Postup : 2018/2082(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0273/2018

Předložené texty :

A8-0273/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0322

ZPRÁVA     
PDF 506kWORD 46k
4.9.2018
PE 623.617v02-00 A8-0273/2018

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaném spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

(11738/2018 – C8‑0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Siegfried Mureşan

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaném spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

(11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018, schválený s konečnou platností dne 30. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) („nařízení o VFR“),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2018, který přijala Komise dne 31. května 2018 (COM(2018)0361),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2018, který přijala Rada dne 4. září 2018 a stejného dne postoupila Evropskému parlamentu (11738/2018 – C8‑0395/2018),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0273/2018),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 zahrnuje navrhované uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku a Litvě v souvislosti s povodněmi, Řecku v souvislosti se zemětřesením na ostrově Kos a Polsku v souvislosti s ničivými vichřicemi, které je zasáhly v průběhu roku 2017;

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2018 a navýšit prostředky v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 33 992 206 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného víceletého finančního rámce;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2018 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 57, 28.2.2018.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Úř. věst. 168, 7.6.2014, s. 105.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

29.8.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 10. září 2018Právní upozornění