Postup : 2017/0354(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0274/2018

Předložené texty :

A8-0274/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.9

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0123

ZPRÁVA     ***I
PDF 813kWORD 101k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Ivan Štefanec

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0796),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0005/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0274/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží v souladu s ustanoveními Smluv. Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána. Tento zákaz se týká všech vnitrostátních opatření, která mohou přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně bránit obchodu se zbožím uvnitř Unie. Volný pohyb zboží je na vnitřním trhu zajištěn harmonizací pravidel na úrovni Unie stanovujících společné požadavky pro uvádění určitého zboží na trh, nebo u zboží či aspektů zboží, na které se harmonizační pravidla nevztahují, uplatňováním zásady vzájemného uznávání.

(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží v souladu s ustanoveními Smluv. Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána. Tento zákaz se týká všech vnitrostátních opatření, která mohou přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně bránit obchodu se zbožím uvnitř Unie. Volný pohyb zboží je na vnitřním trhu zajištěn harmonizací pravidel na úrovni Unie stanovujících společné požadavky pro uvádění určitého zboží na trh, nebo u zboží či aspektů zboží, na které se harmonizační pravidla nevztahují v plné míře, uplatňováním zásady vzájemného uznávání, jak ji vymezil Soudní dvůr Evropské unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Překážky bránící volnému pohybu zboží mezi členskými státy mohou být protiprávně vytvářeny, pokud při neexistenci harmonizačních pravidel Unie týkajících se zboží nebo určitého aspektu zboží příslušný orgán členského státu uplatňuje vnitrostátní pravidla na zboží tohoto druhu uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a vyžaduje, aby zboží splňovalo určité technické požadavky, například požadavky na název, tvar, velikost, hmotnost, složení, prezentaci, označování nebo balení. Uplatňování takových pravidel na zboží uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě by mohlo být v rozporu s články 34 a 36 Smlouvy, i když se tato pravidla vztahují na veškeré zboží bez rozdílu.

(2)  Překážky bránící volnému pohybu zboží mezi členskými státy mohou být protiprávně vytvářeny, pokud při neexistenci harmonizačních pravidel Unie týkajících se zboží nebo určitého aspektu zboží příslušný orgán členského státu uplatňuje vnitrostátní pravidla na zboží tohoto druhu uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a vyžaduje, aby zboží splňovalo určité technické požadavky, například požadavky na název, tvar, velikost, hmotnost, složení, prezentaci, označování nebo balení, či požaduje další zkoušky a/nebo zdvojování zkoušek. Uplatňování takových pravidel na zboží uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě by mohlo být v rozporu s články 34 a 36 Smlouvy, i když se tato pravidla vztahují na veškeré zboží bez rozdílu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Zásada vzájemného uznávání je odvozena z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Podle této zásady členské státy nesmějí zakázat na svém území prodej zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, a to ani v případě, že bylo zboží vyrobeno nebo zhotoveno podle odlišných technických pravidel. Tato zásada však není absolutní. Členské státy mohou bránit uvedení na trh u zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh jinde, jestliže jsou tato omezení oprávněná z důvodů stanovených v článku 36 Smlouvy nebo z jiných naléhavých důvodů obecného zájmu a jestliže jsou v obou případech přiměřená sledovanému cíli.

(3)  Zásada vzájemného uznávání je odvozena z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Podle této zásady členské státy nesmějí zakázat na svém území prodej zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, a to ani v případě, že bylo zboží vyrobeno nebo zhotoveno podle odlišných technických pravidel. Tato zásada však není absolutní. Členské státy mohou bránit uvedení na trh u zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh jinde, jestliže jsou tato omezení oprávněná z důvodů stanovených v článku 36 Smlouvy nebo z jiných naléhavých důvodů obecného zájmu uznaných judikaturou ESD ve vztahu k volnému pohybu zboží a jestliže jsou v obou případech přiměřená sledovanému cíli. Toto nařízení ukládá povinnost jednoznačně odůvodnit, proč je přístup na trh zamítnut.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Pojem naléhavých důvodů obecného zájmu je pojem, který se vyvíjí a byl zaveden judikaturou Soudního dvora v souvislosti s články 34 a 36 Smlouvy. Tento pojem zahrnuje mimo jiné účinnost daňového dohledu, poctivost obchodních transakcí, ochranu spotřebitelů, ochranu životního prostředí, zachování rozmanitosti tisku a riziko vážného narušení finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení. Tyto naléhavé důvody, v nichž mezi jednotlivými členskými státy existují legitimní rozdíly, mohou odůvodnit použití vnitrostátních pravidel příslušnými orgány. Taková rozhodnutí však musí být řádně odůvodněná, vždy musí být respektována zásada proporcionality a musí se brát ohled na to, zda příslušný orgán skutečně použil co možná nejméně omezující rozhodnutí. Kromě toho se správní rozhodnutí o odepření nebo omezení přístupu na trh pro zboží uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě nesmí zakládat na pouhé skutečnosti, že zboží, které je předmětem posouzení, splňuje oprávněný veřejný cíl sledovaný členským státem odlišným způsobem, než jak tento cíl splňuje domácí zboží tohoto členského státu.

(4)  Pojem naléhavých důvodů obecného zájmu je pojem, který se vyvíjí a byl zaveden judikaturou Soudního dvora v souvislosti s články 34 a 36 Smlouvy. Pokud mezi jednotlivými členskými státy existují legitimní rozdíly, mohou odůvodnit použití vnitrostátních pravidel příslušnými orgány. Správní rozhodnutí však musí být vždy řádně odůvodněná, legitimní a vhodná a musí plně dodržovat zásadu proporcionality, přičemž příslušný orgán musí skutečně přijmout to nejméně omezující rozhodnutí. Aby byly omezeny překážky na vnitřním trhu a zdokonaleno jeho fungování u zboží, Komise a členské státy se vybízejí, aby zahájily proces hodnocení toho, zda všechny vnitrostátní předpisy stále plní svůj účel a zda nevytvářejí nepřiměřené necelní překážky. Kromě toho se správní rozhodnutí o odepření nebo omezení přístupu na trh pro zboží uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě nesmí zakládat na pouhé skutečnosti, že zboží, které je předmětem posouzení, splňuje oprávněný veřejný cíl sledovaný členským státem odlišným způsobem, než jak tento cíl splňuje zboží tohoto členského státu. Aby Komise pomohla členským státům v jejich úkolu odůvodnit omezení uplatňování zásady vzájemného uznávání, měla by vypracovat orientační obecné pokyny, v nichž shrne judikaturu ohledně pojmu naléhavých důvodů veřejného zájmu a ohledně toho, jak uplatňovat zásadu vzájemného uznávání. Příslušným orgánům by měla být dána možnost a příležitost, aby se na tvorbě těchto pokynů mohly podílet a poskytovat zpětnou vazbu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Nařízení (ES) č. 764/2008 má několik nedostatků, a proto by se mělo přepracovat a posílit. V zájmu jasnosti by se nařízení (ES) č. 764/2008 mělo nahradit tímto nařízením. Toto nařízení by mělo stanovit jasné postupy, které zajistí volný pohyb zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a které zaručí, že členské státy mohou omezit volný pohyb jen tehdy, pokud tak učiní z důvodů legitimního veřejného zájmu a pokud je takové omezení přiměřené. To zajišťuje, že hospodářské subjekty i vnitrostátní orgány budou dodržovat stávající práva a povinnosti vyplývající ze zásady vzájemného uznávání.

(7)  Nařízení (ES) č. 764/2008 má několik nedostatků, a proto by se mělo přepracovat a posílit. V zájmu jasnosti by se nařízení (ES) č. 764/2008 mělo nahradit tímto nařízením. Toto nařízení by mělo stanovit jasné postupy, které zajistí volný pohyb zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a které zaručí, že členské státy mohou omezit volný pohyb jen tehdy, pokud tak učiní z řádně podložených důvodů legitimního veřejného zájmu a pokud je takové omezení přiměřené. To zajišťuje, že hospodářské subjekty i vnitrostátní orgány budou dodržovat stávající práva a povinnosti vyplývající ze zásady vzájemného uznávání.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je důležité vyjasnit, že mezi druhy zboží, na něž se toto nařízení vztahuje, patří i zemědělské produkty. Pojem „zemědělské produkty“ zahrnuje produkty rybolovu podle čl. 38 odst. 1 Smlouvy.

(11)  Je důležité vyjasnit, že mezi druhy zboží, na něž se toto nařízení vztahuje, patří i zemědělské produkty. Pojem „zemědělské produkty“ zahrnuje produkty rybolovu podle čl. 38 odst. 1 Smlouvy. Komise by měla udržovat a, je-li to možné, dále rozvíjet orientační aktuální seznam, který nebude vyčerpávající a bude dostupný on-line, s cílem usnadnit vymezování toho, jaké druhy zboží podléhají tomuto nařízení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby mohlo mít zboží ze zásady vzájemného uznávání nějaký prospěch, musí být uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Je třeba vyjasnit, že pokud se má zboží považovat za uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, musí splňovat příslušná pravidla platná v daném členském státě a musí být dodáváno konečným uživatelům v tomto členském státě.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Aby se posílilo povědomí vnitrostátních orgánů a hospodářských subjektů o zásadě vzájemného uznávání, členské státy se vybízejí k zavádění srozumitelných a jednoznačných „ustanovení o jednotném trhu“ do svých vnitrostátních technických pravidel s cílem zajistit, aby bylo zboží uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jednom členském státě považováno za kompatibilní s vnitrostátními technickými pravidly v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Důkazy potřebné k prokázání, že zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší. To způsobuje hospodářským subjektům zbytečnou zátěž, zpoždění a dodatečné náklady a vnitrostátním orgánům se tím znesnadňuje získávání informací nezbytných k včasnému posouzení zboží. Může to rovněž bránit uplatňování zásady vzájemného uznávání. Je proto nezbytné usnadnit hospodářským subjektům prokazování toho, že jejich zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Hospodářské subjekty by měly mít možnost využívat vlastní prohlášení, které by mělo poskytnout příslušným orgánům veškeré potřebné informace o zboží a o jeho shodě s pravidly platnými v daném členském státě. Použití prohlášení nebrání vnitrostátním orgánům přijmout rozhodnutí o omezení přístupu na trh, ovšem za předpokladu, že toto rozhodnutí je přiměřené a respektuje zásadu vzájemného uznávání a toto nařízení.

(15)  Důkazy potřebné k prokázání, že zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší. To způsobuje hospodářským subjektům zbytečnou zátěž, zpoždění a dodatečné náklady a vnitrostátním orgánům se tím znesnadňuje získávání informací nezbytných k včasnému posouzení zboží. Může to rovněž bránit uplatňování zásady vzájemného uznávání. Je proto nezbytné usnadnit hospodářským subjektům prokazování toho, že jejich zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Hospodářské subjekty by měly mít možnost využívat vlastní prohlášení, které by mělo poskytnout příslušným orgánům informace o zboží a o jeho shodě s pravidly platnými v daném členském státě. Použití dobrovolných prohlášení nebrání vnitrostátním orgánům přijmout rozhodnutí o omezení přístupu na trh, ovšem za předpokladu, že toto rozhodnutí je přiměřené, odůvodněné a respektuje zásadu vzájemného uznávání a toto nařízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Za vyplnění informací v prohlášení o vzájemném uznávání by měl zodpovídat výrobce nebo jeho zástupce, protože výrobce zná zboží nejlépe. Informaci, že zboží je dodáváno konečným uživatelům v příslušném členském státě, však může mít v držení dovozce nebo distributor spíše než skutečný výrobce. Mělo by tedy být přípustné, aby tyto informace vyplnil místo výrobce jiný hospodářský subjekt.

(16)  Za vyplnění informací v prohlášení o vzájemném uznávání by měl zodpovídat výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, protože výrobce zná zboží nejlépe. Informaci, že zboží je dodáváno konečným uživatelům v příslušném členském státě, však může mít v držení dovozce nebo distributor spíše než skutečný výrobce. Mělo by tedy být přípustné, aby tyto informace vyplnil místo výrobce jiný hospodářský subjekt, za předpokladu, že tento hospodářský subjekt převezme odpovědnost za informace uvedené v prohlášení o vzájemném uznávání.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za účelem zajištění úplnosti informací uvedených v prohlášení o vzájemném uznávání by se měla pro taková prohlášení stanovit harmonizovaná struktura, již by hospodářské subjekty, které chtějí takové prohlášení učinit, používaly.

(18)  Za účelem zajištění úplnosti a pravdivosti informací uvedených v prohlášení o vzájemném uznávání by se měla pro taková prohlášení stanovit harmonizovaná struktura, již by hospodářské subjekty, které chtějí takové prohlášení učinit, používaly.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti podniků působících v neharmonizované oblasti by se mělo umožnit využívání nových informačních technologií, které mohou poskytování prohlášení o vzájemném uznávání usnadnit. Hospodářské subjekty by proto měly mít možnost předložit své prohlášení prostřednictvím internetu.

(20)  Za účelem zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti podniků působících v neharmonizované oblasti by se mělo umožnit využívání nových informačních technologií, které mohou poskytování prohlášení o vzájemném uznávání usnadnit. Hospodářské subjekty by proto měly mít možnost předložit své prohlášení prostřednictvím internetu, a to bezpečným způsobem, a měly by být k tomu také podněcovány.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Komise by měla zajistit, aby šablona prohlášení o vzájemném uznávání a příslušné pokyny pro vyplnění prohlášení byly k dispozici na jednotné digitální bráně ve všech úředních jazycích Unie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Dobře fungující zásada vzájemného uznávání je nezbytným doplňkem harmonizace na úrovni EU, zejména s ohledem na skutečnost, že mnohé výrobky mají harmonizované i neharmonizované aspekty, neboť na vnitřním trhu existuje značný počet výrobků s neharmonizovanými aspekty.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Pokud se výrobci rozhodnou nevyužít mechanismus prohlášení o vzájemném uznávání, mělo by být věcí členského státu vyžádat si informace, které považuje za nezbytné pro posouzení zboží, a to s přihlédnutím k zásadě proporcionality.

(22)  Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou nevyužít mechanismus prohlášení o vzájemném uznávání, mělo by být věcí členského státu vyžádat si konkrétní a jednoznačně vymezené informace, které považuje za nezbytné pro posouzení zboží, a to při dodržení zásady proporcionality. Použití prohlášení nebrání vnitrostátním orgánům přijmout rozhodnutí o omezení přístupu na trh v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Hospodářskému subjektu by měla být poskytnuta dostatečná doba na předložení dokumentů či jakýchkoli dalších informací, které požaduje příslušný orgán členského státu určení, nebo na vznesení jakýchkoli připomínek či námitek v souvislosti s posuzováním dotčeného zboží.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Příslušný orgán by při posuzování zboží před přijetím rozhodnutí o tom, zda odepřít nebo omezit jeho přístup na trh, neměl by mít možnost přijmout rozhodnutí o pozastavení přístupu na trh s výjimkou případů, kdy je nutno podniknout rychlý zákrok pro ochranu bezpečnosti a zdraví uživatelů nebo zamezit dodání zboží, pokud je dodávání takového zboží obecně zakázáno z důvodů veřejné mravnosti nebo veřejné bezpečnosti, včetně například předcházení trestné činnosti.

(25)  Příslušný orgán by při posuzování zboží před přijetím rozhodnutí o tom, zda odepřít nebo omezit jeho přístup na trh, neměl mít možnost přijmout rozhodnutí o pozastavení přístupu na trh s výjimkou případů, kdy je nutno podniknout rychlý zákrok pro ochranu bezpečnosti či zdraví uživatelů, osob nebo životního prostředí, nebo zamezit dodání zboží, pokud je dodávání takového zboží obecně zakázáno z důvodů veřejné mravnosti nebo veřejné bezpečnosti, včetně například předcházení trestné činnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200823 zřizuje systém akreditace, který zajistí vzájemné uznávání úrovně odborné způsobilosti subjektů posuzování shody. Příslušné orgány členských států by proto neměly odmítat protokoly o zkouškách a osvědčení, jež vydaly akreditované subjekty posuzování shody, z důvodu nedostatečné odborné způsobilosti uvedeného subjektu. Aby se předešlo zdvojování zkoušek a postupů, které byly provedeny již v jiném členském státě, by navíc členské státy měly protokoly o zkouškách a osvědčení, jež v souladu s právem Unie vydaly jiné subjekty posuzování shody, také uznávat. Příslušné orgány by měly mít povinnost náležitě přihlédnout k obsahu předložených protokolů o zkouškách nebo osvědčení.

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200823 zřizuje systém akreditace, který zajistí vzájemné uznávání úrovně odborné způsobilosti subjektů posuzování shody. Příslušné orgány členských států by proto neměly odmítat protokoly o zkouškách a osvědčení, jež vydaly akreditované subjekty posuzování shody, z důvodu nedostatečné odborné způsobilosti uvedeného subjektu. Aby se předešlo zdvojování zkoušek a postupů, které byly provedeny již v jiném členském státě, by navíc členské státy měly řádně přihlížet k protokolům o zkouškách a osvědčením, jež v souladu s právem Unie vydaly jiné subjekty posuzování shody. Příslušné orgány by měly mít povinnost náležitě přihlédnout k obsahu předložených protokolů o zkouškách nebo osvědčení.

__________________

__________________

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30). Úř. věst.

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Jakékoli správní rozhodnutí přijaté příslušnými orgány členských států podle tohoto nařízení by mělo stanovit příslušné opravné prostředky tak, aby hospodářské subjekty mohly zahájit řízení u příslušného vnitrostátního soudu. Rozhodnutí by mělo rovněž odkazovat na postup řešení problémů stanovený tímto nařízením.

(30)  Jakékoli správní rozhodnutí přijaté příslušnými orgány členských států podle tohoto nařízení by mělo stanovit příslušné opravné prostředky tak, aby se hospodářské subjekty mohly proti tomuto rozhodnutí odvolat nebo zahájit řízení u příslušného vnitrostátního soudu. Správní rozhodnutí by mělo rovněž odkazovat na možnost hospodářských subjektů využít sítě SOLVIT a mít přístup k postupu řešení problémů stanovenému v nařízení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Systém řešení problémů na vnitřním trhu (síť SOLVIT) je služba poskytovaná vnitrostátní správou v každém členském státě, jejímž cílem je nalézt řešení pro občany a podniky, pokud orgány veřejné moci v jiném členském státě poruší jejich práva. Zásady, jimiž se řídí fungování sítě SOLVIT, jsou stanoveny v doporučení Komise 2013/461/EU27.

(32)  Systém řešení problémů na vnitřním trhu (síť SOLVIT) je služba poskytovaná vnitrostátní správou v každém členském státě, jejímž cílem je nalézt řešení pro občany a podniky, pokud orgány veřejné moci v jiném členském státě poruší jejich práva. Zásady, jimiž se řídí fungování sítě SOLVIT, jsou stanoveny v doporučení Komise 2013/461/EU27. Každý členský stát a Komise musí zajistit, aby bylo zřízeno vnitrostátní centrum SOLVIT a aby mělo k dispozici odpovídající lidské a finanční zdroje, které tomuto centru SOLVIT umožní účastnit se evropské sítě SOLVIT na základě zásad stanovených v doporučení 2013/461/EU. Komise by měla posílit povědomí o tom, že toto centrum SOLVIT existuje a jaké výhody přináší, a to zejména mezi podniky.

__________________

__________________

27 Doporučení Komise 2013/461/EU ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

27 Doporučení Komise 2013/461/EU ze dne 17. září 2013 o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Systém SOLVIT prokázal svou účinnost mimosoudního mechanismu řešení problémů, který je k dispozici zdarma. Pracuje v krátkých lhůtách a poskytuje praktická řešení občanům a podnikům potýkajícím se s obtížemi ohledně uznání jejich unijních práv ze strany orgánů veřejné moci. Hospodářské subjekty by se proto měly před spuštěním mechanismu řešení problémů podle tohoto nařízení spoléhat nejprve na síť SOLVIT. Pokud se hospodářský subjekt, příslušné centrum SOLVIT a dotčené zúčastněné členské státy shodnou na vhodném závěru, žádná další akce by neměla být zapotřebí.

(33)  Systém SOLVIT má potenciál stát se účinným mimosoudním mechanismem řešení problémů, který je k dispozici zdarma. Pracuje v krátkých lhůtách a poskytuje praktická řešení občanům a podnikům potýkajícím se s obtížemi ohledně uznání jejich unijních práv ze strany orgánů veřejné moci. Hospodářské subjekty by se proto měly před spuštěním mechanismu řešení problémů podle tohoto nařízení spoléhat nejprve na síť SOLVIT. Pokud se hospodářský subjekt, příslušné centrum SOLVIT a dotčené zúčastněné členské státy shodnou na vhodném závěru, žádná další akce by neměla být zapotřebí.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Jestliže však neformální přístup sítě SOLVIT nevede k požadovanému výsledku a přetrvávají vážné pochybnosti ohledně slučitelnosti správního rozhodnutí se zásadou vzájemného uznávání, Komise by měla být oprávněna se touto otázkou zabývat a poskytnout posouzení, které mají příslušné vnitrostátní orgány na žádost centra SOLVIT zohlednit. Zásah Komise by měl mít stanovenou přiměřenou lhůtu v souladu s Evropským kodexem řádné správní praxe.

(34)  Jestliže však neformální přístup sítě SOLVIT nevede k požadovanému výsledku a přetrvávají pochybnosti ohledně slučitelnosti správního rozhodnutí se zásadou vzájemného uznávání, Komise by měla být oprávněna se touto otázkou zabývat a poskytnout posouzení, které mají příslušné vnitrostátní orgány na žádost kteréhokoli centra SOLVIT zohlednit. Pro účely sběru dodatečných informací či dokumentace nezbytných pro dokončení svého posouzení by Komise měla informovat příslušná střediska sítě SOLVIT o své komunikaci s hospodářským subjektem nebo s příslušným orgánem. Jakmile dokončí posouzení, Komise by měla vydat stanovisko, které by mělo být sděleno prostřednictvím příslušného centra sítě SOLVIT dotčenému hospodářskému subjektu a příslušným orgánům a zohledněno během postupu v rámci sítě SOLVIT. Zásah Komise by měl mít stanovenou dvouměsíční lhůtu. Lhůta dvou měsíců nezahrnuje čas potřebný k získání dodatečných informací a dokumentace, které by mohly být považovány za nezbytné. Je-li příslušný problém vyřešen v těchto dvou měsících, Komise by měla mít možnost rozhodnout o tom, že nevydá stanovisko.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Posuzuje-li Komise správní rozhodnutí, je důležité, aby měly hospodářské subjekty možnost použít toto posouzení v případě, že podají žalobu u vnitrostátního soudu. Konkrétně v případě správních rozhodnutí, na která se vztahuje toto nařízení, by proto podání žaloby u vnitrostátního soudu nemělo bránit hospodářskému subjektu ve využití systému SOLVIT.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Za účelem usnadnění volného pohybu zboží by mělo být možné vyžadovat od kontaktních míst pro výrobky poskytování bezplatných informací o jejich vnitrostátních technických pravidlech a uplatňování zásady vzájemného uznávání. Kontaktní místa pro výrobky by měla mít náležité vybavení a zdroje. V souladu s nařízením [Jednotná digitální brána – COM(2017) 256] by měla tato místa poskytovat informace prostřednictvím internetových stránek a splňovat kritéria kvality požadovaná uvedeným nařízením.

(37)  Za účelem usnadnění volného pohybu zboží by mělo být možné vyžadovat, aby kontaktní místa pro výrobky poskytovala – v přiměřené míře – bezplatné informace o svých vnitrostátních technických pravidlech a uplatňování zásady vzájemného uznávání. Kontaktní místa pro výrobky by měla mít náležité vybavení a zdroje. V souladu s nařízením [Jednotná digitální brána – COM(2017) 256] by měla tato místa poskytovat informace prostřednictvím internetových stránek a splňovat kritéria kvality požadovaná uvedeným nařízením.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Pro řádné fungování zásady vzájemného uznávání a pro vytvoření kultury vzájemného uznávání je nezbytná spolupráce mezi příslušnými orgány. Kontaktní místa pro výrobky a příslušné vnitrostátní orgány by proto měly mít povinnost spolupracovat a vyměňovat si informace a odborné znalosti za účelem zajištění správného a důsledného uplatňování uvedené zásady a tohoto nařízení.

(38)  Pro řádné fungování zásady vzájemného uznávání a pro vytvoření kultury vzájemného uznávání je nezbytná spolupráce mezi příslušnými orgány. Kontaktní místa pro výrobky a příslušné vnitrostátní orgány by proto měly mít povinnost spolupracovat a vyměňovat si informace a odborné znalosti za účelem zajištění správného a důsledného uplatňování uvedené zásady a tohoto nařízení. Unie by měla financovat činnosti zaměřené na posílení této spolupráce mezi příslušnými orgány, jako jsou školení a výměny osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Pro účely zvyšování povědomí o zásadě vzájemného uznávání a zajištění správného a důsledného uplatňování tohoto nařízení by Unie měla financovat kampaně zvyšování povědomí a jiné související činnosti zaměřené na posílení vzájemné důvěry a spolupráce mezi příslušnými orgány a hospodářskými subjekty.

(43)  Pro účely zvyšování povědomí o zásadě vzájemného uznávání a zajištění správného a důsledného uplatňování tohoto nařízení by Unie měla financovat kampaně zvyšování povědomí a jiné související činnosti zaměřené na posílení vzájemné důvěry a spolupráce mezi příslušnými orgány, oborovými sdruženími a hospodářskými subjekty.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Cílem tohoto nařízení je posílit fungování vnitřního trhu díky zdokonalenému uplatňování zásady vzájemného uznávání a odstranění neopodstatněných překážek obchodu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se vztahuje na zboží jakéhokoli druhu, včetně zemědělských produktů, a na správní rozhodnutí, která přijal nebo má přijmout příslušný orgán členského státu (dále jen „členský stát určení“) ve vztahu k jakémukoli takovému zboží uvedenému v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, pokud rozhodnutí splňuje tato kritéria:

1.  Toto nařízení se vztahuje na zboží jakéhokoli druhu, včetně zemědělských produktů, a na správní rozhodnutí, která přijal nebo má přijmout příslušný orgán členského státu (dále jen „členský stát určení“) ve vztahu k jakémukoli takovému zboží uvedenému v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, pokud rozhodnutí splňuje obě tato kritéria:

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ustanovení buď zakazuje dodání zboží nebo druhu zboží na domácí trh v daném členském státě, nebo jinak zavádí jeho povinné dodržování, de facto nebo de jure, kdykoli je zboží nebo zboží daného druhu dodáváno na tento trh;

b)  ustanovení buď zakazuje dodání zboží nebo druhu zboží na trh v daném členském státě, nebo jinak zavádí jeho povinné dodržování, de facto nebo de jure, kdykoli je zboží nebo zboží daného druhu dodáváno na tento trh;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(ii)  stanoví pro dané zboží nebo zboží daného druhu za účelem ochrany spotřebitelů nebo životního prostředí další požadavky, které mají vliv na spotřební cyklus zboží po jeho dodání na domácí trh v tomto členském státě, například podmínky použití, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování, pokud tyto podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo charakter zboží či druhu zboží nebo jeho dodání na domácí trh v tomto členském státě.

(ii)  stanoví pro dané zboží nebo zboží daného druhu za účelem ochrany spotřebitelů nebo životního prostředí další požadavky, které mají vliv na spotřební cyklus zboží po jeho dodání na domácí trh v tomto členském státě, například podmínky použití, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování, pokud tyto podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo charakter zboží či druhu zboží nebo jeho dodání na trh v tomto členském státě.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tímto nařízením není dotčena směrnice (EU) 2015/1535 a povinnost oznámit Komisi a členským státům návrh vnitrostátních technických pravidel před jejich přijetím.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  čl. 8 odst. 1 písm. d) až f) nebo čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/95/ES;

a)  čl. 8 odst. 1 písm. d) až f) a čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/95/ES;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „dodáním na domácí trh v členském státě“ se rozumí jakékoli dodání zboží k distribuci, spotřebě nebo použití na trh na území tohoto členského státu v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

(2)  „dodáním na trh v členském státě“ se rozumí jakékoli dodání zboží k distribuci, spotřebě nebo použití na trh na území tohoto členského státu v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „omezením přístupu na trh“ se rozumí uložení podmínek, které musí být splněny před dodáním zboží na domácí trh v příslušném členském státě, nebo podmínek pro ponechání zboží na tomto trhu, což v obou případech vyžaduje změnu jedné nebo více vlastností tohoto zboží podle čl. 2 odst. 3 písm. c) bodu i) nebo provedení další zkoušky;

(3)  „omezením přístupu na trh“ se rozumí uložení podmínek, které musí být splněny před dodáním zboží na trh v příslušném členském státě, nebo podmínek pro ponechání zboží na tomto trhu, což v obou případech vyžaduje změnu jedné nebo více vlastností tohoto zboží podle čl. 2 odst. 3 písm. c) bodu i) nebo provedení další zkoušky;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zákaz dodání zboží na domácí trh v dotčeném členském státě nebo zákaz jeho ponechání na tomto trhu;

a)  zákaz dodání zboží na trh v dotčeném členském státě nebo zákaz jeho ponechání na tomto trhu;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  „předchozím schválením“ se rozumí správní postup podle práva členského státu, kdy se na základě žádosti hospodářského subjektu vyžaduje od příslušného orgánu tohoto členského státu, aby žádost formálně schválil před tím, než může být zboží dodáno na domácí trh v tomto členském státě;

(5)  „předchozím schválením“ se rozumí správní postup podle práva členského státu, kdy se na základě žádosti hospodářského subjektu vyžaduje od příslušného orgánu tohoto členského státu, aby žádost formálně schválil před tím, než může být zboží dodáno na trh v tomto členském státě;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „výrobcem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí zboží nebo nechala zboží navrhnout či vyrobit a uvádí je na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou, nebo jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba, která se uvedením svého jména, ochranné známky nebo jiného charakteristického rysu na zboží prezentuje jako jeho výrobce;

(6)  „výrobcem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí zboží nebo nechala zboží navrhnout či vyrobit a uvádí je na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou, nebo jakákoli fyzická či právnická osoba, která pozměňuje zboží, které již bylo zákonně uvedeno na trh v některém z členských států, takovým způsobem, že by mohlo být ovlivněno dodržení příslušných pravidel, která se v tomto členském státě uplatňují, nebo jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba, která se uvedením svého jména, ochranné známky nebo jiného charakteristického rysu na zboží, včetně zemědělských produktů, které nejsou výsledkem výrobního procesu, prezentuje jako jeho výrobce;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  „zplnomocněným zástupcem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která od výrobce obdržela písemné pověření jednat jménem výrobce, pokud jde o dodávání zboží na daný domácí trh;

(7)  „zplnomocněným zástupcem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která od výrobce obdržela písemné pověření jednat jménem výrobce, pokud jde o dodávání zboží na daný trh;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  „distributorem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci usazená v Unii s výjimkou výrobce či dovozce, která dodává zboží na domácí trh v příslušném členském státě;

(9)  „distributorem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci usazená v Unii s výjimkou výrobce či dovozce, která dodává zboží na trh v příslušném členském státě;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  „subjektem posuzováním shody“ se rozumí subjekt posuzování shody podle definice čl. 2 bodu 13 nařízení (ES) č. 765/2008.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  „vážným rizikem“ se rozumí každé vážné riziko, které si žádá rychlý zásah ze strany orgánů veřejné správy, včetně rizika, jehož účinky nejsou bezprostřední.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce zboží nebo zboží daného druhu, které se dodává nebo má dodávat na domácí trh v členském státě (dále jen „členský stát určení“), může vypracovat prohlášení (dále jen „prohlášení o vzájemném uznávání“) s cílem prokázat příslušným orgánům členského státu určení, že zboží nebo zboží daného druhu je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.

Výrobce zboží nebo zboží daného druhu, které se dodává nebo má dodávat na trh v členském státě (dále jen „členský stát určení“), může vypracovat dobrovolné prohlášení o zákonném uvedení na trh pro účely vzájemného uznávání (dále jen „prohlášení o vzájemném uznávání“) s cílem prokázat příslušným orgánům členského státu určení v průběhu posuzování zboží podle článku 5, že zboží nebo zboží daného druhu je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce může případně pověřit svého zplnomocněného zástupce, aby vypracoval toto prohlášení jeho jménem.

Výrobce může pověřit svého zplnomocněného zástupce, aby vypracoval toto prohlášení jeho jménem, pokud k tomu má výslovný mandát.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V prohlášení o vzájemném uznávání však může konkrétní informace týkající se uvedení zboží nebo druhu zboží na trh vyplnit jakýkoli hospodářský subjekt.

Prohlášení o vzájemném uznávání nebo konkrétní informace tohoto prohlášení týkající se uvedení zboží nebo druhu zboží na trh však může případně vyplnit jakýkoli hospodářský subjekt za předpokladu, že relevantní podepisující osoba může poskytnout důkazy, o něž informace v tomto prohlášení opírá.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prohlášení se vyplňuje v jednom z úředních jazyků Unie, a pokud tento jazyk není jazykem požadovaným členským státem určení, musí je hospodářské subjekty přeložit do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem určení.

Prohlášení se vyplňuje v jednom z úředních jazyků Unie, a pokud tento jazyk není jazykem požadovaným členským státem určení, musí je hospodářské subjekty přeložit do jazyka požadovaného členským státem určení.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Hospodářské subjekty zodpovídají za obsah a správnost informací, které samy o sobě v prohlášení o vzájemném uznávání uvádějí.

3.  Hospodářské subjekty, které vyplňují prohlášení, zodpovídají za obsah a správnost informací, které samy o sobě v prohlášení o vzájemném uznávání uvádějí, včetně informací, které byly přeloženy. V tomto ohledu nesou hospodářské subjekty v souladu s vnitrostátními právními předpisy odpovědnost za předložení prohlášení obsahujícího nepravdivé nebo zavádějící informace.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Prohlášení o vzájemném uznávání lze předat příslušnému orgánu členského státu určení pro účely posouzení prováděného podle článku 5. Lze jej předat buď v papírové podobě nebo elektronickými prostředky.

5.  Prohlášení o vzájemném uznávání lze předat příslušnému orgánu členského státu určení pro účely posouzení prováděného podle článku 5. Lze jej předat buď v papírové podobě, nebo elektronickými prostředky, nebo může být zpřístupněno online.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Hospodářské subjekty mohou zpřístupnit prohlášení na internetových stránkách, pokud jsou splněny tyto podmínky:

6.  Pokud hospodářské subjekty zpřístupňují prohlášení online, musí být splněny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  prohlášení společně s veškerými důkazy přiměřeně požadovanými příslušným orgánem k ověření informací v něm obsažených uzná příslušný orgán jako dostatečný důkaz k prokázání toho, že zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a

a)  prohlášení společně s veškerými podpůrnými důkazy poskytnutými na odůvodněnou žádost předloženou příslušným orgánem k ověření informací v něm obsažených uzná příslušný orgán jako dostatečný důkaz k prokázání toho, že zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud není prohlášení o vzájemném uznávání předáno příslušnému orgánu členského státu určení v souladu s požadavky tohoto článku, může příslušný orgán požádat některý z hospodářských subjektů o poskytnutí následující dokumentace a informací, aby pro účely posouzení podle článku 5 prokázal, že zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě:

8.  Pokud není prohlášení o vzájemném uznávání předáno příslušnému orgánu členského státu určení v souladu s požadavky tohoto článku, může příslušný orgán požádat příslušný hospodářský subjekt o poskytnutí následující dokumentace a informací, aby pro účely posouzení podle článku 5 prokázal, že zboží je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě:

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jakékoli relevantní informace týkající se vlastností daného zboží nebo druhu zboží;

a)  informace týkající se vlastností daného zboží nebo druhu zboží, které jsou k posouzení nezbytné;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakékoli relevantní informace o uvedení zboží v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě;

b)  relevantní informace o uvedení zboží v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, které jsou k posouzení nezbytné;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakékoli další informace, které příslušný orgán považuje pro účely svého posouzení za užitečné.

c)  jakékoli další relevantní informace, které příslušný orgán považuje pro účely svého posouzení za nezbytné, je-li příslušná žádost řádně odůvodněna.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Pokud se na zboží, pro něž se prohlášení o vzájemném uznávání předává, vztahuje také akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, může být do EU prohlášení o shodě zahrnuto prohlášení o vzájemném uznávání.

9.  Pokud se na zboží, pro něž se prohlášení o vzájemném uznávání předává, vztahuje také akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, může být k EU prohlášení o shodě připojeno prohlášení o vzájemném uznávání.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud má příslušný orgán členského státu pochybnosti ohledně zboží, o němž hospodářský subjekt prohlašuje, že je uvedeno v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, příslušný orgán se neprodleně obrátí na příslušný hospodářský subjekt a provede posouzení zboží.

1.  Pokud má v rámci svých aktivit na kontrolu trhu příslušný orgán členského státu určení důvodné pochybnosti ohledně toho, zda bylo zboží, které bylo uvedeno na jeho trh nebo na něj má být uvedeno, uvedeno na trh v jiném členském státě v souladu s právními předpisy, příslušný orgán neprodleně kontaktuje příslušný orgán tohoto jiného členského státu a příslušný hospodářský subjekt a provede posouzení zboží.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Účelem posouzení je určit, zda zboží nebo daný druh zboží je uveden v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a pokud ano, zda jsou legitimní veřejné zájmy, na něž se vztahuje platné vnitrostátní technické pravidlo členského státu určení, odpovídajícím způsobem chráněny s ohledem na vlastnosti daného zboží.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud po dokončení posouzení podle odstavce 1 příslušný orgán členského státu přijme správní rozhodnutí týkající se zboží, sdělí své rozhodnutí do dvaceti pracovních dnů příslušnému hospodářskému subjektu uvedenému v odstavci 1, Komisi a ostatním členským státům. Oznámení Komisi a ostatním členským státům se provádí prostřednictvím systému uvedeného v článku 11.

3.  Pokud po dokončení posouzení podle odstavce 1 příslušný orgán členského státu přijme správní rozhodnutí týkající se zboží, sdělí své rozhodnutí bezodkladně, nejpozději však do patnácti pracovních dnů, příslušnému hospodářskému subjektu uvedenému v odstavci 1, Komisi a ostatním členským státům. Oznámení Komisi a ostatním členským státům se provádí prostřednictvím systému uvedeného v článku 11.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 3 stanoví důvody pro rozhodnutí způsobem, který je dostatečně podrobný a odůvodněný, aby umožnil provést posouzení jeho slučitelnosti se zásadou vzájemného uznávání a s požadavky tohoto nařízení.

4.  Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 3 stanoví důvody pro rozhodnutí způsobem, který je dostatečně podrobný a odůvodněný, aby usnadnil provedení posouzení jeho slučitelnosti se zásadou vzájemného uznávání a s požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vnitrostátní technické pravidlo, ze kterého rozhodnutí vychází;

a)  vnitrostátní technické pravidlo, ze kterého rozhodnutí vychází, včetně data a čísla oznámení návrhu vnitrostátního technického pravidla podle směrnice (EU) 2015/1535;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  důvod legitimního veřejného zájmu, kterým je rozhodnutí odůvodněno;

b)  důvod legitimního veřejného zájmu, na němž spočívá příslušné vnitrostátní technické pravidlo, ze kterého dané správní rozhodnutí vychází;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  důkazy prokazující, že je rozhodnutí vhodné pro dosažení sledovaného cíle a že nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro jeho dosažení.

e)  důkazy prokazující, že je správní rozhodnutí vhodné pro dosažení sledovaného cíle a že nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro jeho dosažení.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Ve správním rozhodnutí uvedeném v odstavci 3 se uvedou možnosti opravných prostředků dostupných podle zákona platného v dotčeném členském státě a lhůty pro tyto opravné prostředky a rovněž odkaz na postup podle článku 8.

6.  Ve správním rozhodnutí uvedeném v odstavci 3 se jednoznačně uvedou možnosti opravných prostředků dostupných podle zákona platného v dotčeném členském státě a lhůty pro tyto opravné prostředky a rovněž odkaz na postup podle článku 8.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Během doby, kdy příslušný orgán členského státu posuzuje zboží podle článku 5, nesmí dočasně pozastavit dodávání tohoto zboží na domácí trh v tomto členském státě s výjimkou jedné z následujících situací:

1.  Během doby, kdy příslušný orgán členského státu posuzuje zboží podle článku 5, může dočasně pozastavit dodávání tohoto zboží na trh v tomto členském státě, avšak pouze v jedné z následujících situací:

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití představuje zboží vážné riziko, včetně takového rizika, jehož účinky nejsou okamžité, které vyžaduje rychlý zásah příslušného orgánu;

a)  za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití představuje zboží vážné riziko pro bezpečnost nebo zdraví uživatelů či jiných osob nebo pro životní prostředí, včetně takového rizika, jehož účinky nejsou okamžité, které vyžaduje rychlý zásah příslušného orgánu;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dodávání zboží nebo zboží daného druhu na domácí trh tohoto členského státu je v tomto členském státě obecně zakázáno z důvodu veřejné mravnosti nebo veřejné bezpečnosti.

b)  dodávání zboží nebo zboží daného druhu na trh tohoto členského státu je v tomto členském státě obecně zakázáno z důvodu veřejné mravnosti nebo veřejné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušný orgán členského státu neprodleně oznámí příslušnému hospodářskému subjektu, Komisi a ostatním členským státům jakékoli pozastavení podle odstavce 1. Oznámení Komisi a ostatním členským státům se provádí prostřednictvím systému uvedeného v článku 11. V případech, na které se vztahuje odst. 1 písm. a) tohoto článku, musí být k oznámení přiloženo technické nebo vědecké zdůvodnění prokazující, proč se má za to, že případ splňuje podmínky tohoto písmene.

2.  Příslušný orgán členského státu neprodleně oznámí příslušnému hospodářskému subjektu, Komisi a ostatním členským státům jakékoli pozastavení podle odstavce 1. Oznámení Komisi a ostatním členským státům se provádí prostřednictvím systému uvedeného v článku 11. V případech, na které se vztahuje odst. 1 písm. a) tohoto článku, musí být k oznámení přiloženo podrobné technické nebo vědecké zdůvodnění prokazující, že dotčené zboží představuje vážné riziko.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li správní rozhodnutí podle článku 5 nebo dočasné pozastavení podle článku 6 rovněž opatřením, které se podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 2001/95/ES musí oznamovat prostřednictvím systému RAPEX, samostatné oznámení Komisi podle tohoto nařízení se nevyžaduje, pokud jsou splněny následující podmínky:

1.  Je-li správní rozhodnutí podle článku 5 nebo dočasné pozastavení podle článku 6 rovněž opatřením, které se podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 2001/95/ES musí oznamovat prostřednictvím systému RAPEX, samostatné oznámení Komisi a ostatním členským státům podle tohoto nařízení se nevyžaduje, pokud jsou splněny následující podmínky:

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tento článek se použije tehdy, pokud hospodářský subjekt dotčený správním rozhodnutím postoupil rozhodnutí do systému řešení problémů na vnitřním trhu (SOLVIT) a během postupu v rámci sítě SOLVIT žádá domácí centrum Komisi, aby vydala stanovisko, a pomohla tak při řešení případu.

1.  Tento článek se použije tehdy, pokud hospodářský subjekt dotčený správním rozhodnutím postoupil rozhodnutí do systému řešení problémů na vnitřním trhu (SOLVIT) a během postupu v rámci sítě SOLVIT žádá domácí centrum nebo vedoucí centrum nebo Komisi, aby vydala stanovisko, a pomohla tak při řešení případu. Domácí a vedoucí centra SOLVIT a hospodářské subjekty poskytnou Komisi všechny relevantní dokumenty týkající se příslušného rozhodnutí. Komise může také vydat stanovisko z vlastního podnětu.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise do tří měsíců od obdržení žádosti podle odstavce 1 zahájí komunikaci s příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a příslušnými orgány, které přijaly správní rozhodnutí, s cílem posoudit slučitelnost správního rozhodnutí se zásadou vzájemného uznávání a tímto nařízením.

2.  Komise bez zbytečného odkladu vyhodnotí dokumenty a informace poskytnuté v rámci postupu SOLVIT s cílem posoudit slučitelnost správního rozhodnutí se zásadou vzájemného uznávání a tímto nařízením. Potřebuje-li pro účely výše uvedeného posouzení dodatečné informace, požádá Komise bez zbytečného odkladu příslušné centrum SOLVIT, aby zahájilo komunikaci s příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a s příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Po dokončení svého posouzení může Komise vydat stanovisko, ve kterém určí problémy, jež by podle jejího názoru měly být v daném případě v rámci sítě SOLVIT řešeny, a případně vydá doporučení, aby tím pomohla při řešení případu.

3.  Do dvou měsíců od obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 Komise dokončí posouzení a vydá stanovisko, ve kterém určí problémy, jež by podle jejího názoru měly být v daném případě v rámci sítě SOLVIT řešeny, a případně vydá doporučení, aby tím pomohla při řešení případu. Do této dvouměsíční lhůty se nezapočítává čas, který je nezbytný pro získání dodatečných informací a dokumentů podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Je-li v průběhu posuzování podle odstavce 2 Komise informována o tom, že byl případ vyřešen, může se rozhodnout, že stanovisko nevydá.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ke stanovisku Komise se přihlédne během postupu v rámci sítě SOLVIT uvedeného v odstavci 1.

4.  Stanovisko Komise se předá všem stranám zapojeným do případu a příslušným orgánům členského státu odpovědným za dozor nad trhem prostřednictvím systému uvedeného v článku 11. K tomuto stanovisku se přihlédne během postupu v rámci sítě SOLVIT uvedeného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Využití vnitrostátních opravných prostředků hospodářskými subjekty nemá vliv na jejich možnost využít síť SOLVIT, ani na možnost domácího centra požádat o stanovisko uvedené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je nutné doplnit informace poskytnuté online podle odstavce 2, kontaktní místa pro výrobky poskytnou na žádost hospodářského subjektu nebo příslušného orgánu jiného členského státu veškeré užitečné informace, například elektronickou kopii nebo elektronický odkaz na vnitrostátní technická pravidla vztahující se na určité zboží nebo určitý druh zboží na území, v němž je kontaktní místo pro výrobky usazeno, a informace, zda se na zboží nebo daný druh zboží vztahuje podle vnitrostátního práva požadavek na předchozí schválení.

3.  Pokud je nutné doplnit informace poskytnuté online podle odstavce 2, kontaktní místa pro výrobky poskytnou na žádost hospodářského subjektu nebo příslušného orgánu jiného členského státu veškeré užitečné informace, například elektronickou kopii nebo elektronický odkaz na vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy vztahující se na určité zboží nebo určitý druh zboží na území, v němž je kontaktní místo pro výrobky usazeno, a informace, zda se na zboží nebo daný druh zboží vztahuje podle vnitrostátního práva požadavek na předchozí schválení.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro účely odstavce 1 zřídí Komise koordinační skupinu (dále jen „skupina“). Skupina se skládá ze zástupců příslušných orgánů a kontaktních míst pro výrobky členských států.

 

Mezi úkoly skupiny patří:

 

a) usnadňovat výměnu informací, osvědčených postupů a dalších relevantních aspektů kontrolních činností v členských státech;

 

b) podporovat fungování kontaktních míst pro výrobky a rozvíjet jejich přeshraniční spolupráci;

 

c) poskytovat Komisi příspěvky a zpětnou vazbu ohledně jejích obecných pokynů ve věci pojmu naléhavých důvodů obecného zájmu a jejích doporučení, jakož i osvědčených postupů s cílem podporovat soudržné uplatňování tohoto nařízení;

 

d) usnadňovat a koordinovat výměny úředníků mezi členskými státy, zejména s ohledem na obzvláště problematická odvětví;

 

e) usnadňovat a koordinovat pořádání společných vzdělávacích programů pro veřejné orgány a podniky.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby se jejich příslušné orgány a kontaktní místa pro výrobky účastnila činností uvedených v odstavci 1.

3.  Každý členský stát informuje Komisi o totožnosti zástupců, které jmenuje do skupiny. Členské státy zajistí, aby se jejich příslušné orgány a kontaktní místa pro výrobky účastnily činností uvedených v odstavcích 1 a 2a.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na podporu tohoto nařízení může Unie financovat tyto činnosti:

1.  Na podporu tohoto nařízení Unie financuje tyto činnosti:

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  fungování spolupráce mezi kontaktními místy pro výrobky a technickou a logistickou podporu této spolupráce;

d)  výměna osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do (...) a následně každých pět let provede hodnocení tohoto nařízení, pokud jde o jím sledované cíle, a předloží o něm zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Komise do (...) a následně každé dva roky provede hodnocení tohoto nařízení, pokud jde o jím sledované cíle, a předloží o něm zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Název a adresa hospodářského subjektu, který zpracovává prohlášení o vzájemném uznání

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 4 – bod 4.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.1.  Zboží nebo druh zboží popsané výše vyhovuje příslušným pravidlům platným v členském státě uvedeném níže: U každého případu název příslušných pravidel platných v uvedeném členském státě:

4.1.  Zboží nebo druh zboží popsané výše, včetně jejich vlastností, vyhovuje příslušným pravidlům platným v členském státě uvedeném níže: U každého případu název příslušných pravidel platných v uvedeném členském státě:

(1)

  Úř. věst. …


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednotný trh se zbožím je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Vytvoření hlubšího a spravedlivějšího jednotného trhu je společně s provedením strategie pro jednotný trh jednou z klíčových politických priorit Evropské unie. Ze všech základních svobod je nejrozvinutější volný pohyb zboží, který vytváří přibližně 25 % HDP EU a 75 % obchodu uvnitř EU. Jednotný trh se zbožím však doposud není dokončen. Neexistují-li na vnitřním trhu společná pravidla např. pro výrobky, které nespadají do působnosti harmonizovaných unijních pravidel pro bezpečnost výrobků nebo do ní spadají jen částečně, měla by se uplatnit zásada vzájemného uznávání. Ukázalo se však, že stávající rámec není dostatečný pro zajištění soudržného a účinného uplatňování zásady vzájemného uznávání.

Evropská komise proto ve svém pracovním programu z roku 2017 oznámila, že předloží návrh balíčku opatření týkajícího se zboží, který komplexně přepracuje a usnadní využívání vzájemného uznávání na jednotném trhu, čímž se vyřeší tyto nedostatky a zlepší fungování jednotného trhu se zbožím.

Zásada vzájemného uznávání vyžaduje, aby zboží, které je v souladu s právními předpisy uvedeno na trh v jednom členském státě, nebylo zakázáno v jiném členském státě, pokud tento stát nemá rozumné důvody pro zákaz nebo omezení jeho prodeje. Vzájemné uznávání se týká výrobků, na které se nevztahují harmonizační právní předpisy Unie nebo na které se vztahují pouze částečně, například široké škály spotřebního zboží (textil, obuv, výrobky pro péči o děti, šperky, nádobí nebo nábytek).

Nové nařízení o vzájemném uznávání by mělo vyjasnit a zjednodušit postupy, které mají uplatňovat podniky a vnitrostátní orgány, a zlepšit fungování vzájemného uznávání.

Přístup na trh založený na vzájemném uznávání by měl být zamítnut pouze tehdy, pokud jsou v sázce legitimní a přiměřené důvody veřejného zájmu. Je rovněž nezbytné upřesnit rozsah vzájemného uznávání a jednoznačně vymezit okolnosti, za kterých je použitelné, aby se zvýšila právní jistota pro podniky a vnitrostátní orgány, pokud jde o to, kdy lze zásadu vzájemného uznávání použít.

Dobrovolné „prohlášení o vzájemném uznávání“, které mají vyplnit hospodářské subjekty, by mělo podnikům pomoci prokázat, že jejich výrobek již splňuje požadavky jiného členského státu, ujistit příslušné orgány a usnadnit přeshraniční spolupráci. Zavedení vlastního prohlášení pro snadnější prokázání toho, že výrobek byl již uveden na trh v souladu s právními předpisy, zvýší právní jistotu v otázce uplatňování vzájemného uznávání a usnadní jeho využívání ze strany podniků.

Zavedení správní spolupráce zlepší komunikaci a posílí vzájemnou důvěru mezi vnitrostátními orgány, a tím usnadní fungování vzájemného uznávání. Subjekty zapojené do vzájemného uznávání vzájemně dostatečně nekomunikují. Často je tomu tak proto, že pravomoci a úkoly vyplývající z různých nařízení jsou rozptýleny, což znesnadňuje chápání těchto – často velmi technických – otázek. Je proto třeba posílit postavení kontaktních míst pro výrobky jakožto komunikačního kanálu pro vzájemné uznávání.

Zpravodaj navrhuje posílit přeshraniční spolupráci zřízením koordinační skupiny složené ze zástupců příslušných orgánů členských států a jejich kontaktních míst pro výrobky.

Nový návrh nařízení o vzájemném uznávání rovněž zavádí postup řešení problémů, který poskytne účinnou nápravu a obnoví důvěru ve vzájemné uznávání. Jakožto hlavní postup řešení problémů by měl být použit stávající mechanismus SOLVIT. Síť SOLVIT je služba poskytovaná vnitrostátními správními orgány v každém členském státu EU. Tato služba pomáhá podnikům, jejichž práva jsou porušena vnitrostátními orgány v jiném členském státu EU, a zaměřuje se na nalezení řešení. Službu SOLVIT tak mohou využívat jako alternativu k soudním řízením podniky, které při využití zásady vzájemného uznávání čelí vnitrostátnímu rozhodnutí o odepření nebo omezení přístupu na trh.

Tento návrh by měl posílit evropskou úroveň a úlohu Evropské komise ve vzájemném uznávání tím, že Evropské komisi uloží povinnost vydat stanovisko k případům předloženým síti SOLVIT. Evropská komise by dále měla úžeji spolupracovat se specifickými zeměmi a odvětvími s cílem zajistit, aby vzájemné uznávání řádně fungovalo. Komise by rovněž měla dále vyhodnotit možné přínosy pro podniky a vnitrostátní orgány, dále rozšiřovat seznam výrobků pro vzájemné uznávání a poskytovat obecné pokyny ohledně toho, jak uplatňovat zásadu vzájemného uznávání. A konečně, členské státy by měly i nadále výslovně zavádět ustanovení o vzájemném uznávání do svých vnitrostátních technických pravidel, což by však měly provádět komplexním způsobem. Zpravodaj proto vybízí členské státy, aby do vnitrostátních technických předpisů zahrnuly srozumitelné a jednoznačné „ustanovení o jednotném trhu“ a aby vypracovaly zvláštní pokyny pro jeho uplatňování.

Zpravodaj tento návrh vítá a věří, že zdokonalení systému vzájemného uznávání zboží zjednoduší postupy pro podniky a vnitrostátní orgány a sníží administrativní zátěž pro podniky, čímž jim umožní těžit z volného pohybu zboží na jednotném trhu Evropské unie.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Vzájemné uznávání zboží legálně uváděného na trh v jiném členském státě

Referenční údaje

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Datum předložení EP

20.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Datum předložení

6.9.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 20. září 2018Právní upozornění