Procedure : 2018/2078(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0272/2018

Indgivne tekster :

A8-0272/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0321

BETÆNKNING     
PDF 491kWORD 59k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Janusz Lewandowski

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0272/2018),

1.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

2.  fremhæver det presserende behov for at yde finansiel bistand gennem Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") til de områder, der er berørt af naturkatastrofer, og beklager antallet af personer, der er omkommet i naturkatastrofer i Unionen i 2017;

3.  opfordrer til en yderligere optimering af mobiliseringsproceduren, som vil føre til kortere tid mellem ansøgning og udbetaling; minder om, at hurtig udbetaling til støttemodtagerne er af meget stor betydning for lokalsamfundene og de lokale myndigheder og for deres tiltro til Unionens solidaritet;

4.   støtter de medlemsstater, der anvender de europæiske struktur- og investeringsfonde til genopbygning af de ramte områder; opfordrer Kommissionen til hurtigt at godkende den finansielle omfordeling af partnerskabsaftalerne, som medlemsstaterne har anmodet om til dette formål;

5.   opfordrer medlemsstaterne til at anvende de finansielle bidrag fra fonden på en gennemsigtig måde, som garanterer en retfærdig fordeling i de berørte regioner;

6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)  Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 11. januar 2018 indgav Bulgarien en ansøgning om anvendelse af fonden efter en oversvømmelse forårsaget af voldsomme regnskyl og kraftige storme den 25. og 26. oktober 2017.

(4)  Den 11. oktober 2017 indgav Grækenland en ansøgning om anvendelse af fonden efter et jordskælv, der ramte den sydægæiske region og øen Kos den 20. juli 2017.

(5)  Den 22. december 2017 indgav Litauen en ansøgning om anvendelse af fonden efter en oversvømmelse forårsaget af vedvarende regn i løbet af sommeren og efteråret 2017.

(6)  Den 25. oktober 2017 indgav Polen en ansøgning om anvendelse af fonden efter usædvanligt voldsomme storme og kraftige regnskyl, der fandt sted mellem den 9. og 12. august 2017.

(7)  Ansøgningerne fra Bulgarien, Grækenland, Litauen, og Polen opfylder betingelserne for et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(8)  Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til Bulgarien, Grækenland, Litauen, og Polen.

(9)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen,

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond på 2 258 225 EUR for Bulgarien, 2 535 796 EUR for Grækenland, 16 918 941 EUR for Litauen og 12 279 244 EUR for Polen i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen](4)**.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

(1)

  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s.1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

** Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at mobilisere Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) med henblik på at yde finansiel bistand i forbindelse med oversvømmelser i Bulgarien og Litauen, jordskælv i Grækenland og storme i Polen.

Naturkatastroferne, der indtraf i EU i løbet af 2017, var skyld i tab af menneskeliv og store ødelæggelser i de berørte regioner, hvoraf de fleste karakteriseres som "mindre udviklede regioner". Anvendelsen af EU's Solidaritetsfond er et tegn på solidaritet i Unionen med de lande og folk, der har lidt under de tragiske begivenheder.

Bulgarien – Oversvømmelse i 2017

Den 25. og 26. oktober 2017 oplevede den sydøstlige del af Bulgarien usædvanligt voldsomme regnskyl og kraftige storme, der forvoldte skader på broer, afløbsrender og støttemure samt den grundlæggende infrastruktur. Oversvømmelsen krævede fem ofre og berørte omkring 6 000 mennesker, mens 142 boligejendomme og mere end 1 200 erhvervsejendomme blev oversvømmet.

De bulgarske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 11. januar 2018, de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 90,3 mio. EUR. Da dette udgør 1,6 % af regionens BNP (dvs. 5 327 mio. EUR baseret på tal fra 2015) og dermed ligger over tærsklen på 1,5 % af det regionale BNP, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag, der er støtteberettigede i henhold til forordningens artikel 3, er af de bulgarske myndigheder blevet anslået til 90,1 mio. EUR.

De berørte regioner hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) (2014-2020). De bulgarske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammerne til genopretningstiltag.

Bulgarien anmodede om udbetaling af et forskud. Efter en foreløbig vurdering af ansøgningen mente Kommissionen, at det var nødvendigt med en grundigere vurdering af størrelsen på den anmeldte skade, der kun netop overstiger tærsklen for støtteberettigelse, og at udbetalingen af et forskud derfor ikke er berettiget.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader op til Bulgariens tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 2 258 225 EUR.

Grækenland – Jordskælv i 2017

Den 20. juli 2017 blev den sydægæiske region mellem Bodrum (Tyrkiet) og øen Kos (Grækenland) ramt af et jordskælv med en styrke på 6,6 på Richter-skalaen, der blev efterfulgt af en lang række efterskælv, som hovedsageligt forårsagede skader på offentlig infrastruktur og værdier samt betydningsfulde kulturarvssteder.

De græske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 11. oktober 2017, og som blev suppleret den 9. marts 2018, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 101,4 mio. EUR. Da dette udgør 1,8 % af regionens BNP (dvs. 6 045 mio. EUR baseret på tal fra 2014) og dermed ligger over tærsklen på 1,5 % af det regionale BNP, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag, der er støtteberettigede i henhold til forordningens artikel 3, er af de græske myndigheder blevet anslået til 93,9 mio. EUR.

Den berørte region hører ind under kategorien "mere udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) (2014-2020). De græske myndigheder tilkendegav over for Kommissionen, at de agtede at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammerne til genopretningstiltag.

Grækenland anmodede om udbetaling af et forskud, hvilket Kommission ikke mente var berettiget, eftersom der var behov for væsentlige yderligere oplysninger fra Grækenland for at foretage den foreløbige vurdering fastsat i forordningens artikel 4a.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader op til Grækenlands tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 2 535 796 EUR.

Litauen – Oversvømmelse i 2017

I løbet af sommeren og efteråret 2017 blev Litauen ramt af vedvarende regn, der mættede jorden fuldt ud, så den ikke kunne optage mere vand. Situationen førte til oversvømmelser, der primært forårsagede skader på netværksinfrastrukturen og inden for landbrugssektoren.

De litauiske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 22. december 2017, og som blev suppleret den 6. februar 2018, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 407,4 mio. EUR. Da dette beløb ligger over den "tærskelværdi for større katastrofer", der medfører, at EUSF kan anvendes, og som for Litauens vedkommende i 2017 var på 214,9 mio. EUR (dvs. 0,6 % af bruttonationalindkomst baseret på tal fra 2015), betegnes katastrofen som en "større naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 2, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag, der er støtteberettigede i henhold til forordningens artikel 3, er af de litauiske myndigheder blevet anslået til 240,2 mio. EUR.

Den berørte region hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) (2014-2020). De litauiske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammerne til genopretningstiltag.

Litauen anmodede ikke om udbetaling af et forskud.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % for de samlede direkte skader op til Litauens tærskelværdi for "større katastrofer" og 6 % for den andel af den samlede direkte skade, der ligger over denne tærskelværdi. Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 16 918 941 EUR.

Polen – Storm i 2017

Mellem den 9. og den 12. august 2017 blev dele af Polen ramt af usædvanligt voldsomme storme og kraftige regnskyl, der forårsagede omfattende skade på private og offentlige skove, offentlig infrastruktur og andre værdier.

De polske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 25. oktober 2017, og som blev suppleret den 23. marts 2018, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 491,2 mio. EUR. Da skaderne forårsaget af stormen udgør 2,0 % af det vægtede gennemsnitlige regionale BNP for de tre berørte regioner, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie og Wielkopolskie (dvs. 24,1 mio. EUR baseret på tal fra 2014), og dermed ligger over tærsklen på 1,5 % af det regionale BNP, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag, der er støtteberettigede i henhold til forordningens artikel 3, er af de polske myndigheder blevet anslået til 324,5 mio. EUR.

Den berørte region hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) (2014-2020). De polske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammerne til genopretningstiltag.

Polen anmodede ikke om udbetaling af et forskud.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader, da den ligger under Polens tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 12 279 244 EUR.

Konklusion

Den foreslåede anvendelse kræver en ændring af budgettet for 2018 og et forslag til ændringsbudget (nr. 4/2018), der tilsigter at forhøje budgetpost 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 33 992 206 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Det samlede beløb, der er til rådighed til anvendelsen af Solidaritetsfonden, var ved begyndelsen af 2018 på 421 142 057 EUR, hvilket svarer til den resterende bevilling for 2018 og den resterende bevilling for 2017, som ikke var blevet udnyttet og var fremført til 2018.

På nuværende tidspunkt af 2018 kan der anvendes 173 389 397 EUR. Dette svarer til det samlede beløb, der var til rådighed til anvendelsen af Solidaritetsfonden ved begyndelsen af 2018 (421 142 057 EUR), minus et tilbageholdt beløb på 143 585 709 EUR til opfyldelse af kravet om tilbageholdelse af 25 % af den årlige bevilling for 2018 indtil den 1. oktober 2018, jf. FFR-forordningens artikel 10, stk. 1, og minus de 104 166 951 EUR der blev anvendt til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal tidligere på året(1).

Medlemsstaterne bør anvende den finansielle bistand hurtigt og på en gennemsigtig måde, der garanterer en retfærdig fordeling i de berørte regioner.

Ordføreren går ind for, at medlemsstaterne anvender struktur- og investeringsfondene til genopbygning af de ramte områder, og opfordrer Kommissionen til at støtte og hurtigt godkende omfordelingen af de partnerskabsaftaler, som medlemsstaterne har anmodet om, til genopbygning af disse regioner.

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, som er vedføjet denne betænkning, som et tegn på solidaritet med de berørte regioner.

(1)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (COM(2018)0150)

- Det ledsagende forslag til ændringsbudget nr. 1/2018 (COM(2018)0155).


BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Oversættelse

Om:  Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen

Kære Jean Arthuis

Kommissionen har fremsendt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2018)0360) på grundlag af ansøgninger om anvendelse af fonden indgivet af Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen i forlængelse af en række naturkatastrofer, der fandt sted i disse lande i løbet af 2017.

Kommissionen foreslår anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, idet den anslår de skader, som katastrofen har forvoldt, som følger:

Medlemsstater

 

Katastrofe

Samlet direkte skadeomfang

 

(mio. EUR)

Tærskelværdi for større katastrofer

 

(mio. EUR)

2,5 % af det direkte skadeomfang op til tærskelværdien(EUR)

 

6 % af det direkte skadeomfang over tærskelværdien

(EUR)

Samlet foreslået støttebeløb

 

(EUR)

Udbetalt forskud

 

(EUR)

BULGARIEN

Regionalt

(artikel 2, stk. 3)

90 329

288 020

2 258 225

-

2 258 225

0

GRÆKENLAND

Regionalt

(artikel 2, stk. 3)

101 432

1 057 800

2 535 796

-

2 535 796

0

LITAUEN

Større naturkatastrofe

(artikel 2, stk. 2)

407 366

214 944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POLEN

Regionalt

(artikel 2, stk. 4)

491 170

2 501 280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

I ALT

33 992 206

0

Kommissionen foreslår et udkast til ændringsbudget (FÆB) nr. 4/2018 (COM(2018)0361) med henblik på at dække ovennævnte foreslåede anvendelse af Den Europæiske Solidaritetsfond ved at forhøje budgetpost 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 33 992 206 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Solidaritetsfond med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen og støtter det tilsvarende FÆB nr. 4/2018 som foreslået af Kommissionen.

(Høflighedsformel og underskrift)


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

29.8.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse