Nós Imeachta : 2018/2078(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0272/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0272/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 11/09/2018 - 6.4

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0321

TUARASCÁIL     
PDF 582kWORD 66k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

An Coiste um Buiséid

Rapóirtéir: Janusz Lewandowski

TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 IARSCRÍBHINN – LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(3), agus go háirithe pointe 11 de,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0272/2018),

1.  ag cur fáilte roimh an gcinneadh mar chomhartha dhlúthpháirtíocht an Aontais le saoránaigh an Aontais agus leis na réigiúin atá buailte ag na tubaistí nádúrtha;

2.  ag cur i bhfios an géarghá atá le cúnamh airgeadais a chur ar fáil trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) do na réigiúin atá buailte ag na tubaistí nádúrtha agus gur oth léi líon na ndaoine a cailleadh de dheasca tubaistí nádúrtha san Aontas in 2017;

3.  ag éileamh go ndéanfar tuilleadh barrfheabhsaithe ar an nós imeachta slógtha agus is é a bheidh mar thoradh air sin ná aga níos giorra ón uair a ndéantar iarratas go dtí an uair a n-íoctar; ag meabhrú go bhfuil eisíocaíochtaí sciobtha chuig na tairbhithe thar a bheith tábhachtach do phobail áitiúla, d’údaráis áitiúla agus don iontaoibh a bhíonn acu i ndlúthpháirtíocht an Aontais;

4.   ag tacú leis na Ballstáit a úsáideann cistí struchtúracha agus infheistíochta na hEorpa chun na réigiúin atá buailte a atógáil; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le hath-leithdháileadh airgeadais na gcomhaontuithe comhpháirtíochta, agus é a fhormheas go tapa, arna iarraidh ag na Ballstáit chuige sin;

5.   á iarraidh ar na Ballstáit leas a bhaint as an ranníocaíocht airgeadais ón gCiste ar bhealach trédhearcach, lena ráthófaí leithdháileadh cóir ar fud na réigiún atá buailte;

6.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

7.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

8.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1)

IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.

(2)

IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

(3)

IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1), agus go háirithe Airteagal 4(3) de,

ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(2), agus go háirithe pointe 11 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Is é atá mar aidhm le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) ná a chur ar chumas an Aontais freagairt ar bhealach tapa, éifeachtúil agus solúbtha do staideanna éigeandála chun dlúthpháirtíocht a léiriú le pobail réigiún atá buailte ag tubaistí nádúrtha.

(2)  Níl an Ciste le dul thar shuim uasta bhliantúil de EUR 500 000 000 (praghsanna 2011), mar a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle(3).

(3)  An 11 Eanáir 2018, thíolaic an Bhulgáir iarratas chun an Ciste a shlógadh, tar éis tuilte a tháinig as tuairt uafásach bháistí agus anfaí fíochmhara an 25 agus an 26 Deireadh Fómhair 2017.

(4)  An 11 Deireadh Fómhair 2017, thíolaic an Ghréig iarratas chun an Ciste a shlógadh, tar éis creatha talún a bhuail réigiún na Mara Aeigéiche Theas agus oileán Kos an 20 Iúil 2017.

(5)  An 22 Nollaig 2017, thíolaic an Liotuáin iarratas chun an Ciste a shlógadh, tar éis tuilte a tháinig as báisteach leanúnach le linn an tsamhraidh agus an fhómhair in 2017.

(6)  An 25 Deireadh Fómhair 2017, thíolaic an Pholainn iarratas chun an Ciste a shlógadh, tar éis anfaí a bhí fíochmhar amach is amach agus tuairt bháistí a tharla idir an 9 agus an 12 Lúnasa 2017.

(7)  Comhlíonann na hiarratais ón mBulgáir, ón nGréig, ón Liotuáin agus ón bPolainn na coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais a thabhairt ón gCiste, mar a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002.

(8)  Ba cheart an Ciste a shlógadh dá bhrí sin chun ranníocaíocht airgeadais a sholáthar don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn.

(9)  Chun an t-am a thógfar chun an Ciste a shlógadh a íoslaghdú, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Do bhuiséad ginearálta an Aontais do bhliain airgeadais 2018, déanfar Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun suim EUR 2 258 225 a sholáthar don Bhulgáir, EUR 2 535 796 don Ghréig, EUR 16 918 941 don Liotuáin agus EUR 12 279 244 don Pholainn, i leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí agus i leithreasaí íocaíochta.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón ... [dáta a ghlactha](4)**.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

(1)

  IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.

(2)

  IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

(3)

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

(4)

** An dáta le cur isteach ag an bParlaimint sula bhfoilseofar é san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá an Coimisiún ag moladh go slógfaí Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) chun cúnamh airgeadais a dheonú i ndáil leis na tuilte sa Bhulgáir agus sa Liotuáin, na creathanna talún sa Ghréig agus na hanfaí sa Pholainn.

Cailleadh daoine de dheasca na dtubaistí nádúrtha a tharla le linn 2017 san Aontas Eorpach agus rinneadh léirscrios ar na réigiúin atá buailte, a bhfuil an chuid is mó acu aicmithe mar ‘réigiúin lagfhorbartha’. Comhartha dlúthpháirtíochta san Aontas leis na tíortha agus na daoine a d’fhulaing de dheasca na n-eachtraí tragóideacha atá i slógadh Chiste Dlúthpháirtíochta AE.

An Bhulgáir – Tuilte in 2017

An 25 agus an 26 Deireadh Fómhair 2017, bhuail tuairt bháistí agus anfaí fíochmhara oirdheisceart na Bulgáire, a rinne díobháil do dhroichid, do chainéil draenála agus do bhallaí coinneála agus don bhonneagar bunúsach. Cailleadh cúigear de dheasca na tuile agus rinne sí difear do thart ar 6 000 duine; bhí 142 réadmhaoin chónaithe agus níos mó ná 1 200 réadmhaoin neamhchónaithe faoi uisce.

San iarratas a rinne siad, a fuair an Coimisiún an 11 Eanáir 2018, ba é meastachán údaráis na Bulgáire ar an díobháil dhíreach iomlán a chruthaigh an tubaiste ná EUR 90.3 milliún. Ós rud é gurb ionann sin agus 1.6 % d’olltáirgeacht intíre (OTI) an réigiúin (i.e. EUR 5 327 milliún bunaithe ar shonraí 2015) agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé os cionn thairseach 1.5 % an OTI réigiúnaigh, tá an tubaiste cáilithe mar ‘thubaiste réigiúnach’ de réir bhrí Airteagal 2(3) de Rialachán CDAE.

Tá sé measta ag údaráis na Bulgáire gurb ionann agus EUR 90.1 milliún costas na n‑oibríochtaí éigeandála bunriachtanacha incháilithe, a shainmhínítear in Airteagal 3 den Rialachán.

Tagann na réigiúin atá buailte faoi chatagóir na ‘réigiún lagfhorbartha’ faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE) (2014-2020). Níor chuir údaráis na Bulgáire in iúl don Choimisiún go raibh sé i gceist acu maoiniú a athdháileadh ó chláir Chistí SIE i dtreo bearta téarnaimh.

D’iarr an Bhulgáir go n-íocfaí airleacan. Tar éis réamh-mheasúnú ar an iarratas, mheas an Coimisiún maidir le méid na díobhála a maíodh gurbh ann dó, nach bhfuil ach beagán níos airde ná an tairseach incháilitheachta, go raibh gá le measúnú níos cuimsithí air agus nach raibh údar cuí le híocaíocht airleacain dá bhrí sin.

I gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, tá an Coimisiún ag moladh go gcuirfí ráta 2.5 % den díobháil dhíreach iomlán i bhfeidhm suas le leibhéal na tairsí atá ag an mBulgáir do ‘mhórthubaistí’. Dá bhrí sin, is é méid iomlán na cabhrach atá beartaithe ná EUR 2 258 225.

An Ghréig – Creathanna talún in 2017

An 20 Iúil 2017, bhuail crith talún ar mhéid 6.6 ar scála Richter réigiún na Mara Aeigéiche Theas idir Bodrum (an Tuirc) agus oileán Kos (an Ghréig) agus tháinig iliomad iarchreathanna ina dhiaidh, a rinne difear go príomha do bhonneagar agus sócmhainní poiblí mar aon le láithreacha tábhachtacha ó thaobh na hoidhreachta cultúrtha de.

San iarratas a rinne siad, a fuair an Coimisiún an 11 Deireadh Fómhair 2017 agus a tugadh i gcrích an 9 Márta 2018, ba é meastachán údaráis na Gréige ar an díobháil dhíreach iomlán a rinne an tubaiste ná EUR 101.4 milliún. Ós rud é gurb ionann sin agus 1.8 % de OTI an réigiúin (i.e. EUR 6 045 milliún bunaithe ar shonraí 2014) agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé os cionn thairseach 1.5 % an OTI réigiúnaigh, tá an tubaiste cáilithe mar ‘thubaiste réigiúnach’ de réir bhrí Airteagal 2(3) de Rialachán CDAE.

Tá sé measta ag údaráis na Gréige gurb ionann agus EUR 93.9 milliún costas na n-oibríochtaí éigeandála bunriachtanacha incháilithe, a shainmhínítear in Airteagal 3 den Rialachán.

Tagann an réigiún atá buailte faoi chatagóir na ‘réigiún níos forbartha’ faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE) (2014-2020). Chuir údaráis na Gréige in iúl don Choimisiún go raibh sé i gceist acu maoiniú a athdháileadh ó chláir Chistí SIE i dtreo bearta téarnaimh.

D’iarr an Ghréig go n-íocfaí airleacan, ar mheas an Coimisiún nach raibh údar cuí leis mar go raibh gá le faisnéis bhreise bhunriachtanach ón nGréig chun an réamh-mheasúnú a leagtar síos in Airteagal 4a den Rialachán a dhéanamh.

I gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, tá an Coimisiún ag moladh go gcuirfí ráta 2.5 % den díobháil dhíreach iomlán i bhfeidhm suas le leibhéal na tairsí atá ag an nGréig do ‘mhórthubaistí’. Dá bhrí sin, is é méid iomlán na cabhrach atá beartaithe ná EUR 2 535 796.

An Liotuáin – Tuilte in 2017

I rith an tsamhraidh agus an fhómhair in 2017, bhuail báisteach leanúnach an Liotuáin, as ar tháinig ithreacha a bhí ar maos nárbh fhéidir leo an t-uisce breise a ionsú. D’eascair tuilte as an staid sin a rinne díobháil den chuid is mó do bhonneagar an ghréasáin agus in earnáil na talmhaíochta.

San iarratas a rinne siad, a fuair an Coimisiún an 22 Nollaig 2017 agus a tugadh i gcrích an 6 Feabhra 2018, ba é meastachán údaráis na Liotuáine ar an díobháil dhíreach iomlán a rinne an tubaiste ná EUR 407.4 milliún. Ós rud é go dtéann an tsuim sin thar a bhfuil sa ‘tairseach do mhórthubaistí’ chun CDAE is infheidhme don Liotuáin in 2017 a shlógadh, arb ionann é agus EUR 214.9 milliún (i.e. 0.6 % den Ollioncam Náisiúnta bunaithe ar shonraí 2015), tá an tubaiste cáilithe mar ‘mhórthubaiste nádúrtha’ de réir bhrí Airteagal 2(2) de Rialachán CDAE.

Tá sé measta ag údaráis na Liotuáine gurb ionann agus EUR 240.2 milliún costas na n-oibríochtaí éigeandála bunriachtanacha incháilithe, a shainmhínítear in Airteagal 3 den Rialachán.

Tagann an réigiún atá buailte faoi chatagóir na ‘réigiún lagfhorbartha’ faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE) (2014-2020). Níor chuir údaráis na Liotuáine in iúl don Choimisiún go raibh sé i gceist acu maoiniú a athdháileadh ó chláir Chistí SIE i dtreo bearta téarnaimh.

Níor iarr an Liotuáin go n-íocfaí airleacan.

I gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, tá an Coimisiún ag moladh go gcuirfí ráta 2.5 % den díobháil dhíreach iomlán i bhfeidhm suas le leibhéal na tairsí atá ag an Liotuáin do ‘mhórthubaistí’ agus 6 % i bhfeidhm ar an gcuid den díobháil dhíreach iomlán atá os cionn na tairsí sin. Dá bhrí sin, is é méid iomlán na cabhrach atá beartaithe ná EUR 16 918 941.

An Pholainn – Anfa in 2017

Idir an 9 agus an 12 Lúnasa 2017 bhuail anfaí an-fhíochmhar agus tuairt bháistí áiteanna sa Pholainn agus rinneadh díobháil fhorleathan d’foraoisí príobháideacha agus poiblí, don bhonneagar poiblí agus do shócmhainní eile.

San iarratas a rinne siad, a fuair an Coimisiún an 25 Deireadh Fómhair 2017 agus a tugadh i gcrích an 23 Márta 2018, ba é meastachán údaráis na Polainne ar an díobháil dhíreach iomlán a rinne an tubaiste ná EUR 491.2 milliún. Ós rud é gurb ionann an díobháil a rinne an t-anfa agus 2.0 % de mheán-OTI ualaithe réigiúnach na dtrí réigiún lena mbaineann, is iad sin cúige Kuyavia-Pomerania, cúige Pomerania agus cúige na Polainne Móire (i.e. EUR 24.1 milliún bunaithe ar shonraí 2014) agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé os cionn thairseach 1.5 % an OTI réigiúnaigh, tá an tubaiste cáilithe mar ‘thubaiste réigiúnach’ de réir bhrí Airteagal 2(3) de Rialachán CDAE.

Tá sé measta ag údaráis na Polainne gurb ionann agus EUR 324.5 milliún costas na n-oibríochtaí éigeandála bunriachtanacha incháilithe, a shainmhínítear in Airteagal 3 den Rialachán.

Tagann an réigiún atá buailte faoi chatagóir na ‘réigiún lagfhorbartha’ faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE) (2014-2020). Níor chuir údaráis na Polainne in iúl don Choimisiún go raibh sé i gceist acu maoiniú a athdháileadh ó chláir Chistí SIE i dtreo bearta téarnaimh.

Níor iarr an Pholainn go n-íocfaí airleacan.

I gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, tá an Coimisiún ag moladh go gcuirfí ráta 2.5 % den díobháil dhíreach iomlán i bhfeidhm mar tá sé faoi bhun thairseach na Polainne do ‘mhórthubaistí’. Dá bhrí sin, is é méid iomlán na cabhrach atá beartaithe ná EUR 12 279 244.

Conclúid

De thoradh an tslógaidh atá beartaithe is gá leasú a dhéanamh ar bhuiséad 2018 agus is gá dréachtbhuiséad leasaitheach (Uimh. 4/2018), arb é is aidhm dóibh méadú EUR 33 992 206 a dhéanamh ar líne bhuiséid 13 06 01 ‘Cúnamh do na Ballstáit i gcás mórthubaiste nádúrtha a bhfuil iarmhairtí tromchúiseacha aici do dhálaí maireachtála, don chomhshaol nádúrtha nó don gheilleagar’ , i leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí agus i leithreasaí íocaíochta.

Ba í an tsuim iomlán a bhí ar fáil do shlógadh CDAE ag tús 2018 ná EUR 421 142 057 – suim leithdháileadh 2018 a bhí fágtha móide leithdháileadh 2017 a bhí fágtha nár caitheadh agus a tugadh ar aghaidh go dtí 2018.

Is í an tsuim a fhéadfar a shlógadh ag tráth seo na bliana 2018 ná EUR 173 389 397. Tá sí sin ag freagairt don tsuim iomlán a bhí ar fáil do shlógadh CDAE ag tús 2018 (EUR 421 142 057), lúide an tsuim a coimeádadh, EUR 143 585 709, chun urraim a thabhairt don oibleagáid 25 % de leithdháileadh bliantúil 2018 a choimeád i leataobh go dtí an 1 Deireadh Fómhair 2018, mar a sonraíodh in Airteagal 10(1) de Rialachán CAI agus lúide EUR 104 166 951 a slógadh don Ghréig, don Spáinn, don Fhrainc agus don Phortaingéil níos luaithe i mbliana(1).

Ba cheart do na Ballstáit an cúnamh airgeadais a chur i bhfeidhm ar bhealach mear agus trédhearcach, lena ráthófaí leithdháileadh cóir ar fud na réigiún atá buailte.

Tacaíonn an Rapóirtéir leis na Ballstáit a úsáideann Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa chun na réigiúin atá buailte a atógáil, agus iarrann sé ar an gCoimisiún tacú le hath-leithdháileadh airgeadais na gcomhaontuithe comhpháirtíochta, agus é a fhormheas go mear, arna iarraidh ag na Ballstáit chuige sin.

Tá an Rapóirtéir ag moladh go ndéanfaí an togra ón gCoimisiún le haghaidh cinnidh, atá i gceangal leis an tuarascáil seo, a fhormheas go mear, mar chomhartha dlúthpháirtíochta leis na réigiúin atá buailte.

(1)

  Togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig, don Spáinn, don Fhrainc agus don Phortaingéil (COM(2018) 150 final)

BUISÉAD LEASAITHEACH Uimh. 1/2018 don Bhuiséad Ginearálta 2018 a ghabhann leis an togra chun Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a sholáthar don Ghréig, don Spáinn, don Fhrainc agus don Phortaingéil (COM(2018) 155 final)


IARSCRÍBHINN – LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

Aistriúchán

Ábhar:  maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn

A Uasail Arthuis, a chara,

Chuir an Coimisiún Eorpach a thogra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh (COM(2018)0360) ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, ar bhonn na n-iarratas chun an Ciste a shlógadh arna gcur isteach ag an mBulgáir, ag an nGréig, ag an Liotuáin agus ag an bPolainn tar éis gur tharla sraith thubaistí nádúrtha sna tíortha sin i rith 2017.

Molann an Coimisiún go ndéanfaí Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh, agus measann sé gurbh iad seo a leanas na damáistí, arb iad na tubaistí faoi deara iad:

Na Ballstáit

 

Cáilíocht na tubaiste

Díobháil dhíreach iomlán

 

(milliún EUR)

Tairseach do mhórthubaistí

 

(milliún EUR)

2.5 % de dhíobháil dhíreach suas go dtí an tairseach

(EUR)

6 % de dhíobháil dhíreach os cionn na tairsí

(EUR)

Suim iomlán cúnaimh atá molta

 

(EUR)

Airleacain arna n‑íoc

 

(EUR)

AN BHULGÁIR

Réigiúnach

(Airt. 2(3))

90,329

288,020

2 258 225

-

2 258 225

0

AN GHRÉIG

Réigiúnach

(Airt. 2(3))

101,432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

AN LIOTUÁIN

Mórthubaiste

(Airt. 2(2))

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

AN PHOLAINN

Réigiúnach

(Airt. 2(4))

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

IOMLÁN

33 992 206

0

Molann an Coimisiún Dréachtbhuiséad Leasaitheach (DBL) Uimh. 4 don bhliain 2018 (COM(2018)0361 final) d’fhonn an slógadh molta réamhluaite ar Chiste Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh a chumhdach, trí airteagal buiséid 13 06 01 (Cúnamh do na Ballstáit i gcás mórthubaiste nádúrtha a bhfuil iarmhairtí tromchúiseacha aici do dhálaí maireachtála, don chomhshaol nádúrtha nó don gheilleagar) a mhéadú EUR 33 992 206 i leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí agus i leithreasaí íocaíochta araon.

Tá measúnú déanta ag comhordaitheoirí an Choiste ar an togra sin agus d’iarr siad orm scríobh chugat chun a thuairisciú nach bhfuil aon agóid ag tromlach an Choiste sin in aghaidh shlógadh seo Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun an tsuim thuasluaite a leithdháileadh, mar atá molta ag an gCoimisiún, agus tacaíonn sé le DBL Uimh. 4/2018 comhfhreagrach mar atá molta ag an gCoimisiún.

(Foirmle dheiridh agus síniú)


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

29.8.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

33

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 6 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil