Postup : 2018/2078(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0272/2018

Předložené texty :

A8-0272/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0321

ZPRÁVA     
PDF 745kWORD 64k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Janusz Lewandowski

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0272/2018),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

2.  zdůrazňuje naléhavou potřebu uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) pro regiony, které byly těmito přírodními katastrofami postiženy, a lituje ztrát na životech, k nimž došlo během přírodních katastrof v Unii v roce 2017;

3.  Vyzývá k další optimalizaci uvolňování prostředků vedoucí ke zkrácení doby od podání žádosti až do okamžiku, kdy je vyplacena konečná částka příspěvku; připomíná, že rychlé vyplacení příspěvku jeho příjemcům je mimořádně důležité pro místní komunity a místní orgány a pro jejich důvěru v solidaritu Unie;

4.   podporuje členské státy, které využívají evropské strukturální a investiční fondy k obnově zasažených regionů; vyzývá Komisi, aby podporovala a urychleně schválila finanční přerozdělení dohod o partnerství vyžádaných za tímto účelem členskými státy;

5.   vyzývá členské státy, aby využily finanční příspěvek z fondu transparentním způsobem a zaručily spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Účelem Fondu solidarity Evropské unie („dále jen fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2)  Podle článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3) nesmí fond přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Bulharsko dne 11. ledna 2018 předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s povodněmi způsobenými vydatnými dešti a ničivými bouřemi, k nimž došlo ve dnech 25. a 26. října 2017.

(4)  Řecko předložilo dne 11. října 2017 žádost o uvolnění prostředků z fondu v návaznosti na zemětřesení, které dne 20. července 2017 zasáhlo oblast Jižní Egeis a ostrov Kos.

(5)  Litva předložila dne 22. prosince 2017 žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s povodněmi způsobenými vytrvalými dešti během léta a podzimu roku 2017.

(6)  Polsko předložilo dne 25. října 2017 žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s mimořádně ničivými bouřemi a přívalovými dešti, které jej zasáhly ve dnech 9. až 12. srpna 2017.

(7)  Žádosti Bulharska, Řecka, Litvy a Polska splňují podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.

(8)  Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku.

(9)  K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by toto rozhodnutí mělo být použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka 2 258 225 EUR pro Bulharsko, 2 535 796 EUR pro Řecko, 16 918 941 EUR pro Litvu a 12 279 244 EUR pro Polsko v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne ... [datum přijetí](4)**.

V Bruselu,

Za Evropský parlament  Za Radu

(1)

  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884).

(4)

** Datum vloží Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) s cílem poskytnout finanční pomoc v souvislosti s povodněmi v Bulharsku a Litvě, zemětřeseními v Řecku a bouřemi v Polsku.

Přírodní pohromy, které se v EU vyskytly v průběhu roku 2017, způsobily ztrátu lidských životů a silně poničily zasažené regiony, z nichž je většina kvalifikována jako „méně rozvinuté regiony“. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU je známkou solidarity Unie s jednotlivými zeměmi a obyvateli, kteří byli těmito tragickými událostmi postiženi.

Záplavy v Bulharsku v roce 2017

Ve dnech 25. a 26. října 2017 zažila jihovýchodní část Bulharska neobvykle intenzivní dešťové srážky a ničivé bouře, které poškodily mosty, drenáže, podpůrné zdi a základní infrastrukturu. Povodeň si vyžádala pět lidských životů, postihla 6 000 osob a bylo při ní zaplaveno 142 obytných a více než 1 200 neobytných prostor.

Bulharské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 11. ledna 2018, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 90,3 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 1,6 % HDP regionu (což je 5 327 milionů EUR na základě údajů z roku 2015), a překračuje tak prahovou hodnotu ve výši 1,5°% regionálního HDP, je katastrofa kvalifikována jako „regionální katastrofa“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o FSEU.

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v článku 3 tohoto nařízení činí podle odhadů bulharských orgánů 90,1 milionu EUR.

Zasažené regiony spadají podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „méně rozvinuté regiony“. Bulharské orgány Komisi neoznámily, že by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci ESI fondů.

Bulharsko požádalo o vyplacení zálohy. V předběžném posouzení žádosti dospěla Komise k názoru, že požadovaná výše škody, která jen nepatrně přesahuje práh způsobilosti, vyžaduje důkladnější posouzení, a že vyplacení zálohy není tudíž opodstatněné.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod na část do prahové hodnoty Bulharska pro „závažnou přírodní katastrofu“. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 2 258 225 EUR.

Zemětřesení v Řecku v roce 2017

Dne 20. července 2017 zasáhlo oblast Jižní Egeis, mezi městem Bodrum (Turecko) a ostrovem Kos (Řecko), zemětřesení o síle 6,6 stupně Richterovy škály, po němž se dostavila řada následných otřesů, které postihly především veřejnou infrastrukturu a majetek, ale rovněž i významné lokality kulturního dědictví.

Řecké orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 11. října 2017 a jejíž konečná podoba byla předložena dne 9. března 2018, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 101,4 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 1,8 % HDP regionu (což je 6 045 milionů EUR na základě údajů z roku 2014), a překračuje tak prahovou hodnotu ve výši 1,5°% regionálního HDP, je katastrofa kvalifikována jako „regionální katastrofa“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o FSEU.

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v článku 3 tohoto nařízení činí podle odhadů řeckých orgánů 93,9 milionu EUR.

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „více rozvinuté regiony“. Řecké orgány Komisi oznámily, že mají v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci ESI fondů.

Řecko podalo žádost o vyplacení zálohy, kterou Komise shledala neodůvodněnou, jelikož předběžné posouzení podle článku 4a příslušného nařízení vyžadovalo od Řecka nezbytné dodatečné informace.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod na část do prahové hodnoty Řecka pro „závažnou přírodní katastrofu“. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 2 535 796 EUR.

Záplavy v Litvě v roce 2017

V létě a na podzim 2017 byla Litva zasažena vytrvalými dešti, které způsobily celkovou saturaci půdy a její neschopnost absorbovat přebytečnou vodu. To mělo za následek záplavy, které poškodily především síťovou infrastrukturu a odvětví zemědělství.

Litevské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 22. prosince 2017 a jejíž konečná podoba byla předložena 6. února 2018, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na407,4 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka přesahuje prahovou úroveň „závažné přírodní katastrofy“ pro uvolnění prostředků z FSEU platnou pro Litvu v roce 2017, tj. 214,9 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2015), je katastrofa kvalifikována jako „závažná přírodní katastrofa“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení o FSEU.

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v článku 3 tohoto nařízení činí podle odhadů litevských orgánů 240,2 milionu EUR.

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „méně rozvinuté regiony“. Litevské orgány Komisi neoznámily, že by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci ESI fondů.

Litva nepožádala o vyplacení zálohy.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod na část do prahové hodnoty Litvy pro „závažnou přírodní katastrofu“ a sazbu 6 % na část celkových přímých škod, která tuto prahovou hodnotu přesahuje. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 16 918 941 EUR.

Bouře v Polsku v roce 2017

Mezi 9. a 12. srpnem 2017 postihly některé části Polska mimořádně ničivé bouře a přívalové deště, které způsobily rozsáhlé škody na soukromých i obecních lesech, veřejné infrastruktuře a dalším majetku.

Polské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 25. října 2017 a jejíž konečná podoba byla předložena 23. března 2018, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 491,2 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že škoda způsobená bouří představuje 2 % váženého průměru HDP všech tří regionů zasažených touto katastrofou, jmenovitě Kujavsko-pomořského vojvodství, Pomořského vojvodství a Velkopolského vojvodství (tj. 24,1 milionu EUR na základě údajů z roku 2014), a přesahuje 1,5% hranici regionálního HDP, jedná se o „regionální přírodní katastrofu“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o FSEU.

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v článku 3 tohoto nařízení činí podle odhadů polských orgánů 324,5 milionu EUR.

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „méně rozvinuté regiony“. Polské orgány Komisi neoznámily, že by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci ESI fondů.

Polsko nepožádalo o vyplacení zálohy.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod, jelikož není dosažena prahová hodnota Polska pro „závažnou katastrofu“. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 12 279 244 EUR.

Závěr

Navrhované uvolnění prostředků vyžaduje změnu rozpočtu na rok 2018 a návrh opravného rozpočtu (č. 4/2018) za účelem zvýšení rozpočtové položky 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 33 992 206 EUR v prostředcích na závazky i na platby.

Celková částka, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018, činila 421 142 057 EUR, přičemž se jedná o součet zůstatku z přídělu na rok 2018 a zůstatku z přídělu na rok 2017, který nebyl vyčerpán a byl převeden na rok 2018.

Částka, která může být uvolněna v této fázi roku 2018, činí 173 389 397 EUR. To odpovídá celkové částce, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018 (421 142 057 EUR), snížené o částku 143 585 709 EUR, jejímž zadržením ve FSEU je plněna povinnost zachovat do 1. října 2018 25 % přídělu na rok 2018, jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení o VFR, a dále snížené o 104 166 951 EUR, jež byly uvolněny pro Řecko, Španělsko, Francii a Portugalsko dříve v tomto roce(1).

Členské státy by měly finanční pomoc využít rychle a transparentním způsobem a zaručit spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů.

Zpravodaj podporuje členské státy, které využívají k obnově zasažených regionů strukturální a investiční fondy, a vybízí Komisi, aby podpořila a urychleně schválila přerozdělení partnerských dohod požadovaných členskými státy k obnově těchto regionů.

Zpravodaj doporučuje urychlené schválení rozhodnutí navrženého Komisí, které tvoří přílohu této zprávy, jako výraz solidarity se zasaženým regiony.

(1)

  Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (COM(2018) 150, 22.2.2018) a doprovodný návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 (COM(2018) 150, 22.2.2018).


PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Překlad

Věc:  Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

Vážený pane předsedo,

Evropská komise předala Evropskému parlamentu návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2018)0360), a to na základě žádostí o uvolnění prostředků z fondu, které předložily Bulharsko, Řecko, Litva a Polsko v návaznosti na řadu přírodních katastrof, k nimž došlo v těchto zemích v průběhu roku 2017.

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie a odhaduje škody způsobené katastrofami takto:

Členské státy

 

Zařazení katastrofy

Přímá škoda celkem

 

(v milionech EUR)

Prahová hodnota pro závažnou katastrofu

 

(v milionech EUR)

2,5 % přímé škody na část do prahové hodnoty

(v EUR)

6 % přímé škody na část převyšující prahovou hodnotu

(v EUR)

Celková výše navrhované pomoci

 

(v EUR)

Vyplacené zálohy

 

(v EUR)

BULHARSKO

Regionální

(Čl. 2 odst. 3)

90 329

288 020

2 258 225

2 258 225

0

ŘECKO

Regionální

(Čl. 2 odst. 3)

101 432

1 057 800

2 535 796

2 535 796

0

LITVA

Závažná

(Čl. 2 odst. 2)

407 366

214 944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POLSKO

Regionální

(Čl. 2 odst. 4)

491 170

2 501 280

12 279 244

12 279 244

0

 

CELKEM

33 992 206

0

Komise navrhuje přijetí návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2018 (COM(2018)0361 v konečném znění) s cílem finančně pokrýt výše zmíněný návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie zvýšením rozpočtové položky 13 06 01 („Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“) o 33 992 206 EUR v prostředcích na závazky i na platby.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna výše uvedená částka navržená Komisí, a rovněž podporují související NOR č. 4/2018, jak jej navrhuje Komise.

(závěrečný pozdrav a podpis)


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

29,82018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

–  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění