Procedură : 2018/2078(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0272/2018

Texte depuse :

A8-0272/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0321

RAPORT     
PDF 733kWORD 64k
4.9.2018
PE 623.663v01-00 A8-0272/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Janusz Lewandowski

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ – SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0272/2018),

1.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii săi și regiunile afectate de catastrofe naturale;

2.  subliniază că este urgent necesar să se acorde asistență financiară prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) regiunilor afectate de catastrofe naturale și regretă pierderile de vieți omenești cauzate de acestea în Uniune în 2017;

3.  solicită o îmbunătățire suplimentară a procedurii de mobilizare a fondului, pentru a permite reducerea intervalului de timp de la depunerea cererii până la plata contribuției; reamintește că efectuarea unor plăți rapide către beneficiari are o importanță majoră pentru comunitățile locale, pentru autoritățile locale și pentru menținerea încrederii acestora în solidaritatea Uniunii;

4.   sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții europene pentru reconstrucția regiunilor afectate; invită Comisia să sprijine și să aprobe rapid realocarea financiară a acordurilor de parteneriat solicitată de către statele membre în acest scop;

5.   invită statele membre să utilizeze contribuția financiară din partea fondului în mod transparent, garantând o distribuție echitabilă în toate regiunile afectate;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a-i permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)  Fondul nu depășește o valoare anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 11 ianuarie 2018, Bulgaria a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma inundațiilor provocate de precipitații abundente și furtuni violente care au avut loc în perioada 25-26 octombrie 2017.

(4)  La 11 octombrie 2017, Grecia a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma cutremurului din 20 iulie 2017, care a afectat regiunea Egeea de Sud și insula Kos.

(5)  La 22 decembrie 2017, Lituania a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma inundațiilor provocate de precipitațiile neîntrerupte care au căzut în cursul verii și toamnei anului 2017.

(6)  La 25 octombrie 2017, Polonia a prezentat o cerere de mobilizare a fondului, în urma furtunilor extrem de violente și a ploilor abundente care au avut loc în perioada 9­12 august 2017.

(7)  Cererile prezentate de Bulgaria, Grecia, Lituania și Polonia îndeplinesc condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(8)  Prin urmare, fondul ar trebui să fie mobilizat pentru a se acorda o contribuție financiară Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei.

(9)  Pentru a se reduce la minimum perioada necesară pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, se mobilizează sumele de 2 258 225 EUR pentru Bulgaria, 2 535 796 EUR pentru Grecia, 16 918 941 EUR pentru Lituania și 12 279 244 EUR pentru Polonia din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică începând din … [data adoptării](4)**.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

(1)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p.1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

** A se introduce data de către Parlament, înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a acorda asistență financiară ca urmare a inundațiilor din Bulgaria și Lituania, a cutremurelor din Grecia și a furtunilor din Polonia.

Catastrofele naturale care au avut loc în 2017 în UE au cauzat pierderi de vieți omenești și distrugeri semnificative în regiunile afectate, majoritatea calificate drept „regiuni mai puțin dezvoltate”. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE este un semn de solidaritate a Uniunii față de țările și cetățenii care au avut de suferit de pe urma evenimentelor tragice.

Bulgaria – inundațiile din 2017

În perioada 25-26 octombrie 2017, în partea de sud-est a Bulgariei au fost înregistrate precipitații neobișnuit de abundente și furtuni violente, care au dus la avarierea podurilor, a canalelor de scurgere, a pereților de susținere și a infrastructurii de bază. Inundațiile s-au soldat cu 5 victime, au afectat aproximativ 6 000 de persoane, iar 142 de proprietăți rezidențiale și peste 1 200 de proprietăți nerezidențiale au fost inundate.

În cererea lor, primită de Comisie la 11 ianuarie 2018, autoritățile bulgare au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofa naturală la 90,3 milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 1,6 % din PIB-ul regiunii (și anume 5 327 milioane EUR, pe baza datelor din 2015) și depășește astfel pragul de 1,5 % din PIB-ul regional, catastrofa se califică drept „catastrofă naturală regională”, în sensul articolului 2 alineatul (3)din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile bulgare la 90,1 milioane EUR.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) (2014-2020). Autoritățile bulgare nu au semnalat Comisiei că ar avea intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Bulgaria a solicitat plata unui avans. În urma unei evaluări preliminare a cererii, Comisia a considerat că suma solicitată pentru daune, care depășește ușor pragul de eligibilitate, necesită o evaluare mai aprofundată, plata unui avans nefiind, prin urmare, justificată.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe până la pragul de „catastrofă majoră” aplicat Bulgariei. Prin urmare, valoarea totală a ajutorului propus este de 2 258 225 EUR.

Grecia - cutremurele din 2017

La 20 iulie 2017, un cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter, urmat de numeroase replici, a afectat regiunea Egeea de Sud între Bodrum (Turcia) și insula Kos (Grecia), cauzând daune în principal infrastructurii și bunurilor publice și unor importante situri din patrimoniul cultural.

În cererea lor, primită de Comisie la 11 octombrie 2017 și finalizată la 9 martie 2018, autoritățile elene au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 101,4 milioane EUR. Întrucât această sumă reprezintă 1,8 % din PIB-ul regiunii (și anume 6 045 milioane EUR, pe baza datelor din 2014) și depășește astfel pragul de 1,5 % din PIB-ul regional, catastrofa se califică drept „catastrofă naturală regională”, în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile elene la 93,9 milioane EUR.

Regiunea afectată intră în categoria „regiuni mai dezvoltate” potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) (2014-2020). Autoritățile elene au semnalat Comisiei că au intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Grecia a solicitat plata unui avans, pe care Comisia a considerat-o nejustificată, deoarece erau necesare informații suplimentare esențiale din partea Greciei pentru realizarea evaluării preliminare prevăzute la articolul 4a din regulament.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe până la pragul de „catastrofă majoră” aplicat Greciei. Prin urmare, valoarea totală a ajutorului propus este de 2 535 796 EUR.

Lituania – inundațiile din 2017

În vara și toamna anului 2017, Lituania a fost afectată de precipitații neîntrerupte care au saturat solul, acesta nemaiavând capacitatea de a absorbi excesul de apă. Această situație a determinat producerea de inundații care au provocat în principal daune la nivelul infrastructurii de rețea și în sectorul agricol.

În cererea lor, primită de Comisie la 22 decembrie 2017 și finalizată la 6 februarie 2018, autoritățile lituaniene au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 407,4 milioane EUR. Întrucât această sumă depășește „pragul de catastrofă majoră” pentru mobilizarea FSUE de 214,9 milioane EUR, aplicabil Lituaniei în 2017 (și anume 0,6 % din venitul național brut, pe baza datelor din 2015), catastrofa se califică drept „catastrofă naturală majoră” în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile lituaniene la 240,2 milioane EUR.

Regiunea afectată intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) (2014-2020). Autoritățile lituaniene nu au semnalat Comisiei că ar avea intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Lituania nu a solicitat plata unui avans.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe până la pragul de „catastrofă majoră” aplicabil Lituaniei și un procentaj de 6 % pentru partea din daunele directe totale care depășește acest prag. Prin urmare, valoarea totală a ajutorului propus este de 16 918 941 EUR.

Polonia – furtuna din 2017

În perioada 9-12 august 2017, anumite zone din Polonia au fost afectate de furtuni extrem de violente și de ploi abundente, care au provocat pagube însemnate pădurilor aflate în proprietate publică și privată, infrastructurii publice și altor bunuri.

În cererea lor, primită de Comisie la 25 octombrie 2017 și finalizată la 23 martie 2018, autoritățile polone au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 491,2 milioane EUR. Întrucât pagubele cauzate de furtună reprezintă 2,0 % din PIB-ul regional mediu ponderat al celor trei regiuni afectate, și anume Cuyavia-Pomerania, Pomerania și Marea Polonie (adică 24,1 milioane EUR, pe baza datelor din 2014) și depășește, prin urmare, pragul de 1,5 % din PIB-ul regional, catastrofa se califică drept „catastrofă naturală regională” în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de autoritățile polone la 324,5 milioane EUR.

Regiunea afectată intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate”, potrivit normelor aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) (2014-2020). Autoritățile polone nu au semnalat Comisiei că ar avea intenția de a realoca fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

Polonia nu a solicitat plata unui avans.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5 % din valoarea totală a daunelor directe, deoarece se situează sub pragul aferent „catastrofelor majore” aplicat Poloniei. Prin urmare, valoarea totală a ajutorului propus este de 12 279 244 EUR.

Concluzie

Mobilizarea propusă necesită modificarea bugetului pe 2018 și un proiect de buget rectificativ (nr. 4/2018), care să vizeze majorarea fondurilor prevăzute la articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 33 992 206 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Cuantumul total disponibil pentru mobilizarea FSUE la începutul exercițiului 2018 a fost de 421 142 057 EUR, reprezentând suma alocărilor rămase pentru 2018 și a alocării din 2017 care a rămas necheltuită și a fost reportată în 2018.

Suma care poate fi mobilizată în acest moment al anului 2018 este de 173 389 397 EUR. Această sumă corespunde sumei totale disponibile pentru mobilizarea FSUE la începutul anului 2018 (421 142 057 EUR), minus suma de 143 585 709 EUR, care a fost reținută în vederea respectării obligației de a menține în rezervă 25 % din alocarea anuală pe 2018 până la 1 octombrie 2018, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM și minus suma de 104 166 951 EUR mobilizată pentru Grecia, Spania, Franța și Portugalia la începutul acestui an(1).

Statele membre ar trebui să utilizeze ajutorul financiar rapid și în mod transparent, garantând o distribuție echitabilă în toate regiunile afectate.

Raportorul sprijină statele membre care utilizează fondurile structurale și de investiții pentru reconstrucția regiunilor afectate și invită Comisia să sprijine și să aprobe rapid realocarea acordurilor de parteneriat solicitată de statele membre pentru reconstrucția acestor regiuni.

Raportorul recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei, care este anexată la prezentul raport, în semn de solidaritate cu regiunile afectate.

(1)

  Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (COM(2018)0150, 22.2.2018), însoțită de proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 (COM(2018)0155, 22.2.2018).


ANEXĂ – SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Traducere

Subiect:  Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

Stimate domnule Arthuis,

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2018)0360), pe baza solicitărilor de mobilizare a fondului depuse de Bulgaria, Grecia, Lituania și Polonia în urma unei serii de catastrofe naturale produse în aceste țări în cursul anului 2017.

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, estimând pagubele produse de catastrofe, în fiecare țară, după cum urmează:

State membre

 

Calificarea catastrofei

Daune directe totale

 

(milioane EUR)

Pragul de catastrofă majoră

 

(milioane EUR)

2,5 % din valoarea totală a daunelor directe până la prag

(EUR)

6% din valoarea totală a daunelor directe până la prag

(EUR)

Suma totală a ajutorului propus

 

(EUR)

Plățile efectuate în avans

 

(EUR)

BULGARIA

Regională

[articolul 2 alineatul (3)]

90,329

288,020

2 258 225

-

2 258 225

0

GRECIA

Regională

[articolul 2 alineatul (3)]

101,432

1 057,800

2 535 796

-

2 535 796

0

LITUANIA

Majoră

[articolul 2 alineatul (2)]

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POLONIA

Regională

[articolul 2 alineatul (4)]

491,170

2 501,280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

TOTAL

33 992 206

0

Comisia propune un proiect de buget rectificativ (PBR) nr. 4 pentru exercițiul 2018 (COM(2018)0361) pentru a acoperi mobilizarea menționată mai sus a Fondului de solidaritate al UE prin majorarea articolului bugetar 13 06 01 (Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei) cu 33 992 206 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Coordonatorii Comisiei REGI au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie și sprijină respectivul PBR nr. 4/2018, sub forma propusă de Comisie.

(Formula de încheiere și semnătura)


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 7 septembrie 2018Notă juridică