Procedura : 2018/2078(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0272/2018

Teksty złożone :

A8-0272/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/09/2018 - 6.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0321

SPRAWOZDANIE     
PDF 852kWORD 64k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Janusz Lewandowski

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0272/2018),

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

2.  podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) i przekazania jej regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi, a także ubolewa z powodu liczby ofiar śmiertelnych spowodowanych klęskami żywiołowymi w Unii w 2017 r.;

3.  wzywa do dalszej optymalizacji procedury uruchamiania środków, aby skrócić czas, jaki upływa od złożenia wniosku do dokonania płatności; przypomina, że szybkie wypłaty na rzecz beneficjentów mają ogromne znaczenie dla społeczności i władz lokalnych oraz dla ich zaufania do solidarności Unii;

4.   popiera wykorzystywanie przez państwa członkowskie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu odbudowy dotkniętych regionów; zwraca się do Komisji, aby poparła i niezwłocznie zatwierdziła realokację środków finansowych w ramach umów o partnerstwie, o którą państwa członkowskie wystąpiły w tym celu;

5.   wzywa państwa członkowskie do wykorzystania wkładu finansowego z funduszu w przejrzysty sposób, aby zagwarantować sprawiedliwy podział środków między dotknięte regiony;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 11 stycznia 2018 r. Bułgaria przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w następstwie powodzi spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami w dniach 25 i 26 października 2017 r.

(4)  W dniu 11 października 2017 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z trzęsieniem ziemi, które dotknęło południowy region Morza Egejskiego i wyspę Kos w dniu 20 lipca 2017 r.

(5)  W dniu 22 grudnia 2017 r. Litwa przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w następstwie powodzi spowodowanych nieprzerwanymi opadami deszczu latem i jesienią 2017 r.

(6)  W dniu 25 października 2017 r. Polska przedłożyła wniosek o wkład z Funduszu w następstwie wyjątkowo gwałtownych burz i silnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniach 9–12 sierpnia 2017 r.

(7)  Wnioski Bułgarii, Grecji, Litwy i Polski spełniają warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(8)  W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Bułgarii, Grecji, Litwy i Polski.

(9)  Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 2 258 225 EUR dla Bułgarii, 2 535 796 EUR dla Grecji, 16 918 941 EUR dla Litwy i 12 279 244 EUR dla Polski w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia … [the date of its adoption]**.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

(1)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, aby udzielić pomocy finansowej w związku z powodziami w Bułgarii i na Litwie, trzęsieniami ziemi w Grecji i burzami w Polsce.

Klęski żywiołowe, jakie miały miejsce w UE w 2017 r., spowodowały ofiary śmiertelne oraz ogromne zniszczenia w dotkniętych regionach, z których większość jest sklasyfikowana jako „regiony słabiej rozwinięte”. Uruchomienie funduszu jest znakiem solidarności w Unii wobec krajów i obywateli, którzy ucierpieli w wyniku tych tragicznych wydarzeń.

Bułgaria – powódź w 2017 r.

W dniach 25–26 października 2017 r. w południowo‑wschodniej części Bułgarii miały miejsce niezwykle intensywne opady deszczu i gwałtowne burze, które spowodowały zniszczenie mostów, systemów kanalizacyjnych, murów oporowych i podstawowej infrastruktury. W wyniku powodzi, podczas której pięć osób poniosło śmierć, ucierpiało ok. 6 tys. mieszkańców oraz zalane zostały 142 nieruchomości mieszkalne i ponad 1 200 innych nieruchomości,

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 11 stycznia 2018 r. władze Bułgarii oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 90,3 mln EUR. Z uwagi na fakt, że kwota ta stanowi 1,6 % PKB regionu (wynoszącego 5 327 mln EUR wg danych z 2015 r.), a tym samym przekracza próg 1,5 % w odniesieniu do PKB regionu, katastrofę tę kwalifikuje się jako „regionalną klęskę żywiołową” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności UE.

Władze Bułgarii oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 rozporządzenia na 90,1 mln EUR.

Regiony dotknięte klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Bułgarii nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Bułgaria zwróciła się o wypłatę zaliczki. Dokonawszy wstępnej oceny wniosku, Komisja uznała, że zadeklarowana kwota szkód, jedynie nieznacznie przekraczająca próg kwalifikowalności, wymaga dogłębniejszej oceny oraz że wobec tego wypłata zaliczki nie jest uzasadniona.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % do całkowitej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu „poważnej klęski” dla Bułgarii. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 2 258 225 EUR.

Grecja – trzęsienia ziemi w 2017 r.

W dniu 20 lipca 2017 r. w regionie Morza Egejskiego Południowego, między Bodrum (Turcja) a wyspą Kos (Grecja), miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,6 w skali Richtera, po którym nastąpił szereg wstrząsów wtórnych, w wyniku czego ucierpiała przede wszystkim infrastruktura publiczna i aktywa sektora publicznego oraz ważne miejsca stanowiące element dziedzictwa kulturowego.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 11 października 2017 r. i uzupełnionym w dniu 9 marca 2018 r. władze Grecji oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 101,4 mln EUR. Z uwagi na fakt, że kwota ta stanowi 1,8 % PKB regionu (wynoszącego 6 045 mln EUR wg danych z 2014 r.), a tym samym przekracza próg 1,5 % w odniesieniu do PKB regionu, katastrofę tę kwalifikuje się jako „regionalną klęskę żywiołową” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności UE.

Władze greckie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 rozporządzenia na 93,9 mln EUR.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów lepiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Grecji poinformowały Komisję o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Grecja zwróciła się o wypłatę zaliczki, co jednak zdaniem Komisji jest nieuzasadnione, gdyż zażądano od Grecji istotnych dodatkowych informacji w celu dokonania wstępnej oceny, zgodnie z art. 4a rozporządzenia.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % do całkowitej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu „poważnej klęski” dla Grecji. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 2 535 796 EUR.

Litwa – powódź w 2017 r.

Latem i jesienią 2017 r. na Litwie miały miejsce ciągłe opady deszczu, które doprowadziły do całkowitego nasycenia gleby i niemożności dalszej absorpcji nadmiaru wody. Wynikła z tego powódź spowodowała szkody głównie w infrastrukturze sieciowej oraz w rolnictwie.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 22 grudnia 2017 r. i uzupełnionym w dniu 6 lutego 2018 r. władze Litwy oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 407,4 mln EUR. Z uwagi na to, że kwota ta przekracza próg interwencji w przypadku poważnej klęski żywiołowej, wymagany do uruchomienia funduszu i mający zastosowanie do Litwy w 2017 r. (214,9 mln EUR, czyli 0,6 % DNB wg danych z 2015 r.), klęska ta kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności UE.

Władze Litwy oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 rozporządzenia na 240,2 mln EUR.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Litwy nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Litwa nie zwróciła się o wypłatę zaliczki.

Zgodnie z wcześniejszą praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % do całkowitej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu „poważnej klęski” dla Litwy oraz współczynnika 6 % do części szkód bezpośrednich, która przekracza ten próg. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 16 918 941 EUR.

Polska – burze w 2017 r.

W dniach od 9 do 12 sierpnia 2017 r. w niektórych częściach Polski miały miejsce wyjątkowo gwałtowne burze i silne opady deszczu, które spowodowały rozległe zniszczenia lasów prywatnych i państwowych, infrastruktury publicznej i innych aktywów.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 25 października 2017 r. i uzupełnionym w dniu 23 marca 2018 r. władze Polski oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 491,2 mln EUR. Z uwagi na to, że szkody wyrządzone przez burze stanowią 2,0 % średniej ważonej regionalnego PKB trzech regionów dotkniętych klęską żywiołową, mianowicie województwa kujawsko‑pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (w oparciu o dane z 2014 r. – 24,1 mln EUR), a tym samym ich wartość przekracza próg regionalnego PKB, określony na poziomie 1,5 %, katastrofę tę kwalifikuje się jako „regionalną klęskę żywiołową” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności UE.

Władze Polski oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 rozporządzenia na 324,5 mln EUR.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Polski nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Polska nie zwróciła się o wypłatę zaliczki.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5 % do łącznej wartości bezpośrednich szkód, ponieważ wartość ta jest niższa od progu „poważnej klęski żywiołowej” dla Polski. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 12 279 244 EUR.

Wniosek

Proponowane uruchomienie środków wymaga zmiany w budżecie na 2018 r. oraz projektu budżetu korygującego (nr 4/2018) w celu zwiększenia kwoty środków w linii budżetowej 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o 33 992 206 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Całkowita kwota dostępna w celu uruchomienia funduszu na początku roku 2018 wynosiła 421 142 057 EUR, co jest sumą pozostałego przydziału na 2018 r. i pozostałego przydziału na 2017 r., który pozostał niewykorzystany i został przeniesiony na 2018 r.

W tym momencie roku 2018 można uruchomić kwotę 173 389 397 EUR. Odpowiada to całkowitej kwocie dostępnej w celu uruchomienia funduszu na początku 2018 r. (421 142 057 EUR), pomniejszonej o zatrzymaną kwotę 143 585 709 EUR ze względu na obowiązek zachowania 25 % rocznego przydziału na 2018 r. do dnia 1 października 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, oraz o kwotę 104 166 951 EUR uruchomioną już w tym roku dla Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii(1).

Państwa członkowskie powinny rozdzielać pomoc finansową szybko i w przejrzysty sposób, tak aby zapewnić jej sprawiedliwy podział między dotknięte regiony.

Sprawozdawca opowiada się za tym, aby państwa członkowskie wykorzystywały fundusze strukturalne i inwestycyjne na odbudowę regionów dotkniętych klęską oraz zwraca się do Komisji, aby wsparła i szybko zatwierdziła realokację środków w ramach umów o partnerstwie, o którą wystąpiły państwa członkowskie w celu odbudowy tych regionów.

Sprawozdawca zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania na znak solidarności z regionami dotkniętymi klęską.

(1)

  Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (COM(2018) 150 z 22.2.2018 r.) oraz towarzyszący mu projekt budżetu korygującego nr 1/2018 (COM(2018) 150 z 22.2.2018 r.).


ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Tłumaczenie

Przedmiot:  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu swój wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2018)0360) na podstawie wniosków o uruchomienie Funduszu złożonych przez Bułgarię, Grecję, Litwę i Polskę w następstwie szeregu klęsk żywiołowych, które miały miejsce w tych krajach w 2017 r.

Komisja wnioskuje o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i w następujący sposób szacuje szkody spowodowane przez klęski żywiołowe:

Państwa członkowskie

 

Kategoria klęski żywiołowej

Łączna wartość szkód bezpośrednich

 

(w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnej klęski żywiołowej

 

(w mln EUR)

2,5% szkód bezpośrednich w ramach progu

(EUR)

6% szkód bezpośrednich powyżej progu

(EUR)

Łączna kwota proponowanej pomocy

 

(EUR)

Wypłacone zaliczki

 

(EUR)

BUŁGARIA

regionalna

(art. 2 ust. 3)

90 329

288 020

2 258 225

-

2 258 225

0

GRECJA

regionalna

(art. 2 ust. 3)

101 432

1 057 800

2 535 796

-

2 535 796

0

LITWA

poważna

(art. 2 ust. 2)

407 366

214 944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POLSKA

regionalna

(art. 2 ust. 4)

491 170

2 501 280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

OGÓŁEM

33 992 206

0

Komisja proponuje przyjęcie projektu budżetu korygującego (PBK) nr 4 na rok 2018 (COM(2018)0361 final) w celu pokrycia wspomnianego proponowanego uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dzięki podwyższeniu kwoty środków w linii budżetowej 13 06 01 (Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę) o 33 992 206 EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności UE i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej oraz popiera przedmiotowy PBK nr 4/2018 zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

(formuła grzecznościowa i podpis)


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

29.8.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2018Informacja prawna