Процедура : 2018/2078(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0272/2018

Внесени текстове :

A8-0272/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0321

ДОКЛАД     
PDF 768kWORD 65k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Януш Левандовски

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0272/2018),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природни бедствия;

2.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) на регионите, засегнати от природни бедствия, и изразява съжаление относно броя на хората, загубили живота си в природни бедствия в Съюза през 2017 г.;

3.  призовава за по-нататъшно оптимизиране на процедурата по мобилизиране, което да води до съкращаване на времето между подаването на заявленията и плащането; припомня, че бързото отпускане на средства на бенефициентите е от голямо значение за местните общности, за местните органи и за тяхното доверие в солидарността на Съюза;

4.   подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони; приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразуменията за партньорство, поискано от държавите членки за тази цел;

5.   призовава държавите членки да използват финансирането от Фонда по прозрачен начин, като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета максималната годишна сума, която Фондът не трябва да надхвърля, е 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.).(3).

(3)  На 11 януари 2018 г. България подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след наводнения, причинени от интензивните валежи и силните бури на 25 и 26 октомври 2017 г.

(4)  На 11 октомври 2017 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след земетресение, засегнало Южноегейския регион и остров Кос на 20 юли 2017 г.

(5)  На 22 декември 2017 г. Литва подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след наводнения, причинени от постоянни валежи през лятото и есента на 2017 г.

(6)  На 25 октомври 2017 г. Полша подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след изключително силните бури и проливни дъждове между 9 и 12 август 2017 г.

(7)  Заявленията, подадени от България, Гърция, Литва и Полша, отговарят на условията за предоставяне на финансови средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(8)  Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се предостави финансова помощ на България, Гърция, Литва и Полша.

(9)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 финансова година от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизират средства в размер на 2 258 225 EUR за предоставяне на България, 2 535 796 EUR за предоставяне на Гърция, 16 918 941 EUR за предоставяне на Литва и 12 279 244 EUR за предоставяне на Полша под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от... [датата на приемането му](4)**.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

(1)

  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

** Датата следва да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на финансова помощ, свързана с наводненията в България и Литва, земетресенията в Гърция и бурите в Полша.

Природните бедствия, настъпили през 2017 г. в ЕС, причиниха загуба на човешки живот и огромни разрушения в засегнатите региони, повечето от които са класифицирани като „по-слабо развити региони“. Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС е знак за солидарността в Съюза с държавите и хората, засегнати от трагичните събития.

България – наводнения през 2017 г.

На 25 и 26 октомври 2017 г. в югоизточната част на България е имало необичайно интензивни валежи и силни бури, които са нанесли вреди на мостове, отводнителни канали и подпорни стени, както и на основната инфраструктура. Наводнението е взело 5 жертви и е засегнало около 6 000 души, а 142 жилищни и над 1 200 нежилищни сгради са били наводнени.

В заявлението, получено от Комисията на 11 януари 2018 г., българските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 90,3 милиона евро. Тъй като тази сума представлява 1,6% от БВП на региона (т.е. 5 327 милиона евро по данни за 2015 г.) и съответно надвишава прага от 1,5% от БВП на региона, бедствието се определя като „регионално бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на ЕС.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 от Регламента, се оценяват от българските органи на 90,1 милиона евро.

Засегнатите региони попадат в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Българските органи не са уведомили Комисията, че имат намерение да пренасочват средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

България е поискала авансово плащане. След предварителна оценка на заявлението Комисията счете, че поисканата сума за вредите, която надхвърля съвсем незначително прага на допустимост, изисква по-задълбочена оценка и че следователно авансовото плащане не е обосновано.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети до равнището на прага на България за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 2 258 225 EUR.

Гърция – земетресения през 2017 г.

На 20 юли 2017 г. земетресение с магнитуд от 6,6 по скалата на Рихтер засегна Южноегейския регион между Бодрум (Турция) и остров Кос (Гърция), последвано от редица вторични трусове, засегнали предимно обществената инфраструктура и активи, както и важни обекти, които са част от културното наследство.

В заявлението, получено от Комисията на 11 октомври 2017 г. и допълнено на 9 март 2018 г., гръцките органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 101,4 милиона евро. Тъй като тази сума представлява 1,8% от БВП на региона (т.е. 6 045 милиона евро по данни за 2014 г.) и съответно надвишава прага от 1,5% от БВП на региона, бедствието се определя като „регионално бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на ЕС.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 от Регламента, се оценяват от гръцките органи на 93,9 милиона евро.

Засегнатият регион попада в категорията „по-развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Гръцките органи са уведомили Комисията за намерението си да пренасочват средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Гърция е поискала авансово плащане, което Комисията счита за необосновано, тъй като от Гърция е изискана важна допълнителна информация, за да се направи предварителната оценка, предвидена в член 4а от Регламента.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети до равнището на прага на Гърция за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 2 535 796 EUR.

Литва – наводнения през 2017 г.

През лятото и есента на 2017 г. Литва е била засегната от постоянни валежи, вследствие на които почвите са се напоили изцяло и не са били в състояние да поемат излишната вода. Тази ситуация е довела до наводнения, които са причинили вреди най-вече на мрежовата инфраструктура и в селскостопанския сектор.

В заявлението, получено от Комисията на 22 декември 2017 г. и допълнено на 6 февруари 2018 г., литовските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 407,4 милиона евро. Тъй като тази сума надвишава приложимия за Литва „праг за големи бедствия“ за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, който за 2017 г. възлиза на 214,9 милиона евро (т.е. 0,6% от БНД по данни от 2015 г.), бедствието се определя като „голямо природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на ЕС.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 от Регламента, се оценяват от литовските органи на 240,2 милиона евро.

Засегнатият регион попада в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Литовските органи не са уведомили Комисията, че имат намерение да пренасочват средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Литва не е поискала авансово плащане.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети до равнището на прага на Литва за „голямо бедствие“ и 6% за частта от общите преки щети над този праг. Следователно общият размер на предложената помощ е 16 918 941 EUR.

Полша – бури през 2017 г.

Между 9 и 12 август 2017 г. части от Полша са били засегнати от изключително силни бури и проливни дъждове, които са причинили повсеместни щети на частни и държавни гори, обществена инфраструктура и други активи.

В заявлението, получено от Комисията на 25 октомври 2017 г. и допълнено на 23 март 2018 г., полските органи оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 491,2 милиона евро. Тъй като причинените от бурите щети представляват 2,0% от среднопретегления регионален БВП на засегнатите три региона, а именно Коявско-Поморското воеводство, Поморското воеводство и Велкополското воеводство (т.е. 24,1 милиона евро по данни за 2014 г.) и следователно надвишават прага от 1,5% от регионалния БВП, бедствието може да бъде класифицирано като „регионално“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на ЕС.

Разходите за основни спешни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3 от Регламента, се оценяват от полските органи на 324,5 милиона евро.

Засегнатият регион попада в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Полските органи не са уведомили Комисията, че имат намерение да пренасочват средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

Полша не е поискала авансово плащане.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети, тъй като те се намират под прага на Полша за „голямо бедствие“. Следователно общият размер на предложената помощ е 12 279 244 EUR.

Заключение

За предложеното мобилизиране са необходими изменение на бюджета за 2018 г. и проект на коригиращ бюджет (№ 4/2018) с цел увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 33 992 206 EUR.

Общата сума, която е на разположение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС в началото на 2018 г., възлиза на 421 142 057 EUR и представлява сумата от оставащите разпределени за 2018 г. средства и всички средства от 2017 г., които са останали неизразходвани и са били пренесени към 2018 г.

Сумата, която може да бъде мобилизирана на този етап от 2018 г., възлиза на 173 389 397 EUR. Тя съответства на общата сума, която е на разположение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС в началото на 2018 г. (421 142 057 EUR), от която са извадени заделените средства в размер на 143 585 709 EUR за спазване на задължението за заделяне на 25% от годишните отпуснати средства за 2018 г. до 1 октомври 2018 г., както е предвидено в член 10, параграф 1 от Регламента за МФР, както и 104 166 951 EUR, мобилизирани за Гърция, Испания, Франция и Португалия по-рано през тази година(1).

Държавите членки следва да използват финансовата помощ по бърз и прозрачен начин, като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони.

Докладчикът подкрепя държавите членки по отношение на използването на структурните и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони и приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразуменията за партньорство, поискано от държавите членки за възстановяването на тези региони.

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението на Комисията за решение, което е приложено към настоящия доклад, в знак на солидарност със засегнатите региони.

(1)

  Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (COM(2018)0150 final, 22.2.2018 г.) и придружаващ проект на коригиращ бюджет № 1/2018 (COM(2018)0155 final, 22.2.2018 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Превод

Относно:  Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша

Уважаеми господин Артюи,

Европейската комисия изпрати на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2018)0360), въз основа на заявленията за мобилизиране на средства от Фонда, подадени от България, Гърция, Литва и Полша вследствие на бедствията, настъпили в тези страни през 2017 г.

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, като оценява щетите, причинени от бедствията, както следва:

Държави членки

 

Вид бедствие

Общ размер на преките щети

 

(в млн. евро)

Праг за големи бедствия

 

(в млн. евро)

2,5% от преките щети до прага

(EUR)

6% от преките щети над прага

(EUR)

Общ размер на предложената помощ

 

(EUR)

Авансови плащания

 

(EUR)

БЪЛГАРИЯ

Регионално

(член 2, параграф 3)

90,329

288,020

2 258 225

-

2 258 225

0

ГЪРЦИЯ

Регионално

(член 2, параграф 3)

101,432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

ЛИТВА

Голямо

(член 2, параграф 2)

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

ПОЛША

Регионално

(член 2, параграф 4)

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

ОБЩО

33 992 206

0

Комисията предлага проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4 за 2018 г. (COM(2018)0361 final) с цел да покрие горепосоченото предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз чрез увеличаване на бюджетен ред 13 06 01 (Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката) с 33 992 206 EUR бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията и подкрепят съответния ПКБ № 4/2018 съобразно предложението на Комисията.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност