Procedure : 2018/2078(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0272/2018

Ingediende teksten :

A8-0272/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/09/2018 - 6.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0321

VERSLAG     
PDF 573kWORD 63k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Janusz Lewandowski

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 BIJLAGE – BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11 hiervan,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0272/2018),

1.  verwelkomt het besluit als een teken van solidariteit van de Unie met de burgers en regio's van de Unie die door natuurrampen zijn getroffen;

2.  benadrukt het feit dat dringend financiële steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het fonds") aan de door de natuurrampen getroffen gebieden moet worden verstrekt en betreurt het aantal mensenlevens dat in 2017 in de Unie bij natuurrampen is verloren;

3.  vraagt dat de de procedure voor het beschikbaar stellen van middelen verder wordt geoptimaliseerd, zodat er minder tijd verloopt tussen de aanvraag en de betaling; herinnert eraan dat een snelle uitbetaling aan de begunstigden van groot belang is voor de lokale gemeenschappen, de lokale overheden en hun vertrouwen in de solidariteit van de Unie;

4.  steunt de lidstaten die de Europese structuur- en investeringsfondsen aanwenden voor de wederopbouw van de getroffen regio's; verzoekt de Commissie om de financiële herschikking van de partnerschapsovereenkomsten waar de lidstaten om hebben verzocht, te steunen en snel goed te keuren;

5.  dringt er bij de lidstaten op aan de financiële bijdrage uit het fonds op transparante wijze aan te wenden, om een eerlijke verdeling onder de getroffen regio's te garanderen;

6.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

7.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het fonds" genoemd) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren in solidariteit met de bevolking van door natuurrampen getroffen regio's.

(2)  Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad mag het fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 000 000 EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden(3).

(3)  Op 11 januari 2018 heeft Bulgarije een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend, naar aanleiding van een overstroming als gevolg van hevige regen en zware stormen op 25 en 26 oktober 2017.

(4)  Op 11 oktober 2017 heeft Griekenland een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend, naar aanleiding van een aardbeving die de Zuid-Egeïsche regio en het eiland Kos heeft getroffen op 20 juli 2017.

(5)  Op 22 december 2017 heeft Litouwen een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend, naar aanleiding van een overstroming als gevolg van continue regen in de zomer en het najaar van 2017.

(6)  Op 25 oktober 2017 heeft Polen een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend, naar aanleiding van ongewoon zware stormen en hevige regen van 9 tot 12 augustus 2017.

(7)  De aanvragen van het Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het fonds, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

(8)  Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld om te voorzien in een financiële bijdrage aan het Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen.

(9)  Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie een bedrag van 2 258 225 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld aan Bulgarije, 2 535 796 EUR aan Griekenland, 16 918 941 EUR aan Litouwen en 12 279 244 EUR aan Polen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing vanaf … [de datum van vaststelling](4)*.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

(1)

  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)

  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)

**Datum in te voegen door het Parlement vóór de bekendmaking in het PB.


TOELICHTING

De Commissie stelt voor het Solidariteitsfonds van de Europese Unie te mobiliseren om financiële bijstand ter beschikking te stellen naar aanleiding van overstromingen in Bulgarije en Litouwen, aardbevingen in Griekenland en stormen in Polen.

De natuurrampen die in 2017 in de EU plaatsvonden, eisten mensenlevens en veroorzaakten veel schade in de getroffen regio's, merendeels "minder ontwikkelde regio's". De mobilisering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie is een teken van solidariteit in de Unie met landen en personen die getroffen zijn door tragische gebeurtenissen.

Bulgarije – overstroming in 2017

Op 25 en 26 oktober 2017 kreeg het zuidoostelijke deel van Bulgarije te maken met ongewoon hevige regen en zware stormen die schade veroorzaakten aan bruggen, goten en keermuren en aan de basisinfrastructuur. De overstroming heeft 5 slachtoffers geëist en zo'n 6 000 personen getroffen, 142 residentiële en meer dan 1 200 niet-residentiële gebouwen zijn overstroomd.

In de aanvraag, door de Commissie ontvangen op 11 januari 2018, schatten de Bulgaarse autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op 90,3 miljoen EUR. Aangezien dit overeenkomt met 1,6 % van het bni van de regio (5 327 miljoen EUR, op basis van gegevens uit 2015), zodat de drempel van 1,5 % van het regionale bni wordt overschreden, kan de ramp worden aangemerkt als "regionale natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 3, van de SFEU-verordening.

De kosten van de essentiële noodacties waarvoor op grond van artikel 3, van de verordening subsidie kan worden verleend, worden door de Bulgaarse autoriteiten geraamd op 90,1 miljoen EUR.

De getroffen regio's vallen onder de categorie "minder ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Bulgaarse autoriteiten hebben aan de Commissie niet te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van het ESI-fondsprogramma over te hevelen naar herstelmaatregelen.

Bulgarije heeft om betaling van een voorschot verzocht. Na een voorlopige beoordeling van de aanvraag concludeerde de Commissie dat het opgegeven schadebedrag, dat slechts marginaal hoger is dan de subsidiabiliteitsdrempel, een grondiger beoordeling vereiste, zodat de betaling van een voorschot niet gerechtvaardigd was.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen tot de drempel van Bulgarije voor een "grote natuurramp". De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 2 258 225 EUR.

Griekenland – aardbevingen in 2017

Op 20 juli 2017 trof een aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter de Zuid-Egeïsche regio tussen Bodrum (Turkije) en het eiland Kos (Griekenland), gevolgd door een hele reeks naschokken, met vooral gevolgen voor openbare infrastructuur en voorzieningen, alsmede belangrijke cultureelerfgoedsites.

In hun aanvraag, door de Commissie ontvangen op 11 oktober 2017 en afgerond op 9 maart 2018, schatten de Griekse autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op 101,4 miljoen EUR. Aangezien dit overeenkomt met 1,8 % van het bni van de regio (6 045 miljoen EUR, op basis van gegevens uit 2014), zodat de drempel van 1,5 % van het regionale bni wordt overschreden, kan de ramp worden aangemerkt als"regionale natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 3, van de SFEU-verordening.

De kosten van de essentiële noodacties waarvoor op grond van artikel 3, van de verordening subsidie kan worden verleend, worden door de Griekse autoriteiten geraamd op 93,9 miljoen EUR.

De getroffen regio valt onder de categorie "meer ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Griekse autoriteiten hebben aan de Commissie te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van het ESI-fondsprogramma over te hevelen naar herstelmaatregelen.

Griekenland heeft verzocht om betaling van een voorschot, hetgeen de Commissie niet gerechtvaardigd heeft geacht, omdat essentiële aanvullende informatie van Griekenland vereist was om de voorlopige beoordeling in artikel 4 bis van de verordening uit te voeren.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen tot de drempel van Griekenland voor een "grote natuurramp". De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 2 535 796 EUR.

Litouwen – overstroming in 2017

In de zomer en het najaar van 2017 is Litouwen getroffen door continue regen die heeft geleid tot volledig verzadigde bodems die het overtollige water niet meer konden absorberen. Deze situatie heeft geleid tot overstromingen, met vooral schade aan de netwerkinfrastructuur en in de landbouwsector.

In hun aanvraag, door de Commissie ontvangen op 22 december 2017 en afgerond op 6 februari 2018, schatten de Litouwse autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op 407,4 miljoen EUR. Aangezien dit bedrag hoger ligt dan de in 2017 voor Litouwen geldende drempel voor een "grote natuurramp" waarboven middelen uit het Fonds beschikbaar kunnen worden gesteld, die 214,9 miljoen EUR bedraagt (0,6 % van het bni, op basis van cijfers van 2015), kan de ramp worden aangemerkt als een "grote natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 2, van de SFEU-verordening.

De kosten van de essentiële noodacties waarvoor op grond van artikel 3, van de verordening subsidie kan worden verleend, worden door de Litouwse autoriteiten geraamd op 240,2 miljoen EUR.

De getroffen regio valt onder de categorie "minder ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Litouwse autoriteiten hebben aan de Commissie niet te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van het ESI-fondsprogramma over te hevelen naar herstelmaatregelen.

Litouwen heeft niet om betaling van een voorschot verzocht.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen tot de drempel van Litouwen voor een "grote natuurramp", en 6 % tot het deel van de totale directe schade boven deze drempel. De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 16 918 941 EUR.

Polen –– storm in 2017

Tussen 9 en 12 augustus 2017 werden delen van Polen getroffen door buitengewoon zware stormen en hevige regen die wijdverbreide schade heeft veroorzaakt aan openbare en particuliere bossen, openbare infrastructuur en andere voorzieningen.

In hun aanvraag, door de Commissie ontvangen op 25 oktober 2017 en afgerond op 23 maart 2018, schatten de Poolse autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op 491,2 miljoen EUR. Aangezien de door de storm veroorzaakte schade overeenkomt met 2,0 % van het gewogen gemiddelde regionale bni van de drie betrokken regio's, namelijk Kujawië-Pommeren, Pommeren en Groot-Polen (24,1 miljoen EUR, op basis van gegevens uit 2014), zodat de drempel van 1,5 % van het regionale bni wordt overschreden, kan de ramp worden aangemerkt als een "regionale natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 3, van de SFEU-verordening.

De kosten van de essentiële noodacties waarvoor op grond van artikel 3, van de verordening subsidie kan worden verleend, worden door de Poolse autoriteiten geraamd op 324,5 miljoen EUR.

De getroffen regio valt onder de categorie "minder ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Poolse autoriteiten hebben aan de Commissie niet te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van het ESI-fondsprogramma over te hevelen naar herstelmaatregelen.

Polen heeft niet om betaling van een voorschot verzocht.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen, aangezien de schade onder de Poolse drempel voor een "grote natuurramp" blijft. De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 12 279 244 EUR.

Conclusie

Voor de voorgestelde beschikbaarstelling is een wijziging van de begroting 2018 nodig, alsmede een ontwerp van gewijzigde begroting (nr. 4/2018) om begrotingslijn 13 06 01 "Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie" te verhogen met 33 992 206 EUR aan zowel vastleggings- als betalingskredieten.

Het totale bedrag voor de beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU aan het begin van het jaar 2018 was 421 142 057 EUR, oftewel de som van de resterende toewijzing voor 2018 en de resterende toewijzing voor 2017, die niet werd benut en werd overgedragen naar 2018.

Het bedrag dat in dit stadium van het jaar 2018 kan worden gemobiliseerd is 173 389 397 EUR. Dit komt overeen met het totale beschikbare bedrag voor de beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU begin 2018 (421 142 057 EUR), min het bedrag van 143 585 709 EUR dat wordt ingehouden om te voldoen aan de verplichting om 25 % van de jaarlijkse toewijzing voor 2018 terzijde te houden tot en met 1 oktober 2018, zoals bepaald in artikel 10, lid 1, van de MFK-verordening, en min 104 166 951 EUR die beschikbaar is gesteld voor Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal eerder dit jaar(1).

De lidstaten moeten de financiële bijdrage uit het Solidariteitsfonds op transparante wijze aanwenden, om een eerlijke verdeling onder de getroffen regio’s te garanderen.

De rapporteur steunt de lidstaten die de Europese structuur- en investeringsfondsen aanwenden voor de wederopbouw van de getroffen regio’s, en verzoekt de Commissie om de financiële herschikking van de partnerschapsovereenkomsten waar de lidstaten om hebben verzocht, te steunen en snel goed te keuren.

De rapporteur pleit voor de snelle goedkeuring van het voorstel van de Commissie voor een besluit, dat bij dit verslag is gevoegd, als teken van solidariteit met de getroffen regio’s.

(1)

  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (COM(2018) 150 van 22 februari 2018) en het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 1 waarvan het vergezeld gaat (COM(2018) 150 van 22 februari 2018).


BIJLAGE – BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

Vertaling

Betreft:  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om hulp te verlenen aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

Geachte heer Arthuis,

De Europese Commissie heeft het Europees Parlement een voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Solidariteitsfonds (COM(2018)0360) doen toekomen, op basis van de verzoeken om middelen uit het fonds die zijn ingediend door Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen naar aanleiding van een reeks natuurrampen die zich in 2017 in deze landen hebben voorgedaan.

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen en raamt de door de rampen veroorzaakte schade als volgt:

Lidstaten

 

Kwalifi-catie van de ramp

Totaal recht-streekse schade

 

(in miljoen EUR)

Drempel voor grote natuurramp

 

(in miljoen EUR)

2,5 % van de recht-streekse schade tot de drempel

(EUR)

6 % van de rechtstreekse schade boven de drempel

(EUR)

Voorgesteld totaal steunbedrag

 

(EUR)

Betaalde voor-schotten

 

(EUR)

BULGARIJE

Regionaal

(artikel 2, lid 3)

90.329

288.020

2 258 225

-

2 258 225

0

GRIEKENLAND

Regionaal

(artikel 2, lid 3)

101.432

1 057.800

2 535 796

-

2 535 796

0

LITOUWEN

Ernstig

(artikel 2, lid 2)

407.366

214.944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POLEN

Regionaal

(artikel 2, lid 4)

491.170

2 501.280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

TOTAAL

33 992 206

0

De Commissie stelt een ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 4 voor 2018 voor (COM(2018)0361 final) om bovengenoemde beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie te dekken door begrotingsartikel 13 06 01 (Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie) met 33 992 206 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten te verhogen.

De commissiecoördinatoren hebben dit voorstel besproken en mij verzocht u te schrijven dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van het voornoemde bedrag uit het Europees Solidariteitsfonds, zoals door de Commissie voorgesteld, en de desbetreffende OGB nr. 4/2018 zoals voorgesteld door de Commissie steunt.

(Slotformule en ondertekening)


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

29.8.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 5 september 2018Juridische mededeling