Postupak : 2017/0226(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0276/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0276/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0194

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 792kWORD 91k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0489),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 83. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0311/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir primjedbe na nacrt zakonodavnog akta koje su podnijeli češki Zastupnički dom, češki Senat i Španjolski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0276/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrebno je ažurirati Okvirnu odluku Vijeća 2001/413/PUP44 i dopuniti je daljnjim odredbama o kaznenim djelima, kaznama i prekograničnoj suradnji.

(3)  Potrebno je ažurirati Okvirnu odluku Vijeća 2001/413/PUP44 i dopuniti je tako da se njome obuhvate daljnje odredbe o kaznenim djelima, osobito o računalnim prijevarama, kaznama, prevenciji i pomoći žrtvama te prekograničnoj suradnji.

__________________

__________________

44 Okvirna odluka Vijeća 2001/413/PUP od 28. svibnja 2001. o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja (SL L 149, 2.6.2001., str. 1.).

44 Okvirna odluka Vijeća 2001/413/PUP od 28. svibnja 2001. o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja (SL L 149, 2.6.2001., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Znatni nedostatci i razlike u zakonodavstvima država članica u području prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja mogu otežati borbu protiv takvih kaznenih djela i drugih povezanih teških i organiziranih kaznenih djela, odnosno onih kaznenih djela koje takve prijevare omogućuju, a mogu i zakomplicirati učinkovitu policijsku i pravosudnu suradnju u tom području.

(4)  Veliki nedostatci i razlike u zakonodavstvima država članica u području prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja mogu omesti prevenciju, otkrivanje i sankcioniranje takvih kaznenih djela i drugih povezanih teških i organiziranih kaznenih djela, odnosno onih kaznenih djela koje takve prijevare omogućuju, a mogu i zakomplicirati učinkovitu policijsku i pravosudnu suradnju u tom području te tako izravno utjecati na sigurnost građana.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Uporabom novih vrsta instrumenata plaćanja stvaraju se prilike za potrošače i poduzeća, ali raste i broj prilika za prijevaru. Takvim prijevarama financiraju se kriminalne skupine, a usto se i ograničava razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta i građane odvraća od kupnje na internetu.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U ovom su području zajedničke definicije važne kako bi se u državama članicama osigurao dosljedan pristup primjeni ove Direktive. Definicijama je potrebno obuhvatiti nove vrste instrumenata plaćanja, primjerice elektronički novac i virtualne valute.

(7)  U ovom su području zajedničke definicije važne kako bi se u državama članicama osigurao dosljedan pristup primjeni ove Direktive i olakšala razmjena informacija te suradnja između nadležnih tijela. Definicijama je potrebno obuhvatiti nove vrste instrumenata plaćanja, primjerice elektronički novac i virtualne valute.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  Lažni računi na temelju kojih se mogu dobiti vjerodajnice za plaćanje trebali bi se smatrati pokušajem nezakonitog prisvajanja iz članka 4. Ove Direktive.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Učinkovite i djelotvorne mjere iz kaznenog prava ključne su za zaštitu bezgotovinskih sredstava plaćanja od prijevara i krivotvorenja. Posebno, nužno je zajednički u kaznenom pravu obraditi elemente kriminalnog ponašanja koji pridonose zloupotrebi sredstava plaćanja ili kojima se priprema takva zloupotreba. Stoga bi trebalo zasebno kriminalizirati prikupljanje i posjedovanje instrumenata plaćanja s namjerom počinjenja prijevare (primjerice, krađom identiteta – phishing ili podataka s kreditne kartice – skimming) te distribuciju takvih podataka (primjerice, prodajom podataka o kreditnoj kartici na internetu) i ako se ne uspostavi izravna veza sa stvarnom zloupotrebom sredstava plaćanja. Kriminalno ponašanje treba obuhvaćati i okolnosti kada posjedovanje, nabava ili distribucija ne vode nužno do zloupotrebe takvih instrumenata plaćanja, ako je počinitelj svjestan takve mogućnosti (dolus eventualis). Direktivom se ne sankcionira zakonita uporaba instrumenta plaćanja, uključujući pružanje inovativnih usluga plaćanja i u vezi s njim, odnosno usluga koje obično razvijaju financijsko-tehnološka poduzeća.

(9)  Učinkovite i djelotvorne mjere kaznenog prava ključne su za zaštitu bezgotovinskih sredstava plaćanja od prijevara i krivotvorenja. U prvom redu je nužno zajednički u kaznenom pravu obraditi elemente kriminalnog ponašanja koji pridonose zloupotrebi sredstava plaćanja ili kojima se priprema takva zloupotreba. Stoga bi trebalo zasebno kriminalizirati prikupljanje instrumenata plaćanja s namjerom počinjenja prijevare (primjerice, krađom identiteta – phishing ili podataka s kreditne kartice – skimming) te distribuciju takvih podataka (primjerice, prodajom podataka o kreditnoj kartici na internetu) i ako se ne uspostavi izravna veza sa stvarnom zloupotrebom sredstava plaćanja. Kriminalno ponašanje treba obuhvaćati i okolnosti kada nabava ili distribucija ne vode nužno do zloupotrebe takvih instrumenata plaćanja, ako je počinitelj svjestan takve mogućnosti (dolus eventualis). Potrebno je obuhvatiti posjedovanje ukradenog ili na neki drugi način nezakonito prisvojenog ili krivotvorenog instrumenta za plaćanje ako osoba u posjedu instrumenta u trenutku primitka zna da je taj instrument stečen kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti. Direktivom se ne sankcionira zakonita uporaba instrumenta plaćanja, uključujući pružanje inovativnih usluga plaćanja i u vezi s njim, odnosno usluga koje obično razvijaju financijsko-tehnološka poduzeća.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Sankcije i kazne za prijevaru i krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja trebale bi biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće na razini Unije.

(10)  Sankcije i kazne za prijevaru i krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja trebale bi biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće u cijeloj Uniji kako bi se postigao učinak odvraćanja od te vrste prijevara i spriječila slična kaznena djela. Ova Direktiva ne sprječava države članice da primjenjuju stroža pravila i sankcije u pogledu prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Primjereno je propisati oštrije kazne ako je kazneno djelo počinila kriminalna organizacija, kao što je definirano u Okvirnoj odluci Vijeća 2008/841/PUP45 ili ako je riječ o kaznenom djelu velikih razmjera koje obuhvaća opsežnu ili znatnu štetu žrtvama ili zbirnu korist počinitelju od najmanje 20 000 eura.

(11)  Primjereno je propisati oštrije kazne ako je kazneno djelo počinila kriminalna organizacija, kao što je definirano u Okvirnoj odluci Vijeća 2008/841/PUP45 ili ako je riječ o kaznenom djelu velikih razmjera koje obuhvaća opsežnu ili znatnu štetu žrtvama. Otežavajućom okolnošću trebala bi se smatrati i činjenica da kazneno djelo prouzročuje znatnu zbirnu financijsku korist ili pogađa velik broj žrtava.

__________________

__________________

45 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).

45 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pravilima o nadležnosti trebalo bi osigurati djelotvoran kazneni progon kaznenih djela utvrđenih ovom Direktivom. Načelno se kaznena djela najbolje obrađuju u kaznenopravosudnom sustavu države u kojoj su počinjena. Države članice trebale bi stoga uspostaviti nadležnost nad kaznenim djelima počinjenima na njihovu državnom području, djelima koje su počinili njihovi državljani te djelima kojima se uzrokuje šteta na njihovu državnom području.

(12)  Pravilima o nadležnosti trebalo bi osigurati djelotvoran kazneni progon kaznenih djela utvrđenih ovom Direktivom u skladu s jasno definiranim skupom kriterija. Načelno se kaznena djela najbolje obrađuju u kaznenopravosudnom sustavu države u kojoj su počinjena. Države članice trebale bi stoga uspostaviti nadležnost nad kaznenim djelima počinjenima na njihovu državnom području, djelima koje su počinili njihovi državljani te djelima kojima se uzrokuje šteta na njihovu državnom području. Kada je kazneno djelo u nadležnosti više država članica, dotične države članice trebaju međusobno surađivati kako bi odlučile koja će od njih provesti istragu, imajući pritom u vidu načelo ne bis in idem. S tim bi se ciljem države članice trebale moći obratiti Eurojustu kako bi olakšale suradnju između svojih pravosudnih tijela i koordinaciju njihova djelovanja.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S obzirom na to da su za djelotvornu istragu prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja potrebni posebni alati te s obzirom na njihovu važnost za djelotvornu međunarodnu suradnju nacionalnih tijela, istražni alati koji se obično koriste u predmetima koji obuhvaćaju organizirani kriminal i druge teške oblike kriminala trebali bi biti dostupni nadležnim tijelima u svim državama članicama za istragu takvih kaznenih djela. Uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti, korištenje takvim alatima u skladu s nacionalnim pravom trebalo bi odgovarati prirodi i težini kaznenih djela koja se istražuju. K tomu, tijela kaznenog progona i druga nadležna tijela trebala bi imati pravovremeni pristup relevantnim informacijama kako bi istražila i kazneno gonila kaznena djela koja se utvrđuju ovom Direktivom.

(15)  S obzirom na to da su za djelotvornu istragu prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja potrebni posebni alati te s obzirom na njihovu važnost za djelotvornu međunarodnu suradnju nacionalnih tijela, primjereni istražni alati trebali bi biti dostupni nadležnim tijelima u svim državama članicama za istragu takvih kaznenih djela. Uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti, korištenje takvim alatima u skladu s nacionalnim pravom trebalo bi odgovarati prirodi i težini kaznenih djela koja se istražuju. K tomu, tijela kaznenog progona i druga nadležna tijela trebala bi imati pravovremeni pristup relevantnim informacijama kako bi istražila i kazneno gonila kaznena djela koja se utvrđuju ovom Direktivom. Odgovarajući ljudski i financijski resursi trebaju se dodijeliti nadležnim tijelima radi pravilne istrage i kaznenog progona kaznenih djela utvrđenih ovom Direktivom.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Prekogranična priroda kaznenih djela utvrđenih u ovoj Direktivi zahtijeva snažan koordinirani odgovor i suradnju unutar i između država članica. U tu se svrhu treba pobrinuti za učinkovitu uporabu raspoloživih sredstava i resursa za suradnju, kao što su uzajamno priznavanje i pravna pomoć u vezi s kaznenim djelima obuhvaćenima ovom Direktivom, bez obzira na prag koji je za sankcioniranje tih kaznenih djela određen u nacionalnom pravu.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U mnogim su slučajevima incidenti o kojima treba obavijestiti relevantna nacionalna nadležna tijela, u skladu s Direktivom (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća, zapravo kriminalne aktivnosti. Može se sumnjati da je riječ o kriminalnim aktivnostima čak i ako od samog početka nije dovoljno jasno je li riječ o kaznenom djelu. U tom kontekstu trebalo bi poticati relevantne operatere osnovnih usluga i davatelje digitalnih usluga da razmjenjuju izvješća propisana Direktivom (EU) 2016/1148 s tijelima kaznenog progona radi učinkovitog i sveobuhvatnog odgovora te lakšeg hvatanja počinitelja i dokazivanja odgovornosti. Posebno, promicanje sigurnog, zaštićenog i robusnijeg okruženja zahtijeva sustavno prijavljivanje tijelima kaznenog progona incidenata kod kojih se sumnja na teška kaznena djela. Štoviše, kada je to relevantno, u istrage bi trebalo uključiti timove za odgovor na računalne sigurnosne incidente uspostavljene člankom 9. Direktive (EU) 2016/1148 kako bi se pružile informacije, na prikladan način i na nacionalnoj razini, te kako bi se osiguralo stručno znanje o informacijskim sustavima.

(16)  U mnogim su slučajevima incidenti o kojima treba obavijestiti relevantna nacionalna nadležna tijela, u skladu s Direktivom (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća, zapravo kriminalne aktivnosti. Može se sumnjati da je riječ o kriminalnim aktivnostima čak i ako od samog početka nije dovoljno jasno je li riječ o kaznenom djelu. U tom kontekstu relevantni operateri osnovnih usluga i davatelji digitalnih usluga trebali bi razmjenjivati izvješća propisana Direktivom (EU) 2016/1148 s tijelima kaznenog progona i financijsko-obavještajnim jedinicama radi učinkovitog i sveobuhvatnog odgovora te lakšeg hvatanja počinitelja i dokazivanja odgovornosti. Konkretno, promicanje sigurnog, zaštićenog i robusnijeg okruženja zahtijeva sustavno prijavljivanje tijelima kaznenog progona incidenata kod kojih se sumnja na teška kaznena djela. Štoviše, kada je to relevantno, u istrage bi trebalo uključiti timove za odgovor na računalne sigurnosne incidente uspostavljene člankom 9. Direktive (EU) 2016/1148 kako bi se pružile informacije, na prikladan način i na nacionalnoj razini, te kako bi se osiguralo stručno znanje o informacijskim sustavima.

__________________

__________________

46 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

46 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Značajni sigurnosni incidenti, kako su definirani u članku 96. Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća47, mogu biti kriminalnog podrijetla. Kad je to relevantno, trebalo bi poticati davatelje usluga plaćanja da s tijelima kaznenog progona razmjenjuju izvješća koja su dužni podnositi nadležnom tijelu u matičnoj državi članici prema Direktivi (EU) 2015/2366.

(17)  Značajni sigurnosni incidenti, kako su definirani u članku 96. Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća47, mogu biti kriminalnog podrijetla. Kad je to relevantno, trebalo bi poticati davatelje usluga plaćanja da s tijelima kaznenog progona i financijsko-obavještajnim jedinicama razmjenjuju izvješća koja su dužni podnositi nadležnom tijelu u matičnoj državi članici prema Direktivi (EU) 2015/2366.

__________________

__________________

47 Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.)

47 Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.)

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Na razini Unije postoji niz instrumenata i mehanizama kojima se omogućuje razmjena informacija među nacionalnim tijelima kaznenog progona radi istrage i kaznenog progona kaznenih djela. Kako bi se pospješila i ubrzala suradnja među nacionalnim tijelima kaznenog progona te kako bi se osiguralo maksimalno iskorištavanje tih instrumenata i mehanizama, ovom bi se Direktivom trebala ojačati važnost operativnih kontaktnih točaka koje su već uvedene Okvirnom odlukom Vijeća 2001/413/PUP. Države članice mogu odlučiti da će iskoristiti postojeću mrežu operativnih kontaktnih točaka, primjerice mrežu uspostavljenu Direktivom 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća48. Mreže bi trebale osigurati djelotvornu potporu, primjerice olakšavanjem razmjene relevantnih informacija i dodjelom tehničkih savjeta ili pravnih informacija. Kako bi se osigurao nesmetan rad mreža, svakoj kontaktnoj točki trebalo bi omogućiti brzu komunikaciju s kontaktnom točkom u drugoj državi članici. S obzirom na znatnu prekograničnu dimenziju ovog područja kriminala te, posebno, nestabilnost elektroničkih dokaza, države članice trebale bi imati mogućnost brzog odgovora na hitne zahtjeve iz mreže kontaktnih točaka i pružati povratne informacije u roku od osam sati.

(18)  Na razini Unije postoji niz instrumenata i mehanizama kojima se omogućuje razmjena informacija među nacionalnim tijelima kaznenog progona radi istrage i kaznenog progona kaznenih djela. Kako bi se pospješila i ubrzala suradnja među nacionalnim tijelima kaznenog progona te kako bi se osiguralo maksimalno iskorištavanje tih instrumenata i mehanizama, ovom bi se Direktivom trebala ojačati važnost operativnih kontaktnih točaka koje su već uvedene Okvirnom odlukom Vijeća 2001/413/PUP. Države članice mogu odlučiti da će iskoristiti postojeću mrežu operativnih kontaktnih točaka, primjerice mrežu uspostavljenu Direktivom 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća48. Mreže bi trebale osigurati djelotvornu potporu, primjerice olakšavanjem razmjene relevantnih informacija i dodjelom tehničkih savjeta ili pravnih informacija. Kako bi se osigurao nesmetan rad mreža, svakoj kontaktnoj točki trebalo bi omogućiti brzu komunikaciju s kontaktnom točkom u drugoj državi članici. S obzirom na znatnu prekograničnu dimenziju ovog područja kriminala te, posebno, nestabilnost elektroničkih dokaza, države članice trebale bi imati mogućnost brzog odgovora na hitne zahtjeve iz mreže kontaktnih točaka i pružati povratne informacije u roku od dva sata od primitka zahtjeva, barem u vidu naznake hoće li odgovoriti na zahtjev, kao i oblika i procijenjenog vremena za takav odgovor. U vrlo hitnim i ozbiljnim slučajevima države članice trebaju obavijestiti Europski centar za kiberkriminal pri Europolu.

__________________

__________________

48 Direktiva 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP (SL L 218, 14.8.2013., str. 8.).

48 Direktiva 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP (SL L 218, 14.8.2013., str. 8.).

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Prijavljivanje kaznenih djela javnim tijelima bez neopravdane odgode vrlo je važno u borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja jer je to često početna točka kaznene istrage. Potrebno je poduzeti mjere kako bi se potaknulo pravne i fizičke osobe, a posebno financijske institucije, da prijavljuju kaznena djela tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima. Te mjere mogu se temeljiti na različitim vrstama aktivnosti, uključujući zakonodavne aktivnosti, kao što je obvezno prijavljivanje sumnje na prijevaru, ili nezakonodavne aktivnosti, primjerice osnivanje organizacija ili mehanizama kojima se potiče razmjena informacija ili podizanje svijesti ili potpora tim organizacijama. Svaka mjera koja obuhvaća obradu osobnih podataka fizičkih osoba trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Konkretno, bilo kakav prijenos informacija u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem kaznenih djela povezanih s prijevarom i krivotvorenjem bezgotovinskih sredstava plaćanja trebao bi se odvijati u skladu sa zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/679, posebno s obzirom na zakonitost obrade podataka.

(19)  Prijavljivanje kaznenih djela javnim tijelima bez neopravdane odgode vrlo je važno u borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja jer je to često početna točka kaznene istrage. Potrebno je poduzeti mjere kako bi se potaknulo pravne i fizičke osobe, a posebno financijske institucije, da prijavljuju kaznena djela tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima; te bi mjere trebale uključivati uvođenje učinkovitog i sigurnog nacionalnog sustava za internetsko prijavljivanje prijevara kako bi se olakšalo hitno prijavljivanje kaznenog djela. Uporaba standardiziranih predložaka za prijavljivanje na razini Unije trebala bi omogućiti bolju analizu prijetnji te olakšati rad i suradnju nacionalnih nadležnih tijela. Te mjere mogu se temeljiti na različitim vrstama aktivnosti, uključujući zakonodavne aktivnosti, kao što je obvezno prijavljivanje sumnje na prijevaru, ili nezakonodavne aktivnosti, primjerice osnivanje organizacija ili mehanizama kojima se potiče razmjena informacija ili podizanje svijesti ili potpora tim organizacijama. Svaka mjera koja obuhvaća obradu osobnih podataka fizičkih osoba trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Konkretno, bilo kakav prijenos informacija u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem kaznenih djela povezanih s prijevarom i krivotvorenjem bezgotovinskih sredstava plaćanja trebao bi se odvijati u skladu sa zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/679, posebno s obzirom na zakonitost obrade podataka.

__________________

__________________

49 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

49 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 a)  Istraga i progon svih oblika prijevare i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja, između ostalog, i onih koji uključuju malu količinu novca, posebno su važni za proaktivnu borbu protiv te pojave. Obveze prijavljivanja, razmjena informacija i statistička izvješća učinkoviti su načini otkrivanja prijevara, a posebno sličnih aktivnosti koje uključuju male količine novca ako se gledaju odvojeno. Bitno je i da se relevantne informacije o prijevari i krivotvorenju bezgotovinskih sredstava plaćanja pravodobno prenose nacionalnim financijsko-obavještajnim jedinicama kako bi se omogućila daljnja analiza i otkrivanje nezakonitih financijskih tokova.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Prijevare i krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja mogu uzrokovati teške gospodarske i negospodarske posljedice za žrtve. Ako takva prijevara obuhvaća krađu identiteta, posljedice su često teške zbog štete po ugled i teških emocionalnih posljedica. Države članice trebale bi donijeti mjere za pomoć, potporu i zaštitu u svrhu otklanjanja tih posljedica.

(20)  Prijevare i krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja mogu uzrokovati teške gospodarske i negospodarske posljedice za žrtve. Ako takva prijevara obuhvaća npr. krađu identiteta, posljedice su često teške zbog štete po ugled i poslovanje, narušavanja kreditnog rejtinga pojedinca i teških emocionalnih boli. Države članice trebale bi donijeti mjere za pomoć, potporu i zaštitu u svrhu otklanjanja tih posljedica.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 a)  Često prođe mnogo vremena prije nego što žrtve saznaju da su pretrpjele gubitke zbog kaznenih djela prijevare i krivotvorenja. Tijekom tog razdoblja može doći do cijelog niza međusobno povezanih kaznenih djela, zbog čega su posljedice za žrtve još i veće.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Fizičke osobe koje su žrtve prijevara u pogledu bezgotovinskih sredstava plaćanja imaju prava u skladu s Direktivom 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća50. Države članice trebale bi donijeti mjere za pomoć i potporu takvim žrtvama koje se temelje na mjerama propisanima Direktivom 2012/29/EU, no izravnije odgovaraju na posebne potrebe žrtava prijevare u vezi s krađom identiteta. Takve mjere trebale bi obuhvaćati, posebno, specijalističku psihološku potporu i savjete o financijskim, praktičnim i pravnim pitanjima, kao i pomoć u pogledu primanja dostupne kompenzacije. I pravnim je osobama potrebno ponuditi specifične informacije i savjete o zaštiti od negativnih posljedica takvih kaznenih djela.

(21)  Fizičke osobe koje su žrtve prijevara u pogledu bezgotovinskih sredstava plaćanja imaju prava u skladu s Direktivom 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća50. Države članice trebale bi donijeti mjere za pomoć i potporu takvim žrtvama koje se temelje na mjerama propisanima Direktivom 2012/29/EU, no izravnije odgovaraju na posebne potrebe žrtava prijevare u vezi s krađom identiteta. Takve mjere trebale bi obuhvaćati, u prvom redu, sastavljanje popisa posebnih institucija zaduženih za različite aspekte kaznenih djela krađe identiteta i potpore žrtvama, specijalističku psihološku potporu i savjete o financijskim, praktičnim i pravnim pitanjima, kao i pomoć u pogledu primanja dostupne kompenzacije. Države članice također bi trebale biti u mogućnosti uspostaviti jedinstveni nacionalni instrument za informiranje na internetu na temelju kojega bi žrtve lakše pristupale pomoći i potpori. I pravnim je osobama potrebno ponuditi specifične informacije i savjete o zaštiti od negativnih posljedica takvih kaznenih djela.

__________________

__________________

50 Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14.11.2012., str. 57.).

50 Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14.11.2012., str. 57.).

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21 a)  Žrtve prijevara povezanih s bezgotovinskim sredstvima plaćanja također trebaju imati pravo na besplatnu pravnu pomoć, barem one koji nemaju dovoljno sredstava da takvu pomoć plate. Države članice trebale bi biti u mogućnosti utvrditi taj nedostatak sredstava provjerom imovinskog stanja, u kojoj treba uzeti u obzir sve relevantne i objektivne čimbenike kao što su prihodi, kapital i obiteljska situacija dotične osobe te troškovi pravne pomoći i životnog standarda u relevantnoj državi članici.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Države članice trebale bi uspostaviti ili ojačati politike za sprječavanje prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i mjere za smanjenje rizika od toga da građani postanu žrtve takvih kaznenih djela, s pomoću kampanja za informiranje i podizanje svijesti te obrazovnih i istraživačkih programa.

(23)  Države članice uz potporu Komisije trebale bi uspostaviti ili ojačati politike za sprječavanje prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i mjere za smanjenje rizika od toga da građani postanu žrtve takvih kaznenih djela, primjerice, uz pomoć kampanja za informiranje i podizanje razine svijesti, stalnih alata za informiranje na internetu s praktičnim primjerima prijevara te obrazovnih i istraživačkih programa.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23 a)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Direktive, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s razvojem standardiziranog obrasca Unije za prijavljivanje, kako se navodi u članku 14. i u skladu s člankom 16.a. Te ovlasti trebale bi se izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Postoji potreba prikupljanja usporedivih podataka o kaznenim djelima utvrđenima ovom Direktivom. Relevantni bi se podatci trebali staviti na raspolaganje nadležnim specijaliziranim agencijama i tijelima Unije kao što je Europol, u skladu s njihovim zadaćama i potrebama za informacijama. Pritom je cilj dobiti potpuniju sliku o problemu prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i problema u vezi sa sigurnošću plaćanja na razini Unije, čime bi se pridonijelo oblikovanju učinkovitijeg odgovora. Države članice trebale bi u potpunosti iskoristiti mandat Europola i njegov kapacitet za pomoć i potporu u relevantnim istragama tako da mu šalju informacije o načinu djelovanja počinitelja u svrhu strateške analize i procjene prijetnje od prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća52. Informacije mogu pridonijeti boljem razumijevanju postojećih i budućih prijetnji te Vijeću i Komisiji olakšati utvrđivanje strateških i operativnih prioriteta Unije u borbi protiv kaznenih djela te pri provedbi tih prioriteta.

(24)  Postoji potreba prikupljanja usporedivih podataka o kaznenim djelima utvrđenima ovom Direktivom. Relevantni bi se podatci trebali staviti na raspolaganje nadležnim specijaliziranim agencijama i tijelima Unije, kao što je Europol, te Komisiji u skladu s njihovim zadaćama i potrebama za informacijama. Pritom je cilj dobiti potpuniju sliku o problemu prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i problema u vezi sa sigurnošću plaćanja na razini Unije, čime bi se pridonijelo oblikovanju učinkovitijeg odgovora. Države članice trebale bi u potpunosti iskoristiti mandat Europola i njegov kapacitet za pomoć i potporu u relevantnim istragama tako da mu šalju informacije o načinu djelovanja počinitelja u svrhu strateške analize i procjene prijetnje od prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća52. Informacije mogu pridonijeti boljem razumijevanju postojećih i budućih prijetnji te Vijeću i Komisiji olakšati utvrđivanje strateških i operativnih prioriteta Unije u borbi protiv kaznenih djela te pri provedbi tih prioriteta.

_________________

_________________

52 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

52 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Prevencija i borba protiv kriminala, organiziranog ili ne, mora se ostvarivati u vidu bolje suradnje između policijskih i drugih nadležnih tijela u državama članicama, i izravno i u okviru Europola, s posebnim naglaskom na poboljšanju razmjene informacija među tijelima odgovornima za sprečavanje kaznenih djela i istragu.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna pravila o definiranju kaznenih djela i sankcija u području prijevare i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja.

Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna pravila o definiranju kaznenih djela i sankcija u području prijevare i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja. Direktivom se olakšava prevencija takvih kaznenih djela, predviđa pružanje pomoći i potpore žrtvama te poboljšanje suradnje pravosudnih i drugih nadležnih tijela.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zloupotreba instrumenata plaćanja

Zloupotreba bezgotovinskih instrumenata plaćanja

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se sljedeća djela, kada su počinjena namjerno, sankcioniraju kao kaznena djela:

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se sljedeća djela sankcioniraju kao kaznena:

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  krađa ili drugo nezakonito prisvajanje instrumenta plaćanja;

(a)  krađa ili drugo nezakonito prisvajanje instrumenta plaćanja kada su počinjeni namjerno;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  krivotvorenje instrumenta plaćanja radi zloupotrebe;

(b)  krivotvorenje instrumenta plaćanja kada je počinjeno namjerno radi zloupotrebe;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  posjedovanje, nabava u svrhu uporabe, uvoz, izvoz, prodaja, prijevoz, distribucija ili stavljanje na raspolaganje, na drugi način, ukradenog ili na drugi način nezakonito stečenog ili krivotvorenog instrumenta plaćanja radi njegove zloupotrebe.

(c)  nabava za sebe ili druge, uključujući uvoz, izvoz, prodaju, prijevoz i distribuciju instrumenta za plaćanje koji je bio ukraden ili na drugi način nezakonito stečen ili instrumenta za plaćanje koji je bio krivotvoren namjerno radi zloupotrebe.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  posjedovanje ukradenog ili na drugi način nezakonito prisvojenog ili krivotvorenog instrumenta za plaćanje, pri čemu osoba u posjedu instrumenta u trenutku primitka zna da je taj instrument stečen kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se namjerna provedba ili uzrokovanje prijenosa novca, novčane vrijednosti ili virtualnih valuta u svrhu stjecanja nezakonite koristi za počinitelja ili treću stranu, sankcionira kao kazneno djelo ako je počinjeno na sljedeći način:

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se namjerni prijenos novca, koji se provodi osobno ili zaduživanjem za to druge osobe, novčane vrijednosti ili virtualnih valuta u svrhu stjecanja nezakonite koristi za počinitelja ili treću stranu, ili koji dovodi do nezakonitog gubitka imovine treće strane, sankcionira kao kazneno djelo ako je počinjeno na sljedeći način:

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  usmjeravanjem ili preusmjeravanjem korisnika platnih usluga na internetske stranice koje oponašaju stvarne stranice za platne usluge.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se sljedeće aktivnosti, ako su počinjene namjerno i u svrhu zloupotrebe, sankcioniraju kao kazneno djelo: proizvodnja, nabava radi korištenja, uvoz, izvoz, prodaja, prijevoz, distribucija ili stavljanje na raspolaganje, na drugi način, uređaja ili instrumenta, računalnih podataka ili bilo kakvih drugih sredstava osmišljenih ili prilagođenih u svrhu počinjenja bilo kojeg od kaznenih djela navedenih u članku 4. točkama (a) i (b) i članku 5.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se sljedeće aktivnosti: proizvodnja, nabava za sebe ili druge, uvoz, izvoz, prodaja, prijevoz, distribucija ili stavljanje na raspolaganje, na drugi način, uređaja ili instrumenta, računalnih podataka ili bilo kakvih drugih sredstava osmišljenih ili prilagođenih u svrhu počinjenja bilo kojeg od kaznenih djela navedenih u članku 4. točkama (a) i (b) ili članku 5. sankcioniraju kao kazneno djelo ako su počinjene s namjerom da se ta sredstva koriste za počinjenje bilo kojeg od navedenih kaznenih djela.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se pokušaj počinjenja kaznenog djela iz članaka od 3. do 6. sankcionira kao kazneno djelo.

2.  Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se pokušaj počinjenja kaznenog djela iz članaka od 3. do 6. sankcionira kao kazneno djelo.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se kaznena djela iz članaka 3., 4. i 5. sankcioniraju maksimalnom kaznom oduzimanja slobode od najmanje tri godine.

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se kaznena djela iz članaka 3., 4. i 5. sankcioniraju maksimalnom kaznom oduzimanja slobode od najmanje četiri godine.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se kaznena djela iz članka 6. sankcioniraju maksimalnom kaznom oduzimanja slobode od najmanje dvije godine.

3.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se kaznena djela iz članka 6. sankcioniraju maksimalnom kaznom oduzimanja slobode od najmanje tri godine.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se kaznena djela iz članaka 3., 4. i 5. sankcioniraju maksimalnom kaznom oduzimanja slobode od najmanje pet godina:

4.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se sljedeće okolnosti smatraju otegotnima u pogledu kaznenih djela iz članaka 3., 4. i 5. te sankcioniraju maksimalnom kaznom oduzimanja slobode od najmanje pet godina:

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kada su počinjena u okviru zločinačke organizacije, kako je definirana u Okvirnoj odluci 2008/841/PUP, neovisno o kazni predviđenoj u toj Odluci;

(a)  kada su počinjena u okviru zločinačke organizacije, kako je definirana u Okvirnoj odluci 2008/841/PUP, neovisno o kazni predviđenoj u toj Odluci ili

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   kada je njima uzrokovana opsežna ili znatna šteta ili zbirna korist od najmanje 20 000 eura.

(b)   kada je njima prouzročena opsežna ili znatna šteta ili

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  kada se njima ostvaruje zbirna korist velike vrijednosti.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da pravna osoba koja se smatra odgovornom na temelju članka 9. stavka 1. podliježe učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama, koje uključuju kaznenopravne ili nekaznenopravne novčane kazne, a mogu uključivati i druge sankcije, kao što su:

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da pravna osoba koja se smatra odgovornom na temelju članka 9. stavka 1. podliježe učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama koje uključuju kaznenopravne ili nekaznenopravne novčane kazne ili druge sankcije, među kojima su:

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  privremeno ili trajno isključenje iz pristupa javnom financiranju, uključujući postupke javne nabave, bespovratna sredstva i koncesije na nacionalnoj razini i razini Unije;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kazneno djelo počinjeno je u cijelosti ili djelomično na njezinu državnom području;

(a)  kazneno djelo počinjeno je u cijelosti ili djelomično na njezinu državnom području ili

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  počinitelj je njezin državljanin;

(b)  počinitelj je njezin državljanin ili u njoj ima uobičajeno boravište ili

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  kazneno djelo počinjeno je u korist pravne osobe s poslovnim nastanom na njezinu državnom području ili

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)  kazneno djelo počinjeno je protiv jednog od njezinih državljana ili osobe koja ima uobičajeno boravište na njezinu državnom području ili

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kaznenim djelom uzrokovana je šteta na njezinu državnom području, uključujući štetu koja proizlazi iz krađe identiteta osobe.

(c)  kaznenim djelom uzrokovana je šteta na njezinu državnom području.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Država članica obavještava Komisiju i Eurojust ako odluči utvrditi sudsku nadležnost nad kaznenim djelom iz članaka od 3. do 7. počinjenim izvan njezina državnog područja;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  počinitelj počini kazneno djelo kada je fizički prisutan na njezinu državnom području, neovisno o tome je li kazneno djelo počinjeno s pomoću računala ili informacijskog sustava na njezinu državnom području;

(a)  (Ne odnosi se na hrvatsku jezičnu verziju.)

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kazneno djelo počinjeno je s pomoću računala ili informacijskog sustava na njezinu državnom području, neovisno o tome je li počinitelj počinio kazneno djelo kada je bio fizički prisutan na njezinu državnom području.

(b)  (Ne odnosi se na hrvatsku jezičnu verziju.)

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država članica obavješćuje Komisiju ako odluči utvrditi nadležnost nad kaznenim djelom iz članaka od 3. do 7. počinjenim izvan njezina državnog područja, uključujući ako:

Briše se.

(a)  počinitelj ima uobičajeno boravište na njezinu državnom području;

 

(b)  kazneno djelo počinjeno je u korist pravne osobe s poslovnim nastanom na njezinu državnom području

 

(c)  kazneno djelo počinjeno je protiv jednog od njezinih državljana ili osobe koja ima uobičajeno boravište na njezinu državnom području.

 

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Ako je za kazneno djelo iz članaka od 3. do 7. nadležno više država članica, dotične države međusobno surađuju kako bi radi centraliziranja postupaka u jednoj državi članici odlučile koja će od njih kazneno goniti počinitelja, uzimajući pritom u obzir načelo ne bis in idem. U skladu s člankom 12. Okvirne odluke 2009/948/JHA države članice imaju mogućnost obratiti se Eurojustu u slučajevima sukoba nadležnosti ili u vezi s drugim poteškoćama.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 12. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelotvorne istrage

Djelotvorne istrage i suradnja

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da djelotvorni istražni instrumenti, poput onih koji se koriste u slučajevima organiziranog kriminala ili u drugim slučajevima teških kaznenih djela, budu dostupni osobama, jedinicama ili službama koje su odgovorne za istragu ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka od 3. do 7.

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su istražni instrumenti, poput onih koji se koriste u borbi protiv organiziranog kriminala ili u drugim slučajevima teških kaznenih djela, djelotvorni, proporcionalni počinjenom kaznenom djelu i dostupni osobama, jedinicama ili službama koje su odgovorne za istragu ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka od 3. do 7.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Sve države članice osiguravaju dodjelu odgovarajućih i dostatnih ljudskih i financijskih resursa te organizaciju osposobljavanja u svrhu istrage i progona kaznenih djela iz članka od 3. do 7.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale slanje informacija u vezi s kaznenim djelima navedenima u člancima od 3. do 7. bez neopravdane odgode tijelima koja ih istražuju ili kazneno gone, ako je nacionalnim pravom propisano da pravne i fizičke osobe moraju slati informacije u vezi s takvim kaznenim djelima.

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale slanje informacija u vezi s kaznenim djelima navedenima u člancima od 3. do 7. bez neopravdane odgode tijelima koja ih istražuju ili kazneno gone, ako je nacionalnim pravom propisano da pravne i fizičke osobe moraju slati informacije u vezi s takvim kaznenim djelima te kako bi ta tijela imala ovlast za suradnju s drugim nacionalnim tijelima i njihovim ekvivalentima u drugim državama članicama.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe razmjene informacija koje se odnose na kaznena djela iz članaka od 3. do 7., države članice osiguravaju dostupnost operativne nacionalne kontaktne točke 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu. Države članice ujedno osiguravaju uspostavu postupaka kako bi se, u slučaju hitnih zahtjeva za pomoć, ti zahtjevi hitno riješili i kako bi nadležno tijelo u roku od osam sati od primitka moglo barem naznačiti hoće li odgovoriti na zahtjev, kao i oblik i procijenjeno vrijeme za takav odgovor. Države članice mogu odlučiti da će iskoristiti postojeće mreže operativnih kontaktnih točaka.

1.  Za potrebe razmjene informacija koje se odnose na kaznena djela iz članaka od 3. do 7., države članice osiguravaju dostupnost operativne nacionalne kontaktne točke 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu. Države članice ujedno osiguravaju uspostavu postupaka kako bi se, u slučaju hitnih zahtjeva za pomoć, ti zahtjevi hitno riješili i kako bi nadležno tijelo u roku od dva sata od primitka moglo barem naznačiti hoće li odgovoriti na zahtjev, kao i oblik i procijenjeno vrijeme za takav odgovor. Države članice mogu odlučiti da će iskoristiti postojeće mreže operativnih kontaktnih točaka.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice obavješćuju Komisiju, Europol i Eurojust o svojim utvrđenim kontaktnim točkama iz stavka 1. Komisija navedene informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.

2.  Države članice obavješćuju Komisiju, Europol i Eurojust o svojim utvrđenim kontaktnim točkama iz stavka 1. i po potrebi te informacije ažuriraju. Komisija navedene informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  U vrlo hitnim i ozbiljnim slučajevima koji uključuju dvije ili više država članica moraju obavijestiti Europski centar za kiberkriminal pri Europolu. Europol omogućuje uspostavu sustava brzog upozoravanja pomoću kojeg se identificiraju nove prijevarne prakse.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Pri obradi podataka iz ovog članka nadležna tijela postupaju u skladu s propisima Unije o zaštiti podataka.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale dostupnost prikladnih kanala za prijavljivanje kako bi se olakšalo prijavljivanje kaznenih djela iz članaka od 3. do 7. tijelima kaznenog progona i drugim nadležnim nacionalnim tijelima bez neopravdane odgode.

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale dostupnost prikladnih kanala za prijavljivanje, između ostalog, u okviru sigurne nacionalne platforme za internetsko prijavljivanje prijevara, kako bi se olakšalo prijavljivanje kaznenih djela iz članaka od 3. do 7. tijelima kaznenog progona, financijsko-obavještajnim jedinicama i drugim nadležnim nacionalnim tijelima bez neopravdane odgode.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Kako bi se uskladilo izvješćivanje u Uniji, Komisija mora donijeti provedbeni akt kako bi uvela standardizirani obrazac Unije za prijavljivanje koji će državama članicama služiti kao osnova. Taj provedbeni akt donosi se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 16.a stavka 2.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi potaknule financijske institucije i druge pravne osobe koje posluju na njihovu državnom području da sumnju na prijevaru bez neopravdane odgode prijave tijelima kaznenog progona i drugim nadležnim tijelima, u svrhu otkrivanja, sprečavanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 7.

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da financijske institucije sumnju na prijevaru bez nepotrebne odgode prijave tijelima kaznenog progona, financijsko-obavještajnim jedinicama i drugim nadležnim tijelima u svrhu otkrivanja, sprečavanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 7.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi potakle druge pravne osobe koje posluju na njihovu državnom području da sumnju na prijevaru bez nepotrebne odgode prijave tijelima kaznenog progona, financijsko-obavještajnim jedinicama i drugim nadležnim tijelima u svrhu otkrivanja, sprečavanja, istrage ili kaznenog progona kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 7.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se pravnim i fizičkim osobama koje su pretrpjele štetu zbog kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 7., počinjenih zloupotrebom osobnih podataka, ponude konkretne informacije i savjeti o zaštiti od negativnih posljedica kaznenih djela, primjerice štete nanesene ugledu.

1.  Države članice osiguravaju da se pravnim i fizičkim osobama koje su pretrpjele štetu zbog kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 7., počinjenih zloupotrebom osobnih podataka, ponude konkretne informacije i savjeti o zaštiti od negativnih posljedica kaznenih djela, primjerice štete nanesene ugledu, narušavanja njihova kreditnog rejtinga i financijskih troškova kao i u pogledu njihovih prava, između ostalog, o pravu na nadoknadu štete pretrpljene zbog kaznenog djela.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Države članice osiguravaju da se pravnim i fizičkim osobama koje su pretrpjele štetu zbog kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 7., počinjenih zloupotrebom osobnih podataka, proslijedi popis posebnih institucija zaduženih za različite aspekte kaznenih djela krađe identiteta i potporu.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 b.  Države članice potiču se na uspostavu jedinstvenih nacionalnih alata za informiranje na internetu kako bi se olakšao pristup pomoći i potpori za fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu zbog kaznenih djela iz članaka od 3. do 7., počinjenih zlouporabom osobnih podataka.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 c.  Države članice osiguravaju da se fizičkim osobama koje su pretrpjele štetu zbog kaznenih djela navedenih u člancima od 3. do 7., počinjenih zloupotrebom osobnih podataka, ponudi besplatna pravna pomoć, odnosno barem onim osobama koje nemaju dovoljno sredstava da je plate same. Države članice mogu provesti provjeru imovinskog stanja kako bi utvrdile ima li fizička osoba pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se pravnim osobama koje su žrtve kaznenih djela iz članaka od 3. do 7. ove Direktive bez neopravdane odgode ponude sljedeće informacije nakon prvog kontakta s nadležnim tijelom:

2.  Države članice osiguravaju da se fizičkim i pravnim osobama koje su žrtve kaznenih djela iz članaka od 3. do 7. ove Direktive bez neopravdane odgode ponude sljedeće informacije nakon prvog kontakta s nadležnim tijelom:

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  informacije o pravu na pristup informacijama o predmetu;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, uključujući putem interneta, kao što su kampanje s ciljem informiranja i podizanja svijesti, istraživački i obrazovni programi, ako je primjereno u suradnji s dionicima, kojima se nastoji smanjiti ukupni broj prijevara, povećati svjesnost i smanjiti rizik od toga da građani postanu žrtve prijevara.

1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, uključujući internetski, kao što su kampanje s ciljem informiranja i podizanja razine svijesti, istraživački i obrazovni programi, ako je primjereno u suradnji s dionicima, kojima se nastoji smanjiti ukupni broj prijevara, posebice prijevara uz pomoć računalnih i informacijskih sustava, povećati svjesnost i smanjiti rizik od toga da građani postanu žrtve prijevara, posebno kada je riječ o ranjivim osobama, kao što su starije osobe i mladi. Komisija pomaže državama članicama u redovitoj provedbi tih kampanja. Države članice za te kampanje osiguravaju dostatna financijska sredstva.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice razvijaju i ažuriraju, kao dio informativnih kampanja iz stavka 1., trajni internetski alat za informiranje s praktičnim primjerima prijevara iz članaka od 3. do 7. u lako razumljivom formatu. Taj alat može biti dio jedinstvenog alata za informiranje na internetu iz članka 15. stavka 1.b ili biti povezan s njime.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Postupak u odboru

 

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju uspostavu sustava za snimanje, izradu i dostavljanje statističkih podataka o fazama prijavljivanja, istrage i pravosudnog postupka u kontekstu kaznenih djela iz članaka od 3. do 7.

2.  Države članice osiguravaju uspostavu sustava za snimanje, izradu i dostavljanje anonimiziranih statističkih podataka o fazama prijavljivanja, istrage i pravosudnog postupka u kontekstu kaznenih djela iz članaka od 3. do 7.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Statistički podatci iz stavka 2. obuhvaćaju barem broj kaznenih djela iz članaka od 3. do 7. koja su prijavljena u državama članicama, broj istraženih predmeta, broj osoba koje se kazneno progone i koje su osuđene za kaznena djela iz članaka od 3. do 7. te podatke o tome kako se odvijaju faze prijavljivanja, istrage i pravosudnog postupka u kontekstu tih kaznenih djela.

3.  Anonimizirani statistički podatci iz stavka 2. obuhvaćaju barem broj kaznenih djela iz članaka od 3. do 7. koja su prijavljena u državama članicama, broj istraženih predmeta, broj osoba koje se kazneno progone i koje su osuđene za kaznena djela iz članaka od 3. do 7., broj osoba povezanih s prijevarom i opseg prouzročene štete te podatke o tome kako se odvijaju faze prijavljivanja, istrage i pravosudnog postupka u kontekstu tih kaznenih djela.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije [24 mjeseci nakon stupanja na snagu]. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu]. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija do [96 mjeseci nakon stupanja na snagu] provodi evaluaciju ove Direktive o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

2.  Komisija do... [48 mjeseci nakon stupanja na snagu] provodi evaluaciju ove Direktive o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja, kao i njezin utjecaj na temeljna prava, te podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice Komisiji pružaju sve potrebne informacije za pripremu izvješća.


OBRAZLOŽENJE

Digitalizacijom se mijenja način na koji plaćamo. Bezgotovinska sredstava plaćanja rabe se sve češće: tijekom posljednjih pet godina broj takvih transakcija porastao je za 24 %. No to tržište u nastajanju postalo je privlačno i počiniteljima kaznenih djela: godine 2013. prijevare u vezi s karticama, izdanima u jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), prouzročile su štetu od 1,44 milijarde EUR. Od 2011. do 2013. taj se iznos povećao za 23 %.

Kartice nisu jedini bezgotovinski instrumenti plaćanja – izravna terećenja i mobilno plaćanje također se ubrajaju u navedene instrumente. Na razini EU-a ne postoje sveobuhvatni statistički podaci o prijevarama u pogledu instrumenata bezgotovinskog plaćanja. Komisija procjenjuje godišnji iznos štete na 2 milijarde EUR, pri čemu taj broj ne uključuje sve dostupne instrumente plaćanja.

Internetske prijevare (npr. krađa podataka s kreditne kartice) često imaju prekograničnu dimenziju. Počinitelj i žrtva ne moraju se nalaziti u istoj zemlji, što za tijela kaznenog progona predstavlja velik izazov.

Okvirna odluka Vijeća 2001/413/PUP, koja je i danas na snazi, donesena je 2001. godine. Postojećim pravilima u dovoljnoj se mjeri ne uzimaju u obzir nova tehnološka dostignuća, kao što su virtualne valute. Komisija je stoga predložila ažuriranje pravnog okvira, uklanjanje operativnih prepreka i uvođenje učinkovitije prevencije prijevara u vezi s bezgotovinskim plaćanjima. Prijedlog Direktive o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja također je važan korak za „lisabonizaciju” kaznenog prava u Europskoj uniji. Europski parlament, kao suzakonodavac, imat će pritom važnu ulogu.

Komisija je u svojoj procjeni učinka i u Prijedlogu direktive ponudila nekoliko argumenata za spomenutu reviziju. Uvjerljivima se čine: proširenje opsega kaznenih djela, uključujući transakcije koje se vrše uz pomoć virtualnih valuta, uvođenje novih vrsta kaznenih djela na internetu i najnižih razina najvećih kazni, pojašnjenje opsega nadležnosti te odredbe kojima se jamče prava žrtava kiberkriminaliteta, sprečavaju prijevare i poboljšava suradnja u kaznenom pravosuđu.

Kako bi Prijedlog dobio na težini, izvjestiteljica u svom nacrtu izvješća predlaže određene izmjene Prijedloga Komisije, između ostalog:

– veću pomoć žrtvama prijevara u vezi s bezgotovinskim plaćanjima, s obzirom na to da su posljedice prijevara često još i veće zbog štete po ugled, narušavanja kreditnog rejtinga ili teških emocionalnih boli;

– lakše prijavljivanje kaznenih djela, uključujući uspostavu sigurnih nacionalnih sustava za internetsko prijavljivanje prijevara;

– intenzivnije sudjelovanje Eurojusta i Europola u razmjeni informacija;

– veću usmjerenost na odredbe o sprječavanju prijevara na internetu i prijevara povezanih s računalnim sustavima;

– kraće razdoblje prenošenja i obvezu Komisije da nakon 4 godine predstavi ocjenu Direktive.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja

Referentni dokumenti

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Datum podnošenja

6.9.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 20. rujna 2018.Pravna napomena