Процедура : 2017/0226(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0276/2018

Внесени текстове :

A8-0276/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0194

ДОКЛАД     ***I
PDF 902kWORD 116k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Силвия-Ивон Кауфман

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0489),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0311/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мненията относно проекта на законодателен акт, представени от Камарата на депутатите на Чешката република, Сената на Чешката република и Парламента на Испания,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0276/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Рамково решение 2001/413/ПВР44 на Съвета трябва да бъде актуализирано и допълнено с нови разпоредби относно престъпленията, наказанията и трансграничното сътрудничество.

(3)  Рамково решение 2001/413/ПВР44 на Съвета трябва да бъде актуализирано и допълнено, така че да включи нови разпоредби относно престъпленията, по-конкретно относно компютърните измами, наказанията, превенцията и подпомагането на жертвите и трансграничното сътрудничество.

__________________

__________________

44 Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой (ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1).

44 Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой (ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Значителните пропуски и разлики в законодателствата на държавите членки в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства могат да попречат на борбата с този вид престъпления и с други тежки и организирани престъпления, свързани с тях и способствани от тях, а също така да усложнят ефективното полицейско и съдебно сътрудничество в тази област.

(4)  Значителните пропуски и разлики в законодателствата на държавите членки в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства пречат на превенцията, разкриването и санкционирането на този вид престъпления и на други тежки и организирани престъпления, свързани с тях и способствани от тях, а също така усложняват ефективното полицейско и съдебно сътрудничество в тази област, което оказва пряко въздействие върху сигурността на гражданите.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Използването на нови видове платежни инструменти създава възможности за потребителите и предприятията, но и увеличава възможностите за измама. Измамата се използва не само за финансиране на престъпни групи, тя също така ограничава развитието на цифровия единен пазар и намалява склонността на гражданите да осъществяват онлайн покупки.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Приемането на общи определения в тази област е важно, за да се осигури последователен подход в държавите членки при прилагането на настоящата директива. Определенията трябва да включат нови видове платежни инструменти, като например електронните пари и виртуалните валути.

(7)  Приемането на общи определения в тази област е важно, за да се осигури последователен подход в държавите членки при прилагането на настоящата директива и да се улесни обменът на информация и сътрудничеството между компетентните органи. Определенията трябва да включат нови видове платежни инструменти, като например електронните пари и виртуалните валути.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Фалшиви фактури, чрез които могат да бъдат изтеглени идентификационни данни за достъп при плащане следва да се считат за придобиване по незаконен начин съгласно член 4 от настоящата директива.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Наличието на ефективни и ефикасни наказателноправни мерки е от съществено значение за защитата на непаричните платежни средства срещу измама и подправяне. По-специално, необходим е общ наказателноправен подход към съставомерните елементи на наказуемите деяния, които спомагат или подготвят почвата за действителното използване с цел измама на платежни средства. Деяния, като например събирането и притежаването на платежни инструменти с намерение за извършване на измама, например чрез фишинг или скиминг, и тяхното разпространение, например чрез продажбата на информация за кредитни карти по интернет, следователно трябва да бъдат обявени за престъпления сами по себе си, без да е необходимо да бъдат пряко свързани с действително използване с цел измама на платежни средства. Така че такова наказуемо деяние следва да обхваща и случаите, в които притежаването, набавянето или разпространението не води непременно до използване с цел измама на такива платежни инструменти, ако извършителят знае за съществуването на такава възможност (dolus eventualis). Настоящата директива не предвижда санкции при законно използване на платежен инструмент, включително и във връзка с предоставянето на иновативни платежни услуги, като например услугите, обичайно разработвани от финансово-технологичните дружества.

(9)  Наличието на ефективни и ефикасни наказателноправни мерки е от съществено значение за защитата на непаричните платежни средства срещу измама и подправяне. По-специално, необходим е общ наказателноправен подход към съставомерните елементи на наказуемите деяния, които спомагат или подготвят почвата за действителното използване с цел измама на платежни средства. Деяния, като например събирането на платежни инструменти с намерение за извършване на измама, например чрез фишинг или скиминг, и тяхното разпространение, например чрез продажбата на информация за кредитни карти по интернет, следователно трябва да бъдат обявени за престъпления сами по себе си, без да е необходимо да бъдат пряко свързани с действително използване с цел измама на платежни средства. Така че такова наказуемо деяние следва да обхваща и случаите, в които набавянето или разпространението не води непременно до използване с цел измама на такива платежни инструменти, ако извършителят знае за съществуването на такава възможност (dolus eventualis). Следва да бъде обхванато притежаването на откраднат или придобит по друг незаконен начин, или подправен или фалшифициран платежен инструмент, ако на лицето, което притежава инструмента към момента на получаването на такъв инструмент е известно, че е придобит в резултат на престъпна дейност или чрез форма на участие в такава дейност. Настоящата директива не предвижда санкции при законно използване на платежен инструмент, включително и във връзка с предоставянето на иновативни платежни услуги, като например услугите, обичайно разработвани от финансово-технологичните дружества.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Санкциите и наказанията за измама и подправяне на непарични платежни средства следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи навсякъде в Съюза.

(10)  Санкциите и наказанията за измама и подправяне на непарични платежни средства следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи навсякъде в Съюза, с цел да не бъде насърчавано извършването на този вид измама и да се предотвратят подобни нарушения. Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приложат по-строги правила и санкции, свързани с измамата и подправянето на непарични платежни средства.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Целесъобразно е да се предвидят по-строги наказания, когато престъплението е извършено от престъпна организация, както е определено в Рамково решение 2008/841/ПВР45 на Съвета, или когато престъплението е извършено в големи размери, като по този начин е довело до широки по обхват или значителни по размер вреди за пострадалите или до обща облага на стойност не по-малко от 20 000 EUR за извършителя.

(11)  Целесъобразно е да се предвидят по-строги наказания, когато престъплението е извършено от престъпна организация, както е определено в Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета45, или когато престъплението е извършено в големи размери, като по този начин е довело до широки по обхват или значителни по размер вреди за пострадалите. Фактът, че дадено престъпление води до значителна обща финансова облага или до голям брой жертви следва да се счита за утежняващо обстоятелство.

__________________

__________________

45 Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

45 Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Правилата относно компетентността следва да гарантират, че по престъпленията, предвидени в настоящата директива, ефективно се повдигат и поддържат обвинения. Като цяло престъпленията се третират най-успешно в рамките на системата за наказателно правосъдие на държавата членка, в която биват извършвани. Затова държавите членки следва да установят своята компетентност по отношение на престъпленията, извършени на тяхна територия, по отношение на престъпленията, извършени от техни граждани, и по отношение на престъпленията, които причиняват вреди на тяхна територия.

(12)  Правилата относно компетентността следва да гарантират, че по престъпленията, предвидени в настоящата директива, обвиненията се повдигат и поддържат ефективно и в съответствие с ясно определени критерии. Като цяло престъпленията се третират най-успешно в рамките на системата за наказателно правосъдие на държавата членка, в която биват извършвани. Затова държавите членки следва да установят своята компетентност по отношение на престъпленията, извършени на тяхна територия, по отношение на престъпленията, извършени от техни граждани, и по отношение на престъпленията, които причиняват вреди на тяхна територия. Когато дадено престъпление попада в юрисдикцията на повече от една държава членка, заинтересованите държави членки следва да си сътрудничат една с друга, за да решат коя от тях ще разследва случая, като вземат предвид принципа ne bis in idem. За тази цел следва да е възможно държавите членки да се обърнат към Евроюст, за да улеснят сътрудничеството между своите съдебни органи и координацията на действията си.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Като се има предвид необходимостта от специални способи за ефективното разследване на измамите и подправянето на непарични платежни средства и тяхното значение за ефективното международно сътрудничество между националните органи, способите за разследване, които обичайно се използват за делата, свързани с организирана престъпност и други форми на тежка престъпност, следва да бъдат на разположение на компетентните органи във всички държави членки за разследването на такива престъпления. Като се има предвид принципът на пропорционалност, използването на такива способи в съответствие с националното право следва да бъде пропорционално на естеството и тежестта на разследваните престъпления. Освен това правоприлагащите органи и другите компетентни органи следва да имат своевременен достъп до съответната информация, за да могат да разследват и да повдигат и поддържат обвинения за престъпленията, предвидени в настоящата директива.

(15)  Като се има предвид необходимостта от специални способи за ефективното разследване на измамите и подправянето на непарични платежни средства и тяхното значение за ефективното международно сътрудничество между националните органи, компетентните органи във всички държави членки следва да разполагат с подходящи способи за разследването на такива престъпления. Като се има предвид принципът на пропорционалност, използването на такива способи в съответствие с националното право следва да бъде пропорционално на естеството и тежестта на разследваните престъпления. Освен това правоприлагащите органи и другите компетентни органи следва да имат своевременен достъп до съответната информация, за да могат да разследват и да повдигат и поддържат обвинения за престъпленията, предвидени в настоящата директива. Компетентните органи следва да разполагат с подходящи човешки и финансови ресурси с цел надлежното разследване и наказателното преследване на престъпленията, посочени в настоящата директива.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Трансграничното естество на престъпленията, определени в настоящата директива, изисква силен координиран отговор и сътрудничество в рамките на и между държавите членки. За тази цел следва да се използват ефективно наличните способи и ресурси за сътрудничество, като например взаимното признаване и правната помощ по отношение на престъпленията, обхванати от настоящата директива, независимо от предвидения за тези престъпления предел на наказанията в националното законодателство.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В много случаи престъпните дейности са в основата на инциденти, за които трябва да бъдат уведомени съответните национални компетентни органи съгласно Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета46. За подобни инциденти може да се предполага, че са с престъпен характер, дори ако доказателствата за извършено престъпление не са достатъчно ясни от самото начало. В този контекст съответните оператори на основни услуги и доставчици на цифрови услуги следва да бъдат насърчавани да споделят докладите, изисквани съгласно Директива (ЕС) 2016/1148, с правоприлагащите органи, така че да бъдат част от един ефикасен и комплексен отговор и да улесняват приписването на деянията и търсенето на отговорност от извършителите за техните действия. Утвърждаването на безопасна, сигурна и по-устойчива среда изисква по-специално системно съобщаване на инцидентите с предполагаем сериозен престъпен характер на правоприлагащите органи. Освен това, когато е уместно, екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, определени съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2016/1148, следва да участват в разследванията на правоприлагащите органи с цел предоставяне на информация, считана за подходяща на национално равнище, и предоставяне на специализирани експертни знания и опит във връзка с информационните системи.

(16)  В много случаи престъпните дейности са в основата на инциденти, за които трябва да бъдат уведомени съответните национални компетентни органи съгласно Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета46. За подобни инциденти може да се предполага, че са с престъпен характер, дори ако доказателствата за извършено престъпление не са достатъчно ясни от самото начало. В този контекст съответните оператори на основни услуги и доставчици на цифрови услуги следва да споделят докладите, изисквани съгласно Директива (ЕС) 2016/1148, с правоприлагащите органи и звената за финансово разузнаване, така че да бъдат част от един ефикасен и комплексен отговор и да улесняват приписването на деянията и търсенето на отговорност от извършителите за техните действия. Утвърждаването на безопасна, сигурна и по-устойчива среда изисква по-специално системно съобщаване на инцидентите с предполагаем сериозен престъпен характер на правоприлагащите органи. Освен това, когато е уместно, екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, определени съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2016/1148, следва да участват в разследванията на правоприлагащите органи с цел предоставяне на информация, считана за подходяща на национално равнище, и предоставяне на специализирани експертни знания и опит във връзка с информационните системи.

__________________

__________________

46 Директива (ЕС)2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

46 Директива (ЕС)2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Значими свързани със сигурността инциденти, както са определени в член 96 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета, може да имат престъпен произход. Когато е уместно, доставчиците на платежни услуги следва да бъдат насърчавани да споделят с правоприлагащите органи докладите, които са длъжни да представят на компетентните органи в своята държава членка по произход съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.

(17)  Значими свързани със сигурността инциденти, както са определени в член 96 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета47, може да имат престъпен произход. Когато е уместно, доставчиците на платежни услуги следва да бъдат насърчавани да споделят с правоприлагащите органи и звената за финансово разузнаване докладите, които са длъжни да представят на компетентните органи в своята държава членка по произход съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.

__________________

__________________

47 Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

47 Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  На равнището на Съюза съществуват редица инструменти и механизми, които позволяват обмена на информация между националните правоприлагащи органи с цел разследване и повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията. За да се улесни и ускори сътрудничеството между националните правоприлагащи органи и да се гарантира, че тези инструменти и механизми се използват пълноценно, настоящата директива следва да засили функциите на оперативните точки за контакт, въведени с Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. Държавите членки могат да решат да използват съществуващата мрежа от оперативни точки за контакт, като създадената с Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета48. Те следва да осигуряват ефективна помощ и да улесняват например обмена на подходяща информация и предоставянето на технически съвети или правна информация. За да се осигури гладкото функциониране на мрежата, всяка точка за контакт следва да може да общува бързо с точката за контакт на друга държава членка. Като се има предвид значителното трансгранично измерение на тези видове престъпления, и по-специално неустойчивият характер на електронните доказателства, държавите членки следва да могат своевременно да разглеждат спешни искания от страна на тази мрежа от точки за контакт и да предоставят обратна информация в срок от осем часа.

(18)  На равнището на Съюза съществуват редица инструменти и механизми, които позволяват обмена на информация между националните правоприлагащи органи с цел разследване и повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията. За да се улесни и ускори сътрудничеството между националните правоприлагащи органи и да се гарантира, че тези инструменти и механизми се използват пълноценно, настоящата директива следва да засили функциите на оперативните точки за контакт, въведени с Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. Държавите членки могат да решат да използват съществуващата мрежа от оперативни точки за контакт, като създадената с Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета48. Те следва да осигуряват ефективна помощ и да улесняват например обмена на подходяща информация и предоставянето на технически съвети или правна информация. За да се осигури гладкото функциониране на мрежата, всяка точка за контакт следва да може да общува бързо с точката за контакт на друга държава членка. Като се има предвид значителното трансгранично измерение на тези видове престъпления, и по-специално неустойчивият характер на електронните доказателства, държавите членки следва да могат своевременно да разглеждат спешни искания от страна на тази мрежа от точки за контакт и да предоставят обратна информация в срок от два часа от получаването, като поне посочат дали на искането ще бъде предоставен отговор, както и формата и прогнозното време на отговора. При особено спешни и сериозни случаи, държавите членки следва да уведомяват Европейския център за борба с киберпрестъпността на Европол.

__________________

__________________

48 Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8).

48 Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8).

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Своевременното съобщаване на публичните органи за престъпления е от голямо значение за борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства, тъй като често то е отправната точка на наказателното разследване. Следва да бъдат предприети мерки за насърчаване на съобщаването от страна на физически и юридически лица, по-специално на финансовите институции, правоприлагащите и съдебните органи. Тези мерки могат да се основават на различни видове действия, включително законодателни такива, като например задължения за съобщаване за предполагаеми измами, или незаконодателни такива, като например създаване или оказване на подкрепа на организации или механизми за способстване на обмена на информация, или повишаване на осведомеността. Всяка такава мярка, която включва обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета49. По-специално всяко предаване на информация относно предотвратяването и борбата с престъпленията, свързани с измама и подправяне на непарични платежни средства, следва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, а именно законни основания за обработването.

(19)  Своевременното съобщаване на публичните органи за престъпления е от голямо значение за борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства, тъй като често то е отправната точка на наказателното разследване. Следва да бъдат предприети мерки за насърчаване на съобщаването от страна на физически и юридически лица, по-специално на финансовите институции, правоприлагащите и съдебните органи, и които да включват създаването на ефективна и сигурна национална онлайн система за съобщаване на измами с цел да улеснят незабавното съобщаване за престъпление. Използването на стандартизирани образци за съобщаване на равнището на Съюза следва да позволи по-доброто анализиране на заплахите и да улесни работата и сътрудничеството на националните компетентни органи. Мерките могат да се основават на различни видове действия, включително законодателни такива, като например задължения за съобщаване за предполагаеми измами, или незаконодателни такива, като например създаване или оказване на подкрепа на организации или механизми за способстване на обмена на информация, или повишаване на осведомеността. Всяка такава мярка, която включва обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета49. По-специално всяко предаване на информация относно предотвратяването и борбата с престъпленията, свързани с измама и подправяне на непарични платежни средства, следва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, а именно законни основания за обработването.

__________________

__________________

49 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

49 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Разследването и наказателното преследване на всички видове измами и подправяне на непарични платежни средства, включително свързаните с малки парични суми, са особено важни за проактивната борба с това явление. Задълженията за съобщаване, обменът на информация и статистическите доклади са ефикасни начини за установяване на измамни дейности и особено на сходни дейности, свързани с малки парични суми, когато се разглеждат отделно. От съществено значение е и съответната информация относно измами и подправяне на непарични платежни средства да се предава своевременно на националните звена за финансово разузнаване, за да се осигури възможност за последващ анализ и установяване на престъпни финансови потоци.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Измамата и подправянето на непарични платежни средства може да доведе до сериозни икономически и неикономически последици за пострадалите от тях. Когато такава измама се състои в кражбата на самоличност, нейните последици често се усложняват поради накърняването на репутацията и нанасянето на сериозна емоционална вреда. Държавите членки следва да приемат мерки за помощ, подкрепа и защита с цел смекчаване на тези последици.

(20)  Измамата и подправянето на непарични платежни средства може да доведе до сериозни икономически и неикономически последици за пострадалите от тях. Когато такава измама се състои, например, в кражбата на самоличност, нейните последици често се усложняват поради накърняването на личната и професионалната репутация, накърняването на кредитния рейтинг на личността, както и нанасянето на сериозна емоционална вреда. Държавите членки следва да приемат мерки за помощ, подкрепа и защита с цел смекчаване на тези последици.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Често установяването на претърпените загуби от престъпленията, свързани с измама и подправяне отнемат на жертвите значително време. През това време е възможно да се разработи спирала на взаимосвързани престъпления, като по този начин отрицателните последици за жертвите се задълбочават;

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Физическите лица, които са пострадали от измама, свързана с непарични платежни средства, разполагат с правата, предоставени съгласно Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и Съвета50. Държавите членки следва да приемат мерки за помощ и подкрепа за такива пострадали лица, които да се опират на мерките, предвидени в Директива 2012/29/ЕС, но да задоволяват по-непосредствено специфичните нужди на пострадалите от измама, свързана с кражбата на самоличност. Такива мерки следва да включват по-специално специализирана психологическа помощ и съвети във връзка с финансовите, практическите и правните въпроси, както и помощ за получаването на полагаемото обезщетение. На юридическите лица следва да се предлагат и конкретна информация и съвети относно защитата срещу отрицателните последици от такова престъпление.

(21)  Физическите лица, които са пострадали от измама, свързана с непарични платежни средства, разполагат с правата, предоставени съгласно Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и Съвета50. Държавите членки следва да приемат мерки за помощ и подкрепа за такива пострадали лица, които да се опират на мерките, предвидени в Директива 2012/29/ЕС, но да задоволяват по-непосредствено специфичните нужди на пострадалите от измама, свързана с кражбата на самоличност. Такива мерки следва да включват по-специално предоставянето на списък на специални институции, обхващащи различни аспекти от престъпленията по отношение на самоличността и подкрепата за жертвите, специализирана психологическа помощ и съвети във връзка с финансовите, практическите и правните въпроси, както и помощ за получаването на полагаемото обезщетение. Държавите членки следва също така да имат възможност да установят единен национален онлайн информационен инструмент за улесняване на достъпа до помощ и подкрепа за жертвите. На юридическите лица следва да се предлагат и конкретна информация и съвети относно защитата срещу отрицателните последици от такова престъпление.

__________________

__________________

50 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57).

50 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57).

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Пострадалите от измама, свързана с непарични платежни средства, следва също така да имат право на безплатна правна помощ, или поне тези, които не разполагат с достатъчно средства да заплатят за такава. Държавите членки следва да могат да установят тази липса на ресурси чрез проверка на средствата, при която следва надлежно да се отчитат всички относими и обективни фактори, като например доходите, капитала и семейното положение на въпросното лице, разходите за правна помощ и стандартът на живот в съответната държава членка.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Чрез информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността и чрез изследователски и образователни програми държавите членки следва да създадат или да укрепят политиките за предотвратяване на измамата и подправянето на непарични платежни средства и мерките за намаляване на риска от това лицата да пострадат от такива престъпления.

(23)  Чрез информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, инструменти за постоянна онлайн информация, придружена с практически примери за измамни практики и чрез изследователски и образователни програми например държавите членки, подпомагани от Комисията, следва да създадат или да укрепят политиките за предотвратяване на измамата и подправянето на непарични платежни средства и мерките за намаляване на риска от това лицата да пострадат от такива престъпления.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на разработването на стандартизиран образец на Съюза за докладване, посочен в член 14 и в съответствие с член 16а. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Необходимо е да се събират съпоставими данни за престъпленията, предвидени в настоящата директива. Съответните данни следва да бъдат предоставени на компетентните специализирани агенции и органи на Съюза, като Европол, в съответствие с техните задачи и информационни потребности. Целта е да се добие по-цялостна представа за проблема с измамата и подправянето на непарични платежни средства и въпросите, свързани със сигурността на плащанията на равнището на Съюза, и по този начин да се допринесе за разработването на по-ефективни ответни действия. Държавите членки следва да се възползват пълноценно от правомощията и капацитета на Европол за предоставяне на помощ и подкрепа във връзка със съответните разследвания, като предоставят информация на Европол относно начина на действие на извършителите на престъпления с цел извършване на стратегически анализи и оценка на заплахата от измама и подправяне на непаричните платежни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета52. Предоставянето на информация може да спомогне за по-доброто разбиране на настоящите и бъдещите заплахи и да бъде от полза за Съвета и Комисията при определянето на стратегическите и оперативните приоритети на Съюза за борба с престъпността и начините за изпълнение на тези приоритети.

(24)  Необходимо е да се събират съпоставими данни за престъпленията, предвидени в настоящата директива. Съответните данни следва да бъдат предоставени на компетентните специализирани агенции и органи на Съюза като Европол и Комисията в съответствие с техните задачи и информационни потребности. Целта е да се добие по-цялостна представа за проблема с измамата и подправянето на непарични платежни средства и въпросите, свързани със сигурността на плащанията на равнището на Съюза, и по този начин да се допринесе за разработването на по-ефективни ответни действия. Държавите членки следва да се възползват пълноценно от правомощията и капацитета на Европол за предоставяне на помощ и подкрепа във връзка със съответните разследвания, като предоставят информация на Европол относно начина на действие на извършителите на престъпления с цел извършване на стратегически анализи и оценка на заплахата от измама и подправяне на непаричните платежни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета52. Предоставянето на информация може да спомогне за по-доброто разбиране на настоящите и бъдещите заплахи и да бъде от полза за Съвета и Комисията при определянето на стратегическите и оперативните приоритети на Съюза за борба с престъпността и начините за изпълнение на тези приоритети.

_________________

_________________

52 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

52 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  Предотвратяването на и борбата с престъпността, било организирана или не, трябва да се постигне чрез по-тясно сътрудничество както пряко между органите на полицията и други компетентни органи в държавите членки, така и посредством Европол, като се постави специален акцент върху подобряването на обмена на информация между органите, които отговарят за превенцията и разследването на престъпленията.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящата директива се установяват минималните правила във връзка с определянето на престъпленията и санкциите в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства.

С настоящата директива се установяват минималните правила във връзка с определянето на престъпленията и санкциите в областта на измамата и подправянето на непарични платежни средства. Директивата улеснява превенцията на посочените престъпления, осигурява помощ и подкрепа за пострадалите и подобрява сътрудничеството между съдебните и другите компетентни органи.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Използване с цел измама на платежни инструменти

Използване с цел измама на неплатежни инструменти

Изменение    27

Предложение за директива

Член 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато са извършени умишлено, следните деяния се наказват като престъпление:

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че следните деяния се наказват като престъпление:

Изменение    28

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  кражбата или придобиването по друг незаконен начин на платежен инструмент;

a)  кражбата или придобиването по друг незаконен начин на платежен инструмент, когато е извършено умишлено;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подправянето или фалшифицирането на платежен инструмент, за да бъде използван с цел измама;

б)  подправянето или фалшифицирането на платежен инструмент, когато е извършено умишлено, за да бъде използван с цел измама;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  притежаването, набавянето за използване, вносът, износът, продажбата, транспортът, разпространението или предоставянето по друг начин на откраднат или придобит по друг незаконен начин платежен инструмент, или на подправен или фалшифициран платежен инструмент, за да бъде използван с цел измама.

в)  набавянето за себе си или за друго лице, включително вносът, износът, продажбата и транспортът, разпространението на платежен инструмент, който е бил откраднат или придобит по друг незаконен начин, или на подправен или фалшифициран платежен инструмент, когато е извършено умишлено, за да бъде използван с цел измама.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  притежаването на откраднат или придобит по друг незаконен начин, или подправен или фалшифициран платежен инструмент, ако към момента на получаването на такъв инструмент е известно, че е придобит в резултат на престъпна дейност или форма на участие в такава дейност.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато е извършено умишлено, се наказва като престъпление извършването или причиняването да бъде извършено прехвърляне на пари, на парична стойност или на виртуални валути с цел извършителят или друго лице да получи незаконна облага чрез:

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато е извършено умишлено, се наказва като престъпление извършването от извършителя или друго лице на прехвърляне на пари, на парична стойност или на виртуални валути с цел извършителят или друго лице да получи незаконна облага или по незаконен начин да се причини другиму загуба на собственост чрез:

Изменение    33

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  насочване или пренасочване на потребители на платежни услуги към имитиращи уебсайтове.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато са извършени умишлено с цел измама, изготвянето, набавянето за използване, вносът, износът, продажбата, транспортът, разпространението или предоставянето по друг начин на устройство или на инструмент, на компютърни данни или на всяко друго средство, специално предназначено или приспособено за извършване на някое от престъпленията по член 4, букви а) и б) или член 5, се наказват като престъпление.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че производството, набавянето за себе си или за друго лице, вносът, износът, продажбата, транспортирането, разпространението или предоставянето на устройство или на инструмент, на компютърни данни или на всякакви други средства, специално предназначени или приспособени за извършване на което и да е от престъпленията по член 4, букви а) и б) или член 5, се наказват като престъпление, когато са извършени с намерението да бъдат използвани като средства за извършване на което и да е от посочените престъпления.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че опитът за извършване на престъпление по членове 3—6 се наказва като престъпление.

2.  Държавите членки предприемат всички мерки, необходими, за да гарантират, че опитът за извършване на престъпление по членове 3—6 се наказва като престъпление.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията по членове 3, 4 и 5 се наказват с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от три години.

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията по членове 3, 4 и 5 се наказват с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от четири години.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията по член 6 се наказват с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от две години.

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията по член 6 се наказват с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от три години.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията по членове 3, 4 и 5 се наказват с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от пет години, ако:

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че следните обстоятелства се считат за утежняващи обстоятелства във връзка с престъпленията по членове 3, 4 и 5 се наказват с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от пет години, ако:

Изменение    39

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  са извършени в рамките на престъпна организация, както е определена в Рамково решение 2008/841/ПВР, независимо от размера на наказанието, предвиден в това решение;

a)  са извършени в рамките на престъпна организация, както е определена в Рамково решение 2008/841/ПВР, независимо от размера на наказанието, предвиден в това решение; или

Изменение    40

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   са довели до широки по обхват или значителни по размер вреди или до обща облага на стойност не по-малко от 20 000 EUR.

б)   са довели до широки по обхват или значителни по размер вреди; или

Изменение    41

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  са довели до обща облага със значителна стойност.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 9, параграф 1, подлежи на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, които включват наказателноправни или друг вид глоби и може да включват други санкции, като:

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 9, параграф 1, подлежи на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, които включват наказателноправни или друг вид глоби или санкции, в това число:

Изменение    43

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  временна или постоянна забрана на достъп до публично финансиране, включително тръжни процедури, предоставяне на безвъзмездни средства и концесии, както на национално равнище, така и на равнището на Съюза;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  престъплението е извършено изцяло или отчасти на нейна територия;

a)  престъплението е извършено изцяло или отчасти на нейна територия; или

Изменение    45

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  извършителят е неин гражданин;

б)  извършителят е неин гражданин или е постоянно пребиваващ; или

Изменение    46

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  престъплението е било извършено в полза на юридическо лице, установено на нейна територия; или

Изменение    47

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  престъплението е извършено срещу неин гражданин или лице, чието обичайно местопребиваване е на нейна територия; или

Изменение    48

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  престъплението е причинило вреди на нейна територия, в това число вреди, произтичащи от кражба на самоличността на дадено лице.

в)  престъплението е причинило вреди на нейна територия.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Всяка държава членка уведомява Комисията и Евроюст, ако реши да установи компетентност по отношение на престъпление по членове 3—7, което е било извършено извън нейната територия;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  извършителят е извършил престъплението, когато се е намирал физически на нейна територия, независимо дали престъплението е извършено или не при използването на компютри или информационна система, намиращи се на нейна територия;

a)  извършителят е извършил престъплението, когато се е намирал физически на нейна територия, независимо дали престъплението е извършено или не при използването на компютър или информационна система, намиращи се на нейна територия;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  престъплението е извършено при използването на компютри или информационна система, намиращи се на нейната територия, независимо дали извършителят се е намирал физически или не на нейна територия, когато го е извършил.

б)  престъплението е извършено при използването на компютър или информационна система, намиращи се на нейната територия, независимо дали извършителят се е намирал физически или не на нейна територия, когато го е извършил.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка държава членка уведомява Комисията, ако реши да установи компетентност по отношение на престъпление по членове 3—7, извършено извън нейната територия, включително когато:

заличава се

a)  извършителят има обичайно местопребиваване на нейна територия;

 

б)  престъплението е било извършено в полза на юридическо лице, установено на нейна територия;

 

в)  престъплението е извършено срещу неин гражданин или лице, чието обичайно местопребиваване е на нейна територия.

 

Изменение    53

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато дадено престъпление, посочено в членове 3 – 7, попада в юрисдикцията на повече от една държава членка, засегнатите държави членки си сътрудничат една с друга, за да решат коя от тях ще води наказателното преследване срещу извършителя на престъплението с цел производството да се води централизирано само в една държава членка, като се взема предвид принципа ne bis in idem. Държавите членки се обръщат към Евроюст в случай на конфликт на компетентност или други трудности в съответствие с член 12 от Рамково решение 2009/948/ПВР.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ефективни разследвания

Ефективни разследвания и сътрудничество

Изменение    55

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, звената или службите, отговарящи за разследването или повдигането и поддържането на обвинения във връзка с престъпленията по членове 3—7, разполагат с ефективни способи за разследване, като използваните за делата, свързани с организирана престъпност или други форми на тежка престъпност.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че способите за разследване като използваните за борба с организираната или други форми на тежка престъпност са ефективни, пропорционални на извършеното престъпление и са достъпни за лицата, звената или службите, отговарящи за разследването или повдигането и поддържането на обвинения във връзка с престъпленията по членове 3 – 7.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Всяка държава членка гарантира, че се предоставят подходящи човешки и финансови ресурси, и се осигурява обучение, за да се провежда разследване и наказателно преследване на престъпленията, посочени в членове 3 – 7.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато националното право задължава физическите и юридическите лица да подават информация относно престъпленията по членове 37, тази информация своевременно стига до органите, разследващи или повдигащи и поддържащи обвинения във връзка с тези престъпления.

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато националното право задължава физическите и юридическите лица да подават информация относно престъпленията по членове 37, тази информация своевременно стига до органите, разследващи или повдигащи и поддържащи обвинения във връзка с тези престъпления, и че на тези органи са предоставени правомощия да си сътрудничат с други национални органи и със свои колеги в други държави членки.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на обмена на информация, свързана с престъпленията по членове 3—7, държавите членки осигуряват наличието на оперативна национална точка за контакт, която е на разположение 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Държавите членки гарантират също, че разполагат с процедури, чрез които своевременно да разглеждат спешните искания за помощ и чрез които компетентният орган да отговаря в срок от 8 часа от получаването, като посочва най-малкото дали на искането ще бъде отговорено, както и под каква форма и приблизително в какъв срок ще бъде отговорено. Държавите членки могат да решат да използват съществуващите мрежи от оперативни точки за контакт.

1.  За целите на обмена на информация, свързана с престъпленията по членове 3—7, държавите членки осигуряват наличието на оперативна национална точка за контакт, която е на разположение 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Държавите членки гарантират също, че разполагат с процедури, чрез които своевременно да разглеждат спешните искания за помощ и чрез които компетентният орган да отговаря в срок от два часа от получаването, като посочва най-малкото дали на искането ще бъде отговорено, както и под каква форма и приблизително в какъв срок ще бъде отговорено. Държавите членки могат да решат да използват съществуващите мрежи от оперативни точки за контакт.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки информират Комисията, Европол и Евроюст за определената от тях точка за контакт по параграф 1. Комисията изпраща тази информация на останалите държави членки.

2.  Държавите членки информират Комисията, Европол и Евроюст за определената от тях точка за контакт по параграф 1 и актуализират тази информация, когато е необходимо. Комисията изпраща тази информация на останалите държави членки.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  При особено спешни и сериозни случаи, които засягат две или повече държави членки, държавите членки уведомяват Европейския център за борба с киберпрестъпността на Европол. Европол улеснява създаването на система за бързо предупреждение за установяване на нови практики на измама.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  При работа с информацията, посочена в настоящия член, компетентните органи спазват приложимите правила на Съюза за защита на данните.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират наличието на подходящи канали за съобщаване с цел улесняване на своевременното съобщаване на правоприлагащите и другите компетентни органи за извършени престъпления по членове 37.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират наличието на подходящи канали за съобщаване, включително посредством сигурна национална система за съобщаване на измами онлайн, с цел улесняване на своевременното съобщаване на правоприлагащите органи, звената за финансово разузнаване и другите компетентни органи за извършени престъпления по членове 37.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  С цел хармонизиране на практиките за докладване в рамките на Съюза Комисията приема акт за изпълнение, за да установи стандартизиран образец на Съюза за докладване, който да служи като основа за държавите членки. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 16а, параграф 2.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да насърчат финансовите институции и другите юридически лица, извършващи дейност на тяхна територия, своевременно да съобщават на правоприлагащите и другите компетентни органи за предполагаеми измами с цел разкриване, предотвратяване, разследване или повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията по членове 37.

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че финансовите институции своевременно съобщават на правоприлагащите органи, звената за финансово разузнаване и другите компетентни органи за предполагаеми измами с цел разкриване, предотвратяване, разследване или повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията по членове 37.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да насърчат другите юридически лица, извършващи дейност на тяхна територия, да съобщават без необосновано забавяне на правоприлагащите органи, звената за финансово разузнаване и другите компетентни органи за предполагаеми измами с цел разкриване, предотвратяване, разследване или повдигане и поддържане на обвинения във връзка с престъпленията по членове 3 – 7.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че на физическите и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъпленията по членове 3—7, извършени чрез злоупотреба с лични данни, се предоставят конкретна информация и съвети за това как да се защитят срещу отрицателните последици от престъпления, като например накърняването на репутацията.

1.  Държавите членки гарантират, че на физическите и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъпленията по членове 3—7, извършени чрез злоупотреба с лични данни, се предоставят конкретна информация и съвети за това как да се защитят срещу отрицателните последици от престъпления, като например накърняването на репутацията, накърняването на кредитния им рейтинг и финансовите разходи, както и относно техните права, включително правото на обезщетение на вредите, претърпени в резултат от престъплението;

Изменение    67

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че на физическите и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъпленията по членове 3—7, извършени чрез злоупотреба с лични данни, се предоставя списък със специализираните институции, които се занимават с различните аспекти на престъпленията по отношение на самоличността и предоставят подкрепа.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Държавите членки се насърчават да създадат национални единни онлайн инструменти за информация, за да улеснят достъпа до помощ и подкрепа за физически или юридически лица, които са претърпели вреди от престъпленията, посочени в членове 3—7, извършени чрез злоупотреба с лични данни.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Държавите членки гарантират, че на физическите лица, които са претърпели вреди от престъпленията по членове 3 – 7, извършени чрез злоупотреба с лични данни, се предлага безплатна правна помощ, или поне на тези, които не разполагат с достатъчно средства за платят за такава. Държавите членки може да приложат проверка на средствата, за да определят дали физическите лица имат право на безплатна правна помощ.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че от първия контакт с компетентния орган на юридическите лица, които са пострадали от престъпленията по членове 37 от настоящата директива, своевременно се предоставя информация относно:

2.  Държавите членки гарантират, че от първия контакт с компетентния орган на физическите и юридическите лица, които са пострадали от престъпленията по членове 37 от настоящата директива, своевременно се предоставя информация относно:

Изменение    71

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  правото на достъп до информация по случая;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат подходящи действия, включително чрез интернет, като например информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, изследователски и образователни програми, когато е уместно в сътрудничество със заинтересованите страни, насочени към намаляване на измамите като цяло, повишаване на осведомеността и намаляване на риска от това лицата да пострадат от измами.

1.  Държавите членки предприемат подходящи действия, включително чрез интернет, като например информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, изследователски и образователни програми, когато е уместно в сътрудничество със заинтересованите страни, насочени към намаляване на измамите като цяло и на извършването на измами чрез използване по-специално на компютър и информационни системи, повишаване на осведомеността и намаляване на риска от това лицата, по-конкретно уязвимите лица като възрастни или млади хора, да пострадат от измами. Комисията подпомага държавите членки при редовното провеждане на тези кампании. Държавите членки гарантират осигуряването на достатъчно финансиране за тези кампании.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки разработват и актуализират, като част от информационните кампании, посочени в параграф 1, постоянен онлайн информационен инструмент с практически примери за измамни практики, посочени в членове 3—7, във формат, който е лесен за разбиране. Посоченият инструмент може да бъде свързан с единния онлайн информационен инструмент, посочен в член 15, параграф 1б, или да бъде част от него.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16 а (нов)

 

Процедура на комитет

 

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират наличието на система за записване, изготвяне и предоставяне на статистически данни за измерване на етапите на съобщаване, разследване и съдебно преследване на престъпленията по членове 37.

2.  Държавите членки гарантират наличието на система за записване, изготвяне и предоставяне на анонимизирани статистически данни за измерване на етапите на съобщаване, разследване и съдебно преследване на престъпленията по членове 37.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Статистическите данни по параграф 2 обхващат най-малкото броя на престъпленията по членове 37, за които е съобщено на държавите членки, броя на лицата, срещу които са били повдигнати и поддържани обвинения и които са били осъдени за престъпления по членове 37, и данните за хода на етапите на съобщаване, разследване и съдебно преследване във връзка с тези престъпления.

3.  Анонимизираните статистически данни по параграф 2 обхващат най-малкото броя на престъпленията по членове 37, за които е съобщено на държавите членки, броя на лицата, срещу които са били повдигнати и поддържани обвинения и които са били осъдени за престъпления по членове 37, броя на лицата, участващи в измамата и размера на вредите, причинени от нея, и данните за хода на етапите на съобщаване, разследване и съдебно преследване във връзка с тези престъпления.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до [24 месеца след влизането в сила]. Те незабавно информират Комисията за това.

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до .... [12 месеца след влизането в сила] Те незабавно информират Комисията за това.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До [96 месеца след влизането в сила] Комисията извършва оценка на настоящата Директива относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

2.  До ... [48 месеца след влизането в сила] Комисията извършва оценка на настоящата Директива относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства, както и на нейното въздействие върху основните права, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цифровизацията променя начина ни на плащане: използването на непарични плащания е все по-честа практика. През последните пет години броят на трансакциите нарасна с 24%. Този нововъзникващ пазар обаче придоби привлекателност и за престъпниците: през 2013 г. измамите с карти, издадени на територията на SEPA, причини щети в размер на 1.44 милиарда евро. В периода 2011 – 2013 г. сумата нарасна с 23%.

Картите не са единственият непаричен платежен инструмент — директните дебити и мобилните плащания са други примери за такива платежни инструменти. На равнище ЕС не съществуват цялостни статистически данни относно измамите с непарични платежни средства. По оценки на Комисията щетите възлизат годишно на 2 милиарда евро; и тази цифра не включва всички съществуващи платежни инструменти.

Онлайн измамите (напр. кражба на данни от кредитни карти) често имат трансгранично измерение. Не е необходимо извършителят и жертвата да бъдат установени в една и съща държава и това създава трудни предизвикателства за правоприлагащите органи.

Действащото Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета датира от 2001 г. Действащите разпоредби не отразяват в достатъчна степен еволюцията на новите технологии като виртуалните валути. Поради това Комисията предложи да се актуализира правната уредба, да се премахнат оперативните пречки и да се засили превенцията на непаричните измами. Настоящото предложение за директива за борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства е също важна стъпка за „лисабонизацията“ на пространството на наказателното право в Европейския съюз. Европейският парламент в качеството си на съзаконодател, ще играе важна роля.

Комисията предостави редица аргументи за това преразглеждане в своята оценка на въздействието и в своето предложение за директива. Разширяването на обхвата на престъпленията, включително трансакции чрез виртуални валути, въвеждането на нови онлайн престъпления и минимален размер на най-тежките наказания, изясняването на обхвата на компетентността и разпоредбите относно гарантирането на правата на жертвите на киберпрестъпленията, превенцията на измамите и подобряването на сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие, изглеждат убедителни.

С цел да се укрепи предложението, докладчикът, в своя проектодоклад, предлага някои изменения на предложението на Комисията, сред които:

- укрепване на помощта за жертвите на непарични платежни измами, тъй като последиците от измамата често се усложняват поради накърняване на репутацията, загуба на кредитен рейтинг или сериозни емоционални вреди;

- улесняване на съобщаването на престъпления, включително създаването на сигурни национални онлайн системи за съобщаване на измами;

- по-активно участие на Евроюст и Европол в обмена на информация;

- по-добре фокусирани върху превенцията разпоредби относно интернет и компютърните измами;

- по-кратък срок за транспониране и задължение за Комисията да представи оценка на директивата след 4 години.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства

Позовавания

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Недадени становища

       Дата на решението

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация