Procedūra : 2018/0118(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0271/2018

Pateikti tekstai :

A8-0271/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0320

PRANEŠIMAS     *
PDF 583kWORD 53k
31.8.2018
PE 623.813v02-00 A8-0271/2018

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyvioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui) projekto

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Branislav Škripek

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyvioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui) projekto

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (09420/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0278/2018),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės(1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0271/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms N-fenil-N-[1- (2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui)

Nuorodos

09420/2018 – C8-0278/2018 – COM(2018)02532018/0118(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

18.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Branislav Škripek

20.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2018

30.8.2018

 

 

Priėmimo data

30.8.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Kostadinka Kuneva, Luigi Morgano, Gabriele Preuß

Pateikimo data

3.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Ivari Padar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Ana Miranda, Judith Sargentini

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 5 d.Teisinis pranešimas