Procedūra : 2016/0359(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0269/2018

Pateikti tekstai :

A8-0269/2018

Debatai :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0321

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1591kWORD 244k
21.7.2018
PE 610.684v03-00 A8-0269/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Angelika Niebler

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0723),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 ir 114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0475/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A8-0269/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šia direktyva siekiama pašalinti naudojimosi pagrindinėmis laisvėmis, pavyzdžiui, kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisve, kliūtis, susidarančias dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų nacionalinės teisės aktų ir prevencinio restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūrų. Tokios kliūtys šia direktyva būtų pašalintos užtikrinant, kad finansinių sunkumų patiriančios perspektyvios įmonės turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingais nacionaliniais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų joms tęsti veiklą; kad per daug įsiskolinusiems sąžiningiems verslininkams, praėjus pagrįstam laikotarpiui nuo visiško skolų panaikinimo, būtų suteikta antroji galimybė; ir padidinant restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų nurašymo procedūrų veiksmingumą, visų pirma jas sutrumpinant;

(1)  šia direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pašalinti naudojimosi pagrindinėmis laisvėmis, pavyzdžiui, kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisve, kliūtis, susidarančias dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų nacionalinės teisės aktų ir prevencinio restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūrų. Nedarant poveikio darbuotojų pagrindinėms teisėms ir laisvėms, tokios kliūtys šia direktyva būtų pašalintos užtikrinant, kad finansinių sunkumų patiriančios perspektyvios įmonės ir verslininkai, įskaitant asmeniškai atsakingus pavienius verslininkus, turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingais nacionaliniais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų joms tęsti veiklą; kad per daug įsiskolinusiems sąžiningiems verslininkams visiškai panaikinus skolas po to, kai jiems buvo taikyta nemokumo procedūra, būtų suteikta antroji galimybė; ir kad būtų padidintas restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų nurašymo procedūrų veiksmingumas, visų pirma jas sutrumpinant;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  restruktūrizavimas turėtų leisti finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms, pakeitus jų turto ir įsipareigojimų arba kapitalo sudėtį, sąlygas ar struktūrą, galimai pardavus dalį turto ar dalį verslo, visiškai arba iš dalies tęsti veiklą. Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai visų pirma turėtų sudaryti įmonėms galimybę restruktūrizuotis ankstyvuoju etapu ir išvengti nemokumo. Tokie mechanizmai turėtų labai padidinti bendrą naudą kreditoriams, savininkams ir apskritai ekonomikai ir užkirsti kelią darbo vietų bei kvalifikuotų ir įgudusių darbuotojų praradimui. Taip pat jie turėtų užkirsti kelią probleminių paskolų kaupimuisi. Vykdant restruktūrizavimo procesą turėtų būti apsaugotos visų susijusių šalių teisės. Kita vertus, neperspektyvios įmonės, neturinčios galimybių išlikti, turėtų būti kuo greičiau likviduotos;

(2)  restruktūrizavimas ir tinkamų bei įgyvendinamų ekspertų pranešimų rezultatai turėtų leisti finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms ir asmeniškai atsakingiems verslininkams, pakeitus jų turto ir įsipareigojimų arba kapitalo sudėtį, sąlygas ar struktūrą, galbūt pardavus dalį turto ar dalį verslo arba patį verslą, visiškai arba iš dalies tęsti veiklą. Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai visų pirma turėtų sudaryti įmonėms galimybę skubiai restruktūrizuotis ankstyvuoju etapu ir išvengti nemokumo bei perspektyvių įmonių likvidavimo. Tokie prevenciniai skubaus restruktūrizavimo mechanizmai turėtų užkirsti kelią darbo vietų ir kvalifikuotų bei patyrusių darbuotojų praradimui ir maksimaliai padidinti bendrą naudą kreditoriams, palyginti su nauda, kurią jie gautų likvidavus įmonės turtą, savininkams ir apskritai ekonomikai. Taip pat jie turėtų užkirsti kelią probleminių paskolų kaupimuisi. Vykdant restruktūrizavimo procesą turėtų būti apsaugotos visų susijusių šalių, įskaitant darbuotojus, teisės. Kita vertus, neperspektyvios įmonės, neturinčios galimybių išlikti, turėtų būti kuo greičiau likviduotos. Taikant prevencines skubaus restruktūrizavimo procedūras būtų užtikrinta, kad veiksmų būtų imamasi anksčiau nei bendrovės pradės nevykdyti savo skolinių įsipareigojimų, taip padedant sumažinti pavojų, kad paskolos taps neveiksniomis ciklinio ekonominės veiklos aktyvumo nuosmukio laikotarpiais ir darys neigiamą poveikį finansų sektoriui. Jeigu visose valstybėse narėse, kuriose įmonės įsisteigusios, turi turto arba kreditorių, būtų nustatytos prevencinės procedūros, būtų galima išgelbėti nemažą dalį įmonių ir darbo vietų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  procedūros, kuriomis finansinių sunkumų patiriantys skolininkai gali pasinaudoti verslui restruktūrizuoti, įvairiose valstybėse narėse yra skirtingos. Kai kuriose valstybėse narėse numatytos vos kelios procedūros, todėl įmonės gali būti restruktūrizuojamos tik palyginti vėlai, jau vykdant nemokumo procedūras. Kitose valstybėse narėse restruktūrizavimas galimas ir anksčiau, bet taikomos procedūros nepakankamai veiksmingos arba labai formalios, t. y. galimybės rinktis neteismines procedūras yra ribotos; skiriasi ir įvairių valstybių narių nacionalinės teisės nuostatos dėl antrosios galimybės verslininkams, visų pirma dėl skolų, susikaupusių jiems vykdant veiklą, panaikinimo – taikomi skirtingi skolų panaikinimo laikotarpiai ir skolų panaikinimo sąlygos;

(3)  procedūros, kuriomis finansinių sunkumų patiriantys skolininkai gali pasinaudoti verslui restruktūrizuoti, įvairiose valstybėse narėse yra skirtingos. Kai kuriose valstybėse narėse numatytos vos kelios procedūros, todėl įmonės gali būti restruktūrizuojamos tik palyginti vėlai, jau vykdant nemokumo procedūras. Kitose valstybėse narėse restruktūrizavimas galimas ir anksčiau, bet taikomos procedūros nepakankamai veiksmingos arba labai formalios, t. y. galimybės rinktis neteismines procedūras yra ribotos. Prevenciniai sprendimai yra didėjanti modernios nemokumo teisės tendencija. Tendencijai būdinga tai, kad pirmenybė teikiama metodams, kurių tikslas, skirtingai nuo tradicinių metodų, pagal kuriuos numatoma krizės atveju likviduoti įmonę, yra įmonę gaivinti ar bent jau gelbėti jos ekonomiškai perspektyvias dalis. Tokia praktika dažnai padeda išsaugoti darbo vietas arba sumažinti darbo vietų praradimo mastą. Atitinkamai skiriasi įvairių valstybių narių nacionalinės teisės nuostatos dėl antrosios galimybės verslininkams, visų pirma dėl skolų, susikaupusių jiems vykdant veiklą, panaikinimo – taikomi skirtingi skolų panaikinimo laikotarpiai ir skolų panaikinimo sąlygos. Teisminių ar administracinių institucijų arba jų paskirtų asmenų dalyvavimo lygis taip pat skiriasi – vienose valstybėse narėse jis minimalus, o kitose – visapusiškas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  keliose valstybėse narėse taikomos pernelyg ilgos restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūros yra svarbus veiksnys, lemiantis žemas susigrąžinimo normas ir atgrasantis investuotojus nuo verslo tokiose jurisdikcijose, kurioje procedūros gali užtrukti per ilgai;

(5)  keliose valstybėse narėse taikomos pernelyg ilgos restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūros yra svarbus veiksnys, lemiantis žemas susigrąžinimo normas ir atgrasantis investuotojus nuo verslo tokiose jurisdikcijose, kuriose procedūros gali užtrukti per ilgai ir kainuoja nepagrįstai brangiai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dėl visų šių skirtumų investuotojai patiria daugiau išlaidų vertindami riziką, kad skolininkai vienoje ar daugiau valstybių narių patirs finansinių sunkumų, ir išlaidų restruktūrizuodami bendroves, turinčias padalinių, kreditorių ar turto kitose valstybėse narėse, o taip visuomet yra restruktūrizuojant tarptautines bendrovių grupes. Daug investuotojų netikrumą dėl nemokumo nuostatų arba ilgų ir sudėtingų nemokumo procedūrų kitoje šalyje riziką nurodo kaip vienas iš pagrindinių priežasčių neinvestuoti arba neužmegzti verslo santykių su partneriu už savo šalies ribų;

(6)  dėl visų šių skirtumų investuotojai patiria daugiau išlaidų vertindami riziką, kad skolininkai vienoje ar daugiau valstybių narių patirs finansinių sunkumų, arba vertindami riziką, susijusią su perspektyvios sunkumų patiriančių įmonių vykdomos veiklos perėmimu, ir išlaidų restruktūrizuodami bendroves, turinčias padalinių, kreditorių ar turto kitose valstybėse narėse, o taip visuomet yra restruktūrizuojant tarptautines bendrovių grupes. Daug investuotojų netikrumą dėl nemokumo nuostatų arba ilgų ir sudėtingų nemokumo procedūrų kitoje šalyje riziką nurodo kaip vienas iš pagrindinių priežasčių neinvestuoti arba neužmegzti verslo santykių su partneriu už savo šalies ribų. Todėl toks netikrumas veikia kaip atgrasa, o tai trukdo įmonių įsisteigimo laisvei ir verslo skatinimui, taip pat daro neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui. Ypač mažosios ir vidutinės įmonės (dažniausiai) neturi išteklių, reikalingų rizikai, susijusiai su tarpvalstybine veikla, įvertinti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  dėl šių skirtumų susiklosto nevienodos kreditų teikimo sąlygos ir netolygios susigrąžinimo normos. Todėl didesnis teisės aktų suderinimas restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės srityse yra būtinas, kad gerai veiktų bendroji rinka apskritai ir kapitalo rinkų sąjunga konkrečiai;

7.  dėl šių skirtumų susiklosto nevienodos kreditų teikimo sąlygos ir netolygios susigrąžinimo normos. Todėl didesnis teisės aktų suderinimas restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės srityse yra būtinas, kad gerai veiktų bendroji rinka apskritai ir kapitalo rinkų sąjunga konkrečiai, taip pat kad ekonominė veikla būtų gyvybinga ir būtų išsaugomos bei kuriamos darbo vietos. Be to, didesnis teisės aktų suderinimo lygis dar labiau prisidėtų ES lygmeniu priimant bendrus komercinės teisės aktus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  plačiai pripažįstama, kad vykstant bet kokiam restruktūrizavimo procesui, ypač platesnio masto ir kuris turi reikšmingą poveikį, turėtų būti informuojami suinteresuotieji subjektai, nurodant restruktūrizavimo paaiškinimą ir jį pagrindžiančias aplinkybes, įskaitant numatytų priemonių, skirtų tikslams pasiekti, pasirinkimo pagrindimą ir alternatyvas, užtikrinant pilnateisį ir visapusišką darbuotojų atstovų įtraukimą visais lygmenimis. Paaiškinimas ir pagrindimas turi būti parengti iš anksto, kad suinteresuotieji subjektai galėtų pasiruošti konsultacijoms prieš įmonei priimant sprendimą1a;

 

_________________

 

1a Priimti tekstai, P7_TA(2013)0005. Darbuotojų informavimas ir konsultavimas, restruktūrizacijos numatymas ir valdymas.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nuoseklesnis Sąjungos lygmens požiūris visų pirma turėtų būti naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jos neturi pakankamai išteklių padengti dideles restruktūrizavimo išlaidas ir pasinaudoti veiksmingesnėmis restruktūrizavimo procedūromis, taikomomis kai kuriose valstybėse narėse. Mažosios ir vidutinės įmonės, ypač patiriančios finansinių sunkumų, dažnai neturi lėšų profesionalioms konsultacijoms, todėl reikėtų įdiegti ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai būtų įspėjami, kad turi skubiai imtis veiksmų. Be to, siekiant padėti šioms įmonėms nedidelėmis sąnaudomis restruktūrizuotis, nacionaliniu lygmeniu reikėtų parengti ir internete paskelbti pavyzdinius restruktūrizavimo planus. Skolininkai galėtų jais pasinaudoti pritaikydami jį prie savo poreikių ir veiklos ypatumų;

(13)  nuoseklesnis Sąjungos lygmens požiūris visų pirma turėtų būti naudingas įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro 99 proc. visų įmonių ES, nes yra daug didesnė tikimybė, kad jos bus likviduojamos, o ne restruktūrizuojamos, be to, palyginti su nacionalinėmis procedūromis, tarpvalstybinių procedūrų atveju jų patiriamos išlaidos yra dvigubai didesnės nei didesnių įmonių. Mažosios ir vidutinės įmonės, ypač patiriančios finansinių sunkumų, taip pat darbuotojų atstovai dažnai neturi pakankamai lėšų didelėms restruktūrizavimo išlaidoms padengti ir pasinaudoti veiksmingesnėmis restruktūrizavimo procedūromis, taikomomis kai kuriose valstybėse narėse. Siekiant padėti šioms įmonėms nedidelėmis sąnaudomis restruktūrizuotis, nacionaliniu lygmeniu reikėtų parengti ir elektroniniu būdu paskelbti restruktūrizavimo planų kontrolinius sąrašus. Rengdamos šiuos sąrašus valstybės narės turėtų visų pirma atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius ir ypatumus. Atsižvelgiant į tai, kad mažosios ir vidutinės įmonės negali skirti daug lėšų ekspertams samdyti, reikėtų įdiegti ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai būtų įspėjami, kad turi skubiai imtis veiksmų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  kreditoriams ir darbuotojams turėtų būti leista siūlyti alternatyvų restruktūrizavimo planą. Valstybės narės turėtų nustatyti sąlygas, pagal kurias jie galėtų tokį planą pasiūlyti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  siekiant užtikrinti nuoseklesnį požiūrį, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę sudaryti Sąjungos nemokių įmonių registrą, kuris užtikrintų visiems kreditoriams didesnį skaidrumą ir supaprastintų galimybę gauti informacijos, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei darbuotojams;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  per didelis vartotojų įsiskolinimas kelia rimtų ekonominių ir socialinių problemų ir yra glaudžiai susijęs su skolų naštos mažinimu. Be to, dažnai nėra įmanoma aiškiai atskirti, kurios verslininko skolos yra vartojimo skolos, o kurios verslo. Verslininkams suteikiamos antrosios galimybės priemonės nebūtų veiksmingos, jei verslininkui, siekiančiam asmeninių verslo skolų ir asmeninių ne verslo skolų panaikinimo, reikėtų vykdyti kelias atskiras procedūras, kurių taikymo sąlygos ir skolos panaikinimo laikotarpiai skirtingi. Todėl, nors šioje direktyvoje nenustatomos privalomosios nuostatos dėl per didelio vartotojų įsiskolinimo, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nuostatas dėl skolos panaikinimo taikyti ir vartotojams;

(15)  per didelis vartotojų įsiskolinimas kelia rimtų ekonominių ir socialinių problemų ir yra glaudžiai susijęs su skolų naštos mažinimu. Be to, dažnai nėra įmanoma aiškiai atskirti, kurios verslininko skolos yra vartojimo skolos, o kurios verslo. Verslininkams suteikiamos antrosios galimybės priemonės nebūtų veiksmingos, jei verslininkui, siekiančiam asmeninių verslo skolų ir asmeninių ne verslo skolų panaikinimo, reikėtų vykdyti kelias atskiras procedūras, kurių taikymo sąlygos ir skolos panaikinimo laikotarpiai skirtingi. Todėl, nors šioje direktyvoje nenustatomos privalomosios nuostatos dėl per didelio vartotojų įsiskolinimo, valstybėms narėms patariama kuo anksčiau pradėti taikyti nuostatas dėl skolos panaikinimo ir vartotojams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  kad būtų užtikrintas didesnis aiškumas, valstybės narės ir Komisija turėtų atlikti tyrimą, siekdamos nustatyti pagrindinius per didelio asmens įsiskolinimo rodiklius. Atsižvelgdamos į to tyrimo rezultatus valstybės narės ir Komisija turėtų priimti priemones, kuriomis būtų nustatyta ankstyvojo perspėjimo apie pernelyg didelį vartotojų įsiskolinimą priemonių sistema;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kuo anksčiau skolininkas nustato savo finansinius sunkumus ir imasi atitinkamų veiksmų, tuo didesnė tikimybė išvengti gresiančio nemokumo, o jei įmonės gyvybingumui padaryta nepataisoma žala – tinkamai ir veiksmingai atlikti likvidavimo procesą. Todėl turi būti teikiama aiški informacija apie galimas prevencinio restruktūrizavimo procedūras ir ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai, susidūrę su finansiniais sunkumais, būtų skatinami kuo anksčiau imtis veiksmų. Taikant ankstyvojo perspėjimo priemones skolininkui ar skolininko valdytojui turėtų būti nustatyta apskaitos ir stebėsenos prievolė bei prievolė teikti ataskaitas pagal paskolų sutartis. Be to, svarbios informacijos turinčios trečiosios šalys, kaip antai apskaitininkai, mokesčių ir socialinės apsaugos institucijų darbuotojai pagal nacionalinę teisę galėtų būti skatinami perspėti apie pastebėtas neigiamas tendencijas;

(16)  kuo anksčiau skolininkas, verslininkas arba darbuotojų atstovas nustato savo finansinius sunkumus ir imasi atitinkamų veiksmų, tuo didesnė tikimybė išvengti gresiančio nemokumo, o jei įmonės gyvybingumui padaryta nepataisoma žala – tinkamai ir veiksmingai atlikti likvidavimo procesą. Todėl turi būti teikiama aiški informacija apie galimas prevencinio restruktūrizavimo procedūras ir ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai, susidūrę su finansiniais sunkumais, būtų skatinami kuo anksčiau imtis veiksmų. Taikant ankstyvojo perspėjimo priemones skolininkui ar skolininko valdytojui turėtų būti nustatyta apskaitos ir stebėsenos prievolė bei prievolė teikti ataskaitas pagal paskolų sutartis. Be to, svarbios informacijos turinčios trečiosios šalys, kaip antai apskaitininkai, mokesčių ir socialinės apsaugos institucijų darbuotojai pagal nacionalinę teisę galėtų būti skatinami perspėti apie pastebėtas neigiamas tendencijas. Darbuotojų atstovai turėtų turėti prieigą prie aktualios informacijos ir teisę pranešti apie susirūpinimą keliančią padėtį kitiems susijusiems veikėjams. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę pasinaudoti naujomis informacinėmis technologijomis teikiant pranešimus ir informaciją internete, o informacija apie ankstyvojo perspėjimo sistemą turėtų būti teikiama tam tikslui skirtoje interneto svetainėje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  ankstyvojo perspėjimo etapas, skirtas neleisti kilti krizei, turėtų padėti iškelti skolininkų patiriamus sunkumus ir jiems suteikti galimybių sparčiai išnagrinėti ekonomines ir finansines problemas, su kuriomis susiduria įmonė, ir rasti sprendimą – suteikiama galimybė savanoriškai pasinaudoti šiam tikslui reikalingais ištekliais, neprimetant konkrečių nurodymų, ką daryti, ir neatskleidžiant, jeigu nebūtina, krizės fakto trečiosioms šalims. Dėl šios priežasties svarbu leisti valstybėms narėms nuspręsti, ar taikyti privalomos stebėsenos nuostatas tik mažosioms ir vidutinėms įmonėms, turint mintyje tai, kad jos dažniausiai neįstengia pačios savarankiškai inicijuoti restruktūrizavimo procesų, nes esama veiksnių, kurie mažina jų konkurencingumą, pvz., jos yra nepakankamo dydžio, trūksta tvirto įmonės valdymo, veiksmingų veiklos procedūrų, stebėsenos ir planavimo išteklių, ir jų finansinis pajėgumas visa tai daryti yra mažesnis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  restruktūrizavimo sistema turėtų suteikti skolininkams galimybę finansinius sunkumus išspręsti ankstyvuoju etapu, kai tikėtina, kad dar galima išvengti nemokumo ir užtikrinti jų verslo tęstinumą. Pagal nacionalinę teisę restruktūrizavimu turėtų būti galima pasinaudoti prieš skolininkui tampant nemokiam, t. y. kol skolininkas dar neatitinka kolektyvinio nemokumo procedūros, pagal kurią paprastai parduodamas visas skolininko turtas ir paskiriamas likvidatorius, taikymo sąlygų. Todėl neturėtų būti reikalaujama, kad pradėti derybas ir prašyti vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo galima tik įvertinus įmonės perspektyvumą. Įmonės perspektyvumą daugeliu atvejų turėtų įvertinti suinteresuoti kreditoriai, kurių dauguma susitaria iš dalies pakeisti savo reikalavimus. Tačiau, siekiant išvengti piktnaudžiavimo procedūra, reikia nustatyti, kad skolininko finansiniai sunkumai turi kelti aiškų nemokumo pavojų, o restruktūrizavimo planu turi būti galima užkirsti kelią skolininko nemokumui ir užtikrinti įmonės gyvybingumą;

(17)  restruktūrizavimo sistema turėtų suteikti skolininkams galimybę finansinius sunkumus išspręsti ankstyvuoju etapu, kai tikėtina, kad dar galima išvengti nemokumo ir užtikrinti jų verslo tęstinumą. Pagal nacionalinę teisę restruktūrizavimu turėtų būti galima pasinaudoti prieš skolininkui tampant nemokiam, t. y. kol skolininkas dar neatitinka kolektyvinio nemokumo procedūros, pagal kurią paprastai parduodamas visas skolininko turtas ir paskiriamas likvidatorius, taikymo sąlygų. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama riboti įmonių, kurios, kaip įrodė valstybės narės teismas, pažeidė apskaitos arba buhalterijos prievoles, galimybę pasinaudoti restruktūrizavimo procedūra. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama suteikti prieigą prie restruktūrizavimo sistemos kreditorių arba darbuotojų atstovų prašymu. Todėl neturėtų būti reikalaujama, kad pradėti derybas ir prašyti vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo galima tik įvertinus įmonės perspektyvumą. Įmonės perspektyvumą daugeliu atvejų turėtų įvertinti suinteresuoti kreditoriai, kurių dauguma susitaria iš dalies pakeisti savo reikalavimus. Tačiau, siekiant išvengti piktnaudžiavimo procedūra, reikia nustatyti, kad skolininko finansiniai sunkumai turi kelti aiškų nemokumo pavojų, o restruktūrizavimo planu turi būti galima užkirsti kelią skolininko nemokumui ir užtikrinti įmonės gyvybingumą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  laikoma, kad apskaitos ir buhalterijos prievolių laikymasis yra veiksminga priemonė, suteikianti įmonėms ir verslininkams informaciją, kad jie rizikuoja negalėti iki termino apmokėti skolų. Tikslinga numatyti, kad valstybėms narėms būtų leidžiama galimybę taikyti restruktūrizavimo procedūras suteikti tik toms įmonėms ir verslininkams, kurie laikosi tokių apskaitos ir buhalterijos prievolių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kad didėtų veiksmingumas, trumpėtų terminai ir mažėtų išlaidos, nacionaliniuose prevencinio restruktūrizavimo mechanizmuose turėtų būti numatyta lanksčių procedūrų, pagal kurias į teismus ar administracines institucijas būtų kreipiamasi tik tada, kai tai būtina ir proporcinga kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių, kurios gali būti paveiktos, interesų apsaugai. Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir atsižvelgiant į prevencinį procedūros pobūdį, iš esmės skolininkams turėtų būti leista patiems kontroliuoti savo turtą ir vykdyti kasdienę įmonės veiklą. Restruktūrizavimo specialisto – tarpininko derybose dėl restruktūrizavimo plano arba nemokumo specialisto, vykdančio skolininko veiksmų priežiūrą – skyrimas neturėtų būti visais atvejais privalomas; dėl to turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno atskiro atvejo aplinkybes ir konkrečius skolininko poreikius. Be to, restruktūrizavimo procedūrai pradėti nebūtina teismo nutartis – jei dėl to nepažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, ji gali vykti neformaliai. Tačiau kai kuriais atvejais, kai reikia apginti teisėtus vieno ar kelių kreditorių arba kitos suinteresuotos šalies interesus, tam tikra priežiūra turėtų būti užtikrinta. Tai visų pirma reikalinga, pavyzdžiui, kai teismas ar administracinė institucija nurodo sustabdyti atskiras užtikrinimo priemones arba kai restruktūrizavimo planas priimamas nepaisant jam prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės;

(18)  kad didėtų veiksmingumas, trumpėtų terminai ir mažėtų išlaidos, nacionaliniuose prevencinio restruktūrizavimo mechanizmuose turėtų būti numatyta lanksčių procedūrų, pagal kurias į teismus ar administracines institucijas būtų kreipiamasi tik tada, kai tai būtina ir proporcinga kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių, kurios gali būti paveiktos, interesų apsaugai. Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir atsižvelgiant į prevencinį procedūros pobūdį, iš esmės skolininkams turėtų būti leista patiems kontroliuoti savo turtą ir vykdyti kasdienę įmonės veiklą. Restruktūrizavimo specialisto – tarpininko derybose dėl restruktūrizavimo plano arba nemokumo specialisto, vykdančio skolininko veiksmų priežiūrą – skyrimas neturėtų būti visais atvejais privalomas; dėl to turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno atskiro atvejo aplinkybes ir konkrečius skolininko poreikius. Tokio skyrimo sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės. Tačiau nemokumo specialistas turėtų būti skiriamas priėmus sprendimą dėl sustabdymo, kai teismas arba administracinė institucija turi patvirtinti restruktūrizavimo planą nepaisydami kreditorių eilių nuomonės arba jei to reikalauja skolininkas arba kreditorių dauguma. Be to, restruktūrizavimo procedūrai pradėti nebūtina teismo nutartis – jei dėl to nepažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, ji gali vykti neformaliai. Tačiau kai kuriais atvejais, kai reikia apginti teisėtus vieno ar kelių kreditorių arba kitos suinteresuotos šalies interesus, tam tikra priežiūra turėtų būti užtikrinta. Tai visų pirma reikalinga, pavyzdžiui, kai teismas arba administracinė institucija nurodo sustabdyti atskiras užtikrinimo priemones arba kai restruktūrizavimo planas priimamas nepaisant jam prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti aiškios ir skaidrios informacijos teikimą darbuotojų atstovams;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  skolininkui turėtų būti suteikta galimybė prašyti teismo ar administracinės institucijos laikinai sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, jei jos gali neigiamai paveikti derybas ir sumenkinti galimybes restruktūrizuoti skolininko verslą, ir tokiu atveju taip pat būtų sustabdyta jo prievolė pradėti bankroto procedūras. Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti bendras, t. y. taikytinas visiems kreditoriams, arba skirtas atskiriems kreditoriams. Siekiant užtikrinti teisingą skolininko ir kreditorių teisių pusiausvyrą, sustabdymas neturėtų galioti ilgiau kaip keturis mėnesius. Tačiau sudėtingais restruktūrizavimo atvejais gali prireikti daugiau laiko. Valstybės narės gali nuspręsti, kad tokiais atvejais, jeigu įrodoma, kad derybose dėl restruktūrizavimo plano daroma pažanga ir nebus nepagrįstai pažeisti kreditorių interesai, teismas ar administracinė institucija gali pratęsti šį laikotarpį. Jei prašoma dar tęsti šį laikotarpį, teismas ar administracinė institucija turi būti įsitikinę, kad restruktūrizavimo plano priėmimas yra labai tikėtinas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet koks prašymas pratęsti pirminį sustabdymo laikotarpį būtų pateiktas per pagrįstą terminą, kad teismai ar administracinės institucijos galėtų laiku priimti sprendimą. Jei teismas ar administracinė institucija nepriima sprendimo dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo iki to laikotarpio pabaigos, pasibaigus jo galiojimo terminui jis netenka galios. Teisinio tikrumo sumetimais visas sustabdymo laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių;

(19)  skolininkui turėtų būti suteikta galimybė prašyti teismo arba administracinės institucijos laikinai sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, jei jos gali neigiamai paveikti derybas ir sumenkinti galimybes restruktūrizuoti skolininko verslą. Toks prašymas galėtų būti teikiamas tik tuo atveju, jei dar netaikoma prievolė kreiptis dėl nemokumo paskelbimo. Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti bendras, t. y. taikytinas visiems kreditoriams, arba skirtas atskiriems kreditoriams, tačiau tik tiems, kurie dalyvauja derybose. Siekiant užtikrinti teisingą skolininko ir kreditorių teisių pusiausvyrą, sustabdymas neturėtų galioti ilgiau kaip keturis mėnesius. Tačiau sudėtingais restruktūrizavimo atvejais gali prireikti daugiau laiko. Valstybės narės gali nuspręsti, kad tokiais atvejais, jeigu įrodoma, kad derybose dėl restruktūrizavimo plano daroma pažanga ir nebus nepagrįstai pažeisti kreditorių interesai, teismas arba administracinė institucija gali pratęsti šį laikotarpį. Valstybės narės turėtų nustatyti kitas sustabdymo laikotarpio pratęsimo sąlygas. Jei prašoma dar tęsti šį laikotarpį, teismas arba administracinė institucija turi būti įsitikinę, kad restruktūrizavimo plano priėmimas yra labai tikėtinas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet koks prašymas pratęsti pirminį sustabdymo laikotarpį būtų pateiktas per pagrįstą terminą, kad teismai arba administracinės institucijos galėtų laiku priimti sprendimą. Jei teismas arba administracinė institucija nepriima sprendimo dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo iki to laikotarpio pabaigos, pasibaigus jo galiojimo terminui jis netenka galios. Teisinio tikrumo sumetimais visas sustabdymo laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip dešimt mėnesių. Tačiau įmonei perkėlus savo būstinę į kitą valstybę narę likus ne daugiau kaip trims mėnesiams iki prašymo dėl sustabdymo pateikimo bendras sustabdymo laikotarpis sutrumpinamas iki dviejų mėnesių;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant užtikrinti, kad kreditoriai nenukentėtų, prašymas sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones neturėtų būti tenkinamas arba, jei jis nustatytas, turėtų būti nepratęsiamas arba panaikinamas, jei juo nepagrįstai pažeidžiami kreditorių interesai. Spręsdamas, ar kreditorių interesai nėra nepagrįstai pažeidžiami, teismas ar administracinė institucija gali atsižvelgti į tai, ar sustabdymas leistų išsaugoti bendrą turto vertę, ar skolininkas veikia piktnaudžiaudamas, siekdamas padaryti žalą arba apskritai pažeisdamas teisėtus kreditorių visumos interesus. Vieno kreditoriaus arba kreditorių eilės interesai būtų nepagrįstai pažeidžiami, jeigu, pavyzdžiui, tikimybė, kad jų reikalavimai bus patenkinti, dėl sustabdymo taptų daug mažesnė nei be tokio sustabdymo, arba jei vienas kreditorius atsidurtų blogesnėje padėtyje nei kiti panašioje situacijoje esantys kreditoriai;

(20)  siekiant užtikrinti, kad kreditoriai nenukentėtų, prašymas sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones neturėtų būti tenkinamas arba, jei jis patenkintas, turėtų būti nepratęsiamas arba panaikinamas, jei juo nepagrįstai pažeidžiami kreditorių interesai arba jei skolininkui jau taikoma prievolė kreiptis dėl nemokumo paskelbimo. Spręsdamas, ar kreditorių interesai nėra nepagrįstai pažeidžiami, teismas arba administracinė institucija gali atsižvelgti į tai, ar sustabdymas leistų išsaugoti bendrą turto vertę, ar skolininkas veikia piktnaudžiaudamas, siekdamas padaryti žalą arba apskritai pažeisdamas teisėtus kreditorių visumos interesus. Vieno kreditoriaus arba kreditorių eilės interesai būtų nepagrįstai pažeidžiami, jeigu, pavyzdžiui, tikimybė, kad jų reikalavimai bus patenkinti, dėl sustabdymo taptų daug mažesnė nei be tokio sustabdymo, arba jei vienas kreditorius atsidurtų blogesnėje padėtyje nei kiti panašioje situacijoje esantys kreditoriai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  kreditoriams turėtų būti suteikta teisė ginčyti teismo ar administracinės institucijos priimtą sprendimą dėl sustabdymo. Jei siekiant palengvinti restruktūrizavimo plano priėmimą sustabdymas nebereikalingas, pavyzdžiui, paaiškėjus, kad restruktūrizavimui nepritaria nacionalinėje teisėje nustatyta reikalinga kreditorių dauguma, kreditoriams taip pat turėtų būti suteikta teisė prašyti sustabdymą panaikinti;

(23)  kreditoriams turėtų būti suteikta teisė ginčyti teismo arba administracinės institucijos priimtą sprendimą dėl sustabdymo. Jei siekiant palengvinti restruktūrizavimo plano priėmimą sustabdymas nebereikalingas, pavyzdžiui, paaiškėjus, kad restruktūrizavimui nepritaria nacionalinėje teisėje nustatyta reikalinga kreditorių dauguma, kreditoriams taip pat turėtų būti suteikta teisė prašyti sustabdymą panaikinti. Taip pat pavieniai kreditoriai arba kreditorių eilė turėtų turėti vienodas teises ginčyti sprendimą dėl sustabdymo, jei tuo planu nepagrįstai pažeidžiami jų interesai arba jei tai pažeidžiami kreditoriai, patiriantys didelių ekonominių sunkumų;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  bet kuriam kreditoriui, kuriam daro poveikį restruktūrizavimo planas ir, jei numatyta nacionalinėje teisėje, nuosavybės priemonių turėtojui turėtų būti suteikta teisė balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo. Šalys, kurioms restruktūrizavimo planas poveikio nedaro, neturi teisės balsuoti dėl plano, ir tvirtinant bet kokį planą neturi būti reikalingas jų pritarimas. Balsavimas gali vykti pagal formalią balsavimo procedūrą arba reikalingos suinteresuotų šalių daugumos konsultacijų ir susitarimo būdu. Tačiau jei balsavimas vyksta konsultacijų ir susitarimo būdu, suinteresuotoms šalims, kurių pritarimas nereikalingas, vis dėlto turėtų būti suteikta galimybė prisijungti prie restruktūrizavimo plano;

(24)  bet kuriam kreditoriui (įskaitant darbuotojus), kuriam daro poveikį restruktūrizavimo planas ir, jei numatyta nacionalinėje teisėje, nuosavybės priemonių turėtojui turėtų būti suteikta teisė balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo. Šalys, kurioms restruktūrizavimo planas poveikio nedaro, neturi teisės balsuoti dėl plano, ir tvirtinant bet kokį planą neturi būti reikalingas jų pritarimas. Balsavimas gali vykti pagal formalią balsavimo procedūrą arba reikalingos suinteresuotų šalių daugumos konsultacijų ir susitarimo būdu. Tačiau jei balsavimas vyksta konsultacijų ir susitarimo būdu, suinteresuotoms šalims, kurių pritarimas nereikalingas, vis dėlto turėtų būti suteikta galimybė prisijungti prie restruktūrizavimo plano. Valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinę teisę ir praktiką, taip pat turėtų užtikrinti, kad jei įgyvendinus planą keičiama darbo organizavimo tvarka arba sutarčių sąlygos, jis turėtų būti patvirtintas darbuotojų;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant užtikrinti, kad iš esmės panašios teisės būtų vertinamos teisingai ir kad restruktūrizavimo planai būtų priimami nepagrįstai nepažeidžiant suinteresuotų šalių interesų, suinteresuotų šalių reikalavimai turėtų būti vertinami suskirsčius juos į atskiras eiles pagal nacionalinėje teisėje nustatytus eilių sudarymo kriterijus. Mažų mažiausiai, užtikrinimo priemones turintys ir jų neturintys kreditoriai visada turėtų būti išskirti į atskiras eiles. Nacionalinės teisės aktuose gali būti numatyta, kad užtikrinti reikalavimai gali būti suskirstyti į užtikrintus ir neužtikrintus reikalavimus vadovaujantis užstato vertinimu. Be to, nacionalinės teisės aktuose taip pat gali būti numatyta specialių nuostatų, pagal kurias eilės sudaromos taip, kad būtų naudingos nediversifikuotiems ar dėl kitų priežasčių itin pažeidžiamiems kreditoriams, pavyzdžiui, darbuotojams ar smulkiesiems tiekėjams. Bet kuriuo atveju nacionalinės teisės aktais turi būti užtikrinta, kad sudarant kreditorių eiles būtų atsižvelgiama į visus svarbius aspektus, kaip antai į susijusių šalių reikalavimus; juose turi būtų nuostatų, kuriomis reguliuojami sąlyginių reikalavimų ir ginčijamų reikalavimų klausimai. Pateikus tvirtinti restruktūrizavimo planą, sudarytas eiles turėtų patikrinti teismas ar administracinė institucija , tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad teismai ar institucijos gali tikrinti eilių sudarymą ir ankstesniu etapu, jei plano teikėjas iš anksto paprašo pritarimo ar konsultacijos;

(25)  siekiant užtikrinti, kad iš esmės panašios teisės būtų vertinamos teisingai ir kad restruktūrizavimo planai būtų priimami nepagrįstai nepažeidžiant suinteresuotų šalių interesų, suinteresuotų šalių reikalavimai turėtų būti vertinami suskirsčius juos į atskiras eiles pagal nacionalinėje teisėje nustatytus eilių sudarymo kriterijus. Jei planas daro poveikį darbuotojams, jie turėtų būti laikomi atskira kreditorių eile. Mažų mažiausiai, užtikrinimo priemones turintys ir jų neturintys kreditoriai visada turėtų būti išskirti į atskiras eiles. Nacionalinės teisės aktuose gali būti numatyta, kad užtikrinti reikalavimai gali būti suskirstyti į užtikrintus ir neužtikrintus reikalavimus vadovaujantis užstato vertinimu. Be to, nacionalinės teisės aktuose taip pat gali būti numatyta specialių nuostatų, pagal kurias eilės sudaromos taip, kad būtų naudingos nediversifikuotiems ar dėl kitų priežasčių itin pažeidžiamiems kreditoriams, pavyzdžiui, darbuotojams ar smulkiesiems tiekėjams. Bet kuriuo atveju nacionalinės teisės aktais turi būti užtikrinta, kad sudarant kreditorių eiles būtų atsižvelgiama į visus svarbius aspektus, kaip antai į susijusių šalių reikalavimus; juose turi būtų nuostatų, kuriomis reguliuojami sąlyginių reikalavimų ir ginčijamų reikalavimų klausimai. Pateikus tvirtinti restruktūrizavimo planą, sudarytas eiles turėtų patikrinti teismas arba administracinė institucija, tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad teismai arba institucijos gali tikrinti eilių sudarymą ir ankstesniu etapu, jei plano teikėjas iš anksto paprašo pritarimo ar konsultacijos;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  nacionalinėje teisėje turėtų būti nustatyta, kokia dauguma reikalinga, kad suinteresuotų šalių mažuma kiekvienoje eilėje negalėtų sukliudyti priimti restruktūrizavimo planą, kuriuo nėra nepagrįstai pakenkiama jų teisėms ir interesams. Be daugumos principo, suvaržančio prieštaraujančius kreditorius, kurių reikalavimai užtikrinti, ankstyvas restruktūrizavimas daugeliu atvejų nebūtų įmanomas, pavyzdžiui, kai reikalingas finansinis restruktūrizavimas, nors šiaip įmonė gyvybinga. Kad šalys galėtų daryti įtaką priimant restruktūrizavimo planus, kuri būtų proporcinga jų interesui versle, reikiama dauguma turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į kiekvienos eilės kreditorių reikalavimų sumą arba dalininkų interesus;

(26)  nacionalinėje teisėje turėtų būti nustatyta, kokia dauguma reikalinga, kad suinteresuotųjų šalių mažuma kiekvienoje eilėje negalėtų sukliudyti priimti restruktūrizavimo plano, kuriuo nėra nepagrįstai pakenkiama jų teisėms ir interesams. Be daugumos principo, suvaržančio prieštaraujančius kreditorius, kurių reikalavimai užtikrinti, ankstyvas restruktūrizavimas daugeliu atvejų nebūtų įmanomas, pavyzdžiui, kai reikalingas finansinis restruktūrizavimas, nors šiaip įmonė gyvybinga. Kad su visomis šalimis būtų elgiamasi sąžiningai priimant restruktūrizavimo planus, reikiama dauguma turėtų atspindėti kiekvienos eilės kreditorių reikalavimų sumos arba dalininkų interesų daugumą ir tos eilės kreditorių daugumą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  restruktūrizavimo planas visada turėtų būti laikomas priimtu, jeigu reikalinga kreditorių dauguma kiekvienoje suinteresuotoje eilėje jam pritaria, tačiau jei reikalinga kreditorių dauguma kiekvienoje suinteresuotoje eilėje jam nepritaria, jis vis tiek gali būti patvirtintas teismo ar administracinės institucijos, jei jam pritaria bent viena suinteresuota kreditorių eilė ir jei siūlomu planu nėra nepagrįstai pažeidžiami prieštaraujančių eilių interesai (kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmas). Visų pirma planas turi atitikti absoliutaus pirmumo taisyklę, kuri užtikrina, kad paskesnės eilės kreditoriai gautų išmoką ar išsaugotų kitokį interesą pagal restruktūrizavimo planą tik po to, kai patenkinami visi prieštaraujančios kreditorių eilės reikalavimai. Absoliutaus pirmumo taisykle remiamasi nustatant sumą, kuri paskirstoma kreditoriams atliekant restruktūrizavimą. Iš absoliutaus pirmumo taisyklės išplaukia, kad nė viena kreditorių eilė pagal restruktūrizavimo planą negali gauti ar išsaugoti ekonominės vertės arba naudos, kuri viršytų bendrą tos eilės reikalavimų ar interesų sumą. Pagal absoliutaus pirmumo taisyklę, įvertinus restruktūrizuojamos įmonės kapitalo struktūrą, galima nustatyti, kokias išmokas, atsižvelgiant į įmonės kaip veikiančio verslo vertę, šalys gaus pagal restruktūrizavimo planą;

(28)  restruktūrizavimo planas visada turėtų būti laikomas priimtu, jeigu reikalinga kreditorių dauguma kiekvienoje suinteresuotoje eilėje ir kreditorių dauguma jam pritaria, tačiau jei reikalinga kreditorių dauguma jam nepritaria, jis vis tiek gali būti patvirtintas teismo arba administracinės institucijos, jei jam pritaria dauguma suinteresuotų kreditorių ir jei siūlomu planu nėra nepagrįstai pažeidžiami prieštaraujančių eilių interesai (kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmas). Tokį patvirtinimą taip pat reikėtų pateikti, jei pagal planą prarandama daugiau kaip 25 proc. darbo jėgos. Visų pirma planas turi atitikti absoliutaus pirmumo taisyklę, kuri užtikrina, kad paskesnės eilės kreditoriai gautų išmoką ar išsaugotų kitokį interesą pagal restruktūrizavimo planą tik po to, kai patenkinami visi prieštaraujančios kreditorių eilės reikalavimai. Absoliutaus pirmumo taisykle remiamasi nustatant sumą, kuri paskirstoma kreditoriams atliekant restruktūrizavimą. Iš absoliutaus pirmumo taisyklės išplaukia, kad nė viena kreditorių eilė pagal restruktūrizavimo planą negali gauti ar išsaugoti ekonominės vertės arba naudos, kuri viršytų bendrą tos eilės reikalavimų ar interesų sumą. Pagal absoliutaus pirmumo taisyklę, įvertinus restruktūrizuojamos įmonės kapitalo struktūrą, galima nustatyti, kokias išmokas, atsižvelgiant į įmonės kaip veikiančio verslo vertę, šalys gaus pagal restruktūrizavimo planą. Be to, tinkama informacija darbuotojų atstovams turėtų būti patvirtinimo sąlyga;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  nors akcininkų arba kitų dalininkų teisėti interesai turi būti saugomi, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad akcininkai negalėtų nepagrįstai blokuoti restruktūrizavimo plano, kuris leistų atgaivinti skolininką, priėmimo. Pavyzdžiui, priimant restruktūrizavimo planą neturėtų būti reikalaujama, kad jam pritartų pinigų negaunantys dalininkai, t. y. dalininkai, kurie, atlikus įmonės vertinimą, pagal įprastą likvidavimo prioritetų eiliškumą negautų jokios išmokos ar kitos naudos. Šio tikslo valstybės narės gali siekti skirtingomis priemonėmis, pavyzdžiui, nesuteikdamos dalininkams teisės balsuoti dėl restruktūrizavimo plano. Tačiau jei dalininkai turi teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano, teismui ar administracinei institucijai turėtų būti leista patvirtinti planą neatsižvelgiant į vienos ar kelių dalininkų eilių prieštaravimą pagal kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmą. Daugiau dalininkų eilių gali prireikti tuomet, jei yra kelių skirtingų rūšių dalininkų, turinčių skirtingas teises. Mažųjų ir vidutinių įmonių dalininkai, kurie yra ne paprasti investuotojai, o įmonės savininkai, prisidedantys prie įmonės veiklos kitais būdais, pavyzdžiui, teikdami vadybos konsultacijas, tokiomis sąlygomis gali neturėti pakankamo suinteresuotumo restruktūrizuotis. Todėl prireikus plano teikėjas turėtų galėti pasinaudoti kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmu;

(29)  nors akcininkų arba kitų dalininkų teisėti interesai turi būti saugomi, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad akcininkai negalėtų nepagrįstai blokuoti restruktūrizavimo plano, kuris leistų atgaivinti skolininką ir kurį remia kreditorių eilių dauguma, priėmimo. Pavyzdžiui, priimant restruktūrizavimo planą neturėtų būti reikalaujama, kad jam pritartų pinigų negaunantys dalininkai, t. y. dalininkai, kurie, atlikus įmonės vertinimą, pagal įprastą likvidavimo prioritetų eiliškumą negautų jokios išmokos ar kitos naudos. Šio tikslo valstybės narės gali siekti skirtingomis priemonėmis, pavyzdžiui, nesuteikdamos dalininkams teisės balsuoti dėl restruktūrizavimo plano. Tačiau jei dalininkai turi teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano, teismui arba administracinei institucijai turėtų būti leista patvirtinti planą neatsižvelgiant į vienos ar kelių dalininkų eilių prieštaravimą pagal kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmą. Daugiau dalininkų eilių gali prireikti tuomet, jei yra kelių skirtingų rūšių dalininkų, turinčių skirtingas teises. Mažųjų ir vidutinių įmonių dalininkai, kurie yra ne paprasti investuotojai, o įmonės savininkai, prisidedantys prie įmonės veiklos kitais būdais, pavyzdžiui, teikdami vadybos konsultacijas, tokiomis sąlygomis gali neturėti pakankamo suinteresuotumo restruktūrizuotis. Todėl prireikus plano teikėjas turėtų galėti pasinaudoti kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmu;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  kad restruktūrizavimo planas būtų įgyvendintas, jame turėtų būti numatytos galimybės mažųjų ir vidutinių įmonių dalininkams teikti nepiniginę restruktūrizavimo pagalbą, remiantis, pvz., savo patirtimi, reputacija ar verslo ryšiais;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  restruktūrizavimo plano sėkmė dažnai gali priklausyti nuo to, ar yra finansinių išteklių, pirma, verslui vykdyti per derybas dėl restruktūrizavimo ir, antra, restruktūrizavimo planui įgyvendinti, kai jis patvirtinamas. Todėl vykdant vėlesnes nemokumo procedūras neturėtų būti leidžiama pareikšti ieškinių dėl naujo finansavimo arba tarpinio finansavimo priemonių pripažinimo negaliojančiomis, niekinėmis ar nevykdytinomis, nes kenktų visiems kreditoriams. Nacionaliniai nemokumo teisės aktai, kuriuose numatyta galimybė pareikšti ieškinį dėl negaliojimo, jeigu skolininkas taptų nemokus, arba nustatyta, kad naujiems skolintojams gali būti taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios sankcijos dėl finansinių sunkumų patiriančių skolininkų kreditavimo, trukdo pasinaudoti finansavimo galimybėmis, kurios yra būtinos sėkmingai susiderėti dėl restruktūrizavimo plano ir jį įgyvendinti. Kitaip nei teikiant naujo finansavimo priemones, kurias restruktūrizavimo plane turėtų patvirtinti teismas ar administracinė institucija, tarpinio finansavimo atveju šalys nežino, ar planas bus patvirtintas. Tarpinio finansavimo priemonių apsaugos apribojimas ją taikant tik tuomet, kai planą priima kreditoriai arba jis patvirtinamas teismo ar administracinės institucijos, atgrasytų laikino finansavimo teikėjus. Siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo, apsauga turėtų būti taikoma tik toms finansavimo priemonėms, kurių pagrįstai ir nedelsiant reikia, kad skolininko įmonė galėtų tęsti veiklą ar išlikti arba kad iki plano patvirtinimo būtų išsaugota ar padidinta tos įmonės vertė. Apsauga nuo ieškinių dėl pripažinimo negaliojančiais ir apsauga nuo asmeninės atsakomybės yra būtinosios garantijos, suteikiamos tarpinio finansavimo ir naujo finansavimo priemonėms. Tačiau norint motyvuoti naujus skolintojus imtis rizikos investuoti į perspektyvų, tačiau finansinių sunkumų patiriantį skolininką, gali prireikti papildomų paskatų, pavyzdžiui, vėlesnėse nemokumo procedūrose suteikiant tokioms finansavimo priemonėms pirmumą bent jau neužtikrintų reikalavimų atžvilgiu;

(31)  restruktūrizavimo plano sėkmė dažnai gali priklausyti nuo to, ar yra finansinių išteklių, pirma, verslui vykdyti per derybas dėl restruktūrizavimo ir, antra, restruktūrizavimo planui įgyvendinti, kai jis patvirtinamas. Todėl vykdant vėlesnes nemokumo procedūras neturėtų būti leidžiama pareikšti ieškinių dėl naujo finansavimo arba tarpinio finansavimo priemonių pripažinimo negaliojančiomis, niekinėmis ar nevykdytinomis, nes kenktų visiems kreditoriams. Nacionaliniai nemokumo teisės aktai, kuriuose numatyta galimybė pareikšti ieškinį dėl negaliojimo, jeigu skolininkas taptų nemokus, arba nustatyta, kad naujiems skolintojams gali būti taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios sankcijos dėl finansinių sunkumų patiriančių skolininkų kreditavimo, trukdo pasinaudoti finansavimo galimybėmis, kurios yra būtinos sėkmingai susiderėti dėl restruktūrizavimo plano ir jį įgyvendinti. Kitaip nei teikiant naujo finansavimo priemones, kurias restruktūrizavimo plane turėtų patvirtinti teismas arba administracinė institucija, tarpinio finansavimo atveju šalys nežino, ar planas bus patvirtintas. Tarpinio finansavimo priemonių apsaugos apribojimas ją taikant tik tuomet, kai planą priima kreditoriai arba jis patvirtinamas teismo arba administracinės institucijos, atgrasytų laikino finansavimo teikėjus. Siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo, apsauga turėtų būti taikoma tik toms finansavimo priemonėms, kurių pagrįstai ir nedelsiant reikia, kad skolininko įmonė galėtų tęsti veiklą ar išlikti arba kad iki plano patvirtinimo būtų išsaugota ar padidinta tos įmonės vertė. Apsauga nuo ieškinių dėl pripažinimo negaliojančiais ir apsauga nuo asmeninės atsakomybės yra būtinosios garantijos, suteikiamos tarpinio finansavimo ir naujo finansavimo priemonėms;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  suinteresuotos šalys turėtų turėti galimybę apskųsti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Tačiau siekiant užtikrinti plano veiksmingumą, sumažinti netikrumą ir išvengti ilgų terminų, dėl skundo pateikimo restruktūrizavimo plano įgyvendinimas neturėtų būti stabdomas. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę tais atvejais, kai nustatoma, kad dėl restruktūrizavimo plano buvo nepagrįstai pažeisti kreditorių mažumos interesai, kaip alternatyva plano panaikinimui atitinkamiems prieštaraujantiems kreditoriams būtų skiriama piniginė kompensacija, kurią turi sumokėti skolininkas arba už plano priėmimą balsavę kreditoriai;

(32)  suinteresuotos šalys turėtų turėti galimybę apskųsti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Tačiau siekiant užtikrinti restruktūrizavimo plano veiksmingumą, sumažinti netikrumą ir išvengti ilgų terminų, dėl skundo pateikimo restruktūrizavimo plano įgyvendinimas neturėtų būti stabdomas. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę tais atvejais, kai nustatoma, kad dėl restruktūrizavimo plano buvo nepagrįstai pažeisti kreditorių mažumos interesai, kaip alternatyva restruktūrizavimo plano panaikinimui atitinkamiems prieštaraujantiems kreditoriams būtų skiriama piniginė kompensacija, kurią turi sumokėti skolininkas arba už plano priėmimą balsavę kreditoriai, išskyrus darbuotojų eilę;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  visais prevencinio restruktūrizavimo procedūros etapais darbuotojams turėtų būti taikomos visos darbo teisėje numatytos apsaugos priemonės. Visų pirma Direktyva nepažeidžiamos darbuotojų teisės, įtvirtintos Tarybos direktyvoje 98/59/EB68, Tarybos direktyvoje 2001/23/EB69, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/14/EB70, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/94/EB71 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/38/EB72. Ja visiškai nedaromas poveikis įsipareigojimams dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamos pirmiau nurodytos direktyvos. Be kita ko, tai pareigą informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl sprendimo pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmu pagal Direktyvą 2002/14/EB. Kadangi būtina užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugos lygį, valstybės narės iš esmės turėtų nustatyti, kad nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/94/EB, niekada nebūtų taikomas vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas, nesvarbu, ar šie reikalavimai atsirado prieš priimant sprendimą dėl sustabdymo, ar po to. Tokį sustabdymą turėtų būti leidžiama taikyti tik toms sumoms ir tokiu laikotarpiu, kurių atžvilgiu tų reikalavimų patenkinimas yra veiksmingai užtikrintas kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis. Jei valstybės narės nustato, kad Direktyvoje 2008/94/EB nustatyta nepatenkintų darbuotojų reikalavimų įvykdymo garantija taikoma ir šia direktyva nustatytoms prevencinio restruktūrizavimo procedūroms, išimtis, pagal kurią vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas netaikomas darbuotojų reikalavimams, tampa nepagrįsta tiek, kiek yra užtikrinama šia garantija. Jeigu nacionalinėje teisėje nustatyta garantijų institucijų atsakomybės apribojimų, susijusių su garantijos laikotarpiu arba darbuotojams išmokama suma, darbuotojai turėtų galėti reikalauti likusios reikalavimo dalies įvykdymo iš darbdavio net ir sustabdymo laikotarpiu;

(34)  visais prevencinio restruktūrizavimo procedūros etapais darbuotojams turėtų būti taikomos visos darbo teisėje numatytos apsaugos priemonės. Visų pirma Direktyva nepažeidžiamos darbuotojų teisės, įtvirtintos Tarybos direktyvoje 98/59/EB68, Tarybos direktyvoje 2001/23/EB69, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/14/EB70, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/94/EB71 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/38/EB72. Ja visiškai nedaroma poveikio įsipareigojimams dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamos pirmiau nurodytos direktyvos. Be kita ko, tai apima pareigą informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl sprendimo pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmu pagal Direktyvą 2002/14/EB. Kadangi būtina užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugos lygį, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams niekada netaikytų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo, nesvarbu, ar šie reikalavimai atsirado prieš priimant sprendimą dėl sustabdymo, ar po to. Tokį sustabdymą turėtų būti leidžiama taikyti tik toms sumoms ir tokiu laikotarpiu, kurių atžvilgiu tų reikalavimų patenkinimas panašiu lygiu yra veiksmingai užtikrintas kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis. Jeigu nacionalinėje teisėje nustatyta garantijų institucijų atsakomybės apribojimų, susijusių su garantijos laikotarpiu arba darbuotojams išmokama suma, darbuotojai turėtų galėti reikalauti likusios reikalavimo dalies įvykdymo iš darbdavio net ir sustabdymo laikotarpiu;

__________________

__________________

68 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16.

68 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16.

69 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

69 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

70 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29.

70 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29.

71 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, OL L 283, 2008 10 28, p. 36.

71 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, OL L 283, 2008 10 28, p. 36.

72 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

72 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  darbuotojams ir jų atstovams turėtų būti pateikti visi dokumentai ir informacija, susiję su siūlomu restruktūrizavimo planu, kad jie galėtų nuodugniai įvertinti įvairius scenarijus. Be to, darbuotojams ir jų atstovams turėtų būti leista aktyviai dalyvauti visais plano rengimo konsultavimosi ir tvirtinimo etapais ir jiems turėtų būti užtikrinta galimybė konsultuotis dėl restruktūrizavimo su specialistais;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  jei restruktūrizavimo plane numatytas dalies įmonės ar verslo perleidimas, darbuotojų teisės, kylančios iš darbo sutarties ar darbo santykių (visų pirma teisė į darbo užmokestį) turėtų būti garantuojamos pagal Direktyvos 2001/23/EB 3 ir 4 straipsnius, nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, taikytinų pradėjus nemokumo procedūras pagal tos direktyvos 5 straipsnį, ir ypač tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytų galimybių. Be to, papildant Direktyvoje 2002/14/EB garantuojamas teises, susijusias su informavimu ir konsultavimusi – įskaitant dėl sprendimų, kurie gali lemti esminių darbo organizavimo arba sutartinių santykių pasikeitimų – siekiant susitarimo dėl tokių sprendimų, ir šių teisių nepažeidžiant, darbuotojams, kuriems daro poveikį restruktūrizavimo planas, šia direktyva turėtų būti suteikta teisė dėl jo balsuoti. Balsavimo dėl restruktūrizavimo plano tikslais valstybės narės gali nuspręsti atskirti darbuotojus nuo kitų kreditorių, sudarydamos atskirą jų eilę;

(35)  jei restruktūrizavimo plane numatytas dalies įmonės ar verslo perleidimas, darbuotojų teisės, kylančios iš darbo sutarties ar darbo santykių (visų pirma teisė į darbo užmokestį) turėtų būti garantuojamos pagal Direktyvos 2001/23/EB 3 ir 4 straipsnius, o tos direktyvos 5 straipsnį turėtų būti galima taikyti tik nemokumo atveju, bet ne restruktūrizavimo plano atveju. Be to, papildant Direktyvoje 2002/14/EB garantuojamas teises, susijusias su informavimu ir konsultavimusi – įskaitant informavimą ir konsultavimąsi dėl sprendimų, kurie gali lemti esminius darbo organizavimo arba sutartinių santykių pasikeitimus – siekiant susitarimo dėl tokių sprendimų, ir šių teisių nepažeidžiant, darbuotojams, kuriems daro poveikį restruktūrizavimo planas, šia direktyva turėtų būti suteikta teisė dėl jo balsuoti ir jį tvirtinant turėtų būti privaloma gauti jų pritarimą. Balsavimo dėl restruktūrizavimo plano tikslais valstybės narės turėtų atskirti darbuotojus nuo kitų kreditorių, sudarydamos atskirą jų eilę, ir užtikrinti, kad tai eilei būtų suteikta pirmumo teisė;

Pagrindimas

Direktyvos 2001/23/EB 5 straipsnis taikomas tuo atveju, „jeigu perdavėjui taikomos bankroto arba kitos panašios nemokumo procedūros, kurios buvo pradėtos ketinant likviduoti perdavėjo turtą“, bet negali būti taikomas restruktūrizavimo plano atveju.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  bet koks siūlomas restruktūrizavimo procesas turi būti visapusiškai paaiškintas darbuotojų atstovams, kuriems turėtų būti pateikiama informacija apie siūlomą restruktūrizavimo procesą, kad jie galėtų atlikti išsamų vertinimą ir prireikus pasirengti konsultacijoms;1a

 

_________________

 

1a Priimti tekstai P7_TA(2013)0005. Darbuotojų informavimas ir konsultavimas, restruktūrizacijos numatymas ir valdymas.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  siekiant labiau skatinti prevencinį restruktūrizavimą, svarbu užtikrinti, kad įmonių vadovai nebūtų atgrasomi nuo pagrįstų verslo sprendimų ar pagrįstos komercinės rizikos, ypač kai tokie veiksmai gali padidinti potencialiai perspektyvios įmonės restruktūrizavimo sėkmės tikimybę. Jeigu įmonė patiria finansinių sunkumų, jos vadovai turėtų imtis veiksmų, pavyzdžiui, kreiptis profesionalios konsultacijos, taip pat dėl restruktūrizavimo ir nemokumo, pavyzdžiui, pasinaudoti ankstyvojo perspėjimo priemonėmis, jei jos yra; apsaugoti įmonės turtą siekiant padidinti vertę ir išvengti pagrindinio turto praradimo; įvertinti įmonės perspektyvumą atsižvelgiant į verslo struktūrą bei funkcijas ir sumažinti išlaidas; nesudarinėti bendrovės vardu sandorių, kurie gali būti pripažinti negaliojančiais, nebent jie būtų pagrįsti verslo sumetimais; tęsti komercinę veiklą, jei tai gali padidinti įmonės kaip veikiančio verslo vertę; pradėti derybas su kreditoriais ir prevencinio restruktūrizavimo procedūras. Kai skolininko nemokumas beveik neišvengiamas, taip pat svarbu apsaugoti teisėtus kreditorių interesus nuo valdymo sprendimų, galinčių pakeisti skolininko turto sudėtį, ypač jei dėl tų sprendimų dar labiau sumažėja turto, skirto restruktūrizavimui arba padalijimui kreditoriams, vertė. Todėl tokiomis aplinkybėmis įmonių vadovai privalo vengti bet kokių tyčinių arba itin neatsargių veiksmų, kuriais siekiama asmeninės naudos suinteresuotųjų subjektų sąskaita, nesudarinėti sandorių už per mažą kainą ir nesiimti veiksmų, kuriais vienam ar keliems suinteresuotiesiems subjektams būtų suteiktas nepagrįstas privalumas kitų atžvilgiu. Taikant šią direktyvą vadovais turėtų būti laikomi asmenys, atsakingi už bendrovės valdymo sprendimus;

(36)  siekiant labiau skatinti prevencinį restruktūrizavimą, svarbu užtikrinti, kad įmonių vadovai ir verslininkai nebūtų atgrasomi nuo pagrįstų verslo sprendimų ar pagrįstos komercinės rizikos, ypač kai tokie veiksmai gali padidinti potencialiai perspektyvios įmonės restruktūrizavimo sėkmės tikimybę. Jeigu įmonė patiria finansinių sunkumų, jos vadovai turėtų imtis veiksmų, pavyzdžiui, kreiptis profesionalios konsultacijos, taip pat dėl restruktūrizavimo ir nemokumo, pavyzdžiui, pasinaudoti ankstyvojo perspėjimo priemonėmis, jei jos yra; apsaugoti įmonės turtą siekdami padidinti vertę ir išvengti pagrindinio turto praradimo; įvertinti įmonės perspektyvumą atsižvelgdami į verslo struktūrą bei funkcijas ir sumažinti išlaidas; nesudarinėti bendrovės vardu sandorių, kurie gali būti pripažinti negaliojančiais, nebent jie būtų pagrįsti verslo sumetimais; tęsti komercinę veiklą, jei tai gali padidinti įmonės kaip veikiančio verslo vertę; pradėti derybas su kreditoriais ir prevencinio restruktūrizavimo procedūras. Vadovai taip pat turi laikytis visų savo įsipareigojimų, susijusių su kreditoriais, darbuotojų atstovais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Kai skolininko nemokumas beveik neišvengiamas, taip pat svarbu apsaugoti teisėtus kreditorių interesus nuo valdymo sprendimų, galinčių pakeisti skolininko turto sudėtį, ypač jei dėl tų sprendimų dar labiau sumažėja turto, skirto restruktūrizavimui arba padalijimui kreditoriams, vertė. Todėl tokiomis aplinkybėmis įmonių vadovai privalo vengti bet kokių tyčinių arba itin neatsargių veiksmų, kuriais siekiama asmeninės naudos suinteresuotųjų subjektų sąskaita, nesudarinėti sandorių už per mažą kainą arba kitaip tyčia mažinti įmonės vertę ir nesiimti veiksmų, kuriais vienam ar keliems suinteresuotiesiems subjektams būtų suteiktas nepagrįstas privalumas kitų atžvilgiu. Taikant šią direktyvą vadovais turėtų būti laikomi asmenys, atsakingi už bendrovės valdymo sprendimus. Nesilaikant šio reikalavimo gali būti taikomas ilgesnis skolų panaikinimo laikotarpis arba griežtesnės jo sąlygos;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  valstybėse narėse numatytos skirtingos antrosios galimybės sąlygos gali skatinti per daug įsiskolinusius verslininkus persikelti į kitas valstybes nares dėl ten taikomo trumpesnio skolos panaikinimo laikotarpio ar palankesnių skolos panaikinimo sąlygų, o tai didina teisinį netikrumą ir kreditorių, siekiančių savo reikalavimų patenkinimo, išlaidas. Be to, bankroto padariniai, visų pirma socialinė stigma, teisinės pasekmės, kaip antai ilgi draudimo verstis veikla laikotarpiai, ir ilgalaikis skolininko statusas, labai atgraso verslininkus nuo įmonės steigimo ar pasinaudojimo antrąja galimybe, nors ir įrodyta, kad bankrutavę verslininkai antrą kartą turi daugiau sėkmės galimybių. Todėl reikėtų imtis priemonių siekiant mažinti per didelio verslininkų įsiskolinimo ir bankroto neigiamą poveikį, visų pirma nustatant, kad po tam tikro laikotarpio jų skolos gali būti visiškai panaikintos, ir apribojant sprendimų dėl draudimo verstis veikla, kurie priimami dėl pernelyg didelio skolininko įsiskolinimo, galiojimo trukmę;

(37)  valstybėse narėse numatytos skirtingos antrosios galimybės sąlygos gali skatinti per daug įsiskolinusius verslininkus persikelti į kitas valstybes nares dėl ten taikomo trumpesnio skolos panaikinimo laikotarpio ar palankesnių skolos panaikinimo sąlygų, o tai didina teisinį netikrumą ir kreditorių, siekiančių savo reikalavimų patenkinimo, išlaidas. Be to, bankroto padariniai, visų pirma socialinė stigma, teisinės pasekmės, kaip antai ilgi draudimo verstis veikla laikotarpiai ir ilgalaikis skolininko statusas, labai atgraso verslininkus nuo įmonės steigimo ar pasinaudojimo antrąja galimybe, nors ir įrodyta, kad bankrutavę verslininkai antrą kartą turi daugiau sėkmės galimybių. Todėl reikėtų imtis priemonių siekiant mažinti per didelio verslininkų įsiskolinimo ir bankroto neigiamą poveikį, visų pirma nustatant, kad po tam tikro laikotarpio jų skolos gali būti visiškai panaikintos, ir apribojant sprendimų dėl draudimo verstis veikla, kurie priimami dėl pernelyg didelio skolininko įsiskolinimo, galiojimo trukmę. Skolų panaikinimo laikotarpis turėtų būti penkeri metai nuo pirmosios skolininko pateiktos paraiškos datos, o antro ar paskesnio skolų panaikinimo laikotarpio atveju valstybės narės turėtų galėti nustatyti ilgesnį laikotarpį;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  visiškas skolų panaikinimas arba draudimo verstis veikla atšaukimas po trumpo laikotarpio tam tikrais atvejais nepateisinamas, pavyzdžiui, jei skolininkas yra nesąžiningas arba veikė piktnaudžiaudamas. Valstybės narės turėtų gerai išaiškinti teismams ar administracinėms institucijoms, kaip reikia vertinti verslininko sąžiningumą. Pavyzdžiui, vertindami, ar skolininkas buvo nesąžiningas, teismai ar administracinės institucijos gali atsižvelgti į tokias aplinkybes kaip skolų pobūdis ir dydis, jų atsiradimo laikas, skolininko pastangos jas grąžinti ir laikytis teisinių prievolių, įskaitant viešojo licencijavimo ir teisingos buhalterijos reikalavimus, taip pat jo mėginimai išvengti kreditorių reikalavimų. Kai kuriais atvejais, kai verslininkai verčiasi tam tikromis profesijomis, kurios valstybėse narėse laikomos pažeidžiamomis, arba yra buvę nuteisti baudžiamojoje byloje, sprendimas dėl draudimo verstis veikla gali galioti ilgiau arba būti neterminuotas. Tokiais atvejais verslininko skolos galėtų būti panaikinamos, tačiau jam būtų ilgiau ar neribotą laiką draudžiama verstis tam tikra profesija;

(38)  visiškas skolų panaikinimas arba draudimo verstis veikla atšaukimas po trumpo laikotarpio net ir atlikus nemokumo procedūrą tam tikrais atvejais nepateisinamas, pavyzdžiui, jei skolininkas yra nesąžiningas arba veikė piktnaudžiaudamas. Valstybės narės turėtų gerai išaiškinti ir pateikti aiškius kriterijus teismams arba administracinėms institucijoms, kaip reikia vertinti verslininko sąžiningumą. Pavyzdžiui, vertindami, ar skolininkas buvo nesąžiningas, teismai arba administracinės institucijos gali atsižvelgti į tokias aplinkybes kaip skolų pobūdis ir dydis, jų atsiradimo laikas, skolininko pastangos jas grąžinti ir laikytis teisinių prievolių, įskaitant viešojo licencijavimo ir teisingos buhalterijos reikalavimus, taip pat jo mėginimai išvengti kreditorių reikalavimų. Kai kuriais atvejais, kai verslininkai verčiasi tam tikromis profesijomis, kurios valstybėse narėse laikomos pažeidžiamomis, arba yra buvę nuteisti baudžiamojoje byloje, sprendimas dėl draudimo verstis veikla gali galioti ilgiau arba būti neterminuotas. Tokiais atvejais verslininko skolos galėtų būti panaikinamos, tačiau jam būtų ilgiau ar neribotą laiką draudžiama verstis tam tikra profesija;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  būtina išlaikyti ir padidinti procedūrų skaidrumą ir nuspėjamumą, kad jos veiksmingai padėtų išsaugoti įmones, suteikti verslininkams antrąją galimybę ir veiksmingai likviduoti neperspektyvias įmones. Taip pat reikia trumpinti pernelyg ilgas nemokumo procedūras, kurias taiko daug valstybių narių ir kurios lemia kreditorių ir investuotojų teisinį netikrumą ir žemas susigrąžinimo normas. Galiausiai, pasitelkiant Reglamente (ES) Nr. 2015/848 nustatytus tvirtesnio teismų ir nemokumo specialistų bendradarbiavimo tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, visoje Sąjungoje reikia užtikrinti aukštą visų procese dalyvaujančių subjektų profesinį lygį. Kad būtų pasiekta šių tikslų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir turėti specialiųjų žinių ir patirties nemokumo srityje. Tokia teisėjų specializacija leistų greitai priimti sprendimus, galinčius turėti didelę ekonominę ir socialinę reikšmę, ir tai nereiškia, kad šie teisėjai spręstų vien tik restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus. Pavyzdžiui, šių tikslų būtų lengviau siekti nacionalinės teisės aktuose dėl teismų veiklos organizavimo numačius specializuotus teismus ar kolegijas;

(39)  specializuoti nemokumo specialistai ir teisėjai ir galimybė naudotis skaitmeninėmis priemonėmis gali labai prisidėti prie procedūrų trukmės sutrumpinimo, sąnaudų sumažinimo ir pagalbos arba priežiūros kokybės pagerinimo. Būtina išlaikyti ir padidinti procedūrų skaidrumą ir nuspėjamumą, kad jos veiksmingai padėtų išsaugoti įmones, suteikti sąžiningiems verslininkams antrąją galimybę ir skubiai bei veiksmingai likviduoti neperspektyvias įmones. Taip pat reikia trumpinti pernelyg ilgas nemokumo procedūras, kurias taiko daug valstybių narių ir kurios lemia kreditorių ir investuotojų teisinį netikrumą ir žemas susigrąžinimo normas. Siekiant sutrumpinti pernelyg ilgas nemokumo procedūras, į jas taip pat reikia integruoti skaitmenines ryšio priemones. Galiausiai, pasitelkiant Reglamente (ES) Nr. 2015/848 nustatytus tvirtesnio teismų ir nemokumo specialistų bendradarbiavimo tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, visoje Sąjungoje reikia užtikrinti aukštą visų procese dalyvaujančių subjektų profesinį ir specializacijos lygį. Kad būtų pasiekta šių tikslų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir turėti specialiųjų žinių ir patirties nemokumo srityje. Tokia teisėjų specializacija leistų greitai priimti sprendimus, galinčius turėti didelę ekonominę ir socialinę reikšmę, ir tai nereiškia, kad šie teisėjai spręstų vien tik restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus. Pavyzdžiui, šių tikslų būtų lengviau siekti nacionalinės teisės aktuose dėl teismų veiklos organizavimo numačius specializuotus teismus ar kolegijas;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40.  valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad teismo ar administracinės institucijos skiriami restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistai būtų tinkamai apmokyti, jų veikla būtų prižiūrima, skyrimas vyktų skaidriai, deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingas procedūras, ir kad šie specialistai savo funkcijas vykdytų sąžiningai. Specialistai taip pat turėtų laikytis savanoriškų elgesio kodeksų, kuriais siekiama užtikrinti reikiamo lygio kvalifikaciją ir mokymą, šių specialistų pareigų ir nuostatų dėl darbo užmokesčio skaidrumą, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ir priežiūros bei reguliavimo mechanizmų, pagal kuriuos turėtų būti numatyta tinkamos ir veiksmingos sankcijos blogai savo pareigas atliekantiems specialistams, nustatymą. Tokie standartai iš esmės gali būti užtikrinti nekuriant naujų profesijų ar kvalifikacijų;

40.  valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad teismo arba administracinės institucijos skiriami restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistai būtų tinkamai apmokyti, jų veikla būtų prižiūrima, skyrimas vyktų skaidriai, deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingas procedūras, ir kad šie specialistai savo funkcijas vykdytų sąžiningai, siekdami pagrindinio tikslo atkurti įmonės gyvybingumą. Specialistai turėtų veikti kaip gelbėtojai, o ne kaip likvidatoriai, jie taip pat turėtų laikytis profesinės etikos kodekso, kurio tikslas – užtikrinti reikiamo lygio kvalifikaciją ir mokymus, taip pat šių specialistų pareigų ir nuostatų dėl darbo užmokesčio skaidrumą, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ir priežiūros bei reguliavimo mechanizmų, pagal kuriuos turėtų būti numatyta tinkamos ir veiksmingos sankcijos blogai savo pareigas atliekantiems specialistams, nustatymą. Tokie standartai iš esmės gali būti užtikrinti nekuriant naujų profesijų ar kvalifikacijų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad informacija apie administracines institucijas, vykdančias restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų priežiūrą ar kontrolę, būtų viešai prieinama;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

42.  šios direktyvos įgyvendinimo ir taikymo stebėsenos tikslais svarbu rinkti patikimus duomenis apie restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų rezultatus. Todėl valstybės narės turėtų rinkti ir kaupti duomenis, kurie būtų pakankamai išsamūs, kad leistų tiksliai įvertinti, kaip Direktyva veikia praktiškai;

42.  šios direktyvos įgyvendinimo ir taikymo stebėsenos tikslais svarbu rinkti patikimus duomenis apie restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų rezultatus. Todėl valstybės narės turėtų sustiprinti pastangas renkant, apdorojant ir perduodant duomenis Komisijai. Šie duomenys turėtų būti pakankamai išsamūs, kad leistų tiksliai įvertinti, kaip Direktyva veikia praktiškai;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  darbuotojai neturėtų patirti restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų naštos, o jiems mokėtinos skolos, pvz., neišmokėtas darbo užmokestis, visada turėtų būti apmokamos pirmiausia. Siekiant užtikrinti gamybos ir užimtumo tęstinumą ir geriau kovoti su vadovybės taikoma taktine ar nesąžininga praktika, darbuotojai taip pat turėtų būti informuojami ir su jais konsultuojamasi pradiniais restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų etapais;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(47a)  reikėtų atlikti tolesnį vertinimą, siekiant nustatyti, ar reikia pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl nemokumo, darančio poveikį asmenims, kurie nevykdo prekybos, neužsiima verslu, smulkiu verslu ar profesijomis, kurias galima prilyginti darbdavio veiklai, kurie, kaip vartotojai arba prekių ar viešųjų ar privačių paslaugų naudotojai, suėjus terminui laikinai arba nuolat sąžiningai negali sumokėti skolų. Tokiuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų būti nustatyta, kad tokie asmenys ir toliau turėtų galimybę naudotis pagrindinėmis prekėmis ir paslaugomis, kad galėtų turėti deramas gyvenimo sąlygas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prevencinių restruktūrizavimo procedūrų, kuriomis, iškilus nemokumo pavojui, gali pasinaudoti finansinių sunkumų patiriantys skolininkai;

a)  sparčių prevencinių restruktūrizavimo procedūrų, kuriomis, iškilus nemokumo pavojui, gali pasinaudoti finansinių sunkumų patiriantys skolininkai, ir realios galimybės apsaugoti įmonę nuo nemokumo bylos;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per daug įsiskolinusių verslininkų skolų panaikinimo procedūrų, suteikiančių jiems galimybę pradėti naują veiklą;

b)  per daug įsiskolinusių verslininkų skolų panaikinimo procedūrų, po to, kai jiems buvo taikyta nemokumo procedūra, suteikiančių jiems galimybę pradėti naują veiklą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  nemokumo procedūra – kolektyvinė nemokumo procedūra, kurią vykdant parduodamas visas skolininko turtas ar jo dalis ir paskiriamas likvidatorius;

1)  nemokumo procedūra – kolektyvinė nemokumo procedūra, kurią vykdant parduodamas visas skolininko turtas arba jo dalis ir paskiriamas nemokumo specialistas;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  nemokumo pavojus – padėtis, kai skolininkas nėra nemokus pagal nacionalinę teisę, tačiau yra realus ir didelis pavojus, kad jis ateityje, suėjus skolų grąžinimo terminui, negalės tų skolų grąžinti;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  vykdytinos sutartys – skolininko ir vieno ar kelių kreditorių sutartys, pagal kurias abi šalys atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo momentu dar turi neįvykdytų įsipareigojimų;

5)  esminės vykdytinos sutartys – skolininko ir vieno ar kelių kreditorių sutartys, pagal kurias abi šalys atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo momentu dar turi neįvykdytų įsipareigojimų ir kurios yra reikalingos, kad įmonė galėtų tęsti kasdienę veiklą, įskaitant visus išteklius, kurių tiekimą nutraukus bendrovė nustotų veikusi;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  eilių sudarymas – suinteresuotų kreditorių ir dalininkų sugrupavimas restruktūrizavimo plane pagal jų teisių ir susijusių reikalavimų ir interesų pirmumą, atsižvelgiant į galimas ankstesnes teises į turtą, užtikrinimo priemones ar kreditorių susitarimus, ir jų statuso restruktūrizavimo plane nustatymas;

6)  eilių sudarymas – suinteresuotų kreditorių ir dalininkų sugrupavimas restruktūrizavimo plane pagal jų teisių ir susijusių reikalavimų ir interesų pirmumą, atsižvelgiant į galimas ankstesnes teises į turtą, užtikrinimo priemones ar kreditorių susitarimus, ir jų statuso restruktūrizavimo plane nustatymas. Restruktūrizavimo plano priėmimo tikslais kreditoriai suskirstomi į skirtingas kreditorių eiles valstybių narių nustatyta tvarka ir taip bent užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai nagrinėjami skirtingose eilėse;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės nepaisymas – teismo arba administracinės institucijos atliekamas restruktūrizavimo plano patvirtinimas neatsižvelgiat į vienos ar kelių suinteresuotų kreditorių eilių prieštaravimus;

8)  prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės nepaisymas – teismo arba administracinės institucijos atliekamas restruktūrizavimo plano patvirtinimas neatsižvelgiat į kelių suinteresuotų kreditorių eilių prieštaravimus;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  naujo finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos restruktūrizavimo planui įgyvendinti reikiamos lėšos, dėl kurių restruktūrizavimo plane susitarta ir kurias po to patvirtino teismas arba administracinė institucija;

11)  naujo finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos restruktūrizavimo planui įgyvendinti reikiamos lėšos, dėl kurių restruktūrizavimo plane susitarta ir kurias po to patvirtino teismas arba administracinė institucija, įskaitant kredito teikimą;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  tarpinio finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos lėšos, kurių pagrįstai ir nedelsiant reikia, kad skolininko įmonė galėtų tęsti veiklą ar išlikti, arba kad iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo būtų išsaugota ar padidinta tos įmonės vertė;

12)  tarpinio finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos lėšos, kurių pagrįstai ir nedelsiant reikia, kad skolininko įmonė galėtų tęsti veiklą arba išlikti, arba kad iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo būtų išsaugota ar padidinta tos įmonės vertė, įskaitant kredito teikimą;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13)  per daug įsiskolinęs verslininkas – prekyba, verslu, amatu ar profesine veikla besiverčiantis fizinis asmuo, negalintis laiku grąžinti skolų, kai tai yra daugiau nei laikina problema;

13)  per daug įsiskolinęs verslininkas – prekyba, verslu, amatu ar profesine veikla besiverčiantis fizinis asmuo, negalintis laiku grąžinti skolų, kai tai yra daugiau nei laikina problema; taip pat tai verslininkas, negalintis grąžinti skolų, kurių jis turi kaip fizinis asmuo, bet kurios yra susijusios su jo verslo veiklos pradžios finansavimu, ir asmuo, kurio verslo veikla yra tik šalutinė veikla ir kurio profesinių ir asmeninių skolų negalima pagrįstai atskirti;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14)  visiškas skolų panaikinimas – negrąžintų skolų nurašymas po procedūros, kuri apima turto realizavimą ir (arba) skolų grąžinimo ar atsiskaitymo planą;

14)  visiškas skolų panaikinimas – negrąžintų skolų nurašymas po nemokumo procedūros;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  restruktūrizavimo specialistas – bet koks asmuo ar įstaiga, teismo ar administracinės institucijos paskirti vykdyti vieną ar kelias iš šių funkcijų:

15)  restruktūrizavimo specialistas – bet koks asmuo ar įstaiga, pagal nacionalinę teisę turintys kvalifikaciją vykdyti vieną ar kelias iš šių funkcijų:

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padėti skolininkui ar kreditoriams parengti restruktūrizavimo planą ar dėl jo derėtis;

a)  padėti skolininkui ar kreditoriams parengti restruktūrizavimo arba perspektyvių verslo dalių perleidimo planą ar dėl jo derėtis;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a)  grąžinimo planas – nustatytų sumų, kurias nurodytomis dienomis skolininkas moka kreditoriams, mokėjimų programa, kuri yra restruktūrizavimo plano dalis;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15b)  perspektyvus – galintis teikti atitinkamą numatytą kapitalo grąžą, kai padengiamos visos išlaidos, įskaitant nusidėvėjimą ir finansinius įsipareigojimus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Ankstyvasis perspėjimas

Ankstyvasis perspėjimas ir galimybė susipažinti su informacija

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis, kurios leistų nustatyti verslo padėties blogėjimą ir pranešti skolininkui ar verslininkui, kad reikia skubiai imtis veiksmų.

1.  Valstybės narės parengia aiškias ir skaidrias ankstyvojo perspėjimo priemones (ir leidžia su jomis susipažinti), kurios leistų nustatyti verslo padėties blogėjimą ir pranešti skolininkui, verslininkui arba darbuotojų atstovui, kad reikia skubiai imtis veiksmų. Tuo tikslu valstybės narės gali naudotis naujomis informacinėmis technologijomis pranešimams ir informacijai internete teikti.

 

1a. Ankstyvojo perspėjimo priemonės gali apimti:

 

a) skolininko ar skolininko valdytojo pareigą vykdyti apskaitą ir stebėseną;

 

b) pareigą teikti ataskaitas pagal paskolų sutartis; taip pat

 

c) trečiųjų šalių, kaip antai apskaitininkų, mokesčių ir socialinės apsaugos institucijų arba tam tikrų rūšių kreditorių, pvz, bankų, pareigą reguliariai teikti ataskaitas ar informaciją;

2.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų susipažinti su aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir vartotojui patogiai pateikta informacija apie galimybę naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurias jie gali pasitelkti siekdami įmonės restruktūrizavimo ankstyvuoju etapu arba asmeninių skolų panaikinimo.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai, verslininkai ir darbuotojų atstovai galėtų susipažinti su aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir vartotojui patogiai pateikta informacija apie galimybę naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurias jie gali pasitelkti siekdami įmonės restruktūrizavimo ankstyvuoju etapu arba asmeninių skolų panaikinimo.

 

2a. Valstybės narės tam skirtoje interneto svetainėje vartotojui patogia forma pateikia informaciją, kaip skolininkai ir verslininkai gali pasinaudoti ankstyvojo perspėjimo priemonėmis savo valstybėje narėje. Valstybės narės užtikrina, kad ši informacija visų pirma būtų teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

 

2b. Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojų atstovai galėtų gauti aktualią ir atnaujintą informaciją apie įmonės finansinę padėtį ir kad jie galėtų pranešti skolininkams ir verslininkams apie įmonės padėtį ir apie poreikį svarstyti galimybę pasinaudoti restruktūrizavimo mechanizmais.

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad 1 ir 2 dalyse nurodytomis priemonėmis gali naudotis tik mažosios ir vidutinės įmonės arba verslininkai.

 

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Galimybė pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais

Galimybė pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais

1.  Valstybės narės užtikrina, kad iškilus nemokumo pavojui finansinių sunkumų patiriantys skolininkai galėtų pasinaudoti veiksmingais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų restruktūrizuoti jų skolas ar verslą, atkurti įmonės gyvybingumą ir išvengti nemokumo.

1. Valstybės narės užtikrina, kad iškilus nemokumo pavojui finansinių sunkumų patiriantys skolininkai galėtų pasinaudoti veiksmingais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų restruktūrizuoti jų skolas ar verslą, atkurti įmonės gyvybingumą ir išvengti nemokumo arba rasti kitų sprendimų nemokumui išvengti ir taip apsaugoti darbo vietas ir išlaikyti verslą.

 

1a. Valstybės narės gali nustatyti, kad naudotis restruktūrizavimo procedūromis gali tik tos įmonės, kurios pagal nacionalinę teisę nebuvo nuteistos už šiurkščius apskaitos ir buhalterijos prievolių pažeidimus.

2.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmus gali sudaryti viena ar daugiau procedūrų ar priemonių.

2.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmus gali sudaryti viena ar daugiau procedūrų ar priemonių, tiek neteisminių, tiek vykdomų administracinės institucijos arba teismo nurodymu.

3.  Valstybės narės priima nuostatas, kuriomis nustatoma, kad teismai ar administracinės institucijos gali kištis tik tais atvejais, kai tai būtina ir proporcinga siekiant apsaugoti suinteresuotų šalių teises.

3. Valstybės narės gali priimti nuostatas, kuriomis nustatoma, kad teismai arba administracinės institucijos gali kištis tik tais atvejais, kai tai būtina ir proporcinga, sykiu užtikrindamos, kad būtų apsaugotos suinteresuotųjų šalių teisės.

4.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, pateikę prašymą, gali pasinaudoti skolininkai, arba kreditoriai, gavę skolininkų sutikimą.

4. Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, pateikę prašymą, gali pasinaudoti skolininkai.

 

4a. Valstybės narės taip pat gali numatyti, kad skolininkui sutinkant restruktūrizavimo mechanizmais būtų galima pasinaudoti ir kreditorių bei darbuotojų atstovų prašymu.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Savo turtą valdantis skolininkas

Savo turtą valdantis skolininkas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai, pradedantys prevencinio restruktūrizavimo procedūras, ir toliau galėtų visiškai arba bent iš dalies kontroliuoti savo turtą ir kasdienes įmonės veiklos operacijas.

1  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai, pradedantys prevencinio restruktūrizavimo procedūras, ir toliau galėtų visiškai arba bent iš dalies kontroliuoti savo turtą ir kasdienes įmonės veiklos operacijas.

2.  Teismo ar administracinės institucijos skiriamas restruktūrizavimo specialistas nėra visais atvejais privalomas.

2.  Nepaisant to, ar privaloma, kad restruktūrizavimo procedūrą prižiūrėtų restruktūrizavimo specialistas, ar ne, jai visais atvejais taikoma nacionalinė teisė, kad būtų apsaugotos suinteresuotųjų šalių teisės.

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad restruktūrizavimo specialisto skyrimas privalomas šiais atvejais:

3.  Valstybės narės nustato, kad restruktūrizavimo specialisto skyrimas privalomas bent šiais atvejais:

a)  jei pagal 6 straipsnį skolininko atžvilgiu sustabdytos atskiros vykdymo užtikrinimo priemonės;

a)  jei pagal 6 straipsnį skolininko atžvilgiu sustabdytos vykdymo užtikrinimo priemonės;

b)  jei restruktūrizavimo planą teismas ar administracinė institucija turi patvirtinti nepaisydami kreditorių eilių nuomonės, kaip nustatyta 11 straipsnyje.

b)  jei restruktūrizavimo planą teismas ar administracinė institucija turi patvirtinti nepaisydami kreditorių eilių nuomonės, kaip nustatyta 11 straipsnyje.

 

ba)  jei to reikalauja skolininkas arba kreditorių dauguma.

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininko darbuotojų atstovai gautų aiškią ir skaidrią informaciją apie restruktūrizavimo procedūrą ir būtų nuolat informuojami apie pokyčius.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas

Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkų, kurie derasi su kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano, atžvilgiu atskiros vykdymo užtikrinimo priemonės galėtų būti sustabdomos, jei toks sustabdymas reikalingas (ir tiek, kiek reikalinga) vykdant derybas dėl restruktūrizavimo plano.

1.  Tais atvejais, kai skolininkui dar netaikoma prievolė kreiptis dėl nemokumo paskelbimo, valstybės narės užtikrina, kad skolininkų, kurie derasi su kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano, atžvilgiu atskiros vykdymo užtikrinimo priemonės galėtų būti sustabdomos, jei toks sustabdymas reikalingas (ir tiek, kiek reikalinga) vykdant derybas dėl restruktūrizavimo plano ir jei yra tikimybė, tad tai apsaugos įmonę nuo nemokumo bylos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti taikomas visų tipų kreditorių atžvilgiu, įskaitant užtikrinimo priemonę turinčius ir privilegijuotuosius kreditorius. Sustabdymas gali būti bendras, taikytinas visiems kreditoriams, arba ribotas, taikytinas vienam ar keliems konkretiems kreditoriams, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti taikomas visų tipų kreditorių atžvilgiu, įskaitant užtikrinimo priemonę turinčius ir privilegijuotuosius kreditorius, jei skolininkas įtraukia tuos kreditorius į derybas dėl restruktūrizavimo plano. Sustabdymas gali būti bendras, taikytinas visiems kreditoriams, arba ribotas, taikytinas vienam ar keliems konkretiems kreditoriams, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje.

3.  2 dalis netaikoma nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, išskyrus atvejus, kai (ir tiek, kiek) valstybės narės kitomis priemonėmis garantuoja, kad tokie reikalavimai bus patenkinti užtikrinant apsaugą, bent jau lygiavertę nustatytai atitinkamais nacionalinės teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2008/94/EB.

3.  2 dalis netaikoma nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, išskyrus atvejus, kai (ir tiek, kiek) valstybės narės kitomis priemonėmis garantuoja, kad tokie reikalavimai bus patenkinti užtikrinant panašaus lygio apsaugą.

4.  Valstybės narės nustato, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip keturi mėnesiai.

4.  Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip keturi mėnesiai.

5.  Tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad teismai ar administracinės institucijos skolininko ar kreditorių prašymu gali pratęsti pirminį atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpį arba nustatyti naują atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpį. Toks atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpio pratęsimas galimas tik turint įrodymų, kad:

5.  Tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad teismai arba administracinės institucijos skolininko arba kreditorių prašymu gali pratęsti pirminį atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpį arba nustatyti naują atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpį. Valstybės narės nustato pratęsimo sąlygas arba naują sustabdymo laikotarpį. Toks atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpio pratęsimas galimas tik turint įrodymų, kad:

 

-a)  užtikrinimo priemonę turintys kreditoriai, kuriems planas daro poveikį, sutiko su tokiu pratęsimu arba nauju laikotarpiu; taip pat

a)  derantis dėl restruktūrizavimo plano padaryta apčiuopiama pažanga ir

a)  derantis dėl restruktūrizavimo plano padaryta apčiuopiama pažanga ir

b)  pratęsus atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymą nebus nepagrįstai pažeisti suinteresuotų šalių interesai.

b)  pratęsus atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymą nebus nepagrįstai pažeisti suinteresuotų šalių interesai; taip pat

 

ba)  skolininkui pagal nacionalinę teisę dar netaikoma prievolė kreiptis dėl nemokumo procedūros inicijavimo.

6.  Toliau sustabdymas gali būti tęsiamas tik tuomet, jei tenkinamos 5 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos ir iš konkrečių aplinkybių matyti, kad restruktūrizavimo planas greičiausiai bus priimtas.

6.  Toliau sustabdymas gali būti tęsiamas tik tuomet, jei tenkinamos 5 dalies a–ba punktuose nurodytos sąlygos ir iš konkrečių aplinkybių matyti, kad restruktūrizavimo planas greičiausiai bus priimtas.

7.  Visas atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis, įskaitant pratęsimus ir atnaujinimus, negali būti ilgesnis kaip dvylika mėnesių.

7.  Visas atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis, įskaitant pratęsimus ir atnaujinimus, negali būti ilgesnis kaip dešimt mėnesių. Visas sustabdymo laikotarpis apribojamas iki dviejų mėnesių, jei ne daugiau kaip prieš tris mėnesius iki prašymo pradėti restruktūrizavimo procedūrą pateikimo bendrovės registruota buveinė buvo perkelta į kitą valstybę narę.

8.  Valstybės narės užtikrina, kad teismai ar administracinės institucijos galėtų visiškai ar iš dalies panaikinti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymą, jei:

8.  Valstybės narės užtikrina, kad teismai arba administracinės institucijos galėtų nuspręsti neleisti sustabdyti vykdymo užtikrinimo priemonių arba visiškai ar iš dalies panaikinti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymą, jei:

a)  paaiškėja, kad kreditoriai, kartu sudarantys dalį, pagal nacionalinę teisę galinčią blokuoti restruktūrizavimo plano priėmimą, nepritaria tolesnėms deryboms; arba

a)  paaiškėja, kad kreditoriai, kartu sudarantys dalį, pagal nacionalinę teisę galinčią blokuoti restruktūrizavimo plano priėmimą, nepritaria tolesnėms deryboms; arba

b)  to prašo skolininkas arba restruktūrizavimo specialistas.

b)  to prašo skolininkas arba restruktūrizavimo specialistas arba susijusių kreditorių dauguma; arba

 

ba)  dėl atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo būtų nepagrįstai pažeidžiami atskirų kreditorių arba visos kreditorių eilės interesai;

 

bb) pažeidžiamas kreditorius patirtų didelių ekonominių sunkumų;

9.  Valstybės narės užtikrina, kad jei dėl atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo būtų nepagrįstai pažeidžiami atskirų kreditorių arba visos kreditorių eilės interesai, teismas ar administracinė institucija susijusių kreditorių prašymu galėtų nuspręsti netenkinti prašymo sustabdyti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių arba panaikinti jau nustatytą atskirų vykdymo priemonių sustabdymą to kreditoriaus ar tos kreditorių eilės atžvilgiu.

 

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bendras visiems kreditoriams taikomas atskirų vykdymo užtikrinimo veiksmų sustabdymas užkerta kelią tam, kad vieno ar kelių kreditorių prašymu būtų pradėta nemokumo procedūra.

Išbraukta.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalies, jei skolininkas tampa nelikvidus ir todėl negali grąžinti skolų, kurių grąžinimo terminas sueina per sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo procedūros nebūtų automatiškai nutrauktos ir, išnagrinėjęs galimybę per sustabdymo laikotarpį sudaryti susitarimą dėl sėkmingo restruktūrizavimo plano, teismas ar administracinė institucija galėtų nuspręsti atidėti nemokumo procedūros inicijavimą ir išsaugoti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo daromą teigiamą poveikį.

3.  Valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalies, jei skolininkas tampa nelikvidus ir todėl negali grąžinti skolų, kurių grąžinimo terminas sueina per sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo procedūros nebūtų automatiškai nutrauktos ir, išnagrinėjęs galimybę per sustabdymo laikotarpį sudaryti susitarimą dėl sėkmingo restruktūrizavimo plano arba ekonomiškai perspektyvaus verslo perleidimo, teismas arba administracinė institucija galėtų nuspręsti atidėti nemokumo procedūros inicijavimą ir išsaugoti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo daromą teigiamą poveikį.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai, kuriems taikomas sustabdymas, sustabdymo laikotarpiu negalėtų atsisakyti vykdyti vykdytinų sutarčių ar jas nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai dėl skolų, atsiradusių prieš sustabdymą. Valstybės narės gali nustatyti, kad ši nuostata taikoma tik esminėms sutartims, kurios reikalingos, kad įmonė galėtų tęsti kasdienę veiklą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai, kuriems taikomas sustabdymas, sustabdymo laikotarpiu negalėtų atsisakyti vykdyti esminių vykdytinų sutarčių ar nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai prieš sustabdymą atsiradusių skolų atžvilgiu, jeigu tai nesukelia didelių finansinių sunkumų kreditoriams. Taikant šią dalį, laikoma, kad vykdytina sutartis yra esminė, jeigu ji reikalinga tam, kad įmonė galėtų tęsti kasdienę veiklą, įskaitant bet kokį tiekimą, kai dėl jo sustabdymo įmonė nebegalėtų vykdyti veiklos.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai negalėtų atsisakyti vykdyti vykdytinų sutarčių ar jas nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai remdamiesi sutarties nuostata, kurioje tokios priemonės numatytos, vien todėl, kad skolininkas pradėjo derybas dėl restruktūrizavimo, paprašė sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, kad toks sustabdymas buvo pritaikytas ar dėl panašių su sustabdymu susijusių aplinkybių.

5.  Valstybės narės gali reikalauti, kad kreditoriams būtų uždrausta atsisakyti vykdyti vykdytinas sutartis ar jas nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai remiantis sutarties nuostata, kurioje tokios priemonės numatytos, vien todėl, kad skolininkas pradėjo derybas dėl restruktūrizavimo, paprašė sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, kad toks sustabdymas buvo pritaikytas ar dėl panašių su sustabdymu susijusių aplinkybių, nebent jiems sustabdymas darytų poveikį ir jie galėtų įrodyti, kad dėl tokių aplinkybių patirs didelę žalą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdydamas įprastinę veiklą skolininkas galėtų visiškai nekliudomas tenkinti su sustabdymu nesusijusių kreditorių reikalavimus (ir grąžinti jiems skolas) bei su sustabdymu susijusių kreditorių reikalavimus, atsiradusius po sustabdymo ir vėliau sustabdymo laikotarpiu.

Išbraukta.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Restruktūrizavimo planų turinys

Restruktūrizavimo planų turinys

1.  Valstybės narės reikalauja, kad teismui ar administracinei institucijai tvirtinti teikiamuose restruktūrizavimo planuose būtinai būtų pateikta ši informacija:

1.  Valstybės narės reikalauja, kad restruktūrizavimo planus patvirtintų teismas arba administracinė institucija, ir užtikrina, kad restruktūrizavimo planai būtų siunčiami darbuotojų atstovams susipažinti ir konsultuotis. Restruktūrizavimo planuose turi būti pateikta bent ši informacija:

a)  skolininko (arba skolininko įmonės), kurio restruktūrizavimo planas teikiamas, tapatybė;

a)  skolininko (arba skolininko įmonės), kurio restruktūrizavimo planas teikiamas, tapatybė;

b)  skolininko arba skolininko įmonės esamos vertės įvertinimas bei motyvuotas skolininko finansinių sunkumų priežasčių ir masto nurodymas;

b)  teismo eksperto atliktas skolininko arba skolininko įmonės rinkos vertės įvertinimas, įskaitant finansinių įsipareigojimų ir finansinių srautų įvertinimą per restruktūrizavimo plano taikymo laikotarpį plano teikimo tvirtinimui momentu, taip pat numatoma skolininko arba skolininko įmonės likvidacinė vertė ir motyvuotas skolininko finansinių sunkumų priežasčių ir masto nurodymas, įskaitant turto ir įsipareigojimų aprašą;

c)  suinteresuotų šalių tapatybė, konkrečiai įvardijant kiekvieną šalį arba nurodant vieną ar kelias skolų kategorijas, taip pat jų reikalavimai ar interesai, į kuriuos atsižvelgiama restruktūrizavimo plane;

c)  suinteresuotųjų šalių tapatybė, konkrečiai įvardijant kiekvieną šalį arba nurodant vieną ar kelias skolų kategorijas, taip pat jų reikalavimai ar interesai, į kuriuos atsižvelgiama restruktūrizavimo plane;

d)  eilės, į kurias suinteresuotos šalys yra suskirstytos priimant planą, tokio suskirstymo pagrindas ir informacija apie atitinkamą kiekvienos eilės kreditorių ir eilės narių reikalavimų sumą;

d)  eilės, į kurias suinteresuotosios šalys, remiantis objektyviais kriterijais, suskirstytos priimant planą, tokio suskirstymo pagrindas ir informacija apie atitinkamą kiekvienos eilės kreditorių ir eilės narių reikalavimų sumą;

e)  nesuinteresuotų šalių tapatybė, konkrečiai įvardijant kiekvieną šalį arba nurodant vieną ar kelias skolų kategorijas, nurodant priežastis, dėl kurių jų nesiūloma laikyti suinteresuotomis pagal šį planą;

e)  nesuinteresuotų šalių tapatybė, konkrečiai įvardijant kiekvieną šalį arba nurodant vieną ar kelias skolų kategorijas, nurodant priežastis, dėl kurių jų nesiūloma laikyti suinteresuotomis pagal šį planą;

 

ea)  kai taikytina, restruktūrizavimo specialisto tapatybė;

f)  plano sąlygos, įskaitant (tačiau ne tik):

f)  plano sąlygos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)  siūlomą jo įgyvendinimo trukmę;

i)  siūlomą jo įgyvendinimo trukmę;

ii)  visus pasiūlymus skolas atidėti, nurašyti arba pakeisti kitų formų įsipareigojimais;

ii)  visus pasiūlymus skolas atidėti, nurašyti arba pakeisti kitų formų įsipareigojimais;

 

iia)  visus pasiūlymus dėl atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo pagal restruktūrizavimo planą;

 

iib)  informacijos teikimo sąlygas ir konsultacijų su darbuotojų atstovais laikantis Sąjungos ir nacionalinės teisės;

 

iic)  organizacinius aspektus, kurie susiję su pasekmėmis užimtumui, kaip antai dėl darbuotojų atleidimo, sutrumpinto darbo laiko ir pan.;

g)  už restruktūrizavimo plano pasiūlymą atsakingo asmens nuomonę arba motyvuotą pareiškimą, kuriame paaiškinama, kodėl verslas yra perspektyvus, kaip siūlomo plano įgyvendinimas, tikėtina, padės skolininkui išvengti bankroto ir atkurti ilgalaikį gyvybingumą, ir nurodoma, kokių tikimasi sąlygų, nuo kurių priklausys plano įgyvendinimo sėkmė.

g)  už restruktūrizavimo plano pasiūlymą atsakingo asmens nuomonę arba motyvuotą pareiškimą, kuriame paaiškinama, kodėl verslas yra perspektyvus, kaip siūlomo plano įgyvendinimas, tikėtina, padės skolininkui išvengti bankroto ir (arba) atkurti ilgalaikį gyvybingumą, ir nurodoma, kokių tikimasi sąlygų, nuo kurių priklausys plano įgyvendinimo sėkmė. Valstybės narės gali numatyti, kad tokią nuomonę arba motyvuotą pareiškimą patvirtintų išorės ekspertas, pvz., restruktūrizavimo specialistas.

 

1a.  Valstybės narės gali nuspręsti, ar kreditoriai pajėgūs pasiūlyti alternatyvų restruktūrizavimo planą. Jei valstybė narė taip nusprendžia, ji nustato sąlygas, pagal kurias kreditoriai ir darbuotojai gali pasiūlyti alternatyvų restruktūrizavimo planą.

2.  Valstybės narės internete paskelbia restruktūrizavimo plano pavyzdį. Šiame pavyzdyje būtinai pateikiama nacionalinėje teisėje nustatyta informacija ir bendra praktinė informacija apie tai, kaip šį pavyzdį naudoti. Pavyzdys paskelbiamas valstybės narės oficialia kalba arba kalbomis. Valstybės narės stengiasi paskelbti šį pavyzdį ir kitomis kalbomis, visų pirma tarptautiniame versle vartojamomis kalbomis. Jis turi būti parengtas taip, kad kiekvienu atveju būtų lengvai pritaikomas atsižvelgiant į konkrečius poreikius ir aplinkybes.

2.  Valstybės narės internete pateikia restruktūrizavimo plano kontrolinį sąrašą. Šiame kontroliniame sąraše pateikiama bent nacionalinėje teisėje nustatyta informacija ir bendra praktinė informacija apie toje valstybėje narėje taikomą restruktūrizavimo procedūrą. Kontrolinis sąrašas paskelbiamas valstybės narės oficialia kalba arba kalbomis. Valstybės narės stengiasi paskelbti šį kontrolinį sąrašą ir kitomis kalbomis, visų pirma tarptautiniame versle vartojamomis kalbomis. Jis turi būti parengtas taip, kad kiekvienu atveju būtų lengvai pritaikomas atsižvelgiant į konkrečius poreikius ir aplinkybes.

3.  Šalys pačios sprendžia, ar naudotis restruktūrizavimo plano pavyzdžiu.

 

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo planas, kuriam taikoma šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalis, nedarytų poveikio darbuotojų teisėms ir reikalavimams. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad restruktūrizavimo planai nedarytų poveikio profesinių pensijų fondams ar sistemoms.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Restruktūrizavimo planų priėmimas

Restruktūrizavimo planų priėmimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuoti kreditoriai turėtų teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo. Tokią balsavimo teisę valstybės narės gali suteikti ir suinteresuotiems dalininkams, kaip nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuoti kreditoriai, įskaitant darbuotojus, turėtų teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo, būdami prieš tai deramai supažindinti su procedūra ir galimais jos padariniais. Tokią balsavimo teisę valstybės narės gali suteikti ir suinteresuotiems dalininkams, kaip nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje. Kreditoriai, kuriems restruktūrizavimo planas poveikio nedaro, neturi balsavimo teisių tvirtinant tą planą.

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad, jei planas apima priemones, dėl kurių gali tekti keisti darbo organizavimą arba sutartinius santykius, jį turėtų patvirtinti darbuotojai, jei nacionalinė teisė ir praktika suteikia tokią galimybę.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotų šalių reikalavimai būtų vertinami suskirsčius juos į eiles pagal eilių sudarymo kriterijus. Eilės sudaromos taip, kad kiekvienos eilės kreditorių reikalavimai arba interesai būtų pakankamai panašūs, kad jos narius būtų galima pagrįstai laikyti vienalyte grupe, turinčia bendrą interesą. Mažų mažiausiai, priimant restruktūrizavimo planą užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai visada turi būti išskirti į atskiras eiles. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad darbuotojai sudaro atskirą eilę.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotų šalių reikalavimai būtų vertinami suskirsčius juos į eiles pagal eilių sudarymo kriterijus pagal nacionalinę teisę. Eilės sudaromos taip, kad kiekvienos eilės kreditorių reikalavimai arba interesai būtų pakankamai panašūs, kad jos narius būtų galima pagrįstai laikyti vienalyte grupe, turinčia bendrą interesą. Mažų mažiausiai, priimant restruktūrizavimo planą užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai visada turi būti išskirti į atskiras eiles. Valstybės narės taip pat nustato, kad darbuotojai sudarytų atskirą eilę, jei restruktūrizavimo planas jiems daro poveikį. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad suinteresuoti dalininkai sudarytų atskirą eilę.

3.  Pateikus prašymą patvirtinti restruktūrizavimo planą, sudarytas eiles išnagrinėja teismas ar administracinė institucija.

3.  Pateikus prašymą patvirtinti restruktūrizavimo planą, balsavimo teises ir sudarytas eiles išnagrinėja teismas arba administracinė institucija. Valstybės narės gali numatyti, kad balsavimo teises ir sudarytas eiles teismas arba administracinė institucija išnagrinėja ankstesniu etapu.

4.  Jei restruktūrizavimo plane atsižvelgiama į reikalavimus arba interesus, kurių suma kiekvienoje eilėje sudaro daugumą, laikoma, kad suinteresuotos šalys jį priėmė. Valstybės narės nustato balsų daugumą, reikalingą restruktūrizavimo planui priimti, kuri bet kuriuo atveju turi sudaryti ne daugiau kaip 75 proc. kiekvienos eilės reikalavimų arba interesų sumos.

4.  Jei restruktūrizavimo plane atsižvelgiama į reikalavimus arba interesus, kurių suma kiekvienoje eilėje ir kreditoriai sudaro daugumą, laikoma, kad suinteresuotos šalys jį priėmė. Valstybės narės nustato balsų daugumą, reikalingą restruktūrizavimo planui priimti.

5.  Valstybės narės gali nustatyti, kad balsavimas dėl restruktūrizavimo plano priėmimo – tai reikalingos suinteresuotų šalių daugumos kiekvienoje klasėje konsultacijos ir susitarimas.

5.  Valstybės narės gali nustatyti, kad balsavimas dėl restruktūrizavimo plano priėmimo – tai reikalingos suinteresuotų šalių daugumos kiekvienoje klasėje konsultacijos ir susitarimas.

6.  Jei vienoje ar keliose balsavimo eilėse reikiama dauguma nepasiekiama, planas vis tiek gali būti patvirtintas, jei atitinka 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl eilių nuomonės nepaisymo.

6.  Jei vienoje ar keliose balsavimo eilėse reikiama dauguma nepasiekiama, planas vis tiek gali būti teismo arba administracinės institucijos patvirtintas, jei atitinka 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl eilių nuomonės nepaisymo.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Restruktūrizavimo planų patvirtinimas

Restruktūrizavimo planų patvirtinimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau išvardyti restruktūrizavimo planai tampa šalims privalomi tik juos patvirtinus teismui ar administracinei institucijai:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau išvardyti restruktūrizavimo planai tampa šalims privalomi tik juos patvirtinus teismui arba administracinei institucijai:

a)  restruktūrizavimo planai, turintys poveikį jiems prieštaraujančioms suinteresuotoms šalims;

a)  restruktūrizavimo planai, turintys poveikį jiems prieštaraujančioms suinteresuotoms šalims;

b)  restruktūrizavimo planai, kuriuose numatytos naujo finansavimo priemonės.

b)  restruktūrizavimo planai, kuriuose numatytos naujo finansavimo priemonės.

 

ba)  restruktūrizavimo planai, susiję su daugiau kaip 25 proc. darbo vietų praradimu;

2.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme ar administracinėje institucijoje sąlygos būtų aiškiai apibrėžtos ir apimtų bent šiuos reikalavimus:

2.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme arba administracinėje institucijoje sąlygos būtų aiškiai apibrėžtos jų teisėje ir apimtų bent šiuos reikalavimus:

a)  restruktūrizavimo planas turi būti priimtas pagal 9 straipsnį, ir apie tai turi būti pranešta visiems žinomiems kreditoriams, kuriuos šis planas gali paveikti;

a)  restruktūrizavimo planas turi būti priimtas laikantis 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ir apie tai turi būti pranešta visiems žinomiems kreditoriams, kuriuos šis planas gali paveikti;

b)  restruktūrizavimo planas turi atitikti kreditorių interesų kriterijų;

b)  restruktūrizavimo planas turi atitikti kreditorių interesų kriterijų;

c)  visos naujo finansavimo priemonės turi būti būtinos restruktūrizavimo planui įgyvendinti ir jomis neturi būti nepagrįstai nepažeidžiami kreditorių interesai.

c)  visos naujo finansavimo priemonės turi būti būtinos restruktūrizavimo planui įgyvendinti ir šiam tikslui proporcingos;

 

ca)  darbuotojų atstovai turi būti informuoti ir su jais turi būti pasikonsultuota;

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teismai ar administracinės institucijos galėtų atsisakyti tvirtinti restruktūrizavimo planą, jei nėra realu, kad jis leis išvengti skolininko nemokumo ir užtikrinti įmonės gyvybingumą.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teismai arba administracinės institucijos atsisakytų tvirtinti restruktūrizavimo planą, jei nėra realu, kad jis leis išvengti skolininko nemokumo ir užtikrinti įmonės gyvybingumą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai restruktūrizavimo planas tampa privalomas tik jį patvirtinus teisme ar administracinėje institucijoje, sprendimas būtų priimamas nepagrįstai nedelsiant po to, kai pateikiamas prašymas dėl patvirtinimo, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo pateikimo.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai restruktūrizavimo planas tampa privalomas tik jį patvirtinus teisme arba administracinėje institucijoje, sprendimas būtų priimamas per pagrįstą laiką ir nepagrįstai nedelsiant po to, kai pateikiamas prašymas dėl patvirtinimo.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Kreditorių eilių nuomonės nepaisymas

Kreditorių eilių nuomonės nepaisymas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo planą, kurio nepatvirtino visos suinteresuotų šalių eilės, skolininko siūlymu arba kreditoriaus siūlymu, kuriam pritarė skolininkas, galėtų patvirtinti teismas ar administracinė institucija, ir jis taptų privalomas vienai ar kelioms prieštaraujančioms eilėms, jei tas restruktūrizavimo planas:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo planą, kurio nepatvirtino visos suinteresuotų šalių eilės, skolininko siūlymu arba, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, kreditoriaus siūlymu, kuriam pritarė skolininkas, galėtų patvirtinti teismas arba administracinė institucija, ir jis taptų privalomas vienai ar kelioms prieštaraujančioms eilėms, jei tas restruktūrizavimo planas:

a)  atitinka 10 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas;

a)  atitinka 10 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi visų nacionalinės teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

b)  buvo patvirtintas bent vienos suinteresuotų kreditorių eilės, kuri nėra akcininkų eilė ar kita eilė, kuri, atlikus įmonės vertinimą, pagal įprastą likvidavimo prioritetų eiliškumą negautų jokios išmokos ar kitos naudos;

b)  buvo patvirtintas daugumos suinteresuotų kreditorių eilių, tarp kurių nėra akcininkų eilės ar kitos eilės, kuri, atlikus įmonės vertinimą, pagal įprastą likvidavimo prioritetų eiliškumą negautų jokios išmokos ar kitos naudos;

c)  atitinka absoliutaus pirmumo taisyklę.

c)  atitinka absoliutaus pirmumo taisyklę.

2.  Valstybės narės gali nustatyti skirtingą 1 dalies b punkte nurodytą minimalų suinteresuotų eilių skaičių, reikalingą planui patvirtinti.

2.  Valstybės narės gali padidinti 1 dalies b punkte nurodytą minimalų suinteresuotų eilių skaičių, reikalingą planui patvirtinti, jei tas minimalus skaičius vis dar sudaro eilių daugumą.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad iškilus nemokumo pavojui akcininkai ir kiti dalininkai, turintys reikalavimų skolininkui, negalėtų nepagrįstai sukliudyti priimti ar įgyvendinti restruktūrizavimo planą, kuris leistų atkurti įmonės gyvybingumą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad iškilus nemokumo pavojui akcininkai ir kiti dalininkai, turintys reikalavimų skolininkui, negalėtų nepagrįstai sukliudyti ar sudaryti kliūčių priimti ar įgyvendinti restruktūrizavimo planą, kuris leistų atkurti įmonės gyvybingumą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Darbuotojai

 

Valstybės narės užtikrina, kad vykdant restruktūrizavimo procesą darbuotojų teisės, įskaitant teises, išdėstytas šioje direktyvoje, nebūtų pažeistos ir kad būtų vykdoma nepriklausoma priežiūra, kaip laikomasi atitinkamų valstybių narių ir Sąjungos teisės aktų. Šios teisės visų pirma apima:

 

1)  teisę į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisę, taip pat

 

2)  teisę į informaciją ir konsultacijas, įskaitant visų pirma teisę susipažinti su informacija, susijusia su bet kuria procedūra, kuri galėtų turėti poveikio užimtumui arba darbuotojų galimybei atgauti savo darbo užmokestį ir bet kokias būsimas išmokas, įkaitant profesines pensijas.

 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad darbuotojai visada būtų vertinami kaip pirmumo teisę turinti kreditorių eilė, kurios reikalavimai yra užtikrinti.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei restruktūrizavimo planas ginčijamas tvirtinant, kad juo neatsižvelgiama į kreditorių interesų kriterijų, teismas ar administracinė institucija nustato likvidacinę vertę.

1.  Jei restruktūrizavimo planas ar pardavimo planas ginčijamas tvirtinant, kad juo nesilaikoma kreditorių interesų kriterijaus, teismas arba administracinė institucija nustato likvidacinę vertę.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teismo ar administracinės institucijos patvirtinti restruktūrizavimo planai būtų privalomi visoms juose nurodytoms šalims.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teismo arba administracinės institucijos patvirtinti restruktūrizavimo planai būtų privalomi visoms (ir kiekvienai) juose nurodytoms šalims.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  patvirtinti planą ir skirti prieštaraujantiems kreditoriams piniginę kompensaciją, kurią turi sumokėti skolininkas arba už plano priėmimą balsavę kreditoriai.

b)  patvirtinti planą ir įvertinti galimybę skirti prieštaraujantiems kreditoriams, patiriantiems nepagrįstus nuostolius pagal planą, piniginę kompensaciją ir, kai tikslinga, pareikalauti, kad tokią kompensaciją sumokėtų skolininkas.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad 2 dalies e punkte nurodytiems sandoriams 1 dalyje nustatyta apsauga taikoma tik tuomet, jei jie patvirtinti restruktūrizavimo specialisto arba teismo ar administracinės institucijos.

3.  Valstybės narės nustato, kad 2 dalies e punkte nurodytiems sandoriams 1 dalyje nustatyta apsauga taikoma tik tuomet, jei jie patvirtinti restruktūrizavimo specialisto arba teismo ar administracinės institucijos.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

18 straipsnis

Įmonių vadovų pareigos

Įmonių vadovų užduotys ir pareigos

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis užtikrinama kad iškilus nemokumo pavojui įmonių vadovai turėtų šias pareigas:

1. Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis užtikrinama, kad iškilus nemokumo pavojui įmonių vadovai ir verslininkai turėtų šias pareigas:

a)  nedelsiant imtis veiksmų siekiant kuo labiau sumažinti kreditorių, darbuotojų, akcininkų ir kitų suinteresuotų subjektų nuostolius;

a)  nedelsiant imtis veiksmų siekiant kuo labiau sumažinti kreditorių, darbuotojų, akcininkų ir kitų suinteresuotųjų subjektų nuostolius;

b)  deramai atsižvelgti į kreditorių ir kitų suinteresuotų subjektų interesus;

b)  deramai atsižvelgti į kreditorių, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų interesus;

 

ba)  vykdyti visus savo įsipareigojimus kreditoriams, darbuotojams, kitiems suinteresuotiesiems subjektams, valstybei ir jos vardu veikiantiems subjektams;

c)  imtis tinkamų priemonių nemokumui išvengti;

c)  imtis tinkamų priemonių nemokumui išvengti;

d)  vengti tyčia arba dėl didelio neatsargumo sukelti pavojų įmonės gyvybingumui.

d)  vengti tyčia arba dėl didelio neatsargumo sukelti pavojų įmonės gyvybingumui;

 

da)  tikslingai nesumažinti įmonės grynojo turto vertės.

 

2.  Jei nevykdomos 1 dalyje nustatytos pareigos, į tai atsižvelgiama nustatant skolų panaikinimo laikotarpį ir sąlygas pagal 22 straipsnį.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią direktyvą būtų galima visiškai panaikinti per daug įsiskolinusių verslininkų skolas.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią direktyvą būtų galima visiškai panaikinti per daug įsiskolinusių sąžiningų verslininkų skolas.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Visiškas skolų panaikinimas taikomas tik jei įsiskolinęs verslininkas laikėsi šios direktyvos 18 straipsnio reikalavimų. Verslininkams, kurie pažeidžia darbo arba konkurencijos teisę, visiškas skolų panaikinimas netaikomas.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės suteikia verslininkams, gavusiems antrąją galimybę, paramą jų verslui ir atkūrimo veiksmams, kurie padeda jiems susigrąžinti verslumo pajėgumus.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20 straipsnis

20 straipsnis

Skolų panaikinimo laikotarpis

Skolų panaikinimo laikotarpis

1.  Laikotarpis, po kurio per daug įsiskolinusių verslininkų skolos gali būti visiškai panaikintos, negali būti ilgesnis kaip treji metai nuo:

1.  Laikotarpis, po kurio per daug įsiskolinusių verslininkų skolos gali būti pirmą kartą visiškai panaikintos, negali būti ilgesnis kaip penkeri metai nuo:

a)  dienos, kurią teismas ar administracinė institucija priėmė sprendimą dėl prašymo pradėti tokią procedūrą (jei užbaigus procedūrą per daug įsiskolinusio verslininko turtas likviduojamas) arba

a)  dienos, kurią teismas ar administracinė institucija priėmė sprendimą dėl prašymo pradėti tokią procedūrą (jei užbaigus procedūrą per daug įsiskolinusio verslininko turtas likviduojamas) arba

b)  dienos, kurią, kurią buvo pradėtas įgyvendinti skolų grąžinimo planas (jei pagal procedūrą numatytas grąžinimo planas).

b)  dienos, kurią, kurią buvo pradėtas įgyvendinti skolų grąžinimo planas (jei pagal procedūrą numatytas grąžinimo planas).

2.  Valstybės narės užtikrina, kad pasibaigus skolų panaikinimo laikotarpiui per daug įsiskolinusių verslininkų skolos būtų panaikinamos be atskiro kreipimosi į teismą ar administracinę instituciją.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad pasibaigus skolų panaikinimo laikotarpiui per daug įsiskolinusių verslininkų skolos būtų panaikinamos.

 

2a.  Valstybės narės gali numatyti ilgesnius skolų panaikinimo laikotarpius tuo atveju, kai verslininkas kreipiasi dėl antros ir paskesnių skolų nurašymo procedūrų.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nukrypdamos nuo 19, 20 ir 21 dalių, valstybės narės gali toliau taikyti arba priimti nuostatas, kuriomis tam tikrais aiškiai apibrėžtais atvejais apribojamos galimybės pasinaudoti skolų panaikinimo procedūra arba nustatomi ilgesni visiško skolų panaikinimo laikotarpiai, jei tokie apribojimai pateisinami bendrojo intereso sumetimais, ypač tais atvejais, kai:

1.  Nukrypdamos nuo 19, 20 ir 21 dalių, valstybės narės toliau taiko arba priima nuostatas, kuriomis tam tikrais aiškiai apibrėžtais atvejais apribojamos galimybės pasinaudoti skolų panaikinimo procedūra arba nustatomi ilgesni visiško skolų panaikinimo laikotarpiai, jei tokie apribojimai pateisinami bendrojo intereso sumetimais, ypač tais atvejais, kai:

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per daug įsiskolinęs verslininkas įsiskolindamas arba skolai kaupiantis kreditorių atžvilgiu veikė nesąžiningai arba piktnaudžiaudamas;

a)  per daug įsiskolinęs verslininkas įsiskolindamas arba skolai kaupiantis kreditorių atžvilgiu veikė nesąžiningai arba piktnaudžiaudamas. Komisija pateikia valstybėms narėms gaires, kaip nustatyti kriterijus, pagal kuriuos apibrėžiama, kas yra nesąžiningas veiksmas arba piktnaudžiavimas;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per daug įsiskolinęs verslininkas nesilaiko grąžinimo plano ar bet kurios kitos teisinės prievolės, kuria siekiama apginti kreditorių interesus;

b)  per daug įsiskolinęs verslininkas iš esmės nesilaiko grąžinimo plano ar bet kurios kitos teisinės prievolės, kuria siekiama apginti kreditorių interesus, atsižvelgiant į sunkumus laikytis nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų, su kuriais susiduria labai mažos ir mažos įmonės.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  verslininkai arba jų įmonių vadovai veikė nesilaikydami savo pareigų pagal šios direktyvos 18 straipsnį arba verslininkai arba jų įmonių vadovai pažeidė darbo arba konkurencijos teisę.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali numatyti ilgesnius skolų panaikinimo laikotarpius tais atvejais, kai, siekiant užtikrinti per daug įsiskolinusio verslininko ir jo šeimos pragyvenimą, vykdant turto realizavimą negalima parduoti pagrindinio per daug įsiskolinusio verslininko gyvenamojo būsto.

2.  Valstybės narės gali numatyti ilgesnius skolų panaikinimo laikotarpius, kad būtų užtikrintas per daug įsiskolinusio verslininko ir jo šeimos pragyvenimas, jei vykdant turto realizavimą negalima parduoti jo pagrindinio gyvenamojo būsto.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad tam tikrų kategorijų skolos, kaip antai užtikrintos skolos arba skolos, susijusios su baudžiamosiomis sankcijomis arba civiline atsakomybe, negali būti panaikintos, arba nustatyti ilgesnį skolos panaikinimo laikotarpį, jei tokie apribojimai arba ilgesni laikotarpiai pateisinami bendrojo intereso sumetimais.

3.  Valstybės narės gali nustatyti skolų panaikinimo išimtis arba nustatyti ilgesnį skolos panaikinimo laikotarpį tam tikrų kategorijų skoloms, kaip antai užtikrintoms skoloms arba skoloms, susijusioms su baudžiamosiomis sankcijomis arba deliktine atsakomybe, jei tokie apribojimai arba ilgesni laikotarpiai pateisinami bendrojo intereso sumetimais.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nukrypdamos nuo 21 straipsnio, valstybės narės gali numatyti ilgesnius arba neterminuotus veiklos draudimo laikotarpius, kurie taikomi per daug įsiskolinusiems verslininkams, besiverčiantiems profesija, kurioje taikomos specialios etikos normos, arba tais atvejais, kai sprendimas dėl veiklos draudimo teismo priimamas baudžiamojoje byloje.

4.  Nukrypdamos nuo 21 straipsnio, valstybės narės gali numatyti ilgesnius arba neterminuotus veiklos draudimo laikotarpius, kurie taikomi per daug įsiskolinusiems verslininkams, besiverčiantiems profesija, kurioje taikomos specialios etikos normos, o verslininkai tas normas pažeidė, arba tais atvejais, kai sprendimas dėl veiklos draudimo teismo priimamas baudžiamojoje byloje.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Pagal 1 dalies a punktą Komisija pateikia valstybėms narėms gaires, kaip nustatyti kriterijus, pagal kuriuos apibrėžiama, kas šiuo atžvilgiu yra nesąžiningas veiksmas ar piktnaudžiavimas.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai per daug įsiskolinęs verslininkas turi ir profesinių skolų, susikaupusių jam besiverčiant prekyba, verslu, amatu ar profesine veikla, ir asmeninių skolų, susikaupusių su šia veikla nesusijusiose srityse, visos skolos, siekiant jų panaikinimo, būtų nagrinėjamos pagal vieną procedūrą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai per daug įsiskolinęs verslininkas turi ir profesinių skolų, susikaupusių jam besiverčiant prekyba, verslu, amatu ar profesine veikla, ir asmeninių skolų, susikaupusių su šia veikla nesusijusiose srityse, profesinės skolos, siekiant jų panaikinimo, būtų nagrinėjamos atskirai nuo asmeninių skolų. Jeigu esama procedūrų, kurių laikantis panaikinamos tiek profesinės, tiek asmeninės skolos, tokios procedūros gali būti derinamos siekiant skolų panaikinimo pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nustatyti, kad dėl profesinių ir asmeninių skolų turi būti sprendžiama vykdant atskiras procedūras, jei tokios procedūros gali būti koordinuojamos siekiant skolos panaikinimo pagal šią direktyvą.

Išbraukta.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkams, nemokumo specialistams ir kitiems specialistams, skiriamiems restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimams spręsti, būtų rengiami reikiami pirminiai ir tolesni mokymai, užtikrinantys, kad jų paslaugos šalims būtų teikiamos veiksmingai, nešališkai, nepriklausomai ir kompetentingai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkams, nemokumo specialistams ir kitiems specialistams, skiriamiems restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimams spręsti, būtų rengiami pirminiai ir tolesni mokymai ir kad jie įgytų kvalifikaciją, kurios reikia siekiant užtikrinti, kad jų paslaugos šalims būtų teikiamos veiksmingai, nešališkai, nepriklausomai ir kompetentingai.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija sudaro palankesnes sąlygas valstybėms narėms keistis gerąja patirtimi, siekiant gerinti mokymų kokybę visoje Sąjungoje, be kita ko, plėtojant tinklus ir vykdant patirties bei pajėgumų stiprinimo priemonių mainus, ir prireikus rengia mokymus teismo ir administracinių institucijų darbuotojams, kurie sprendžia restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės visomis jų nuomone tinkamomis priemonėmis skatina restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų savanoriškų elgesio kodeksų rengimą ir jų laikymąsi bei kitus veiksmingus tokių paslaugų teikimo kokybės kontrolės mechanizmus.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistai laikytųsi teisės aktuose nustatytų elgesio kodeksų, apimančių bent nuostatas dėl mokymo, kvalifikacijos, licencijavimo, registracijos, asmeninės atsakomybės, draudimo ir geros reputacijos, ir kad taip pat būtų laikomasi taikant kitus veiksmingus tokių paslaugų teikimo kokybės kontrolės mechanizmus.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės nustato veiksmingas sankcijas už specialistų pareigų pagal šį straipsnį ir kitus atitinkamus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus nesilaikymą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1а.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie institucijas, vykdančias restruktūrizavimo specialistų priežiūrą ar kontrolę, būtų viešai prieinama.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

27a straipsnis

 

Antrąją galimybę gavusiems verslininkams prieinama informacija

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad antrąją galimybę gavusieji verslininkai galėtų susipažinti su aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir patogia naudoti informacija apie jiems pritaikytą administracinę, teisinę, verslo ar finansinę paramą ir visas kitas priemones, kuriomis jie gali pasinaudoti ir kurios palengvintų naujos įmonės steigimą.

 

2.  Valstybės narės kasmet Komisijai pateikia informaciją, kuri turi būti teikiama pagal 1 dalį.

 

3.  Komisija informaciją, kuri turi būti teikiama pagal 1 dalį ir gaunama pagal 2 dalį, paskelbia naudotojams patogiu naudoti būdu savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vykstant restruktūrizavimo procesui nėra leidžiamas joks skolininko pagrindinių interesų vietos pasikeitimas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/848.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  siųsti pranešimus kreditoriams;

c)  siųsti pranešimus kreditoriams, įskaitant darbuotojų atstovus;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  prarastų darbo vietų skaičių, dalies ar viso verslo perkėlimą, dalinį atleidimą, restruktūrizavimo susitarimų poveikį užimtumui, įmonių vadovų pareigų pažeidimus ir viešojo finansavimo lygį;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  skolininkų, kurie pradėjo naują verslą po to, kai jiems buvo taikyta a punkto iii papunktyje nurodyta procedūra, skaičių;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gc)  skolininkų, kurie pradėjo naują verslą po to, kai jiems buvo taikyta a punkto ii ir iii papunkčiuose nurodyta procedūra, atveju – vidutinį laikotarpį nuo procedūros pabaigos iki naujo verslo pradžios;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gd)  prarastų darbo vietų skaičių, dalies ar viso verslo perdavimą, dalies darbuotojų atleidimą ir restruktūrizavimo susitarimų poveikį užimtumui ir viešojo finansavimo lygiui;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ge)  prarastų darbo vietų skaičių, dalies ar viso verslo perkėlimą ir restruktūrizavimo susitarimų poveikį užimtumo padėčiai;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gf)  nesąžiningai vykdytų restruktūrizavimo ir nemokumo procedūrų skaičių ir taikytų vykdymo užtikrinimo mechanizmų veikimą.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remdamosi sukauptais 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis valstybės narės sudaro statistikos suvestinę, apimančią vienus kalendorinius metus iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., pradėdamos nuo duomenų, kurie buvo surinkti per pirmuosius pilnus kalendorinius metus nuo [įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos]. Šie statistiniai duomenys kasmet iki kalendorinių metų, einančių po metų, kurių duomenys surinkti, kovo 31 d. perduodami Komisijai naudojantis standartine duomenų pateikimo forma.

3.  Remdamosi sukauptais 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis valstybės narės sudaro statistikos suvestinę, apimančią vienus kalendorinius metus iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., pradėdamos nuo duomenų, kurie buvo surinkti per pirmuosius pilnus kalendorinius metus nuo [įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos]. Šie statistiniai duomenys kasmet iki kalendorinių metų, einančių po metų, kurių duomenys surinkti, kovo 31 d. perduodami Komisijai naudojantis standartine duomenų pateikimo forma. Valstybės narės pateikia tuos statistinius duomenis patogioje naudoti interneto svetainėje.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija savo svetainėje viešai prieinamu, nemokamu ir vartotojui patogiu būdu pateikia visą šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytą informaciją.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

30a straipsnis

 

Pareiga teikti informaciją

 

1.  Bet koks skolininkas, dalyvaujantis valstybėje narėje vykdomoje restruktūrizavimo, nemokumo ar skolų panaikinimo procedūroje, kuris taip pat vykdo veiklą kitoje valstybėje narėje, praneša abiejų valstybių narių kompetentingai institucijai, administracinei institucijai arba teismui apie bet kurios iš šių procedūrų pradžią.

 

2.  Skolininkas privalo pateikti restruktūrizavimo, nemokumo ar skolų panaikinimo procedūroje dalyvaujančiai administravimo institucijai arba teismui informaciją apie kitoje valstybėje narėje arba trečiosiose šalyse vykdomą veiklą, savo verslo apimtį ir struktūrą.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  Direktyva 2008/94/EB.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [po 5 metų nuo įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos], o vėliau – kas 7 metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymą ataskaitą, be kita ko, nurodydama, ar reikėtų apsvarstyti naujas priemones restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės teisinėms priemonėms konsoliduoti ir stiprinti.

Ne vėliau kaip [po trejų metų nuo įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos], o vėliau – kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymo ir poveikio ataskaitą. Remdamasi tuo įvertinimu, Komisija po šios direktyvos peržiūros, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl naujų priemonių, kuriomis būtų konsoliduotos ir suderintos restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės teisinės priemonės, visų pirma tokiose srityse, kaip nuostatos dėl nemokumo bylos iškėlimo sąlygų, bendra nemokumo apibrėžtis, reikalavimų eilės nustatymas ir ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (7.12.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl Europos Parlamento ir Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Nuomonės referentas: Enrique Calvet Chambon

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šia direktyva siekiama pašalinti naudojimosi pagrindinėmis laisvėmis, pavyzdžiui, kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisve, kliūtis, susidarančias dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų nacionalinės teisės aktų ir prevencinio restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūrų. Tokios kliūtys šia direktyva būtų pašalintos užtikrinant, kad finansinių sunkumų patiriančios perspektyvios įmonės turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingais nacionaliniais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų joms tęsti veiklą; kad per daug įsiskolinusiems sąžiningiems verslininkams, praėjus pagrįstam laikotarpiui nuo visiško skolų panaikinimo, būtų suteikta antroji galimybė; ir padidinant restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų nurašymo procedūrų veiksmingumą, visų pirma jas sutrumpinant.

(1)  šia direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimo pašalinant naudojimosi pagrindinėmis laisvėmis, pavyzdžiui, kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisve, kliūtis, susidarančias dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų nacionalinės teisės aktų ir prevencinio restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūrų, ir tokiu būdu prisidėti prie tikros kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo. Tokios kliūtys šia direktyva būtų pašalintos užtikrinant, kad finansinių sunkumų patiriančios perspektyvios įmonės turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingais nacionaliniais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų joms tęsti veiklą; kad per daug įsiskolinusiems sąžiningiems verslininkams, praėjus pagrįstam laikotarpiui nuo visiško skolų panaikinimo, būtų suteikta antroji galimybė; ir padidinant restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų nurašymo procedūrų veiksmingumą, visų pirma jas sutrumpinant. Prevenciniai sprendimai, kartais vadinami įmonės perėmimo nemokumo atveju (angl. pre-pack) sprendimais, priklauso augančiai modernios nemokumo teisės tendencijai pirmenybę teikti metodams, kurių tikslas, skirtingai nuo klasikinių metodų, kuriuos taikant krizės atveju įmonė likviduojama, yra atgaivinti įmonę ir atkurti finansinį jos patikimumą ar išgelbėti bent tas įmonės dalis, kurios vis dar ekonomiškai perspektyvios, taip išsaugant darbo vietas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  restruktūrizavimas turėtų leisti finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms, pakeitus jų turto ir įsipareigojimų arba kapitalo sudėtį, sąlygas ar struktūrą, galimai pardavus dalį turto ar dalį verslo, visiškai arba iš dalies tęsti veiklą. Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai visų pirma turėtų sudaryti įmonėms galimybę restruktūrizuotis ankstyvuoju etapu ir išvengti nemokumo. Tokie mechanizmai turėtų labai padidinti bendrą naudą kreditoriams, savininkams ir apskritai ekonomikai ir užkirsti kelią darbo vietų bei kvalifikuotų ir įgudusių darbuotojų praradimui. Taip pat jie turėtų užkirsti kelią probleminių paskolų kaupimuisi. Vykdant restruktūrizavimo procesą turėtų būti apsaugotos visų susijusių šalių teisės. Kita vertus, neperspektyvios įmonės, neturinčios galimybių išlikti, turėtų būti kuo greičiau likviduotos;

(2)  restruktūrizavimas turėtų leisti finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms, pakeitus jų turto ir įsipareigojimų arba kapitalo sudėtį, sąlygas ar struktūrą, galimai pardavus dalį turto ar dalį verslo arba pačią įmonę, visiškai arba iš dalies tęsti veiklą, jeigu tos operacijos, pvz., turto likvidavimas, taip pat padeda patenkinti kreditorių reikalavimus. Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai visų pirma turėtų sudaryti įmonėms galimybę restruktūrizuotis ankstyvuoju etapu ir išvengti nemokumo. Tokie mechanizmai turėtų labai padidinti bendrą naudą kreditoriams, palyginti su tuo, ką jie gautų turto likvidavimo atveju, savininkams ir apskritai ekonomikai ir užkirsti kelią darbo vietų bei kvalifikuotų ir įgudusių darbuotojų praradimui. Taip pat jie turėtų užkirsti kelią probleminių paskolų kaupimuisi – pats efektyviausias būdas spręsti šią problemą yra visapusiškas ir koordinuojamas metodas, apimantis vienas kitą papildančius politikos veiksmus nacionaliniu lygmeniu ir, prireikus, Sąjungos lygmeniu. Vykdant restruktūrizavimo procesą turėtų būti apsaugotos visų susijusių šalių teisės. Kita vertus, neperspektyvios įmonės, neturinčios galimybių išlikti, turėtų būti kuo greičiau likviduotos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  keliose valstybėse narėse taikomos pernelyg ilgos restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūros yra svarbus veiksnys, lemiantis žemas susigrąžinimo normas ir atgrasantis investuotojus nuo verslo tokiose jurisdikcijose, kurioje procedūros gali užtrukti per ilgai;

(5)  keliose valstybėse narėse taikomos pernelyg ilgos restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūros yra svarbus veiksnys, lemiantis žemas susigrąžinimo normas ir atgrasantis investuotojus nuo verslo tokiose jurisdikcijose, kuriose procedūros gali užtrukti per ilgai ir kainuoja nepagrįstai brangiai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dėl visų šių skirtumų investuotojai patiria daugiau išlaidų vertindami riziką, kad skolininkai vienoje ar daugiau valstybių narių patirs finansinių sunkumų, ir išlaidų restruktūrizuodami bendroves, turinčias padalinių, kreditorių ar turto kitose valstybėse narėse, o taip visuomet yra restruktūrizuojant tarptautines bendrovių grupes. Daug investuotojų netikrumą dėl nemokumo nuostatų arba ilgų ir sudėtingų nemokumo procedūrų kitoje šalyje riziką nurodo kaip vienas iš pagrindinių priežasčių neinvestuoti arba neužmegzti verslo santykių su partneriu už savo šalies ribų;

(6)  dėl visų šių skirtumų investuotojai patiria daugiau išlaidų vertindami riziką, kad skolininkai vienoje ar daugiau valstybių narių patirs finansinių sunkumų, arba vertindami riziką, susijusią su perspektyvios sunkumų patiriančių įmonių vykdomos veiklos perėmimu, ir išlaidų restruktūrizuodami bendroves, turinčias padalinių, kreditorių ar turto kitose valstybėse narėse, o taip visuomet yra restruktūrizuojant tarptautines bendrovių grupes. Daug investuotojų netikrumą dėl nemokumo nuostatų arba ilgų ir sudėtingų nemokumo procedūrų kitoje šalyje riziką nurodo kaip vienas iš pagrindinių priežasčių neinvestuoti arba neužmegzti verslo santykių su partneriu už savo šalies ribų. Todėl toks netikrumas veikia kaip atgrasa, o tai trukdo įmonių įsisteigimo laisvei ir norui verslauti, taip pat daro neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui. Ypač mažosios ir vidutinės įmonės (dažniausiai) neturi išteklių, reikalingų rizikai, susijusiai su tarpvalstybine veikla, įvertinti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  dėl šių skirtumų susiklosto nevienodos kreditų teikimo sąlygos ir netolygios susigrąžinimo normos. Todėl didesnis teisės aktų suderinimas restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės srityse yra būtinas, kad gerai veiktų bendroji rinka apskritai ir kapitalo rinkų sąjunga konkrečiai;

(7)  dėl šių skirtumų valstybėse narėse susiklosto nevienodos kreditų teikimo sąlygos ir netolygios susigrąžinimo normos, trukdoma laisvam kapitalo judėjimui vidaus rinkoje. Atlikus tyrimą atskleista, kad esama teigiamo ryšio tarp veiksmingų prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų ir verslumo lygio valstybėse narėse ir kad šie mechanizmai taip pat galėtų padėti sumažinti neigiamus įsiskolinimo sumažėjimo padarinius finansiniam stabilumui ir ekonominei veiklai. Todėl didesnis teisės aktų suderinimas restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės srityse yra būtinas, kad gerai veiktų bendroji rinka apskritai ir kapitalo rinkų sąjunga konkrečiai, taip pat kad ekonominė veikla būtų perspektyvi;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  nemokumo teisės nuostatų suderinimas yra būtinas žingsnis siekiant bendros Europos verslo teisės. Vis dėlto Sąjungos acquis verslo teisės srityje yra nevienalytis ir neišbaigtas. Siekiant tinkamai veikiančios Europos bendrosios rinkos, būtina tolesnė konvergencija;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kliūčių, trukdančių naudotis pagrindinėmis laisvėmis, kyla ne tik tarpvalstybinėse situacijose. Vis labiau tarpusavyje susietoje bendrojoje rinkoje, kurioje laisvai juda prekės, paslaugos, kapitalas ir darbuotojai ir kurioje vis svarbesnis tampa skaitmeninis dėmuo, labai nedaug įmonių, atsižvelgiant į visus svarbius aspektus, kaip antai pagrindinius klientus, tiekimo grandinę, veiklos sritį, pagrindinius investuotojus ir kapitalą, yra išimtinai nacionalinės. Net grynai nacionaliniai nemokumo atvejai gali daryti įtaką vidaus rinkos veikimui, nes egzistuoja vadinamasis nemokumo domino efektas, kai vienos įmonės nemokumas gali paskatinti kitų tiekimo grandinės įmonių nemokumą;

(9)  kliūčių, trukdančių naudotis pagrindinėmis laisvėmis, kyla ne tik tarpvalstybinėse situacijose. Vis labiau tarpusavyje susietoje bendrojoje rinkoje, kurioje laisvai juda prekės, paslaugos, kapitalas ir darbuotojai ir kurioje vis svarbesnis tampa skaitmeninis dėmuo, labai nedaug įmonių, atsižvelgiant į visus svarbius aspektus, kaip antai pagrindinius klientus, tiekimo grandinę, veiklos sritį, pagrindinius investuotojus ir kapitalą, yra išimtinai nacionalinės. Net grynai nacionaliniai nemokumo atvejai gali daryti įtaką vidaus rinkos veikimui, nes egzistuoja vadinamasis nemokumo domino efektas, kai vienos įmonės nemokumas gali paskatinti kitų tiekimo grandinės įmonių nemokumą, o mažosios ir vidutinės įmonės tokiu atveju ypač pažeidžiamos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/84862 aptarti jurisdikcijos, pripažinimo ir vykdymo, taikytinos teisės ir bendradarbiavimo tarpvalstybinėse nemokumo bylose, taip pat nemokumo registrų susiejimo klausimai. Į jo taikymo sritį patenka prevencinės procedūros, kuriomis siekiama atgaivinti ekonomiškai perspektyvius skolininkus, taip pat procedūros, kuriomis verslininkams suteikiama antroji galimybė. Tačiau Reglamentu (ES) Nr. 2015/848 neišspręsta nacionalinių procedūrų skirtingumo problema. Be to, teisės aktas, taikytinas vien tarpvalstybiniam nemokumui, nepašalintų visų laisvo judėjimo kliūčių, o investuotojams būtų neįmanoma iš anksto nustatyti, ar galimi skolininko finansiniai sunkumai ateityje būtų tarpvalstybinio, ar vidaus pobūdžio. Todėl būtina aptarti kur kas daugiau nei tik teisminio bendradarbiavimo klausimus ir nustatyti materialiuosius būtiniausius standartus;

(10)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/84862 aptarti jurisdikcijos, pripažinimo ir vykdymo, taikytinos teisės ir bendradarbiavimo tarpvalstybinėse nemokumo bylose, taip pat nemokumo registrų susiejimo klausimai. Į jo taikymo sritį patenka viešuoju sprendimu inicijuojamos prevencinės procedūros, kuriomis siekiama atgaivinti ekonomiškai perspektyvius skolininkus, taip pat procedūros, kuriomis verslininkams suteikiama antroji galimybė. Tačiau Reglamentu (ES) 2015/848 neišspręsta nacionalinių procedūrų skirtingumo problema ir jis neapima konfidencialių procedūrų. Be to, teisės aktas, taikytinas vien tarpvalstybiniam nemokumui, nepašalintų visų laisvo judėjimo kliūčių, o investuotojams būtų neįmanoma iš anksto nustatyti, ar galimi skolininko finansiniai sunkumai ateityje būtų tarpvalstybinio, ar vidaus pobūdžio. Todėl būtina aptarti kur kas daugiau nei tik teisminio bendradarbiavimo klausimus ir nustatyti materialiuosius būtiniausius standartus;

_________________

_________________

62 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų, (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).

62 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų, (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  svarbu sumažinti tiek skolininkų, tiek kreditorių dėl restruktūrizavimo patiriamas išlaidas. Todėl reikėtų mažinti skirtumus, trukdančius ankstyvuoju etapu restruktūrizuoti finansinių sunkumų patiriančias perspektyvias įmones ir suteikti sąžiningiems verslininkams antrąją galimybę. Tai turėtų padidinti skaidrumą, teisinį tikrumą ir nuspėjamumą Sąjungoje. Be to, tai turėtų užtikrinti didžiausią įmanomą skolų susigrąžinimą visų tipų kreditoriams ir investuotojams ir skatinti tarpvalstybines investicijas. Nuoseklesnis reglamentavimas taip pat turėtų leisti lengviau restruktūrizuoti įmonių grupes, nesvarbu kokiose Sąjungos šalyje veikia tos grupės narės;

(11)  svarbu sumažinti tiek skolininkų, tiek kreditorių dėl restruktūrizavimo patiriamas išlaidas – jie tokias išlaidas dažnai patiria netiesiogiai, nes sumažėja grąžinamos sumos. Todėl reikėtų mažinti skirtumus, trukdančius ankstyvuoju etapu restruktūrizuoti finansinių sunkumų patiriančias perspektyvias įmones ir suteikti sąžiningiems verslininkams antrąją galimybę. Tai turėtų padidinti skaidrumą, užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir nuspėjamumą tiek skolininkams, tiek kreditoriams Sąjungoje. Be to, tai turėtų užtikrinti didžiausią įmanomą skolų susigrąžinimą visų tipų kreditoriams ir investuotojams ir skatinti tarpvalstybines investicijas. Nuoseklesnis reglamentavimas taip pat turėtų leisti lengviau restruktūrizuoti įmonių grupes, nesvarbu kokiose Sąjungos šalyje veikia tos grupės narės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kliūčių, trukdančių veiksmingai restruktūrizuoti perspektyvias finansinių sunkumų patiriančias įmones, panaikinimas padėtų mažinti prarandamų darbo vietų skaičių ir kreditorių nuostolius tiekimo grandinėje, išsaugoti specialiųjų žinių ir įgūdžių turinčius darbuotojus ir taip paskatintų visą ekonomiką. Jei verslininkams būtų lengviau suteikiama antroji galimybė, jie nebūtų atskirti nuo darbo rinkos ir, pasimokę iš patirties, galėtų iš naujo imtis komercinės veiklos. Galiausiai, sutrumpinus restruktūrizavimo procedūras padidėtų kreditorių skolų susigrąžinimo normos, nes paprastai laikui bėgant įmonės vertė tik dar labiau mažėja. Be to, veiksminga nemokumo sistema leistų geriau įvertinti skolinimo ir skolinimosi sprendimų riziką, sklandžiau prisitaikyti per daug įsiskolinusioms įmonėms ir labai sumažinti ekonomines ir socialines sąnaudas, susijusias su jų finansinio įsiskolinimo mažinimo procedūromis;

(12)  kliūčių, trukdančių veiksmingai restruktūrizuoti perspektyvias finansinių sunkumų patiriančias įmones, panaikinimas padėtų mažinti prarandamų darbo vietų skaičių ir kreditorių nuostolius tiekimo grandinėje, išsaugoti specialiųjų žinių ir įgūdžių turinčius darbuotojus ir taip paskatintų visą ekonomiką. Norint pasiekti šį tikslą ir išsaugoti darbo vietas bei veiklą, būtina užtikrinti, kad šias procedūras būtų galima vykdyti visiškai arba iš dalies konfidencialiai, o to siekiant visų pirma reikia geriau apibrėžti darbuotojų teises. Jei verslininkams būtų lengviau suteikiama antroji galimybė, jie nebūtų atskirti nuo darbo rinkos ir, pasimokę iš patirties, galėtų iš naujo imtis komercinės veiklos. Galiausiai, sutrumpinus restruktūrizavimo procedūras padidėtų kreditorių skolų susigrąžinimo normos, nes paprastai laikui bėgant įmonės vertė tik dar labiau mažėja. Be to, veiksminga nemokumo sistema leistų geriau įvertinti skolinimo ir skolinimosi sprendimų riziką, sklandžiau prisitaikyti per daug įsiskolinusioms įmonėms ir labai sumažinti ekonomines ir socialines sąnaudas, susijusias su jų finansinio įsiskolinimo mažinimo procedūromis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nuoseklesnis Sąjungos lygmens požiūris visų pirma turėtų būti naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jos neturi pakankamai išteklių padengti dideles restruktūrizavimo išlaidas ir pasinaudoti veiksmingesnėmis restruktūrizavimo procedūromis, taikomomis kai kuriose valstybėse narėse. Mažosios ir vidutinės įmonės, ypač patiriančios finansinių sunkumų, dažnai neturi lėšų profesionalioms konsultacijoms, todėl reikėtų įdiegti ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai būtų įspėjami, kad turi skubiai imtis veiksmų. Be to, siekiant padėti šioms įmonėms nedidelėmis sąnaudomis restruktūrizuotis, nacionaliniu lygmeniu reikėtų parengti ir internete paskelbti pavyzdinius restruktūrizavimo planus. Skolininkai galėtų jais pasinaudoti pritaikydami jį prie savo poreikių ir veiklos ypatumų;

(13)  nuoseklesnis Sąjungos lygmens požiūris visų pirma turėtų būti naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jos neturi pakankamai išteklių padengti dideles restruktūrizavimo išlaidas ir pasinaudoti veiksmingesnėmis restruktūrizavimo procedūromis, taikomomis kai kuriose valstybėse narėse. Mažosios ir vidutinės įmonės, ypač patiriančios finansinių sunkumų, dažnai neturi lėšų profesionalioms konsultacijoms, todėl reikėtų įdiegti ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai būtų įspėjami, kad turi skubiai imtis veiksmų. Be to, siekiant padėti šioms įmonėms nedidelėmis sąnaudomis restruktūrizuotis, nacionaliniu lygmeniu reikėtų parengti ir internete paskelbti pavyzdinius restruktūrizavimo planus. Skolininkai galėtų jais pasinaudoti pritaikydami jį prie savo poreikių ir veiklos ypatumų. Turėtų būti galimybių skolininkui rasti ad hoc konkretų sprendimą su trečiosiomis šalimis ar kreditoriais, t. y. arba sumažinti skolą visiems ar daugumai kreditorių, arba perleisti perspektyvias veiklas, tokiu būdu geriau nei turto likvidavimo priemonėmis patenkinant kreditorių reikalavimus. Turėtų būti padarytos prieinamos profesionalios restruktūrizavimo specialistų konsultacijos, padedant verslo asociacijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, atsižvelgiant į MVĮ ypatumus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  per didelis vartotojų įsiskolinimas kelia rimtų ekonominių ir socialinių problemų ir yra glaudžiai susijęs su skolų naštos mažinimu. Be to, dažnai nėra įmanoma aiškiai atskirti, kurios verslininko skolos yra vartojimo skolos, o kurios verslo. Verslininkams suteikiamos antrosios galimybės priemonės nebūtų veiksmingos, jei verslininkui, siekiančiam asmeninių verslo skolų ir asmeninių ne verslo skolų panaikinimo, reikėtų vykdyti kelias atskiras procedūras, kurių taikymo sąlygos ir skolos panaikinimo laikotarpiai skirtingi. Todėl, nors šioje direktyvoje nenustatomos privalomosios nuostatos dėl per didelio vartotojų įsiskolinimo, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nuostatas dėl skolos panaikinimo taikyti ir vartotojams;

(15)  per didelis vartotojų įsiskolinimas kelia rimtų ekonominių ir socialinių problemų ir yra glaudžiai susijęs su skolų naštos mažinimu. Be to, nors kai kuriose jurisdikcijose aiškiai atskiriama, kurios verslininko skolos yra vartojimo skolos, o kurios verslo, kitose jurisdikcijose atskirti yra sudėtingiau ir paprastai neskiriama. Tokiose jurisdikcijose verslininkams suteikiamos antrosios galimybės priemonės gali būti neveiksmingos, jei verslininkui, siekiančiam asmeninių verslo skolų ir asmeninių ne verslo skolų panaikinimo, reikėtų vykdyti kelias atskiras procedūras, kurių taikymo sąlygos ir skolos panaikinimo laikotarpiai skirtingi. Todėl, nors šioje direktyvoje nenustatomos privalomosios nuostatos dėl per didelio vartotojų įsiskolinimo, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nuostatas dėl skolos panaikinimo taikyti ir vartotojams;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kuo anksčiau skolininkas nustato savo finansinius sunkumus ir imasi atitinkamų veiksmų, tuo didesnė tikimybė išvengti gresiančio nemokumo, o jei įmonės gyvybingumui padaryta nepataisoma žala – tinkamai ir veiksmingai atlikti likvidavimo procesą. Todėl turi būti teikiama aiški informacija apie galimas prevencinio restruktūrizavimo procedūras ir ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai, susidūrę su finansiniais sunkumais, būtų skatinami kuo anksčiau imtis veiksmų. Taikant ankstyvojo perspėjimo priemones skolininkui ar skolininko valdytojui turėtų būti nustatyta apskaitos ir stebėsenos prievolė bei prievolė teikti ataskaitas pagal paskolų sutartis. Be to, svarbios informacijos turinčios trečiosios šalys, kaip antai apskaitininkai, mokesčių ir socialinės apsaugos institucijų darbuotojai pagal nacionalinę teisę galėtų būti skatinami perspėti apie pastebėtas neigiamas tendencijas;

(16)  kuo anksčiau skolininkas nustato savo finansinius sunkumus ir imasi atitinkamų veiksmų, tuo didesnė tikimybė išvengti gresiančio nemokumo, o jei įmonės gyvybingumui padaryta nepataisoma žala – tinkamai ir veiksmingai atlikti likvidavimo procesą. Todėl turi būti teikiama aiški informacija apie galimas prevencinio restruktūrizavimo procedūras ir ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai, susidūrę su finansiniais sunkumais, būtų skatinami kuo anksčiau imtis veiksmų. Taikant ankstyvojo perspėjimo priemones skolininkui ar skolininko valdytojui turėtų būti nustatyta apskaitos ir stebėsenos prievolė, atsižvelgiant į MVĮ finansinių išteklių trūkumą, bei prievolė teikti ataskaitas pagal paskolų sutartis. Be to, socialinės apsaugos, mokesčių ir audito institucijos turėtų siekti pagal nacionalinę teisę turėti priemonių kuo anksčiau pranešti apie pavojingas verslo skolų tendencijas. Galimybė gauti viešai prieinamos, nemokamos ir patogios naudoti informacijos apie teisines procedūras, susijusias su restruktūrizavimu ir nemokumu, yra pirmasis žingsnis siekiant, kad skolininkai ir verslininkai būtų geriau informuoti ir išvengtų nemokumo atvejų. Be to, Komisija pagal savo skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją turėtų skatinti naudoti ir plėtoti naujas IT technologijas, skirtas pranešimams ir elektroninei komunikacijai, siekiant užtikrinti veiksmingesnes ankstyvojo perspėjimo procedūras;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  ankstyvojo perspėjimo etapas, skirtas tam, kad būtų neleista kilti krizei, turėtų padėti, nes iškeliami skolininkų patiriami sunkumai ir jiems suteikiamos galimybės sparčiai išnagrinėti ekonomines ir finansines problemas, su kuriomis susiduria įmonė, ir rasti sprendimą – padaromi prieinami savanoriškai naudojami ištekliai, reikalingi šiuo tikslu, neprimetant konkrečių nurodymų, ką daryti, ir neatskleidžiant, jeigu nebūtina, krizės fakto trečiosioms šalims. Todėl svarbu palikti laisvės valstybėms narėms nuspręsti, ar taikyti privalomos stebėsenos nuostatas tik MVĮ, turint mintyje tai, kad MVĮ dažniausiai neįstengia pačios savarankiškai inicijuoti restruktūrizavimo procesų, nes esama veiksnių, kurie mažina jų konkurencingumą, pvz., jos yra nepakankamo dydžio, trūksta tvirto įmonės valdymo, veiksmingų veiklos procedūrų, stebėsenos ir planavimo išteklių ir jų pajėgumas visa tai daryti yra mažesnis;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kad didėtų veiksmingumas, trumpėtų terminai ir mažėtų išlaidos, nacionaliniuose prevencinio restruktūrizavimo mechanizmuose turėtų būti numatyta lanksčių procedūrų, pagal kurias į teismus ar administracines institucijas būtų kreipiamasi tik tada, kai tai būtina ir proporcinga kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių, kurios gali būti paveiktos, interesų apsaugai. Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir atsižvelgiant į prevencinį procedūros pobūdį, iš esmės skolininkams turėtų būti leista patiems kontroliuoti savo turtą ir vykdyti kasdienę įmonės veiklą. Restruktūrizavimo specialisto – tarpininko derybose dėl restruktūrizavimo plano arba nemokumo specialisto, vykdančio skolininko veiksmų priežiūrą – skyrimas neturėtų būti visais atvejais privalomas; dėl to turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno atskiro atvejo aplinkybes ir konkrečius skolininko poreikius. Be to, restruktūrizavimo procedūrai pradėti nebūtina teismo nutartis – jei dėl to nepažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, ji gali vykti neformaliai. Tačiau kai kuriais atvejais, kai reikia apginti teisėtus vieno ar kelių kreditorių arba kitos suinteresuotos šalies interesus, tam tikra priežiūra turėtų būti užtikrinta. Tai visų pirma reikalinga, pavyzdžiui, kai teismas ar administracinė institucija nurodo sustabdyti atskiras užtikrinimo priemones arba kai restruktūrizavimo planas priimamas nepaisant jam prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės;

(18)  kad didėtų veiksmingumas, trumpėtų terminai ir mažėtų išlaidos, nacionaliniuose prevencinio restruktūrizavimo mechanizmuose turėtų būti numatyta lanksčių ir savalaikių procedūrų, pagal kurias į teismus ar administracines institucijas būtų kreipiamasi tik tada, kai tai būtina ir proporcinga kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių, kurios gali būti paveiktos, interesų apsaugai. Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir atsižvelgiant į ankstyvą procedūros pobūdį, iš esmės skolininkams turėtų būti leista patiems kontroliuoti savo turtą ir vykdyti kasdienę įmonės veiklą. Restruktūrizavimo specialisto – tarpininko derybose dėl restruktūrizavimo plano arba nemokumo specialisto, vykdančio skolininko veiksmų priežiūrą – skyrimas neturėtų būti visais atvejais privalomas, nes toks reikalavimas gali būti ne visada aktualus, būtinas, naudingas ar atitinkantis skolininko interesus, ypač paprastais atvejais, susijusiais su nedaug kreditorių, ir galėtų užkrauti neproporcingai didelę administracinę naštą kai kuriose jurisdikcijose. Vietoj to dėl skyrimo turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno atskiro atvejo aplinkybes ir konkrečius skolininko poreikius. Be to, restruktūrizavimo procedūrai pradėti nebūtina teismo nutartis – jei dėl to nepažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, ji gali vykti neformaliai. Tačiau kai kuriais atvejais, kai reikia apginti teisėtus vieno ar kelių kreditorių arba kitos suinteresuotos šalies interesus, tam tikra priežiūra turėtų būti užtikrinta. Tai visų pirma reikalinga, pavyzdžiui, kai teismas ar administracinė institucija nurodo sustabdyti visas atskiras užtikrinimo priemones arba kai restruktūrizavimo planas priimamas nepaisant jam prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės, kai to nepadarius būtų taikoma prievolė kreiptis dėl nemokumo procedūros inicijavimo arba kai visas verslas arba jo dalis perduodamas kitai įmonei;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  skolininkui turėtų būti suteikta galimybė prašyti teismo ar administracinės institucijos laikinai sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, jei jos gali neigiamai paveikti derybas ir sumenkinti galimybes restruktūrizuoti skolininko verslą, ir tokiu atveju taip pat būtų sustabdyta jo prievolė pradėti bankroto procedūras. Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti bendras, t. y. taikytinas visiems kreditoriams, arba skirtas atskiriems kreditoriams. Siekiant užtikrinti teisingą skolininko ir kreditorių teisių pusiausvyrą, sustabdymas neturėtų galioti ilgiau kaip keturis mėnesius. Tačiau sudėtingais restruktūrizavimo atvejais gali prireikti daugiau laiko. Valstybės narės gali nuspręsti, kad tokiais atvejais, jeigu įrodoma, kad derybose dėl restruktūrizavimo plano daroma pažanga ir nebus nepagrįstai pažeisti kreditorių interesai, teismas ar administracinė institucija gali pratęsti šį laikotarpį. Jei prašoma dar tęsti šį laikotarpį, teismas ar administracinė institucija turi būti įsitikinę, kad restruktūrizavimo plano priėmimas yra labai tikėtinas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet koks prašymas pratęsti pirminį sustabdymo laikotarpį būtų pateiktas per pagrįstą terminą, kad teismai ar administracinės institucijos galėtų laiku priimti sprendimą. Jei teismas ar administracinė institucija nepriima sprendimo dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo iki to laikotarpio pabaigos, pasibaigus jo galiojimo terminui jis netenka galios. Teisinio tikrumo sumetimais visas sustabdymo laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių;

(19)  skolininkui turėtų būti suteikta galimybė prašyti teismo ar administracinės institucijos laikinai sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, jei jos gali neigiamai paveikti derybas ir sumenkinti galimybes restruktūrizuoti skolininko verslą, ir tokiu atveju taip pat būtų sustabdyta jo prievolė pradėti bankroto procedūras. Atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti bendras, t. y. taikytinas visiems kreditoriams, arba skirtas atskiriems kreditoriams. Taikant tokį apribojimą neturėtų būti keliama grėsmė restruktūrizavimo plano veiksmingumui ir sėkmingiems rezultatams. Valstybės narės turėtų užtikrinti pusiausvyrą tarp pagrindinio tikslo – užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą – ir bendro visuomenės intereso viešųjų kreditorių atžvilgiu. Siekiant užtikrinti teisingą skolininko ir kreditorių teisių pusiausvyrą, valstybės narės turėtų apriboti ilgiausio galimo sustabdymo laikotarpio trukmę: sustabdymas turėtų galioti ne mažiau kaip tris mėnesius ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Tačiau sudėtingais restruktūrizavimo atvejais gali prireikti daugiau laiko. Valstybės narės gali nuspręsti, kad tokiais atvejais, jeigu įrodoma, kad derybose dėl restruktūrizavimo plano daroma pažanga ir nebus nepagrįstai pažeisti kreditorių interesai, teismas ar administracinė institucija gali pratęsti šį laikotarpį. Jei prašoma dar tęsti šį laikotarpį, teismas ar administracinė institucija turi būti įsitikinę, kad restruktūrizavimo plano priėmimas yra labai tikėtinas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet koks prašymas pratęsti pirminį sustabdymo laikotarpį būtų pateiktas per pagrįstą terminą, kad teismai ar administracinės institucijos galėtų laiku priimti sprendimą. Jei teismas ar administracinė institucija nepriima sprendimo dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo iki to laikotarpio pabaigos, pasibaigus jo galiojimo terminui jis netenka galios. Teisinio tikrumo sumetimais visas sustabdymo laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip devyni mėnesiai;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant užtikrinti, kad iš esmės panašios teisės būtų vertinamos teisingai ir kad restruktūrizavimo planai būtų priimami nepagrįstai nepažeidžiant suinteresuotų šalių interesų, suinteresuotų šalių reikalavimai turėtų būti vertinami suskirsčius juos į atskiras eiles pagal nacionalinėje teisėje nustatytus eilių sudarymo kriterijus. Mažų mažiausiai, užtikrinimo priemones turintys ir jų neturintys kreditoriai visada turėtų būti išskirti į atskiras eiles. Nacionalinės teisės aktuose gali būti numatyta, kad užtikrinti reikalavimai gali būti suskirstyti į užtikrintus ir neužtikrintus reikalavimus vadovaujantis užstato vertinimu. Be to, nacionalinės teisės aktuose taip pat gali būti numatyta specialių nuostatų, pagal kurias eilės sudaromos taip, kad būtų naudingos nediversifikuotiems ar dėl kitų priežasčių itin pažeidžiamiems kreditoriams, pavyzdžiui, darbuotojams ar smulkiesiems tiekėjams. Bet kuriuo atveju nacionalinės teisės aktais turi būti užtikrinta, kad sudarant kreditorių eiles būtų atsižvelgiama į visus svarbius aspektus, kaip antai į susijusių šalių reikalavimus; juose turi būtų nuostatų, kuriomis reguliuojami sąlyginių reikalavimų ir ginčijamų reikalavimų klausimai. Pateikus tvirtinti restruktūrizavimo planą, sudarytas eiles turėtų patikrinti teismas ar administracinė institucija , tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad teismai ar institucijos gali tikrinti eilių sudarymą ir ankstesniu etapu, jei plano teikėjas iš anksto paprašo pritarimo ar konsultacijos;

(25)  siekiant užtikrinti, kad iš esmės panašios teisės būtų vertinamos teisingai ir kad restruktūrizavimo planai būtų priimami nepagrįstai nepažeidžiant suinteresuotų šalių interesų, suinteresuotų šalių reikalavimai turėtų būti vertinami suskirsčius juos į atskiras eiles pagal nacionalinėje teisėje nustatytus eilių sudarymo kriterijus. Mažų mažiausiai, užtikrinimo priemones turintys ir jų neturintys kreditoriai visada turėtų būti išskirti į atskiras eiles. Nacionalinės teisės aktuose gali būti numatyta, kad užtikrinti reikalavimai gali būti suskirstyti į užtikrintus ir neužtikrintus reikalavimus vadovaujantis užstato vertinimu. Be to, nacionalinės teisės aktuose taip pat turėtų būti numatyta specialių nuostatų, pagal kurias eilės sudaromos taip, kad būtų naudingos nediversifikuotiems ar dėl kitų priežasčių itin pažeidžiamiems kreditoriams, pavyzdžiui, darbuotojams ar smulkiesiems tiekėjams. Bet kuriuo atveju nacionalinės teisės aktais turi būti užtikrinta, kad sudarant kreditorių eiles būtų atsižvelgiama į visus svarbius aspektus, kaip antai į susijusių šalių reikalavimus; juose turi būtų nuostatų, kuriomis reguliuojami sąlyginių reikalavimų ir ginčijamų reikalavimų klausimai. Pateikus tvirtinti restruktūrizavimo planą, sudarytas eiles turėtų patikrinti teismas ar administracinė institucija , tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad teismai ar institucijos gali tikrinti eilių sudarymą ir ankstesniu etapu, jei plano teikėjas iš anksto paprašo pritarimo ar konsultacijos;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  restruktūrizavimo planas visada turėtų būti laikomas priimtu, jeigu reikalinga kreditorių dauguma kiekvienoje suinteresuotoje eilėje jam pritaria, tačiau jei reikalinga kreditorių dauguma kiekvienoje suinteresuotoje eilėje jam nepritaria, jis vis tiek gali būti patvirtintas teismo ar administracinės institucijos, jei jam pritaria bent viena suinteresuota kreditorių eilė ir jei siūlomu planu nėra nepagrįstai pažeidžiami prieštaraujančių eilių interesai (kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmas). Visų pirma planas turi atitikti absoliutaus pirmumo taisyklę, kuri užtikrina, kad paskesnės eilės kreditoriai gautų išmoką ar išsaugotų kitokį interesą pagal restruktūrizavimo planą tik po to, kai patenkinami visi prieštaraujančios kreditorių eilės reikalavimai. Absoliutaus pirmumo taisykle remiamasi nustatant sumą, kuri paskirstoma kreditoriams atliekant restruktūrizavimą. Iš absoliutaus pirmumo taisyklės išplaukia, kad nė viena kreditorių eilė pagal restruktūrizavimo planą negali gauti ar išsaugoti ekonominės vertės arba naudos, kuri viršytų bendrą tos eilės reikalavimų ar interesų sumą. Pagal absoliutaus pirmumo taisyklę, įvertinus restruktūrizuojamos įmonės kapitalo struktūrą, galima nustatyti, kokias išmokas, atsižvelgiant į įmonės kaip veikiančio verslo vertę, šalys gaus pagal restruktūrizavimo planą;

(28)  restruktūrizavimo planas visada turėtų būti laikomas priimtu, jeigu reikalinga kreditorių dauguma kiekvienoje suinteresuotoje eilėje jam pritaria, tačiau jei reikalinga kreditorių dauguma kiekvienoje suinteresuotoje eilėje jam nepritaria, jis vis tiek gali būti patvirtintas teismo ar administracinės institucijos, jei jam pritaria bent viena suinteresuota kreditorių eilė, iš kurios kyla dauguma reikalavimų, ir jei siūlomu planu nėra nepagrįstai pažeidžiami prieštaraujančių eilių interesai (kreditorių eilių nuomonės nepaisymo mechanizmas). Visų pirma planas turi atitikti absoliutaus pirmumo taisyklę, kuri užtikrina, kad paskesnės eilės kreditoriai gautų išmoką ar išsaugotų kitokį interesą pagal restruktūrizavimo planą tik po to, kai patenkinami visi prieštaraujančios kreditorių eilės reikalavimai. Absoliutaus pirmumo taisykle remiamasi nustatant sumą, kuri paskirstoma kreditoriams atliekant restruktūrizavimą. Iš absoliutaus pirmumo taisyklės išplaukia, kad nė viena kreditorių eilė pagal restruktūrizavimo planą negali gauti ar išsaugoti ekonominės vertės arba naudos, kuri viršytų bendrą tos eilės reikalavimų ar interesų sumą. Pagal absoliutaus pirmumo taisyklę, įvertinus restruktūrizuojamos įmonės kapitalo struktūrą, galima nustatyti, kokias išmokas, atsižvelgiant į įmonės kaip veikiančio verslo vertę, šalys gaus pagal restruktūrizavimo planą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  kad restruktūrizavimo planas būtų įgyvendintas, jame turėtų būti numatytos galimybės mažųjų ir vidutinių įmonių dalininkams teikti nepiniginę restruktūrizavimo pagalbą, remiantis, pvz., savo patirtimi, reputacija ar verslo ryšiais;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  visais prevencinio restruktūrizavimo procedūros etapais darbuotojams turėtų būti taikomos visos darbo teisėje numatytos apsaugos priemonės. Visų pirma Direktyva nepažeidžiamos darbuotojų teisės, įtvirtintos Tarybos direktyvoje 98/59/EB68, Tarybos direktyvoje 2001/23/EB69, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/14/EB70, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/94/EB71 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/38/EB72. Ja visiškai nedaromas poveikis įsipareigojimams dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamos pirmiau nurodytos direktyvos. Be kita ko, tai pareigą informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl sprendimo pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmu pagal Direktyvą 2002/14/EB. Kadangi būtina užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugos lygį, valstybės narės iš esmės turėtų nustatyti, kad nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/94/EB, niekada nebūtų taikomas vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas, nesvarbu, ar šie reikalavimai atsirado prieš priimant sprendimą dėl sustabdymo, ar po to. Tokį sustabdymą turėtų būti leidžiama taikyti tik toms sumoms ir tokiu laikotarpiu, kurių atžvilgiu tų reikalavimų patenkinimas yra veiksmingai užtikrintas kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis. Jei valstybės narės nustato, kad Direktyvoje 2008/94/EB nustatyta nepatenkintų darbuotojų reikalavimų įvykdymo garantija taikoma ir šia direktyva nustatytoms prevencinio restruktūrizavimo procedūroms, išimtis, pagal kurią vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas netaikomas darbuotojų reikalavimams, tampa nepagrįsta tiek, kiek yra užtikrinama šia garantija. Jeigu nacionalinėje teisėje nustatyta garantijų institucijų atsakomybės apribojimų, susijusių su garantijos laikotarpiu arba darbuotojams išmokama suma, darbuotojai turėtų galėti reikalauti likusios reikalavimo dalies įvykdymo iš darbdavio net ir sustabdymo laikotarpiu;

(34)  visais prevencinio restruktūrizavimo procedūros etapais darbuotojams turėtų būti taikomos visos darbo teisėje numatytos apsaugos priemonės. Kad ši direktyva neturėtų poveikio darbuotojų teisėms, įtvirtintoms Tarybos direktyvoje 98/59/EB68, Tarybos direktyvoje 2001/23/EB69, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/14/EB70, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/94/EB71 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/38/EB72, joje turėtų būti nustatyta naudojimosi tomis teisėmis tvarka, kuri sudarytų sąlygas išsaugoti darbo vietas ir ekonominę veiklą, o ypač konfidencialumą, reikalingą šiuo tikslu, sykiu užtikrinant veiksmingą naudojimąsi tomis teisėmis. Ja visiškai nedaromas poveikis įsipareigojimams dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamos pirmiau nurodytos direktyvos. Be kita ko, tai pareigą informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl sprendimo pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmu pagal Direktyvą 2002/14/EB. Kadangi būtina užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugos lygį, valstybės narės iš esmės turėtų nustatyti, kad nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/94/EB, niekada nebūtų taikomas vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas, nesvarbu, ar šie reikalavimai atsirado prieš priimant sprendimą dėl sustabdymo, ar po to. Tokį sustabdymą turėtų būti leidžiama taikyti tik toms sumoms ir tokiu laikotarpiu, kurių atžvilgiu tų reikalavimų patenkinimas yra veiksmingai užtikrintas kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis. Jei valstybės narės nustato, kad Direktyvoje 2008/94/EB nustatyta nepatenkintų darbuotojų reikalavimų įvykdymo garantija taikoma ir šia direktyva nustatytoms prevencinio restruktūrizavimo procedūroms, išimtis, pagal kurią vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas netaikomas darbuotojų reikalavimams, tampa nepagrįsta tiek, kiek yra užtikrinama šia garantija. Jeigu nacionalinėje teisėje nustatyta garantijų institucijų atsakomybės apribojimų, susijusių su garantijos laikotarpiu arba darbuotojams išmokama suma, darbuotojai turėtų galėti reikalauti likusios reikalavimo dalies įvykdymo iš darbdavio net ir sustabdymo laikotarpiu;

_________________

_________________

68 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16.

68 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16.

69 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

69 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

70 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29.

70 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29.

71 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, OL L 283, 2008 10 28, p. 36.

71 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, OL L 283, 2008 10 28, p. 36.

72 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

72 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  valstybėse narėse numatytos skirtingos antrosios galimybės sąlygos gali skatinti per daug įsiskolinusius verslininkus persikelti į kitas valstybes nares dėl ten taikomo trumpesnio skolos panaikinimo laikotarpio ar palankesnių skolos panaikinimo sąlygų, o tai didina teisinį netikrumą ir kreditorių, siekiančių savo reikalavimų patenkinimo, išlaidas. Be to, bankroto padariniai, visų pirma socialinė stigma, teisinės pasekmės, kaip antai ilgi draudimo verstis veikla laikotarpiai, ir ilgalaikis skolininko statusas, labai atgraso verslininkus nuo įmonės steigimo ar pasinaudojimo antrąja galimybe, nors ir įrodyta, kad bankrutavę verslininkai antrą kartą turi daugiau sėkmės galimybių. Todėl reikėtų imtis priemonių siekiant mažinti per didelio verslininkų įsiskolinimo ir bankroto neigiamą poveikį, visų pirma nustatant, kad po tam tikro laikotarpio jų skolos gali būti visiškai panaikintos, ir apribojant sprendimų dėl draudimo verstis veikla, kurie priimami dėl pernelyg didelio skolininko įsiskolinimo, galiojimo trukmę;

(37)  valstybėse narėse numatytos skirtingos antrosios galimybės sąlygos gali skatinti per daug įsiskolinusius verslininkus persikelti į kitas valstybes nares dėl ten taikomo trumpesnio skolos panaikinimo laikotarpio ar palankesnių skolos panaikinimo sąlygų, o tai didina teisinį netikrumą ir kreditorių, siekiančių savo reikalavimų patenkinimo, išlaidas. Be to, bankroto padariniai, visų pirma socialinė stigma, teisinės pasekmės, kaip antai ilgi draudimo verstis veikla laikotarpiai, ir ilgalaikis skolininko statusas, labai atgraso verslininkus nuo įmonės steigimo ar pasinaudojimo antrąja galimybe, nors ir įrodyta, kad bankrutavę verslininkai antrą kartą turi daugiau sėkmės galimybių. Todėl reikėtų imtis priemonių siekiant mažinti per didelio verslininkų įsiskolinimo ir bankroto neigiamą poveikį, visų pirma nustatant, kad po tam tikro laikotarpio jų skolos gali būti visiškai panaikintos, nustatant atsakomybės tvarką, kuria būtų skatinama imtis tokių veiksmų, ir apribojant draudimo verstis veikla, kurie nustatomi dėl pernelyg didelio skolininko įsiskolinimo, galiojimo trukmę. Laikydamosi valstybės pagalbos taisyklių, valstybės narės turėtų teikti antrąją galimybę gaunantiems verslininkams paramą jų verslui, stiprinti jų pajėgumo susigrąžinimo veiksmus, suteikti prieigą prie naujausios informacijos apie galimybes gauti jiems pritaikytą administracinę, teisinę, verslo ar finansinę paramą ir visas kitas prieinamas priemones, kurios padėtų jiems įsteigti naują įmonę ir galėtų padėti jiems susigrąžinti verslumo pajėgumą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  visiškas skolų panaikinimas arba draudimo verstis veikla atšaukimas po trumpo laikotarpio tam tikrais atvejais nepateisinamas, pavyzdžiui, jei skolininkas yra nesąžiningas arba veikė piktnaudžiaudamas. Valstybės narės turėtų gerai išaiškinti teismams ar administracinėms institucijoms, kaip reikia vertinti verslininko sąžiningumą. Pavyzdžiui, vertindami, ar skolininkas buvo nesąžiningas, teismai ar administracinės institucijos gali atsižvelgti į tokias aplinkybes kaip skolų pobūdis ir dydis, jų atsiradimo laikas, skolininko pastangos jas grąžinti ir laikytis teisinių prievolių, įskaitant viešojo licencijavimo ir teisingos buhalterijos reikalavimus, taip pat jo mėginimai išvengti kreditorių reikalavimų. Kai kuriais atvejais, kai verslininkai verčiasi tam tikromis profesijomis, kurios valstybėse narėse laikomos pažeidžiamomis, arba yra buvę nuteisti baudžiamojoje byloje, sprendimas dėl draudimo verstis veikla gali galioti ilgiau arba būti neterminuotas. Tokiais atvejais verslininko skolos galėtų būti panaikinamos, tačiau jam būtų ilgiau ar neribotą laiką draudžiama verstis tam tikra profesija;

(38)  visiškas skolų panaikinimas arba draudimo verstis veikla atšaukimas po trumpo laikotarpio tam tikrais atvejais nepateisinamas, pavyzdžiui, jei skolininkas yra nesąžiningas arba veikė piktnaudžiaudamas. Valstybės narės turėtų gerai išaiškinti teismams ar administracinėms institucijoms, kaip reikia vertinti verslininko sąžiningumą. Pavyzdžiui, vertindami, ar skolininkas buvo nesąžiningas, teismai ar administracinės institucijos gali atsižvelgti į tokias aplinkybes kaip skolų pobūdis ir dydis, jų atsiradimo laikas, skolininko pastangos jas grąžinti ir laikytis teisinių prievolių, įskaitant viešojo licencijavimo ir teisingos buhalterijos reikalavimus, taip pat jo mėginimai išvengti kreditorių reikalavimų. Valstybės narės turėtų galėti taikyti išimtį tam tikrų kategorijų skoloms. Kai tokios išimtys susijusios su viešaisiais kreditoriais, valstybės narės turėtų atsižvelgti į būtiną bendro visuomenės intereso ir verslumo skatinimo pusiausvyrą. Kai kuriais atvejais, kai verslininkai verčiasi tam tikromis profesijomis, kurios valstybėse narėse laikomos pažeidžiamomis, arba yra buvę nuteisti baudžiamojoje byloje, sprendimas dėl draudimo verstis veikla gali galioti ilgiau arba būti neterminuotas. Tokiais atvejais verslininko skolos galėtų būti panaikinamos, tačiau jam būtų ilgiau ar neribotą laiką draudžiama verstis tam tikra profesine veikla;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  būtina išlaikyti ir padidinti procedūrų skaidrumą ir nuspėjamumą, kad jos veiksmingai padėtų išsaugoti įmones, suteikti verslininkams antrąją galimybę ir veiksmingai likviduoti neperspektyvias įmones. Taip pat reikia trumpinti pernelyg ilgas nemokumo procedūras, kurias taiko daug valstybių narių ir kurios lemia kreditorių ir investuotojų teisinį netikrumą ir žemas susigrąžinimo normas. Galiausiai, pasitelkiant Reglamente (ES) Nr. 2015/848 nustatytus tvirtesnio teismų ir nemokumo specialistų bendradarbiavimo tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, visoje Sąjungoje reikia užtikrinti aukštą visų procese dalyvaujančių subjektų profesinį lygį. Kad būtų pasiekta šių tikslų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir turėti specialiųjų žinių ir patirties nemokumo srityje. Tokia teisėjų specializacija leistų greitai priimti sprendimus, galinčius turėti didelę ekonominę ir socialinę reikšmę, ir tai nereiškia, kad šie teisėjai spręstų vien tik restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus. Pavyzdžiui, šių tikslų būtų lengviau siekti nacionalinės teisės aktuose dėl teismų veiklos organizavimo numačius specializuotus teismus ar kolegijas;

(39)  būtina išlaikyti ir padidinti procedūrų skaidrumą ir nuspėjamumą, kad jos veiksmingai padėtų išsaugoti įmones, suteikti verslininkams antrąją galimybę ir veiksmingai likviduoti neperspektyvias įmones. Didesnis skaidrumas ir nuspėjamumas taip pat užtikrintų didesnį teisinį tikrumą investuotojams ir kreditoriams, dalyvaujantiems restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrose. Taip pat reikia trumpinti pernelyg ilgas nemokumo procedūras, kurias taiko daug valstybių narių ir kurios lemia kreditorių ir investuotojų teisinį netikrumą ir žemas susigrąžinimo normas. Turėtų būti galimybė užtikrinti visų pirma skolų sumažinimą, pirmiausia įvedant konfidencialias procedūras, kurios dėl to konfidencialumo sudarytų sąlygas parengti planą ar paskirti specialistą neprarandant vertės, kuri būtų prarasta, jeigu ketinimas būtų paskelbtas viešai. Galiausiai, pasitelkiant Reglamente (ES) 2015/848 nustatytus ir viešosioms procedūroms taikytinus tvirtesnio teismų ir nemokumo specialistų bendradarbiavimo tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, visoje Sąjungoje reikia užtikrinti aukštą visų procese dalyvaujančių subjektų profesinį lygį. Kad būtų pasiekta šių tikslų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir turėti specialiųjų žinių ir patirties nemokumo srityje. Tokia teisėjų specializacija leistų greitai priimti sprendimus, galinčius turėti didelę ekonominę ir socialinę reikšmę, ir tai nereiškia, kad šie teisėjai spręstų vien tik restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus. Pavyzdžiui, šių tikslų būtų lengviau siekti nacionalinės teisės aktuose dėl teismų veiklos organizavimo numačius teismus ar kolegijas, sudarytus iš besispecializuojančių teisėjų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad teismo ar administracinės institucijos skiriami restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistai būtų tinkamai apmokyti, jų veikla būtų prižiūrima, skyrimas vyktų skaidriai, deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingas procedūras, ir kad šie specialistai savo funkcijas vykdytų sąžiningai. Specialistai taip pat turėtų laikytis savanoriškų elgesio kodeksų, kuriais siekiama užtikrinti reikiamo lygio kvalifikaciją ir mokymą, šių specialistų pareigų ir nuostatų dėl darbo užmokesčio skaidrumą, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ir priežiūros bei reguliavimo mechanizmų, pagal kuriuos turėtų būti numatyta tinkamos ir veiksmingos sankcijos blogai savo pareigas atliekantiems specialistams, nustatymą. Tokie standartai iš esmės gali būti užtikrinti nekuriant naujų profesijų ar kvalifikacijų;

(40)  valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad teismo ar administracinės institucijos skiriami restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistai būtų pakankamai kompetentingi, jų veikla būtų prižiūrima, skyrimas vyktų skaidriai, deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingas procedūras, ir kad šie specialistai savo funkcijas vykdytų sąžiningai, turint mintyje pagrindinį įmonės perspektyvumo atkūrimo tikslą. Specialistai taip pat turėtų atlikti gelbėtojų, o ne likvidatorių vaidmenį ir labai svarbu, kad jie taip pat laikytųsi profesinio elgesio kodeksų, kuriais siekiama užtikrinti reikiamo lygio kvalifikaciją ir mokymą, šių specialistų pareigų ir nuostatų dėl darbo užmokesčio skaidrumą, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ir priežiūros bei reguliavimo mechanizmų, pagal kuriuos turėtų būti numatyta tinkamos ir veiksmingos sankcijos blogai savo pareigas atliekantiems specialistams, nustatymą. Tokie standartai iš esmės gali būti užtikrinti nekuriant naujų profesijų ar kvalifikacijų;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  šios direktyvos įgyvendinimo ir taikymo stebėsenos tikslais svarbu rinkti patikimus duomenis apie restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų rezultatus. Todėl valstybės narės turėtų rinkti ir kaupti duomenis, kurie būtų pakankamai išsamūs, kad leistų tiksliai įvertinti, kaip Direktyva veikia praktiškai;

(42)  šios direktyvos įgyvendinimo ir taikymo stebėsenos tikslais svarbu rinkti patikimus duomenis apie restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų rezultatus. Todėl valstybės narės turėtų rinkti ir kaupti duomenis, kurie būtų pakankamai išsamūs, kad leistų tiksliai įvertinti, kaip Direktyva veikia praktiškai, numatant prireikus įvesti papildomas reformas. Jos turėtų atitinkamai rinkti ir analizuoti duomenis pagal procedūros tipą, kad būtų galima gauti patikimus ir panaudojamus palyginamus statistinius duomenis;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  finansų rinkų stabilumas labai priklauso nuo susitarimų dėl finansinio įkaito, visų pirma, kai užtikrinimo priemonė teikiama dalyvaujant nurodytose sistemose arba centrinio banko operacijose ir kai įkaito vertė užtikrinama pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ). Kadangi užstatui pateiktų finansinių priemonių vertė gali būti labai nepastovi, itin svarbu jas realizuoti greitai, kol ši vertė nesumažėjo. Todėl šia direktyva neturėtų būti pažeidžiama 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB74, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB75 ir Reglamentas (ES) Nr. 648/201276;

(43)  finansų rinkų stabilumas labai priklauso nuo susitarimų dėl finansinio įkaito, visų pirma, kai užtikrinimo priemonė teikiama dalyvaujant nurodytose sistemose arba centrinio banko operacijose ir kai įkaito vertė užtikrinama pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ). Kadangi užstatui pateiktų finansinių priemonių vertė gali būti labai nepastovi, itin svarbu jas realizuoti greitai, kol ši vertė nesumažėjo. 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB74, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB75 ir Reglamento (ES) Nr. 648/201276 nuostatos turėtų būti viršesnės už šios direktyvos nuostatas;

_________________

_________________

74 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45).

74 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45).

75 2012 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43).

75 2012 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43).

76 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

76 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prevencinių restruktūrizavimo procedūrų, kuriomis, iškilus nemokumo pavojui, gali pasinaudoti finansinių sunkumų patiriantys skolininkai;

a)  prevencinių restruktūrizavimo procedūrų, kuriomis, iškilus nemokumo tikimybei, gali pasinaudoti finansinių sunkumų patiriantys skolininkai, ir galimybės verslui išlikti. Deleguotaisiais aktais Komisija išsamiau nurodo, kas yra nemokumo tikimybė;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  nemokumo procedūra – kolektyvinė nemokumo procedūra, kurią vykdant parduodamas visas skolininko turtas ar jo dalis ir paskiriamas likvidatorius;

1)  nemokumo procedūra – kolektyvinė nemokumo procedūra, kurią vykdant parduodamas visas skolininko turtas ar jo dalis ir paskiriamas nemokumo specialistas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  restruktūrizavimas – skolininko turto ir įsipareigojimų arba bet kurios skolininko kapitalo dalies, įskaitant akcinį kapitalą, sudėties, sąlygų ar struktūros pakeitimas arba šių elementų derinys, įskaitant turto ar verslo dalies pardavimą, siekiant suteikti įmonei galimybę visiškai arba iš dalies tęsti veiklą;

2)  restruktūrizavimas – procedūra ar priemonės, tiek viešos, tiek konfidencialios, kurios sudaro sąlygas pakeisti skolininko turto ir įsipareigojimų arba bet kurios skolininko kapitalo dalies, įskaitant akcinį kapitalą, sudėtį, sąlygas ar struktūrą arba šių elementų derinys, įskaitant turto ar viso verslo arba jo dalies pardavimą, siekiant suteikti įmonei galimybę visiškai arba iš dalies tęsti veiklą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  suinteresuotos šalys – kreditoriai arba kreditorių eilės ir, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, dalininkai, kurių reikalavimams ar interesams daro poveikį restruktūrizavimo planas;

3)  suinteresuotos šalys – kreditoriai arba kreditorių eilės, įskaitant viešuosius kreditorius ir vykdytinos sutarties susitariančiąsias šalis, ir, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, dalininkai ir darbuotojai, kurių reikalavimams ar interesams daro poveikį restruktūrizavimo planas;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas – laikinas teisės priverstinai vykdyti kreditoriaus reikalavimą skolininkui sustabdymas teismo ar administracinės institucijos nurodymu;

4)  atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas – laikinas teisės priverstinai vykdyti kreditoriaus ar kreditorių grupės reikalavimą skolininkui ar skolininkų grupei sustabdymas teismo ar administracinės institucijos nurodymu;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  eilių sudarymas – suinteresuotų kreditorių ir dalininkų sugrupavimas restruktūrizavimo plane pagal jų teisių ir susijusių reikalavimų ir interesų pirmumą, atsižvelgiant į galimas ankstesnes teises į turtą, užtikrinimo priemones ar kreditorių susitarimus, ir jų statuso restruktūrizavimo plane nustatymas;

6)  eilių sudarymas – suinteresuotų kreditorių ir dalininkų sugrupavimas restruktūrizavimo plane pagal jų teisių ir susijusių reikalavimų ir interesų pirmumą, atsižvelgiant į galimas ankstesnes teises į turtą, užtikrinimo priemones ar kreditorių susitarimus, ir jų statuso restruktūrizavimo plane nustatymas. Siekiant priimti restruktūrizavimo planą, kreditoriai suskirstomi į skirtingas kreditorių eiles, kad užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai būtų nagrinėjami bent jau pagal skirtingas eiles, o darbuotojai sudarytų atskirą eilę;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  naujo finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos restruktūrizavimo planui įgyvendinti reikiamos lėšos, dėl kurių restruktūrizavimo plane susitarta ir kurias po to patvirtino teismas arba administracinė institucija;

11)  naujo finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos restruktūrizavimo planui įgyvendinti reikiamos lėšos arba kreditas, dėl kurių restruktūrizavimo plane susitarta ir kuriuos po to patvirtino teismas arba administracinė institucija;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  tarpinio finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos lėšos, kurių pagrįstai ir nedelsiant reikia, kad skolininko įmonė galėtų tęsti veiklą ar išlikti, arba kad iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo būtų išsaugota ar padidinta tos įmonės vertė;

12)  tarpinio finansavimo priemonės – bet kokios naujos esamo ar naujo kreditoriaus suteiktos lėšos arba kreditas, kurių pagrįstai ir nedelsiant reikia, kad skolininko įmonė galėtų tęsti veiklą ar išlikti, arba kad iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo būtų išsaugota ar padidinta tos įmonės vertė;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  restruktūrizavimo specialistas – bet koks asmuo ar įstaiga, teismo ar administracinės institucijos paskirti vykdyti vieną ar kelias iš šių funkcijų:

15)  restruktūrizavimo specialistas – bet koks asmuo ar įstaiga, vykdantis vieną ar kelias iš šių funkcijų:

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a)  grąžinimo planas – nurodytų sumų, kurias nurodytomis dienomis skolininkas moka kreditoriams, mokėjimų programa, kaip restruktūrizavimo plano dalis;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15b)  perspektyvus – galintis teikti atitinkamą numatytą kapitalo grąžą, kai padengiamos visos išlaidos, įskaitant nuvertėjimą ir finansinius kaštus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis, kurios leistų nustatyti verslo padėties blogėjimą ir pranešti skolininkui ar verslininkui, kad reikia skubiai imtis veiksmų.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis, kurios leistų nustatyti verslo padėties blogėjimą ir pranešti skolininkui ar verslininkui, kad reikia skubiai imtis veiksmų. Šioje srityje Komisija, vykdydama savo skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją, skatina naudoti ir plėtoti naujas IT technologijas, skirtas pranešimams ir elektroninei komunikacijai, siekiant užtikrinti veiksmingesnes ankstyvojo perspėjimo procedūras.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų susipažinti su aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir vartotojui patogiai pateikta informacija apie galimybę naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurias jie gali pasitelkti siekdami įmonės restruktūrizavimo ankstyvuoju etapu arba asmeninių skolų panaikinimo.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų susipažinti su vieša, nemokama, aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir vartotojui patogiai pateikta informacija apie galimybę naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurias jie gali pasitelkti siekdami įmonės restruktūrizavimo ankstyvuoju etapu arba asmeninių skolų panaikinimo.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija:

 

a)  pateikia įspėjimo rodiklių, susietų su veiksmais, kurių skolininkai ir verslininkai turi imtis tuo atveju, kai šie rodikliai pasiekiami, sąrašą;

 

b)  centralizuotai ir vartotojui patogiu būdu pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją savo svetainėje. Valstybės narės kasmet Komisijai nusiunčia atnaujintą informaciją.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad 1 ir 2 dalyse nurodytomis priemonėmis gali naudotis tik mažosios ir vidutinės įmonės arba verslininkai.

3.  Mažosioms ir vidutinėms įmonėms ar verslininkams valstybės narės visais etapais suteikia galimybių gauti profesionalią restruktūrizavimo specialisto konsultaciją, pvz., pasinaudojant prekybos ar verslo rūmais ir notarų asociacijomis, turint mintyje, kad tokios priemonės turėtų būti finansiškai prieinamos MVĮ.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę mokesčių, socialinės apsaugos ir audito institucijos turėtų pakankamai priemonių, kuriomis naudodamosi galėtų nedelsdamos pranešti apie bet kokias nerimą keliančias tendencijas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės skatina finansinių sunkumų turinčius skolininkus imtis ankstyvų veiksmų suteikdamos aiškią informaciją apie prieinamas prevencinio restruktūrizavimo procedūras ir ankstyvo įspėjimo priemones.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmus gali sudaryti viena ar daugiau procedūrų ar priemonių.

2.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmus gali sudaryti viena ar daugiau procedūrų ar priemonių, tiek neteisminių, tiek vykdomų administracinės institucijos ar teismo nurodymu.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali suteikti skolininkams kitų priemonių apsaugai užsitikrinti nei tos, kurių reikalaujama šia direktyva, įskaitant sutartines priemones.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės priima nuostatas, kuriomis nustatoma, kad teismai ar administracinės institucijos gali kištis tik tais atvejais, kai tai būtina ir proporcinga siekiant apsaugoti suinteresuotų šalių teises.

3.  Valstybės narės gali priimti nuostatas, kuriomis nustatoma, kad teismai ar administracinės institucijos gali kištis tik tais atvejais, kai tai būtina ir proporcinga, sykiu užtikrindamos, kad būtų apsaugotos suinteresuotų šalių teisės.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teismo ar administracinės institucijos skiriamas restruktūrizavimo specialistas nėra visais atvejais privalomas.

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad teismas ar administracinė institucija paskirtų restruktūrizavimo specialistą, jei tai būtina ir tikslinga, siekiant apsaugoti suinteresuotųjų šalių teises, atsižvelgdamos į tai, kad tos priemonės turėtų būti finansiškai prieinamos MVĮ.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad restruktūrizavimo specialisto skyrimas privalomas šiais atvejais:

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teismas ar administracinė institucija paskirtų restruktūrizavimo specialistą bent šiais atvejais:

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  kai atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpiu skolininkui pagal nacionalinę teisę kyla prievolė kreiptis dėl nemokumo procedūros inicijavimo;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  kai plane numatytas visos ar dalies įmonės perdavimas kitai įmonei nesumokėjus visų sumų kreditoriams arba neperimant visų darbuotojų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkų, kurie derasi su kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano, atžvilgiu atskiros vykdymo užtikrinimo priemonės galėtų būti sustabdomos, jei toks sustabdymas reikalingas (ir tiek, kiek reikalinga) vykdant derybas dėl restruktūrizavimo plano.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkų, kurie derasi su kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano, atžvilgiu atskiros vykdymo užtikrinimo priemonės galėtų būti sustabdomos. Siekiant užtikrinti, kad sustabdoma būtų tada, kai tai būtina norint sudaryti sąlygas vykdyti derybas dėl restruktūrizavimo plano, nustatomos konkrečios sąlygos. Valstybės narės reikalauja, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymu besinaudojančių skolininkų įmonės būtų bent jau perspektyvios.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti taikomas visų tipų kreditorių atžvilgiu, įskaitant užtikrinimo priemonę turinčius ir privilegijuotuosius kreditorius. Sustabdymas gali būti bendras, taikytinas visiems kreditoriams, arba ribotas, taikytinas vienam ar keliems konkretiems kreditoriams, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti taikomas visų tipų kreditorių atžvilgiu, įskaitant viešuosius, komercinius, užtikrinimo priemonę turinčius ir privilegijuotuosius kreditorius. Sustabdymas gali būti bendras, taikytinas visiems kreditoriams, arba ribotas, taikytinas vienam ar keliems konkretiems kreditoriams, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje. Taikant tokį apribojimą negali būti keliama grėsmė restruktūrizavimo plano veiksmingumui ir sėkmingiems rezultatams. Valstybės narės siekia užtikrinti pusiausvyrą tarp pagrindinio tikslo – užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą – ir bendro visuomenės intereso viešųjų kreditorių atžvilgiu.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalis netaikoma nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, išskyrus atvejus, kai (ir tiek, kiek) valstybės narės kitomis priemonėmis garantuoja, kad tokie reikalavimai bus patenkinti užtikrinant apsaugą, bent jau lygiavertę nustatytai atitinkamais nacionalinės teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2008/94/EB.

3.  2 dalis netaikoma nepatenkintiems labai mažų ir mažųjų įmonių bei darbuotojų reikalavimams, išskyrus atvejus, kai (ir tiek, kiek) valstybės narės kitomis priemonėmis garantuoja, kad tokie reikalavimai bus patenkinti užtikrinant apsaugą, bent jau lygiavertę nustatytai atitinkamais nacionalinės teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2008/94/EB.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės nustato, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip keturi mėnesiai.

4.  Valstybės narės nustato ilgiausio galimo atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpio trukmę. Tas ilgiausias galimas laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai ir ne ilgesnis kaip šeši mėnesiai.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Visas atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis, įskaitant pratęsimus ir atnaujinimus, negali būti ilgesnis kaip dvylika mėnesių.

7.  Visas atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo laikotarpis, įskaitant pratęsimus ir atnaujinimus, negali būti ilgesnis kaip devyni mėnesiai.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Valstybės narės užtikrina, kad jei dėl atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo būtų nepagrįstai pažeidžiami atskirų kreditorių arba visos kreditorių eilės interesai, teismas ar administracinė institucija susijusių kreditorių prašymu galėtų nuspręsti netenkinti prašymo sustabdyti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių arba panaikinti jau nustatytą atskirų vykdymo priemonių sustabdymą to kreditoriaus ar tos kreditorių eilės atžvilgiu.

9.  Valstybės narės užtikrina, kad jei dėl atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo būtų nepagrįstai pažeidžiami atskirų kreditorių arba visos kreditorių eilės interesai arba pažeidžiamas kreditorius susidurtų su finansiniais sunkumais, teismas ar administracinė institucija susijusių kreditorių prašymu galėtų nuspręsti netenkinti prašymo sustabdyti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių arba panaikinti jau nustatytą atskirų vykdymo priemonių sustabdymą to kreditoriaus ar tos kreditorių eilės atžvilgiu. Laikoma, kad interesai nepagrįstai pažeidžiami bent tuo atveju, kai kuris nors kreditorius ar kreditorių eilė susiduria su dideliais ekonominiais sunkumais.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bendras visiems kreditoriams taikomas atskirų vykdymo užtikrinimo veiksmų sustabdymas užkerta kelią tam, kad vieno ar kelių kreditorių prašymu būtų pradėta nemokumo procedūra.

2.  Bendras visiems kreditoriams, dalyvaujantiems derybose dėl restruktūrizavimo plano, taikomas atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas užkerta kelią tam, kad vieno ar kelių kreditorių, išskyrus darbuotojus, kaip nustatyta 6 straipsnio 3 dalyje, prašymu būtų pradėta nemokumo procedūra.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalies, jei skolininkas tampa nelikvidus ir todėl negali grąžinti skolų, kurių grąžinimo terminas sueina per sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo procedūros nebūtų automatiškai nutrauktos ir, išnagrinėjęs galimybę per sustabdymo laikotarpį sudaryti susitarimą dėl sėkmingo restruktūrizavimo plano, teismas ar administracinė institucija galėtų nuspręsti atidėti nemokumo procedūros inicijavimą ir išsaugoti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo daromą teigiamą poveikį.

3.  Valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalies, jei skolininkas tampa nelikvidus ir todėl negali grąžinti skolų, kurių grąžinimo terminas sueina per sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju teismas ar administracinė institucija turi įgaliojimus atidėti nemokumo procedūros pradžią ir suteikti galimybę naudotis atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymu, jeigu tai nesukelia didelių finansinių sunkumų kreditoriams, siekiant per sustabdymo laikotarpį išnagrinėti galimybes pasiekti susitarimą dėl sėkmingo restruktūrizavimo plano arba ekonominiu požiūriu perspektyvaus verslo perdavimo.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai, kuriems taikomas sustabdymas, sustabdymo laikotarpiu negalėtų atsisakyti vykdyti vykdytinų sutarčių ar jas nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai dėl skolų, atsiradusių prieš sustabdymą. Valstybės narės gali nustatyti, kad ši nuostata taikoma tik esminėms sutartims, kurios reikalingos, kad įmonė galėtų tęsti kasdienę veiklą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai, kuriems taikomas sustabdymas, sustabdymo laikotarpiu negalėtų atsisakyti vykdyti esminių vykdytinų sutarčių ar nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai dėl skolų, atsiradusių prieš sustabdymą, jeigu kreditoriams tai nesukelia didelių finansinių sunkumų. Taikant šią dalį, laikoma, kad vykdytina sutartis yra esminė, jeigu ji reikalinga tam, kad įmonė galėtų tęsti kasdienę veiklą, įskaitant bet kokį tiekimą, kai dėl jo sustabdymo įmonė nebegalėtų vykdyti veiklos.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kreditoriai negalėtų atsisakyti vykdyti vykdytinų sutarčių ar jas nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai remdamiesi sutarties nuostata, kurioje tokios priemonės numatytos, vien todėl, kad skolininkas pradėjo derybas dėl restruktūrizavimo, paprašė sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, kad toks sustabdymas buvo pritaikytas ar dėl panašių su sustabdymu susijusių aplinkybių.

5.  Valstybės narės gali reikalauti, kad kreditoriai negalėtų atsisakyti vykdyti vykdytinų sutarčių ar nutraukti, anksčiau laiko užbaigti ar kitaip keisti skolininko nenaudai remdamiesi sutarties nuostata, kurioje tokios priemonės numatytos, vien todėl, kad skolininkas pradėjo derybas dėl restruktūrizavimo, paprašė sustabdyti atskiras vykdymo užtikrinimo priemones, kad toks sustabdymas buvo pritaikytas ar dėl panašių su sustabdymu susijusių aplinkybių.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdydamas įprastinę veiklą skolininkas galėtų visiškai nekliudomas tenkinti su sustabdymu nesusijusių kreditorių reikalavimus (ir grąžinti jiems skolas) bei su sustabdymu susijusių kreditorių reikalavimus, atsiradusius po sustabdymo ir vėliau sustabdymo laikotarpiu.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdydamas įprastinę veiklą skolininkas galėtų visiškai nekliudomas tenkinti su sustabdymu nesusijusių kreditorių reikalavimus (ir grąžinti jiems skolas) bei su sustabdymu susijusių kreditorių reikalavimus, atsiradusius bet kuriuo metu per sustabdymo laikotarpį. Per tą laikotarpį skolininkai turi pajėgti vykdyti sandorius, kurie padeda užtikrinti verslo tęstinumą.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  už restruktūrizavimo plano pasiūlymą atsakingo asmens nuomonę arba motyvuotą pareiškimą, kuriame paaiškinama, kodėl verslas yra perspektyvus, kaip siūlomo plano įgyvendinimas, tikėtina, padės skolininkui išvengti bankroto ir atkurti ilgalaikį gyvybingumą, ir nurodoma, kokių tikimasi sąlygų, nuo kurių priklausys plano įgyvendinimo sėkmė.

g)  už restruktūrizavimo plano pasiūlymą atsakingo asmens nuomonę arba motyvuotą pareiškimą, kuriame paaiškinama, kodėl verslas yra perspektyvus, kaip siūlomo plano įgyvendinimas, tikėtina, padės skolininkui išvengti nemokumo ir (arba) atkurti ilgalaikį gyvybingumą, ir nurodoma, kokių tikimasi sąlygų, nuo kurių priklausys plano įgyvendinimo sėkmė.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  darbuotojų reikalavimai ir kitos teisės vertinami atsižvelgiant į tai, kad visi darbuotojų finansiniai reikalavimai turi visapusišką pirmumą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės teisės aktai veiksmingai garantuotų diskusijų, pokalbių, derybų ar informacinių sesijų asmenims, kurie prisiėmė konfidencialumo įsipareigojimus, konfidencialumą.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Valstybės narės gali priimti nuostatas, pagal kurias leidžiama vienam ar daugiau kreditorių pasiūlyti kitą planą, nei skolininko ar su skolininku susitarusio kreditoriaus pasiūlytas planas.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Restruktūrizavimo planų, pagal kuriuos numatoma kreditoriams išmokėti bent tokius dividendus, kokius jie būtų gavę tuo atveju, jeigu turtas būtų parduotas, įgyvendinimo procedūros ir pagal nemokumo procedūrą nustatytas kreditorių eiliškumas sudaro bankroto procedūrą, kaip apibrėžta minėtose direktyvose.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Restruktūrizavimo planai neturi poveikio darbuotojų reikalavimams ir kitoms jų teisėms.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuoti kreditoriai turėtų teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo. Tokią balsavimo teisę valstybės narės gali suteikti ir suinteresuotiems dalininkams, kaip nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuoti kreditoriai, įskaitant viešuosius kreditorius ir darbuotojus, turėtų teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo būdami visapusiškai supažindinti su pasekmėmis, kurias tas planas turės kiekvienam iš jų. Tokią balsavimo teisę valstybės narės gali suteikti ir suinteresuotiems dalininkams, kaip nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotų šalių reikalavimai būtų vertinami suskirsčius juos į eiles pagal eilių sudarymo kriterijus. Eilės sudaromos taip, kad kiekvienos eilės kreditorių reikalavimai arba interesai būtų pakankamai panašūs, kad jos narius būtų galima pagrįstai laikyti vienalyte grupe, turinčia bendrą interesą. Mažų mažiausiai, priimant restruktūrizavimo planą užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai visada turi būti išskirti į atskiras eiles. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad darbuotojai sudaro atskirą eilę.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotų šalių reikalavimai būtų vertinami suskirsčius juos į eiles pagal eilių sudarymo kriterijus. Eilės sudaromos taip, kad kiekvienos eilės kreditorių reikalavimai arba interesai būtų pakankamai panašūs, kad jos narius būtų galima pagrįstai laikyti vienalyte grupe, turinčia bendrą interesą. Mažų mažiausiai, priimant restruktūrizavimo planą užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai visada turi būti išskirti į atskiras eiles. Valstybės narės taip pat nustato, kad darbuotojai sudaro atskirą eilę. Valstybės narės taip pat gali nustatyti specialias taisykles, pagal kurias sudaroma atskira pažeidžiamų kreditorių, pvz., smulkių tiekėjų ir labai mažų bei mažųjų įmonių, eilė.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei restruktūrizavimo plane atsižvelgiama į reikalavimus arba interesus, kurių suma kiekvienoje eilėje sudaro daugumą, laikoma, kad suinteresuotos šalys jį priėmė. Valstybės narės nustato balsų daugumą, reikalingą restruktūrizavimo planui priimti, kuri bet kuriuo atveju turi sudaryti ne daugiau kaip 75 proc. kiekvienos eilės reikalavimų arba interesų sumos.

4.  Jei restruktūrizavimo plane atsižvelgiama į reikalavimus arba interesus, kurių suma kiekvienoje eilėje sudaro daugumą, laikoma, kad suinteresuotos šalys jį priėmė. Valstybės narės nustato balsų daugumą, reikalingą restruktūrizavimo planui priimti, kuri bet kuriuo atveju turi sudaryti ne daugiau kaip 75 proc. kiekvienos eilės reikalavimų arba interesų sumos. Leidimą vykdyti pardavimo planą suteikia kompetentingas jurisdikciją turintis subjektas, laikydamasis nacionalinėje teisėje nustatytos procedūros, pagal kurią galima gauti leidimą parduoti ir tai padaryti.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei vienoje ar keliose balsavimo eilėse reikiama dauguma nepasiekiama, planas vis tiek gali būti patvirtintas, jei atitinka 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl eilių nuomonės nepaisymo.

6.  Jei vienoje ar keliose balsavimo eilėse reikiama dauguma nepasiekiama, planas vis tiek gali būti teismo ar administracinės institucijos patvirtintas, jei atitinka 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl eilių nuomonės nepaisymo.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės užtikrina, kad, jei kiti kreditoriai nebendradarbiauja, darbuotojų restruktūrizavimo planas galėtų būti pateiktas kompetentingai administracinei institucijai ar teismui ir priimtas be nebendradarbiaujančių kreditorių sutikimo.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad toliau išvardyti restruktūrizavimo planai tampa šalims privalomi tik juos patvirtinus teismui ar administracinei institucijai:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad prieštaraujančių suinteresuotųjų šalių interesams poveikį turintys restruktūrizavimo planai taptų šalims privalomi tik juos patvirtinus teismui ar administracinei institucijai.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  restruktūrizavimo planas turi atitikti kreditorių interesų kriterijų;

b)  ar restruktūrizavimo planas atitinka kreditorių interesų kriterijų, jeigu kreditoriai planą ginčija;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  visos naujo finansavimo priemonės turi būti būtinos restruktūrizavimo planui įgyvendinti ir jomis neturi būti nepagrįstai nepažeidžiami kreditorių interesai.

c)  visos naujo finansavimo priemonės turi būti būtinos restruktūrizavimo planui įgyvendinti ir jomis negali būti nepagrįstai nepažeidžiami esamų kreditorių interesai.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai restruktūrizavimo planas tampa privalomas tik jį patvirtinus teisme ar administracinėje institucijoje, sprendimas būtų priimamas nepagrįstai nedelsiant po to, kai pateikiamas prašymas dėl patvirtinimo, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo pateikimo.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai restruktūrizavimo planas tampa privalomas arba pardavimo planą leidžiama vykdyti tik jį patvirtinus teisme ar administracinėje institucijoje, sprendimas būtų priimamas nepagrįstai nedelsiant po to, kai pateikiamas prašymas dėl patvirtinimo, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo pateikimo.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitinka 10 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas;

a)  atitinka 10 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas ir neprieštarauja 10 straipsnio 3 daliai, kai įvykdoma joje nustatyta sąlyga;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali priimti nuostatas, pagal kurias leidžiama mažųjų ir vidutinių įmonių dalininkams teikti nepiniginę pagalbą pagal planą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Darbuotojai

 

Valstybės narės užtikrina, kad vykdant restruktūrizavimo procesą darbuotojų teisės, įskaitant teises, išdėstytas šioje direktyvoje, nebūtų pažeistos ir kad būtų vykdoma nepriklausoma atitinkamų valstybių narių ir Sąjungos teisės aktų laikymosi priežiūra. Šios teisės visų pirma apima:

 

i)  teisę į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisę,

 

ii)  teisę į informaciją ir konsultacijas su darbuotojais ir darbuotojų atstovais, įskaitant visų pirma teisę susipažinti su informacija, susijusia su bet kuria procedūra, kuri galėtų turėti poveikį užimtumui ir (arba) darbuotojų galimybėms atgauti savo darbo užmokestį ir bet kurias būsimas išmokas, įkaitant profesines pensijas.

 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad darbuotojai visada būtų vertinami kaip pirmumo teisę turinti kreditorių eilė, kurios reikalavimai yra užtikrinti.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei restruktūrizavimo planas ginčijamas tvirtinant, kad juo neatsižvelgiama į kreditorių interesų kriterijų, teismas ar administracinė institucija nustato likvidacinę vertę.

1.  Jei restruktūrizavimo planas arba pardavimo planas ginčijamas teigiant, kad juo pažeidžiamas kreditorių interesų kriterijus, teismas ar administracinė institucija nustato likvidacinę vertę.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įmonės vertę teismas ar administracinė institucija nustato remdamiesi įmonės kaip veikiančio verslo verte, jeigu:

2.  Įmonės vertę teismas ar administracinė institucija nustato remdamiesi įmonės kaip tęstinio verslo verte ir nemokumo specialistui vykdant nemokumo procedūrą pardavus jos turtą gauta verte, jeigu:

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Restruktūrizavimo planas nedaro poveikio kreditoriams, kurie nedalyvavo jį priimant.

2.  Restruktūrizavimo planas nedaro poveikio kreditoriams, kurie nėra nurodyti teismo ar administracinės institucijos patvirtintame restruktūrizavimo plane.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  patvirtinti planą ir skirti prieštaraujantiems kreditoriams piniginę kompensaciją, kurią turi sumokėti skolininkas arba už plano priėmimą balsavę kreditoriai.

b)  patvirtinti planą ir įvertinti galimybę skirti prieštaraujantiems kreditoriams, patiriantiems nepagrįstus nuostolius pagal planą, piniginę kompensaciją ir, kai tikslinga, nustatyti, kad tokią kompensaciją turi sumokėti skolininkas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad 2 dalies e punkte nurodytiems sandoriams 1 dalyje nustatyta apsauga taikoma tik tuomet, jei jie patvirtinti restruktūrizavimo specialisto arba teismo ar administracinės institucijos.

3.  Valstybės narės nustato, kad 2 dalies e punkte nurodytiems sandoriams 1 dalyje nustatyta apsauga taikoma tik tuomet, jei jie patvirtinti restruktūrizavimo specialisto arba teismo ar administracinės institucijos.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  deramai atsižvelgti į kreditorių ir kitų suinteresuotų subjektų interesus;

b)  deramai atsižvelgti į kreditorių ir kitų suinteresuotų subjektų interesus, įskaitant su užimtumu susijusius interesus;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  tokiu būdu, kuris labiausiai atitiktų konfidencialumo reikalavimus, vykdyti pareigas, kylančias iš Sąjungos aktų, suteikiančių teises darbuotojams.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  tikslingai nesumažinti įmonės grynojo turto vertės žemiau lygio, kurio reikia, kad susikaupę įsipareigojimai darbuotojams būtų įvykdyti;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės suteikia verslininkams, gavusiems antrąją galimybę, paramą jų verslui ir atkūrimo veiksmams, kurie padės jiems susigrąžinti verslumo pajėgumus.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad pasibaigus skolų panaikinimo laikotarpiui per daug įsiskolinusių verslininkų skolos būtų panaikinamos be atskiro kreipimosi į teismą ar administracinę instituciją.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad pasibaigus skolų panaikinimo laikotarpiui per daug įsiskolinusių verslininkų skolos būtų panaikinamos, kai tai patvirtinama oficialiai.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per daug įsiskolinęs verslininkas įsiskolindamas arba skolai kaupiantis kreditorių atžvilgiu veikė nesąžiningai arba piktnaudžiaudamas;

a)  per daug įsiskolinęs verslininkas įsiskolindamas arba skolai kaupiantis kreditorių atžvilgiu veikė nesąžiningai arba piktnaudžiaudamas. Komisija pateikia valstybėms narėms gaires, kaip nustatyti kriterijus, pagal kuriuos apibrėžiama, kas yra nesąžiningas veiksmas ar piktnaudžiavimas;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per daug įsiskolinęs verslininkas nesilaiko grąžinimo plano ar bet kurios kitos teisinės prievolės, kuria siekiama apginti kreditorių interesus;

b)  per daug įsiskolinęs verslininkas iš esmės nesilaiko grąžinimo plano ar bet kurios kitos teisinės prievolės, kuria siekiama apginti kreditorių interesus, atsižvelgiant į sunkumus laikytis nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų, su kuriais susiduria labai mažos ir mažos įmonės.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skolų panaikinimo procedūra pradėta piktnaudžiaujant;

Išbraukta.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skolų panaikinimo procedūra per tam tikrą laikotarpį pradėta kelis kartus.

d)  skolų panaikinimo procedūra per tam tikrą laikotarpį piktnaudžiaujant pradėta kelis kartus.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad tam tikrų kategorijų skolos, kaip antai užtikrintos skolos arba skolos, susijusios su baudžiamosiomis sankcijomis arba civiline atsakomybe, negali būti panaikintos, arba nustatyti ilgesnį skolos panaikinimo laikotarpį, jei tokie apribojimai arba ilgesni laikotarpiai pateisinami bendrojo intereso sumetimais.

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad tam tikrų kategorijų skolos, kaip antai užtikrintos skolos arba skolos, susijusios su teise į asmens išlaikymą, baudžiamosiomis sankcijomis arba deliktine atsakomybe, negali būti panaikintos, arba nustatyti ilgesnį skolos panaikinimo laikotarpį, jei tokie apribojimai arba ilgesni laikotarpiai pateisinami bendrojo intereso sumetimais. Jei išimtis susijusi su viešaisiais kreditoriais, valstybės narės atsižvelgia į būtiną bendro visuomenės intereso ir verslumo skatinimo pusiausvyrą.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai per daug įsiskolinęs verslininkas turi ir profesinių skolų, susikaupusių jam besiverčiant prekyba, verslu, amatu ar profesine veikla, ir asmeninių skolų, susikaupusių su šia veikla nesusijusiose srityse, visos skolos, siekiant jų panaikinimo, būtų nagrinėjamos pagal vieną procedūrą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai per daug įsiskolinęs verslininkas turi ir profesinių skolų, susikaupusių jam besiverčiant prekyba, verslu, amatu ar profesine veikla, ir asmeninių skolų, susikaupusių su šia veikla nesusijusiose srityse, profesinės skolos, siekiant jų panaikinimo, būtų nagrinėjamos atskirai nuo asmeninių skolų. Jeigu esama procedūrų, kurių laikantis panaikinamos tiek profesinės, tiek asmeninės skolos, tokios procedūros gali būti derinamos siekiant skolų panaikinimo pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nustatyti, kad dėl profesinių ir asmeninių skolų turi būti sprendžiama vykdant atskiras procedūras, jei tokios procedūros gali būti koordinuojamos siekiant skolos panaikinimo pagal šią direktyvą.

Išbraukta.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojams, sprendžiantiems restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus, būtų rengiami jų kompetencijos sritį atitinkantys pirminiai ir tolesni mokymai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojai, sprendžiantys restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus, turėtų kompetenciją ir patirtį, atitinkančias jų pareigas.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkams, nemokumo specialistams ir kitiems specialistams, skiriamiems restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimams spręsti, būtų rengiami reikiami pirminiai ir tolesni mokymai, užtikrinantys, kad jų paslaugos šalims būtų teikiamos veiksmingai, nešališkai, nepriklausomai ir kompetentingai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tarpininkams, nemokumo specialistai ir kiti specialistai, skiriami restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimams spręsti, turėtų plačią kompetenciją ir patirtį, siekiant užtikrinti, kad jų paslaugos šalims būtų teikiamos veiksmingai, nešališkai, nepriklausomai ir kompetentingai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų galima susipažinti su viešuoju registruotų specialistų ir tarpininkų sąrašu, taip siekiant sudaryti palankesnes sąlygas skatinti skolininkus apsaugą užsitikrinti ne tik šia direktyva reikalaujamomis, bet ir sutartinėmis priemonėmis.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija sudaro palankesnes sąlygas valstybėms narėms keistis gerąja patirtimi, siekiant gerinti mokymų kokybę visoje Sąjungoje, be kita ko, vykdant tinklaveiką ir patirties bei pajėgumų stiprinimo priemonių mainus, ir prireikus rengia mokymus teismo ir administracinių institucijų darbuotojams, kurie sprendžia restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės visomis jų nuomone tinkamomis priemonėmis skatina restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų savanoriškų elgesio kodeksų rengimą ir jų laikymąsi bei kitus veiksmingus tokių paslaugų teikimo kokybės kontrolės mechanizmus.

2.  Komisija skatina valstybes nares nustatyti būtinuosius specialistams taikomus standartus, tokius kaip mokymo ir profesinė kvalifikacija, specialisto registracija, licencijavimas, asmeninė atsakomybė ir profesinės etikos kodeksas, draudimas ir gera reputacija.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistus skiria teismas ar administracinė institucija, valstybės narės užtikrina, kad kriterijai, pagal kuriuos teismas ar administracinė institucija atrenka tokį specialistą, būtų aiškūs ir skaidrūs. Renkant restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistą konkrečiam atvejui, deramai atsižvelgiama į specialisto patirtį ir specialiąsias žinias. Prireikus nemokumo specialisto atrankos klausimu konsultuojamasi su skolininkais ir kreditoriais.

3.  Jei restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistus skiria teismas ar administracinė institucija, valstybės narės užtikrina, kad kriterijai, pagal kuriuos teismas ar administracinė institucija atrenka tokį specialistą, būtų aiškūs ir skaidrūs. Renkant restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistą konkrečiam atvejui, deramai atsižvelgiama į specialisto patirtį ir kompetenciją ne tik teisiniais, bet ir ekonominiais klausimais. Prireikus nemokumo specialisto atrankos klausimu konsultuojamasi su skolininkais ir kreditoriais.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų darbo užmokestis būtų sureguliuotas nuostatomis, kuriomis skatinamas greitas ir veiksmingas procedūrų atlikimas deramai atsižvelgiant į konkretaus atvejo sudėtingumą. Valstybės narės numato tinkamas procedūras ir atitinkamas apsaugos priemones, kurios leistų greitai išspręsti bet kokius ginčus dėl darbo užmokesčio.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų darbo užmokestis būtų sureguliuotas nuostatomis, kuriomis skatinamas greitas ir veiksmingas procedūrų atlikimas deramai atsižvelgiant į konkretaus atvejo sudėtingumą. Procedūros veiksmingumas vertinamas ne tik pagal kreditorių susigrąžinimo normas, bet ir pagal įmonės ar verslininko padėtį ir perspektyvumo atkūrimą. Už vertinimą atsako administracinė institucija arba teismas. Valstybės narės numato tinkamas procedūras ir atitinkamas apsaugos priemones, kurios leistų greitai išspręsti bet kokius ginčus dėl darbo užmokesčio.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

27a straipsnis

 

Antrąją galimybę gavusiems verslininkams prieinama informacija

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad antrąją galimybę gavusieji verslininkai galėtų susipažinti su aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir patogia naudoti informacija apie jiems pritaikytą administracinę, teisinę, verslo ar finansinę paramą ir visas priemones, kuriomis jie gali pasinaudoti, siekiant palengvinti naujos įmonės steigimą.

 

2.  Valstybės narės kasmet Komisijai pateikia informaciją, kuri turi būti teikiama pagal 1 dalį.

 

3.  Komisija informaciją, kuri turi būti teikiama pagal 1 dalį ir jai atsiunčiama pagal 2 dalį, paskelbia naudotojams patogiu naudoti būdu savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  siųsti pranešimus kreditoriams;

c)  siųsti pranešimus kreditoriams ir darbuotojų atstovams;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  skolininkų, kuriems buvo taikoma šios dalies a punkto iii papunktyje nurodyta procedūra ir kuriems po to dar kartą taikoma ši procedūra arba kita šios dalies a punkte nurodyta procedūra, skaičių.

g)  skolininkų, kuriems buvo taikoma šios dalies a punkto ii ir iii papunkčiuose nurodyta procedūra ir kuriems po to dar kartą taikoma ši procedūra arba kita šios dalies a punkte nurodyta procedūra, skaičių.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  skolininkų, kurie pradėjo naują verslą po to, kai jiems buvo taikyta a punkto ii ir iii papunkčiuose nurodyta procedūra, atveju – vidutinį laikotarpį nuo procedūros pabaigos iki naujo verslo pradžios;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  prarastų darbo vietų skaičių, dalies ar viso verslo perdavimą, dalies darbuotojų atleidimą ir restruktūrizavimo susitarimų poveikį užimtumui ir viešųjų finansų lygiui;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gc)  kiekvieno specialisto nuveiktą darbą ir jo rezultatus, atsižvelgiant į šios dalies a–e punktuose nurodytus duomenis;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gd)  restruktūrizavimo ir nemokumo procedūrų sukčiavimo skaičių ir įdiegtų vykdymo užtikrinimo mechanizmų veikimą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remdamosi sukauptais 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis valstybės narės sudaro statistikos suvestinę, apimančią vienus kalendorinius metus iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., pradėdamos nuo duomenų, kurie buvo surinkti per pirmuosius pilnus kalendorinius metus nuo [įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos]. Šie statistiniai duomenys kasmet iki kalendorinių metų, einančių po metų, kurių duomenys surinkti, kovo 31 d. perduodami Komisijai naudojantis standartine duomenų pateikimo forma.

3.  Remdamosi sukauptais 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis valstybės narės sudaro statistikos suvestinę, apimančią vienus kalendorinius metus iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., pradėdamos nuo duomenų, kurie buvo surinkti per pirmuosius pilnus kalendorinius metus nuo [įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos]. Šie statistiniai duomenys kasmet iki kalendorinių metų, einančių po metų, kurių duomenys surinkti, kovo 31 d. perduodami Komisijai naudojantis standartine duomenų pateikimo forma. Valstybės narės pateikia statistinius duomenis naudotojams patogioje interneto svetainėje.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija naudotojams patogiu būdu centralizuotai pateikia 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją savo svetainėje.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šia direktyva nedaromas poveikis šiems teisės aktams:

1.  Valstybės narės savo įstatymais, kitais teisės aktais ir administracinėmis nuostatomis užtikrina, kad:

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose80;

a)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose80, visų pirma jos 3–9 straipsniuose numatytų teisių apsaugos ir pareigų,

__________________

__________________

80 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

80 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito81 ir

b)  2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito81, visų pirma jos 4–8 straipsniuose numatytų teisių apsaugos ir pareigų, ir

__________________

__________________

81 2012 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, OL L 168, 2002 6 27, p. 43.

81 2012 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, OL L 168, 2002 6 27, p. 43.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų82.

c)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų82, visų pirma reikalavimo užtikrinti įkaitą arba garantinę įmoką pagal jo 11, 41 ir 46 straipsnius,

__________________

__________________

82 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

82 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

nuostatos būtų viršesnės už šios direktyvos nuostatas ir ypač už skolininkų teises bet kokio vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo atveju pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [po 5 metų nuo įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos], o vėliau – kas 7 metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymą ataskaitą, be kita ko, nurodydama, ar reikėtų apsvarstyti naujas priemones restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės teisinėms priemonėms konsoliduoti ir stiprinti.

Ne vėliau kaip [po 3 metų nuo įgyvendinimo priemonių taikymo pradžios dienos], o vėliau – kas 5 metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymą ataskaitą, be kita ko, nurodydama, ar reikėtų apsvarstyti naujas priemones restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės teisinėms priemonėms konsoliduoti ir stiprinti, įskaitant išteklių prieinamumo ir specializuotų teismų klausimus.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai, antroji galimybė ir priemonės restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti

Nuorodos

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.1.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Enrique Calvet Chambon

24.11.2016

Svarstymas komitete

30.8.2017

 

 

 

Priėmimo data

4.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Bogdan Brunon Wenta

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Alain Lamassoure, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

ENF

Gerolf Annemans, Sylvie Goddyn

4

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (05.12.2017)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES

(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))

Nuomonės referentas: Edouard Martin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomone, šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto susirūpinimą kelia tai, kad įmonėje dirbantys darbuotojai traktuojami taip pat kaip kreditoriai ar net kaip bankai ar visi kiti kapitalo turėtojai.

Turint tokią įmonės viziją pasiūlymas susiaurinamas iki finansinių aspektų, nes įmonių gaivinimas laikomas ir apibūdinamas tik kaip finansinis jos suinteresuotųjų šalių pertvarkymas siekiant pradėti įmonės veiklą iš naujo visiškai neatsižvelgiant į darbuotojus.

Be to, pagal tokią viziją kreditorius beveik prilyginamas vartotojui, kaip pabrėžiama įžanginėje dalyje, kurioje nenorima gilintis į problemą, tačiau numatoma galimybė šią direktyvą taikyti vartojimo srityje. Siūlomais pakeitimas siekiama įvairių tikslų:

  pripažinti įmonės socialinę atsakomybę, nes įmonė negali būti laikoma tik organizuotu sutarčių tarp verslininko, kapitalo turėtojų, kapitalo skolintojų, tiekėjų, klientų ir darbuotojų tinklu, – ji yra ir socialinė organizacija, kurioje savo asmeniniu ir kolektyviniu darbu darbuotojai kuria naudą, ir todėl darbuotojai neturi būti priskiriami tai pačiai eilei kaip kiti subjektai;

  suteikti galimybę darbuotojams ir jų atstovams, gerai pažįstantiems darbo aplinką, pasinaudoti teise įspėti apie ekonominę padėtį, kuri, jų nuomone, kelia susirūpinimą; be to, vykstant ankstyvajam restruktūrizavimui darbuotojai turėtų būti traktuojami taip pat kaip kitos suinteresuotosios šalys ar kreditoriai (kaip jie vadiname tekste) ir jiems bei jų atstovams turėtų būti suteikta teisė ir galimybė gauti vertinimo ir konsultacijų priemones, kurios šiuo metu jiems nesuteiktos;

  atsižvelgti į atvejus, kai poveikis gali būti daromas į pensiją išėjusiems įmonės, kuriai gresia bankrotas, darbuotojams (įmonės taupomieji planai, pensijų fondai), ir tokiais atvejais pagal direktyvą jie turėtų sudaryti „eilę“.

Įžanginėje dalyje Komisija palankiai vertina teisės į informaciją ir konsultacijas poveikį, tačiau tai teigiamai vertintina tik jeigu ši teisė veiksminga, o to šiandien negalime tvirtinti. Reikėtų priminti, kad darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas įmonėje įtvirtinta Pagrindinių teisių chartijos 27 straipsnyje. Labai svarbu, kad vykdant ankstyvąjį pertvarkymą ne tik būtų laikomasi šių principų, bet visų pirma tinkama svarba būtų suteikta socialiniam dialogui. Šiame pasiūlyme siūlomos priemonės padarys teigiamą poveikį šiai teisei, nes jomis nedaroma poveikio galiojantiems šios srities Sąjungos teisės aktams ir papildomai nustatoma suinteresuotų darbuotojų teisė balsuoti dėl restruktūrizavimo plano.

Pagaliau, siūlomais pakeitimais sustiprinami keturi iš aštuonių privalumų, nustatytų poveikio vertinime (1, 3, 5 ir 8): veiksmingos galimybės restruktūrizuoti įmonę ankstyvuoju etapu, pagalba skolininkui restruktūrizavimo metu tęsti komercinę veiklą, restruktūrizavimo plano sėkmės tikimybės padidinimas ir veiksmingesnės restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūros.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) visi darbuotojai turėtų turėti teisę į savo reikalavimų apsaugą jų darbdavio nemokumo atveju, kaip išdėstyta Europos socialinėje chartijoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šia direktyva siekiama pašalinti naudojimosi pagrindinėmis laisvėmis, pavyzdžiui, kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisve, kliūtis, susidarančias dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų nacionalinės teisės aktų ir prevencinio restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūrų. Tokios kliūtys šia direktyva būtų pašalintos užtikrinant, kad finansinių sunkumų patiriančios perspektyvios įmonės turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingais nacionaliniais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų joms tęsti veiklą; kad per daug įsiskolinusiems sąžiningiems verslininkams, praėjus pagrįstam laikotarpiui nuo visiško skolų panaikinimo, būtų suteikta antroji galimybė; ir padidinant restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų nurašymo procedūrų veiksmingumą, visų pirma jas sutrumpinant;

(1)  šia direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo pašalinant naudojimosi pagrindinėmis laisvėmis, pavyzdžiui, kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisve, kliūtis, susidarančias dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų nacionalinės teisės aktų ir prevencinio restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės procedūrų. Nedarant poveikio darbuotojų pagrindinėms teisėms ir laisvėms, tokios kliūtys šia direktyva būtų pašalintos užtikrinant, kad finansinių sunkumų patiriančios perspektyvios įmonės turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingais nacionaliniais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų joms tęsti veiklą, tokiu būdu būtų mažinamas prarandamų darbo vietų skaičius ir taip pat padedama užtikrinti, kad taip nenutiktų likvidavimo atveju, siekiant patenkinti kreditorių reikalavimus; kad per daug įsiskolinusiems sąžiningiems verslininkams, praėjus pagrįstam laikotarpiui nuo visiško skolų panaikinimo, būtų suteikta antroji galimybė; ir padidinant restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų nurašymo procedūrų veiksmingumą, visų pirma jas sutrumpinant;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  restruktūrizavimas turėtų leisti finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms, pakeitus jų turto ir įsipareigojimų arba kapitalo sudėtį, sąlygas ar struktūrą, galimai pardavus dalį turto ar dalį verslo, visiškai arba iš dalies tęsti veiklą. Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai visų pirma turėtų sudaryti įmonėms galimybę restruktūrizuotis ankstyvuoju etapu ir išvengti nemokumo. Tokie mechanizmai turėtų labai padidinti bendrą naudą kreditoriams, savininkams ir apskritai ekonomikai ir užkirsti kelią darbo vietų bei kvalifikuotų ir įgudusių darbuotojų praradimui. Taip pat jie turėtų užkirsti kelią probleminių paskolų kaupimuisi. Vykdant restruktūrizavimo procesą turėtų būti apsaugotos visų susijusių šalių teisės. Kita vertus, neperspektyvios įmonės, neturinčios galimybių išlikti, turėtų būti kuo greičiau likviduotos;

(2)  restruktūrizavimas ir tinkamų bei įgyvendinamų ekspertų pranešimų rezultatai turėtų leisti finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms, pakeitus jų turto ir įsipareigojimų arba kapitalo sudėtį, sąlygas ar struktūrą, galbūt pardavus dalį turto ar dalį verslo, visiškai arba iš dalies tęsti veiklą. Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai visų pirma turėtų sudaryti įmonėms galimybę restruktūrizuotis ankstyvuoju etapu ir išvengti nemokumo bei perspektyvių įmonių likvidavimo. Tokie mechanizmai turėtų užkirsti kelią darbo vietų ir kvalifikuotų bei patyrusių darbuotojų praradimui ir labai padidinti bendrą naudą kreditoriams, palyginti su nauda, kurią jie gautų likvidavus įmonės turtą, savininkams ir apskritai ekonomikai. Taip pat jie turėtų užkirsti kelią probleminių paskolų kaupimuisi. Vykdant restruktūrizavimo procesą turėtų būti apsaugotos visų susijusių šalių, įskaitant darbuotojus, teisės. Kita vertus, neperspektyvios įmonės, neturinčios galimybių išlikti, turėtų būti kuo greičiau likviduotos;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  valstybės narės turėtų išnagrinėti galimybę kurti mechanizmus, kurie neleistų įmonės darbuotojams pernelyg dažnai naudotis ar piktnaudžiauti įmonės finansuojamo specialisto teikiamomis paslaugomis, nes toks elgesys galiausiai turėtų neigiamų pasekmių bendrovės finansinei padėčiai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  kadangi tokiu būdu būtų sumažintas teisinis netikrumas, bendra teisės aktų sistema būtų naudinga įmonių ir verslininkų, norinčių išplėsti savo veiklą į kitas valstybes nares, interesams, taip pat tarpvalstybiniams investuotojams;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  į pensiją išėjusiems darbuotojams, kurių pensijos visiškai ar iš dalies priklauso nuo įmonės pensijų planų ir kuriems galėtų pakenkti ankstyvasis restruktūrizavimas, turėtų būti taikomos specialios sąlygos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  daugelyje valstybių narių bankrutavusiems, bet sąžiningiems verslininkams būti atleistiems nuo skolų ir pradėti iš naujo užtrunka trejus metus. Dėl neveiksmingų antrosios galimybės mechanizmų verslininkams, norintiems po pagrįsto laikotarpio pradėti iš naujo, tenka perkelti veiklą į kitas jurisdikcijas, o dėl to ir jų kreditoriai, ir patys skolininkai patiria daug papildomų išlaidų. Ilgai galiojantys sprendimai dėl draudimo verstis veikla, dažnai priimami vykdant skolų panaikinimo procedūrą, sudaro kliūtis laisvei pradėti savarankišką komercinę veiklą ir ja verstis ;

(4)  daugelyje valstybių narių bankrutavusiems, bet sąžiningiems verslininkams būti atleistiems nuo skolų ir pradėti iš naujo užtrunka trejus metus. Dėl neveiksmingų antrosios galimybės mechanizmų verslininkams, norintiems po pagrįsto laikotarpio pradėti iš naujo, tenka perkelti veiklą į kitas jurisdikcijas, o dėl to ir jų kreditoriai, ir patys skolininkai patiria daug papildomų išlaidų. Ilgai galiojantys sprendimai dėl draudimo verstis veikla, dažnai priimami vykdant skolų panaikinimo procedūrą, sudaro kliūtis laisvei vykdyti komercinę veiklą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  antrąją galimybę reikėtų suprasti kaip žingsnį sėkmės link, o ne nesėkmės sinonimą. Taikant antrosios galimybės mechanizmus, dėl kurių galima atleisti nuo neįvykdytų įsipareigojimų vykdymo tuos skolininkus, kurie laikomi sąžiningais, slopinama šešėlinė ekonomika ir skatinama verslumo kultūra, tokiu būdu darant teigiamą poveikį užimtumui. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama išplėsti antrosios galimybės mechanizmų taikymą ir taikyti juos fiziniams asmenims;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  keliose valstybėse narėse taikomos pernelyg ilgos restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūros yra svarbus veiksnys, lemiantis žemas susigrąžinimo normas ir atgrasantis investuotojus nuo verslo tokiose jurisdikcijose, kurioje procedūros gali užtrukti per ilgai;

(5)  keliose valstybėse narėse taikomos pernelyg ilgos restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūros arba kai kuriais atvejais netaikoma šių procedūrų praktika yra svarbus veiksnys, lemiantis ilgalaikes neigiamas pasekmes susijusiems darbuotojams, žemas įmonių susigrąžinimo normas ir atgrasantis investuotojus nuo verslo atitinkamose jurisdikcijose, taip pat lemiantis tai, kad dramatiškai daugėja gyventojų, patiriančių skurdo ar socialinės atskirties ir atskirties nuo darbo rinkos riziką, todėl daroma žala visos visuomenės socialiniam ir ekonominiam atsparumui;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dėl visų šių skirtumų investuotojai patiria daugiau išlaidų vertindami riziką, kad skolininkai vienoje ar daugiau valstybių narių patirs finansinių sunkumų, ir išlaidų restruktūrizuodami bendroves, turinčias padalinių, kreditorių ar turto kitose valstybėse narėse, o taip visuomet yra restruktūrizuojant tarptautines bendrovių grupes. Daug investuotojų netikrumą dėl nemokumo nuostatų arba ilgų ir sudėtingų nemokumo procedūrų kitoje šalyje riziką nurodo kaip vienas iš pagrindinių priežasčių neinvestuoti arba neužmegzti verslo santykių su partneriu už savo šalies ribų;

(6)  dėl visų šių skirtumų investuotojai arba bankai patiria daugiau išlaidų vertindami riziką, kad skolininkai vienoje ar daugiau valstybių narių patirs finansinių sunkumų ar vertindami riziką, susijusią su sunkumus patiriančių įmonių pelningos veiklos perpirkimu, ir išlaidų restruktūrizuodami bendroves, turinčias padalinių, kreditorių ar turto kitose valstybėse narėse, o taip visuomet yra restruktūrizuojant tarptautines bendrovių grupes. Daug investuotojų netikrumą dėl nemokumo nuostatų arba riziką susidurti su ilgomis ir sudėtingomis nemokumo procedūromis kitoje šalyje nurodo kaip pagrindines priežastis neinvestuoti arba neužmegzti verslo santykių su partneriu už savo šalies ribų. Todėl toks netikrumas turi atgrasomąjį poveikį investicijoms, trukdo laisvai steigtis įmonėms ir trukdo tinkamai veikti vidaus rinkai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  dėl šių skirtumų susiklosto nevienodos kreditų teikimo sąlygos ir netolygios susigrąžinimo normos. Todėl didesnis teisės aktų suderinimas restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės srityse yra būtinas, kad gerai veiktų bendroji rinka apskritai ir kapitalo rinkų sąjunga konkrečiai;

(7)  dėl šių skirtumų susiklosto nevienodos kreditų teikimo sąlygos ir netolygios susigrąžinimo normos. Todėl didesnis teisės aktų suderinimas restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės srityse yra būtinas, kad gerai veiktų bendroji rinka apskritai ir kapitalo rinkų sąjunga konkrečiai, taip pat kad ekonominė veikla būtų gyvybinga ir būtų išsaugomos bei kuriamos darbo vietos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  taip pat reikėtų išvengti papildomų rizikos vertinimo ir tarpvalstybinio vykdymo išlaidų, kurias patiria kreditoriai, kai per daug įsiskolinę verslininkai persikelia į kitą valstybę narę, kad antrąją galimybę gautų per gerokai trumpesnį laikotarpį. Reikėtų mažinti ir papildomas verslininkų išlaidas, kurias jie, norėdami gauti antrąją galimybę, patiria dėl būtinybės persikelti į kitą valstybę narę. Be to, kliūtys, kylančios dėl ilgai galiojančių sprendimų dėl veiklos draudimo, susijusių su per dideliu įsiskolinimu, slopina verslumą;

(8)  taip pat reikėtų pašalinti papildomas rizikos vertinimo ir tarpvalstybinio vykdymo išlaidas, kurias patiria kreditoriai, kai per daug įsiskolinę verslininkai persikelia į kitą valstybę narę, kad antrąją galimybę gautų per gerokai trumpesnį laikotarpį. Reikėtų mažinti ir papildomas verslininkų išlaidas, kurias jie, norėdami gauti antrąją galimybę, patiria dėl būtinybės persikelti į kitą valstybę narę. Be to, kliūtys, kylančios dėl ilgai galiojančių sprendimų dėl veiklos draudimo, susijusių su per dideliu įsiskolinimu, kenkia verslumui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  plačiai pripažįstama, kad vykstant bet kokiam restruktūrizavimo procesui, ypač didelės apimties ir turinčiam reikšmingą poveikį, turėtų būti informuojami suinteresuotieji subjektai, nurodant restruktūrizavimo paaiškinimą ir jį pagrindžiančias aplinkybes, įskaitant numatytų priemonių, skirtų tikslams pasiekti, pasirinkimo pagrindimą ir kitas galimybes, laikantis visateisio ir visapusiško darbuotojų atstovų įtraukimo visais lygmenimis tvarkos, pagal kurią pasirengimas turi vykti iš anksto, suteikiant suinteresuotiesiems subjektams galimybę pasiruošti konsultacijoms iki įmonės sprendimo priėmimo1a;

 

__________________

 

1a (P7_TA(2013)0005 Darbuotojų informavimas ir konsultavimas, restruktūrizacijos numatymas ir valdymas)

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nuoseklesnis Sąjungos lygmens požiūris visų pirma turėtų būti naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jos neturi pakankamai išteklių padengti dideles restruktūrizavimo išlaidas ir pasinaudoti veiksmingesnėmis restruktūrizavimo procedūromis, taikomomis kai kuriose valstybėse narėse. Mažosios ir vidutinės įmonės, ypač patiriančios finansinių sunkumų, dažnai neturi lėšų profesionalioms konsultacijoms, todėl reikėtų įdiegti ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai būtų įspėjami, kad turi skubiai imtis veiksmų. Be to, siekiant padėti šioms įmonėms nedidelėmis sąnaudomis restruktūrizuotis, nacionaliniu lygmeniu reikėtų parengti ir internete paskelbti pavyzdinius restruktūrizavimo planus. Skolininkai galėtų jais pasinaudoti pritaikydami jį prie savo poreikių ir veiklos ypatumų;

(13)  nuoseklus Sąjungos lygmens požiūris visų pirma turėtų būti naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jos neturi pakankamai išteklių padengti dideles restruktūrizavimo išlaidas ir pasinaudoti kai kuriose valstybėse narėse taikomomis restruktūrizavimo procedūromis, kurios pasirodė esančios veiksmingos. Mažosios ir vidutinės įmonės, ypač patiriančios finansinių sunkumų, taip pat darbuotojų atstovai, dažnai neturi lėšų profesionalioms konsultacijoms, todėl reikėtų įdiegti ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai būtų įspėjami, kad turi skubiai imtis veiksmų. Be to, siekiant padėti šioms įmonėms nedidelėmis sąnaudomis restruktūrizuotis, nacionaliniu lygmeniu reikėtų parengti ir internete paskelbti pavyzdinius restruktūrizavimo planus. Skolininkai galėtų jais pasinaudoti pritaikydami jį prie savo poreikių ir veiklos ypatumų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant užtikrinti nuoseklesnį požiūrį, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę sukurti Europos Sąjungos nemokių įmonių registrą, kuris užtikrintų visiems kreditoriams didesnį skaidrumą ir supaprastintų galimybę gauti informacijos, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms ir darbuotojams;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kuo anksčiau skolininkas nustato savo finansinius sunkumus ir imasi atitinkamų veiksmų, tuo didesnė tikimybė išvengti gresiančio nemokumo, o jei įmonės gyvybingumui padaryta nepataisoma žala – tinkamai ir veiksmingai atlikti likvidavimo procesą. Todėl turi būti teikiama aiški informacija apie galimas prevencinio restruktūrizavimo procedūras ir ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai, susidūrę su finansiniais sunkumais, būtų skatinami kuo anksčiau imtis veiksmų. Taikant ankstyvojo perspėjimo priemones skolininkui ar skolininko valdytojui turėtų būti nustatyta apskaitos ir stebėsenos prievolė bei prievolė teikti ataskaitas pagal paskolų sutartis. Be to, svarbios informacijos turinčios trečiosios šalys, kaip antai apskaitininkai, mokesčių ir socialinės apsaugos institucijų darbuotojai pagal nacionalinę teisę galėtų būti skatinami perspėti apie pastebėtas neigiamas tendencijas;

(16)  kuo anksčiau skolininkas arba darbuotojų atstovai praneša apie susirūpinimą keliančią įmonės padėtį arba savo finansinius sunkumus ir imasi atitinkamų veiksmų, tuo didesnė tikimybė išvengti gresiančio nemokumo, o jei įmonės gyvybingumui padaryta nepataisoma žala – tinkamai ir veiksmingai atlikti likvidavimo procesą. Todėl turi būti teikiama aiški informacija apie galimas prevencinio restruktūrizavimo procedūras ir ankstyvojo perspėjimo priemones, kuriomis skolininkai, susidūrę su finansiniais sunkumais, būtų skatinami kuo anksčiau imtis veiksmų ir suteikti įgaliojimus atitinkamiems darbuotojams, kad jie galėtų atlikti aktyvų vaidmenį restruktūrizavimo procese. Taikant ankstyvojo perspėjimo priemones skolininkui ar skolininko valdytojui turėtų būti nustatyta apskaitos ir stebėsenos prievolė bei prievolė teikti ataskaitas pagal paskolų sutartis. Be to, socialinės apsaugos, konkurencijos ir audito institucijos pagal nacionalinę teisę turėtų pakankamai būdų kuo anksčiau atkreipti dėmesį į pavojingas tendencijas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kad didėtų veiksmingumas, trumpėtų terminai ir mažėtų išlaidos, nacionaliniuose prevencinio restruktūrizavimo mechanizmuose turėtų būti numatyta lanksčių procedūrų, pagal kurias į teismus ar administracines institucijas būtų kreipiamasi tik tada, kai tai būtina ir proporcinga kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių, kurios gali būti paveiktos, interesų apsaugai. Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir atsižvelgiant į prevencinį procedūros pobūdį, iš esmės skolininkams turėtų būti leista patiems kontroliuoti savo turtą ir vykdyti kasdienę įmonės veiklą. Restruktūrizavimo specialisto – tarpininko derybose dėl restruktūrizavimo plano arba nemokumo specialisto, vykdančio skolininko veiksmų priežiūrą – skyrimas neturėtų būti visais atvejais privalomas; dėl to turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno atskiro atvejo aplinkybes ir konkrečius skolininko poreikius. Be to, restruktūrizavimo procedūrai pradėti nebūtina teismo nutartis – jei dėl to nepažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, ji gali vykti neformaliai. Tačiau kai kuriais atvejais, kai reikia apginti teisėtus vieno ar kelių kreditorių arba kitos suinteresuotos šalies interesus, tam tikra priežiūra turėtų būti užtikrinta. Tai visų pirma reikalinga, pavyzdžiui, kai teismas ar administracinė institucija nurodo sustabdyti atskiras užtikrinimo priemones arba kai restruktūrizavimo planas priimamas nepaisant jam prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės;

(18)  kad didėtų veiksmingumas, trumpėtų terminai ir mažėtų išlaidos, nacionaliniuose prevencinio restruktūrizavimo mechanizmuose turėtų būti numatyta lanksčių procedūrų, pagal kurias į teismus ar administracines institucijas būtų kreipiamasi tik tada, kai tai būtina ir proporcinga kreditorių ir kitų suinteresuotų šalių, kurios gali būti paveiktos, interesų apsaugai. Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir atsižvelgiant į prevencinį procedūros pobūdį, iš esmės skolininkams turėtų būti leista patiems kontroliuoti savo turtą ir vykdyti kasdienę įmonės veiklą. Restruktūrizavimo specialisto – tarpininko derybose dėl restruktūrizavimo plano arba nemokumo specialisto, vykdančio skolininko veiksmų priežiūrą – skyrimas neturėtų būti visais atvejais privalomas; dėl to turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į aplinkybes kiekvienu atskiru atveju ir į konkrečius skolininko poreikius. Be to, restruktūrizavimo procedūrai pradėti nebūtina teismo nutartis – jei dėl to nepažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, ji gali vykti neformaliai. Tačiau kai kuriais atvejais, kai reikia apginti teisėtus vieno ar kelių kreditorių arba kitos suinteresuotos šalies interesus, tam tikra priežiūra turėtų būti užtikrinta. Tai visų pirma reikalinga, pavyzdžiui, kai teismas ar administracinė institucija nurodo sustabdyti atskiras užtikrinimo priemones arba kai restruktūrizavimo planas priimamas nepaisant jam prieštaraujančių kreditorių eilių nuomonės, arba kai veikla ar veiklos dalis perkeliama į kitą įmonę;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  suinteresuotos šalys turėtų turėti galimybę apskųsti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Tačiau siekiant užtikrinti plano veiksmingumą, sumažinti netikrumą ir išvengti ilgų terminų, dėl skundo pateikimo restruktūrizavimo plano įgyvendinimas neturėtų būti stabdomas. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę tais atvejais, kai nustatoma, kad dėl restruktūrizavimo plano buvo nepagrįstai pažeisti kreditorių mažumos interesai, kaip alternatyva plano panaikinimui atitinkamiems prieštaraujantiems kreditoriams būtų skiriama piniginė kompensacija, kurią turi sumokėti skolininkas arba už plano priėmimą balsavę kreditoriai;

(32)  suinteresuotos šalys turėtų turėti galimybę apskųsti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Tačiau siekiant užtikrinti restruktūrizavimo plano veiksmingumą, sumažinti netikrumą ir išvengti ilgų terminų, dėl skundo pateikimo restruktūrizavimo plano įgyvendinimas neturėtų būti stabdomas. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę tais atvejais, kai nustatoma, kad dėl restruktūrizavimo plano buvo nepagrįstai pažeisti kreditorių mažumos interesai, kaip alternatyva restruktūrizavimo plano panaikinimui atitinkamiems prieštaraujantiems kreditoriams būtų skiriama piniginė kompensacija, kurią turi sumokėti skolininkas arba už plano priėmimą balsavę kreditoriai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  visais prevencinio restruktūrizavimo procedūros etapais darbuotojams turėtų būti taikomos visos darbo teisėje numatytos apsaugos priemonės. Visų pirma Direktyva nepažeidžiamos darbuotojų teisės, įtvirtintos Tarybos direktyvoje 98/59/EB68, Tarybos direktyvoje 2001/23/EB69, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/14/EB70, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/94/EB71 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/38/EB72. Ja visiškai nedaromas poveikis įsipareigojimams dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamos pirmiau nurodytos direktyvos. Be kita ko, tai pareigą informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl sprendimo pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmu pagal Direktyvą 2002/14/EB. Kadangi būtina užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugos lygį, valstybės narės iš esmės turėtų nustatyti, kad nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/94/EB, niekada nebūtų taikomas vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas, nesvarbu, ar šie reikalavimai atsirado prieš priimant sprendimą dėl sustabdymo, ar po to. Tokį sustabdymą turėtų būti leidžiama taikyti tik toms sumoms ir tokiu laikotarpiu, kurių atžvilgiu tų reikalavimų patenkinimas yra veiksmingai užtikrintas kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis. Jei valstybės narės nustato, kad Direktyvoje 2008/94/EB nustatyta nepatenkintų darbuotojų reikalavimų įvykdymo garantija taikoma ir šia direktyva nustatytoms prevencinio restruktūrizavimo procedūroms, išimtis, pagal kurią vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas netaikomas darbuotojų reikalavimams, tampa nepagrįsta tiek, kiek yra užtikrinama šia garantija. Jeigu nacionalinėje teisėje nustatyta garantijų institucijų atsakomybės apribojimų, susijusių su garantijos laikotarpiu arba darbuotojams išmokama suma, darbuotojai turėtų galėti reikalauti likusios reikalavimo dalies įvykdymo iš darbdavio net ir sustabdymo laikotarpiu;

(34)  visais prevencinio restruktūrizavimo procedūros etapais darbuotojams turėtų būti taikomos visos darbo teisėje numatytos apsaugos priemonės. Visų pirma Direktyva nepažeidžiamos darbuotojų teisės, įtvirtintos Tarybos direktyvoje 98/59/EB68, Tarybos direktyvoje 2001/23/EB69, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/14/EB70, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/94/EB71 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/38/EB72. Ja visiškai nedaroma poveikio įsipareigojimams dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamos pirmiau nurodytos direktyvos. Be kita ko, tai apima pareigą informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl sprendimo pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmu pagal Direktyvą 2002/14/EB. Kadangi būtina užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugos lygį, valstybės narės turėtų nustatyti, kad nepatenkintiems darbuotojų reikalavimams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/94/EB, niekada nebūtų taikomas vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas, nesvarbu, ar šie reikalavimai atsirado prieš priimant sprendimą dėl sustabdymo, ar po to. Tokį sustabdymą turėtų būti leidžiama taikyti tik toms sumoms ir tokiu laikotarpiu, kurių atžvilgiu tų reikalavimų patenkinimas yra veiksmingai užtikrintas kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis. Jei valstybės narės nusprendžia Direktyvoje 2008/94/EB nustatytą nepatenkintų darbuotojų reikalavimų įvykdymo garantiją taikyti ir šia direktyva nustatytoms prevencinio restruktūrizavimo procedūroms, išimtis, pagal kurią vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas netaikomas darbuotojų reikalavimams, tampa nepagrįsta tiek, kiek yra užtikrinama šia garantija. Jeigu nacionalinėje teisėje nustatyta garantijų institucijų atsakomybės apribojimų, susijusių su garantijos laikotarpiu arba darbuotojams išmokama suma, darbuotojai turėtų galėti reikalauti likusios reikalavimo dalies įvykdymo iš darbdavio net ir sustabdymo laikotarpiu;

__________________

__________________

68 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16.

68 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16.

69 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

69 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

70 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29.

70 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29.

71 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, OL L 283, 2008 10 28, p. 36.

71 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam, OL L 283, 2008 10 28, p. 36.

72 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

72 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  jei restruktūrizavimo plane numatytas dalies įmonės ar verslo perleidimas, darbuotojų teisės, kylančios iš darbo sutarties ar darbo santykių (visų pirma teisė į darbo užmokestį) turėtų būti garantuojamos pagal Direktyvos 2001/23/EB 3 ir 4 straipsnius, nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, taikytinų pradėjus nemokumo procedūras pagal tos direktyvos 5 straipsnį, ir ypač tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytų galimybių. Be to, papildant Direktyvoje 2002/14/EB garantuojamas teises, susijusias su informavimu ir konsultavimusi – įskaitant dėl sprendimų, kurie gali lemti esminių darbo organizavimo arba sutartinių santykių pasikeitimų – siekiant susitarimo dėl tokių sprendimų, ir šių teisių nepažeidžiant, darbuotojams, kuriems daro poveikį restruktūrizavimo planas, šia direktyva turėtų būti suteikta teisė dėl jo balsuoti. Balsavimo dėl restruktūrizavimo plano tikslais valstybės narės gali nuspręsti atskirti darbuotojus nuo kitų kreditorių, sudarydamos atskirą jų eilę;

(35)  jei restruktūrizavimo plane numatytas dalies įmonės ar verslo perleidimas, darbuotojų teisės, kylančios iš darbo sutarties ar darbo santykių (visų pirma teisė į darbo užmokestį) turėtų būti garantuojamos pagal Direktyvos 2001/23/EB 3 ir 4 straipsnius, nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, taikytinų pradėjus nemokumo procedūras pagal tos direktyvos 5 straipsnį, ir ypač tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytų galimybių. Be to, papildant Direktyvoje 2002/14/EB garantuojamas teises, susijusias su informavimu ir konsultavimusi – įskaitant teises dėl sprendimų, kurie gali lemti esminių darbo organizavimo arba sutartinių santykių pasikeitimų – siekiant susitarimo dėl tokių sprendimų, ir šių teisių nepažeidžiant, darbuotojams, kuriems daro poveikį restruktūrizavimo planas, šia direktyva turėtų būti suteikta teisė dėl jo balsuoti. Balsavimo dėl restruktūrizavimo plano tikslais valstybės narės gali nuspręsti atskirti darbuotojus nuo kitų kreditorių, sudarydamos atskirą jų eilę. Reikėtų atsižvelgti į Teisingumo Teismo sprendimus, kaip neseniai bylos C-126/16 išvadoje priminė generalinis advokatas P. Mengozzi;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  visiškas skolų panaikinimas arba draudimo verstis veikla atšaukimas po trumpo laikotarpio tam tikrais atvejais nepateisinamas, pavyzdžiui, jei skolininkas yra nesąžiningas arba veikė piktnaudžiaudamas. Valstybės narės turėtų gerai išaiškinti teismams ar administracinėms institucijoms, kaip reikia vertinti verslininko sąžiningumą. Pavyzdžiui, vertindami, ar skolininkas buvo nesąžiningas, teismai ar administracinės institucijos gali atsižvelgti į tokias aplinkybes kaip skolų pobūdis ir dydis, jų atsiradimo laikas, skolininko pastangos jas grąžinti ir laikytis teisinių prievolių, įskaitant viešojo licencijavimo ir teisingos buhalterijos reikalavimus, taip pat jo mėginimai išvengti kreditorių reikalavimų. Kai kuriais atvejais, kai verslininkai verčiasi tam tikromis profesijomis, kurios valstybėse narėse laikomos pažeidžiamomis, arba yra buvę nuteisti baudžiamojoje byloje, sprendimas dėl draudimo verstis veikla gali galioti ilgiau arba būti neterminuotas. Tokiais atvejais verslininko skolos galėtų būti panaikinamos, tačiau jam būtų ilgiau ar neribotą laiką draudžiama verstis tam tikra profesija;

(38)  visiškas skolų panaikinimas arba draudimo verstis veikla atšaukimas po trumpo laikotarpio tam tikrais atvejais nepateisinamas, pavyzdžiui, jei skolininkas yra nesąžiningas arba veikė piktnaudžiaudamas. Valstybės narės turėtų gerai išaiškinti ir pateikti aiškius kriterijus teismams ar administracinėms institucijoms, kaip reikia vertinti verslininko sąžiningumą. Pavyzdžiui, vertindami, ar skolininkas buvo nesąžiningas, teismai ar administracinės institucijos gali atsižvelgti į tokias aplinkybes, kaip skolų pobūdis ir dydis, jų atsiradimo laikas, skolininko pastangos jas grąžinti ir laikytis teisinių prievolių, įskaitant viešojo licencijavimo ir teisingos buhalterijos reikalavimus, taip pat jo mėginimai išvengti kreditorių reikalavimų. Kai kuriais atvejais, kai verslininkai verčiasi tam tikromis profesijomis, kurios valstybėse narėse laikomos pažeidžiamomis, arba yra buvę nuteisti baudžiamojoje byloje, sprendimas dėl draudimo verstis veikla gali galioti ilgiau arba būti neterminuotas. Tokiais atvejais verslininko skolos galėtų būti panaikinamos, tačiau jam būtų ilgiau ar neribotą laiką draudžiama verstis tam tikra profesija;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  būtina išlaikyti ir padidinti procedūrų skaidrumą ir nuspėjamumą, kad jos veiksmingai padėtų išsaugoti įmones, suteikti verslininkams antrąją galimybę ir veiksmingai likviduoti neperspektyvias įmones. Taip pat reikia trumpinti pernelyg ilgas nemokumo procedūras, kurias taiko daug valstybių narių ir kurios lemia kreditorių ir investuotojų teisinį netikrumą ir žemas susigrąžinimo normas. Galiausiai, pasitelkiant Reglamente (ES) Nr. 2015/848 nustatytus tvirtesnio teismų ir nemokumo specialistų bendradarbiavimo tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, visoje Sąjungoje reikia užtikrinti aukštą visų procese dalyvaujančių subjektų profesinį lygį. Kad būtų pasiekta šių tikslų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir turėti specialiųjų žinių ir patirties nemokumo srityje. Tokia teisėjų specializacija leistų greitai priimti sprendimus, galinčius turėti didelę ekonominę ir socialinę reikšmę, ir tai nereiškia, kad šie teisėjai spręstų vien tik restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus. Pavyzdžiui, šių tikslų būtų lengviau siekti nacionalinės teisės aktuose dėl teismų veiklos organizavimo numačius specializuotus teismus ar kolegijas;

(39)  būtina išlaikyti ir padidinti procedūrų skaidrumą ir nuspėjamumą, kad jos veiksmingai padėtų išsaugoti įmones, suteikti verslininkams antrąją galimybę ir veiksmingai likviduoti neperspektyvias įmones. Taip pat reikia trumpinti pernelyg ilgas nemokumo procedūras, kurias taiko daug valstybių narių ir kurios lemia kreditorių ir investuotojų teisinį netikrumą ir žemas susigrąžinimo normas. Galiausiai, pasitelkiant Reglamente (ES) Nr. 2015/848 nustatytus glaudesnio teismų ir nemokumo specialistų bendradarbiavimo tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, visoje Sąjungoje reikia užtikrinti aukštą visų procese dalyvaujančių subjektų profesinį lygį. Kad būtų pasiekta šių tikslų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teismų ir administracinių institucijų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir turėti specialių žinių ir patirties nemokumo srityje. Tokia teisėjų specializacija leistų greitai priimti sprendimus, galinčius turėti didelę ekonominę ir socialinę reikšmę, ir tai nereiškia, kad šie teisėjai spręstų vien tik restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimus. Pavyzdžiui, šių tikslų būtų lengviau siekti nacionalinės teisės aktuose dėl teismų veiklos organizavimo numačius teismus ar kolegijas, kuriuose dirbtų konkrečių sričių teisėjai;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad teismo ar administracinės institucijos skiriami restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistai būtų tinkamai apmokyti, jų veikla būtų prižiūrima, skyrimas vyktų skaidriai, deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingas procedūras, ir kad šie specialistai savo funkcijas vykdytų sąžiningai. Specialistai taip pat turėtų laikytis savanoriškų elgesio kodeksų, kuriais siekiama užtikrinti reikiamo lygio kvalifikaciją ir mokymą, šių specialistų pareigų ir nuostatų dėl darbo užmokesčio skaidrumą, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ir priežiūros bei reguliavimo mechanizmų, pagal kuriuos turėtų būti numatyta tinkamos ir veiksmingos sankcijos blogai savo pareigas atliekantiems specialistams, nustatymą. Tokie standartai iš esmės gali būti užtikrinti nekuriant naujų profesijų ar kvalifikacijų;

(40)  valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad teismo ar administracinės institucijos skiriami restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistai būtų tinkamai apmokyti, jų veikla būtų prižiūrima, skyrimas vyktų skaidriai, deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingas procedūras, ir kad šie specialistai savo funkcijas vykdytų sąžiningai ir atsižvelgtų į įmonės gyvybingumo atkūrimo tikslą. Specialistai turėtų būti gelbėtojai, o ne likvidatoriai, ir jie turėtų laikytis elgesio kodekso, kuriuo siekiama užtikrinti reikiamo lygio kvalifikaciją ir mokymą, šių specialistų pareigų ir nuostatų dėl darbo užmokesčio skaidrumą, profesinės civilinės atsakomybės draudimą ir priežiūros bei reguliavimo mechanizmų, pagal kuriuos turėtų būti numatyta tinkamos ir veiksmingos sankcijos blogai savo pareigas atliekantiems specialistams, nustatymą. Tokie standartai iš esmės gali būti užtikrinti nekuriant naujų profesijų ar kvalifikacijų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(47a)  reikėtų atlikti tolesnį vertinimą, siekiant nustatyti, ar būtina pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl nemokumo, darančio poveikį asmenims, kurie nevykdo prekybos, neužsiima verslu, smulkiu verslu ar profesijomis, kurias galima prilyginti darbdavio veiklai, kurie, kaip vartotojai arba prekių ar viešųjų ar privačių paslaugų naudotojai, suėjus terminui, laikinai arba nuolat sąžiningai negali sumokėti skolų. Tokiuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų būti nustatyta, kad tokiems asmenims būtų užtikrinama galimybė naudotis pagrindinėmis prekėmis ir paslaugomis siekiant užtikrinti deramas gyvenimo sąlygas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prevencinių restruktūrizavimo procedūrų, kuriomis, iškilus nemokumo pavojui, gali pasinaudoti finansinių sunkumų patiriantys skolininkai;

a)  prevencinių restruktūrizavimo procedūrų, kuriomis, iškilus nemokumo pavojui, gali pasinaudoti finansinių sunkumų patiriantys skolininkai, arba procedūrų, kurios taikomos siekiant sumažinti visų ar dalies kreditorių įsipareigojimus arba įgyvendinant ilgalaikę strategiją perkelti visą ar dalį perspektyvios verslo veiklos į kitą įmonę;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  eilių sudarymas – suinteresuotų kreditorių ir dalininkų sugrupavimas restruktūrizavimo plane pagal jų teisių ir susijusių reikalavimų ir interesų pirmumą, atsižvelgiant į galimas ankstesnes teises į turtą, užtikrinimo priemones ar kreditorių susitarimus, ir jų statuso restruktūrizavimo plane nustatymas;

6)  eilių sudarymas – suinteresuotų kreditorių ir dalininkų sugrupavimas restruktūrizavimo plane pagal jų teisių ir susijusių reikalavimų ir interesų pirmumą, atsižvelgiant į galimas ankstesnes teises į turtą, užtikrinimo priemones ar kreditorių susitarimus, ir jų statuso restruktūrizavimo plane nustatymas; valstybės narės yra atsakingos už šių grupių sudarymą ir sykiu atsižvelgia į tai, kad darbuotojai yra privilegijuotųjų kreditorių eilėje; siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, bet koks teisėtas šių kategorijų sudarymo pakeitimas neturi daryti poveikio įgyvendinamam restruktūrizavimo planui;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  prieštaraujančių kreditorių nuomonės nepaisymas – teismo arba administracinės institucijos atliekamas restruktūrizavimo plano, kuriam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro daugumą, arba kreditoriai, kurių reikalavimų suma kiekvienoje eilėje sudaro daugumą, patvirtinimas neatsižvelgiant į kreditorių mažumos arba kiekvienos eilės kreditorių mažumos prieštaravimus;

7)  prieštaraujančių kreditorių nuomonės nepaisymas – teismo arba administracinės institucijos atliekamas restruktūrizavimo plano, kuriam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro daugumą, arba kreditoriai, kurių reikalavimų suma kiekvienoje eilėje sudaro daugumą, arba restruktūrizavimo plano, pagal kurį perdavimo kaina nėra pakankama visiškai sumokėti visiems kreditoriams, patvirtinimas neatsižvelgiant į kreditorių mažumos arba kiekvienos eilės kreditorių mažumos prieštaravimus arba kreditorių, kurie negauna viso savo reikalavimų padengimo, nepritarimą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padėti skolininkui ar kreditoriams parengti restruktūrizavimo planą ar dėl jo derėtis;

a)  padėti skolininkui ar kreditoriams parengti perspektyvų restruktūrizavimo arba pardavimo planą ar dėl jo derėtis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prižiūrėti skolininko veiklą derybų dėl restruktūrizavimo plano laikotarpiu ir apie ją pranešti teismui ar administracinei institucijai;

b)  prižiūrėti skolininko veiklą derybų dėl restruktūrizavimo arba pardavimo plano laikotarpiu ir apie ją pranešti teismui ar administracinei institucijai;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis, kurios leistų nustatyti verslo padėties blogėjimą ir pranešti skolininkui ar verslininkui, kad reikia skubiai imtis veiksmų.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai, verslininkai, taip pat darbuotojai ir jų atstovai, galėtų naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis, kurios leistų nustatyti verslo padėties blogėjimą ir pranešti skolininkui ar verslininkui, kad reikia skubiai imtis veiksmų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai ir verslininkai galėtų susipažinti su aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir vartotojui patogiai pateikta informacija apie galimybę naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurias jie gali pasitelkti siekdami įmonės restruktūrizavimo ankstyvuoju etapu arba asmeninių skolų panaikinimo.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkai, verslininkai, taip pat darbuotojai ir jų atstovai, galėtų susipažinti su aktualia, atnaujinta, aiškia, glausta ir vartotojui patogiai pateikta informacija apie galimybę naudotis ankstyvojo perspėjimo priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurias jie gali pasitelkti siekdami įmonės restruktūrizavimo ankstyvuoju etapu arba asmeninių skolų panaikinimo.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojų atstovai turėtų visas galimybes gauti informaciją ir su jais būtų konsultuojamasi, jei reikia imtis veiksmų;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojų atstovai galėtų pranešti skolininkams ir verslininkams apie įmonės patiriamus sunkumus ir būtinybę imtis skubių veiksmų.

 

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojų atstovai galėtų vadovaudamiesi nacionaline teise ir praktika pasinaudoti savo pasirinkto nepriklausomo eksperto paslaugomis, kad galėtų gauti svarbią, naujausią, aiškią, glaustą ir lengvai panaudojamą informaciją apie įmonės finansinę padėtį ir galėtų naudotis įvairiomis numatytomis restruktūrizavimo strategijomis, įskaitant įmonės perdavimą jos darbuotojams.

 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad mokesčių, socialinės apsaugos, konkurencijos ir audito institucijos galėtų pagal nacionalinę teisę nedelsdamos pranešti apie bet kokius nerimą keliančius finansinius pokyčius.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Galimybė pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais

Galimybė pasinaudoti prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais

1.  Valstybės narės užtikrina, kad iškilus nemokumo pavojui finansinių sunkumų patiriantys skolininkai galėtų pasinaudoti veiksmingais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų restruktūrizuoti jų skolas ar verslą, atkurti įmonės gyvybingumą ir išvengti nemokumo.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad iškilus nemokumo pavojui finansinių sunkumų patiriantys skolininkai galėtų pasinaudoti veiksmingais prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, kurie leistų restruktūrizuoti jų skolas ar verslą, atkurti įmonės gyvybingumą arba užtikrinti, kad tvarų valdymą atliktų kita įmonė, ir išvengti nemokumo arba rasti labiau patenkinamą sprendimą nei turto likvidavimas, siekiant patenkinti kreditorių reikalavimus ir išsaugoti darbo vietas bei verslo veiklą.

2.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmus gali sudaryti viena ar daugiau procedūrų ar priemonių.

2.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmus gali sudaryti viena ar daugiau procedūrų ar priemonių, dėl kurių tinkamai derėtasi ir konsultuotasi su darbuotojų atstovais, kurie turi išsaugoti visas teises į kolektyvines derybas ir kolektyvinius veiksmus. Tokiuose mechanizmuose taip pat turėtų būti numatytos procedūros arba priemonės, skirtos darbuotojų vykdomam įsiskolinusios įmonės gaivinimui, laikantis atitinkamų nacionalinės teisės aktų.

3.  Valstybės narės priima nuostatas, kuriomis nustatoma, kad teismai ar administracinės institucijos gali kištis tik tais atvejais, kai tai būtina ir proporcinga siekiant apsaugoti suinteresuotų šalių teises.

3.  Valstybės narės priima nuostatas, kuriomis nustatoma, kad teismai ar administracinės institucijos gali kištis tik tais atvejais, kai tai būtina ir proporcinga, kartu užtikrindamos, kad būtų apsaugotos suinteresuotų šalių teisės.

4.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, pateikę prašymą, gali pasinaudoti skolininkai, arba kreditoriai, gavę skolininkų sutikimą.

4.  Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmais, pateikę prašymą, gali pasinaudoti skolininkai, darbuotojai arba kiti kreditoriai, gavę skolininkų sutikimą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nustatyti, kad restruktūrizavimo specialisto skyrimas privalomas šiais atvejais:

3.  Valstybės narės užtikrina, kad bent restruktūrizavimo specialisto skyrimas būtų privalomas šiais atvejais:

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  jei plane numatytas visos ar dalies įmonės perleidimas kitai įmonei neperimant visų darbuotojų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkų, kurie derasi su kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano, atžvilgiu atskiros vykdymo užtikrinimo priemonės galėtų būti sustabdomos, jei toks sustabdymas reikalingas (ir tiek, kiek reikalinga) vykdant derybas dėl restruktūrizavimo plano.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad skolininkų, kurie derasi su kreditoriais dėl restruktūrizavimo arba pardavimo plano, atžvilgiu atskiros vykdymo užtikrinimo priemonės galėtų būti sustabdomos, jei toks sustabdymas reikalingas (ir tiek, kiek reikalinga) vykdant derybas dėl restruktūrizavimo plano.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti taikomas visų tipų kreditorių atžvilgiu, įskaitant užtikrinimo priemonę turinčius ir privilegijuotuosius kreditorius. Sustabdymas gali būti bendras, taikytinas visiems kreditoriams, arba ribotas, taikytinas vienam ar keliems konkretiems kreditoriams, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymas galėtų būti taikomas visų tipų kreditoriams, įskaitant užtikrinimo priemonę turinčius ir privilegijuotuosius kreditorius, tačiau netaikomas darbuotojams. Sustabdymas gali būti bendras, taikytinas visiems kreditoriams, arba ribotas, taikytinas vienam ar keliems konkretiems kreditoriams, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje.

Pagrindimas

Nors 6 straipsnio 3 dalyje numatyta apsaugos priemonė yra tinkama, 6 straipsnio 1 dalies bendro pobūdžio tekste reikia nurodyti, kad darbuotojų eilei suteikiamas specialus statusas.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  derantis dėl restruktūrizavimo plano padaryta apčiuopiama pažanga ir

a)  derantis dėl restruktūrizavimo plano arba galimybių perduoti gyvybingos veiklos dalį kitai įmonei pagal šioje direktyvoje nustatytas sąlygas padaryta apčiuopiama pažanga ir

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalies, jei skolininkas tampa nelikvidus ir todėl negali grąžinti skolų, kurių grąžinimo terminas sueina per sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo procedūros nebūtų automatiškai nutrauktos ir, išnagrinėjęs galimybę per sustabdymo laikotarpį sudaryti susitarimą dėl sėkmingo restruktūrizavimo plano, teismas ar administracinė institucija galėtų nuspręsti atidėti nemokumo procedūros inicijavimą ir išsaugoti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo daromą teigiamą poveikį.

3.  Valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalies, jei skolininkas tampa nelikvidus ir todėl negali grąžinti skolų, kurių grąžinimo terminas sueina per sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad restruktūrizavimo procedūros nebūtų automatiškai nutrauktos ir kad teismui ar administracinei institucijai išnagrinėjus galimybę per sustabdymo laikotarpį sudaryti susitarimą dėl sėkmingo restruktūrizavimo ar veiklą tęsti besitikinčios įmonės perdavimo plano, būtų galima nuspręsti atidėti nemokumo procedūros inicijavimą ir išsaugoti atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymo daromą teigiamą poveikį.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skolininko arba skolininko įmonės esamos vertės įvertinimas bei motyvuotas skolininko finansinių sunkumų priežasčių ir masto nurodymas;

b)  skolininko, jeigu taikytos sunkumų sprendimo arba turto likvidavimo procedūros, arba skolininko įmonės esamos vertės įvertinimas bei motyvuotas skolininko finansinių sunkumų priežasčių ir masto nurodymas; nepažeidžiant Sąjungos ir nacionalinių konfidencialumo taisyklių, tai apima išsamų viso turto, skolų ir jų buvimo vietos bei finansinių įsipareigojimų ir pinigų srautų sąsajos su verslo patronuojančiosiomis ir patronuojamosiomis įmonėmis aprašymą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  plano sąlygos, įskaitant (tačiau ne tik):

f)  plano sąlygos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)  siūlomą jo įgyvendinimo trukmę;

i)  siūlomą jo įgyvendinimo trukmę;

ii)  visus pasiūlymus skolas atidėti, nurašyti arba pakeisti kitų formų įsipareigojimais;

ii)  visus pasiūlymus skolas atidėti, nurašyti arba pakeisti kitų formų įsipareigojimais;

iii)  bet kokį naują finansavimą, kurio tikimasi pagal restruktūrizavimo planą;

iii)  bet kokį naują finansavimą, kurio tikimasi pagal restruktūrizavimo planą;

 

iiia)  jo poveikį į pensiją išėjusių ir dabartinių darbuotojų visų rūšių pensijoms;

 

iiib)  jo poveikį darbuotojų darbo sąlygoms ir darbo užmokesčiui;

 

iiic)  jo poveikį patronuojamosioms įmonėms ir subrangovams.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  darbuotojų, kuriems planas daro poveikį, įsidarbinimo galimybių ir individualių bei bendrų įgūdžių vertinimą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Restruktūrizavimo planai neturi daryti įtakos darbuotojų reikalavimams, o pirmenybė teikiama darbuotojų eilei.

Išimties tvarka ankstyvuoju restruktūrizavimo proceso etapu sutarties sąlygas įmonės lygmeniu administracija ir darbuotojų atstovai gali persvarstyti, jeigu tuo siekiama toliau įprastai vykdyti verslo veiklą ir išlaikyti darbo vietas.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuoti kreditoriai turėtų teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo. Tokią balsavimo teisę valstybės narės gali suteikti ir suinteresuotiems dalininkams, kaip nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras kreditoriai, įskaitant darbuotojus, kuriems daro poveikį skolos sumažinimo planas, turėtų teisę balsuoti dėl restruktūrizavimo plano priėmimo po to, kai buvo deramai informuoti apie procedūrą ir jos galimus padarinius įmonei. Tokią balsavimo teisę valstybės narės gali suteikti ir suinteresuotiems dalininkams, kaip nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2  Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotų šalių reikalavimai būtų vertinami suskirsčius juos į eiles pagal eilių sudarymo kriterijus. Eilės sudaromos taip, kad kiekvienos eilės kreditorių reikalavimai arba interesai būtų pakankamai panašūs, kad jos narius būtų galima pagrįstai laikyti vienalyte grupe, turinčia bendrą interesą. Mažų mažiausiai, priimant restruktūrizavimo planą užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai visada turi būti išskirti į atskiras eiles. Valstybės narės taip pat gali nustatyti, kad darbuotojai sudaro atskirą eilę.

2  Valstybės narės užtikrina, kad šalių, kurioms poveikį daro skolos sumažinimo planas, reikalavimai būtų vertinami suskirsčius juos į eiles pagal eilių sudarymo kriterijus. Eilės sudaromos taip, kad kiekvienos eilės kreditorių reikalavimai arba interesai būtų pakankamai panašūs, kad jos narius būtų galima pagrįstai laikyti vienalyte grupe, turinčia bendrą interesą. Mažų mažiausiai, priimant restruktūrizavimo planą užtikrinti ir neužtikrinti reikalavimai visada turi būti išskirti į atskiras eiles. Turėdamos omenyje tai, kad darbuotojai yra privilegijuotųjų kreditorių eilėje, valstybės narės, išskyrus tinkamai pagrįstas aplinkybes, taip pat užtikrina, kad su dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiu susiję neapmokėti reikalavimai ir į pensiją išėjusių darbuotojų pensijų išmokos sudarytų atskirą privilegijuotąją eilę, ir užtikrina, kad tokiems reikalavimams būtų teikiama pirmenybė.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei restruktūrizavimo plane atsižvelgiama į reikalavimus arba interesus, kurių suma kiekvienoje eilėje sudaro daugumą, laikoma, kad suinteresuotos šalys jį priėmė. Valstybės narės nustato balsų daugumą, reikalingą restruktūrizavimo planui priimti, kuri bet kuriuo atveju turi sudaryti ne daugiau kaip 75 proc. kiekvienos eilės reikalavimų arba interesų sumos.

4.  Jei restruktūrizavimo plane atsižvelgiama į reikalavimus arba interesus, kurių suma kiekvienoje eilėje ir kiekvienos eilės, įskaitant darbuotojų eilę, balso teisę turinčių narių skaičius sudaro daugumą, laikoma, kad suinteresuotos šalys jį priėmė. Valstybės narės nustato balsų daugumą, reikalingą restruktūrizavimo planui priimti, kuri bet kuriuo atveju turi sudaryti ne daugiau kaip 75 proc. kiekvienos eilės reikalavimų arba interesų sumos. Veiklos perdavimo planui leidimą suteikia kompetentingas jurisdikciją turintis subjektas pagal nacionalinę teisę, pagal kurią galima patvirtinti ir įgyvendinti šį perdavimą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės gali nustatyti, kad balsavimas dėl restruktūrizavimo plano priėmimo – tai reikalingos suinteresuotų šalių daugumos kiekvienoje klasėje konsultacijos ir susitarimas.

5.  Valstybės narės gali nustatyti, kad balsavimas dėl restruktūrizavimo plano priėmimo – tai reikalingos suinteresuotų šalių daugumos kiekvienoje klasėje konsultacijos ir susitarimas. Darbuotojų eilėje šis balsavimas vyksta pagal nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  restruktūrizavimo planai, pagal kuriuos įmonėje panaikinama daugiau kaip 10 darbo vietų;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  restruktūrizavimo planai, kuriuos savo atsakomuosiuose pasiūlymuose pateikė darbuotojai, visų pirma siekiant pirmenybę teikti tiems, kurie apima akcininko pakeitimą, kurį remia darbuotojai, arba restruktūrizavimo planai, pagal kuriuos darbuotojai bus pirkėjai ir kuriems po informavimo ir konsultavimosi procedūros pritarė darbuotojų eilė.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad gyvybingos veiklos pardavimo planai tampa šalims privalomi tik juos patvirtinus teisminei ar administracinei institucijai pagal nacionalinius teisės aktus.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teismai ar administracinės institucijos galėtų atsisakyti tvirtinti restruktūrizavimo planą, jei nėra realu, kad jis leis išvengti skolininko nemokumo ir užtikrinti įmonės gyvybingumą.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teismai ar administracinės institucijos galėtų atsisakyti tvirtinti restruktūrizavimo planą, kuris taip pat apima skolų sumažinimą, jei nėra realu, kad jis leis išvengti skolininko nemokumo ir užtikrinti įmonės gyvybingumą arba jeigu skolininko įsipareigojimai darbuotojams, kaip numatyta galiojančiomis direktyvomis, nebuvo įgyvendinti. Valstybės narės užtikrina, kad teisminė ar administracinė institucija galėtų nesuteikti leidimo įgyvendinti perdavimo planą, jeigu pagal šį planą nesiūloma pagrįstų galimybių kreditoriams užtikrinti dividendų mokėjimą, kurie būtų bent jau tokio dydžio, kaip dividendai, kuriuos jie būtų gavę likvidavus turto perdavimo kainą po bankroto procedūros, ir jeigu įmonė, kuri tęsia veiklą, neteikia perkeltos veiklos gyvybingumo garantijų.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai restruktūrizavimo planas tampa privalomas tik jį patvirtinus teisme ar administracinėje institucijoje, sprendimas būtų priimamas nepagrįstai nedelsiant po to, kai pateikiamas prašymas dėl patvirtinimo, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo pateikimo.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai restruktūrizavimo planas arba pardavimo planas tampa privalomas tik jį patvirtinus teisme ar administracinėje institucijoje, sprendimas būtų priimamas nepagrįstai nedelsiant po to, kai pateikiamas prašymas dėl patvirtinimo, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo pateikimo.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei restruktūrizavimo planas ginčijamas tvirtinant, kad juo neatsižvelgiama į kreditorių interesų kriterijų, teismas ar administracinė institucija nustato likvidacinę vertę.

1.  Jei restruktūrizavimo planas ar pardavimo planas ginčijamas tvirtinant, kad juo nesilaikoma kreditorių interesų kriterijaus, teismas ar administracinė institucija nustato likvidacinę vertę.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įmonės vertę teismas ar administracinė institucija nustato remdamiesi įmonės kaip veikiančio verslo verte, jeigu:

2.  Įmonės vertę teismas ar administracinė institucija nustato remdamiesi įmonės kaip veikiančio verslo verte ir pajamų, gautų nemokumo specialistui pardavus jos turtą vykdant nemokumo procedūrą, verte, jeigu:

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  planas apima visos ar dalies veiklos perkėlimą;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Naujo arba tarpinio finansavimo priemonių teikėjams valstybės narės gali suteikti teisę vėliau vykdant likvidavimo procedūras gauti išmokas pirmiau nei kiti kreditoriai, kurių reikalavimai į pinigus ar turtą priešingu atveju turėtų pirmumą arba būtų lygiaverčiai. Valstybės narės nustato, kad tokiais atvejais naujo finansavimo ir tarpinio finansavimo priemonės mažų mažiausiai turi pirmumą užtikrinimo priemonių neturinčių paprastų kreditorių reikalavimų atžvilgiu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šia nuostata naujo finansavimo ir tarpinio finansavimo priemones teikiantiems subjektams suteikiama ypatinga privilegija. Ji gali paskatinti nepalankias sąlygas kitiems kreditoriams, įskaitant darbuotojus, ir gali sumažinti likusį atitinkamos įmonės turtą ir taip kelti papildomą grėsmę darbuotojams.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nedelsiant imtis veiksmų siekiant kuo labiau sumažinti kreditorių, darbuotojų, akcininkų ir kitų suinteresuotų subjektų nuostolius;

a)  nedelsiant imtis veiksmų siekiant kuo labiau sumažinti kreditorių, darbuotojų, akcininkų ir kitų suinteresuotų subjektų nuostolius, įskaitant darbo vietų ir darbuotojų teisių interesų išsaugojimą;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali išplėsti verslininkams skirtos antrosios galimybės priemonės taikymo sritį į ją įtraukiant fizinius asmenis, kurie nevykdo prekybos, komercinės, su amatais susijusios ar profesinės veiklos, panašios į darbdavio veiklą. Išplečiant taikymo sritį siekiama užtikrinti, kad fiziniai asmenys, vykdydami sąžiningą veiklą, nebūtų pernelyg įsiskolinę. To siekiama taikant skolų panaikinimo procedūrą siekiant išsaugoti skolinimosi galimybes grąžinus dalį skolų ir sudaryti tiems fiziniams asmenims galimybę iš naujo gauti kreditą. Komisija atlieka poveikio įvertinimą ir įvertina, kaip antrosios galimybės priemonės taikymo srities išplėtimas padėtų valstybėms narėms sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį ir paskatinti ekonominę veiklą.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės visomis jų nuomone tinkamomis priemonėmis skatina restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų savanoriškų elgesio kodeksų rengimą ir laikymąsi bei kitus veiksmingus tokių paslaugų teikimo kokybės kontrolės mechanizmus.

2.  Valstybės narės visomis jų nuomone tinkamomis priemonėmis skatina restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų elgesio kodekso rengimą ir jo laikymąsi bei kitus veiksmingus tokių paslaugų, kaip licencijavimas ir registravimas, teikimo kokybės kontrolės mechanizmus.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  siųsti pranešimus kreditoriams;

c)  siųsti pranešimus kreditoriams, įskaitant darbuotojų atstovus;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  prarastų darbo vietų skaičių, dalies ar viso verslo perdavimą, dalinį atleidimą iš darbo ir restruktūrizavimo susitarimų poveikį užimtumui ir viešiesiems finansams;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  specialistų atlikto darbo ir jo rezultatų vertinimą;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato 3 dalyje nurodytą duomenų pateikimo formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

4.  Komisija deleguotaisiais aktais nustato 3 dalyje nurodytą duomenų pateikimo formą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai, antroji galimybė ir priemonės restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti

Nuorodos

COM(2016) 0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.1.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Edouard Martin

17.1.2017

Svarstymas komitete

3.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

1

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Theodoros Zagorakis

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prevencinio restruktūrizavimo mechanizmai, antroji galimybė ir priemonės restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti

Nuorodos

COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.1.2017

EMPL

16.1.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Angelika Niebler

28.11.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

12.7.2017

10.10.2017

7.12.2017

 

Priėmimo data

2.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Viktor Uspaskich, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Nicola Danti, Kateřina Konečná, Nils Torvalds

Pateikimo data

21.8.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

14

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Viktor Uspaskich

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

7

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 27 d.Teisinis pranešimas