Διαδικασία : 2017/0226(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0276/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0276/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0194

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 896kWORD 119k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0489),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0311/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας, τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0276/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου44 πρέπει να επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί με νέες διατάξεις σχετικές με αδικήματα, ποινές και τη διασυνοριακή συνεργασία.

(3)  Η απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου44 πρέπει να επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί έτσι ώστε να συμπεριλάβει νέες διατάξεις σχετικές με αδικήματα, ιδίως συνδεόμενα με τη σχετική με υπολογιστές απάτη, ποινές, την πρόληψη και την επικούρηση των θυμάτων και τη διασυνοριακή συνεργασία.

__________________

__________________

44 Απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 1).

44 Απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Τα σημαντικά κενά και οι διαφορές στους νόμους των κρατών μελών στον τομέα της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών μπορούν να παρεμποδίσουν την καταπολέμηση της εγκληματικότητας αυτού του είδους, καθώς και άλλων σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων που συνδέονται με αυτήν και διευκολύνονται από αυτήν, και μπορούν να περιπλέξουν την αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον τομέα αυτό.

(4)  Τα σημαντικά κενά και οι διαφορές στους νόμους των κρατών μελών στον τομέα της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών εμποδίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την εγκληματικότητα αυτού του είδους, καθώς και με άλλα σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα που συνδέονται με αυτήν και διευκολύνονται από αυτήν, και περιπλέκουν την αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον τομέα αυτό, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η χρήση νέων τύπων μέσων πληρωμής δημιουργεί ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά αυξάνει επίσης τις ευκαιρίες απάτης. Η απάτη όχι μόνο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών ομάδων, αλλά περιορίζει επίσης την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και κάνει τους πολίτες διστακτικούς απέναντι στις διαδικτυακές αγορές.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινοί ορισμοί στον τομέα αυτό ώστε να διασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη. Οι ορισμοί πρέπει να καλύπτουν νέους τύπους μέσων πληρωμής, όπως το ηλεκτρονικό χρήμα και τα εικονικά νομίσματα.

(7)  Είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινοί ορισμοί στον τομέα αυτό ώστε να διασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη και να διευκολυνθούν η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Οι ορισμοί πρέπει να καλύπτουν νέους τύπους μέσων πληρωμής, όπως το ηλεκτρονικό χρήμα και τα εικονικά νομίσματα.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α)  Τα πλαστά τιμολόγια με τα οποία καθίσταται δυνατό να υποκλαπούν διαπιστευτήρια πληρωμών πρέπει να θεωρούνται ως απόπειρα παράνομης ιδιοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Τα αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα του ποινικού δικαίου είναι ουσιώδη για την προστασία κατά της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Ειδικότερα, απαιτείται κοινή προσέγγιση ποινικού δικαίου όσον αφορά τα συστατικά στοιχεία της εγκληματικής συμπεριφοράς που συμβάλλει στην πραγματική δόλια χρήση των μέσων πληρωμής ή προετοιμάζει το έδαφος για αυτή. Συμπεριφορά όπως η συλλογή και κατοχή μέσων πληρωμής με σκοπό διάπραξης απάτης, μέσω, π.χ. ηλεκτρονικού «ψαρέματος» ή αντιγραφής δεδομένων κάρτας, και η διανομή τους π.χ. μέσω της πώλησης πληροφοριών πιστωτικής κάρτας στο Διαδίκτυο, θα πρέπει επομένως να συνιστά αυτοτελές ποινικό αδίκημα χωρίς να συνδέεται άμεσα με τη δόλια χρήση των μέσων πληρωμής στην πράξη. Συνεπώς, αυτή η εγκληματική συμπεριφορά θα πρέπει να καλύπτει επίσης περιστάσεις, όπου η κατοχή, προμήθεια ή διανομή δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη σε δόλια χρήση τέτοιων μέσων πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο δράστης έχει επίγνωση μιας τέτοιας δυνατότητας (ενδεχόμενος δόλος). Η παρούσα οδηγία δεν τιμωρεί τη νόμιμη χρήση ενός μέσου πληρωμής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται από κοινού από εταιρείες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας («fintech»).

(9)  Τα αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα του ποινικού δικαίου είναι ουσιώδη για την προστασία κατά της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Ειδικότερα, απαιτείται κοινή προσέγγιση ποινικού δικαίου όσον αφορά τα συστατικά στοιχεία της εγκληματικής συμπεριφοράς που συμβάλλει στην πραγματική δόλια χρήση των μέσων πληρωμής ή προετοιμάζει το έδαφος για αυτή. Συμπεριφορά όπως η συλλογή μέσων πληρωμής με σκοπό διάπραξης απάτης, μέσω, π.χ. ηλεκτρονικού «ψαρέματος» ή αντιγραφής δεδομένων κάρτας, και η διανομή τους π.χ. μέσω της πώλησης πληροφοριών πιστωτικής κάρτας στο Διαδίκτυο, θα πρέπει επομένως να συνιστά αυτοτελές ποινικό αδίκημα χωρίς να συνδέεται άμεσα με τη δόλια χρήση των μέσων πληρωμής στην πράξη. Συνεπώς, αυτή η εγκληματική συμπεριφορά θα πρέπει να καλύπτει επίσης περιστάσεις, όπου η προμήθεια ή διανομή δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη σε δόλια χρήση τέτοιων μέσων πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο δράστης έχει επίγνωση μιας τέτοιας δυνατότητας (ενδεχόμενος δόλος). Η κατοχή κλεμμένου ή άλλως παρανόμως ιδιοποιημένου ή πλαστού ή παραποιημένου μέσου πληρωμής πρέπει να καλύπτεται εάν ο κάτοχος γνωρίζει τη στιγμή της παραλαβής ότι το εν λόγω μέσο είναι προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας ή πράξης συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα. Η παρούσα οδηγία δεν τιμωρεί τη νόμιμη χρήση ενός μέσου πληρωμής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται από κοινού από εταιρείες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας («fintech»).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι κυρώσεις και οι ποινές για την απάτη και την πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές σε όλη την Ένωση.

(10)  Οι κυρώσεις και οι ποινές για την απάτη και την πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές σε όλη την Ένωση προκειμένου να αποθαρρύνονται απάτες αυτού του τύπου και να προλαμβάνονται παρόμοια αδικήματα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες και κυρώσεις όσον αφορά την απάτη και την πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν πιο αυστηρές ποινές όταν το έγκλημα έχει διαπραχθεί από εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου45, ή όταν ένα έγκλημα διεξάγεται σε μεγάλη κλίμακα, γεγονός που συνεπάγεται εκτεταμένες ή σοβαρές ζημίες στα θύματα ή συνολικό όφελος για τον δράστη ύψους τουλάχιστον 20 000 EUR.

(11)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν πιο αυστηρές ποινές όταν το έγκλημα έχει διαπραχθεί από εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου45, ή όταν ένα έγκλημα διεξάγεται σε μεγάλη κλίμακα, γεγονός που συνεπάγεται εκτεταμένες ή σοβαρές ζημίες στα θύματα. Πρέπει να θεωρείται επιβαρυντική περίσταση το γεγονός ότι ένα αδίκημα οδηγεί σε σημαντικό συνολικό όφελος ή ότι αφορά υψηλό αριθμό θυμάτων.

__________________

__________________

45 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

45 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι κανόνες δικαιοδοσίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική δίωξη των αδικημάτων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. Σε γενικές γραμμές, τα αδικήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της χώρας στην οποία διαπράττονται. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους όσον αφορά τα αδικήματα που διαπράττονται στο έδαφός τους, τα αδικήματα που διαπράττονται από υπηκόους τους και τα αδικήματα που προκαλούν ζημία στο έδαφος τους.

(12)  Οι κανόνες δικαιοδοσίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική δίωξη των αδικημάτων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με σαφή κριτήρια. Σε γενικές γραμμές, τα αδικήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της χώρας στην οποία διαπράττονται. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους όσον αφορά τα αδικήματα που διαπράττονται στο έδαφός τους, τα αδικήματα που διαπράττονται από υπηκόους τους και τα αδικήματα που προκαλούν ζημία στο έδαφος τους. Όταν ένα αδίκημα υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο από αυτά θα ερευνήσει την υπόθεση, έχοντας κατά νου την αρχή ne bis in idem. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτείνονται στην Eurojust για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών τους και του συντονισμού των ενεργειών τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Δεδομένης της ανάγκης για ειδικά εργαλεία προκειμένου να ερευνηθούν αποτελεσματικά η απάτη και η πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και της σημασίας των εν λόγω εργαλείων για την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους για την έρευνα των αδικημάτων αυτών τα ερευνητικά εργαλεία που συνήθως χρησιμοποιούνται για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και άλλες σοβαρές μορφές εγκληματικότητας. Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, η χρήση των εν λόγω εργαλείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης και της σοβαρότητας των αδικημάτων που ερευνώνται. Επιπλέον, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι λοιπές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες ώστε να ερευνούν και να διώκουν τα αδικήματα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

(15)  Δεδομένης της ανάγκης για ειδικά εργαλεία προκειμένου να ερευνηθούν αποτελεσματικά η απάτη και η πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και της σημασίας των εν λόγω εργαλείων για την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους για την έρευνα των αδικημάτων αυτών κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία. Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, η χρήση των εν λόγω εργαλείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης και της σοβαρότητας των αδικημάτων που ερευνώνται. Επιπλέον, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι λοιπές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες ώστε να ερευνούν και να διώκουν τα αδικήματα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για τη δέουσα έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των αδικημάτων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, απαιτούνται ισχυρή συντονισμένη απάντηση και συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνεται αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων για τη συνεργασία, όπως η αμοιβαία αναγνώριση και η δικαστική συνδρομή σε σχέση με τα αδικήματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ανεξάρτητα από τα όρια ποινών που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για τα αδικήματα αυτά.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Σε πολλές περιπτώσεις, τα συμβάντα που θα πρέπει να κοινοποιούνται στις οικείες αρμόδιες εθνικές αρχές βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απορρέουν από εγκληματικές δραστηριότητες46. Μπορεί να υπάρχουν υπόνοιες για την εγκληματική φύση των εν λόγω συμβάντων, ακόμη και αν τα αποδεικτικά στοιχεία του ποινικού αδικήματος δεν είναι επαρκώς σαφή από την αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχετικοί φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν τις εκθέσεις που απαιτούνται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 με τις αρχές επιβολής του νόμου έτσι ώστε να διαμορφώνεται αποτελεσματική και ολοκληρωμένη απάντηση και να διευκολύνεται ο καταλογισμός των πράξεων στους δράστες και η λογοδοσία των δραστών αυτών. Ειδικότερα, η προαγωγή ασφαλούς, προστατευμένου και ανθεκτικότερου περιβάλλοντος απαιτεί συστηματική αναφορά των ύποπτων συμβάντων σοβαρής εγκληματικής φύσης στις αρχές επιβολής του νόμου. Επιπλέον, κατά περίπτωση, οι ομάδες απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών οι οποίες έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 θα πρέπει να συμμετέχουν στις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου, με σκοπό την παροχή πληροφοριών, όπως κρίνεται κατάλληλο σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για την παροχή εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης για τα συστήματα πληροφοριών.

(16)  Σε πολλές περιπτώσεις, τα συμβάντα που θα πρέπει να κοινοποιούνται στις οικείες αρμόδιες εθνικές αρχές βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απορρέουν από εγκληματικές δραστηριότητες46. Μπορεί να υπάρχουν υπόνοιες για την εγκληματική φύση των εν λόγω συμβάντων, ακόμη και αν τα αποδεικτικά στοιχεία του ποινικού αδικήματος δεν είναι επαρκώς σαφή από την αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχετικοί φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να ανταλλάσσουν τις εκθέσεις που απαιτούνται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών έτσι ώστε να διαμορφώνεται αποτελεσματική και ολοκληρωμένη απάντηση και να διευκολύνεται ο καταλογισμός των πράξεων στους δράστες και η λογοδοσία των δραστών αυτών. Ειδικότερα, η προαγωγή ασφαλούς, προστατευμένου και ανθεκτικότερου περιβάλλοντος απαιτεί συστηματική αναφορά των ύποπτων συμβάντων σοβαρής εγκληματικής φύσης στις αρχές επιβολής του νόμου. Επιπλέον, κατά περίπτωση, οι ομάδες απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών οι οποίες έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 θα πρέπει να συμμετέχουν στις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου, με σκοπό την παροχή πληροφοριών, όπως κρίνεται κατάλληλο σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για την παροχή εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης για τα συστήματα πληροφοριών.

__________________

__________________

46 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

46 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τα μείζονα συμβάντα ασφάλειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 96 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47 ενδέχεται να έχουν εγκληματική προέλευση. Κατά περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να ανταλλάσσουν με τις αρχές επιβολής του νόμου τις εκθέσεις που οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής τους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

(17)  Τα μείζονα συμβάντα ασφάλειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 96 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47 ενδέχεται να έχουν εγκληματική προέλευση. Κατά περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να ανταλλάσσουν με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών τις εκθέσεις που οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής τους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

__________________

__________________

47 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

47 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Υπάρχουν πολλά μέσα και μηχανισμοί στο επίπεδο της Ένωσης που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων. Για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα και οι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται στον μέγιστο βαθμό, η οδηγία θα πρέπει να ενισχύσει τη σημασία των επιχειρησιακών σημείων επαφής που έχουν θεσπιστεί με την απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο δίκτυο επιχειρησιακών σημείων επαφής, όπως αυτό που θεσπίστηκε στην οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48. Θα πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια, για παράδειγμα, να διευκολύνουν την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και την παροχή τεχνικών συμβουλών ή νομικών πληροφοριών. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου, κάθε σημείο επαφής θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί γρήγορα με το σημείο επαφής άλλου κράτους μέλους. Δεδομένης της σημαντικής διασυνοριακής διάστασης αυτού του τομέα εγκληματικότητας και ιδίως, της ασταθούς φύσης του ηλεκτρονικού αποδεικτικού υλικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται ταχέως στα επείγοντα αιτήματα από αυτό το δίκτυο σημείων επαφής και να παρέχουν απάντηση εντός οκτώ ορών.

(18)  Υπάρχουν πολλά μέσα και μηχανισμοί στο επίπεδο της Ένωσης που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων. Για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα και οι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται στον μέγιστο βαθμό, η οδηγία θα πρέπει να ενισχύσει τη σημασία των επιχειρησιακών σημείων επαφής που έχουν θεσπιστεί με την απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο δίκτυο επιχειρησιακών σημείων επαφής, όπως αυτό που θεσπίστηκε στην οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48. Θα πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια, για παράδειγμα, να διευκολύνουν την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και την παροχή τεχνικών συμβουλών ή νομικών πληροφοριών. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου, κάθε σημείο επαφής θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί γρήγορα με το σημείο επαφής άλλου κράτους μέλους. Δεδομένης της σημαντικής διασυνοριακής διάστασης αυτού του τομέα εγκληματικότητας και ιδίως, της ασταθούς φύσης του ηλεκτρονικού αποδεικτικού υλικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται ταχέως στα επείγοντα αιτήματα από αυτό το δίκτυο σημείων επαφής και να παρέχουν απάντηση εντός δύο ωρών από την παραλαβή, αναφέροντας τουλάχιστον εάν πρόκειται να δοθεί απάντηση στο αίτημα, καθώς και τη μορφή και την εκτιμώμενη χρονική στιγμή μιας τέτοιας απάντησης. Σε κατεπείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ.

__________________

__________________

48 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8).

48 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8).

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η αναφορά εγκλημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις δημόσιες αρχές έχει μεγάλη σημασία για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς συχνά η αναφορά αυτή αποτελεί το σημείο εκκίνησης της ποινικής έρευνας. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της αναφοράς από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να βασίζονται σε διάφορες μορφές δράσης, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, όπως οι υποχρεώσεις αναφοράς σε περίπτωση υπονοιών για τη διάπραξη απάτης, ή των μη νομοθετικών, όπως η δημιουργία ή η υποστήριξη οργανώσεων ή μηχανισμών που ευνοούν την ανταλλαγή πληροφοριών ή ενισχύουν την ευαισθητοποίηση. Κάθε εν λόγω μέτρο που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49. Ειδικότερα, κάθε διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση αδικημάτων που σχετίζονται με την απάτη και την πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως με τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας.

(19)  Η αναφορά εγκλημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις δημόσιες αρχές έχει μεγάλη σημασία για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς συχνά η αναφορά αυτή αποτελεί το σημείο εκκίνησης της ποινικής έρευνας. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της αναφοράς από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, πρέπει δε να περιλαμβάνουν τη δημιουργία αποτελεσματικού και ασφαλούς εθνικού επιγραμμικού συστήματος αναφοράς των περιπτώσεων απάτης, ώστε να διευκολύνεται η άμεση αναφορά εγκλημάτων. Η χρήση τυποποιημένων προτύπων αναφοράς σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να επιτρέψει την καλύτερη ανάλυση των απειλών και να διευκολύνει το έργο και τη συνεργασία των εθνικών αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα μπορεί να βασίζονται σε διάφορες μορφές δράσης, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, όπως οι υποχρεώσεις αναφοράς σε περίπτωση υπονοιών για τη διάπραξη απάτης, ή των μη νομοθετικών, όπως η δημιουργία ή η υποστήριξη οργανώσεων ή μηχανισμών που ευνοούν την ανταλλαγή πληροφοριών ή ενισχύουν την ευαισθητοποίηση. Κάθε εν λόγω μέτρο που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49. Ειδικότερα, κάθε διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση αδικημάτων που σχετίζονται με την απάτη και την πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως με τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας.

__________________

__________________

49 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

49 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19 α)  Η έρευνα και η δίωξη όλων των ειδών απάτης και πλαστογραφίας που αφορούν μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μικρά χρηματικά ποσά, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προορατική καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Οι υποχρεώσεις αναφοράς, η ανταλλαγή πληροφοριών και οι στατιστικές εκθέσεις αποτελούν αποτελεσματικούς τρόπους εντοπισμού δόλιων δραστηριοτήτων, ιδίως παρόμοιων δραστηριοτήτων που αφορούν μικρά χρηματικά ποσά όταν εξετάζονται ξεχωριστά. Είναι επίσης σημαντικό οι σχετικές πληροφορίες για την απάτη και την πλαστογραφία που αφορούν μέσα πληρωμής πλην των μετρητών να διαβιβάζονται εγκαίρως στις εθνικές μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, προκειμένου να διευκολύνονται η περαιτέρω ανάλυση και ο εντοπισμός των εγκληματικών χρηματοοικονομικών ροών.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η απάτη και η πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών ενδέχεται να έχουν σοβαρές οικονομικές και μη οικονομικές συνέπειες για τα θύματα τους Όταν η απάτη αυτή διαπράττεται με την κλοπή ταυτότητας, οι συνέπειές της συχνά επιδεινώνονται λόγω της δυσφήμησης και της σοβαρής ηθικής βλάβης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα συνδρομής, στήριξης και προστασίας, με στόχο το μετριασμό αυτών των συνεπειών.

(20)  Η απάτη και η πλαστογραφία που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών ενδέχεται να έχουν σοβαρές οικονομικές και μη οικονομικές συνέπειες για τα θύματα τους Όταν η απάτη αυτή διαπράττεται, για παράδειγμα, με την κλοπή ταυτότητας, οι συνέπειές της συχνά επιδεινώνονται λόγω της δυσφήμησης, και της επαγγελματικής ζημίας, της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός ατόμου, καθώς και της σοβαρής ηθικής βλάβης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα συνδρομής, στήριξης και προστασίας, με στόχο το μετριασμό αυτών των συνεπειών.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20 α)  Τα θύματα χρειάζονται συχνά μεγάλο χρονικό διάστημα για να ανακαλύψουν ότι έχουν υποστεί ζημία από αδικήματα απάτης και πλαστογραφίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα μπορούσε να συμβεί μια σειρά από αλληλοσυνδεόμενα αδικήματα, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι αρνητικές συνέπειες για τα θύματα·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι θύματα απάτης που αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών έχουν δικαιώματα τα οποία χορηγούνται σ’ αυτά βάσει της οδηγίας 2012/29/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν μέτρα συνδρομής και στήριξης στα εν λόγω θύματα τα οποία εμπνέονται από τα μέτρα που απαιτούνται από την οδηγία 2012/29/ΕΕ αλλά ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις ειδικές ανάγκες των θυμάτων απάτης που συνδέεται με την κλοπή ταυτότητας. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, ειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη και παροχή συμβουλών σχετικά με οικονομικά, πρακτικά και νομικά θέματα, καθώς και παροχή βοήθειας για την πρόσβαση σε διαθέσιμη αποζημίωση. Ειδικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την προστασία από τις αρνητικές συνέπειες του εν λόγω εγκλήματος, θα πρέπει να παρέχονται και στα νομικά πρόσωπα.

(21)  Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι θύματα απάτης που αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών έχουν δικαιώματα τα οποία χορηγούνται σ’ αυτά βάσει της οδηγίας 2012/29/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν μέτρα συνδρομής και στήριξης στα εν λόγω θύματα τα οποία εμπνέονται από τα μέτρα που απαιτούνται από την οδηγία 2012/29/ΕΕ αλλά ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις ειδικές ανάγκες των θυμάτων απάτης που συνδέεται με την κλοπή ταυτότητας. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, την παροχή ενός καταλόγου ειδικευμένων ιδρυμάτων που καλύπτουν διάφορες πτυχές του συνδεόμενου με την υποκλοπή ταυτότητας εγκλήματος και τη στήριξη των θυμάτων, ειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη και παροχή συμβουλών σχετικά με οικονομικά, πρακτικά και νομικά θέματα, καθώς και παροχή βοήθειας για την πρόσβαση σε διαθέσιμη αποζημίωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συγκροτήσουν έναν ενιαίο εθνικό μηχανισμό ηλεκτρονικής πληροφόρησης με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων σε βοήθεια και στήριξη. Ειδικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την προστασία από τις αρνητικές συνέπειες του εν λόγω εγκλήματος, θα πρέπει να παρέχονται και στα νομικά πρόσωπα.

__________________

__________________

50 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

50 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21 α)  Τα θύματα απάτης που δεν συνδέεται με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα σε δωρεάν νομική συνδρομή, τουλάχιστον όσοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να την πληρώσουν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει θα πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώνουν αυτή την έλλειψη πόρων μέσω ελέγχου επάρκειας πόρων κατά τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί και αντικειμενικοί παράγοντες, όπως το εισόδημα, η περιουσία και η οικογενειακή κατάσταση του συγκεκριμένου προσώπου, το κόστος της νομικής συνδρομής και το βιοτικό επίπεδο του σχετικού κράτους μέλους.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ή να ενισχύουν πολιτικές για την πρόληψη της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και μέτρα μείωσης του κινδύνου να γίνει κάποιος θύμα τέτοιων αδικημάτων, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, και μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

(23)  Τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από την Επιτροπή, θα πρέπει να θεσπίσουν ή να ενισχύουν πολιτικές για την πρόληψη της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και μέτρα μείωσης του κινδύνου να γίνει κάποιος θύμα τέτοιων αδικημάτων, για παράδειγμα, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μέσω μόνιμων διαδικτυακών εργαλείων πληροφόρησης με πρακτικά παραδείγματα πρακτικών απάτης, και μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23 α)  Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου ενωσιακού υποδείγματος αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 και σύμφωνα με το άρθρο 16α. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Είναι αναγκαία η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τα αδικήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ειδικευμένων οργανισμών και φορέων της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και τις ανάγκες πληροφόρησης τους. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και των ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, και να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικής απάντησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως την εντολή της Ευρωπόλ και την ικανότητά της να παράσχει βοήθεια και υποστήριξη των σχετικών ερευνών, μέσω της υποβολής σ’ αυτήν πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δραστών για τη διενέργεια στρατηγικών αναλύσεων και αξιολογήσεων των απειλών, της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Η παροχή πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων και μελλοντικών απειλών και στην παροχή βοήθειας στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ως προς τον καθορισμό στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Ένωσης για την καταπολέμηση του εγκλήματος και τους τρόπους υλοποίησης των εν λόγω προτεραιοτήτων.

(24)  Είναι αναγκαία η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τα αδικήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ειδικευμένων οργανισμών και φορέων της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ και η Επιτροπή, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και τις ανάγκες πληροφόρησης τους. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και των ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, και να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικής απάντησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως την εντολή της Ευρωπόλ και την ικανότητά της να παράσχει βοήθεια και υποστήριξη των σχετικών ερευνών, μέσω της υποβολής σ’ αυτήν πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δραστών για τη διενέργεια στρατηγικών αναλύσεων και αξιολογήσεων των απειλών, της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Η παροχή πληροφοριών μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων και μελλοντικών απειλών και στην παροχή βοήθειας στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ως προς τον καθορισμό στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Ένωσης για την καταπολέμηση του εγκλήματος και τους τρόπους υλοποίησης των εν λόγω προτεραιοτήτων.

_________________

_________________

52 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

52 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Η πρόληψη και η καταπολέμηση του εγκλήματος, οργανωμένου ή μη, πρέπει να επιτευχθούν μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών και άλλων αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, τόσο άμεσα όσο και μέσω της Ευρωπόλ, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την πρόληψη και την έρευνα των εγκλημάτων.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στον τομέα της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στον τομέα της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Διευκολύνει την πρόληψη των αδικημάτων αυτών, παρέχει βοήθεια και στήριξη στα θύματα και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δόλια χρήση των μέσων πληρωμής

Δόλια χρήση των μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, όταν τελούνται εκ προθέσεως, οι ακόλουθες πράξεις τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ακόλουθες πράξεις τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα:

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η κλοπή ή άλλη παράνομη ιδιοποίηση μέσου πληρωμής·

α)  η κλοπή ή άλλη παράνομη ιδιοποίηση μέσου πληρωμής όταν διαπράττονται εκ προθέσεως·

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η πλαστογράφηση ή παραποίηση μέσου πληρωμής για να χρησιμοποιηθεί δολίως·

β)  η πλαστογράφηση ή παραποίηση μέσου πληρωμής, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, για να χρησιμοποιηθεί δολίως·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η κατοχή, προμήθεια για χρήση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μεταφορά, διανομή ή άλλη διάθεση κλεμμένου ή άλλως παρανόμως ιδιοποιημένου ή πλαστού ή παραποιημένου μέσου πληρωμής για να χρησιμοποιηθεί δολίως.

γ)  η προμήθεια για ιδία χρήση ή για λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένων της εισαγωγής, της εξαγωγής, της πώλησης και της μεταφοράς, η διανομή μέσου πληρωμής που έχει κλαπεί ή άλλως έχει αποτελέσει αντικείμενο παράνομης ιδιοποίησης ή μέσου πληρωμής πλαστού ή παραποιημένου, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, για να χρησιμοποιηθεί δολίως·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  η κατοχή κλεμμένου ή άλλως παρανόμως ιδιοποιημένου ή πλαστού ή παραποιημένου μέσου πληρωμής, γνωρίζοντας κατά τον χρόνο παραλαβής ότι το εν λόγω μέσο ήταν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας ή πράξης συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διενέργεια, άμεση ή έμμεση, μεταφοράς χρημάτων, νομισματικής αξίας ή εικονικών νομισμάτων με σκοπό την αποκόμιση παρανόμου περιουσιακού οφέλους για τον δράστη ή για τρίτους, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν τελείται εκ προθέσεως με:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διενέργεια, άμεση ή μέσω τρίτου, μεταφοράς χρημάτων, νομισματικής αξίας ή εικονικών νομισμάτων με σκοπό την αποκόμιση παρανόμου περιουσιακού οφέλους για τον δράστη ή για τρίτους, ή η πρόκληση παράνομης απώλειας περιουσιακού στοιχείου για τρίτους, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν τελείται εκ προθέσεως με:

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  κατεύθυνση ή ανακατεύθυνση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμής σε ψευδεπίγραφους ιστοτόπους.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, όταν τελείται εκ προθέσεως με δόλιο σκοπό, η παραγωγή, προμήθεια για χρήση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μεταφορά, διανομή ή άλλη διάθεση μηχανισμού ή μέσου, ηλεκτρονικών δεδομένων ή άλλων μέσων ειδικά σχεδιασμένων ή προσαρμοσμένων για τους σκοπούς της τέλεσης οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β) ή στο άρθρο 5, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η παραγωγή, προμήθεια για ιδία χρήση ή για λογαριασμό τρίτου, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μεταφορά, διανομή ή άλλη διάθεση μηχανισμού ή μέσου, ηλεκτρονικών δεδομένων ή άλλων μέσων ειδικά σχεδιασμένων ή προσαρμοσμένων για τους σκοπούς της τέλεσης οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β) ή στο άρθρο 5, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν τελείται με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν τα μέσα αυτά για τη διάπραξη κάποιου από τα εν λόγω αδικήματα.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η απόπειρα διάπραξης αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η απόπειρα διάπραξης αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία έτη.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε τέσσερα έτη.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο έτη.

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία έτη.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε έτη, εφόσον:

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται επιβαρυντικές, σε σχέση με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 και τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε έτη, εφόσον:

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ, ανεξαρτήτως της ποινής που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση·

α)  τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ, ανεξαρτήτως της ποινής που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση· ή

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   αφορούν εκτεταμένη ή σημαντική ζημία ή συνολικό όφελος ύψους τουλάχιστον 20 000 EUR.

β)   αφορούν εκτεταμένη ή σημαντική ζημία· ή

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  έχουν οδηγήσει σε συνολικό όφελος σημαντικής αξίας.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι νομικό πρόσωπο που υπέχει ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ποινικής ή μη ποινικής φύσης χρηματικές ποινές και, ενδεχομένως, λοιπές κυρώσεις, όπως:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι νομικό πρόσωπο που υπέχει ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ποινικής ή μη ποινικής φύσης χρηματικές ποινές ή λοιπές κυρώσεις, όπως μεταξύ άλλων:

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής προσφορών, των επιχορηγήσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το αδίκημα διαπράττεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφός του·

α)  το αδίκημα διαπράττεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφός του· ή

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο δράστης είναι υπήκοός του·

β)  ο δράστης είναι υπήκοός του ή έχει συνήθη κατοικία του στο έδαφός του· ή

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός του· ή

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  το αδίκημα διαπράττεται εις βάρος ενός εκ των υπηκόων του ή προσώπου που έχει τη συνήθη κατοικία του στο έδαφός του. ή

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το αδίκημα προκαλεί ζημία στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας που απορρέει από την κλοπή ταυτότητας προσώπου.

γ)  το αδίκημα προκαλεί ζημία στο έδαφός του.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Το κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την Eurojust εάν αποφασίσει να θεμελιώσει δικαιοδοσία ως προς ένα από τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 7, το οποίο έχει διαπραχθεί εκτός του εδάφους του·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο δράστης διαπράττει το αδίκημα ενώ βρίσκεται στο έδαφός του, ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα διαπράττεται με τη χρήση υπολογιστών ή συστήματος πληροφοριών στο έδαφός του·

α)  ο δράστης διαπράττει το αδίκημα ενώ βρίσκεται στο έδαφός του, ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα διαπράττεται με τη χρήση υπολογιστή ή συστήματος πληροφοριών στο έδαφός του·

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το αδίκημα διαπράττεται μέσω της χρήσης υπολογιστών ή συστήματος πληροφοριών στο έδαφός του ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης βρίσκεται ή όχι στο έδαφός του κατά τη διάπραξη του αδικήματος.

β)  το αδίκημα διαπράττεται μέσω της χρήσης υπολογιστή ή συστήματος πληροφοριών στο έδαφός του ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης βρίσκεται ή όχι στο έδαφός του κατά τη διάπραξη του αδικήματος.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εάν αποφασίσει να θεμελιώσει δικαιοδοσία ως προς αδίκημα που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7, το οποίο διαπράττεται εκτός του εδάφους του, όταν, μεταξύ άλλων:

διαγράφεται

α)  ο δράστης του αδικήματος έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος του·

 

β)  το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός του·

 

γ)  το αδίκημα διαπράττεται εις βάρος ενός εκ των υπηκόων του ή προσώπου που έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφός του.

 

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Όταν ένα αδίκημα που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7 υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών θα προβεί στη δίωξη του δράστη με σκοπό να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος, έχοντας κατά νου την αρχή ne bis in idem. Τα κράτη μέλη προσφεύγουν στην Eurojust σε περιπτώσεις σύγκρουσης δικαιοδοσίας ή άλλων δυσκολιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της απόφασης-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αποτελεσματικές έρευνες

Αποτελεσματικές έρευνες και συνεργασία

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τίθενται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την έρευνα ή δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τίθενται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την έρευνα ή δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, εργαλεία έρευνας αποτελεσματικά και αναλογικά προς το διαπραχθέν έγκλημα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τη διάθεση επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και επιμόρφωσης, για τη διερεύνηση και τη δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, όταν η εθνική νομοθεσία υποχρεώνει τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, οι πληροφορίες αυτές περιέρχονται σε γνώση των αρχών έρευνας και δίωξης των αδικημάτων αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, όταν η εθνική νομοθεσία υποχρεώνει τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, οι πληροφορίες αυτές περιέρχονται σε γνώση των αρχών έρευνας και δίωξης των αδικημάτων αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ότι οι εν λόγω αρχές έχουν την δυνατότητα συνεργασίας με άλλες εθνικές αρχές και τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν ένα επιχειρησιακό εθνικό σημείο επαφής που είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι διαθέτουν διαδικασίες ώστε να διεκπεραιώνονται ταχέως οι επείγουσες αιτήσεις συνδρομής και η αρμόδια αρχή να απαντά εντός οκτώ ωρών από την παραλαβή, δηλώνοντας τουλάχιστον εάν θα απαντήσει στην αίτηση, καθώς και τη μορφή και τον εκτιμώμενο χρόνο της απάντησης αυτής. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα δίκτυα επιχειρησιακών σημείων επαφής.

1.  Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν ένα επιχειρησιακό εθνικό σημείο επαφής που είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι διαθέτουν διαδικασίες ώστε να διεκπεραιώνονται ταχέως οι επείγουσες αιτήσεις συνδρομής και η αρμόδια αρχή να απαντά εντός δύο ωρών από την παραλαβή, δηλώνοντας τουλάχιστον εάν θα απαντήσει στην αίτηση, καθώς και τη μορφή και τον εκτιμώμενο χρόνο της απάντησης αυτής. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα δίκτυα επιχειρησιακών σημείων επαφής.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την Ευρωπόλ και την Eurojust για το σημείο επαφής που έχουν ορίσει, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές προς τα άλλα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την Ευρωπόλ και την Eurojust για το σημείο επαφής που έχουν ορίσει, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, και επικαιροποιούν αυτές τις πληροφορίες, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές προς τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Σε κατεπείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ διευκολύνει τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό νέων πρακτικών απάτης.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 β.  Κατά την επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι αρμόδιες αρχές τηρούν τους εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες περί προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι διατίθενται οι κατάλληλοι δίαυλοι αναφοράς ώστε να διευκολυνθεί η υποβολή αναφορών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 στις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι διατίθενται οι κατάλληλοι δίαυλοι αναφοράς, μεταξύ άλλων μέσω ασφαλούς εθνικής επιγραμμικής πλατφόρμας αναφοράς απατών, ώστε να διευκολυνθεί η υποβολή αναφορών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 στις αρχές επιβολής του νόμου, στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Προκειμένου να εναρμονιστούν οι πρακτικές υποβολής αναφορών εντός της Ένωσης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία θεσπίζει τυποποιημένο ενωσιακό υπόδειγμα αναφοράς το οποίο χρησιμεύει ως βάση για τα κράτη μέλη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α παράγραφος 2.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στο έδαφός τους να αναφέρουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν υπόνοιες για απάτη στις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες αρχές, για τους σκοπούς της ανίχνευσης, πρόληψης, έρευνας ή δίωξης των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν υπόνοιες για απάτη στις αρχές επιβολής του νόμου, τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλες αρμόδιες αρχές, για τους σκοπούς της ανίχνευσης, πρόληψης, έρευνας ή δίωξης των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στο έδαφός τους να αναφέρουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν υπόνοιες για απάτη στις αρχές επιβολής του νόμου, τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλες αρμόδιες αρχές, για τους σκοπούς της ανίχνευσης, πρόληψης, έρευνας ή δίωξης των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα οποία διαπράττονται με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχονται ειδικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προστασίας τους από τις αρνητικές συνέπειες των αδικημάτων, όπως π.χ. δυσφήμηση.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα οποία διαπράττονται με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχονται ειδικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προστασίας τους από τις αρνητικές συνέπειες των αδικημάτων, όπως π.χ. δυσφήμηση, υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και οικονομικό κόστος, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε αποζημίωση για βλάβη που υπέστησαν εξαιτίας του αδικήματος.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία από αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα οποία διαπράχθηκαν με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχεται κατάλογος ειδικευμένων ιδρυμάτων που καλύπτουν διάφορες πτυχές του συνδεόμενου με την υποκλοπή ταυτότητας εγκλήματος και της στήριξης.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 β.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συγκροτήσουν εθνικά ενιαία επιγραμμικά εργαλεία πληροφόρησης για να διευκολύνουν την πρόσβαση στη βοήθεια και τη στήριξη σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία από αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα οποία διαπράχθηκαν με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 γ.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία από αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα οποία διαπράχθηκαν με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή, τουλάχιστον σε εκείνα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να πληρώσουν για νομική συνδρομή. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν έλεγχο επάρκειας πόρων προκειμένου να εξακριβώσουν κατά πόσο τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα νομικά πρόσωπα τα οποία είναι θύματα αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας, παρέχονται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την πρώτη τους επαφή με αρμόδια αρχή, πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι θύματα αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας, παρέχονται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την πρώτη τους επαφή με αρμόδια αρχή, πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την κατάλληλη δράση, μεταξύ άλλων και μέσω του Διαδικτύου, όπως οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά περίπτωση σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο τη συνολική μείωση της απάτης, την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη μείωση του κινδύνου να γίνει κάποιος θύμα απάτης.

1.  Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την κατάλληλη δράση, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου, όπως οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά περίπτωση σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο τη συνολική μείωση της απάτης, και ιδίως της απάτης που διαπράττεται με τη χρήση υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη μείωση του κινδύνου να γίνει κάποιος θύμα απάτης, ιδίως σχετικά με ηλικιωμένα ή νεαρά άτομα. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη στην τακτική διοργάνωση παρόμοιων εκστρατειών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για αυτές τις εκστρατείες.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και τηρούν ενήμερο, στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκστρατειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένα μόνιμο επιγραμμικό εργαλείο πληροφόρησης με πρακτικά παραδείγματα δόλιων πρακτικών, όπως αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, σε μορφότυπο που είναι εύκολος να κατανοηθεί. Το εργαλείο αυτό μπορεί να συνδέεται ή να αποτελεί μέρος του ενιαίου διαδικτυακού εργαλείου πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1β.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Διαδικασία επιτροπής

 

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένα σύστημα ευρίσκεται σε ετοιμότητα για την καταγραφή, παραγωγή και παροχή στατιστικών στοιχείων για την καταμέτρηση των σταδίων υποβολής αναφορών, έρευνας και δικαστικής διαδικασίας σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένα σύστημα ευρίσκεται σε ετοιμότητα για την καταγραφή, παραγωγή και παροχή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων για την καταμέτρηση των σταδίων υποβολής αναφορών, έρευνας και δικαστικής διαδικασίας σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στατιστικά στοιχεία καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον αριθμό των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 που αποτέλεσαν αντικείμενο αναφορών στα κράτη μέλη, τον αριθμό των υποθέσεων που ερευνήθηκαν, τον αριθμό των προσώπων τα οποία διώχθηκαν και καταδικάστηκαν για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, καθώς και δεδομένα για τη λειτουργία των σταδίων υποβολής αναφορών, έρευνας και δικαστικής διαδικασίας σχετικά με τα αδικήματα αυτά.

3.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον αριθμό των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 που αποτέλεσαν αντικείμενο αναφορών στα κράτη μέλη, τον αριθμό των υποθέσεων που ερευνήθηκαν, τον αριθμό των προσώπων τα οποία διώχθηκαν και καταδικάστηκαν για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τον αριθμό των προσώπων που ενεπλάκησαν στην απάτη και το μέγεθος της ζημίας που προκλήθηκε, καθώς και δεδομένα για τη λειτουργία των σταδίων υποβολής αναφορών, έρευνας και δικαστικής διαδικασίας σχετικά με τα αδικήματα αυτά.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός [24 μηνών από την έναρξη ισχύος της]. Ενημερώνουν αμέσως στην Επιτροπή σχετικά.

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός [12 μηνών από την έναρξη ισχύος της]. Ενημερώνουν αμέσως στην Επιτροπή σχετικά.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή [96 μήνες από την έναρξη ισχύος] πραγματοποιεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2.  Η Επιτροπή, … [48 μήνες από την έναρξη ισχύος] πραγματοποιεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και του αντίκτυπού της στα θεμελιώδη δικαιώματα, και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις πληρωμές μας: Η χρήση μέσων πληρωμής πλην των μετρητών γίνεται ολοένα και συχνότερη: Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 24 % μέσα στα τελευταία πέντε έτη. Αλλά αυτή η αναδυόμενη αγορά έχει καταστεί ελκυστική και για τους εγκληματίες: Το 2013, η απάτη με κάρτες εκδοθείσες στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών (ΕΕΧΠ) προκάλεσε ζημία ύψους 1,44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυξήθηκε κατά 23 % από το 2011 έως το 2013.

Οι κάρτες δεν είναι το μόνο μέσο πληρωμής πλην των μετρητών - οι άμεσες χρεώσεις και οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου αποτελούν άλλα παραδείγματα των εν λόγω μέσων πληρωμής. Σε επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες στατιστικές σχετικά με την απάτη με χρήση μέσων πληρωμής πλην των μετρητών. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ετήσια ζημία ανέρχεται σε ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ· και ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει όλα τα διατιθέμενα μέσα πληρωμών.

Η διαδικτυακή απάτη (π.χ. κλοπή δεδομένων πιστωτικών καρτών) έχει συχνά διασυνοριακή διάσταση. Ο δράστης και θύμα δεν χρειάζεται να βρίσκονται στην ίδια χώρα, και αυτό δημιουργεί δύσκολες προκλήσεις στις αρχές επιβολής του νόμου.

Η ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2001/413/ΔΕΥ ανάγεται στο 2001. Οι ισχύοντες κανόνες δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι τα εικονικά νομίσματα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο, να αρθούν οι επιχειρησιακοί φραγμοί και να βελτιωθεί η πρόληψη της απάτης πλην των μετρητών. Η προτεινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για την «λισαβονοποίηση» του τομέα του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συν-νομοθέτης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Η Επιτροπή έχει παράσχει διάφορα επιχειρήματα για την αναθεώρηση αυτή, στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων και της πρότασής της για την έκδοση οδηγίας. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών μέσω εικονικών νομισμάτων, η εισαγωγή νέων διαδικτυακών ποινικών αδικημάτων και κατώτατων επιπέδων για τις υψηλότερες ποινές, η διασάφηση του πεδίου της δικαιοδοσίας και οι διατάξεις σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, η πρόληψη της απάτης και η βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, φαίνονται να είναι πειστικά μέσα.

Για την ενίσχυση της πρότασης, η εισηγήτρια προτείνει στο σχέδιο έκθεσής της ορισμένες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, μεταξύ δε άλλων:

- ενίσχυση της βοήθειας προς τα θύματα της απάτης με μέσα πλην των μετρητών, καθώς οι συνέπειες της απάτης συχνά επιδεινώνονται λόγω της δυσφήμησης, της απώλειας πιστοληπτικής ικανότητας ή της σοβαρής ηθικής βλάβης·

- διευκόλυνση της καταγγελίας αδικημάτων, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ασφαλών εθνικών επιγραμμικών συστημάτων καταγγελίας της απάτης·

- ισχυρότερη συμμετοχή της Eurojust και της Ευρωπόλ στην ανταλλαγή πληροφοριών·

- πιο στοχοθετημένες διατάξεις πρόληψης της διαδικτυακής και ηλεκτρονικής απάτης·

- μικρότερη περίοδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει αξιολόγηση της οδηγίας μετά την πάροδο 4 ετών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Η καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Not delivering opinions

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 20 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου