Eljárás : 2017/0354(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0274/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0274/2018

Viták :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0123

JELENTÉS     ***I
PDF 650kWORD 97k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Ivan Štefanec

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0796),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0005/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0274/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső piac olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az áruk szabad mozgása a Szerződések rendelkezései szerint biztosított. A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. E tilalom hatálya alá tartozik minden olyan nemzeti intézkedés, amely alkalmas arra, hogy közvetlen vagy közvetett módon, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza az Unión belüli árukereskedelmet. Az áruk belső piacon belüli szabad mozgásának biztosítása a szabályok uniós szintű harmonizálása révén, az egyes áruk forgalmazására vonatkozó közös követelmények meghatározásával, illetve – az uniós harmonizációs szabályok hatálya alá nem tartozó áruk vagy árujellemzők esetében – a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával történik.

(1)  A belső piac olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az áruk szabad mozgása a Szerződések rendelkezései szerint biztosított. A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. E tilalom hatálya alá tartozik minden olyan nemzeti intézkedés, amely alkalmas arra, hogy közvetlen vagy közvetett módon, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza az Unión belüli árukereskedelmet. Az áruk belső piacon belüli szabad mozgásának biztosítása a szabályok uniós szintű harmonizálása révén, az egyes áruk forgalmazására vonatkozó közös követelmények meghatározásával, illetve – a nem teljesen az uniós harmonizációs szabályok hatálya alá tartozó áruk vagy árujellemzők esetében – az Európai Unió Bírósága által meghatározott kölcsönös elismerés elvének alkalmazásával történik.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az áruk tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok jogellenesen keletkezhetnek, amennyiben – az árukra vagy az áruk bizonyos jellemzőire vonatkozó uniós harmonizációs szabályok hiányában – egy tagállam illetékes hatósága olyan nemzeti szabályokat alkalmaz az ilyen típusú, valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott árukra, amelyek előírják, hogy az áruk feleljenek meg bizonyos műszaki követelményeknek, például a megjelölésre, formára, méretre, tömegre, összetételre, kiszerelésre, címkézésre vagy csomagolásra vonatkozó követelményeknek. Az ilyen szabályok más tagállamokban jogszerűen forgalmazott árukra való alkalmazása ellentétes lehet a Szerződés 34. és 36. cikkével, még akkor is, ha azok megkülönböztetés nélkül valamennyi árura érvényesek.

(2)  Az áruk tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok jogellenesen keletkezhetnek, amennyiben – az árukra vagy az áruk bizonyos jellemzőire vonatkozó uniós harmonizációs szabályok hiányában – egy tagállam illetékes hatósága olyan nemzeti szabályokat alkalmaz az ilyen típusú, valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott árukra, amelyek előírják, hogy az áruk feleljenek meg bizonyos műszaki követelményeknek, például a megjelölésre, formára, méretre, tömegre, összetételre, kiszerelésre, címkézésre vagy csomagolásra vonatkozó követelményeknek, illetve a kiegészítő vizsgálatokra és/vagy a vizsgálatok megkettőzésére irányuló kérelemnek. Az ilyen szabályok más tagállamokban jogszerűen forgalmazott árukra való alkalmazása ellentétes lehet a Szerződés 34. és 36. cikkével, még akkor is, ha azok megkülönböztetés nélkül valamennyi árura érvényesek.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kölcsönös elismerés elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatából ered. Ezen elv szerint a tagállamok nem tilthatják meg a területükön olyan áruk értékesítését, amelyeket jogszerűen forgalmaznak valamely másik tagállamban, még akkor sem, ha az árukat eltérő műszaki szabályok szerint állították elő vagy gyártották. Ez az elv azonban nem abszolút jellegű. A tagállamok akkor ellenezhetik a máshol jogszerűen forgalomba hozott áruk piacra lépését, amennyiben az ilyen korlátozások a Szerződés 36. cikkében meghatározott, vagy egyéb közérdeken alapuló, kényszerítő indok alapján igazoltak, és az elérni kívánt céllal arányosak.

(3)  A kölcsönös elismerés elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatából ered. Ezen elv szerint a tagállamok nem tilthatják meg a területükön olyan áruk értékesítését, amelyeket jogszerűen forgalmaznak valamely másik tagállamban, még akkor sem, ha az árukat eltérő műszaki szabályok szerint állították elő vagy gyártották. Ez az elv azonban nem abszolút jellegű. A tagállamok akkor ellenezhetik a máshol jogszerűen forgalomba hozott áruk piacra lépését, amikor az ilyen korlátozások a Szerződés 36. cikkében meghatározott, vagy az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata által az áruk szabad mozgásával kapcsolatosan elismert egyéb közérdeken alapuló, kényszerítő indok alapján igazolva vannak, és az elérni kívánt céllal arányosak. Ez a rendelet előírja, hogy a piacra jutás megtagadását egyértelműen meg kell indokolni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A „közérdeken alapuló, kényszerítő indok” fogalma a Bíróság által a Szerződés 34. és 36. cikkéhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlat során kidolgozott, folyamatosan alakuló fogalom. Ez a fogalom kiterjed többek között az adóügyi ellenőrzés hatékonyságára, a kereskedelmi ügyletek tisztességességére, a fogyasztók védelmére, a környezetvédelemre, a sajtó sokszínűségének fenntartására és arra a veszélyre, hogy súlyosan sérül a társadalombiztosítási rendszer pénzügyi egyensúlya. Az ilyen kényszerítő indok – amennyiben törvényes különbségek vannak az egyes tagállamok között – igazolhatja a nemzeti szabályok illetékes hatóságok általi alkalmazását. Az ilyen határozatokat azonban kellően indokolni kell, és az arányosság elvét mindenkor tiszteletben kell tartani, figyelembe véve, hogy az illetékes hatóságok valóban a legkevésbé korlátozó intézkedést alkalmazták-e. Ezenkívül a más tagállamokban jogszerűen forgalmazott áruk tekintetében a piacra jutást korlátozó vagy megtagadó közigazgatási határozatok nem alapulhatnak pusztán azon a tényen, hogy a vizsgált áruk a tagállam által kitűzött jogszerű közérdekű célkitűzést más módon teljesítik, mint ahogyan az említett tagállamban a belföldi áruk teljesítik e célkitűzést.

(4)  A „közérdeken alapuló, kényszerítő indok” fogalma a Bíróság által a Szerződés 34. és 36. cikkéhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlat során kidolgozott, folyamatosan alakuló fogalom. Amennyiben törvényes különbségek vannak az egyes tagállamok között, azok igazolhatják a nemzeti szabályok illetékes hatóságok általi alkalmazását. A közigazgatási határozatokat azonban mindig kellően indokolni kell, jogszerűnek és megfelelőnek kell lenniük, és az arányosság elvét tiszteletben kell tartani, valamint az illetékes hatóságoknak a legkevésbé korlátozó intézkedést kell alkalmazniuk. A belső piac akadályainak csökkentése és az áruk egységes piaca működésének javítása céljából a Bizottságot és a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy kezdeményezzenek értékelési folyamatot arra vonatkozóan, hogy a nemzeti szabályok továbbra is megfelelnek-e a célnak, és nem teremtenek-e aránytalan, nem vámjellegű akadályokat. Ezenkívül a más tagállamokban jogszerűen forgalmazott áruk tekintetében a piacra jutást korlátozó vagy megtagadó közigazgatási határozatok nem alapulhatnak pusztán azon a tényen, hogy a vizsgált áruk a tagállam által kitűzött jogszerű közérdekű célkitűzést más módon teljesítik, mint ahogyan az említett tagállamban az áruk teljesítik e célkitűzést. Annak érdekében, hogy a tagállamoknak segítséget nyújtson a kölcsönös elismerés elvére vonatkozó korlátozások indokolásában, a Bizottságnak az ítélkezési gyakorlatot megvizsgáló, nem kötelező iránymutatást kell nyújtania a közérdeken alapuló kényszerítő okok fogalmáról és a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásáról. Az illetékes hatóságok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket tegyenek az iránymutatáshoz és visszajelzést adjanak azzal kapcsolatosan.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 764/2008/EK rendeletnek számos hiányossága van, ezért azt felül kell vizsgálni és meg kell szilárdítani. Az egyértelmű szabályozás érdekében e rendeletnek a 764/2008/EK rendelet helyébe kell lépnie.   E rendeletnek egyértelmű eljárásokat kell megállapítania a más tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk szabad mozgásának, valamint annak biztosítására, hogy a szabad mozgás csak akkor legyen korlátozható, ha a tagállamok ezt jogos közérdek alapján teszik, és a korlátozás arányos. Ezáltal biztosítja, hogy mind a gazdasági szereplők, mind a nemzeti hatóságok betartsák a kölcsönös elismerés elvéből fakadó, meglévő jogokat és kötelezettségeket.

(7)  A 764/2008/EK rendeletnek számos hiányossága van, ezért azt felül kell vizsgálni és meg kell szilárdítani. Az egyértelmű szabályozás érdekében e rendeletnek a 764/2008/EK rendelet helyébe kell lépnie. E rendeletnek egyértelmű eljárásokat kell megállapítania a más tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk szabad mozgásának, valamint annak biztosítására, hogy a szabad mozgás csak akkor legyen korlátozható, ha a tagállamok ezt kellően indokolt, jogos közérdek alapján teszik, és a korlátozás arányos. Ezáltal biztosítja, hogy mind a gazdasági szereplők, mind a nemzeti hatóságok betartsák a kölcsönös elismerés elvéből fakadó, meglévő jogokat és kötelezettségeket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Fontos tisztázni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó árutípusok magukban foglalják a mezőgazdasági termékeket is. A „mezőgazdasági termékek” kifejezés magában foglalja a Szerződés 38. cikkének (1) bekezdésében meghatározott halászati termékeket is.

(11)  Fontos tisztázni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó árutípusok magukban foglalják a mezőgazdasági termékeket is. A „mezőgazdasági termékek” kifejezés magában foglalja a Szerződés 38. cikkének (1) bekezdésében meghatározott halászati termékeket is. A Bizottságnak naprakészen kell tartania és – amennyiben megvalósítható – tovább kell fejlesztenie egy tájékoztató jellegű és nem kimerítő online jegyzéket, amely segít azonosítani, hogy mely típusú áruk tartoznak e rendelet hatálya alá.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ahhoz, hogy részesüljenek a kölcsönös elismerés elvéből származó előnyökből, az árukat jogszerűen kell forgalmazzák valamely másik tagállamban. Pontosítani kell, hogy ahhoz, hogy az árukat valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazottnak lehessen tekinteni, az áruknak meg kell felelniük az adott tagállamban alkalmazandó vonatkozó szabályoknak, és azokat az adott tagállamban a végfelhasználók rendelkezésére kell bocsátani.

(14)  Ahhoz, hogy részesüljenek a kölcsönös elismerés elvéből származó előnyökből, az árukat jogszerűen kell forgalmazzák valamely másik tagállamban. Pontosítani kell, hogy ahhoz, hogy az árukat valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazottnak lehessen tekinteni, az áruknak meg kell felelniük az adott tagállamban alkalmazandó vonatkozó szabályoknak, és azokat az adott tagállamban a végfelhasználók rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14 a)  A kölcsönös elismerés elvének a nemzeti hatóságok és a gazdasági szereplők körében való megismertetése érdekében a tagállamoknak nemzeti műszaki szabályaikban világos és egyértelmű „egységes piaci záradékokat” kell előírniuk, amelyek biztosítják, hogy az egyik tagállamban jogszerűen forgalmazott árukról feltételezhető legyen, hogy összeegyeztethetők egy másik tagállam nemzeti műszaki szabályaival.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Tagállamonként jelentősen eltér, hogy milyen bizonyítékra van szükség annak igazolására, hogy az árukat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban. Ez szükségtelen terheket, késedelmeket és további költségeket idéz elő a gazdasági szereplőknél, miközben akadályozza a nemzeti hatóságokat abban, hogy hozzájussanak az áruk időben történő értékeléséhez szükséges információkhoz. Ez gátolhatja a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását. Ezért elengedhetetlen megkönnyíteni a gazdasági szereplők számára annak bizonyítását, hogy áruikat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban. A gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy nyilatkozatot tehessenek, amely biztosítja, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az árukkal és az érintett másik tagállamban alkalmazandó szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos összes szükséges információval. A nyilatkozat használata nem akadályozza a nemzeti hatóságokat abban, hogy a piacra jutást korlátozó határozatot hozzanak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen határozat arányos, valamint tiszteletben tartja a kölcsönös elismerés elvét és e rendeletet.

(15)  Tagállamonként jelentősen eltér, hogy milyen bizonyítékra van szükség annak igazolására, hogy az árukat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban. Ez szükségtelen terheket, késedelmeket és további költségeket idéz elő a gazdasági szereplőknél, miközben akadályozza a nemzeti hatóságokat abban, hogy hozzájussanak az áruk időben történő értékeléséhez szükséges információkhoz. Ez gátolhatja a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását. Ezért elengedhetetlen megkönnyíteni a gazdasági szereplők számára annak bizonyítását, hogy áruikat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban. A gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy nyilatkozatot tegyenek, amely biztosítja, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az árukkal és az érintett másik tagállamban alkalmazandó szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos információkkal. Az önkéntes nyilatkozat használata nem akadályozza a nemzeti hatóságokat abban, hogy a piacra jutást korlátozó határozatot hozzanak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen határozat arányos, indokolt, valamint tiszteletben tartja a kölcsönös elismerés elvét és e rendeletet.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A gyártó vagy a gyártó képviselője felel a kölcsönös elismerési nyilatkozatban az adatok kitöltéséért, mivel a gyártó ismeri az árut a legjobban. Az az információ azonban, hogy az árukat az érintett tagállamban a végfelhasználók rendelkezésére bocsátják, a tényleges gyártó helyett inkább az importőr vagy a forgalmazó birtokában lehet. Ezért megengedhetővé kell tenni egy másik gazdasági szereplő számára, hogy a gyártó helyett kitöltse ezt az információt.

(16)  A gyártó vagy a gyártó meghatalmazott képviselője felel a kölcsönös elismerési nyilatkozatban az adatok kitöltéséért, mivel a gyártó ismeri az árut a legjobban. Az az információ azonban, hogy az árukat az érintett tagállamban a végfelhasználók rendelkezésére bocsátják, a tényleges gyártó helyett inkább az importőr vagy a forgalmazó birtokában lehet. Ezért megengedhetővé kell tenni egy másik gazdasági szereplő számára, hogy a gyártó helyett kitöltse ezt az információt, feltéve, hogy a gazdasági szereplő vállalja a felelősséget a kölcsönös elismerési nyilatkozatban megadott adatokért.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a kölcsönös elismerési nyilatkozatban szolgáltatott információk átfogóak legyenek, összehangolt szerkezetet kell meghatározni az ilyen nyilatkozatok tekintetében, amelyet a nyilatkozatot benyújtani kívánó gazdasági szereplők használhatnak.

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a kölcsönös elismerési nyilatkozatban szolgáltatott információk átfogóak és a valóságnak megfelelőek legyenek, összehangolt szerkezetet kell meghatározni az ilyen nyilatkozatok tekintetében, amelyet a nyilatkozatot benyújtani kívánó gazdasági szereplők használhatnak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A nem harmonizált területen működő vállalkozások hatékonyságának és versenyképességének növelése érdekében lehetővé kell tenni az új információs technológiák alkalmazását a kölcsönös elismerési nyilatkozat benyújtásának megkönnyítése érdekében. Ezért a gazdasági szereplőknek lehetővé kell tenni, hogy nyilatkozatukat az interneten hozzáférhetővé tegyék.

(20)  A nem harmonizált területen működő vállalkozások hatékonyságának és versenyképességének növelése érdekében lehetővé kell tenni az új információs technológiák alkalmazását a kölcsönös elismerési nyilatkozat benyújtásának megkönnyítése érdekében. Ezért a gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni és ösztönözni kell őket arra, hogy nyilatkozatukat az interneten biztonságosan hozzáférhetővé tegyék.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20 a)  A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a kölcsönös elismerési nyilatkozat formanyomtatványa és a nyilatkozat kitöltésére vonatkozó iránymutatások az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre álljanak az egységes digitális ügyfélkapun keresztül.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  A kölcsönös elismerés jól működő elve az uniós szintű harmonizáció elengedhetetlen eleme, különösen azt figyelembe véve, hogy számos terméknek vannak harmonizált és nem harmonizált vonatkozásai, miután jelentős számú, nem harmonizált vonatkozásokkal rendelkező termék van jelen a belső piacon.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Amennyiben a gyártók úgy döntenek, hogy nem alkalmazzák a kölcsönös elismerési mechanizmust, a tagállamnak kell bekérnie az áruk értékeléséhez szükségesnek ítélt információkat, kellően figyelembe véve az arányosság elvét.

(22)  Amennyiben a gazdasági szereplők úgy döntenek, hogy nem alkalmazzák a kölcsönös elismerési mechanizmust, a tagállamnak kell bekérnie az áruk értékeléséhez szükségesnek ítélt konkrét és egyértelműen meghatározott információkat, tekintettel az arányosság elvére. A nyilatkozat használata nem akadályozza a nemzeti hatóságokat abban, hogy e rendelettel összhangban a piacra jutást korlátozó határozatot hozzanak.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22 a)  A gazdasági szereplők számára megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy benyújtsák a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága által kért dokumentumokat vagy egyéb információkat, illetve hogy észrevételeket vagy érveket nyújtsanak be a szóban forgó áru értékelésével kapcsolatban.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Ameddig egy illetékes hatóság értékeli az árut annak eldöntése céljából, hogy szükséges-e vagy sem a forgalomba hozatal megtagadása vagy korlátozása, nem hozhat a forgalomba hozatalt megtiltó határozatot, kivéve amennyiben gyors beavatkozásra van szükség a felhasználók biztonsága vagy egészsége károsodásának elkerülése érdekében, illetve hogy megakadályozzák az áruk rendelkezésre bocsátását, amennyiben az ilyen áruk rendelkezésre bocsátása általánosságban tiltott a közerkölcs vagy a közbiztonság alapján, ideértve például a bűncselekmények megelőzését is.

(25)  Ameddig egy illetékes hatóság értékeli az árut annak eldöntése céljából, hogy szükséges-e vagy sem a forgalomba hozatal megtagadása vagy korlátozása, nem hozhat a forgalomba hozatalt megtiltó határozatot, kivéve amennyiben gyors beavatkozásra van szükség a felhasználók, a személyek vagy a környezet biztonsága vagy egészsége károsodásának elkerülése érdekében, illetve hogy megakadályozzák az áruk rendelkezésre bocsátását, amennyiben az ilyen áruk rendelkezésre bocsátása általánosságban tiltott a közerkölcs vagy a közbiztonság alapján, ideértve például a bűncselekmények megelőzését is.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet23 olyan akkreditálási rendszert hoz létre, amely biztosítja a megfelelőségértékelő testületek felkészültségi szintjének kölcsönös elismerését. A tagállamok illetékes hatóságai ezért nem utasíthatnak el egy akkreditált megfelelőségértékelő testület által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvet és tanúsítványt az említett testület felkészültségéhez kapcsolódó okokra hivatkozva. Továbbá a más tagállamokban már elvégzett vizsgálatok és eljárások megkettőzésének lehetőleges elkerülése érdekében a tagállamoknak a vizsgálati jelentéseket és az egyéb megfelelőségértékelő testületek által az uniós joggal összhangban kiadott tanúsítványokat is el kell fogadniuk. Az illetékes hatóságok számára elő kell írni, hogy megfelelően vegyék figyelembe a bemutatott vizsgálati jelentések vagy tanúsítványok tartalmát.

(26)  A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet23 olyan akkreditálási rendszert hoz létre, amely biztosítja a megfelelőségértékelő testületek felkészültségi szintjének kölcsönös elismerését. A tagállamok illetékes hatóságai ezért nem utasíthatnak el egy akkreditált megfelelőségértékelő testület által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvet és tanúsítványt az említett testület felkészültségéhez kapcsolódó okokra hivatkozva. Továbbá a más tagállamokban már elvégzett vizsgálatok és eljárások megkettőzésének lehetőleges elkerülése érdekében a tagállamoknak a vizsgálati jelentéseket és az egyéb megfelelőségértékelő testületek által az uniós joggal összhangban kiadott tanúsítványokat is megfelelően figyelembe kell venniük. Az illetékes hatóságok számára elő kell írni, hogy megfelelően vegyék figyelembe a bemutatott vizsgálati jelentések vagy tanúsítványok tartalmát.

__________________

__________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A tagállamok illetékes hatóságai által az e rendelet alapján hozott bármely közigazgatási határozatnak meg kell határoznia a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, hogy a gazdasági szereplők keresetet nyújthassanak be a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságnál vagy törvényszéknél. A határozatnak hivatkoznia kell az e rendeletben előírt problémamegoldó eljárásra is.

(30)  A tagállamok illetékes hatóságai által az e rendelet alapján hozott bármely közigazgatási határozatnak meg kell határoznia a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, hogy a gazdasági szereplők fellebbezést nyújthassanak be a határozat ellen vagy keresetet nyújthassanak be a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságnál vagy törvényszéknél. A közigazgatási határozatnak hivatkoznia kell arra, hogy a gazdasági szereplők használhatják a SOLVIT-hálózatot, és rendelkezésükre áll a rendeletben előírt problémamegoldó eljárás is.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A belső piaci problémamegoldó hálózat (SOLVIT) az egyes tagállamok nemzeti közigazgatása által nyújtott szolgáltatás, amelynek célja megoldást találni az állampolgárok és a vállalkozásokra számára, amennyiben a jogaikat egy másik tagállam hatóságai megsértették. A SOLVIT működését szabályozó elvek a 2013/461/EU bizottsági ajánlásban szerepelnek27.

(32)  A belső piaci problémamegoldó hálózat (SOLVIT) az egyes tagállamok nemzeti közigazgatása által nyújtott szolgáltatás, amelynek célja megoldást találni az állampolgárok és a vállalkozásokra számára, amennyiben a jogaikat egy másik tagállam hatóságai megsértették. A SOLVIT működését szabályozó elvek a 2013/461/EU bizottsági ajánlásban szerepelnek27. Minden tagállamnak és a Bizottságnak biztosítania kell egy nemzeti SOLVIT-központ létrehozását, valamint azt, hogy megfelelő emberi és pénzügyi erőforrások álljanak rendelkezésre annak biztosítására, hogy a SOLVIT-központ a 2013/461/EU ajánlásban meghatározott elvek alapján részt vegyen az európai SOLVIT-hálózatban. A Bizottság felhívja különösen a vállalkozások figyelmét a SOLVIT létezésére és arra, hogy milyen előnyökkel jár.

__________________

__________________

A Bizottság 2013/461/EU ajánlása (2013. szeptember 17.) a SOLVIT működését meghatározó elvekről (HL L 249., 2013.9.19., 249, 10. o.).

A Bizottság 2013/461/EU ajánlása (2013. szeptember 17.) a SOLVIT működését meghatározó elvekről (HL L 249., 2013.9.19., 249, 10. o.).

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A SOLVIT-rendszer hatékony bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusnak bizonyult, amely ingyenesen elérhető. Rövid határidőkkel dolgozik, és gyakorlati megoldásokat nyújt az állampolgároknak és a vállalkozásoknak, amennyiben az uniós jogaik hatóságok általi elismerése terén nehézségekbe ütköznek. Ezért a gazdasági szereplőknek először a SOLVIT-ra kell támaszkodniuk, mielőtt az e rendelet szerinti problémamegoldó mechanizmusok működésbe léphetnek. Amennyiben a gazdasági szereplő, a megfelelő SOLVIT központ és az érintett tagállamok egyetértenek a megfelelő eredményt illetően, nincs szükség további intézkedésekre.

(33)  A SOLVIT-rendszer hatékony, ingyenesen elérhető bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmussá válhat. Rövid határidőkkel dolgozik, és gyakorlati megoldásokat nyújt az állampolgároknak és a vállalkozásoknak, amennyiben az uniós jogaik hatóságok általi elismerése terén nehézségekbe ütköznek. Ezért a gazdasági szereplőknek először a SOLVIT-ra kell támaszkodniuk, mielőtt az e rendelet szerinti problémamegoldó mechanizmusok működésbe léphetnek. Amennyiben a gazdasági szereplő, a megfelelő SOLVIT központ és az érintett tagállamok egyetértenek a megfelelő eredményt illetően, nincs szükség további intézkedésekre.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Ha azonban a SOLVIT informális megközelítése sikertelennek bizonyul, és továbbra is komoly kétségek állnak fenn a közigazgatási határozat és a kölcsönös elismerés elve összeegyeztethetőségével kapcsolatban, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az érintett SOLVIT-központ kérésére megvizsgálja az ügyet, és értékelést készítsen, amelyet az illetékes nemzeti hatóságoknak figyelembe kell vennie. A Bizottság beavatkozását – a helyes hivatali magatartás európai kódexnek megfelelően – észszerű határidőkhöz kell kötni.

(34)  Ha azonban a SOLVIT informális megközelítése sikertelennek bizonyul, és továbbra is kétségek állnak fenn a közigazgatási határozat és a kölcsönös elismerés elve összeegyeztethetőségével kapcsolatban, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bármelyik SOLVIT-központ kérésére megvizsgálja az ügyet, és értékelést készítsen, amelyet az illetékes nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük. Az értékelése elvégzéséhez szükséges további információk vagy dokumentumok összegyűjtése céljából a Bizottságnak tájékoztatnia kell a megfelelő SOLVIT-központokat az érintett gazdasági szereplővel vagy illetékes hatósággal folytatott kommunikációjáról. Célszerű, hogy az értékelés befejezésekor a Bizottság véleményt adjon ki, amelyet az adott SOLVIT-központon keresztül közölni kell az érintett gazdasági szereplővel és az illetékes hatóságokkal, és amelyet figyelembe kell venni a SOLVIT-eljárás során. A Bizottság beavatkozását két hónapos határidőhöz kell kötni. A két hónapos időszak nem tartalmazza a szükségesnek tartott kiegészítő információk és dokumentumok megszerzéséhez szükséges időt. Amennyiben az ügy megoldódik e két hónapos időszak alatt, a Bizottságnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy úgy döntsön, hogy nem ad ki véleményt.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a)  Amennyiben a Bizottság értékel egy közigazgatási határozatot, fontos, hogy a gazdasági szereplők felhasználhassák ezt az értékelést, ha keresetet nyújtanak be nemzeti bíróságnál vagy törvényszéknél. Ennélfogva az e rendelet hatálya alá tartozó közigazgatási határozatok esetében a kereset nemzeti bírósághoz vagy törvényszékhez történő benyújtása nem akadályozhatja a gazdasági szereplőt abban, hogy igénybe vegye a SOLVIT-ot.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az áruk szabad mozgásának megkönnyítése érdekében a termékinformációs kapcsolattartó pontok számára elő kell írni, hogy adjanak ingyenes tájékoztatást a nemzeti műszaki szabályaikról és a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásáról. mékinformációs kapcsolattartó pontoknak megfelelő felszereltséggel és erőforrásokkal kell rendelkezniük. Az [egységes digitális ügyfélkapu – COM(2017)256] rendelettel összhangban egy weboldalon keresztül kell tájékoztatást nyújtaniuk, továbbá meg kell felelniük az említett rendeletben előírt minőségi kritériumoknak.

(37)  Az áruk szabad mozgásának megkönnyítése érdekében a termékinformációs kapcsolattartó pontok számára elő kell írni, hogy észszerű mértékig adjanak ingyenes tájékoztatást a nemzeti műszaki szabályaikról és a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásáról. mékinformációs kapcsolattartó pontoknak megfelelő felszereltséggel és erőforrásokkal kell rendelkezniük. Az [egységes digitális ügyfélkapu – COM(2017)256] rendelettel összhangban egy weboldalon keresztül kell tájékoztatást nyújtaniuk, továbbá meg kell felelniük az említett rendeletben előírt minőségi kritériumoknak.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Az illetékes hatóságok közötti együttműködés elengedhetetlen a kölcsönös elismerés elvének zökkenőmentes működéséhez, valamint a kölcsönös elismerés kultúrájának kialakításához. mékinformációs kapcsolattartó pontok és az illetékes nemzeti hatóságok számára ezért elő kell írni, hogy működjenek együtt, valamint osszák meg az információkat és a szakértelmet annak érdekében, hogy biztosítsák az elv és e rendelet helyes és következetes alkalmazását.

(38)  Az illetékes hatóságok közötti együttműködés elengedhetetlen a kölcsönös elismerés elvének zökkenőmentes működéséhez, valamint a kölcsönös elismerés kultúrájának kialakításához. mékinformációs kapcsolattartó pontok és az illetékes nemzeti hatóságok számára ezért elő kell írni, hogy működjenek együtt, valamint osszák meg az információkat és a szakértelmet annak érdekében, hogy biztosítsák az elv és e rendelet helyes és következetes alkalmazását. Az Uniónak finanszíroznia kell olyan tevékenységeket – például a képzéseket és a bevált gyakorlatok cseréjét –, amelyek célja az illetékes hatóságok közötti együttműködés fokozása.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A kölcsönös elismerés elvének megismertetése és annak biztosítása érdekében, hogy e rendeletet helyesen és következetesen alkalmazzák, az Uniónak finanszíroznia kell olyan tudatosságnövelő kampányokat és egyéb kapcsolódó tevékenységeket, amelyek célja az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők közötti bizalom és együttműködés fokozása.

(43)  A kölcsönös elismerés elvének megismertetése és annak biztosítása érdekében, hogy e rendeletet helyesen és következetesen alkalmazzák, az Uniónak finanszíroznia kell olyan tudatosságnövelő kampányokat és egyéb kapcsolódó tevékenységeket, amelyek célja az illetékes hatóságok, a szakmai szövetségek és a gazdasági szereplők közötti bizalom és együttműködés fokozása.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  E rendelet célja a belső piac működésének megerősítése a kölcsönös elismerés elve alkalmazásának javítása és az indokolatlan kereskedelmi akadályok megszüntetése révén.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet minden típusú termékre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági termékeket is, valamint azokra a valamely tagállam illetékes hatósága (a továbbiakban: a rendeltetési hely szerinti tagállam) által meghozott vagy meghozandó közigazgatási határozatokra, amelyek bármely ilyen, valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott árukra vonatkoznak, amennyiben a határozat megfelel az alábbi kritériumoknak:

(1)  E rendelet minden típusú termékre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági termékeket is, valamint azokra a valamely tagállam illetékes hatósága (a továbbiakban: a rendeltetési hely szerinti tagállam) által meghozott vagy meghozandó közigazgatási határozatokra, amelyek bármely ilyen, valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott árukra vonatkoznak, amennyiben a határozat megfelel mindkét alábbi kritériumnak:

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a rendelkezés megtiltja az érintett tagállam nemzeti piacán egy áru vagy árutípus forgalmazását, illetve (ténylegesen vagy jogilag) kötelezővé teszi a rendelkezésnek való megfelelést, minden esetben, amikor egy konkrét árut vagy árutípust az adott piacon forgalmaznak;

b)  a rendelkezés megtiltja az érintett tagállam piacán egy áru vagy árutípus forgalmazását, illetve (ténylegesen vagy jogilag) kötelezővé teszi a rendelkezésnek való megfelelést, minden esetben, amikor egy konkrét árut vagy árutípust az adott piacon forgalmaznak;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  ezen árura vagy árutípusra nézve a fogyasztókat vagy a környezetet védő egyéb követelményeket ír elő, amelyek az adott tagállam nemzeti piacán történő forgalomba hozatalt követően befolyásolják az áruk életciklusát, mint például a felhasználási feltételek, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy az ártalmatlanítás, amennyiben az ilyen feltételek jelentősen befolyásolhatják az áru vagy árutípus összetételét vagy jellegét, illetve az adott tagállam nemzeti piacán történő forgalomba hozatalát.

ii.  ezen árura vagy árutípusra nézve a fogyasztókat vagy a környezetet védő egyéb követelményeket ír elő, amelyek az adott tagállam piacán történő forgalomba hozatalt követően befolyásolják az áruk életciklusát, mint például a felhasználási feltételek, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy az ártalmatlanítás, amennyiben az ilyen feltételek jelentősen befolyásolhatják az áru vagy árutípus összetételét vagy jellegét, illetve az adott tagállam piacán történő forgalomba hozatalát.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet nem sérti az (EU) 2015/1535 irányelvet és az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a nemzeti műszaki szabályok tervezetéről elfogadásukat megelőzően értesíteni kell a Bizottságot és a tagállamokat.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 2001/95/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének d)–f) pontja vagy 8. cikkének (3) bekezdése;

a)  a 2001/95/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének d)–f) pontja és 8. cikkének (3) bekezdése;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   „valamely tagállam hazai piacán történő forgalmazás”: áru gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az adott tagállam területén található piacon értékesítés, fogyasztás vagy felhasználás céljára, ellenérték fejében vagy ingyenesen;

(2)  „valamely tagállam piacán történő forgalmazás”: áru gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az adott tagállam területén található piacon értékesítés, fogyasztás vagy felhasználás céljára, ellenérték fejében vagy ingyenesen;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „a piacra jutás korlátozása”: az áruknak az érintett tagállam nemzeti piacán történő forgalomba hozatalát megelőzően teljesítendő feltételek, illetve az áruknak az adott piacon való forgalomban tartására vonatkozó feltételek előírása, amelyek mindegyik esetben az áruknak a 2. cikk (3) bekezdése c) pontjának i. alpontjában leírtak szerinti egy vagy több jellemzőjének módosítását vagy kiegészítő vizsgálatok elvégzését teszik szükségessé;

(3)  „a piacra jutás korlátozása”: az áruknak az érintett tagállam piacán történő forgalomba hozatalát megelőzően teljesítendő feltételek, illetve az áruknak az adott piacon való forgalomban tartására vonatkozó feltételek előírása, amelyek mindegyik esetben az áruknak a 2. cikk (3) bekezdése c) pontjának i. alpontjában leírtak szerinti egy vagy több jellemzőjének módosítását vagy kiegészítő vizsgálatok elvégzését teszik szükségessé;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  annak megtiltása, hogy az árukat az érintett tagállam nemzeti piacán forgalmazzák vagy az adott piacon forgalomban hagyják;

a)  annak megtiltása, hogy az árukat az érintett tagállam piacán forgalmazzák vagy az adott piacon forgalomban hagyják;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   „előzetes engedélyezés”: valamely tagállam jogszabályai szerinti olyan közigazgatási eljárás, amelynek értelmében az adott tagállam illetékes hatóságának – egy gazdasági szereplő kérelmére – az árut hivatalosan jóvá kell hagynia, mielőtt azt az adott tagállam nemzeti piacán forgalmazni lehetne;

(5)  „előzetes engedélyezés”: valamely tagállam jogszabályai szerinti olyan közigazgatási eljárás, amelynek értelmében az adott tagállam illetékes hatóságának – egy gazdasági szereplő kérelmére – az árut hivatalosan jóvá kell hagynia, mielőtt azt az adott tagállam piacán forgalmazni lehetne;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az árut előállítja, vagy az árut megtervezteti és legyártatja, illetve a saját neve vagy védjegye alatt azt forgalmazza, vagy bármely más természetes vagy jogi személy, aki nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jegyének az árun való feltüntetésével annak gyártójaként jelöli meg magát;

(6)  „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az árut előállítja, vagy az árut megtervezteti és legyártatja, illetve a saját neve vagy védjegye alatt azt forgalmazza, az a természetes vagy jogi személy, aki oly módon módosítja az egy tagállamban már jogszerűen forgalmazott termékeket, hogy az az adott tagállamban alkalmazandó vonatkozó szabályok betartását érintheti vagy bármely más természetes vagy jogi személy, aki nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jegyének az árun – beleértve a nem gyártási folyamatból származó mezőgazdasági termékeket – való feltüntetésével annak gyártójaként jelöli meg magát;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott arra, hogy az árunak a szóban forgó nemzeti piacon való forgalmazása tekintetében a gyártó nevében eljárjon;

(7)  „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott arra, hogy az árunak a szóban forgó piacon való forgalmazása tekintetében a gyártó nevében eljárjon;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző, Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely az árut az adott tagállam nemzeti piacán forgalomba hozza;

(9)  „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző, Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely az árut az adott tagállam piacán forgalomba hozza;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  „megfelelőségértékelő szervezet”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 13. pontjában meghatározott megfelelőségértékelő szervezet;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  „súlyos veszély”: az állami hatóságok gyors beavatkozását igénylő súlyos veszély, ideértve az olyan veszélyt is, amelynek hatásai nem közvetlenek.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  A valamely tagállam (a továbbiakban: „a rendeltetési hely szerinti tagállam”) nemzeti piacán forgalomba hozott vagy forgalomba hozandó áru vagy árutípus gyártója nyilatkozatot (a továbbiakban: „kölcsönös elismerési nyilatkozat”) készíthet annak a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai felé történő igazolására, hogy az ilyen árut vagy árutípust jogszerűen forgalmazza valamely másik tagállamban.

A valamely tagállam (a továbbiakban: „a rendeltetési hely szerinti tagállam”) piacán forgalomba hozott vagy forgalomba hozandó áru vagy árutípus gyártója a kölcsönös elismerés céljából a jogszerű forgalmazásról önkéntes nyilatkozatot (a továbbiakban: „kölcsönös elismerési nyilatkozat”) készíthet az 5. cikk szerinti áruk értékelése során annak a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai felé történő igazolására, hogy az ilyen árut vagy árutípust jogszerűen forgalmazza valamely másik tagállamban.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Alternatív megoldásként a gyártó megbízhatja meghatalmazott képviselőjét, hogy a nyilatkozatot a nevében készítse el.

A gyártó megbízhatja meghatalmazott képviselőjét, hogy a nyilatkozatot a nevében készítse el, feltéve, hogy ezt a megbízás kifejezetten említi.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kölcsönös elismerési nyilatkozaton belül az áru vagy árutípus forgalmazásával kapcsolatos konkrét információkat azonban bármely gazdasági szereplő kitöltheti.

Alternatív megoldásként a kölcsönös elismerési nyilatkozatot vagy az e nyilatkozatban szereplő, az áru vagy árutípus forgalmazásával kapcsolatos konkrét információkat azonban bármely gazdasági szereplő kitöltheti, feltéve, hogy az érintett aláíró bizonyítékokkal alá tudja támasztani a nyilatkozatban szereplő információkat.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyilatkozatot az Unió valamelyik hivatalos nyelvén kell kitölteni, és amennyiben ez a nyelv nem a rendeltetési hely szerinti tagállam által megkövetelt nyelv, a gazdasági szereplőknek kell azt a rendeltetési hely szerinti tagállam által megkövetelt nyelvre vagy nyelvekre lefordíttatni.

A nyilatkozatot az Unió valamelyik hivatalos nyelvén kell kitölteni, és amennyiben ez a nyelv nem a rendeltetési hely szerinti tagállam által megkövetelt nyelv, a gazdasági szereplőknek kell azt a rendeltetési hely szerinti tagállam által megkövetelt nyelvre lefordíttatni.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A gazdasági szereplők felelősek a kölcsönös elismerési nyilatkozatban általuk megadott információk tartalmáért és pontosságáért.

(3)  A nyilatkozatot kitöltő gazdasági szereplők felelősek a kölcsönös elismerési nyilatkozatban általuk megadott információk tartalmáért és pontosságáért, beleértve a lefordított információkat is. E tekintetben a gazdasági szereplők felelősek a hamis vagy félrevezető információkat tartalmazó nyilatkozatok benyújtására vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kölcsönös elismerési nyilatkozatot a rendeltetés hely szerinti tagállam illetékes hatósága részére az 5. cikk alapján elvégzendő értékelés céljából lehet benyújtani. A nyilatkozatot papír formátumban vagy elektronikus úton is be lehet nyújtani.

(5)  A kölcsönös elismerési nyilatkozatot a rendeltetés hely szerinti tagállam illetékes hatósága részére az 5. cikk alapján elvégzendő értékelés céljából lehet benyújtani. A nyilatkozatot papíron vagy elektronikus úton is be lehet nyújtani, vagy online elérhetővé lehet tenni.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A gazdasági szereplők a nyilatkozatot elérhetővé tehetik egy weboldalon, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

(6)  Ha a gazdasági szereplők a nyilatkozatot online teszik elérhetővé, akkor a következő feltételeknek kell teljesülniük:

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az illetékes hatóság köteles a nyilatkozatot, valamint az illetékes hatóság által az abban foglalt információk ellenőrzéséhez észszerűen megkövetelt bármely bizonyítékot annak igazolására elegendőként elfogadni, hogy az árukat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban; és

a)  az illetékes hatóság köteles a nyilatkozatot, valamint az illetékes hatóság által az abban foglalt információk ellenőrzéséhez észszerűen megkövetelt alátámasztó bizonyítékot annak igazolására elegendőként elfogadni, hogy az árukat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban; és

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságához nem nyújtanak be e cikk követelményeinek megfelelően kölcsönös elismerési nyilatkozatot, az illetékes hatóság bármely gazdasági szereplőt felkérheti arra, hogy az alábbi dokumentációt és információkat nyújtsa be annak az 5. cikk szerinti értékelés céljából történő igazolása érdekében, hogy az árukat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban:

(8)  Ha a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságához nem nyújtanak be e cikk követelményeinek megfelelően kölcsönös elismerési nyilatkozatot, az illetékes hatóság az érintett gazdasági szereplőt felkérheti arra, hogy az alábbi dokumentációt és információkat nyújtsa be annak az 5. cikk szerinti értékelés céljából történő igazolása érdekében, hogy az árukat jogszerűen forgalmazzák valamely másik tagállamban:

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  bármely lényeges információ az érintett áru vagy árutípus tulajdonságairól;

a)  az értékeléshez szükséges lényeges információ az érintett áru vagy árutípus tulajdonságairól;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely lényeges információ az áru valamely másik tagállamban való jogszerű forgalmazásáról;

b)  az értékeléshez szükséges lényeges információ az áru valamely másik tagállamban való jogszerű forgalmazásáról;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  bármely egyéb olyan információ, amelyet az illetékes hatóság az értékeléshez hasznosnak ítél.

c)  egyéb olyan lényeges információ, amelyet az illetékes hatóság az értékeléshez szükségesnek ítél, feltéve, hogy ezeket a kérelmeket megfelelő indokolás támasztja alá.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Amennyiben az árura, amely tekintetében a kölcsönös elismerési nyilatkozatot benyújtják, egyúttal valamely olyan uniós jogi aktus is alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, a kölcsönös elismerési nyilatkozat belevehető az EU-megfelelőségi nyilatkozatba annak részeként.

(9)  Amennyiben az árura, amelynek tekintetében a kölcsönös elismerési nyilatkozatot benyújtják, egyúttal valamely olyan uniós jogi aktus is alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, a kölcsönös elismerési nyilatkozatot csatolni lehet az EU-megfelelőségi nyilatkozathoz.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságának kételyei merülnek fel annak az árunak a kapcsán, amelyről a gazdasági szereplő azt állítja, hogy azt jogszerűen forgalmazza valamely másik tagállamban, az illetékes hatóság haladéktalanul kapcsolatba lép a szóban forgó gazdasági szereplővel és elvégzi az áru vizsgálatát.

(1)  Amennyiben a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának alapos kételyei merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a piacán forgalmazott vagy forgalomba hozandó árukat jogszerűen forgalmazzák-e egy másik tagállamban, az illetékes hatóság haladéktalanul kapcsolatba lép az adott másik tagállam illetékes hatóságával és a szóban forgó gazdasági szereplővel és elvégzi az áru vizsgálatát.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az árut vagy az ilyen árutípust jogszerűen forgalmazzák-e valamely másik tagállamban, és ha igen, akkor az a jogos közérdek, amelyet a rendeltetési hely szerinti tagállam alkalmazandó nemzeti műszaki szabálya védeni hivatott, megfelelő védelemben részesül-e a szóban forgó áru tulajdonságaira tekintettel.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága az (1) bekezdés szerinti vizsgálat befejezését követően közigazgatási határozatot hoz az áru tekintetében, 20 munkanapon belül tájékoztatja határozatáról az (1) bekezdésben említett érintett gazdasági szereplőt, a Bizottságot és a többi tagállamot. A Bizottságnak és a többi tagállamnak szóló értesítést a 11. cikkben említett rendszer útján kell megtenni.

(3)  Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága az (1) bekezdés szerinti vizsgálat befejezését követően közigazgatási határozatot hoz az áru tekintetében, haladéktalanul és legfeljebb 15 munkanapon belül tájékoztatja határozatáról az (1) bekezdésben említett érintett gazdasági szereplőt, a Bizottságot és a többi tagállamot. A Bizottságnak és a többi tagállamnak szóló értesítést a 11. cikkben említett rendszer útján kell megtenni.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A (3) bekezdésben említett közigazgatási határozatnak kellőképpen részletes és megfelelő indoklást kell tartalmaznia annak érdekében, hogy lehetővé tegye annak vizsgálatát, hogy az összeegyeztethető-e a kölcsönös elismerés elvével és e rendelet követelményeivel.

(4)  A (3) bekezdésben említett közigazgatási határozatnak kellőképpen részletes és megfelelő indoklást kell tartalmaznia annak érdekében, hogy megkönnyítse annak vizsgálatát, hogy az összeegyeztethető-e a kölcsönös elismerés elvével és e rendelet követelményeivel.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a határozat alapjául szolgáló nemzeti műszaki szabály;

a)  a határozat alapjául szolgáló nemzeti műszaki szabály, beleértve az említett műszakiszabály-tervezet (EU) 2015/1535 irányelv szerinti bejelentésének időpontját és számát;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a határozat indoklásául szolgáló jogos közérdeken alapuló indok;

b)  a közigazgatási határozat alapjául szolgáló, a nemzeti műszaki szabály alkalmazását alátámasztó jogos közérdek;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  azt igazoló bizonyíték, hogy a határozat a kívánt célkitűzés elérésének biztosításához célszerű, és nem lépi túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

e)  annak bizonyítása, hogy a közigazgatási határozat a kívánt célkitűzés elérésének biztosításához célszerű, és nem lépi túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (3) bekezdésben említett közigazgatási határozatban meg kell határozni az érintett tagállam hatályos jogszabályai alapján rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, és az e jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó határidőket, valamint a 8. cikk szerinti eljárásra való hivatkozást is.

(6)  A (3) bekezdésben említett közigazgatási határozatban egyértelműen meg kell határozni az érintett tagállam hatályos jogszabályai alapján rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, és az e jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó határidőket, valamint a 8. cikk szerinti eljárásra való hivatkozást is.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amíg egy tagállam illetékes hatósága egy árunak az 5. cikk szerinti vizsgálatát végzi, tilos ideiglenesen felfüggesztenie az említett árunak az érintett tagállam nemzeti piacán történő forgalomba hozatalát, kivéve az alábbi helyzetek egyikében:

(1)  Amíg egy tagállam illetékes hatósága egy árunak az 5. cikk szerinti vizsgálatát végzi, ideiglenesen csak az alábbi helyzetek egyikében függesztheti fel az említett árunak az érintett tagállam piacán történő forgalomba hozatalát:

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható használat során az áru olyan súlyos kockázatot jelent – ideértve az olyan esetet is, amikor a hatások nem azonnaliak –, ami az illetékes hatóság gyors beavatkozását igényli;

a)  a rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható használat során az áru olyan súlyos kockázatot jelent a felhasználók, a személyek biztonságára vagy egészségére, illetve a környezetre – ideértve az olyan esetet is, amikor a hatások nem azonnaliak –, ami az illetékes hatóság gyors beavatkozását igényli;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az érintett árunak vagy árutípusnak az adott tagállam nemzeti piacán való forgalmazására az adott tagállamban közerkölcsi vagy közbiztonsági indokokból általános tilalom vonatkozik.

b)  az érintett árunak vagy árutípusnak az adott tagállam piacán való forgalmazására az adott tagállamban közerkölcsi vagy közbiztonsági indokokból általános tilalom vonatkozik.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti az érintett gazdasági szereplőt, a Bizottságot és a többi tagállamot az (1) bekezdés szerinti bármely felfüggesztésről. A Bizottságnak és a többi tagállamnak szóló értesítést a 11. cikkben említett rendszer útján kell megtenni. Az e cikk (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó ügyekben az értesítést műszaki vagy tudományos indoklással kell ellátni, amely igazolja, hogy az ügyet miért tekintik az adott pont hatálya alá tartozónak.

(2)  A tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti az érintett gazdasági szereplőt, a Bizottságot és a többi tagállamot az (1) bekezdés szerinti bármely felfüggesztésről. A Bizottságnak és a többi tagállamnak szóló értesítést a 11. cikkben említett rendszer útján kell megtenni. Az e cikk (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó ügyekben az értesítést részletes műszaki vagy tudományos indoklással kell ellátni, amely igazolja, hogy az áruk súlyos kockázatot jelentenek.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben az 5. cikkben említett közigazgatási határozat vagy a 6. cikkben említett ideiglenes felfüggesztés egyúttal olyan intézkedés, amelyről a 2001/95/EK általános termékbiztonsági irányelvben említett RAPEX-rendszeren keresztül értesítést kell küldeni, e rendelet értelmében a Bizottság külön értesítése nem szükséges, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

(1)  Amennyiben az 5. cikkben említett közigazgatási határozat vagy a 6. cikkben említett ideiglenes felfüggesztés egyúttal olyan intézkedés, amelyről a 2001/95/EK általános termékbiztonsági irányelvben említett RAPEX-rendszeren keresztül értesítést kell küldeni, e rendelet értelmében a Bizottság és a többi tagállam külön értesítése nem szükséges, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E cikk akkor alkalmazandó, ha egy közigazgatási határozat által érintett gazdasági szereplő a határozatot a belső piaci problémamegoldó hálózat (SOLVIT) elé terjesztette, és a SOLVIT-eljárás során a hazai SOLVIT-központ felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be véleményt az ügy megoldásának elősegítése érdekében.

(1)  E cikk akkor alkalmazandó, ha egy közigazgatási határozat által érintett gazdasági szereplő a határozatot a belső piaci problémamegoldó hálózat (SOLVIT) elé terjesztette, és a SOLVIT-eljárás során a hazai vagy a vezető SOLVIT-központ felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be véleményt az ügy megoldásának elősegítése érdekében. A hazai és a vezető SOLVIT-központ, valamint a gazdasági szereplő a Bizottság rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó dokumentumot, amely kapcsolódik a szóban forgó határozathoz. A Bizottság saját kezdeményezése alapján is véleményt nyilváníthat.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben említett kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül felveszi a kapcsolatot az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel és a szóban forgo közigazgatási határozatot meghozó illetékes hatóságokkal annak értékelése céljából, hogy a közigazgatási határozat összeegyeztethető-e a kölcsönös elismerés elvével és e rendelettel.

(2)  A Bizottság indokolatlan késedelem nélkül figyelembe veszi a SOLVIT-eljárás keretében biztosított dokumentumokat és információkat, annak értékelése céljából, hogy a közigazgatási határozat összeegyeztethető-e a kölcsönös elismerés elvével és e rendelettel. Ha a fent említett értékelés céljából további információra van szükség, a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül megkéri az illetékes SOLVIT-központot, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel és az illetékes hatóságokkal.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az értékelés befejezését követően a Bizottság véleményt adhat ki, megfogalmazva azokat az aggályokat, amelyekkel – véleménye szerint – az adott SOLVIT-ügyben foglalkozni kell, és adott esetben ajánlásokat tehet az ügy megoldásának elősegítése érdekében.

(3)  Az (1) bekezdésben említett kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül a Bizottság befejezi az értékelést és véleményt ad ki, megfogalmazva azokat az aggályokat, amelyekkel – véleménye szerint – az adott SOLVIT-ügyben foglalkozni kell, és adott esetben ajánlásokat tehet az ügy megoldásának elősegítése érdekében. A két hónapos időszak nem tartalmazza a kiegészítő információk és dokumentumok megszerzéséhez a (2) bekezdésben előírtak szerint szükséges időt.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha a (2) bekezdésben említett értékelés során a Bizottságot az ügy megoldásáról értesítik, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem ad ki véleményt.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság véleményét az (1) bekezdésben említett SOLVIT-eljárás során figyelembe kell venni.

(4)  A Bizottság véleményét a 11. cikkben említett rendszer segítségével el kell juttatni az ügyben részt vevő valamennyi félhez, valamint a tagállam piacfelügyeleti tevékenységekért felelős illetékes hatóságaihoz. A véleményt az (1) bekezdésben említett SOLVIT-eljárás során figyelembe kell venni.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A nemzeti jogorvoslati lehetőségek gazdasági szereplők általi igénybevétele nem érinti a gazdasági szereplők rendelkezésére álló azon lehetőséget, hogy alkalmazzák a SOLVIT-ot, sem pedig a hazai SOLVIT-központ azon lehetőségét, hogy az (1) bekezdésben említettek szerint véleményt kérjen.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben szükséges a (2) bekezdés alapján az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás kiegészítése, egy gazdasági szereplő vagy egy másik tagállam illetékes hatóságának kérésére a termékinformációs kapcsolattartó pontok rendelkezésre bocsátanak minden hasznos információt, például egy elektronikus példányt a konkrét árura vagy árutípusra azon a területen alkalmazandó nemzeti műszaki szabályokból, ahol az adott termékinformációs kapcsolattartó pont található, vagy egy elektronikus linket, ahol ezek a szabályok elérhetőek, valamint tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a tagállam jogszabályai szerint az adott árura vagy árutípusra vonatkozik-e előzetes engedélyezési kötelezettség.

(3)  Amennyiben szükséges a (2) bekezdés alapján az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás kiegészítése, egy gazdasági szereplő vagy egy másik tagállam illetékes hatóságának kérésére a termékinformációs kapcsolattartó pontok rendelkezésre bocsátanak minden hasznos információt, például egy elektronikus példányt a konkrét árura vagy árutípusra azon a területen alkalmazandó nemzeti műszaki szabályokból, ahol az adott termékinformációs kapcsolattartó pont található, vagy egy elektronikus linket, ahol ezek a szabályok és a nemzeti közigazgatási eljárások elérhetők, valamint tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a tagállam jogszabályai szerint az adott árura vagy árutípusra vonatkozik-e előzetes engedélyezési kötelezettség.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság létrehoz egy koordinációs csoportot (a továbbiakban: a csoport) A csoport az illetékes hatóságok képviselőiből és a tagállamok termékinformációs kapcsolattartó pontjaiból áll.

 

A csoport feladatai közé tartoznak a következők:

 

a) az információcsere, a bevált gyakorlatok és a tagállamok ellenőrzési tevékenységei egyéb vonatkozásainak elősegítése;

 

b) mékinformációs kapcsolattartó pontok működésének támogatása, illetve a határon átnyúló együttműködésük javítása;

 

c) hozzájárulás és visszajelzés nyújtása a Bizottságnak a közérdeken alapuló kényszerítő indokok és ajánlások fogalmára vonatkozó útmutatásairól, valamint legjobb gyakorlatok megosztása e rendelet következetes alkalmazásának ösztönzése érdekében;

 

d) a tisztviselők tagállamok közötti cseréjének elősegítése és összehangolása, különös tekintettel a különösen problémás ágazatokra;

 

e) a hatóságok és a vállalkozások közös képzési programjai szervezésének elősegítése és összehangolása.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságaik és a termékinformációs kapcsolattartó pontok részt vegyenek az (1) bekezdésben említett tevékenységekben.

(3)  Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot az adott tagállam csoportba delegált képviselőinek személyazonosságáról. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságaik és a termékinformációs kapcsolattartó pontok részt vegyenek az (1) bekezdésben és a (2a) bekezdésben említett tevékenységekben.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió e rendelet támogatása céljából a következő tevékenységeket finanszírozhatja:

(1)  Az Unió e rendelet támogatása céljából a következő tevékenységeket finanszírozza:

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a termékinformációs kapcsolattartó pontok közötti együttműködés megvalósítása, valamint az együttműködés műszaki és logisztikai támogatása;

d)  a bevált gyakorlatok cseréje;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság (…)-ig és azt követően ötévente az elérni kívánt célok mentén értékeli e rendeletet, és arról jelentést nyújt be az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére.

(1)  A Bizottság (…)-ig és azt követően kétévente az elérni kívánt célok mentén értékeli e rendeletet, és arról jelentést nyújt be az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1 a.  A kölcsönös elismerési nyilatkozatot kiállító gazdasági szereplő neve és címe:

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – 4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.1.   A fent leírt áru vagy árutípus megfelel az alább említett tagállamban alkalmazandó vonatkozó szabályoknak: A szóban forgó tagállamban alkalmazandó vonatkozó szabályok címe minden egyes esetre vonatkozóan:

4.1.  A fent leírt áru vagy árutípus és annak tulajdonságai megfelelnek az alább említett tagállamban alkalmazandó vonatkozó szabályoknak: A szóban forgó tagállamban alkalmazandó vonatkozó szabályok címe minden egyes esetre vonatkozóan:

(1)

  HL C ...


INDOKOLÁS

Az egységes árupiac az Európai Unió egyik legkiemelkedőbb vívmánya. Az elmélyített és méltányosabb egységes piac megteremtése az egységes piaci stratégia végrehajtásával együtt az Európai Unió egyik kulcsfontosságú politikai prioritása. Az áruk szabad mozgása érvényesül a legteljesebb mértékben az alapvető szabadságjogok közül, amely az Unió GDP-jének mintegy 25%-át és az EU-n belüli kereskedelem 75%-át adja. Az egységes árupiac azonban továbbra sem valósult meg. Ha az egységes piacon nincsenek közös szabályok, mint például az olyan termékek esetében, amelyek nem tartoznak a harmonizált uniós termékbiztonsági szabályok alá vagy csak részben tartoznak ilyen szabályok alá, akkor a kölcsönös elismerés elvét kell alkalmazni. A jelenlegi keret azonban nem bizonyult elegendőnek a kölcsönös elismerés elve következetes és hatékony alkalmazásának biztosításához.

Ezért az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjában javaslatot tett egy „árucsomagra”, amely átfogóan átalakítja és megkönnyíti majd a kölcsönös elismerés alkalmazását az egységes piacon, és ezáltal kezeli ezeket a hiányosságokat az egységes belső piac jobb működése érdekében.

A kölcsönös elismerés elve megköveteli, hogy a valamely tagállamban jogszerűen forgalmazott árukat ne tilthassák be egy másik tagállamban, kivéve, ha ez utóbbinak indokolt oka van az áruk értékesítésének betiltására vagy korlátozására. A kölcsönös elismerés olyan termékekre vonatkozik, amelyek nem vagy csak részben tartoznak az uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá, például a fogyasztási cikkek széles körére (textíliák, lábbelik, gyermekápolási cikkek, ékszerek, asztali eszközök vagy bútorok).

A kölcsönös elismerésről szóló új rendeletnek tisztáznia és egyszerűsítenie kell a vállalkozások és a nemzeti hatóságok által követendő eljárásokat, és javítania kell a kölcsönös elismerés működését.

A kölcsönös elismerésen alapuló piacra lépés csak akkor tagadható meg, ha jogos és arányos közérdek forog kockán. Szükséges továbbá a kölcsönös elismerés terjedelmének egyértelművé tétele, illetve annak világos meghatározása, hogy az mikor alkalmazandó, ami növelni fogja a vállalkozások és a nemzeti hatóságok számára a jogbiztonságot arra vonatkozóan, hogy a kölcsönös elismerés elvét mikor kell használni.

A gazdasági szereplők által kitöltendő önkéntes „kölcsönös elismerési nyilatkozatnak” segítenie kell a vállalkozásokat annak bizonyításában, hogy termékeik már megfelelnek egy másik tagállam követelményeinek, biztosítaniuk kell erről a hatóságokat és elő kell segíteniük a határokon átnyúló együttműködést. A már jogszerűen forgalmazott termékek bemutatásának megkönnyítését szolgáló nyilatkozat növeli a kölcsönös elismerés alkalmazásával kapcsolatos jogbiztonságot, és megkönnyíti annak vállalkozások általi alkalmazását.

Az igazgatási együttműködés kialakítása javítja a kommunikációt és a bizalmat a nemzeti hatóságok között, és ezáltal megkönnyíti a kölcsönös elismerés működését. A kölcsönös elismerésben résztvevők nem kommunikálnak elég megfelelően egymással. Ez gyakran azért következik be, mert a konkrét rendeletekkel kapcsolatos hatáskörök és a felelősségi körök szétszóródnak, ami megnehezíti a navigációt ezekben a – gyakran nagyon technikai – kérdésekben. Ezért a termékinformációs kapcsolattartó pontokat a kölcsönös elismerés kommunikációs csatornájaként kell megerősíteni.

Az előadó a határokon átnyúló együttműködés megerősítését javasolja egy koordinációs csoport létrehozásával, amely az illetékes hatóságok képviselőiből és a tagállamok termékinformációs kapcsolattartó pontjaiból áll.

A kölcsönös elismerésre irányuló új javaslat egy olyan problémamegoldási eljárást is bevezet, amely hatékony jogorvoslati lehetőségeket biztosít és helyreállítja a kölcsönös elismerésbe vetett bizalmat. A meglévő SOLVIT-mechanizmust kell használni fő problémamegoldási eljárásként. A SOLVIT az egyes uniós tagállamok nemzeti közigazgatási hatóságai által nyújtott szolgáltatás. Segíti a vállalkozásokat abban az esetben, ha a nemzeti hatóságok egy másik uniós tagállamban megsértik a jogaikat, törekedve arra, hogy megoldást találjon. Ily módon a SOLVIT a bírósági eljárás alternatívájaként használható a vállalkozások számára, amikor egy olyan nemzeti határozattal szembesülnek, amely megtagadja vagy korlátozza a piacra jutásukat a kölcsönös elismerés elve alapján.

A javaslatnak erősítenie kell az európai szintet és az Európai Bizottság szerepét a kölcsönös elismerésben azáltal, hogy az Európai Bizottságot kötelezi arra, hogy véleményt nyilvánítson a SOLVIT-hálózaton keresztül benyújtott ügyekről. Ezenkívül az Európai Bizottságnak szorosabb együttműködést kell folytatnia bizonyos országokkal és ágazatokkal a kölcsönös elismerés működtetése érdekében. A Bizottságnak továbbá értékelnie kell a vállalkozások és nemzeti hatóságok számára lehetséges előnyöket azáltal, hogy továbbfejleszti a kölcsönös elismerés meglévő terméklistáját, és iránymutatást ad a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásáról. Végezetül a tagállamoknak továbbra is kifejezetten elő kell írniuk a kölcsönös elismerést a nemzeti műszaki szabályaikban, de ezt érthető fogalmazással kell megtenniük. Ezért az előadó arra ösztönzi a tagállamokat, hogy illesszenek be világos és egyértelmű „egységes piaci záradékot” a nemzeti műszaki szabályokba, és dolgozzanak ki konkrét útmutatást annak használatára.

Az előadó üdvözli a javaslatot, és úgy véli, hogy az áruk kölcsönös elismerése rendszerének javítása egyszerűsíti majd a vállalkozások és a nemzeti hatóságok eljárásait, és csökkenti az üzleti vállalkozások adminisztratív terheit, lehetővé téve számukra, hogy élvezhessék az áruknak az Európai Unió egységes piacán való szabad mozgásával járó előnyöket.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése

Hivatkozások

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Benyújtás dátuma

6.9.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 30.Jogi nyilatkozat