Postup : 2017/0226(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0276/2018

Předložené texty :

A8-0276/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.6

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0194

ZPRÁVA     ***I
PDF 822kWORD 99k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0489),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 83 odst.1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0311/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky k návrhu legislativního aktu, které předložili Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Senát Parlamentu České republiky a španělský parlament,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0276/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Je nezbytné aktualizovat rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV44 a doplnit ho o další ustanovení týkající se trestných činů, sankcí a přeshraniční spolupráce.

(3)  Je nezbytné aktualizovat rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV44 a doplnit ho, aby obsahovalo další ustanovení týkající se trestných činů, zejména pokud jde o podvody související s počítači, sankcí, prevence a pomoci obětem a přeshraniční spolupráce.

__________________

__________________

44 Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 1).

44 Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Výrazné mezery a rozdíly v právních předpisech členských států týkajících se podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání mohou bránit boji proti tomuto typu trestné činnosti a další závažné a organizované trestné činnosti, která s ní souvisí a je jí umožněna, a mohou ztěžovat účinnou policejní a soudní spolupráci v této oblasti.

(4)  Výrazné mezery a rozdíly v právních předpisech členských států týkajících se podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání brání prevenci, odhalování a postihování tohoto typu trestné činnosti a další závažné a organizované trestné činnosti, která s ní souvisí a je jí umožněna, a ztěžuje účinnou policejní a soudní spolupráci v této oblasti s přímým dopadem na bezpečnost občanů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Používání nových typů prostředků pro placení přináší příležitosti pro spotřebitele a podniky, ale také zvyšuje možnosti podvodů. Podvody nejenže slouží k financování zločinných spolčení, ale omezují i rozvoj jednotného digitálního trhu a zvětšujeíneochotu občanů nakupovat on-line.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Pro zajištění konzistentního přístupu členských států k uplatňování této směrnice jsou v této oblasti důležité společné definice. Do definic je třeba zahrnout nové typy prostředků pro placení, jako jsou elektronické peníze a virtuální měny.

(7)  Pro zajištění konzistentního přístupu členských států k uplatňování této směrnice jsou v této oblasti důležité společné definice a usnadnění výměny informací a spolupráce mezi příslušnými orgány. Do definic je třeba zahrnout nové typy prostředků pro placení, jako jsou elektronické peníze a virtuální měny.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Falešné faktury, s jejichž pomocí lze získat platební údaje, by měly by být považovány za pokus o neoprávněné přisvojování podle článku 4 této směrnice.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Je nezbytné zajistit účinná trestněprávní opatření na ochranu bezhotovostních prostředků pro placení proti podvodům a padělání. Zejména je zapotřebí v oblasti trestního práva zaujmout jednotný přístup vůči znakům skutkových podstat trestných činů, které přispívají ke skutečnému podvodnému používání prostředků pro placení nebo k jejich používání připravují cesty. Trestná činnost, jako je nabývání a držení prostředků pro placení s úmyslem spáchání podvodu, například prostřednictvím podvodného získávání údajů (tzv. phishingu) nebo neoprávněného kopírování elektronických údajů (tzv. skimmingu) a jejich distribuce, například prodejem informací o kreditní kartě na internetu, by proto měla být považována za trestnou činnost jako takovou, aniž by musela být přímo napojena na skutečné podvodné používání prostředků pro placení. Taková trestná činnost by proto měla zahrnovat také okolnosti, za kterých držení, opatření si k užívání nebo distribuce nezbytně nevedou k podvodnému používáni těchto prostředků pro placení za předpokladu, že si je pachatel trestné činnosti této možnosti vědom (nepřímý úmysl). Tato směrnice nepostihuje oprávněné používání prostředků pro placení, včetně poskytování inovačních platebních služeb a v souvislosti s nimi, například služby běžně vyvíjené finančními technologickými společnostmi (společnostmi fintech).

(9)  Je nezbytné zajistit účinná trestněprávní opatření na ochranu bezhotovostních prostředků pro placení proti podvodům a padělání. Zejména je zapotřebí v oblasti trestního práva zaujmout jednotný přístup vůči znakům skutkových podstat trestných činů, které přispívají ke skutečnému podvodnému používání prostředků pro placení nebo k jejich používání připravují cesty. Trestná činnost, jako je nabývání prostředků pro placení s úmyslem spáchání podvodu, například prostřednictvím podvodného získávání údajů (tzv. phishingu) nebo neoprávněného kopírování elektronických údajů (tzv. skimmingu) a jejich distribuce, například prodejem informací o kreditní kartě na internetu, by proto měla být považována za trestnou činnost jako takovou, aniž by musela být přímo napojena na skutečné podvodné používání prostředků pro placení. Taková trestná činnost by proto měla zahrnovat také okolnosti, za kterých opatření si k užívání nebo distribuce nezbytně nevedou k podvodnému používáni těchto prostředků pro placení za předpokladu, že si je pachatel trestné činnosti této možnosti vědom (nepřímý úmysl). Držení kradeného nebo jinak neoprávněně přisvojeného, padělaného či zfalšovaného platebního prostředku by se mělo považovat za trestnou činnost, pokud si je držitel v okamžiku nabytí vědom, že tento prostředek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na této činnosti. Tato směrnice nepostihuje oprávněné používání prostředků pro placení, včetně poskytování inovačních platebních služeb a v souvislosti s nimi, například služby běžně vyvíjené finančními technologickými společnostmi (společnostmi fintech).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Sankce a tresty udělované za podvody v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání by měly být účinné, přiměřené a odrazující v celé Unii.

(10)  Sankce a tresty udělované za podvody v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání by měly být účinné, přiměřené a odrazující v celé Unii s cílem odradit a a zabránit podvodům tohoto druhu. Tato směrnice nebrání členským státům v uplatňování přísnějších pravidel a sankcí ve vztahu k podvodům a padělání bezhotovostních prostředků pro placení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je třeba zavést přísnější sankce, je-li trestný čin spáchán zločinným spolčením uvedeným v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/841/SVV45 nebo je-li trestný čin spáchán ve velkém měřítku s následkem rozsáhlých a značných škod způsobených obětem nebo přináší-li trestný čin pachateli souhrnný hospodářský přínos nejméně 20 000 EUR.

(11)  Je třeba zavést přísnější sankce, je-li trestný čin spáchán zločinným spolčením uvedeným v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/841/SVV45 nebo je-li trestný čin spáchán ve velkém měřítku s následkem rozsáhlých a značných škod způsobených obětem. Skutečnost, že trestný čin zahrnuje významnou souhrnnou finanční výhodu nebo vysoký počet obětí, by měla být považována za přitěžující okolnost.

__________________

__________________

45 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

45 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pravidla pro uplatňování soudní příslušnosti by měla zajistit, aby trestné činy stanovené v této směrnici byly účinně stíhány. Trestné činy lze obecně nejlépe postihovat systémem trestního soudnictví v zemi, v níž byly spáchány. Členské státy by proto měly stanovit svou soudní příslušnost u trestných činů spáchaných na jejich území, trestných činů spáchaných jejich státními příslušníky a trestných činů, které na jejich území vedou ke vzniku škod.

(12)  Pravidla pro uplatňování soudní příslušnosti by měla zajistit, aby trestné činy stanovené v této směrnici byly účinně stíhány a v souladu s jasným souborem kritérií. Trestné činy lze obecně nejlépe postihovat systémem trestního soudnictví v zemi, v níž byly spáchány. Členské státy by proto měly stanovit svou soudní příslušnost u trestných činů spáchaných na jejich území, trestných činů spáchaných jejich státními příslušníky a trestných činů, které na jejich území vedou ke vzniku škod. Pokud trestný čin spadá do pravomoci více než jednoho členského státu, měly by dotčené členské státy mezi sebou spolupracovat s cílem rozhodnout, který z nich má případ vyšetřovat, s přihlédnutím k zásadě ne bis in idem (zákaz dvojího rozhodnutí v téže věci). Za tímto účelem by členské státy měly mít možnost obracet se na Eurojust, aby tak usnadnily spolupráci svých soudních orgánů a koordinaci svých postupů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  S ohledem na potřebu zvláštních nástrojů k účinnému vyšetřování podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a jejich významu pro účinnou mezinárodní spolupráci mezi vnitrostátními orgány by měly být vyšetřovací nástroje, které se obvykle používají v případech organizované trestné činnosti a jiné závažné trestné činnosti, k dispozici pro vyšetřování těchto trestných činů pro příslušné orgány ve všech členských státech. Jelikož je třeba přihlížet k zásadě proporcionality, mělo by používání takových nástrojů podle vnitrostátních právních předpisů odpovídat povaze a závažnosti vyšetřovaných trestných činů. Donucovací orgány a další příslušné orgány by kromě toho měly mít včas přístup k příslušným informacím, aby mohly vyšetřovat a stíhat trestné činy uvedené v této směrnici.

(15)  S ohledem na potřebu zvláštních nástrojů k účinnému vyšetřování podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a jejich významu pro účinnou mezinárodní spolupráci mezi vnitrostátními orgány by měly být k dispozici dostatečné vyšetřovací nástroje pro vyšetřování těchto trestných činů pro příslušné orgány ve všech členských státech. Jelikož je třeba přihlížet k zásadě proporcionality, mělo by používání takových nástrojů podle vnitrostátních právních předpisů odpovídat povaze a závažnosti vyšetřovaných trestných činů. Donucovací orgány a další příslušné orgány by kromě toho měly mít včas přístup k příslušným informacím, aby mohly vyšetřovat a stíhat trestné činy uvedené v této směrnici. Příslušným orgánům by měly být přiděleny odpovídající lidské i finanční zdroje, aby mohly řádně vyšetřovat a stíhat trestné činy stanovené v této směrnici.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Přeshraniční povaha trestných činů stanovených v této směrnici vyžaduje silnou koordinovanou reakci a spolupráci v rámci členských států i mezi nimi. Za tímto účelem by měly být účinně využívány dostupné nástroje a zdroje spolupráce, jako je vzájemné uznávání a právní pomoc v souvislosti s trestnými činy, na které se vztahuje tato směrnice, bez ohledu na hranici trestní sazby stanovené pro tyto trestné činy ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V mnoha případech trestná činnost vychází z incidentů, které by měly být oznámeny odpovídajícím vnitrostátním příslušným orgánům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114846. U těchto incidentů může existovat podezření na jejich trestnou povahu, ačkoli neexistují jednoznačné důkazy prokazující trestný čin od samého počátku. V této souvislosti by měli být příslušní provozovatelé základních služeb a poskytovatelé digitálních služeb podněcování ke sdílení zpráv požadovaných směrnicí (EU) 2016/1148 s donucovacími orgány, aby byla zajištěna účinná a komplexní reakce a usnadnilo se připisování trestných činů pachatelům a mohla jim za ně být přičítána odpovědnost. Prosazování bezpečného, zabezpečeného a odolného prostředí především vyžaduje, aby donucovacím orgánům byly systematicky oznamovány případy podezření na závažnou trestnou činnost. Kromě toho by měly být v případě potřeby zapojeny do vyšetřování v oblasti vymáhání práva bezpečnostní týmy typu CSIRT zřízené podle článku 9 směrnice (EU) 2016/1148 za účelem poskytnutí informací, které jsou na vnitrostátní úrovni považovány za vhodné, a odborných znalostí v oblasti informačních systémů.

(16)  V mnoha případech trestná činnost vychází z incidentů, které by měly být oznámeny odpovídajícím vnitrostátním příslušným orgánům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114846. U těchto incidentů může existovat podezření na jejich trestnou povahu, ačkoli neexistují jednoznačné důkazy prokazující trestný čin od samého počátku. V této souvislosti by měli příslušní provozovatelé základních služeb a poskytovatelé digitálních služeb sdílet zprávy požadované směrnicí (EU) 2016/1148 s donucovacími orgány a finančními zpravodajskými jednotkami, aby byla zajištěna účinná a komplexní reakce a usnadnilo se připisování trestných činů pachatelům a mohla jim za ně být přičítána odpovědnost. Prosazování bezpečného, zabezpečeného a odolného prostředí především vyžaduje, aby donucovacím orgánům byly systematicky oznamovány případy podezření na závažnou trestnou činnost. Kromě toho by měly být v případě potřeby zapojeny do vyšetřování v oblasti vymáhání práva bezpečnostní týmy typu CSIRT zřízené podle článku 9 směrnice (EU) 2016/1148 za účelem poskytnutí informací, které jsou na vnitrostátní úrovni považovány za vhodné, a odborných znalostí v oblasti informačních systémů.

__________________

__________________

46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Významné bezpečnostní incidenty uvedené v článku 96 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/236647 mohou být trestněprávního původu. V případě potřeby by měli být poskytovatelé platebních služeb podněcováni, aby s donucovacími orgány sdíleli zprávy, které jsou povinni předkládat příslušným orgánům ve svém domovském členském státě podle směrnice (EU) 2015/2366.

(17)  Významné bezpečnostní incidenty uvedené v článku 96 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/236647 mohou být trestněprávního původu. V případě potřeby by měli poskytovatelé platebních služeb sdílet s donucovacími orgány a finančními zpravodajskými jednotkami zprávy, které jsou povinni předkládat příslušným orgánům ve svém domovském členském státě podle směrnice (EU) 2015/2366.

__________________

__________________

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Na úrovni Unie existuje řada nástrojů a mechanismů, které umožňují výměnu informací mezi vnitrostátními donucovacími orgány za účelem vyšetřování a stíhání trestné činnosti. S cílem usnadnit a urychlit spolupráci mezi vnitrostátními donucovacími orgány a zajistit, aby tyto nástroje a mechanismy byly využívány v plném rozsahu, měla by tato směrnice posílit význam operativních kontaktních míst, která byla zřízena rámcovým rozhodnutím Rady 2001/413/SVV. Členské státy se mohou rozhodnout, že budou využívat stávající síť operativních kontaktních míst, například síť zavedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU48. Měly by zajišťovat účinnou pomoc, například usnadňovat výměnu příslušných informací, a poskytovat technické poradenství nebo právní informace. Aby bylo zajištěno plynulé fungování sítě, mělo by každé kontaktní místo být schopno rychle komunikovat s kontaktním místem jiného členského státu. Vzhledem k významnému přeshraničnímu rozměru této oblasti trestné činnosti, a zejména k nestálé povaze elektronických důkazů, by členské státy měly být schopny rychle reagovat na naléhavé žádosti v rámci této sítě kontaktních míst a poskytovat zpětnou vazbu do osmi hodin.

(18)  Na úrovni Unie existuje řada nástrojů a mechanismů, které umožňují výměnu informací mezi vnitrostátními donucovacími orgány za účelem vyšetřování a stíhání trestné činnosti. S cílem usnadnit a urychlit spolupráci mezi vnitrostátními donucovacími orgány a zajistit, aby tyto nástroje a mechanismy byly využívány v plném rozsahu, měla by tato směrnice posílit význam operativních kontaktních míst, která byla zřízena rámcovým rozhodnutím Rady 2001/413/SVV. Členské státy se mohou rozhodnout, že budou využívat stávající síť operativních kontaktních míst, například síť zavedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU48. Měly by zajišťovat účinnou pomoc, například usnadňovat výměnu příslušných informací, a poskytovat technické poradenství nebo právní informace. Aby bylo zajištěno plynulé fungování sítě, mělo by každé kontaktní místo být schopno rychle komunikovat s kontaktním místem jiného členského státu. Vzhledem k významnému přeshraničnímu rozměru této oblasti trestné činnosti, a zejména k nestálé povaze elektronických důkazů, by členské státy měly být schopny rychle reagovat na naléhavé žádosti v rámci této sítě kontaktních míst a poskytovat zpětnou vazbu do dvou hodin od přijetí, přičemž by měly uvést alespoň to, zda na žádost budou odpovídat, jakož i formu odpovědi a její přibližný čas. Ve velice naléhavých a závažných případech by členské státy měly informovat Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě v Europolu.

__________________

__________________

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Oznamování trestných činů orgánům veřejné moci bez zbytečného odkladu má velký význam při potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a je často výchozím bodem pro vyšetřování trestných činů. Měla by být přijata opatření na podporu oznamování trestné činnosti fyzickými i právnickými osobami, zejména finančními institucemi, donucovacím a justičním orgánům. Tato opatření mohou mít různou formu, včetně legislativní, například povinnosti oznamovat podezření na podvody, nebo nelegislativní, například založení nebo podpora organizací či mechanismů napomáhajících výměně informací nebo zvyšování informovanosti. Každé takové opatření, které vyžaduje zpracování osobních údajů fyzických osob, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67949. Každé předávání informací v oblasti předcházení trestným činům spojeným s podvody v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a jejich potírání by mělo být v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/679, zejména se zákonnými důvody pro zpracování.

(19)  Oznamování trestných činů orgánům veřejné moci bez zbytečného odkladu má velký význam při potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a je často výchozím bodem pro vyšetřování trestných činů. Měla by být přijata opatření na podporu oznamování trestné činnosti fyzickými i právnickými osobami, zejména finančními institucemi, donucovacím a justičním orgánům a měla by zahrnovat zřízení účinných a zabezpečených vnitrostátních internetových systémů s cílem usnadnit oznamování trestných činů. Použití normalizovaných šablon podávání zpráv na úrovni Unie by mělo umožnit lepší analýzu hrozeb a usnadnilo by práci a spolupráci příslušných vnitrostátních orgánů. Opatření mohou mít různou formu, včetně legislativní, například povinnosti oznamovat podezření na podvody, nebo nelegislativní, například založení nebo podpora organizací či mechanismů napomáhajících výměně informací nebo zvyšování informovanosti. Každé takové opatření, které vyžaduje zpracování osobních údajů fyzických osob, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67949. Každé předávání informací v oblasti předcházení trestným činům spojeným s podvody v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a jejich potírání by mělo být v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/679, zejména se zákonnými důvody pro zpracování.

__________________

__________________

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Vyšetřování a stíhání všech druhů podvodů a padělání bezhotovostních prostředků pro placení, včetně těch, které se týkají malých peněžních částek, má zvláštní význam pro aktivní boj proti tomuto jevu. Účinnými způsoby, jak odhalit podvodné činnosti, zejména pokud jde o podobné činnosti, jež při samostatném zvažování představují malé částky peněz, jsou povinnosti oznamování, výměna informací a statistické zprávy. Je rovněž nezbytné, aby příslušné informace o podvodech a padělání bezhotovostních prostředků pro placení byly včas předávány vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám s cílem umožnit další analýzu a odhalování pohybu kapitálu z trestné činnosti.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Podvody v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání mohou mít pro oběti závažné hospodářské i nehospodářské důsledky. Pokud takové podvody zahrnují zneužití totožnosti, jejich důsledky jsou často závažnější z důvodu poškození dobrého jména a vážné emocionální újmy. Členské státy by měly přijmout opatření v oblasti pomoci, podpory a ochrany zaměřené na zmírnění těchto důsledků.

(20)  Podvody v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání mohou mít pro oběti závažné hospodářské i nehospodářské důsledky. Pokud takové podvody zahrnují např. zneužití totožnosti, jejich důsledky jsou často závažnější z důvodu poškození dobrého jména, profesní újmy, poškození individuálního úvěrového ratingu a vážné emocionální újmy. Členské státy by měly přijmout opatření v oblasti pomoci, podpory a ochrany zaměřené na zmírnění těchto důsledků.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Často trvá značně dlouho než oběti zjistí, že utrpěly ztrátu v důsledku trestného činu podvodu nebo padělání. Během této doby se může rozvinout spirála propojených trestných činů, čímž se zhoršují negativní důsledky pro oběti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Fyzické osoby, které se stanou oběťmi podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení, požívají práva přiznaná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU50. Členské státy by měly přijmout opatření v oblasti poskytování pomoci a podpory těmto obětem, která vycházejí z opatření vyžadovaných směrnicí 2012/29/EU, nicméně by měly více reagovat na konkrétní potřeby obětí podvodů souvisejících se zneužitím totožnosti. Tato opatření by měla zahrnovat zejména odbornou psychologickou podporu a poradenství v oblasti finančních, praktických a právních záležitostí, jakož i pomoc v oblasti dostupného odškodnění. Právnickým osobám by měly být rovněž poskytnuty konkrétní informace a poradenství týkající se ochrany proti negativním důsledkům této trestné činnosti.

(21)  Fyzické osoby, které se stanou oběťmi podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení, požívají práva přiznaná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU50. Členské státy by měly přijmout opatření v oblasti poskytování pomoci a podpory těmto obětem, která vycházejí z opatření vyžadovaných směrnicí 2012/29/EU, nicméně by měly více reagovat na konkrétní potřeby obětí podvodů souvisejících se zneužitím totožnosti. Tato opatření by měla zahrnovat zejména poskytnutí seznamu specializovaných institucí, které se zabývají různými aspekty trestných činů týkajících se identity a podporou obětí, odbornou psychologickou podporu a poradenství v oblasti finančních, praktických a právních záležitostí, jakož i pomoc v oblasti dostupného odškodnění. Členské státy by měly mít rovněž možnost zřídit vnitrostátní jednotný online informační nástroj, který má usnadnit přístup k pomoci a podporu obětem. Právnickým osobám by měly být rovněž poskytnuty konkrétní informace a poradenství týkající se ochrany proti negativním důsledkům této trestné činnosti.

__________________

__________________

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57).

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Oběti podvodů souvisejících s bezhotovostními prostředky pro platby by měly mít také právo na bezplatnou právní pomoc, alespoň pokud nemají dostatečné prostředky na zaplacení právní pomoci. Členské státy by měly být schopny určit tento nedostatek finančních prostředků na základě posouzení, v němž by měly být náležitě zohledněny všechny podstatné a objektivní činitele, jako jsou příjmové či kapitálové poměry či rodinná situace dotčené osoby, náklady na právní pomoc a životní úroveň v příslušném členském státě.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy by měly zavést nebo posílit politiky v oblasti předcházení podvodům v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a opatření ke snížení rizika stát se oběťmi těchto trestných činů prostřednictvím informačních a osvětových kampaní a výzkumných a vzdělávacích programů.

(23)  Členské státy by pomocí Komise měly zavést nebo posílit politiky v oblasti předcházení podvodům v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a opatření ke snížení rizika stát se oběťmi těchto trestných činů, např. prostřednictvím informačních a osvětových kampaní, stálých on-line informačních nástrojů s praktickými příklady podvodných jednání a výzkumných a vzdělávacích programů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o vypracování standardizované předlohy pro předkládání zpráv Unie uvedené v článku 14 a v souladu s článkem 16a. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Je třeba shromáždit srovnatelné údaje o trestných činech uvedených v této směrnici. Příslušné specializované agentury a orgány Unie, například Europol, by měly mít k dispozici s ohledem na své úkoly a informační potřeby odpovídající údaje. Cílem by bylo získat komplexnější představu o problému podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a problémech týkajících se zabezpečení plateb na úrovni Unie, a přispět tak k vytvoření účinnější reakce. Členské státy by měly plně využívat působnost a kapacity Europolu, aby poskytly pomoc a podporu při příslušném vyšetřování tím, že předloží Europolu informace o způsobu práce (modus operandi) pachatelů za účelem provádění strategických analýz a posouzení hrozeb podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79452. Poskytování informací může usnadnit lepší porozumění současným i budoucím hrozbám a napomoci Radě a Komisi při stanovování strategických a operačních priorit Unie v oblasti potírání trestné činnosti i ve způsobu realizace těchto priorit.

(24)  Je třeba shromáždit srovnatelné údaje o trestných činech uvedených v této směrnici. Příslušné specializované agentury a orgány Unie, například Europol a Komise, by měly mít k dispozici s ohledem na své úkoly a informační potřeby odpovídající údaje. Cílem by bylo získat komplexnější představu o problému podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a problémech týkajících se zabezpečení plateb na úrovni Unie, a přispět tak k vytvoření účinnější reakce. Členské státy by měly plně využívat působnost a kapacity Europolu, aby poskytly pomoc a podporu při příslušném vyšetřování tím, že předloží Europolu informace o způsobu práce (modus operandi) pachatelů za účelem provádění strategických analýz a posouzení hrozeb podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79452. Poskytování informací může usnadnit lepší porozumění současným i budoucím hrozbám a napomoci Radě a Komisi při stanovování strategických a operačních priorit Unie v oblasti potírání trestné činnosti i ve způsobu realizace těchto priorit.

_________________

_________________

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Předcházení trestné činnosti a boj proti ní, ať organizované či neorganizované, musí být dosaženo prostřednictvím užší spolupráce mezi policejními orgány a dalšími příslušnými orgány v členských státech, a to jak přímo, tak prostřednictvím Europolu, se zvláštním zaměřením na zlepšení výměny informací mezi orgány odpovědnými za předcházení trestné činnosti a její vyšetřování.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání.

Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání. Umožňuje předcházení těmto trestným činům, pomáhá obětem a podporuje je a zlepšuje spolupráci mezi justičními a jinými příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podvodné použití prostředků pro placení

Podvodné použití bezhotovostních prostředků pro placení

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby toto jednání, je-li spácháno úmyslně, bylo kvalifikováno jako trestný čin:

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby toto jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin:

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  krádež nebo jiné neoprávněné přisvojení platebního nástroje;

a)  krádež nebo jiné neoprávněné přisvojení platebního nástroje, pokud jsou spáchány úmyslně;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pozměnění či padělání platebního nástroje za účelem podvodného použití;

b)  pozměnění či padělání platebního nástroje za účelem podvodného použití, pokud jsou spáchány úmyslně;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  držení, opatření si k užívání, dovoz, vývoz, prodej, přeprava, distribuce nebo jiná forma zpřístupnění kradeného nebo jinak neoprávněně přisvojeného, pozměněného či padělaného platebního prostředku za účelem podvodného použití.

c)  opatření si k užívání pro sebe nebo jinou osobu, např. formou dovozu, vývozu, prodeje a dopravy, distribuce, platebního prostředku, který byl ukraden nebo jinak neoprávněně přisvojen, padělán či zfalšován , pokud jsou spáchány úmyslně, za účelem podvodného použití.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  držení kradeného nebo jinak neoprávněně přisvojeného, padělaného či zfalšovaného platebního prostředku, pokud si je držitel v okamžiku nabytí vědom, že tento prostředek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na této činnosti.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že jako trestný čin je kvalifikováno úmyslné jednání v podobě uskutečnění převodu peněz, peněžní hodnoty či virtuálních měn nebo podnět k jejich převodu s úmyslem zajistit neoprávněný ekonomický prospěch pachateli či třetí osobě, spočívající v:

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby uskutečnění či navedení jiné osoby k převodu peněžní hodnoty či virtuálních měn, s úmyslem zajistit neoprávněný ekonomický prospěch pachateli nebo třetí osobě, nebo způsobení nezákonné ztráty majetku třetí osobě, bylo kvalifikováno jako trestný čin, pokud bylo spácháno úmyslně, spočívající v:

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  směrování či přesměrování uživatele platební služby na napodobeninu webových stránek.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že úmyslné podvodné jednání v podobě výroby, opatření si k užívání, dovozu, vývozu, prodeje, dopravy, distribuce nebo jiné formy zpřístupnění zařízení nebo prostředku, počítačových údajů nebo jiných prostředků, které byly konkrétně navrženy nebo přizpůsobeny pro účely spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 4 písm. a) a b) nebo v článku 5 jsou kvalifikovány jako trestný čin.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že opatření si k užívání pro sebe nebo jinou osobu, dovozu, vývozu, prodeje, dopravy, distribuce nebo jiné formy zpřístupnění zařízení nebo prostředku, počítačových údajů nebo jiných prostředků, které byly konkrétně navrženy nebo přizpůsobeny pro účely spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 4 písm. a) a b) nebo v článku 5, pokud jsou spáchány s úmyslem použití těchto prostředků ke spáchání kteréhokoli z uvedených trestných činů, jsou kvalifikovány jako trestný čin.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že pokusy o spáchání trestného činu uvedeného v článcích 3 až 6 jsou kvalifikovány jako trestný čin.

2.  Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že pokusy o spáchání trestného činu uvedeného v článcích 3 až 6 jsou kvalifikovány jako trestný čin.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby se na trestné činy uvedené v článcích 3 ,4 a 5 vztahovaly tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky.

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby se na trestné činy uvedené v článcích 3, 4 a 5 vztahovaly tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři roky.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na trestné činy uvedené v článku 6 vztahovaly tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dva roky.

3.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se na trestné činy uvedené v článku 6 vztahovaly tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby se na trestné činy uvedené v článcích 3, 4 a 5 vztahovaly tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, pokud:

4.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3, 4 a 5 byly následující okolnosti považovány za přitěžující okolnosti a aby se na ně vztahovaly tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, pokud:

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly spáchány v rámci zločinného spolčení vymezeného v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/841/SVV bez ohledu na trestní sazbu stanovenou v uvedeném rozhodnutí;

a)  byly spáchány v rámci zločinného spolčení vymezeného v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/841/SVV bez ohledu na trestní sazbu stanovenou v uvedeném rozhodnutí; nebo

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   vedly k rozsáhlým a značným škodám či prospěchu v souhrnné výši nejméně 20 000 EUR.

b)   vedly k rozsáhlým a značným škodám; nebo

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  přinesly celkovou výhodu značné hodnoty.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právnické osoby odpovědné podle čl. 9 odst. 1 podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím, které zahrnují peněžité tresty nebo správní pokuty a mohou zahrnovat i jiné sankce, například:

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby právnické osoby odpovědné podle čl. 9 odst. 1 podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím, které zahrnují peněžité tresty nebo správní pokuty nebo jiné sankce, včetně:

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  dočasné nebo trvalé vyloučení z přístupu k veřejnému financování, včetně nabídkových řízení, grantů a koncesí, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území;

a)  je trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území; nebo

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je pachatel trestného činu jeho státním příslušníkem;

b)  pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu nebo v něm má obvyklé bydliště; nebo

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  byl trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území; nebo

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  byl trestný čin spáchán na státním příslušníkovi tohoto státu nebo na osobě, která má místo obvyklého pobytu na jeho území; nebo

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  trestný čin způsobil škody na jeho území včetně škod způsobených zneužitím totožnosti osoby.

c)  Trestný čin způsobuje škodu na jejím území.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členský stát informuje Komisi a Eurojust, pokud se rozhodne rozšířit soudní příslušnost ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7, které byly spáchány mimo jeho území:

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pachatel trestný čin spáchal v době své fyzické přítomnosti na jeho území, a to bez ohledu na to, zda byl trestný čin spáchán za použití počítačů nebo informačního systému na jeho území či nikoli;

a)  pachatel trestný čin spáchal v době své fyzické přítomnosti na jeho území, a to bez ohledu na to, zda byl trestný čin spáchán za použití počítače nebo informačního systému na jeho území či nikoli;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  trestný čin byl spáchán za použití počítačů nebo informačního systému na jeho území, a to bez ohledu na to, zda pachatel spáchal trestný čin v době své fyzické přítomnosti na jeho území či nikoli.

b)  trestný čin byl spáchán za použití počítače nebo informačního systému na jeho území, a to bez ohledu na to, zda pachatel spáchal trestný čin v době své fyzické přítomnosti na jeho území či nikoli.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členský stát informuje Komisi, pokud se rozhodne rozšířit soudní příslušnost ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7, které byly spáchány mimo jeho území, mimo jiné pokud:

vypouští se

a)  má pachatel obvyklé bydliště na jeho území;

 

b)  byl trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území;

 

c)  byl trestný čin spáchán na státním příslušníkovi tohoto státu nebo na osobě, která má místo obvyklého pobytu na jeho území.

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Spadá-li trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 do příslušnosti soudu více než jednoho členského státu, dotčené členské státy budou spolu spolupracovat a společně rozhodnou, který z nich bude pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení soustředilo v jednom členském státě, s přihlédnutím k zásadě ne bis in idem (zákaz dvojího rozhodnutí v téže věci). V případech kolize soudní pravomoci nebo jiných obtíží se členské státy v souladu s článkem 12 rámcového rozhodnutí 2009/948/JHA obrátí na Eurojust.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účinné vyšetřování

Účinné vyšetřování a spolupráce

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, útvary nebo služby příslušné k vyšetřování nebo stíhání trestných činů podle článků 3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jako jsou například ty, které se používají v případech organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti.

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, útvary nebo služby podílející se na boji proti trestné činnosti podle článků 3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací nástroje přiměřené spáchanému trestnému činu, jako jsou například ty, které se používají v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby byly na vyšetřování a stíhání trestných činů uvedených v článku 3 až 7 vyčleněny přiměřené lidské a finanční zdroje a aby bylo zajištěno poskytnutí odborné přípravy.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že, pokud jsou fyzické a právnické osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy povinny poskytnout informace týkající se trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, jsou tyto informace povinny poskytnout příslušným orgánům, které tyto trestné činy vyšetřují a stíhají, bez zbytečného odkladu.

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že, pokud jsou fyzické a právnické osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy povinny poskytnout informace týkající se trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, jsou tyto informace povinny poskytnout příslušným orgánům, které tyto trestné činy vyšetřují a stíhají, bez zbytečného odkladu, a že tyto orgány jsou oprávněny spolupracovat s jinými vnitrostátními orgány a jejich protějšky v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely výměny informací týkajících se trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 členské státy zajistí, aby měly k dispozici operativní vnitrostátní kontaktní místo s nepřetržitým provozem. Členské státy rovněž zajistí, aby byly zavedeny postupy, které příslušnému orgánu v případě naléhavých žádostí o pomoc umožní podat nejpozději osm hodin od obdržení žádosti informaci alespoň o tom, zda bude na žádost o pomoc reagovat, a dale uvést formu a předpokládaný termín této reakce. Členské státy se mohou rozhodnout využívat stávající síť operativních kontaktních míst.

1.  Pro účely výměny informací týkajících se trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 členské státy zajistí, aby měly k dispozici operativní vnitrostátní kontaktní místo s nepřetržitým provozem. Členské státy rovněž zajistí, aby byly zavedeny postupy, které příslušnému orgánu v případě naléhavých žádostí o pomoc umožní podat nejpozději dvě hodiny od obdržení žádosti informaci alespoň o tom, zda bude na žádost o pomoc reagovat, a dále uvést formu a předpokládaný termín této reakce. Členské státy se mohou rozhodnout využívat stávající síť operativních kontaktních míst.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy podají Komisi, Europolu a Eurojustu informaci o určených kontaktních místech uvedených v odstavci 1. Komise tuto informaci předá ostatním členským státům.

2.  Členské státy podají Komisi, Europolu a Eurojustu informaci o určených kontaktních místech uvedených v odstavci 1 a podle potřeby tyto informace aktualizují. Komise tuto informaci předá ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Ve velice naléhavých a závažných případech týkajících se dvou či vícerých členských států členské státy informují Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě v Europolu. Europol usnadní vytvoření systému včasného varování, který by zjišťoval nové druhy podvodného jednání.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Při zacházení s údaji uvedenými v tomto článku musí příslušné orgány dodržovat platné předpisy Unie týkající se ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby měly za účelem usnadnění neprodleného oznamování trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 donucovacím orgánům a dalším příslušným vnitrostátním orgánům k dispozici vhodné informační kanály.

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby měly za účelem usnadnění neprodleného oznamování trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 donucovacím orgánům, finančním zpravodajským jednotkám a dalším příslušným vnitrostátním orgánům k dispozici vhodné informační kanály, a to i prostřednictvím zabezpečeného vnitrostátního internetového systému oznamování podvodů.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V zájmu harmonizace postupů předkládání zpráv v rámci Unie vypracuje Komise normalizovanou šablonu zpráv Unie, z níž budou členské státy vycházet. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 16a odst. 2.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby umožnily finančním institucím a dalším právnickým osobám vykonávajícím činnost na jejich území neprodleně oznamovat donucovacím orgánům a jiným příslušnými orgánům podezření na spáchání podvodu za účelem odhalování, vyšetřování,a stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 nebo jejich předcházení.

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že finanční instituce neprodleně oznámí donucovacím orgánům, finančním zpravodajským jednotkám a jiným příslušným orgánům podezření na spáchání podvodu za účelem odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 nebo jejich předcházení.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zajistily, že další právnické osoby vykonávající činnost na jejich území neprodleně oznámí donucovacím orgánům, finančním zpravodajským jednotkám a jiným příslušným orgánům podezření na spáchání podvodu za účelem odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 nebo jejich předcházení.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby fyzickým a právnickým osobám, které utrpěly újmu z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 spáchaných zneužitím osobních údajů, byly poskytnuty konkrétní informace a poradenství, jak se chránit před negativními následky trestných činů, například před poškozením dobrého jména.

1.  Členské státy zajistí, aby fyzickým a právnickým osobám, které utrpěly újmu z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 spáchaných zneužitím osobních údajů, byly poskytnuty konkrétní informace a poradenství, jak se chránit před negativními následky trestných činů, například před poškozením dobrého jména, poškození jejich úvěrového ratingu a finanční náklady, jakož i o jejich právech včetně práva na náhradu škody způsobené v důsledku trestného činu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby fyzickým a právnickým osobám, které utrpěly újmu z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 spáchaných zneužitím osobních údajů, byl poskytnut systém specializovaných institucí, které se zabývají různými aspekty trestných činů týkajících se identity a podporou obětí.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Členské státy se vyzývají, aby zřídily vnitrostátní jednotné elektronické informační nástroje pro usnadnění přístupu k pomoci a podpoře pro fyzické nebo právnické osoby, které utrpěly újmu v důsledku trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 spáchaných zneužitím osobních údajů.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Členské státy zajistí, aby fyzickým osobám, které utrpěly újmu z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 spáchaných zneužitím osobních údajů, byla poskytnuta bezplatná právní pomoc, alespoň pokud nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení právní pomoci. Členské státy mohou stanovit, zda má fyzická osoba právo na bezplatnou právní pomoc, prostřednictvím posouzení majetkových poměrů.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby byly právnickým osobám, které se staly oběťmi trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 této směrnice, poskytnuty bez zbytečného odkladu po jejich prvním kontaktu s příslušným orgánem informace o:

2.  Členské státy zajistí, aby byly fyzickým a právnickým osobám, které se staly oběťmi trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 této směrnice, poskytnuty bez zbytečného odkladu po jejich prvním kontaktu s příslušným orgánem informace o:

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  právo na přístup k informacím o případu;

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, a to i prostřednictvím internetu, například informační a osvětové kampaně, výzkumné a vzdělávací programy, případně ve spolupráci se zúčastněnými stranami, zaměřené na celkové omezování páchání podvodů, zvyšování informovanosti a snížení rizika stát se oběťmi podvodu.

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření, a to i prostřednictvím internetu, například informační a osvětové kampaně, výzkumné a vzdělávací programy, případně ve spolupráci se zúčastněnými stranami, zaměřené na celkové omezování páchání podvodů, a zejména podvodů s použitím počítačových a informačních systémů, zvyšování informovanosti a snížení rizika stát se oběťmi podvodu zejména pro zranitelné osoby, jako jsou starší osoby a mladí lidé. Komise je členským státům pravidelně nápomocna při provádění těchto kampaní. Členské státy zajistí, aby byly pro tyto kampaně k dispozici dostatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy vypracují a průběžně aktualizují v rámci informačních kampaní uvedených v odstavci 1 stálý internetový informační nástroj s praktickými příklady podvodných praktik uvedených v článcích 3 až 7 ve formátu, jenž je snadno srozumitelný. Tento nástroj může být spojen s jednotným elektronickým informačním nástrojem uvedeným v čl. 15 odst. 1b, nebo může být součástí tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16 a

 

Postup projednávání ve výboru

 

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby byl zaveden systém pro záznam, tvorbu a poskytování statistických údajů týkajících se fáze oznamování trestných činů, fáze vyšetřování trestných činů a fáze soudního řízení ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7.

2.  Členské státy zajistí, aby byl zaveden systém pro záznam, tvorbu a poskytování anonymizovaných statistických údajů týkajících se fáze oznamování trestných činů, fáze vyšetřování trestných činů a fáze soudního řízení ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Statistické údaje uvedené v odstavci 2 musí zahrnovat alespoň údaje o počtu trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 oznámených členským státům, počtu vyšetřovaných případů, počtu osob stíhaných a odsouzených za spáchání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 a údaje o fungování fáze oznamování trestných činů, fáze vyšetřování trestných činů a fáze soudního řízení ve vztahu k těmto trestným činům.

3.  Anonymizované statistické údaje uvedené v odstavci 2 musí zahrnovat alespoň údaje o počtu trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 oznámených členským státům, počtu vyšetřovaných případů, počtu osob stíhaných a odsouzených za spáchání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, počtu osob zapojených do podvodu a o rozsahu způsobených škod, údaje o fungování fáze oznamování trestných činů, fáze vyšetřování trestných činů a fáze soudního řízení ve vztahu k těmto trestným činům.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy do [24 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

1.  Členské státy uvedou v účinnost zákony, právní a správní předpisy potřebné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ... [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise [do 96 měsíců od vstupu této směrnice v platnost] provede hodnocení této směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.

2.  Komise do ... [do 48 měsíců od vstupu této směrnice v platnost] provede hodnocení této směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání, stejně jako jejího dopadu na základní práva, a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré informace nutné k vypracování této zprávy.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Digitalizace mění naše platební návyky: používání bezhotovostních plateb je stále častější: počet operací vzrostl za posledních pět let o 24 %. Tento rozvíjející se trh se však také stal přitažlivější pro pachatele trestné činnosti: v roce 2013 způsobily podvody s kartami, které byly vydány v oblasti SEPA, škody ve výši 1,44 miliardy EUR. Tato částka v období mezi 2011 a 2013 vzrostla o 23 %.

Karty nejsou jediným nástrojem pro bezhotovostní platby – inkasní platby a platby pomocí mobilního telefonu jsou dalšími příklady těchto platebních prostředků. Na úrovni EU neexistují žádné souhrnné statistiky týkající se podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků. Podle odhadu Komise představují roční škody částku ve výši 2 miliard EUR; a toto číslo nezahrnuje všechny platební prostředky, které jsou k dispozici.

Online podvody (např. odcizení údajů z kreditních karet) často mají přeshraniční rozměr. Jejich pachatel a oběť se nemusí nacházet v téže zemi, což přináší náročné výzvy pro donucovací orgány.

Stávající rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV pochází z roku 2001. Současná pravidla v dostatečné míře neupravují nejnovější technologický rozvoj, např. problematiku virtuálních měn. Komise proto navrhla aktualizaci právního rámce, odstranění operačních překážek a předcházení podvodům v oblasti bezhotovostních plateb. Tento návrh směrnice pro boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků je také důležitým krokem k „lisabonizaci“ oblasti trestního práva v Evropské unii. Jakožto spolutvůrce právních předpisů bude Evropský parlament hrát důležitou úlohu.

Komise poskytla ve svém posouzení dopadů a návrhu směrnice několik argumentů pro tuto revizi. Rozšíření rozsahu trestných činů, včetně transakcí prostřednictvím virtuálních měn, zavedení nových on-line trestných činů a minimálních úrovní nejvyšších sankcí, vyjasnění oblasti působnosti a ustanovení o zajištění práv oběti počítačové trestné činnosti, předcházení podvodům a zlepšení spolupráce v oblasti trestního soudnictví se zdají být přesvědčivé.

V zájmu posílení návrhu zpravodajka doporučuje ve svém návrhu zprávy, aby byly provedeny mimo jiné tyto změny návrhu Komise:

– posílení pomoci obětem podvodů s bezhotovostními platebními prostředky, neboť důsledky těchto podvodů jsou často ještě více zhoršeny z důvodu poškození dobrého jména, ztráty úvěrového ratingu nebo vážné citové újmy

– usnadnění podávání zpráv o trestné činnosti, včetně zřízení zabezpečených vnitrostátních internetových systémů oznamování podvodů

– větší zapojení Eurojustu a Europolu při výměně informací

– další ustanovení zaměřená na předcházení počítačovým a internetovým podvodům

– kratší lhůty pro provedení, a ukládá Komisi povinnost, aby předložila hodnocení směrnice po 4 letech


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Boj s podvody a paděláním bezhotovostních platebních prostředků

Referenční údaje

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Datum předložení EP

13.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Datum předložení

6.9.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 20. září 2018Právní upozornění