Procedure : 2018/0807(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0275/2018

Ingediende teksten :

A8-0275/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0347

VERSLAG     *
PDF 371kWORD 55k
5.9.2018
PE 626.841v02-00 A8-0275/2018

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Laura Ferrara

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië

(08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad (08688/2018),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen... van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0251/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0275/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


TOELICHTING

De samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Albanië volgt het model van soortgelijke overeenkomsten die in het verleden door Eurojust zijn gesloten (bijv. Eurojust-Fyrom, Eurojust-VS, Eurojust-Noorwegen, Eurojust-Zwitserland enz.). Het doel van dergelijke overeenkomsten is het bevorderen van samenwerking bij de bestrijding van zware criminaliteit, met name georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Ze voorzien onder meer in verbindingsfunctionarissen, contactpunten en informatie-uitwisseling. Dergelijke samenwerkingsovereenkomsten zijn gebaseerd op artikel 26 bis, lid 2, van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken. Volgens de VN en Europol spelen Albanese criminele groepen een internationaal leidende rol op het gebied van handel in heroïne, cocaïne en cannabis (rapport uit 2017 van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding; zie ook de EU-dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde criminaliteit 2017). Volgens o.a. het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken vormt georganiseerde criminaliteit ook nog altijd een probleem voor de meerderheid van de Albanezen, gezien het netwerk van criminele organisaties die zich bezighouden met drugshandel, afpersing, omkoping, witwaspraktijken, prostitutie en mensenhandel. Een dergelijke overeenkomst kan daarom de strijd tegen deze vorm van criminaliteit bevorderen en is in het belang van zowel Albanië als de EU-lidstaten, aangezien georganiseerde criminaliteit een grensoverschrijdend probleem is.

Bovendien is Albanië vanaf 2014 kandidaat voor toetreding tot de EU. Volgens het verslag van de Commissie uit 2018 (SWD(2018) 151 final) over de bestrijding van georganiseerde criminaliteit "is met het oog op eerdere aanbevelingen enige vooruitgang geboekt bij de aanpassing van de relevante wetgeving aan de Europese normen en beste praktijken. Albanië heeft wijzigingen van de wet maffiabestrijding en het wetboek van strafvordering aangenomen om strafrechtelijke onderzoeken doeltreffender te maken. Er is tevens enige vooruitgang geboekt op het gebied van de confiscatie van criminele vermogensbestanddelen, vooral met betrekking tot preventieve inbeslagname. De internationale politiesamenwerking, met name met de EU-lidstaten, is geïntensiveerd. De samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie en andere relevante instanties en organen moet worden verbeterd. Er zijn meer inspanningen nodig om witwaspraktijken, criminele vermogensbestanddelen en niet-verantwoorde vermogens aan te pakken". Gezien het bovengenoemde is de samenwerkingsovereenkomst met Eurojust een aanvullend element dat bijdraagt tot verdere verbetering van Albanië op dit gebied. Daarnaast moet worden opgemerkt dat Albanië en Europol al op 9 december 2013 een soortgelijke overeenkomst inzake politiële samenwerking hebben ondertekend met betrekking tot operationele en strategische samenwerking.

Overeenkomstig het huidige Eurojust-besluit mogen dergelijke samenwerkingsovereenkomsten tussen Eurojust en derde landen die bepalingen bevatten over de uitwisseling van persoonsgegevens, alleen worden gesloten als de betrokken entiteit onder het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 valt of nadat er een evaluatie is uitgevoerd waaruit blijkt dat die entiteit een afdoende niveau van gegevensbescherming waarborgt. In dat verband moet erop worden gewezen dat Albanië dit verdrag en het bijbehorende aanvullende protocol van 2001 in 2005 heeft geratificeerd. Ook heeft het gemeenschappelijk controleorgaan van Eurojust van 17 juli 2017 hierover een positief advies uitgebracht. De geplande nieuwe Eurojust-verordening (2013/0256(COD)), die na het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van juni 2018 definitief zal worden aangenomen, voorziet in de mogelijkheid dat dergelijke overeenkomsten een van de mogelijke grondslagen voor de doorgifte van persoonsgegevens vormen, en daarom moeten de algemene beginselen voor de doorgifte van operationele persoonsgegevens aan derde landen in acht worden genomen (zie in dit verband de artikelen 38 en 43 van de voorlopige geconsolideerde versie van bovengenoemde verordening). Dit houdt in dat zodra de nieuwe verordening in werking is getreden en ten uitvoer moet worden gelegd, de bovengenoemde samenwerkingsovereenkomsten betreffende de doorgifte van persoonsgegevens daarmee in overeenstemming moeten zijn, met inbegrip van de huidige overeenkomst.

Bijgevolg steunt de rapporteur, om alle genoemde redenen, het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en de Republiek Albanië.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië

Document- en procedurenummers

08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)

Datum raadpleging EP

4.6.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

JURI

11.6.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

9.7.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Laura Ferrara

9.7.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.8.2018

3.9.2018

 

 

Datum goedkeuring

3.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Datum indiening

6.9.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2018Juridische mededeling