Postup : 2018/2078(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0272/2018

Predkladané texty :

A8-0272/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0321

SPRÁVA     
PDF 679kWORD 64k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Janusz Lewandowski

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0272/2018),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi Únie, ktoré zasiahli živelné pohromy;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) pre regióny postihnuté prírodnými katastrofami, a vyjadruje poľutovanie nad počtom úmrtí, ktoré spôsobili prírodné katastrofy v Únii v roku 2017;

3.  požaduje ďalšiu optimalizáciu postupu mobilizácie, čo povedie ku kratšiemu času medzi podaním žiadosti a platbou; pripomína, že rýchle vyplácanie prostriedkov príjemcom má veľký význam pre miestne komunity, miestne orgány a ich dôveru v solidaritu Únie;

4.   podporuje členské štáty prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov na rekonštrukciu postihnutých oblastí; vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd o partnerstve, ktoré na tento účel požadujú členské štáty;

5.   vyzýva členské štáty, aby využili finančnú pomoc z fondu transparentným spôsobom, ktorým sa zaručí spravodlivé rozdelenie v rámci dotknutých regiónov;

6.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť solidaritu s obyvateľstvom oblastí postihnutých živelnými pohromami.

(2)  Fond nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  11. januára 2018 Bulharsko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na záplavy spôsobené intenzívnymi zrážkami a silnými búrkami v dňoch 25. a 26. októbra 2017.

(4)  11. októbra 2017 Grécko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré 20. júla 2017 postihlo región v južnej časti Egejského mora a ostrov Kos.

(5)  22. decembra 2017 Litva predložila žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na záplavy spôsobené pretrvávajúcimi zrážkami počas leta a jesene 2017.

(6)  25. októbra 2017 Poľsko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na mimoriadne silné búrky a intenzívne zrážky, ktoré ho zasiahli 9. až 12. augusta 2017.

(7)  Žiadosti predložené Bulharskom, Gréckom, Litvou a Poľskom spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku z fondu, ako sa stanovuje v článku 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

(8)  Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku.

(9)  S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 2 258 225 EUR Bulharsku, 2 535 796 EUR Grécku, 16 918 941 EUR Litve a 12 279 244 EUR Poľsku vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [dátum prijatia](4)**.

V Bruseli,

Za Európsky parlament  Za Radu

(1)

  Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

**Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom poskytnúť finančnú pomoc v súvislosti so záplavami v Bulharsku a Litve, zemetraseniami v Grécku a búrkami v Poľsku.

Prírodné katastrofy, ku ktorým došlo v roku 2017 v EÚ, spôsobili straty na ľudských životoch a rozsiahle škody v dotknutých regiónoch, z ktorých väčšina je kvalifikovaných ako „menej rozvinuté regióny“. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ je znakom solidarity v Únii pre krajiny a osoby, ktoré utrpeli škody počas týchto tragických udalostí.

Bulharsko – záplavy v roku 2017

V dňoch 25. a 26. októbra 2017 zaznamenala juhovýchodná časť Bulharska mimoriadne intenzívne zrážky a silné búrky, ktoré poškodili mosty, odvodňovacie kanály, oporné múry a základnú infraštruktúru. Záplavy si vyžiadali 5 obetí, postihli približne 6 000 osôb a bolo počas nich zaplavených 142 obytných a viac ako 1 200 neobytných priestorov.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 11. januára 2018, bulharské orgány odhadujú celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 90,3 milióna EUR. Keďže to predstavuje 1,6 % HDP regiónu (ktorý podľa údajov z roku 2015 dosiahol 5 327 miliónov EUR), a teda presahuje 1,5 % prahovú hodnotu pre regionálne HDP, katastrofa sa považuje za „regionálnu katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia bulharské orgány odhadli na 90,1 milióna EUR.

Postihnutý región patrí do kategórie „menej rozvinutých regiónov“ v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Bulharské orgány Komisii neoznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Bulharsko požiadalo o vyplatenie zálohy. V predbežnom posúdení žiadosti Komisia dospela k názoru, že uvádzaná výška škody, ktorá len mierne presahuje prahovú hodnotu oprávnenosti, si vyžaduje dôkladnejšie posúdenie a že vyplatenie zálohy teda nie je odôvodnené.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd až do výšky stropu Bulharska pre „veľké katastrofy“. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 2 258 225 EUR.

Grécko – zemetrasenia v roku 2017

Dňa 20. júla 2017 zasiahlo región v južnej časti Egejského mora medzi Bodrumom (Turecko) a ostrovom Kos (Grécko) zemetrasenie s magnitúdou 6,6 stupňa Richterovej stupnice, po ktorom sa dostavilo množstvo následných otrasov, ktoré postihli najmä verejnú infraštruktúru a majetok, ale aj významné kultúrne pamiatky.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 11. októbra 2017 a finalizovaná 9. marca 2018, odhadli grécke orgány celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 101,4 milióna EUR. Keďže to predstavuje 1,8 % HDP regiónu (ktorý podľa údajov z roku 2014 dosiahol 6 045 miliónov EUR), a teda presahuje 1,5 % prahovú hodnotu pre regionálne HDP, katastrofa sa považuje za „regionálnu katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia grécke orgány odhadli na 93,9 milióna EUR.

Postihnutý región patrí do kategórie „rozvinutejších regiónov“ v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Grécke orgány Komisii oznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Grécko podalo žiadosť o vyplatenie zálohy, ktorú Komisia označila za neodôvodnenú, keďže na predbežné posúdenie podľa článku 4a nariadenia bolo nevyhnutné poskytnutie dôležitých dodatočných informácií zo strany Grécka.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd až do výšky stropu Grécka pre „veľké katastrofy“. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 2 535 796 EUR.

Litva – záplavy v roku 2017

Počas leta a jesene 2017 Litvu postihli pretrvávajúce zrážky, ktoré spôsobili úplnú saturáciu pôdy a jej neschopnosť absorbovať prebytočnú vodu. To malo za následok záplavy, ktoré poškodili najmä sieťovú infraštruktúru a odvetvie poľnohospodárstva.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 22. decembra 2017 a finalizovaná 6. februára 2018, odhadli litovské orgány celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 407,4 milióna EUR. Keďže táto suma prevyšuje „prahovú hodnotu veľkej katastrofy“, ktorá bola pre rok 2017 pre Litvu na úrovni 214,9 milióna EUR (t. j. 0,6 % HND na základe údajov z roku 2015), katastrofa sa považuje za „veľkú prírodnú katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia litovské orgány odhadli na 240,2 milióna EUR.

Postihnutý región patrí do kategórie „menej rozvinutých regiónov“ v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Litovské orgány Komisii neoznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Litva nežiadala o vyplatenie zálohy.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd do výšky stropu Litvy pre „veľké katastrofy“ a 6 % na časť celkovej priamej škody, ktorá presahuje tento strop. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 16 918 941 EUR.

Poľsko – búrka v roku 2017

Medzi 9 a 12. augustom 2017 postihli niektoré časti Poľska mimoriadne intenzívne zrážky a silné búrky, ktoré spôsobili rozsiahle škody na súkromných a verejných lesoch, verejnej infraštruktúre a ďalšom majetku.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 25. októbra 2017 a finalizovaná 23. marca 2018, odhadli portugalské orgány celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 491,2 milióna EUR. Keďže škoda spôsobená búrkou predstavuje 2,0 % váženého priemeru regionálneho HDP troch dotknutých regiónov, menovite Kuvajsko-pomoranského vojvodstva, Pomoranského vojvodstva a Vojvodstva Veľkopoľsko (t. j. 24,1 milióna EUR na základe údajov z roku 2014), a presahuje strop 1,5 % regionálneho HDP, katastrofa sa považuje za „regionálnu katastrofu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia poľské orgány odhadli na 324,5 milióna EUR.

Postihnutý región patrí do kategórie „menej rozvinutých regiónov“ v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Poľské orgány Komisii neoznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Poľsko nežiadalo o vyplatenie zálohy.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd, pretože je nižšia ako výška stropu Poľska pre „veľké katastrofy“. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 12 279 244 EUR.

Záver

Navrhovaná mobilizácia si vyžaduje zmenu rozpočtu na rok 2018 a návrh opravného rozpočtu (č. 4/2018) s cieľom zvýšiť rozpočtový článok 13 06 01Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo o 33 992 206 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Celková disponibilná suma pre mobilizáciu FSEÚ na začiatku roka 2018 bola 421 142 057 EUR, čo predstavuje sumu zostávajúcich pridelených prostriedkov na rok 2018 a pridelené prostriedky na rok 2017, ktoré zostali nevyužité a boli prenesené do roku 2018.

Suma, ktorú možno mobilizovať v tejto fáze roku 2018, predstavuje 173 389 397 EUR. To zodpovedá celkovej sume z FSEÚ, ktorú možno mobilizovať na začiatku roku 2018 (421 142 057 EUR) po odpočítaní zachovanej sumy vo výške 143 585 709 EUR, aby bola dodržaná povinnosť rezervovať 25 % z ročných pridelených prostriedkov na rok 2018 do 1. októbra 2018 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia o VFR, a po odpočítaní 104 166 951 EUR, ktoré už skôr v tomto roku boli mobilizované pre Grécko, Španielsko, Francúzsko a Portugalsko(1).

Členské štáty by mali použiť finančnú pomoc urýchlene a transparentným spôsobom, čo zaručí spravodlivé rozdelenie v rámci dotknutých regiónov.

Spravodajca podporuje to, aby členské štáty na rekonštrukciu postihnutých regiónov používali štrukturálne a investičné fondy, a vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd o partnerstve, ktoré požadujú členské štáty na rekonštrukciu týchto regiónov.

Spravodajca odporúča rýchle prijatie návrhu Komisie na rozhodnutie, ktorý je uvedený v prílohe k tejto správe, s cieľom vyjadriť solidaritu s postihnutými regiónmi.

(1)

  Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (COM(2018) 150 final) a sprievodný návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 (COM(2018) 150 final).


PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Preklad

Vec:  Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku

Vážený pán Arthuis,

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie (COM(2018)0360) na základe žiadostí o mobilizáciu fondu, ktoré predložili Bulharsko, Grécko, Litva a Poľsko v súvislosti s viacerými prírodnými katastrofami, ku ktorým došlo v týchto krajinách v priebehu roka 2017.

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie a škody spôsobené prírodnými katastrofami odhaduje takto:

Členské štáty

 

Kvalifikácia pohromy

Celkové priame škody

 

(v mil. EUR)

Strop v prípade veľkej katastrofy

 

(v mil. EUR)

2,5 % priamych škôd do výšky stropu

(v EUR)

6 % priamych škôd nad výškou stropu

(v EUR)

Celková výška navrhovanej pomoci

 

(v EUR)

Vyplatené zálohy

 

(v EUR)

BULHARSKO

regionálna

(článok 2 ods. 3)

90,329

288,020

2 258 225

2 258 225

0

GRÉCKO

regionálna

(článok 2 ods. 3)

101,432

1 057,800

2 535 796

2 535 796

0

LITVA

veľká

(článok 2 ods. 2)

407,366

214,944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POĽSKO

regionálna

(článok 2 ods. 4)

491,170

2 501,280

12 279 244

12 279 244

0

 

SPOLU

33 992 206

0

Komisia predkladá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4 na rok 2018 (COM(2018)0361 final) na účely pokrytia uvedenej navrhnutej mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie zvýšením prostriedkov v rozpočtovom článku 13 06 01 (Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo) o 33 992 206 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity EÚ a prideleniu uvedenej sumy podľa návrhu Komisie a podporuje príslušný NOR č. 4/2018 podľa návrhu Komisie.

(zdvorilostná formulka a podpis)


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. septembra 2018Právne oznámenie