Postupak : 2018/0118(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0271/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0271/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0320

IZVJEŠĆE     *
PDF 443kWORD 53k
31.8.2018
PE 623.813v02-00 A8-0271/2018

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Branislav Škripek

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (09420/2018),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0278/2018),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari(1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0271/2018),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

  SL L 127, 20.5.2005., str. 32.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Provedbena odluka o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4- il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama

Referentni dokumenti

09420/2018 – C8-0278/2018 – COM(2018)02532018/0118(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

18.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Branislav Škripek

20.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.7.2018

30.8.2018

 

 

Datum usvajanja

30.8.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Kostadinka Kuneva, Luigi Morgano, Gabriele Preuß

Datum podnošenja

3.9.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Ivari Padar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Ana Miranda, Judith Sargentini

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 5. rujna 2018.Pravna napomena