Menettely : 2018/2078(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0272/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0272/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/09/2018 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0321

MIETINTÖ     
PDF 575kWORD 63k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Janusz Lewandowski

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0272/2018),

1.  pitää päätöstä myönteisenä, sillä se on osoitus unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.  korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista kärsineille alueille kiireellisesti taloudellista apua Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, ja pitää valitettavana, että niin moni menetti luonnonkatastrofeissa henkensä unionissa vuonna 2017;

3.  kehottaa parantamaan edelleen varojen käyttöönottoa koskevaa menettelyä ja siten lyhentämään hakemuksen tekemisestä maksamiseen kuluvaa aikaa; muistuttaa, että korvausten nopea maksaminen edunsaajille on erittäin tärkeää paikallisyhteisöille, paikallisviranomaisille ja heidän luottamukselleen unionin yhteisvastuullisuutta kohtaan;

4.   antaa tukensa jäsenvaltioille, jotka hyödyntävät Euroopan rakenne- ja investointirahastoja katastrofien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten pyytämää kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen kohdentamista ja hyväksymään sen pikaisesti;

5.   kehottaa jäsenvaltioita käyttämään rahastosta myönnetyn rahoitusosuuden avoimesti ja takaamaan varojen oikeudenmukaisen jakautumisen kärsimään joutuneilla alueilla;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, tavoitteena on antaa unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin osoittaakseen solidaarisuutta luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden alueiden väestöä kohtaan.

(2)  Rahaston määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 10 artiklan mukaisesti.

(3)  Bulgaria esitti 11 päivänä tammikuuta 2018 hakemuksen rahaston varojen käyttöönotosta 25 ja 26 päivänä lokakuuta 2017 esiintyneiden rankkasateiden ja rajujen myrskyjen aiheuttamien tulvien jälkeen.

(4)  Kreikka esitti 11 päivänä lokakuuta 2017 hakemuksen rahaston varojen käyttöönotosta 20 päivänä heinäkuuta 2017 tapahtuneen, eteläisen Egeanmeren aluetta ja Kosin saarta koetelleen maanjäristyksen jälkeen.

(5)  Liettua esitti 22 päivänä joulukuuta 2017 hakemuksen rahaston varojen käyttöönotosta kesällä ja syksyllä 2017 esiintyneiden jatkuvien sateiden aiheuttamien tulvien jälkeen.

(6)  Puola esitti 25 päivänä lokakuuta 2017 hakemuksen rahaston varojen käyttöönotosta 9–12 päivänä elokuuta 2017 esiintyneiden poikkeuksellisen rajujen myrskyjen ja rankkasateiden jälkeen.

(7)  Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan hakemukset täyttävät asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädetyt edellytykset rahoitusosuuden myöntämiseksi rahastosta.

(8)  Sen vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen myöntämiseksi Bulgarialle, Kreikalle, Liettualle ja Puolalle.

(9)  Jotta rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varainhoitovuotta 2018 koskevassa Euroopan unionin yleisessä talousarviossa otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 2 258 225 euroa Bulgariaa varten, 2 535 796 euroa Kreikkaa varten, 16 918 941 euroa Liettuaa varten ja 12 279 244 euroa Puolaa varten maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä ... kuuta [sen hyväksymispäivästä](4)**.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

(1)

  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

** Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) varojen käyttöönottamista, jotta voidaan myöntää taloudellista apua Bulgarian ja Liettuan tulvien, Kreikan maanjäristysten ja Puolan myrskytuhojen vuosi.

Vuoden 2017 aikana EU:ssa tapahtuneet luonnonkatastrofit aiheuttivat ihmishenkien menetyksiä sekä laajaa tuhoa niiden kohteiksi joutuneilla alueilla, joista useimmat on määritetty ”vähemmän kehittyneiksi alueiksi”. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto on osoitus unionin solidaarisuudesta näistä traagisista tapahtumista kärsimään joutuneita maita ja unionin kansalaisia kohtaan.

Bulgaria – tulvat vuonna 2017

Bulgarian kaakkoisosissa esiintyi 25. ja 26. lokakuuta 2017 epätavallisen voimakkaita rankkasateita ja rajuja myrskyjä, jotka aiheuttivat vahinkoa silloille, kuivatuskanaville, tukimuureille ja perusinfrastruktuurille. Tulvissa kuoli viisi ihmistä, tulvien vaikutuksista kärsi noin 6 000 ihmistä, ja 142 asuinrakennusta ja yli 1 200 muuta rakennusta joutui veden valtaan.

Hakemuksessaan, jonka Bulgarian viranomaiset toimittivat komissiolle 11. tammikuuta 2018, ne arvioivat katastrofin aiheuttamien vahinkojen välittömiksi kokonaiskustannuksiksi 90,3 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 1,6:ta prosenttia alueen BKT:stä (5 327 miljoonaa euroa vuoden 2015 tietojen perusteella) ja ylittää siten alueellisen BKT:n 1,5 prosentin kynnysarvon. Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Bulgarian viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 90,1 miljoonaa euroa.

Katastrofialueet kuuluvat Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”. Bulgarian viranomaiset eivät ole ilmaisseet komissiolle aikovansa kohdentaa uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Bulgaria pyysi ennakkomaksua. Arvioituaan hakemuksen alustavasti komissio katsoi, että väitettyä vahingon arvoa, joka on vain hieman tukikelpoisuudelle vahvistettua kynnysarvoa suurempi, on tarkasteltava perusteellisemmin ja että ennakkomaksu ei näin ollen ole perusteltu.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, joka vastaa Bulgarian ”suurkatastrofin” kynnysarvoa. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 2 258 225 euroa.

Kreikka – maanjäristykset 2017

Maanjäristys, jonka voimakkuus oli 6,6 Richterin asteikolla, iski 20. heinäkuuta 2017 eteläisen Egeanmeren alueelle Bodrumin (Turkki) ja Kosin saaren (Kreikka) välille, ja sitä seurasi useita jälkijäristyksiä. Maanjäristys aiheutti vahinkoa etupäässä julkiselle infrastruktuurille ja omaisuudelle sekä tärkeille maailmanperintökohteille.

Hakemuksessaan, joka toimitettiin komissiolle 11. lokakuuta 2017 ja jota täydennettiin 9. maaliskuuta 2018, Kreikan viranomaiset arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 101,4 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 1,8:aa prosenttia alueen BKT:stä (6 045 miljoonaa euroa vuoden 2014 tietojen perusteella) ja ylittää siten alueellisen BKT:n 1,5 prosentin kynnysarvon. Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Kreikan viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 93,9 miljoonaa euroa.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”kehittyneempiin alueisiin”. Kreikan viranomaiset ovat ilmaisseet komissiolle aikovansa kohdentaa uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Kreikka pyysi ennakkomaksua. Komissio katsoi, että ennakon maksaminen ei ole perusteltua, sillä Kreikan oli toimitettava olennaisia lisätietoja, jotta komissio voisi tehdä asetuksen 4 a artiklassa säädetyn alustavan arvion.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, joka vastaa Kreikan ”suurkatastrofin” kynnysarvoa. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 2 535 796 euroa.

Liettua – tulvat vuonna 2017

Liettuaa vaivasivat kesällä ja syksyllä 2017 jatkuvat sateet, joiden seurauksena liika vesi ei enää imeytynyt maaperään. Tämä johti tulvimiseen, joka vahingoitti pääasiassa verkkoinfrastruktuuria ja maatalousalaa.

Hakemuksessaan, joka toimitettiin komissiolle 22. joulukuuta 2017 ja jota täydennettiin 6. helmikuuta 2018, Liettuan viranomaiset arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 407,4 miljoonaa euroa. Määrä ylittää Liettuaan suurkatastrofien osalta vuonna 2017 sovelletun, solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotolle asetetun kynnysarvon, joka on 214,9 miljoonaa euroa (0,6 prosenttia BKTL:sta vuoden 2015 tietojen perusteella). Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna suurena luonnonkatastrofina.

Liettuan viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 240,2 miljoonaa euroa.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”. Liettuan viranomaiset eivät ole ilmaisseet komissiolle aikovansa kohdentaa uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Liettua ei pyytänyt ennakkomaksua.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta Liettuan suurkatastrofin kynnysarvoon saakka ja tämän kynnysarvon ylittävään osaan 6 prosentin osuutta välittömien vahinkojen kokonaismäärästä. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 16 918 941 euroa.

Puola – myrsky vuonna 2017

Osissa Puolaa esiintyi 9.–12. elokuuta 2017 poikkeuksellisen rajuja myrskyjä ja rankkasateita, jotka aiheuttivat laajamittaista vahinkoa yksityisille ja valtion omistamille metsille, julkiselle infrastruktuurille ja muulle omaisuudelle.

Hakemuksessaan, joka toimitettiin komissiolle 25. lokakuuta 2017 ja jota täydennettiin 23. maaliskuuta 2018, Puolan viranomaiset arvioivat katastrofin aiheuttamien välittömien vahinkojen kokonaiskustannuksiksi 491,2 miljoonaa euroa. Myrskytuhojen arvo on 2 prosenttia (24,1 miljoonaa euroa vuoden 2014 tietojen perusteella) kyseisten kolmen alueen (Kujavia-Pommerin voivodikunta, Pommerin voivodikunta ja Ison-Puolan voivodikunta) painotetusta keskimääräisestä BKT:stä ja ylittää siten alueellisen BKT:n 1,5 prosentin kynnysarvon. Siksi katastrofia pidetään EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”alueellisena katastrofina”.

Puolan viranomaiset arvioivat asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten ensisijaisten hätätoimien kustannuksiksi 324,5 miljoonaa euroa.

Katastrofialue kuuluu Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI, 2014–2020) tarkoitettuihin ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”. Puolan viranomaiset eivät ole ilmaisseet komissiolle aikovansa kohdentaa uudelleen ERI-rahasto-ohjelmien rahoitusta korjaustoimenpiteisiin.

Puola ei pyytänyt ennakkomaksua.

Aiemman käytännön mukaisesti komissio ehdottaa, että välittömien vahinkojen kokonaismäärään sovelletaan 2,5 prosentin osuutta, koska se on Puolan ”suurkatastrofin” kynnysarvon alapuolella. Ehdotetun avun kokonaismäärä on siten 12 279 244 euroa.

Päätelmä

Varojen käyttöönottamiseksi vuoden 2018 talousarviota on muutettava ja on laadittava lisätalousarvio (4/2018), jotta voidaan korottaa budjettikohdassa 13 06 01 (Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään) olevia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 33 992 206 eurolla.

Solidaarisuusrahastossa vuoden 2018 alussa käytettävissä oleva kokonaismäärä oli 421 142 057 euroa, ja se koostuu vuoden 2018 määrärahojen jäljellä olevasta osuudesta sekä niistä vuoden 2017 määrärahoista, jotka olivat jääneet käyttämättä ja siirrettiin vuodelle 2018.

Tässä vaiheessa vuotta 2018 käyttöönotettavissa oleva määrä on 173 389 397 euroa. Solidaarisuusrahastossa vuoden 2018 alussa käytettävistä olleesta kokonaismäärästä (421 142 057 euroa) on vähennetty 143 585 709 euron määrä, joka vastaa 25 prosentin osuutta vuoden 2018 vuotuisista määrärahoista ja joka on rahoituskehysasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti pidettävä varalla 1. päivään lokakuuta 2018 saakka, ja 104 166 951 euron määrä, joka otettiin käyttöön Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin hyväksi aiemmin tänä vuonna(1).

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä avustus pikaisesti ja avoimesti ja taattava varojen oikeudenmukainen jakautuminen kärsimään joutuneilla alueilla.

Esittelijä tukee jäsenvaltioita, jotka hyödyntävät Euroopan rakenne- ja investointirahastoja katastrofien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen, ja kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten pyytämää kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen kohdentamista ja hyväksymään sen pikaisesti.

Esittelijä suosittelee, että mietinnön liitteenä oleva komission päätösehdotus hyväksytään pikaisesti solidaarisuuden osoituksena kärsimään joutuneille alueille.

(1)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (COM(2018)0150 final) ja lisätalousarvioesitys nro 1 vuoden 2018 yleiseen talousarvioon – oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (COM(2018)0155 final)


LIITE – ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Käännös

Asia:  Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi

Arvoisa puheenjohtaja

Euroopan komissio on toimittanut Euroopan parlamentille ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2018)0360). Ehdotus perustuu Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan hakemuksiin rahaston varojen käyttöönottamiseksi sen jälkeen, kun näissä maissa oli vuoden 2017 aikana tapahtunut useita luonnonkatastrofeja.

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa arvioiden katastrofeista aiheutuneet vahingot seuraavasti:

Jäsenvaltiot

 

Katastrofin luokitus

Välittömät kokonais-vahingot

 

(miljoonaa euroa)

Suur-katastrofin kynnys-arvo

 

(miljoonaa euroa)

2,5 prosenttia välittömistä vahingoista kynnysarvon alle jäävältä osuudelta

(euroa)

6 prosenttia välittömistä vahingoista kynnysarvon ylittävältä osuudelta

(euroa)

Ehdotetun tuen kokonaismäärä

 

(euroa)

Maksetut ennakot

 

(euroa)

BULGARIA

Alueellinen

(2 artiklan 3 kohta)

90,329

288,020

2 258 225

2 258 225

0

KREIKKA

Alueellinen

(2 artiklan 3 kohta)

101,432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

LIETTUA

Suuri

(2 artiklan 2 kohta)

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

PUOLA

Alueellinen

(2 artiklan 4 kohta)

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

YHTEENSÄ

33 992 206

0

Komissio ehdottaa lisätalousarvioesitystä (LTE) nro 4 varainhoitovuoden 2018 talousarvioon (COM(2018)0361 final), jotta katettaisiin edellä ehdotetun määrän käyttöönotto Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta lisäämällä momentin 13 06 01 (Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään) maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 33 992 206 eurolla.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseistä ehdotusta ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi ja kannattaa komission ehdottamaa esitystä lisätalousarvioksi nro 4/2018.

(lopputervehdys ja allekirjoitus)


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

29.8.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus