Procedure : 2017/0226(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0276/2018

Indgivne tekster :

A8-0276/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0194

BETÆNKNING     ***I
PDF 633kWORD 96k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0489),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0311/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til bidragene fra det tjekkiske deputeretkammer, det tjekkiske senat og det spanske parlament om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0276/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA44 bør ajourføres og suppleres med yderligere bestemmelser vedrørende omfanget af lovovertrædelser, sanktioner samt grænseoverskridende samarbejde.

(3)  Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA44 bør ajourføres og suppleres med det formål at medtage yderligere bestemmelser vedrørende lovovertrædelser, navnlig vedrørende it-relateret svig, sanktioner, forebyggelse og bistand til ofre samt grænseoverskridende samarbejde.

__________________

__________________

44 Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter (EFT L 149 af 2.6.2001, s. 1).

44 Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter (EFT L 149 af 2.6.2001, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Væsentlige mangler og forskelle i medlemsstaternes lovgivning om svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter kan hindre bekæmpelsen af denne form for kriminalitet såvel som af andre former for grov og organiseret kriminalitet, der har forbindelse hertil eller muliggøres heraf, og det kan vanskeliggøre et effektivt politi- og retssamarbejde på området.

(4)  Væsentlige mangler og forskelle i medlemsstaternes lovgivning om svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter står i vejen for forebyggelse og opdagelse af og anvendelse af sanktioner over for denne form for kriminalitet såvel som af andre former for grov og organiseret kriminalitet, der har forbindelse hertil eller muliggøres heraf, og det vanskeliggør et effektivt politi- og retssamarbejde på området med direkte indvirkning på borgernes sikkerhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Brugen af nye typer betalingsinstrumenter skaber muligheder for forbrugere og for virksomheder, men øger også mulighederne for svig. Svigen bruges ikke alene til at finansiere kriminelle grupper, men hæmmer også udviklingen af det digitale indre marked og gør borgerne mere tilbageholdende med at foretage onlinekøb.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Fælles definitioner på dette område er vigtige for at sikre konsekvens i medlemsstaternes anvendelse af dette direktiv. Definitionerne skal dække nye typer af betalingsinstrumenter, såsom elektroniske penge og virtuelle valutaer.

(7)  Fælles definitioner på dette område er vigtige for at sikre konsekvens i medlemsstaternes anvendelse af dette direktiv og fremme udvekslingen af information og samarbejde mellem de kompetente myndigheder. Definitionerne skal dække nye typer af betalingsinstrumenter, såsom elektroniske penge og virtuelle valutaer.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Falske fakturaer, hvormed der kan indhentes betalingsoplysninger, bør betragtes som et forsøg på ulovlig tilegnelse som omhandlet i artikel 4 i dette direktiv.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det er vigtigt at have effektive og velfungerende strafferetlige foranstaltninger til at beskytte andre betalingsmidler end kontanter mod svig og forfalskning. Der er navnlig behov for en fælles strafferetlig tilgang til fastlæggelsen af, hvilke elementer af den kriminelle adfærd der bidrager til eller baner vejen for den faktiske svigagtige anvendelse af betalingsmidler. Handlinger såsom at indsamle og være i besiddelse af betalingsinstrumenter med henblik på at begå svig, f.eks. ved phishing eller skimming, samt distribution heraf, f.eks. ved salg af kreditkortoplysninger på internettet, bør således gøres til selvstændige strafbare handlinger, uden at de er direkte knyttet til den faktiske svigagtige anvendelse af betalingsmidler. Den kriminelle adfærd bør derfor også omfatte situationer, hvor besiddelse, erhvervelse eller distribution ikke nødvendigvis fører til en svigagtig anvendelse af sådanne betalingsinstrumenter, men hvor gerningsmanden er bekendt med denne mulighed (dolus eventualis). Direktivet straffer ikke den legitime brug af et betalingsinstrument, navnlig i forbindelse med innovative betalingstjenester, såsom tjenester der typisk udvikles af Fintech-virksomheder.

(9)  Det er vigtigt at have effektive og velfungerende strafferetlige foranstaltninger til at beskytte andre betalingsmidler end kontanter mod svig og forfalskning. Der er navnlig behov for en fælles strafferetlig tilgang til fastlæggelsen af, hvilke elementer af den kriminelle adfærd der bidrager til eller baner vejen for den faktiske svigagtige anvendelse af betalingsmidler. Handlinger såsom at indsamle betalingsinstrumenter med henblik på at begå svig, f.eks. ved phishing eller skimming, samt distribution heraf, f.eks. ved salg af kreditkortoplysninger på internettet, bør således gøres til selvstændige strafbare handlinger, uden at de er direkte knyttet til den faktiske svigagtige anvendelse af betalingsmidler. Den kriminelle adfærd bør derfor også omfatte situationer, hvor erhvervelse eller distribution ikke nødvendigvis fører til en svigagtig anvendelse af sådanne betalingsinstrumenter, men hvor gerningsmanden er bekendt med denne mulighed (dolus eventualis). Besiddelse af et stjålet eller på anden vis uretmæssigt tilegnet, gengivet eller forfalsket betalingsinstrument bør være omfattet, hvis den person, der er i besiddelse af det, ved modtagelsen er klar over, at det hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling. Direktivet straffer ikke den legitime brug af et betalingsinstrument, navnlig i forbindelse med innovative betalingstjenester, såsom tjenester der typisk udvikles af Fintech-virksomheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Sanktioner og straffe for svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til den strafbare handling og have en afskrækkende virkning overalt i Unionen.

(10)  Sanktioner og straffe for svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til den strafbare handling og have en afskrækkende virkning overalt i Unionen for at afholde fra denne form for svig og forebygge lignende lovovertrædelser. Dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende strengere lovgivning og sanktioner med hensyn til svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der bør indføres strengere straffe i de tilfælde, hvor den kriminelle handling begås af en kriminel organisation, jf. Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA45, eller hvor den kriminelle handling foregår i stor målestok og dermed påfører ofrene omfattende eller betydelig skade eller giver gerningsmændene en samlet økonomisk fortjeneste på mindst 20 000 EUR.

(11)  Der bør indføres strengere straffe i de tilfælde, hvor den kriminelle handling begås af en kriminel organisation, jf. Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA45, eller hvor den kriminelle handling foregår i stor målestok og dermed påfører ofrene omfattende eller betydelig skade. Indebærer en lovovertrædelse en betydelig samlet fortjeneste, eller medfører den et stort antal ofre, bør det betragtes som en skærpende omstændighed.

__________________

__________________

45 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

45 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Der bør indføres bestemmelser om straffemyndighed for at sikre, at de lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktiv, kan retsforfølges effektivt. Generelt behandles lovovertrædelser bedst i det strafferetlige system i det land, hvor de finder sted. Medlemsstaterne bør derfor fastlægge deres straffemyndighed med hensyn til lovovertrædelser, der begås på deres område, lovovertrædelser, der begås af deres statsborgere, og lovovertrædelser, der forårsager skade på deres område.

(12)  Der bør indføres bestemmelser om straffemyndighed for at sikre, at de lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktiv, kan retsforfølges effektivt og i overensstemmelse med et sæt klare kriterier. Generelt behandles lovovertrædelser bedst i det strafferetlige system i det land, hvor de finder sted. Medlemsstaterne bør derfor fastlægge deres straffemyndighed med hensyn til lovovertrædelser, der begås på deres område, lovovertrædelser, der begås af deres statsborgere, og lovovertrædelser, der forårsager skade på deres område. Falder en lovovertrædelse ind under mere end én medlemsstats jurisdiktion, bør de berørte medlemsstater samarbejde om at afgøre, hvilken stat der skal efterforske sagen, ihukommende princippet ne bis in idem. Medlemsstaterne bør – med henblik herpå – have mulighed for at kunne henvende sig til Eurojust for at lette samarbejdet mellem deres retlige myndigheder og koordineringen af deres indsats.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Eftersom der er behov for særlige midler til effektivt at efterforske svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og i betragtning af deres betydning for et velfungerende internationalt samarbejde mellem nationale myndigheder, bør de kompetente myndigheder i alle medlemsstaterne til brug for deres efterforskning have adgang til de efterforskningsmidler, der typisk anvendes i sager vedrørende sådanne lovovertrædelser. Under hensyntagen til proportionalitetsprincippet bør brugen af sådanne midler i henhold til national lovgivning stå i et rimeligt forhold til de efterforskede lovovertrædelsers karakter og grovhed. Endvidere bør de retshåndhævende myndigheder og andre kompetente myndigheder have rettidig adgang til relevante oplysninger med henblik på at efterforske og retsforfølge de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv.

(15)  Eftersom der er behov for særlige midler til effektivt at efterforske svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og i betragtning af deres betydning for et velfungerende internationalt samarbejde mellem nationale myndigheder, bør de kompetente myndigheder i alle medlemsstaterne til brug for deres efterforskning have adgang til passende efterforskningsmidler. Under hensyntagen til proportionalitetsprincippet bør brugen af sådanne midler i henhold til national lovgivning stå i et rimeligt forhold til de efterforskede lovovertrædelsers karakter og grovhed. Endvidere bør de retshåndhævende myndigheder og andre kompetente myndigheder have rettidig adgang til relevante oplysninger med henblik på at efterforske og retsforfølge de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv. Der bør afsættes passende menneskelige og finansielle ressourcer til de kompetente myndigheder, således at de kan efterforske og retsforfølge de i dette direktiv omhandlede lovovertrædelser behørigt.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Den grænseoverskridende karakter af de i dette direktiv omhandlede lovovertrædelser nødvendiggør en beslutsom, koordineret indsats og samarbejde i og mellem medlemsstaterne. Til det formål bør der gøres brug af de til rådighed værende samarbejdsredskaber og -ressourcer, f.eks. gensidig anerkendelse og juridisk bistand i forbindelse med de lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktiv, uanset den tærskel for sanktioner, der er fastsat for disse lovovertrædelser i national lov.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I mange tilfælde ligger kriminelle handlinger til grund for hændelser, der bør anmeldes til de relevante kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114846. Der kan herske mistanke om, at sådanne hændelser er af kriminel karakter, selv om der ikke fra starten er tilstrækkeligt tydeligt bevis på, at der er tale om en strafbar handling. I den forbindelse bør operatører af væsentlige tjenester og udbydere af digitale tjenester opfordres til at dele de underretninger, der gives i henhold til direktiv (EU) 2016/1148, med de retshåndhævende myndigheder, således at der kan sættes effektivt og bredt ind, og således at det bliver nemmere at sigte gerningsmændene og drage dem til ansvar. Hvis et sikkert, beskyttet og mere robust miljø skal fremmes, kræver det en systematisk anmeldelse af hændelser af en formodet alvorlig kriminel karakter til de retshåndhævende myndigheder. Endvidere bør de enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2016/1148, efter behov inddrages i de retshåndhævende myndigheders efterforskninger med henblik på at give oplysninger i det omfang, det findes hensigtsmæssigt på nationalt plan, og yde særlig faglig bistand om informationssystemer.

(16)  I mange tilfælde ligger kriminelle handlinger til grund for hændelser, der bør anmeldes til de relevante kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114846. Der kan herske mistanke om, at sådanne hændelser er af kriminel karakter, selv om der ikke fra starten er tilstrækkeligt tydeligt bevis på, at der er tale om en strafbar handling. I den forbindelse bør operatører af væsentlige tjenester og udbydere af digitale tjenester dele de underretninger, der gives i henhold til direktiv (EU) 2016/1148, med de retshåndhævende myndigheder og finansielle efterretningsenheder, således at der kan sættes effektivt og bredt ind, og således at det bliver nemmere at sigte gerningsmændene og drage dem til ansvar. Hvis et sikkert, beskyttet og mere robust miljø skal fremmes, kræver det en systematisk anmeldelse af hændelser af en formodet alvorlig kriminel karakter til de retshåndhævende myndigheder. Endvidere bør de enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2016/1148, efter behov inddrages i de retshåndhævende myndigheders efterforskninger med henblik på at give oplysninger i det omfang, det findes hensigtsmæssigt på nationalt plan, og yde særlig faglig bistand om informationssystemer.

__________________

__________________

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Større sikkerhedshændelser, jf. artikel 96 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/236647, kan skyldes kriminalitet. Udbydere af betalingstjenester bør, når det er relevant, opfordres til at dele de underretninger, de skal give de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. direktiv (EU) 2015/2366, med de retshåndhævende myndigheder.

(17)  Større sikkerhedshændelser, jf. artikel 96 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/236647, kan skyldes kriminalitet. Udbydere af betalingstjenester bør, når det er relevant, opfordres til at dele de underretninger, de skal give de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. direktiv (EU) 2015/2366, med de retshåndhævende myndigheder og finansielle efterretningsenheder.

__________________

__________________

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35)

47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35)

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Der findes adskillige instrumenter og mekanismer på EU-plan til at muliggøre udveksling af oplysninger mellem nationale retshåndhævende myndigheder med henblik på efterforskning og retsforfølgning af kriminalitet. For at skabe et bedre og hurtigere samarbejde mellem nationale retshåndhævende myndigheder og sikre, at disse instrumenter og mekanismer udnyttes til fulde, lægges der i direktivet endnu større vægt på de operationelle kontaktpunkter, som allerede blev oprettet ved Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA. Medlemsstaterne kan beslutte at benytte etablerede netværk af operationelle kontaktpunkter såsom dem, der er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU48. Kontaktpunkterne bør yde en effektiv bistand ved bl.a. at lette udvekslingen af relevante oplysninger, yde teknisk rådgivning eller tilvejebringe juridiske oplysninger. For at sikre at netværket fungerer hensigtsmæssigt, bør hvert kontaktpunkt hurtigt kunne kommunikere med kontaktpunktet i en anden medlemsstat. Eftersom denne form for kriminalitet har en betydelig grænseoverskridende dimension, og navnlig i betragtning af det elektroniske bevismateriales meget ustabile karakter, bør medlemsstaterne hurtigt kunne reagere på hasteanmodninger fra netværket af kontaktpunkter og give en tilbagemelding inden for otte timer.

(18)  Der findes adskillige instrumenter og mekanismer på EU-plan til at muliggøre udveksling af oplysninger mellem nationale retshåndhævende myndigheder med henblik på efterforskning og retsforfølgning af kriminalitet. For at skabe et bedre og hurtigere samarbejde mellem nationale retshåndhævende myndigheder og sikre, at disse instrumenter og mekanismer udnyttes til fulde, lægges der i direktivet endnu større vægt på de operationelle kontaktpunkter, som allerede blev oprettet ved Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA. Medlemsstaterne kan beslutte at benytte etablerede netværk af operationelle kontaktpunkter såsom dem, der er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU48. Kontaktpunkterne bør yde en effektiv bistand ved bl.a. at lette udvekslingen af relevante oplysninger, yde teknisk rådgivning eller tilvejebringe juridiske oplysninger. For at sikre at netværket fungerer hensigtsmæssigt, bør hvert kontaktpunkt hurtigt kunne kommunikere med kontaktpunktet i en anden medlemsstat. Eftersom denne form for kriminalitet har en betydelig grænseoverskridende dimension, og navnlig i betragtning af det elektroniske bevismateriales meget ustabile karakter, bør medlemsstaterne hurtigt kunne reagere på hasteanmodninger fra netværket af kontaktpunkter og inden for to timer efter modtagelsen give en tilbagemelding, der som minimum angiver, om anmodningen vil blive besvaret, og i hvilken form og hvornår svaret forventes at foreligge. I meget hastende og alvorlige tilfælde bør medlemsstaterne underrette Europols Europæiske Center for Bekæmpelse af IT-Kriminalitet.

__________________

__________________

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 8).

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 8).

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Anmeldelse af kriminalitet uden unødigt ophold til de offentlige myndigheder er meget vigtigt for bekæmpelsen af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, da det ofte er udgangspunktet for den strafferetlige efterforskning. Der bør træffes foranstaltninger til at fremme anmeldelser fra fysiske og juridiske personer, især fra finansielle institutioner, til de retshåndhævende og retlige myndigheder. Sådanne foranstaltninger kan bygge på forskellige tiltag, f.eks. lovgivningsmæssige, såsom en forpligtelse til at anmelde mistanke om svig, eller ikke-lovgivningsmæssige, såsom etablering af eller støtte til organisationer eller ordninger, der fremmer informationsudveksling, eller oplysningskampagner. Alle foranstaltninger, der involverer behandling af personoplysninger, skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67949. Navnlig skal alle overførsler af oplysninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af lovovertrædelser vedrørende svig og forfalskning af andre betalingsmidler end kontanter ske i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2016/679, navnlig om retsgrundlaget for behandling.

(19)  Anmeldelse af kriminalitet uden unødigt ophold til de offentlige myndigheder er meget vigtigt for bekæmpelsen af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, da det ofte er udgangspunktet for den strafferetlige efterforskning. Der bør træffes foranstaltninger til at fremme anmeldelser fra fysiske og juridiske personer, især fra finansielle institutioner, til de retshåndhævende og retlige myndigheder, og foranstaltningerne bør omfatte etablering af et effektivt og sikkert nationalt onlinesystem til anmeldelse af svig, der skal gøre det lettere at anmelde lovovertrædelser omgående. Anvendelse af modeller for anmeldelser, der er standardiserede på EU-plan, vil kunne bidrage til en bedre trusselsanalyse og fremme samarbejdet mellem kompetente nationale myndigheder og deres indsats. Foranstaltningerne kan bygge på forskellige tiltag, f.eks. lovgivningsmæssige, såsom en forpligtelse til at anmelde mistanke om svig, eller ikke-lovgivningsmæssige, såsom etablering af eller støtte til organisationer eller ordninger, der fremmer informationsudveksling, eller oplysningskampagner. Alle foranstaltninger, der involverer behandling af personoplysninger, skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67949. Navnlig skal alle overførsler af oplysninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af lovovertrædelser vedrørende svig og forfalskning af andre betalingsmidler end kontanter ske i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2016/679, navnlig om retsgrundlaget for behandling.

__________________

__________________

49 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

49 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Efterforskning og retsforfølgelse af alle former for svig og forfalskning af andre betalingsmidler end kontanter, herunder i forbindelse med små pengebeløb, er især vigtigt for proaktivt at kunne bekæmpe dette problem. Rapporteringsforpligtelser, udveksling af oplysninger og statistiske opgørelser er effektive midler til afsløring af svigagtig virksomhed, især sådanne aktiviteter, der involverer pengebeløb, som isoleret set er små. Det er også afgørende, at relevante oplysninger om svig og forfalskning af andre betalingsmidler end kontanter indberettes til den nationale finansielle efterretningsenhed for at muliggøre yderligere undersøgelser og afsløring af kriminelle finansielle bevægelser.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Svig og forfalskning af andre betalingsmidler end kontanter kan have alvorlige økonomiske og andre konsekvenser for ofret. Hvis svig indebærer identitetstyveri, forværres konsekvenserne ofte som følge af imagetab og alvorlig følelsesmæssig skade. Medlemsstaterne bør vedtage foranstaltninger i form af hjælp, støtte og beskyttelse, for at mindske sådanne konsekvenser.

(20)  Svig og forfalskning af andre betalingsmidler end kontanter kan have alvorlige økonomiske og andre konsekvenser for ofret. Hvis svig f.eks. indebærer identitetstyveri, forværres konsekvenserne ofte som følge af skader på det personlige og erhvervsmæssige omdømme og på en persons kreditvurdering og som følge af alvorlig følelsesmæssig skade. Medlemsstaterne bør vedtage foranstaltninger i form af hjælp, støtte og beskyttelse, for at mindske sådanne konsekvenser.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Der går ofte lang tid, før ofrene finder ud af, at de har lidt et tab som følge af svig og forfalskning. I denne periode kan en spiral af indbyrdes forbundne forbrydelser udvikle sig og dermed forværre de negative konsekvenser for ofrene.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Fysiske personer, som er ofre for svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, har rettigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU50. Medlemsstaterne bør vedtage foranstaltninger til at hjælpe og støtte sådanne ofre, som bygger på de foranstaltninger, der kræves i medfør af direktiv 2012/29/EU, men som svarer mere direkte til de specifikke behov hos ofre for svig relateret til identitetstyveri. Foranstaltningerne bør navnlig omfatte specialiceret psykologisk støtte og rådgivning om finansielle, praktiske og juridiske spørgsmål, samt hjælp til at få en eventuel erstatning. Juridiske personer bør ligeledes tilbydes specifikke oplysninger og rådgivning om beskyttelse mod de negative konsekvenser af sådan kriminalitet.

(21)  Fysiske personer, som er ofre for svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, har rettigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU50. Medlemsstaterne bør vedtage foranstaltninger til at hjælpe og støtte sådanne ofre, som bygger på de foranstaltninger, der kræves i medfør af direktiv 2012/29/EU, men som svarer mere direkte til de specifikke behov hos ofre for svig relateret til identitetstyveri. Foranstaltningerne bør navnlig omfatte en liste over særlige institutioner, der dækker forskellige aspekter af identitetsrelaterede forbrydelser og støtte til ofre, specialiseret psykologisk støtte og rådgivning om finansielle, praktiske og juridiske spørgsmål, samt hjælp til at få en eventuel erstatning. Medlemsstaterne bør også være i stand til at oprette et nationalt centralt online-informationsværktøj for at lette adgangen til bistand og støtte til ofrene. Juridiske personer bør ligeledes tilbydes specifikke oplysninger og rådgivning om beskyttelse mod de negative konsekvenser af sådan kriminalitet.

__________________

__________________

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57).

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Ofre for svig knyttet til andre betalingsmidler end kontanter bør også have ret til gratis retshjælp, i det mindste ofre, som ikke har tilstrækkelige ressourcer til at kunne betale for retshjælp. Medlemsstaterne bør kunne fastslå det konkrete ressourcebehov ved hjælp af en trangsvurdering, i hvilken der bør tages behørigt højde for alle relevante og objektive faktorer såsom den berørte persons indkomst, midler og familiesituation, omkostningerne ved retshjælp og levestandarden i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør indføre eller skærpe politikker til forebyggelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter samt foranstaltninger til at nedbringe risikoen for at blive offer for denne form for lovovertrædelser ved hjælp af oplysnings- og bevidstgørelseskampagner samt forsknings- og uddannelsesprogrammer.

(23)  Medlemsstaterne bør – bistået af Kommissionen – indføre eller skærpe politikker til forebyggelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter samt foranstaltninger til at nedbringe risikoen for at blive offer for denne form for lovovertrædelser, f.eks. ved hjælp af oplysnings- og bevidstgørelseskampagner, permanente onlineinformationsværktøjer med praktiske eksempler på svigagtig praksis samt forsknings- og uddannelsesprogrammer.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til udarbejdelsen af en standardiseret EU-rapporteringsmodel som omhandlet i artikel 14 og i overensstemmelse med artikel 16a. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Der er behov for at indsamle sammenlignelige data om de lovovertrædelser, der er fastlagt i dette direktiv. Relevante data bør stilles til rådighed for de kompetente specialiserede EU-agenturer og -organer såsom Europol i overensstemmelse med deres opgaver og informationsbehov. Formålet er at få et mere fuldstændigt billede af problemet med svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter samt problemer vedrørende betalingssikkerhed på EU-plan og dermed bidrage til at fastlægge en mere effektiv løsning. Medlemsstaterne bør trække fuldt ud på Europols beføjelser og kapacitet til at yde bistand og støtte til relevante undersøgelser ved at indgive oplysninger til Europol om gerningsmændenes modus operandi, så agenturet kan udarbejde strategiske analyser og trusselsvurderinger af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/79452. Sådanne oplysninger kan bidrage til at få bedre indsigt i aktuelle og fremtidige trusler og være en hjælp for Rådet og Kommissionen, når de skal fastlægge Unionens strategiske og operationelle prioriteringer for bekæmpelse af kriminalitet og foretage den praktiske gennemførelse af disse prioriteringer.

(24)  Der er behov for at indsamle sammenlignelige data om de lovovertrædelser, der er fastlagt i dette direktiv. Relevante data bør stilles til rådighed for de kompetente specialiserede EU-agenturer og -organer såsom Europol og Kommissionen i overensstemmelse med deres opgaver og informationsbehov. Formålet er at få et mere fuldstændigt billede af problemet med svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter samt problemer vedrørende betalingssikkerhed på EU-plan og dermed bidrage til at fastlægge en mere effektiv løsning. Medlemsstaterne bør trække fuldt ud på Europols beføjelser og kapacitet til at yde bistand og støtte til relevante undersøgelser ved at indgive oplysninger til Europol om gerningsmændenes modus operandi, så agenturet kan udarbejde strategiske analyser og trusselsvurderinger af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/79452. Sådanne oplysninger kan bidrage til at få bedre indsigt i aktuelle og fremtidige trusler og være en hjælp for Rådet og Kommissionen, når de skal fastlægge Unionens strategiske og operationelle prioriteringer for bekæmpelse af kriminalitet og foretage den praktiske gennemførelse af disse prioriteringer.

_________________

_________________

52 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

52 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, hvad enten den er organiseret eller ej, bør opnås gennem et tættere samarbejde mellem politimyndigheder og andre kompetente myndigheder i medlemsstaterne både direkte og gennem Europol, navnlig med fokus på at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder med ansvar for forebyggelse og efterforskning af kriminalitet.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes minimumsregler for bestemmelsen af, hvad der udgør strafbare handlinger, og for sanktioner ved svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter.

I dette direktiv fastsættes minimumsregler for bestemmelsen af, hvad der udgør strafbare handlinger, og for sanktioner ved svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter. Det letter forebyggelsen af denne type strafbare handlinger, bistår og hjælper ofrene og forbedrer samarbejdet mellem de retlige og andre kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Svigagtig anvendelse af betalingsinstrumenter

Svigagtig anvendelse af andre betalingsinstrumenter end kontanter

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at følgende straffes som strafbare handlinger, når de begås med forsæt:

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at følgende straffes som strafbare handlinger:

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  tyveri eller anden uretmæssig tilegnelse af et betalingsinstrument

(a)  tyveri eller anden uretmæssig tilegnelse af et betalingsinstrument, der begås med forsæt

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  gengivelse eller forfalskning af betalingsinstrumenter med henblik på svigagtig anvendelse

(b)  gengivelse eller forfalskning af betalingsinstrumenter, der begås med forsæt, med henblik på svigagtig anvendelse

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  besiddelse, erhvervelse med henblik på anvendelse, import, eksport, salg, transport, distribution eller på anden måde stillen til rådighed af et stjålet eller på anden vis uretmæssigt tilegnet betalingsinstrument eller af et gengivet eller forfalsket betalingsinstrument med henblik på svigagtig anvendelse heraf.

(c)  erhvervelse til sig selv eller en anden, herunder import, eksport, salg og transport, distribution af et betalingsinstrument, der er stjålet, eller på anden vis uretmæssigt tilegnet, eller af et betalingsinstrument, der er gengivet eller forfalsket, når gerningen begås med forsæt, med henblik på svigagtig anvendelse heraf.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  besiddelse af et stjålet eller på anden vis uretmæssigt tilegnet, gengivet eller forfalsket betalingsinstrument, vel vidende ved modtagelsen, at det hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det, når det sker forsætligt, udgør en strafbar handling at gennemføre eller facilitere en overførsel af penge, pengeværdier eller virtuelle valutaer med henblik på at give gerningsmanden eller en tredjemand en uretmæssig fortjeneste ved at:

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det, når det sker forsætligt, udgør en strafbar handling at gennemføre eller få en anden til at gennemføre en overførsel af penge, pengeværdier eller virtuelle valutaer med henblik på at give gerningsmanden eller en tredjemand en uretmæssig fortjeneste eller at forårsage tab af formuegoder for en trejdepart ved at:

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  dirigere eller omdirigere betalingstjenestebrugere til falske websteder.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at fremstilling, salg, erhvervelse med henblik på anvendelse, import, eksport, salg, transport, distribution eller på anden måde stillen til rådighed af en anordning eller et instrument, elektroniske data eller andre midler, der er udformet eller tilpasset med henblik på at begå en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 4, litra a) og b), og artikel 5, når dette sker forsætligt med henblik på at begå svig, udgør en strafbar handling.

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at fremstilling, erhvervelse til sig selv eller en anden, import, eksport, salg, transport og distribution eller på anden måde stillen til rådighed af en anordning eller et instrument, elektroniske data eller andre midler, der specifikt er udformet eller tilpasset med henblik på at begå en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 4, litra a) og b), og artikel 5, når hensigten er at benytte midlerne til at begå en af de nævnte lovovertrædelser, udgør en strafbar handling.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forsøg på at begå de i artikel 3-6 omhandlede lovovertrædelser udgør en strafbar handling.

2.  Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forsøg på at begå de i artikel 3-6 omhandlede lovovertrædelser udgør en strafbar handling.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3, 4 og 5 omhandlede lovovertrædelser kan straffes med en maksimal fængselsstraf på mindst tre år.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3, 4 og 5 omhandlede lovovertrædelser kan straffes med en maksimal fængselsstraf på mindst fire år.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 6 omhandlede lovovertrædelser kan straffes med en maksimal fængselsstraf på mindst to år.

3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 6 omhandlede lovovertrædelser kan straffes med en maksimal fængselsstraf på mindst tre år.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3, 4 og 5 omhandlede lovovertrædelser kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst fem år, når:

4.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende omstændigheder betragtes som skærpende omstændigheder i forbindelse med de i artikel 3, 4 og 5 omhandlede lovovertrædelser og kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst fem år, når:

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  de er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i rammeafgørelse 2008/841/RIA uanset den deri fastsatte straf

(a)  de er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i rammeafgørelse 2008/841/RIA uanset den deri fastsatte straf eller

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)   de forårsager omfattende eller betydelig skade eller en samlet fortjeneste på mindst 20 000 EUR.

(b)   de forårsager omfattende eller betydelig skade eller

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  de har ført til at samlet fortjeneste af betydelig værdi.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at juridiske personer, som drages til ansvar efter artikel 9, stk. 1, pålægges sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har en afskrækkende virkning, hvilket skal omfatte strafferetlige eller administrative bøder og kan omfatte andre sanktioner, såsom:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at juridiske personer, som drages til ansvar efter artikel 9, stk. 1, pålægges sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har en afskrækkende virkning, hvilket skal omfatte strafferetlige eller administrative bøder alle andre sanktioner, herunder:

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  midlertidig eller permanent udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud og koncessioner, både på nationalt plan og på EU-plan

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  lovovertrædelsen helt eller delvis er begået på dens område

(a)  lovovertrædelsen helt eller delvis er begået på dens område eller

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  gerningsmanden er statsborger i medlemsstaten

(b)  gerningsmanden er statsborger eller har sædvanlig bopæl i medlemsstaten eller

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  lovovertrædelsen er begået for at skaffe vinding til en juridisk person, som har hjemsted på dens område eller

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(bb)  lovovertrædelsen er begået mod en af dens statsborgere eller mod en person, der har sædvanligt opholdssted på den pågældende medlemsstats område eller

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  lovovertrædelsen forårsager skade på dens område, herunder skade som følge af tyveri af en persons identitet.

(c)  den strafbare handling forårsager skade på dens område.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaten underretter Kommissionen og Eurojust, hvis den beslutter at fastlægge straffemyndighed med hensyn til en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, som er begået uden for dens område.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  gerningsmanden begår lovovertrædelsen, mens vedkommende fysisk befinder sig på medlemsstatens område, uanset om lovovertrædelsen begås ved hjælp af computere eller et informationssystem på dens område

(a)  gerningsmanden begår lovovertrædelsen, mens vedkommende fysisk befinder sig på medlemsstatens område, uanset om lovovertrædelsen begås ved hjælp af en computer eller et informationssystem på dens område

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  lovovertrædelsen begås ved hjælp af computere eller et informationssystem på dens område, uanset om gerningsmanden på gerningstidspunktet fysisk befinder sig på dens område.

(b)  lovovertrædelsen begås ved hjælp af en computer eller et informationssystem på dens område, uanset om gerningsmanden på gerningstidspunktet fysisk befinder sig på dens område.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaten underretter Kommissionen, hvis den beslutter at fastlægge straffemyndighed med hensyn til en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, som er begået uden for dens område, herunder når

udgår

(a)  gerningsmanden har sit sædvanlige opholdssted på dens område,

 

(b)  lovovertrædelsen er begået for at skaffe vinding til en juridisk person, som har hjemsted på dens område

 

(c)  lovovertrædelsen er begået mod en af dens statsborgere eller mod en person, der har sædvanligt opholdssted på den pågældende medlemsstats område.

 

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når en i artikel 3-7 omhandlet lovovertrædelse er omfattet af mere end én medlemsstats jurisdiktion, samarbejder de pågældende medlemsstater med hinanden for at afgøre, hvem af dem der skal retsforfølge gerningsmanden, med henblik på at samle retsforfølgningen i en enkelt medlemsstat, ihukommende princippet ne bis in idem. Medlemsstaterne henvender sig til Eurojust i tilfælde af kompetencekonflikter eller andre vanskeligheder i overensstemmelse med artikel 12 i rammeafgørelse 2009/948/JHA.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Effektiv efterforskning

Effektiv efterforskning og samarbejde

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at personer, enheder eller tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser råder over effektive efterforskningsmidler såsom dem, der anvendes i sager om organiseret kriminalitet eller anden grov kriminalitet.

1.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at personer, enheder eller tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser råder over efterforskningsmidler, som er effektive og står i et rimeligt forhold til de begåede lovovertrædelser, såsom dem, der anvendes til bekæmpelse af organiseret kriminalitet eller anden grov kriminalitet.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hver medlemsstat sikrer, at der afsættes passende menneskelige og finansielle ressourcer og sørges for tilstrækkelig uddannelse til at efterforske og retsforfølge de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at private parter, som i henhold til national lovgivning har pligt til at udlevere oplysninger på anmodning fra kompetente myndigheder, som efterforsker eller retsforfølger de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, udleverer disse oplysninger uden unødigt ophold.

2.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at private parter, som i henhold til national lovgivning har pligt til at udlevere oplysninger på anmodning fra kompetente myndigheder, som efterforsker eller retsforfølger de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, udleverer disse oplysninger uden unødigt ophold, og at disse myndigheder har beføjelse til at samarbejde med andre nationale myndigheder og deres modparter i andre medlemsstater.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på udveksling af oplysninger om de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, sikrer medlemsstaterne, at de har et nationalt operationelt kontaktpunkt, som står til disposition døgnet rundt alle ugens dage. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der findes procedurer, der sikrer, at hasteanmodninger straks behandles, og at den kompetente myndighed inden for otte timer fra modtagelsen kan angive som minimum, om anmodningen vil blive imødekommet, samt på hvilken måde og på hvilket tidspunkt dette forventes at ske. Medlemsstaterne kan beslutte at benytte bestående netværk af operationelle kontaktpunkter.

1.  Med henblik på udveksling af oplysninger om de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, sikrer medlemsstaterne, at de har et nationalt operationelt kontaktpunkt, som står til disposition døgnet rundt alle ugens dage. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der findes procedurer, der sikrer, at hasteanmodninger straks behandles, og at den kompetente myndighed inden for to timer fra modtagelsen kan angive som minimum, om anmodningen vil blive imødekommet, samt på hvilken måde og på hvilket tidspunkt dette forventes at ske. Medlemsstaterne kan beslutte at benytte bestående netværk af operationelle kontaktpunkter.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, Europol og Eurojust deres udpegede kontaktpunkt, jf. stk. 1. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, Europol og Eurojust deres udpegede kontaktpunkt, jf. stk. 1, og opdaterer om nødvendigt oplysningerne. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I meget hastende og alvorlige tilfælde, der berører to eller flere medlemsstater, underretter medlemsstaterne Europols Europæiske Center for Bekæmpelse af IT-Kriminalitet. Kommissionen fremmer etableringen af et hurtigt varslingssystem til identifikation af nye svigagtige praksisser.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Ved håndtering af de i denne artikel omhandlede data skal de kompetente myndigheder overholde de gældende EU-regler for databeskyttelse.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at der stilles passende anmeldelseskanaler til rådighed med henblik på at lette anmeldelse af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser til de retshåndhævende og andre kompetente nationale myndigheder uden unødigt ophold.

1.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at der stilles passende anmeldelseskanaler til rådighed, herunder ved hjælp af et sikkert nationalt onlinesystem til anmeldelse af svig, med henblik på at lette anmeldelse af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser til de retshåndhævende myndigheder, finansielle efterretningsenheder og andre kompetente nationale myndigheder uden unødigt ophold.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Med henblik på at harmonisere anmeldelsespraksisser i Unionen vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om indførelse af en standardiseret model for anmeldelser, der skal tjene som grundlag for medlemsstaterne. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 16a, stk. 2.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at tilskynde finansielle institutioner og andre juridiske personer, der er aktive på deres område, til uden unødigt ophold at anmelde mistanke om svig til de retshåndhævende og andre kompetente myndigheder med henblik på afsløring, forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

2.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at finansielle institutioner uden unødigt ophold anmelder mistanke om svig til de retshåndhævende myndigheder, finansielle efterretningsenheder og andre kompetente myndigheder med henblik på afsløring, forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at tilskynde andre juridiske personer, der er aktive på deres område, til uden unødigt ophold at anmelde mistanke om svig til de retshåndhævende myndigheder, finansielle efterretningsenheder og andre kompetente myndigheder med henblik på afsløring, forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at fysiske og juridiske personer, der har lidt skade som følge af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7, og som begås ved misbrug ar personlige oplysninger, får oplysninger og vejledning om, hvordan de kan beskytte sig selv mod lovovertrædelsens negative konsekvenser, såsom skade på omdømmet.

1.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at fysiske og juridiske personer, der har lidt skade som følge af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7, og som begås ved misbrug af personlige oplysninger, får oplysninger og vejledning om, hvordan de kan beskytte sig selv mod lovovertrædelsens negative konsekvenser, såsom skade på omdømmet, beskadigelse af deres kreditværdighed og finansielle omkostninger, og om deres rettigheder, herunder retten til økonomisk kompensation for skader, som de har lidt som følge af lovovertrædelsen.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at fysiske og juridiske personer, der har lidt skade som følge af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7, og som begås ved misbrug af personlige oplysninger, får en liste over særlige institutioner, som beskæftiger sig med forskellige aspekter af identitetsrelaterede forbrydelser og støtte.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Medlemsstaterne opfordres til at indføre nationale fælles onlineinformationsværktøjer for at lette adgangen til bistand og støtte for fysiske eller juridiske personer, der har lidt skade som følge af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7, og som begås ved misbrug af personlige oplysninger.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at fysiske personer, der har lidt skade som følge af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7, og som begås ved misbrug af personlige oplysninger, tilbydes gratis retshjælp, i det mindste dem, der ikke har tilstrækkelige midler til at betale for retshjælp. Medlemsstaterne kan anvende en trangsundersøgelse for at fastslå, om fysiske personer har ret til gratis retshjælp.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer, der er ofre for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, uden unødigt ophold efter deres første kontakt med en kompetent myndighed får oplysninger om:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at fysiske og juridiske personer, der er ofre for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, uden unødigt ophold efter deres første kontakt med en kompetent myndighed får oplysninger om:

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  retten til aktindsigt i oplysninger om sagen

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne iværksætter egnede aktioner, bl.a. via internettet, f.eks. informations- og bevidstgørelseskampagner eller forsknings- og uddannelsesprogrammer, eventuelt i samarbejde med relevante interessenter, med henblik på at nedbringe omfanget af svig, øge bevidstheden om problemet og nedbringe risikoen for at blive offer for svig.

1.  Medlemsstaterne iværksætter egnede aktioner, bl.a. via internettet, f.eks. informations- og bevidstgørelseskampagner eller forsknings- og uddannelsesprogrammer, eventuelt i samarbejde med relevante interessenter, med henblik på at nedbringe omfanget af svig og svig begået ved hjælp af computere og informationssystemer især, øge bevidstheden om problemet og nedbringe risikoen for at blive offer for svig, især for sårbare personer såsom ældre og unge. Kommissionen bistår medlemsstaterne med regelmæssigt at gennemføre sådanne kampagner. Medlemsstaterne sikrer, at der ydes tilstrækkelig finansiering til sådanne kampagner.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne udvikler og ajourfører som led i de oplysningskampagner, der er omhandlet i stk. 1, et permanent onlineinformationsværktøj med praktiske eksempler på svigagtig praksis som omhandlet i artikel 3-7 i et format, der er let at forstå. Dette værktøj kan være forbundet med eller være en del af det fælles onlineinformationsværktøj, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1b.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Udvalgsprocedure

 

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der findes et system til registrering, fremstilling og fremlæggelse af statistiske oplysninger om faserne i forbindelse med anmeldelse, efterforskning og retsforhandling i forbindelse med de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der findes et system til registrering, fremstilling og fremlæggelse af anonymiserede statistiske oplysninger om faserne i forbindelse med anmeldelse, efterforskning og retsforhandling i forbindelse med de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De statistiske oplysninger, der er nævnt i stk. 2, skal mindst omfatte antallet af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, antallet af efterforskede sager, antallet af personer, der er blevet retsforfulgt og dømt for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, samt data om faserne vedrørende anmeldelse, efterforskning og retsforholdning i forbindelse med disse lovovertrædelser.

3.  De anonymiserede statistiske oplysninger, der er nævnt i stk. 2, skal mindst omfatte antallet af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, antallet af efterforskede sager, antallet af personer, der er blevet retsforfulgt og dømt for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, antallet af personer, der deltog i den svigagtige handling, og omfanget af forårsagede skader samt data om faserne vedrørende anmeldelse, efterforskning og retsbehandling i forbindelse med disse lovovertrædelser.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [24 months after entry into force]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den … [12 måneder efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen foretager senest den [96 months after entry into force] en evaluering af dette direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

2.  Kommissionen foretager senest den … [48 måneder efter ikrafttrædelsen] en evaluering af dette direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter samt dets indvirkning på grundlæggende rettigheder og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af denne rapport.


BEGRUNDELSE

Digitalisering er i færd med at ændre den måde, vi betaler på: Kontantløse betalinger bliver mere og mere hyppige: Antallet af transaktioner er vokset med 24 % i de sidste fem år. Men dette nye marked er også blevet attraktivt for kriminelle: I 2013 medførte svig med kort udstedt i SEPA-området tab for 1,44 mia. EUR. Dette beløb er vokset med 23 % fra 2011 til 2013.

Kort er ikke det eneste instrument til kontantløs betaling; direkte debitering og mobilbetalinger er andre eksempler på sådanne betalingsinstrumenter. På EU-plan findes der ingen omfattende statistikker om svig med kontantløse betalingsinstrumenter. Kommissionen anslår det årlige tab til at beløbe sig til 2 mia. EUR, og dette beløb omfatter ikke alle de betalingsinstrumenter, der findes.

Onlinesvindel (f.eks. tyveri af kreditkortoplysninger) har ofte en grænseoverskridende dimension. Gerningsmanden og offeret behøver ikke at være etableret i det samme land, og dette medfører vanskelige udfordringer for de retshåndhævende myndigheder.

Den gældende rammeafgørelse (Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA) stammer fra 2001. De nuværende regler tager ikke tilstrækkelig højde for nye teknologiske udviklinger såsom virtuelle valutaer. Kommissionen har derfor foreslået at ajourføre de juridiske rammer, fjerne praktiske hindringer og styrke forebyggelsen af svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter. Dette forslag til direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter er også et vigtigt skridt for en "lissabonisering" af det strafferetlige område i Den Europæiske Union. Europa-Parlamentet vil som medlovgiver spille en vigtig rolle.

Kommissionen har fremlagt en række argumenter for denne revision i sin konsekvensanalyse og sit forslag til direktiv. Udvidelsen af anvendelsesområdet for lovovertrædelser til at omfatte transaktioner med virtuelle valutaer, indførelsen af nye former for onlinekriminalitet og minimumssatser for de højeste straffe, præciseringen af rækkevidden af retternes kompetence og bestemmelserne om sikring af rettigheder for ofre for internetkriminalitet, forebyggelse af svig og forbedring af det strafferetlige samarbejde synes at være overbevisende.

For at styrke forslaget foreslår ordføreren i sit udkast til betænkning en række ændringer til Kommissionens forslag, bl.a.:

– styrkelse af bistanden til ofre for svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, eftersom konsekvenserne af svig ofte forværres som følge af imagetab, tab af kreditværdighed eller alvorlig følelsesmæssig skade

– lettere indberetning af kriminalitet, herunder ved oprettelse af nationale sikre onlinesystemer til anmeldelse af svig

– større inddragelse af Eurojust og Europol i udvekslingen af oplysninger

– mere fokuserede bestemmelser om forebyggelse af svig på internettet og datamisbrug

– en kortere gennemførelsesperiode og en forpligtelse for Kommissionen til at forelægge en evaluering af direktivet efter fire år.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter

Referencer

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Dato for høring af EP

13.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Dato for indgivelse

6.9.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 20. september 2018Juridisk meddelelse