Nós Imeachta : 2017/0226(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0276/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0276/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 19.6

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0194

TUARASCÁIL     ***I
PDF 709kWORD 108k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Sylvia-Yvonne Kaufmann

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0489),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus Airteagal 83(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8-0311/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí a thíolaic Teach Ionadaithe na Seice, Seanad na Seice agus Parlaimint na Spáinne maidir leis an dréachtghníomh reachtach,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0276/2018),

1.  Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach é anseo ina dhiaidh seo;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa arís má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil nó téacs eile a chur ina ionad;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Ní mór Cinneadh Réime 2001/413/CGB44 ón gComhairle a thabhairt cothrom le dáta agus a chomhlánú le forálacha breise maidir le cionta, pionóis agus comhar trasteorann.

(3)  Ní mór Cinneadh Réime 2001/413/CGB44 ón gComhairle a thabhairt cothrom le dáta agus a chomhlánú chun forálacha breise a áireamh, go háirithe i dtaca le calaois a bhaineann le ríomhairí, pionóis, cosc agus cúnamh a thabhairt d’íospartaigh agus comhar trasteorann.

__________________

__________________

44 Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac (IO L 149, 2.6.2001, lch. 1).

44 Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac (IO L 149, 2.6.2001, lch. 1).

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Féadfaidh bearnaí i ndlíthe na mBallstát, agus difríochtaí móra eatarthu, i dtaca le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid srian a chur ar an gcomhrac i gcoinne an chineáil sin coireachta agus i gcoinne coireanna tromchúiseacha agus eagraithe eile atá bainteach leis agus ar féidir dul ina mbun dá bharr, agus féadfaidh na bearnaí agus na difríochtaí sin comhar éifeachtach póilíneachta agus breithiúnach sa réimse seo a dhéanamh casta.

(4)  Déanann bearnaí i ndlíthe na mBallstát, agus difríochtaí móra eatarthu, i dtaca le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid bac a chur ar chosc, ar bhrath agus ar ghearradh pionóis maidir leis an gcineál sin coireachta agus maidir le coireanna tromchúiseacha agus coireanna eagraithe eile atá bainteach léi agus ar féidir dul ina mbun dá barr, agus déanann na bearnaí agus na difríochtaí sin comhar éifeachtach póilíneachta agus breithiúnach sa réimse seo níos casta, rud a imríonn tionchar díreach ar shlándáil na saoránach.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  De thoradh cineálacha nua ionstraimí íocaíochta, cruthaítear deiseanna nua do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí ach méadaítear na deiseanna chun calaois a dhéanamh chomh maith. Ní hamháin go mbaintear úsáid as calaois chun grúpaí coiriúla a chistiú ach cuireann sí srian freisin le forbairt an mhargaidh aonair dhigitigh agus fágann sí go bhfuil drogall níos mó ar na saoránaigh rudaí a cheannach ar líne.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Tá tábhacht ar leith le sainmhínithe comhchoiteanna chun a áirithiú go mbeidh cur chuige comhsheasmhach ag na Ballstáit maidir le cur i bhfeidhm na Treorach seo. Caithfidh na sainmhínithe cineálacha nua ionstraimí íocaíochta a chuimsiú sa reachtaíocht, amhail airgead leictreonach agus airgeadraí fíorúla.

(7)  Tá tábhacht ar leith le sainmhínithe comhchoiteanna sa réimse sin chun a áirithiú go mbeidh cur chuige comhsheasmhach ag na Ballstáit maidir le cur i bhfeidhm na Treorach seo agus chun malartú faisnéise agus comhar a éascu idir údaráis inniúla. Caithfidh na sainmhínithe cineálacha nua ionstraimí íocaíochta a chuimsiú, amhail airgead leictreonach agus airgeadraí fíorúla.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7 a)  Maidir le bréagshonraisc ar féidir dintiúir íocaíochta a bhaint astu, ba cheart iad a mheas mar iarracht ar dhílsiú neamhdhleathach amhail dá dtagraítear in Airteagal 4 den Treoir seo.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Is den riachtanas iad bearta dlí choiriúil atá éifeachtach agus éifeachtúil chun modhanna íocaíochta neamhairgid a chosaint ar chalaois agus ar ghóchumadh. Is gá, go háirithe, cur chuige comhchoiteann ó thaobh an dlí chóiriúil a bheith ann maidir leis na heilimintí a chomhdhéanann an t iompar coiriúil, eilimintí a chuirfidh leis an úsáid iarbhír chalaoiseach a bhaintear as modhanna íocaíochta nó a réiteoidh an bealach le haghaidh na húsáide sin. Ba cheart, ar an ábhar sin, cion coiriúil ar leithligh a dhéanamh as iompar amhail bailiú agus sealbhú ionstraimí íocaíochta chun críocha calaoise, trí fhioscaireacht, mar shampla, nó scimeáil, agus dáileadh na n ionstraimí sin, trí fhaisnéis cárta creidmheasa a dhíol ar an idirlíon, cuir i gcás, gan an t iompar sin a nascadh go díreach leis an úsáid iarbhír chalaoiseach a bhaintear as modhanna íocaíochta. Ba cheart freisin go gcuimseodh iompar coiriúil den sórt sin cásanna nuair nach gá go dtiocfadh úsáid chalaoiseach ionstraimí íocaíochta de shealbhú, de sholáthar nó de dháileadh na n ionstraimí íocaíochta sin, má tá an ciontóir ar an eolas faoin bhféidearthacht sin (dolus eventualis). Leis an Treoir seo, ní ghearrtar pionós ar úsáid dhleathach ionstraime íocaíochta, lena n áirítear soláthar seirbhísí íocaíochtaí nuálacha agus maidir leis an soláthar sin, amhail seirbhísí ar gnách le cuideachtaí teicneolaíochta airgeadais iad a fhorbairt.

(9)  Is den riachtanas iad bearta dlí choiriúil atá éifeachtach agus éifeachtúil chun modhanna íocaíochta neamhairgid a chosaint ar chalaois agus ar ghóchumadh. Is gá, go háirithe, cur chuige comhchoiteann ó thaobh an dlí chóiriúil a bheith ann maidir leis na heilimintí a chomhdhéanann an t iompar coiriúil, eilimintí a chuirfidh leis an úsáid iarbhír chalaoiseach a bhaintear as modhanna íocaíochta nó a réiteoidh an bealach le haghaidh na húsáide sin. Ba cheart, ar an ábhar sin, cion coiriúil ar leithligh a dhéanamh as iompar amhail bailiú ionstraimí íocaíochta chun críocha calaoise, trí fhioscaireacht, mar shampla, nó scimeáil, agus dáileadh na n ionstraimí sin, trí fhaisnéis cárta creidmheasa a dhíol ar an idirlíon, cuir i gcás, gan an t iompar sin a nascadh go díreach leis an úsáid iarbhír chalaoiseach a bhaintear as modhanna íocaíochta. Ba cheart freisin go gcuimseodh iompar coiriúil den sórt sin cásanna nuair nach gá go dtiocfadh úsáid chalaoiseach ionstraimí íocaíochta de sholáthar nó de dháileadh na n ionstraimí íocaíochta sin, má tá an ciontóir ar an eolas faoin bhféidearthacht sin (dolus eventualis). Ba cheart go gcumhdófaí seilbh ionstraime íocaíochta a goideadh nó a fuarthas ar shlí neamhdhleathach eile, nó seilbh ionstraime íocaíochta a góchumadh nó a falsaíodh, i gcás inarb eol don té a bhfuil sí ina sheilbh aige, tráth a fála, gur gnóthaíodh an ionstraim sin ó ghníomhaíocht choiriúil nó ó ghníomh rannpháirtíochta i ngníomhaíocht den chineál sin. Leis an Treoir seo, ní ghearrtar pionós ar úsáid dhlisteanach ionstraime íocaíochta, lena n-áirítear soláthar seirbhísí íocaíochtaí nuálacha agus maidir leis an soláthar sin, amhail seirbhísí ar gnách le cuideachtaí teicneolaíochta airgeadais iad a fhorbairt.

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart na smachtbhannaí agus na pionóis maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach ar fud an Aontais.

(10)  Ba cheart na smachtbhannaí agus na pionóis maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach ar fud an Aontais le cur in aghaidh calaois den chineál sin agus chun cionta comhchosúla a chosc. Leis an Treoir seo, ní chuirtear cosc ar na Ballstáit rialacha agus smachtbhannaí níos doichte a chur i bhfeidhm maidir le cionta coiriúla agus ghóchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid.

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le pionóis níos géire i gcás inar eagraíocht choiriúil, mar a shainmhínítear i gCinneadh Réime 2008/841/CGB45 í, a dhéanfaidh an choir, nó i gcás ina ndéanfar coir ar mhórscála, rud a d’fhágfadh, ar an dóigh sin, go ndéanfaí damáiste mór nó forleathan do na híospartaigh go gcruthófaí leas foriomlán EUR 20 000 ar a laghad don chiontóir.

(11)  Is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le pionóis níos géire i gcás inar eagraíocht choiriúil, mar a shainmhínítear i gCinneadh Réime 2008/841/CGB45 í, a dhéanfaidh an choir, nó i gcás ina ndéanfar coir ar mhórscála, rud a d’fhágfadh, ar an dóigh sin, go ndéanfaí damáiste mór nó forleathan do na híospartaigh. Má bhaineann buntáiste airgeadais comhiomlán suntasach le cion nó líon ard íospartach, ba cheart é sin a mheas mar imthoisc ghéaraitheach.

__________________

__________________

45 Cinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2008 maidir leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe (IO L 300, 11.11.2008, lch. 42).

45 Cinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2008 maidir leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe (IO L 300, 11.11.2008, lch. 42).

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Ba cheart go n-áiritheodh rialacha dlínse go ndéanfar na cionta a leagtar síos sa Treoir seo a ionchúiseamh go héifeachtach. Is fearr, de ghnáth, don chóras dlí choiriúil sa tír inar tharla na cionta déileáil leo. Ar an ábhar sin, ba cheart do na Ballstáit a ndlínse a shuí ar chionta a rinneadh ina gcríoch, ar chionta a rinne a náisiúnaigh agus ar chionta is cúis le damáiste a dhéanamh ina gcríoch.

(12)  Ba cheart go n-áiritheofaí le rialacha dlínse go ndéanfar na cionta a leagtar síos sa Treoir seo a ionchúiseamh go héifeachtach agus i gcomhréir le sraith critéar shoiléir. Is fearr, de ghnáth, don chóras dlí choiriúil sa tír inar tharla na cionta déileáil leo. Ar an ábhar sin, ba cheart do na Ballstáit a ndlínse a shuí ar chionta a rinneadh ina gcríoch, ar chionta a rinne a náisiúnaigh agus ar chionta is cúis le damáiste a dhéanamh ina gcríoch. Sa chás ina dtiteann cion faoin dhlínse níos mó na aon Bhallstát amháin, ba cheart do na Ballstáit lena mbaineann dul i gcomhar lena chéile chun a chinneadh cé acu a dhéanfaidh an cás a imscrúdú, agus aird á tabhairt ar phrionsabal ne bis in idem. Chuige sin, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann dul ar iontaoibh Eurojust chun comhar idir a n-údaráis bhreithiúnacha agus comhordú a mbeart a éascú.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  I bhfianaise an ghá le huirlisí speisialta chun calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a imscrúdú, agus a ábhartha atá siad maidir le comhar idirnáisiúnta éifeachtach idir údaráis náisiúnta, ba cheart uirlisí imscrúdaitheacha a úsáidtear go hiondúil le haghaidh cásanna a bhaineann le coireacht eagraithe agus coireacht thromchúiseach eile a bheith ar fáil d’údaráis inniúla i ngach Ballstát chun cionta den sórt sin a imscrúdú. Agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh, ba cheart úsáid na n uirlisí sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta a bheith ag teacht le cineál na gcionta faoi imscrúdú agus a thromchúisí atá siad. Ina theannta sin, ba cheart rochtain thráthúil ar fhaisnéis ábhartha a bheith ag údaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis inniúla eile chun na cionta a leagtar síos sa Treoir seo a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

(15)  I bhfianaise an ghá atá le huirlisí speisialta chun calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a imscrúdú, agus a ábhartha atá siad maidir le comhar idirnáisiúnta éifeachtach idir údaráis náisiúnta, ba cheart uirlisí imscrúdaitheacha leormhaithe a bheith ar fáil d’údaráis inniúla i ngach Ballstát chun cionta den sórt sin a imscrúdú. Agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh, ba cheart úsáid na n-uirlisí sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta a bheith ag teacht le cineál na gcionta faoi imscrúdú agus a thromchúisí atá siad. Ina theannta sin, ba cheart rochtain thráthúil ar fhaisnéis ábhartha a bheith ag údaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis inniúla eile chun na cionta a leagtar síos sa Treoir seo a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Ba cheart acmhainní daonna agus airgeadais leormhaithe a leithdháileadh ar na húdaráis inniúla chun na cionta a leagtar amach sa Treoir seo a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  De dheasca cineál trasteorann na gcionta a leagtar amach tá gá le freagairt chomhordaithe láidir agus le comhar laistigh de na Ballstáit agus eatarthu freisin. Chuige sin, ba cheart leas éifeachtúil a bhaint as na huirlisí agus na hacmhainní atá ar fáil, amhail aitheantas frithpháirteach agus cúnamh dlíthiúil i dtaca le cionta a chumhdaítear sa Treoir seo, is cuma faoi thairseach na bpionós a fhoráiltear do na cionta sin sa dlí náisiúnta.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Is minic, áfach, a bhíonn gníomhaíochtaí coireachta mar bhonn le teagmhais ar cheart a chur in iúl do na húdaráis inniúla náisiúnta ábhartha faoi Threoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle46 . I gcás teagmhais den sórt sin, féadfaidh amhras a bheith ann gur de chineál cóiriúil iad fiú mura bhfuil an fhianaise sách soiléir ón tús go bhfuil cion cóiriúil i gceist. Sa chomhthéacs sin, ba cheart oibreoirí ábhartha seirbhísí riachtanacha agus soláthraithe ábhartha seirbhísí digiteacha a spreagadh chun na tuarascálacha is gá faoi Threoir (AE) 2016/1148 a roinnt le húdaráis forfheidhmithe dlí chun freagairt chuimsitheach agus éifeachtach a chur le chéile agus chun gur fusa cionta a leagan ar dhéantóirí na coire agus iad a thabhairt chun cuntais. Is gá, go háirithe, teagmhais de chineál coiriúil tromchúiseach a bhfuil amhras fúthu a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí ar bhealach córasach chun timpeallacht atá slán, sábháilte agus níos stóinsithe a chur chun cinn. Anuas air sin, i gcás inarb ábhartha, ba cheart Foirne Freagartha do Theagmhais a bhaineann le Slándáil Ríomhairí a ainmnítear faoi Airteagal 9 de Threoir (AE) 2016/1148 a bheith rannpháirteach in imscrúduithe forfheidhmithe dlí d’fhonn faisnéis a sholáthar, de réir mar is iomchuí ar an leibhéal náisiúnta agus, chomh maith leis sin, d’fhonn saineolas maidir le córais faisnéise a sholáthar.

(16)  In go leor cásanna, bíonn gníomhaíochtaí coiriúla mar bhonn le teagmhais ar cheart a chur in iúl do na húdaráis inniúla náisiúnta ábhartha faoi Threoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle46 . I gcás teagmhais den sórt sin, féadfaidh amhras a bheith ann gur de chineál cóiriúil iad fiú mura bhfuil an fhianaise sách soiléir ón tús go bhfuil cion cóiriúil i gceist. Sa chomhthéacs sin, ba cheart d’oibreoirí ábhartha seirbhísí riachtanacha agus soláthraithe ábhartha seirbhísí digiteacha na tuarascálacha is gá faoi Threoir (AE) 2016/1148 a roinnt le húdaráis forfheidhmithe dlí agus le haonaid um fhaisnéis airgeadais chun freagairt chuimsitheach agus éifeachtach a chur le chéile agus chun gur fusa cionta a leagan ar dhéantóirí na coire agus iad a thabhairt chun cuntais. Is gá, go háirithe, teagmhais de chineál coiriúil tromchúiseach a bhfuil amhras fúthu a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí ar bhealach córasach chun timpeallacht atá slán, sábháilte agus níos stóinsithe a chur chun cinn. Anuas air sin, i gcás inarb ábhartha, ba cheart Foirne Freagartha do Theagmhais a bhaineann le Slándáil Ríomhairí a ainmnítear faoi Airteagal 9 de Threoir (AE) 2016/1148 a bheith rannpháirteach in imscrúduithe forfheidhmithe dlí d’fhonn faisnéis a sholáthar, de réir mar is iomchuí ar an leibhéal náisiúnta agus, chomh maith leis sin, d’fhonn saineolas maidir le córais faisnéise a sholáthar.

__________________

__________________

46 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).

46 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Féadfaidh bunús coiriúil a bheith le mórtheagmhais slándála mar a shainmhínítear in Airteagal 96 de Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle47. I gcás inarb ábhartha, ba cheart soláthraithe seirbhísí íocaíochta a spreagadh chun na tuarascálacha is gá dóibh a chur faoi bhráid an údaráis inniúil ina mBallstát baile faoi Threoir (AE) 2015/2366 a roinnt le húdaráis forfheidhmithe dlí.

(17)  Féadfaidh bunús coiriúil a bheith le mórtheagmhais slándála mar a shainmhínítear in Airteagal 96 de Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle47. I gcás inarb ábhartha, ba cheart soláthraithe seirbhísí íocaíochta a spreagadh chun na tuarascálacha is gá dóibh a chur faoi bhráid an údaráis inniúil ina mBallstát baile faoi Threoir (AE) 2015/2366 a roinnt le húdaráis forfheidhmithe dlí agus le haonaid um fhaisnéis airgeadais.

__________________

__________________

47 Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoir 2002/65/CE, Treoir 2009/110/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lch. 35).

47 Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoir 2002/65/CE, Treoir 2009/110/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lch. 35).

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Tá roinnt ionstraimí agus sásraí ar fáil ar leibhéal an Aontais lenar féidir faisnéis a mhalartú idir údaráis forfheidhmithe dlí sna Ballstáit chun coireanna a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Chun an comhar a éascú idir údaráis forfheidhmithe dlí sna Ballstáit agus chun dlús a chur leis agus chun a áirithiú go mbainfear an úsáid is mó agus is féidir as na hionstraimí agus na sásraí sin, ba cheart go neartófaí leis an Treoir seo a thábhachtaí atá na pointí teagmhála oibríochtúla a tugadh isteach le Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh an mbainfear úsáid as an líonra de phointí teagmhála oibríochtúla atá ann cheana, amhail an líonra a cuireadh ar bun le Treoir 2013/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle48. Ba cheart dóibh cúnamh éifeachtach a chur ar fáil, lena n-éascaítear faisnéis ábhartha a mhalartú, cuir i gcás, nó comhairle theicniúil nó faisnéis dhlíthiúil a sholáthar. Chun oibriú rianúil an líonra a áirithiú, ba cheart an cumas a bheith i ngach pointe teagmhála cumarsáid a dhéanamh go mear le pointe teagmhála Ballstáit eile. Toisc go mbaineann gné thábhachtach thrasteorann leis an réimse coireachta seo agus toisc chineál luaineach na fianaise leictreonaí go háirithe, ba cheart do na Ballstáit a bheith in acmhainn déileáil go pras le hiarrataí práinneacha ón líonra seo de phointí teagmhála agus aiseolas a chur ar fáil laistigh d’ocht n-uair an chloig.

(18)  Tá roinnt ionstraimí agus sásraí ar fáil ar leibhéal an Aontais lenar féidir faisnéis a mhalartú idir údaráis forfheidhmithe dlí sna Ballstáit chun coireanna a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Chun an comhar a éascú idir údaráis forfheidhmithe dlí sna Ballstáit agus chun dlús a chur leis agus chun a áirithiú go mbainfear an úsáid is mó agus is féidir as na hionstraimí agus na sásraí sin, ba cheart go neartófaí leis an Treoir seo a thábhachtaí atá na pointí teagmhála oibríochtúla a tugadh isteach le Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh an mbainfear úsáid as an líonra de phointí teagmhála oibríochtúla atá ann cheana, amhail an líonra a cuireadh ar bun le Treoir 2013/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle48. Ba cheart dóibh cúnamh éifeachtach a chur ar fáil, lena n-éascaítear faisnéis ábhartha a mhalartú, cuir i gcás, nó comhairle theicniúil nó faisnéis dhlíthiúil a sholáthar. Chun oibriú rianúil an líonra a áirithiú, ba cheart an cumas a bheith i ngach pointe teagmhála cumarsáid a dhéanamh go mear le pointe teagmhála Ballstáit eile. Toisc go mbaineann gné thábhachtach thrasteorann leis an réimse coireachta seo agus toisc chineál luaineach na fianaise leictreonaí go háirithe, ba cheart do na Ballstáit a bheith in acmhainn déileáil go pras le hiarrataí práinneacha ón líonra seo de phointí teagmhála agus aiseolas a chur ar fáil laistigh de dhá uair an chloig ó iarraidh a fháil, á chur in iúl, ar a laghad, an dtabharfar freagra ar an iarraidh, cén fhoirm ina dtabharfar an freagra agus cén uair a mheastar a thabharfar é. I gcásanna an-phráinneach agus an-tromchúiseach, ba cheart do na Ballstáit Ionad Cibearchoireachta na hEorpa, ar cuid de Europol é, a chur ar an eolas.

__________________

__________________

48 Treoir 2013/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Lúnasa 2013 maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise agus lena n ionadaítear Cinneadh Réime 2005/222/CGB ón gComhairle (IO L 218, 14.8.2013, lch. 8).

48 Treoir 2013/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Lúnasa 2013 maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2005/222/CGB ón gComhairle (IO L 218, 14.8.2013, lch. 8).

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Tá sé ríthábhachtach coireanna a thuairisciú do na húdaráis phoiblí gan moill mhíchuí chun calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac toisc gurb é an choir féin de ghnáth túsphointe an imscrúdaithe choiriúil. Ba cheart bearta a dhéanamh chun daoine nádúrtha agus dlítheanacha, agus go háirithe institiúidí airgeadais, a spreagadh le coireanna a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí agus d’údaráis bhreithiúnacha. Is féidir na bearta sin a bheith bunaithe ar chineálacha éagsúla gníomhaíochta, lena n áirítear bearta reachtacha, amhail an oibleagáid cás ina bhfuil amhras ann go ndearnadh calaois a thuairisciú, nó bearta neamhreachtacha, amhail eagraíochtaí nó sásraí lena gcuirfear malartú faisnéise, nó múscailt feasachta, chun cinn a chur ar bun nó tacú leo. Ba cheart go ndéanfaí aon bheart den sórt sin maidir le sonraí pearsanta daoine nádúrtha a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle49. Ba cheart, go háirithe, go mbeadh aon tarchur faisnéise i dtaobh cionta maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chosc agus a chomhrac i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/679, agus leis na forais dhleathacha phróiseála go mór mór.

(19)  Tá sé ríthábhachtach coireanna a thuairisciú do na húdaráis phoiblí gan moill mhíchuí chun calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac toisc gurb é an choir féin de ghnáth túsphointe an imscrúdaithe choiriúil. Ba cheart bearta a dhéanamh chun daoine nádúrtha agus dlítheanacha, agus go háirithe institiúidí airgeadais, a spreagadh le coireanna a thuairisciú d’údaráis forfheidhmithe dlí agus d’údaráis bhreithiúnacha agus ba cheart a áireamh iontu bunú córas tuairiscithe calaoise náisiúnta atá éifeachtach agus slán chun tuairisciú láithreach coireanna a éascú. Ba cheart gcuideodh úsáid a bhaint as teimpléid aonfhoirmeacha chaighdeánaithe don tuairisciú ar leibhéal an Aontais anailís níos fearr a dhéanamh ar bhagairtí agus ba cheart go n-éascódh sí obair agus comhar na n-údarás inniúil náisiúnta. Is féidir na bearta a bheith bunaithe ar chineálacha éagsúla gníomhaíochta, lena n-áirítear bearta reachtacha, amhail an oibleagáid cás ina bhfuil amhras ann go ndearnadh calaois a thuairisciú, nó bearta neamhreachtacha, amhail eagraíochtaí nó sásraí lena gcuirfear malartú faisnéise, nó múscailt feasachta, chun cinn a chur ar bun nó tacú leo. Ba cheart go ndéanfaí aon bheart den sórt sin maidir le sonraí pearsanta daoine nádúrtha a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle49. Ba cheart, go háirithe, go mbeadh aon tarchur faisnéise i dtaobh cionta maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chosc agus a chomhrac i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 2016/679, agus leis na forais dhleathacha phróiseála go mór mór.

__________________

__________________

49 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n aisghairtear Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

49 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n aisghairtear Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19 a)  Tá tábhacht ar leith ag baint le gach cineál calaoise agus góchumtha modhanna íocaíochta neamhairgid a imscrúdú agus a ionchúiseamh, lena n-áirítear iadsan a mbaineann suimeanna beaga airgid leo, chun an feiniméan a chomhrac go réamhghníomhach. Is bealaí chun gníomhaíochtaí calaoiseacha a bhrath iad oibleagáidí tuairiscithe, malartú faisnéise agus tuarascálacha staidrimh, go háirithe gníomhaíochtaí comhchosúla a mbaineann suimeanna beaga airgid leo nuair a mheastar astu féin iad. Tá sé riachtanach freisin, go ndéanfar faisnéis ábhartha faoi chalaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a tharchur go tráthúil chuig na haonaid um fhaisnéis airgeadais náisiúnta chun anailís agus brath níos mó a dhéanamh ar shreafaí airgeadais coiriúla

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  Féadfaidh calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid tionchar mór eacnamaíoch agus neamheacnamaíoch a imirt ar na híospartaigh lena mbaineann. Nuair is goid aitheantais a bhíonn mar thoradh ar an gcalaois sin, is minic gur measa tionchar na calaoise toisc damáiste do chlú an duine agus mórdhíobháil mhothúchánach. Ba cheart do na Ballstáit bearta cúnaimh, tacaíochta agus cosanta a ghlacadh arb é is aidhm leo an tionchar sin a mhaolú.

(20)  Féadfaidh calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid tionchar mór eacnamaíoch agus neamheacnamaíoch a imirt ar na híospartaigh lena mbaineann. I gcás ina mbaineann, mar shampla, goid aitheantais leis an gcalaois, is minic gur measa tionchar na calaoise sin mar gheall ar dhamáiste do chlú an duine agus dá shaol gairmiúil, damáiste do rátáil chreidmheasa an duine agus mar gheall ar mhórdhíobháil mhothúchánach chomh maith. Ba cheart do na Ballstáit bearta cúnaimh, tacaíochta agus cosanta a ghlacadh arb é is aidhm leo na hiarmhairtí sin a mhaolú.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20 a)  Is minic go dtógann sé tréimhse fhada ama ar íospartaigh a fháil amach go bhfuil siad thíos le cionta calaoise nó cionta góchumtha a rinneadh orthu. D’fhéadfadh fáinne fí de choireanna idirnasctha forbairt i rith an ama sin, rud a dhéanfadh na hiarmhairtí diúltacha níos measa fós do na híospartaigh.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Tá cearta ag daoine nádúrtha ar íospartaigh na calaoise maidir le modhanna íocaíochta neamhairgid iad, cearta a thugtar faoi Threoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle50. Ba cheart do na Ballstáit bearta tacaíochta agus cúnaimh a ghlacadh i leith na n íospartach sin, bearta a chuirfidh leis na bearta a cheanglaítear le Treoir 2012/29/AE ach lena bhfreagrófar ar bhealach níos dírí do riachtanais shonracha íospartaigh na calaoise maidir le goid aitheantais. Ba cheart, go háirithe, go n-áireofaí sna bearta sin tacaíocht síceolaíochta speisialaithe agus comhairle i dtaca le cúrsaí airgeadais, cúrsaí praiticiúla agus cúrsaí dlíthiúla, mar aon le cúnamh chun teacht ar chúiteamh atá ar fáil. Chomh maith leis sin, ba cheart faisnéis agus comhairle shonrach a chur ar fáil do dhaoine dlítheanacha i dtaca le cosaint i gcoinne iarmhairtí diúltacha na coireachta sin.

(21)  Tá cearta ag daoine nádúrtha ar íospartaigh na calaoise maidir le modhanna íocaíochta neamhairgid iad, cearta a thugtar faoi Threoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle50. Ba cheart do na Ballstáit bearta tacaíochta agus cúnaimh a ghlacadh i leith na n-íospartach sin, bearta a chuirfidh leis na bearta a cheanglaítear le Treoir 2012/29/AE ach lena bhfreagrófar ar bhealach níos dírí do riachtanais shonracha íospartaigh na calaoise maidir le goid aitheantais. Ba cheart, go háirithe, go n-áireofaí sna bearta sin soláthar liosta d’institiúidí tiomnaithe lena gcumhdaítear gnéithe difriúla den choireacht a bhaineann le haitheantas agus tacaíocht d’íospartaigh, tacaíocht síceolaíochta speisialaithe agus comhairle i dtaca le cúrsaí airgeadais, cúrsaí praiticiúla agus cúrsaí dlíthiúla, mar aon le cúnamh chun teacht ar chúiteamh atá ar fáil. Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann uirlis faisnéise aonair náisiúnta ar líne a bhunú chun an rochtain ar chúnamh agus ar thacaíocht a éascú d’íospartaigh. Chomh maith leis sin, ba cheart faisnéis agus comhairle shonrach a chur ar fáil do dhaoine dlítheanacha i dtaca le cosaint i gcoinne iarmhairtí diúltacha na coireachta sin.

__________________

__________________

50 Treoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena mbunaítear íoschaighdeáin maidir le cearta, tacaíocht agus cosaint íospartaigh na coireachta, agus lena n ionadaítear Cinneadh Réime 2001/220/CGB ón gComhairle (IO L 315, 14.11.2012, lch. 57).

50 Treoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena mbunaítear íoschaighdeáin maidir le cearta, tacaíocht agus cosaint íospartaigh na coireachta, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2001/220/CGB ón gComhairle (IO L 315, 14.11.2012, lch. 57).

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21 a)  Ba cheart go mbeadh an ceart chun cúnamh dlí saor in aisce a bheith ag íospartaigh chalaoise, ar a laghad acu siúd nach bhfuil acmhainní leordhóthanacha ach le híoc as. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann an easpa acmhainní sin a chinneadh trí thástáil acmhainne inar cheart aird chuí a thabhairt ar na tosca ábhartha agus oibiachtúla uile, amhail ioncam, caipiteal agus imthosca teaghlaigh an duine lena mbaineann, costais an chúnaimh dlí agus an caighdeán maireachtála sa Bhallstát ábhartha.

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Ba cheart do na Ballstáit beartais a bhunú nó a neartú chun calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chosc, mar aon le bearta chun an baol go ndéanfar íospartach cionta den sórt sin de dhuine a laghdú, trí bhíthin feachtais faisnéise agus múscailte feasachta, agus cláir taighde agus oideachais.

(23)  Ba cheart do na Ballstáit, le cúnamh ón gCoimisiún, beartais a bhunú nó a neartú chun calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chosc, mar aon le bearta chun an baol go ndéanfar íospartach cionta den sórt sin de dhuine a laghdú, mar shampla, trí bhíthin feachtais faisnéise agus múscailte feasachta, buanuirlisí faisnéise ar líne lena bhfuil samplaí praiticiúla de chleachtais chalaoiseacha agus cláir taighde agus oideachais.

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(23 a)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme na Treorach seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir le teimpléad aonfhoirmeach caighdeánaithe a fhorbairt amhail dá dtagraítear in Airteagal 14 agus i gcomhréir le hAirteagal 16 a. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  Is gá sonraí inchomparáide maidir leis na cionta a leagtar síos sa Treoir seo a bhailiú. Ba cheart sonraí ábhartha a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí agus comhlachtaí speisialaithe agus inniúla an Aontais, amhail Europol, i gcomhréir lena gcúraimí agus a riachtanais faisnéise. Bheadh sé mar aidhm leis sin léargas níos iomláine a fháil ar an bhfadhb a bhaineann le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid agus ar shaincheisteanna maidir le slándáil íocaíochta ar leibhéal an Aontais agus, ar an dóigh sin, cuidiú le freagairt níos éifeachtaí a fhoirmliú. Ba cheart do na Ballstáit lánúsáid a bhaint as sainordú agus inniúlachtaí Europol chun cúnamh agus tacaíocht a chur ar fáil do na himscrúduithe lena mbaineann trí fhaisnéis maidir le modus operandi na gciontóirí a chur faoi bhráid Europol chun críche anailísí straitéiseacha agus measúnuithe ar bhagairtí a bhaineann le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle52 . Trí fhaisnéis a chur ar fáil, féadfar cabhrú tuiscint níos fearr a fháil ar bhagairtí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo agus cuideofar leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún tosaíochtaí straitéiseacha agus oibríochtúla an Aontais a leagan síos chun an choireacht a chomhrac agus chun na tosaíochtaí sin a chur chun feidhme.

(24)  Is gá sonraí inchomparáide maidir leis na cionta a leagtar síos sa Treoir seo a bhailiú. Ba cheart sonraí ábhartha a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí agus comhlachtaí speisialaithe agus inniúla an Aontais, amhail Europol, agus don Choimisiún i gcomhréir lena gcúraimí agus a riachtanais faisnéise. Bheadh sé mar aidhm leis sin léargas níos iomláine a fháil ar an bhfadhb a bhaineann le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid agus ar shaincheisteanna maidir le slándáil íocaíochta ar leibhéal an Aontais agus, ar an dóigh sin, cuidiú le freagairt níos éifeachtaí a fhoirmliú. Ba cheart do na Ballstáit lánúsáid a bhaint as sainordú agus inniúlachtaí Europol chun cúnamh agus tacaíocht a chur ar fáil do na himscrúduithe lena mbaineann trí fhaisnéis maidir le modus operandi na gciontóirí a chur faoi bhráid Europol chun críche anailísí straitéiseacha agus measúnuithe ar bhagairtí a bhaineann le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle52. Trí fhaisnéis a chur ar fáil, féadfar cabhrú tuiscint níos fearr a fháil ar bhagairtí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo agus cuideofar leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún tosaíochtaí straitéiseacha agus oibríochtúla an Aontais a leagan síos chun an choireacht a chomhrac agus chun na tosaíochtaí sin a chur chun feidhme.

_________________

_________________

52 Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lch. 53).

52 Rialachán (AE) Uimh. 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lch. 53).

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(24a)  Ní mór comhrac agus cosc na coireachta, cibé acu atá sé eagraithe nó nach bhfuil a bhaint amach trí chomhar níos dlúithe idir údaráis phóilíneachta agus údaráis inniúla eile sna Ballstáit, go díreach trí Europol, agus fócas ar leith ar fheabhas a chur ar mhalartú faisnéise idir na húdaráis atá freagrach as cosc agus imscrúdú coiriúil.

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Leis an Treoir seo, bunaítear rialacha íosta maidir le cionta coiriúla agus smachtbhannaí coiriúla a shainiú i réimse na calaoise agus an ghóchumtha maidir le modhanna íocaíochta neamhairgid.

Leis an Treoir seo, bunaítear rialacha íosta maidir le cionta coiriúla agus smachtbhannaí coiriúla a shainiú i réimse na calaoise agus an ghóchumtha maidir le modhanna íocaíochta neamhairgid. Éascaíonn sí na coireanna sin a chosc, tugann sí cabhair agus cúnamh d’íospartaigh agus cabhraíonn sí le idir údaráis bhreithiúnacha agus údaráis inniúla eile.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Úsáid chalaoiseach ionstraimí íocaíochta

Úsáid chalaoiseach ionstraimí íocaíochta neamhairgid.

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh na gníomhartha seo a leanas inphionóis mar chion coiriúil i gcás ina ndéantar go hintinniúil iad:

Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh na gníomhartha seo a leanas inphionóis mar chion coiriúil:

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  ionstraim íocaíochta a ghoid nó a shealbhú go neamhdhleathach;

(a)  ionstraim íocaíochta a ghoid nó a shealbhú go neamhdhleathach nuair a dhéantar go hintinniúil iad;

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  ionstraim íocaíochta a ghóchumadh nó a fhalsú chun go bhféadfar í a úsáid go calaoiseach;

(b)  ionstraim íocaíochta a ghóchumadh nó a fhalsú, nuair a dhéantar go hintinniúil iad, chun go bhféadfar í a úsáid go calaoiseach;

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 –mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  ionstraim íocaíochta a shealbhú, a sholáthar lena húsáid, a allmhairiú, a onnmhairiú, a dhíol, a iompar, a dháileadh nó a chur ar fáil ar bhealach eile más ionstraim í a goideadh nó a sealbhaíodh ar shlí neamhdhleathach eile, nó a góchumadh nó a falsaíodh chun go bhféadfar í a úsáid go calaoiseach.

(c)  ionstraim íocaíochta a sholáthar duit féin nó do dhuine eile, lena n-áirítear a allmhairiú, a onnmhairiú, a dhíol agus a iompar, arb ionstraim í a goideadh nó a sealbhaíodh ar shlí neamhdhleathach eile, nó ionstraim íocaíochta a sholáthar a góchumadh nó a falsaíodh, nuair a dhéantar go hintinniúil é chun go bhféadfar í a úsáid go calaoiseach.

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a)  ionstraim íocaíochta a shealbhú nó a fuarthas ar shlí neamhdhleathach eile nó ionstraim íocaíochta a góchumadh nó a falsaíodh, i gcás inarb eol, tráth a fála, gur gnóthaíodh an ionstraim sin ó ghníomhaíocht choiriúil nó ó ghníomh rannpháirtíochta sa ghníomhaíocht sin.

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú gurb inphionóis mar chion coiriúil, i gcás ina ndéantar go hintinniúil iad, airgead, luach airgeadúil nó airgeadraí fíorúla a aistriú nó aistriú den chineál sin a chur faoi deara chun gnóthachan neamhdhleathach a dhéanamh do dhéantóir na coire nó do thríú páirtí:

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú gurb inphionóis mar chion coiriúil airgead, luach airgeadúil nó airgeadraí fíorúla a aistriú nó aistriú den chineál sin a chur faoi deara do dhuine eile chun gnóthachan neamhdhleathach a dhéanamh do dhéantóir na coire nó do thríú páirtí, nó caillteanas neamhdhleathach maoine a chur faoi deara do thríú páirtí:

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  úsáideoirí seirbhíse íocaíochta a threorú nó a atreorú chuig bréagshuíomhanna gréasáin

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú gurb inphionóis mar chion coiriúil, i gcás ina ndéantar go hintinniúil iad, gléas nó ionstraim, sonraí ríomhaireachta nó aon mhodh eile a tháirgeadh, a sholáthar lena úsáid, lena húsáid nó lena n úsáid, a allmhairiú, a onnmhairiú, a dhíol, a iompar, a dháileadh nó a chur ar fáil ar bhealach eile má ceapadh nó má cuireadh in oiriúint é, í nó iad go sonrach chun aon cheann de na cionta dá dtagraítear in Airteagal 4(a) agus (b) nó in Airteagal 5 a dhéanamh.

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú gurb inphionóis mar chion coiriúil gléas nó ionstraim, sonraí ríomhaireachta nó aon mhodh eile a tháirgeadh, a sholáthar duit féin nó do dhuine eile, a allmhairiú, a onnmhairiú, a dhíol, a iompar, a dháileadh nó a chur ar fáil ar bhealach eile má ceapadh nó má cuireadh in oiriúint é, í nó iad go sonrach chun aon cheann de na cionta dá dtagraítear in Airteagal 4(a) agus (b) nó in Airteagal 5 a dhéanamh, nuair a dhéantar iad, agus é beartaithe go n-úsáidfear na meáin sin chun aon cheann de na coireanna thuasluaite a dhéanamh.

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú gurb inphionóis mar chion coiriúil iarracht a dhéanamh ar aon cheann de na cionta coiriúla dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 6 a dhéanamh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta uile is gá chun a áirithiú gurb inphionóis mar chion coiriúil iarracht a dhéanamh ar aon cheann de na cionta coiriúla dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 6 a dhéanamh.

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go bhféadfar uastéarma príosúnachta trí bliana ar a laghad a ghearradh i leith na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5.

2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go bhféadfar uastéarma príosúnachta ceithre bliana ar a laghad a ghearradh i leith na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5.

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go bhféadfar uastéarma príosúnachta dhá bhliain ar a laghad a ghearradh i leith na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 6.

3.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go bhféadfar uastéarma príosúnachta trí bliana ar a laghad a ghearradh i leith na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 6.

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mí 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go bhféadfar uastéarma príosúnachta cúig bliana ar a laghad a ghearradh i leith na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 más rud é:

4.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go measfar na himthosca seo a leanas mar imthosca géarchéime i leith na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus go bhféadfar uastéarma príosúnachta cúig bliana ar a laghad a ghearradh ina leith más rud é:

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  go ndéanfar iad faoi chuimsiú eagraíocht choiriúil, de réir bhrí Chinneadh Réime 2008/841/CGB, beag beann ar an bpionós dá bhforáiltear sa Treoir sin;

(a)  go ndéanfar iad faoi chuimsiú eagraíocht choiriúil, de réir bhrí Chinneadh Réime 2008/841/CGB, beag beann ar an bpionós dá bhforáiltear sa Treoir sin;

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)   go ndéanfaidh na cionta damáiste mór nó forleathan nó go dtiocfaidh leas foriomlán EUR 20 000 ar a laghad astu.

(b)   go ndéanfaidh na cionta damáiste mór nó forleathan;

Leasú    41

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 4 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  gur tháinig leas foriomlán de luach suntasach astu.

Leasú    42

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh duine dlítheanach a chuirtear faoi dhliteanas de bhun Airteagal 9(1) faoi réir smachtbhannaí éifeachtacha, comhréireacha agus athchomhairleacha, agus áireofar orthu sin fíneálacha coiriúla nó neamhchoiriúla agus féadfaidh smachtbhannaí eile a bheith ar áireamh freisin, amhail an méid seo a leanas:

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh duine dlítheanach a chuirtear faoi dhliteanas de bhun Airteagal 9(1) faoi réir smachtbhannaí éifeachtacha, comhréireacha agus athchomhairleacha, agus áireofar orthu sin fíneálacha coiriúla nó neamhchoiriúla smachtbhannaí eile, lena n-áirítear:

Leasú    43

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a)  eisiamh sealadach nó buan ó rochtain ar chistiú poiblí, lena n-áirítear nósanna imeachta tairisceana, deontais agus lamháltais, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon;

Leasú    44

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  gur ar a chríoch a rinneadh an cion ina iomláine nó go páirteach

(a)  gur ar a chríoch a rinneadh an cion ina iomláine nó go páirteach

Leasú    45

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 –mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  inar náisiúnaí dá chuid é an ciontóir;

(b)  inar náisiúnaí dá chuid é an ciontóir nó a bhfuil gnáthchónaí aige ann;

Leasú    46

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  go ndéantar an cion chun leasa duine dlítheanach atá bunaithe ar a chríoch. nó

Leasú    47

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b b)  go ndéantar an cion in aghaidh duine dá náisiúnaigh nó duine a bhfuil gnáthchónaí air ina chríoch; nó

Leasú    48

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  inarb é an cion is cúis le damáiste ina chríoch, lena n-áirítear damáiste a tharlaíonn de thoradh aitheantas duine a ghoid.

(c)  inarb é an cion is cúis le damáiste ina chríoch.

Leasú    49

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Cuirfidh Ballstát an Coimisiún agus Eurojust ar an eolas má chinneann sé dlínse a bhunú ar chion dá dtagraítear in Airteagal 3 go 7, ar cion é atá díreach déanta lasmuigh dá chríoch;

Leasú    50

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  ina ndéanfaidh an ciontóir an cion agus é i láthair go fisiceach i gcríoch an Bhallstáit, is cuma an úsáidfear ríomhairí nó córas faisnéise ina chríoch chun an cion a dhéanamh nó nach n úsáidfear;

(a)  ina ndéanfaidh an ciontóir an cion agus é i láthair go fisiceach i gcríoch an Bhallstáit, is cuma an úsáidfear ríomhaire nó córas faisnéise ar a chríoch chun an cion a dhéanamh nó nach n-úsáidfear;

Leasú    51

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  ina n úsáidfear ríomhairí nó córas faisnéise ina chríoch chun an cion a dhéanamh, is cuma an bhfuil an ciontóir, agus an cion á dhéanamh aige, i láthair go fisiceach ina chríoch nó nach bhfuil.

(b)  ina n úsáidfear ríomhaire nó córas faisnéise ar a chríoch chun an cion a dhéanamh, is cuma an bhfuil an ciontóir, agus an cion á dhéanamh aige, i láthair go fisiceach ar a chríoch nó nach bhfuil.

Leasú    52

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás ina gcinnfidh Ballstát dlínse a shuí ar chion dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a rinneadh lasmuigh dá chríoch, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Choimisiún, lena n-áirítear sna cásanna seo a leanas:

scriosta

(a)  go bhfuil gnáthchónaí ar an gciontóir ina chríoch;

 

(b)  go ndéantar an cion chun leasa duine dlítheanach atá bunaithe ar a chríoch.

 

(c)  go ndearnadh an cion i gcoinne duine dá náisiúnaigh nó i gcoinne duine a bhfuil gnáthchónaí air ina chríoch.

 

Leasú    53

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a.  Sa chás ina dtiteann cion faoin dhlínse níos mó na aon Bhallstát amháin, rachaidh na Ballstáit lena mbaineann i gcomhar lena chéile chun a chinneadh cé acu díobh a dhéanfaidh an ciontóir a ionchúiseamh agus é mar aidhm aige nó acu imeachtaí a lárú i mBallstát amháin, agus aird á tabhairt ar phrionsabal ne bis in idem. Bainfidh na Ballstáit leas as Eurojust i gcásanna coinbhleachta dlínse nó deacrachtaí eile, i gcomhréir le hAirteagal 12 de Chinneadh Réime 2009/948/CGB.

Leasú    54

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Imscrúduithe éifeachtacha

Imscrúduithe éifeachtacha agus comhar

Leasú    55

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh uirlisí imscrúdaitheacha éifeachtacha, amhail na cinn sin a úsáidtear sa choireacht eagraithe nó i gcásanna eile coireachta tromchúisí, ar fáil do dhaoine, d’aonaid nó do sheirbhísí a bheidh freagrach as na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

1.  Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú maidir leis na uirlisí imscrúdaitheacha, amhail na cinn sin a úsáidtear chun coireacht eagraithe nó cásanna eile coireachta tromchúisí a chomhrac, go mbeidh siad éifeachtach, comhréireach do choir a rinneadh agus ar fáil do dhaoine, d’aonaid nó do sheirbhísí a bheidh freagrach as na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

Leasú    56

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Áiritheoidh gach Ballstát go ndéanfar acmhainní leormhaithe daonna agus airgeadais a sholáthar chun na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go 7 a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

Leasú    57

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfar, i gcás ina gcuirfear, leis an dlí náisiúnta, d’iallach ar dhaoine nádúrtha agus ar dhaoine dlítheanacha faisnéis a sholáthar i dtaobh cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7, go gcuirfear an fhaisnéis sin, gan moill mhíchuí, chuig na húdaráis a bhfuil na cionta sin á n-imscrúdú agus á n-ionchúiseamh acu.

2.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfar, i gcás ina gcuirfear, leis an dlí náisiúnta, d’iallach ar dhaoine nádúrtha agus ar dhaoine dlítheanacha faisnéis a sholáthar i dtaobh cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7, go gcuirfear an fhaisnéis sin, gan moill mhíchuí, chuig na húdaráis a bhfuil na cionta sin á n-imscrúdú agus á n-ionchúiseamh acu, agus go dtabharfar de chumhacht do na húdaráis sin dul i gcomhar le húdaráis náisiúnta eile agus lena gcomhghleacaithe i mBallstáit eile.

Leasú    58

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  D’fhonn faisnéis faoi chionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a mhalartú, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh pointe teagmhála oibríochtúil náisiúnta ar fáil acu 24 huair an chloig in aghaidh an lae, seacht lá na seachtaine. Lena chois sin, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh nósanna imeachta curtha ar bun acu chun gur féidir déileáil go pras le hiarrataí práinneacha ar chúnamh agus go dtabharfaidh an t údarás inniúil le fios ar a laghad, laistigh d’ocht n uair an chloig tar éis an iarraidh a fháil, an dtabharfar freagra ar an iarraidh, an uair a mheastar a thabharfar an freagra agus an fhoirm ina dtabharfar é. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go mbainfear úsáid as an líonra de phointí teagmhála oibríochtúla atá ann cheana.

1.  D’fhonn faisnéis faoi chionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a mhalartú, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh pointe teagmhála oibríochtúil náisiúnta ar fáil acu 24 uair an chloig in aghaidh an lae, seacht lá na seachtaine. Lena chois sin, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh nósanna imeachta curtha ar bun acu chun gur féidir déileáil go pras le hiarrataí práinneacha ar chúnamh agus go dtabharfaidh an t údarás inniúil le fios ar a laghad, laistigh de dhá uair an chloig tar éis an iarraidh a fháil, an dtabharfar freagra ar an iarraidh, an uair a mheastar a thabharfar an freagra agus an fhoirm ina dtabharfar é. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go mbainfear úsáid as an líonra de phointí teagmhála oibríochtúla atá ann cheana.

Leasú    59

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún, Europol agus Eurojust ar an eolas faoin bpointe teagmhála dá dtagraítear i mír 1 atá ceaptha acu. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig na Ballstáit eile.

2.  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún, Europol agus Eurojust ar an eolas faoin bpointe teagmhála dá dtagraítear i mír 1 atá ceaptha acu agus déanfaidh siad an fhaisnéis sin a nuashonrú de réir mar is gá. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig na Ballstáit eile.

Leasú    60

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  I gcásanna an-phráinneach agus an-tromchúiseach a dhéanann difear do dhá Bhallstát nó níos mó, cuirfidh na Ballstáit Ionad Cibearchoireachta na hEorpa de chuid Europol ar an eolas. Éascóidh Europol córas mear-rabhaidh lena n-aithneofar cleachtais nua chalaoise a chur ar bun.

Leasú    61

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 2 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 b.  Agus iad ag déileáil leis na sonraí dá dtagraítear san Airteagal seo, comhlíonfaidh na húdaráis inniúla na rialacha is infheidhme maidir le sonraí an Aontais a chosaint.

Leasú    62

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go gcuirfear modhanna tuairiscithe iomchuí ar fáil chun é a éascú go ndéanfar na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a thuairisciú gan moill mhíchuí d’údaráis forfheidhmithe dlí agus d’údaráis náisiúnta inniúla.

1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go gcuirfear modhanna tuairiscithe iomchuí ar fáil, lena n-áirítear trí chóras náisiúnta slán ar líne um thuairisciú calaoise, chun é a éascú go ndéanfar na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a thuairisciú gan moill mhíchuí d’údaráis forfheidhmithe dlí, d’aonaid um fhaisnéis airgeadais agus d’údaráis náisiúnta inniúla.

Leasú    63

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Chun cleachtais tuairiscithe a chomhchuibhiú laistigh den Aontas, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun teimpléad caighdeánaithe tuairiscithe Aontais a bhunú a bheidh mar bhonn sna Ballstáit. Déanfar an gníomh cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 16a(2).

Leasú    64

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  D’fhonn na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a bhrath, a chosc, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun institiúidí airgeadais agus daoine dlítheanacha eile a fheidhmíonn ina gcríoch a spreagadh le hamhras faoi chalaois a thuairisciú gan moill mhíchuí d’údaráis forfheidhmithe dlí agus d’údaráis inniúla eile.

2.  D’fhonn na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a bhrath, a chosc, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go ndéanfaidh institiúidí airgeadais amhras faoi chalaois a thuairisciú gan moill mhíchuí d’údaráis forfheidhmithe dlí, d’aonaid um fhaisnéis airgeadais agus d’údaráis inniúla eile.

Leasú    65

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  D’fhonn na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a bhrath, a chosc, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun daoine dlítheanacha eile atá ag feidhmiú ar a gcríoch a spreagadh amhras faoi chalaois a thuairisciú gan moill mhíchuí d’údaráis forfheidhmithe dlí, d’aonaid um fhaisnéis airgeadais agus d’údaráis inniúla eile.

Leasú    66

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear faisnéis agus comhairle shonrach ar fáil do dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha ar bhain dochar dóibh de dheasca cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 maidir leis an gcaoi le hiad féin a chosaint i gcoinne iarmhairtí diúltacha na gcionta, amhail damáiste dá gclú.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear faisnéis agus comhairle shonrach ar fáil do dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha ar bhain dochar dóibh de dheasca cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 maidir leis an gcaoi le hiad féin a chosaint i gcoinne iarmhairtí diúltacha na gcionta, amhail damáiste dá gclú, damáiste dá rátáil chreidmheasa agus do na costais airgeadais chomh maith lena gcuid ceart, lena n-áirítear an ceart chun cúitimh as damáiste a fulaingíodh mar thoradh ar an gcion.

Leasú    67

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Áiritheoidh na Ballstáit maidir le daoine nádúrtha agus dlítheanacha ar bhain dochar dóibh de dheasca cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7, ar cionta iad a rinneadh trí shonraí pearsanta a mhí-úsáid, go soláthrófar dóibh liosta d'institiúidí tiomnaithe a dhéileálann le gnéithe éagsúla den choireacht a bhaineann le haitheantas agus tacaíocht.

Leasú    68

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 b.  Spreagtar na Ballstáit uirlisí faisnéise náisiúnta aonair ar líne a bhunú chun rochtain ar chúnamh agus tacaíocht a éascú do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha a d'fhulaing dochar ó chionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7, ar cionta iad a rinneadh trí mhí-úsáid a bhaint as sonraí pearsanta.

Leasú    69

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 c.  Áiritheoidh na Ballstáit maidir le daoine nádúrtha agus dlítheanacha ar bhain dochar dóibh de dheasca cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7, ar cionta iad a rinneadh trí shonraí pearsanta a mhí-úsáid, go soláthrófar saorchúnamh dlí dóibh, ar a laghad dóibh siúd a bhfuil acmhainní leordhóthanacha in easnamh orthu chun íoc as cúnamh dlí. Féadfaidh na Ballstáit tástáil acmhainne a chur i bhfeidhm chun a chinneadh an bhfuil sé de cheart ag daoine nádúrtha cúnamh dlí a fháil saor in aisce.

Leasú    70

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Maidir le daoine dlítheanacha ar íospartaigh cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 na Treorach seo iad, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar, tar éis do na daoine sin teagmháil a dhéanamh den chéad uair le húdarás inniúil, faisnéis a thabhairt dóibh, gan moill mhíchuí, maidir leis na nithe seo a leanas:

2.  Maidir le daoine nádúrtha agus dlítheanacha arb íospartaigh cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 na Treorach seo iad, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar, tar éis do na daoine sin teagmháil a dhéanamh den chéad uair le húdarás inniúil, faisnéis a thabhairt dóibh, gan moill mhíchuí, maidir leis na nithe seo a leanas:

Leasú    71

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  an ceart rochtana ar fhaisnéis faoin gcás

Leasú    72

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí, lena n áirítear tríd an idirlíon, amhail feachtais faisnéise agus múscailte feasachta, taighde agus cláir oideachais, i gcomhar le páirtithe leasmhara, i gcás inarb iomchuí, arb é is aidhm leo an chalaois a laghdú trí chéile, feasacht a mhúscailt agus an baol go ndéanfar íospartach calaoise de dhuine a laghdú.

1.  Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí, lena n áirítear tríd an idirlíon, amhail feachtais faisnéise agus múscailte feasachta, taighde agus cláir oideachais, i gcomhar le geallsealbhóirí, i gcás inarb iomchuí, arb é is aidhm leo laghdú a dhéanamh ar an gcalaois trí chéile, agus calaois lena n-úsáidtear an ríomhaire agus córais faisnéise go háirithe, feasacht a mhúscailt agus an baol go ndéanfar íospartach calaoise de dhuine a laghdú, go háirithe do dhaoine leochaileacha, amhail daoine scothaosta nó daoine óga. Tabharfaidh an Coimisiún cúnamh do na Ballstáit na feachtais sin a sheoladh go rialta. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh cistiú leordhóthanach curtha ar fáil do na feachtais sin.

Leasú    73

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 16 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Déanfaidh na Ballstáit uirlis fhaisnéise faisnéise ar líne a fhorbairt agus a choinneáil cothrom le dáta, mar chuid de na feachtais faisnéise dá dtagraítear i mír 1, arb uirlis í ina mbeidh samplaí praiticiúla de chleachtais chalaoiseacha dá dtagraítear in Airteagail 3 go 7 i bhformáid atá éasca le tuiscint Féadfaidh an uirlis seo a bheith nasctha leis an uirlis faisnéise aonair ar líne dá dtagraítear in Airteagal 15 (1b) nó a bheith mar chuid di.

Leasú    74

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 16 a

 

Nós imeachta coiste

 

1.   Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

 

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Leasú    75

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil córas i bhfeidhm chun na sonraí staidrimh lena dtomhaistear na céimeanna tuairiscithe, imscrúdaithe agus breithiúnacha maidir leis na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a thaifeadadh, a tháirgeadh agus a sholáthar.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil córas i bhfeidhm chun na sonraí staidrimh anaithnidithe lena dtomhaistear na céimeanna tuairiscithe, imscrúdaithe agus breithiúnacha maidir leis na cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a thaifeadadh, a tháirgeadh agus a sholáthar.

Leasú    76

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Leis na sonraí staidrimh dá dtagraítear i mír 2, cumhdófar ar a laghad líon na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a thuairisceofar do na Ballstáit, líon na gcásanna ar a ndéanfar imscrúdú, líon na ndaoine a ionchúiseofar sna cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 agus a chiontófar sna cionta sin, agus sonraí maidir le feidhmiú na gcéimeanna tuairiscithe, imscrúdaithe agus breithiúnacha a bhaineann leis na cionta sin.

3.  Leis na sonraí staidrimh anaithnidithe dá dtagraítear i mír 2, cumhdófar ar a laghad líon na gcionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7 a thuairisceofar do na Ballstáit, líon na gcásanna ar a ndéanfar imscrúdú, líon na ndaoine a ionchúiseofar sna cionta dá dtagraítear in Airteagal 3 go hAirteagal 7, líon na ndaoine a bhí rannpháirteach sa chalaois agus méid an damáiste a rinneadh, agus sonraí maidir le feidhmiú na gcéimeanna tuairiscithe, imscrúdaithe agus breithiúnacha a bhaineann leis na cionta sin.

Leasú    77

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a thabhairt i bhfeidhm faoin [24 mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach]. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoi sin láithreach.

1.  Déanfaidh na Ballstáit na dlíthe, na rialúcháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo chomhlíonadh a thabhairt i bhfeidhm faoi ... [12 mhí tar éis don Rialachán teacht i bhfeidhm]. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoi sin láithreach.

Leasú    78

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 20 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh an Coimisiún, faoin [96 mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach], meastóireacht ar an Treoir seo maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

2.  Déanfaidh an Coimisiún faoi... [48 mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach], meastóireacht ar an Treoir seo maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac, chomh maith lena tiochar ar chearta bunúsacha, agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis is gá don Choimisiún chun an tuarascáil a ullmhú.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá athrú á dhéanamh ag an digitiú ar an tslí a n-íocaimid: Is minice anois ná riamh íocaíochtaí neamhairgid a dhéanamh Tá fás 24 % tagtha ar líon na n-idirbheart le cúig bliana anuas. Ach más ea féin, is maith a mheall an margadh sin atá i mbéal forbartha coirpigh chomh maith. In 2013, ba chúis le damáiste arbh fhiú EUR 1.44 billiún é an chalaois le cártaí a eisíodh i limistéar SEPA (limistéar aonair d’íocaíochtaí euro). Tháinig méadú 23 % ar an tsuim idir 2011 agus 2013.

Ní hiad cártaí amháin an t-aon uirlis íocaíochta neamhairgid – samplaí eile de na hionstraimí íocaíochta sin is ea dochar díreach agus íocaíochtaí móibíleacha. Níl aon staidreamh cuimsitheach ar fáil ar leibhéal an Aontais maidir le calaois le hionstraimí íocaíochta neamhairgid. Tá sé measta ag an gCoimisiún gurb ionann agus EUR 2 bhilliún suim bhliantúil an damáiste; agus níl ar áireamh san fhigiúr sin na hionstraimí íocaíochta ar fad atá ar fáil.

Is minic gné thrasteorann a bheith ag gabháil le calaois ar líne (e.g. gadaíocht sonraí cártaí creidmheasa). Ní gá go mbeadh déantóir na coire agus an t-íospartach lonnaithe sa tír chéanna, rud is cúis le dúshláin nach beag do na húdaráis forfheidhmithe dlí.

Tá Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle ann ón mbliain 2001. Leis na rialacha atá ann faoi láthair, ní thugtar aghaidh ar bhealach leordhóthanach ar fhorbairtí na nuatheicneolaíochta amhail airgeadraí fíorúla. Dá bhrí sin, mhol an Coimisiún go ndéanfaí an creat dlíthiúil a thabhairt cothrom le dáta, go mbainfí na bacainní oibríochtúla agus go bhfeabhsófaí an cosc ar chalaois neamhairgid. Maidir leis an Treoir atá beartaithe chun calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac, is céim thábhachtach í chun réimse an dlí choiriúil san Aontas Eorpach a “liospónú”. Beidh ról tábhachtach ag Parlaimint na hEorpa agus í ina comhreachtóir.

Rinne an Coimisiún go leor argóintí ar son an athbhreithnithe sin, sa mheasúnú tionchair a rinne sé agus ina togra le haghaidh treorach. Is cosúil go bhfuil ag éirí leis na hiarrachtaí leathnú a dhéanamh ar raon feidhme na gcionta, lena n-áirítear idirbhearta le hairgeadraí fíorúla, cionta coiriúla nua ar líne agus leibhéil íosta do na pionóis is mó a thabhairt isteach, soiléiriú a thabhairt ar raon feidhme na dlínse agus ar na forálacha maidir le cearta íospartaigh na coireachta a áirithiú, calaois a chosc agus comhar ceartais choiriúil a fheabhsú.

Chun an togra a neartú, molann an Rapóirtéir ina dréacht-tuarascáil go ndéanfaí roinnt athruithe ar an togra ón gCoimisiún, inter alia:

- Neart a chur leis an gcúnamh a thugtar d’íospartaigh na calaoise neamhairgid, ós minic gur measa a tionchar toisc damáiste do chlú an duine, caillteanas rátála creidmheasa nó mórdhíobháil mhothúchánach a bheith ann.

- Éascú a dhéanamh ar thuairisciú coireanna, lena n-áirítear córais shlána náisiúnta ar líne um thuairisciú calaoise a chur ar bun

- Páirt níos mó a thabhairt do Eurojust agus do Europol maidir le malartú faisnéise

- Forálacha coisc a bheidh níos dírithe maidir le calaois ar an idirlíon agus ar ríomhairí

- Tréimhse trasuímh a bheidh níos giorra agus oibleagáid ar an gCoimisiún meastóireacht ar an treoir a thíolacadh faoi cheann ceithre bliana


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac

Tagairtí

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Dáta tíolactha chun PE

13.9.2017

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Pléite sa choiste

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Dáta an ghlactha

3.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

31

1

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 21 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil