Förfarande : 2018/2078(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0272/2018

Ingivna texter :

A8-0272/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0321

BETÄNKANDE     
PDF 576kWORD 63k
4.9.2018
PE 623.663v02-00 A8-0272/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Janusz Lewandowski

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

(COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0272/2018).

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och de regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) till regioner som drabbats av naturkatastrofer och beklagar antalet omkomna i naturkatastrofer i unionen under 2017.

3.  Europaparlamentet efterlyser en ytterligare optimering av förfarandet för utnyttjande av fonden så att tiden mellan ansökan och betalning minskar. Parlamentet påminner om att en snabb utbetalning till stödmottagare är av stor betydelse för lokalsamhällena, de lokala myndigheterna och deras förtroende för unionens solidaritet.

4.   Europaparlamentet stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna den finansiella omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för detta ändamål.

5.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja det finansiella bidraget från fonden på ett transparent sätt och att garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

6.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av naturkatastrofer.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 EUR (i 2011 års priser).

(3)  Den 11 januari 2018 lämnade Bulgarien in en ansökan om att utnyttja fonden till följd av översvämningar som orsakades av kraftiga skyfall och våldsamma oväder som inträffade den 25–26 oktober 2017.

(4)  Den 11 oktober 2017 lämnade Grekland in en ansökan om att utnyttja fonden efter det jordskalv som drabbade södra Egeiska regionen och ön Kos den 20 juli 2017.

(5)  Den 22 december 2017 lämnade Litauen in en ansökan om att utnyttja fonden till följd av översvämningar som orsakats av kraftiga skyfall under sommaren och hösten 2017.

(6)  Den 25 oktober 2017 lämnade Polen in en ansökan om att utnyttja fonden till följd av onormalt kraftiga oväder och kraftiga skyfall mellan den 9 och den 12 augusti 2017.

(7)  Bulgariens, Greklands, Litauens och Polens ansökningar uppfyller villkoren i artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002 för ett finansiellt bidrag från fonden.

(8)  Fonden bör därför utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen.

(9)  För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2018 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att ge Bulgarien 2 258 225 EUR, Grekland 2 535 796 EUR, Litauen 16 918 941 EUR och Polen 12 279 244 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet](4)**.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

** Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till följd av översvämningar i Bulgarien och Litauen, jordbävningar i Grekland och stormar i Polen.

De naturkatastrofer som inträffade under 2017 i EU orsakade förlust av människoliv och stor förstörelse i de drabbade regionerna, varav de flesta var ”mindre utvecklade regioner”. Utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond är ett tecken på solidaritet i unionen med de länder och människor som drabbades av dessa tragiska händelser.

Bulgarien – översvämning under 2017

Den 25–26 oktober 2017 drabbades den sydöstra delen av Bulgarien av ovanligt kraftiga skyfall och våldsamma oväder som orsakade skador på broar, dräneringskanaler, stödmurar och den grundläggande infrastrukturen. Översvämningen krävde fem människoliv och drabbade omkring 6 000 personer, 142 bostadsfastigheter och över 1 200 affärsfastigheter.

I sin ansökan som kommissionen tog emot den 11 januari 2018 uppskattade de bulgariska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 90,3 miljoner EUR. Eftersom detta belopp utgör 1,6 % av regionens BNP (dvs. 5 327 miljoner EUR baserat på uppgifter för 2015) och därmed överstiger tröskelvärdet på 1,5 % för regionens BNP, betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de bulgariska myndigheterna beräknats till 90,1 miljoner EUR.

De drabbade regionerna tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De bulgariska myndigheterna har inte informerat kommissionen om sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfondsprogrammen till återhämtningsåtgärder.

Bulgarien har inte begärt någon förskottsutbetalning. Efter en preliminär bedömning av ansökan ansåg kommissionen att den påstådda skadans belopp som endast marginellt överskrider tröskelvärdet för stödberättigande krävde en mer ingående bedömning och att en förskottsutbetalning därför inte var motiverad.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man betalar ut 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till tröskelvärdet för större katastrofer i Bulgarien. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 2 258 225 EUR.

Grekland – jordbävning under 2017

Den 20 juli 2017 drabbade en jordbävning med magnituden 6,6 på Richterskalan södra Egeiska regionen mellan Bodrum (Turkiet) och ön Kos (Grekland), som följdes av en mängd efterskalv. Den skada som uppkom drabbade i huvudsak offentlig infrastruktur och tillgångar samt viktiga platser av kulturhistoriskt värde.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 11 oktober 2017 och som kompletterades den 9 mars 2018, uppskattar de grekiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 101,4 miljoner EUR. Eftersom detta belopp utgör 1,8 % av regionens BNP (dvs. 6 045 miljoner EUR baserat på uppgifter för 2014) och därmed överstiger tröskelvärdet på 1,5 % för regionens BNP, betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de grekiska myndigheterna beräknats till 93,9 miljoner EUR.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”mer utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De grekiska myndigheterna har meddelat kommissionen sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Grekland har begärt en förskottsutbetalning, vilken kommissionen inte ansåg var berättigad eftersom det krävdes ytterligare väsentlig information från Grekland för att den preliminära bedömning som föreskrivs i artikel 4a i förordningen skulle kunna göras.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man betalar ut 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till tröskelvärdet för större katastrofer i Grekland. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 2 535 796 EUR.

Litauen – översvämning under 2017

Under sommaren och hösten 2017 drabbades Litauen av ihållande regn som ledde till fullt mättade jordar som inte längre kunde absorbera överskottsvattnet. Denna situation ledde till översvämningar som främst orsakade skador på nätinfrastrukturen och inom jordbruket.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 22 december 2017 och som kompletterades den 6 februari 2018, uppskattar de litauiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 407,4 miljoner EUR. Eftersom detta belopp överstiger tröskelvärdet för större katastrofer för utnyttjande av solidaritetsfonden i Litauen 2017 på 214,9 miljoner EUR (dvs. 0,6 % av BNI baserat på uppgifter för 2015), anses katastrofen uppfylla villkoren för en ”större naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.2 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de litauiska myndigheterna beräknats till 240,2 miljoner EUR.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De litauiska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Litauen har inte begärt någon förskottsutbetalning.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man betalar ut 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till tröskelvärdet för större katastrofer i Litauen, och 6 % av de totala direkta skadorna därutöver. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 16 918 941 EUR.

Polen – oväder under 2017

Mellan den 9 och den 12 augusti 2017 drabbades delar av Polen av exceptionellt häftiga stormar och kraftigt regn som orsakade omfattande skador på privata och offentliga skogar, offentlig infrastruktur och andra tillgångar.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 25 oktober 2017 och som kompletterades den 23 mars 2018, uppskattar de polska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 491,2 miljoner EUR. Eftersom de skador som orsakats av stormen motsvarar 2,0 % av den viktade genomsnittliga regionala BNP:n i de tre berörda regionerna, nämligen vojvodskapet Kuyavian-Pomeranian (Lillpolen), vojvodskapet Pommern (Lillpolen) och vojvodskapet Storpolen (dvs. 24,1 miljoner EUR baserat på uppgifter för 2014) och överstiger således tröskelvärdet på 1,5 % av regionens BNP, betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de polska myndigheterna beräknats till 324,5 miljoner EUR.

Den drabbade regionen tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De polska myndigheterna har inte informerat kommissionen om att de har för avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfondsprogrammen till återhämtningsåtgärder.

Polen har inte begärt någon förskottsutbetalning.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man betalar ut 2,5 % av de totala direkta skadorna, som ligger under tröskelvärdet för ”större katastrofer” i Polen. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 12 279 244 EUR.

Slutsats

Det föreslagna ianspråktagandet kräver en ändring av budgeten för 2018 och ett förslag till ändringsbudget (nr 4/2018) i syfte att öka beloppet under artikel 13 06 01 Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin med 33 992 206 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Det totala belopp som fanns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av 2018 uppgick till 421 142 057 EUR, dvs. de återstående anslagen för 2018 och de återstående anslagen för 2017 som inte utnyttjades och fördes över till 2018.

Det belopp som kan utnyttjas vid denna tidpunkt av 2018 är 173 389 397 EUR. Detta motsvarar det totala belopp som fanns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av 2018 (421 142 057 EUR), minus det innehållna beloppet på 143 585 709 EUR för att respektera skyldigheten att avsätta 25 % av det årliga anslaget för 2018 till och med den 1 oktober 2018 i enlighet med artikel 10.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen och minus 104 166 951 EUR som utnyttjats för Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal tidigare i år(1).

Medlemsstaterna bör snabbt utnyttja det finansiella bidraget på ett transparent sätt och garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

Föredraganden stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna, och uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för återuppbyggnad av dessa regioner.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, antas snabbt som ett tecken på solidaritet med de drabbade regionerna.

(1)

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (COM(2018)0150, 22.2.2018) och det åtföljande förslaget till ändringsbudget nr 1/2018 (COM(2018)0155, 22.2.2018).


BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Översättning

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen

Till ordföranden

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2018)0360) på grundval av ansökningarna om utnyttjande av fonden från Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen med anledning av en serie naturkatastrofer som ägde rum under 2017.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som katastroferna orsakat enligt följande:

Medlemsstater

 

Typ av katastrof

Direkta skador – totalt

 

(miljoner EUR)

Tröskelvärde för större katastrof

 

(miljoner EUR)

2,5 % av de direkta skadorna upp till tröskelvärdet

(EUR)

6 % av de direkta skadorna över tröskelvärdet

(EUR)

Totalt föreslaget stödbelopp

 

(EUR)

Utbetalda förskott

 

(EUR)

BULGARIEN

Regionalt

(Artikel 2.3)

90 329

288 020

2 258 225

-

2 258 225

0

GREKLAND

Regionalt

(Artikel 2.3)

101 432

1 057 800

2 535 796

-

2 535 796

0

LITAUEN

Större

(Artikel 2.2)

407 366

214 944

5 373 600

11 545 341

16 918 941

0

POLEN

Regionalt

(Artikel 2.4)

491 170

2 501 280

12 279 244

-

12 279 244

0

 

TOTALT

33 992 206

0

Kommissionen föreslår ett förslag till ändringsbudget, dvs. FÄB nr 4/2018, (COM(2018)0361), i syfte att täcka ovannämnda föreslagna utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond genom att öka beloppet under artikel 13 06 01 (Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin) med 33 992 206 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att EU:s solidaritetsfond utnyttjas för ett anslag på ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag och stöder det aktuella förslaget till ändringsbudget nr 4/2018 enligt kommissionens förslag.

(Avslutningsfras och underskrift)


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

29.8.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 september 2018Rättsligt meddelande