Postopek : 2018/2078(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0272/2018

Predložena besedila :

A8-0272/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0321

POROČILO     
PDF 721kWORD 59k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Janusz Lewandowski

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0272/2018),

1.  pozdravlja sklep kot znak solidarnosti Unije z državljani in regijami Unije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2.  poudarja, da je nujno treba sprostiti finančno pomoč prek Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) za regije, ki so jih prizadele naravne nesreče, in obžaluje, da je pri naravnih nesrečah v Uniji v letu 2017 toliko ljudi izgubilo življenje;

3.  poziva k nadaljnji optimizaciji postopka uporabe sredstev sklada, da bi se skrajšal čas od predložitve vloge za sredstva do njihovega izplačila; opozarja, da je hitro izplačilo upravičencem zelo pomembno za lokalne skupnosti in lokalne organe ter za njihovo zaupanje v solidarnost Unije;

4.   podpira države članice pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obnovo prizadetih regij; poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev sredstev za partnerske sporazume, kakor so v zvezi s tem zahtevale države članice;

5.   poziva države članice, naj finančne prispevke iz sklada uporabijo pregledno ter zagotovijo pravično razdelitev med vse prizadete regije;

6.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1) in zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) in zlasti točke 11 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže solidarnost s prebivalstvom regij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Bolgarija je 11. januarja 2018 vložila vlogo za uporabo sredstev sklada po poplavah, ki so jih povzročili obilno deževje in hude nevihte 25. in 26. oktobra 2017.

(4)  Grčija je 11. oktobra 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi potresa, ki je 20. julija 2017 prizadel Južnoegejsko regijo in otok Kos.

(5)  Litva je 22. decembra 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev sklada po poplavah, ki jih je povzročilo neprekinjeno deževje poleti in jeseni 2017.

(6)  Poljska je 25. oktobra 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev sklada po izjemno hudih nevihtah in obilnem deževju med 9. in 12. avgustom 2017.

(7)  Vloge Bolgarije, Grčije, Litve in Poljske izpolnjujejo pogoje za zagotovitev finančnega prispevka iz sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(8)  Zato bi bilo treba uporabiti sklad za zagotovitev finančnega prispevka Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski.

(9)  Da bi se sredstva iz sklada lahko čim prej uporabila, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2018 se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabi za zagotovitev zneska v višini 2.258.225 EUR za Bolgarijo, 2.535.796 EUR za Grčijo, 16.918.941 EUR za Litvo ter 12.279.244 EUR za Poljsko, in sicer v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum sprejetja sklepa](4)**.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

** Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za finančno pomoč v zvezi s poplavami v Bolgariji in Litvi, potresi v Grčiji in nevihtami na Poljskem.

Naravne nesreče so leta 2017 v EU povzročile številne smrti in opustošile prizadete regije, med katerimi se jih večina uvršča med „manj razvite regije“. Uporaba Solidarnostnega sklada EU je znak solidarnosti Unije z državami in ljudmi, ki so jih prizadeli ti tragični dogodki.

Bolgarija – poplave leta 2017

V jugovzhodnem delu Bolgarije je 25. in 26. oktobra 2017 prišlo do nenavadno obilnega deževja in hudih neviht, ki so povzročili škodo na mostovih, odvodnih kanalih, podpornih zidovih in osnovni infrastrukturi. Poplave so terjale pet žrtev, prizadetih je bilo približno 6000 ljudi, 142 stanovanjskih in več kot 1200 nestanovanjskih nepremičnin pa je bilo poplavljenih.

Bolgarski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 11. januarja 2018, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 90,3 milijona EUR. Ker škoda predstavlja 1,6 % regionalnega BDP (tj. 5.327 milijonov EUR po podatkih iz leta 2015) in tako presega prag 1,5 % za regionalni BDP, nesreča izpolnjuje merilo za „regionalno naravno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah bolgarskih organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 90,1 milijona EUR.

Prizadete regije spadajo v kategorijo „manj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Bolgarski organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Bolgarija je zaprosila za izplačilo predplačila. Po predhodni oceni vloge je Komisija menila, da navedeni znesek škode, ki le rahlo presega prag upravičenosti, zahteva temeljitejšo oceno in zato plačilo predplačila ni upravičeno.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do praga „večje nesreče“ za Bolgarijo uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 2.258.225 EUR.

Grčija – potresi leta 2017

Dne 20. julija 2017 je potres z magnitudo 6,6 po Richterjevi lestvici prizadel Južnoegejsko regijo med Bodrumom (Turčija) in otokom Kos (Grčija), ki so mu sledili številni popotresni sunki, ki so večinoma poškodovali javno infrastrukturo in premoženje ter pomembna območja kulturne dediščine.

Grški organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 11. oktobra 2017, dopolnjena pa je bila 9. marca 2018, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 101,4 milijona EUR. Ker škoda predstavlja 1,8 % regionalnega BDP (tj. 6.045 milijonov EUR po podatkih iz leta 2014) in tako presega prag 1,5 % regionalnega BDP, nesreča izpolnjuje merilo za „regionalno naravno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah grških organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 93,9 milijona EUR.

Prizadeta regija spada v kategorijo „bolj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Grški organi so Komisiji sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Grčija je zaprosila za izplačilo predplačila, za katerega je Komisija menila, da ni upravičeno, saj so bile od Grčije zahtevane bistvene dodatne informacije za predhodno oceno, kot je določeno v členu 4a uredbe.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do praga „večje nesreče“ za Grčijo uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 2.535.796 EUR.

Litva – poplave leta 2017

Poleti in jeseni leta 2017 je Litvo prizadelo neprekinjeno deževje, zaradi česar popolnoma zasičena tla niso mogla vsrkati odvečne vode. Tako so nastale poplave, ki so v glavnem povzročile škodo na omrežni infrastrukturi in v kmetijskem sektorju.

Litovski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 22. decembra 2017, dopolnjena pa je bila 6. februarja 2018, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 407,4 milijona EUR. Ker ta znesek presega prag večje nesreče za uporabo solidarnostnega sklada, ki je za Litvo leta 2017 znašal 214,9 milijona EUR (oziroma 0,6 % BND na podlagi podatkov iz leta 2015), nesreča velja za „večjo naravno nesrečo“ v smislu člena 2(2) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah litovskih organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 240,2 milijona EUR.

Prizadeta regija spada v kategorijo „manj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Litovski organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Litva ni zahtevala izplačila predplačila.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do praga „večje nesreče“ za Litvo uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, za del skupne neposredne škode nad tem pragom pa 6 %. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 16.918.941 EUR.

Poljska – nevihta leta 2017

Med 9. in 12. avgustom 2017 so dele Poljske prizadeli izjemno hude nevihte in obilno deževje, ki so povzročili obsežno škodo na zasebnih in javnih gozdovih, javni infrastrukturi in drugem premoženju.

Poljski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 25. oktobra 2017, dopolnjena pa je bila 23. marca 2018, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 491,2 milijona EUR. Ker škoda, ki so jo povzročile nevihte, predstavlja 2,0 % tehtanega povprečja regionalnega BDP treh prizadetih regij, in sicer Kujavsko-pomorjanskega vojvodstva, Pomorjanskega vojvodstva in Velikopoljskega vojvodstva (tj. 24,1 milijona EUR na osnovi podatkov iz leta 2014), in tako presega prag 1,5 % regionalnega BDP, nesreča izpolnjuje merilo za „regionalno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah poljskih organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 324,5 milijona EUR.

Prizadeta regija spada v kategorijo „manj razvitih regij“ v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Poljski organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Poljska ni zahtevala izplačila predplačila.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode, saj ne dosega praga „večje nesreče“ za Poljsko. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 12.279.244 EUR.

Sklep

Predlagana mobilizacija zahteva spremembo proračuna za leto 2018 in predlog spremembe proračuna (št. 4/2018), pri čemer je cilj povečanje proračunske vrstice 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 33.992.206 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Skupni znesek, ki je bil na začetku leta 2018 na voljo za uporabo v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, je znašal 421.142.057 EUR, kar je vsota preostalih sredstev sklada za leto 2018 in vseh neporabljenih sredstev za leto 2017, ki so bila prenesena v leto 2018.

Znesek, ki se lahko uporabi v tej fazi leta 2018, je 173.389.397 EUR, kar ustreza skupnemu znesku za uporabo v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je bil na voljo v začetku leta 2018 (421.142.057 EUR), zmanjšanem za zadržani znesek 143.585.709 EUR, da se upošteva obveznost iz člena 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru, ki določa, da se 25 % letnega dodeljenega zneska za leto 2018 prihrani do 1. oktobra 2018, in zmanjšanem za znesek 104.166.951 EUR, ki je bil v začetku letošnjega leta uporabljen za Grčijo, Španijo, Francijo in Portugalsko(1).

Države članice bi morale finančno pomoč iz solidarnostnega sklada uporabljati pregledno ter zagotavljati pravično razdelitev med vse prizadete regije.

Poročevalec podpira države članice pri uporabi strukturnih in investicijskih skladov za obnovo prizadetih regij in poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev sredstev za partnerske sporazume, kakor so v zvezi z obnovo omenjenih regij zahtevale države članice.

Poročevalec predlaga hitro sprejetje predloga sklepa, ki ga je pripravila Komisija in je priložen temu poročilu, v znak solidarnosti s prizadetimi regijami.

(1)

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (COM(2018)0150, 22.2.2018), ter priložen Predlog spremembe proračuna št. 1/2018 (COM(2018)0150, 22.2.2018).


PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Prevod

Zadeva:  Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski

Spoštovani g. Arthuis!

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2018)0360) na podlagi vlog za uporabo sklada, ki so jih predložile Bolgarija, Grčija, Litva in Poljska po več naravnih nesrečah, ki so se zgodile v letu 2017.

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije in škodo, ki so jo povzročile nesreče, ocenjuje tako:

Države članice

 

Opredelitev nesreče

Skupna neposredna škoda

 

(v milijonih EUR)

Prag za večje nesreče

 

(v milijonih EUR)

2,5 % neposredne škode do praga

(v EUR)

6 % neposredne škode nad pragom

(v EUR)

Predlagani skupni znesek pomoči

 

(v EUR)

Izplačani predujem

 

(v EUR)

BOLGARIJA

Regionalna nesreča

(člen 2(3))

90,329

288,020

2.258.225

2.258.225

0

GRČIJA

Regionalna nesreča

(člen 2(3))

101,432

1.057,800

2.535.796

2.535.796

0

LITVA

Večja nesreča

(člen 2(2))

407.366

214.944

5.373.600

11.545.341

16.918.941

0

POLJSKA

Regionalna nesreča

(člen 2(4))

491.170

2.501,280

12.279.244

12.279.244

0

 

SKUPAJ

33.992.206

0

Za kritje omenjenih zneskov iz Solidarnostnega sklada Evropske unije Komisija v predlogu spremembe proračuna št. 4 za leto 2018 (COM(2018)0361) predlaga povečanje proračunskega člena 13 06 01 – „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ za 33.992.206 EUR v obveznostih in plačilih.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za prerazporeditev omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije in podpira predlog spremembe proračuna št. 4/2018, kot ga je pripravila Komisija.

(zaključni pozdrav in podpis)


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

29.8.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 6. september 2018Pravno obvestilo