Procedūra : 2017/0354(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0274/2018

Pateikti tekstai :

A8-0274/2018

Debatai :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0123

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 868kWORD 98k
5.9.2018
PE 620.869v04-00 A8-0274/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Ivan Štefanec

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo

(COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0796),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0005/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0274/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarčių nuostatas užtikrinamas laisvas prekių judėjimas. Tarp valstybių narių uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Šis draudimas taikomas visoms nacionalinėms priemonėms, galinčioms tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Sąjungos vidaus prekybai prekėmis. Laisvas prekių judėjimas vidaus rinkoje užtikrinamas Sąjungos lygmeniu suderinant taisykles, kuriomis nustatomi bendri reikalavimai, taikomi prekybai tam tikromis prekėmis, arba taikant abipusio pripažinimo principą prekėms ar prekių aspektams, kuriems netaikomos Sąjungos suderinimo taisyklės;

(1)  vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarčių nuostatas užtikrinamas laisvas prekių judėjimas. Tarp valstybių narių uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Šis draudimas taikomas visoms nacionalinėms priemonėms, galinčioms tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Sąjungos vidaus prekybai prekėmis. Laisvas prekių judėjimas vidaus rinkoje užtikrinamas Sąjungos lygmeniu suderinant taisykles, kuriomis nustatomi bendri reikalavimai, taikomi prekybai tam tikromis prekėmis, arba taikant abipusio pripažinimo principą prekėms ar prekių aspektams, kuriems Sąjungos suderinimo taisyklės taikomos iš dalies, kaip apibrėžė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  nesant Sąjungos suderinimo taisyklių, taikomų prekėms arba tam tikriems prekių aspektams, gali būti neteisėtai sudarytos kliūtys laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių, kai valstybės narės kompetentinga institucija kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamoms prekėms taiko nacionalines taisykles, kuriomis tokioms prekėms nustatomi tam tikri techniniai reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai, susiję su pavadinimu, forma, dydžiu, svoriu, sudėtimi, pateikimo forma, ženklinimu ir pakavimu. Tokių taisyklių taikymas kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamoms prekėms gali prieštarauti Sutarties 34 ir 36 straipsniams net ir tuo atveju, jei jos be išimties taikomos visoms prekėms;

(2)  nesant Sąjungos suderinimo taisyklių, taikomų prekėms arba tam tikriems prekių aspektams, gali būti neteisėtai sudarytos kliūtys laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių, kai valstybės narės kompetentinga institucija kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamoms prekėms taiko nacionalines taisykles, kuriomis tokioms prekėms nustatomi tam tikri techniniai reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai, susiję su pavadinimu, forma, dydžiu, svoriu, sudėtimi, pateikimo forma, ženklinimu ir pakavimu, prašymu atlikti papildomus tyrimus ir (arba) kartoti tyrimus. Tokių taisyklių taikymas kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamoms prekėms gali prieštarauti Sutarties 34 ir 36 straipsniams net ir tuo atveju, jei jos be išimties taikomos visoms prekėms;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  abipusio pripažinimo principas yra pagrįstas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Pagal šį principą valstybės narės negali drausti savo teritorijoje parduoti kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių, net jei prekės buvo pagamintos vadovaujantis kitomis techninėmis taisyklėmis. Tačiau šis principas nėra absoliutus. Valstybės narės gali prieštarauti prekybai kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamomis prekėmis, jei tokie apribojimai yra pateisinami Sutarties 36 straipsnyje nustatytais pagrindais arba kitomis svarbiomis viešojo intereso priežastimis, kurie yra proporcingi siekiamam tikslui;

(3)  abipusio pripažinimo principas yra pagrįstas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Pagal šį principą valstybės narės negali drausti savo teritorijoje parduoti kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių, net jei prekės buvo pagamintos vadovaujantis kitomis techninėmis taisyklėmis. Tačiau šis principas nėra absoliutus. Valstybės narės gali prieštarauti prekybai kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamomis prekėmis, jei tokie apribojimai yra pateisinami Sutarties 36 straipsnyje nustatytais pagrindais arba kitomis svarbiomis viešojo intereso, pripažinto Europos Teisingumo Teismo praktikoje laisvo prekių judėjimo atžvilgiu, priežastimis, kurie yra proporcingi siekiamam tikslui; Šiuo reglamentu nustatoma prievolė aiškiai pagrįsti sprendimo neleisti patekti į rinką priežastis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  svarbių viešojo intereso priežasčių sąvoka yra kintama samprata, plėtojama Teisingumo Teismo praktikoje, susijusioje su Sutarties 34 ir 36 straipsniais. Ši sąvoka apima, inter alia, fiskalinės priežiūros veiksmingumą, komercinių sandorių sąžiningumą, vartotojų apsaugą, aplinkos apsaugą, spaudos įvairovės išsaugojimą ir rimto socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros sutrikdymo pavojų. Kai valstybėse narėse yra pagrįstų skirtumų, šiomis svarbiomis priežastimis gali būti pateisinamos kompetentingų institucijų taikomos nacionalinės taisyklės. Tačiau tokie sprendimai turi būti tinkamai pagrįsti ir visuomet turi būti laikomasi proporcingumo principo atsižvelgiant į tai, ar kompetentinga institucija tikrai priėmė mažiausiai ribojantį sprendimą. Be to, administraciniai sprendimai riboti arba neleisti patekti į rinką teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamoms prekėms neturi būti grindžiami vien tik tuo, kad vertinamos prekės prisideda prie teisėto viešojo tikslo, kurio siekia valstybė narė, kitu būdu nei valstybės narės vidaus prekės;

(4)  svarbių viešojo intereso priežasčių sąvoka yra kintama samprata, plėtojama Teisingumo Teismo praktikoje, susijusioje su Sutarties 34 ir 36 straipsniais. Kai valstybėse narėse yra pagrįstų skirtumų, jos gali pateisinti, kodėl kompetentingos institucijos taiko nacionalines taisykles. Tačiau administraciniai sprendimai turi būti visada tinkamai pagrįsti, teisėti ir tinkami, be to, visuomet turi būti visapusiškai laikomasi proporcingumo principo, o kompetentinga institucija privalo priimti mažiausiai ribojantį sprendimą. Siekiant sumažinti vidaus rinkos kliūtis ir pagerinti bendrosios prekių rinkos veikimą, Komisija ir valstybės narės yra raginamos inicijuoti vertinimo procesą, kad būtų nustatyta, ar visos nacionalinės taisyklės tebeatitinka paskirtį ir jomis nesukuriamos neproporcingos netarifinės kliūtys. Be to, administraciniai sprendimai riboti arba neleisti patekti į rinką teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamoms prekėms neturi būti grindžiami vien tik tuo, kad vertinamos prekės prisideda prie teisėto viešojo tikslo, kurio siekia valstybė narė, kitu būdu nei valstybės narės vidaus prekės. Kad valstybėms narėms būtų lengviau atlikti užduotį pagrįsti abipusio pripažinimo principo apribojimus, Komisija turėtų pateikti neprivalomas gaires, kuriose būtų apžvelgiama teismo praktika dėl svarbių viešojo intereso priežasčių sąvokos ir dėl abipusio pripažinimo principo taikymo būdų. Kompetentingos institucijos turėtų sugebėti ir turėti galimybę prisidėti prie gairių rengimo ir teikti grįžtamąją informaciją apie jas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Reglamente (EB) Nr. 764/2008 yra keletas trūkumų ir todėl jis turėtų būtų peržiūrėtas ir patobulintas. Siekiant aiškumo, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 turėtų būti pakeistas šiuo reglamentu. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos aiškios procedūros, kuriomis užtikrinamas kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių laisvas judėjimas ir tai, kad laisvas judėjimas galėtų būti ribojamas tik jei valstybė narė turi teisėtų viešojo intereso priežasčių taip daryti ir ribojimas būtų proporcingas. Juo užtikrinama, kad ir ekonominės veiklos vykdytojai, ir nacionalinės valdžios institucijos paisytų esamų teisių ir iš abipusio pripažinimo principo kylančių įsipareigojimų;

(7)  Reglamente (EB) Nr. 764/2008 yra keletas trūkumų ir todėl jis turėtų būtų peržiūrėtas ir patobulintas. Siekiant aiškumo, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 turėtų būti pakeistas šiuo reglamentu. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos aiškios procedūros, kuriomis užtikrinamas kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių laisvas judėjimas ir tai, kad laisvas judėjimas galėtų būti ribojamas tik jei valstybė narė turi deramai pagrįstų teisėtų viešojo intereso priežasčių taip daryti ir ribojimas būtų proporcingas. Juo užtikrinama, kad ir ekonominės veiklos vykdytojai, ir nacionalinės valdžios institucijos paisytų esamų teisių ir iš abipusio pripažinimo principo kylančių įsipareigojimų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  svarbu patikslinti, jog prekių rūšys, kurioms taikomas šis reglamentas, apima ir žemės ūkio produktus. Žemės ūkio produktų sąvoka apima žuvininkystės produktus, kaip numatyta Sutarties 38 straipsnio 1 dalyje;

(11)  svarbu patikslinti, jog prekių rūšys, kurioms taikomas šis reglamentas, apima ir žemės ūkio produktus. Žemės ūkio produktų sąvoka apima žuvininkystės produktus, kaip numatyta Sutarties 38 straipsnio 1 dalyje; Komisija turėtų išsaugoti ir, jei įmanoma, toliau plėtoti orientacinį ir nebaigtinį internete atnaujinamą sąrašą, skirtą padėti nustatyti, kurių rūšių prekėms taikomas šis reglamentas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tam, kad būtų galima taikyti abipusio pripažinimo principą, prekės turi būti teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje. Reikėtų patikslinti, kad tam, jog būtų laikoma, kad prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje, prekės turi atitikti toje valstybėje narėje taikytinas atitinkamas taisykles ir jos turi būti tiekiamos galutiniams naudotojams toje valstybėje narėje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  siekiant didinti nacionalinių valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų informuotumą apie abipusio pripažinimo principą, valstybės narės skatinamos savo nacionalinėse techninėse taisyklėse numatyti aiškias ir nedviprasmiškas „bendrosios rinkos sąlygas“, kuriomis būtų užtikrinama, kad vienoje valstybėje narėje teisėtai parduodamos prekės būtų laikomos atitinkančiomis kitos valstybės narės nacionalines technines taisykles;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  įrodymai, kurių reikalaujama siekiant įrodyti, jog prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje, skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi. Dėl to ekonominės veiklos vykdytojams atsiranda bereikalinga našta, vėlavimas ir papildomos sąnaudos, o nacionalinės valdžios institucijos negauna informacijos, būtinos laiku įvertinti prekes. Tai gali trukdyti taikyti abipusio pripažinimo principą. Todėl labai svarbu, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų lengviau įrodyti, jog jų prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje. Ekonominės veiklos vykdytojai turėtų galėti pasinaudoti savideklaracijos procesu, kuris kompetentingoms institucijoms turėtų suteikti visą reikalingą informaciją apie prekes ir apie jų atitiktį toje kitoje valstybėje narėje taikytinoms taisyklėms. Deklaracija neužkerta kelio nacionalinėms valdžios institucijoms priimti sprendimą riboti patekimą į rinką, jei toks sprendimas yra proporcingas ir juo paisoma abipusio pripažinimo principo ir šio reglamento;

(15)  įrodymai, kurių reikalaujama siekiant įrodyti, jog prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje, skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi. Dėl to ekonominės veiklos vykdytojams atsiranda bereikalinga našta, vėlavimas ir papildomos sąnaudos, o nacionalinės valdžios institucijos negauna informacijos, būtinos laiku įvertinti prekes. Tai gali trukdyti taikyti abipusio pripažinimo principą. Todėl labai svarbu, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų lengviau įrodyti, jog jų prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje. Ekonominės veiklos vykdytojai turėtų pasinaudoti savideklaracijos procesu, kuris kompetentingoms institucijoms turėtų suteikti informaciją apie prekes ir apie jų atitiktį toje kitoje valstybėje narėje taikytinoms taisyklėms. Savanoriška deklaracija neužkerta kelio nacionalinėms valdžios institucijoms priimti sprendimą riboti patekimą į rinką, jei toks sprendimas yra proporcingas ir pagrįstas ir juo paisoma abipusio pripažinimo principo ir šio reglamento;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  gamintojas arba gamintojo atstovas turėtų būti atsakingas už informacijos pateikimą abipusio pripažinimo deklaracijoje, kadangi gamintojas turi daugiausia žinių apie prekes. Tačiau informaciją apie tai, kad prekės tiekiamos galutiniams naudotojams atitinkamoje valstybėje narėje, gali turėti importuotojas arba platintojas, o ne faktinis gamintojas. Todėl turėtų būti leidžiama kitam ekonominės veiklos vykdytojui nei gamintojas pateikti šią informaciją;

(16)  gamintojas arba gamintojo įgaliotas atstovas turėtų būti atsakingas už informacijos pateikimą abipusio pripažinimo deklaracijoje, kadangi gamintojas turi daugiausia žinių apie prekes. Tačiau informaciją apie tai, kad prekės tiekiamos galutiniams naudotojams atitinkamoje valstybėje narėje, gali turėti importuotojas arba platintojas, o ne faktinis gamintojas. Todėl turėtų būti leidžiama kitam ekonominės veiklos vykdytojui nei gamintojas pateikti šią informaciją su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas prisiimtų atsakomybę už informaciją, pateiktą abipusio pripažinimo deklaracijoje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, jog abipusio pripažinimo deklaracijoje pateikta informacija būtų išsami, turėtų būti nustatyta tokių deklaracijų suderinta struktūra, kad ja galėtų naudotis tokias deklaracijas teikti norintys ekonominės veiklos vykdytojai;

(18)  siekiant užtikrinti, jog abipusio pripažinimo deklaracijoje pateikta informacija būtų išsami ir teisinga, turėtų būti nustatyta tokių deklaracijų suderinta struktūra, kad ja galėtų naudotis tokias deklaracijas teikti norintys ekonominės veiklos vykdytojai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant pagerinti nesuderintoje srityje veikiančių įmonių veiksmingumą ir konkurencingumą, turėtų būti galimybė pasinaudoti naujomis informacinėmis technologijomis, kurios palengvintų abipusio pripažinimo deklaracijų teikimą. Todėl ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti galimybę teikti deklaracijas internetu;

(20)  siekiant pagerinti nesuderintoje srityje veikiančių įmonių veiksmingumą ir konkurencingumą, turėtų būti galimybė pasinaudoti naujomis informacinėmis technologijomis, kurios palengvintų abipusio pripažinimo deklaracijų teikimą. Todėl ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti galimybę ir būti skatinami saugiai teikti deklaracijas internetu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Komisija turėtų užtikrinti, kad Bendruosiuose skaitmeniniuose vartuose visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis būtų pateikiama abipusio pripažinimo deklaracijos forma ir atitinkamos deklaracijos pildymo gairės.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  gerai veikiantis abipusio pripažinimo principas yra itin svarbus suderinimą ES lygmeniu papildantys veiksnys, ypač atsižvelgiant į tai, kad daug produktų turi ir suderintų, ir nesuderintų aspektų, ir į tai, kad vidaus rinkoje yra labai daug produktų, kurie turi nesuderintų aspektų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  jei gamintojai nusprendžia nepasinaudoti abipusio pripažinimo deklaracijos mechanizmu, valstybė narė turėtų galėti prašyti pateikti informaciją, kurią ji mano esant reikalingą įvertinti prekėms, tinkamai atsižvelgiant į proporcingumo principą;

(22)  jei ekonominės veiklos vykdytojai nusprendžia nepasinaudoti abipusio pripažinimo deklaracijos mechanizmu, valstybė narė turėtų prašyti pateikti konkrečią aiškiai apibrėžtą informaciją, kurią ji mano esant reikalingą įvertinti prekėms, laikantis proporcingumo principo. Naudojimasis deklaracija neužkerta kelio nacionalinėms valdžios institucijoms priimti sprendimą riboti patekimą į rinką pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  ekonominės veiklos vykdytojui turėtų būti suteikta pakankamai laiko, per kurį jis turi pateikti dokumentus arba kitą informaciją, kurią pateikti prašo paskirties valstybės narės kompetentinga institucija, arba pateikti pastabas arba argumentus, susijusius su konkrečių prekių vertinimu;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  nors kompetentinga institucija įvertina prekes prieš priimdama sprendimą, ar leisti joms patekti į rinką arba riboti jų patekimą, ar ne, ji neturėtų galėti priimti sprendimų, kuriais laikinai sustabdomas patekimas į rinką, išskyrus atvejus, kai reikia skubiai imtis veiksmų siekiant, kad nebūtų pakenkta naudotojų saugai ir sveikatai arba neleisti tiekti prekių rinkai, jei tokių prekių tiekimas rinkai yra apskritai draudžiamas dėl visuomenės dorovės ar saugumo priežasčių, įskaitant, pavyzdžiui, nusikalstamumo prevenciją;

(25)  nors kompetentinga institucija įvertina prekes prieš priimdama sprendimą, ar leisti joms patekti į rinką arba riboti jų patekimą, ar ne, ji neturėtų galėti priimti sprendimų, kuriais laikinai sustabdomas patekimas į rinką, išskyrus atvejus, kai reikia skubiai imtis veiksmų siekiant, kad nebūtų pakenkta naudotojų ar gyventojų saugai ar sveikatai arba aplinkai, arba neleisti tiekti prekių rinkai, jei tokių prekių tiekimas rinkai yra apskritai draudžiamas dėl visuomenės dorovės ar saugumo priežasčių, įskaitant, pavyzdžiui, nusikalstamumo prevenciją;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200823 nustatyta akreditavimo sistema, užtikrinanti abipusį atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos lygmens pripažinimą. Todėl valstybių narių kompetentingos institucijos neturėtų atmesti bandymų ataskaitų ir pažymėjimų, kuriuos išdavė akredituota atitikties vertinimo įstaiga, dėl su tos įstaigos kompetencija susijusių priežasčių. Be to, siekiant kuo labiau išvengti bandymų ir procedūrų, kurios jau atliktos kitoje valstybėje narėje, dubliavimo, valstybės narės taip pat turėtų priimti kitų atitikties vertinimo įstaigų pagal Sąjungos teisę išduotas bandymų ataskaitas ir pažymėjimus. Turėtų būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos deramai atsižvelgtų į pateiktų bandymų ataskaitų ar pažymėjimų turinį;

(26)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200823 nustatyta akreditavimo sistema, užtikrinanti abipusį atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos lygmens pripažinimą. Todėl valstybių narių kompetentingos institucijos neturėtų atmesti bandymų ataskaitų ir pažymėjimų, kuriuos išdavė akredituota atitikties vertinimo įstaiga, dėl su tos įstaigos kompetencija susijusių priežasčių. Be to, siekiant kuo labiau išvengti bandymų ir procedūrų, kurios jau atliktos kitoje valstybėje narėje, dubliavimo, valstybės narės turėtų deramai atsižvelgti į kitų atitikties vertinimo įstaigų pagal Sąjungos teisę išduotas bandymų ataskaitas ir pažymėjimus. Turėtų būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos deramai atsižvelgtų į pateiktų bandymų ataskaitų ar pažymėjimų turinį;

__________________

__________________

23 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

23 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  visuose valstybių narių kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą priimtuose administraciniuose sprendimuose turėtų būti nurodytos galimos teisių gynimo priemonės, kad ekonominės veiklos vykdytojas galėtų kreiptis į kompetentingą teismą arba tribunolą. Sprendime taip pat turėtų būti nurodyta šiame reglamente numatyta problemų sprendimo procedūra;

(30)  visuose valstybių narių kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą priimtuose administraciniuose sprendimuose turėtų būti nurodytos galimos teisių gynimo priemonės, kad ekonominės veiklos vykdytojas galėtų apskųsti sprendimą arba kreiptis į kompetentingą teismą arba tribunolą. Administraciniame sprendime taip pat turėtų būti nurodyta galimybė ekonominės veiklos vykdytojams naudotis tinklu SOLVIT arba taikyti šiame reglamente numatytą problemų sprendimo procedūrą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) yra kiekvienos valstybės narės nacionalinės administracijos teikiama paslauga, kuria siekiama rasti sprendimus piliečiams ir įmonėms, kai jų teises pažeidžia kitos valstybės narės valdžios institucijos. SOLVIT veikimą reglamentuojantys principai išdėstyti Komisijos rekomendacijoje 2013/461/ES27;

(32)  Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklas (SOLVIT) yra kiekvienos valstybės narės nacionalinės administracijos teikiama paslauga, kuria siekiama rasti sprendimus piliečiams ir įmonėms, kai jų teises pažeidžia kitos valstybės narės valdžios institucijos. SOLVIT veikimą reglamentuojantys principai išdėstyti Komisijos rekomendacijoje 2013/461/ES27. Kiekviena valstybė narė ir Komisija turi užtikrinti, kad būtų įsteigtas nacionalinis SOLVIT centras ir kad jis būtų aprūpintas tinkamais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais, siekiant užtikrinti, kad SOLVIT centras dalyvautų Europos SOLVIT tinklo veikloje remiantis Rekomendacijoje 2013/461/ES nustatytais principais. Komisija turėtų didinti informuotumą, visų pirma įmonių, apie SOLVIT egzistavimą ir jo naudą;

__________________

__________________

27 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija 2013/461/ES dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2013 9 19, p. 10).

27 2013 m. rugsėjo 17 d. Komisijos rekomendacija 2013/461/ES dėl SOLVIT principų (OL L 249, 2013 9 19, p. 10).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  SOLVIT sistema pasirodė esantis nemokamai veikiantis veiksmingas neteisminis problemų sprendimo mechanizmas. Jis veikia sparčiai ir siūlo pragmatiškus sprendimus piliečiams ir įmonėms, kurie patiria sunkumų siekdami, kad valdžios institucijos pripažintų jų Sąjungoje galiojančias teises. Todėl ekonominės veiklos vykdytojai pirmiausia turėtų pasitelkti SOLVIT prieš tai, kai galima būtų aktyvuoti pagal šį reglamentą numatytą problemų sprendimo mechanizmą. Kai ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkamas SOLVIT centras ir susijusios valstybės narės sutinka dėl atitinkamo sprendimo, turėtų nebereikėti tolesnių veiksmų;

(33)  SOLVIT sistema gali būti veiksmingu nemokamu neteisminiu problemų sprendimo mechanizmu. Ji veikia sparčiai ir siūlo pragmatiškus sprendimus piliečiams ir įmonėms, kurie patiria sunkumų siekdami, kad valdžios institucijos pripažintų jų Sąjungoje galiojančias teises. Todėl ekonominės veiklos vykdytojai pirmiausia turėtų pasitelkti SOLVIT prieš tai, kai galima būtų aktyvuoti pagal šį reglamentą numatytą problemų sprendimo mechanizmą. Kai ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkamas SOLVIT centras ir susijusios valstybės narės sutinka dėl atitinkamo sprendimo, turėtų nebereikėti tolesnių veiksmų;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  tačiau kai neformalių SOLVIT metodų taikymas yra nesėkmingas ir tebėra rimtų abejonių dėl administracinio sprendimo suderinamumo su abipusio pripažinimo principu, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai išnagrinėti atvejį ir atlikti vertinimą, į kurį turi atsižvelgti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos SOLVIT centro prašymu. Komisija veiksmų turi imtis per pagrįstą laikotarpį laikydamasi Europos gero administracinio elgesio kodekso;

(34)  tačiau kai neformalių SOLVIT metodų taikymas yra nesėkmingas ir tebėra abejonių dėl administracinio sprendimo suderinamumo su abipusio pripažinimo principu, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai išnagrinėti atvejį ir atlikti vertinimą, į kurį turi atsižvelgti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos bet kokio iš SOLVIT centrų prašymu. Siekdama surinkti papildomą informaciją arba dokumentus, būtinus Komisijos atliekamam vertinimui užbaigti, Komisija turėtų informuoti atitinkamus SOLVIT centrus apie savo ryšius su atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju arba atitinkama kompetentinga institucija. Atlikdama vertinimą Komisija turėtų pateikti nuomonę, kuri per atitinkamą SOLVIT centrą turi būti perduota atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ir kompetentingoms institucijoms, ir į ją turi būti atsižvelgiama vykdant SOLVIT procedūrą. Komisija veiksmų turėtų imtis per du mėnesius. Šis dviejų mėnesių laikotarpis neapima laiko, reikalingo papildomai informacijai ir dokumentams, kurie gali būti laikomi reikalingais, gauti. Jei klausimas išsprendžiamas per šį dviejų mėnesių laikotarpį, Komisija turėtų turėti galimybę nuspręsti nuomonės neteikti;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  kai Komisija įvertina administracinį sprendimą, svarbu, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasinaudoti tokiu įvertinimu, jei pateikia ieškinius nacionaliniame teisme ar tribunole. Todėl, visų pirma administracinių sprendimų pagal šį reglamentą atveju, pateikus ieškinį nacionaliniame teisme ar tribunole, ekonominės veiklos vykdytojams neturėtų būti neleidžiama naudotis SOLVIT;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  siekiant sudaryti palankias sąlygas laisvam prekių judėjimui gaminių kontaktiniai centrai turėtų nemokamai teikti informaciją apie jų nacionalines technines taisykles ir abipusio pripažinimo principo taikymą. Gaminių kontaktiniai centrai turėtų turėti tinkamą įrangą ir išteklių. Pagal reglamentą [Bendrieji skaitmeniniai vartai – COM(2017) 256] jie turėtų teikti informaciją interneto svetainėje ir jiems turėtų būti taikomi tuo reglamentu nustatyti kokybės kriterijai;

(37)  siekiant sudaryti palankias sąlygas laisvam prekių judėjimui gaminių kontaktiniai centrai turėtų nemokamai iki pagrįsto lygio teikti informaciją apie jų nacionalines technines taisykles ir abipusio pripažinimo principo taikymą. Gaminių kontaktiniai centrai turėtų turėti tinkamą įrangą ir išteklių. Pagal reglamentą [Bendrieji skaitmeniniai vartai – COM(2017) 256] jie turėtų teikti informaciją interneto svetainėje ir jiems turėtų būti taikomi tuo reglamentu nustatyti kokybės kriterijai;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimas yra labai svarbus tam, kad sklandžiai veiktų abipusio pripažinimo principas ir būtų sukurta abipusio pripažinimo kultūra. Todėl gaminių kontaktiniai centrai ir nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija bei ekspertinėmis žiniomis, kad būtų užtikrintas teisingas ir nuoseklus principo ir šio reglamento taikymas;

(38)  kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimas yra labai svarbus tam, kad sklandžiai veiktų abipusio pripažinimo principas ir būtų sukurta abipusio pripažinimo kultūra. Todėl gaminių kontaktiniai centrai ir nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija bei ekspertinėmis žiniomis, kad būtų užtikrintas teisingas ir nuoseklus principo ir šio reglamento taikymas. Sąjunga turėtų finansuoti veiklą, kuria siekiama sustiprinti šį kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, pvz., mokymus ir keitimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  siekiant didinti informuotumą apie abipusio pripažinimo principą ir užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas teisingai ir nuosekliai, Sąjunga turėtų finansuoti informuotumo didinimo kampanijas ir kitą susijusią veiklą, skirtą kompetentingų institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo stiprinimui;

(43)  siekiant didinti informuotumą apie abipusio pripažinimo principą ir užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas teisingai ir nuosekliai, Sąjunga turėtų finansuoti informuotumo didinimo kampanijas ir kitą susijusią veiklą, skirtą kompetentingų institucijų, verslo asociacijų ir ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo stiprinimui;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Šiuo reglamentu siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą tobulinant abipusio pripažinimo principo taikymą ir šalinant nepagrįstas prekybos kliūtis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas visų rūšių prekėms, įskaitant žemės ūkio produktus, ir administraciniams sprendimams, kuriuos dėl visų tokių kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių priima arba turi priimti valstybės narės (paskirties valstybė narė) kompetentinga institucija, kai sprendimas atitinka toliau išvardytus kriterijus:

1.  Šis reglamentas taikomas visų rūšių prekėms, įskaitant žemės ūkio produktus, ir administraciniams sprendimams, kuriuos dėl visų tokių kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių priima arba turi priimti valstybės narės (paskirties valstybė narė) kompetentinga institucija, kai sprendimas atitinka abu iš toliau išvardytų kriterijų:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nuostata arba uždraudžiama tiekti prekes arba prekių rūšį tos valstybės narės vidaus rinkai, arba nustatoma, kad nuostata tampa privaloma de facto ar de jure, kai prekės arba tam tikros rūšies prekės tiekiamos tai rinkai;

b)  nuostata arba uždraudžiama tiekti prekes arba prekių rūšį tos valstybės narės rinkai, arba nustatoma, kad nuostata tampa privaloma de facto ar de jure, kai prekės arba tam tikros rūšies prekės tiekiamos tai rinkai;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  toms prekėms ar tos rūšies prekėms nustatomi kiti reikalavimai, kurie nustatomi siekiant apsaugoti vartotojus arba aplinką ir kurie turi įtakos prekių gyvavimo ciklui po jų pateikimo tos valstybės narės vidaus rinkai, kaip antai naudojimo, perdirbimo, pakartotinio naudojimo arba pašalinimo sąlygos, kai tokios sąlygos gali turėti didelį poveikį arba prekių ar prekių rūšies sudėčiai arba pobūdžiui, arba galimybėms tiekti jas tos valstybės narės vidaus rinkai.

ii)  toms prekėms ar tos rūšies prekėms nustatomi kiti reikalavimai, kurie nustatomi siekiant apsaugoti vartotojus arba aplinką ir kurie turi įtakos prekių gyvavimo ciklui po jų pateikimo tos valstybės narės rinkai, kaip antai naudojimo, perdirbimo, pakartotinio naudojimo arba pašalinimo sąlygos, kai tokios sąlygos gali turėti didelį poveikį arba prekių ar prekių rūšies sudėčiai arba pobūdžiui, arba galimybėms tiekti jas tos valstybės narės rinkai.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis reglamentas nedaro poveikio Direktyvai (ES) 2015/1535 ir prievolei pranešti Komisijai ir valstybėms narės apie nacionalines technines taisykles prieš jas priimant.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio 1 dalies d–f punktai ar 8 straipsnio 3 dalis;

a)  Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio 1 dalies d–f punktai ir 8 straipsnio 3 dalis;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  tiekimas valstybės narės vidaus rinkai – prekių, skirtų platinti, vartoti ar naudoti vidaus rinkoje valstybės narės teritorijoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

2)  tiekimas valstybės narės rinkai – prekių, skirtų platinti, vartoti ar naudoti vidaus rinkoje valstybės narės teritorijoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  patekimo į rinką ribojimas – sąlygų, kurios turi būti įvykdytos, kad būtų galima tiekti prekes atitinkamos valstybės narės vidaus rinkai, arba prekių pardavimo toje rinkoje sąlygų nustatymas, dėl kurio bet kuriuo atveju reikia keisti vieną ar kelias tų prekių charakteristikas, kaip apibūdinta 2 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktyje, arba atlikti papildomus bandymus;

3)  patekimo į rinką ribojimas – sąlygų, kurios turi būti įvykdytos, kad būtų galima tiekti prekes atitinkamos valstybės narės rinkai, arba prekių pardavimo toje rinkoje sąlygų nustatymas, dėl kurio bet kuriuo atveju reikia keisti vieną ar kelias tų prekių charakteristikas, kaip apibūdinta 2 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktyje, arba atlikti papildomus bandymus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  draudimas tiekti prekes atitinkamos valstybės narės vidaus rinkai arba jas parduoti toje rinkoje;

a)  draudimas tiekti prekes atitinkamos valstybės narės rinkai arba jas parduoti toje rinkoje;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  išankstinis leidimas – pagal valstybės narės teisę nustatyta administracinė procedūra, pagal kurią tos valstybės narės kompetentinga institucija turi, remdamasi ekonominės veiklos vykdytojo paraiška, suteikti oficialų leidimą prieš tai, kai galima pradėti tiekti prekes tos valstybės narės vidaus rinkai;

5)  išankstinis leidimas – pagal valstybės narės teisę nustatyta administracinė procedūra, pagal kurią tos valstybės narės kompetentinga institucija turi, remdamasi ekonominės veiklos vykdytojo paraiška, suteikti oficialų leidimą prieš tai, kai galima pradėti tiekti prekes tos valstybės narės rinkai;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina prekes arba užsako jas suprojektuoti ar pagaminti ir jas parduoda savo vardu, pavadinimu arba naudodamas savo prekių ženklą, arba bet koks kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris suteikdamas prekėms savo vardą, pavadinimą, prekių ženklą arba kitą skiriamąjį ženklą, prisistato kaip gamintojas;

6)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina prekes arba užsako jas suprojektuoti ar pagaminti ir jas parduoda savo vardu, pavadinimu arba naudodamas savo prekių ženklą, arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris pakeičia valstybėje narėje jau teisėtai parduodamas prekes taip, kad galimas poveikis toje valstybėje narėje taikomų atitinkamų taisyklių laikymuisi, arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris, suteikdamas prekėms (įskaitant žemės ūkio produktus, kurie nebuvo gauti gamybos proceso metu) savo vardą, pavadinimą, prekių ženklą arba kitą skiriamąjį ženklą, prisistato kaip tų prekių gamintojas;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam gamintojas suteikė rašytinį įgaliojimą veikti gamintojo vardu tiekiant prekes atitinkamai vidaus rinkai;

7)  įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam gamintojas suteikė rašytinį įgaliojimą veikti gamintojo vardu tiekiant prekes atitinkamai rinkai;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  platintojas – Sąjungoje įsisteigęs, tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia prekes atitinkamos valstybės narės vidaus rinkai, išskyrus gamintoją ar importuotoją;

9)  platintojas – Sąjungoje įsisteigęs, tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia prekes atitinkamos valstybės narės rinkai, išskyrus gamintoją ar importuotoją;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)  atitikties vertinimo įstaiga – atitikties vertinimo įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b)  didelė rizika – bet kokia didelė rizika, įskaitant ir tokią, kurios poveikis nėra tiesioginis, kai yra reikalingas skubus valstybės institucijų įsikišimas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prekių arba tam tikros rūšies prekių, kurios tiekiamos arba bus tiekiamos valstybės narės vidaus rinkai (toliau – paskirties valstybė narė) gamintojas gali parengti deklaraciją (toliau – abipusio pripažinimo deklaracija), siekdamas įrodyti paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai, kad prekės arba tos rūšies prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje.

Prekių arba tam tikros rūšies prekių, kurios tiekiamos arba bus tiekiamos valstybės narės vidaus rinkai (toliau – paskirties valstybė narė) gamintojas gali parengti savanorišką teisėto pardavimo deklaraciją dėl abipusio pripažinimo (toliau – abipusio pripažinimo deklaracija), siekdamas įrodyti paskirties valstybės narės kompetentingoms institucijoms, joms atliekant prekių vertinimą pagal 5 straipsnį, kad prekės arba tos rūšies prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas taip pat gali įgalioti savo įgaliotąjį atstovą parengti deklaraciją jo vardu.

Gamintojas gali įgalioti savo įgaliotąjį atstovą parengti deklaraciją jo vardu, jei įgaliojimuose tai aiškiai nurodoma.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vis dėlto abipusio pripažinimo deklaracijoje konkrečią informaciją, susijusią su prekių ar prekių rūšies pardavimu, gali įrašyti bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas.

Kita galimybė būtų tokia: pildyti abipusio pripažinimo deklaraciją arba įrašyti toje deklaracijoje konkrečią informaciją, susijusią su prekių ar prekių rūšies pardavimu, vis dėlto gali bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, su sąlyga, kad atitinkamas pasirašantis asmuo gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių deklaracijoje pateiktą informaciją.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deklaracija pildoma viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų ir, jeigu ta kalba nėra paskirties valstybės narės reikalaujama kalba, ekonominės veiklos vykdytojas išverčia ją į paskirties valstybės narės reikalaujamą (-as) kalbą (-as).

Deklaracija pildoma viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų ir, jeigu ta kalba nėra paskirties valstybės narės reikalaujama kalba, ekonominės veiklos vykdytojas išverčia ją į paskirties valstybės narės reikalaujamą kalbą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai atsako už turinį ir informacijos, kurią jie pateikia abipusio pripažinimo deklaracijoje, tikslumą.

3.  Deklaraciją pildantys ekonominės veiklos vykdytojai atsako už turinį ir informacijos, kurią jie pateikia abipusio pripažinimo deklaracijoje, įskaitant išverstą informaciją, tikslumą. Šiuo atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojai yra atsakingi pagal nacionalinius įstatymus už deklaracijų, kuriose pateikiama neteisinga arba klaidinanti informacija, pateikimą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Abipusio pripažinimo deklaracija gali būti pateikta paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai siekiant atlikti vertinimą pagal 5 straipsnį. Ji gali būti pateikta popierine forma arba naudojant elektronines priemones.

5.  Abipusio pripažinimo deklaracija gali būti pateikta paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai siekiant atlikti vertinimą pagal 5 straipsnį. Ji gali būti pateikta popierine forma arba naudojant elektronines priemones arba paskelbta internete.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Ekonominės veiklos vykdytojai deklaraciją gali skelbti interneto svetainėje, jeigu įvykdomos toliau nurodytos sąlygos:

6.  Jeigu ekonominės veiklos vykdytojai deklaraciją skelbia internetu, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos:

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kompetentinga institucija deklaraciją kartu su visais įrodymais, kurių kompetentinga institucija pagrįstai reikalauja, kad galėtų patikrinti joje pateiktą informaciją, priima kaip pakankamus, kad būtų įrodyta, jog prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje, ir

a)  deklaraciją kartu su patvirtinimo įrodymais, pateiktus gavus pagrįstą kompetentingos institucijos prašymą patikrinti joje pateiktą informaciją, kompetentinga institucija priima kaip pakankamus, kad būtų įrodyta, jog prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje; ir

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai abipusio pripažinimo deklaracija nepateikiama, kompetentinga institucija gali pareikalauti bet kurio iš ekonominės veiklos vykdytojų pateikti toliau nurodytus dokumentus ir informaciją, kuriais vertinimo pagal 5 straipsnį tikslu įrodoma, kad prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje:

8.  Jeigu laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai abipusio pripažinimo deklaracija nepateikiama, kompetentinga institucija gali pareikalauti atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti toliau nurodytus dokumentus ir informaciją, kuriais vertinimo pagal 5 straipsnį tikslu įrodoma, kad prekės teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bet kokią susijusią informaciją apie konkrečių prekių ar prekių rūšies charakteristikas;

a)  vertinimui atlikti būtiną atitinkamą informaciją apie konkrečių prekių ar prekių rūšies charakteristikas;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bet kokią susijusią informaciją apie teisėtą prekių pardavimą kitoje valstybėje narėje;

b)  vertinimui atlikti būtiną atitinkamą informaciją apie teisėtą prekių pardavimą kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokią kitą informaciją, kurią kompetentinga institucija laiko naudinga jos atliekamam vertinimui.

c)  kitą susijusią informaciją, kurią kompetentinga institucija laiko būtina jos atliekamam vertinimui, su sąlyga, kad tokie prašymai yra tinkamai pagrįsti.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Kai prekėms, dėl kurių pateikiama abipusio pripažinimo deklaracija, taip pat taikomas Sąjungos aktas, pagal kurį turi būti parengta bendra ES atitikties deklaracija, abipusio pripažinimo deklaracija gali būti įtraukta kaip ES atitikties deklaracijos dalis.

9.  Kai prekėms, dėl kurių pateikiama abipusio pripažinimo deklaracija, taip pat taikomas Sąjungos aktas, pagal kurį turi būti parengta bendra ES atitikties deklaracija, abipusio pripažinimo deklaracija gali būti pridedama prie ES atitikties deklaracijos.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai valstybės narės kompetentingai institucijai kyla abejonių dėl prekių, kurios, ekonominės veiklos vykdytojo tvirtinimu, teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje, kompetentinga institucija nedelsdama susisiekia su atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ir atlieka prekių vertinimą.

1.  Kai paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai kyla pagrįstų abejonių, ar prekės, kurios yra ar bus tiekiamos jos rinkai, yra teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje, kompetentinga institucija nedelsdama susisiekia su tos kitos valstybės narės kompetentinga institucija ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ir atlieka prekių vertinimą.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vertinimo tikslas – nustatyti, ar prekės ar tos rūšies prekės yra teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje ir, jeigu taip, ar teisėti viešieji interesai, kurie patenka į paskirties valstybės narės taikytinos techninės taisyklės taikymo sritį, yra tinkamai apsaugoti, atsižvelgiant į atitinkamų prekių charakteristikas.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai, pabaigusi vertinimą pagal 1 dalį, valstybės narės kompetentinga institucija priima administracinį sprendimą dėl prekių, ji per 20 darbo dienų apie savo sprendimą praneša atitinkamam 1 dalyje nurodytam ekonominės veiklos vykdytojui, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama naudojantis 11 straipsnyje nurodyta sistema.

3.  Kai, pabaigusi vertinimą pagal 1 dalį, valstybės narės kompetentinga institucija priima administracinį sprendimą dėl prekių, ji nedelsdama ir ne vėliau per 15 darbo dienų apie savo sprendimą praneša atitinkamam 1 dalyje nurodytam ekonominės veiklos vykdytojui, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama naudojantis 11 straipsnyje nurodyta sistema.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  3 dalyje nurodytame administraciniame sprendime išdėstomos sprendimo priežastys, kurios yra pakankamai išsamios ir pagrįstos, kad būtų galima įvertinti, ar jis atitinka abipusio pripažinimo principą ir šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

4.  3 dalyje nurodytame administraciniame sprendime išdėstomos sprendimo priežastys, kurios yra pakankamai išsamios ir pagrįstos, kad būtų sudarytos galimybės įvertinti, ar jis atitinka abipusio pripažinimo principą ir šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nacionalinė techninė taisyklė, kuria grindžiamas sprendimas;

a)  nacionalinė techninė taisyklė, kuria grindžiamas sprendimas, įskaitant pranešimo apie tos techninės taisyklės projektą pagal Direktyvą (ES) 2015/1535 datą ir numerį;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teisėto viešojo intereso pagrindas, kuriuo sprendimas pateisinamas;

b)  teisėto viešojo intereso pagrindas, kuriuo pateisinamas nacionalinės techninė taisyklės, kuria grindžiamas administracinis sprendimas, taikymas;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  įrodymai, kad sprendimas yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas, ir neviršija to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

e)  įrodymai, kad administracinis sprendimas yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas, ir neviršija to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  3 dalyje nurodytame administraciniame sprendime nurodomos teisių gynimo priemonės, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią teisę, ir tokioms priemonėms taikomi terminai, taip pat pateikiama nuoroda į procedūrą pagal 8 straipsnį.

6.  3 dalyje nurodytame administraciniame sprendime aiškiai nurodomos teisių gynimo priemonės, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią teisę, ir tokioms priemonėms taikomi terminai, taip pat pateikiama nuoroda į procedūrą pagal 8 straipsnį.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kol valstybės narės kompetentinga institucija atlieka prekių vertinimą pagal 5 straipsnį, ji laikinai nesustabdo tų prekių tiekimo tos valstybės narės vidaus rinkai, išskyrus vienu arba kitais iš toliau nurodytų atvejų:

1.  Kol valstybės narės kompetentinga institucija atlieka prekių vertinimą pagal 5 straipsnį, ji gali laikinai sustabdyti tų prekių tiekimą tos valstybės narės rinkai tik vienu arba kitais iš toliau nurodytų atvejų:

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai įprastinėmis ar pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis prekės kelia rimtą pavojų, įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo pavojų, dėl kurio reikalingas skubus kompetentingos institucijos įsikišimas;

a)  kai įprastinėmis ar pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis prekės kelia rimtą pavojų naudotojų arba gyventojų saugai ar sveikatai arba aplinkai, įskaitant vėlesnio poveikio pasireiškimo pavojų, dėl kurio reikalingas skubus kompetentingos institucijos įsikišimas;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prekių arba tos prekių rūšies tiekimas tos valstybės narės vidaus rinkai apskritai draudžiamas dėl visuomenės dorovės ar visuomenės saugumo priežasčių.

b)  prekių arba tos prekių rūšies tiekimas tos valstybės narės rinkai apskritai draudžiamas dėl visuomenės dorovės ar visuomenės saugumo priežasčių.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokį šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sustabdymą. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama naudojantis 11 straipsnyje nurodyta sistema. Tais atvejais, kai taikomas šio straipsnio 1 dalies a punktas, prie pranešimo pridedami techniniai arba moksliniai įrodymai, kuriais pagrindžiama, kodėl laikoma, kad atvejui taikomas minėtas punktas.

2.  Valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokį šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sustabdymą. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama naudojantis 11 straipsnyje nurodyta sistema. Tais atvejais, kai taikomas šio straipsnio 1 dalies a punktas, prie pranešimo pridedami išsamūs techniniai arba moksliniai įrodymai, kuriais pagrindžiama, kad prekės kelia rimtą pavojų.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu 5 straipsnyje nurodytas administracinis sprendimas arba 6 straipsnyje nurodytas sustabdymas taip pat yra priemonė, apie kurią turi būti pranešama naudojantis RAPEX, kaip nurodyta Bendros gaminių saugos direktyvoje 2001/95/EB, pagal šį reglamentą nereikalaujama pateikti atskiro pranešimo Komisijai, jeigu įvykdomos toliau nurodytos sąlygos:

1.  Jeigu 5 straipsnyje nurodytas administracinis sprendimas arba 6 straipsnyje nurodytas sustabdymas taip pat yra priemonė, apie kurią turi būti pranešama naudojantis RAPEX, kaip nurodyta Bendros gaminių saugos direktyvoje 2001/95/EB, pagal šį reglamentą nereikalaujama pateikti atskiro pranešimo Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, jeigu įvykdomos toliau nurodytos sąlygos:

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis straipsnis taikomas, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam administracinis sprendimas daro poveikį, pateikia sprendimą Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklui (SOLVIT) ir vykstant SOLVIT procedūrai vietos centras paprašo Komisijos pateikti nuomonę, siekiant padėti išspręsti bylą.

1.  Šis straipsnis taikomas, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam administracinis sprendimas daro poveikį, pateikia sprendimą Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklui (SOLVIT) ir vykstant SOLVIT procedūrai vietos centras arba pagrindinis centras paprašo Komisijos pateikti nuomonę, siekiant padėti išspręsti bylą. SOLVIT vietos ir pagrindiniai centrai bei ekonominės veiklos vykdytojas pateikia Komisijai visus reikiamus dokumentus, susijusius su atitinkamu sprendimu. Komisija taip pat gali pateikti nuomonę savo iniciatyva.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija per tris mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo susisiekia su atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais) ir kompetentingomis institucijomis, priėmusiomis administracinį sprendimą, kad įvertintų, ar administracinis sprendimas atitinka abipusio pripažinimo principą ir šį reglamentą.

2.  Komisija nepagrįstai nedelsdama išnagrinėja pagal SOLVIT procedūrą pateiktus dokumentus ir informaciją siekdama įvertinti administracinio sprendimo atitiktį abipusio pripažinimo principui ir šiam reglamentui. Jeigu pirmiau nurodyto vertinimo tikslais reikia papildomos informacijos, Komisija nepagrįstai nedelsdama paprašo atitinkamo SOLVIT centro susisiekti su atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais) ir kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikusi vertinimą Komisija gali paskelbti nuomonę, kurioje nurodo susirūpinimą keliančius klausimus, kurie, jos nuomone, turėtų būti išspręsti SOLVIT byloje, ir, kai tinkama, pateikia rekomendacijas, siekdama padėti išspręsti bylą.

3.  Komisija per 2 mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos parengia savo vertinimą ir paskelbia nuomonę, kurioje nurodo susirūpinimą keliančius klausimus, kurie, jos nuomone, turėtų būti išspręsti SOLVIT byloje, ir, kai tinkama, pateikia rekomendacijas, siekdama padėti išspręsti bylą. Šis dviejų mėnesių laikotarpis neapima laiko, reikalingo papildomai informacijai ir dokumentams gauti pagal 2 dalį.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu atliekant 2 dalyje nurodytą vertinimą Komisijai pranešama, kad byla išspręsta, ji gali nuspręsti nuomonės neteikti.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Į Komisijos nuomonę atsižvelgiama vykdant 1 dalyje nurodytą SOLVIT procedūrą.

4.  Komisijos nuomonė naudojantis 11 straipsnyje nurodyta sistema perduodama visoms byloje dalyvaujančioms šalims ir valstybės narės kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už rinkos kontrolės veiklą. Į šią nuomonę atsižvelgiama vykdant 1 dalyje nurodytą SOLVIT procedūrą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ekonominės veiklos vykdytojams naudojantis nacionalinėmis teisių gynimo priemonėmis nedaromas poveikis nei galimybei naudotis SOLVIT, nei vietos centrų galimybėms prašyti nuomonės, kaip nurodyta 1 dalyje.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prireikus papildyti pagal 2 dalį interneto svetainėje pateiktą informaciją, gaminių kontaktiniai centrai ekonominės veiklos vykdytojo arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu pateikia visą naudingą informaciją, kaip antai konkrečioms prekėms ar konkrečiai prekių rūšiai teritorijoje, kurioje įsteigti gaminių kontaktiniai centrai, taikomų nacionalinių techninių taisyklių elektroninę kopiją arba elektroninę nuorodą į jas, ir informaciją apie tai, ar prekėms arba tos rūšies prekėms pagal nacionalinę teisę taikomas išankstinio leidimo reikalavimas.

3.  Prireikus papildyti pagal 2 dalį interneto svetainėje pateiktą informaciją, gaminių kontaktiniai centrai ekonominės veiklos vykdytojo arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu pateikia visą naudingą informaciją, kaip antai konkrečioms prekėms ar konkrečiai prekių rūšiai teritorijoje, kurioje įsteigti gaminių kontaktiniai centrai, taikomų nacionalinių techninių taisyklių ir nacionalinių administracinių procedūrų elektroninę kopiją arba elektroninę nuorodą į jas, ir informaciją apie tai, ar prekėms arba tos rūšies prekėms pagal nacionalinę teisę taikomas išankstinio leidimo reikalavimas.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  1 dalies tikslais Komisija įsteigia Koordinavimo grupę (toliau – Grupė). Grupę sudaro valstybių narių kompetentingų institucijų ir gaminių kontaktinių centrų atstovai.

 

Grupė vykdo šias užduotis:

 

a) sudaro palankesnes sąlygas keistis informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais ir kitais svarbiais kontrolės veiklos valstybėse narėse aspektais;

 

b) remia gaminių kontaktinių centrų veikimą ir stiprinti jų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

 

c) teikia pastabas ir grįžtamąją informaciją Komisijos gairių klausimais, susijusiais su svarbių viešojo intereso priežasčių sąvoka ir rekomendacijomis bei geriausios praktikos pavyzdžiais, kad būtų skatinamas nuoseklus šio reglamento taikymas;

 

d) palengvina ir koordinuoja valstybių narių pareigūnų mainus, ypač susijusius su itin probleminiais sektoriais;

 

e) palengvina ir koordinuoja valdžios institucijų ir įmonių bendrų mokymo programų organizavimą.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos ir gaminių kontaktiniai centrai dalyvautų vykdant 1 dalyje nurodytą veiklą.

3.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie iš tos valstybės narės paskirtų atstovų Grupėje tapatybę. Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos ir gaminių kontaktiniai centrai dalyvautų vykdant 1 ir 2a dalyse nurodytą veiklą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšomis gali būti finansuojama tokia pagal šį reglamentą vykdoma veikla:

1.  Sąjungos lėšomis finansuojama tokia pagal šį reglamentą vykdoma veikla:

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  gaminių kontaktinių centrų bendradarbiavimas ir tokiam bendradarbiavimui reikalinga techninė bei logistinė parama;

d)  keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija ne vėliau kaip [...] ir vėliau kas penkerius metus atlieka šio reglamento vertinimą atsižvelgdama į jo tikslus ir pateikia vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

1.  Komisija ne vėliau kaip [...] ir vėliau kas dvejus metus atlieka šio reglamento vertinimą atsižvelgdama į jo tikslus ir pateikia vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Abipusio pripažinimo deklaraciją rengiančio ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas ir adresas

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 4 punkto 4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.1.  Pirmiau aprašytos prekės arba prekių rūšis atitinka toliau nurodytoje valstybėje narėje taikytinas taisykles: Atitinkamų taisyklių, taikytinų toje valstybėje narėje, pavadinimas kiekvienu atskiru atveju:

4.1.  Pirmiau aprašytos prekės arba prekių rūšis, įskaitant jų savybes, atitinka toliau nurodytoje valstybėje narėje taikytinas taisykles: Atitinkamų taisyklių, taikytinų toje valstybėje narėje, pavadinimas kiekvienu atskiru atveju:

(1)

  OL C ...


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji prekių rinka – vienas didžiausių Europos Sąjungos pasiekimų. Tvirtesnė ir teisingesnė bendroji rinka – vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos politikos prioritetų (greta bendrosios rinkos strategijos įgyvendinimo). Laisvas prekių judėjimas yra labiausiai išplėtota pagrindinė laisvė ir sukuria apie 25 proc. ES BVP ir 75 proc. ES vidaus prekybos apyvartos. Tačiau bendroji prekių rinka dar nebaigta kurti. Jei nėra bendrų bendrosios rinkos taisyklių, pavyzdžiui, dėl gaminių, kuriems visiškai arba iš dalies netaikomos suderintos ES gaminių saugos taisyklės, turėtų būti taikomas abipusio pripažinimo principas. Tačiau neatrodo, jog dabartinės sistemos pakanka, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir veiksmingas abipusio pripažinimo principo taikymas.

Todėl Europos Komisija savo 2017 m. darbo programoje paskelbė pasiūlymą dėl „prekių dokumentų rinkinio“, kuris padės visapusiškai pertvarkyti ir palengvinti abipusio pripažinimo principo taikymą bendrojoje rinkoje, taigi bus pašalintos šios kliūtys geresniam bendrosios prekių rinkos veikimui.

Abipusio pripažinimo principu reikalaujama, jog teisėtai vienoje valstybėje narėje parduodamos prekės neturėtų būti uždraustos kitoje valstybėje narėje, nebent pastaroji turi pagrįstų priežasčių uždrausti ar riboti prekybą šiomis prekėmis. Abipusis pripažinimas taikomas gaminiams, kuriems netaikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai arba jie taikomi tik iš dalies, pavyzdžiui, daugybei vartojimo prekių (tekstilei, avalynei, vaikų priežiūros prekėms, juvelyrikos dirbiniams, stalo įrankiams ar baldams).

Naujuoju abipusio pripažinimo reglamentu turėtų būti išaiškintos ir supaprastintos procedūros, kurių turi laikytis įmonės ir nacionalinės valdžios institucijos, taip pat turėtų būti pagerintas abipusio pripažinimo veikimas.

Patekti į rinką remiantis abipusio pripažinimo principu turėtų būti neleidžiama tik tuo atveju, jei kyla rizika teisėtam ir proporcingam viešajam interesui. Be to, būtina patikslinti abipusio pripažinimo taikymo sritį ir aiškiai nurodyti, kada jis turi būti taikomas, kad įmonės ir nacionalinės valdžios institucijos turėtų daugiau teisinio tikrumo dėl to, kada gali būti naudojamas abipusio pripažinimo principas.

Savanoriška abipusio pripažinimo deklaracija, kurią turi pateikti ekonominės veiklos vykdytojai, turėtų padėti įmonėms įrodyti, kad jų gaminys jau atitinka kitos valstybės narės reikalavimus, suteikti tikrumo valdžios institucijoms ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Savideklaracijos nustatymas, kad būtų lengviau įrodyti, jog gaminys jau yra tiesėtai parduodamas, padidins teisinį tikrumą dėl abipusio pripažinimo taikymo ir padės įmonėms jį lengviau taikyti.

Administracinio bendradarbiavimo nustatymas pagerins nacionalinių valdžios institucijų tarpusavio ryšius ir pasitikėjimą ir tokiu būdu sudarys palankesnes sąlygas abipusio pripažinimo veikimui. Abipusio pripažinimo sistemos subjektai nepakankamai gerai tarpusavyje bendrauja. Dažnai taip yra dėl to, kad su konkrečiomis taisyklėmis susiję įgaliojimai ir atsakomybė priklauso ne vienai institucijai. Todėl sunkiau spręsti šiuos dažnai labai techninius klausimus. Todėl kaip abipusio pripažinimo ryšių kanalas turėtų būti sustiprinti gaminių kontaktiniai centrai.

Pranešėjas siūlo stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą įsteigiant koordinavimo grupę, kurią sudarytų valstybių narių kompetentingų institucijų ir gaminių kontaktinių centrų atstovai.

Naujajame abipusio pripažinimo pasiūlyme taip pat nustatyta problemų sprendimo procedūra, skirta užtikrinti teisių gynimo priemonių veiksmingumą ir atkurti pasitikėjimą abipusio pripažinimo principu. Esamas SOLVIT mechanizmas turėtų būti naudojamas kaip pagrindinė problemų sprendimo procedūra. SOLVIT paslaugas teikia kiekvienos ES šalies nacionalinės administravimo institucijos. Jomis padedama įmonėms, kurių teises pažeidžia kitos ES valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos, rasti sprendimą. Taigi įmonės, susidūrusios su nacionaliniais sprendimais neleisti patekti į rinką arba riboti patekimą į rinką remiantis abipusio pripažinimo principu, gali naudotis SOLVIT kaip alternatyva teismo procesui.

Pasiūlymu turėtų būti sustiprintas Europos lygmuo ir Europos Komisijos vaidmuo abipusio pripažinimo srityje, nustatant Europos Komisijai pareigą pareikšti nuomonę apie SOLVIT tinklui pateiktus atvejus. Be to, siekiant abipusio pripažinimo darbo veiksmingumo, Europos Komisija turėtų glaudžiau bendradarbiauti su konkrečiomis šalimis ir sektoriais. Komisija taip pat turėtų toliau vertinti galimą naudą įmonėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms toliau plėtodama esamą gaminių, kuriems taikomas abipusis pripažinimas, sąrašą ir pateikdama gaires, kaip taikyti abipusio pripažinimo principą. Galiausiai, valstybės narės turėtų savo nacionalinėse techninėse taisyklėse ir toliau aiškiai numatyti abipusio pripažinimo principą, tačiau suprantamai. Todėl pranešėjas ragina valstybes nares į nacionalines technines taisykles įtraukti aiškią ir nedviprasmišką „bendrosios rinkos sąlygą“ ir parengti konkrečias jos naudojimo gaires.

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą ir mano, kad pagerinus prekių abipusio pripažinimo sistemą bus supaprastintos įmonių ir nacionalinių institucijų procedūros ir sumažės administracinė našta įmonėms, kurios galės pasinaudoti laisvu prekių judėjimu Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių tarpusavio pripažinimas

Nuorodos

COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

5.2.2018

JURI

5.2.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ivan Štefanec

23.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Pateikimo data

6.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

0

ENF

Marcus Pretzell

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 17 d.Teisinis pranešimas