Postup : 2017/0085(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0270/2018

Předložené texty :

A8-0270/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0348

ZPRÁVA     ***I
PDF 1279kWORD 167k
31.7.2018
PE 618.193v02-00 A8-0270/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: David Casa

Zpravodajka (*):

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0253),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 1 písm. i) a čl. 153 odst. 2. písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0137/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 6. prosince 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro právní záležitosti (A8-0270/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii je podpora rovnosti žen a mužů jedním z cílů Unie. Podobně článek 23 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.

(2)  Rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii patří k cílům Unie boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podpora sociální spravedlnosti a ochrany, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidarita a ochrana práv dítěte. V článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie je stanoveno, že při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. Navíc podle hlavy III Listiny základních práv Evropské unie (Listina) jsou si před zákonem všichni rovni, diskriminace se zakazuje a má být zajištěna rovnost žen a mužů ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci (články 20, 21 a 23 Listiny).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Článek 33 Listiny základních práv Evropské unie stanoví právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte v zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem.

(3)  Článek 33 Listiny stanoví právní, hospodářskou a sociální ochranu rodiny, právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte v zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Ustanovení této úmluvy tak jsou od data jejího vstupu v platnost nedílnou součástí právního řádu Evropské unie a právní předpisy Unie musí být vykládány v co největším možném rozsahu v souladu s úmluvou. Úmluva mimo jiné ve svém článku 7 stanoví, že strany přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dětem se zdravotním postižením zaručily plné užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními dětmi.

(4)  Unie a všechny členské státy jsou smluvní stranou Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a mají obecně podporovat a chránit základní práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Ustanovení této úmluvy tak jsou od data jejího vstupu v platnost nedílnou součástí právního řádu Evropské unie a právní předpisy Unie musí být vykládány v co největším možném rozsahu v souladu s úmluvou. Úmluva mimo jiné v bodu 24 preambule a v článku 7 stanoví, že strany přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dětem se zdravotním postižením zaručily plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními dětmi. Mimoto úmluva v článku 23 stanoví, že smluvní strany přijmou účinná a odpovídající opatření k odstranění diskriminace osob se zdravotním postižením ve všech záležitostech týkajících se manželství, rodiny, rodičovství a osobních vztahů na rovnoprávném základě s ostatními.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Členské státy podepsaly a ratifikovaly Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte a mají tedy zákonnou povinnosti přijmout veškerá opatření k provedení dotčených práv. Tato úmluva mimo jiné ve svém článku 18 stanoví, že rodiče nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí při tom být zájem dítěte. Tento článek také státům připomíná, že jsou povinny přijmout veškerá opatření k tomu, aby rodičům a zákonným zástupcům poskytovaly potřebnou pomoc při plnění jejich úkolu výchovy dětí a zabezpečily rozvoj institucí, zařízení a služeb pro děti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Politiky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by měly přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, že podpoří účast žen na trhu práce, usnadní mužům sdílet s ženami pečovatelské povinnosti na rovnoprávném základě a odstraní rozdíly mezi ženami a muži v oblasti příjmů a odměny. Tyto politiky by měly zohlednit demografické změny včetně dopadů stárnutí populace.

(5)  Politiky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by měly přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, že podpoří účast žen na trhu práce, poskytnou mužům motivaci a usnadní jim sdílet s ženami pečovatelské povinnosti na rovnoprávném základě a odstraní rozdíly mezi ženami a muži v oblasti příjmů, odměny a důchodu. Tyto politiky by měly zohlednit odstraňování genderových stereotypů, uznávání a přerozdělování pečovatelských povinností a stanovení a provádění norem kvality pro veškeré typy pečovatelských služeb a vzít na vědomí demografické změny včetně dopadů stárnutí populace a jeho vlivu na pečovatelské povinnosti. Řešení výzvy způsobené demografickou změnou je nezbytné pro zajištění připravenosti politik týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem na budoucí situaci v oblasti práce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat účasti zranitelných skupin žen na trhu práce.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Politiky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v souvislosti s neformálními pečovateli, kteří v současnosti bezplatně poskytují 80 % veškeré péče v Unii, jsou důležité a přiměřené výzvám spojeným s demografickými změnami. Očekává se, že tyto politiky přispějí ke zmírňování dopadu zvyšující se poptávky po pečovatelských službách na jedné straně a vývoje směřujícího k menším a zeměpisně více rozptýleným rodinám a rostoucího počtu žen vstupujících na trh práci na straně druhé, což jsou faktory omezující potenciál v oblasti neformální péče. Vzhledem k rozšířenosti neformální péče v Unii spolu s tlakem na veřejné výdaje v některých zemích se očekává, že tato forma podpory bude mít v budoucnu ještě větší význam. Je proto zřejmé, že neformální péči je nutné podporovat a že jsou nezbytná opatření, která pečovatelům umožní poskytovat péči a zároveň pracovat.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Cílem evropského pilíře sociálních práv, který vyhlásily orgány Unie dne 17. listopadu 2017, je zajistit občanům Unie nová a účinnější práva. Pilíř se zakládá na 20 klíčových zásadách, včetně zásady 2 týkající se rovnosti žen a mužů, zásady 3 týkající se rovnosti příležitostí a zásady 9 týkající se rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Zásada 9 stanoví, že „rodiče a osoby s pečovatelskými povinnostmi mají právo na vhodnou dovolenou, uzpůsobené uspořádání pracovní doby a přístup k pečovatelským službám. Ženy a muži musí mít rovný přístup ke zvláštním dovoleným, aby mohli plnit své pečovatelské povinnosti, a musí být motivováni k jejich vyváženému využití.“

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Rodiče a další osoby s pečovatelskými povinnostmi by měli mít právo na vhodnou dovolenou, uzpůsobené uspořádání pracovní doby a přístup k pečovatelským službám. Ženy a muži by měli mít rovný přístup ke zvláštním dovoleným, aby mohli plnit své pečovatelské povinnosti, a měli by být motivováni k jejich vyváženému využití.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Ve zprávě Evropského parlamentu ze dne 18. června 2013 nazvané „Dopad krize na přístup zranitelných skupin k péči“ se vysloveně vyzývá Komise k předložení návrhu směrnice o dovolené pro pečovatele.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6d)  Na základě údajů Komise (Eurostat) z října 2017 byla míra zaměstnanosti mužů v Unii na úrovni 71,9 % ve srovnání s mírou zaměstnanosti žen na úrovni 61,4 %, bez ohledu na skutečnost, že ženy dosahují vyšší úroveň vzdělání.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem však pro mnoho rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi zůstává značným problémem, který má negativní dopad na zaměstnanost žen. Významným faktorem přispívajícím k nedostatečnému zastoupení žen na trhu práce je obtížné dosažení rovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi. Když mají děti, pracují ženy obvykle méně hodin v placeném zaměstnání a tráví více času plněním neplacených pečovatelských povinností. Ukázalo se, že zaměstnanost žen je negativně ovlivněna také tehdy, mají-li nemocného nebo závislého rodinného příslušníka, což některé ženy vede k tomu, že odejdou z trhu práce úplně.

(7)  Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem pro mnoho rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi zůstává značným problémem, který má negativní dopad na zaměstnanost žen. Rozhodujícím faktorem přispívajícím k nedostatečnému zastoupení žen na trhu práce je kromě diskriminace při přístupu k zaměstnání a v oblasti jejich postavení v zaměstnání, odměňování a typu zaměstnání, které jsou pro ně dostupné, také to, že je obtížné dosáhnout rovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi. Když mají děti, pracují ženy obvykle méně hodin v placeném zaměstnání a tráví více času plněním neplacených pečovatelských úkolů. Kromě toho vzrůstá trend prodlužovat pracovní dobu až do pozdních večerních hodin a v určitých odvětvích převládá noční práce nebo práce o státních svátcích, což pracovníkům ztěžuje sladění práce s jejich povinnostmi vůči dětem a jiným rodinným příslušníkům nebo osobám z jejich bezprostředního okolí, které potřebují péči nebo podporu. Ukázalo se, že zaměstnanost žen je negativně ovlivněna také tehdy, mají-li rodinného příslušníka, o něhož je třeba pečovat nebo mu pomáhat, což řadu žen vede k tomu, že částečně nebo úplně odejdou z trhu práce. To zase má negativní dopad na sociální zabezpečení a důchodová práva těchto pečovatelů, což v některých případech vede ke zvýšenému riziku chudoby a sociálního vyloučení, zejména ve stáří. Výzkum a praxe dokazují výhody pro zaměstnavatele spojené s řešením potřeb pracujících pečujících osob, které vedou k lepším výsledkům, jako je menší počet absencí v práci, větší schopnost přilákat zaměstnance a udržet a motivovat je.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Ukázalo se, že nabídka kvalitních, přístupných a finančně dosažitelných zařízení péče o děti a rodinné příslušníky, kteří potřebují péči nebo podporu, je klíčovým prvkem politik usilujících o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, které usnadňují matkám rychlý návrat do práce a zvyšují účast žen na pracovním trhu. V roce 2018 nicméně většina členských států stále ještě neměla splněny barcelonské cíle z roku 2002 týkající se péče o děti. Splnění těchto cílů má zásadní význam pro to, aby se ženám umožnilo plné zapojení do pracovního života, a pro řešení této situace bude klíčové upřednostnění investic do kvalitních, přístupných a finančně dosažitelných komunitních služeb péče o děti v příštím víceletém finančním rámci. Stanovení individuální pečovatelské dovolené by nemělo sloužit jako náhrada profesionálních, přístupných, finančně dosažitelných a vysoce kvalitních služeb komunitní péče.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Současný právní rámec Unie nabízí omezené pobídky motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností. Skutečnost, že v mnoha členských státech placená otcovská a rodičovská dovolená chybí, přispívá k tomu, že otcové těchto dovolených málo využívají. Koncepce politik týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů není vyvážená, což posiluje genderové rozdíly v oblasti pracovních a pečovatelských povinností. Naopak se ukázalo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jako je dovolená nebo pružné uspořádání pracovní doby, ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání.

(8)  Současný právní rámec Unie nabízí omezené pobídky motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností. Skutečnost, že v mnoha členských státech placená otcovská a rodičovská dovolená chybí nebo že rodičovská dovolená není přenositelná, přispívá k tomu, že otcové těchto dovolených málo využívají. Koncepce politik týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů není vyvážená, což posiluje genderové stereotypy a rozdíly v oblasti pracovních a pečovatelských povinností. Naopak se ukázalo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jako je dovolená nebo uzpůsobené uspořádání pracovní doby, ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání. Mimoto výzkum nadace Eurofound ukazuje, že míra čerpání volna rodiči závisí na mnoha vzájemně propojených faktorech. Zvlášť důležitá jsou vysoce kvalitní, přístupná a finančně dosažitelná zařízení péče o děti, péče o starší osoby a osoby se zdravotním postižením; informace o typu volna, které je možné čerpat; kompenzace volna a rozdíly v odměňování; převládající modely uspořádání rodin; a míra obav pracovníků z izolace ve vztahu k trhu práce, pokud nastoupí na dovolenou. Mladí lidé jsou skupinou, která patří z hlediska všech těchto faktorů jednoznačně k nejzranitelnějším.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  V zájmu zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by se mělo čelit diskriminačním praktikám, jako je přetrvávající rozdíl v odměňování žen a mužů, aby tak bylo nakonec dosaženo větší rovnosti na trhu práce. Členské státy by měly společně se sociálními partnery a relevantními zúčastněnými stranami začlenit vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů do svých školních osnov v rámci povinné školní docházky a předškolního vzdělávání a měly by pokračovat v úsilí veřejných orgánů o poskytování informací a zvyšování povědomí. Cílem politik v oblasti rovného zacházení by mělo být řešení problému stereotypů v mužských a ženských povoláních a rolích a sociální partneři by měli plnit svou klíčovou úlohu v informování pracovníků i zaměstnavatelů a ve zvyšování jejich povědomí o boji proti diskriminaci.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  V zájmu lepšího posouzení dopadu základních a dalších souvisejících právních předpisů by měly být na místní, regionální a vnitrostátní úrovni shromážděny a zveřejněny relevantní údaje, jako je počet pracovních hodin, mzda nebo pracovní pozice, a to podle pohlaví a věku, s cílem zdokumentovat meziodvětvovou diskriminaci a cíleně a hospodárně vytvářet politiky. Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) by měly společně s vnitrostátními a regionálními orgány pro rovné zacházení neustále aktualizovat ukazatele rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, aby byly tyto údaje relevantní a včas k dispozici.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  V souladu se závěry Rady ze dne 7. prosince 2017 o posílení komunitní podpory a péče v zájmu zajištění nezávislého života jsou investice do veřejných komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením či potřebami spojenými s podporou ve stáří klíčové pro zajištění toho, aby ženy nebyly nuceny opustit trh práce nebo neměly možnost zůstat v placeném zaměstnání nebo se do něj vrátit.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d)  V zájmu vytvoření sociálně a hospodářsky udržitelné společnosti by odpovědnost za přiměřenou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem měla být rozdělena mezi pracovníky, rodiny, sociální partnery, místní a regionální orgány a všechny veřejné a soukromé zaměstnavatele a poskytovatele služeb.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Členské státy by měli neustále podporovat sociální partnery v tom, aby aktivně pokračovali v práci na způsobech, jak usnadnit sladění pracovního, soukromého a rodinného života a zlepšit rovnost žen a mužů a rovné zacházení na trhu práce, a to prostřednictvím vzdělávání, vzdělávání dospělých, zvyšování povědomí a informačních kampaní.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Při tvorbě a provádění hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky v souladu s vnitrostátními zvyklostmi by měli být konzultováni sociální partneři. Měli by být podporováni ve sjednávání a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, přičemž je třeba uznávat jejich samostatnost a právo na kolektivní akce.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je vhodné zrušit a nahradit směrnici 2010/18/EU, která v současnosti upravuje rodičovskou dovolenou tím, že provádí rámcovou smlouvu uzavřenou mezi sociálními partnery. Tato směrnice vychází zejména z pravidel stanovených ve směrnici 2010/18/EU a doplňuje je tím, že posiluje stávající práva a zavádí práva nová.

(10)  Je vhodné zrušit a nahradit směrnici 2010/18/EU, která v současnosti upravuje rodičovskou dovolenou tím, že provádí rámcovou smlouvu uzavřenou mezi sociálními partnery. Tato směrnice vychází zejména z pravidel stanovených ve směrnici 2010/18/EU a doplňuje je tím, že posiluje stávající práva a zavádí práva nová. Nic v této směrnici by nemělo být vykládáno jako omezení práv dříve platných podle uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky vztahující se k otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené a k pružnému uspořádání pracovní doby rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi. Tím, že rodičům a pečujícím osobám usnadní sladění pracovního a rodinného života, by tato směrnice měla přispět k naplňování cílů vyplývajících ze Smlouvy v oblasti rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti a podpory vysoké míry zaměstnanosti v Unii.

(11)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky vztahující se k otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené a k uzpůsobenému uspořádání pracovní doby rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi. Tím, že rodičům a pečujícím osobám usnadní sladění pracovního a rodinného života, by tato směrnice měla přispět k naplňování cílů vyplývajících ze Smlouvy v oblasti rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti a podpory vysoké míry zaměstnanosti v Unii. Navíc tato směrnice připomíná současný demografický vývoj, který vede ke zvyšování potřeb v oblasti péče v důsledku stárnutí společnosti, a tudíž k nutnosti investovat a rozvíjet dostupná, finančně dosažitelná a vysoce kvalitní zařízení péče o děti a starší osoby, která umožňují pečovatelům udržet aktivní profesní život.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v jiném pracovněprávním vztahu. Jak tomu je v současnosti podle ustanovení 2 bodu 3 přílohy směrnice 2010/18/EU, měly by být zahrnuty pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy pracovníků na částečný pracovní úvazek, pracovníků se smlouvou na dobu určitou nebo osob, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou práce.

(12)  Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v jiném pracovněprávním vztahu. Jak tomu je v současnosti podle ustanovení 2 bodu 3 přílohy směrnice 2010/18/EU, měly by být zahrnuty pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy pracovníků na částečný pracovní úvazek, pracovníků se smlouvou na dobu určitou nebo osob, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou práce. Komise by měla posoudit možnost rozšířit využívání práv stanovených v této směrnici na osoby samostatně výdělečně činné. Komise by případně měla předložit legislativní návrh na uvedeném základě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Právo Unie zajišťuje zásadu rovného zacházení mezi různými typy pracovněprávních vztahů, zakazuje jakoukoli přímou nebo nepřímou diskriminaci na základě pohlaví v záležitostech zaměstnání, povolání, sociální ochrany a přístupu ke zboží a službám, zajišťuje přenositelnost a zachování práv v případě mobility mezi členskými státy a zaručuje minimální požadavky pro přeshraniční nabývání a zachování doplňkových důchodových práv, jakož i minimální požadavky, pokud jde o transparentnost zaměstnaneckých systémů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na podporu rovnoměrnějšího rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži by mělo být pro otce zavedeno právo na otcovskou dovolenou, kterou by čerpali u příležitosti narození dítěte. Za účelem zohlednění rozdílů mezi členskými státy by se právo na otcovskou dovolenou mělo uplatnit bez ohledu na manželský nebo rodinný stav podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech.

(13)  Na posílení rovnoměrnějšího rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži by mělo být zavedeno právo na placenou otcovskou dovolenou pro otce nebo rovnocenné druhé rodiče, jak je stanoveno ve vnitrostátním právu, kterou by čerpali v době narození nebo osvojení dítěte nebo při narození mrtvého dítěte. Za účelem zohlednění rozdílů mezi členskými státy by se právo na otcovskou dovolenou mělo uplatnit bez ohledu na manželský nebo rodinný stav podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Členské státy by měly přijmout zvláštní opatření, na jejichž základě by veškeré výhody podle této směrnice byly uplatnitelné v případě, že rodiče delší dobu pobývají v zahraničí za účelem dokončení procesu mezinárodní adopce.

 

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jelikož většina otců právo na rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo značnou část svého nároku na dovolenou přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice za účelem motivování druhého rodiče k čerpání rodičovské dovolené při současném zachování práva každého rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené, které v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské dovolené, kterou nelze přenést z jednoho rodiče na druhého, z jednoho měsíce na čtyři.

(14)  Jelikož většina otců právo na rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo značnou část svého nároku na dovolenou přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice za účelem motivování druhého rodiče k čerpání rodičovské dovolené při současném zachování práva každého rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené, které v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské dovolené, kterou nelze přenést z jednoho rodiče na druhého, z jednoho měsíce na čtyři. Zajištění toho, aby čtyři měsíce rodičovské dovolené byly k dispozici výlučně mužům a nebylo možné je převést na druhého rodiče, motivuje otce k jejímu čerpání, a podporuje tak otcovství. Rovněž podporuje a usnadňuje opětovné začlenění matek do práce po mateřské a rodičovské dovolené. Vytvoření podmínek pro vyváženější rozdělení pečovatelských povinností mezi oba rodiče zcela jistě přispívá k vyšší míře zapojení mužů a žen do zaměstnání.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby rodiče měli větší možnost využít rodičovskou dovolenou, jak jejich děti vyrůstají, mělo by být právo na rodičovskou dovolenou přiznáno až do doby, kdy je dítěti nejméně dvanáct let. Členské státy by měly mít možnost určit lhůtu pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, když žádá o rodičovskou dovolenou, a rozhodnout, zda lze právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky určité doby trvání pracovního poměru. S ohledem na rostoucí rozmanitost smluvních ujednání by se pro účely výpočtu doby trvání pracovního poměru měl zohlednit souhrn po sobě jdoucích smluv na dobu určitou u téhož zaměstnavatele. Za účelem nalezení rovnováhy mezi potřebami pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by členské státy měly mít také možnost rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel může být za určitých okolností oprávněn k odkladu poskytnutí rodičovské dovolené. V těchto případech by měl zaměstnavatel poskytnout odůvodnění odkladu.

(15)  Aby rodiče měli větší možnost využít rodičovskou dovolenou, jak jejich děti vyrůstají, mělo by být právo na rodičovskou dovolenou přiznáno až do doby, kdy je dítěti nejméně deset let. Členské státy by měly mít možnost určit, a to zejména s ohledem na omezení, kterým čelí mikropodniky a malé a střední podniky, přiměřenou lhůtu pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, když žádá o rodičovskou dovolenou, a rozhodnout, zda lze právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky určité doby trvání pracovního poměru. Členské státy by měly mít možnost zavést požadavek minimální doby trvání pracovního poměru v délce nejvýše šesti měsíců, než je pracovník oprávněn tohoto práva využít. S ohledem na rostoucí rozmanitost smluvních ujednání by se pro účely výpočtu doby trvání pracovního poměru měl zohlednit souhrn po sobě jdoucích smluv na dobu určitou u téhož zaměstnavatele. Za účelem nalezení rovnováhy mezi potřebami pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by členské státy měly také rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel může být za objektivních okolností oprávněn k odkladu poskytnutí rodičovské dovolené o přiměřené časové období. V těchto případech by měl zaměstnavatel poskytnout písemné odůvodnění odkladu.

Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména otec, svého nároku na tuto dovolenou využije, měli by mít pracovníci možnost žádat o čerpání rodičovské dovolené na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby nebo v jiných pružných formách. Mělo by být na zaměstnavateli, zda takovou žádost o rodičovskou dovolenou v jiných pružných formách než na celou pracovní dobu přijme. Členské státy by měly také posoudit, zda by podmínky a podrobná pravidla pro rodičovskou dovolenou měly být přizpůsobeny specifickým potřebám zvláště znevýhodněných rodičů.

Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména otec, svého nároku na tuto dovolenou využije, měli by mít pracovníci možnost žádat o čerpání rodičovské dovolené na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby nebo v jiných pružných formách. Mělo by být na zaměstnavateli, zda takovou žádost o rodičovskou dovolenou v jiných pružných formách než na celou pracovní dobu přijme. Členské státy by měly také posoudit, zda by podmínky a podrobná pravidla pro rodičovskou dovolenou měly být přizpůsobeny specifickým potřebám zvláště znevýhodněných rodičů, zejména pokud jde o děti se zdravotním postižením, psychickým zdravotním problémem nebo vážným zdravotním stavem či nemocí, jakož i pokud jde o osamělé rodiče, kteří by měli mít přístup přinejmenším ke stejné úrovni práv a ochrany, jakou zaručuje rodičům tato směrnice, a kteří mohou využívat zvláštní ustanovení v souladu s vnitrostátními právními předpisy vzhledem ke své specifické situaci.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené by pracovníci i zaměstnavatelé měli být podporováni v tom, aby v průběhu dovolené udržovali kontakty, a mohou činit jakákoli opatření vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení do práce po ukončení dovolené, o kterých mezi sebou rozhodnou dotčené strany s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, kolektivním smlouvám a zvyklostem.

(16)  Pro usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené by pracovníci i zaměstnavatelé měli být podporováni v tom, aby v průběhu dovolené udržovali dobrovolné kontakty, a mohou činit jakákoli opatření vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení do práce po ukončení dovolené, o kterých mezi sebou rozhodnou dotčené strany, jako jsou odborná příprava nebo rekvalifikace, s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, kolektivním smlouvám a zvyklostem. Mělo by být jasně stanoveno, že pracovníci, kteří si nepřejí udržovat kontakty, nejsou povinni tak činit a nesmějí být žádným způsobem diskriminováni. Dále by měli zaměstnavatelé pracovníky během jejich dovolené nebo uzpůsobeného uspořádání pracovní doby informovat o jakékoli odborné přípravě nabízené ostatním pracovníkům, o postupech povyšování a interních volných pracovních místech, a tito pracovníci by si měli ponechat právo se jich účastnit.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby muži a ženy pečující o staršího rodinného příslušníka a/nebo jiné rodinné příslušníky, kteří potřebují péči, získali více možností pro to, aby zůstali v zaměstnání, měli by mít pracovníci s vážně nemocným nebo závislým rodinným příslušníkem právo čerpat za účelem péče o tohoto rodinného příslušníka pracovní volno ve formě pečovatelské dovolené. Aby se zabránilo zneužívání tohoto práva, může být před poskytnutím dovolené požadován doklad o vážné nemoci nebo závislosti.

(17)  Aby pracovníci pečující o staršího rodinného příslušníka a/nebo jiné rodinné příslušníky, kteří potřebují péči, získali více možností pro to, aby zůstali v zaměstnání, měli by mít pracovníci s rodinným příslušníkem, který vyžaduje péči nebo podporu z vážného zdravotního důvodu nebo v důsledku postižení souvisejícího s věkem, právo čerpat za účelem péče o tohoto rodinného příslušníka pracovní volno ve formě pečovatelské dovolené. Před poskytnutím dovolené by měl být požadován lékařský doklad o vážném zdravotním důvodu potřebnosti péče nebo podpory, přičemž by vždy mělo být chráněno soukromí a osobní údaje jak pracovníka, tak osoby, která péči potřebuje, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Kromě práva na pečovatelskou dovolenou stanoveného v této směrnici by všichni pracovníci za podmínek stanovených členskými státy měli mít i nadále právo čerpat pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých a neočekávaných rodinných důvodů, jak v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU.

(18)  Kromě práva na pečovatelskou dovolenou stanoveného v této směrnici by všichni pracovníci za podmínek stanovených v souladu s vnitrostátními právními předpisy měli mít i nadále právo čerpat pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých a neočekávaných rodinných důvodů, jak v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU, aniž by ztratili zaměstnanecká práva.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Aby se zvýšily pobídky pro pracovníky s dětmi a pečovatelskými povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob dovolených stanovených v této směrnici, měli by mít tito pracovníci během dovolené právo na přiměřený příspěvek. Výše tohoto příspěvku by měla být alespoň rovnocenná částce, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti. Členské státy by měly zohlednit důležitost kontinuity nároků na sociální zabezpečení, včetně zdravotní péče.

(19)  Aby se zvýšily pobídky pro pracovníky s dětmi a pečovatelskými povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob dovolených stanovených v této směrnici, měli by mít tito pracovníci během dovolené právo na odměnu nebo přiměřený příspěvek. Výše odměny nebo příspěvku by měla být alespoň rovnocenná částce 78 % hrubé mzdy dotčeného pracovníka v případě rodičovské dovolené a pečovatelské dovolené. Členské státy by měly zohlednit důležitost kontinuity nároků na sociální zabezpečení, včetně důchodu a zdravotní péče.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V souladu se směrnicí 2010/18/EU se požaduje, aby členské státy vymezily postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru po dobu trvání rodičovské dovolené. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie se pracovní poměr mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem během doby dovolené tedy zachovává a osoba čerpající tuto dovolenou v důsledku toho během uvedené doby zůstává pracovníkem pro účely právních předpisů Unie. Při vymezování postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru během období dovolených, na něž se vztahuje tato směrnice, a to i pokud jde o nároky na sociální zabezpečení, by tudíž členské státy měly zajistit, aby pracovní poměr zůstal zachován.

(20)  V souladu se směrnicí 2010/18/EU se požaduje, aby členské státy vymezily postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru po dobu trvání rodičovské dovolené. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie se pracovní poměr mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem během doby dovolené tedy zachovává a osoba čerpající tuto dovolenou v důsledku toho během uvedené doby zůstává pracovníkem pro účely právních předpisů Unie. Při vymezování postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru během období dovolených, na něž se vztahuje tato směrnice, a to i pokud jde o nároky na sociální zabezpečení, by tudíž členské státy měly zajistit, aby pracovní poměr zůstal zachován, aniž by byly dotčeny nároky na sociální zabezpečení včetně důchodových příspěvků, k nimž je pracovník nadále oprávněn po celou dobu trvání dovolené. Za tímto účelem by měly členské státy zajistit, aby se dovolená stanovená touto směrnicí po celé toto období nedotýkala nároků pracovníka na důchod.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby byli pracující rodiče a pečující osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, měli by mít tito pracovníci možnost přizpůsobit svůj pracovní rozvrh svým osobním potřebám a preferencím. Pracující rodiče a pečující osoby by tedy měli mít možnost požádat za účelem péče o pružné uspořádání pracovní doby, čímž je míněna možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby. Aby byly zohledněny potřeby pracovníků a zaměstnavatelů, měly by mít členské státy možnost omezit trvání pružného uspořádání pracovní doby, včetně zkrácení pracovní doby. Ačkoli se prokázala užitečnost částečných pracovních úvazků v tom, že některým ženám umožňují zůstat na trhu práce po narození dětí, dlouhé trvání zkráceného pracovního úvazku může vést k nižším příspěvkům na sociální zabezpečení, což se projeví nižším nebo neexistujícím nárokem na důchod. Konečné rozhodnutí, zda bude žádost pracovníka o pružné uspořádání pracovní doby schválena, by mělo být ponecháno na zaměstnavateli. Konkrétní okolnosti, z nichž vychází potřeba pružného uspořádání pracovní doby, se mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli mít právo vrátit se k původnímu rozvržení pracovní doby nejen na konci sjednané doby, ale měli by mít také možnost žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby vždy, když to vyžaduje změna příslušných okolností.

(21)  Aby byli pracující rodiče a pečující osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, měli by mít tito pracovníci možnost přizpůsobit svůj pracovní rozvrh svým osobním potřebám a preferencím. Pracující rodiče a pečující osoby by tedy měli mít možnost požádat za účelem péče o uzpůsobené uspořádání pracovní doby, čímž je míněna možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, uzpůsobené pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby. S cílem řešit potřeby pracovníků a zaměstnavatelů by měly mít členské státy možnost omezit trvání uzpůsobeného uspořádání pracovní doby včetně zkrácené pracovní doby. Ačkoli se prokázala užitečnost částečných pracovních úvazků v tom, že některým ženám umožňují zůstat na trhu práce po narození dětí nebo když pečují o rodinné příslušníky, kteří potřebují péči nebo podporu, dlouhé trvání zkráceného pracovního úvazku může vést k nižším příspěvkům na sociální zabezpečení, což se projeví nižším nebo neexistujícím nárokem na důchod. V případě mnoha pečujících osob to může vést k finanční tísni kvůli ztrátě přímého i budoucího příjmu, ačkoli poskytování neformální péče je v konečném důsledku měřitelným příspěvkem pro společnost i pro napjatý rozpočet ve zdravotnictví a sociální oblasti. Konečné rozhodnutí, zda bude požadavek pracovníka na uzpůsobené uspořádání pracovní doby schválen, by mělo být ponecháno na zaměstnavateli, který by měl odmítnutí písemně odůvodnit. Konkrétní okolnosti, z nichž vychází potřeba uzpůsobeného uspořádání pracovní doby, se mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli mít právo vrátit se k původnímu rozvržení pracovní doby nejen na konci vzájemně sjednané doby, ale měli by mít také možnost žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby vždy, když to vyžaduje změna příslušných okolností. Členské státy by měly při provádění těchto ujednání zohlednit specifika a omezení uspořádání a plánování pracovní doby v případě mikropodniků a malých podniků.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Směrnice 2010/18/ES je základním referenčním bodem pro jakékoli opatření členských států či kroky pracovníků v případě rodičovské dovolené.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Pracovníci, kteří uplatňují svá práva na dovolenou nebo na žádost o pružné uspořádání pracovní doby, by měli být z tohoto důvodu chráněni před diskriminací nebo jakýmkoli méně příznivým zacházením.

(23)  Pracovníci, kteří uplatňují svá práva na dovolenou nebo na žádost o uzpůsobené uspořádání pracovní doby, by měli být z tohoto důvodu chráněni před jakoukoli formou diskriminace nebo jakýmkoli méně příznivým zacházením. Současně je třeba zajistit, aby byl chráněn zájem zaměstnavatelů i pracovníků.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pracovníci, kteří uplatní své právo čerpat dovolenou nebo požádat o pružné uspořádání pracovní doby podle této směrnice, by měli požívat ochrany před propuštěním a případnou přípravou na propuštění z důvodu žádosti o dovolenou nebo jejího čerpání či z důvodu uplatnění práva na žádost o takové pružné uspořádání pracovní doby. Jestliže se pracovníci domnívají, že byli propuštěni z uvedených důvodů, měli by mít možnost požádat zaměstnavatele o řádné odůvodnění propuštění.

(24)  Pracovníci, kteří uplatní své právo čerpat dovolenou nebo požádat o uzpůsobené uspořádání pracovní doby podle této směrnice, by měli požívat ochrany před propuštěním a případnou přípravou na propuštění z důvodu žádosti o dovolenou nebo jejího čerpání či z důvodu uplatnění práva na žádost o takové uzpůsobené uspořádání pracovní doby. Jestliže se pracovníci domnívají, že byli propuštěni z uvedených důvodů, měli by mít možnost požádat zaměstnavatele o řádné písemné odůvodnění propuštění.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Důkazní břemeno ohledně toho, že nedošlo k propuštění z toho důvodu, že pracovníci požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu, že uplatnili právo žádat o pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9, by měl nést zaměstnavatel, předloží-li pracovníci soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že z těchto důvodů propuštěni byli.

(25)  Důkazní břemeno ohledně toho, že nedošlo k propuštění z toho důvodu, že pracovníci požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, by měl nést zaměstnavatel, předloží-li pracovníci soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že z těchto důvodů propuštěni byli.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu pracovníků před nepříznivým zacházením nebo nepříznivými následky v důsledku stížnosti nebo řízení týkajících se práv podle této směrnice. Oběti mohou být odrazovány od uplatnění svých práv kvůli hrozbě odvety, a proto by měly být chráněny před případným nepříznivým zacházením, pokud uplatňují svá práva stanovená touto směrnicí. Tato ochrana je obzvláště relevantní, pokud jde o zástupce pracovníků při výkonu jejich funkce.

(26)  Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu pracovníků před nepříznivým zacházením nebo nepříznivými následky v důsledku stížnosti nebo řízení týkajících se práv podle této směrnice. Oběti mohou být odrazovány od uplatnění svých práv kvůli hrozbě odvety, a proto by měly být chráněny před případným nepříznivým zacházením, pokud uplatňují svá práva stanovená touto směrnicí. Tato ochrana je obzvláště relevantní, pokud jde o zástupce pracovníků při výkonu jejich funkce. Inspektoři práce a sociálních služeb by měli monitorovat řádné provádění této směrnice odpovídajícími prostředky, aby se zabránilo diskriminaci a zajistil se rovný přístup pracovníků k jejich sociálním a pracovním právům.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Za účelem dalšího zlepšení úrovně ochrany práv stanovených v této směrnici by vnitrostátní orgány pro rovné zacházení měly být rovněž příslušné v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice.

(27)  Za účelem dalšího zlepšení úrovně ochrany práv stanovených v této směrnici by vnitrostátní orgány pro rovné zacházení a orgány pro práva dětí měly být rovněž příslušné v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Do provádění navrhovaných opatření by se měly zapojit místní a regionální orgány, jež hrají ústřední úlohu při vypracovávání, zavádění a hodnocení politik v oblastech, v nichž mají často klíčové znalosti, jako je péče o děti (včetně různých zařízení péče o děti), péče o starší osoby a osoby se zdravotním postižením, vzdělávání a sociální služby či zaměstnanost, jakož i sociální začleňování a zaměstnatelnost. Kromě toho by místní a regionální orgány měly podporovat osvědčené postupy a vzájemné učení, co se týče opatření ke sladění pracovního a soukromého života.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b)  Občanská společnost, včetně orgánů pro rovné zacházení, by měla hrát úlohu v účinném uplatňování zákonů o rovnosti žen a mužů a ustanovení v rámci zaměstnaneckých vztahů, aby bylo zajištěno rovné zacházení. Členské státy by měly zlepšit sociální dialog a výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi všemi relevantními zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27c)  V zájmu vyšší míry přijímání opatření pro dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by členské státy měly podporovat dobrovolné certifikační systémy pro posuzování výkonnosti veřejných a soukromých organizací. Zavádění těchto certifikačních systémů by mělo být posíleno pobídkami.

 

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky, a dává tak členským státům možnost přijmout nebo zachovat příznivější ustanovení. Práva nabytá podle stávajícího právního rámce by měla platit i nadále, pokud tato směrnice nezavádí příznivější ustanovení. Provádění této směrnice nelze využít k omezení existujících práv stanovených ve stávajících právních předpisech Unie platných v této oblasti ani ho nelze považovat za platný důvod pro omezení obecné úrovně ochrany poskytnuté pracovníkům v oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice.

(28)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky, a umožňuje tak členským státům možnost přijmout nebo zachovat příznivější ustanovení. Práva nabytá podle stávajícího právního rámce by měla platit i nadále, pokud tato směrnice nezavádí příznivější ustanovení. Provádění této směrnice nelze využít k omezení existujících práv stanovených ve stávajících právních předpisech Unie, vnitrostátních právních předpisech a v kolektivních smlouvách platných v této oblasti ani ho nelze považovat za platný důvod pro omezení obecné úrovně ochrany poskytnuté pracovníkům v oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Touto směrnicí by neměla být uložena žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků. Členské státy se proto vyzývají, aby posoudily dopad svého prováděcího aktu na malé a střední podniky a zajistily, že malé a střední podniky nebudou nepřiměřeně zasaženy, a to se zvláštním zřetelem na mikropodniky a administrativní zátěž.

(30)  Při provádění této směrnice by členské státy neměly ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji mikropodniků, malých a středních podniků nebo nadměrně zatěžující zaměstnavatele. Členské státy se proto vyzývají, aby pravidelně a důkladně předem posuzovaly a monitorovaly dopad svého prováděcího aktu na mikropodniky, malé a střední podniky a zajistily, že nebudou nepřiměřeně zasaženy, a to se zvláštním zřetelem na mikropodniky a administrativní zátěž, zejména pokud jde o dopad pravidel pro rodičovskou dovolenou a pružného uspořádání pracovní doby na organizaci práce, a aby výsledky těchto posouzení zveřejnily. Členské státy se vybízejí, aby poskytovaly pokyny a poradenství mikropodnikům, malým a středním podnikům, a dále se mohou rozhodnout snížit administrativní zátěž takových podniků, aniž by tím byla dotčena práva pracovníků stanovená v této směrnici, a to zásadně při zachování rovného zacházení s pracovníky zaměstnanců těchto podniků a pracovníků zaměstnaných jinými podniky.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  S cílem dosáhnout větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a rovnosti mezi muži a ženami v oblasti sladění soukromého a pracovního života a plně dosáhnout stanoveného cíle této směrnice by měla Komise rovněž zvážit přezkum směrnice Rady 92/85/EHS, a to s přihlédnutím k právům a ustanovením dohodnutým v této směrnici.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na všechny pracovníky, muže i ženy, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu.

Tato směrnice se vztahuje na všechny pracovníky, muže i ženy, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu vymezeném právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi platnými v každém členském státě v souladu s kritérii pro určování statusu pracovníka, která ve své judikatuře stanovil Soudní dvůr Evropské unie.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „otcovskou dovolenou“ pracovní volno pro otce, které je určeno k čerpání u příležitosti narození dítěte;

a)  „otcovskou dovolenou“ placené pracovní volno pro otce nebo odpovídajícího druhého rodiče podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech, které je určeno k čerpání v době narození nebo osvojení dítěte nebo při narození mrtvého dítěte;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „rodičovskou dovolenou“ pracovní volno z důvodu narození nebo osvojení dítěte za účelem péče o toto dítě;

b)  „rodičovskou dovolenou“ pracovní volno z důvodu narození, osvojení nebo svěření dítěte do péče za účelem péče o toto dítě;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „pečující osobou“ pracovník poskytující osobní péči nebo podporu v případě vážné nemoci nebo závislosti rodinného příslušníka;

c)  „pečující osobou“ pracovník poskytující osobní péči nebo podporu na neziskovém základě z vážného zdravotního důvodu, včetně zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo psychického zdravotního problému, stejně jako z důvodu hospitalizace, chirurgického zákroku bez hospitalizace nebo postižení souvisejícího s věkem:

 

i)  rodinnému příslušníkovi; nebo

 

ii)  osobě z bezprostředního okolí pracovníka, která není rodinným příslušníkem, a to na základě písemné žádosti této osoby.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „pečovatelskou dovolenou“ placené pracovní volno pro pečovatele s cílem poskytnout osobní péči nebo podporu rodinnému příslušníkovi nebo osobě z bezprostředního okolí pracovníka na základě její písemné žádosti, a to z vážného zdravotního důvodu zahrnujícího zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo psychický zdravotní problém, jakož i z důvodu hospitalizace, chirurgického zákroku bez hospitalizace nebo postižení v souvislosti s věkem;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „rodinným příslušníkem“ syn, dcera, matka, otec, manžel/manželka pracovníka nebo partner/partnerka pracovníka v registrovaném partnerství, jsou-li taková partnerství upravena vnitrostátními právními předpisy;

d)  „rodinným příslušníkem“ rodinní příslušníci pracovníka až do druhého stupně pokrevní příbuznosti nebo spřízněnosti, včetně dětí v pěstounské péči a zákonných zástupců, nebo partner/partnerka pracovníka v registrovaném partnerství, jsou-li taková partnerství upravena vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „závislostísituace, kdy osoba dočasně nebo trvale potřebuje péči z důvodu zdravotního postižení nebo vážných zdravotních potíží jiných, než je vážná nemoc;

e)  „potřebou péče a podporyosobní asistence nebo podpora, která umožňuje osobě se zdravotním postižením, s psychickým zdravotním problémem, vážným zdravotním stavem nebo postižením souvisejícím s věkem, aby se plně zapojila do společnosti;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „pružným uspořádáním pracovní doby“ možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby.

f)  „uzpůsobeným uspořádáním pracovní doby“ možnost pracovníků upravit si dobrovolně rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, je-li to možné, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby otcové měli právo čerpat otcovskou dovolenou v délce nejméně deseti pracovních dní u příležitosti narození dítěte.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby otcové nebo rovnocenní druzí rodiče ve smyslu vnitrostátních právních předpisů měli právo na čerpání otcovské dovolené v délce nejméně deseti pracovních dní v době narození nebo osvojení dítěte. Členské státy mohou stanovit, zda je možné tuto dovolenou zčásti čerpat také před narozením dítěte, porodem mrtvého dítěte nebo osvojením dítěte nebo pouze bezprostředně poté.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 - pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Právo na otcovskou dovolenou se přizná bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy posoudí, zda je vhodné přizpůsobit potřebu podmínek přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené potřebám otců, kteří se nacházejí ve specifické situaci, jež od těchto otců vyžaduje větší přítomnost, ve vnitrostátních právních předpisech. Takové specifické situace mohou zahrnovat otce se zdravotním postižením, otce dětí se zdravotním postižením včetně psychického zdravotního problému nebo vážného zdravotního stavu či nemoci a osamělé otce, a to ve smyslu vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy posoudí, zda jsou potřeba ujednání pro zajištění uplatňování otcovské dovolené v případě vícečetných porodů, předčasných porodů, adoptivních rodičů, rodičů se zdravotním postižením, rodičů s psychickým zdravotním problémem a rodičů dětí se zdravotním postižením nebo s psychickým zdravotním problémem. Členské státy mohou stanovit jiné případy, které vyžadují zvláštní ujednání pro uplatňování otcovské dovolené.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli individuální právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců, které mohou čerpat do té doby, než dítě dosáhne určitého věku, a to nejméně dvanácti let.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli individuální právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců, které mohou čerpat do té doby, než dítě dosáhne určitého věku, a to nejméně deseti let. Členské státy mohou tuto hranici zvýšit pro děti se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, adoptivní rodiče, rodiče se zdravotním postižením a rodiče s psychickým zdravotním problémem.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy posoudí možnost rozšířit ustanovení této směrnice týkající se rodičovské dovolené s ohledem na rodiče samoživitele. Rodiče samoživitelé mají nárok alespoň na tutéž úroveň práv a ochrany, jakou tato směrnice zajišťuje rodičům, a mohou v závislosti na své konkrétní situaci využívat zvláštních předpisů, které jejich specifickou situaci zohledňují, v souladu s vnitrostátním právem nebo s kolektivními smlouvami.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy stanoví lhůtu pro oznámení, jež mají dát zaměstnavatelům pracovníci, kteří uplatňují právo na rodičovskou dovolenou. Členské státy při tom zohlední potřeby zaměstnavatelů i pracovníků. Členské státy zajistí, aby pracovníkova žádost uváděla zamýšlený začátek a konec doby dovolené.

3.  Členské státy stanoví přiměřenou lhůtu pro oznámení, jež mají dát zaměstnavatelům pracovníci, kteří uplatňují právo na rodičovskou dovolenou, a v němž uvedou zamýšlený začátek a konec doby dovolené. Členské státy při tom zohlední potřeby zaměstnavatelů, zejména mikropodniků a malých podniků, i pracovníků.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy přijmou zvláštní opatření s cílem zajistit uplatňování veškerých výhod stanovených směrnicí v případě delšího pobytu rodičů v zahraničí za účelem uskutečnění mezinárodní adopce.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky odpracované doby nebo doby trvání pracovního poměru, která nesmí přesáhnout jeden rok. V případě po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou, ve smyslu směrnice Rady 1999/70/ES, u téhož zaměstnavatele bude pro účely výpočtu rozhodné doby zohledněn souhrn těchto smluv.

4.  Členské státy mohou právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky odpracované doby nebo doby trvání pracovního poměru, která nesmí přesáhnout šest měsíců. V případě po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou, ve smyslu směrnice Rady 1999/70/ES, u téhož zaměstnavatele bude pro účely výpočtu rozhodné doby zohledněn souhrn těchto smluv.

__________________

__________________

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy mohou vymezit podmínky, za kterých může být po projednání v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kolektivními smlouvami a/nebo zvyklostmi zaměstnavateli umožněno odložit poskytnutí rodičovské dovolené o přiměřenou dobu z důvodu, že by to vážně narušilo řádné fungování organizace. Případný odklad rodičovské dovolené zaměstnavatelé písemně odůvodní.

5.  Členské státy mohou vymezit podmínky, za kterých může být po projednání v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi zaměstnavateli umožněno odložit poskytnutí rodičovské dovolené o přiměřenou dobu z důvodu, že by to vážně narušilo řádné fungování organizace, nebo by to mělo závažný negativní dopad na činnost zaměstnavatele. Případné odložení rodičovské dovolené zaměstnavatelé písemně odůvodní. V případě odůvodněného odkladu zaměstnavatel nabídne, je-li to možné, pružné formy rodičovské dovolené podle odstavce 6.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo žádat o rodičovskou dovolenou také na část pracovní doby, v blocích oddělených obdobími práce nebo v jiných pružných formách. Zaměstnavatelé tyto žádosti zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé písemně odůvodní.

6.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo žádat o rodičovskou dovolenou také na část pracovní doby, v blocích oddělených obdobími práce nebo v jiných pružných formách. Zaměstnavatelé tyto žádosti zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků, zejména v mikropodnicích a malých podnicích. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé písemně odůvodní v přiměřené lhůtě po předložení žádosti.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy posoudí potřebu přizpůsobit podmínky přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené potřebám adoptivních rodičů, rodičů se zdravotním postižením a rodičů s dětmi se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním.

7.  Členské státy posoudí potřebu přizpůsobit podmínky přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené potřebám adoptivních rodičů, rodičů se zdravotním postižením, rodičů s duševní poruchou a rodičů s dětmi se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, zejména pomocí takových opatření, jako je zvýšení věkové hranice dítěte pro účely rodičovské dovolené, usnadnění přístupu k práci na částečný úvazek po návratu pracovníka do práce nebo prodloužení rodičovské dovolené.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na pečovatelskou dovolenou v délce nejméně pěti pracovních dní na pracovníka za rok. Toto právo může být podmíněno náležitým potvrzením zdravotních potíží pracovníkova rodinného příslušníka.

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na pečovatelskou dovolenou v délce nejméně pěti pracovních dní na pracovníka za rok. Toto právo může být podmíněno náležitým lékařským potvrzením, které dokládá, že pracovníkův rodinný příslušník nebo osoba, o niž pracovník pečuje v souladu s čl. 3 písm. ca), potřebuje péči a podporu. Informace o zdravotních potížích jsou důvěrné a sdílejí se pouze s omezeným počtem příslušných útvarů, aby bylo zachováno právo na ochranu údajů jak pracovníka, tak osoby, která vyžaduje péči nebo podporu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření členského státu, která pracovníkům zaručují právo na osobní péči o příbuzné nebo o osoby z pracovníkova bezprostředního okruhu nebo na jejich podporu, mohou být uznána jako pečovatelská dovolená v souladu s odstavcem 1, pokud vnitrostátní systém poskytuje odpovídající nebo vyšší úroveň ochrany, než je stanoveno v této směrnici.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy posoudí nutnost přizpůsobit nebo rozšířit definici „pečující osoby“ pro účel žádosti o příslušnou dovolenou s cílem zohlednit zvláště obtížné situace.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s vnitrostátními podmínkami, jako jsou vnitrostátní právní předpisy, kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti, a s přihlédnutím k pravomocím přeneseným na sociální partnery členské státy zajistí, aby pracovníci uplatňující práva na dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 obdrželi odměnu nebo přiměřený příspěvek, jež jsou alespoň rovnocenné částce, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti.

V souladu s vnitrostátními podmínkami, jako jsou vnitrostátní právní předpisy, kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti, a s přihlédnutím k pravomocím přeneseným na sociální partnery členské státy zajistí, aby pracovníci uplatňující práva na dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 obdrželi odměnu nebo přiměřený příspěvek v této výši:

 

a)  v případě otcovské dovolené podle čl. 4 odst. 1 odměnu nebo příspěvek ve výši alespoň 80 % hrubé mzdy pracovníka,

 

b)  v případě rodičovské dovolené podle čl. 5 odst. 1 odměnu nebo příspěvek, jež jsou alespoň rovnocenné 78 % hrubé mzdy pracovníka;

 

c)  v případě pečovatelské dovolené podle článku 6 odměnu nebo příspěvek, jež jsou alespoň rovnocenné 78 % hrubé mzdy pracovníka.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pružné uspořádání pracovní doby

Uzpůsobené uspořádání pracovní doby

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci s dětmi do určitého věku, a to nejméně dvanácti let, a pečující osoby měli právo žádat o pružné uspořádání pracovní doby za účelem péče. Trvání takového pružného uspořádání pracovní doby může být přiměřeným způsobem omezeno.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci s dětmi do určitého věku, a to nejméně deseti let, a pečující osoby měli právo žádat o uzpůsobené uspořádání pracovní doby za účelem péče. Trvání takového uzpůsobeného uspořádání pracovní doby může být přiměřeným způsobem omezeno.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy mohou stanovit rámcové pokyny pro lhůtu pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, který uplatňuje své právo na uzpůsobené uspořádání pracovní doby, přičemž uvede začátek a konec doby uplatnění tohoto práva. Členské státy při tom zohlední potřeby zaměstnavatelů, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, i pracovníků. Členské státy rovněž zohlední vyšší moc i možnost vzájemné dohody mezi pracovníkem a zaměstnavatelem o změnách lhůty pro oznámení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k lepší právní srozumitelnosti pro všechny společnosti, zejména mikropodniky a malé a střední podniky, a stanoví přiměřenou lhůtu pro oznámení v rámci využívání uzpůsobeného uspořádání pracovní doby.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zaměstnavatelé žádosti o pružné uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé odůvodní.

2.  Zaměstnavatelé písemné žádosti o uzpůsobené uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, i pracovníků. Případné zamítnutí nebo odklad žádosti zaměstnavatelé písemně odůvodní v přiměřené lhůtě po předložení žádosti z důvodu, že by to vážně narušilo řádné fungování organizace nebo by to mělo závažný negativní dopad na činnost zaměstnavatele.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li trvání pružného uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, má pracovník právo vrátit se na konci sjednané doby k původnímu rozvržení pracovní doby. Pracovník má rovněž právo žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby, kdykoliv to odůvodňuje změna okolností. Zaměstnavatelé jsou povinni tyto žádosti zvážit a odpovědět na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků.

3.  Je-li trvání uzpůsobeného uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, má pracovník právo vrátit se na konci sjednané doby k původnímu rozvržení pracovní doby. Pracovník má rovněž právo žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby, kdykoliv to odůvodňuje změna okolností. Zaměstnavatelé jsou povinni tyto žádosti zvážit a odpovědět na ně písemně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy posoudí, zda je zapotřebí, aby bylo uplatňování uzpůsobené pracovní doby přizpůsobeno zvláštním potřebám rodičů ve specifických situacích, které od nich vyžadují větší přítomnost, zejména pokud jde o rodiče se zdravotním postižením a rodiče dětí se zdravotním postižením, včetně problému v oblasti duševního zdraví nebo jiných závažných zdravotních potíží nebo nemocí, a pokud jde o rodiče samoživitele, jak je definují vnitrostátní právní předpisy a postupy. .

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Práva, která pracovníci mají nebo která nabývají v den začátku dovolené podle článků 4, 5 nebo 6, zůstávají zachována až do skončení této dovolené. Po skončení dovolené jsou tato práva uplatnitelná včetně všech změn vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo zvyklostí.

1.  Práva, která pracovníci mají nebo která nabývají v den začátku dovolené podle článků 4, 5, 6, 7 nebo 9, zůstávají zachována až do skončení této dovolené nebo příslušného období uzpůsobeného uspořádání pracovní doby. Po skončení dovolené jsou tato práva uplatnitelná včetně všech změn vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo zvyklostí.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby po skončení dovolené podle článků 4, 5 nebo 6 měli pracovníci právo vrátit se na své pracovní místo nebo na rovnocenné pracovní místo za podmínek, které pro ně nejsou méně příznivé, a těžit z případného zlepšení pracovních podmínek, na které by měli nárok během své nepřítomnosti.

2.  Členské státy zajistí, aby po skončení dovolené podle článků 4, 5 nebo 6 měli pracovníci právo vrátit se na své pracovní místo nebo nastoupit na rovnocenné pracovní místo za podmínek, které pro ně nejsou méně příznivé a které odpovídají pracovní smlouvě, a těžit z případného zlepšení pracovních podmínek, na které by měli nárok během své nepřítomnosti.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby pracovníci mohli na konci dovolené podle článku 5 využít v případě potřeby program na opětovné zapojení do práce, který podpoří jejich opětovnou integraci do podniku zaměstnavatele.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy vymezí postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru pro dobu dovolené podle článků 4, 5 nebo 6, a to i pokud jde o nároky na sociální zabezpečení, a současně zajistí, aby byl pracovní poměr během uvedené doby zachován.

3.  Členské státy vymezí postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru pro dobu dovolené nebo pro příslušné časové období uzpůsobeného uspořádání pracovní doby podle článků 4, 5, 6, 7 nebo 9 a současně zajistí, aby byl pracovní poměr během uvedené doby zachován, aniž by byly dotčeny nároky na sociální zabezpečení včetně důchodových příspěvků, k nimž je pracovník nadále oprávněn po celou dobu trvání dovolené.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly méně příznivé zacházení s pracovníky z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu, že uplatnili své právo na pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly diskriminaci a méně příznivé zacházení s pracovníky z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5, 6 nebo 7 nebo ji čerpali, či z důvodu, že uplatnili své právo na uzpůsobené uspořádání pracovní doby podle článku 9.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy společně se sociálními partnery přijmou vhodná opatření s cílem zajistit, aby osoby, které to potřebují, mohly získat přiměřené, dostupné a přístupné právní poradenství a pomoc, včetně důvěrného a osobního poradenství, a aby jim je poskytli orgány pro rovné zacházení nebo vhodní zprostředkovatelé.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly propuštění a veškeré přípravy na propuštění pracovníků z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali nebo že uplatnili právo žádat o pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly propuštění a veškeré přípravy na propuštění pracovníků z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali nebo že uplatnili právo žádat o uzpůsobené uspořádání pracovní doby podle článku 9.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovníci, kteří se domnívají, že byli propuštěni z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu uplatnění práva žádat o pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9, mohou zaměstnavatele požádat o řádné odůvodnění propuštění. Zaměstnavatel poskytne uvedené odůvodnění písemně.

2.  Pracovníci, kteří se domnívají, že byli propuštěni z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6, mohou zaměstnavatele požádat o řádné odůvodnění propuštění. Zaměstnavatel poskytne uvedené odůvodnění písemně.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že předloží-li pracovníci uvedení v odstavci 2 soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že k takovému propuštění došlo, přísluší žalovanému prokázat, že se propuštění zakládalo na jiných důvodech, než jsou důvody uvedené v odstavci 1.

3.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že předloží-li pracovníci, kteří se domnívají, že byli propuštění z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že k takovému propuštění došlo, přísluší žalovanému prokázat, že se propuštění zakládalo na jiných důvodech než na důvodu žádosti o dovolenou nebo čerpání dovolené podle článků 4, 5 nebo 6.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Mikropodniky, malé a střední podniky

 

Členské státy mohou stanovit daňové úlevy nebo jiné pobídky, které pomohou mikropodnikům a malým a středním podnikům dosáhnout souladu s ustanoveními této směrnice.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby subjekt nebo subjekty určené podle článku 20 směrnice 2006/54/ES a pověřené podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení s rodiči a pečujícími osobami bez diskriminace na základě pohlaví byly rovněž příslušné v otázkách spadajících do oblasti působnosti této směrnice.

Členské státy zajistí, aby subjekt nebo subjekty určené podle článku 20 směrnice 2006/54/ES a pověřené podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení s rodiči a pracovníky, kteří neformálně poskytují péči, bez diskriminace na základě pohlaví byly rovněž příslušné v otázkách spadajících do oblasti působnosti této směrnice. Uvedené vnitrostátní orgány jsou rovněž oprávněny sledovat provádění této směrnice na vnitrostátní úrovni a poskytovat Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) údaje rozlišené podle pohlaví s cílem umožnit řádné sledování a posouzení provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

Článek 16

Úroveň ochrany

Úroveň ochrany

Členské státy mohou zavést či zachovat ustanovení, která jsou pro pracovníky příznivější než ustanovení této směrnice. Musí však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené zůstaly nepřenosné v souladu s čl. 5 odst. 2.

1.  Členské státy mohou zavést nebo zachovají příznivější ustanovení pro pracovníky, než jaká jsou stanovena v této směrnici. Musí však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené zůstaly nepřenosné v souladu s čl. 5 odst. 2.

 

2.  Tato směrnice není platným důvodem k omezení přiznaných práv nebo úrovně ochrany již poskytované v jakékoliv formě pracovníkům v členských státech.

 

3.  Tato směrnice se nedotýká výhradního práva členských států uplatňovat nebo zavádět právní nebo správní předpisy, které jsou pro pracovníky příznivější, nebo podporovat či umožňovat uplatňování kolektivních smluv příznivějších pro pracovníky.

 

4.  Touto směrnicí nejsou dotčena žádná jiná práva, jež pracovníkům přiznávají jiné právní akty Unie.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o předpisech přijatých na základě této směrnice, jakož i o příslušných již platných ustanoveních týkajících se předmětu stanoveného v článku 1 této směrnice, byly všemi odpovídajícími prostředky informovány dotčené osoby na celém území daného státu.

Členské státy zajistí, aby o předpisech přijatých na základě této směrnice, jakož i o příslušných již platných ustanoveních týkajících se předmětu stanoveného v článku 1 této směrnice byli všemi odpovídajícími prostředky informováni dotčení pracovníci a zaměstnavatelé, zejména mikropodniky a malé a střední podniky, na celém území daného státu.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy posoudí možnost podporovat dobrovolné certifikační systémy. S cílem podpořit širší přijetí opatření pro dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem ze strany veřejných a soukromých organizací by veřejné orgány mohly zavést motivační opatření ve prospěch certifikovaných organizací.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17 a

 

Dialog s příslušnými zúčastněnými stranami

 

Za účelem podpory cílů této směrnice Unie a její členské státy podpoří dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména se sdruženími rodičů a rodin a se zaměstnavateli a odborovými organizacemi.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy sdělí Komisi nejpozději do pěti let po vstupu této směrnice v platnost veškeré příslušné informace týkající se uplatňování této směrnice, které jsou nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

1.  Členské státy do [tří let po vstupu této směrnice v platnost] posoudí provádění cílů této směrnice, zvláště cíle rovnosti pohlaví, a její dopad na rozvoj mikropodniků a malých a středních podniků a sdělí Komisi veškeré příslušné informace týkající se uplatňování této směrnice, které jsou nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

 

 

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise na základě informací poskytnutých členskými státy podle odstavce 1 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které uplatňování této směrnice přezkoumá a již bude případně doprovázet legislativní návrh.

2.  Komise na základě informací poskytnutých členskými státy podle odstavce 1 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které přezkoumá uplatňování této směrnice, včetně údajů o využívání různých typů dovolené obsažených v této směrnici, které budou rozlišeny podle pohlaví, a o jejím dopadu na mikropodniky a maléstřední podniky, již bude případně doprovázet legislativní návrh a ve které posoudí možnost rozšířit práva obsažená v této směrnici na osoby samostatně výdělečně činné.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Zpráva uvedená v odstavci 2 zahrne posouzení dopadů, týkající se mimo jiné následujících bodů:

 

a)  možností prodloužení doby dovolené za účelem péče;

 

b)  možností rozšíření definice „pečujících osob“;

 

c)  dopadu této směrnice na osoby pečující o rodinné příslušníky a využívající možnosti dovolené pečujících osob, které využily možnosti požádat o uzpůsobené pracovní podmínky a nevyužily žádné z opatření stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Komise do ...[... po datu vstupu této směrnice v platnost] posoudí, zda je tato směrnice v souladu se zásadou rovného zacházení na různých úrovních náhrady příjmu u různých druhů dovolené, a pokud je zaznamenána diskriminace, neprodleně zavede potřebná legislativní opatření.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději dva roky po vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [dva roky po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

 

Členské státy zajistí, aby opatření uvedená v prvním pododstavci byla předmětem postupu konzultace se sociálními partnery, v souladu se specifickými vnitrostátními podmínkami.

(1)

  Úř. věst. C...

(2)

  Úř. věst. C...


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice předložená Komisí je jedním z prvních výstupů evropského pilíře sociálních práv. Vychází z iniciativy „Nový začátek“ zaměřené na řešení problémů v oblasti rovnováhy pracovního a soukromého života, kterým čelí pracující rodiče a pečující osoby. Iniciativa přispěje k naplňování cílů stanovených Smlouvou v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti a k podpoře vysoké míry zaměstnanosti v EU.

Legislativní návrh se tudíž hodlá zaměřit na cílená opatření, jež by řešila nedostatečné zastoupení žen na trhu práce prostřednictvím lepších podmínek pro sladění pracovních a soukromých povinností, ale také nerovné zacházení se ženami a příležitosti na trhu práce. Návrh kromě toho podporuje posílení úlohy mužů coby pečujících osob v rodinách, což by bylo přínosem i pro děti. Je velmi dobře doloženo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání. Návrh tudíž prosazuje zákaz diskriminace a podporuje rovnost žen a mužů. Cílem stávající podoby navržené směrnice je zahrnout všechny pracovníky, muže i ženy, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu.

Usiluje o zavedení řady nových nebo zvýšených minimálních norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou, které by měly pomoci při odstraňování anomálií a umožnit dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jak rodičů, tak pečujících osob. Zpravodaj se domnívá, že tato opatření jsou dobře načasovaná a nezbytná s cílem zlepšit dostupnost opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a lépe zohlednit měnící se pracovní vzorce v naší společnosti.

Podle zpravodaje se rovněž ukázalo, že nabídka kvalitních, přístupných a finančně dostupných zařízení péče o děti je klíčovým aspektem politik členských států týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, který ženám usnadňuje rychlý návrat do práce a jejich zapojení do pracovního trhu. Rád by proto vyzval členské státy ke zlepšení zařízení péče o děti a přál by si, aby se tento požadavek odrazil v textu směrnice. Z tohoto důvodu vložil do textu směrnice odpovídající bod odůvodnění.

Rovněž v duchu článku 153, který je základem pro předložení této směrnice, by zpravodaj vedle malých a středních podniků chtěl zaměřit zvláštní pozornost na mikropodniky, neboť se domnívá, že s ohledem na jejich konkrétní specifika a omezení, která se liší od specifik MSP, by pro ně provádění některých částí této směrnice mohlo být náročnější.

Zpravodaj dbal na to, aby byla v textu zohledněna ustanovení týkající se mikropodniků a malých a středních podniků s cílem zajistit, aby směrnice neukládala žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji těchto podniků, aniž by pracovníky zbavil práva využívat opatření zaměřující se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zpravodaj například v jednom ze svých pozměňovacích návrhů upřesnil, že bychom měli zohlednit potíže, které může pružné uspořádání pracovní doby způsobit mikropodnikům a malým a středním podnikům, aniž by byla dotčena skutečnost, zda zaměstnavatel takové žádosti vyhoví či nikoli.

S cílem zohlednit obavu, že určitá administrativní zátěž může mít na mikropodniky velmi negativní dopad, zpravodaj navrhl, aby členské státy měly možnost přijmout opatření, která by omezila zátěž mikropodniků v důsledku ustanovení článku 12 (Ochrana před propuštěním a důkazní břemeno), čímž by se předešlo tomu, aby tyto podniky čelily nepřiměřené administrativní zátěži.

Ve vztahu k již platným ustanovením zavádí hlavní návrhy Komise tyto nové prvky:

jedná se o zásadní změnu vzhledem k tomu, že v současnosti na evropské úrovni neexistují žádné minimální normy týkající se otcovské dovolené. Zpravodaj tento nový návrh plně podporuje, jelikož příležitosti a pobídky pro otce k využívání dovolené se mezi členskými státy značně liší. V zemích, kde otcovská dovolená existuje, panují značné rozdíly mezi výši odměny a počtem dní dovolené.

Zpravodaj změnil text tak, aby se právo na otcovskou dovolenou vztahovalo rovněž na případy osvojení dítěte. Nelze zpochybnit, že je důležité, aby byl otec přítomen narození nebo osvojení dítěte a aby sdílel související povinnosti. Je to období, kdy se vytváří vazby a které je klíčové jak pro dítě, tak pro otce. Zpravodaj předložil pozměňovací návrh s cílem vyjasnit, že pracovník, který je považován za otce, může rovněž být odpovídajícím druhým rodičem podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech.

Pokud jde o výši odměny nebo příspěvku, zpravodaj zachoval návrh Komise, aby osoby, které využívají otcovskou dovolenou, obdržely částku na úrovni nemocenské, čímž zohlednil právní předpisy na úrovni EU týkající se dovolené u příležitosti narození dítěte.

• Pokud jde o směrnici 2010/18/EU o rodičovské dovolené, která bude zrušena poté, co navrhovaná směrnice vstoupí v platnost, pracovníci mají v souvislosti s narozením nebo osvojením dítěte individuální právo na rodičovskou dovolenou v délce čtyř měsíců, přičemž jeden měsíc této dovolené je nepřenosný. Tuto dovolenou lze čerpat do té doby, než dítě dosáhne věku osmi let. V současnosti není stanovena žádná povinnost, pokud jde o placenou rodičovskou dovolenou, a rozhodnutí o podrobných podmínkách dovolené se ponechává na členských státech a sociálních partnerech.

Současný návrh na druhé straně posiluje právo na rodičovskou dovolenou tím, že pracovník by během čtyřměsíčního období dostával příspěvek ve výši alespoň rovnocenné výši nemocenské a že právo na dovolenou nelze převádět z jednoho rodiče na druhého. Rodiče budou mít rovněž právo požádat o čerpání celé délky dovolené v rámci pružného uspořádání pracovní doby a věk dítěte, do jehož dovršení lze dovolenou čerpat, byl zvýšen z 8 na 12 let. Zpravodaj s tímto návrhem souhlasí, jelikož současný právní rámec Unie nabízí málo pobídek motivujících muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností. Je velmi dobře doloženo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání.

Na druhou stranu, ačkoli zpravodaj souhlasí s tím, že rodičovská dovolená by měla být placená, odchylně od návrhu Komise navrhuje, aby pracovník obdržel odměnu nebo příspěvek ve výši odpovídající alespoň 75 % hrubé mzdy. Zpravodaj se domnívá, že stanovení standardní procentuální částky na evropské úrovni umožní překonat rozdíly mezi různými výšemi částek, které pracovníci pobírají v případě pracovní neschopnosti, v jednotlivých členských státech a vytvořit rovné podmínky pro všechny pracovníky a že rovněž přispěje k tomu, aby otcové častěji čerpali rodičovskou dovolenou, neboť chybějící finanční ohodnocení je jedním z hlavních důvodů, proč otcové tuto dovolenou nečerpají.

Zpravodaj předložil návrh na lepší správu žádosti o rodičovskou dovolenou prostřednictvím stanovení konkrétní lhůty pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, když žádá o tuto dovolenou, spolu s přesně vymezeným obdobím, kdy hodlá dovolenou čerpat. Zpravodaj se domnívá, že by to bylo přínosné jak pro zaměstnavatele při jejich plánování, tak pro pracovníky, kteří by tak měli možnost čerpat rodičovskou dovolenou v okamžiku, kdy to nejvíce potřebují. Tato skutečnost je především důležitá pro mikropodniky a malé a střední podniky, které si nemohou dovolit zaměstnávat nadměrný počet zaměstnanců nebo vynakládat finanční prostředky na nabírání dodatečných dočasných pracovníků.

•  Zpravodaj vítá návrh na zavedení práva na pečovatelskou dovolenou pro pracovníky, kteří pečují o vážně nemocné nebo závislé rodinné příslušníky. Pracovníci budou moci čerpat 5 dní ročně a obdrží odměnu, jejíž výše bude přinejmenším odpovídat výši nemocenské. Zpravodaj však navrhl, aby byla pečovatelská dovolená placena ve výši alespoň 75 % hrubé mzdy pracovníka.

•  Nový návrh zároveň rozšiřuje právo požádat o pružné uspořádání pracovní doby a rovněž rozšiřuje působnost práva na rodičovskou dovolenou na všechny pracující rodiče dětí ve věku nejméně do 12 let. Zpravodaj si uvědomuje, že tato skutečnost může způsobit určité obtíže, zejména mikropodnikům a malým a středním podniků, a navrhl tudíž, aby byla věková hranice snížena na 10 let.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

Menšinové stanovisko Joëlle Mélinové a Dominika Martina k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)).

Situace závislosti dítěte, příbuzného nebo blízké osoby zaměstnance je velmi častá a týká se výlučně soukromého života. Tato situace, ať jakkoli obtížná nebo bolestná, nesmí nijak měnit obvyklé podmínky pracovního života a pozměňovat pojetí rodičovské dovolené, které je nyní v platnosti, neboť by to narušilo rovnováhu pracovního života a soukromý život by se de facto stal prioritním. Navíc se zde jedná, jak v zásadě, tak pokud jde o výši peněžité částky, o nejvyšší výsadu. Evropa při tom, na rozdíl od toho, co nám bylo řečeno, nepřináší žádný bonus. Úkolem zaměstnavatelů není zmírňovat různé nepříznivé okolnosti v životě každého z jejich zaměstnanců s rizikem, že ohrozí vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení v celých oblastech našeho průmyslu.

Joëlle Mélin                  Dominique Martin


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (30.5.2018)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Zpravodajka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Opatření v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jsou požadavkem, který se neomezuje jen na práva žen, ale je rovněž nezbytný k ochraně práv mužů a rovnosti žen a mužů obecně. Jsou také důležitá pro ekonomiku EU, včetně boje proti negativním dopadům stárnutí obyvatelstva a nedostatku pracovních sil.

Situace žen na pracovním trhu zůstává i nadále problematická – průměrná míra zaměstnanosti žen v EU činí 64 %, zatímco u mužů to je 76 %. Je prokázáno, že hlavní důvod neaktivity žen na trhu práce souvisí s nedostatkem možností, jak účinně skloubit pracovní život s rodinnými povinnostmi. V důsledku této situace činí v EU průměrný rozdíl ve výši důchodů žen a mužů, jenž plyne z nerovností nashromážděných během života žen a doby jejich nepřítomnosti na pracovním trhu, vysokých 40 %(1). Pokrok v dosahování rovnosti žen a mužů na trhu práce je pomalý, a chceme-li tento trend změnit, jsou nutná opatření v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem(2). Politiky v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jsou navíc prostředkem, jak účinně reagovat na nedostatek pracovních sil a stále více stárnoucí obyvatelstvo(3).

Zpravodajka se chce zaměřit na cíl směrnice týkající se zaměstnanosti žen a řádně zohlednit její právní základ. Domnívá se, že zásadní pro dosažení těchto cílů jsou dva klíčové pilíře návrhu:

1)  Nepřenositelnost rodičovské dovolené je podmínkou pro to, aby ženy a muži čerpali dovolenou rovným dílem, a nástrojem ke zvýšení přítomnosti žen na trhu práce a zapojení mužů do rodinných povinností.

2)  Kompenzace během dovolené na úrovni nemocenské je v souladu se stávajícím právním rámcem a směrnicí o mateřské dovolené. Otcové dovolenou čerpají, je-li poskytovaná kompenzace dostatečně vysoká(4).

Placená otcovská dovolená je nezbytným předpokladem pro to, aby se otcové ujímali pečovatelských povinností(5). Zpravodajka se však rozhodla zavést určitou míru flexibility pro její čerpání, jež by otcům umožňovala využít tohoto práva během prvního roku od narození či osvojení dítěte: dovolenou by tak nejspíš čerpalo více otců, protože někteří muži si netroufají pečovat o dítě hned po jeho narození. Zpravodajka se i přesto rozhodla nadále upřednostnit čerpání otcovské dovolené u příležitosti narození dítěte nebo jeho osvojení, neboť je prokázáno, že pouto mezi otcem a dítětem se nejefektivněji vytváří v této rané fázi(6). Pokud jde o pečovatelskou dovolenou, zpravodajka ji vítá jako adekvátní reakci na problém stárnutí populace, neboť povinnosti spojené s péčí o druhé se neomezují pouze na děti.

Zpravodajka zavádí několik změn, jimiž chce zajistit, aby návrh lépe odpovídal požadavkům ekonomik EU:

Předně konstatuje, že třebaže opatření v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem představují dlouhodobé investice zajišťující ekonomickou prosperitu a posilující zaměstnanost žen, je třeba obzvláště dbát na to, aby se zabezpečilo krátkodobé a dlouhodobé fungování podniků, resp. mikropodniků a malých a středních podniků. Je zapotřebí zajistit větší srozumitelnost pro společnosti, kterým to umožní účinněji plánovat a předcházet tak ztrátě produktivity. Zpravodajka zdůrazňuje, že je proto třeba stanovit jednoznačné lhůty pro oznámení i rozhodné doby pro využití různých typů dovolených a pružného uspořádání pracovní doby.

Ačkoli zpravodajka uznává, že je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným skupinám, rozhodla se nezavádět právo na delší dovolenou pro pracující rodiče samoživitele, neboť cíle směrnice se zaměřují na zvýšení přítomnosti žen na trhu práce. Prodloužení dovolené rodičům samoživitelům může ve skutečnosti vést k tomu, že se prodlouží období, které matky samoživitelky, jež tvoří většinu rodičů samoživitelů, stráví mimo zaměstnání, čímž by se oslabil záměr této směrnice a mělo by to negativní dopad na finanční nezávislost těchto žen. Směrnice ponechává rozhodnutí o povaze a struktuře podpory v případě znevýhodněných rodin na členských státech, což zpravodajka plně podporuje.

Závěrem zpravodajka vyjadřuje přesvědčení, že postoj Evropského parlamentu by se měl zaměřit na obhajobu základních cílů směrnice a na její právní základ, který spočívá v rovnosti žen a mužů. Evropský parlament by měl rovněž postupovat strategicky a zabránit případnému selhání přespříliš ambiciózního návrhu tím, že bude respektovat výhrady, které vyjádřily členské státy, v zájmu jeho rychlého přijetí v Radě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii je podpora rovnosti žen a mužů jedním z cílů Unie. Podobně článek 23 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.

(2)  Rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii a článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou odstranění nerovností a podpora rovnosti žen a mužů jedním z cílů Unie. Podobně je podle článku 21 Listiny základních práv Evropské unie zakázána veškerá diskriminace na základě jakýchkoli důvodů, zatímco článek 23 vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Ustanovení této úmluvy tak jsou od data jejího vstupu v platnost nedílnou součástí právního řádu Evropské unie a právní předpisy Unie musí být vykládány v co největším možném rozsahu v souladu s úmluvou. Úmluva mimo jiné ve svém článku 7 stanoví, že strany přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dětem se zdravotním postižením zaručily plné užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními dětmi.

(4)  Unie a všechny její členské státy jsou smluvními stranami Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Tato úmluva zdůrazňuje, že osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům by měla být poskytována nezbytná ochrana a pomoc s cílem umožnit rodinám, aby osobám se zdravotním postižením napomáhaly v plném a rovném požívání jejich práv. Ustanovení této úmluvy jsou nedílnou součástí právního řádu Evropské unie a právní předpisy Unie musí být vykládány v co největším možném rozsahu v souladu s úmluvou. Úmluva mimo jiné ve svém článku 7 stanoví, že strany přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dětem se zdravotním postižením zaručily plné užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními dětmi. Mimoto úmluva v článku 23 stanoví, že její smluvní strany přijmou účinná a odpovídající opatření k odstranění diskriminace osob se zdravotním postižením ve všech záležitostech týkajících se manželství, rodiny, rodičovství a osobních vztahů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Politiky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by měly přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, že podpoří účast žen na trhu práce, usnadní mužům sdílet s ženami pečovatelské povinnosti na rovnoprávném základě a odstraní rozdíly mezi ženami a muži v oblasti příjmů a odměny. Tyto politiky by měly zohlednit demografické změny včetně dopadů stárnutí populace.

(5)  Politiky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by měly přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, že podpoří účast žen na trhu práce, poskytnou mužům motivaci a usnadní jim sdílet s ženami pečovatelské povinnosti na rovnoprávném základě, a odstraní rozdíly mezi ženami a muži v oblasti příjmů, odměny a důchodů. Tyto politiky by měly zohlednit demografické změny včetně dopadů stárnutí populace. Navíc by také měly přispívat k boji proti stereotypům připisovaným genderovým rolím.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Cílem evropského pilíře sociálních práv, který členské státy vyhlásily dne 17. listopadu 2017, je zajistit občanům Unie nová a účinnější práva. Pilíř se zakládá na 20 klíčových zásadách, včetně zásady 2 týkající se rovnosti žen a mužů, zásady 3 týkající se rovnosti příležitostí a zásady 9 týkající se rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Zásada 9 stanoví, že „rodiče a osoby s pečovatelskými povinnostmi mají právo na vhodnou dovolenou, pružné pracovní podmínky a přístup k pečovatelským službám. Ženy a muži musí mít rovný přístup ke zvláštním dovoleným, aby mohli plnit své pečovatelské povinnosti, a musí být motivováni k jejich vyváženému využití.“

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Přibližně 80 % neformální a zpravidla neplacené péče v Unii poskytují rodinní příslušníci a přátelé, kteří se nenahraditelným způsobem podílejí na poskytování, organizaci a udržitelnosti systémů zdravotní a sociální péče. Přibližně dvě třetiny pečovatelů v Evropě tvoří ženy. Hospodářská hodnota neplacené neformální péče v Unii vyjádřená v procentech z celkových nákladů na poskytování formální dlouhodobé péče se podle odhadů pohybuje v rozmezí 50 až 90%;

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem však pro mnoho rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi zůstává značným problémem, který má negativní dopad na zaměstnanost žen. Významným faktorem přispívajícím k nedostatečnému zastoupení žen na trhu práce je obtížné dosažení rovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi. Když mají děti, pracují ženy obvykle méně hodin v placeném zaměstnání a tráví více času plněním neplacených pečovatelských povinností. Ukázalo se, že zaměstnanost žen je negativně ovlivněna také tehdy, mají-li nemocného nebo závislého rodinného příslušníka, což některé ženy vede k tomu, že odejdou z trhu práce úplně.

(7)  Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem však pro mnoho rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi zůstává značným problémem, který má negativní dopad na zaměstnanost žen. Významným faktorem přispívajícím k nedostatečnému zastoupení žen na trhu práce je obtížné dosažení rovnováhy mezi rodinnými a pracovními povinnostmi. Když mají děti, pracují ženy obvykle méně hodin v placeném zaměstnání a tráví více času plněním neplacených pečovatelských povinností. Ukázalo se, že zaměstnanost žen je negativně ovlivněna také tehdy, mají-li nemocného nebo závislého rodinného příslušníka, o něhož je třeba pečovat nebo mu pomáhat, což některé ženy vede k tomu, že částečně nebo úplně odejdou z trhu práce – to má pak negativní finanční dopad na jejich mzdu a důchody.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Současný právní rámec Unie nabízí omezené pobídky motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností. Skutečnost, že v mnoha členských státech placená otcovská a rodičovská dovolená chybí, přispívá k tomu, že otcové těchto dovolených málo využívají. Koncepce politik týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů není vyvážená, což posiluje genderové rozdíly v oblasti pracovních a pečovatelských povinností. Naopak se ukázalo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jako je dovolená nebo pružné uspořádání pracovní doby, ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání.

(8)  Současný právní rámec Unie nabízí omezené pobídky motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností. Skutečnost, že v mnoha členských státech chybí placená otcovská a rodičovská dovolená nebo že rodičovská dovolená není přenositelná, přispívá k tomu, že otcové těchto dovolených málo využívají. Koncepce politik týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů není vyvážená, což posiluje genderové rozdíly v oblasti pracovních a pečovatelských povinností. Naopak se ukázalo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jako je dovolená nebo pružné uspořádání pracovní doby, ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání. Mimoto výzkum nadace Eurofound ukazuje, že čerpání volna rodiči závisí na mnoha provázaných faktorech. K těmto faktorům patří: informace o typu volna, které je možné čerpat; kompenzace volna a rozdíly v odměňování; dostupnost a flexibilita zařízení péče o děti; převládající modely uspořádání rodin; a míra obav pracovníků z izolace od trhu práce, pokud nastoupí na dovolenou1a.

 

__________________

 

1a Eurofound: „Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union“ (Podpora čerpání rodičovské a otcovské dovolené otci v Evropské unii) (2015) a „The gender employment gap: Challenges and solutions“ (Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů: výzvy a řešení) (2016).

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Ukázalo se, že nabídka kvalitních, přístupných a finančně dosažitelných zařízení péče o děti a další závislé osoby je klíčovým prvkem politik usilujících o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, které usnadňují matkám rychlý návrat do práce a zvyšují účast žen na pracovním trhu. V roce 2018 nicméně většina členských států Unie stále ještě neměla splněny tzv. barcelonské cíle v oblasti péče o děti, které byly stanoveny v roce 2002. Splnění těchto cílů má zásadní význam pro to, aby se ženám umožnilo plné zapojení do pracovního života, a pro řešení této situace bude klíčové upřednostnění investic do kvalitních, přístupných a finančně dosažitelných komunitních služeb péče o děti v příštím víceletém finančním rámci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Nepřiměřeně vysoké daňové zatížení druhého výdělečného člena domácnosti ve většině členských států je i nadále významnou překážkou účasti žen na pracovním trhu. Má-li se podporovat plné zapojení žen do pracovního procesu a rovné sdílení povinností souvisejících s reprodukcí a péčí, je nutné pojmenovat a odstranit všechny překážky plynoucí z genderově předpojatých systémů daní a dávek.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na podporu rovnoměrnějšího rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži by mělo být pro otce zavedeno právo na otcovskou dovolenou, kterou by čerpali u příležitosti narození dítěte. Za účelem zohlednění rozdílů mezi členskými státy by se právo na otcovskou dovolenou mělo uplatnit bez ohledu na manželský nebo rodinný stav podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech.

(13)  Na podporu rovnoměrnějšího rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži by mělo být pro otce nebo odpovídajícího druhého rodiče podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech zavedeno právo na placenou otcovskou dovolenou, kterou by čerpal v době kolem narození nebo osvojení dítěte a v rámci omezení doby trvání mateřské dovolené. Za účelem zohlednění rozdílů mezi členskými státy by se právo na otcovskou dovolenou mělo uplatnit bez ohledu na manželský nebo rodinný stav podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Členské státy by měly také posoudit, zda by podmínky a podrobná pravidla pro otcovskou dovolenou neměly být uzpůsobeny zvláštním potřebám otců ve specifických situacích, které vyžadují jejich větší přítomnost, zejména pokud jde o otce se zdravotním postižením a otce s dětmi se zdravotním postižením, včetně problémů v oblasti duševního zdraví, vážných zdravotních potíží nebo vážných nemocí, a otce samoživitele, jak je definují vnitrostátní právní předpisy a postupy v členských státech.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jelikož většina otců právo na rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo značnou část svého nároku na dovolenou přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice za účelem motivování druhého rodiče k čerpání rodičovské dovolené při současném zachování práva každého rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené, které v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské dovolené, kterou nelze přenést z jednoho rodiče na druhého, z jednoho měsíce na čtyři.

(14)  Jelikož většina otců právo na rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo značnou část svého nároku na dovolenou přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice za účelem motivování druhého rodiče k čerpání rodičovské dovolené při současném zachování práva každého rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené, které v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské dovolené, kterou nelze přenést z jednoho rodiče na druhého, z jednoho měsíce na čtyři. Členské státy by měly mít možnost stanovit, že dva měsíce rodičovské dovolené je třeba čerpat během prvních čtyř let života dítěte. Pokud však tato dovolená není v tomto časovém rámci využita, měly by členské státy zajistit, aby nepropadla a mohla být čerpána až do nejméně deseti let věku dítěte.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby rodiče měli větší možnost využít rodičovskou dovolenou, jak jejich děti vyrůstají, mělo by být právo na rodičovskou dovolenou přiznáno až do doby, kdy je dítěti nejméně dvanáct let. Členské státy by měly mít možnost určit lhůtu pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, když žádá o rodičovskou dovolenou, a rozhodnout, zda lze právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky určité doby trvání pracovního poměru. S ohledem na rostoucí rozmanitost smluvních ujednání by se pro účely výpočtu doby trvání pracovního poměru měl zohlednit souhrn po sobě jdoucích smluv na dobu určitou u téhož zaměstnavatele. Za účelem nalezení rovnováhy mezi potřebami pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by členské státy měly mít také možnost rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel může být za určitých okolností oprávněn k odkladu poskytnutí rodičovské dovolené. V těchto případech by měl zaměstnavatel poskytnout odůvodnění odkladu.

(15)  Aby rodiče měli větší možnost využít rodičovskou dovolenou, jak jejich děti vyrůstají, mělo by být právo na rodičovskou dovolenou přiznáno až do doby, kdy je dítěti nejméně deset let. Členské státy by měly mít možnost určit, a to zejména s ohledem na omezení mikropodniků, přiměřenou lhůtu pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, když žádá o rodičovskou dovolenou. Aby odradily od případného zneužívání tohoto práva, měly by mít členské státy možnost zavést požadavek minimální doby trvání pracovního poměru, po jejímž uplynutí je pracovník oprávněn tohoto práva využít; tato doba však nesmí přesáhnout šest měsíců. S ohledem na rostoucí rozmanitost smluvních ujednání by se pro účely výpočtu doby trvání pracovního poměru měl zohlednit souhrn po sobě jdoucích smluv na dobu určitou u téhož zaměstnavatele. Za účelem nalezení rovnováhy mezi potřebami pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by členské státy měly mít také možnost rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel může být za určitých okolností oprávněn k odkladu poskytnutí rodičovské dovolené. V těchto případech by měl zaměstnavatel poskytnout písemné odůvodnění odkladu.

Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména otec, svého nároku na tuto dovolenou využije, měli by mít pracovníci možnost žádat o čerpání rodičovské dovolené na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby nebo v jiných pružných formách. Mělo by být na zaměstnavateli, zda takovou žádost o rodičovskou dovolenou v jiných pružných formách než na celou pracovní dobu přijme. Členské státy by měly také posoudit, zda by podmínky a podrobná pravidla pro rodičovskou dovolenou měly být přizpůsobeny specifickým potřebám zvláště znevýhodněných rodičů.

Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména otec, svého nároku na tuto dovolenou využije, měli by mít pracovníci možnost žádat o čerpání rodičovské dovolené na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby nebo v jiných pružných formách. Mělo by být na zaměstnavateli, zda takovou žádost o rodičovskou dovolenou v jiných pružných formách než na celou pracovní dobu přijme. Členské státy by měly také posoudit, zda by podmínky a podrobná pravidla pro rodičovskou dovolenou neměly být uzpůsobeny zvláštním potřebám rodičů ve specifických situacích, které vyžadují jejich větší přítomnost, zejména pokud jde o rodiče se zdravotním postižením a rodiče s dětmi se zdravotním postižením, včetně problémů v oblasti duševního zdraví, vážných zdravotních potíží nebo vážných nemocí, a rodiče samoživitele, jak je definují vnitrostátní právní předpisy a postupy v členských státech.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené by pracovníci i zaměstnavatelé měli být podporováni v tom, aby v průběhu dovolené udržovali kontakty, a mohou činit jakákoli opatření vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení do práce po ukončení dovolené, o kterých mezi sebou rozhodnou dotčené strany s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, kolektivním smlouvám a zvyklostem.

(16)  Pro usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené by pracovníci i zaměstnavatelé měli mít možnost dobrovolně udržovat v průběhu dovolené kontakty. Kontakt mezi pracovníky a zaměstnavateli by neměl vytvářet zátěž nebo problémy pro pracovníky a rodinné příslušníky a měl by usnadňovat opatření vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení do práce po ukončení dovolené, o kterých mezi sebou rozhodnou dotčené strany s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, kolektivním smlouvám a zvyklostem. Pracovníci, kteří si nepřejí udržovat kontakty, by neměli být v žádném případě diskriminováni.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby muži a ženy pečující o staršího rodinného příslušníka a/nebo jiné rodinné příslušníky, kteří potřebují péči, získali více možností pro to, aby zůstali v zaměstnání, měli by mít pracovníci s vážně nemocným nebo závislým rodinným příslušníkem právo čerpat za účelem péče o tohoto rodinného příslušníka pracovní volno ve formě pečovatelské dovolené. Aby se zabránilo zneužívání tohoto práva, může být před poskytnutím dovolené požadován dokladvážné nemoci nebo závislosti.

(17)  Aby pracovníci pečující o staršího rodinného příslušníka a/nebo jiné rodinné příslušníky, kteří potřebují péči, získali více možností pro to, aby zůstali v zaměstnání, měli by mít pracovníci s rodinným příslušníkem, který ze závažných zdravotních důvodů potřebuje péči či podporu, právo čerpat za účelem péče o tohoto rodinného příslušníka pracovní volno ve formě pečovatelské dovolené. Aby se zabránilo zneužívání tohoto práva, mělo by být před poskytnutím dovolené požadováno lékařské potvrzenízávažných zdravotních důvodech pro péči či podporu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Stanovení individuální pečovatelské dovolené by nemělo sloužit jako náhrada profesionálních, přístupných, finančně dosažitelných a vysoce kvalitních služeb komunitní péče, které budou rovněž značnou měrou přispívat k budoucímu hospodářskému rozvoji.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Aby se zvýšily pobídky pro pracovníky s dětmi a pečovatelskými povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob dovolených stanovených v této směrnici, měli by mít tito pracovníci během dovolené právo na přiměřený příspěvek. Výše tohoto příspěvku by měla být alespoň rovnocenná částce, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti. Členské státy by měly zohlednit důležitost kontinuity nároků na sociální zabezpečení, včetně zdravotní péče.

(19)  Aby se zvýšily pobídky pro pracovníky s dětmi a pečovatelskými povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob dovolených stanovených v této směrnici, měli by mít tito pracovníci během dovolené právo na přiměřený příspěvek. Výše tohoto příspěvku by měla být stanovena členským státem a v případě otcovské dovolené by měla být rovnocenná odměně při mateřské dovolené stanovené na vnitrostátní úrovni, zatímco v případě rodičovské dovolené a pečovatelské dovolené by měla být alespoň rovnocenná 80 % hrubé mzdy dotčeného pracovníka. Členské státy by takto zajistily, že by příslušné odměny nebo dávky byly stanoveny na takové úrovni, jež by rodiče motivovala k lepšímu rozdělení nároků, a měly by zohlednit důležitost kontinuity nároků na sociální zabezpečení, včetně zdravotní péče a důchodových systémů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V souladu se směrnicí 2010/18/EU se požaduje, aby členské státy vymezily postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru po dobu trvání rodičovské dovolené. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie se pracovní poměr mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem během doby dovolené tedy zachovává a osoba čerpající tuto dovolenou v důsledku toho během uvedené doby zůstává pracovníkem pro účely právních předpisů Unie. Při vymezování postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru během období dovolených, na něž se vztahuje tato směrnice, a to i pokud jde o nároky na sociální zabezpečení, by tudíž členské státy měly zajistit, aby pracovní poměr zůstal zachován.

(20)  V souladu se směrnicí 2010/18/EU se požaduje, aby členské státy vymezily postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru po dobu trvání rodičovské dovolené. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie se pracovní poměr mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem během doby dovolené tedy zachovává a osoba čerpající tuto dovolenou v důsledku toho během uvedené doby zůstává pracovníkem pro účely právních předpisů Unie. Při vymezování postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru během období dovolených, na něž se vztahuje tato směrnice, by tudíž členské státy měly zajistit, aby pracovní poměr zůstal zachován, aniž by byly dotčeny nároky na sociální zabezpečení včetně důchodového příspěvku, který se na pracovníka vztahuje po celou dobu dovolené. V tomto ohledu by měly členské státy zajistit, aby se dovolená stanovená touto směrnicí po celé toto období nedotýkala nároků pracovníka na důchod.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby byli pracující rodiče a pečující osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, měli by mít tito pracovníci možnost přizpůsobit svůj pracovní rozvrh svým osobním potřebám a preferencím. Pracující rodiče a pečující osoby by tedy měli mít možnost požádat za účelem péče o pružné uspořádání pracovní doby, čímž je míněna možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby. Aby byly zohledněny potřeby pracovníků a zaměstnavatelů, měly by mít členské státy možnost omezit trvání pružného uspořádání pracovní doby, včetně zkrácení pracovní doby. Ačkoli se prokázala užitečnost částečných pracovních úvazků v tom, že některým ženám umožňují zůstat na trhu práce po narození dětí, dlouhé trvání zkráceného pracovního úvazku může vést k nižším příspěvkům na sociální zabezpečení, což se projeví nižším nebo neexistujícím nárokem na důchod. Konečné rozhodnutí, zda bude žádost pracovníka o pružné uspořádání pracovní doby schválena, by mělo být ponecháno na zaměstnavateli, Konkrétní okolnosti, z nichž vychází potřeba pružného uspořádání pracovní doby, se mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli mít právo vrátit se k původnímu rozvržení pracovní doby nejen na konci sjednané doby, ale měli by mít také možnost žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby vždy, když to vyžaduje změna příslušných okolností.

(21)  Aby byli pracující rodiče a pečující osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, měli by mít tito pracovníci možnost přizpůsobit svůj pracovní rozvrh svým osobním potřebám a preferencím. Pracující rodiče a pečující osoby by tedy měli mít možnost požádat za účelem péče o pružné uspořádání pracovní doby, čímž je míněna možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně případného využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby. Aby byly zohledněny potřeby pracovníků a zaměstnavatelů, měly by mít členské státy možnost omezit trvání pružného uspořádání pracovní doby, včetně zkrácení pracovní doby. Ačkoli se prokázala užitečnost částečných pracovních úvazků v tom, že některým ženám umožňují zůstat na trhu práce po narození dětí, dlouhé trvání zkráceného pracovního úvazku může vést k nižším příspěvkům na sociální zabezpečení, což se projeví nižším nebo neexistujícím nárokem na důchod. Přestože by konečné rozhodnutí, zda bude žádost pracovníka o pružné uspořádání pracovní doby schválena, mělo být ponecháno na zaměstnavateli, mělo by se při něm přihlížet k potřebám zaměstnanců, jakož i k omezením v případě mikropodniků, pokud jde o úpravy pracovní doby a plánování, a případná zamítnutí by měla být odůvodněna. Konkrétní okolnosti, z nichž vychází potřeba pružného uspořádání pracovní doby, se mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli mít právo vrátit se k původnímu rozvržení pracovní doby nejen na konci vzájemně sjednané doby, ale měli by mít také možnost žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby vždy, když to vyžaduje změna příslušných okolností.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Úprava dovolené má podpořit pracující rodiče a pečující osoby během specifického období a klade si za cíl udržet a podpořit jejich pokračující spojení s trhem práce. Je tudíž vhodné zahrnout výslovné ustanovení o ochraně zaměstnaneckých práv pracovníků čerpajících dovolenou, na niž se vztahuje tato směrnice, a zejména jejich práva vrátit se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo a netrpět v důsledku nepřítomnosti jakoukoli újmou týkající se podmínek. Nárok pracovníků na práva, která již mají nebo která nabývají, by měl zůstat zachován až do skončení příslušné dovolené.

(22)  Úprava dovolené má podpořit pracující rodiče a pečující osoby během specifického období a klade si za cíl udržet a podpořit jejich pokračující spojení s trhem práce. Je tudíž vhodné zahrnout výslovné ustanovení o ochraně zaměstnaneckých práv pracovníků čerpajících dovolenou, na niž se vztahuje tato směrnice, a zejména jejich práva vrátit se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo a netrpět v důsledku nepřítomnosti jakoukoli újmou týkající se podmínek. Nárok pracovníků na práva, která již mají nebo která nabývají, by měl zůstat zachován až do skončení příslušné dovolené. Cíl umožnit úpravu dovolené je rovněž důležitý proto, aby si pracující rodiče zachovali kvalitní rodinný život a mohli co nejlépe pečovat o děti, plnit své povinnosti, včetně zásadní výchovné úlohy zejména v raném dětství, a trávit s dětmi kvalitní čas. Neúčinné sladění rodinného a pracovního života může mít rovněž negativní dopad na fyzické a duševní zdraví dětí a rodičů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Pracovníci, kteří uplatňují svá práva na dovolenou nebo na žádost o pružné uspořádání pracovní doby, by měli být z tohoto důvodu chráněni před diskriminací nebo jakýmkoli méně příznivým zacházením.

(23)  Pracovníci, kteří uplatňují svá práva na dovolenou nebo na žádost o pružné uspořádání pracovní doby, by měli být z tohoto důvodu chráněni před jakoukoli diskriminací nebo jakýmkoli méně příznivým zacházením. Za účelem zajištění rovnováhy mezi zájmy zaměstnavatelů a pracovníků by členské státy měly zároveň zaručit, aby zaměstnavatelé byli chráněni proti jakémukoli zneužívání těchto práv.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pracovníci, kteří uplatní své právo čerpat dovolenou nebo požádat o pružné uspořádání pracovní doby podle této směrnice, by měli požívat ochrany před propuštěním a případnou přípravou na propuštění z důvodu žádosti o dovolenou nebo jejího čerpání či z důvodu uplatnění práva na žádost o takové pružné uspořádání pracovní doby. Jestliže se pracovníci domnívají, že byli propuštěni z uvedených důvodů, měli by mít možnost požádat zaměstnavatele o řádné odůvodnění propuštění.

(24)  Pracovníci, kteří uplatní své právo čerpat dovolenou nebo požádat o pružné uspořádání pracovní doby podle této směrnice, by měli požívat ochrany před propuštěním a případnou přípravou na propuštění z důvodu žádosti o dovolenou nebo jejího čerpání či z důvodu uplatnění práva na žádost o takové pružné uspořádání pracovní doby. Jestliže se pracovníci domnívají, že byli propuštěni z uvedených důvodů, měli by mít možnost požádat zaměstnavatele o řádné písemné odůvodnění propuštění.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu pracovníků před nepříznivým zacházením nebo nepříznivými následky v důsledku stížnosti nebo řízení týkajících se práv podle této směrnice. Oběti mohou být odrazovány od uplatnění svých práv kvůli hrozbě odvety, a proto by měly být chráněny před případným nepříznivým zacházením, pokud uplatňují svá práva stanovená touto směrnicí. Tato ochrana je obzvláště relevantní, pokud jde o zástupce pracovníků při výkonu jejich funkce.

(26)  Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu pracovníků před nepříznivým zacházením nebo nepříznivými následky v důsledku stížnosti nebo řízení týkajících se práv podle této směrnice. Oběti mohou být odrazovány od uplatnění svých práv kvůli hrozbě odvety, a proto by měly být chráněny před případným nepříznivým zacházením, pokud uplatňují svá práva stanovená touto směrnicí. Tato ochrana je obzvláště relevantní, pokud jde o zástupce pracovníků při výkonu jejich funkce. Pracovní a sociální inspekce by měly monitorovat řádné provádění této směrnice odpovídajícími prostředky, aby se zabránilo diskriminaci a zajistil se rovný přístup pracovníků k jejich sociálním a pracovním právům.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Za účelem dalšího zlepšení úrovně ochrany práv stanovených v této směrnici by vnitrostátní orgány pro rovné zacházení měly být rovněž příslušné v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice.

(27)  Za účelem dalšího zlepšení úrovně ochrany práv stanovených v této směrnici by vnitrostátní orgány pro rovné zacházení a práva dětí měly být rovněž příslušné v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky, a dává tak členským státům možnost přijmout nebo zachovat příznivější ustanovení. Práva nabytá podle stávajícího právního rámce by měla platit i nadále, pokud tato směrnice nezavádí příznivější ustanovení. Provádění této směrnice nelze využít k omezení existujících práv stanovených ve stávajících právních předpisech Unie platných v této oblasti ani ho nelze považovat za platný důvod pro omezení obecné úrovně ochrany poskytnuté pracovníkům v oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice.

(28)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky, a umožňuje tak členským státům zavést nebo zachovat příznivější ustanovení. Práva nabytá podle stávajícího právního rámce by měla platit i nadále, pokud tato směrnice nezavádí příznivější ustanovení. Provádění této směrnice nelze využít k omezení existujících práv stanovených ve stávajících právních předpisech Unie, vnitrostátních právních předpisech a v kolektivních smlouvách platných v této oblasti ani ho nelze považovat za platný důvod pro omezení obecné úrovně ochrany poskytnuté pracovníkům v oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Členské státy by měly zvážit možnost rozšíření opatření obsažených v této směrnici na osoby samostatně výdělečné činné.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Touto směrnicí by neměla být uložena žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků. Členské státy se proto vyzývají, aby posoudily dopad svého prováděcího aktu na malé a střední podniky a zajistily, že malé a střední podniky nebudou nepřiměřeně zasaženy, a to se zvláštním zřetelem na mikropodniky a administrativní zátěž.

(30)  Při uplatňování této směrnice by se členské státy měly vyhnout ukládání bezdůvodných správních, finančních či právních omezení bránících zakládání a rozvoji mikropodniků malých a středních podniků. Členské státy se proto vyzývají, aby pravidelně posuzovaly dopad svého prováděcího aktu na malé a střední podniky a zajistily, že malé a střední podniky nebudou nepřiměřeně zasaženy, a to se zvláštním zřetelem na mikropodniky a administrativní zátěž, zejména pokud jde o dopad pravidel pro rodičovskou dovolenou a pružného uspořádání pracovní doby na organizaci práce, a aby výsledky těchto posouzení zveřejnily.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  S cílem zajistit větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a rovnost mezi muži a ženami v oblasti sladění rodinného života a dosáhnout veškerých cílů této směrnice by měla Komise rovněž uvažovat o možnosti posouzení přepracované směrnice Rady 92/85/EHS z roku 1992, a to s přihlédnutím k novým právům a ustanovením dohodnutým ve stávající směrnici.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na všechny pracovníky, muže i ženy, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu.

Tato směrnice se vztahuje na všechny pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu vymezeném právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi platnými v každém členském státě v souladu s kritérii pro určování statusu pracovníka, která ve své judikatuře stanovil Soudní dvůr Evropské unie.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „otcovskou dovolenou“ pracovní volno pro otce, které je určeno k čerpání u příležitosti narození dítěte;

a)  „otcovskou dovolenou“ placené pracovní volno pro otce nebo odpovídajícího druhého rodiče podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech v souvislosti s narozením nebo osvojením dítěte, které je určeno k čerpání u příležitosti narození nebo osvojení dítěte v době trvání mateřské dovolené;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „rodičovskou dovolenou“ pracovní volno z důvodu narození nebo osvojení dítěte za účelem péče o toto dítě;

b)  „rodičovskou dovolenou“ placené pracovní volno z důvodu narození nebo osvojení dítěte za účelem péče o toto dítě;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „pečující osobou“ pracovník poskytující osobní péči nebo podporu v případě vážné nemoci nebo závislosti rodinného příslušníka;

c)  „pečující osobou“ pracovník poskytující osobní péči nebo podporu rodinnému příslušníkovi, který potřebuje péči nebo podporu ze závažných zdravotních důvodů nebo z důvodu zdravotního postižení, jak je vymezeno v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „pečovatelskou dovolenou“ placené pracovní volno pro pečující osoby, aby mohly poskytovat osobní péči nebo podporu rodinnému příslušníkovi, který je potřebuje ze závažných zdravotních důvodů nebo z důvodu zdravotního postižení;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „rodinným příslušníkem“ syn, dcera, matka, otec, manžel/manželka pracovníka nebo partner/partnerka pracovníka v registrovaném partnerství, jsou-li taková partnerství upravena vnitrostátními právními předpisy;

d)  „rodinným příslušníkem“ alespoň syn, dcera, matka, otec, sourozenec, nevlastní děti, děti v pěstounské péči, vnoučata, prarodiče, zákonný opatrovník nebo svěřená osoba, manžel/manželka pracovníka nebo partner/partnerka pracovníka v registrovaném partnerství, jsou-li taková partnerství upravena vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  „určenou třetí osobou“ pracovník, kterému příbuzný převede svůj nárok na dovolenou, na niž se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „závislostí“ situace, kdy osoba dočasně nebo trvale potřebuje péči z důvodu zdravotního postižení nebo vážných zdravotních potíží jiných, než je vážná nemoc;

e)  „potřebami souvisejícími s péčí a podporou“ situace, kdy osoba potřebuje dočasně nebo trvale péči z důvodu zdravotního postižení nebo ze závažných zdravotních důvodů a vyžaduje osobní péči nebo podporu;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „pružným uspořádáním pracovní doby“ možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby.

f)  „pružným uspořádáním pracovní doby“ možnost pracovníků dobrovolně si upravit rozvržení pracovní doby, včetně případného využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby otcové měli právo čerpat otcovskou dovolenou v délce nejméně deseti pracovních dní u příležitosti narození dítěte.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby otcové nebo rovnocenní druzí rodiče ve smyslu vnitrostátních právních předpisů měli právo čerpat otcovskou dovolenou v délce nejméně deseti pracovních dní v době kolem narození nebo osvojení dítěte, a to v době trvání mateřské dovolené;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy posoudí, zda je nutné přizpůsobit podmínky přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené potřebám otců, kteří se nacházejí ve specifické situaci vyžadující jejich větší přítomnost, kterou definují členské státy. Taková specifická situace může zahrnovat otce se zdravotním postižením a otce s dětmi se zdravotním postižením, včetně problémů v oblasti duševního zdraví, vážných zdravotních potíží nebo vážných nemocí, a otce samoživitele, jak je definují vnitrostátní právní předpisy a postupy v členských státech.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli individuální právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců, které mohou čerpat do té doby, než dítě dosáhne určitého věku, a to nejméně dvanácti let.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli individuální právo na placenou, nepřenositelnou rodičovskou dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců, kterou mohou čerpat do té doby, než dítě dosáhne určitého věku, a to nejméně deseti let. Členské státy posoudí možnost rozšíření práva na rodičovskou dovolenou na pracovníky ve specifické situaci vyžadující jejich větší přítomnost, kterou definují členské státy. Taková specifická situace může zahrnovat otce se zdravotním postižením a otce s dětmi se zdravotním postižením, včetně problémů v oblasti duševního zdraví, vážných zdravotních potíží nebo vážných nemocí, a otce samoživitele, jak je definují vnitrostátní právní předpisy a postupy v členských státech.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jestliže členské státy umožňují jednomu rodiči přenést svůj nárok na rodičovskou dovolenou na druhého rodiče, musí zajistit, aby nejméně čtyři měsíce rodičovské dovolené nebylo možné přenést.

2.  Jestliže členské státy umožňují jednomu rodiči přenést svůj nárok na rodičovskou dovolenou na druhého rodiče, musí zajistit, aby nejméně čtyři měsíce rodičovské dovolené nebylo možné přenést. Pokud členské státy stanoví více než čtyři měsíce rodičovské dovolené, může být omezená část této dovolené přenositelná nejen na druhého rodiče, ale i na určené třetí osoby, které se o dítě skutečně starají.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky odpracované doby nebo doby trvání pracovního poměru, která nesmí přesáhnout jeden rok. V případě po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou, ve smyslu směrnice Rady 1999/70/ES21, u téhož zaměstnavatele bude pro účely výpočtu rozhodné doby zohledněn souhrn těchto smluv.

4.  Členské státy mohou právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky odpracované doby nebo doby trvání pracovního poměru, která nesmí přesáhnout šest měsíců. V případě po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou, ve smyslu směrnice Rady 1999/70/ES21, u téhož zaměstnavatele bude pro účely výpočtu rozhodné doby zohledněn souhrn těchto smluv.

__________________

__________________

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy mohou vymezit podmínky, za kterých může být po projednání v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kolektivními smlouvami a/nebo zvyklostmi zaměstnavateli umožněno odložit poskytnutí rodičovské dovolené o přiměřenou dobu z důvodu, že by to vážně narušilo řádné fungování organizace. Případný odklad rodičovské dovolené zaměstnavatelé písemně odůvodní.

5.  Členské státy mohou vymezit podmínky, za kterých může být po projednání v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kolektivními smlouvami, příp. zvyklostmi zaměstnavateli umožněno odložit poskytnutí rodičovské dovolené o přiměřenou dobu z důvodu, že by to vážně narušilo řádné fungování organizace, a to nanejvýš dvakrát po dobu maximálně šesti měsíců. Případný odklad rodičovské dovolené zaměstnavatelé písemně odůvodní. Členské státy přihlédnou zejména k omezením týkajícím se mikropodniků.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo žádat o rodičovskou dovolenou také na část pracovní doby, v blocích oddělených obdobími práce nebo v jiných pružných formách. Zaměstnavatelé tyto žádosti zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé písemně odůvodní.

6.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo žádat o rodičovskou dovolenou také na část pracovní doby, v blocích oddělených obdobími práce nebo v jiných pružných formách. Zaměstnavatelé tyto žádosti zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé písemně v přiměřené lhůtě ode dne předložení žádosti odůvodní.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy posoudí potřebu přizpůsobit podmínky přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené potřebám adoptivních rodičů, rodičů se zdravotním postižením a rodičů s dětmi se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním.

7.  Členské státy posoudí, zda je nutné přizpůsobit podmínky přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené potřebám otců, kteří se nacházejí ve specifické situaci, již definují členské státy. Taková specifická situace může zahrnovat otce se zdravotním postižením a otce s dětmi se zdravotním postižením, včetně problémů v oblasti duševního zdraví, vážných zdravotních potíží nebo vážných nemocí, a otce samoživitele, jak je definují vnitrostátní právní předpisy a postupy v členských státech.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na pečovatelskou dovolenou v délce nejméně pěti pracovních dní na pracovníka za rok. Toto právo může být podmíněno náležitým potvrzením zdravotních potíží pracovníkova rodinného příslušníka.

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na pečovatelskou dovolenou v délce nejméně pěti pracovních dní na pracovníka za rok. Toto právo může být podmíněno náležitým lékařským potvrzením, které dokládá, že pracovníkův rodinný příslušník potřebuje péči a podporu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Informace o zdravotním stavu nebo o ztrátě soběstačnosti by měly být důvěrné a měly by být poskytovány pouze omezenému počtu služeb, které se podílejí na řešení dané situace, s cílem zabezpečit právo na ochranu osobních údajů pracovníka i osoby, která potřebuje péči.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s vnitrostátními podmínkami, jako jsou vnitrostátní právní předpisy, kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti, a s přihlédnutím k pravomocím přeneseným na sociální partnery členské státy zajistí, aby pracovníci uplatňující práva na dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 obdrželi odměnu nebo přiměřený příspěvek, jež jsou alespoň rovnocenné částce, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti.

V souladu s vnitrostátními podmínkami, jako jsou vnitrostátní právní předpisy, kolektivní smlouvy nebo zvyklosti, a s přihlédnutím k pravomocím přeneseným na sociální partnery členské státy zajistí, aby pracovníci uplatňující právo na dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 obdrželi odměnu nebo přiměřený příspěvek v této výši:

 

a) v případě otcovské dovolené podle čl. 4 odst. 1 odměnu nebo příspěvek, jež se rovná alespoň výši mateřského příspěvku, přičemž je zaručeno dodržování zásady rovnosti žen a mužů,

 

b) v případě rodičovské dovolené podle čl. 5 odst. 1 odměnu nebo příspěvek, jež se rovná alespoň 80 % hrubé mzdy pracovníka,

 

c) v případě pečovatelské dovolené podle článku 6 odměnu nebo příspěvek, jež se rovná alespoň 80 % hrubé mzdy pracovníka.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci s dětmi do určitého věku, a to nejméně dvanácti let, a pečující osoby měli právo žádat o pružné uspořádání pracovní doby za účelem péče. Trvání takového pružného uspořádání pracovní doby může být přiměřeným způsobem omezeno.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci s dětmi do určitého věku, a to nejméně deseti let, a pečující osoby měli právo žádat o pružné uspořádání pracovní doby za účelem poskytování péče. Trvání takového pružného uspořádání pracovní doby může být přiměřeným způsobem omezeno.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zaměstnavatelé žádosti o pružné uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé odůvodní.

2.  Zaměstnavatelé žádosti o pružné uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 zváží s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků, zejména v mikropodnicích, a odpoví na ně písemně. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé odůvodní a současně nabídnou možná alternativní řešení.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li trvání pružného uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, má pracovník právo vrátit se na konci sjednané doby k původnímu rozvržení pracovní doby. Pracovník má rovněž právo žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby, kdykoliv to odůvodňuje změna okolností. Zaměstnavatelé jsou povinni tyto žádosti zvážit a odpovědět na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků.

3.  Je-li trvání pružného uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, má pracovník právo vrátit se na konci sjednané doby k původnímu rozvržení pracovní doby. Pracovník má rovněž právo žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby, kdykoliv to odůvodňuje změna okolností. Zaměstnavatelé jsou povinni tyto žádosti zvážit s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků a odpovědět na ně písemně.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy posoudí také, zda je zapotřebí zavést uspořádání pracovní doby, které by zajistilo, aby byla pružná pracovní doba uzpůsobena zvláštním potřebám rodičů ve specifické situaci, která vyžaduje jejich větší přítomnost, zejména pokud jde o rodiče se zdravotním postižením a rodiče s dětmi se zdravotním postižením, včetně problémů v oblasti duševního zdraví, vážných zdravotních potíží nebo vážných nemocí, a pokud jde o rodiče samoživitele, jak je definují vnitrostátní právní předpisy a postupy v členských státech.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy vymezí postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru pro dobu dovolené podle článků 4, 5 nebo 6, a to i pokud jde o nároky na sociální zabezpečení, a současně zajistí, aby byl pracovní poměr během uvedené doby zachován.

3.  Členské státy vymezí postavení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru pro dobu dovolené podle článků 4, 5 nebo 6, a současně zajistí, aby byl pracovní poměr během uvedené doby zachován, aniž by však byly dotčeny nároky na sociální zabezpečení včetně důchodového příspěvku, který se na pracovníka vztahuje po dobu dovolené.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly méně příznivé zacházení s pracovníky z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu, že uplatnili své právo na pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly všechny formy diskriminace a méně příznivé zacházení s pracovníky z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu, že uplatnili své právo na pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily uplatňování těchto sankcí. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Mohou být ve formě pokuty. Mohou rovněž zahrnovat vyplacení kompenzace.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily uplatňování těchto sankcí. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Ukládají se ve formě pokuty. Mohou rovněž zahrnovat vyplacení kompenzace.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

Článek 16

Úroveň ochrany

Zachování úrovně ochrany

Členské státy mohou zavést či zachovat ustanovení, která jsou pro pracovníky příznivější než ustanovení této směrnice. Musí však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené zůstaly nepřenosné v souladu s čl. 5 odst. 2.

1. Členské státy nebo sociální partneři mohou zavést nebo zachovat příznivější ustanovení pro pracovníky, než jsou stanovena v této směrnici. Musí však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené zůstaly v souladu s čl. 5 odst. 2 nepřenosné.

 

2. Touto směrnicí nejsou dotčena zvláštní ustanovení právních předpisů Unie, zejména ustanovení právních předpisů Unie v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy.

 

3. Uplatňování této směrnice nelze považovat za platný důvod pro omezení práv a snížení obecné úrovně ochrany poskytnutých pracovníkům.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o předpisech přijatých na základě této směrnice, jakož i o příslušných již platných ustanoveních týkajících se předmětu stanoveného v článku 1 této směrnice, byly všemi odpovídajícími prostředky informovány dotčené osoby na celém území daného státu.

Členské státy zajistí, aby o předpisech přijatých na základě této směrnice, jakož i o příslušných již platných ustanoveních týkajících se předmětu stanoveného v článku 1 této směrnice, byly všemi odpovídajícími prostředky, a to i prostřednictvím jednotné digitální brány, informovány dotyčné osoby na celém území daného státu.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy sdělí Komisi nejpozději do pěti let po vstupu této směrnice v platnost veškeré příslušné informace týkající se uplatňování této směrnice, které jsou nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

1.  Členské státy sdělí Komisi nejpozději do tří let po vstupu této směrnice v platnost veškeré příslušné informace týkající se uplatňování této směrnice, které jsou nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice a vyhodnotila plnění jejích cílů, včetně cíle, kterým je zajištění rovnosti mezi muži a ženami, a také její vliv na rozvoj mikropodniků a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise na základě informací poskytnutých členskými státy podle odstavce 1 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které uplatňování této směrnice přezkoumá a již bude případně doprovázet legislativní návrh.

2.  Komise na základě informací poskytnutých členskými státy podle odstavce 1 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které přezkoumá uplatňování této směrnice, včetně údajů o využívání různých typů dovolené obsažených v této směrnici, které by byly rozlišeny podle pohlaví, a o jejím dopadu na mikropodniky a malé a střední podniky, a ve které posoudí možnost rozšířit práva obsažená v této směrnici v budoucnu na osoby samostatně výdělečně činné. K této zprávě je případně přiložen legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Brzy po vstupu této směrnice v platnost Komise rovněž posoudí, zda je v souladu se zásadou rovného zacházení s různou úrovní náhradních příjmů v průběhu různých typů dovolené a odhalí-li nějakou diskriminaci, pak okamžitě zavede nezbytná legislativní opatření.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob

Referenční údaje

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

FEMM

15.5.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

14.9.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

20.10.2017

Projednání ve výboru

19.2.2018

27.3.2018

15.5.2018

 

Datum přijetí

28.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

8

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eleonora Forenza, Julie Girling, Kostadinka Kuneva, Clare Moody, Branislav Škripek, Mylène Troszczynski, Julie Ward

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Heinz K. Becker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Clare Moody, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

8

-

ECR

Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Margot Parker

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Angelika Niebler

4

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva

PPE

Marijana Petir, Anna Záborská

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Údaje z GŘ JUST: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-equality/equal-economic-independence_en#womeninwork

(2)

EIGE: Index rovnosti žen a mužů v roce 2017: Měření rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2005–2015 – hlavní zjištění. Kapitola Oblast práce: 10 let pomalého pokroku.

(3)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment

(4)

Eurofound: „Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union“ (Podpora čerpání rodičovské a otcovské dovolené otci v Evropské unii) (2015), https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union

OECD (2017), „The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle“ (Úsilí o rovnost žen a mužů: nesnadná bitva), OECD Publishing, Paříž.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en

(5)

Studie ukazují, že otcovská dovolená je podmínkou pro další zapojení otců do pečovatelských povinností, např. v podobě čerpání otcovské dovolené, ale i pokud jde o jejich obecnou účast na výchově dětí:

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) „The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden“ (Dopad čerpání otcovské dovolené na zapojení otců do péče o děti a na jejich vztahy s dětmi: zkušenosti ze Švédska), Community, Work & Family, 11:1, 85-104, DOI: 10.1080/13668800701785346

Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007) „EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES“ (Dopady rodičovské dovolené a pracovní doby na zapojení otců do péče o jejich malé děti), Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 10.1080/13668800701575069

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon and Ruth Feldman: „Father's brain is sensitive to childcare experiences“ (Mozek otce reaguje citlivě na zkušenosti získané péčí o dítě), Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) červenec 2014, 111 (27) 9792-9797

(6)

Čím silnější pouto se vytvoří, tím pravděpodobněji se otec zapojí do péče, a čím více se otec zapojí do péče o první dítě, tím větší jsou šance, že se rodina rozhodne i pro druhé dítě.

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008) „Gender Equality and Fertility in Sweden“ (Rovnost pohlaví a plodnost ve Švédsku), Marriage & Family Review, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (23.5.2018)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Zpravodajka: Joëlle Bergeron

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise se domnívá, že tento návrh směrnice odpovídá nutnosti uplatňovat širší přístup v otázce rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zároveň zohlednit vývoj společnosti v posledních letech.

Cílem návrhu je řešit nedostatečné zastoupení žen na trhu práce a podporovat jejich kariérní postup prostřednictvím lepších podmínek pro to, aby mohly sladit své pracovní a rodinné povinnosti. Za tímto účelem návrh stanovuje minimální kritéria pro zajištění nezbytné rovnosti mezi ženami a muži, pokud jde o příležitosti na trhu práce a zacházení na pracovišti. Návrh mimo jiné podporuje zákaz diskriminace a rovnost žen a mužů tím, že přizpůsobuje a modernizuje právní rámec EU.

Osoby zaměstnané v EU se smlouvou na částečný pracovní úvazek jsou převážně ženy (32 % žen ve srovnání s 8 % mužů), a to proto, že obtížně slaďují svůj pracovní a soukromý život. V mnoha případech se to samozřejmě projevuje také velmi výraznými rozdíly v odměňování a důchodech mezi muži a ženami. Současný právní rámec na úrovni EU a členských států poskytuje omezenou úpravu pro to, aby muži sdíleli pečovatelské povinnosti se ženami rovným dílem. Je skutečně naléhavě nutné tyto nedostatky napravit. Zpravodajka plně sdílí specifické cíle návrhu směrnice, které směřují zejména ke zlepšení přístupu k opatřením umožňujícím sladit pracovní a soukromý život a také ke zvýšenému využívání pracovního volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání pracovní doby ze strany mužů. Pokud jde o tento poslední bod, je rozhodující otázkou výše odměňování při rodičovské dovolené, aby si tuto dovolenou rovnocenně vybírali muži i ženy. V současnosti tomu tak zdaleka není vzhledem ke směšným částkám, které se na odměňování při rodičovské dovolené poskytují. Návrh Komise sladit úroveň odměňování s výší nemocenské představuje pokrok v této věci. Musíme mít stále na paměti ochranu dítěte, která musí být hlavním záměrem. Zpravodajka nepochybuje o tom, že nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo vychováno v láskyplném prostředí a s vyváženou přítomností obou rodičů. Zpravodajka proto považuje za nezbytné, aby měli muži a ženy možnost rovnocenně sdílet povinnost živitele rodiny. To je možné, pokud budou odstraněny nerovnosti mezi muži a ženami v placeném či neplaceném zaměstnání a bude se prosazovat vyvážené rozdělení odpovědnosti a péče o děti a rodinné příslušníky, kteří potřebují podporu.

Nelze však opomíjet potřeby a omezení zaměstnavatelů, zejména pokud jde o velmi malý podnik se dvěma nebo třemi zaměstnanci. Rodičovská dovolená může totiž pro takový podnik znamenat skutečné ohrožení. Zpravodajka by v tomto ohledu chtěla lépe zajistit ochranu zaměstnavatelů, ale také zabránit zneužívání, pokud jde o nepřítomnost na pracovišti z naléhavých rodinných důvodů. V tomto ohledu je zásadní předkládat příslušné doklady a je nezbytné podřídit právo na rodičovskou dovolenou odpracované době práce nebo trvání pracovního poměru, přičemž by neměly být delší než devět měsíců. Musí být také řádně definována pečovatelská dovolená, aby se zaměstnavatel chránil před jakýmkoli zneužitím práva. Zároveň je zásadní umožnit pracovníkům, kteří se chtějí starat o blízkého člověka, aby dosáhli lepší rovnováhy svého soukromého a pracovního života, a zejména zabránit tomu, aby definitivně opustili trh práce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii je podpora rovnosti žen a mužů jedním z cílů Unie. Podobně článek 23 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.

(2)  Rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii je podpora rovnosti žen a mužů jedním z cílů Unie. Podobně článek 23 Listiny základních práv Evropské unie vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci. Tato směrnice přispívá k uvedeným cílům tím, že odstraňuje rozdíly, posiluje rovnost žen a mužů, podporuje vysokou míru zaměstnanosti, upevňuje sociální rozměr Unie a podporuje další sbližování členských států, pokud jde o sociální výhody.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Článek 33 Listiny základních práv Evropské unie stanoví právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte v zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem.

(3)  Článek 33 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) stanoví právní, hospodářskou a sociální ochranu rodiny, právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte v zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Osoby se zdravotním postižením by měly mít právo na podporu příjmu, která jim zajistí důstojný život, na služby, které jim umožní účast na trhu práce a ve společnosti, a na pracovní prostředí uzpůsobené jejich potřebám.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Rovnost zacházení a příležitostí pro ženy a muže by měla být zajištěna a podporována ve všech oblastech, včetně účasti na trhu práce, podmínek zaměstnání a kariérního postupu. Ženy a muži mají právo na stejnou odměnu za rovnocennou práci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Politiky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by měly přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, že podpoří účast žen na trhu práce, usnadní mužům sdílet s ženami pečovatelské povinnosti na rovnoprávném základě a odstraní rozdíly mezi ženami a muži v oblasti příjmů a odměny. Tyto politiky by měly zohlednit demografické změny včetně dopadů stárnutí populace.

(5)  Politiky týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by měly přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, že podpoří účast žen na trhu práce, podpoří účast a úlohu mužů v rodinném životě, v souladu s článkem 24 Listiny základních práv, který stanoví, že každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy, a to ve prospěch rovného rozdělení výchovných a pečovatelských povinností vůči dětem, což přispěje k odstranění rozdílů mezi ženami a muži v oblasti příjmů, odměny a důchodů. Tyto politiky by měly zohlednit demografické změny včetně dopadů stárnutí populace. V této souvislosti by podpora větší rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem mohla představovat významný podnět ke zvýšení porodnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Na základě údajů z října 2017 (statistiky Evropské komise) činila míra zaměstnanosti mužů v Unii 71,9 %, avšak míra zaměstnanosti žen 61,4 %, bez ohledu na vyšší úroveň vzdělání žen.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem však pro mnoho rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi zůstává značným problémem, který má negativní dopad na zaměstnanost žen. Významným faktorem přispívajícím k nedostatečnému zastoupení žen na trhu práce je obtížné dosažení rovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi. Když mají děti, pracují ženy obvykle méně hodin v placeném zaměstnání a tráví více času plněním neplacených pečovatelských povinností. Ukázalo se, že zaměstnanost žen je negativně ovlivněna také tehdy, mají-li nemocného nebo závislého rodinného příslušníka, což některé ženy vede k tomu, že odejdou z trhu práce úplně.

(7)  Vznik domácnosti s dvěma výdělečně činnými osobami vedl k intenzifikaci práce a k většímu tlaku i požadavkům na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. V důsledku toho je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem pro mnoho rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi stále značným problémem, který má negativní dopad na zaměstnanost žen. Významným faktorem přispívajícím k nedostatečnému zastoupení žen na trhu práce je obtížné dosažení rovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi. Když mají děti, starší závislé osoby nebo blízké rodinné příslušníky se zneschopňujícími chronickými chorobami, jsou ženy nuceny pracovat méně hodin v placeném zaměstnání a tráví více času plněním neplacených pečovatelských povinností. To výrazně přispívá k rozdílu v odměňování žen a mužů, který v některých členských státech dosahuje až 28 %, kumuluje se během pracovního života a projeví se v rozdílu ve výši důchodů žen a mužů, který v Unii činí průměrně 40 % a vede k vyššímu riziku chudoby a sociálního vyloučení u žen. Ukázalo se, že zaměstnanost žen je negativně ovlivněna také tehdy, mají-li nemocného nebo závislého rodinného příslušníka, což některé ženy vede k tomu, že odejdou z trhu práce částečně nebo úplně.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Podle údajů Eurofoundu opustily více než tři miliony lidí práci na plný úvazek, neboť nemají k dispozici zařízení péče o děti nebo o závislé rodinné příslušníky.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Děti by měly mít právo na cenově dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a péči.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Současný právní rámec Unie nabízí omezené pobídky motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností. Skutečnost, že v mnoha členských státech placená otcovská a rodičovská dovolená chybí, přispívá k tomu, že otcové těchto dovolených málo využívají. Koncepce politik týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů není vyvážená, což posiluje genderové rozdíly v oblasti pracovních a pečovatelských povinností. Naopak se ukázalo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jako je dovolená nebo pružné uspořádání pracovní doby, ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání.

(8)  Současný právní rámec Unie nabízí omezené pobídky motivující muže k převzetí rovného dílu pečovatelských povinností. Neexistují žádná harmonizovaná unijní pravidla pro otcovskou dovolenou nebo dovolenou za účelem péče o nemocného nebo závislého rodinného příslušníka, s výjimkou nepřítomnosti z důvodů vyšší moci. Skutečnost, že v mnoha členských státech placená otcovská a rodičovská dovolená chybí, přispívá k tomu, že otcové těchto dovolených málo využívají. Koncepce politik týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen a mužů není vyvážená ani dostatečná, což, zpomaluje růst, odsouvá stranou cíle sociálního začlenění, vystavuje ženy většímu riziku chudoby, především v pokročilém věku, a posiluje genderové rozdíly v oblasti pracovních a pečovatelských povinností. Naopak se ukázalo, že využívání opatření zaměřujících se na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jako je dovolená, dostatečné pobídky k tomu, aby sami tuto dovolenou využívali, nebo pružné uspořádání pracovní doby, ze strany otců má pozitivní dopad na snížení relativního množství neplacené práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm zůstává více času na placené zaměstnání a na jejich sociální, ekonomickou a pracovní emancipaci.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Rodiče a další osoby s pečovatelskými povinnostmi by měli mít právo na vhodnou dovolenou, pružné uspořádání pracovní doby a přístup k pečovatelským službám. Ženy a muži by měli mít rovný přístup k mimořádnému volnu, aby mohli plnit své pečovatelské povinnosti, a měli by být vybízeni k jeho vyváženému využívání.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Je důležité sladit pracovní, soukromý a rodinný život prostřednictvím širokého přístupu, který zahrne kroky legislativní a nelegislativní povahy, včetně účinných pobídek a opatření, jako jsou například daňové úlevy na péči o děti a na pomoc osobám, které potřebují péči.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Při tvorbě a provádění hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky v souladu s vnitrostátními zvyklostmi by měli být konzultováni sociální partneři. Měli by být podporováni ve sjednávání a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, přičemž je třeba uznávat jejich samostatnost a právo na kolektivní akce.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je vhodné zrušit a nahradit směrnici 2010/18/EU, která v současnosti upravuje rodičovskou dovolenou tím, že provádí rámcovou smlouvu uzavřenou mezi sociálními partnery. Tato směrnice vychází zejména z pravidel stanovených ve směrnici 2010/18/EU a doplňuje je tím, že posiluje stávající práva a zavádí práva nová.

(10)  Je vhodné zrušit a nahradit směrnici 2010/18/EU, která v současnosti upravuje rodičovskou dovolenou tím, že provádí rámcovou smlouvu uzavřenou mezi sociálními partnery. Tato směrnice vychází zejména z pravidel stanovených ve směrnici 2010/18/EU a doplňuje je tím, že posiluje stávající práva a zavádí práva nová. Nic v navrhované směrnici by nemělo být vykládáno jako omezení práv dříve platných podle této směrnice.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky vztahující se k otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené a k pružnému uspořádání pracovní doby rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi. Tím, že rodičům a pečujícím osobám usnadní sladění pracovního a rodinného života, by tato směrnice měla přispět k naplňování cílů vyplývajících ze Smlouvy v oblasti rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti a podpory vysoké míry zaměstnanosti v Unii.

(11)  Tato směrnice stanoví minimální požadavky vztahující se k otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené a k pružnému uspořádání pracovní doby rodičů a pracovníků s pečovatelskými povinnostmi, přičemž respektuje vnitrostátní předpisy týkající se dovolené a pružného uspořádání pracovní doby, které splňují požadavky této směrnice, a umožňuje, aby členské státy a sociální partneři stanovili v této oblasti zvláštní předpisy. Směrnice plně respektuje svobodu pracovníků a rodin organizovat si svůj život a jejich preference a neuvaluje na ně povinnost ustanovení směrnice využít. Dosažením širokého manévrovacího prostoru pro rozhodování na individuální a celostátní úrovni, tím, že rodičům a pečujícím osobám usnadní sladění pracovního a rodinného života, by tato směrnice měla přispět k naplňování cílů vyplývajících ze Smlouvy v oblasti rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti a podpory vysoké míry zaměstnanosti v Unii a také důstojné životní úrovně pro pracovníky a jejich rodiny.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v jiném pracovněprávním vztahu. Jak tomu je v současnosti podle ustanovení 2 bodu 3 přílohy směrnice 2010/18/EU, měly by být zahrnuty pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy pracovníků na částečný pracovní úvazek, pracovníků se smlouvou na dobu určitou nebo osob, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou práce.

(12)  Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v jiném pracovněprávním vztahu. Jak tomu je v současnosti podle ustanovení 2 bodu 3 přílohy směrnice 2010/18/EU, měly by být zahrnuty pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy pracovníků na částečný pracovní úvazek, pracovníků se smlouvou na dobu určitou nebo neurčitou nebo osob, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou práce.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Směrnice uděluje prioritu zajištění řádné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, aniž by zaváděla nejisté nebo atypické pracovní podmínky.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Cílem směrnice je zlepšit a posílit ustanovení týkající se přípustnosti a regulační jistoty pro poskytování rodičovské dovolené tomu, kdo má děti se zdravotním postižením nebo s dlouhodobým vážným onemocněním, především s cílem vyloučit svévolné zacházení, pokud jde o poskytování dovolené pro příslušné věkové skupiny, která překračuje rámec současné úpravy, a zavedení poukázek nebo zvláštních příspěvků za účelem hrazení nákladů za služby péče o děti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na podporu rovnoměrnějšího rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži by mělo být pro otce zavedeno právo na otcovskou dovolenou, kterou by čerpali u příležitosti narození dítěte. Za účelem zohlednění rozdílů mezi členskými státy by se právo na otcovskou dovolenou mělo uplatnit bez ohledu na manželský nebo rodinný stav podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech.

(13)  Na podporu rovnoměrnějšího rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži by mělo být pro druhého rodiče zavedeno právo na otcovskou dovolenou, kterou by na základě žádosti čerpali u příležitosti narození nebo osvojení dítěte. Za účelem zohlednění rozdílů mezi členskými státy by se právo na otcovskou dovolenou mělo uplatnit bez ohledu na manželský nebo rodinný stav podle vymezení ve vnitrostátních právních předpisech bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru nebo povahu pracovní smlouvy.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jelikož většina otců právo na rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo značnou část svého nároku na dovolenou přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice za účelem motivování druhého rodiče k čerpání rodičovské dovolené při současném zachování práva každého rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené, které v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské dovolené, kterou nelze přenést z jednoho rodiče na druhého, z jednoho měsíce na čtyři.

(14)  Jelikož většina otců právo na rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo značnou část svého nároku na dovolenou přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice za účelem pěstování brzkého blízkého vztahu s dítětem a motivování druhého rodiče k čerpání rodičovské dovolené při současném zachování práva každého rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené, které v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské dovolené, kterou nelze přenést z jednoho rodiče na druhého, z jednoho měsíce na čtyři.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby rodiče měli větší možnost využít rodičovskou dovolenou, jak jejich děti vyrůstají, mělo by být právo na rodičovskou dovolenou přiznáno až do doby, kdy je dítěti nejméně dvanáct let. Členské státy by měly mít možnost určit lhůtu pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, když žádá o rodičovskou dovolenou, a rozhodnout, zda lze právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky určité doby trvání pracovního poměru. S ohledem na rostoucí rozmanitost smluvních ujednání by se pro účely výpočtu doby trvání pracovního poměru měl zohlednit souhrn po sobě jdoucích smluv na dobu určitou u téhož zaměstnavatele. Za účelem nalezení rovnováhy mezi potřebami pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by členské státy měly mít také možnost rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel může být za určitých okolností oprávněn k odkladu poskytnutí rodičovské dovolené. V těchto případech by měl zaměstnavatel poskytnout odůvodnění odkladu. Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména otec, svého nároku na tuto dovolenou využije, měli by mít pracovníci možnost žádat o čerpání rodičovské dovolené na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby nebo v jiných pružných formách. Mělo by být na zaměstnavateli, zda takovou žádost o rodičovskou dovolenou v jiných pružných formách než na celou pracovní dobu přijme. Členské státy by měly také posoudit, zda by podmínky a podrobná pravidla pro rodičovskou dovolenou měly být přizpůsobeny specifickým potřebám zvláště znevýhodněných rodičů.

(15)  Aby rodiče měli větší možnost využít rodičovskou dovolenou, jak jejich děti vyrůstají, mělo by být právo na rodičovskou dovolenou přiznáno až do doby, kdy je dítěti nejméně třináct let. Členské státy by měly mít možnost určit lhůtu pro oznámení, jež má dát zaměstnavateli pracovník, když žádá o rodičovskou dovolenou. Za účelem nalezení rovnováhy mezi potřebami pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by členské státy měly mít také možnost rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel může být za určitých okolností oprávněn k odkladu poskytnutí rodičovské dovolené. V těchto případech by měl zaměstnavatel poskytnout písemné odůvodnění odkladu. Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména otec, svého nároku na tuto dovolenou využije, měli by mít pracovníci možnost žádat o čerpání rodičovské dovolené na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby nebo v jiných pružných formách. Mělo by být na zaměstnavateli, zda takovou žádost o rodičovskou dovolenou v jiných pružných formách než na celou pracovní dobu přijme. Členské státy by měly také posoudit, zda by podmínky a podrobná pravidla pro rodičovskou dovolenou měly být přizpůsobeny specifickým potřebám zvláště znevýhodněných rodičů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené by pracovníci i zaměstnavatelé měli být podporováni v tom, aby v průběhu dovolené udržovali kontakty, a mohou činit jakákoli opatření vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení do práce po ukončení dovolené, o kterých mezi sebou rozhodnou dotčené strany s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, kolektivním smlouvám a zvyklostem.

(16)  Pro usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené by pracovníci i zaměstnavatelé měli činit opatření vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení do práce po ukončení dovolené, o kterých mezi sebou rozhodnou dotčené strany s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům, kolektivním smlouvám a zvyklostem.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Kromě práva na pečovatelskou dovolenou stanoveného v této směrnici by všichni pracovníci za podmínek stanovených členskými státy měli mít i nadále právo čerpat pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých a neočekávaných rodinných důvodů, jak v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU.

(18)  Kromě práva na pečovatelskou dovolenou stanoveného v této směrnici by všichni pracovníci za podmínek stanovených členskými státy měli mít i nadále právo čerpat pracovní volno v důsledku naléhavých a neočekávaných rodinných důvodů, jak v současnosti stanoví směrnice 2010/18/EU.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Aby se zvýšily pobídky pro pracovníky s dětmi a pečovatelskými povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob dovolených stanovených v této směrnici, měli by mít tito pracovníci během dovolené právo na přiměřený příspěvek. Výše tohoto příspěvku by měla být alespoň rovnocenná částce, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti. Členské státy by měly zohlednit důležitost kontinuity nároků na sociální zabezpečení, včetně zdravotní péče.

(19)  Aby se zvýšily pobídky pro pracovníky s dětmi a pečovatelskými povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob dovolených stanovených v této směrnici, měli by mít tito pracovníci během dovolené právo na přiměřený příspěvek. Výše tohoto příspěvku by měla být přiměřená a neměla by být nižší, než částka, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti. Členské státy by měly zohlednit důležitost kontinuity nároků na sociální zabezpečení, včetně zdravotní péče.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby byli pracující rodiče a pečující osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, měli by mít tito pracovníci možnost přizpůsobit svůj pracovní rozvrh svým osobním potřebám a preferencím. Pracující rodiče a pečující osoby by tedy měli mít možnost požádat za účelem péče o pružné uspořádání pracovní doby, čímž je míněna možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby. Aby byly zohledněny potřeby pracovníků a zaměstnavatelů, měly by mít členské státy možnost omezit trvání pružného uspořádání pracovní doby, včetně zkrácení pracovní doby. Ačkoli se prokázala užitečnost částečných pracovních úvazků v tom, že některým ženám umožňují zůstat na trhu práce po narození dětí, dlouhé trvání zkráceného pracovního úvazku může vést k nižším příspěvkům na sociální zabezpečení, což se projeví nižším nebo neexistujícím nárokem na důchod. Konečné rozhodnutí, zda bude žádost pracovníka o pružné uspořádání pracovní doby schválena, by mělo být ponecháno na zaměstnavateli. Konkrétní okolnosti, z nichž vychází potřeba pružného uspořádání pracovní doby, se mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli mít právo vrátit se k původnímu rozvržení pracovní doby nejen na konci sjednané doby, ale měli by mít také možnost žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby vždy, když to vyžaduje změna příslušných okolností.

(21)  Aby byli pracující rodiče a pečující osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, měli by jim zaměstnavatelé poskytnout možnost přizpůsobit svůj pracovní rozvrh svým osobním potřebám a preferencím. Aniž by tohoto práva zneužívali, měli by pracující rodiče a pečující osoby mít možnost požádat za účelem péče o pružné uspořádání pracovní doby, čímž je míněna možnost pracovníků upravit si rozvržení pracovní doby, včetně využívání práce na dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení pracovní doby. Aby byly zohledněny potřeby pracovníků a zaměstnavatelů a aby byla zajištěna jejich řádná vyváženost, měly by mít členské státy možnost omezit trvání práce na částečný úvazek a upřednostnit jiné formy pružného uspořádání pracovní doby. Ačkoli se skutečně prokázala užitečnost částečných pracovních úvazků v tom, že některým ženám umožňují zůstat na trhu práce po narození dětí nebo s jinými rodinnými povinnostmi, dlouhé trvání zkráceného pracovního úvazku může vést k nižším příspěvkům na sociální zabezpečení, což se projeví nižším nebo neexistujícím nárokem na důchod. Konečné rozhodnutí, zda bude žádost pracovníka o pružné uspořádání pracovní doby schválena, by mělo být ponecháno na zaměstnavateli. Konkrétní okolnosti, z nichž vychází potřeba pružného uspořádání pracovní doby, se mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli mít právo vrátit se k původnímu rozvržení pracovní doby nejen na konci sjednané doby, ale měli by mít také možnost žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby vždy, když to vyžaduje změna příslušných okolností.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Pracovníci, kteří uplatňují svá práva na dovolenou nebo na žádost o pružné uspořádání pracovní doby, by měli být z tohoto důvodu chráněni před diskriminací nebo jakýmkoli méně příznivým zacházením.

(23)  Pracovníci, kteří uplatňují svá práva na dovolenou nebo na žádost o pružné uspořádání pracovní doby, by měli být z tohoto důvodu chráněni před diskriminací, odvetnými opatřeními nebo jakýmkoli méně příznivým zacházením. Výkon práva na dovolenou nebo na pružné uspořádání pracovní doby by neměl mít negativní dopad na míru zaměstnanosti nebo na jiné pracovní podmínky.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Pracovníci, kteří uplatní své právo čerpat dovolenou nebo požádat o pružné uspořádání pracovní doby podle této směrnice, by měli požívat ochrany před propuštěním a případnou přípravou na propuštění z důvodu žádosti o dovolenou nebo jejího čerpání či z důvodu uplatnění práva na žádost o takové pružné uspořádání pracovní doby. Jestliže se pracovníci domnívají, že byli propuštěni z uvedených důvodů, měli by mít možnost požádat zaměstnavatele o řádné odůvodnění propuštění.

(24)  Pracovníci, kteří uplatní své právo čerpat dovolenou nebo požádat o pružné uspořádání pracovní doby podle této směrnice, by měli požívat ochrany před propuštěním, různými tlaky a mobbingem na úkor pracovníka a případnou přípravou na propuštění z důvodu žádosti o dovolenou nebo jejího čerpání či z důvodu uplatnění práva na žádost o takové pružné uspořádání pracovní doby. Jestliže se pracovníci domnívají, že byli propuštěni z uvedených důvodů, měli by mít možnost požádat zaměstnavatele o řádné odůvodnění propuštění.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví minimální požadavky navržené tak, aby bylo dosaženo rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti prostřednictvím snadnějšího sladění pracovního a rodinného života pracujících rodičů a pečujících osob.

Tato směrnice stanoví minimální požadavky navržené tak, aby bylo dosaženo rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení v oblasti sociálních práv a mezd na pracovišti prostřednictvím snadnějšího sladění pracovního a rodinného života pracujících rodičů a pečujících osob.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na všechny pracovníky, muže i ženy, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu.

Tato směrnice se vztahuje na všechny pracovníky, jak muže, tak i ženy, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu vymezeném právními předpisy, kolektivními smlouvami a/nebo postupy uplatňovanými v každém členském státě.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „otcovskou dovolenou“ pracovní volno pro otce, které je určeno k čerpání u příležitosti narození dítěte;

a)  „otcovskou dovolenou“ placené pracovní volno pro druhého rodiče, které je určeno k čerpání u příležitosti narození nebo osvojení dítěte;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „rodičovskou dovolenou“ pracovní volno z důvodu narození nebo osvojení dítěte za účelem péče o toto dítě;

b)  „rodičovskou dovolenou“ placené pracovní volno z důvodu narození nebo osvojení dítěte za účelem péče o toto dítě;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „rodičem samoživitelem“ se rozumí osoba, která nežije v manželství ani v partnerství tak, jak stanoví vnitrostátní právo, a která nese sama rodičovskou odpovědnost za dítě.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby otcové měli právo čerpat otcovskou dovolenou v délce nejméně deseti pracovních dní u příležitosti narození dítěte.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby druhý rodič měl právo čerpat povinnou placenou otcovskou dovolenou v délce nejméně čtrnácti pracovních dní u příležitosti narození nebo osvojení dítěte, nebo nejméně patnácti dní u příležitosti vícečetných narození nebo osvojení.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Právo na otcovskou dovolenou uvedené v odstavci 1 se přizná bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru druhého rodiče a na povahu pracovní smlouvy.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli individuální právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců, které mohou čerpat do té doby, než dítě dosáhne určitého věku, a to nejméně dvanácti let.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli individuální právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně šesti měsíců, které mohou čerpat do té doby, než dítě dosáhne určitého věku, a to nejméně třinácti let.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Délka rodičovské dovolené je dvojnásobná u rodičů samoživitelů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jestliže členské státy umožňují jednomu rodiči přenést svůj nárok na rodičovskou dovolenou na druhého rodiče, musí zajistit, aby nejméně čtyři měsíce rodičovské dovolené nebylo možné přenést.

2.  Jestliže členské státy umožňují jednomu rodiči přenést svůj nárok na rodičovskou dovolenou na druhého rodiče, musí zajistit, aby nejméně čtyři měsíce rodičovské dovolené nebylo možné přenést. Trvání rodičovské dovolené je dvojnásobné u rodičů, kteří pečují o dítě trpící zdravotním postižením nebo vážnou nemocí.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy mohou právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky odpracované doby nebo doby trvání pracovního poměru, která nesmí přesáhnout jeden rok. V případě po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou, ve smyslu směrnice Rady 1999/70/ES21, u téhož zaměstnavatele bude pro účely výpočtu rozhodné doby zohledněn souhrn těchto smluv.

4.  Členské státy mohou právo na rodičovskou dovolenou podmínit splněním podmínky odpracované doby nebo doby trvání pracovního poměru, která nesmí přesáhnout devět měsíců. V případě po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou, ve smyslu směrnice Rady 1999/70/ES21, u téhož zaměstnavatele bude pro účely výpočtu rozhodné doby povinně zohledněn souhrn těchto smluv.

__________________

__________________

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pracovníci jsou na začátku pracovního poměru písemně informováni o svých právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, a to i během zkušební doby.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy posoudí potřebu přizpůsobit podmínky přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené potřebám adoptivních rodičů, rodičů se zdravotním postižením a rodičů s dětmi se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním.

7.  Členské státy posoudí potřebu rozšířit podmínky přístupu a podrobná pravidla pro uplatňování rodičovské dovolené tak, aby odpovídaly potřebám adoptivních rodičů, rodičů se zdravotním postižením, rodičů samoživitelů (rodiny s jedním rodičem) a rodičů s dětmi se zdravotním postižením nebo dlouhodobým závažným onemocněním. Zejména pro rodiče dětí se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním, které řádně potvrdily zdravotnické orgány členského státu, platí zákaz zamítnutí žádosti o rodičovskou dovolenou.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na pečovatelskou dovolenou v délce nejméně pěti pracovních dní na pracovníka za rok. Toto právo může být podmíněno náležitým potvrzením zdravotních potíží pracovníkova rodinného příslušníka.

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na placenou pečovatelskou dovolenou v délce nejméně sedmi pracovních dní na pracovníka za rok. Toto právo je podmíněno náležitým potvrzením zdravotních potíží pracovníkova rodinného příslušníka.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Dovolená pro matky a druhého rodiče se zdravotním postižením

 

Členské státy zajistí, aby se délka jednotlivých druhů dovolené popsaných v této směrnici mohla prodloužit nejméně o 50 % u matek a druhého rodiče, trpí-li zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých rodinných důvodů v případech nemoci nebo úrazu, při kterých je okamžitá přítomnost pracovníka nepostradatelná. Členské státy mohou právo na pracovní volno z důvodů vyšší moci omezit na určitou dobu za rok nebo na jednotlivý případ či oboje.

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo na pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých rodinných důvodů v případech nemoci nebo úrazu, při kterých je okamžitá přítomnost pracovníka nepostradatelná. Členské státy mohou právo na pracovní volno z důvodů vyšší moci podmínit předložením důkazu, který považují za náležitý.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s vnitrostátními podmínkami, jako jsou vnitrostátní právní předpisy, kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti, a s přihlédnutím k pravomocím přeneseným na sociální partnery členské státy zajistí, aby pracovníci uplatňující práva na dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 obdrželi odměnu nebo přiměřený příspěvek, jež jsou alespoň rovnocenné částce, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti.

V souladu s vnitrostátními podmínkami, jako jsou vnitrostátní právní předpisy, kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti, a s přihlédnutím k pravomocím přeneseným na sociální partnery členské státy zajistí, aby pracovníci uplatňující práva na dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 obdrželi odměnu, daňovou úlevu nebo přiměřený příspěvek, jež nejsou nižší než částka, kterou by dotčený pracovník obdržel v případě pracovní neschopnosti.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci s dětmi do určitého věku, a to nejméně dvanácti let, a pečující osoby měli právo žádat o pružné uspořádání pracovní doby za účelem péče. Trvání takového pružného uspořádání pracovní doby může být přiměřeným způsobem omezeno.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pracovníci s dětmi do určitého věku, a to nejméně třinácti let, a pečující osoby měli právo žádat o pružné uspořádání pracovní doby za účelem péče. Trvání takového pružného uspořádání pracovní doby může být přiměřeným způsobem omezeno.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zaměstnavatelé žádosti o pružné uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 zváží a odpoví na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé odůvodní.

2.  Zaměstnavatelé žádosti o pružné uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 zváží a odpoví na ně písemně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé odůvodní písemně.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li trvání pružného uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, má pracovník právo vrátit se na konci sjednané doby k původnímu rozvržení pracovní doby. Pracovník má rovněž právo žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby, kdykoliv to odůvodňuje změna okolností. Zaměstnavatelé jsou povinni tyto žádosti zvážit a odpovědět na ně s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků.

3.  Je-li trvání pružného uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, má pracovník právo vrátit se na konci sjednané doby k původnímu rozvržení pracovní doby. Po návratu pracovníka do práce se kromě toho stanoví přechodná ochranná lhůta, která má pracovníkovi umožnit snazší a účinnější opětovné začlenění do pracovního života, přičemž je třeba mít na paměti, že během této ochranné lhůty by používání nových technologií mohlo pracovníkům napomoci, aby se rychleji, trvale a pružněji vrátili do práce a aby zároveň aktualizovali své dovednosti. Pracovník má právo žádat o návrat k původnímu rozvržení pracovní doby na stejné zaměstnanecké úrovni. Jakékoli zamítnutí takovéto žádosti zaměstnavatelé odůvodní písemně.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly méně příznivé zacházení s pracovníky z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu, že uplatnili své právo na pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zakázaly diskriminaci a méně příznivé zacházení s pracovníky z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu, že uplatnili své právo na pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovníci, kteří se domnívají, že byli propuštěni z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu uplatnění práva žádat o pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9, mohou zaměstnavatele požádat o řádné odůvodnění propuštění. Zaměstnavatel poskytne uvedené odůvodnění písemně.

2.  Pracovníci, kteří se domnívají, že byli propuštěni z toho důvodu, že požádali o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu uplatnění práva žádat o pružné uspořádání pracovní doby podle článku 9, jsou oprávněni zaměstnavatele požádat o řádné odůvodnění propuštění. Zaměstnavatel je povinen včas poskytnout uvedené odůvodnění písemně.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily uplatňování těchto sankcí. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Mohou být ve formě pokuty. Mohou rovněž zahrnovat vyplacení kompenzace.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice nebo příslušných již platných ustanovení týkajících se práv, která spadají do oblasti působnosti této směrnice. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily uplatňování účinných, přiměřených a odrazujících sankcí.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou nezbytná opatření na ochranu pracovníků, včetně pracovníků, kteří jsou zástupci zaměstnanců, před jakýmkoli nepříznivým zacházením ze strany zaměstnavatele nebo nepříznivými následky v důsledku stížnosti podané v rámci podniku nebo jakéhokoli soudního řízení zahájeného s cílem vymáhat dodržení práv stanovených v této směrnici.

Členské státy zavedou nezbytná opatření na ochranu pracovníků před jakýmkoli nepříznivým zacházením ze strany zaměstnavatele nebo nepříznivými následky v důsledku stížnosti podané v rámci podniku nebo jakéhokoli soudního řízení zahájeného s cílem vymáhat dodržení práv stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby subjekt nebo subjekty určené podle článku 20 směrnice 2006/54/ES a pověřené podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení s rodiči a pečujícími osobami bez diskriminace na základě pohlaví byly rovněž příslušné v otázkách spadajících do oblasti působnosti této směrnice.

Aniž jsou dotčeny pravomoci služeb inspekce práce nebo jiných orgánů, včetně sociálních služeb odpovědných za dohled nad právy pracovníků, členské státy zajistí, aby subjekt nebo subjekty určené podle článku 20 směrnice 2006/54/ES a pověřené podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení s rodiči a pečujícími osobami bez diskriminace na základě pohlaví byly rovněž příslušné v otázkách spadajících do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést či zachovat ustanovení, která jsou pro pracovníky příznivější než ustanovení této směrnice. Musí však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené zůstaly nepřenosné v souladu s čl. 5 odst. 2.

Členské státy mohou zavést či zachovat ustanovení, která jsou pro pracovníky příznivější než ustanovení této směrnice, ale nesníží standardy stanovené v jejich vnitrostátních právních předpisech. Musí však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené zůstaly nepřenosné v souladu s čl. 5 odst. 2 a aby byla povinně zaručena ochrana dovolené pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením a s vážným onemocněním, které řádně potvrdily zdravotnické orgány členského státu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy sdělí Komisi nejpozději do pěti let po vstupu této směrnice v platnost veškeré příslušné informace týkající se uplatňování této směrnice, které jsou nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.

1.  Členské státy sdělí Komisi nejpozději do [tří let po vstupu této směrnice v platnost] veškeré příslušné informace týkající se uplatňování této směrnice a podrobné hodnocení účinků směrnice na statistiky zaměstnanosti žen, případně společně s legislativním návrhem.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob

Referenční údaje

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.5.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Joëlle Bergeron

3.5.2017

Projednání ve výboru

9.10.2017

21.11.2017

21.2.2018

 

Datum přijetí

27.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mylène Troszczynski

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech

S&D

Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Work-life balance for parents and carers

Referenční údaje

COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)

Datum předložení Parlamentu

27.4.2017

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.5.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.5.2017

FEMM

15.5.2017

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

14.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David Casa

3.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.1.2018

21.2.2018

27.3.2018

15.5.2018

Datum přijetí

11.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

14

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Karima Delli, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Noichl, Francis Zammit Dimech

Datum předložení

24.8.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Arne Gericke, Jana Žitňanská

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech

S&D

Maria Arena, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Maria Noichl, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs

14

-

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen

4

0

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 30. srpna 2018Právní upozornění