Eljárás : 2018/2078(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0272/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0272/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 11/09/2018 - 6.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0321

JELENTÉS     
PDF 672kWORD 63k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Janusz Lewandowski

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0272/2018),

1.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2.  hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján (a továbbiakban: az alap) keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére a természeti katasztrófák által sújtott régiók számára, és sajnálatát fejezi ki az Unióban történt természeti katasztrófák miatt 2017-ben bekövetkezett halálesetekkel kapcsolatban;

3.  a kérelem és a kifizetés közötti idő lerövidítése érdekében felszólít a források igénybevételére irányuló eljárás további optimalizálására; emlékeztet, hogy a kedvezményezettek részére történő gyors kifizetés rendkívül fontos a helyi közösségek, a helyi hatóságok és az uniós szolidaritásba vetett bizalmuk szempontjából;

4.   támogatja, hogy a tagállamok az európai strukturális és beruházási alapokat az érintett régiók újjáépítése céljára használják; felkéri a Bizottságot, hogy támogassa és mihamarabb hagyja jóvá a partnerségi megállapodások forrásainak a tagállamok által erre a célra kért pénzügyi újraelosztását;

5.   felszólítja a tagállamokat, hogy átlátható módon használják fel az alapból származó pénzügyi hozzájárulást, garantálva az érintett régiók közötti tisztességes elosztást;

6.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2)  Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 EUR(3).

(3)  Bulgária a 2017. október 25–26-i intenzív esőzések és heves viharok által okozott árvizek miatt 2018. január 11-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevétele iránt.

(4)  Görögország az Égei-tenger déli részén található Kosz szigetét 2017. július 20-án ért földrengés miatt 2017. október 11-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevétele iránt.

(5)  Litvánia a 2017 nyarán és őszén történt folyamatos esőzések által okozott árvizek miatt 2017. december 22-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevétele iránt.

(6)  Lengyelország a 2017. augusztus 9. és 12. közötti rendkívül heves viharok és erős esőzések miatt 2017. október 25-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevétele iránt.

(7)  A Bulgária, Görögország, Litvánia és Lengyelország által benyújtott kérelmek eleget tesznek a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében az alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(8)  Az alapot tehát a Bulgária, Görögország, Litvánia és Lengyelország részére nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(9)  Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2018. pénzügyi évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Bulgária részére 2 258 225 euró, Görögország részére 2 535 796 euró, Litvánia részére 16 918 941 euró, Lengyelország részére pedig 12 279 244 euró összeg igénybevételére kerül sor, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot ... [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni(4)**.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

(1)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

**  A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.


INDOKOLÁS

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét pénzügyi támogatás nyújtására az árvizekkel sújtott Bulgária és Litvánia, a földrengés sújtotta Görögország és a viharok által sújtott Lengyelország számára.

A 2017 során az Unióban bekövetkezett természeti katasztrófák halálos áldozatokkal és nagy pusztítással jártak az érintett régiókban, melyek többsége a „kevésbé fejlett régiók” kategóriájába sorolható. Az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele azt jelzi, hogy az Unió szolidaritást vállal az e tragikus események által sújtott országokkal és emberekkel.

Bulgária – Árvíz 2017-ben

A 2017. október 25-én és 26-án Bulgária délkeleti részén tapasztalt szokatlanul heves esőzések és viharok károkat okoztak a hidakban, a vízelvezető csatornákban és a támfalakban, valamint az alapvető infrastruktúrában. Az árvíznek öten estek áldozatul és mintegy 6000 embert érintett, 142 lakóingatlan és 1200 nem lakáscélú ingatlan került víz alá.

A Bizottsághoz 2018. január 11-én beérkezett kérelmükben a bolgár hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 90,3 millió euróra becsülték. Mivel a fenti összeg a régió GDP-jének 1,6%-át teszi ki (vagyis a 2015-es adatok alapján 5327 millió eurót), és így meghaladja a regionális GDP 1,5%-ában meghatározott küszöbértéket, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében „regionális katasztrófának” minősül.

A rendelet 3. cikkében meghatározott elengedhetetlen vészhelyzeti intézkedések támogatható költségét a bolgár hatóságok 90,1 millió euróra becsülték.

Az érintett régiók az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szempontjából a „kevésbé fejlett régiók” kategóriába tartoznak. A bolgár hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Bulgária előleg kifizetését kérte. A kérelem előzetes vizsgálatát követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy alaposabban értékelni kell az igényelt kártérítés összegét, mivel az csak kis mértékben haladja meg a küszöbértéket, ezért az előleg kifizetése nem indokolt.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának alkalmazását javasolja, Bulgária „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékének szintjéig. A javasolt támogatás teljes összege így 2 258 225 EUR.

Görögország – Földrengések 2017-ben

2017. július 20-án a Richter-skála szerinti 6,6-os erősségű földrengés sújtotta a Dél-Égei régiót Bodrum (Törökország) és Kosz szigete (Görögország) között, amelyet számos utórengés követett, és amely leginkább a közinfrastruktúrában és eszközökben, valamint fontos kulturális örökségi helyszínekben tett kárt.

A Bizottsághoz 2017. október 11-én beérkezett és 2018. március 9-én kiegészített kérelmükben a görög hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 101,4 millió euróra becsülték. Mivel a fenti összeg a régió GDP-jének 1,8%-át teszi ki (vagyis a 2014-es adatok alapján 6045 millió eurót), és így meghaladja a regionális GDP 1,5%-ában meghatározott küszöbértéket, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében „regionális katasztrófának” minősül.

A rendelet 3. cikkében meghatározott elengedhetetlen vészhelyzeti intézkedések támogatható költségét a görög hatóságok 93,9 millió euróra becsülték.

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szempontjából a „fejlettebb régiók” kategóriába tartozik. A görög hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Görögország előleg kifizetését kérte, amit a Bizottság indokolatlannak ítélt, mivel további alapvető információkra van szükség Görögországtól a rendelet 4a. cikkében szabályozott előzetes értékelés elvégzéséhez.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának alkalmazását javasolja, Görögország „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékének szintjéig. A javasolt támogatás teljes összege így 2 535 796 EUR.

Litvánia – Árvíz 2017-ben

2017 nyarán és őszén Litvániát folyamatos esőzések sújtották, ami miatt a talaj teljesen telítődött és nem volt képes felszívni a felesleges vizet. A helyzet árvízhez vezetett, amely elsősorban a hálózati infrastruktúrában és a mezőgazdasági ágazatnak okozott kárt.

A Bizottsághoz 2017. december 22-én beérkezett és 2018. február 6-án kiegészített kérelmükben a litván hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 407,4 millió euróra becsülték. Mivel a fenti összeg meghaladja az EUSZA igénybevételének Litvániára alkalmazandó, jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbértékét, amely 2017-ben 214,9 millió euró (vagyis a 2015-ös adatok alapján a bruttó nemzeti jövedelem 0,6%-a), a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében „jelentős természeti katasztrófának” minősül.

A rendelet 3. cikkében meghatározott elengedhetetlen vészhelyzeti intézkedések támogatható költségét a litván hatóságok 240,2 millió euróra becsülték.

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szempontjából a „kevésbé fejlett régiók” kategóriába tartozik. A litván hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Litvánia nem kérte előleg kifizetését.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának alkalmazását javasolja Litvánia „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékig, illetve e küszöb fölött a teljes közvetlen kár 6%-os hányadának alkalmazását. A javasolt támogatás teljes összege így 16 918 941 EUR.

Lengyelország – Viharok 2017-ben

2017. augusztus 9. és 12. között Lengyelország bizonyos részeit kivételesen heves viharok és esőzések sújtották, ami jelentős károkat okozott magán- és köztulajdonú erdőkben, a közinfrastruktúrában és más eszközökben.

A Bizottsághoz 2017. október 25-én beérkezett és 2018. március 23-án kiegészített kérelmükben a lengyel hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 491,2 millió euróra becsülték. Mivel a vihar által okozott károk összege az érintett három régió, nevezetesen Kujávia-Pomeránia, Pomeránia és Nagy-Lengyelország vajdaságok regionális GDP-je súlyozott átlagának 2,0%-át teszi ki (vagyis a 2014-es adatok alapján 24,1 millió eurót), és így meghaladja a regionális GDP 1,5%-ában meghatározott küszöbértéket, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében „regionális katasztrófának” minősül.

A rendelet 3. cikkében meghatározott elengedhetetlen vészhelyzeti intézkedések támogatható költségét a lengyel hatóságok 324,5 millió euróra becsülték.

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szempontjából a „kevésbé fejlett régiók” kategóriába tartozik. A lengyel hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Lengyelország nem kérte előleg kifizetését.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának alkalmazását javasolja, mivel az nem éri el Lengyelország „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékét. A javasolt támogatás teljes összege így 12 279 244 EUR.

Következtetés

Az EUSZA javasolt igénybevétele miatt szükséges a 2018. évi költségvetés módosítása és egy költségvetés-módosítási tervezet (4/2018.), amelynek célja a 13 06 01. költségvetési tétel („Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra”) 33 992 206 euróval való növelése mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében.

Az EUSZA igénybevételére 2018 elején rendelkezésre álló teljes összeg 421 142 057 EUR volt, ami a 2018. évi fennmaradó előirányzatokból és a 2017. évi elköltetlen és 2018-ra átvitt előirányzatokból tevődött össze.

A 2018-ban igénybe vehető összeg jelenleg 173 389 397 EUR. Ez megfelel az EUSZA keretében igénybe vehető, 2018 elején rendelkezésre álló teljes összegnek (421 142 057 euró), levonva belőle 143 585 709 euró tartalékösszeget (a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet 10. cikkének (1) bekezdése kiköti, hogy az éves keretösszeg 25%-át a folyó év október 1-ig nem lehet felszabadítani), valamint levonva a Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália számára ebben az évben korábban igénybe vett 104 166 951 euró összeget(1).

A tagállamoknak gyorsan és átlátható módon kell felhasználniuk a segély összegét, garantálva az érintett régiók közötti tisztességes elosztást.

Az előadó támogatja, hogy a tagállamok az európai strukturális és beruházási alapokat az érintett régiók újjáépítése céljára használják, és felkéri a Bizottságot, hogy támogassa és mihamarabb hagyja jóvá a partnerségi megállapodások forrásainak a tagállamok által e régiók újjáépítésére kért újraelosztását.

Az előadó az érintett régiókkal való szolidaritás jeleként javasolja az e jelentéshez csatolt határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását.

(1)

  Javaslat a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0150, 2018.2.20.) és az azt kísérő 1/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetet (COM(2018)0155, 2018.2.20.).


MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Fordítás

Tárgy:  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából

Tisztelt Arthuis Úr!

A Bulgária, Görögország, Litvánia és Lengyelország által benyújtott, az ezekben az országokban 2017 folyamán bekövetkezett természeti katasztrófák nyomán az alap igénybevételére irányuló kérelmek alapján az Európai Bizottság továbbította az Európai Parlamentnek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát (COM(2018)0360).

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét, és a következőképpen állapítja meg a katasztrófák által okozott becsült károk mértékét:

Tagállamok

 

A természeti csapás minősítése

Teljes közvetlen kár

 

(millió EUR)

A „jelentős katasztrófa” küszöbértéke

 

(millió EUR)

A küszöbérték alatti közvetlen kár 2,5%-a

(EUR)

A küszöbérték feletti közvetlen kár 6%-a

(EUR)

A javasolt támogatás teljes összege

 

(EUR)

Kifizetett előlegek

 

(EUR)

BULGÁRIA

Regionális

(2. cikk (3) bekezdés)

90,329

288,020

2 258 225

-

2 258 225

0

GÖRÖGORSZÁG

Regionális

(2. cikk (3) bekezdés)

101,432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

LITVÁNIA

Jelentős

(2. cikk (2) bekezdés)

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

LENGYELORSZÁG

Regionális

(2. cikk (4) bekezdés)

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

ÖSSZESEN

33 992 206

0

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja fentiekben javasolt igénybevételének fedezése céljából a Bizottság javaslatot tesz a 4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2018)0361), amely 33 992 206 euróval növeli mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében a 13 06 01. költségvetési tételt („Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra”).

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Unió Szolidaritási Alapjának fenti összegben történő igénybevétele ellen, és támogatják a Bizottság által javasolt, azt kísérő 4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetet.

(Udvariassági formula és aláírás)


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

29.8.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.Jogi nyilatkozat