Процедура : 2017/0085(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2018

Внесени текстове :

A8-0270/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0348

ДОКЛАД     ***I
PDF 1390kWORD 205k
23.8.2018
PE 618.193v03-00 A8-0270/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Дейвид Каза

Докладчик по становище (*):

Агнешка Козловска-Райевич, комисия по правата на жените и равенството между половете

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0253),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 153, параграф 1, буква и) и параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0137/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 6 декември 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 ноември 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по правата на жените и равенството между половете и на комисията по правни въпроси (A8-0270/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Равенството между мъжете и жените е основен принцип на Съюза. Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз насърчаването на равенството между жените и мъжете е една от целите на Съюза. По подобен начин член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда изискване равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.

(2)  Равенството между половете е основен принцип на Съюза. Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз борбата срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчаването на социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето са цели на Съюза. Член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че Съюзът трябва да полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между жените и мъжете във всички свои дейности. Освен това дял ІІІ от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) предвижда, че всички хора са равни пред закона, че дискриминацията е забранена и че равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението (членове 20, 21 и 23 от Хартата).

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3:

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Член 33 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск след раждане или осиновяване на дете, за да може да се съчетава семейният и професионалният живот.

(3)  Член 33 от Хартата предвижда правна, икономическа и социална закрила на семейството, право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск след раждане или осиновяване на дете, за да може да се съчетава семейният и професионалният живот.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съюзът е страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Следователно, от момента на влизането в сила на тази конвенция, разпоредбите ѝ са неделима част от правния ред на Европейския съюз и законодателството на Съюза трябва, доколкото е възможно, да се тълкува в съответствие с Конвенцията. Конвенцията предвижда, наред с другото, в своя член 7, че страните трябва да вземат всички необходими мерки за осигуряване на пълноценното упражняване от деца с увреждания на всичките им човешки права и основни свободи на равнопоставена основа с останалите деца.

(4)  Съюзът и всички държави членки са страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и по-общо насърчават и защитават основните права, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека. Следователно, от момента на влизането в сила на тази конвенция, разпоредбите ѝ са неделима част от правния ред на Европейския съюз и законодателството на Съюза трябва, доколкото е възможно, да се тълкува в съответствие с Конвенцията. Конвенцията предвижда, наред с другото, в точка 24 от своя преамбюл и в член 7, че страните трябва да вземат всички необходими мерки за осигуряване на пълноценното и равнопоставено упражняване от деца с увреждания на всичките им човешки права и основни свободи на равнопоставена основа с останалите деца. Освен това в член 23 от Конвенцията се предвижда, че страните по Конвенцията се задължават да предприемат ефективни и подходящи мерки за премахване на дискриминацията срещу хората с увреждания по всички въпроси, свързани с брака, семейството, родителството и личните взаимоотношения наравно с останалите.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Държавите членки са подписали и ратифицирали Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето и следователно са правно обвързани да предприемат всички мерки за прилагането на въпросните права. Наред с другото, в член 18 от Конвенцията се предвижда, че родителите или според случая законните настойници носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на детето и че висшите интереси на детето са тяхна основна грижа. В него също така се напомня, че държавите – страни по Конвенцията, имат задължение да предприемат всички подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да се възползват от услугите за деца и от детските заведения, които се полагат за тяхното отглеждане.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Политиките за равновесие между професионалния и личния живот следва да допринасят за постигането на равенство между половете чрез насърчаване на участието на жените на пазара на труда, което на свой ред ще улесни поемането от страна на мъжете на отговорностите за полагане на грижи наравно с жените и преодоляването на неравнопоставеността между половете в доходите и заплащането. Подобни политики трябва да вземат предвид демографските промени, включително последиците от застаряването на населението.

(5)  Политиките за равновесие между професионалния и личния живот следва да допринасят за постигането на равенство между половете чрез насърчаване на участието на жените на пазара на труда, което на свой ред ще насърчи и улесни поемането от страна на мъжете на отговорностите за полагане на грижи наравно с жените и преодоляването на неравнопоставеността между половете в доходите, заплащането и пенсиите. Подобни политики трябва да вземат предвид намаляването на свързаните с пола стереотипи, признаването и преразпределянето на отговорностите за полагане на грижи и разработването и прилагането на стандарти за качество за всички видове услуги за полагане на грижи и в допълнение – признаването на демографските промени, включително последиците от застаряването на населението и неговото въздействие върху отговорностите за полагане на грижи. Преодоляването на предизвикателството, свързано с демографските промени, е важно, за да се гарантира подготвеността на политиките за равновесие между професионалния и личния живот за бъдещето на професионалния живот. Особено внимание трябва да се обърне на участието на уязвими категории жени на пазара на труда.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Политиките, насочени към равновесие между професионалния и личния живот във връзка с лицата, полагащи неформални грижи – които понастоящем предоставят безплатно 80% от грижите в рамките на ЕС – са от значение за предизвикателствата, свързани с демографските промени, и съразмерни с тях. Очаква се тези политики да допринесат за смекчаване на последиците, от една страна, от увеличаващото се търсене на грижи и, от друга страна – от тенденцията към по-малки и разпръснати в по-широк географски периметър семейства, както и от увеличаващия се брой навлизащи на пазара на труда жени, като по този начин се намалява потенциалът за полагане на неформални грижи. Преобладаващите неформални грижи в Европа, наред с натиска върху публичните разходи в някои държави, означава, че се очаква значението на тази форма на подкрепа да нарасне в бъдеще. Ето защо е ясно, че неформалните грижи трябва да бъдат подкрепени и че са необходими мерки, които да дават възможност на лицата, полагащи грижи, да съчетават грижите с работата.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Европейският стълб на социалните права, провъзгласен от институциите на Съюза на 17 ноември 2017 г., има за цел предоставянето на нови и по-ефективни права за гражданите на Съюза. Стълбът е изграден върху 20 основни принципа, сред които принцип 2 за равенството между половете, принцип 3 за равните възможности и принцип 9 за баланса между работата и личния живот. В последния се заявява, че „родителите и лицата с отговорности за полагане на грижи имат право на подходящ отпуск, приспособимо работно време и достъп до услуги за полагане на грижи. Жените и мъжете имат равнопоставен достъп до специални отпуски, за да изпълняват своите отговорности за полагане на грижи, и следва да бъдат насърчавани да ги използват по балансиран начин“.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Родителите и другите лица с отговорности за полагане на грижи следва да имат право на подходящ отпуск, приспособимо работно време и достъп до услуги за полагане на грижи. Жените и мъжете следва да имат равен достъп до специален отпуск, за да изпълняват своите отговорности за полагане на грижи, и следва да бъдат насърчавани да го използват по балансиран начин.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  В доклада на Европейския парламент от 18 юни 2013 г., озаглавен „Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи“, конкретно се призовава Комисията да предложи директива относно отпуските на лицата, полагащи грижи.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6г)  Според данните на Комисията (Eurostat) от октомври 2017 г. равнището на заетост при мъжете в Съюза е 71,9%, а при жените – 61,4%, въпреки по-високото равнище на образование на жените.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въпреки това равновесието между професионалния и личния живот продължава да бъде значително предизвикателство за много родители и работници с отговорности за полагане на грижи, което се отразява отрицателно на заетостта сред жените. Важен фактор, който допринася за по-слабото участие на жените на пазара на труда, е трудното постигане на равновесие между професионалните и личните задължения. Когато жените имат деца, се наблюдава тенденция те да бъдат ангажирани по-малко часове в платена заетост и да прекарват повече време, изпълнявайки отговорности за полагане на грижи, за които не получават заплащане. Доказано е, че присъствието на болен роднина или на роднина, нуждаещ се от грижи, също има отрицателни последици за заетостта сред жените, в резултат на което някои жени напускат окончателно пазара на труда.

(7)  Равновесието между професионалния и личния живот продължава да бъде значително предизвикателство за много родители и работници с отговорности за полагане на грижи, което се отразява отрицателно на заетостта сред жените. Определящ фактор, който допринася за по-слабото участие на жените на пазара на труда, освен дискриминацията по отношение на достъпа, вида на трудовия договор, вида на труда и възнаграждението, е трудното постигане на равновесие между професионалните и семейните отговорности. Когато жените имат деца, се наблюдава тенденция те да бъдат ангажирани по-малко часове в платена заетост и да прекарват повече време, изпълнявайки задачи за полагане на грижи, за които не получават заплащане. Освен това се наблюдава нарастваща тенденция към удължаване на работното време до късно вечерта и към преобладаващи в някои сектори нощен труд или работа на официални празници, което затруднява работниците да съвместяват работата със задълженията си спрямо децата и други роднини или лица от непосредственото им обкръжение, които се нуждаят от грижи или от подпомагане. Доказано е, че присъствието на роднина, нуждаещ се от грижи или от подпомагане, също има отрицателни последици за заетостта сред жените, в резултат на което множество жени напускат частично или окончателно пазара на труда. Това, от своя страна, има отрицателно въздействие върху социалноосигурителните и пенсионните права на лицата, полагащи грижи, като в някои случаи води до повишен риск от бедност и социално изключване, особено по време на старостта. Научните изследвания и практиката показват ползи за работодателите в резултат от посрещането на нуждите на работещите лица, полагащи грижи, което води до по-добри резултати, като намаляване на отсъствията от работа, по-голяма способност за привличане на персонал и задържане и мотивиране на персонала.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Наличието на качествена, физически и финансово достъпна инфраструктура за полагане на грижи за деца и роднини, нуждаещи се от грижи или от подпомагане, се е доказало като съществен фактор за политиките за равновесие между професионалния и личния живот, които улесняват бързото връщане на майките на пазара на труда и засиленото им участие в него. Въпреки това до 2018 г. повечето държави членки все още не са постигнали поставените през 2002 г. цели от Барселона за детските заведения. Постигането на тези цели е от решаващо значение, за да се създаде възможност на жените в пълна степен да участват в заетостта, а определянето като приоритет в многогодишната финансова рамка на инвестициите в качествени, физически и финансово достъпни детски заведения в рамките на общността е от основно значение за решаване на това положение. Въвеждането на отпуск за отделни лица, полагащи грижи, следва да не се използва като заместител за професионални, физически и финансово достъпни и висококачествени услуги за полагане на грижи, предоставяни в рамките на общността.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да вземат участие, еднакво с това на жените, в отговорностите за полагане на грижи. Липсата на платен отпуск по бащинство и на платен родителски отпуск в много държави членки допринася за ниския процент на ползване на такъв отпуск от бащите. Дисбалансът в структурата на политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, отнасящи се до жените и мъжете, засилва специфичните за половете различия по отношение на работата и полагането на грижи. От друга страна е доказано, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуски или гъвкави схеми на работа, влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения семеен труд, положен от жените, и оставя на жените повече време за платена заетост.

(8)  Действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да вземат участие, еднакво с това на жените, в отговорностите за полагане на грижи. Липсата на платен отпуск по бащинство и на платен родителски отпуск, както и на прехвърляемост на родителския отпуск, в много държави членки допринася за ниския процент на ползване на такъв отпуск от бащите. Дисбалансът в структурата на политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, отнасящи се до жените и мъжете, засилва свързаните с пола стереотипи и специфичните за половете различия по отношение на работата и полагането на грижи. От друга страна е доказано, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуски или приспособими схеми на работа, влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения семеен труд, положен от жените, и оставя на жените повече време за платена заетост. Освен това според проучване на Eurofound процентите на използване сред родителите зависят от множество взаимосвързани фактори. Особено голямо значение имат висококачествените, физически и финансово достъпни заведения за грижи за деца, за грижи за възрастни и за лица с увреждания; информация относно отпуските, които могат да се ползват; обезщетение за отпуск и различия в заплащането; преобладаващи модели на организация на семейството; и степента, до която работниците се страхуват от изолация от пазара на труда, когато вземат отпуск. Младите хора са групата, която определено е сред най-уязвимите групи по отношение на всички тези фактори.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  За да се подобри равновесието между професионалния и личния живот, следва да се преодолеят дискриминационните практики, например продължаващата разлика в заплащането на мъжете и жените, така че в крайна сметка да се гарантира по-голяма справедливост на пазара на труда. Държавите членки, заедно със социалните партньори и съответните заинтересовани страни, следва да включат качествено образование относно равенството между половете в учебните си планове в задължителното и предучилищното образование и да продължат с усилията на държавните органи за предоставяне на информация и за повишаване на осведомеността. Политиките за равно отношение следва да имат за цел справяне с въпроса за стереотипите както в мъжките, така и в женските професии и роли, а социалните партньори следва да изпълняват ключовата си роля за информиране както на работниците, така и на работодателите и за повишаване на осведомеността им относно справянето с дискриминацията.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  За да се оцени по-добре въздействието на основното и друго съответно законодателство, следва да се събират и публикуват на местно, регионално и национално равнище необходими данни, например броя на работните часове, заплащането, длъжността, включително разбивка по пол и възраст, за да се документира междусекторната дискриминация и да се формират политики по целенасочен и отличаващ се с ефективно използване на ресурсите начин. Европейският институт за равенство между половете (EIGE), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), заедно с националните и регионалните органи по въпросите на равенството, следва непрекъснато да актуализират показателите за равновесието между професионалния и личния живот, за да се гарантира, че данните са релевантни и навременни.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в)  Инвестирането в обществени услуги, предоставяни в рамките на общността, за лица с увреждания или свързана с възрастта подкрепа има основно значение, за да се гарантира, че жените не са принудени да напускат пазара на труда или че те могат да останат или да влязат отново в платена заетост в съответствие със заключенията на Съвета от 7 декември 2017 г. относно засилване на подкрепата и грижите за независим живот, предоставяни в рамките на общността.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 8 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8г)  За да се изгради социално и икономически устойчиво общество, отговорността за подходящо равновесие между професионалния и личния живот следва да се споделя между работниците, семействата, социалните партньори, местните и регионалните органи и всички обществени и частни работодатели и доставчици на услуги.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Социалните партньори следва да бъдат насърчавани от държавите членки да продължават активната си дейност така, че да улесняват съвместяването на професионалния, личния и семейния живот и да подобряват равенството между половете и еднаквото отношение на пазара на труда чрез образование, обучение за възрастни, повишаване на осведомеността и информационни кампании.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Следва да се провеждат консултации със социалните партньори относно разработването и изпълнението на политиките в областта на икономиката, заетостта и социалното подпомагане в съответствие с националните практики. Те следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни споразумения в области от значение за тях, при спазване на тяхната автономност и на правото им на колективни действия.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Целесъобразно е Директива 2010/18/ЕС, с която понастоящем се урежда родителският отпуск чрез привеждане в действие на рамково споразумение, сключено между социалните партньори, да бъде отменена и заменена. Настоящата директива е изготвена най-вече въз основа на правилата, установени в Директива 2010/18/ЕС, и ги допълва чрез укрепването на съществуващите права и въвеждането на нови такива.

(10)  Целесъобразно е Директива 2010/18/ЕС, с която понастоящем се урежда родителският отпуск чрез привеждане в действие на рамково споразумение, сключено между социалните партньори, да бъде отменена и заменена. Настоящата директива е изготвена най-вече въз основа на правилата, установени в Директива 2010/18/ЕС, и ги допълва чрез укрепването на съществуващите права и въвеждането на нови такива. Нищо в настоящата директива не следва да се тълкува като намаляване на вече съществуващите права съгласно посочената директива.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Настоящата директива установява минимални изисквания относно отпуска по бащинство, родителския отпуск и отпуска за лица, полагащи грижи, и относно гъвкавите схеми на работа за родители и работници с отговорности за полагане на грижи. Улеснявайки съвместяването на професионалния и семейния живот за родителите и лицата, полагащи грижи, тя ще допринесе за постигане на заложените в Договорите цели за равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място и за насърчаване на високо ниво на заетост в Съюза.

(11)  Настоящата директива установява минимални изисквания относно отпуска по бащинство, родителския отпуск и отпуска за лица, полагащи грижи, и относно приспособимите схеми на работа за родители и работници с отговорности за полагане на грижи. Улеснявайки съвместяването на професионалния и семейния живот за родителите и лицата, полагащи грижи, тя ще допринесе за постигане на заложените в Договорите цели за равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място и за насърчаване на високо ниво на заетост в Съюза. Освен това в настоящата директива се припомнят настоящите демографски процеси, които водят до нарастващи нужди от грижи поради застаряването на обществото, и следователно необходимостта от инвестиране и разработване на физически и финансово достъпни и висококачествени заведения за полагане на грижи за деца и възрастни хора, които позволяват на лицата, полагащи грижи, да поддържат активен професионален живот.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Настоящата директива следва да се прилага за всички работници, които имат трудов договор или друго трудово правоотношение. Както е предвидено понастоящем съгласно клауза 2, параграф 3 от приложението към Директива 2010/18/ЕС, това следва да включва трудови договори или трудови правоотношения, отнасящи се до работници на непълно работно време, до работници на срочен договор или до лица с трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост.

(12)  Настоящата директива следва да се прилага за всички работници, които имат трудов договор или друго трудово правоотношение. Както е предвидено понастоящем съгласно клауза 2, параграф 3 от приложението към Директива 2010/18/ЕС, това следва да включва трудови договори или трудови правоотношения, отнасящи се до работници на непълно работно време, до работници на срочен договор или до лица с трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост. Комисията следва да направи оценка на възможността за разширяване на упражняването на предвидените в настоящата директива права по отношение на самостоятелно заетите лица. Комисията следва, когато е целесъобразно, да представи законодателно предложение на тази основа.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Законодателството на Съюза гарантира принципа на равно третиране на различните видове трудови правоотношения, забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пола, във връзка с трудовата заетост, професията, социалната закрила и достъпа до стоки и услуги, гарантира преносимост и запазване на права в случай на мобилност между държави членки и гарантира минимални изисквания за придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права през граници, както и минимални изисквания за прозрачност по отношение на професионалните схеми.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За насърчаването на по-равномерното разпределение между жените и мъжете на отговорностите за полагане на грижи следва да се въведе правото на отпуск по бащинство, който бащите да вземат по повод раждането на дете. За да се вземат под внимание разликите между държавите членки, правото на отпуск по бащинство следва да не зависи от брачното или семейното положение, както е определено в националното законодателство.

(13)  За укрепването на по-равномерното разпределение между жените и мъжете на отговорностите за полагане на грижи следва да се въведе правото на платен отпуск по бащинство, който бащите или равностойни втори родители, съгласно определението в националното законодателство, да вземат около времето на раждането или осиновяването на дете или в случай на спонтанен аборт. За да се вземат под внимание разликите между държавите членки, правото на отпуск по бащинство следва да не зависи от брачното или семейното положение, както е определено в националното законодателство.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Държавите членки следва да приемат конкретни мерки, съобразно които всички предимства от директивата са приложими в случай на продължително пребиваване на родителите в чужбина във връзка с процедура на международно осиновяване.

 

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Тъй като по-голямата част от бащите не се възползват от правото си на родителски отпуск или прехвърлят съществена част от правото си на отпуск на майките, с цел да насърчи другия родител да вземе родителски отпуск, настоящата директива, освен че запазва правото на всеки родител на родителски отпуск с продължителност поне 4 месеца съгласно предвиденото в Директива 2010/18/ЕС, удължава от един на четири месеца родителския отпуск, който не може да бъде прехвърлен от единия родител на другия.

(14)  Тъй като по-голямата част от бащите не се възползват от правото си на родителски отпуск или прехвърлят съществена част от правото си на отпуск на майките, с цел да насърчи другия родител да вземе родителски отпуск, настоящата директива, освен че запазва правото на всеки родител на родителски отпуск с продължителност поне 4 месеца съгласно предвиденото в Директива 2010/18/ЕС, удължава от един на четири месеца родителския отпуск, който не може да бъде прехвърлен от единия родител на другия. Когато се гарантира, че четиримесечен родителски отпуск е изключително на разположение на мъжете и не може да бъде прехвърлен на другия родител, това кара бащите да вземат такъв отпуск, като по този начин се насърчава бащинството. Това насърчава и улеснява също така връщането на майките на работа след майчинство и родителски отпуск. Създаването на условия за по-балансирано разпределяне на отговорностите за полагане на грижи между двамата родители със сигурност допринася за по-засилено участие на мъжете и жените в заетостта.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се предоставят по-големи възможности на родителите да ползват родителски отпуск, докато децата им растат, правото на родителски отпуск следва да се предостави поне до навършването на 12 години на детето. Държавите членки следва да установят срока на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато подава молба за получаването на родителски отпуск, и да решат дали правото на родителски отпуск да бъде обвързано с определен период на служба. С оглед на нарастващото разнообразие от договорни взаимоотношения, за целите на изчисляването на периода на служба следва да се вземе предвид сумата на последователните срочни трудови договори с един и същ работодател. За целите на постигането на баланс между потребностите на работниците и тези на работодателите държавите членки следва също така да могат да решат дали да предоставят на работодателя правото да отложи предоставянето на родителски отпуск при определени обстоятелства. В тези случаи работодателят следва да представи основание за отлагането.

(15)  За да се предоставят по-големи възможности на родителите да ползват родителски отпуск, докато децата им растат, правото на родителски отпуск следва да се предостави поне до навършването на 10 години на детето. Държавите членки, като вземат предвид по-специално ограниченията на микропредприятията и на малките и средните предприятия, следва да установят разумен срок на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато подава молба за получаването на родителски отпуск, и да решат дали правото на родителски отпуск да бъде обвързано с определен период на служба. Държавите членки следва да могат да въвеждат изискване за минимален трудов стаж за не повече от шест месеца, преди работникът да може да се ползва от това право. С оглед на нарастващото разнообразие от договорни взаимоотношения, за целите на изчисляването на периода на служба следва да се вземе предвид сумата на последователните срочни трудови договори с един и същ работодател. За целите на постигането на баланс между потребностите на работниците и тези на работодателите държавите членки следва също така да могат да определят дали да предоставят на работодателя правото да отложи предоставянето на родителски отпуск за разумен период от време при обективни обстоятелства. В тези случаи работодателят следва да представи в писмена форма основание за отлагането.

Като се има предвид, че при наличието на гъвкавост има по-голяма вероятност вторият родител, и по-специално бащата, да ползва правото си на такъв отпуск, работниците следва да имат възможност да поискат родителски отпуск с пълно преустановяване на работа, родителски отпуск с частично преустановяване на работа или други гъвкави форми на родителски отпуск. Работодателят следва да реши дали да приеме или не молба за други гъвкави форми на родителски отпуск, различни от родителски отпуск с пълно преустановяване на работа. Държавите членки следва също така да преценят дали условията и подробните разпоредби във връзка с родителския отпуск следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на родителите в особено неравностойно положение.

Като се има предвид, че при наличието на гъвкавост има по-голяма вероятност вторият родител, и по-специално бащата, да ползва правото си на такъв отпуск, работниците следва да имат възможност да поискат родителски отпуск с пълно преустановяване на работа, родителски отпуск с частично преустановяване на работа или други гъвкави форми на родителски отпуск. Работодателят следва да реши дали да приеме или не молба за други гъвкави форми на родителски отпуск, различни от родителски отпуск с пълно преустановяване на работа. Държавите членки следва също така да преценят дали условията и подробните разпоредби във връзка с родителския отпуск следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на родителите в особено неравностойно положение, по-специално по отношение на деца с увреждания, с проблеми с психичното здраве или със сериозен медицински проблем или заболяване, както и по отношение на самотните родители, които следва да имат достъп най-малко до същата степен на права и защита, гарантирани за родителите по настоящата директива, и могат да се ползват от специфични разпоредби в съответствие с националното право, като се има предвид особеното им положение.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел улесняване на завръщането на работа след родителски отпуск работниците и работодателите следва да бъдат насърчавани да поддържат контакт по време на отпуска и могат да предприемат всякакви подходящи мерки за реинтеграция, решението за които се взема съвместно от заинтересованите страни при спазване на националното законодателство, колективните трудови договори и установената практика.

(16)  С цел улесняване на завръщането на работа след родителски отпуск работниците и работодателите следва да бъдат насърчавани да поддържат доброволен контакт по време на отпуска и могат да предприемат всякакви подходящи мерки за реинтеграция, например обучение или преквалификация, решението за които се взема съвместно от заинтересованите страни при спазване на националното законодателство, колективните трудови договори и установената практика. Следва да се поясни, че работниците, които не желаят да поддържат контакт, не са задължени да го поддържат и не бива по никакъв начин да бъдат дискриминирани. В допълнение работодателите следва да информират работниците по време на техния период на отпуск или на приспособими схеми на работа за всякакво обучение, предлагано на останалите работници, процес на повишаване в длъжност и вътрешни свободни работни места, а тези работници следва да запазват правото си да участват в тях.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се предоставят по-големи възможности, позволяващи на мъжете и жените, които се грижат за възрастен член на семейството и/или за друг нуждаещ се от грижи роднина, да продължат да бъдат част от работната сила, работниците с тежко болен или нуждаещ се от грижи роднина следва да имат правото да отсъстват от работа под формата на отпуск за лица, полагащи грижи, за да могат да се грижат за своя роднина. За да се предотвратят злоупотребите с това право, преди предоставянето на отпуска може да бъде поискан документ, удостоверяващ тежкото заболяване или нуждата от грижи.

(17)  За да се предоставят по-големи възможности, позволяващи на работниците, които се грижат за възрастен член на семейството и/или за друг нуждаещ се от грижи роднина, да продължат да бъдат част от работната сила, работниците с роднина, нуждаещ се от грижи или от подпомагане поради сериозни здравословни причини или възрастово обусловени нарушения, следва да имат правото да отсъстват от работа под формата на отпуск за лица, полагащи грижи, за да могат да се грижат за своя роднина. Преди предоставянето на отпуска следва да бъде поискан медицински документ, удостоверяващ сериозното медицинско основание за нуждата от грижи или подпомагане, като по всяко време се защитава правото на неприкосновеност на личния живот и на личните данни както на работника, така и на лицето, което се нуждае от грижи, в съответствие с националното законодателство.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В допълнение към правото на отпуск за лица, полагащи грижи, предвидено в настоящата директива, всички работници следва да запазят правото си да отсъстват от работа поради форсмажорни обстоятелства по неотложни и неочаквани семейни причини, предвидено понастоящем в Директива 2010/18/ЕС, при условията, определени от държавите членки.

(18)  В допълнение към правото на отпуск за лица, полагащи грижи, предвидено в настоящата директива, всички работници следва да запазят, без да губят трудови права, правото си да отсъстват от работа поради форсмажорни обстоятелства по неотложни и неочаквани семейни причини, предвидено понастоящем в Директива 2010/18/ЕС, при условията, определени в съответствие с националното законодателство.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел увеличаване на стимулите за работниците с деца и с отговорности за полагане на грижи, особено за мъжете, да се възползват от периодите на отпуск, предвидени в настоящата директива, те следва да имат правото на адекватно обезщетение, докато са в отпуск. Размерът на обезщетението следва да бъде поне еднакъв с размера на обезщетението, което съответният работник би получил при отпуск по болест. Държавите членки следва да вземат под внимание значението на непрекъсваемостта на правото на социално осигуряване, включително здравно осигуряване.

(19)  С цел увеличаване на стимулите за работниците с деца и с отговорности за полагане на грижи, особено за мъжете, да се възползват от периодите на отпуск, предвидени в настоящата директива, те следва да имат правото на заплащане или на адекватно обезщетение, докато са в отпуск. Размерът на заплащането или обезщетението следва да бъде поне равен на 78% от брутното възнаграждение на работника в случай на родителски отпуск и отпуск за полагане на грижи. Държавите членки следва да вземат под внимание значението на непрекъсваемостта на правото на социално осигуряване, включително пенсия и здравно осигуряване.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Съгласно Директива 2010/18/ЕС държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на родителския отпуск. В съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз трудовото правоотношение между работника и неговия работодател се запазва за периода на отпуска, вследствие на което през този период ползвателят на отпуска продължава да бъде работник за целите на законодателството на Съюза. При определянето на статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуските, обхванати от настоящата директива, включително във връзка с правото на социално осигуряване, държавите членки следва да гарантират, че трудовото правоотношение се запазва.

(20)  Съгласно Директива 2010/18/ЕС държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на родителския отпуск. В съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз трудовото правоотношение между работника и неговия работодател се запазва за периода на отпуска, вследствие на което през този период ползвателят на отпуска продължава да бъде работник за целите на законодателството на Съюза. При определянето на статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуските, обхванати от настоящата директива, включително във връзка с правото на социално осигуряване, държавите членки следва да гарантират, че трудовото правоотношение се запазва, без да се засягат правата на социално осигуряване, включително вноската за пенсия, на които работникът продължава да подлежи през целия период на отпуск. За целта държавите членки следва да гарантират, че отпускът, предвиден в настоящата директива, няма да засегне пенсионните права на работника по време на целия този период.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел насърчаване на работещите родители и лица, полагащи грижи, да продължат да бъдат част от работната сила, тези работници следва да могат да адаптират работното си време спрямо своите лични потребности и предпочитания. Поради това работещите родители и лица, полагащи грижи, следва да могат да поискат гъвкави схеми на работа, което означава, че работниците ще имат възможност да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време, за целите на полагането на грижи. С цел да се вземат предвид потребностите на работодателите и работниците, държавите членки следва да разполагат с възможност за ограничаване на продължителността на гъвкавите схеми на работа, включително на съкращаването на работното време. Работата на непълно работно време се оказа полезна схема, позволяваща на някои жени да останат на пазара на труда, след като станат майки, но по-дългите периоди на съкратено работно време могат да доведат до по-ниски социалноосигурителни вноски, изразяващи се в намаляване на пенсионните права или липса на такива. Окончателното решение за одобряване или отхвърляне на молбата на работник за гъвкава схема на работа следва да бъде взето от работодателя. Конкретните обстоятелства, оправдаващи нуждата от гъвкава схема на работа, могат да се променят. Поради това работниците следва не само да имат право да се върнат към първоначалния модел на работа в края на определен договорен период, но и да могат да поискат да направят това по всяко време, когато настъпи промяна в конкретните обстоятелства.

(21)  С цел насърчаване на работещите родители и лица, полагащи грижи, да продължат да бъдат част от работната сила, тези работници следва да могат да адаптират работното си време спрямо своите лични потребности и предпочитания. Работещите родители и лица, полагащи грижи, следва да могат да поискат приспособими схеми на работа, което означава, че работниците ще имат възможност да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, приспособимо работно време или съкращаване на работното време, за целите на полагането на грижи. С цел да се вземат предвид потребностите на работодателите и работниците, държавите членки следва да разполагат с възможност за ограничаване на продължителността на приспособимите схеми на работа, включително на съкращаването на работното време. Работата на непълно работно време се оказа полезна схема, позволяваща на някои жени да останат на пазара на труда, след като станат майки или когато полагат грижи за други нуждаещи се от постоянни грижи или подпомагане лица, но по-дългите периоди на съкратено работно време могат да доведат до по-ниски социалноосигурителни вноски, изразяващи се в намаляване на пенсионните права или липса на такива. За много от полагащите грижи лица това може да доведе до финансови затруднения поради загуба на преки и бъдещи доходи, докато неофициалните грижи в крайна сметка са значителен принос за обществото, както и за ограничените здравни и социални бюджети. Окончателното решение за одобряване или отхвърляне на молбата на работник за приспособима схема на работа следва да бъде взето от работодателя, който следва да обоснове в писмен вид отказа. Конкретните обстоятелства, оправдаващи нуждата от приспособима схема на работа, могат да се променят. Поради това работниците следва не само да имат право да се върнат към първоначалния модел на работа в края на определен взаимно договорен период, но и да могат да поискат да направят това по всяко време, когато настъпи промяна в конкретните обстоятелства. Държавите членки следва да вземат предвид особеностите и ограниченията по отношение на схемите на работа и планирането за микро- и малките предприятия при прилагането на тези схеми.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Директива 2010/18/ЕО на Съвета предоставя изходното основание за всякакви действия от страна на държавите членки или на работника в случай на родителски отпуск.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или на гъвкави схеми на работа, следва да бъдат защитени срещу дискриминация или по-неблагоприятно третиране заради това.

(23)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или на гъвкави схеми на работа, следва да бъдат защитени срещу всяка форма на дискриминация или по-неблагоприятно третиране заради това. Същевременно следва да се гарантира, че е защитен интересът както на работодателите, така и на работниците.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или правото си да поискат гъвкави схеми на работа, предвидени в настоящата директива, следва да се ползват със закрила срещу уволнение и подготвянето на евентуално уволнение заради това, че са подали молба за такъв отпуск или са го ползвали или че са упражнили правото си да поискат гъвкави схеми на работа. Когато работниците смятат, че са били уволнени по тези причини, те следва да могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението.

(24)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или правото си да поискат приспособими схеми на работа, предвидени в настоящата директива, следва да се ползват със закрила срещу уволнение и подготвянето на евентуално уволнение заради това, че са подали молба за такъв отпуск или са го ползвали или че са упражнили правото си да поискат приспособими схеми на работа. Когато работниците смятат, че са били уволнени по тези причини, те следва да могат да поискат от работодателя да представи в писмена форма надлежно обосновани причини за уволнението.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Тежестта на доказване, че не е налице уволнение заради това, че работниците са подали молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, че са ползвали такъв отпуск или че са упражнили правото си да поискат гъвкави схеми на работа, посочено в член 9, следва да бъде поета от работодателя, когато работниците докажат пред съда или друг компетентен орган факти, въз основа на които може да се предположи, че е извършено уволнение по тези причини.

(25)  Тежестта на доказване, че не е налице уволнение заради това, че работниците са подали молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, или че са ползвали такъв отпуск, следва да бъде поета от работодателя, когато работниците докажат пред съда или друг компетентен орган факти, въз основа на които може да се предположи, че е извършено уволнение по тези причини.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. За ефективното прилагане на принципа на равно третиране е необходима адекватна съдебна защита на работниците срещу неблагоприятно третиране или неблагоприятни последици вследствие на жалба или производство, свързани с правата съгласно настоящата директива. Жертвите могат да бъдат възпрепятствани да упражняват правата си заради заплаха от ответни мерки и поради тази причина следва да бъдат защитени срещу неблагоприятно третиране, когато упражняват правата си, предвидени в настоящата директива. Подобна закрила е особено необходима за представителите на работниците, когато упражняват своята функция.

(26)  Държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. За ефективното прилагане на принципа на равно третиране е необходима адекватна съдебна защита на работниците срещу неблагоприятно третиране или неблагоприятни последици вследствие на жалба или производство, свързани с правата съгласно настоящата директива. Жертвите могат да бъдат възпрепятствани да упражняват правата си заради заплаха от ответни мерки и поради тази причина следва да бъдат защитени срещу неблагоприятно третиране, когато упражняват правата си, предвидени в настоящата директива. Подобна закрила е особено необходима за представителите на работниците, когато упражняват своята функция. Правилното прилагане на настоящата директива следва да се наблюдава от трудови и социални инспектори с помощта на подходящи средства, за да се избегне дискриминацията и да се гарантира равен достъп на работниците до техните социални и трудови права.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За още по-висока степен на защита на правата, предвидени в настоящата директива, националните органи по въпросите на равенството следва да бъдат компетентни и в областите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

(27)  За още по-висока степен на защита на правата, предвидени в настоящата директива, националните органи по въпросите на равенството и ораните с дейност в областта на правата на детето следва да бъдат компетентни и в областите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Местните и регионалните органи, които играят основна роля в изготвянето, изпълнението и оценката на политики в области, в които често разполагат с ключови правомощия, като грижите за децата (включително различните начини за полагането им), грижите за възрастните хора и хората с увреждания, образованието, социалните услуги или заетостта, както и социалното и професионалното приобщаване, следва да участват в прилагането на предложените мерки. Нещо повече, местните и регионалните органи следва да насърчават най-добрите практики и взаимното обучение във връзка с мерките за равновесие между професионалния и личния живот.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б)  Гражданското общество, включително органите по въпросите на равенството, следва да участва в ефективното прилагане на законите за равенство между половете и разпоредбите относно трудовите правоотношения с цел да се осигури равно третиране. Държавите членки следва да подобрят социалния диалог и обмена на опит и най-добри практики между всички съответни заинтересовани лица.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 27 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27в)  За да се подобри приемането на мерки за равновесие между професионалния и личния живот, държавите членки следва да насърчават доброволни системи за сертифициране, които да оценяват работата на обществените и частните организации. Внедряването на системи за сертифициране следва да се насърчава чрез мерки за стимулиране.

 

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин дава на държавите членки избор да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби. Правата, придобити по силата на действащата правна уредба, следва да продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано за намаляване на съществуващи права, установени в действащото законодателство на Съюза в тази област, нито може да бъде основателна причина за намаляване на общото равнище на закрила, с което се ползват работниците в областта, обхваната от настоящата директива.

(28)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин дава възможност на държавите членки да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби. Правата, придобити по силата на действащата правна уредба, следва да продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано за намаляване на съществуващи права, установени в действащото законодателство на Съюза, националното законодателство и колективните трудови договори в тази област, нито може да бъде основателна причина за намаляване на общото равнище на закрила, с което се ползват работниците в областта, обхваната от настоящата директива.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Настоящата директива следва да избягва налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия. Поради това държавите членки се приканват да оценят въздействието на своя акт за транспониране върху малките и средните предприятия, за да се уверят, че малките и средните предприятия не са непропорционално засегнати, като обърнат специално внимание на микропредприятията и на административната тежест.

(30)  При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на микро-, малки и средни предприятия или би създал прекомерна тежест за работодателите. Поради това държавите членки се приканват да извършват редовно и внимателно предварителна оценка и да наблюдават въздействието на своя акт за транспониране върху микро-, малките и средните предприятия, за да се уверят, че те не са непропорционално засегнати, като обърнат специално внимание на микропредприятията и на административната тежест, по-специално по отношение на въздействието на условията за ползване на родителски отпуск и схемите за гъвкаво работно време върху организацията на труда, и да публикуват резултатите от тази оценка. Държавите членки се насърчават да предоставят насоки и съвети на микро-, малките и средните предприятия и могат освен това да вземат решение да намалят административната тежест върху тези предприятия, без да се засягат правата на работниците, определени в настоящата директива, и като цяло да запазят равното третиране на работниците, наети от този вид предприятия, и на работниците, наети от другите предприятия.

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a)  За да се постигне по-добро равновесие между професионалния и личния живот и по-добро равенство между половете в областта на съчетаването на семейния и професионалния живот и за да се постигне в пълна степен желаната цел на настоящата директива, Комисията следва също така да обмисли възможността за преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО на Съвета, като се вземат предвид правата и разпоредбите, договорени в рамките на настоящата директива.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага по отношение на всички работници, мъже и жени, които имат трудов договор или трудово правоотношение.

Настоящата директива се прилага по отношение на всички работници, мъже и жени, които имат трудов договор или трудово правоотношение съгласно определеното от законодателството, колективните трудови договори и/или практиките, прилагани във всяка държава членка, в съответствие с критериите за определяне на статута на даден работник съгласно установеното от съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „отпуск по бащинство“ означава отпуск от работа, който бащата взема по повод раждането на дете;

a)  „отпуск по бащинство“ означава платен отпуск от работа, който бащата или равностоен втори родител, съгласно определеното в националното законодателство, взема около времето на раждането или осиновяването на дете или на раждането на мъртво дете;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „родителски отпуск“ означава отпуск от работа на основание раждане или осиновяване на дете с цел полагането на грижи за това дете;

б)  „родителски отпуск“ означава платен отпуск от работа на основание раждане, осиновяване или поверяване на дете с цел полагането на грижи за това дете;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „лице, полагащо грижи“ означава работник, полагащ лични грижи или оказващ лично подпомагане в случай на тежко заболяване или нужда от грижи на роднина;

в)  „лице, полагащо грижи“ означава работник, полагащ лични грижи или оказващ лично подпомагане безвъзмездно поради сериозни здравословни причини, включително увреждане, хронично или психично заболяване, както и хоспитализация, хирургична интервенция без хоспитализация или свързано с възрастта увреждане, на:

 

i)  роднина; или

 

ii)  лице от непосредственото обкръжение на работника, което не е роднина, въз основа на писмено искане на това лице.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „отпуск на лице, полагащо грижи“ означава платен отпуск от работа за лице, полагащо грижи, с цел полагане на лични грижи или оказване на лично подпомагане на роднина или на лице от непосредственото обкръжение на работника въз основа на негово писмено искане поради сериозни здравословни причини, включително увреждане, хронично заболяване или психично заболяване, както и хоспитализация, хирургична интервенция без хоспитализация или свързано с възрастта увреждане;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „роднина“ означава син, дъщеря, майка, баща, съпруг/а или партньор в контекста на регистрирано партньорство, когато такова партньорство е предвидено в националното законодателство;

г)  г) „роднина“ означава роднини до втора степен на кръвно родство или сватовство, включително настанени деца и законни настойници, или партньор в контекста на регистрирано партньорство, когато такова партньорство е предвидено в националното законодателство;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „нужда от грижи“ означава ситуация, в която едно лице временно или постоянно се нуждае от грижи заради увреждане или тежко медицинско състояние, различно от тежко заболяване;

д)  „нужда от грижи и подпомаганеозначава нужда от индивидуализирана помощ или индивидуализирано подпомагане за лице с увреждане, психично заболяване, влошено здравословно състояние или свързано с възрастта увреждане, което дава възможност на работника да участва пълноценно в обществото.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „гъвкави схеми на работа“ означава възможността работниците да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време.

е)  „приспособими схеми на работа“ означава възможността работниците доброволно да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, където е осъществимо, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че бащите имат право да вземат отпуск по бащинство с продължителност най-малко десет работни дни по повод раждането на дете.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че бащите или равностойните втори родители, съгласно определеното в националното законодателство, имат право на отпуск по бащинство с продължителност най-малко десет работни дни, който да вземат около времето на раждането или осиновяването на дете. Държавите членки може да определят дали част от отпуска може да бъде взет преди или само веднага след раждането на дете, осиновяването на дете или раждането на мъртво дете.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Правото на отпуск по бащинство се предоставя независимо от трудовия стаж.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки преценяват дали е целесъобразно условията за достъп до отпуск по бащинство и подробните условия за ползването на такъв отпуск да бъдат адаптирани към нуждите на бащи в особени ситуации, налагащи тяхното по-продължително присъствие, в националното право. Подобни особени ситуации могат да включват бащите с увреждания, бащите на деца с увреждания, включително с психично заболяване или тежко здравословно състояние или заболяване, съгласно определеното в националното законодателство и в националната практика.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки преценяват дали необходимостта от условия, които гарантират ползването на отпуск по бащинство, е съобразена с нуждите в случай на раждане на повече от едно дете, преждевременно раждане, нуждите на осиновители, родители с увреждания, родители с психично заболяване и родители на деца с увреждания или психично заболяване. Държавите членки може да определят други случаи, които изискват специални условия за ползването на отпуск по бащинство.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат индивидуално право на родителски отпуск с продължителност най-малко четири месеца, който трябва да бъде взет преди детето да навърши определена възраст, която е поне 12 години.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат индивидуално право на родителски отпуск с продължителност най-малко четири месеца, който трябва да бъде взет преди детето да навърши определена възраст, която е поне десет години. Държавите членки могат да увеличат този праг за деца с увреждания или хронично заболяване, осиновители, родители с увреждания и родители с психично заболяване.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки преценяват възможността за включване в обхвата на разпоредбите относно родителския отпуск, предвидени в настоящата директива, на самотните родители. Самотните родители имат достъп до поне еднакво равнище на права и защита, гарантирано на родителите съгласно настоящата директива, и може да се възползват от специални разпоредби, които отчитат тяхната конкретна ситуация в съответствие с националното законодателство или колективните трудови договори, в зависимост от тяхната специфична ситуация.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки определят срока на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато упражнява правото си на родителски отпуск. По този начин държавите членки вземат под внимание нуждите както на работодателите, така и на работниците. Държавите членки гарантират, че в молбата на работника са посочени предвиденото начало и край на периода на отпуска.

3.  Държавите членки определят разумен срок на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато упражнява правото си на родителски отпуск, като посочва предвиденото начало и край на периода на отпуска. По този начин държавите членки вземат под внимание нуждите както на работодателите, по-специално на микро-, малките и средните предприятия, така и на работниците.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки предприемат конкретни мерки, за да гарантират прилагането на всички предимства от директивата в случай на продължително пребиваване на родителите в чужбина във връзка с процедура на международно осиновяване.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да поставят като условие за предоставяне на правото на родителски отпуск наличието на определен период, в който лицето е работило на дадено място, или наличието на трудов стаж, който не надхвърля една година. В случай на последователни срочни договори с един и същ работодател по смисъла на Директива 1999/70/ЕО на Съвета21 при изчисляване на даващия съответното право период се взема предвид сумата на тези договори.

4.  Държавите членки могат да поставят като условие за предоставяне на правото на родителски отпуск наличието на определен период, в който лицето е работило на дадено място, или наличието на трудов стаж, който не надхвърля шест месеца. В случай на последователни срочни договори с един и същ работодател по смисъла на Директива 1999/70/ЕО на Съвета21 при изчисляване на даващия съответното право период се взема предвид сумата на тези договори.

__________________

__________________

21 Директива на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43).

21 Директива на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43).

Изменение    63

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки могат да определят обстоятелствата, при които работодателят, след като направи справка с националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, има право да отложи предоставянето на родителски отпуск с разумен период на основанието, че предоставянето на такъв отпуск би сериозно нарушило доброто функциониране на предприятието. Работодателите обосновават всяко отлагане на родителски отпуск в писмена форма.

5.  Държавите членки могат да определят обстоятелствата, при които работодателят, след като направи справка с националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, има право да отложи предоставянето на родителски отпуск с разумен период на основанието, че предоставянето на такъв отпуск би нарушило сериозно правилното функциониране на предприятието или ще има сериозно отрицателно въздействие върху стопанската дейност на работодателя. Работодателите обосновават всяко отлагане на родителски отпуск в писмена форма. В случай на обосновано отлагане на родителски отпуск, работодателят предлага, когато това е възможно, гъвкави форми на родителски отпуск съгласно параграф 6.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат правото да поискат също така родителски отпуск с частично преустановяване на работа, на части, разделени от периоди на работа, или чрез прилагането на други гъвкави форми. Работодателите разглеждат тези искания и дават съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане в писмена форма.

6.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат правото да поискат също така родителски отпуск с частично преустановяване на работа, на части, разделени от периоди на работа, или чрез прилагането на други гъвкави форми. Работодателите разглеждат тези искания и дават съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците, по-специално в микро-, малките и средните предприятия. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане в писмена форма в рамките на разумен срок след подаването на молбата.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки преценяват дали е необходимо условията за достъп до родителски отпуск и подробните условия за ползването на родителски отпуск да бъдат адаптирани към нуждите на осиновителите, на родителите с увреждания и на родителите на деца с увреждания или продължително заболяване.

7.  Държавите членки преценяват дали е необходимо условията за достъп до родителски отпуск и подробните условия за ползването на родителски отпуск да бъдат адаптирани към нуждите на осиновителите, на родителите с увреждания, на родителите с психично заболяване и на родителите на деца с увреждания или хронично заболяване, по-специално чрез мерки като увеличаване на възрастовата граница на детето с цел родителски отпуск, улеснен достъп до работа на непълен работен ден при завръщането на работника на работното място или увеличаване на продължителността на родителския отпуск.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите действия, за да гарантират, че работниците имат право на отпуск за лица, полагащи грижи, с продължителност най-малко пет работни дни годишно за всеки работник. Ползването на това право може да зависи от представянето на подходящ документ, удостоверяващ медицинското състояние на роднината на работника.

Държавите членки предприемат необходимите действия, за да гарантират, че работниците имат право на отпуск за лица, полагащи грижи, с продължителност най-малко пет работни дни годишно за всеки работник. Ползването на това право може да зависи от представянето на подходящ медицински документ, удостоверяващ нуждата от грижи и подпомагане на роднината на работника или на лицето, за което работникът полага грижи съгласно член 3, буква ва). Информацията относно здравословното състояние е поверителна и се споделя единствено с ограничен брой засегнати служби, за да се запази правото на защита на данните както на работника, така и на лицето, нуждаещо се от грижи или подпомагане.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Схемите на държавите членки, които гарантират на работниците право на лична грижа или помощ за роднини или лица от непосредствения кръг на работника, могат да бъдат признати за отпуск за лица, полагащи грижи, в съответствие с параграф 1, ако националната система предлага равностойно или по-високо ниво на защита от това, което е заложено в настоящата директива.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки преценяват необходимостта от адаптиране или разширяване на определението за „лице, полагащо грижи“ с цел кандидатстване за съответния отпуск, за да бъдат взети под внимание особено трудни ситуации.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с контекста на национално равнище, например националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, и като се вземат предвид правомощията, делегирани на социалните партньори, държавите членки гарантират, че работниците, упражняващи право на отпуск, посочено в член 4, член 5 или член 6, ще получат заплащане или адекватно обезщетение, чийто размер следва да бъде поне еднакъв с размера, който съответният работник би получил, ако вземе отпуск по болест.

В съответствие с контекста на национално равнище, например националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, и като се вземат предвид правомощията, делегирани на социалните партньори, държавите членки гарантират, че работниците, упражняващи правото на отпуск, посочено в член 4, член 5 или член 6, ще получат заплащане или адекватно обезщетение, както следва:

 

a)  за отпуск по бащинство, посочен в член 4, параграф 1 – заплащане или обезщетение в размер на поне 80% от брутното възнаграждение на работника;

 

б)  за родителски отпуск, посочен в член 5, параграф 1 – заплащане или обезщетение, чийто размер следва да бъде поне 78% от брутното възнаграждение на работника;

 

в)  за отпуск за лица, полагащи грижи, посочен в член 6 – заплащане или обезщетение, чийто размер следва да бъде поне 78% от брутното възнаграждение на работника.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Гъвкави схеми на работа

Приспособими схеми на работа

Изменение    71

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците с деца до определена възраст, която е поне 12 години, и лицата, полагащи грижи, имат право да поискат гъвкави схеми на работа за целите на полагането на грижи. Продължителността на подобни гъвкави схеми на работа може да бъде ограничена в разумна степен.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците с деца до определена възраст, която е поне 10 години, и лицата, полагащи грижи, имат право да поискат приспособими схеми на работа за целите на полагането на грижи. Продължителността на подобни приспособими схеми на работа може да бъде ограничена в разумна степен.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки могат да определят рамкови насоки за срока на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато упражнява правото си на приспособима схема на работа, като уточнят началото и края на периода на упражняване на това право. По този начин държавите членки вземат под внимание нуждите както на работодателите, по-специално на микро-, малките и средните предприятия, така и на работниците. Държавите членки вземат също така предвид форсмажорни обстоятелства, както и възможността за взаимно съгласие между работника и работодателя относно промени в срока на предизвестието.

Обосновка

Това изменение допринася за по-голяма правна яснота за всички дружества, особено за микропредприятията, малките и средните предприятия, като се уточнява разумният срок на предизвестие в рамките на използването на приспособима схема на работа.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работодателите разглеждат исканията за посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа и дават съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане.

2.  Работодателите разглеждат исканията за посочените в параграф 1 приспособими схеми на работа и дават съответния отговор в писмена форма, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, по-специално на микро-, малките и средните предприятия, така и тези на работниците. Работодателите обосновават в писмена форма всяко отхвърляне на такова искане или отлагане на одобряването му в разумен срок след представяне на молбата с основанието, че то сериозно ще наруши правилното функциониране на предприятието или ще окаже сериозно и отрицателно въздействие върху стопанската дейност на работодателя.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато продължителността на посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа е ограничена във времето, в края на договорения период работникът има право да се върне към първоначалния модел на работа. Също така работникът има право да поиска да се върне към първоначалния модел на работа при настъпването на промяна в обстоятелствата, която оправдава това. Работодателите са задължени да разгледат тези искания и да дадат съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците.

3.  Когато продължителността на посочените в параграф 1 приспособими схеми на работа е ограничена във времето, в края на договорения период работникът има право да се върне към първоначалния модел на работа. Също така работникът има право да поиска да се върне към първоначалния модел на работа при настъпването на промяна в обстоятелствата, която оправдава това. Работодателите са задължени да разгледат тези искания и да дадат съответния отговор в писмена форма, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки преценяват необходимостта от разпоредби, чрез които да се гарантира, че прилагането на приспособимо работно време е приспособено към специфичните нужди на родителите в особено положение, налагащо тяхното по-продължително присъствие, по-специално по отношение на родители с увреждания и родители на деца с увреждания, включително с психични здравословни проблеми, или други сериозни здравословни проблеми или заболявания, както и самотни родители, в съответствие с определението в националното право и националната практика. .

Изменение    76

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правата, които са придобити или са в процес на придобиване от работниците към датата на започване на отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, се запазват до края на този отпуск. В края на такъв отпуск тези права се запазват, включително всички промени, произтичащи от националното законодателство, от колективните трудови договори или от установената практика.

1.  Правата, които са придобити или са в процес на придобиване от работниците към датата на започване на отпуск, посочен в член 4, член 5, член 6, член 7 или член 9, се запазват до края на този отпуск или на съответния период от време за приспособимата схема на работа. В края на такъв отпуск тези права се запазват, включително всички промени, произтичащи от националното законодателство, от колективните трудови договори или от установената практика.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че в края на отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, работниците имат право да се върнат на своята работа или на равностойна длъжност при условия, които не са по-неблагоприятни за тях, и да се възползват от всяко едно подобряване на условията на работа, на което биха имали право по време на своето отсъствие.

2.  Държавите членки гарантират, че в края на отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, работниците имат право да се върнат на своята работа или да получат равностойна длъжност при условия, които не са по-неблагоприятни за тях и които отговарят на трудовия договор, и да се възползват от всяко едно подобряване на условията на работа, на което биха имали право по време на своето отсъствие.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че в края на отпуска, посочен в член 5, работниците могат да се възползват, ако е необходимо, от план за реинтеграция с цел да се подпомогне тяхната реинтеграция в предприятието – работодател.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуска, посочен в член 4, член 5 или член 6, включително във връзка с правото на социално осигуряване, като едновременно с това гарантират, че трудовото правоотношение се запазва през този период.

3.  Държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуска или на съответния период от време за приспособимата схема на работа, посочен в член 4, член 5, член 6, член 7 или член 9, като едновременно с това гарантират, че трудовото правоотношение се запазва през този период и без да се засягат правата на социално осигуряване, включително вноските за пенсионно осигуряване, на което работникът продължава да подлежи през целия период на отпуск.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на по-неблагоприятното третиране на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото на гъвкави схеми на работа, посочено в член 9.

Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на дискриминацията и по-неблагоприятното третиране на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5, член 6 или член 7, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото на приспособими схеми на работа, посочено в член 9.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки, заедно със социалните партньори, предприемат съответните стъпки, за да гарантират, че е възможно да бъдат получени разумни, налични и достъпни правни съвети и помощ и че те се предоставят на лицата, които имат нужда от тях, включително поверително и лично консултиране, от страна на органите по въпросите на равенството или подходящи посредници.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на уволнението и на всякаква подготовка за уволнение на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото да поискат гъвкави схеми на работа, посочено в член 9.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на уволнението и на всякаква подготовка за уволнение на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото да поискат приспособими схеми на работа, посочено в член 9.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работниците, които смятат, че са били уволнени заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото да поискат гъвкави схеми на работа, посочено в член 9, могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят представя тези причини в писмена форма.

2.  Работниците, които смятат, че са били уволнени заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, или заради ползване на такъв отпуск, могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят представя тези причини в писмена форма.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато работници съгласно посоченото в параграф 2 докажат пред съда или друг компетентен орган факти, въз основа на които може да се предположи, че е извършено такова уволнение, ответникът трябва да докаже, че уволнението е на основание, което е различно от посочените в параграф 1.

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато работници, които считат, че са били уволнени заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, или заради ползване на такъв отпуск, докажат пред съда или друг компетентен орган факти, въз основа на които може да се предположи, че е извършено такова уволнение, ответникът трябва да докаже, че уволнението е на основание, което е различно от това, че е подадена молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, или е ползван такъв отпуск.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Микро-, малки и средни предприятия

 

Държавите членки могат да предвидят данъчни облекчения или други стимули, за да помогнат на микро-, малките и средните предприятия да спазват разпоредбите на настоящата директива.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че органът или органите, определени съгласно член 20 от Директива 2006/54/ЕО за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране на родителите и лицата, полагащи грижи, без дискриминация, основана на пола, са компетентни и по въпросите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Държавите членки гарантират, че органът или органите, определени съгласно член 20 от Директива 2006/54/ЕО за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране на родителите и лицата, полагащи грижи, без дискриминация, основана на пола, са компетентни и по въпросите, попадащи в обхвата на настоящата директива. Въпросните национални органи са компетентни и за мониторинга на изпълнението на настоящата директива на национално равнище и предоставят на Европейския институт за равенство между половете групирани по пол данни, за да дадат възможност за адекватен мониторинг и оценка на приложението на настоящата директива.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Равнище на закрила

Равнище на закрила

Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-благоприятни за работниците от предвидените в настоящата директива. Те гарантират обаче, че поне четири месеца от родителския отпуск не могат да бъдат прехвърляни в съответствие с член 5, параграф 2.

1.  Държавите членки могат да въведат или да запазят по-благоприятни за работниците разпоредби от предвидените в настоящата директива. Те гарантират обаче, че поне четири месеца от родителския отпуск не могат да бъдат прехвърляни в съответствие с член 5, параграф 2.

 

2.  Настоящата директива не представлява достатъчно основание за намаляване под каквато и да е форма на правата или на степента на защитата, с която работниците в държавите членки вече се ползват.

 

3.  Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да прилагат или въвеждат по-благоприятни за работниците законови, подзаконови или административни разпоредби или да насърчават или разрешават прилагането на по-благоприятни за работниците колективни договори.

 

4.  Настоящата директива не засяга други права, предоставени на работниците съгласно други правни актове на Съюза.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че приетите съгласно настоящата директива разпоредби, заедно със съответните разпоредби, които вече са в сила и които са свързани с обхвата, определен в член 1 от настоящата директива, са представени на вниманието на засегнатите лица на цялата тяхна територия и чрез всички подходящи средства.

Държавите членки гарантират, че приетите съгласно настоящата директива разпоредби, заедно със съответните разпоредби, които вече са в сила и които са свързани с обхвата, определен в член 1 от настоящата директива, са представени на вниманието на засегнатите работници и работодатели, по-специално микро-, малките и средните предприятия, на цялата тяхна територия и чрез всички подходящи средства.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки правят оценка на възможността за поощряване на доброволни системи за сертифициране. С цел насърчаване на по-широкото приемане на мерки за постигане на равновесие между професионалния и личния живот от страна на публични и частни организации, публичните органи биха могли да създадат стимули в полза на сертифицираните организации.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17 а

 

Диалог със заинтересованите страни

 

С оглед популяризиране на целите на настоящата директива Съюзът и неговите държави членки насърчават диалога със заинтересованите страни и по-специално с асоциации на родителите и семействата и с работодателите и синдикалните организации.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до пет години след влизането в сила на настоящата директива държавите членки съобщават на Комисията цялата нужна информация за прилагането на настоящата директива, за да може Комисията да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.

1.  До... [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки правят оценка на изпълнението на целите на настоящата директива, по-специално по отношение на равенството между половете и въздействието му върху развитието на микро-, малките и средните предприятия, и съобщават на Комисията цялата нужна информация за прилагането на настоящата директива, за да може Комисията да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.

 

 

Изменение    92

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Въз основа на предоставената от държавите членки информация съгласно параграф 1 Комисията предава на Европейския парламент и Съвета доклад, в който прави преглед на прилагането на настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от законодателно предложение.

2.  Въз основа на предоставената от държавите членки информация съгласно параграф 1 Комисията предава на Европейския парламент и Съвета доклад, в който прави преглед на прилагането на настоящата директива, включително данни, групирани по пол, относно ползването на различните видове отпуск, съдържащи се в настоящата директива, и въздействието му върху микро-, малките и средните предприятия, придружен, ако е необходимо, от законодателно предложение, и извършва оценка на възможността правата, съдържащи се в настоящата директива, да бъдат разширени така, че да обхващат и самостоятелно заетите лица.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Докладът, посочен в параграф 2, съдържа оценки на въздействието, наред с другото, по следните въпроси:

 

a)  възможностите за удължаване на срока на отпуска за лицата, полагащи грижи;

 

б)  възможностите за разширяване на определението за лица, полагащи грижи;

 

в)  въздействието на настоящата директива върху членовете на семейството, полагащи грижи, които се възползват от възможността за отпуск за лица, полагащи грижи, които са се възползвали от възможността да поискат приспособими схеми на работа и които не са използвали никоя от схемите, предвидени в настоящата директива.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2b.  В срок до ...[.. след влизането в сила на настоящата директива] Комисията оценява съответствието на директивата с принципа на равното третиране по отношение на различните нива на заместване на доходите за различните видове отпуск и незабавно въвежда необходимите законови мерки, ако се установи подобна дискриминация.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до две години след влизането в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до ...[две години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

 

Държавите членки гарантират, че мерките, посочени в първа алинея, са предмет на процедура на консултации, включваща социалните партньори, в съответствие със специфичните национални обстоятелства.

(1)

  ОВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 44.

(2)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложената от Комисията директива е един от първите резултати от европейския стълб на социалните права. Тя се основава на инициативата „Ново начало“ за предприемане на мерки за справяне с предизвикателствата, свързани с постигането на баланс между професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите родители и лицата, полагащи грижи. Инициативата ще допринесе за постигането на заложените в Договора цели за равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и равното третиране на работното място и за насърчаването на високо ниво на заетост в ЕС.

Законодателното предложение има за цел съсредоточаване върху целенасочени мерки за решаване на проблема с недостатъчното представителство на жените в рамките на трудовата заетост чрез подобряване на условията за съвместяване на работните и личните задължения, но също и различното им третиране и различните възможности на пазара на труда. Освен това предложението насърчава засилването на ролята на мъжете като лица, полагащи грижи в семейството, което ще бъде от полза и за децата. Доказано е, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения труд в семейството, полаган от жените, и осигурява на жените повече време за платена заетост. По този начин предложението поощрява недискриминацията и насърчава равенството между половете. Предложената директива в настоящия си вид има за цел да обхване всички работници – мъже и жени, които имат трудов договор или трудово правоотношение.

Тя има за цел да се въведат редица нови или по-високи минимални стандарти за родителски отпуск, отпуск по бащинство и отпуск за лицата, полагащи грижи, които следва да допринасят за преодоляването на съществуващите несъответствия по отношение на постигането на равновесие между професионалния и личния живот за родителите и за лицата, полагащи грижи. Докладчикът счита, че тези мерки са своевременни и необходими с оглед на подобряването на достъпа до схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот и за да се отразят по-добре променящите се модели на работа в нашето общество.

Освен това докладчикът счита, че наличието на качествена и физически и финансово достъпна инфраструктура за полагане на грижи за деца се е доказало като елемент от решаващо значение за политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот в държавите членки, който улеснява бързото връщане на жените на работа и активното им участие на пазара на труда. Поради това той ще насърчи държавите членки да подобрят условията в детските заведения и би желал да види това, отразено в текста. Поради това докладчикът въвежда в директивата съображение по този въпрос.

Също в духа на член 153, който е правното основание за предложената директива, докладчикът иска да постави, в допълнение към малките и средните предприятия (МСП), особен акцент върху микропредприятията, тъй като счита, че поради техните специфични характеристики и ограничения, които са различни от тези на МСП, за тях може да се окаже по-трудно да прилагат някои части от разглежданата директива.

Докладчикът осигури включването в целия текст на допълнителни разпоредби относно микро-, малките и средните предприятия (ММСП), за да се гарантира, че чрез настоящата директива не се налагат административни, финансови и правни ограничения по начин, който ще попречи на създаването и развитието на такива предприятия, като същевременно не се отнемат правата на техните работници да се възползват от схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот. Например, докладчикът посочва в едно от своите изменения, без да засяга въпроса дали подобно искане следва да бъде одобрено или не от работодателя, че следва да вземем предвид затрудненията, които гъвкавото работно време може да причини на ММСП.

В отговор на опасенията, че някои типове административна тежест могат да имат сериозно вредно въздействие върху микропредприятията, докладчикът предложи държавите членки да имат възможността да приемат мерки за ограничаване на тежестта за микропредприятията, произтичаща от разпоредбите на член 12 (Закрила срещу уволнение и тежест на доказване), с цел да се избегне опасността от налагане на прекомерна тежест за тези предприятия.

Основните предложения на Комисията въвеждат следните нови елементи в разпоредбите, което са вече в сила:

• Директивата въвежда право на отпуск по бащинство с продължителност не по-малко от десет работни дни в периода около раждането на дете. Това е важна новост, като се има предвид, че понастоящем не съществуват минимални стандарти за отпуск по бащинство на европейско равнище. Докладчикът напълно подкрепя това ново предложение, тъй като са налице значителни разминавания по отношение на възможностите и стимулите за бащите да вземат отпуск в различните държави членки. Когато такъв отпуск съществува, равнището на заплащане и броят на дните отпуск се различават значително.

Докладчикът измени текста, за да включи правото на отпуск по бащинство и при осиновяване на дете. Ясно е, че раждането или осиновяването на дете е важен момент, в който бащата следва да присъства и да споделя отговорностите със своята партньорка. Това е момент, в който се изгражда връзка, за която е доказано, че е важна както за детето, така и за бащата. Докладчикът предложи изменение с цел да се поясни, че работникът, разглеждан като бащата, би могъл също така да бъде съответният втори родител съгласно определението в националното законодателство.

По отношение на равнището на заплащане или обезщетение, докладчикът поддържа предложението на Комисията лицата, които ползват отпуск по бащинство, да получават заплащане като при отпуск по болест, за да се отрази действащото законодателство на ЕС относно ползването на отпуск при раждане на дете.

• По отношение на Директивата за родителския отпуск (Директива 2010/18/ЕС), която ще бъде отменена, след като предлаганата директива влезе в сила, работниците имат индивидуално право на родителски отпуск на основание раждане или осиновяване на дете, като този отпуск е с продължителност най-малко 4 месеца, от които един месец не може да бъде прехвърлян. Той може да се ползва поне докато детето навърши 8 години. Понастоящем не съществува задължение за заплащане по време на родителски отпуск и държавите членки и социалните партньори следва да вземат решение относно подробните условия за този отпуск.

Настоящото предложение, от друга страна, укрепва правото на родителски отпуск, като през 4-месечния период се получава обезщетение поне на нивото на заплащането на отпуск по болест и този отпуск не може да бъде прехвърлян от единия родител на другия. Родителите ще имат също така правото да поискат ползване на общия период на отпуск по гъвкав начин, а възрастта на детето, до която родителите могат да ползват отпуск, ще бъде увеличена от 8 на 12 години. Докладчикът изразява съгласие с предложението, тъй като действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да поемат наравно с жените отговорностите за полагане на грижи. Доказано е, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения труд в семейството, полаган от жените, и осигурява на жените повече време за платена заетост.

От друга страна, макар докладчикът да изразява съгласие, че родителският отпуск следва да бъде платен, той се отклонява от предложението на Комисията и предлага работникът да получава заплащане или обезщетение, равно поне на 75% от брутното възнаграждение. Докладчикът счита, че определянето на стандартен процент на заплащане на равнище ЕС ще спомогне за преодоляването на несъответствията между различните равнища на заплащане на работниците при отпуск по болест в различните държави членки, както и да се създадат равни условия за всички работници, и ще помогне отпуск да се ползва в по-голяма степен от бащите, за които липсата на доходи е силен възпиращ фактор за ползването на родителски отпуск.

Докладчикът представи предложение за по-добро управление на искането за родителски отпуск, като се установява ясен срок за подаване на предизвестие от страна на работника с искане за период на отпуск до работодателя, като се посочва точният период, през който работникът възнамерява да упражни правото си на родителски отпуск. Докладчикът счита, че това ще бъде от полза както за работодателите в тяхното планиране, така и за работниците, на които ще се предостави възможността да ползват този отпуск тогава, когато е най-необходим. Това е дори от още по-голямо значение за ММСП, тъй като те не мога да си позволят лукса да разполагат с голям брой служители или финансови ресурси, за да ангажират допълнителни временно наети работници.

•  Докладчикът приветства предложението да се въведе право на отпуск за лица, полагащи грижи, за работниците, които гледат болен роднина или роднина, нуждаещ се от грижи. Те ще могат да ползват 5 дни годишно, за които ще получават обезщетение, равно поне на нивото на заплащане при отпуск по болест. Докладчикът предложи вместо това отпускът за лицата, полагащи грижи, да се заплаща със сума, равна най-малко на 75% от брутното възнаграждение на работника.

•  Същевременно новото предложение разширява обхвата на правото да се поиска гъвкава схема на работа и да се ползва родителски отпуск за всички работещи родители на деца на възраст поне до 12 години. Докладчикът разбира, че това може да създаде някои затруднения, особено за ММСП, и поради това предложи да се измени изискването за минимална възраст и тя да стане 10 години.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

Мнение на малцинството, изразено от Жоел Мeлен и Доминик Мартен, относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Ситуации, при които даден служител трябва да се грижи за дете, родител или роднина са често явление, което е въпрос от изцяло личен характер. Това положение, колкото и да е трудно или болезнено, не трябва да променя обичайните условия на професионалния живот и да променя условията на родителския отпуск, които понастоящем са в сила, тъй като това би нарушило равновесието между професионалния и личния живот и de facto личният ще надделее. Освен това, както по отношение на принципа, така и по отношение на размера на обезщетението става въпрос за прерогатив на държавата. Противно на това, което се твърди, Европа не носи никаква добавена стойност. На последно място, работодателите не са инстанцията, която трябва да компенсира различните непредвидени ситуации в живота на всеки един от техните служители и по този начин да се рискува не само да се предизвика срив на цели сектори на нашата промишленост, но и да се застрашат националните системи за социална закрила.

Жоел Мeлен                  Доминик Мартен


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (30.5.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

(COM(2017)0253 – C8‑0137/2017 – 2017/0085(COD))

Докладчик по становище: Агнешка Козловска-Райевич

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Мерките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот представляват изискване, което не е ограничено само до правата на жените, а е необходимо и за защитата на правата на мъжете и на равенството между половете като цяло. Те също така са от основно значение за икономиката на ЕС, включително за борбата срещу отрицателните последици от застаряването на населението и недостига на работна ръка.

Положението на жените на пазара на труда продължава да представлява предизвикателство – равнището на заетост сред жените е средно 64% в ЕС, докато за мъжете то е 76%. Както показват данните, основната причина за липсата на активност на пазара на труда за жените е свързана с липсата на възможност за ефективно съчетаване на професионалния труд със семейните задължения. Вследствие на това разликата в пенсиите на мъжете и жените, която е резултат от натрупаните неравенство през целия живот на жените и периодите на отсъствието им от трудовия пазар, възлиза на една значителна средна стойност от 40% за ЕС(1). Напредъкът в постигането на равенство между половете на пазара на труда е бавен и за да се промени тази тенденция, са необходими мерки за равновесие между професионалния и личния живот(2). Освен това политиките за равновесие между професионалния и личния живот са от основно значение, за да се даде ефективен отговор на недостига на работна сила и все по-застаряващото население(3).

Докладчикът би желала да се съсредоточи върху целта на директивата за повишаване на заетостта на жените и да отрази добре нейното правно основание. Двата основни стълба на предложението, които докладчикът определя като основни за постигане на тези цели, са:

1)  Непрехвърляемостта на родителския отпуск е условие за равно поделяне на отпуска между жените и мъжете, както и инструмент за увеличаване на присъствието на жените на пазара на труда и участието на мъжете в семейните задължения.

2)  Размер на обезщетението, равен на заплащането при отпуск по болест, е съвместимо със съществуващата правна рамка и директивата за отпуска по майчинство. Бащите вземат отпуск, когато се осигурява достатъчно високо равнище на обезщетение(4).

Платеният отпуск по бащинство е първата предпоставка за това бащите да участват в полагането на грижи(5). Докладчикът обаче реши да въведе известна степен на гъвкавост за използването на отпуск по бащинство, за да се даде на бащите възможност да използват това право в рамките на първата година след раждането или осиновяването: повече бащи ще бъдат склонни да вземат отпуск, тъй като някои мъже може да не се чувстват достатъчно уверени в полагането на грижи за дете непосредствено след раждането. Все пак докладчикът реши да запази предпочитание към използването на отпуск по бащинство във връзка с раждане или осиновяване, тъй като доказателствата сочат, че установяването на връзка между бащата и детето става най-ефективно на този ранен етап(6). Що се отнася за отпуска за лицата, полагащи грижи, докладчикът го разглежда като навременен отговор на проблема на застаряващото население, тъй като отговорностите за полагане на грижи не се ограничават само до грижите за деца.

Докладчикът внася няколко изменения с намерението предложението да отговори на търсенето на икономиките на ЕС:

На първо място, докато мерките за равновесие между професионалния и личния живот са дългосрочни инвестиции, които ще доведат до икономически просперитет и увеличаване на равнището на заетост на жените, особено внимание трябва да се обърне на това да се гарантира защитата на краткосрочното и дългосрочното функционирането на икономическата дейност в микропредприятията и малките и средните предприятия. Необходима е по-голяма яснота за дружествата, която ще позволи по-ефективно планиране и предотвратяване на загубата на производителност. За тази цел докладчикът подчертава необходимостта от ясни срокове за предизвестие, както и за допустимите периоди за отпуски и за гъвкави схеми за работа.

Въпреки че докладчикът признава необходимостта от специално внимание към групите в неравностойно положение, тя реши да не въвежда право на удължен отпуск за самотни работещи родители, тъй като целите на директивата са съсредоточени върху повишаването на участието на жените в пазара на труда. Удължаване на периодите на отпуск за самотните родители може на практика да удължи отсъствието от заетост на самотните майки, които са по-голямата част от самотните родители, и следователно да подкопае целта на директивата с отрицателни последици за икономическата независимост на тези жени. Директивата оставя на държавите членки да определят естеството и структурата на подкрепата в случаите на семейства в неравностойно положение, което докладчикът подкрепя напълно.

В заключение докладчикът счита, че позицията на Европейския парламент следва да се съсредоточи върху защитата на основните цели на директивата и върху правното основание, която се базира на равенството между жените и мъжете. Европейският парламент следва също така да подходи стратегически и да избегне неуспеха на едно прекалено амбициозно предложение, като се съобрази с изразените резерви на държавите членки, с цел бързо приемане от Съвета.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Равенството между мъжете и жените е основен принцип на Съюза. Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз насърчаването на равенството между жените и мъжете е една от целите на Съюза. По подобен начин член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда изискване равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.

(2)  Равенството между мъжете и жените е основен принцип на Съюза. Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз премахването на неравенствата и насърчаването на равенството между жените и мъжете е една от целите на Съюза. По подобен начин съгласно член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание е забранена, а член 23 предвижда изискване равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съюзът е страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Следователно, от момента на влизането в сила на тази конвенция, разпоредбите ѝ са неделима част от правния ред на Европейския съюз и законодателството на Съюза трябва, доколкото е възможно, да се тълкува в съответствие с Конвенцията. Конвенцията предвижда, наред с другото, в своя член 7, че страните трябва да вземат всички необходими мерки за осигуряване на пълноценното упражняване от деца с увреждания на всичките им човешки права и основни свободи на равнопоставена основа с останалите деца.

(4)  Съюзът и всички негови държави членки са страни по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. В Конвенцията се подчертава, че хората с увреждания, както и членовете на техните семейства трябва да получат необходимата закрила и помощ, чрез които тези семейства да допринесат за пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания. Разпоредбите на тази конвенция са неделима част от правния ред на Европейския съюз и законодателството на Съюза трябва, доколкото е възможно, да се тълкува в съответствие с Конвенцията. Конвенцията предвижда, наред с другото, в своя член 7, че страните трябва да вземат всички необходими мерки за осигуряване на пълноценното упражняване от деца с увреждания на всичките им човешки права и основни свободи на равнопоставена основа с останалите деца. Освен това в член 23 от Конвенцията се предвижда, че страните по Конвенцията се задължават да предприемат ефективни и подходящи мерки за премахване на дискриминацията срещу хората с увреждания по всички въпроси, свързани с брака, семейството, родителството и личните взаимоотношения.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „Политиките за равновесие между професионалния и личния живот следва да допринасят за постигането на равенство между половете чрез насърчаване на участието на жените на пазара на труда, което на свой ред ще улесни поемането от страна на мъжете на отговорностите за полагане на грижи наравно с жените и преодоляването на неравнопоставеността между половете в доходите и заплащането. Подобни политики трябва да вземат предвид демографските промени, включително последиците от застаряването на населението.

(5)  Политиките за равновесие между професионалния и личния живот следва да допринасят за постигането на равенство между половете чрез насърчаване на участието на жените на пазара на труда, което на свой ред ще насърчи и улесни поемането от страна на мъжете на отговорностите за полагане на грижи наравно с жените и преодоляването на неравнопоставеността между половете в доходите, заплащането и пенсиите. Подобни политики трябва да вземат предвид демографските промени, включително последиците от застаряването на населението. Освен това те следва също така да допринесат за преодоляване на стереотипите, които се приписват на свързаните с пола роли.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Европейският стълб на социалните права, провъзгласен от държавите членки на 17 ноември 2017 г., има за цел предоставянето на нови и по-ефективни права за гражданите на Съюза. Стълбът е изграден върху 20 основни принципа, включително принцип 2 за равенството между половете, принцип 3 за равните възможности и принцип 9 за баланса между работата и личния живот. В последния се заявява, че „родителите и лицата с отговорности за полагане на грижи имат право на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на грижи. Жените и мъжете следва да имат равнопоставен достъп до специални отпуски, за да изпълняват своите отговорности за полагане на грижи, и следва да бъдат насърчавани да ги използват по балансиран начин“.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Приблизително 80% от неофициалните и обикновено безплатни грижи в рамките на ЕС се предоставят от семейства и приятели, които осигуряват необходима част от предоставянето, организацията и устойчивостта на системите за здравеопазване и социална помощ. Приблизително две трети от полагащите грижи лица в Европа са жени. Според оценките икономическата стойност на безплатните неофициални грижи в Съюза като процент от общите разходи за предоставяне на официални дългосрочни грижи варира между 50 и 90%.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въпреки това равновесието между професионалния и личния живот продължава да бъде значително предизвикателство за много родители и работници с отговорности за полагане на грижи, което се отразява отрицателно на заетостта сред жените. Важен фактор, който допринася за по-слабото участие на жените на пазара на труда, е трудното постигане на равновесие между професионалните и личните задължения. Когато жените имат деца, се наблюдава тенденция те да бъдат ангажирани по-малко часове в платена заетост и да прекарват повече време, изпълнявайки отговорности за полагане на грижи, за които не получават заплащане. Доказано е, че присъствието на болен роднина или на роднина, нуждаещ се от грижи, също има отрицателни последици за заетостта сред жените, в резултат на което някои жени напускат окончателно пазара на труда.

(7)  Въпреки това равновесието между професионалния и личния живот продължава да бъде значително предизвикателство за много родители и работници с отговорности за полагане на грижи, което се отразява отрицателно на заетостта сред жените. Важен фактор, който допринася за по-слабото участие на жените на пазара на труда, е трудното постигане на равновесие между семейните и професионалните отговорности. Когато жените имат деца, се наблюдава тенденция те да бъдат ангажирани по-малко часове в платена заетост и да прекарват повече време, изпълнявайки отговорности за полагане на грижи, за които не получават заплащане. Доказано е, че присъствието на болен роднина или на роднина, нуждаещ се от грижи или подпомагане, също има отрицателни последици за заетостта сред жените, в резултат на което някои жени напускат частично или окончателно пазара на труда, което има отрицателно финансово въздействие върху техните възнаграждения и пенсии.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да вземат участие, еднакво с това на жените, в отговорностите за полагане на грижи. Липсата на платен отпуск по бащинство и на платен родителски отпуск в много държави членки допринася за ниския процент на ползване на такъв отпуск от бащите. Дисбалансът в структурата на политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, отнасящи се до жените и мъжете, засилва специфичните за половете различия по отношение на работата и полагането на грижи. От друга страна е доказано, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуски или гъвкави схеми на работа, влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения семеен труд, положен от жените, и оставя на жените повече време за платена заетост.

(8)  Действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да вземат участие, еднакво с това на жените, в отговорностите за полагане на грижи. Липсата на платен отпуск по бащинство и на платен родителски отпуск, както и прехвърляемостта на родителския отпуск в много държави членки допринасят за ниския процент на ползване на такъв отпуск от бащите. Дисбалансът в структурата на политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, отнасящи се до жените и мъжете, засилва специфичните за половете различия по отношение на работата и полагането на грижи. От друга страна е доказано, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуски или гъвкави схеми на работа, влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения семеен труд, положен от жените, и оставя на жените повече време за платена заетост. Освен това проучване на Eurofound показва, че процентите на използване сред родителите зависят от много взаимосвързани фактори. Тези фактори включват: информация относно отпуските, които могат да се ползват; обезщетение за отпуск и различия в заплащането; наличие и гъвкавост на детските заведения; преобладаващи модели на организация на семейството; и степента, до която работниците се страхуват от изолация от пазара на труда, когато вземат отпуск.

 

__________________

 

Eurofound: „Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union“ („Насърчаване на ползването на родителски отпуск и отпуск по бащинство сред бащите в Европейския съюз“) (2015 г.) и „The Gender Employment Gap: Challenges and Solutions“ („Разликата в заетостта между половете: предизвикателства и решения“) (2016 г.).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Наличието на качествена и физически и финансово достъпна инфраструктура за полагане на грижи за деца и други нуждаещи се от грижи лица се е доказало като съществен фактор за политиките за равновесие между професионалния и личния живот, които улесняват бързото връщане на майките на пазара на труда и засиленото им участие в него. Въпреки това до 2018 г. повечето държави – членки на Съюза, все още не са постигнали така наречените цели от Барселона за детските заведения, поставени през 2002 г. Постигането на тези цели е от решаващо значение, за да се създаде възможност за жените в пълна степен да участват в заетостта, а определянето като приоритет в следващата многогодишна финансова рамка на инвестициите в основани на общността качествени, физически и финансово достъпни детски заведения е от основно значение за решаване на това положение.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Несъразмерно високата данъчна тежест върху втория работещ член в домакинството в повечето държави членки продължава да бъде значителен демотивиращ фактор за участието на жените на пазара на труда. Установяването и премахването на всички пречки, които произтичат от данъчно-осигурителни системи, отразяващи свързани с пола предубеждения, са от съществено значение за насърчаване на жените да участват в пълна степен в заетост и за насърчаване на равното поделяне на тежестите по репродуктивната работа и отговорностите за полагане на грижи.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За насърчаването на по-равномерното разпределение между жените и мъжете на отговорностите за полагане на грижи следва да се въведе правото на отпуск по бащинство, който бащите да вземат по повод раждането на дете. За да се вземат под внимание разликите между държавите членки, правото на отпуск по бащинство следва да не зависи от брачното или семейното положение, както е определено в националното законодателство.

(13)  За насърчаването на по-равномерното разпределение между жените и мъжете на отговорностите за полагане на грижи следва да се въведе правото на платен отпуск по бащинство, който бащите или равностоен втори родител, съгласно определението в националното законодателство, да взема във връзка с раждането или осиновяването на дете и в рамките на ограниченията за продължителността на отпуска по майчинство. За да се вземат под внимание разликите между държавите членки, правото на отпуск по бащинство следва да не зависи от брачното или семейното положение, както е определено в националното законодателство.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Държавите членки следва също така да преценят дали условията и подробните разпоредби във връзка с отпуска по бащинство следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на бащи в особено положение, което налага тяхното по-продължително присъствие, по-специално по отношение на бащи с увреждания и бащи на деца с увреждания, включително с психични здравословни проблеми и със сериозни здравословни проблеми или заболявания и самотни бащи, в съответствие с националното право и националната практика в държавите членки.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Тъй като по-голямата част от бащите не се възползват от правото си на родителски отпуск или прехвърлят съществена част от правото си на отпуск на майките, с цел да насърчи другия родител да вземе родителски отпуск, настоящата директива, освен че запазва правото на всеки родител на родителски отпуск с продължителност поне 4 месеца съгласно предвиденото в Директива 2010/18/ЕС, удължава от един на четири месеца родителския отпуск, който не може да бъде прехвърлен от единия родител на другия.

(14)  Тъй като по-голямата част от бащите не се възползват от правото си на родителски отпуск или прехвърлят съществена част от правото си на отпуск на майките, с цел да насърчи другия родител да вземе родителски отпуск, настоящата директива, освен че запазва правото на всеки родител на родителски отпуск с продължителност поне 4 месеца съгласно предвиденото в Директива 2010/18/ЕС, удължава от един на четири месеца родителския отпуск, който не може да бъде прехвърлен от единия родител на другия. Държавите членки следва да имат възможността да предвидят два месеца от родителския отпуск, които да бъдат взети през първите четири години от живота на детето. Въпреки това, ако не бъдат използвани в рамките на този период, държавите членки следва да гарантират, че този отпуск няма да бъде изгубен и ще може да бъде използван най-малко до 10-годишната възраст на детето.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се предоставят по-големи възможности на родителите да ползват родителски отпуск, докато децата им растат, правото на родителски отпуск следва да се предостави поне до навършването на 12 години на детето. Държавите членки следва да установят срока на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато подава молба за получаването на родителски отпуск, и да решат дали правото на родителски отпуск да бъде обвързано с определен период на служба. С оглед на нарастващото разнообразие от договорни взаимоотношения, за целите на изчисляването на периода на служба следва да се вземе предвид сумата на последователните срочни трудови договори с един и същ работодател. За целите на постигането на баланс между потребностите на работниците и тези на работодателите държавите членки следва също така да могат да решат дали да предоставят на работодателя правото да отложи предоставянето на родителски отпуск при определени обстоятелства. В тези случаи работодателят следва да представи основание за отлагането.

(15)  За да се предоставят по-големи възможности на родителите да ползват родителски отпуск, докато децата им растат, правото на родителски отпуск следва да се предостави поне до навършването на десет години от детето. Държавите членки следва да могат да установят разумен срок на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато подава молба за получаването на родителски отпуск, като вземат предвид по-специално ограниченията на микропредприятията. С цел възпиране на потенциални злоупотреби държавите членки следва да могат да въведат изискване за минимален стаж, преди работникът да може да се ползва от това право, с максимална продължителност от шест месеца. С оглед на нарастващото разнообразие от договорни взаимоотношения, за целите на изчисляването на периода на служба следва да се вземе предвид сумата на последователните срочни трудови договори с един и същ работодател. За целите на постигането на баланс между потребностите на работниците и тези на работодателите държавите членки следва също така да могат да решат дали да предоставят на работодателя правото да отложи предоставянето на родителски отпуск при определени обстоятелства. В тези случаи работодателят следва да представи в писмена форма основание за отлагането.

Като се има предвид, че при наличието на гъвкавост има по-голяма вероятност вторият родител, и по-специално бащата, да ползва правото си на такъв отпуск, работниците следва да имат възможност да поискат родителски отпуск с пълно преустановяване на работа, родителски отпуск с частично преустановяване на работа или други гъвкави форми на родителски отпуск. Работодателят следва да реши дали да приеме или не молба за други гъвкави форми на родителски отпуск, различни от родителски отпуск с пълно преустановяване на работа. Държавите членки следва също така да преценят дали условията и подробните разпоредби във връзка с родителския отпуск следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на родителите в особено неравностойно положение.

Като се има предвид, че при наличието на гъвкавост има по-голяма вероятност вторият родител, и по-специално бащата, да ползва правото си на такъв отпуск, работниците следва да имат възможност да поискат родителски отпуск с пълно преустановяване на работа, родителски отпуск с частично преустановяване на работа или други гъвкави форми на родителски отпуск. Работодателят следва да реши дали да приеме или не молба за други гъвкави форми на родителски отпуск, различни от родителски отпуск с пълно преустановяване на работа. Държавите членки следва също така да преценят дали условията и подробните разпоредби във връзка с родителския отпуск следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на родителите в особено положение, което налага тяхното по-продължително присъствие, по-специално по отношение на родители с увреждания и родители на деца с увреждания, включително с психични здравословни проблеми и със сериозни здравословни проблеми или заболявания и самотни родители, в съответствие с националното право и националната практика в държавите членки.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел улесняване на завръщането на работа след родителски отпуск работниците и работодателите следва да бъдат насърчавани да поддържат контакт по време на отпуска и могат да предприемат всякакви подходящи мерки за реинтеграция, решението за които се взема съвместно от заинтересованите страни при спазване на националното законодателство, колективните трудови договори и установената практика.

(16)  С цел улесняване на завръщането на работа след родителски отпуск работниците и работодателите следва да имат възможност доброволно да поддържат контакт по време на отпуска. Контактът между работниците и работодателите не следва да води до тежест или затруднение за работниците и членовете на техните семейства и следва да улеснява предприемането на всякакви подходящи мерки за реинтеграция, решението за които се взема съвместно от заинтересованите страни при спазване на националното законодателство, колективните трудови договори и установената практика. Работниците, които не желаят да поддържат контакт, не трябва по никакъв начин да бъдат дискриминирани.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се предоставят по-големи възможности, позволяващи на мъжете и жените, които се грижат за възрастен член на семейството и/или за друг нуждаещ се от грижи роднина, да продължат да бъдат част от работната сила, работниците с тежко болен или нуждаещ се от грижи роднина следва да имат правото да отсъстват от работа под формата на отпуск за лица, полагащи грижи, за да могат да се грижат за своя роднина. За да се предотвратят злоупотребите с това право, преди предоставянето на отпуска може да бъде поискан документ, удостоверяващ тежкото заболяване или нуждата от грижи.

(17)  За да се предоставят по-големи възможности, позволяващи на работниците, които се грижат за възрастен член на семейството и/или за друг нуждаещ се от грижи роднина, да продължат да бъдат част от работната сила, работниците с роднина, нуждаещ се от грижи или подпомагане поради сериозни здравословни причини, следва да имат правото да отсъстват от работа под формата на отпуск за лица, полагащи грижи, за да могат да се грижат за своя роднина. За да се предотвратят злоупотребите с това право, преди предоставянето на отпуска следва да бъде поискан медицински документ, удостоверяващ медицинските причини за нуждата от грижи или подпомагане.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Установяването на отпуск за отделни лица, полагащи грижи, не следва да служи като замяна на професионалните, достъпни, на приемливи цени и висококачествени услуги за полагане на грижи в местни общности, които ще допринесат значително за бъдещото икономическо развитие.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел увеличаване на стимулите за работниците с деца и с отговорности за полагане на грижи, особено за мъжете, да се възползват от периодите на отпуск, предвидени в настоящата директива, те следва да имат правото на адекватно обезщетение, докато са в отпуск. Размерът на обезщетението следва да бъде поне еднакъв с размера на обезщетението, което съответният работник би получил при отпуск по болест. Държавите членки следва да вземат под внимание значението на непрекъсваемостта на правото на социално осигуряване, включително здравно осигуряване.

(19)  С цел увеличаване на стимулите за работниците с деца и с отговорности за полагане на грижи, особено за мъжете, да се възползват от периодите на отпуск, предвидени в настоящата директива, те следва да имат правото на адекватно обезщетение, докато са в отпуск. Размерът на обезщетението следва да бъде определен от държавите членки и в случай на отпуск по бащинство да бъде равностоен на заплащането при отпуск по майчинство съгласно определеното на национално равнище, а в случай на родителски отпуск и отпуск за лица, полагащи грижи, следва да бъде равен най-малко на 80% от брутното възнаграждение на работника. По този начин държавите членки биха гарантирали, че заплащането или обезщетението се определя на равнище, което насърчава родителите да споделят по-добре правата, и биха взели под внимание значението на непрекъсваемостта на правото на социално осигуряване, включително здравно осигуряване и пенсионноосигурителни схеми.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Съгласно Директива 2010/18/ЕС държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на родителския отпуск. В съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз трудовото правоотношение между работника и неговия работодател се запазва за периода на отпуска, вследствие на което през този период ползвателят на отпуска продължава да бъде работник за целите на законодателството на Съюза. При определянето на статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуските, обхванати от настоящата директива, включително във връзка с правото на социално осигуряване, държавите членки следва да гарантират, че трудовото правоотношение се запазва.

(20)  Съгласно Директива 2010/18/ЕС държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на родителския отпуск. В съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз трудовото правоотношение между работника и неговия работодател се запазва за периода на отпуска, вследствие на което през този период ползвателят на отпуска продължава да бъде работник за целите на законодателството на Съюза. При определянето на статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуските, обхванати от настоящата директива, държавите членки следва да гарантират, че трудовото правоотношение се запазва, без да се засягат правата на социално осигуряване, включително пенсионните вноски, на които работникът продължава да подлежи през целия период на отпуск. В това отношение държавите членки следва да гарантират, че отпускът, предвиден в настоящата директива, няма да засегне пенсионните права на работника по време на целия този период.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел насърчаване на работещите родители и лица, полагащи грижи, да продължат да бъдат част от работната сила, тези работници следва да могат да адаптират работното си време спрямо своите лични потребности и предпочитания. Поради това работещите родители и лица, полагащи грижи, следва да могат да поискат гъвкави схеми на работа, което означава, че работниците ще имат възможност да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време, за целите на полагането на грижи. С цел да се вземат предвид потребностите на работодателите и работниците, държавите членки следва да разполагат с възможност за ограничаване на продължителността на гъвкавите схеми на работа, включително на съкращаването на работното време. Работата на непълно работно време се оказа полезна схема, позволяваща на някои жени да останат на пазара на труда, след като станат майки, но по-дългите периоди на съкратено работно време могат да доведат до по-ниски социалноосигурителни вноски, изразяващи се в намаляване на пенсионните права или липса на такива. Окончателното решение за одобряване или отхвърляне на молбата на работник за гъвкава схема на работа следва да бъде взето от работодателя. Конкретните обстоятелства, оправдаващи нуждата от гъвкава схема на работа, могат да се променят. Поради това работниците следва не само да имат право да се върнат към първоначалния модел на работа в края на определен договорен период, но и да могат да поискат да направят това по всяко време, когато настъпи промяна в конкретните обстоятелства.

(21)  С цел насърчаване на работещите родители и лица, полагащи грижи, да продължат да бъдат част от работната сила, тези работници следва да могат да адаптират работното си време спрямо своите лични потребности и предпочитания. Поради това работещите родители и лица, полагащи грижи, следва да могат да поискат гъвкави схеми на работа, което означава, че работниците ще имат възможност да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, където е подходящо, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време, за целите на полагането на грижи. С цел да се вземат предвид потребностите на работодателите и работниците, държавите членки следва да разполагат с възможност за ограничаване на продължителността на гъвкавите схеми на работа, включително на съкращаването на работното време. Работата на непълно работно време се оказа полезна схема, позволяваща на някои жени да останат на пазара на труда, след като станат майки, но по-дългите периоди на съкратено работно време могат да доведат до по-ниски социалноосигурителни вноски, изразяващи се в намаляване на пенсионните права или липса на такива. Макар че окончателното решение за одобряване или отхвърляне на молбата на работник за гъвкава схема на работа следва да бъде взето от работодателя, то следва да отчита нуждите на работниците, както и ограниченията за схемите за работа и планирането при микропредприятията, а отказът да бъде предоставена такава схема следва да бъде обоснован. Конкретните обстоятелства, оправдаващи нуждата от гъвкава схема на работа, могат да се променят. Поради това работниците следва не само да имат право да се върнат към първоначалния модел на работа в края на взаимно съгласуван период, но и да могат да поискат да направят това по всяко време, когато настъпи промяна в конкретните обстоятелства.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Целта на схемите за отпуск е да се подпомогнат работещите родители и лица, полагащи грижи, през определен период от време и да се поддържа и насърчава запазването на техните връзки с пазара на труда. Следователно е целесъобразно да се предвиди изрична разпоредба, с която се защитават трудовите права на работниците, които вземат отпуск, попадащ в обхвата на настоящата директива, и по-специално правото им да се върнат на същата или равностойна длъжност и да не търпят вреди по отношение на реда и условията заради отсъствието си. Работниците следва да запазят съответните права, които вече са придобити или са в процес на придобиване, до приключването на този отпуск.

(22)  Целта на схемите за отпуск е да се подпомогнат работещите родители и лица, полагащи грижи, през определен период от време и да се поддържа и насърчава запазването на техните връзки с пазара на труда. Следователно е целесъобразно да се предвиди изрична разпоредба, с която се защитават трудовите права на работниците, които вземат отпуск, попадащ в обхвата на настоящата директива, и по-специално правото им да се върнат на същата или равностойна длъжност и да не търпят вреди по отношение на реда и условията заради отсъствието си. Работниците следва да запазят съответните права, които вече са придобити или са в процес на придобиване, до приключването на този отпуск. Също толкова важна е целта на отпуските да се гарантира, че работещите родители поддържат качеството на семейния живот, като се грижат за своите деца, изпълнявайки своите отговорности, включително своята основна образователна роля, особено в ранна детска възраст, по най-добрия възможен начин и като прекарват качествено време със своите деца. Неефективното съвместяване на семейния и професионалния живот може да има и отрицателно въздействие върху физическото и психичното здраве на децата и родителите.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или на гъвкави схеми на работа, следва да бъдат защитени срещу дискриминация или по-неблагоприятно третиране заради това.

(23)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или на гъвкави схеми на работа, следва да бъдат защитени срещу всяка форма на дискриминация или по-неблагоприятно третиране заради това. Същевременно, за да се осигури балансът между интересите на работодателите и работниците, държавите членки следва да гарантират, че работодателите са защитени срещу всякаква злоупотреба с тези права.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или правото си да поискат гъвкави схеми на работа, предвидени в настоящата директива, следва да се ползват със закрила срещу уволнение и подготвянето на евентуално уволнение заради това, че са подали молба за такъв отпуск или са го ползвали или че са упражнили правото си да поискат гъвкави схеми на работа. Когато работниците смятат, че са били уволнени по тези причини, те следва да могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението.

(24)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или правото си да поискат гъвкави схеми на работа, предвидени в настоящата директива, следва да се ползват със закрила срещу уволнение и подготвянето на евентуално уволнение заради това, че са подали молба за такъв отпуск или са го ползвали или че са упражнили правото си да поискат гъвкави схеми на работа. Когато работниците смятат, че са били уволнени по тези причини, те следва да могат да поискат от работодателя да представи в писмена форма надлежно обосновани причини за уволнението.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. За ефективното прилагане на принципа на равно третиране е необходима адекватна съдебна защита на работниците срещу неблагоприятно третиране или неблагоприятни последици вследствие на жалба или производство, свързани с правата съгласно настоящата директива. Жертвите могат да бъдат възпрепятствани да упражняват правата си заради заплаха от ответни мерки и поради тази причина следва да бъдат защитени срещу неблагоприятно третиране, когато упражняват правата си, предвидени в настоящата директива. Подобна закрила е особено необходима за представителите на работниците, когато упражняват своята функция.

(26)  Държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. За ефективното прилагане на принципа на равно третиране е необходима адекватна съдебна защита на работниците срещу неблагоприятно третиране или неблагоприятни последици вследствие на жалба или производство, свързани с правата съгласно настоящата директива. Жертвите могат да бъдат възпрепятствани да упражняват правата си заради заплаха от ответни мерки и поради тази причина следва да бъдат защитени срещу неблагоприятно третиране, когато упражняват правата си, предвидени в настоящата директива. Подобна закрила е особено необходима за представителите на работниците, когато упражняват своята функция. Правилното прилагане на настоящата директива следва да се наблюдава от трудови и социални инспекции с помощта на подходящи средства, за да се избегне дискриминацията и да се гарантира равен достъп на работниците до техните социални и трудови права.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За още по-висока степен на защита на правата, предвидени в настоящата директива, националните органи по въпросите на равенството следва да бъдат компетентни и в областите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

(27)  За още по-висока степен на защита на правата, предвидени в настоящата директива, националните органи по въпросите на равенството и по правата на детето следва да бъдат компетентни и в областите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин дава на държавите членки избор да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби. Правата, придобити по силата на действащата правна уредба, следва да продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано за намаляване на съществуващи права, установени в действащото законодателство на Съюза в тази област, нито може да бъде основателна причина за намаляване на общото равнище на закрила, с което се ползват работниците в областта, обхваната от настоящата директива.

(28)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин позволява на държавите членки да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби. Правата, придобити по силата на действащата правна уредба, следва да продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано за намаляване на съществуващи права, установени в действащото законодателство на Съюза, националното законодателство и колективните трудови договори в тази област, нито може да бъде основателна причина за намаляване на общото равнище на закрила, с което се ползват работниците в областта, обхваната от настоящата директива.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28 a)  Държавите членки следва да разгледат възможността за разширяване на мерките, съдържащи се в настоящата директива, така че да обхванат работниците, които са самостоятелно заети лица.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Настоящата директива следва да избягва налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия. Поради това държавите членки се приканват да оценят въздействието на своя акт за транспониране върху малките и средните предприятия, за да се уверят, че малките и средните предприятия не са непропорционално засегнати, като обърнат специално внимание на микропредприятията и на административната тежест.

(30)  При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да избягват налагането на необосновани административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на микро-, малки и средни предприятия. Поради това държавите членки се приканват да извършват редовно оценка на въздействието на своя акт за транспониране върху МСП, за да се уверят, че МСП не са непропорционално засегнати, като обърнат специално внимание на микропредприятията и на административната тежест, по-специално по отношение на въздействието на режима за родителски отпуск и схемите за гъвкаво работно време върху организацията на труда, и да публикуват резултатите от тази оценка.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32 a)  За да се постигане по-добро равновесие между професионалния и личния живот и по-добро равенство между половете в областта на съчетаването на семейния и професионален живот и за да се постигне в пълна степен желаната цел на настоящата директива, Комисията следва също така да обмисли оценяване на възможността за преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО на Съвета, която датира от 1992 г., като се вземат предвид новите права и разпоредби, договорени в рамките на настоящата директива.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага по отношение на всички работници, мъже и жени, които имат трудов договор или трудово правоотношение.

Настоящата директива се прилага по отношение на всички работници, които имат трудов договор или трудово правоотношение съгласно определеното от законите, колективните споразумения и/или установените практики във всяка държава членка, в съответствие с критериите за определяне на статута на даден работник съгласно установеното от съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „отпуск по бащинство“ означава отпуск от работа, който бащата взема по повод раждането на дете;

а)  „отпуск по бащинство“ означава платен отпуск от работа, който бащата или равностоен втори родител съгласно определеното в националното законодателство на основание раждане или осиновяване на дете взема във връзка с раждането или осиновяването на дете в рамките на ограниченията за продължителността на отпуска по майчинство;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „родителски отпуск“ означава отпуск от работа на основание раждане или осиновяване на дете с цел полагането на грижи за това дете;

б)  „родителски отпуск“ означава платен отпуск от работа на основание раждане или осиновяване на дете с цел полагането на грижи за това дете;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „лице, полагащо грижи“ означава работник, полагащ лични грижи или оказващ лично подпомагане в случай на тежко заболяване или нужда от грижи на роднина;

в)  „лице, полагащо грижи“ означава работник, полагащ лични грижи или оказващ лично подпомагане на роднина, който се нуждае от грижи или подпомагане поради сериозни медицински причини или увреждане съгласно определеното в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „отпуск за лица, полагащи грижи“ означава платен отпуск от работа с цел полагане на лични грижи или подпомагане на роднина, нуждаещ се от грижи или подпомагане поради сериозни здравословни причини или увреждане;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „роднина“ означава син, дъщеря, майка, баща, съпруг/а или партньор в контекста на регистрирано партньорство, когато такова партньорство е предвидено в националното законодателство;

г)  „роднина“ означава най-малко син, дъщеря, майка, баща, брат, сестра, осиновени деца, деца, настанени в приемно семейство, внуци, баба, дядо, законен настойник или попечител, съпруг/а или партньор в контекста на регистрирано партньорство, когато такова партньорство е предвидено в националното законодателство;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  „определено трето лице“ означава работник, на когото родител прехвърля правото си на отпуск, обхванато от настоящата директива.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „нужда от грижи“ означава ситуация, в която едно лице временно или постоянно се нуждае от грижи заради увреждане или тежко медицинско състояние, различно от тежко заболяване;

д) „нужда от грижи и подпомагане“ означава състояние, при което едно лице временно или постоянно се нуждае от грижи поради увреждане или сериозни медицински причини и това налага да му се предоставят лични грижи или лично подпомагане;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „гъвкави схеми на работа“ означава възможността работниците да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време.

е)  „гъвкави схеми на работа“ означава възможността работниците доброволно да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, където е осъществимо, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че бащите имат право да вземат отпуск по бащинство с продължителност най-малко десет работни дни по повод раждането на дете.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че бащите или равностойните втори родители съгласно определеното в националното законодателство имат право да вземат отпуск по бащинство с продължителност най-малко десет работни дни във връзка с раждането или осиновяването на дете в рамките на ограниченията за продължителността на отпуска по майчинство.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Държавите членки преценяват дали е необходимо условията за достъп до отпуск по бащинство и подробните условия за ползването на такъв отпуск да бъдат адаптирани към нуждите на бащи в особени ситуации, налагащи тяхното по-продължително присъствие, които следва да бъдат определени от държавите членки. Такива особени ситуации могат да включват: бащи с увреждане, бащи на деца с увреждания, включително с психични здравословни проблеми и със сериозни здравословни проблеми или заболявания и самотни бащи, в съответствие с националното право и националната практика в държавите членки.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат индивидуално право на родителски отпуск с продължителност най-малко четири месеца, който трябва да бъде взет преди детето да навърши определена възраст, която е поне 12 години.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат индивидуално право на платен и непрехвърляем родителски отпуск с продължителност най-малко четири месеца, който трябва да бъде взет, преди детето да навърши определена възраст, която е поне десет години. Държавите членки оценяват възможността да удължат правото на родителски отпуск за работниците в специални ситуации, налагащи тяхното по-продължително присъствие, което следва да бъде определено от държавите членки. Такива особени ситуации могат да включват: родители с увреждания, родители на деца с увреждания, включително с психични здравословни проблеми и със сериозни здравословни проблеми или заболявания и самотни родители, в съответствие с националното право и националната практика в държавите членки.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато държавите членки предоставят възможност единият родител да прехвърли правото си на родителски отпуск на другия родител, те гарантират, че поне четири месеца родителски отпуск не могат да бъдат прехвърлени.

2.  Когато държавите членки предоставят възможност единият родител да прехвърли правото си на родителски отпуск на другия родител, те гарантират, че поне четири месеца родителски отпуск не могат да бъдат прехвърлени. Когато държавите членки предвиждат повече от четири месеца родителски отпуск, ограничена част от този отпуск би могла да е прехвърляема не само на другия родител, но и на определени трети лица, които ефективно се грижат за детето.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да поставят като условие за предоставяне на правото на родителски отпуск наличието на определен период, в който лицето е работило на дадено място, или наличието на трудов стаж, който не надхвърля една година. В случай на последователни срочни договори с един и същ работодател по смисъла на Директива 1999/70/ЕО на Съвета 21 при изчисляване на даващия съответното право период се взема предвид сумата на тези договори.

4.  Държавите членки могат да поставят като условие за предоставяне на правото на родителски отпуск наличието на определен период, в който лицето е работило на дадено място, или наличието на трудов стаж, който не надхвърля шест месеца. В случай на последователни срочни договори с един и същ работодател по смисъла на Директива 1999/70/ЕО на Съвета 21 при изчисляване на даващия съответното право период се взема предвид сумата на тези договори.

__________________

__________________

21 Директива на Съвета от 28 юни 1999 година относно рамковото споразумение за срочната работа, сключено между CES, UNICE и CEEP (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43).

21 Директива на Съвета от 28 юни 1999 година относно рамковото споразумение за срочната работа, сключено между CES, UNICE и CEEP (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43).

Изменение    43

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки могат да определят обстоятелствата, при които работодателят, след като направи справка с националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, има право да отложи предоставянето на родителски отпуск с разумен период на основанието, че предоставянето на такъв отпуск би сериозно нарушило доброто функциониране на предприятието. Работодателите обосновават всяко отлагане на родителски отпуск в писмена форма.

5.  Държавите членки може да определят обстоятелствата, при които работодателят, след като направи справка с националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, има право да отложи предоставянето на родителски отпуск не повече от два пъти и за период, не по-дълъг от шест месеца, с разумен период на основанието, че предоставянето на такъв отпуск би сериозно нарушило доброто функциониране на предприятието. Работодателите обосновават всяко отлагане на родителски отпуск в писмена форма. Освен това държавите членки вземат под внимание по-специално ограниченията на микропредприятията.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат правото да поискат също така родителски отпуск с частично преустановяване на работа, на части, разделени от периоди на работа, или чрез прилагането на други гъвкави форми. Работодателите разглеждат тези искания и дават съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане в писмена форма.

6.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат правото да поискат също така родителски отпуск с частично преустановяване на работа, на части, разделени от периоди на работа, или чрез прилагането на други гъвкави форми. Работодателите разглеждат тези искания и дават съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане в писмена форма в рамките на разумен срок след подаването на молбата.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки преценяват дали е необходимо условията за достъп до родителски отпуск и подробните условия за ползването на родителски отпуск да бъдат адаптирани към нуждите на осиновителите, на родителите с увреждания и на родителите на деца с увреждания или продължително заболяване.

7.  Държавите членки преценяват дали е необходимо условията за достъп до родителски отпуск и подробните условия за ползването на родителски отпуск да бъдат адаптирани към нуждите на родителите в особени ситуации, които следва да бъдат определени от държавите членки. Такива особени ситуации могат да включват: родители с увреждания, родители на деца с увреждания, включително с психични здравословни проблеми и със сериозни здравословни проблеми или заболявания и самотни родители, в съответствие с националното право и националната практика в държавите членки.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите действия, за да гарантират, че работниците имат право на отпуск за лица, полагащи грижи, с продължителност най-малко пет работни дни годишно за всеки работник. Ползването на това право може да зависи от представянето на подходящ документ, удостоверяващ медицинското състояние на роднината на работника.

Държавите членки предприемат необходимите действия, за да гарантират, че работниците имат право на отпуск за лица, полагащи грижи, с продължителност най-малко пет работни дни годишно за всеки работник. Ползването на това право може да зависи от представянето на подходящ медицински документ, удостоверяващ необходимостта от грижи и подпомагане на роднината на работника.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Информацията относно медицинското състояние или ситуацията на загуба на самостоятелност остава поверителна и се споделя единствено с ограничен брой засегнати служби, за да се запази правото на защита на данните както на работника, така и на лицето, нуждаещо се от грижи.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с контекста на национално равнище, например националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, и като се вземат предвид правомощията, делегирани на социалните партньори, държавите членки гарантират, че работниците, упражняващи право на отпуск, посочено в член 4, член 5 или член 6, ще получат заплащане или адекватно обезщетение, чийто размер следва да бъде поне еднакъв с размера, който съответният работник би получил, ако вземе отпуск по болест.

В съответствие с контекста на национално равнище, например националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, и като се вземат предвид правомощията, делегирани на социалните партньори, държавите членки гарантират, че работниците, упражняващи правото на отпуск, посочено в член 4, член 5 или член 6, ще получат заплащане или адекватно обезщетение, както следва:

 

а) за отпуск по бащинство съгласно посоченото в член 4, параграф 1 – заплащане или обезщетение, равностойно на заплащането при отпуск по майчинство съгласно определеното на национално равнище при същевременно гарантиране на принципа на равно заплащане за жените и мъжете;

 

б) за родителски отпуск съгласно посоченото в член 5, параграф 1 – заплащане или обезщетение, чийто размер следва да бъде поне 80% от брутното възнаграждение на работника;

 

в) за отпуск за полагане на грижи съгласно посоченото в член 6 – заплащане или обезщетение, чийто размер следва да бъде поне 80% от брутното възнаграждение на работника.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците с деца до определена възраст, която е поне 12 години, и лицата, полагащи грижи, имат право да поискат гъвкави схеми на работа за целите на полагането на грижи. Продължителността на подобни гъвкави схеми на работа може да бъде ограничена в разумна степен.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците с деца до определена възраст, която е поне десет години, и лицата, полагащи грижи, имат право да поискат гъвкави схеми на работа за целите на полагането на грижи. Продължителността на подобни гъвкави схеми на работа може да бъде ограничена в разумна степен.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работодателите разглеждат исканията за посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа и дават съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане.

2.  Работодателите разглеждат исканията за посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа и дават съответния отговор в писмен вид, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците, по-специално на микропредприятията. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане, като предоставят варианти за алтернативни схеми.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато продължителността на посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа е ограничена във времето, в края на договорения период работникът има право да се върне към първоначалния модел на работа. Също така работникът има право да поиска да се върне към първоначалния модел на работа при настъпването на промяна в обстоятелствата, която оправдава това. Работодателите са задължени да разгледат тези искания и да дадат съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците.

3.  Когато продължителността на посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа е ограничена във времето, в края на договорения период работникът има право да се върне към първоначалния модел на работа. Също така работникът има право да поиска да се върне към първоначалния модел на работа при настъпването на промяна в обстоятелствата, която оправдава това. Работодателите са задължени да разгледат тези искания и да дадат съответния отговор в писмена форма, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки преценяват необходимостта от разпоредби, които да гарантират, че прилагането на гъвкаво работно време е приспособено към специфичните нужди на родителите в особено положение, налагащо тяхното по-продължително присъствие, по-специално по отношение на родители с увреждания и родители на деца с увреждания, включително с психични здравословни проблеми и със сериозни здравословни проблеми или заболявания и самотни родители, в съответствие с националното право и националната практика в държавите членки. .

Изменение    53

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуска, посочен в член 4, член 5 или член 6, включително във връзка с правото на социално осигуряване, като едновременно с това гарантират, че трудовото правоотношение се запазва през този период.

3.  Държавите членки определят статута на трудовия договор или на трудовото правоотношение за периода на отпуска, посочен в член 4, член 5 или член 6, като едновременно с това гарантират, че трудовото правоотношение се запазва през този период, без да се засягат правата на социално осигуряване, включително пенсионните вноски, на които работникът продължава да подлежи през целия период на отпуск.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на по-неблагоприятното третиране на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото на гъвкави схеми на работа, посочено в член 9.

Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на всякаква форма на дискриминация и по-неблагоприятното третиране на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото на гъвкави схеми на работа, посочено в член 9.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Те могат да бъдат под формата на глоба. Те могат да включват също така плащането на обезщетение.

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Те са под формата на глоба. Те могат да включват също така плащането на обезщетение.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Равнище на закрила

Запазване на равнището на закрила

Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-благоприятни за работниците от предвидените в настоящата директива. Те гарантират обаче, че поне четири месеца от родителския отпуск не могат да бъдат прехвърляни в съответствие с член 5, параграф 2.

1. Държавите членки и/или социалните партньори могат да въведат или запазват разпоредби, които са по-благоприятни за работниците от разпоредбите, установени в настоящата директива. Те гарантират обаче, че поне четири месеца от родителския отпуск не могат да бъдат прехвърляни в съответствие с член 5, параграф 2.

 

2. Настоящата директива не засяга други по-специфични разпоредби на правото на Съюза и по-специално разпоредбите на правото на Съюза по отношение на равното третиране или възможности на мъжете и жените.

 

3. Изпълнението на настоящата директива не представлява достатъчно основание за намаляване гарантираните права или общото равнище на закрила, предоставени на работниците.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че приетите съгласно настоящата директива разпоредби, заедно със съответните разпоредби, които вече са в сила и които са свързани с обхвата, определен в член 1 от настоящата директива, са представени на вниманието на засегнатите лица на цялата тяхна територия и чрез всички подходящи средства.

Държавите членки гарантират, че приетите съгласно настоящата директива разпоредби, заедно със съответните разпоредби, които вече са в сила и които са свързани с обхвата, определен в член 1 от настоящата директива, са представени на вниманието на засегнатите лица на цялата тяхна територия и чрез всички подходящи средства, включително чрез единния цифров портал.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до пет години след влизането в сила на настоящата директива държавите членки съобщават на Комисията цялата нужна информация за прилагането на настоящата директива, за да може Комисията да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.

1.  Най-късно до три години след влизането в сила на настоящата директива държавите членки съобщават на Комисията цялата нужна информация за прилагането на настоящата директива, за да може Комисията да изготви доклад и да направи оценка изпълнението на целите на настоящата директива, включително отнасящите се равенството между половете, а освен това и нейното въздействие върху развитието на микро-, малките и средни предприятия, до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Въз основа на предоставената от държавите членки информация съгласно параграф 1 Комисията предава на Европейския парламент и Съвета доклад, в който прави преглед на прилагането на настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от законодателно предложение.

2.  Въз основа на предоставената от държавите членки информация съгласно параграф 1 Комисията предава на Европейския парламент и Съвета доклад, в който прави преглед на прилагането на настоящата директива, включително данни, групирани по пол, относно ползването на различните видове отпуск, съдържащи се в настоящата директива, и въздействието им върху микро-, малките и средните предприятия, придружен, ако е необходимо, от законодателно предложение, и извършва оценка на възможността правата, съдържащи се в настоящата директива, да бъдат разширени така, че да обхващат и самостоятелно заетите лица.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  В кратък срок след влизането в сила на настоящата директива Комисията оценява също съответствието ѝ с принципа на равното третиране по отношение на различните нива на заместване на доходите за различните видове отпуск и незабавно въвежда необходимите законови мерки, ако се установи подобна дискриминация.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Равновесие между професионалния и личния живот за родителите и лицата, полагащи грижи

Позовавания

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

15.5.2017

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

14.9.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

20.10.2017

Разглеждане в комисия

19.2.2018

27.3.2018

15.5.2018

 

Дата на приемане

28.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

8

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Forenza, Julie Girling, Kostadinka Kuneva, Clare Moody, Branislav Škripek, Mylène Troszczynski, Julie Ward

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Heinz K. Becker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Clare Moody, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

8

-

ECR

Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Angelika Niebler

4

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva

PPE

Marijana Petir, Anna Záborská

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Данни от ГД „Правосъдие“: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-equality/equal-economic-independence_en#womeninwork

(2)

EIGE (Европейски институт за равенство между половете): Индекс за равенство между половете за 2017 г. Измерване на равенството между половете в Европейския съюз 2005 – 2015 г. – Основни констатации. Глава „Област на работа: 10 години бавен напредък“

(3)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment

(4)

Eurofound: „Насърчаване на ползването на отпуск за отглеждане на дете сред бащите в Европейския съюз“ (2015 г.), https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union

ОИСР (2017 г.), „Трудната борба за постигане на равенство между половете“ OECD Publishing, Париж.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en

(5)

Проучванията показват, че отпускът по бащинство е условие за по-нататъшно участие на бащите в полагането на грижи, например под формата на вземане на родителски отпуск, но също така и по отношение на общото им участие в отглеждането на децата:

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden („Въздействието на ползването на родителски отпуск върху участието на бащите в грижите за децата и върху отношенията с децата: уроци от Швеция“), Community, Work & Family, 11:1, 85-104, DOI: 10.1080/13668800701785346

Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007) EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES („ПОСЛЕДИЦИ ОТ РОДИТЕЛСКИЯ ОТПУСК И ЧАСОВЕТЕ ПОЛОЖЕН ТРУД ВЪРХУ АНГАЖИРАНОСТТА НА БАЩИТЕ С ТЕХНИТЕ МАЛКИ ДЕЦА“), Community, Work & Family, 10:4, 409 – 426, DOI: 4, 426 – 409 DOI: 10.1080/13668800701575069

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon и Ruth Feldman: Father's brain is sensitive to childcare experiences („Мозъкът на бащата е чувствителен към опита по полагане на грижи за деца“), Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2014, July, 111 (27) 9792 – 9797

(6)

Колкото по-силна е връзката, толкова по-вероятно е, че бащата ще се ангажира с грижи, и колкото по-голяма е ангажираността на бащата с първо дете, толкова по-голям е шансът семейство да вземе решение за второ дете.

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008) Gender Equality and Fertility in Sweden („Равенство между половете и фертилитет в Швеция“, Marriage & Family Review, 39:1 – 2, 121 – 142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (23.5.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

(COM(2017)0253 – C8‑0137/2017 – 2017/0085(COD))

Докладчик по становище: Жоел Бержерон

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия счита, че предложението за директива съответства на необходимостта от по-широк подход по отношение на равновесието между професионалния и личния живот, предвид развитието на обществото през последните години.

Комисията цели да бъдат предложени решения за преодоляване на недостатъчната представеност на жените на пазара на труда и да се подпомогне тяхното кариерно развитие чрез подобряване на условията за съвместяване на работните и личните задължения. За тази цел тя определя минимални критерии за постигане на необходимото равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място. Тя насърчава също така недискриминацията и равенството между половете като адаптира и модернизира правната рамка на ЕС.

В ЕС лицата, наети с договор на непълно работно време са предимно жени (32% от жените спрямо 8% от мъжете) поради трудностите, свързани със съвместяването на професионалния и личния живот. Разбира се, в много случаи това се изразява и в големи разлики в заплатите и пенсиите на мъжете и жените. Настоящата правна рамкова уредба на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки съдържа малко разпоредби, които насърчават мъжете да участват наравно с жените в семейните задължения. Наистина е необходимо тези недостатъци да бъдат поправени. Докладчикът напълно подкрепя конкретните цели на предложението за директива, които са насочени по-специално към подобряване на достъпа до схеми за съвместяване на професионалния и личния живот, както и към нарастване на използването на отпуски по семейни причини и гъвкави схеми на работа от страна на мъжете. Що се отнася до последния въпрос, размерът на компенсацията на родителския отпуск е от ключово значение, за да бъде той вземан по равно от мъжете и жените. Понастоящем това далеч не е така поради предвидените за родителски отпуск нищожни възнаграждения. Предложението на Комисията за закрепването на нивото на заплащане към равнището на отпуска по болест е крачка напред по този въпрос. Закрилата на детето трябва да продължи да бъде нашата главна грижа и насока. За докладчика няма съмнение, че във висшия интерес на детето е то да бъде отглеждано, обсипвано с грижи и обградено от двамата си родители по балансиран начин. Във връзка с това докладчикът счита за необходимо мъжете и жените да имат възможност да участват наравно в издръжката на семейството. Това е възможно чрез премахване на неравенствата между половете при платения и неплатения труд и чрез насърчаване на справедливо споделяне на отговорностите и на грижите за децата и близките, които се нуждаят от грижи.

Въпреки това изискванията и трудностите, които са в тежест на работодателите, не трябва да се пренебрегват, особено в случая на съвсем малко предприятие от две или три лица. Действително вземането на родителския отпуск може да представлява реална заплаха за такова предприятие. Докладчикът държи в това отношение да се предвиди по-добра рамкова уредба за защита на работодателите, но и да се избегне злоупотреба в случай на отсъствие от работа по спешни семейни причини. Във връзка с това от съществено значение е представянето на удостоверителни документи и дори е необходимо правото на родителски отпуск да се обуслови с наличието на определен период на трудова заетост или стаж, който не надхвърля девет месеца. Отпуските за полагане на грижи следва също да бъдат регулирани с цел да се защити работодателят от злоупотреба с правото. В същото време е от съществено значение да се даде възможност на работниците, които желаят да се грижат за близък роднина, да намерят по-добър баланс между личния и професионалния си живот и по-специално да не им се налага да напуснат окончателно пазара на труда.

Докладчикът желае също така да уточни, че положението на родителите на деца с увреждания или тежки заболявания, а също и случаите на раждания или осиновявания на повече от едно дете не са взети предвид от Комисията. Тя счита, че в такива ситуации би трябвало продължителността на родителския отпуск да може да бъде удвоена.

Накрая, същото трябва да важи и за самотните родители – положение, което непрекъснато нараства и не трябва да се пренебрегва.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Равенството между мъжете и жените е основен принцип на Съюза. Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз насърчаването на равенството между жените и мъжете е една от целите на Съюза. По подобен начин член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда изискване равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.

(2)  Равенството между мъжете и жените е основен принцип на Съюза. Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз насърчаването на равенството между жените и мъжете е една от целите на Съюза. По подобен начин член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда изискване равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението. Настоящата директива допринася за постигането на тези цели, като премахва различията, укрепва равенството между половете, насърчава високо ниво на заетост и консолидира социалното измерение на Съюза, както и подобрява сближаването във възходяща посока на държавите членки по отношение на социалните обезщетения.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Член 33 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск след раждане или осиновяване на дете, за да може да се съчетава семейният и професионалният живот.

(3)  Член 33 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) предвижда правна, икономическа и социална закрила на семейството, право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск след раждане или осиновяване на дете, за да може да се съчетава семейният и професионалният живот.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Хората с увреждания следва да имат право на подпомагане на доходите, което осигурява достоен живот, на услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото, както и на работна среда, приспособена към техните нужди.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Равното третиране и равните възможности на мъжете и жените следва да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително при участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата. Жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Политиките за равновесие между професионалния и личния живот следва да допринасят за постигането на равенство между половете чрез насърчаване на участието на жените на пазара на труда, което на свой ред ще улесни поемането от страна на мъжете на отговорностите за полагане на грижи наравно с жените и преодоляването на неравнопоставеността между половете в доходите и заплащането. Подобни политики трябва да вземат предвид демографските промени, включително последиците от застаряването на населението.

(5)  Политиките за равновесие между професионалния и личния живот следва да допринасят за постигането на равенство между половете чрез насърчаване на участието на жените на пазара на труда и насърчаване на участието и ролята на мъжете в семейния живот в съответствие с член 24 от Хартата, в който се посочва, че всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес, в полза на справедливото споделяне на отговорностите за отглеждането и полагането на грижи за децата, като с това се допринася за преодоляване на неравнопоставеността между половете в доходите, заплащането и пенсиите. Подобни политики трябва да вземат предвид демографските промени, включително последиците от застаряването на населението. В този контекст насърчаването на по-добро равновесие между личния и професионалния живот може да бъде важен стимул за повишаване на раждаемостта.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Според данните от октомври 2017 г. (статистически данни на Комисията) равнището на заетост при мъжете в Съюза е 71,9%, а при жените – 61,4%, въпреки по-високото равнище на образование на жените.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въпреки това равновесието между професионалния и личния живот продължава да бъде значително предизвикателство за много родители и работници с отговорности за полагане на грижи, което се отразява отрицателно на заетостта сред жените. Важен фактор, който допринася за по-слабото участие на жените на пазара на труда, е трудното постигане на равновесие между професионалните и личните задължения. Когато жените имат деца, се наблюдава тенденция те да бъдат ангажирани по-малко часове в платена заетост и да прекарват повече време, изпълнявайки отговорности за полагане на грижи, за които не получават заплащане. Доказано е, че присъствието на болен роднина или на роднина, нуждаещ се от грижи, също има отрицателни последици за заетостта сред жените, в резултат на което някои жени напускат окончателно пазара на труда.

(7)  Увеличаването на броя на домакинствата, в които и двамата партньори работят, доведе до увеличаване на интензивността на работата и до повече затруднения при постигането на равновесие между професионалния и личния живот и искания за подобно равновесие. В резултат на това равновесието между професионалния и личния живот продължава да бъде значително предизвикателство за много родители и работници с отговорности за полагане на грижи, което се отразява отрицателно на заетостта сред жените. Важен фактор, който допринася за по-слабото участие на жените на пазара на труда, е трудното постигане на равновесие между професионалните и личните задължения. Когато жените имат деца, възрастни роднини, нуждаещи се от грижи, или преки роднини с инвалидизиращо хронично заболяване, те са принудени да бъдат ангажирани по-малко часове в платена заетост и прекарват повече време, изпълнявайки отговорности за полагане на грижи, за които не получават заплащане. Това допринася до голяма степен за разликата в заплащането между половете, която в някои държави членки достига до 28% и в течение на трудовия живот се натрупва като разлика в пенсиите между половете (възлизаща средно на 40% в Съюза) и води до по-висок риск от бедност и социално изключване при жените. Доказано е, че присъствието на болен роднина или на роднина, нуждаещ се от грижи, също има отрицателни последици за заетостта сред жените, в резултат на което някои жени напускат частично или изцяло пазара на труда.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Според данни на Eurofound над три милиона лица са напуснали работа на пълно работно време, тъй като не разполагат с детски заведения или заведения за членове на семейството под тяхна грижа.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Децата следва да имат право на финансово достъпно ранно образование и финансово достъпни грижи с добро качество.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да вземат участие, еднакво с това на жените, в отговорностите за полагане на грижи. Липсата на платен отпуск по бащинство и на платен родителски отпуск в много държави членки допринася за ниския процент на ползване на такъв отпуск от бащите. Дисбалансът в структурата на политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, отнасящи се до жените и мъжете, засилва специфичните за половете различия по отношение на работата и полагането на грижи. От друга страна е доказано, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуски или гъвкави схеми на работа, влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения семеен труд, положен от жените, и оставя на жените повече време за платена заетост.

(8)  Действащата правна уредба на равнището на Съюза предвижда ограничени стимули за мъжете да вземат участие, еднакво с това на жените, в отговорностите за полагане на грижи. Не съществува хармонизирана уредба на Съюза, предвиждаща отпуск по бащинство или отпуск за гледане на болни или нуждаещи се от грижи роднини, с изключение на правилата, предвиждащи отсъствие поради форсмажорни обстоятелства. Липсата на платен отпуск по бащинство и на платен родителски отпуск в много държави членки допринася за ниския процент на ползване на такъв отпуск от бащите. Дисбалансът или неподходящото естество на структурата на политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, отнасящи се до жените и мъжете, забавят растежа, водят до отклонение от целите за социално приобщаване, излагат жените на по-голям риск от бедност, особено в напреднала възраст, и засилват специфичните за половете различия по отношение на работата и полагането на грижи. От друга страна е доказано, че използването от страна на бащите на схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуски, достатъчни стимули за ползването на такива отпуски или гъвкави схеми на работа, влияе положително върху намаляването на относителния обем на неплатения семеен труд, положен от жените, и оставя на жените повече време за платена заетост и за тяхната социална, икономическа и професионална еманципация.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Родителите и другите лица с отговорности за полагане на грижи следва да имат право на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на грижи. Жените и мъжете следва да имат равен достъп до специален отпуск, за да изпълняват своите отговорности за полагане на грижи, и следва да бъдат насърчавани да го използват по балансиран начин.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Важно е да се постигне съвместяване на професионалния, личния и семейния живот посредством широкообхватен подход, който да включва действия от законодателно или незаконодателно естество, като ефикасни стимули и мерки, например данъчни облекчения за полагане на грижи за деца и грижи за нуждаещи се лица.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Следва да се провеждат консултации със социалните партньори относно разработването и изпълнението на политиките в областта на икономиката, заетостта и социалното подпомагане в съответствие с националните практики. Те следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни споразумения в области от значение за тях, при спазване на тяхната автономност и правото им на колективни действия.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Целесъобразно е Директива 2010/18/ЕС, с която понастоящем се урежда родителският отпуск чрез привеждане в действие на рамково споразумение, сключено между социалните партньори, да бъде отменена и заменена. Настоящата директива е изготвена най-вече въз основа на правилата, установени в Директива 2010/18/ЕС, и ги допълва чрез укрепването на съществуващите права и въвеждането на нови такива.

(10)  Целесъобразно е Директива 2010/18/ЕС, с която понастоящем се урежда родителският отпуск чрез привеждане в действие на рамково споразумение, сключено между социалните партньори, да бъде отменена и заменена. Настоящата директива е изготвена най-вече въз основа на правилата, установени в Директива 2010/18/ЕС, и ги допълва чрез укрепването на съществуващите права и въвеждането на нови такива. Нищо в предложението за директива не следва да се тълкува като намаляване на вече съществуващите права съгласно тази директива.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Настоящата директива установява минимални изисквания относно отпуска по бащинство, родителския отпуск и отпуска за лица, полагащи грижи, и относно гъвкавите схеми на работа за родители и работници с отговорности за полагане на грижи. Улеснявайки съвместяването на професионалния и семейния живот за родителите и лицата, полагащи грижи, тя ще допринесе за постигане на заложените в Договорите цели за равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място и за насърчаване на високо ниво на заетост в Съюза.

(11)  Настоящата директива установява минимални изисквания относно отпуска по бащинство, родителския отпуск и отпуска за лица, полагащи грижи, и относно гъвкавите схеми на работа за родители и работници с отговорности за полагане на грижи, при спазване на националните уредби в областта на отпуските и гъвкавите схеми на работа, които съответстват на изискванията на настоящата директива, и като предоставя възможност на държавите членки и социалните партньори да определят специфичните разпоредби в тази област. Директивата зачита изцяло свободата и предпочитанията на работниците и семействата да организират живота си и не им налага задължението да се ползват от нейните разпоредби. Ако бъде постигната голяма свобода на действие при вземането на решения на индивидуално и национално равнище, като улеснява съвместяването на професионалния и семейния живот за родителите и лицата, полагащи грижи, настоящата директива ще допринесе за постигане на заложените в Договорите цели за равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място и за насърчаване на високо ниво на заетост в Съюза, както и за достоен стандарт на живот за работещите и техните семейства.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Настоящата директива следва да се прилага за всички работници, които имат трудов договор или друго трудово правоотношение. Както е предвидено понастоящем съгласно клауза 2, параграф 3 от приложението към Директива 2010/18/ЕС, това следва да включва трудови договори или трудови правоотношения, отнасящи се до работници на непълно работно време, до работници на срочен договор или до лица с трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост.

(12)  Настоящата директива следва да се прилага за всички работници, които имат трудов договор или друго трудово правоотношение. Както е предвидено понастоящем съгласно клауза 2, параграф 3 от приложението към Директива 2010/18/ЕС, това следва да включва трудови договори или трудови правоотношения, отнасящи се до работници на непълно работно време, до работници на срочен или безсрочен договор или до лица с трудов договор или в трудово правоотношение с агенция за временна заетост.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Директивата дава приоритет на установяването на добро равновесие между професионалния и личния живот, без да се прибягва до въвеждане на несигурни и нетипични условия на труд.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Настоящата директивата цели подобряване и укрепване на разпоредбите относно допустимостта и сигурността на правилата за предоставяне на родителски отпуск на родителите на деца с увреждания или с продължително тежко заболяване, най-вече за да се избегне произвол при предоставянето на отпуски за възрастовите групи извън обхвата на настоящите правила, относно въвеждането на ваучери или специални вноски за справяне с разходите за детски заведения.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За насърчаването на по-равномерното разпределение между жените и мъжете на отговорностите за полагане на грижи следва да се въведе правото на отпуск по бащинство, който бащите да вземат по повод раждането на дете. За да се вземат под внимание разликите между държавите членки, правото на отпуск по бащинство следва да не зависи от брачното или семейното положение, както е определено в националното законодателство.

(13)  За насърчаването на по-равномерното разпределение между жените и мъжете на отговорностите за полагане на грижи следва да се въведе правото на отпуск по бащинство, който вторият родител да взема, ако пожелае, по повод раждането или осиновяването на дете. За да се вземат под внимание разликите между държавите членки, правото на отпуск по бащинство следва да не зависи от брачното или семейното положение, както е определено в националното законодателство, независимо от трудовия стаж или естеството на трудовия договор.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Тъй като по-голямата част от бащите не се възползват от правото си на родителски отпуск или прехвърлят съществена част от правото си на отпуск на майките, с цел да насърчи другия родител да вземе родителски отпуск, настоящата директива, освен че запазва правото на всеки родител на родителски отпуск с продължителност поне 4 месеца съгласно предвиденото в Директива 2010/18/ЕС, удължава от един на четири месеца родителския отпуск, който не може да бъде прехвърлен от единия родител на другия.

(14)  Тъй като по-голямата част от бащите не се възползват от правото си на родителски отпуск или прехвърлят съществена част от правото си на отпуск на майките, с цел да се създадат ранни близки взаимоотношения с детето и да се насърчи другият родител да вземе родителски отпуск, настоящата директива, освен че запазва правото на всеки родител на родителски отпуск с продължителност поне 4 месеца съгласно предвиденото в Директива 2010/18/ЕС, удължава от един на четири месеца родителския отпуск, който не може да бъде прехвърлен от единия родител на другия.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се предоставят по-големи възможности на родителите да ползват родителски отпуск, докато децата им растат, правото на родителски отпуск следва да се предостави поне до навършването на 12 години на детето. Държавите членки следва да установят срока на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато подава молба за получаването на родителски отпуск, и да решат дали правото на родителски отпуск да бъде обвързано с определен период на служба. С оглед на нарастващото разнообразие от договорни взаимоотношения, за целите на изчисляването на периода на служба следва да се вземе предвид сумата на последователните срочни трудови договори с един и същ работодател. За целите на постигането на баланс между потребностите на работниците и тези на работодателите държавите членки следва също така да могат да решат дали да предоставят на работодателя правото да отложи предоставянето на родителски отпуск при определени обстоятелства. В тези случаи работодателят следва да представи основание за отлагането. Като се има предвид, че при наличието на гъвкавост има по-голяма вероятност вторият родител, и по-специално бащата, да ползва правото си на такъв отпуск, работниците следва да имат възможност да поискат родителски отпуск с пълно преустановяване на работа, родителски отпуск с частично преустановяване на работа или други гъвкави форми на родителски отпуск. Работодателят следва да реши дали да приеме или не молба за други гъвкави форми на родителски отпуск, различни от родителски отпуск с пълно преустановяване на работа. Държавите членки следва също така да преценят дали условията и подробните разпоредби във връзка с родителския отпуск следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на родителите в особено неравностойно положение.

(15)  За да се предоставят по-големи възможности на родителите да ползват родителски отпуск, докато децата им растат, правото на родителски отпуск следва да се предостави поне до навършването на 13 години на детето. Държавите членки следва да установят срока на предизвестието, което работникът отправя до работодателя, когато подава молба за получаването на родителски отпуск. За целите на постигането на баланс между потребностите на работниците и тези на работодателите държавите членки следва също така да могат да решат дали да предоставят на работодателя правото да отложи предоставянето на родителски отпуск при определени обстоятелства. В тези случаи работодателят следва да представи в писмена форма основание за отлагането. Като се има предвид, че при наличието на гъвкавост има по-голяма вероятност вторият родител, и по-специално бащата, да ползва правото си на такъв отпуск, работниците следва да имат възможност да поискат родителски отпуск с пълно преустановяване на работа, родителски отпуск с частично преустановяване на работа или други гъвкави форми на родителски отпуск. Работодателят следва да реши дали да приеме или не молба за други гъвкави форми на родителски отпуск, различни от родителски отпуск с пълно преустановяване на работа. Държавите членки следва също така да преценят дали условията и подробните разпоредби във връзка с родителския отпуск следва да бъдат адаптирани към специфичните нужди на родителите в особено неравностойно положение (самотни родители, деца с увреждания, тежки заболявания).

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел улесняване на завръщането на работа след родителски отпуск работниците и работодателите следва да бъдат насърчавани да поддържат контакт по време на отпуска и могат да предприемат всякакви подходящи мерки за реинтеграция, решението за които се взема съвместно от заинтересованите страни при спазване на националното законодателство, колективните трудови договори и установената практика.

(16)  С цел улесняване на завръщането на работа след родителски отпуск работниците и работодателите следва да предприемат всякакви подходящи мерки за реинтеграция, решението за които се взема съвместно от заинтересованите страни при спазване на националното законодателство, колективните трудови договори и установената практика.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В допълнение към правото на отпуск за лица, полагащи грижи, предвидено в настоящата директива, всички работници следва да запазят правото си да отсъстват от работа поради форсмажорни обстоятелства по неотложни и неочаквани семейни причини, предвидено понастоящем в Директива 2010/18/ЕС, при условията, определени от държавите членки.

(18)  В допълнение към правото на отпуск за лица, полагащи грижи, предвидено в настоящата директива, всички работници следва да запазят правото си да отсъстват от работа поради неотложни и неочаквани семейни причини, предвидено понастоящем в Директива 2010/18/ЕС, при условията, определени от държавите членки.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел увеличаване на стимулите за работниците с деца и с отговорности за полагане на грижи, особено за мъжете, да се възползват от периодите на отпуск, предвидени в настоящата директива, те следва да имат правото на адекватно обезщетение, докато са в отпуск. Размерът на обезщетението следва да бъде поне еднакъв с размера на обезщетението, което съответният работник би получил при отпуск по болест. Държавите членки следва да вземат под внимание значението на непрекъсваемостта на правото на социално осигуряване, включително здравно осигуряване.

(19)  С цел увеличаване на стимулите за работниците с деца и с отговорности за полагане на грижи, особено за мъжете, да се възползват от периодите на отпуск, предвидени в настоящата директива, те следва да имат правото на адекватно обезщетение, докато са в отпуск. Размерът на обезщетението следва да бъде подходящ и не по-малък от размера на обезщетението, което съответният работник би получил при отпуск по болест. Държавите членки следва да вземат под внимание значението на непрекъсваемостта на правото на социално осигуряване, включително здравно осигуряване.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел насърчаване на работещите родители и лица, полагащи грижи, да продължат да бъдат част от работната сила, тези работници следва да могат да адаптират работното си време спрямо своите лични потребности и предпочитания. Поради това работещите родители и лица, полагащи грижи, следва да могат да поискат гъвкави схеми на работа, което означава, че работниците ще имат възможност да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време, за целите на полагането на грижи. С цел да се вземат предвид потребностите на работодателите и работниците, държавите членки следва да разполагат с възможност за ограничаване на продължителността на гъвкавите схеми на работа, включително на съкращаването на работното време. Работата на непълно работно време се оказа полезна схема, позволяваща на някои жени да останат на пазара на труда, след като станат майки, но по-дългите периоди на съкратено работно време могат да доведат до по-ниски социалноосигурителни вноски, изразяващи се в намаляване на пенсионните права или липса на такива. Окончателното решение за одобряване или отхвърляне на молбата на работник за гъвкава схема на работа следва да бъде взето от работодателя. Конкретните обстоятелства, оправдаващи нуждата от гъвкава схема на работа, могат да се променят. Поради това работниците следва не само да имат право да се върнат към първоначалния модел на работа в края на определен договорен период, но и да могат да поискат да направят това по всяко време, когато настъпи промяна в конкретните обстоятелства.

(21)  С цел насърчаване на работещите родители и лица, полагащи грижи, да продължат да бъдат част от работната сила, работодателите следва да им дадат възможност да адаптират работното си време спрямо своите лични потребности и предпочитание. Без да злоупотребяват с това право, работещите родители и лица, полагащи грижи, следва да могат да поискат гъвкави схеми на работа, което означава, че работниците ще имат възможност да адаптират своите модели на работа, включително чрез използването на схеми на работа от разстояние, гъвкаво работно време или съкращаване на работното време, за целите на полагането на грижи. С цел да се вземат предвид потребностите на работодателите и работниците и да се гарантира, че между тях има подобаващо равновесие, държавите членки следва да разполагат с възможност за ограничаване на продължителността на работата на непълно работно време, като дават предимство на други гъвкави схеми на работа. Работата на непълно работно време действително се оказа полезна схема, позволяваща на някои жени да останат на пазара на труда, след като станат майки или ако имат други семейни отговорности, но по-дългите периоди на съкратено работно време могат да доведат до по-ниски социалноосигурителни вноски, изразяващи се в намаляване на пенсионните права или липса на такива. Окончателното решение за одобряване или отхвърляне на молбата на работник за гъвкава схема на работа следва да бъде взето от работодателя. Конкретните обстоятелства, оправдаващи нуждата от гъвкава схема на работа, могат да се променят. Поради това работниците следва не само да имат право да се върнат към първоначалния модел на работа в края на определен договорен период, но и да могат да поискат да направят това по всяко време, когато настъпи промяна в конкретните обстоятелства.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или на гъвкави схеми на работа, следва да бъдат защитени срещу дискриминация или по-неблагоприятно третиране заради това.

(23)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или на гъвкави схеми на работа, следва да бъдат защитени срещу дискриминация, ответни мерки или по-неблагоприятно третиране заради това. Упражняването на правото на отпуск или на гъвкави схеми на работа следва да не води до неблагоприятни последици за равнището на заетостта или за други условия на труд.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или правото си да поискат гъвкави схеми на работа, предвидени в настоящата директива, следва да се ползват със закрила срещу уволнение и подготвянето на евентуално уволнение заради това, че са подали молба за такъв отпуск или са го ползвали или че са упражнили правото си да поискат гъвкави схеми на работа. Когато работниците смятат, че са били уволнени по тези причини, те следва да могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението.

(24)  Работниците, упражняващи правото си на отпуск или правото си да поискат гъвкави схеми на работа, предвидени в настоящата директива, следва да се ползват със закрила срещу уволнение, натиск и тормоз в ущърб на работника, и подготвянето на евентуално уволнение заради това, че са подали молба за такъв отпуск или са го ползвали или че са упражнили правото си да поискат гъвкави схеми на работа. Когато работниците смятат, че са били уволнени по тези причини, те следва да могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива установява минимални изисквания, насочени към постигането на равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място чрез улесняване на съвместяването на професионалния и семейния живот за работещите родители и лица, полагащи грижи.

Настоящата директива установява минимални изисквания, насочени към постигането на равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място във връзка със социалните права и заплащането чрез улесняване на съвместяването на професионалния и семейния живот за работещите родители и лица, полагащи грижи.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага по отношение на всички работници, мъже и жени, които имат трудов договор или трудово правоотношение.

Настоящата директива се прилага по отношение на всички работници, както мъже, така и жени, които имат трудов договор или трудово правоотношение, както са определени от закона, от колективни трудови договори и/или от приложимата във всяка държава членка практика.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „отпуск по бащинство“ означава отпуск от работа, който бащата взема по повод раждането на дете;

а)  „отпуск по бащинство“ означава платен отпуск от работа, който вторият родител взема по повод раждането или осиновяването на дете;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „родителски отпуск“ означава отпуск от работа на основание раждане или осиновяване на дете с цел полагането на грижи за това дете;

б)  „родителски отпуск“ означава платен отпуск от работа на основание раждане или осиновяване на дете с цел полагането на грижи за това дете;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  „самотен родител“ означава лице, което не е встъпило нито в брак, нито в партньорство, както е определено от националното законодателство, и което носи еднолична родителска отговорност за детето.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че бащите имат право да вземат отпуск по бащинство с продължителност най-малко десет работни дни по повод раждането на дете.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че вторият родител има право да взема задължително платен отпуск по бащинство с продължителност най-малко четиринадесет работни дни по повод раждането или осиновяването на дете или най-малко петнадесет работни дни по повод на раждането или осиновяването на повече от едно дете.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Правото на отпуск по бащинство, посочено в параграф 1, се предоставя независимо от трудовия стаж и естеството на трудовия договор на втория родител.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат индивидуално право на родителски отпуск с продължителност най-малко четири месеца, който трябва да бъде взет преди детето да навърши определена възраст, която е поне 12 години.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат индивидуално право на родителски отпуск с продължителност най-малко шест месеца, който трябва да бъде взет преди детето да навърши определена възраст, която е поне 13 години.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Продължителността на родителския отпуск се удвоява за самотните родители.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато държавите членки предоставят възможност единият родител да прехвърли правото си на родителски отпуск на другия родител, те гарантират, че поне четири месеца родителски отпуск не могат да бъдат прехвърлени.

2.  Когато държавите членки предоставят възможност единият родител да прехвърли правото си на родителски отпуск на другия родител, те гарантират, че поне четири месеца родителски отпуск не могат да бъдат прехвърлени. Продължителността на родителския отпуск се удвоява за родители, които се грижат за дете с увреждане или тежко заболяване.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да поставят като условие за предоставяне на правото на родителски отпуск наличието на определен период, в който лицето е работило на дадено място, или наличието на трудов стаж, който не надхвърля една година. В случай на последователни срочни договори с един и същ работодател по смисъла на Директива 1999/70/ЕО на Съвета 21 при изчисляване на даващия съответното право период се взема предвид сумата на тези договори.

4.  Държавите членки могат да поставят като условие за предоставяне на правото на родителски отпуск наличието на определен период, в който лицето е работило на дадено място, или наличието на трудов стаж, който не надхвърля девет месеца. В случай на последователни срочни договори с един и същ работодател по смисъла на Директива 1999/70/ЕО на Съвета 21 при изчисляване на даващия съответното право период задължително се взема предвид сумата на тези договори.

__________________

__________________

21 Директива на Съвета от 28 юни 1999 година относно рамковото споразумение за срочната работа, сключено между CES, UNICE и CEEP (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43).

21 Директива на Съвета от 28 юни 1999 година относно рамковото споразумение за срочната работа, сключено между CES, UNICE и CEEP (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43).

Изменение    39

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Работниците се информират писмено при наемането на работа за техните права и задължения, произтичащи от трудовите правоотношения, включително по време на изпитателния им срок.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки преценяват дали е необходимо условията за достъп до родителски отпуск и подробните условия за ползването на родителски отпуск да бъдат адаптирани към нуждите на осиновителите, на родителите с увреждания и на родителите на деца с увреждания или продължително заболяване.

7.  Държавите членки преценяват дали е необходимо условията за достъп до родителски отпуск и подробните условия за ползването на родителски отпуск да бъдат разширени, така че да отговорят на нуждите на осиновителите, на родителите с увреждания, на самотните родители (семейства с един родител) и на родителите на деца с увреждания или продължително тежко заболяване. По-специално за родителите на деца с увреждания или с тежки заболявания, удостоверени от здравните органи на държавата членка, се забранява отхвърлянето на исканията за родителски отпуск.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите действия, за да гарантират, че работниците имат право на отпуск за лица, полагащи грижи, с продължителност най-малко пет работни дни годишно за всеки работник. Ползването на това право може да зависи от представянето на подходящ документ, удостоверяващ медицинското състояние на роднината на работника.

Държавите членки предприемат необходимите действия, за да гарантират, че работниците имат право на платен отпуск за лица, полагащи грижи, с продължителност най-малко седем работни дни годишно за всеки работник. Ползването на това право зависи от представянето на подходящ документ, удостоверяващ медицинското състояние на роднината на работника.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Отпуск за майки с увреждане и втори родител с увреждане

 

Държавите членки гарантират, че продължителността на различните отпуски, описани в настоящата директива, може да се увеличава с най-малко 50% в случаите, когато майката или вторият родител страда от увреждане.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат право да отсъстват от работа поради форсмажорни обстоятелства по неотложни семейни причини в случай на заболяване или инцидент, които налагат незабавното присъствие на работника Държавите членки могат да ограничат правото на отсъствие от работа поради форсмажорни обстоятелства до определен период от време за дадена година или за даден случай или и двете.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците имат право да отсъстват от работа поради форсмажорни обстоятелства по неотложни семейни причини в случай на заболяване или инцидент, които налагат незабавното присъствие на работника Държавите членки могат да обвържат правото на отсъствие от работа поради форсмажорни обстоятелства с условие за представяне на доказателства, които те считат за подходящи.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с контекста на национално равнище, например националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, и като се вземат предвид правомощията, делегирани на социалните партньори, държавите членки гарантират, че работниците, упражняващи право на отпуск, посочено в член 4, член 5 или член 6, ще получат заплащане или адекватно обезщетение, чийто размер следва да бъде поне еднакъв с размера, който съответният работник би получил, ако вземе отпуск по болест.

В съответствие с контекста на национално равнище, например националното законодателство, колективните споразумения и/или установената практика, и като се вземат предвид правомощията, делегирани на социалните партньори, държавите членки гарантират, че работниците, упражняващи право на отпуск, посочено в член 4, член 5 или член 6, ще получат заплащане, данъчно облекчение или адекватно обезщетение, чийто размер следва да бъде не по-малък от размера, който съответният работник би получил, ако вземе отпуск по болест.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците с деца до определена възраст, която е поне 12 години, и лицата, полагащи грижи, имат право да поискат гъвкави схеми на работа за целите на полагането на грижи. Продължителността на подобни гъвкави схеми на работа може да бъде ограничена в разумна степен.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците с деца до определена възраст, която е поне 13 години, и лицата, полагащи грижи, имат право да поискат гъвкави схеми на работа за целите на полагането на грижи. Продължителността на подобни гъвкави схеми на работа може да бъде ограничена в разумна степен.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работодателите разглеждат исканията за посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа и дават съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците. Работодателите обосновават всяко отхвърляне на такова искане.

2.  Работодателите разглеждат исканията за посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа и дават съответния отговор в писмен вид, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците. Работодателите обосновават писмено всяко отхвърляне на такова искане.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато продължителността на посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа е ограничена във времето, в края на договорения период работникът има право да се върне към първоначалния модел на работа. Също така работникът има право да поиска да се върне към първоначалния модел на работа при настъпването на промяна в обстоятелствата, която оправдава това. Работодателите са задължени да разгледат тези искания и да дадат съответния отговор, като вземат под внимание както нуждите на работодателите, така и тези на работниците.

3.  Когато продължителността на посочените в параграф 1 гъвкави схеми на работа е ограничена във времето, в края на договорения период работникът има право да се върне към първоначалния модел на работа. Следва да се предвидят разпоредби за преходен период на защита след завръщането на работника на работа, за да се даде възможност на работника по-лесно и ефективно да се реинтегрира в професионалния живот, като се вземе предвид, че в този период на защита използването на новите технологии може да подпомогне работниците за по-бързо навлизане в работата по траен и по-гъвкав начин, при същевременно актуализиране на техните умения. Работникът има право да поиска да се върне към първоначалния модел на работа при същото равнище на заетост. Работодателите обосновават писмено всяко отхвърляне на такова искане.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на по-неблагоприятното третиране на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото на гъвкави схеми на работа, посочено в член 9.

Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на дискриминацията и по-неблагоприятното третиране на работници заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото на гъвкави схеми на работа, посочено в член 9.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работниците, които смятат, че са били уволнени заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото да поискат гъвкави схеми на работа, посочено в член 9, могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят представя тези причини в писмена форма.

2.  Работниците, които смятат, че са били уволнени заради подаване на молба за отпуск, посочен в член 4, член 5 или член 6, заради ползване на такъв отпуск или заради упражняване на правото да поискат гъвкави схеми на работа, посочено в член 9, имат право да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят е задължен да представи своевременно тези причини в писмена форма.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Те могат да бъдат под формата на глоба. Те могат да включват също така плащането на обезщетение.

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на санкции, които са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат необходимите мерки за закрила на работниците, включително на работниците, които са представители на служителите, срещу неблагоприятно третиране от страна на работодателя или неблагоприятни последици вследствие на жалба, подадена в рамките на предприятието, или на правно производство, образувано с цел постигането на съответствие с правилата, предвидени в настоящата директива.

Държавите членки въвеждат необходимите мерки за закрила на работниците срещу неблагоприятно третиране от страна на работодателя или неблагоприятни последици вследствие на жалба, подадена в рамките на предприятието, или на правно производство, образувано с цел постигането на съответствие с правилата, предвидени в настоящата директива.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че органът или органите, определени съгласно член 20 от Директива 2006/54/ЕО за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране на родителите и лицата, полагащи грижи, без дискриминация, основана на пола, са компетентни и по въпросите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Без да се засягат правомощията на службите по инспекция на труда или други органи, включително на социалните служби, които отговарят за наблюдение на спазването на правата на работниците, държавите членки гарантират, че органът или органите, определени съгласно член 20 от Директива 2006/54/ЕО за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране на родителите и лицата, полагащи грижи, без дискриминация, основана на пола, са компетентни и по въпросите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-благоприятни за работниците от предвидените в настоящата директива. Те гарантират обаче, че поне четири месеца от родителския отпуск не могат да бъдат прехвърляни в съответствие с член 5, параграф 2.

Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-благоприятни за работниците от предвидените в настоящата директива, но не понижават стандартите, съществуващи в тяхното национално законодателство. Те гарантират обаче, че поне четири месеца от родителския отпуск не могат да бъдат прехвърляни в съответствие с член 5, параграф 2 и че защитата на отпуска е задължителна за родителите на деца с увреждания и тежки заболявания, удостоверени от здравните органи на държавата членка.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до пет години след влизането в сила на настоящата директива държавите членки съобщават на Комисията цялата нужна информация за прилагането на настоящата директива, за да може Комисията да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.

1.  В срок до ... [три години след влизането в сила на настоящата директива] държавите членки съобщават на Комисията цялата нужна информация за прилагането на настоящата директива и представят задълбочена оценка на въздействието на директивата върху статистическите данни за заетостта на жените, придружена, ако е необходимо, от законодателно предложение.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

Позовавания

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.5.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Joëlle Bergeron

3.5.2017

Разглеждане в комисия

9.10.2017

21.11.2017

21.2.2018

 

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mylène Troszczynski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech

S&D

Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

Позовавания

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.4.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.5.2017

FEMM

15.5.2017

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

14.9.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Дейвид Каза

3.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2018

21.2.2018

27.3.2018

15.5.2018

Дата на приемане

11.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

14

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Karima Delli, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

,

Дата на внасяне

24.8.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Arne Gericke, Jana Žitňanská

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech

S&D

Maria Arena, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Maria Noichl, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen

4

0

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 31 август 2018 г.Правна информация