Eljárás : 2018/0807(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0275/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0275/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0347

JELENTÉS     *
PDF 445kWORD 56k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Laura Ferrara

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötését jóváhagyó tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (08688/2018),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0251/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0275/2018),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás az Eurojust által korábban megkötött hasonló megállapodások (például az Eurojust–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Eurojust–USA, az Eurojust–Norvégia, az Eurojust–Svájc stb.) mintájára született. Ezen megállapodások célja, hogy előmozdítsák az együttműködést a súlyos bűnözés, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén. Gondoskodnak többek között összekötő tisztviselőkről, kapcsolattartó pontokról és az információcseréről. Az ilyen együttműködési megállapodások a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozat 26a. cikkének (2) bekezdésén alapulnak. Az ENSZ és az Europol szerint az albán bűnözői csoportok nemzetközi szinten elsők között vannak a heroin-, kokain- és kannabiszkereskedelem terén (az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának 2017-es jelentése szerint; lásd továbbá a súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség 2017. évi uniós értékelését). Ezenfelül például az Egyesült Államok külügyminisztériuma szerint a szervezett bűnözés továbbra is problémát jelent a legtöbb albán számára, mivel bűnszervezetek egész hálózata foglalkozik kábítószer-kereskedelemmel, zsarolással, vesztegetéssel, pénzmosással, prostitúcióval és emberkereskedelemmel. Az ehhez hasonló megállapodások ennélfogva előmozdíthatják az ilyen bűnözés elleni küzdelmet, és Albánia, valamint az uniós országok érdekét egyaránt szolgálják, mivel a szervezett bűnözés kérdése transznacionális probléma.

Albánia 2014 óta ráadásul az EU tagjelölt országa. A Bizottság 2018-as jelentése (SWD(2018)0151) a szervezett bűnözés elleni küzdelmet illetően úgy fogalmaz, hogy „a korábbi ajánlások alapján némi előrelépés történt a vonatkozó jogszabályoknak az európai normákkal és bevált gyakorlattal való összehangolása terén. Albánia a nyomozások hatékonyabbá tétele érdekében módosításokat fogadott el a maffiaellenes törvényre és a büntetőeljárási törvénykönyvre vonatkozóan. A bűncselekményből származó vagyon elkobzása terén szintén történt némi előrelépés, legfőképp a megelőzési célú lefoglalások esetében. Erősödött a nemzetközi rendőrségi együttműködés, különösen a uniós országokkal. A rendőrség, az ügyészség, valamint más illetékes ügynökségek és szervek között fejleszteni kell az együttműködést. Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy a pénzmosást, a bűncselekményből származó vagyont és a jogtalan vagyonszerzést kezelni lehessen”. A fentieket figyelembe véve az Eurojusttal kötött együttműködési megállapodás Albánia említett területen történő további fejlődésének újabb lényeges építőelemét jelenti. Meg kell említeni azt is, hogy Albánia és az Europol 2013. december 9-én már aláírtak egy operatív és stratégiai együttműködésről szóló, hasonló megállapodást a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatban.

A jelenlegi Eurojust-határozat értelmében személyes adatok cseréjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó együttműködési megállapodások az Eurojust és nem uniós országok között csak abban az esetben köthetők, ha az érintett szervezetre kiterjed az Európa Tanács 1981. január 28-i egyezménye, vagy miután egy értékelés keretében meggyőződtek arról, hogy a szervezet megfelelő szintű adatvédelemről gondoskodik. Ebben a vonatkozásban ki kell emelni, hogy Albánia 2005-ben megerősítette a szóban forgó egyezményt és annak 2001-es kiegészítő jegyzőkönyvét is. 2017. július 17-én az Eurojust közös ellenőrző szerve szintén kedvező véleményt adott ki ezzel kapcsolatban. A tervezett új Eurojust-rendelet (2013/0256(COD)), amely a Parlament és a Tanács 2018. júniusi egyezségre jutása után elfogadásra vár, lehetővé teszi az ilyen megállapodások létrejöttét, aminek értelmében ezek a megállapodások a személyes adatok továbbításának egyik lehetséges alapját képezik, és a műveleti vonatkozású személyes adatok nem uniós országoknak történő továbbításának általános elveit be kell tartani (lásd ehhez kapcsolódóan az említett rendelet egységes szerkezetbe foglalt, ideiglenes változatának 38. és 43. cikkét). Ez azt jelenti, hogy az új rendelet hatálybalépését és kötelező alkalmazását követően a személyes adatok továbbításával kapcsolatos, említett együttműködési megállapodásoknak – többek között a jelen megállapodásnak is – igazodniuk kell annak rendelkezéseihez.

Következésképpen az előadó a fentiek alapján jóváhagyja a tanácsi végrehajtási határozat tervezetét az Eurojust és az Albán Köztársaság közötti együttműködési megállapodás tervezetére vonatkozóan.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló határozat

Hivatkozások

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

4.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.6.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

9.7.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Benyújtás dátuma

6.9.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.Jogi nyilatkozat