas agus comhroinnt faisnéise, bearta teicniúla agus eagraíochtúla, go háirithe cláir um nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí a bhunú chomh maith le malartú dea-chleachtas idir na húdaráis inniúla a éascú i ndáil leis an méid sin;

Leasú    104

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  beartais a fhorbairt agus a chur chun cinn lena ndéanfaí infhaighteacht nó sláine ghinearálta chroí poiblí an idirlín oscailte a choimeád, lena gcuirtear an fheidhmiúlacht riachtanach ar fáil don Idirlíon ina iomláine agus lena gcuirtear bonn ceart faoina ghnáthoibriú, lena n-áirítear, slándáil agus cobhsaíocht na bpríomhphrótacail (go háirithe DNS, BGP, agus IPv6), oibriú Chóras Ainmneacha Fearainn (lena n-áirítear na hainmneacha sin sna Fearainn Bharrleibhéil uile), agus oibriú an Fhréamhchreasa, ach gan bheith teoranta dóibh sin amháin.

Leasú    105

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 4 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  leibhéal slándála feabhsaithe maidir le cumarsáidí leictreonacha a chur chun cinn, lena n-áirítear trí shaineolas agus comhairle a chur ar fáil agus malartú dea-chleachtas idir na húdaráis inniúla a éascú;

(2)  leibhéal slándála feabhsaithe maidir le cumarsáidí leictreonacha, stóráil sonraí agus próiseáil sonraí a chur chun cinn, lena n-áirítear trí shaineolas agus comhairle a chur ar fáil agus malartú dea-chleachtas idir na húdaráis inniúla a éascú;

Leasú    106

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5 a.  cúnamh a thabhairt do na Ballstáit chun beartas agus dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí a chur chun feidhme go comhleanúnach, go háirithe Rialachán (AE) Uimh. 2016/679, chomh maith le cúnamh a thabhairt don Bhord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB) maidir le treoirlínte a fhorbairt i dtaca le Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 a chur chun feidhme chun críocha cibearshlándála. Rachaidh an EDPB i gcomhairle leis an nGníomhaireacht gach uair a eisíonn sé tuairim nó cinneadh maidir le RGCS a chur chun feidhme agus le cibearshlándáil, go neamhchuimsitheach ar shaincheisteanna a bhaineann le measúnuithe tionchair ar phríobháideachas, fógra maidir le sárú ar shonraí , próiseáil slándála, ceanglais slándála agus príobháideachas trí dhearadh.

Leasú    107

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a)  na Ballstáit agus institiúidí an Aontais maidir le cur chun feidhme beartais chomhordaithe um nochtadh leochaileachtaí agus próisis athbhreithnithe an rialtais um nochtadh leochaileachtaí, ar cheart a gcleachtais agus a gcinntí a bheith trédhearcach agus faoi réir maoirseacht neamhspleách.

Leasú    108

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a b)  Leis an nGníomhaireacht déanfar éascú ar bhunú agus seoladh tionscadail fhadtéarmaigh Eorpaigh i ndáil le slándáil TF chun taighde cibearshlándála a chothú tuilleadh san Aontas agus sna Ballstáit, i gcomhar leis an gComhairle Eorpach um Thaighde (ERC) agus leis an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) agus ag féachaint do chláir thaighde an Aontais;

Leasú    109

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  leis na Ballstáit trí chleachtaí cibearshlándála mórscála a eagrú ar bhonn bliantúil ar leibhéal an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 7(6) agus trí mholtaí a dhéanamh maidir le beartais bunaithe ar phróiseas meastóireachta na gcleachtaí agus ar na ceachtanna a foghlaimíodh uathu;

(g)  leis na Ballstáit trí chleachtaí cibearshlándála mórscála a eagrú ar bhonn bliantúil ar a laghad agus go rialta ar leibhéal an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 7(6) agus trí mholtaí a dhéanamh maidir le beartais agus dea-chleachtais a mhalartú bunaithe ar phróiseas meastóireachta na gcleachtaí agus ar na ceachtanna a foghlaimíodh uathu;

Leasú    110

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Éascóidh an Ghníomhaireacht bunú Lárionad um Chomhroinnt agus Anailísiú Faisnéise (ISACanna) in earnálacha éagsúla, go háirithe sna hearnálacha a liostaítear in Iarscríbhinn II de Threoir (AE) 2016/1148, trí bhíthin dea-chleachtais a bhunú agus treoir a thabhairt maidir leis na huirlisí agus na nósanna imeachta atá ar fáil, agus maidir leis an gcaoi le dul i ngleic le saincheisteanna rialála a bhaineann le roinnt faisnéise.

2.  Éascóidh an Ghníomhaireacht bunú Lárionaid um Chomhroinnt agus Anailísiú Faisnéise (ISACanna) in earnálacha éagsúla agus tacóidh sí leo, go háirithe sna hearnálacha a liostaítear in Iarscríbhinn II de Threoir (AE) 2016/1148, trí bhíthin dea-chleachtais a sholáthar agus treoir a thabhairt maidir leis na huirlisí, na nósanna imeachta agus na prionsabail i ndáil le cibearshláinteachas atá ar fáil, agus maidir leis an gcaoi le dul i ngleic le saincheisteanna rialála a bhaineann le comhroinnt faisnéise.

Leasú    111

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tacóidh an Ghníomhaireacht le comhar oibríochtúil idir comhlachtaí inniúla poiblí, agus idir geallsealbhóirí.

1.  Tacóidh an Ghníomhaireacht le comhar oibríochtúil idir na Ballstáit, institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais, agus idir geallsealbhóirí, d’fhonn comhoibriú a bhaint amach, trí anailís agus measúnú a dhéanamh ar scéimeanna náisiúnta atá ann cheana, trí phlean a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus trí na hionstraimí iomchuí a úsáid chun an leibhéal deimhnithe is airde i ndáil le cibearshlándáil a bhaint amach san Aontas agus sna Ballstáit.

Leasú    112

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  cúnamh teicniúil a chur ar fáil, arna iarraidh sin dóibh, i gcás teagmhais a bhfuil tionchar suntasach nó substaintiúil acu;

(b)  cúnamh teicniúil, i bhfoirm comhroinnt faisnéise agus saineolais, a chur ar fáil, arna iarraidh sin dóibh, i gcás teagmhas a bhfuil tionchar suntasach nó substaintiúil acu;

Leasú    113

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  i gcás ina bhfuil gá le gníomhaíocht phráinneach nuair atá tionchar suntasach suaiteach ag teagmhas, féadfaidh Ballstát cúnamh a iarraidh ar shaineolaithe ón nGníomhaireacht chun an staid a mheas. Áireofar san iarraidh tuairisc ar an staid, na haidhmeanna féideartha agus na riachtanais a mbeifear ag dréim leo.

Leasú    114

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 5 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Arna iarraidh sin do dhá Bhallstát nó níos mó lena mbaineann, agus chun críche comhairle a thabhairt maidir le teagmhais a chosc sa todhchaí agus chun na críche sin amháin, tacóidh an Ghníomhaireacht le fiosrú teicniúil ex post a bhunú nó rachaidh sé féin ina bhun tar éis fógra a fháil ó ghnóthais lena mbaineann maidir le teagmhais a bhfuil tionchar suntasach nó substaintiúil acu de bhun Threoir (AE) 2016/1148. Déanfaidh an Ghníomhaireacht fiosrúchán den chineál sin freisin, i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, tar éis iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ón gCoimisiún i gcás teagmhais a mbeidh tionchar acu ar bhreis agus dhá Bhallstát.

Arna iarraidh sin do Bhallstát amháin nó níos mó lena mbaineann, agus chun críche cúnamh a thabhairt, i bhfoirm comhairle a thabhairt maidir le teagmhais a chosc sa todhchaí nó i bhfoirm cúnamh a thabhairt maidir le freagairt do theagmhais reatha mhórscála, agus chun na críche sin amháin, cuirfidh an Ghníomhaireacht tacaíocht ar fáil chun fiosrú teicniúil ex-post a dhéanamh tar éis fógraí a fháil ó ghnóthais lena mbaineann maidir le teagmhais a bhfuil tionchar suntasach nó substaintiúil acu de bhun Threoir (AE) 2016/1148. Déanfaidh an Ghníomhaireacht na gníomhaíochtaí thuasluaite trí faisnéis ábhartha a fháil ó na Ballstáit dá ndéantar difear agus trína hacmhainní féin a úsáid maidir le hanailísiú ar bhagairtí chomh maith le hacmhainní maidir le freagairt do theagmhais. Déanfaidh an Ghníomhaireacht fiosrúchán den chineál sin freisin, i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, tar éis iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ón gCoimisiún i gcás teagmhas a mbeidh tionchar acu ar níos mó ná Ballstát amháin. Á dhéanamh sin di, cinnteoidh an Ghníomhaireacht nach nochtfar na gníomhaíochtaí arna nglacadh ag na Ballstáit chun a bhfeidhmeanna bunriachtanacha Stáit a choimirciú, go háirithe na feidhmeanna sin a bhaineann le slándáil náisiúnta.

Leasú    115

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Eagróidh an Ghníomhaireacht cleachtaí cibearshlándála ar bhonn bliantúil ar leibhéal an Aontais agus tacóidh sí leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais cleachtaí a eagrú, arna iarraidh sin dóibh. Ar na cleachtaí bliantúla ar leibhéal an Aontais beidh gnéithe teicniúla, oibríochtúla agus straitéiseacha agus cuideoidh siad sin leis an bhfreagairt chomhoibritheach a ullmhú ar leibhéal an Aontais ar theagmhais chibearshlándála mhórscála trasteorann. Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht freisin le cleachtaí cibearshlándála earnálacha agus lena n-eagrú, i gcás inarb iomchuí, i gcomhar le ISAC agus ceadóidh sí dóibh a bheith páirteach i gcleachtaí cibearshlándála ar leibhéal an Aontais.

6.  Eagróidh an Ghníomhaireacht cleachtaí cibearshlándála go rialta agus in aon chás ar bhonn bliantúil ar a laghad, ar leibhéal an Aontais agus tacóidh sí leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais cleachtaí a eagrú, arna iarraidh sin dóibh. Ar na cleachtaí bliantúla ar leibhéal an Aontais, áireofar gnéithe teicniúla, oibríochtúla agus straitéiseacha agus cuideoidh siad sin leis an bhfreagairt chomhoibritheach a ullmhú ar leibhéal an Aontais ar theagmhais chibearshlándála mhórscála trasteorann. Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht freisin le cleachtaí cibearshlándála earnálacha agus lena n-eagrú, i gcás inarb iomchuí, i gcomhar le ISACanna ábhartha agus tabharfaidh sí cead dóibh páirt a ghlacadh i gcleachtaí cibearshlándála ar leibhéal an Aontais.

Leasú    116

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  Ullmhóidh an Ghníomhaireacht Tuarascáil rialta ar Staid Theicniúil na Cibearshlándála ar theagmhais agus bagairtí bunaithe ar fhaisnéis foinse oscailte, a anailís féin agus ar thuarascálacha arna gcomhroinnt acu seo a leanas, i measc comhlachtaí eile: CSIRTanna na mBallstát (ar bhonn deonach) nó Ionaid Ilfhreastail arna mbunú leis an Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise (i gcomhréir le hAirteagal 14(5) den Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise). Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3) ag Europol, CERT-EU.

7.  Ullmhóidh an Ghníomhaireacht Tuarascáil chuimsitheach rialta ar Staid Theicniúil na Cibearshlándála ar theagmhais agus bagairtí bunaithe ar fhaisnéis foinse oscailte, a hanailís féin agus ar thuarascálacha arna gcomhroinnt ag na comhlachtaí seo a leanas, i measc comhlachtaí eile: CSIRTanna na mBallstát (ar bhonn deonach) nó Ionaid Ilfhreastail Threoir NIS (i gcomhréir le hAirteagal 14 (5) de Threoir NIS). Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3) ag Europol, CERT-EU. Déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin na torthaí poiblí a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa nuair is iomchuí.

Leasú    117

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

7 a.  Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht, i gcás inarb iomchuí agus faoi réir réamhfhormheas ón gCoimisiún, leis an gcomhar i ndáil le cibearshlándáil in éineacht le hIonad Barr Feabhais ECAT um Chibearchosaint agus le hAcadamh ECAT um Chumarsáid agus Faisnéis.

Leasú    118

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 8 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  tuarascálacha ó fhoinsí náisiúnta a chomhiomlánú d'fhonn cuidiú chun feasacht staide choiteann a bhunú;

(a)  tuarascálacha ó fhoinsí náisiúnta a chomhiomlánú agus a anailísiú d’fhonn rannchuidiú le feasacht staide choiteann a bhunú;

Leasú    119

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 8 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  tacú le láimhseáil theicniúil teagmhais nó géarchéime, lena n-áirítear comhroinnt réiteach teicniúil idir na Ballstáit a éascú;

(c)  tacú le láimhseáil theicniúil teagmhais nó géarchéime, bunaithe ar a saineolas neamhspleách féin agus a hacmhainní féin, lena n-áirítear comhroinnt réiteach teicniúil ar bhonn deonach idir na Ballstáit a éascú;

Leasú    120

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

8 a.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht malartú tuairimí a eagrú nuair is gá agus tabharfaidh sí cúnamh d’údaráis na mBallstát maidir lena bhfreagairt a chomhordú, i gcomhréir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta.

Leasú    121

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 7 a

 

Inniúlachtaí teicniúla na Gníomhaireachta

 

1. Chun críche na gcuspóirí a ndéantar cur síos orthu in Airteagal 7 a chomhlíonadh agus i gcomhréir le clár oibre na Gníomhaireachta, déanfaidh an Ghníomhaireacht, inter alia, na hinniúlachtaí agus na scileanna teicniúla seo a leanas a fhorbairt:

 

(a) an cumas chun faisnéis a bhailiú maidir le bagairtí cibearshlándála ó fhoinsí oscailte; agus

 

(b) an cumas chun leas a bhaint as trealamh, uirlisí agus saineolas teicniúil ó chian.

 

2. Chun críche na n-inniúlachtaí teicniúla dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a shásamh agus na scileanna ábhartha a fhorbairt, déanfaidh an Ghníomhaireacht an méid seo a leanas:

 

(a) a áirithiú go léireofar na scileanna teicniúla éagsúla is gá ina próisis earcaíochta; agus

 

(b) oibriú i gcomhar le CERT EU agus le Europol i gcomhréir le hAirteagal 7, mír 2 den Rialachán seo.

Leasú    122

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  forbairt agus cur chun feidhme bheartas an Aontais maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil táirgí agus seirbhísí TFC, mar a bhunaítear le Teideal III den Rialachán seo, tacú leis an méid sin agus é a chur chun cinn, trí:

(a)  beartas an Aontais maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil tháirgí, sheirbhísí agus phróisis TFC mar a bhunaítear le Teideal III den Rialachán seo a chur chun cinn agus tacú leis an méid sin trí na nithe seo a leanas:

Leasú    123

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1)  caighdeáin, sonraíochtaí teicniúla agus sonraíochtaí teicniúla TFC a shainaithint ar bhonn leanúnach;

Leasú    124

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  scéimeanna iarrthacha Eorpacha deimhniúcháin i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú do tháirgí agus seirbhísí TFC i gcomhréir le hAirteagal 44 den Rialachán seo;

(1)  i gcomhar le geallsealbhóirí tionscail agus eagraíochtaí um chaighdeánú i bpróiseas foirmiúil, caighdeánaithe agus trédhearcach, scéimeanna iarrthacha Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú do tháirgí, seirbhísí agus próisis TFC i gcomhréir le hAirteagal 44 den Rialachán seo;

Leasú    125

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 a)  measúnaithe a dhéanamh, i gcomhar le Grúpa na mBallstát um Dheimhniú de bhun Airteagal 53 den Rialachán seo, ar na nósanna imeachta chun deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil a eisiúint arna gcur i bhfeidhm ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51 den Rialachán seo, d’fhonn cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus deimhnithe á n-éisiúint acu a áirithiú;

Leasú    126

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 b)  seiceálacha neamhspleácha ex-post a dhéanamh go treimhsiúil ar chomhlíonadh tháirgí, sheirbhísí agus phróisis TFC le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil;

Leasú    127

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  cuidiú leis an gCoimisiún rúnaíocht a chur ar fáil don Ghrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil de bhun Airteagal 53 den Rialachán seo;

(2)  cúnamh a thabhairt don Choimisiún rúnaíocht a chur ar fáil do Ghrúpa na mBallstát um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil de bhun Airteagal 53 den Rialachán seo;

Leasú    128

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  treoirlínte a thiomsú agus a fhoilsiú agus dea-chleachtais a fhorbairt maidir le ceanglais cibearshlándála táirgí agus seirbhísí TFC, i gcomhar leis na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú agus le lucht tionscal;

(3)  treoirlínte a thiomsú agus a fhoilsiú agus dea-chleachtais a fhorbairt, lena n-áirítear maidir le prionsabail chibearshláinteachais maidir le ceanglais chibearshlándála tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC, i gcomhar leis na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú agus le lucht tionscail i bpróiseas foirmiúil, caighdeánaithe agus trédhearcach;

Leasú    129

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta do bhainistiú riosca agus slándáil táirgí agus seirbhísí TFC a bhunú agus a ghlacadh, agus, i gcomhar leis na Ballstáit, comhairle agus treoirlínte a tharraingt suas maidir leis na réimsí teicniúla a bhaineann leis na riachtanais slándála d'oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha agus do sholáthraithe seirbhíse digití, agus maidir le caighdeáin atá ann cheana, lena n-áirítear caighdeáin náisiúnta na mBallstát, de bhun Airteagal 19(2) de Threoir (EU) 2016/1148;

(b)  caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta do bhainistiú riosca agus slándáil tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC a bhunú agus a ghlacadh, agus, i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an tionscal, comhairle agus treoirlínte a tharraingt suas maidir leis na réimsí teicniúla a bhaineann leis na riachtanais slándála d’oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha agus do sholáthraithe seirbhíse digití, agus maidir le caighdeáin atá ann cheana, lena n-áirítear caighdeáin náisiúnta na mBallstát, de bhun Airteagal 19(2) de Threoir (EU) 2016/1148 agus an fhaisnéis sin a chomhroinnt idir na Ballstáit;

Leasú    130

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 –mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  comhairle, treoir agus dea-chleachtais a chur ar fáil, i gcomhar le saineolaithe údaráis na mBallstát, maidir le slándáil córas gréasán agus faisnéise, go háirithe maidir le slándáil an bhonneagair idirlín agus na mbonneagar sin a thacaíonn leis na hearnálacha a liostaítear in Iarscríbhinn II de Threoir (AE) 2016/1148;

(c)  comhairle, treoir agus dea-chleachtais a chur ar fáil, i gcomhar le saineolaithe ó údaráis na mBallstát agus geallsealbhóirí ábhartha, maidir le slándáil córas gréasán agus faisnéise, go háirithe maidir le slándáil an bhonneagair idirlín agus na mbonneagar sin a thacaíonn leis na hearnálacha a liostaítear in Iarscríbhinn II de Threoir (AE) 2016/1148;

Leasú    131

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  feasacht an phobail ar rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil a ardú, agus treoir a thabhairt do shaoránaigh agus d'eagraíochtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí aonair;

(e)  ar bhonn leanúnach, feasacht an phobail ar rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil a ardú agus a mhéadú agus oiliúint agus treoir a sholáthar do shaoránaigh agus d’eagraíochtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí aonair agus cur chun cinn a dhéanamh maidir le bearta láidre coisctheacha slándála TF agus le cosaint sonraí agus príobháideachas iontaofa a ghlacadh;

Leasú    132

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  feachtais rialta for-rochtana a eagrú i gcomhar leis na Ballstáit agus i gcomhar le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais chun feabhas a chur ar an gcibearshlándáil agus ar a hinfheictheacht ar fud an Aontais.

(g)  feachtais rialta chumarsáide a eagrú i gcomhréir leis na Ballstáit agus institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais chun díospóireacht phoiblí leathan a spreagadh;

Leasú    133

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(g a)  tacaíocht a thabhairt do chomhordú níos dlúithe agus do mhalartú dea-chleachtas i measc na mBallstát maidir le hoideachas agus litearthacht chibearshlándála, cibearshláinteachas agus feasacht a mhúscailt;

Leasú    134

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  comhairle a chur ar an Aontas agus ar na Ballstáit maidir le riachtanais agus tosaíochtaí taighde i réimse na cibearshlándála, d’fhonn gurbh fhéidir freagairtí éifeachtacha a thabhairt ar rioscaí agus bagairtí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear maidir le teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide nua agus cinn atá ag teacht chun cinn, agus d’fhonn teicneolaíochtaí seachanta rioscaí a úsáid go héifeachtúil;

(a)  réamhchomhairliúchán le grúpaí úsáideoirí ábhartha a áirithiú agus comhairle a chur ar an Aontas agus ar na Ballstáit maidir le riachtanais agus tosaíochtaí taighde i réimsí na cibearshlándála, na cosanta sonraí agus an phríobháideachais, d’fhonn gurbh fhéidir freagairtí éifeachtacha a thabhairt ar rioscaí agus bagairtí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear maidir le teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide nua agus cinn atá ag teacht chun cinn, agus d’fhonn teicneolaíochtaí seachanta rioscaí a úsáid go héifeachtúil;

Leasú    135

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  coimisiúnú a dhéanamh ar a gníomhaíochtaí taighde féin i réimsí spéise nach bhfuil cumhdaithe cheana féin ag cláir thaighde an Aontais, i gcás ina bhfuil sé léirithe go mbeadh luach breise ag baint leo don Eoraip.

Leasú    136

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  comhairle agus tacaíocht a sholáthar don Choimisiún, i gcomhar le Grúpa na mBallstát um Dheimhniú arna bhunú faoi Airteagal 53, maidir le nithe a bhaineann le comhaontuithe le haghaidh aitheantas frithpháirteach do dheimhnithe i ndáil le cibearshlándáil le tríú tíortha.

Leasú    137

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  Buanghrúpa Geallsealbhóirí a fheidhmeoidh na feidhmeanna atá leagtha amach in Airteagal 20;

(d)  Grúpa Comhairleach ENISA a fheidhmeoidh na feidhmeanna atá leagtha amach in Airteagal 20.

Leasú    138

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  measúnú a dhéanamh ar an tuarascáil chomhdhlúite bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus í a ghlacadh faoin 1 Iúil an bhliain ina dhiaidh sin, agus an measúnú agus an tuarascáil a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an gCúirt Iniúchóirí. Beidh na cuntais san áireamh sa tuarascáil bhliantúil agus tabharfar tuairisc inti ar an gcaoi ar chomhlíon an Ghníomhaireacht a cuid táscairí feidhmíochta. Poibleofar an tuarascáil bhliantúil;

(e)  measúnú a dhéanamh ar an tuarascáil chomhdhlúite bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus í a ghlacadh, agus an measúnú agus an tuarascáil a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an gCúirt Iniúchóirí faoin 1 Iúil an bhliain ina dhiaidh sin. Beidh na cuntais san áireamh sa tuarascáil bhliantúil, tabharfar tuairisc inti ar éifeachtacht an chaiteachais agus déanfar measúnú ar éifeachtúlacht na Gníomhaireachta agus a mhéid a chomhlíon sí a cuid táscairí feidhmíochta. Poibleofar an tuarascáil bhliantúil;

Leasú    139

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1 – pointe m

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(m)  an Stiúrthóir Riaracháin a cheapadh agus, i gcás inarb ábhartha, síneadh a chur lena théarma oifige nó é a chur as oifig i gcomhréir le hAirteagal 33 den Rialachán seo;

(m)  an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh trí phróiseas roghnúcháin bunaithe ar chritéir ghairmiúla agus, i gcás inarb ábhartha, síneadh a chur le téarma oifige an Stiúrthóra Feidhmiúcháin nó an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a chur as oifig i gcomhréir le hAirteagal 33 den Rialachán seo;

Leasú    140

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1 – pointe o

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

o)  gach cinneadh a dhéanamh maidir le bunú struchtúir inmheánacha na Gníomhaireachta agus maidir le modhnú an struchtúir sin, más gá, ag cur san áireamh riachtanais ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus ag féachaint do bhainistiú fónta buiséid;

o)  gach cinneadh a dhéanamh maidir le struchtúir inmheánacha na Gníomhaireachta a bhunú agus maidir le modhnú na struchtúr sin, más gá, ag cur san áireamh riachtanais ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, mar a liostaítear iad sa Rialachán seo, agus ag féachaint do bhainistiú buiséadach fónta;

Leasú    141

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Féadfaidh comhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí bheith rannpháirteach, ar chuireadh ón Cathaoirleach, i gcruinnithe den Bhord Bainistíochta, ach ní bheidh ceart vótála acu.

4.  Féadfaidh comhaltaí de Ghrúpa Comhairleach ENISA bheith rannpháirteach, ar chuireadh ón Cathaoirleach, i gcruinnithe den Bhord Bainistíochta, ach ní bheidh ceart vótála acu.

Leasú    142

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Beidh an Bord Feidhmiúcháin comhdhéanta de chúigear comhaltaí arna gceapadh as measc chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta, agus ina measc sin beidh Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta, a fhéadfaidh freisin a bheith ina chathaoirleach ar an mBord Feidhmiúcháin, agus duine d’ionadaithe an Choimisiúin. Glacfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin páirt i gcruinnithe an Bhoird Feidhmiúcháin, ach ní bheidh ceart vótála aige.

3.  Beidh cúigear comhaltaí arna gceapadh as measc chomhaltaí an Bhoird Bainistíochta ar an mBord Feidhmiúcháin, agus ina measc sin beidh Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta, a fhéadfaidh freisin a bheith ina chathaoirleach ar an mBord Feidhmiúcháin, agus duine d’ionadaithe an Choimisiúin. Glacfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin páirt i gcruinnithe an Bhoird Feidhmiúcháin, ach ní bheidh ceart vótála aige. Beidh sé mar aidhm ag na ceapacháin ionadaíocht chothrom idir na hinscní a bhaint amach ar an mBord Feidhmiúcháin.

Réasúnú

Is gá chomh maith go mbeadh sé mar aidhm ag an mBord Feidhmiúcháin go mbeadh cothromaíocht inscne ann chun go mbeifear ag teacht le forálacha an Bhoird Bainistíochta in Airteagal 13, pointe 3.

Leasú    143

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc do Pharlaimint na hEorpa maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas nuair a iarrtar sin air nó uirthi. Féadfaidh an Chomhairle iarraidh ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc a thabhairt maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas.

2.  Tabharfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc bhliantúil do Pharlaimint na hEorpa maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas nuair a iarrtar sin air nó uirthi. Féadfaidh an Chomhairle iarraidh ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc a thabhairt maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas.

Leasú    144

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Beidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin i dteideal gníomhú mar chomhairleoir speisialta institiúideach maidir le beartas cibearshlándála d’Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh le sainordú a shainmhínítear i gCinneadh C(2014) 541 ón gCoimisiún an 6 Feabhra 2014.

Leasú    145

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Buanghrúpa Geallsealbhóirí

Grúpa Comhairleach ENISA

 

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs. Má ghlactar leis beidh gá le hathruithe comhfhreagracha a dhéanamh tríd síos.)

Leasú    146

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar mholadh ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Buanghrúpa Geallsealbhóirí a bhunú, agus beidh an buanghrúpa sin comhdhéanta de shaineolaithe aitheanta atá ina n-ionadaithe ar na geallsealbhóirí ábhartha, amhail an tionscal TFC, soláthraithe líonraí nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil don phobal, grúpaí tomhaltóirí, saineolaithe acadúla ar an gcibearshlándáil agus ionadaithe údarás inniúil a dtugtar fógra dóibh faoin [Treoir lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach] chomh maith le húdaráis um fhorfheidhmiú an dlí agus údaráis um maoirseacht ar chosaint sonraí.

1.  Bunóidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar mholadh ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, ar bhealach trédhearcach, Grúpa Comhairleach ENISA ina mbeidh saineolaithe slándála aitheanta atá ina n-ionadaithe ar na geallsealbhóirí ábhartha, amhail tionscal TFC – lena n-áirítear FBManna, oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha de réir Threoir NIS, soláthraithe gréasán nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil don phobal, grúpaí tomhaltóirí, saineolaithe acadúla ar an gcibearshlándáil, Eagraíochtaí Eorpacha um Chaighdeánú (ESOanna), gníomhaireachtaí an Aontais agus ionadaithe údarás inniúil a dtugtar fógra dóibh faoin [Treoir lena mbunaítear an Cód Eorpach don Chumarsáid Leictreonach] chomh maith le húdaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis mhaoirseachta um chosaint sonraí. Áiritheoidh an Bord Bainistíochta go mbeidh cothromaíocht iomchuí ann idir na grúpaí geallsealbhóirí éagsúla.

Leasú    147

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Sonrófar i rialacha inmheánacha oibríochta na Gníomhaireachta na nósanna imeachta maidir leis an mBuanghrúpa Geallsealbhóirí agus go háirithe na nósanna imeachta maidir le líon, comhdhéanamh agus ceapadh na gcomhaltaí ag an mBord Bainistíochta, an togra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus oibríocht an Ghrúpa, agus poibleofar na nósanna imeachta sin.

2.  Sonrófar i rialacha inmheánacha oibríochta na Gníomhaireachta na nósanna imeachta maidir le Grúpa Comhairleach ENISA agus go háirithe na nósanna imeachta maidir le líon, comhdhéanamh agus ceapadh na gcomhaltaí ag an mBord Bainistíochta, an togra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus oibríocht an Ghrúpa, agus poibleofar na nósanna imeachta sin.

Leasú    148

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Is é an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, nó aon duine a cheapfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar bhonn cás ar chás, a ghníomhóidh mar chathaoirleach ar an mBuanghrúpa Geallsealbhóirí.

3.  Is é an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, nó aon duine a cheapfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar bhonn cás ar chás, a ghníomhóidh mar chathaoirleach ar Ghrúpa Comhairleach ENISA.

Leasú    149

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Tréimhse dhá bhliain go leith a bheidh i dtéarma oifige chomhaltaí an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Ní fhéadfaidh comhaltaí an Bhoird Bainistíochta a bheith ina gcomhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Beidh saineolaithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit i dteideal a bheith i láthair ag na cruinnithe agus páirt a ghlacadh in obair an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Más rud é nach comhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí iad, tabharfar cuireadh chuig na cruinnithe d'ionadaithe comhlachtaí eile a mheasann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin atá ábhartha do na cruinnithe agus tabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

4.  Tréimhse dhá bhliain go leith a bheidh i dtéarma oifige chomhaltaí Ghrúpa Comhairleach ENISA. Ní fhéadfaidh comhaltaí an Bhoird Bainistíochta a bheith ina gcomhaltaí de Ghrúpa Comhairleach ENISA. Beidh saineolaithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit i dteideal a bheith i láthair ag na cruinnithe agus páirt a ghlacadh in obair Ghrúpa Comhairleach ENISA. Más rud é nach comhaltaí de Ghrúpa Comhairleach ENISA iad, tabharfar cuireadh chuig na cruinnithe d’ionadaithe comhlachtaí eile a mheasann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin atá ábhartha do chruinnithe Ghrúpa Comhairleach ENISA agus tabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

Leasú    150

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 a.  Déanfaidh Grúpa Comhairleach ENISA nuashonruithe rialta maidir lena phleanáil le linn na bliana a chur ar fáil agus déanfaidh sé na cuspóirí a leagan amach ina chlár oibre a fhoilseofar gach sé mhí chun trédhearcacht a áirithiú;

Leasú    151

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Tabharfaidh an Buanghrúpa Geallsealbhóirí comhairle don Ghníomhaireacht maidir le feidhmiú a gníomhaíochtaí. Tabharfaidh sé, go háirithe, comhairle don Stiúrthóir Feidhmiúcháin maidir le togra a tharraingt suas le haghaidh chlár oibre na Gníomhaireachta agus maidir le cumarsáid a áirithiú leis na geallsealbhóirí ábhartha agus maidir le gach saincheist a bhaineann leis an gclár oibre.

5.  Tabharfaidh Grúpa Comhairleach ENISA comhairle don Ghníomhaireacht maidir le feidhmiú a gníomhaíochtaí, seachas maidir le cur i bhfeidhm Theideal III den Rialachán seo. Tabharfaidh sé, go háirithe, comhairle don Stiúrthóir Feidhmiúcháin maidir le togra a tharraingt suas le haghaidh chlár oibre na Gníomhaireachta agus maidir le cumarsáid a áirithiú leis na geallsealbhóirí ábhartha agus maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an gclár oibre.

Leasú    152

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 20 a

 

An Grúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú

 

1.   Déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Grúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú a bhunú ar a mbeidh coiste ginearálta comhairleach a thabharfaidh comhairle ghinearálta maidir le Teideal III den Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus déanfaidh sé coistí ad-hoc a bhunú i dtaca le gach scéim iarrthach a mholadh, a fhorbairt agus a ghlacadh. Roghnófar comhaltaí an Ghrúpa sin as measc saineolaithe slándála aitheanta a bheidh ina n-ionadaithe ar gheallsealbhóirí ábhartha, amhail tionscal TFC – lena n-áirítear FBManna, oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha de réir Threoir NIS, soláthraithe gréasán nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil don phobal, grúpaí tomhaltóirí, saineolaithe acadúla ar an gcibearshlándáil agus Eagraíochtaí Eorpacha um Chaighdeánú (ESOanna) agus ionadaithe údarás inniúil a dtugtar fógra dóibh faoin [Treoir lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach] chomh maith le húdaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis mhaoirseachta um chosaint sonraí.

 

2.   Maidir le nósanna imeachta i ndáil leis an nGrúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú, go háirithe i ndáil le líon, comhdhéanamh agus ceapachán a chuid comhaltaí ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, déanfar iad a shonrú i rialacha inmheánacha oibríochta na Gníomhaireachta agus déanfar dea-chleachtais a leanúint maidir le hionadaíocht chothrom agus cearta comhionanna do na geallsealbhóirí uile a áirithiú agus déanfar iad a chur ar fáil go poiblí.

 

3.   Ní fhéadfaidh comhaltaí an Bhoird Bainistíochta a bheith ina gcomhaltaí den Ghrúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú. Ní fhéadfaidh comhaltaí Ghrúpa Comhairleach ENISA a bheith ina gcomhaltaí den Ghrúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú. Beidh saineolaithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit, tar éis cuireadh a fháil, i dteideal a bheith i láthair ag cruinnithe an Ghrúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú. Féadfar cuireadh a thabhairt chuig na cruinnithe d'ionadaithe comhlachtaí eile a mheasann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a bheith ábhartha do chruinnithe an Ghrúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú agus tabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

 

4.   Tabharfaidh an Grúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú comhairle don Ghníomhaireacht maidir le feidhmiú a gníomhaíochtaí i ndáil le Teideal III den Rialachán seo. Go háirithe, beidh an ceart aige a mholadh don Choimisiún scéim Eorpach iarrthach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 44 den Rialachán seo agus páirt a ghlacadh sna nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagail 43 go 48 agus in Airteagal 53 den Rialachán seo maidir le scéimeanna den sórt sin a fhormheas.

Leasú    153

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 21 a

 

Iarraidh ar an nGníomhaireacht

 

1. Ba cheart don Ghníomhaireacht pointe iontrála aonair a bhunú agus a bhainistiú trína rachfar i ngleic le hiarrataí ar chomhairle agus ar chúnamh a thagann faoi chuimsiú chuspóirí agus chúraimí na Gníomhaireachta. Ba cheart go mbeadh eolas cúlra ag gabháil leis na hiarrataí sin ag míniú na saincheiste atá le réiteach. Ba cheart don Ghníomhaireacht na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le hacmhainní a tharraingt suas, agus, in am trátha, obair leantach a dhéanamh ar na hiarrataí. Má dhiúltaíonn an Ghníomhaireacht iarraidh, léireofar údar an chinnidh sin.

 

2. Féadfaidh na hiarrataí dá dtagraítear i mír 1 teacht uathu seo a leanas:

 

(a) Parlaimint na hEorpa;

 

(b) an Chomhairle;

 

(c) an Coimisiún; agus

 

(d) aon údarás inniúil arna cheapadh ag Ballstát, amhail údarás náisiúnta rialála mar atá sainmhínithe in Airteagal 2 de Threoir 2002/21/CE.

 

3. Maidir leis na socruithe praiticiúla chun mír 1 agus mír 2 a chur i bhfeidhm, i dtaca le, go háirithe, na hiarrataí a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht, an tosaíocht a thugtar dóibh, an méid a dhéantar leo agus faisnéis, déanfaidh an Bord Bainistíochta iad a leagan síos i rialacha inmheánacha oibríochta na Gníomhaireachta.

Leasú    154

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Maidir le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, comhaltaí an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí, saineolaithe seachtracha atá páirteach sna Grúpaí Oibre ad hoc, agus comhaltaí foirne na Gníomhaireachta, lena n-áirítear oifigigh ar iasacht ó na Ballstáit ar bhonn sealadach, comhlíonfaidh siad ceanglais rúndachta faoi Airteagal 339 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), fiú amháin nuair atá deireadh lena gcuid dualgas.

2.  Comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, comhaltaí Ghrúpa Comhairleach ENISA, saineolaithe seachtracha atá páirteach sna Meithleacha ad hoc, agus comhaltaí foirne na Gníomhaireachta, lena n-áirítear oifigigh ar iasacht ó na Ballstáit ar bhonn sealadach, comhlíonfaidh siad ceanglais rúndachta faoi Airteagal 339 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), fiú amháin nuair a bheidh deireadh lena gcuid dualgas.

Leasú    155

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Beidh an dréachtráiteas sealadach meastachán bunaithe ar chuspóirí agus ar na torthaí a bhfuiltear ag súil leo i dtaca leis an doiciméad clársceidealaithe aonair dá dtagraítear in Airteagal 21(1), mír 1 den Rialachán seo agus cuirfear san áireamh na hacmhainní airgeadais is gá chun na cuspóirí agus na torthaí sin a bhfuiltear ag súil leo a bhaint amach, i gcomhréir le prionsabal an bhuiséadaithe ar bhonn feidhmíochta.

Leasú    156

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 30 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh cumhacht iniúchóireachta ag an gCúirt Iniúchóirí, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach tairbhí deontais, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a fuair cistí de chuid an Aontais ón nGníomhaireacht.

2.  Beidh sé de chumhacht ag an gCúirt Iniúchóirí, ar bhonn doiciméad agus ar bhonn cigireachtaí ar an láthair, iniúchtaí a dhéanamh ar gach tairbhí deontais, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a mbeidh cistí an Aontais faighte acu ón nGníomhaireacht.

Leasú    157

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 36 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Beidh dliteanas pearsanta a seirbhíseach i leith na Gníomhaireachta faoi rialú ag na coinníollacha ábhartha is infheidhme maidir le foireann na Gníomhaireachta.

5.  Beidh dliteanas pearsanta a seirbhíseach i leith na Gníomhaireachta faoi rialú ag na coinníollacha ábhartha is infheidhme maidir le foireann na Gníomhaireachta. Déanfar earcaíocht éifeachtach foirne a áirithiú.

Leasú    158

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 37 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Soláthróidh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh na seirbhísí aistriúcháin a theastóidh chun go bhfeidhmeoidh an Ghníomhaireacht.

2.  Déanfaidh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh, nó soláthraithe seirbhíse aistriúcháin eile i gcomhréir leis na rialacha soláthair agus laistigh de na teorainneacha arna mbunú ag na rialacha airgeadais ábhartha, na seirbhísí aistriúcháin is gá i ndáil le feidhmiú na Gníomhaireachta a sholáthar.

Leasú    159

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 39 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  A mhéid is gá chun na cuspóirí a leagtar amach sa Rialachán seo a bhaint amach, féadfaidh an Ghníomhaireacht dul i gcomhar le húdaráis inniúla tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta nó leis an mbeirt acu. Chuige sin, féadfaidh an Ghníomhaireacht, tar éis di formheas a fháil ón gCoimisiún roimh ré, socruithe oibre a leagan síos i gcomhar le húdaráis tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta. Ní chruthófar leis na socruithe sin oibleagáidí dlíthiúla ar an Aontas ná ar na Ballstáit.

1.  A mhéid is gá chun na cuspóirí a leagtar amach sa Rialachán seo a bhaint amach, féadfaidh an Ghníomhaireacht dul i gcomhar le húdaráis inniúla tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta nó leo araon. Chuige sin, féadfaidh an Ghníomhaireacht, tar éis di formheas a fháil ón gCoimisiún roimh ré, socruithe oibre a leagan síos i gcomhar le húdaráis tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta. Féadfar cleachtaí comhpháirteacha i ndáil le cibearshlándáil agus comhordú comhpháirteach maidir le freagairt do chibeartheagmhais a áireamh leis an gcomhar le ECAT. Ní chruthófar leis na socruithe sin oibleagáidí dlíthiúla ar an Aontas ná ar na Ballstáit.

Réasúnú

Mar gheall ar an ngné trasteorann a bhaineann le cibeartheagmhais, ba cheart do ENISA gníomhú i gcomhar le gníomhaithe cibearshlándála san Eoraip amhail ECAT nuair is iomchuí é sin a dhéanamh. Tá tábhacht ar leith ag baint leis sin toisc go bhféadfadh cumais leordhóthanacha chibearshlándála a bheith ag ECAT nach bhfuil ag ENISA agus vice versa. I gcomhthéacs líon méadaithe na gcibear-ionsaithe a dhírítear ar stáit i gcoitinne, is den ríthábhacht do shlándáil na hEorpa go n-oibreoidh ENISA i gcomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail ECAT ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Leasú    160

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 41 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Soláthróidh Ballstát óstach na Gníomhaireachta na coinníollacha is fearr is féidir chun feidhmiú cuí na Gníomhaireachta a áirithiú, lena n-áirítear inrochtaineacht an tsuímh, saoráidí leordhóthanacha oideachais a bheith ann do leanaí na gcomhaltaí foirne, inrochtaineacht iomchuí ar an margadh saothair, slándáil shóisialta agus cúram míochaine do leanaí agus do chéilí araon.

2.  Soláthróidh Ballstát óstach na Gníomhaireachta na coinníollacha is fearr is féidir chun feidhmiú cuí na Gníomhaireachta a áirithiú, lena n-áirítear láthair aonair don Ghníomhaireacht ar fad, inrochtaineacht na láithreach, saoráidí leordhóthanacha oideachais a bheith ann do leanaí na mball foirne, inrochtaineacht iomchuí ar an margadh saothair, slándáil shóisialta agus cúram míochaine do leanaí agus do chéilí araon.

Réasúnú

Tá sé léirithe go bhfuil struchtúr reatha na Gníomhaireachta, is é sin, an oifig riaracháin in Heraklion agus oifig croí-oibríochtaí san Aithin, neamhéifeachtach agus costasach. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh foireann uile ENISA ag obair sa chathair chéanna. De bharr na gcritéar atá luaite sa mhír seo, ba cheart go mbeadh an láthair sin san Aithin.

Leasú    161

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Fianófar le Scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil go gcomhlíonann na táirgí agus seirbhísí TFC a deimhníodh i gcomhréir le scéim den chineál sin, ceanglais shonracha i dtaca lena gcumas, ar leibhéal áirithe dearbhaithe, seasamh i gcoinne beart arb é is aidhm leo cur isteach ar infhaighteacht, ar bharántúlacht, ar shláine agus ar rúndacht sonraí pearsanta atá stóráilte nó tarchurtha nó próiseáilte nó ar na feidhmeanna nó na seirbhísí a chuirfidh na táirgí, próisis, seirbhísí agus scéimeanna sin ar fáil nó ar féidir iad a rochtain trína mbíthin seo.

Fianófar le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil nach mbeidh aon leochaileachtaí arb eol gurb ann dóibh sna táirgí, próisis agus seirbhísí TFC a chumhdaítear tráth a ndeimhnithe agus go gcomhlíonfaidh siad ceanglais shonracha a d’fhéadfadh tagairt do cheanglais Eorpacha agus idirnáisiúnta, sonraíochtaí teicniúla agus sonraíochtaí teicniúla TFC i dtaca lena gcumas, le linn a saolré, ar leibhéal áirithe dearbhaithe, seasamh i gcoinne beart arb é is aidhm leo cur isteach ar infhaighteacht, ar bharántúlacht, ar shláine agus ar rúndacht sonraí pearsanta atá stóráilte nó tarchurtha nó próiseáilte nó ar na feidhmeanna nó na seirbhísí a chuirfidh na táirgí, próisis, seirbhísí agus scéimeanna sin ar fáil nó ar féidir iad a rochtain trí na táirgí, próisis, seirbhísí sin agus go mbainfidh siad na cuspóirí slándála sainithe amach.

Leasú    162

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

-1.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55a, lena bhforlíonfar an Rialachán seo trí chlár saothair rollach le haghaidh scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú. Leis na gníomhartha tarmligthe sin, sainaithneofar gníomhaíochtaí comhpháirteacha a bheidh le déanamh ar leibhéal an Aontais chomh maith le tosaíochtaí straitéiseacha. Beidh go háirithe san áireamh sa chlár saothair rollach liosta tosaíochta de tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC atá oiriúnach le bheith faoi réir scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil chomh maith le hanailís ar cibé an bhfuil leibhéal coibhéiseach de cháilíocht, fios gnó agus tuairim shaineolach i measc na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta agus na n-údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú agus, más gá, togra de bhearta maidir le conas is féidir an leibhéal coibhéise sin a bhaint amach.

 

Bunófar clár saothair rollach tosaigh an Aontais tráth nach déanaí ná ... [sé mhí tar éis don Rialachán seo teacht i bhfeidhm] agus déanfar é a nuashonrú de réir mar is gá ach i gcás ar bith gach dhá bhliain ar a laghad ina dhiaidh sin. Cuirfear clár saothair rollach an Aontais ar fáil go poiblí.

 

Sula nglacfaidh sé clár saothair rollach an Aontais nó sula ndéanfaidh sé nuashonrú air, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le Grúpa na mBallstát um Dheimhniú, an Ghníomhaireacht agus an Grúpa Sealbhóirí um Dheimhniú trí chomhairliúchán oscailte, trédhearcach agus cuimsitheach.

Leasú    163

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír -1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

-1a.  I gcás ina mbeidh údar cuí leis, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar an nGníomhaireacht scéim iarrthach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a dhréachtú. Beidh an iarraidh bunaithe ar chlár saothair rollach an Aontais.

Leasú    164

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tar éis iarraidh a fháil ón gCoimisiún, ullmhóidh ENISA scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a chomhlíonann na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47 den Rialachán seo. Féadfaidh na Ballstáit nó an Grúpa Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil (an "Grúpa") arna bhunú le hAirteagal 53 a mholadh don Choimisiún scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú.

1.  San iarraidh ar scéim Eorpach iarrthach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, beidh an raon feidhme, na hoibleagáidí slándála is infheidhme dá dtagraítear in Airteagal 45, na gnéithe is infheidhme dá dtagraítear in Airteagal 47, agus spriocdháta faoina mbeidh éifeacht ag an scéim iarrthach shonrach. Agus an iarraidh á dréachtú, féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht, le Grúpa na mBallstát um Dheimhniú agus leis an nGrúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú.

Leasú    165

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Agus na scéimeanna iarrthacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo á n-ullmhú, rachaidh ENISA i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha go léir agus oibreoidh sé i ndlúthchomhar leis an nGrúpa. Maidir leis an scéim iarrthach a ullmhú, déanfaidh an Grúpa an cúnamh agus an chomhairle saineolais a theastaíonn ó ENISA ina leith a sholáthar do ENISA, lena n-airítear trí thuairimí a thabhairt nuair is gá.

2.  Agus na scéimeanna iarrthacha dá dtagraítear i mír - 1 (nua) á n-ullmhú, rachaidh an Ghníomhaireacht i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha uile trí phróiseas comhairliúcháin foirmiúil, oscailte, trédhearcach agus cuimsitheach agus oibreoidh sí i ndlúthchomhar le Grúpa na mBallstát um Dheimhn, an Grúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú, coistí ad hoc i gcomhréir le hAirteagal 20a den Rialachán seo agus leis na Comhlachtaí Eorpacha um chaighdeánú. Cuirfidh siad ar fáil an cúnamh agus an tsainchomhairle a theastaíonn ón nGníomhaireacht maidir leis an scéim iarrthach a ullmhú, lena n-airítear trí thuairimí a thabhairt más gá.

Leasú    166

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Déanfaidh ENISA an scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a tharchur chuig an gCoimisiún i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo.

3.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht an scéim iarrthach, arna hullmhú i gcomhréir le mír 1 agus le mír 2 den Airteagal seo, a tharchur chuig an gCoimisiún.

Leasú    167

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Féadfaidh an Coimisiún, ar bhonn na scéime iarrthaí arna moladh ag ENISA, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55(1), lena bhforáiltear maidir le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil do tháirgí agus seirbhísí TFC a chomhlíonann ceanglais Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47 den Rialachán seo.

4.  Féadfaidh an Coimisiún, ar bhonn na scéime iarrthaí arna moladh ag an Ghníomhaireacht, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55a, lena bhforlíonfar an Rialachán seo trí fhoráil a dhéanamh do scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil do tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC a chomhlíonann ceanglais Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47.

Leasú    168

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Coinneoidh ENISA suíomh gréasáin tiomnaithe ar a mbeidh eolas ar scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, agus ar a ndéanfar iad a phoibliú.

5.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht suíomh gréasáin tiomnaithe a choimeád ar a mbeidh eolas ar scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, lena n-áirítear maidir le deimhnithe atá tarraingthe siar agus éagtha agus deimhnithe náisiúnta atá cumhdaithe, agus ar a ndéanfar poiblíocht orthu.

 

I gcás ina gcomhlíonann scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil na ceanglais a bhfuil sé mar aidhm léi a chomhlíonadh i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais um chomhchuibhiú, foilseoidh an Coimisiún tagairt don chomhlíonadh sin gan mhoill in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus ar aon mhodh eile i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa ghníomh comhfhreagrach de dhlí an Aontais um chomhchuibhiú.

Leasú    169

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5 a.  I gcomhréir leis an struchtúr arna bhunú faoin Rialachán seo, déanfaidh an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar na scéimeanna arna nglacadh ag deireadh a dtréimhsí bailíochta i gcomhréir le hAirteagal 47(1.ac) nó arna iarraidh sin ag an gCoimisiún, agus aird á tabhairt ar an aiseolas arna fháil ó na geallsealbhóirí ábhartha.

Leasú    170

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a dhearadh sa chaoi is go gcuirfear na cuspóirí slándála seo a leanas san áireamh, de réir mar is infheidhme:

Déanfar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a dhearadh sa chaoi is go gcuirfear na cuspóirí slándála san áireamh, lena n-áiritheofar na nithe seo a leanas:

Leasú    171

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  sonraí a rinneadh a tharchur, a stóráil nó a phróiseáil ar bhealach eile a chosaint ar stóráil, próiseáil, rochtain nó nochtadh bíodh sin de thaisme nó neamhúdaraithe;

(a)  rúndacht, sláine, infhaighteacht agus príobháideachas seirbhísí, feidhmeanna agus sonraí;

Leasú    172

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  sonraí a rinneadh a tharchur, a stóráil nó a phróiseáil ar bhealach eile a chosaint ar scriosadh, bíodh sin de thaisme nó neamhúdaraithe, agus ar chailleadh nó athrú de thaisme;

(b)  nach mbeidh ach daoine údaraithe agus/nó córais agus cláir údaraithe in ann seirbhísí, feidhmeanna agus sonraí a rochtain agus feidhm a bhaint astu;

Leasú    173

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 –mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  a áirithiú go bhféadfaidh daoine, feidhmchláir nó meaisíní údaraithe rochtain a fháil go heisiach ar shonraí, seirbhísí agus feidhmeanna dá bhfuil cearta rochtana acu;

(c)  go bhfuil próiseas ann chun gach spleáchas agus gach leochaileacht aitheanta i dtáirgí, i bpróisis agus i seirbhísí TFC a aithint agus a dhoiciméadú;

Leasú    174

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  taifead a dhéanamh ar cé na sonraí, na feidhmeanna nó na seirbhísí a bheidh curtha in iúl, agus an t-am a rinneadh é sin agus an té a rinne é;

(d)  nach bhfuil leochaileachtaí aitheanta i dtáirgí, i bpróisis agus i seirbhísí TFC;

Leasú    175

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  a áirithiú gur féidir a sheiceáil cé acu sonraí, seirbhísí nó feidhmeanna a bhfuarthas rochtain orthu nó a úsáideadh, na hamanna a rinneadh é sin agus an té a rinne é;

(e)  go bhfuil próiseas ann chun déileáil le leochaileachtaí nua a aimsítear i dtáirgí, i bpróisis agus i seirbhísí TFC;

Leasú    176

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  an cumas infhaighteacht agus rochtain ar shonraí pearsanta a athshlánú ar mhodh tráthúil i gcás ina dtarlaíonn teagmhas fisiciúil nó teicniúil;

(f)  go bhfuil táirgí, próisis agus seirbhísí TFC slán trí dhearadh agus trí réamhshocrú

Leasú    177

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  a áirithiú go gcuirfear na bogearraí is déanaí ar fáil do tháirgí agus seirbhísí TFC nach bhfuil aon leochaileachtaí aitheanta iontu, agus go gcuirfear sásraí ar fáil chun nuashonrú slán a dhéanamh ar na bogearraí sin.

(g)  go gcuirfear na bogearraí is déanaí ar fáil do tháirgí agus seirbhísí TFC nach bhfuil aon leochaileachtaí aitheanta iontu, agus go gcuirfear sásraí ar fáil chun nuashonrú slán a dhéanamh ar na bogearraí sin.

Leasú    178

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(g a)  go ndéanfar íoslaghdú ar rioscaí eile atá nasctha le cibeartheagmhais, amhail rioscaí do bheatha an duine, don tsláinte, don chomhshaol agus d’aon leasanna dlíthiúla tábhachtacha eile.

Leasú    179

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ceann amháin nó níos mó de na leibhéil dearbhaithe seo a leanas a shonrú: bunúsach, suntasach agus/nó ard, maidir le táirgí nó seirbhísí TFC arna n-eisiúint faoin scéim sin.

1.  Féadfaidh scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ceann amháin nó níos mó de na leibhéil dearbhaithe rioscabhunaithe seo a leanas a shonrú de réir an chomhthéacs agus na húsáide atá beartaithe do tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC: bunúsach, suntasach agus/nó ard, maidir le táirgí, próisis agus seirbhísí TFC arna n-eisiúint faoin scéim sin.

Leasú    180

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe bunúsach do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal teoranta muiníne i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe táirge seirbhíse TFC ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí, caighdeáin agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a laghdú;

(a)  Comhfhreagróidh an leibhéal dearbhaithe bunúsach do riosca íseal, maidir leis an dóchúlacht agus an damáiste le chéile, a bhainfidh le táirge, próiseas agus seirbhís TFC ag féachaint dá n-úsáid agus dá gcomhthéacs beartaithe. Tugtar muinín leis an leibhéal dearbhaithe bunúsach gur féidir cur in aghaidh bunrioscaí aitheanta cibeartheagmhas.

Leasú    181

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe suntasach do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal suntasach muiníne i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe táirge seirbhíse TFC ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin theicniúla agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a laghdú go suntasach;

(b)  Comhfhreagróidh an leibhéal dearbhaithe suntasach do riosca níos airde, maidir leis an dóchúlacht agus an damáiste le chéile, a bhainfidh le táirge, próiseas agus seirbhís TFC. Tugtar muinín leis an leibhéal dearbhaithe suntasach gur féidir rioscaí aitheanta cibeartheagmhas a chosc agus go bhfuil cumas ann freisin cur in aghaidh cibear-ionsaithe le hacmhainní teoranta.

Leasú    182

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe ard do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal muiníne níos airde i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe táirge seirbhíse TFC ar fáil ná mar a chuireann deimhnithe ar leibhéal dearbhaithe suntasach ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin theicniúla agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a chosc.

(c)  Comhfhreagróidh an leibhéal dearbhaithe ard do riosca ard, maidir leis an damáiste a bhainfidh le táirge, próiseas agus seirbhís TFC. Tugtar muinín leis an leibhéal dearbhaithe ard gur féidir rioscaí cibeartheagmhas a chosc agus go bhfuil cumas ann cur in aghaidh cibear-ionsaithe den chineál is nua-aimseartha le hacmhainní suntasacha.

Leasú    183

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 46 a

 

Meastóireacht ar leibhéil dearbhaithe scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil

 

1.   I gcomhair an leibhéil dearbhaithe bhunúsaigh, d’fhéadfadh monaróir nó soláthraí tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC, faoina fhreagracht amháin, féinmheasúnú comhréireachta a dhéanamh.

 

2.   I gcomhair an leibhéil dearbhaithe shubstaintiúil, is é an fíordheimhniú go bhfuil feidhmeanna slándála an táirge, an phróisis nó na seirbhíse i gcomhréir lena dhoiciméadú/doiciméadú teicniúil a bheidh mar threoir, ar a laghad, don mheasúnú;

 

3.   I gcomhair an leibhéil dearbhaithe is airde, is é an tástáil éifeachtúlachta a dhéanann measúnú ar fhrithsheasmhacht feidhmeanna slándála i gcoinne ionsaitheoirí a bhfuil acmhainní suntasacha acu a bheidh ina threoir, ar a laghad, do mhodheolaíocht an mheasúnaithe

Leasú    184

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  ábhar agus raon feidhme an deimhnithe, lena n-airítear an cineál nó na catagóirí táirgí agus seirbhísí TFC a chumhdófar;

(a)  ábhar agus raon feidhme an deimhnithe, lena n-airítear cineál nó catagóirí tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC a chumhdófar;

Leasú    185

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a)  raon feidhme agus ceanglais chibearshlándála, agus i gcás inarb infheidhme, beidh an raon feidhme agus na ceanglais sin ar aon dul le raon feidhme agus ceanglais na ndeimhnithe náisiúnta i ndáil le cibearshlándáil a dtiocfaidh siad ina n-ionad, nó dá bhforáiltear i ngníomhartha dlíthiúla;

Leasú    186

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a b)  tréimhse bhailíochta na scéime um dheimhniú;

Leasú    187

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  sonrú mionchruinn na gceanglas cibearshlándála a ndéanfar meastóireacht ar na táirgí agus seirbhísí TFC ina leith, trí thagairt, mar shampla, do chaighdeáin an Aontais nó caighdeáin idirnáisiúnta do shonraíochtaí teicniúla;

(b)  sonrú mionchruinn na gceanglas cibearshlándála a ndéanfar meastóireacht ar na táirgí, próisis agus seirbhísí TFC ina leith, trí thagairt, mar shampla, do chaighdeáin Eorpacha nó idirnáisiúnta, do shonraíochtaí teicniúla nó do shonraíochtaí teicniúla TFC, a shainítear sa chaoi is go bhféadfaí deimhniú a ionsuí nó a bhunú ar phróisis chórasacha slándála an táirgeora a leanadh le linn fhorbairt agus shaolré an táirge nó na seirbhíse lena mbaineann;

Leasú    188

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  faisnéis faoi chibearbhagairtí aitheanta nach gcumhdaítear faoin deimhniú agus treoir faoi conas déileáil leo;

Leasú    189

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 –mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  i gcás inarb infheidhme, leibhéal amháin dearbhaithe nó níos mó;

(c)  i gcás inarb infheidhme, leibhéal amháin dearbhaithe nó níos mó ag cur san áireamh, inter alia, cur chuige rioscabhunaithe;

Leasú    190

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  léiriú ar cibé an gceadaítear féinmheasúnú comhréireachta faoin scéim, agus an próiseas is infheidhme don mheasúnú comhréireachta nó don féindearbhú comhréireachta nó dóibh araon;

Leasú    191

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  na critéir agus modhanna meastóireachta sonracha a úsáidtear, lena n-áirítear na cineálacha meastóireachta, d'fhonn a léiriú go bhfuil na cuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 45 bainte amach;

(d)  na critéir meastóireachta sonracha, cineálacha measúnaithe agus modhanna comhréireachta, chun a léiriú go mbainfear amach na cuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 45;

Leasú    192

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  faisnéis atá le soláthar do na comhlachtaí um measúnú comhréireachta ag an iarratasóir agus atá de dhíth don deimhniú;

(e)  faisnéis atá le soláthar do na comhlachtaí um measúnú comhréireachta ag iarratasóir, ar faisnéis í atá de dhíth don deimhniú;

Leasú    193

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  i gcás ina ndéantar foráil sa scéim maidir le marcanna agus lipéid, na coinníollacha faoinar féidir na marcanna nó na lipéid sin a úsáid;

(f)  faisnéis chibearshlándála de bhun Airteagal 47a den Rialachán seo;

Leasú    194

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  más rud é gur cuid den scéim an mhaoirseacht, na rialacha maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh cheanglais na ndeimhnithe, lena n-áirítear sásraí lena léiriú go bhfuil na ceanglais cibearshlándála shonraithe á gcomhlíonadh go leanúnach;

(g)  na rialacha maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh cheanglais na ndeimhnithe, lena n-áirítear sásraí lena léiriú go bhfuil na ceanglais chibearshlándála shonraithe á gcomhlíonadh go leanúnach;

Leasú    195

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h)  coinníollacha maidir le raon feidhme an deimhnithe a dheonú, a choinneáil, a leanúint a shíneadh agus a laghdú;

(h)  coinníollacha chun raon feidhme an deimhnithe agus a thréimhse bhailíochta a dheonú, a choinneáil, a athbhreithniú, a shíneadh, a laghdú agus chun leanúint ar aghaidh leo;

Leasú    196

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(h a)  rialacha a bhfuil sé mar aidhm leo déileáil le leochaileachtaí a d’fhéadfadh teacht aníos i ndiaidh éisiúint an deimhnithe trí phróiseas eagraíochtúil dinimiciúil agus leanúnach a chur ar bun, lena mbeidh baint ag soláthraithe agus úsáideoirí;

Leasú    197

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i)  rialacha maidir le hiarmhairtí neamh-chomhréireachta táirgí agus seirbhísí TFC áirithe leis na ceanglais deimhniúcháin;

(i)  rialacha maidir le hiarmhairtí neamh-chomhréireachta táirgí agus seirbhísí TFC áirithe, a ndearnadh féinmheasúnú agus deimhniú orthu, leis na ceanglais deimhniúcháin;

Leasú    198

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(j)  rialacha maidir leis an gcaoi ina ndéanfar leochaileachtaí cibearshlándála i dtáirgí agus seirbhísí TFC nár braitheadh cheana a thuairisciú agus láimhseáil;

(j)  rialacha maidir leis an gcaoi ina ndéanfar leochaileachtaí cibearshlándála i dtáirgí agus seirbhísí TFC nach bhfuil eolas ag an bpobal ina leith a thuairisciú agus láimhseáil nuair a bhraithfear iad;

Leasú    199

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe l

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(l)  sainaithint a dhéanamh ar scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil lena gcumhdaítear an cineál céanna nó na catagóirí céanna táirgí agus seirbhísí TFC;

(l)  scéimeanna a shainaithint, ar scéimeanna náisiúnta nó idirnáisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil iad, lena gcumhdaítear an cineál céanna nó na catagóirí céanna de tháirgí, próisis, agus seirbhísí TFC, de cheanglais slándála agus de chritéir agus modhanna meastóireachta;

Leasú    200

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe m a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(m a)  coinníollacha i gcomhair aitheantas frithpháirteach scéimeanna um dheimhniú le tríú tíortha;

Leasú    201

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Ní fhágfaidh próisis choinneála le nuashonruithe go mbeidh deimhniú neamhbhailí, ach amháin má bhíonn éifeacht shuntasach dhíobhálach ag na nuashonruithe sin ar shlándáil tháirge, phróiseas nó sheirbhís TFC.

Leasú    202

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 47 a

 

Faisnéis chibearshlándála do tháirgí, próisis agus seirbhísí deimhnithe

 

1.   Déanfaidh monaróir nó soláthróir tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC a thagann faoi scéim um dheimhniú de bhun an Rialacháin seo doiciméad a soláthar don úsáideoir, i bhfoirm leictreonach nó pháipéir, ina mbeidh ar a laghad an fhaisnéis seo a leanas: leibhéal dearbhaithe an deimhnithe maidir le húsáid bheartaithe tháirge, phróiseas nó sheirbhís TFC; cur síos ar na rioscaí a bhfuil sé beartaithe go ndéanfaidh an deimhniú muinín a thabhairt maidir le cur ina n-aghaidh; moltaí maidir le conas is féidir le húsáideoirí cothú breise a dhéanamh ar chibearshlándáil an táirge, an phróisis nó na seirbhíse, ar an rialtacht agus ar an tréimhse tacaíochta tar éis aon nuashonruithe; i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir le conas is féidir le húsáideoirí príomhghnéithe an táirge, an phróisis nó na seirbhíse a chaomhnú i gcás ionsaithe.

 

2.   Beidh fáil ar an doiciméad dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo ar feadh shaolré an táirge, an phróisis nó na seirbhíse go dtí go mbainfear den mhargadh é agus ar feadh íostréimhse cúig bliana.

 

3.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena mbunófar teimpléad don doiciméad. Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an nGníomhaireacht teimpléad iarrthach a mholadh. Déanfar an gníomh cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 55 den Rialachán seo.

Leasú    203

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Measfar go gcomhlíonann táirgí agus seirbhísí TFC arna ndeimhniú faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil arna glacadh de bhun Airteagal 44 ceanglais scéime den chineál sin.

1.  Measfar go gcomhlíonann táirgí, próisis agus seirbhísí TFC arna ndeimhniú faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil arna glacadh de bhun Airteagal 44 ceanglais scéime den chineál sin.

Leasú    204

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  De mhaolú ar mhír 3, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, féadfar foráil le scéim Eorpach áirithe um chibearshlándáil nach bhféadfar an deimhniú Eorpach um chibearshlándála a eisiúint ach amháin ag comhlacht poiblí. Is é a bheidh sa chomhlacht poiblí ceann amháin díobh seo a leanas:

4.  De mhaolú ar mhír 3, agus i gcásanna a bhfuil údar cuí leo amháin, amhail ar chúiseanna slándála náisiúnta, féadfar foráil le scéim Eorpach áirithe um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil nach bhféadfar deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil a eisiúint ach amháin ag comhlacht poiblí. Is comhlacht atá creidiúnaithe mar chomhlacht um measúnú comhréireachta de bhun Airteagal 51, mír 1 den Rialachán seo a bheidh sa chomhlacht poiblí sin. An duine nádúrtha nó dlítheanach a chuireann a tháirgí nó a sheirbhísí TFC faoi bhráid an tsásra deimhniúcháin, cuirfidh sé an fhaisnéis go léir is gá chun an nós imeachta um dheimhniú a dhéanamh ar fáil don chomhlacht um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51.

Leasú    205

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  An duine nádúrtha nó dlítheanach a chuireann a tháirgí a sheirbhísí TFC faoi bhráid an tsásra deimhniúcháin, cuirfidh sé an fhaisnéis go léir is gá chun an próiseas deimhniúcháin a dhéanamh ar fáil don chomhlacht um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51.

5.  An duine nádúrtha nó dlítheanach a chuireann a tháirgí, a sheirbhísí nó a phróisis TFC faoi bhráid an tsásra deimhniúcháin, cuirfidh sé an fhaisnéis go léir is gá chun an nós imeachta deimhniúcháin a dhéanamh ar fáil don chomhlacht um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51, lena n-áirítear faisnéis ar aon leochaileachtaí slándála is eol. Féadfar an tíolacadh a dhéanamh d’aon chomhlacht um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51.

Leasú    206

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Eiseofar deimhnithe ar feadh uastréimhse trí bliana agus féadfar iad a athnuachan, faoi na coinníollacha céanna, ar choinníoll go leanfar de na ceanglais ábhartha a chomhlíonadh.

6.  Eiseofar deimhnithe ar feadh uastréimhse a chinnfear de réir an cháis le haghaidh gach scéime, agus saolré réasúnta á cur san áireamh, ar saolré í nach rachaidh thar chúig bliana i gcás ar bith agus a fhéadfar a athnuachan faoi na coinníollacha céanna, ar choinníoll go leanfar de na ceanglais ábhartha a chomhlíonadh.

Réasúnú

Áirithítear leis sin solúbthacht chun an tréimhse bhailíochta a choigeartú chuig an úsáid atá beartaithe.

Leasú    207

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  Déanfar deimhniú Eorpach cibearshlándála arna eisiúint de bhun an Airteagail seo a aithint sna Ballstáit go léir.

7.  Déanfar deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil arna eisiúint de bhun an Airteagail seo a aithint sna Ballstáit go léir mar dheimhniú a chomhlíonann ceanglais chibearshlándála áitiúla a bhaineann le táirgí agus próisis TFC agus gléasanna leictreonacha tomhaltóirí a chumhdaítear faoin deimhniú sin, agus an leibhéal dearbhaithe sonraithe dá dtagraítear in Airteagal 46 á chur san áireamh, agus ní bheidh idirdhealú ar bith idir na deimhnithe sin bunaithe ar an mBallstát tionscnaimh nó ar an gcomhlacht um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51 a eisíonn iad.

Réasúnú

Chun ilroinnt a sheachaint in aithint agus/nó comhréireacht scéimeanna AE um dheimhniú i ndáil le cibearshlandáil, ní mór go leagtar béim san Airteagal nach ndéanfar idirdhealú idir áiteanna eisiúna na ndeimhnithe.

Leasú    208

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 48 a

 

Scéimeanna um dheimhniú d’oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha

 

1.   I gcás inar glacadh scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil de bhun mhír 2 den Airteagal seo, úsáidfidh oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha táirgí, próisis agus seirbhísí a chumhdaítear faoi na scéimeanna um dheimhniú sin, chun na ceanglais slándála de bhun Airteagal 14 de Threoir (AE) 2016/1148 a chomhlíonadh.

 

2.   Déanfaidh an Coimisiún faoin [bliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], tar éis dó dul i gcomhairle leis an nGrúpa Comhair dá dtagraítear in Airteagal 11 de Threoir (AE) 2016/1148, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55a, lena bhforlíontar an Rialachán seo trí chatagóirí na dtáirgí, na bpróiseas agus na seirbhísí a liostú, ar catagóirí iad a chomhlíonann an dá chritéar seo a leanas:

 

(a)  go bhfuil siad beartaithe lena n-úsáid ag oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha; agus

 

(b)  go mbeadh éifeacht shuntasach bhunathraitheach ag a mífheidhmiú ar sholáthar na seirbhíse bunriachtanaí.

 

3.   Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55a, lena leasaítear an Rialachán seo tríd an liosta de chatagóirí na dtáirgí, na bpróiseas agus na seirbhísí dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo a nuashonrú, nuair is gá.

 

4.   Iarrfaidh an Coimisiún ar an nGníomhaireacht scéimeanna Eorpacha iarrthacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a dhréachtú de bhun Airteagal 44(-1) den Rialachán seo don liosta de chatagóirí na dtáirgí, na bpróiseas agus na seirbhísí dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3 den Airteagal seo a luaithe a dhéanfar an liosta sin a ghlacadh nó a nuashonrú. Beidh leibhéal dearbhaithe ard ag deimhnithe a eisítear de bhun scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil den sórt sin.

Leasú    209

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 48 b

 

Agóidí foirmiúla i gcoinne scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil

 

1.  Nuair a mheasann Ballstát nach gcomhlíonann scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil go hiomlán na ceanglais a bhfuil sé mar aidhm aici a chomhlíonadh agus a leagtar amach i reachtaíocht ábhartha an Aontais um chomhchuibhiú, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Choimisiún agus tabharfaidh sé míniú mionsonraithe. Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcoiste arna bhunú i gcomhréir le reachtaíocht ábhartha an Aontais um chomhchuibhiú, más infheidhme, nó tar éis foirmeacha eile comhairliúcháin a reáchtáil le saineolaithe earnálacha, a chinneadh:

 

(a)  na tagairtí don scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil lena mbaineann a fhoilsiú, nó gan iad a fhoilsiú nó iad a fhoilsiú faoi réir srianta in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

 

(b)  na tagairtí don scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil lena mbaineann a choinneáil in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, a choinneáil le srianta inti nó a tharraingt siar aisti.

 

2.  Foilseoidh an Coimisiún ar a shuíomh gréasáin faisnéis faoi na scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhí faoi réir an chinnidh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

 

3.  Cuirfidh an Coimisiún an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo in iúl don Ghníomhaireacht agus, más gá, iarrfaidh sé go ndéanfar an scéim Eorpach i ndáil le cibearshlándáil lena mbaineann a athbhreithniú.

 

4.  Déanfar an cinneadh dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 55, mír 2 den Rialachán seo.

 

5.  Déanfar an cinneadh dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 55, mír 2a nua den Rialachán seo.

Leasú    210

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar do mhír 3, scoirfidh scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí agus seirbhísí TFC arna gcumhdach ag scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil d'éifeachtaí dlí a bheith acu ón dáta arna bhunú leis an ngníomh cur chun feidhme arna ghlacadh de bhun Airteagal 44(4). Scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá ann cheana agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí agus seirbhísí TFC nach gcumhdaítear le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, leanfaidh na scéimeanna sin de bheith infheidhme.

1.  Gan dochar do mhír 3, scoirfidh scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC arna gcumhdach ag scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil d’éifeachtaí a bheith acu ón dáta arna bhunú leis an ngníomh cur chun feidhme arna ghlacadh de bhun Airteagal 44(4). Scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá ann cheana agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC nach gcumhdaítear le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, leanfaidh na scéimeanna sin de bheith infheidhme.

Leasú    211

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Ní dhéanfaidh na Ballstáit scéimeanna náisiúnta nua um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a thabhairt isteach do tháirgí agus seirbhísí TCF arna gcumhdach faoi scéim um dheimhniú cibearshlándála Eorpach atá i bhfeidhm.

2.  Ní dhéanfaidh na Ballstáit scéimeanna náisiúnta nua um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a thabhairt isteach do tháirgí, próisis agus seirbhísí TCF arna gcumhdach faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá i bhfeidhm.

Leasú    212

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a.  Déanfaidh na Ballstáit gach iarraidh go ndéanfaí scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a tharraingt suas a chur in iúl don Choimisiún agus luafaidh siad na forais atá ann dá n-achtú.

Leasú    213

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 b.  Seolfaidh na Ballstáit, arna iarraidh sin, dréachtscéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil chuig na Ballstáit eile, chuig an nGníomhaireacht nó chuig an gCoimisiún, i bhfoirm leictreonach ar a laghad.

Leasú    214

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 c.  Gan dochar do Threoir (AE) 2015/1535, freagróidh na Ballstáit, laistigh de thrí mhí, aon bharúil a bheidh faighte acu ó aon Bhallstát eile, ón nGníomhaireacht nó ón gCoimisiún i ndáil le haon dréacht dá dtagraítear i mír 3b den Airteagal seo agus tabharfaidh siad aird chuí ar bharúil den sórt sin.

Leasú    215

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 3 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 d.  I gcás ina léirítear i mbarúlacha a fhaightear de bhun mhír 3c den Airteagal seo gur dócha go mbeidh drochthionchar ag dréachtscéim náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, rachaidh an Ballstát is faighteoir i gcomhairle leis an nGníomhaireacht agus leis an gCoimisiún agus tabharfaidh sé lánaird ar a mbarúlacha sula nglacfaidh sé an dréachtscéim.

Leasú    216

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Chun go gcuirfear an rialachán seo chun feidhme go héifeachtach, is iomchuí na húdaráis sin a bheith rannpháirteach sa Ghrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil a bhunaítear de bhun Airteagal 53 ar bhealach gníomhach éifeachtach éifeachtúil slán.

5.  Chun go gcuirfear an Rialachán chun feidhme go héifeachtach, is iomchuí na húdaráis sin a bheith rannpháirteach i nGrúpa na mBallstát um Dheimhniú a bhunaítear de bhun Airteagal 53 ar bhealach gníomhach éifeachtach éifeachtúil agus slán.

Leasú    217

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  faireachán ar chur i bhfeidhm na bhforálacha faoin Teideal seo ar an leibhéal náisiúnta agus iad a fhorfheidhmiú agus maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas a leagtar amach sa Teideal seo agus sa scéim Eorpach chomhfhreagrach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ag na deimhnithe arna n-eisiúint ag na comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch féin.

(a)  faireachán agus forfheidhmiú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na bhforálacha faoin Teideal seo ar an leibhéal náisiúnta agus fíorú a dhéanamh, i gcomhréir leis na rialacha arna nglacadh ag an nGrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil de bhun phointe (da) d’Airteagal 53(3), ar chomhlíonadh na nithe seo a leanas:

 

(i)   na deimhnithe arna n-eisiúint ag na comhlachtaí um measúnú comhréireachta arna mbunú ar a gcríoch féin a bhfuil na ceanglais orthu a leagtar amach sa Teideal seo agus sa scéim Eorpach chomhfhreagrach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil; agus

 

(ii)   féindearbhuithe comhréireachta arna ndéanamh faoi scéim le haghaidh phróiseas, tháirge nó sheirbhís TFC;

Leasú    218

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  faireachán agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta chun críche an Rialacháin seo, lena n-áirítear i ndáil le fógra a thabhairt do na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus na cúraimí gaolmhara a leagtar amach in Airteagal 52 den Rialachán seo;

(b)  faireachán agus maoirseacht agus, gach dhá bhliain ar a laghad, measúnú ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta chun críche an Rialacháin seo, lena n-áirítear i ndáil le fógra a thabhairt do na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus na cúraimí gaolmhara a leagtar amach in Airteagal 52 den Rialachán seo;

Leasú    219

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  iniúchtaí a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh feidhm ag caighdeáin choibhéiseacha san Aontas agus déanfaidh sé na torthaí a thuairisciú don Ghníomhaireacht agus don Ghrúpa;

Réasúnú

Cabhraíonn sé sin chun a áirithiú go gcuirtear leibhéal seirbhíse agus cáilíochta aonfhoirmeach i bhfeidhm ar fud AE agus cabhraíonn sé chun an fhéidearthacht a sheachaint go ndéanfaí “siopadóireacht deimhniúcháin”

Leasú    220

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  gearáin a láimhseáil arna gcur isteach ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha i ndáil le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach;

(c)  gearáin a láimhseáil arna dtaisceadh ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha i ndáil le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríocha nó i ndáil le féindearbhú comhréireachta arna dhéanamh, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach;

Leasú    221

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  torthaí na bhfíoruithe faoi phointe (a) agus na measúnuithe faoi phointe (b) a thuairisciú don Ghníomhaireacht agus don Ghrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil.

Leasú    222

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta deimhniúcháin eile nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi na cásanna sin inarbh fhéidir nach mbeadh táirgí agus seirbhísí TFC ag comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo nó na scéimeanna Eorpacha ar leith um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil;

(d)  oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú eile nó le húdaráis phoiblí eile, amhail údaráis mhaoirseachta náisiúnta maidir le cosaint sonraí, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi neamhchomhlíonadh féideartha cheanglais an Rialacháin seo nó scéimeanna Eorpacha sonracha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ag táirgí, próisis agus seirbhísí TFC;

Leasú    223

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta deimhniúcháin eile nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi na cásanna sin inarbh fhéidir nach mbeadh táirgí agus seirbhísí TFC ag comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo nó na scéimeanna Eorpacha ar leith um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil;

(d)  oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú eile nó le húdaráis phoiblí eile, amhail údaráis mhaoirseachta náisiúnta maidir le cosaint sonraí, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi neamhchomhlíonadh féideartha cheanglais an Rialacháin seo nó scéimeanna Eorpacha sonracha um dheimhniú i ndáil le slándáil TF ag táirgí agus seirbhísí TFC;

Réasúnú

Ón tuairim ó EDPS.

Leasú    224

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 7 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  creidiúnú na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta nach gcomhlíonann an Rialachán seo a chúlghairm;

Leasú    225

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 7 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  deimhnithe nach gcomhlíonann an Rialachán seo ná scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a aistarraingt, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta;

(e)  deimhnithe nach gcomhlíonann an Rialachán seo ná scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a aistarraingt, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, agus comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta a chur ar an eolas dá réir sin;

Leasú    226

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8.  Oibreoidh údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil i gcomhar le chéile agus leis an gCoimisiún agus, go háirithe, malartóidh siad faisnéis, taithí agus dea-chleachtais maidir leis an deimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus saincheisteanna teicniúla a bhaineann le cibearshlándáil táirgí agus seirbhísí TFC.

8.  Oibreoidh údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú i gcomhar le chéile agus leis an gCoimisiún agus, go háirithe, malartóidh siad faisnéis, taithí agus dea-chleachtais maidir leis an deimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus saincheisteanna teicniúla a bhaineann le cibearshlándáil tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC.

Leasú    227

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

8a.  Beidh gach údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú, agus gach ball agus ball foirne de gach údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú, i gcomhréir le dlí an Aontais nó le dlí an Bhallstáit, faoi réir dhualgas na rúndachta gairmiúla le linn agus tar éis a dtéarma oifige, i ndáil le faisnéis rúnda ar bith a chuirtear in iúl dóibh le linn chomhlíonadh na ndualgas nó fheidhmiú a gcumhachtaí.

Leasú    228

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 50 a

 

Athbhreithniú Piaraí

 

1.  Beidh údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú faoi réir athbhreithniú piaraí i ndáil le haon ghníomhaíocht a dhéanann siad de bhun Airteagal 50 arna heagrú ag an nGníomhaireacht.

 

2.   Oibreofar an mheastóireacht piaraí ar bhonn critéir agus nósanna imeachta iontaofa agus trédhearcacha, go háirithe chomh fada agus a bhaineann le ceanglais struchtúracha, acmhainní daonna agus próisis, rúndacht agus gearáin. Déanfar foráil maidir le nósanna imeachta achomhairc iomchuí i gcoinne cinntí arna nglacadh mar thoradh ar mheastóireacht den sórt sin.

 

3.   Cumhdófar le hathbhreithniú piaraí measúnuithe ar na nósanna imeachta arna gcur ar bun ag údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú, go háirithe na nósanna imeachta chun seiceáil a dhéanamh ar chomhlíonadh na ndeimhnithe, ar na nósanna imeachta maidir le faireachán agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta, ar inniúlacht an phearsanra, ar chruinneas na seiceálacha agus na modheolaíochta cigireachta chomh maith le cruinneas na dtorthaí. Déanfar a mheas freisin san athbhreithniú piaraí an bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú lena mbaineann chun a ndualgais a fheidhmiú go cuí mar a cheanglaítear le hAirteagal 50(4).

 

4.   Is iad dhá údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú de Bhallstáit eile agus an Coimisiún a dhéanfaidh an t-athbhreithniú piaraí ar údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú, agus déanfar é uair amháin ar a laghad gach cúig bliana. Féadfaidh an Ghníomhaireacht rannpháirt a ghlacadh san athbhreithniú piaraí agus déanfaidh sí a cuid rannpháirtíochta a chinneadh ar bhonn anailís measúnaithe riosca.

 

5.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55a, lena bhforlíontar an Rialachán seo trí phlean don athbhreithniú piaraí a chur ar bun lena gcumhdófar tréimhse 5 bliana ar a laghad, lena leagtar síos na critéir i ndáil le comhdhéanamh na foirne athbhreithnithe piaraí, an mhodheolaíocht a úsáidfear san athbhreithniú piaraí, an sceideal, an tréimhsiúlacht agus cúraimí eile a bhaineann leis an athbhreithniú piaraí. Agus na gníomhartha tarmligthe á nglacadh aige, tabharfaidh an Coimisiún aird chuí ar riachtanais Ghrúpa na mBallstát um Dheimhniú.

 

6.   Scrúdóidh Grúpa na mBallstát um Dheimhniú torthaí an athbhreithnithe piaraí. Tarraingeoidh an Ghníomhaireacht achoimre suas maidir leis na torthaí agus i gcás inar gá, cuirfidh sí treoir agus doiciméid dea-chleachtais ar fáil agus poibleoidh sí iad.

Leasú    229

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 51 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Don leibhéal dearbhaithe ard, ní mór go dtabharfaidh an t-údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú fógra don chomhlacht um measúnú comhréireachta maidir lena chuid inniúlachta agus saineolais i measúnú na cibearshlándála, chomh maith lena chreidiúnú. Déanfaidh an t-údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú iniúchtaí rialta ar shaineolas agus inniúlachtaí na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta ar tugadh fógra dóibh.

Réasúnú

Bíonn tástáil éifeachtúlachta de dhíth i gcás leibhéal ard dearbhaithe. Ní mór go ndéanfar iniúchtaí rialta ar shaineolas agus inniúlachtaí na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta a dhéanann na tástálacha éifeachtúlachta chun áirithiú a dhéanamh go háirithe ar cháilíocht na dtástálacha.

Leasú    230

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 51 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Déanfar iniúchtaí chun a áirithiú go bhfuil caighdeáin choibhéiseacha i bhfeidhm san Aontas, agus déanfar torthaí na n-iniúchtaí a thuairisciú don Ghníomhaireacht agus don Ghrúpa.

Leasú    231

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 51 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b.  I gcás ina roghnaíonn monaróirí ‘féindearbhú comhréireachta’ i gcomhréir le hAirteagal 48(3), tógfaidh comhlachtaí um measúnú comhréireachta céimeanna breise chun na nósanna imeachta inmheánacha arna ndéanamh ag an monaróir a fhíorú chun a áirithiú go gcomhlíonann a dtáirgí agus/nó seirbhísí ceanglais na scéime Eorpaí um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

Leasú    232

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 52 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, cúinsí, formáidí agus nósanna imeachta na bhfógraí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a shainiú. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 55(2).

5.  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, cúinsí, formáidí agus nósanna imeachta na bhfógraí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a shainiú. Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 55(2).

Leasú    233

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Grúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil

Grúpa na mBallstát um Dheimhniú

 

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs. Má ghlactar é beidh gá le hathruithe comhfhreagracha tríd síos.)

Leasú    234

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Bunófar an Grúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil (an "Grúpa").

1.  Bunófar Grúpa na mBallstát um Dheimhniú .

Leasú    235

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh an Grúpa comhdhéanta d'údaráis mhaoirseachta um dheimhniú. Is iad cinn nó ionadaithe ardleibhéil eile de chuid na n-údarás mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú a dhéanfaidh ionadaíocht ar na húdaráis.

2.  Beidh Grúpa na mBallstát um Dheimhniú comhdhéanta d'údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú (NCSAnna) ó gach Ballstát. Is iad cinn nó ionadaithe ardleibhéil eile de chuid na n-údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú a dhéanfaidh ionadaíocht ar na húdaráis. Féadfar cuireadh a thabhairt do Bhaill an Ghrúpa Geallsealbhóirí um Dheimhniú chuig cruinnithe an Ghrúpa agus a bheith rannpháirteach ina chuid oibre.

Leasú    236

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Beidh na cúraimí seo a leanas ar an nGrúpa:

3.  Beidh na cúraimí seo a leanas ar Ghrúpa na mBallstát um Dheimhniú:

Leasú    237

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  cúnamh agus comhairle a thabhairt do ENISA agus oibriú i gcomhar leis i ndáil le scéim iarrthach a ullmhú i gcomhréir le hAirteagal 44 den Rialachán seo;

(b)  cúnamh agus comhairle a thabhairt don Ghníomhaireacht agus oibriú i gcomhar léi i ndáil le scéim iarrthach a ullmhú i gcomhréir le hAirteagal 44 den Rialachán seo;

Leasú    238

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d a)  moltaí a ghlacadh lena gcinntear na heatraimh ag a ndéanfaidh na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú na deimhnithe a fhíorú agus féinmheasúnú ar an gcomhréireacht, agus critéir, scála agus raon feidhme na bhfíoruithe sin agus rialacha agus caighdeáin chomhchoiteanna a ghlacadh le haghaidh tuairiscithe, i gcomhréir le hAirteagal 50(6)

Leasú    239

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  na forbairtí ábhartha i réimse an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil a scrúdú agus dea-chleachtais maidir le scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a mhalartú;

(e)  na forbairtí ábhartha i réimse an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil a scrúdú agus faisnéis agus dea-chleachtais maidir le scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a mhalartú;

Leasú    240

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f a)  ailíniú scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil le caighdeáin atá aitheanta go hidirnáisiúnta a éascú, lena n-airítear trí scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá cheana ann a athbhreithniú agus, i gcás inarb iomchuí, trí mholtaí a dhéanamh don Ghníomhaireacht maidir le plé a dhéanamh le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha um chaighdeánú chun aghaidh a thabhairt ar neamhdhóthanachtaí nó bearnaí sna caighdeáin aitheanta idirnáisiúnta atá ar fáil;

Leasú    241

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe f b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f b)  próiseas athbhreithnithe piaraí a chur ar bun. Leis an bpróiseas sin, tabharfar aird chuí go háirithe ar an saineolas teicniúil is gá a bheith ag NCSAnna chun a ndualgais a chomhlíonadh, amhail dá dtagraítear in Airteagal 48 agus in Airteagal 50, agus cuirfear san áireamh, más gá, forbairt ar dhoiciméid treorach agus dea-chleachtais chun feabhas a chur ar a mhéid a chomhlíonann NCSAnna an Rialacháin seo;

Leasú    242

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe f c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f c)  faireachán agus coinneáil na ndeimhnithe a mhaoirsiú;

Leasú    243

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe f d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f d)  torthaí an chomhairliúcháin leis na geallsealbhóirí a rinneadh mar chuid den ullmhúchán ar scéim iarrthach, i gcomhréir le hAirteagal 44, a thabhairt san áireamh.

Leasú    244

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Is é an Coimisiún a bheidh ina chathaoirleach ar an nGrúpa agus cuirfidh sé an rúnaíocht ar fáil dó, le cúnamh ó ENISA, mar a fhoráiltear in Airteagal 8(a).

4.  Is é an Coimisiún a bheidh ina chathaoirleach ar an nGrúpa agus cuirfidh sé an rúnaíocht ar fáil dó, le cúnamh ón nGníomhaireacht, mar a fhoráiltear in Airteagal 8(a).

Leasú    245

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 53a

 

An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne údarás maoirseachta nó comhlacht um measúnú comhréireachta.

 

1.  Gan dochar d’aon leigheas riaracháin nó neamhbhreithiúnach eile, beidh sé de cheart ag gach duine nádúrtha nó dlítheanach leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil:

 

(a)  i gcoinne cinneadh ó chomhlacht um measúnú comhréireachta nó údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú maidir leo, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, maidir le heisiúint, neamhéisiúint nó aithint deimhnithe Eorpaigh i ndáil le cibearshlándáil atá ag an duine sin; agus

 

(b)  i gcás nach ndéileálann údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú le gearán ina bhfuil inniúlacht aige.

 

2.  Tógfar imeachtaí i gcoinne comhlacht um measúnú comhréireachta nó údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú os comhair chúirteanna an Bhallstáit ina bhfuil an comhlacht um measúnú comhréireachta nó an t-údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú bunaithe.

Leasú    246

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 55 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Leasú    247

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 55 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 55 a

 

An tarmligean a fheidhmiú

 

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

 

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 44 agus Airteagal 48a a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an bhunghnímh reachtaigh].

 

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 44 agus in Airteagal 48a a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

 

4.   Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

 

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

 

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 44 agus Airteagal 48a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú    248

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 56 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tráth nach déanaí ná cúig bliana tar éis an dáta dá dtagraítear in Airteagal 58, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar thionchar, ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht na Gníomhaireachta agus a cleachtas oibre agus ar an ngá a d'fhéadfadh a bheith ann sainordú na Gníomhaireachta a mhodhnú agus ar na himpleachtaí airgeadais a d'fhéadfadh a bheith ag aon mhodhnú den sórt sin. Cuirfear san áireamh sa mheastóireacht aon aiseolas a thugtar don Ghníomhaireacht mar fhreagairt ar a gníomhaíochtaí. I gcás ina measfaidh an Coimisiún nach bhfuil údar a thuilleadh ag an nGníomhaireacht leanúint leis na cuspóirí, an sainordú agus na cúraimí atá sannta di, féadfaidh sé a mholadh an Rialachán seo a leasú i dtaca leis na forálacha a bhaineann leis an nGníomhaireacht.

1.  Tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis an dáta dá dtagraítear in Airteagal 58, agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar thionchar, ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht na Gníomhaireachta agus a cleachtas oibre agus ar an ngá a d'fhéadfadh a bheith ann sainordú na Gníomhaireachta a mhodhnú agus ar na himpleachtaí airgeadais a d'fhéadfadh a bheith ag aon mhodhnú den sórt sin. Cuirfear san áireamh sa mheastóireacht aon aiseolas a thugtar don Ghníomhaireacht mar fhreagairt ar a gníomhaíochtaí. I gcás ina measfaidh an Coimisiún nach bhfuil údar a thuilleadh ag an nGníomhaireacht leanúint leis na cuspóirí, an sainordú agus na cúraimí atá sannta di, féadfaidh sé a mholadh an Rialachán seo a leasú i dtaca leis na forálacha a bhaineann leis an nGníomhaireacht.

Leasú    249

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 56 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Leis an meastóireacht sin déanfar measúnú freisin ar thionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht fhorálacha Theideal III i dtaca leis na cuspóirí leibhéal leordhóthanach cibearshlándála a áirithiú do tháirgí agus seirbhísí TFC san Aontas agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú.

2.  Leis an meastóireacht sin déanfar measúnú freisin ar thionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht fhorálacha Theideal III i dtaca leis na cuspóirí leibhéal leordhóthanach cibearshlándála a áirithiú do tháirgí, próisis agus seirbhísí TFC san Aontas agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú.

Leasú    250

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 56 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Leis an meastóireacht déanfar measúnú ar cibé an bhfuil gá le ceanglais riachtanacha chibearshlándála i dtaca le rochtain a fháil ar an margadh inmheánach chun cosc a chur ar tháirgí, seirbhísí agus próisis nach gcomhlíonann ceanglais chibearshlándála bhunúsacha teacht isteach sa mhargadh.

Leasú    251

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn -I (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

IARSCRÍBHINN -I

 

Ar sheoladh an chreata Eorpaigh um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, is dócha go ndíreofar aird ar réimsí gar-spéise chun dul i ngleic le dúshlán na dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn. Is díol spéise ar leith réimse Idirlíon na Rudaí Nithiúla mar go mbaineann sé le ceanglais an tomhaltóra agus an tionscail araon. Moltar go glacfar an liosta tosaíochta seo a leanas mar chuid den chreat um dheimhniú:

 

(1) Deimhniú i ndáil le soláthar néalseirbhísí

 

(2) Deimhniú i ndáil le gléasanna IoT, lena n-áirítear:

 

a. gléasanna ar leibhéal an duine aonair, amhail gléasanna inchaite cliste;

 

b. gléasanna ar leibhéal an phobail, amhail gluaisteáin chliste, tithe chliste, gléasanna sláinte;

 

c. gléasanna ar leibhéal na sochaí, amhail cathracha cliste agus eangacha cliste.

 

(3) Tionscal 4.0 lena mbaineann córais chibirfhisiciúla chliste idirnasctha a dhéanann gach céim d’oibríochtaí tionsclaíocha uathoibríoch, lena gcuimsítear dearadh agus monaraíocht, oibriúchán, slabhra soláthair agus cothabháil seirbhíse.

 

(4) Deimhniú ar theicneolaíochtaí agus ar tháirgí a shaothraítear sa saol laethúil. D’fhéadfadh gléasanna líonraithe, amhail ródairí Idirlín baile, a bheith ina samplaí de sin.

Leasú    252

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Más le heintiteas poiblí nó le hinstitiúid phoiblí comhlacht um measúnú comhréireachta nó má tá sé á fheidhmiú acu, déanfar neamhspleáchas agus neamhláithreacht aon choinbhleachta leasa a áirithiú agus a dhoiciméadú idir an t-údarás maoirseachta um dheimhniú, ar lámh amháin, agus an comhlacht um measúnú comhréireachta, ar an lámh eile.

Leasú    253

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8.  Beidh ar chumas an chomhlachta um measúnú comhréireachta na cúraimí measúnaithe comhréireachta go léir a chur i gcrích a shanntar dó faoin Rialachán seo, cibé acu a dhéanann an comhlacht um measúnú comhréireachta féin na cúraimí sin a chur i gcrích nó a dhéantar thar a cheann agus faoina fhreagracht iad.

8.  Beidh ar chumas an chomhlachta um measúnú comhréireachta na cúraimí measúnaithe comhréireachta go léir a chur i gcrích a shanntar dó faoin Rialachán seo, cibé acu a dhéanann an comhlacht um measúnú comhréireachta féin na cúraimí sin a chur i gcrích nó a dhéantar thar a cheann agus faoina fhreagracht iad. Maidir le haon fhochonraitheoireacht nó aon chomhairliúchán le pearsanra seachtrach, déanfar iad a dhoiciméadú i gceart, ní bheidh aon idirghabhálaithe bainteach leo agus beidh siad sin faoi réir comhaontú i scríbhinn ina gcumhdófar, i measc nithe eile, rúndacht agus coinbhleachtaí leasa. Glacfaidh an comhlacht um measúnú comhréireachta lena mbaineann lánfhreagracht as na cúraimí a dhéantar.

Leasú    254

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

12.  Ráthófar neamhchlaontacht an chomhlachta um measúnú comhréireachta, lucht a ardbhainistíochta, agus na foirne measúnúcháin.

12.  Ráthófar neamhchlaontacht an chomhlachta um measúnú comhréireachta, lucht a ardbhainistíochta, an phearsanra measúnaithe agus na bhfochonraitheoirí.

Leasú    255

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

15.  Urramóidh pearsanra comhlachta um measúnú comhréireachta rúndacht ghairmiúil maidir leis an bhfaisnéis uile a fhaightear agus a cuid gcúraimí á gcomhlíonadh aige faoin Rialachán seo nó de bhun aon fhoráil de chuid an dlí náisiúnta a thugann éifeacht dó, ach amháin maidir le húdaráis inniúla na mBallstát ina ndéantar gníomhaíochtaí na seirbhíse.

15.  Déanfaidh an comhlacht um measúnú comhréireachta agus a phearsanra, coistí, fochuideachtaí, fochonraitheoirí, agus aon chomhlacht gaolmhar nó pearsanra de chuid comhlachtaí seachtracha dá chuid rúndacht a choinneáil agus urramóidh siad rúndacht ghairmiúil maidir leis an bhfaisnéis uile a fhaightear agus a gcuid cúraimí á gcomhlíonadh acu faoin Rialachán seo nó de bhun aon fhoráil de chuid an dlí náisiúnta a thugann éifeacht dó, ach amháin i gcás ina gceanglaítear nochtadh le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit a bhfuil daoine mar sin faoina réir seachas maidir le húdaráis inniúla na mBallstát ina ndéantar na gníomhaíochtaí. Déanfar cearta dílseánaigh a chosaint. Beidh nósanna imeachta doiciméadaithe i bhfeidhm ag an gcomhlacht um measúnú comhréireachta i dtaca le ceanglais Roinn 15.

Leasú    256

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

15a.  Cé is moite de Roinn 15, le ceanglais na hIarscríbhinne seo, ní chuirfear bac ar bith ar fhaisnéis theicniúil agus treoir rialála a mhalartú idir comhlacht um measúnú comhréireachta agus duine atá ag cur isteach ar dheimhniú nó atá á bheartú sin.

Leasú    257

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 15 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

15b.  Oibreoidh comhlachtaí um measúnú comhréireachta i gcomhréir le tacar téarmaí agus coinníollacha atá comhsheasmhach, cothrom agus réasúnach, agus leas fiontar beag agus meánmhéide, mar a shainítear i Moladh 2003/361/CE i ndáil le táillí, á chur san áireamh acu.

(1)

IO C 227, 28.6.2018, lch. 86.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is fíor go bhfuil greim gafa ag an réabhlóid dhigiteach dhomhanda ar ár ngeilleagair, ar ár sochaithe agus ar ár rialtais agus tá sí leata go rábach iontu – tá ár sonraí uile leochaileach. Tá tomhaltóirí, tionscail, institiúidí agus daonlathais ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta, Eorpach agus domhanda tar éis a bheith buailte ag cibear-ionsaithe, cibearspiaireacht agus ag cibearshabaitéireacht agus is eol dúinn go léir go mbeidh méadú suntasach ag teacht orthu sin sna blianta beaga amach romhainn.

Tá na billiún gléasanna á nascadh leis an idirlíon agus tá siad ag idirghníomhú ar leibhéal agus scála nua. Is féidir leis na gléasanna sin agus seirbhísí gaolmhara saol na saoránach agus ár gcuid geilleagar a fheabhsú. Mar sin féin, ní bheidh daoine ná eagraíochtaí go hiomlán ina gcuid den saol digiteach ná ní rachaidh siad ann ach amháin má tá iontaoibh acu as na teicneolaíochtaí digiteacha. Ionas go mbeidh iontaoibh ann, ní mór do ghléasanna, do phróisis agus do sheirbhísí IoT a bheith sábháilte agus slán.

Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, mhol an Coimisiún an ‘Gníomh um Chibearshlándáil’. Is cuid thábhachtach í an Rialachán seo, agus is uirlis í freisin, de straitéis nua an Aontais Eorpaigh um chibearshlándáil a bhfuil sé mar aidhm léi fís fhadtéarmach den chibearshlándáil a sholáthar don Eoraip agus iontaoibh sna teicneolaíochtaí digiteacha a dhaingniú. Caithfear breathnú uirthi i gcomhthéacs na reachtaíochta atá ann cheana: Tá Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) bunaithe ag AE cheana agus ghlac sé Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise (Treoir NIS) atá á trasuí ag na Ballstáit faoi láthair.

Tá dhá chuid sa ‘Ghníomh um Chibearshlándáil’: Sa chéad chuid, sonraítear ról agus sainordú ENISA a bhfuil an cuspóir acu an Ghníomhaireacht a neartú. Sa dara cuid, tugtar isteach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil i bhfoirm creat deonach chun slándáil gléasanna nasctha agus táirgí agus seirbhísí digiteacha a fheabhsú.

Go ginearálta, is díol sásaimh don Rapóirtéir é an togra ón gCoimisiún maidir leis an nGníomh Eorpach um Cibearshlándáil mar tá sé fíorthábhachtach chun rioscaí agus bagairtí don tslándáil faisnéise agus do chórais gréasán a laghdú agus chun tomhaltóirí a chumasú chun iontaobh agus muinín a bheith acu i réitigh TF, go háirithe i dtaca le hIdirlíon na Rudaí Nithiúla. Creideann an Rapóirtéir go láidir gur féidir leis an Eoraip a bheith ina gníomhaí thábhachtach i ndáil le cibearshlándáil. Tá bonn tionsclaíoch láidir ag an Eoraip, agus, dá bhrí sin, is chun leas tomhaltóirí agus an tionscail araon é feabhas a chur ar chibearshlándáil i dtaca le hearraí do thomhaltóirí, feidhmeanna tionsclaíocha agus bonneagar ríthábhachtach.

Ba cheart an togra ón gCoimisiún a leasú, i ndáil leis an dá chuid, an chuid maidir le ENISA agus an chuid maidir le deimhniú:

Maidir le ENISA, creideann an Rapóirtéir go bhfuil sé ríthábhachtach an creat ceart a shocrú más mian linn Gníomhaireacht láidir, a fheidhmíonn go cuí a bheith againn. Is díol sásaimh don Rapóirtéir ról treisithe d’ENISA, ina gcuimsítear a bhuansainordú a bhí ann an tráth sin agus méadú ar bhuiséad agus ar fhoireann na Gníomhaireachta, ach freisin tá cur chuige réalaíoch de dhíth, i bhfianaise an líon beag saineolaithe atá fós fostaithe ag ENISA i gcomórtas le méid na foirne atá le fáil i roinnt de na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú. Ba cheart gurb é a bheadh mar chúram ag ENISA ná leanúint de bheith ag socrú comhar oibríochtúil, trí shaineolas a fhaightear faoi Threoir NIS a bhreithniú, leanúint de bheith ag tacú le fothú acmhainní sna Ballstáit agus a bheith mar fhoinse eolais. Ina theannta sin, is gá d’ENISA ról láidir a imirt i mbunú scéimeanna Eorpacha i ndáil le chibearshlándáil in éineacht leis na Ballstáit agus geallsealbhóirí ábhartha.

Maidir leis an deimhniú, tá an Rapóirtéir i bhfabhar raon feidhme níos soiléire don togra. Ar an gcéad dul síos, níor cheart gurb iad táirgí agus seirbhísí amháin a bheadh cumhdaithe ag an Rialachán seo, ach an tsaolré iomlán. Ar an gcaoi sin, is gá próisis a bheith san áireamh freisin sa raon feidhme. Os a choinne sin, ba cheart réimsí inniúlachtaí a eisiamh go sonrach ó chúram na mBallstát, is iad sin i gcásanna ina bhfuil an tslándáil phoiblí, cosaint, slándáil náisiúnta agus réimse an dlí choiriúil i dtreis.

Maidir leis an Scéim Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil, molann an Rapóirtéir tuilleadh mionsonraí i dtaca le cur chuige bunaithe ar riosca a thabhairt agus ní scéim um dheimhniú bunaithe ar "oireann méid amháin do chách". Ina theannta sin, tá an Rapóirtéir i bhfabhar córas deonach - ach don leibhéal dearbhaithe bunúsach agus don leibhéal dearbhaithe substaintiúil amháin. Is fearr scéim éigeantach le haghaidh táirgí, próiseas nó seirbhísí atá faoin leibhéal dearbhaithe is airde, dar leis an Rapóirtéir. Maidir le measúnú na dteicneolaíochtaí digiteacha a thiteann faoin leibhéal dearbhaithe bunúsach, molann an Rapóirtéir freisin nasc chuig an gcur chuige faoin gcreat reachtach nua. Ceadóidh sé sin féinmheasúnú, ar córas é atá níos saoire agus nach bhfuil ualach chomh trom ag baint leis ar éirigh leis i réimsí éagsúla sonracha.

Creideann an Rapóirtéir gur cheart oibleagáid a bheith ar mhonaróir nó ar sholáthraí tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC dearbhú táirge éigeantach a eisiúint ina bhfuil faisnéis struchtúrtha maidir leis an deimhniú, a léiríonn mar shampla infhaighteacht nuashonruithe nó idir-inoibritheacht na dtáirgí, an phróisis nó na seirbhíse atá deimhnithe. Chuirfeadh sé sin faisnéis úsáideach ar fáil don tomhaltóir nuair a bheadh gléas á roghnú aige. Is fearr leis an Rapóirtéir dearbhú táirge den sórt sin i gcomparáid le lipéad nó le marc a d’fhéadfadh mearbhall a chur ar thomhaltóirí.

Creideann an Rapóirtéir go láidir gur gá an struchtúr rialachais mar a mholann an Coimisiún a fheabhsú ionas go mbeidh sé níos trédhearcaí do gach geallsealbhóir a bhfuil baint acu leis. Dá bharr sin, molann an Rapóirtéir go nglacfaí clár oibre ilbhliantúil Aontais a aithneoidh na gníomhaíochtaí comhpháirteacha a bhfuiltear le tabhairt fúthu ar leibhéal an Aontais agus a léireoidh na réimsí ina bhfuil scéimeanna Eorpacha um dheimhniú le bunú ar bhonn tosaíochta agus an leibhéal coibhéise d'’fhios gnó agus de shaineolas ag comhlachtaí um measúnú agus um maoirseacht sna Ballstáit. Ciallaíonn rialachas daingnithe freisin rannpháirtíocht níos láidre ar pháirt na mBallstát agus an tionscail sa phróiseas deimhniúcháin: Féadfar ról na mBallstát a neartú nuair a chuirfear an ‘Grúpa’, arna bhunú faoi Airteagal 53 den togra agus arna chomhdhéanamh d’údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú, ar comhchéim leis an gCoimisiún i bpróiseas ullmhúcháin scéim um dheimhniú. Beidh ar an nGrúpa scéim Eorpach iarrthach a fhormheas freisin. Ar an tríú dul síos, ba cheart rannpháirtíocht an tionscail sa scéim um dheimhniú a neartú. Féadfar é sin a bhaint amach trí chomhdhéanamh an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí a shoiléiriú agus trí bhunú grúpaí comhairleacha ad hoc ag ENISA chun saineolas agus fios gnó breise atá ag an tionscal agus ag geallsealbhóirí ábhartha eile laistigh de phróisis um dheimhniú a ghnóthú. Creideann an Rapóirtéir go gcabhróidh na bearta sin ar fad le FBManna a bheith níos infheicthe sa phróiseas.

Ar deireadh, tá gá ag córas Eorpach um dheimhniú le rannpháirtíocht eagraíocht Eorpach um chaighdeánú amhail CEN agus CENELEC nuair a bheidh scéimeanna nua á bhforbairt. Cheadódh sé sin go mbeadh forlámhas ag na caighdeáin idirnáisiúnta atá ann agus a nglactar leo go hidirnáisiúnta.


TUAIRIM ÓN GCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT AN TOMHALTÓRA (22.5.2018)

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ENISA, "Gníomhaireacht um Chibearshlándáil an Aontais Eorpaigh", agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013, agus maidir le deimhniúchán cibearshlándála um Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide ("an Gníomh um Chibearshlándáil")

(COM(2017)0477 – C8-0310-2017 – 2017/0225(COD))

Rapóirtéir: (*) Nicola Danti

(*)  Coiste comhlachaithe – Riail 54 de na Rialacha Nós Imeachta

RÉASÚNÚ GEARR

Sa ré dhigiteach, is gné bhunriachtanach í an chibearshlándáil in iomaíocht agus slándáil eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh, agus i sláine ár sochaithe saora daonlathacha agus na bpróiseas lena dtacaítear leo. Is ríthábhachtach é ardleibhéal cibear-athléimneachta a urramú ar fud AE chun muinín an tomhaltóra sa Mhargadh Aonair Digiteach a bhaint amach agus chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar Eoraip níos nuálaí agus níos iomaíche.

Gan amhras ar bith, sa tsochaí seo atá ag éirí níos digitithe i gcónaí, is saincheisteanna níos tábhachtaí ná riamh iad cibearbhagairtí agus cibear-ionsaithe domhanda - amhail “Wannacry” agus “Meltdown”. De réir suirbhé Eorabharaiméadair a foilsíodh i mí Iúil 2017, mheas 87% de fhreagróirí gur “dúshlán tábhachtach í an chibearchoireacht do shlándáil inmheánach AE” agus tá formhór na bhfreagróirí “imníoch faoi bheith ina íospartaigh i gcineálacha éagsúla cibearchóireachta”. Thairis sin, ó thús 2016, tharla níos mó ná 4 000 ionsaí bogearraí éirice gach lá ar fud an domhain, is méadú 300 % é sin ó 2015, a rinne difear do 80% de chuideachtaí AE. Taispeántar leis na fiorais sin gur gá do AE a bheith níos athléimní agus níos éifeachtaí i gcomhrac cibear-ionsaithe agus gur gá dó a chuid acmhainneachta a mhéadú chun cosaint níos fearr a thabhairt do shaoránaigh, gnólachtaí agus institiúidí poiblí na hEorpa.

Bliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm Threoir NIS, thíolaic an Coimisiún Eorpach, mar chuid de chreat níos leithne de straitéis chibearshlándála AE, Rialachán a bhfuil sé mar aidhm leis cibear-athléimneacht, díspreagadh agus cosaint AE a mhéadú tuilleadh. An 13 Meán Fómhair 2017, thíolaic an Coimisiún “an Gníomh um Chibearshlándail”, atá bunaithe ar dhá cholún:

(1) buansainordú níos láidre do Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) chun cabhrú leis na Ballstáit freagairt do chibear-ionsaithe go héifeachtach agus iad a chosc, agus (2) creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a chruthú chun cibearshlándáil tháirgí agus sheirbhísí TFC a áirithiú.

Go ginearálta, is díol sásaimh don Rapóirtéir an cur chuige atá á mholadh ag an gCoimisiún Eorpach agus tá sé i bhfábhar go háirithe go dtabharfar isteach scéimeanna uile-Aontais um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, a bhfuil sé mar aidhm leo sábháilteacht tháirgí agus sheirbhísí TFC a mhéadú agus ilroinnt chostasach an Mhargaidh Aonair a sheachaint sa réimse ríthábhachtach seo. Cé gur cheart é a bheith mar uirlís dheonach ar dtús, tá an Rapóirtéir ag súil go mbeidh creat AE um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus na nósanna imeachta a bhaineann leis ina uirlís riachtanach chun go neartófar iontaoibh ár saoránach agus ár n-úsáideoirí, agus chun slándáil na dtáirgí agus na seirbhisí a scaiptear sa Mhargadh Aonair a mhéadú.

Go deimhin, tá sé den tuairim láidir gur cheart roinnt pointí sa togra a shoiléiriú agus a fheabhsú:

•  Ar an gcéad dul síos, rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí ábhartha a mhéadú sna céimeanna éagsúla den chóras rialála le haghaidh ullmhúchán na scéimeanna iarrthacha um dheimhniú ag ENISA: i dtuairim an Rapóirtéara, tá sé ríthábhachtach go mbeadh rannpháirtíocht fhoirmiúil ag na geallsealbhóirí is ábhartha amhail tionscail TFC, eagraíochtaí tomhaltóra, FBManna, comhlachtaí eagrúcháin chaighdeáin AE agus gníomhaireachtaí earnálacha AE etc., agus go mbeadh an fhéidearthacht acu scéimeanna iarrthacha nua a mholadh, comhairle a thabhairt do ENISA lena gcuid saineolais, nó comhoibriú le ENISA chun scéim iarrthach a ullmhú.

•  Ar an dara dul síos, is gá ról comhordúcháin an Ghrúpa Eorpaigh um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil (atá comhdhéanta d’údaráis náisiúnta, le tacaíocht ón gCoimisiún agus ó ENISA) a neartú agus cúraimí breise a dháileadh air chun treoir straitéiseach a chur ar fáil agus clár oibre i dtaca le gníomhaíochtaí comhchoiteanna atá le déanamh ar leibhéal an Aontais a bhunú i réimse an deimhniúcháin, mar aon le liosta tosaíochta de tháirgí agus seirbhísí TFC, lena measann an Grúpa a bhfuil gá le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil lena aghaidh, a bhunú agus a nuashonrú go tréimhsiúil.

•  Creideann an Rapóirtéir go láidir gur cheart an cleachtas de “shiopadóireacht deimhniúcháin” in AE a sheachaint, mar a tharla cheana féin in earnálacha eile. Ba cheart forálacha monatóireachta agus faireacháin ENISA agus na n-údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú a atreisiú go mór, chun a áirithiú go mbeadh na caighdeáin agus ceanglais chéanna ag deimhniú Eorpach a eisítear i mBallstát amháin agus ceann a eisítear i mBallstát eile. Dá bhrí sin molann sé é seo a leanas:

(1) cumhachtaí faireacháin ENISA a threisiú: in éineacht leis an nGrúpa um Dheimhniú, ba cheart do ENISA measúnuithe a dhéanamh ar na nósanna imeachta atá curtha ar bun ag na húdaráis atá freagrach as éisiúint na ndeimhnithe Eorpacha;

(2) gur cheart do na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú measúnuithe a dhéanamh go tréimhsiúil (gach dhá bhliain ar a laghad) ar dheimhnithe AE arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta;

(3) go dtabharfar isteach critéir cheangailteacha chomhchoiteanna ar a dtabharfaidh an Grúpa sainmhíniú chun go leagfar amach cé chomh minic ar cheart do na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú na measúnuithe dá dtagraítear faoi phointe 2 a dhéanamh agus scála agus raon feidhme na measúnuithe sin a leagan amach freisin.

•  Creideann an Rapóirtéir gur cheart Lipéad Iontaoibhe AE éigeantach a thabhairt isteach do tháirgí agus seirbhísí deimhnithe TFC, atá beartaithe d’úsáideoirí deiridh. D’fhéadfaí feasacht maidir le cibearshlándáil a mhéadú trí úsáid an lipéid sin agus buntáiste iomaíoch a thabhairt do chuideachtaí a bhfuil dea-dhintiúir chibearshlándála acu.

•  Aontaíonn an Rapóirtéir le cur chuige aonfhoirmeach comhchuibhithe an Choimisiúin, ach tá sé den tuairim láidir gur cheart go mbeadh an cur chuige níos solúbtha agus inoiriúnaithe maidir le gnéithe agus leochaileachtaí sonracha gach táirge nó seirbhíse - nár cheart prionsabal “oireann méid amháin do chách” a bheith i gceist. Dá bhri sin, creideann an Rapóirtéir gur cheart na leibhéil dearbhaithe a athainmniú agus a úsáid, agus úsáid bheartaithe tháirgí agus sheirbhísí TFC á chur san áireamh freisin. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart go sainmhíneofaí tréimhse bailíochta an deimhnithe ar bhonn scéim ar scéim.

•  Ba cheart go ndearfaí gach scéim um dheimhniú sa chaoi go spreagfar gach gníomhaí a bhfuil baint acu leis an earnáil lena mbaineann chun caighdeáin slándála, noirm theicniúla agus na prionsabail “slándáil trí dhearadh” agus “príobháideachas trí dhearadh” a fhorbairt agus a ghlacadh, ag gach céim de shaolré an táirge nó na seirbhíse.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Bíonn córais gréasán agus faisnéise agus gréasáin agus seirbhísí teileachumarsáide riachtanach don tsochaí agus tá siad mar a bheadh cnámh droma ann don fhás eacnamaíoch. Is í an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide is bonn leis na córais chasta a thacaíonn le gníomhaíochtaí na sochaí, a choinníonn na geilleagair ag dul i bpríomhréimsí amhail sláinte, fuinneamh, airgeadas agus iompar, agus a thacaíonn le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh go háirithe.

(1)  Bíonn córais gréasán agus faisnéise agus gréasáin agus seirbhísí teileachumarsáide riachtanach don tsochaí agus tá siad mar a bheadh cnámh droma ann don fhás eacnamaíoch. Is í an teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide (TFC); is bonn leis na córais chasta a thacaíonn go laethúil le gníomhaíochtaí na sochaí, a choinníonn na geilleagair ag feidhmiú i bpríomhréimsí amhail sláinte, fuinneamh, airgeadas agus iompar, agus a thacaíonn le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh go háirithe.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Tá an úsáid a bhaineann saoránaigh, gnólachtaí agus rialtais as córais gréasán agus faisnéise forleathan ar fud an Aontais anois. Tá an digitiú agus an nascacht ag éirí ina bpríomhghnéithe de líon táirgí agus seirbhísí atá de shíor ag dul i méid, agus le teacht ar an bhfód do ‘Idirlíon na Rudaí Nithiúla’ (IoT) meastar go mbeidh na milliúin, nó na billiúin fiú, gléasanna digiteacha nasctha á n-úsáid san Aontas Eorpach sna deich mbliana amach romhainn. Cé go bhfuil méadú ar líon na ngléasanna atá nasctha leis an Idirlíon, ní leor ionsuí na slándála agus na hathléimneachta i ndearadh na ngléasanna sin, rud is cúis le leibhéal cibearshlándála atá easnamhach. Sa chomhthéacs sin, ós rud é nach ndéantar deimhniú ach ar bhonn teoranta, ní leor an fhaisnéis a fhaigheann úsáideoirí in eagraíochtaí agus úsáideoirí aonair maidir le gnéithe cibearshlándála táirgí agus seirbhísí TFC, rud a bhaineann an bonn den mhuinín as réitigh dhigiteacha.

(2)  Tá an úsáid a bhaineann saoránaigh, gnólachtaí agus rialtais as córais gréasán agus faisnéise forleathan ar fud an Aontais anois. Tá an digitiú agus an nascacht ag éirí ina bpríomhghnéithe de líon táirgí agus seirbhísí atá de shíor ag dul i méid, agus le teacht ar an bhfód do ‘Idirlíon na Rudaí Nithiúla’ (IoT) meastar go mbeidh na milliúin, nó na billiúin fiú, gléasanna digiteacha nasctha á n-úsáid san Aontas Eorpach sna deich mbliana amach romhainn. Cé go bhfuil méadú ar líon na ngléasanna atá nasctha leis an Idirlíon, ní leor ionsuí na slándála agus na hathléimneachta i ndearadh na ngléasanna sin, rud is cúis le leibhéal cibearshlándála atá easnamhach. Sa chomhthéacs sin, ós rud é nach ndéantar deimhniú ach ar bhonn teoranta, ní leor an fhaisnéis a fhaigheann úsáideoirí in eagraíochtaí agus úsáideoirí aonair maidir le gnéithe cibearshlándála tháirgí agus sheirbhísí TFC, rud a bhaineann an bonn den mhuinín as réitigh dhigiteacha atá riachtanach do bhunú an mhargaidh aonair dhigitigh.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Is é an toradh ar dhigitiú agus nascacht mhéadaithe rioscaí breise ó thaobh cibearshlándála de agus, dá bhrí sin, tá an tsochaí i gcoitinne i mbaol ó thuilleadh cibearbhagairtí agus méadaítear ar an dainséar atá roimh dhaoine aonair, lena n-áirítear daoine leochaileacha amhail leanaí. Chun an baol sin don tsochaí a mhaolú, is gá na bearta riachtanacha uile a dhéanamh chun cibearshlándáil san Aontas Eorpach a fheabhsú d'fhonn cosaint níos fearr in aghaidh cibearbhagairtí a thabhairt do chórais gréasán agus faisnéise, gréasáin teileachumarsáide, táirgí digiteacha, seirbhísí agus gléasanna atá in úsáid ag saoránaigh, rialtais agus gnólachtaí, idir FBManna agus oibreoirí bonneagar ríthábhachtach.

(3)  Is é an toradh ar dhigitiú agus nascacht mhéadaithe ná rioscaí suntasacha breise ó thaobh cibearshlándála de agus, dá bhrí sin, tá an tsochaí i gcoitinne i mbaol ó thuilleadh cibearbhagairtí agus méadaítear ar an dainséar atá roimh dhaoine aonair, lena n-áirítear daoine leochaileacha amhail leanaí. Bainfidh an tsochaí i gcoitinne leas as cumhacht chlaochlaithe na hIntleachta Saorga agus na meaisínfhoghlama, ach bainfidh cibearchoirpigh leas aisti freisin. Chun na rioscaí sin don tsochaí a mhaolú, is gá na bearta riachtanacha uile a dhéanamh chun an tslándáil i gcoinne cibear-ionsaithe san Aontas Eorpach a fheabhsú d’fhonn cosaint níos fearr in aghaidh cibearbhagairtí a thabhairt do chórais gréasán agus faisnéise, gréasáin teileachumarsáide, táirgí digiteacha, seirbhísí agus gléasanna atá in úsáid ag saoránaigh, rialtais agus gnólachtaí, idir FBManna agus oibreoirí bonneagar ríthábhachtach.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá líon na cibearionsaithe ag dul i méid agus tá cosaintí níos láidre de dhíth ar gheilleagar agus sochaí nasctha atá níos leochailí do chibearbhagairtí agus do chibearionsaithe. Cé gurb iondúil go dtarlaíonn cibearionsaithe thar theorainneacha, áfach, is ar bhonn náisiúnta is mó a dhéantar freagairtí beartais ó údaráis cibearshlándála agus inniúlachtaí forfheidhmithe dlí. D'fhéadfadh cibeartheagmhais mhórscála cur isteach ar sholáthar seirbhísí riachtanacha ar fud AE. Tá gá le freagairt agus bainistiú éifeachtach géarchéime ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, dá bhrí sin, atá sa bhreis ar bheartais thiomnaithe agus ionstraimí níos leithne don dlúthpháirtíocht agus don chúnamh frithpháirteach san Eoraip. Ina theannta sin, is rud tábhachtach do lucht déanta beartas, do lucht tionscail agus d’úsáideoirí, dá bhrí sin, measúnú rialta a dhéanamh ar staid na cibearshlándála agus na hathléimneachta san Aontas, ar bhonn shonraí iontaofa an Aontais, agus forbairtí, dúshláin agus bagairtí amach anseo a thuar go córasach, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal domhanda araon.

(4)  Tá líon na gcibear-ionsaithe ag dul i méid agus tá cosaintí níos láidre agus níos daingne de dhíth ar gheilleagar agus sochaí nasctha atá níos leochailí do chibearbhagairtí agus do chibear-ionsaithe. Cé gurb iondúil go dtarlaíonn cibear-ionsaithe thar theorainneacha, áfach, is ar bhonn náisiúnta is mó a dhéantar freagairtí beartais ó údaráis chibearshlándála agus inniúlachtaí forfheidhmithe dlí. D'fhéadfadh cibeartheagmhais mhórscála cur isteach ar sholáthar seirbhísí riachtanacha ar fud AE. Tá gá le freagairt agus bainistiú éifeachtach géarchéime ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, dá bhrí sin, atá sa bhreis ar bheartais thiomnaithe agus ionstraimí níos leithne don dlúthpháirtíocht agus don chúnamh frithpháirteach san Eoraip. Ina theannta sin, is rud tábhachtach do lucht déanta beartas, do lucht tionscail agus d’úsáideoirí, dá bhrí sin, measúnú rialta a dhéanamh ar staid na cibearshlándála agus na hathléimneachta san Aontas, ar bhonn shonraí iontaofa an Aontais, agus forbairtí, dúshláin agus bagairtí amach anseo a thuar go córasach, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal domhanda araon.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  I bhfianaise an mhéadaithe ar na dúshláin cibearshlándála atá roimh an Aontas, tá gá le sraith chuimsitheach beart a bheadh sa bhreis ar ghníomhaíocht a rinneadh roimhe seo ar leibhéal an Aontais agus a chothódh cuspóirí a threisíonn a chéile. Ar na cuspóirí sin tá an gá le hinniúlachtaí agus ullmhacht na Ballstát agus gnólachtaí a mhéadú, agus comhar agus comhordú a fheabhsú sna Ballstáit uile agus in institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí uile an Aontais. Thairis sin, ó rud é gur dual do chibearbhagairtí a bheith gan beann ar theorainneacha, is gá méadú a dhéanamh ar inniúlachtaí ar leibhéal an Aontais a d’fhéadfadh a bheith ina gcomhlánú ar ghníomhaíocht sna Ballstát, go háirithe maidir le cibeartheagmhais agus cibear-géarchéimeanna mórscála trasteorann. Tá breis iarrachtaí ag teastáil freisin chun feasacht saoránach agus gnólachtaí a ardú i dtaca le saincheisteanna cibearshlándála. Ina theannta sin, ba cheart an mhuinín as an margadh aonair digiteach a fheabhsú trí fhaisnéis thrédhearcach a chur ar fáil maidir le leibhéal slándála táirgí agus seirbhísí TFC. Is féidir an méid sin a éascú trí dheimhniú ar fud an Aontais lena ndéantar ceanglais choiteanna chibearshlándála agus critéir mheastóireachta a leagan síos in earnálacha agus margaí náisiúnta.

(5)  I bhfianaise an mhéadaithe ar na dúshláin chibearshlándála atá roimh an Aontas, tá gá le sraith chuimsitheach beart a bheadh sa bhreis ar ghníomhaíocht a rinneadh roimhe seo ar leibhéal an Aontais agus a chothódh cuspóirí a threisíonn a chéile. Ar na cuspóirí sin tá an gá le hinniúlachtaí agus ullmhacht na mBallstát agus gnólachtaí a mhéadú, agus comhar agus comhordú a fheabhsú sna Ballstáit uile agus in institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí uile an Aontais. Thairis sin, ós rud é gur dual do chibearbhagairtí a bheith gan beann ar theorainneacha, is gá méadú a dhéanamh ar inniúlachtaí ar leibhéal an Aontais a d’fhéadfadh a bheith ina gcomhlánú ar ghníomhaíocht na mBallstát, go háirithe maidir le cibeartheagmhais agus cibearghéarchéimeanna mórscála trasteorann. Tá breis iarrachtaí ag teastáil freisin chun feasacht saoránach agus gnólachtaí a ardú i dtaca le saincheisteanna cibearshlándála. Ina theannta sin, ós rud é go mbaineann teagmhais slándála an bonn de mhuinín, go háirithe i measc tomhaltóirí, i soláthraithe seirbhíse digití agus sa mhargadh aonair digiteach, ba cheart muinín a fheabhsú tuilleadh trí fhaisnéis thrédhearcach a chur ar fáil maidir le leibhéal slándála tháirgí agus sheirbhísí TFC. Is féidir an méid sin a éascú trí dheimhniú caighdeánaithe ar fud an Aontais, trí bhrath ar chaighdeáin Eorpacha nó idirnáisiúnta agus trí cheanglais choiteanna chibearshlándála agus critéir mheastóireachta a chur ar fáil in earnálacha agus margaí náisiúnta. Chomh maith le deimhniú uile-Aontais, tá réimse beart deonach ar cheart don earnáil phríobháideach féin a ghlacadh chun go neartófar iontaoibh i slándáil tháirgí agus sheirbhísí TFC, go háirithe i bhfianaise go bhfuil ag méadú de shíor ar an bhfáil atá ar ghléasanna IoT. Mar shampla, ba cheart úsáid níos éifeachtaí a bhaint as criptiú agus teicneolaíochtaí eile chomh maith le teicneolaíochtaí amhail blocshlabhra chun cibear-ionsaithe rathúla a chosc, d’fhonn feabhas a chur ar shlándáil fhaisnéis na n-úsáideoirí deiridh agus ar chumarsáid agus ar shlándáil fhoriomlán na gcóras gréasán agus faisnéise san Aontas.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Cé go bhfuil ról tábhachtach ag deimhniú agus foirmeacha eile um measúnú comhréireachta le haghaidh phróisis, tháirgí agus sheirbhísí TFC, is gá cur chuige ilghnéitheach a ghlacadh chun cibearshlándáil a fheabhsú lena gcuimseofar daoine, próisis agus teicneolaíochtaí. Ba cheart do AE leanúint freisin de bhéim a leagan ar iarrachtaí eile agus iad a chur chun cinn, lena n-áirítear oideachas, oiliúint agus forbairt scileanna cibearshlándála; feasacht a ardú ar leibhéil chorparáideacha, feidhmiúcháin agus leibhéil an bhoird; roinnt dheonach faisnéise maidir le cibearbhagairtí a chur chun cinn; agus AE a aistriú ó chur chuige frithghníomhach go cur chuige réamhghníomhach i dtaca le freagairt ar bhagairtí trí bhéim a leagan ar chibear-ionsaithe rathúla a chosc.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Tá roinnt céimeanna tábhachtacha glactha cheana ag an Aontas chun cibearshlándáil a áirithiú agus chun an mhuinín as teicneolaíochtaí digiteacha a mhéadú. In 2013, glacadh straitéis chibearshlándála AE chun freagairt bheartais an Aontais do bhagairtí agus rioscaí cibearshlándála a threorú. Chun iarracht a dhéanamh cosaint níos fearr a thabhairt do mhuintir na hEorpa ar líne, in 2106 ghlac an tAontas an chéad ghníomh reachtach i réimse na cibearshlándála, Treoir (AE) 2016/1148 maidir le bearta le haghaidh le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (An Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise). Leis an Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise, leagadh síos ceanglais maidir le hinniúlachtaí náisiúnta i réimse na cibearshlándála, bunaíodh na chéad sásraí chun comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú idir na Ballstáit, agus tugadh isteach oibleagáidí maidir le bearta slándála agus fógraí faoi theagmhais i réimsí atá ríthábhachtach don gheilleagar agus don tsochaí amhail fuinneamh, iompar, uisce, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, cúram sláinte, bonneagar digiteach mar aon le príomhsholáthraithe seirbhísí digiteacha (i.e. innill chuardaigh, seirbhísí néalríomhaireachta agus margaí ar líne). Tugadh príomhról do ENISA maidir le tacú le cur chun feidhme na Treorach sin. Sa bhreis air sin, tosaíocht thábhachtach de chuid an Chláir Oibre Eorpaigh maidir leis an tSlándáil is ea an chibearchoireacht a chomhrac go héifeachtúil, agus tá sí ag cuidiú chun an cuspóir foriomlán, mar atá leibhéal ard cibearshlándála, a bhaint amach.

(7)  Tá roinnt céimeanna tábhachtacha glactha cheana ag an Aontas chun cibearshlándáil a áirithiú agus chun an mhuinín as teicneolaíochtaí digiteacha a mhéadú. In 2013, glacadh straitéis chibearshlándála AE chun freagairt bheartais an Aontais do bhagairtí agus rioscaí cibearshlándála a threorú. Chun iarracht a dhéanamh cosaint níos fearr a thabhairt do mhuintir na hEorpa ar líne, in 2016 ghlac an tAontas an chéad ghníomh reachtach i réimse na cibearshlándála, Treoir (AE) 2016/1148 maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (Treoir NIS). Le Treoir NIS, a mbeidh a rath ag brath ar chur chun feidhme éifeachtach ag na Ballstáit, leagadh síos ceanglais maidir le hinniúlachtaí náisiúnta i réimse na cibearshlándála, bunaíodh na chéad sásraí chun comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú idir na Ballstáit, agus tugadh isteach oibleagáidí maidir le bearta slándála agus fógraí faoi theagmhais i réimsí atá ríthábhachtach don gheilleagar agus don tsochaí amhail fuinneamh, iompar, uisce, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, cúram sláinte, bonneagar digiteach mar aon le príomhsholáthraithe seirbhísí digiteacha (i.e. innill chuardaigh, seirbhísí néalríomhaireachta agus margaí ar líne). Tugadh príomhról do ENISA maidir le tacú le cur chun feidhme na Treorach sin. Sa bhreis air sin, tosaíocht thábhachtach de chuid an Chláir Oibre Eorpaigh maidir leis an tSlándáil is ea an chibearchoireacht a chomhrac go héifeachtúil, agus tá sí ag cuidiú chun an cuspóir foriomlán, mar atá leibhéal ard cibearshlándála, a bhaint amach.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  I bhfianaise an mhéadaithe ar na dúshláin chibearshlándála atá roimh an Aontas, ba cheart méadú a dhéanamh ar na hacmhainní airgeadais agus daonna a leithdháiltear ar an nGníomhaireacht chun an ról níos tábhachtaí atá aici agus na cúraimí breise atá uirthi a léiriú, agus chun go léireofaí an ról ríthábhachtach atá aici in éiceachóras eagraíochtaí atá ag cosaint an éiceachórais dhigitigh Eorpaigh.

(11)  I bhfianaise an mhéadaithe ar na bagairtí agus dúshláin chibearshlándála atá roimh an Aontas, ba cheart méadú a dhéanamh ar na hacmhainní airgeadais agus daonna a leithdháiltear ar an nGníomhaireacht chun an ról níos tábhachtaí atá aici agus na cúraimí breise atá uirthi a léiriú, agus chun go léireofaí an ról ríthábhachtach atá aici in éiceachóras eagraíochtaí atá ag cosaint an éiceachórais dhigitigh Eorpaigh.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú le feasacht an phobail ar rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil a ardú, agus treoir a thabhairt do shaoránaigh agus d'eagraíochtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí aonair. Ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú freisin le dea-chleachtais agus réitigh a chur chun cinn ar leibhéal daoine aonair agus eagraíochtaí trí fhaisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le teagmhais shuntasacha a bhailiú agus a anailísiú, trí thuarascálacha a thiomsú d'fhonn treoir a thabhairt do ghnólachtaí agus do shaoránaigh agus trí leibhéal foriomlánna hullmhachta agus na hathléimneachtaa fheabhsú. Thairis sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, i gcomhar leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais, feachtais rialta for-rochtana agus oideachais phoiblí a eagrú a bheidh dírithe ar úsáideoirí deiridh, arb é is aidhm dóibh iompraíocht níos sábháilte ar líne a chur chun cinn i measc daoine aonair agus feasacht a ardú ar bhagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann sa chibearspás, lena n-áirítear cibearchoireacht amhail ionsaithe fioscaireachta, róbatlíonta, calaois airgeadais agus baincéireachta, mar aon le comhairle maidir le fíordheimhniú bunúsach agus cosaint sonraía chur chun cinn. Ba cheart ról lárnach a bheith ag an nGníomhaireacht maidir le feasacht a ardú i measc úsáideoirí deiridh i dtaca le slándáil gléasanna.

(28)  Ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú le feasacht an phobail ar rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil a ardú, agus treoir a thabhairt do shaoránaigh agus d’eagraíochtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí aonair. Ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú freisin le dea-chleachtais agus réitigh chibearshláinteachais a chur chun cinn, is é sin gnáthbhearta simplí ar féidir le daoine aonair agus eagraíochtaí a dhéanamh chun na rioscaí ó chibear-ionsaithe a laghdú, amhail fíordheimhniú ilfhactóra, paisteáil, criptiú, agus bainistiú rochtana. Ba cheart don Ghníomhaireacht é sin a dhéanamh trí fhaisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le teagmhais shuntasacha a bhailiú agus a anailísiú, trí thuarascálacha agus treoracha a thiomsú agus a fhoilsiú d’fhonn treoir a thabhairt do ghnólachtaí agus do shaoránaigh agus leibhéal foriomlán na hullmhachta agus na hathléimneachta a fheabhsú. Thairis sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, i gcomhar leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais, feachtais rialta for-rochtana agus oideachais phoiblí a eagrú a bheidh dírithe ar úsáideoirí deiridh, arb é is aidhm dóibh iompraíocht níos sábháilte ar líne a chur chun cinn i measc daoine aonair agus feasacht a ardú ar bhearta is féidir a ghlacadh chun bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann sa chibearspás a chosc, lena n-áirítear cibearchoireacht amhail ionsaithe fioscaireachta, ionsaí bogearraí éirice, fuadach, róbatlíonta, calaois airgeadais agus baincéireachta, mar aon le comhairle maidir le fíordheimhniú ilfhachtóra bunúsach, criptiú, paisteáil, prionsabail bainistithe rochtana, cosaint sonraí agus teicneolaíochtaí agus uirlisí anaithnidiúcháin a chuireann leis an tslándáil agus leis an bpríobháideachas a chur chun cinn. Ba cheart ról lárnach a bheith ag an nGníomhaireacht maidir le feasacht a ardú i measc úsáideoirí deiridh i dtaca le slándáil gléasanna agus le húsáid shlán seirbhísí, le slándáil trí dhearadh a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais, rud atá ríthábhachtach chun slándáil gléasanna nasctha a fheabhsú go háirithe d’úsáideoirí deiridh atá leochaileach lena n-áirítear leanaí, mar aon le príobháideachas trí dhearadh. Ba cheart don Ghníomhaireacht gach úsáideoir deiridh a spreagadh chun céimeanna iomchuí a ghlacadh chun go gcoiscfear agus go n-íoslaghdófar tionchar na dteagmhas a dhéanann difear do shlándáil a gcóras gréasán agus faisnéise. Ba cheart go mbunófaí comhpháirtíochtaí le hinstitiúidí acadúla a bhfuil tionscnaimh taighde acu i réimsí ábhartha na cibearshlándála.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  Ba cheart don Ghníomhaireacht na Ballstáit agus soláthraithe seirbhíse a spreagadh chun a gcaighdeáin ghinearálta slándála a fheabhsú ionas gur féidir le gach úsáideoir idirlín na céimeanna riachtanacha a ghlacadh chun a chibearshlándáil phearsanta a áirithiú. Go háirithe, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse agus monaróirí táirgí aon táirge nó seirbhís nach gcomhlíonann caighdeáin chibearshlándála a tharraingt siar nó a athchúrsáil. I gcomhar le húdaráis inniúla, féadfaidh ENISA faisnéis a scaipeadh maidir le leibhéal cibearshlándála na dtáirgí agus na seirbhísí atá le fáil sa mhargadh inmheánach, agus foláirimh a eisiúint atá dírithe ar sholáthraithe agus monaróirí agus a cheangal orthu slándáil a dtáirgí agus a seirbhísí, lena n-áirítear cibearshlándáil, a fheabhsú.

(35)  Ba cheart don Ghníomhaireacht na Ballstáit agus soláthraithe seirbhíse a spreagadh chun a gcuid caighdeán ginearálta slándála a fheabhsú ionas go ndéanfaidh gach úsáideoir idirlín na bearta is gá chun a chuid cibearshlándála pearsanta a áirithiú. Go háirithe, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse agus monaróirí táirgí aon táirge nó seirbhís nach gcomhlíonann caighdeáin chibearshlándála a tharraingt siar nó a athchúrsáil. I gcomhar leis na húdaráis inniúla, féadfaidh ENISA faisnéis a scaipeadh maidir le leibhéal cibearshlándála na dtáirgí agus na seirbhísí atá á dtairiscint sa mhargadh inmheánach, agus foláirimh a eisiúint dírithe ar sholáthraithe agus monaróirí agus a cheangal orthu slándáil, lena n-áirítear cibearshlándáil, a dtáirgí agus a seirbhísí a fheabhsú. Ba cheart do ENISA na foláirimh sin a dhéanamh poiblí ar an suíomh gréasáin tiomnaithe d’fhaisnéis a chur ar fáil maidir le scéimeanna um dheimhniú. Ba cheart don Ghníomhaireacht treoirlínte a tharraingt suas maidir le híoscheanglais slándála le haghaidh gléasanna TF a dhíoltar san Aontas nó a onnmhairítear ón Aontas. D’fhéadfaí iarraidh ar mhonaróirí i dtreoirlínte den sórt sin dearbhú i scríbhinn a chur ar fáil lena ndeimhnítear nach bhfuil crua-earraí, bogearraí ná comhpháirteanna dochtearraí ag gléas le haon leochaileachtaí slándála aitheanta arbh fhéidir mí-úsáid a bhaint astu, ná aon phasfhocal nach bhfuil criptithe ná aon chód rochtana nach bhfuil criptithe ann a bhfuil ar a gcumas glacadh le nuashonruithe ón monaróir atá fíordheimhnithe agus iontaofa, go bhfuil san áireamh i bhfreagairt an díoltóra maidir le gléas a bhfuil leochaileacht ann ordlathas leigheasanna leordhóthanacha agus go gcuireann díoltóirí úsáideoirí deiridh ar an eolas nuair a thiocfaidh deireadh leis an tacaíocht slándála don ghléas sin.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(36 a)  Is uirlís dheonach iad caighdeáin atá faoi thionchar ag an margadh lena soláthraítear ceanglais agus treoir theicniúil, agus a eascraíonn as próiseas oscailte, trédhearcach agus cuimsitheach. Éascaítear, le húsáid caighdeán, comhlíonadh earraí agus seirbhísí le dlí an Aontais agus tacaítear le beartais Eorpacha i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 maidir le caighdeánú Eorpach. Ba cheart don Ghníomhaireacht dul i gcomhairle agus comhoibriú go rialta le heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú, go háirithe tráth a ullmhaítear scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 44

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(44)  Ba cheart Buanghrúpa Geallsealbhóirí a bheith ag an nGníomhaireacht mar chomhlacht comhairliúcháin, chun idirphlé rialta leis an earnáil phríobháideach, le heagraíochtaí tomhaltóirí agus le geallsealbhóirí ábhartha eile a áirithiú. Ba cheart don Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí, arna bhunú ag an mBord Bainistíochta ar thogra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, díriú ar shaincheisteanna atá ábhartha do gheallsealbhóirí agus ba cheart dó na saincheisteanna sin a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta. Mar gheall ar chomhdhéanamh an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí agus na cúraimí atá sannta don Ghrúpa sin, ar grúpa é nach mór dul i gcomhairle leis i ndáil leis an dréacht-Chlár Oibre go háirithe, ba cheart gur leor ionadaíocht na ngeallsealbhóirí in obair na Gníomhaireachta.

(44)  Ba cheart Buanghrúpa Geallsealbhóirí a bheith ag an nGníomhaireacht mar chomhlacht comhairleach, chun idirphlé rialta leis an earnáil phríobháideach, le heagraíochtaí tomhaltóirí, leis an saol acadúil agus le geallsealbhóirí ábhartha eile a áirithiú. Ba cheart don Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí, arna bhunú ag an mBord Bainistíochta ar thogra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, díriú ar shaincheisteanna atá ábhartha do gheallsealbhóirí agus ba cheart dó na saincheisteanna sin a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta. Chun rannpháirtíocht chuí na ngeallsealbhóirí sa chreat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a áirithiú, ba cheart don Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí comhairle a thabhairt maidir le cé acu na táirgí agus na seirbhísí TFC a chumhdófar i scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil amach anseo, agus ba cheart dó a mholadh don Choimisiúin iarraidh ar an nGníomhaireacht scéimeanna iarrthacha maidir le táirgí agus seirbhísí TFC den sórt sin a ullmhú, ar a tionscnamh féin nó tar éis do gheallsealbhóirí ábhartha tograí a thíolacadh. I bhfianaise chomhdhéanamh an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí agus na gcúraimí atá sannta don Ghrúpa sin, grúpa ar cheart dul i gcomhairle leis i ndáil leis an dréacht-Chlár Oibre go háirithe, ba cheart go n-áiritheofaí ionadaíocht éifeachtúil agus chothrom na ngeallsealbhóirí in obair na Gníomhaireachta.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 46

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(46)  Chun uathriail agus neamhspleáchas iomlán na Gníomhaireachta a áirithiú agus le go mbeidh sí in ann cúraimí nua breise a chomhlíonadh, lena n-áirítear cúraimí éigeandála gan choinne, ba cheart go ndeonófaí don Ghníomhaireacht buiséad uathrialach leordhóthanach, a dheonú di, a mbeidh a ioncam ag teacht, den chuid is mó, ó ranníocaíocht ón Aontas agus ó ranníocaíochtaí ó thríú tíortha atá rannpháirteach in obair na Gníomhaireachta. Ba cheart do thromlach fhoireann na Gníomhaireachta a bheith ag gabháil go díreach do chur chun feidhme oibríochtúil shainordú na Gníomhaireachta. Ba cheart cead a bheith ag an mBallstát óstach, nó ag Ballstát ar bith eile, ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh le hioncam na Gníomhaireachta. Ba cheart go leanfadh nós imeachta buiséid an Aontais de bheith infheidhme a mhéid a bhaineann le haon fhóirdheontais atá inmhuirearaithe ar bhuiséad ginearálta an Aontais. Thairis sin, ba cheart don Chúirt Iniúchóirí cuntais na Gníomhaireachta a iniúchadh chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú.

(46)  Chun uathriail agus neamhspleáchas iomlán na Gníomhaireachta a áirithiú agus chun go mbeidh sí in ann cúraimí breise agus nua a chomhlíonadh, lena n-áirítear cúraimí éigeandála gan choinne, ba cheart go ndeonófaí don Ghníomhaireacht buiséad uathrialach leordhóthanach, a mbeidh a ioncam ag teacht, den chuid is mó, ó ranníocaíocht ón Aontas agus ó ranníocaíochtaí ó thríú tíortha atá rannpháirteach in obair na Gníomhaireachta. Ba cheart do thromlach fhoireann na Gníomhaireachta a bheith ag gabháil go díreach do chur chun feidhme oibríochtúil shainordú na Gníomhaireachta. Ba cheart cead a bheith ag an mBallstát óstach, nó ag Ballstát ar bith eile, ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh le hioncam na Gníomhaireachta. Ba cheart go leanfadh nós imeachta buiséid an Aontais de bheith infheidhme a mhéid a bhaineann le haon fhóirdheontais atá inmhuirearaithe ar bhuiséad ginearálta an Aontais. Thairis sin, ba cheart don Chúirt Iniúchóirí cuntais na Gníomhaireachta a iniúchadh chun trédhearcacht, cuntasacht, éifeachtúlacht agus éifeachtacht an chaiteachais a áirithiú.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47)  Is é an measúnú comhréireachta an próiseas lena léirítear ar comhlíonadh ceanglais shainiúla a bhaineann le táirge, próiseas, seirbhís, córas, duine nó comhlacht. Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart a mheas gur cineál measúnú comhréireachta an deimhniú i dtaca le gnéithe cibearshlándála táirge, próisis, seirbhís, córas nó meascán díobh sin ar fad ("táirgí agus seirbhísí TFC") arna dhéanamh ag tríú páirtí neamhspleách seachas an monaróir táirgí nó an soláthraí seirbhíse. Ní dhearbhaíonn an deimhniú, per se, go bhfuil na táirgí agus na seirbhísí TFC deimhnithe slán ó thaobh na cibearshlándála de. Is nós imeachta agus modheolaíocht theicniúil é chun a léiriú gur tástáladh táirgí agus seirbhísí TFC agus go gcomhlíonann siad ceanglais áirithe chibearshlándála a leagtar síos in áiteanna eile, mar shampla mar a shonraítear i gcaighdeáin theicniúla.

(47)  Is é an measúnú comhréireachta an próiseas lena léirítear ar comhlíonadh ceanglais shonraithe a bhaineann le táirge, próiseas, seirbhís, córas, duine nó comhlacht. Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart a mheas gur cineál measúnú comhréireachta an deimhniú i dtaca le gnéithe agus cleachtais chibearshlándála atá i gceist le táirge, próisis, seirbhís, córas nó meascán díobh sin ar fad (“táirgí agus seirbhísí TFC”) arna dhéanamh ag tríú páirtí nó trí nós imeachta féindearbhaithe comhréireachta. Ní dhearbhaíonn an deimhniú, per se, go bhfuil na táirgí agus na seirbhísí TFC deimhnithe slán ó thaobh na cibearshlándála de agus ba cheart an t-úsáideoir deiridh a chur ar an eolas faoi sin. Ina áit sin, is nós imeachta agus modheolaíocht theicniúil é chun a léiriú gur tástáladh táirgí agus seirbhísí TFC, mar aon leis na bunphróisis agus bunchórais, agus go gcomhlíonann siad ceanglais áirithe chibearshlándála a leagtar síos in áiteanna eile, mar shampla mar a shonraítear iad i gcaighdeáin theicniúla.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48)  Bíonn ról tábhachtach ag deimhniú i ndáil le cibearshlándáil i dtaobh muinín agus slándáil i dtáirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú. Ní bheidh rath ar an margadh aonair digiteach, agus go háirithe ar an ngeilleagar sonraí agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla, ach amháin má tá muinín ag an bpobal i gcoitinne go bhfuil leibhéal áirithe dearbhaithe ag na táirgí agus seirbhísí sin i dtaca le cibearshlándáil. Is samplaí iad gluaisteáin nasctha agus gluaisteáin uathoibrithe, feistí leighis leictreonacha, córais rialaithe um uathoibriú tionsclaíoch nó eangaí cliste de na hearnálacha ina bhfuil deimhniú á úsáid go forleathan cheana féin nó ina meastar a mbeidh sé in úsáid go luath. Na hearnálacha sin atá á rialú leis an Treoir maidir le slándáil gréasán agus faisnéise, is earnálacha iad ina bhfuil deimhniú cibearshlándála criticiúil.

(48)  Bíonn ról bunriachtanach ag deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil i dtaobh muinín agus slándáil i dtáirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú. Ní bheidh rath ar an margadh aonair digiteach, agus go háirithe ar an ngeilleagar sonraí agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla, ach amháin má tá muinín ag an bpobal i gcoitinne go bhfuil ardleibhéal dearbhaithe ag na táirgí agus seirbhísí sin i dtaca le cibearshlándáil. Is samplaí iad gluaisteáin nasctha agus gluaisteáin uathoibrithe, gléasanna leighis leictreonacha, córais rialaithe uathoibrithe thionsclaíoch nó eangaí cliste de na hearnálacha ina bhfuil deimhniú á úsáid go forleathan cheana féin nó ina meastar a mbeidh sé in úsáid go luath. Na hearnálacha sin atá á rialú le Treoir NIS, is earnálacha iad ina bhfuil deimhniú cibearshlándála criticiúil.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 50

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(50)  Faoi láthair, ní bhaintear úsáid as deimhniúchán cibearshlándála táirgí agus seirbhísí TFC ach ar bhonn teoranta. Nuair a úsáidtear é, is iondúil gur ar leibhéal na mBallstát a dhéantar amhlaidh, nó faoi chuimsiú scéimeanna arna stiúradh ag lucht tionscail. Sa chomhthéacs sin, i bprionsabal ní aithnítear deimhniú a eisíonn údarás náisiúnta cibearshlándála amháin sna Ballstáit eile. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar chuideachtaí a dtáirgí agus a seirbhísí a dheimhniú i roinnt Ballstát ina n-oibríonn siad d'fhonn a bheith rannpháirteach i nósanna imeachta soláthair náisiúnta, mar shampla. Ina theannta sin, cé go bhfuil scéimeanna nua ag teacht chun cinn, is cosúil nach bhfuil aon chur chuige comhleanúnach agus iomlánaíoch ann maidir le saincheisteanna cothrománacha cibearshlándála, i réimse Idirlíon na Rudaí Nithiúla, mar shampla. Tá easnaimh agus éagsúlachtaí suntasacha sna scéimeanna atá ann cheana ó thaobh cumhdach táirgí, leibhéil dearbhaithe, critéir shubstainteacha agus úsáid iarbhír.

(50)  Faoi láthair, ní bhaintear úsáid as deimhniú cibearshlándála tháirgí agus sheirbhísí TFC ach ar bhonn teoranta. Nuair a úsáidtear é, is iondúil gur ar leibhéal na mBallstát a dhéantar amhlaidh, nó faoi chuimsiú scéimeanna arna stiúradh ag lucht tionscail. Sa chomhthéacs sin, i bprionsabal ní aithnítear deimhniú a eisíonn údarás náisiúnta cibearshlándála amháin sna Ballstáit eile. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar chuideachtaí a dtáirgí agus a seirbhísí a dheimhniú i roinnt Ballstát ina n-oibríonn siad d’fhonn a bheith rannpháirteach i nósanna imeachta soláthair náisiúnta, mar shampla, agus ar an gcaoi sin ag cur lena gcostas. Ina theannta sin, cé go bhfuil scéimeanna nua ag teacht chun cinn, is cosúil nach bhfuil aon chur chuige comhleanúnach agus iomlánaíoch ann maidir le saincheisteanna cothrománacha cibearshlándála, i réimse Idirlíon na Rudaí Nithiúla, mar shampla. Tá easnaimh agus éagsúlachtaí suntasacha sna scéimeanna atá ann cheana ó thaobh cumhdach táirgí, leibhéil dearbhaithe rioscabhunaithe, critéir shubstainteacha agus úsáid iarbhír.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 52

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(52)  I bhfianaise an mhéid thuasluaite, is gá creat Eorpach um dheimhniúchán cibearshlándála a bhunú lena leagfaí síos na príomhcheanglais chothrománacha i dtaca le scéimeanna Eorpacha um dheimhniúchán cibearshlándála a fhorbairt agus lena leomhfar deimhnithe le haghaidh táirgí agus seirbhísí TFC a aithint agus a úsáid sna Ballstáit uile. Ba cheart dhá chuspóir a bheith ag an gcreat Eorpach: ar lámh amháin, ba cheart go gcuideodh sé chun muinín a mhéadú as táirgí agus as seirbhísí TFC a deimhníodh faoi na scéimeanna sin. Ar an lámh eile, ba cheart go seachnódh sé iolrú deimhnithe náisiúnta cibearshlándála atá ag teacht salach ar a chéile nó a bhfuil forluí eatarthu agus, ar an gcaoi sin, ba cheart go laghdódh sé na costais do ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh digiteach aonair. Ba cheart go mbeadh na scéimeanna sin neamh-idirdhealaitheach agus bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus / nó ar chaighdeáin an Aontais, ach amháin i gcás ina bhfuil na caighdeáin sin neamhéifeachtach nó míchuí i dtaca le cuspóirí dlisteanacha an Aontais a chomhlíonadh ina thaobh sin.

(52)  I bhfianaise an mhéid thuas, is gá cur chuige comhchoiteann agus creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú lena leagfaí síos na príomhcheanglais chothrománacha i dtaca le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a fhorbairt agus lena lamhálfar aithint agus úsáid deimhnithe le haghaidh tháirgí agus sheirbhísí TFC sna Ballstáit uile. Agus an méid sin á dhéanamh, tá sé riachtanach go gcuirfear le scéimeanna náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ann cheana, chomh maith le córais um aitheantas frithpháirteach, go háirithe SOG-IS, agus an fhéidearthacht a chruthú aistriú rianúil a dhéanamh ó scéimeanna atá ann cheana faoi na córais sin chuig scéimeanna faoin gcreat nua Eorpach. Ba cheart dhá chuspóir a bheith ag an gcreat Eorpach: ar lámh amháin, ba cheart go gcuideodh sé le muinín a mhéadú as táirgí agus as seirbhísí TFC a deimhníodh faoi na scéimeanna sin. Ar an lámh eile, ba cheart go seachnódh sé iolrú deimhnithe náisiúnta i ndáil le cibearshlándáil atá ag teacht salach ar a chéile nó a bhfuil forluí eatarthu agus, ar an gcaoi sin, ba cheart go laghdódh sé na costais do ghnóthais atá ag oibriú sa mhargadh digiteach aonair. I gcás inár tháinig deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil in áit scéim náisiúnta, ba cheart go nglacfaí le deimhnithe arna n-éisiúint faoin scéim Eorpach mar dheimhnithe bailí i gcásanna ina raibh gá le deimhniú faoi scéim náisiúnta. Ba cheart go mbeadh na scéimeanna á dtreorú ag slándáil trí dhearadh agus na prionsabail dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 2016/679. Ba cheart dóibh a bheith neamh-idirdhealaitheach agus bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus / nó ar chaighdeáin an Aontais, ach amháin i gcás ina bhfuil na caighdeáin sin neamhéifeachtach nó míchuí i dtaca le cuspóirí dlisteanacha an Aontais a chomhlíonadh ina thaobh sin.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 52 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(52a)  Ba cheart go mbunófaí an creat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ar bhealach aonfhoirmeach sna Ballstáit uile chun go seachnófaí “siopadóireacht deimhniúcháin” bunaithe ar éagsúlachtaí i gcostais nó leibhéil déine idir na Ballstáit.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 55

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(55)  Ba cheart gurb é cuspóir scéimeanna Eorpacha um dheimhniúchán cibearshlándála a áirithiú go ndéanfaidh táirgí agus seirbhísí arna ndeimhniú faoi scéim den chineál sin ceanglais shonraithe a chomhlíonadh. Ar na ceanglais sin tá an cumas an fód a sheasamh, ar leibhéal áirithe dearbhaithe, i gcoinne bearta arb é is aidhm leo an bonn a bhaint d’infhaighteacht, de bharántúlacht, de shláine agus de rúndacht sonraí pearsanta a stóráiltear, a tharchuirtear nó a phróiseáiltear nó na feidhmeanna gaolmhara atá ag na táirgí, próisis, seirbhísí agus scéimeanna sin nó na seirbhísí a tháirgeann siad nó ar féidir rochtain a fháil orthu trína mbíthin sin de réir bhrí an Rialacháin seo. Ní sé indéanta a leagan amach go mionsonraithe sa Rialachán seo na ceanglais chibearshlándála a bhaineann leis na táirgí agus seirbhísí TFC uile. Tá riachtanais táirgí agus seirbhísí TFC agus riachtanais ghaolmhara chibearshlándála chomh héagsúil sin le chéile go bhfuil sé deacair ceanglais ghinearálta a leagan síos maidir le cibearshlándáil a bheadh bailí ar bhonn uilechoiteann. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, tuairim leathan agus tuairim ghinearálta den chibearshlándáil a ghlacadh chun críche an deimhnithe agus, mar chomhlánú air sin, tacar cuspóirí sonracha cibearshlándála a leagan síos is gá a thabhairt san áireamh agus scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil á gceapadh. Maidir leis na módúlachtaí trína ndéanfar na cuspóirí sin a bhaint amach i dtaca le táirgí agus seirbhísí TFC sonracha, ba cheart iad a mhionsonrú tuilleadh ar leibhéal na scéime aonair um dheimhniú, arna glacadh ag an gCoimisiún, trí thagairt a dhéanamh do chaighdeáin nó do shonraíochtaí teicniúla, mar shampla.

(55)  Ba cheart gurb é cuspóir scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil rannchuidiú le leibhéal ard cosanta don úsáideoir deiridh agus le hiomaíocht Eorpach, agus borradh a chur faoi leibhéal na slándála laistigh den mhargadh aonair digiteach, agus go sonrach, a áirithiú go ndéanfaidh táirgí agus seirbhísí arna ndeimhniú faoi scéim ceanglais shonraithe a chomhlíonadh. Ar na ceanglais sin tá an cumas seasamh, ar leibhéal áirithe dearbhaithe, i gcoinne beart arb é is aidhm leo an bonn a bhaint ó infhaighteacht, ó bharántúlacht, ó shláine agus ó rúndacht sonraí a stóráiltear, a tharchuirtear nó a phróiseáiltear nó na feidhmeanna gaolmhara atá ag na próisis, táirgí, seirbhísí agus scéimeanna sin nó na seirbhísí a tháirgeann siad nó ar féidir rochtain a fháil orthu trína mbíthin sin de réir bhrí an Rialacháin seo. Ní sé indéanta a leagan amach go mionsonraithe sa Rialachán seo na ceanglais chibearshlándála a bhaineann le táirgí agus seirbhísí TFC uile. Tá riachtanais tháirgí agus sheirbhísí TFC agus riachtanais ghaolmhara chibearshlándála chomh héagsúil sin le chéile go bhfuil sé an-deacair ceanglais ghinearálta a leagan síos maidir le cibearshlándáil a bheadh bailí ar bhonn uilechoiteann. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, tuairim leathan agus ghinearálta den chibearshlándáil a ghlacadh chun críche an deimhnithe agus, mar chomhlánú air sin, tacar cuspóirí sonracha cibearshlándála a leagan síos is gá a thabhairt san áireamh agus scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil á ndearadh. Maidir leis na módúlachtaí trína ndéanfar na cuspóirí sin a bhaint amach i dtaca le táirgí agus seirbhísí TFC sonracha, ba cheart iad a mhionsonrú tuilleadh ar leibhéal na scéime aonair um dheimhniú, arna glacadh ag an gCoimisiún, trí thagairt a dhéanamh do chaighdeáin nó do shonraíochtaí teicniúla, mar shampla. Ba cheart go ndearfar gach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil sa chaoi go spreagfar gach gníomhaí a bhfuil baint acu leis an earnáil lena mbaineann caighdeáin slándála, noirm theicniúla agus na prionsabail “slándáil trí dhearadh” a fhorbairt agus a ghlacadh, ag gach céim de shaolré an táirge nó na seirbhíse. I gcás ina ndéantar foráil sa scéim um dheimhniú maidir le marcanna agus lipéid, ní mór achoimre a thabhairt ar na coinníollacha faoinar féidir na marcanna nó na lipéid sin a úsáid. Léireodh lipéad den chineál sin, a d’fhéadfadh a bheith i bhfoirm lógó digiteach nó cód mearfhreagartha (QR), na rioscaí a bhaineann le feidhmiú agus úsáid tháirgí agus sheirbhísí TFC agus ba cheart don lipéad a bheith soiléir agus sothuigthe don úsáideoir deiridh.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 55 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(55a)  I bhfianaise treochtaí nuálaíochta, agus rochtain agus líon na ngléasanna IoT atá ag méadú de shíor i ngach earnáil den tsochaí, ní mór aird ar leith a thabhairt ar shlándáil gach gléas IoT, fiú na cinn is simplí. Dá bhrí sin, toisc gur phríomh-mhodh é deimhniú chun muinín sa mhargadh a mhéadú agus chun slándáil agus athléimneacht a mhéadú, ba cheart béim a leagan ar tháirgí agus seirbhísí IoT sa chreat nua Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, chun a leochaileacht a laghdú agus iad a dhéanamh níos sábháilte do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(56)  Ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún iarraidh ar ENISA scéimeanna iarrthacha a ullmhú le haghaidh táirgí nó seirbhísí TFC sonracha. Ina dhiaidh sin, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún, ar bhonn na scéime iarrthaí arna moladh ag ENISA, an scéim Eorpach um dheimhniúchán cibearshlándála a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Agus aird á tabhairt ar an gcuspóir ginearálta agus na cuspóirí slándála arna sainaithint sa Rialachán seo, ba cheart a shonrú sna scéimeanna Eorpacha um dheimhniúchán cibearshlándála arna nglacadh ag an gCoimisiún, sraith íosta eilimintí a bhaineann leis an ábhar, an raon feidhme agus feidhmiú na scéime aonair. Ba cheart a áireamh orthu sin, inter alia, raon feidhme agus cuspóirí an deimhnithe cibearshlándála, lena n-áirítear na catagóirí táirgí agus seirbhísí TFC a chumhdaítear, mionsonrú na gceanglas cibearshlándála, mar shampla, trí thagairt do chaighdeáin ábhartha nó do shonraíochtaí teicniúla, na critéir agus na modhanna sonracha meastóireachta, agus an leibhéal dearbhaithe atá beartaithe: bunúsach, suntasach agus/nó ard.

(56)  Ba cheart do ENISA suíomh gréasáin tiomnaithe a choinneáil a mbeadh uirlís ar líne ann atá éasca le húsáid lena liostaítear faisnéis ar na scéimeanna glactha, scéimeanna iarrthacha, agus scéimeanna atá iarrtha ag an gCoimisiún. Agus aird á tabhairt ar an gcuspóir ginearálta agus na cuspóirí slándála arna sainaithint sa Rialachán seo, ba cheart a shonrú sna scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil arna nglacadh ag an gCoimisiún, sraith íosta eilimintí a bhaineann leis an ábhar, an raon feidhme agus feidhmiú na scéime aonair. Ba cheart a áireamh orthu sin, inter alia, raon feidhme agus cuspóirí an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil, lena n-áirítear na catagóirí de tháirgí agus seirbhísí TFC a chumhdaítear, mionsonrú na gceanglas cibearshlándála, mar shampla, trí thagairt do chaighdeáin ábhartha nó do shonraíochtaí teicniúla, na critéir agus na modhanna sonracha meastóireachta a bhaineann le feidhmiú agus úsáid tháirge, phróiseas nó sheirbhís TFC, an riosca atá iontu agus an leibhéal dearbhaithe atá beartaithe: slán ó thaobh feidhmíochta de, is é sin, leibhéil dearbhaithe a bhfuil méid áirithe slándála feidhmiúla iontu, atá slán go suntasach, slán go hard nó aon mheascán díobh siúd. Níor cheart go léireofaí leis na leibhéil dearbhaithe slándáil iomlán, chun nach gcuirfí an t-úsáideoir deiridh ar míthreoir. Ba cheart breithniú a dhéanamh freisin ar shaolré iomlán an táirge. Chun a shoiléiriú cad iad na rioscaí a bhfuil táirge nó seirbhís ar leith deartha chun a bheith in ann iad a sheasamh, ba cheart do ENISA comhordú a dhéanamh ar thiomsú seicliosta ina liostaítear na rioscaí a gceaptar a bheadh i ndán do phróiseas, táirge nó seirbhís TFC ag catagóir úsáideoirí ar leith i dtimpeallacht ar leith.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(56 a)  Ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún iarraidh ar ENISA scéimeanna iarrthacha a ullmhú le haghaidh táirgí nó seirbhísí TFC sonracha. Ba cheart an chumhacht gníomhartha áirithe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú do tháirgí agus seirbhísí TFC. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna le saineolaithe sna mBallstát, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. Agus na gníomhartha tarmligthe á nglacadh aige, ba cheart don Choimisiún na scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil do tháirgí agus seirbhísí TFC a bhunú ar aon scéim iarrthach ábhartha arna moladh ag ENISA. Chun tacú le muinín agus intuarthacht sa chreat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, déanfar feasacht an phobail a ardú chuige sin.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(56b)  I measc na modhanna meastóireachta agus nósanna imeachta measúnaithe a bhaineann le gach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart haiceáil eiticiúil a chur chun cinn ar leibhéal Aontais, arb é is aidhm dó laigí agus leochaileachtaí ag gléasanna agus córais faisnéise a aimsiú trí ghníomhaíochtaí beartaithe agus scileanna haiceálaithe mailíseacha a thuar.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 58

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(58)  A luaithe a ghlacfar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart go mbeidh monaróirí táirgí TFC nó soláthraithe seirbhísí TFC in ann iarratas a chur isteach ar dheimhniú dá dtáirgí agus dá seirbhísí ó chomhlacht um measúnú comhréireachta a roghnóidh siad féin. Ba cheart do chomhlacht creidiúnaithe creidiúnú a dhéanamh ar chomhlachtaí um measúnú comhréireachta má chomhlíonann siad ceanglais shonracha áirithe. Eiseofar creidiúnú le haghaidh uastréimhse cúig bliana agus féadfar é a athnuachan faoi na coinníollacha céanna ar choinníoll go gcomhlíonann an comhlacht um measúnú comhréireachta na ceanglais. Ba cheart do na comhlachtaí creidiúnaithe aisghairm a dhéanamh ar chreidiúnú comhlachta um measúnú comhréireachta i gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha don chreidiúnú, nó nach bhfuil siad á gcomhlíonadh níos mó nó i gcás ina sáraíonn bearta a dhéanfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta an Rialachán seo.

(58)  A luaithe a ghlacfar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, ba cheart go mbeadh monaróirí tháirgí TFC nó soláthraithe sheirbhísí TFC in ann iarratas a chur isteach ar dheimhniú dá bpróisis, dá dtáirgí, nó dá seirbhísí chuig comhlacht um measúnú comhréireachta a roghnóidh siad féin, nó a dhearbhú iad féin go bhfuil a dtáirgí nó seirbhísí i gcomhréir leis an scéim Eorpach ábhartha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. Ba cheart do chomhlacht creidiúnaithe creidiúnú a dhéanamh ar chomhlachtaí um measúnú comhréireachta má chomhlíonann siad ceanglais shonracha áirithe a leagtar amach sa Rialachán seo. Ba cheart creidiúnú a eisiúint le haghaidh uastréimhse cúig bliana agus féadfar é a athnuachan faoi na coinníollacha céanna ar choinníoll go gcomhlíonann an comhlacht um measúnú comhréireachta na ceanglais. Ba cheart do na comhlachtaí creidiúnaithe aisghairm a dhéanamh ar chreidiúnú comhlachta um measúnú comhréireachta i gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha don chreidiúnú, nó nach bhfuil siad á gcomhlíonadh níos mó nó i gcás ina sáraíonn bearta a dhéanfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta an Rialachán seo. D’fhonn a áirithiú go ndéanfar creidiúnú ar bhonn aonfhoirmeach ar fud an Aontais Eorpaigh, ba cheart go mbeadh údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú faoi réir athbhreithniú piaraí le haghaidh na nósanna imeachta chun comhlíonadh na dtáirgí atá faoi réir deimhniú i ndáil le cibearshlándáil a sheiceáil.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 59

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(59)  Is gá a cheangal ar na Ballstáit ar fad údarás maoirseachta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ainmniú chun maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch le ceanglais an Rialacháin seo agus leis na scéimeanna ábhartha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. Ba cheart do na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú gearáin a láimhseáil arna gcur isteach ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha i ndáil le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ina gcríoch, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach. Ina theannta sin, ba cheart dóibh oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta eile um dheimhniú nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi na cásanna sin inar féidir nach bhfuil táirgí agus seirbhísí TFC ag comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo nó na scéimeanna cibearshlándála ar leith.

(59)  Is gá a cheangal ar na Ballstáit ar fad údarás maoirseachta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ainmniú chun maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo agus na scéimeanna ábhartha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch. Ba cheart do na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú gearáin a láimhseáil arna dtaisceadh ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha i ndáil le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ina gcríocha, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach. Ina theannta sin, ba cheart dóibh oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta eile um dheimhniú nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi neamhchomhlíonadh féideartha cheanglais an Rialacháin seo nó scéimeanna sonracha i ndáil le cibearshlándáil ag táirgí agus seirbhísí TFC. Thairis sin, ba cheart dóibh maoirseacht agus fíorú a dhéanamh ar chomhlíonadh na bhféindearbhuithe comhréireachta agus ar an bhfíoras gur eisigh comhlachtaí um measúnú comhréireachta na deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, lena n-áirítear na rialacha arna nglacadh ag an nGrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil agus na ceanglais arna leagan amach sa scéim chomhfhreagrach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil. Tá comhar éifeachtach idir údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú fíor-riachtanach chun go gcuirfear scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus saincheisteanna teicniúla a bhaineann le cibearshlándáil tháirgí agus sheirbhísí TFC a chur chun feidhme go cuí. Ba cheart don Choimisiún an malartú faisnéise sin a éascú trí chóras tacaíochta faisnéise leictreonach ginearálta a chur ar fáil, mar shampla, an Córas Faisnéise agus Cumarsáide maidir le Faireachas Margaidh (ICSMS) agus Córas Mear-Rabhaidh an Aontais um tháirgí neamhbhia contúirteacha (RAPEX) atá in úsáid cheana féin ag údaráis faireachais margaidh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 63

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(63)  Chun na critéir maidir le creidiúnú comhlachtaí um measúnú comhréireachta a shonrú tuilleadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún. Ba cheart don Choimisiún na comhairliúcháin iomchuí a dhéanamh le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe. Ba cheart na comhairliúcháin sin a dhéanamh i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle na doiciméid uile a fháil ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus ba cheart rochtain chórasach a bheith ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

scriosta

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 65

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(65)  Ba cheart an nós imeachta scrúdúcháin a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil le haghaidh táirgí agus seirbhísí TFC; maidir leis na módúlachtaí a bhaineann leis an nGníomhaireacht fiosruithe a dhéanamh; agus maidir leis na cúinsí, na formáidí, agus na nósanna imeachta i dtaca le fógraí a thabhairt don Choimisiún faoi chomhlachtaí um measúnú comhréireachta arna gcreidiúnú ag údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú.

(65)  Ba cheart an nós imeachta scrúdúcháin a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil le haghaidh tháirgí, phróisis agus sheirbhísí TFC; maidir leis na módúlachtaí a bhaineann le fiosruithe a bheith á ndéanamh ag an nGníomhaireacht; agus maidir leis na cúinsí, na formáidí, agus na nósanna imeachta i dtaca le fógraí a thabhairt don Choimisiún faoi chomhlachtaí um measúnú comhréireachta arna gcreidiúnú ag údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú, agus éifeachtacht léirithe na huirlise leictreonaí lena dtugtar fógra “Eagraíochtaí a sainíodh agus a dtugtar fógra dóibh faoi chur chuige nua” (“New Approach Notified and Designated Organisations” (NANDO)) a chur san áireamh.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 66

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(66)  Ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar oibríochtaí na Gníomhaireachta go neamhspleách. Ba cheart aird a thabhairt sa mheastóireacht ar an nGníomhaireacht a cuspóirí a bhaint amach, ar a cleachtais oibre agus ar ábharthacht a cúraimí. Ba cheart a mheas sa mheastóireacht freisin tionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht an chreata Eorpaigh um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

(66)  Ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar oibríochtaí na Gníomhaireachta go neamhspleách. Ba cheart a bheith san áireamh sa mheastóireacht dlisteanacht agus éifeachtacht chaiteachas na Gníomhaireachta, a héifeachtúlacht i mbaint amach a cuspóirí agus cur síos ar a cleachtais oibre agus ar ábharthacht a cúraimí. Ba cheart a mheas sa mheastóireacht freisin tionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht an chreata Eorpaigh um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  ciallaíonn "táirge nó seirbhís TFC" aon eilimint nó grúpa eilimintí de chórais gréasán agus faisnéise;

(11)  ciallaíonn “próiseas, táirge nó seirbhís TFC” aon tairge, seirbhís, phróiseas, chóras nó meascán díobh sin ar eilimint é de chórais gréasán agus faisnéise;

 

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs. Má ghlactar leis beidh gá le hathruithe comhfhreagracha tríd síos.)

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11 a)  ciallaíonn “údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú” údarás de chuid Ballstáit atá freagrach as cúraimí monatóireachta, forfheidhmithe agus maoirseachta maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil ar a chríoch;

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16 a)  ciallaíonn “féindearbhú comhréireachta” ráiteas ón monaróir go bhfuil a phróiseas, táirge nó seirbhís TFC i gcomhréir le scéim shonraithe Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi na cúraimí a shanntar di leis an Rialachán seo chun críche cur le leibhéal ard cibearshlándála san Aontas.

1.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi na cúraimí a shanntar di leis an Rialachán seo chun críche cur le leibhéal ard comhchoiteann cibearshlándála a bhaint amach, chun cibear-ionsaithe a chosc san Aontas, chun ilroinnt sa mhargadh inmheánach a laghdú agus a fheidhmiú a fheabhsú.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht inniúlachtaí cibearshlándála ar leibhéal an Aontais a mhéadú chun gníomhaíocht na mBallstát i dtaca le cosc a chur ar chibearbhagairtí, agus freagairt orthu a chomhlánú, go háirithe i gcás teagmhais trasteorann.

5.  Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht le hinniúlachtaí cibearshlándála ar leibhéal an Aontais a mhéadú chun bearta na mBallstát i dtaca le cosc a chur le cibearbhagairtí agus freagairt dóibh a chomhiomlánú agus a threisiú, go háirithe i gcás teagmhais trasteorann.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht úsáid an deimhnithe a chur chun cinn, trí rannchuidiú, i measc nithe eile, le creat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú agus a chothabháil ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le Teideal III den Rialachán seo, d'fhonn trédhearcacht an dearbhaithe cibearshlándála do tháirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú agus, ar an gcaoi sin, muinín sa mhargadh digiteach inmheánach a threisiú.

6.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht úsáid an deimhnithe chun cinn agus ag an am céanna seachnóidh sí an ilroinnt a eascraíonn as easpa comhordaithe idir scéimeanna um dheimhniú atá ann faoi láthair san Aontas. Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht le bunú agus le coinneáil creat um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ar leibhéal an Aontais i gcomhréir le hAirteagal 43 go hAirteagal 54 [Teideal III], d’fhonn trédhearcacht an dearbhaithe cibearshlándála do tháirgí agus seirbhísí TFC a mhéadú agus, ar an gcaoi sin, an mhuinín as an margadh aonair digiteach a threisiú.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht leibhéal ard feasachta ar shaincheisteanna a bhaineann le cibearshlándáil a chur chun cinn i measc na saoránach agus na ngnólachtaí.

7.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht leibhéal ard feasachta ar shaincheisteanna a bhaineann le cibearshlándáil a chur chun cinn i measc na saoránach, na n-údarás agus na ngnólachtaí.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  cúnamh agus comhairle a chur ar fáil, go háirithe trína tuairim neamhspleách a thabhairt agus obair ullmhúcháin a dhéanamh, ar fhorbairt agus athbhreithniú bheartas agus dlí an Aontais i réimse na cibearshlándála, agus ar thionscnaimh beartais agus dlí earnáilsonrach i gcás ina bhfuil ábhair a bhaineann le cibearshlándáil i gceist.

1.  cúnamh agus comhairle a chur ar fáil ar fhorbairt agus athbhreithniú bheartas agus dlí an Aontais i réimse na cibearshlándála, agus ar thionscnaimh beartais agus dlí earnáilsonrach i gcás ina bhfuil ábhair a bhaineann le cibearshlándáil i gceist;

Réasúnú

Ba cheart go mbeadh rogha ionstraime ar fáil don Ghníomhaireacht chun a cuid cúraimí a dhéanamh.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  cuidiú leis an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí, arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 2016/679, treoirlínte a fhorbairt chun a shonrú, ar an leibhéal teicniúil, na coinníollacha lena gceadófar do rialaitheoirí sonraí úsáid dhleathach a bhaint as sonraí pearsanta chun críocha shlándáil TF agus é mar chuspóir acu a mbonneagar a chosaint trí ionsaithe i gcoinne a gcóras faisnéise a bhrath agus a bhlocáil, i gcomhthéacs an mhéid a leanas: (i) Rialachán (AE) Uimh. 2016/6791a; (ii) Treoir (AE) 2016/11481b; agus (iii) Treoir 2002/58/CE1c;

 

_________________

 

1a Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

 

1b (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

 

1c Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta le haghaidh leibhéal ard coiteann slándála gréasán agus córas faisnéise ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).

Réasúnú

Sásraí cuí comhair a bhunú.

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe 4 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  leibhéal slándála feabhsaithe maidir le cumarsáidí leictreonacha a chur chun cinn, lena n-áirítear trí shaineolas agus comhairle a chur ar fáil agus malartú dea-chleachtas idir na húdaráis inniúla a éascú;

(2)  leibhéal slándála feabhsaithe maidir le cumarsáidí leictreonacha, stóráil sonraí agus próiseáil sonraí a chur chun cinn, lena n-áirítear trí shaineolas agus comhairle a chur ar fáil agus malartú dea-chleachtas idir na húdaráis inniúla a éascú;

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht éascaíocht maidir le tionscadal fadtéarmach Eorpach cibearshlándála a bhunú agus a sheoladh chun tacú le fás thionscal cibearshlándála neamhspleách AE, agus chun príomhshruthú a dhéanamh ar chibearshlándáil i ngach forbairt TFC de chuid an Aontais Eorpaigh.

Réasúnú

Ba cheart go gcuirfeadh ENISA comhairle ar reachtóirí maidir le hullmhú beartas a chuirfeadh ar chumas AE breith suas le tionscail slándála TF i dtríú tíortha. Ba cheart go mbeadh an tionscadal inchomparáide ó thaobh scála de lenar baineadh amach cheana sa tionscal eitlíochta (sampla Airbus). Tá gá leis seo chun tionscal TFC AE níos láidre, níos ceannasaí agus níos iontaofa a fhorbairt (féach staidéar PE 614.531 de chuid an Aonaid um Réamhamharc Eolaíoch (STOA)).

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 5 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Arna iarraidh sin do dhá Bhallstát nó níos mó lena mbaineann, agus chun críche comhairle a thabhairt maidir le teagmhais a chosc sa todhchaí agus chun na críche sin amháin, tacóidh an Ghníomhaireacht le fiosrú teicniúil ex post a bhunú nó rachaidh sé féin ina bhun tar éis fógra a fháil ó ghnóthais lena mbaineann maidir le teagmhais a bhfuil tionchar suntasach nó substaintiúil acu de bhun Threoir (AE) 2016/1148. Déanfaidh an Ghníomhaireacht fiosrúchán den chineál sin freisin, i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, tar éis iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ón gCoimisiún i gcás teagmhais a mbeidh tionchar acu ar bhreis agus dhá Bhallstát.

Arna iarraidh sin do Bhallstát amháin nó níos mó de na Ballstáit lena mbaineann, agus chun críche comhairle a thabhairt maidir le teagmhais a chosc sa todhchaí agus chun na críche sin amháin, tacóidh an Ghníomhaireacht le fiosrú teicniúil ex post nó rachaidh sé féin ina bhun tar éis fógra a fháil ó ghnóthais a ndearnadh difear dóibh maidir le teagmhais a bhfuil tionchar suntasach nó substaintiúil acu de bhun Threoir (AE) 2016/1148. Déanfaidh an Ghníomhaireacht fiosrúchán den chineál sin freisin, i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, tar éis iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ón gCoimisiún i gcás teagmhais a mbeidh tionchar acu ar bhreis agus dhá Bhallstát.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 8 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  tuarascálacha ó fhoinsí náisiúnta a chomhiomlánú d'fhonn cuidiú chun feasacht staide choiteann a bhunú;

(a)  tuarascálacha ó fhoinsí náisiúnta agus idirnáisiúnta a chomhiomlánú d’fhonn cuidiú chun feasacht staide choiteann a bhunú;

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 a)  measúnaithe a dhéanamh, i gcomhar leis an nGrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil, ar na nósanna imeachta chun deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil a eisiúint arna gcur i bhfeidhm ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51, d’fhonn cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta a áirithiú agus deimhnithe á n-éisiúint acu.

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 b)  seiceálacha neamhspleácha ex-post a dhéanamh go treimhsiúil ar chomhlíonadh scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ag táirgí agus seirbhísí TFC deimhnithe;

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  treoirlínte a thiomsú agus a fhoilsiú agus dea-chleachtais a fhorbairt maidir le ceanglais cibearshlándála táirgí agus seirbhísí TFC, i gcomhar leis na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú agus le lucht tionscal;

(3)  treoirlínte a thiomsú agus a fhoilsiú agus dea-chleachtais a fhorbairt, lena n-áirítear ar prionsabail cibearshláinteachais agus ar chúldoirse rúnda a dhíspreagadh, maidir le ceanglais chibearshlándála de tháirgí agus seirbhísí TFC, i gcomhar leis na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú agus le lucht tionscail i bpróiseas foirmiúil, caighdeánaithe agus trédhearcach;

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta do bhainistiú riosca agus slándáil táirgí agus seirbhísí TFC a bhunú agus a ghlacadh, agus, i gcomhar leis na Ballstáit, comhairle agus treoirlínte a tharraingt suas maidir leis na réimsí teicniúla a bhaineann leis na riachtanais slándála d'oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha agus do sholáthraithe seirbhíse digití, agus maidir le caighdeáin atá ann cheana, lena n-áirítear caighdeáin náisiúnta na mBallstát, de bhun Airteagal 19(2) de Threoir (EU) 2016/1148;

(b)  comhairliúchán le comhlachtaí idirnáisiúnta um chaighdeánú agus le heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú mar le forbairt caighdeán, chun a áirithiú go mbeadh na caighdeáin arna n-úsáid i scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil oiriúnach agus chun bunú agus glacadh caighdeán Eorpach agus idirnáisiúnta ábhartha do bhainistiú riosca agus slándáil tháirgí agus sheirbhísí TFC a éascú, agus, i gcomhar leis na Ballstáit, comhairle agus treoirlínte a tharraingt suas maidir leis na réimsí teicniúla a bhaineann leis na riachtanais slándála d’oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha agus do sholáthraithe seirbhíse digití, agus maidir le caighdeáin atá ann cheana, lena n-áirítear caighdeáin náisiúnta na mBallstát, de bhun Airteagal 19(2) de Threoir (AE) 2016/1148;

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  treoirlínte a tharraingt suas maidir le conas agus cathain a chuirfidh na Ballstáit a chéile ar an eolas nuair a thagann siad ar eolas faoi leochaileacht nach bhfuil aitheanta go poiblí i bpróiseas, táirge nó seirbhís TFC atá deimhnithe i gcomhréir le Teideal III den Rialachán seo, lena n-áirítear treoirlínte maidir le comhordú a dhéanamh ar bheartais nochta leochaileachtaí;

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b b)  treoirlínte a tharraingt suas maidir le híoscheanglais slándála le haghaidh ghléasanna TF a chuirtear ar mhargadh an Aontais nó a onnmhairítear ón Aontas;

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  faisnéis maidir leis an gcibearshlándáil, arna cur ar fáil ag institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais, a thiomsú, a eagrú agus a chur ar fáil don phobal trí thairseach tiomnaithe;

(d)  faisnéis maidir leis an gcibearshlándáil, lena n-áirítear faisnéis maidir le teagmhais shuntasacha chibearshlándála agus sáruithe móra faisnéise, arna cur ar fáil ag institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais, a thiomsú, a eagrú agus a chur ar fáil don phobal trí thairseach thiomnaithe;

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  feasacht an phobail ar rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil a ardú, agus treoir a thabhairt do shaoránaigh agus d'eagraíochtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí aonair;

(e)  feasacht an phobail ar rioscaí a bhaineann le cibearshlándáil a ardú, treoir a thabhairt do shaoránaigh agus d’eagraíochtaí maidir le dea-chleachtais le haghaidh úsáideoirí agus bearta láidre coisctheacha TF agus cosaint sonraí agus príobháideachas iontaofa a chur chun cinn;

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(g a)  tacaíocht a thabhairt do chomhar níos dlúithe agus do mhalartú dea-chleachtas i measc na mBallstát maidir le hoideachas cibearshlándála, cibearshláinteachas agus feasacht;

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  comhairle a chur ar an Aontas agus ar na Ballstáit maidir le riachtanais agus tosaíochtaí taighde i réimse na cibearshlándála, d’fhonn gurbh fhéidir freagairtí éifeachtacha a thabhairt ar rioscaí agus bagairtí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear maidir le teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide nua agus cinn atá ag teacht chun cinn, agus d’fhonn teicneolaíochtaí seachanta rioscaí a úsáid go héifeachtúil;

(a)  réamhchomhairliúchán le grúpaí úsáideoirí ábhartha a áirithiú agus comhairle a chur ar an Aontas agus ar na Ballstáit maidir le riachtanais agus tosaíochtaí taighde i réimse na cibearshlándála, d’fhonn gurbh fhéidir freagairtí éifeachtacha a thabhairt ar rioscaí agus bagairtí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear maidir le teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide nua agus cinn atá ag teacht chun cinn, agus d’fhonn teicneolaíochtaí seachanta rioscaí a úsáid go héifeachtach;

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh an Bord Bainistíochta comhdhéanta d’ionadaí amháin ó gach Ballstát agus beirt ionadaithe arna gceapadh ag an gCoimisiún. Beidh cearta vótála ag na hionadaithe uile.

1.  Beidh an Bord Bainistíochta comhdhéanta d’ionadaí amháin ó gach Ballstát agus beirt ionadaithe arna gceapadh ag an gCoimisiún agus ag Parlaimint na hEorpa. Beidh cearta vótála ag na hionadaithe uile.

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  measúnú a dhéanamh ar an tuarascáil chomhdhlúite bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus í a ghlacadh faoin 1 Iúil an bhliain ina dhiaidh sin, agus an measúnú agus an tuarascáil a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an gCúirt Iniúchóirí. Beidh na cuntais san áireamh sa tuarascáil bhliantúil agus tabharfar tuairisc inti ar an gcaoi ar chomhlíon an Ghníomhaireacht a cuid táscairí feidhmíochta. Poibleofar an tuarascáil bhliantúil;

(e)  measúnú a dhéanamh ar an tuarascáil chomhdhlúite bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus í a ghlacadh agus an measúnú agus an tuarascáil a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an gCúirt Iniúchóirí faoin 1 Iúil an bhliain ina dhiaidh sin. Beidh na cuntais san áireamh sa tuarascáil bhliantúil, tabharfar tuairisc inti ar éifeachtacht an chaiteachais agus déanfar measúnú ar éifeachtúlacht na Gníomhaireachta agus ar a mhéid a chomhlíon sí a cuid táscairí feidhmíochta. Poibleofar an tuarascáil bhliantúil;

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1 – pointe m

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(m)  an Stiúrthóir Riaracháin a cheapadh agus, i gcás inarb ábhartha, síneadh a chur lena théarma oifige nó é a chur as oifig i gcomhréir le hAirteagal 33 den Rialachán seo;

(m)  an Stiúrthóir Riaracháin a cheapadh trí phróiseas roghnúcháin bunaithe ar chritéir ghairmiúla agus, i gcás inarb ábhartha, síneadh a chur lena théarma nó a téarma oifige nó é nó í a chur as oifig i gcomhréir le hAirteagal 33 den Rialachán seo;

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1 – pointe o

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(o)  gach cinneadh a dhéanamh maidir le bunú struchtúir inmheánacha na Gníomhaireachta agus maidir le modhnú an struchtúir sin, más gá, ag cur san áireamh riachtanais ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus ag féachaint do bhainistiú fónta buiséid;

(o)  gach cinneadh a dhéanamh maidir le bunú struchtúir inmheánacha na Gníomhaireachta agus maidir le modhnú na struchtúr sin, más gá, ag cur san áireamh riachtanais ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, mar a liostaítear iad sa Rialachán seo, agus ag féachaint do bhainistiú fónta buiséid;

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc do Pharlaimint na hEorpa maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas nuair a iarrtar sin air nó uirthi. Féadfaidh an Chomhairle iarraidh ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc a thabhairt maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas.

2.  Tabharfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc bhliantúil do Pharlaimint na hEorpa maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas nuair a iarrtar sin air nó uirthi. Féadfaidh an Chomhairle iarraidh ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisc a thabhairt maidir le comhlíonadh a dhualgas nó a dualgas.

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar mholadh ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Buanghrúpa Geallsealbhóirí a bhunú, agus beidh an buanghrúpa sin comhdhéanta de shaineolaithe aitheanta atá ina n-ionadaithe ar na geallsealbhóirí ábhartha, amhail an tionscal TFC, soláthraithe líonraí nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil don phobal, grúpaí tomhaltóirí, saineolaithe acadúla ar an gcibearshlándáil agus ionadaithe údarás inniúil a dtugtar fógra dóibh faoin [Treoir lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach] chomh maith le húdaráis um fhorfheidhmiú an dlí agus údaráis um maoirseacht ar chosaint sonraí.

1.  Bunóidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó arna mholadh sin don Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Buanghrúpa Geallsealbhóirí, agus beidh an buanghrúpa sin comhdhéanta de shaineolaithe aitheanta atá ina n-ionadaithe ar na geallsealbhóirí ábhartha, amhail tionscal TFC agus soláthraithe gréasán nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil don phobal, go háirithe tionscal agus soláthraithe TFC na hEorpa, comhlachais d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, grúpaí agus comhlachais tomhaltóirí, saineolaithe acadúla i réimse na cibearshlándála, eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú mar a shainmhínítear iad i bpointe (8) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012, na gníomhaireachtaí agus comhlachtaí earnálacha ábhartha de chuid an Aontais, agus ionadaithe údarás inniúil a dtugtar fógra dóibh faoin [Treoir lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach] chomh maith le húdaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis um maoirseacht ar chosaint sonraí.

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Tréimhse dhá bhliain go leith a bheidh i dtéarma oifige chomhaltaí an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Ní fhéadfaidh comhaltaí an Bhoird Bainistíochta a bheith ina gcomhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Beidh saineolaithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit i dteideal a bheith i láthair ag na cruinnithe agus páirt a ghlacadh in obair an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Más rud é nach comhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí iad, tabharfar cuireadh chuig na cruinnithe d'ionadaithe comhlachtaí eile a mheasann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin atá ábhartha do na cruinnithe agus tabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

4.  Tréimhse dhá bhliain go leith a bheidh i dtéarma oifige chomhaltaí an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Ní fhéadfaidh comhaltaí an Bhoird Bainistíochta agus an Bhoird Feidhmiúcháin, seachas an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a bheith ina gcomhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Beidh saineolaithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit i dteideal a bheith i láthair ag na cruinnithe agus páirt a ghlacadh in obair an Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí. Más rud é nach comhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí iad, tabharfar cuireadh chuig na cruinnithe d’ionadaithe comhlachtaí eile a mheasann an Stiúrthóir Feidhmiúcháin atá ábhartha do na cruinnithe agus tabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Tabharfaidh an Buanghrúpa Geallsealbhóirí comhairle don Ghníomhaireacht maidir le feidhmiú a gníomhaíochtaí. Tabharfaidh sé, go háirithe, comhairle don Stiúrthóir Feidhmiúcháin maidir le togra a tharraingt suas le haghaidh chlár oibre na Gníomhaireachta agus maidir le cumarsáid a áirithiú leis na geallsealbhóirí ábhartha agus maidir le haon saincheist a bhaineann leis an gclár oibre.

5.  Tabharfaidh an Buanghrúpa Geallsealbhóirí comhairle don Ghníomhaireacht maidir le feidhmiú a gníomhaíochtaí. Tabharfaidh sé, go háirithe, comhairle don Stiúrthóir Feidhmiúcháin maidir le togra a tharraingt suas le haghaidh chlár oibre na Gníomhaireachta agus maidir le cumarsáid a áirithiú leis na geallsealbhóirí ábhartha agus maidir le haon saincheist a bhaineann leis an gclár oibre. Féadfaidh sé a mholadh freisin go n-iarrfaidh an Coimisiún ar an nGníomhaireacht scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú i gcomhréir le hAirteagal 44, ar a tionscnaimh féin nó tar éis tíolacadh tograí ó gheallsealbhóirí ábhartha.

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5 a.  Tabharfaidh an Buanghrúpa Geallsealbhóirí comhairle don Ghníomhaireacht maidir le hullmhú na scéimeanna iarrthacha Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go ndéanfar faisnéis iomchuí oibiachtúil iontaofa a bhfuil teacht uirthi go héasca a thabhairt don phobal, go háirithe maidir le torthaí a cuid oibre. Poibleoidh sí freisin na dearbhuithe leasa a dhéanfar i gcomhréir le hAirteagal 22.

2.  Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go ndéanfar faisnéis iomchuí oibiachtúil iontaofa a bhfuil teacht uirthi go héasca a thabhairt don phobal, go háirithe maidir le díospóireachtaí agus torthaí a cuid oibre. Poibleoidh sí freisin na dearbhuithe leasa a dhéanfar i gcomhréir le hAirteagal 22.

Réasúnú

Ní mór don trédhearcacht a bheith in-fhorfheidhmithe, agus cur i bhfeidhm Airteagal 24 á chur san áireamh

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Fianófar le Scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil go gcomhlíonann na táirgí agus seirbhísí TFC a deimhníodh i gcomhréir le scéim den chineál sin, ceanglais sonracha i dtaca lena gcumas, ar leibhéal áirithe dearbhaithe, seasamh i gcoinne bearta arb é is aidhm leo cur isteach ar infhaighteacht, ar bharántúlacht, ar shláine agus ar rúndacht sonraí pearsanta atá stóráilte nó tarchurtha nó próiseáilte nó ar na feidhmeanna nó na seirbhísí a chuirfidh na táirgí, próisis, seirbhísí agus scéimeanna sin ar fáil nó ar féidir iad a rochtain trína mbíthin seo.

Bunófar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil chun borradh a chur faoi leibhéal na slándála laistigh den mhargadh aonair digiteach agus chun cur chuige comhchuibhithe a ghlacadh, ar leibhéal an Aontais, maidir le deimhniú Eorpach, d’fhonn a áirithiú go gcuirfidh táirgí, seirbhísí agus córais TFC in aghaidh cibear-ionsaithe.Fianófar

leis go gcomhlíonann próisis, táirgí agus seirbhísí TFC a deimhníodh i gcomhréir le scéim den chineál sin, ceanglais agus saintréithe sonracha comhchoiteanna i dtaca lena gcumas, ar leibhéal áirithe dearbhaithe, cur i gcoinne bearta arb é is aidhm leo cur isteach ar infhaighteacht, ar bharántúlacht, ar shláine agus ar rúndacht sonraí atá stóráilte nó tarchurtha nó próiseáilte nó ar na feidhmeanna nó na seirbhísí a chuirfidh na próisis, táirgí, seirbhísí agus córais sin ar fáil nó ar féidir iad a rochtain trína mbíthin seo.

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 43 a

 

Clár Oibre

 

Tar éis dó dul i gcomhairle leis an nGrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil agus an Buanghrúpa Geallsealbhóirí agus tar éis dó formheas a fháil ón gCoimisiún, bunóidh ENISA clár oibre ina dtabharfar tuairisc ar na bearta comhchoiteanna atá le glacadh ar leibhéal an Aontais chun cur i bhfeidhm comhleanúnach an Teidil seo a áirithiú, agus ina mbeidh liosta tosaíochta tháirgí agus sheirbhísí TFC a measann sé go bhfuil gá le scéim Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil lena n-aghaidh.

 

Bunófar an clár oibre tráth nach déanaí ná [sé mhí tar éis don Rialachán seo teacht i bhfeidhm] agus bunófar clár oibre nua gach dhá bhliain ina dhiaidh sin. Cuirfear an clár oibre sin ar fáil go poiblí.

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Arna iarraidh sin don Choimisiún, ullmhóidh ENISA scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a chomhlíonann na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47 den Rialachán seo. Féadfaidh na Ballstáit nó an Grúpa Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil (an "Grúpa") arna bhunú le hAirteagal 53 a mholadh don Choimisiún scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú.

1.  Arna iarraidh sin don Choimisiún, ullmhóidh ENISA scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a chomhlíonann na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47 den Rialachán seo. Féadfaidh na Ballstáit nó an Grúpa Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil (an "Grúpa") arna bhunú le hAirteagal 53, nó an Buanghrúpa Geallsealbhóirí arna bhunú le hAirteagal 20, a mholadh don Choimisiún scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a ullmhú.

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Agus na scéimeanna iarrthacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo á n-ullmhú, rachaidh ENISA i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha go léir agus oibreoidh sé i ndlúthchomhar leis an nGrúpa. Maidir leis an scéim iarrthach a ullmhú, déanfaidh an Grúpa an cúnamh agus an chomhairle saineolais a theastaíonn ó ENISA ina leith a sholáthar do ENISA , lena n-airítear trí thuairimí a thabhairt nuair is gá.

2.  Agus na scéimeanna iarrthacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo á n-ullmhú, rachaidh ENISA i gcomhairle leis an mBuanghrúpa Geallsealbhóirí, go háirithe na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú agus na geallsealbhóirí ábhartha go léir eile, lena n-áirítear eagraíochtaí tomhaltóirí, i bpróiseas foirmiúil, caighdeánaithe agus trédhearcach agus oibreoidh sé i ndlúthchomhar leis an nGrúpa, agus na caighdeáin náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ann faoi láthair á gcur san áireamh. Tráth a ullmhófar gach scéim iarrthach, bunóidh ENISA seicliosta na rioscaí agus na ngnéithe cibearshlándála a ghabhann leo.

 

Maidir leis an scéim iarrthach a ullmhú, déanfaidh an Grúpa an cúnamh agus an chomhairle saineolais a theastaíonn ó ENISA ina leith a sholáthar do ENISA, lena n-airítear trí thuairimí a thabhairt nuair is gá.

 

I gcás inarb iomchuí, féadfaidh ENISA sainghrúpa Comhairliúcháin Geallsealbhóirí a bhunú freisin, a bheidh comhdhéanta de chomhaltaí den Bhuanghrúpa Geallsealbhóirí agus aon gheallsealbhóirí ábhartha eile le saineolas sonrach i réimse scéim iarrthach ar bith, a bheadh in ann tuilleadh cúnaimh agus comhairle a thabhairt.

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Déanfaidh ENISA an scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a tharchur chuig an gCoimisiún i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo.

3.  Déanfaidh ENISA an scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, arna hullmhú i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, a tharchur chuig an gCoimisiún, a dhéanfaidh measúnú ar a hoiriúnacht chun cuspóirí na hiarrata dá dtagraítear i mír 1 a bhaint amach.

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Urramóidh ENISA rúndacht ghairmiúil maidir leis an bhfaisnéis uile a fhaightear agus a cuid cúraimí á gcomhlíonadh aici faoin Rialachán seo.

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Féadfaidh an Coimisiún, ar bhonn na scéime iarrthaí arna moladh ag ENISA, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55(1), lena bhforáiltear maidir le scéimeanna deimhniúcháin Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil do tháirgí agus seirbhísí TFC a chomhlíonann ceanglais Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47 den Rialachán seo.

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55a, maidir le bunú scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil do tháirgí agus seirbhísí TFC a chomhlíonann ceanglais Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47 den Rialachán seo. Agus na gníomhartha tarmligthe á nglacadh aige, déanfaidh an Coimisiún na scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil do tháirgí agus seirbhísí TFC a bhunú ar aon scéim iarrthach ábhartha arna moladh ag ENISA. Féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle leis an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí agus a dhearcadh a chur san áireamh sula nglacfaidh sé na gníomhartha tarmligthe sin.

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 44 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Coinneoidh ENISA suíomh gréasáin tiomnaithe ar a mbeidh eolas ar scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, agus ar a ndéanfar iad a phoibliú.

5.  Coinneoidh ENISA suíomh gréasáin tiomnaithe ar a mbeidh faisnéis maidir le scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, lena n-áirítear faisnéis maidir leis na scéimeanna iarrthacha uile a d’iarr an Coimisiún ar ENISA a ullmhú.

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a dhearadh sa chaoi is go gcuirfear na cuspóirí slándála seo a leanas san áireamh, de réir mar is infheidhme:

Déanfar gach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a dhearadh sa chaoi is go gcuirfear ar a laghad na cuspóirí slándála seo a leanas san áireamh, a mhéid atá siad ábhartha:

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  a áirithiú go gcuirfear na bogearraí is déanaí ar fáil do tháirgí agus seirbhísí TFC nach bhfuil aon leochaileachtaí aitheanta iontu, agus go gcuirfear sásraí ar fáil chun nuashonrú slán a dhéanamh ar na bogearraí sin.

(g)  a áirithiú go gcuirfear na bogearraí agus crua-earraí is déanaí ar fáil do tháirgí agus seirbhísí TFC nach bhfuil aon leochaileachtaí aitheanta iontu; a áirithiú go bhfuil siad deartha agus curtha chun feidhme sa chaoi go dteorannaítear a soghabhálacht i leith leochaileachtaí agus a áirithiú go gcuirfear sásraí ar fáil chun nuashonrú slán a dhéanamh ar na bogearraí, lena n-áirítear nuashonruithe ar chrua-earraí agus nuashonruithe slándála uathoibríocha;

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(g a)  a áirithiú go bhfuil táirgí agus seirbhísí TFC á ndearadh agus á n-oibriú sa chaoi go bhfuil leibhéal ard cibearshlándála agus cosanta sonraí réamhshocraithe, i gcomhréir leis an bprionsabal “slándáil trí dhearadh”.

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ceann amháin nó níos mó de na leibhéil dearbhaithe seo a leanas a shonrú: bunúsach, suntasach agus/nó ard, maidir le táirgí nó seirbhísí TFC arna n-eisiúint faoin scéim sin.

1.  Féadfaidh gach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ceann amháin nó níos mó de na leibhéil dearbhaithe rioscabhunaithe seo a leanas a shonrú: “slán ó thaobh na feidhmíochta de”; “slán go suntasach” agus/nó “slán go hard”, maidir le táirgí nó seirbhísí TFC arna n-eisiúint faoin scéim sin.

 

Sainaithneofar na leibhéil dearbhaithe do gach scéim iarrthach Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ar bhonn na rioscaí a aithnítear sa seicliosta a bhunaítear in Airteagal 44(2) agus ar an bhfáil ar ghnéithe cibearshlándála chun dul i gcoinne na rioscaí sin i dtáirgí agus seirbhísí TFC a bhfuil feidhm ag an scéim um dheimhniú ina leith.

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Léireofar i ngach scéim an mhodheolaíocht measúnaithe nó próiseas meastóireachta atá le leanúint chun deimhnithe a éisiúint ag gach leibhéal dearbhaithe, ag brath ar an úsáid bheartaithe agus an riosca atá i dtáirgí agus i seirbhísí TFC faoin scéim sin.

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Comhlíonfaidh na leibhéil dearbhaithe bunúsach, suntasach agus ard na critéir a leanas faoi seach:

2.  Comhlíonfaidh na leibhéil dearbhaithe “slán ó thaobh na feidhmíochta de”, “slán go suntasach” agus/nó “slán go hard” na critéir a leanas faoi seach:

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe bunúsach do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim dheimhniúcháin Eorpach i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal teoranta muiníne i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe táirge nó seirbhíse TFC ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí, caighdeáin agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a laghdú;

(a)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe “slán ó thaobh na feidhmíochta de” do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal leordhóthanach muiníne i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe phróiseas, tháirge nó sheirbhís TFC ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí, caighdeáin agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a laghdú;

Leasú    77

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe suntasach do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim dheimhniúcháin Eorpach i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal suntasach muiníne i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe táirge nó seirbhíse TFC ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin theicniúla agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a laghdú go suntasach;

(b)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe “slán go suntasach” do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal suntasach muiníne i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe phróiseas, tháirge nó sheirbhís TFC ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin theicniúla agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a laghdú go suntasach;

Leasú    78

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe ard do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim dheimhniúcháin Eorpach i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal muiníne níos airde i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe táirge nó seirbhíse TFC ar fáil ná mar a chuireann deimhnithe ar leibhéal dearbhaithe suntasach ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin theicniúla agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a chosc.

(c)  tagróidh an leibhéal dearbhaithe “slán go hard” do dheimhniú arna eisiúint i gcomhthéacs scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, a chuireann leibhéal muiníne níos airde i gcáilíochtaí maíte nó dearbhaithe phróiseas, tháirge nó sheirbhís TFC ar fáil ná mar a chuireann deimhnithe ar leibhéal dearbhaithe atá slán go suntasach ar fáil, agus a ngabhann sonraíochtaí teicniúla, caighdeáin theicniúla agus nósanna imeachta teicniúla áirithe léi, lena n-áirítear rialuithe teicniúla, arb é is aidhm dóibh an baol atá ann go dtarlóidh teagmhais chibearshlándála a chosc. Beidh feidhm aige sin go háirithe maidir le táirgí agus seirbhísí atá beartaithe le húsáid ag oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha, mar a sainmhínítear in Airteagal 4(4) de Threoir 2016/1148/AE.

Leasú    79

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  I scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil beidh na gnéithe seo a leanas:

1.  I ngach scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, áireofar ar a laghad na gnéithe seo a leanas, i gcás inarb infheidhme:

Leasú    80

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  ábhar agus raon feidhme an deimhnithe, lena n-airítear an cineál nó na catagóirí táirgí agus seirbhísí TFC a chumhdófar;

(a)  ábhar agus raon feidhme na scéime um dheimhniú, lena n-airítear aon earnálacha sonracha a chumhdófar, agus cineál nó na catagóirí de tháirgí agus seirbhísí TFC a chumhdófar;

Leasú    81

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  sonrú mionchruinn na gceanglas cibearshlándála a ndéanfar meastóireacht ar na táirgí agus seirbhísí TFC ina leith, trí thagairt, mar shampla, do chaighdeáin an Aontais nó caighdeáin idirnáisiúnta nó do shonraíochtaí teicniúla;

(b)  sonrú mionchruinn na gceanglas cibearshlándála a ndéanfar meastóireacht ar na táirgí agus seirbhísí TFC ina leith, go háirithe trí thagairt do chaighdeáin idirnáisiúnta , Eorpacha, nó naisiúnta, nó do shonraíochtaí teicniúla;

Leasú    82

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  sonrú mionchruinn maidir le feidhm a bheith ag deimhniú a deonaíodh i leith táirge aonair agus don táirge sin amháin, nó a bheith ag réimse táirgí, mar shampla leaganacha éagsúla nó samhlacha de struchtúr an bhuntáirge chéanna;

Leasú    83

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  léiriú cibé an gceadaítear féindearbhú comhréireachta faoin scéim nó nach gceadaítear, agus an próiseas is infheidhme do mheasúnú comhréireachta nó féindearbhú comhréireachta nó dóibh araon;

Leasú    84

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c b)  ceanglais um dheimhniú a bheidh sainmhínithe sa chaoi go bhféadfaí deimhniú a ionchorprú nó a bheith bunaithe ar phróisis chórasacha chibearshlándála an táirgeora le linn dhearadh, fhorbairt agus shaolré an phróisis, an táirge nó na seirbhíse TFC;

Leasú    85

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  i gcás ina ndéantar foráil sa scéim maidir le marcanna agus lipéid, na coinníollacha faoinar féidir na marcanna nó na lipéid sin a úsáid;

(f)  i gcás ina ndéantar foráil sa scéim maidir le marcanna agus lipéid, amhail an lipéad Eorpach um Chomhréireacht chibearshlándála, lena léirítear go gcomhlíonann próiseas, tairge nó seirbhísí TFC critéir scéime, na coinníollacha faoinar féidir na marcanna nó na lipéid sin a úsáid;

Leasú    86

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  más rud é gur cuid den scéim an mhaoirseacht, na rialacha maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh cheanglais na ndeimhnithe, lena n-áirítear sásraí lena léiriú go bhfuil na ceanglais cibearshlándála shonraithe á gcomhlíonadh go leanúnach;

(g)  na rialacha maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh cheanglais na ndeimhnithe, lena n-áirítear sásraí lena léiriú go bhfuil na ceanglais chibearshlándála shonraithe á gcomhlíonadh go leanúnach, amhail, i gcás inarb ábhartha agus indéanta, nuashonruithe éigeantacha, nuashonruithe nó paistí den táirge, próisis nó seirbhís TFC lena mbaineann;

Leasú    87

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h)  coinníollacha maidir le raon feidhme an deimhnithe a dheonú, a choinneáil, a leanúint a shíneadh agus a laghdú;

(h)  coinníollacha maidir le raon feidhme an deimhnithe a dheonú, a choinneáil, a leanúint, a athnuachan, a shíneadh agus a laghdú;

Leasú    88

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i)  rialacha maidir le hiarmhairtí neamh-chomhréireachta táirgí agus seirbhísí TFC áirithe leis na ceanglais deimhniúcháin;

(i)  rialacha maidir le hiarmhairtí neamh-chomhréireachta tháirgí agus sheirbhísí TFC áirithe leis na ceanglais deimhniúcháin, agus faisnéis ghinearálta maidir le pionóis, mar a leagtar síos in Airteagal 54 den Rialachán seo;

Leasú    89

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(j)  rialacha maidir leis an gcaoi ina ndéanfar leochaileachtaí cibearshlándála i dtáirgí agus seirbhísí TFC nár braitheadh cheana a thuairisciú agus láimhseáil;

(j)  rialacha maidir leis an gcaoi ina ndéanfar leochaileachtaí cibearshlándála i dtáirgí agus seirbhísí TFC nár braitheadh cheana a thuairisciú agus a láimhseáil, lena n-airítear trí phróisis chomhordaithe nochta leochaileachtaí;

Leasú    90

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe l

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(l)  sainaithint a dhéanamh ar scéimeanna deimhniúcháin náisiúnta i ndáil le cibearshlándáil lena gcumhdaítear an cineál céanna nó na catagóirí céanna táirgí agus seirbhísí TFC;

(l)  sainaithint a dhéanamh ar scéimeanna um dheimhniú náisiúnta nó idirnáisiúnta i ndáil le cibearshlándáil, nó comhaontuithe idirnáisiúnta um aitheantas frithpháirteach atá ann cheana, lena gcumhdaítear an cineál céanna nó na catagóirí céanna de tháirgí agus seirbhísí TFC;

Leasú    91

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe m a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(m a)  uastréimhse bhailíochta na ndeimhnithe;

Leasú    92

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1 – pointe m b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(m b)  rialacha maidir le tástáil frithsheasmhachta agus athléimneachta don leibhéal dearbhaithe “slán go hard”.

Leasú    93

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás ina bhforálann gníomh sonrach den Aontas amhlaidh, féadfar deimhniú faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a úsáid chun an toimhdiú le riachtanais an ghnímh a léiriú.

3.  I gcás ina bhforálann gníomh sonrach den Aontas amach anseo amhlaidh, féadfar deimhniú faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a úsáid chun toimhde comhréireachta le ceanglais an ghnímh sin a léiriú.

Leasú    94

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Is deimhniú deonach a bheidh ann, mura sonraítear a mhalairt le dlí an Aontais.

2.  Beidh deimhniú faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil éigeantach do tháirgí agus do sheirbhísí TFC a bhfuil ardriosca iontu atá beartaithe le húsáid ag oibreoirí seirbhísí bunriachtanacha, mar a shainmhínítear in Airteagal 4(4) de Threoir 2016/1148/AE. Do gach táirge agus seirbhís TFC eile, beidh deimhniú deonach, ach amháin má fhoráiltear dá mhalairt i ndlí an Aontais.

Leasú    95

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Eiseoidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51 deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil de bhun an Airteagail ar bhonn critéir a chumhdaítear sa scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, arna glacadh de bhun Airteagal 44.

3.  Eiseoidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51 deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil de bhun an Airteagail seo ar bhonn critéir a chumhdaítear sa scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, arna glacadh de bhun Airteagal 44.

 

Mar mhalairt ar dheimhniú ó chomhlacht um mheasúnú comhréireachta, féadfaidh monaróirí táirge nó soláthraithe seirbhíse, i gcás ina bhfuil an fhéidearthacht sin ann faoin scéim i dtrácht, féindearbhú comhréireachta a dhéanamh ina ndearbhaíonn siad go gcomhlíonann próiseas, táirge nó seirbhís critéir na scéime um dheimhniú. I gcásanna mar sin, soláthróidh an monaróir táirge nó soláthraí seirbhíse, arna iarraidh sin, an féindearbhú comhréireachta don údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú a iarrann é agus do ENISA.

Leasú    96

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  De mhaolú ar mhír 3, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, féadfar foráil le scéim Eorpach áirithe um chibearshlándáil nach bhféadfar an deimhniú Eorpach um chibearshlándála a eisiúint ach amháin ag comhlacht poiblí. Is é a bheidh sa chomhlacht poiblí ceann amháin díobh seo a leanas:

4.  De mhaolú ar mhír 3, agus i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, amhail ar chúiseanna slándála náisiúnta, féadfar foráil le scéim Eorpach áirithe um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil nach bhféadfar an deimhniú Eorpach i ndáil le cibearshlándáil a eisiúint ach amháin ag comhlacht poiblí. Is é a bheidh sa chomhlacht poiblí ceann amháin díobh seo a leanas:

Leasú    97

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  An duine nádúrtha nó dlítheanach a chuireann a tháirgí nó a sheirbhísí TFC faoi bhráid an tsásra deimhniúcháin, cuirfidh sé an fhaisnéis go léir is gá chun an próiseas deimhniúcháin a dhéanamh ar fáil don chomhlacht um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51.

5.  An duine nádúrtha nó dlítheanach a chuireann a tháirgí nó a sheirbhísí TFC faoi bhráid an tsásra deimhniúcháin, cuirfidh sé an fhaisnéis go léir is gá chun an nós imeachta deimhniúcháin a dhéanamh ar fáil don chomhlacht um measúnú comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 51, lena n-áirítear faisnéis maidir le haon leochaileachtaí slándála is eol.

Leasú    98

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Eiseofar deimhnithe ar feadh uastréimhse trí bliana agus féadfar iad a athnuachan, faoi na coinníollacha céanna, ar choinníoll go leanfar de na ceanglais ábhartha a chomhlíonadh.

6.  Eiseofar deimhnithe agus beidh siad fós bailí ar feadh uastréimhse a shainmhíneofar i ngach scéim um dheimhniú agus féadfar iad a athnuachan, faoi na coinníollacha céanna, ar choinníoll go leanfar de cheanglais ábhartha na scéime sin, lena n-áirítear aon cheanglas athbhreithnithe nó leasaithe a chomhlíonadh.

Leasú    99

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6 a.  Leanfaidh deimhnithe de bheith bailí do na leaganacha nua go léir de phróiseas, táirge nó seirbhís, más é an phríomhchúis leis an leagan nua leochaileachtaí nó bagairtí slándála féideartha nó aitheanta a phaisteáil, a dheisiú nó dul i ngleic leo ar bhealach eile.

Leasú    100

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar do mhír 3, scoirfidh scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí agus seirbhísí TFC arna gcumhdach ag scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil d'éifeachtaí dlí a bheith acu ón dáta arna bhunú leis an ngníomh cur chun feidhme arna ghlacadh de bhun Airteagal 44(4). Scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá ann cheana agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí agus seirbhísí TFC nach gcumhdaítear le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, leanfaidh na scéimeanna sin de bheith infheidhme.

1.  Gan dochar do mhír 3, scoirfidh scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí agus seirbhísí TFC arna gcumhdach ag scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil d’éifeachtaí a bheith acu ón dáta arna bhunú leis an ngníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 44(4). Déanfaidh an Coimisiún monatóireacht ar chomhlíonadh na fomhíre seo, chun go seachnófar scéimeanna comhthráthacha. Scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil atá ann cheana agus na nósanna imeachta gaolmhara do tháirgí agus seirbhísí TFC nach gcumhdaítear le scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil, leanfaidh na scéimeanna sin de bheith infheidhme.

Leasú    101

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 49 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Leanfaidh deimhnithe, atá ann cheana, a eisíodh faoi scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil de bheith bailí go dtí a ndáta éaga.

3.  Leanfaidh deimhnithe, atá ann cheana, a eisíodh faoi scéimeanna náisiúnta um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a chumhdaítear faoi scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil de bheith bailí go dtí a ndáta éaga.

Leasú    102

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Beidh gach údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú, ó thaobh eagrúcháin, cinntí maoinithe, struchtúir dhlíthiúil agus cinnteoireachta de, neamhspleách ar na heintitis ar a ndéanfaidh sé maoirseacht.

3.  Beidh gach údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú, ó thaobh eagrúcháin, cinntí maoinithe, struchtúir dhlíthiúil agus cinnteoireachta de, neamhspleách ar na heintitis ar a ndéanfaidh sé maoirseacht, agus ní comhlacht um measúnú comhréireachta ná comhlacht creidiúnaithe náisiúnta a bheidh ann.

Leasú    103

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  faireachán ar chur i bhfeidhm na bhforálacha faoin Teideal seo ar an leibhéal náisiúnta agus iad a fhorfheidhmiú agus maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas a leagtar amach sa Teideal seo agus sa scéim Eorpach chomhfhreagrach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ag na deimhnithe arna n-eisiúint ag na comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch féin.

(a)  faireachán agus forfheidhmiú ar chur i bhfeidhm na bhforálacha faoin Teideal seo ar an leibhéal náisiúnta agus maoirseacht a dhéanamh , i gcomhréir leis na rialacha arna nglacadh ag an nGrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil de bhun phointe (da) d’Airteagal 53(3), ar chomhlíonadh na nithe seo a leanas:

 

(i)  na deimhnithe arna n-eisiúint ag na comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríocha féin a bhfuil na ceanglais acu a leagtar amach sa Teideal seo agus sa scéim Eorpach chomhfhreagrach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil; agus

 

(ii)  féindearbhuithe comhréireachta arna ndéanamh faoi scéim le haghaidh phróiseas, tháirge nó sheirbhís TFC;

Leasú    104

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  faireachán agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta chun críche an Rialacháin seo, lena n-áirítear i ndáil le fógra a thabhairt do na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus na cúraimí gaolmhara a leagtar amach in Airteagal 52 den Rialachán seo;

(b)  faireachán, maoirseacht agus, gach dhá bhliain ar a laghad, measúnú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta chun críche an Rialacháin seo, lena n-áirítear i ndáil le fógra a thabhairt do na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus na cúraimí gaolmhara a leagtar amach in Airteagal 52 den Rialachán seo;

Leasú    105

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  gearáin a láimhseáil arna gcur isteach ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha i ndáil le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach;

(c)  gearáin a láimhseáil arna dtaisceadh ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha i ndáil le deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí um measúnú comhréireachta atá bunaithe ar a gcríoch nó i ndáil le féindearbhuithe comhréireachta arna ndéanamh, ábhar an ghearáin a imscrúdú, a mhéid is iomchuí, agus an gearánaí a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn agus toradh an imscrúdaithe laistigh de thréimhse réasúnach;

Leasú    106

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  torthaí na bhfíoruithe faoi phointe (a) agus na measúnuithe faoi phointe (b) a thuairisciú do ENISA agus don Ghrúpa Eorpach um Dheimhniú i ndáil le Cibearshlándáil;

Leasú    107

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 6 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta deimhniúcháin eile nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt faoi na cásanna sin inarbh fhéidir nach mbeadh táirgí agus seirbhísí TFC ag comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo nó na scéimeanna Eorpacha ar leith um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil;

(d)  oibriú i gcomhar le húdaráis mhaoirseachta náisiúnta eile um dheimhniú , comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta nó le húdaráis phoiblí eile, lena n-áirítear trí fhaisnéis a roinnt maidir le neamhchomhlíonadh féideartha cheanglais an Rialacháin seo nó na scéimeanna Eorpacha sonracha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil ag táirgí agus seirbhísí TFC, lena n-áirítear éilimh um dheimhniú atá bréagach, meabhlach nó calaoiseach;

Leasú    108

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 7 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  creidiúnú na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta nach gcomhlíonann an Rialachán seo a chúlghairm;

Leasú    109

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 7 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  deimhnithe nach gcomhlíonann an Rialachán seo ná scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a aistarraingt, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta;

(e)  deimhnithe nach gcomhlíonann an Rialachán seo ná scéim Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a aistarraingt, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, agus comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta a chur ar an eolas dá réir sin;

Leasú    110

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 7 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f a)  saineolaithe ENISA a mholadh a d’fhéadfadh páirt a ghlacadh i sainghrúpa Comhairliúcháin Geallsealbhóirí, dá dtagraítear in Airteagal 44(2).

Leasú    111

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 8 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cuirfidh an Coimisiún córas tacaíochta faisnéise leictreonach ginearálta ar fáil chun críche an mhalartaithe sin.

Leasú    112

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 50 a

 

Athbhreithniú Piaraí

 

1.  Beidh údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú faoi réir athbhreithniú piaraí i ndáil le haon ghníomhaíocht a dhéanann siad de bhun Airteagal 50 den Rialachán seo.

 

2.  Cumhdófar le hathbhreithniú piaraí measúnuithe ar na nósanna imeachta arna gcur ar bun ag údaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú, go háirithe na nósanna imeachta chun seiceáil a dhéanamh ar chomhlíonadh na dtáirgí atá faoi réir deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil, ar inniúlacht an phearsanra, ar chruinneas na seiceálacha agus na modheolaíochta cigireachta chomh maith le cruinneas na dtorthaí. Déanfar a mheas freisin san athbhreithniú piaraí an bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú i dtrácht chun a ndualgais a fheidhmiú go cuí mar a cheanglaítear le hAirteagal 50(4).

 

3.  Is iad dhá údarás maoirseachta náisiúnta um dheimhniú ó Bhallstáit eile agus ón gCoimisiún a dhéanfaidh an t-athbhreithniú piaraí, agus déanfar é uair amháin ar a laghad gach cúig bliana. Féadfaidh ENISA rannpháirt a ghlacadh san athbhreithniú piaraí agus déanfaidh sí a cuid rannpháirtíochta a chinneadh ar bhonn measúnú anailíse riosca.

 

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 55a, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun plean don athbhreithniú piaraí a chur ar bun lena gcumhdófar tréimhse cúig bliana ar a laghad, lena leagfar síos na critéir i ndáil le comhdhéanamh na foirne athbhreithnithe piaraí, an mhodheolaíocht a úsáidfear san athbhreithniú piaraí, an sceideal, an tréimhsiúlacht agus cúraimí eile a bhaineann leis an athbhreithniú piaraí. Agus na gníomhartha tarmligthe á nglacadh aige, tabharfaidh an Coimisiún aird chuí ar riachtanais an Ghrúpa.

 

5.  Scrúdóidh an Grúpa torthaí an athbhreithnithe piaraí. Dréachtóidh ENISA achoimre ar na torthaí agus poibleoidh sé í.

Leasú    113

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 51 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  I gcás ina roghnaíonn monaróirí ‘féindearbhú comhréireachta’ i gcomhréir le hAirteagal 48(3), tógfaidh comhlachtaí um measúnú comhréireachta céimeanna breise chun na nósanna imeachta inmheánacha arna ndéanamh ag monaróirí a fhíorú chun a áirithiú go gcomhlíonann a dtáirgí agus/nó seirbhísí ceanglais na scéime Eorpaí um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil.

Leasú    114

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d a)  rialacha ceangailteacha a ghlacadh lena gcinntear na heatraimh ag a ndéanfaidh na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um dheimhniú na deimhnithe agus féindearbhuithe comhréireachta, agus critéir, scála agus raon feidhme na bhfíoruithe sin a fhíorú, agus rialacha agus caighdeáin chomhchoiteanna a ghlacadh le haghaidh tuairiscithe, i gcomhréir le hAirteagal 50(6);

Leasú    115

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  na forbairtí ábhartha i réimse an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil a scrúdú agus dea-chleachtais maidir le scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a mhalartú;

(e)  na forbairtí ábhartha i réimse an deimhnithe i ndáil le cibearshlándáil a scrúdú agus faisnéis agus dea-chleachtais maidir le scéimeanna um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a mhalartú;

Leasú    116

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f a)  dea-chleachtais a mhalartú maidir le himscrúduithe ar chomhlachtaí um measúnú comhréireachta, sealbhóirí deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil agus monaróirí agus soláthraithe seirbhíse a rinne féindearbhuithe comhréireachta;

Leasú    117

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe f b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f b)  ailíniú scéimeanna Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil le caighdeáin atá aitheanta go hidirnáisiúnta a éascú, agus, i gcás inarb iomchuí, réimsí a mholadh do ENISA inar chóir dó a bheith ag plé le heagraíochtaí ábhartha idirnáisiúnta agus Eorpacha um chaighdeánú chun aghaidh a thabhairt ar neamhdhóthanachtaí nó bearnaí sna caighdeáin aitheanta idirnáisiúnta;

Leasú    118

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 3 – pointe f c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f c)  moladh a thabhairt do ENISA, le linn dóibh an Clár Oibre dá dtagraítear in Airteagal 43a a chur ar bun, maidir le liosta tosaíochta tháirgí agus sheirbhísí TFC lena measann sé a bhfuil gá le scéim Eorpacha um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil lena n-aghaidh.

Leasú    119

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 4 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Áiritheoidh ENISA go gclárófar an clár, na miontuairiscí agus taifead de na cinntí a glacadh agus go mbeidh leaganacha foilsithe de na doiciméid sin ar fáil don phobal ar shuíomh gréasáin ENISA tar éis gach cruinniú den Ghrúpa.

Leasú    120

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 55 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 55a

 

An tarmligean a fheidhmiú

 

Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

 

Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 44(4) agus in Airteagal 50a(4) a ghlacadh ar feadh tréimhse 5 bliana tar éis [dáta theacht i bhfeidhm an bhunghnímh reachtaigh]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

 

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 44(4) agus in Airteagal 50a(4) a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

 

Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

 

A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

 

Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 44(4) nó Airteagal 50a(4) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse [dhá mhí] tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú [dhá mhí] ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Rialachán maidir le ENISA, “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chibearshlándáil” agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013, agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (“an Gníomh um Chibearshlándáil”)

Tagairtí

COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

23.10.2017