Eljárás : 2017/0226(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0276/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0276/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0194

JELENTÉS     ***I
PDF 650kWORD 99k
10.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0000/2018

a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0489),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0311/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh képviselőháznak, a cseh szenátusnak és a spanyol parlamentnek a jogszabálytervezetről szóló észrevételeire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0276/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2001/413/IB tanácsi kerethatározatot44 frissíteni kell és a bűncselekmények, a büntetések és a határokon átnyúló együttműködés szintjére vonatkozó további rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

(3)  A 2001/413/IB tanácsi kerethatározatot44 frissíteni kell és ki kell egészíteni annak érdekében, hogy különösen a számítógépes csalással összefüggő bűncselekményekre, büntetésekre, megelőzésre és az áldozatok segítésére, valamint a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó további rendelkezéseket tartalmazzon.

__________________

__________________

44 A Tanács 2001. május 28-i 2001/413/IB kerethatározata a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.).

44 A Tanács 2001. május 28-i 2001/413/IB kerethatározata a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás területén a jelentős hiányosságok és a tagállami szabályozások közötti eltérések akadályozhatják az ilyen bűncselekmények és a hozzájuk kapcsolódó és általuk lehetővé tett egyéb súlyos és szervezett bűncselekmények elleni küzdelmet, és megnehezíthetik a hatékony rendőrségi és igazságügyi együttműködést ezen a területen.

(4)  A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás területén a jelentős hiányosságok és a tagállami szabályozások közötti eltérések akadályozzák az ilyen bűncselekmények és a hozzájuk kapcsolódó és általuk lehetővé tett egyéb súlyos és szervezett bűncselekmények megelőzését, feltárását és szankcionálását, és megnehezítik a hatékony rendőrségi és igazságügyi együttműködést ezen a területen, közvetlenül befolyásolva a polgárok biztonságát.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az új típusú fizetési eszközök használata egyrészről lehetőségeket teremt a fogyasztók és a vállalkozások számára, másrészről azonban a csalási lehetőségeket is növeli. A csalást nem csak bűnszervezetek finanszírozására használják, hanem korlátozza a digitális egységes piac létrejöttét és a polgárokat még jobban elrettenti az online vásárlásoktól.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok ezen irányelv alkalmazására vonatkozó következetes megközelítésének biztosítása érdekében fontosak a közös fogalommeghatározások e területen. Szükség van az új típusú fizetési eszközök, például az elektronikus pénz és a virtuális pénzeszközök meghatározására.

(7)  A tagállamok ezen irányelv alkalmazására vonatkozó következetes megközelítésének biztosítása érdekében fontosak a közös fogalommeghatározások e területen, amelyek ráadásul megkönnyítik az illetékes hatóságok közötti információcserét és együttműködést is. Szükség van az új típusú fizetési eszközök, például az elektronikus pénz és a virtuális pénzeszközök meghatározására.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  Az ezen irányelv 4. cikkében említett jogellenes eltulajdonításra irányuló kísérletnek tekintendők a hamis számlák, amelyekkel fizetési bizonylatok állíthatók elő.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Elengedhetetlenek az eredményes és hatékony büntetőjogi intézkedések, amelyek védik a készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket a csalással és hamisítással szemben. Különösen közös büntetőjogi megközelítésre van szükség a büntetendő cselekmény azon alkotóelemei tekintetében, amelyek hozzájárulnak a fizetési eszköz tényleges csalárd felhasználásához, vagy előkészítik azt. Ezért anélkül, hogy közvetlenül kapcsolódnának a fizetési eszköz tényleges csalárd felhasználásához, külön kell büntetni az olyan magatartásokat, mint a fizetési eszközök csalás céljából történő gyűjtése és birtoklása például adathalászat vagy lefölözés útján, és azok megosztása, például hitelkártya adatok interneten történő értékesítése révén. Ezért a büntetendő cselekménynek magában kell foglalnia azokat az eseteket is, ahol a birtoklás, megszerzés vagy terjesztés nem feltétlenül vezet az ilyen fizetési eszközök csalárd felhasználásához, feltéve, hogy az elkövető tisztában van a csalárd felhasználás lehetőségével (eshetőleges szándék). Ez az irányelv nem szankcionálja a fizetési eszközök jogszerű használatát, ideértve az innovatív pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását is, mint például a pénzügyi technológiai társaságok által közösen kifejlesztett szolgáltatásokat.

(9)  Elengedhetetlenek az eredményes és hatékony büntetőjogi intézkedések, amelyek védik a készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket a csalással és hamisítással szemben. Különösen közös büntetőjogi megközelítésre van szükség a büntetendő cselekmény azon alkotóelemei tekintetében, amelyek hozzájárulnak a fizetési eszköz tényleges csalárd felhasználásához, vagy előkészítik azt. Ezért anélkül, hogy közvetlenül kapcsolódnának a fizetési eszköz tényleges csalárd felhasználásához, külön kell büntetni az olyan magatartásokat, mint a fizetési eszközök csalás céljából történő gyűjtése például adathalászat vagy lefölözés útján, és azok megosztása, például hitelkártya adatok interneten történő értékesítése révén. Ezért a büntetendő cselekménynek magában kell foglalnia azokat az eseteket is, ahol a megszerzés vagy terjesztés nem feltétlenül vezet az ilyen fizetési eszközök csalárd felhasználásához, feltéve, hogy az elkövető tisztában van a csalárd felhasználás lehetőségével (eshetőleges szándék). A lopott vagy más módon jogellenesen eltulajdonított, illetve a hamis vagy hamisított fizetési eszköz birtoklását is magában kell foglalnia, ha a birtokos a megszerzés időpontjában tudatában van annak, hogy az eszköz bűncselekményből vagy abban való részvételből származik. Ez az irányelv nem szankcionálja a fizetési eszközök jogszerű használatát, ideértve az innovatív pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását is, mint például a pénzügyi technológiai társaságok által közösen kifejlesztett szolgáltatásokat.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás szankcióinak és büntetéseinek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie az Unió egész területén.

(10)  A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás szankcióinak és büntetéseinek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie az Unió egész területén, hogy eltérítsen az ilyen típusú csalásoktól és megelőzze a hasonló bűncselekményeket. Ez az irányelv nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy szigorúbb szabályokat és szankciókat alkalmazzanak a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás tekintetében.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Helyénvaló súlyosabb büntetéseket alkalmazni, ha a bűncselekményt bűnszervezetben követik el, ahogy azt a szóló 2008/841/IB tanácsi kerethatározat45 meghatározza, vagy ahol a bűncselekményt kiterjedten követik el ezzel kiterjedt vagy jelentős kárt okozva az áldozatoknak vagy legalább 20 000 EUR összesített gazdasági előnyt szerezve az elkövetőknek.

(11)  Helyénvaló súlyosabb büntetéseket alkalmazni, ha a bűncselekményt bűnszervezetben követik el, ahogy azt a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat meghatározza45, vagy ahol a bűncselekményt kiterjedten követik el ezzel kiterjedt vagy jelentős kárt okozva az áldozatoknak. Súlyosbító körülménynek kell tekinteni azt, ha egy bűncselekmény jelentős összesített pénzügyi előnyt vagy nagyszámú áldozatot érint.

__________________

__________________

45 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

45 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A joghatósági szabályoknak biztosítaniuk kell az irányelvben meghatározott bűncselekmények hatásos üldözését. A bűncselekményekkel szemben általában annak az országnak a büntető igazságszolgáltatási rendszere tud a leghatékonyabban fellépni, ahol azokat elkövetik. A tagállamoknak ezért meg kell állapítaniuk a joghatóságukat a területükön vagy az állampolgáraik által elkövetett, továbbá a területükön kárt okozó bűncselekmények tekintetében.

(12)  Egyértelműen meghatározott kritériumok alapján a joghatósági szabályoknak biztosítaniuk kell az irányelvben meghatározott bűncselekmények hatásos üldözését. A bűncselekményekkel szemben általában annak az országnak a büntető igazságszolgáltatási rendszere tud a leghatékonyabban fellépni, ahol azokat elkövetik. A tagállamoknak ezért meg kell állapítaniuk a joghatóságukat a területükön vagy az állampolgáraik által elkövetett, továbbá a területükön kárt okozó bűncselekmények tekintetében. Amennyiben valamely bűncselekmény egynél több tagállam joghatósága alá tartozik, az érintett tagállamoknak együtt kell működniük annak eldöntése érdekében, hogy melyikük vizsgálja ki az ügyet, tekintetbe véve a ne bis in idem elvét. E célból lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az Eurojusthoz forduljanak annak érdekében, hogy elősegítse az igazságügyi hatóságaik közötti együttműködést és fellépéseik összehangolását.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Mivel speciális eszközökre van szükség a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás hatékony felderítéséhez, és mivel ezen eszközök fontosak a nemzeti hatóságok közötti hatékony nemzetközi együttműködéshez, az ilyen bűncselekmények felderítése érdekében minden tagállamban elérhetővé kell tenni az illetékes hatóságok számára az olyan nyomozati eszközöket, amiket jellemzően a szervezett bűnözést és más súlyos bűncselekményeket érintő esetekben használnak. Figyelembe véve az arányosság elvét, az ilyen eszközök nemzeti joggal összhangban történő igénybevételének arányban kell állnia a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények jellegével és súlyosságával. Ezenfelül a bűnüldöző és egyéb illetékes hatóságoknak kellő időben hozzá kell férniük a releváns információhoz a jelen irányelvben meghatározott bűncselekmények nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében.

(15)  Mivel speciális eszközökre van szükség a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás hatékony felderítéséhez, és mivel ezen eszközök fontosak a nemzeti hatóságok közötti hatékony nemzetközi együttműködéshez, az ilyen bűncselekmények felderítése érdekében minden tagállamban elérhetővé kell tenni az illetékes hatóságok számára a megfelelő nyomozati eszközöket. Figyelembe véve az arányosság elvét, az ilyen eszközök nemzeti joggal összhangban történő igénybevételének arányban kell állnia a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények jellegével és súlyosságával. Ezenfelül a bűnüldöző és egyéb illetékes hatóságoknak kellő időben hozzá kell férniük a releváns információhoz a jelen irányelvben meghatározott bűncselekmények nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében. Az illetékes hatóságokat megfelelő emberi és pénzügyi erőforrással kell ellátni az ezen irányelvben meghatározott bűncselekményekkel szembeni megfelelő nyomozás és büntetőeljárás lefolytatása érdekében.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az ezen irányelvben meghatározott bűncselekmények határon átnyúló jellege erőteljesen összehangolt választ és a tagállamok között és a tagállamokon belüli fokozott együttműködést kíván meg. E célból biztosítani kell az együttműködéshez rendelkezésre álló eszközök és források hatékony felhasználását, többek között az ezen irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekkel kapcsolatos kölcsönös elismerést és jogi segítségnyújtást, függetlenül a nemzeti jog által az e bűncselekmények tekintetében előírt büntetésekre vonatkozó küszöbtől.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Számos esetben bűnözői tevékenység áll olyan események hátterében, amelyekről az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv46 értelmében értesíteni kell az illetékes nemzeti hatóságokat. Az ilyen események akár büntetőjogi jellegűek is lehetnek, még akkor is, ha kezdetben nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt. Ebben az összefüggésben az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőket és a digitális szolgáltatókat arra kell ösztönözni, hogy az (EU) 2016/1148 irányelv értelmében előírt jelentéseket osszák meg a bűnüldöző hatóságokkal annak érdekében, hogy hatékony és átfogó választ lehessen adni, valamint hogy megkönnyítsék az elkövetők cselekményeikért való felelősségre vonását és az elszámoltathatóságot. A biztonságos, védett és ellenállóbb környezet előmozdítására való törekvés jegyében különösen kívánatos a vélhetően súlyos bűncselekménynek minősülő események bűnüldöző hatóságoknál való módszeres bejelentése. Ezenkívül adott esetben az (EU) 2016/1148 irányelv 9. cikke alapján kijelölt számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportokat is be kell vonni a nyomozásokba azzal a céllal, hogy – a nemzeti szinten megfelelőnek ítélt módon – információt nyújtsanak, valamint hogy igénybe lehessen venni az információs rendszerekkel kapcsolatos szakértelmüket.

(16)  Számos esetben bűnözői tevékenység áll olyan események hátterében, amelyekről az (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv46 értelmében értesíteni kell az illetékes nemzeti hatóságokat. Az ilyen események akár büntetőjogi jellegűek is lehetnek, még akkor is, ha kezdetben nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt. Ebben az összefüggésben az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőknek és a digitális szolgáltatóknak meg kell osztaniuk az (EU) 2016/1148 irányelv értelmében előírt jelentéseket a bűnüldöző hatóságokkal és pénzügyi információs egységekkel annak érdekében, hogy hatékony és átfogó választ lehessen adni, valamint hogy megkönnyítsék az elkövetők cselekményeikért való felelősségre vonását és az elszámoltathatóságot. A biztonságos, védett és ellenállóbb környezet előmozdítására való törekvés jegyében különösen kívánatos a vélhetően súlyos bűncselekménynek minősülő események bűnüldöző hatóságoknál való módszeres bejelentése. Ezenkívül adott esetben az (EU) 2016/1148 irányelv 9. cikke alapján kijelölt számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportokat is be kell vonni a nyomozásokba azzal a céllal, hogy – a nemzeti szinten megfelelőnek ítélt módon – információt nyújtsanak, valamint hogy igénybe lehessen venni az információs rendszerekkel kapcsolatos szakértelmüket.

__________________

__________________

46 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 irányelve a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 irányelve a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv47 96. cikkében meghatározott súlyosabb biztonsági események bűnügyi eredetűek is lehetnek. Adott esetben a pénzforgalmi szolgáltatókat arra kell ösztönözni, hogy megosszák a bűnüldöző hatóságokkal azok a jelentéseket, amelyeket az (EU) 2015/2366 irányelv értelmében a saját tagállamuk illetékes hatóságához kell benyújtaniuk.

(17)  Az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv47 96. cikkében meghatározott súlyosabb biztonsági események bűnügyi eredetűek is lehetnek. Adott esetben a pénzforgalmi szolgáltatókat arra kell ösztönözni, hogy megosszák a bűnüldöző hatóságokkal és pénzügyi információs egységekkel azokat a jelentéseket, amelyeket az (EU) 2015/2366 irányelv értelmében a saját tagállamuk illetékes hatóságához kell benyújtaniuk.

 

__________________

__________________

47 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az EU szintjén számos eszköz és mechanizmus létezik, amelyek lehetővé teszik a nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti információcserét a bűncselekmények nyomozása és üldözése céljából. A nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megkönnyítése és felgyorsítása érdekében és annak biztosítására, hogy ezeket az eszközöket és mechanizmusokat a legteljesebb mértékben alkalmazzák, ennek az irányelvnek meg kell erősítenie a 2001/413/IB tanácsi kerethatározattal bevezetett operatív kapcsolattartó pontok fontosságát. A tagállamok úgy is dönthetnek, hogy az operatív kapcsolattartó pontok már meglévő hálózatát veszik igénybe, így például a 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv48 által felállított hálózatot. Ezeknek hatékony segítséget kell nyújtaniuk, például meg kell könnyíteniük a megfelelő információk cseréjét, valamint technikai tanáccsal és jogi információkkal kell szolgálniuk. A hálózat zavartalan működésének biztosítása érdekében valamennyi kapcsolattartó pontnak képesnek kell lennie arra, hogy egy másik tagállam kapcsolattartó pontjával gyorsan kommunikáljon. Tekintettel a jelentős határokon átnyúló dimenzióra a bűnözésnek ezen a területén és különösen az elektronikus bizonyítékok változékony természetére, a tagállamoknak képesnek kell lennie arra, hogy azonnal reagáljanak a kapcsolattartó pontok hálózatától érkező sürgős megkeresésekre és arra, hogy nyolc órán belül visszajelzést küldjenek.

(18)  Az EU szintjén számos eszköz és mechanizmus létezik, amelyek lehetővé teszik a nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti információcserét a bűncselekmények nyomozása és üldözése céljából. A nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megkönnyítése és felgyorsítása érdekében és annak biztosítására, hogy ezeket az eszközöket és mechanizmusokat a legteljesebb mértékben alkalmazzák, ennek az irányelvnek meg kell erősítenie a 2001/413/IB tanácsi kerethatározattal bevezetett operatív kapcsolattartó pontok fontosságát. A tagállamok úgy is dönthetnek, hogy az operatív kapcsolattartó pontok már meglévő hálózatát veszik igénybe, így például a 2013/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv48 által felállított hálózatot. Ezeknek hatékony segítséget kell nyújtaniuk, például meg kell könnyíteniük a megfelelő információk cseréjét, valamint technikai tanáccsal és jogi információkkal kell szolgálniuk. A hálózat zavartalan működésének biztosítása érdekében valamennyi kapcsolattartó pontnak képesnek kell lennie arra, hogy egy másik tagállam kapcsolattartó pontjával gyorsan kommunikáljon. Tekintettel a jelentős határokon átnyúló dimenzióra a bűnözésnek ezen a területén és különösen az elektronikus bizonyítékok változékony természetére, a tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy azonnal reagáljanak a kapcsolattartó pontok hálózatától érkező sürgős megkeresésekre és arra, hogy a beérkezéstől számított két órán belül visszajelzést küldjenek legalább azt jelezve, hogy fognak-e segítséget nyújtani, valamint hogy ezt milyen formában és várhatóan mikor teszik. Nagyon sürgős és súlyos esetekben a tagállamoknak tájékoztatniuk kell az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központját.

__________________

__________________

48 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 12.) az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 2013.8.14., 8. o.).

48 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 12.) az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 2013.8.14., 8. o.).

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A nem készpénzes fizetési eszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás elleni küzdelem szempontjából nagy jelentőséggel bír a hatóságok számára a késedelem nélküli bejelentés, mivel gyakran ez szolgál a nyomozás kiinduló pontjáról. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy ösztönözzék a természetes és jogi személyek, különösen a pénzügyi intézmények általi jelentéstételt a bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok felé. Ezek az intézkedések különböző típusú – többek között jogalkotási – lépéseken alapulhatnak, mint például a csalás gyanújának bejelentésére vonatkozó kötelezettségek, vagy az olyan nem jogalkotási intézkedések, mint az információcserét előnyben részesítő szervezetek vagy mechanizmusok létrehozása vagy támogatása, vagy a tudatosság növelése. A természetes személyek személyes adatainak kezelésével járó minden ilyen intézkedést az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel49 összhangban kell végrehajtani. Különösen a nem készpénzes fizetési eszközökkel kapcsolatos csalással és hamisításukkal kapcsolatos bűncselekmények megelőzését és az azok elleni küzdelmet szolgáló adattovábbításnak meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendeletben meghatározott követelményeknek, nevezetesen a kezelés jogszerű indokainak.

(19)  A nem készpénzes fizetési eszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás elleni küzdelem szempontjából nagy jelentőséggel bír a hatóságok számára a késedelem nélküli bejelentés, mivel gyakran ez szolgál a nyomozás kiinduló pontjáról. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy ösztönözzék a természetes és jogi személyek, különösen a pénzügyi intézmények általi jelentéstételt a bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok felé, valamint ennek keretében létre kell hozni egy hatékony és biztonságos nemzeti online csalásbejelentő rendszert a bűncselekmények azonnali bejelentésének elősegítése érdekében. Az egységesített bejelentési űrlapok uniós szintű használatának lehetővé kell tennie a veszélyek jobb felmérését és meg kell könnyítenie a nemzeti illetékes hatóságokkal folytatott munkát és együttműködést. Az intézkedések különböző típusú – többek között jogalkotási – lépéseken alapulhatnak, mint például a csalás gyanújának bejelentésére vonatkozó kötelezettségek, vagy az olyan nem jogalkotási intézkedések, mint az információcserét előnyben részesítő szervezetek vagy mechanizmusok létrehozása vagy támogatása, vagy a tudatosság növelése. A természetes személyek személyes adatainak kezelésével járó minden ilyen intézkedést az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel49 összhangban kell végrehajtani. Különösen a nem készpénzes fizetési eszközökkel kapcsolatos csalással és hamisításukkal kapcsolatos bűncselekmények megelőzését és az azok elleni küzdelmet szolgáló adattovábbításnak meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendeletben meghatározott követelményeknek, nevezetesen a kezelés jogszerű indokainak.

__________________

__________________

49 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

49 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19 a)  A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás minden formájával, köztük a kisebb összegűekkel szembeni nyomozás és büntetőeljárás különösen fontos ahhoz, hogy proaktívan küzdeni lehessen e jelenséggel szemben. A bejelentési kötelezettség, az információcsere és a statisztikai jelentések a csalárd tevékenységek feltárásának hatékony módját jelentik, különösen a hasonló, de külön vizsgált, kisebb pénzösszegeket érintő tevékenységek esetében. Elengedhetetlen, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalásra és hamisításra vonatkozó lényeges információkat időben továbbítsák a nemzeti pénzügyi információs egységeknek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a bűncselekményből származó pénzek mozgásának további elemzését és feltárását.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A nem készpénzes fizetési eszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás súlyos gazdasági és nem gazdasági következményekkel járhat az áldozatok számára. Amennyiben az ilyen csalás személyazonosság-lopással jár, a következményeket gyakran tovább súlyosbítja a jó hírnevet érő kár és a súlyos érzelmi károsodás. A tagállamoknak védelmi, támogatási és segítségnyújtási intézkedéseket kell elfogadniuk e következmények enyhítésére.

(20)  A nem készpénzes fizetési eszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás súlyos gazdasági és nem gazdasági következményekkel járhat az áldozatok számára. Amennyiben az ilyen csalás például személyazonosság-lopással jár, a következményeket gyakran tovább súlyosbítja a jó hírnevet, a szakmai hírnevet vagy a magánszemély hitelminősítését érő kár és a súlyos érzelmi károsodás. A tagállamoknak védelmi, támogatási és segítségnyújtási intézkedéseket kell elfogadniuk e következmények enyhítésére.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20 a)  Az áldozatok gyakran nem azonnal veszik észre, hogy csalás vagy hamisítás következtében kárt szenvedtek. Ez idő alatt az egymással összefüggő bűncselekmények láncolata beindulhat, ezzel is súlyosbítva az áldozatokra gyakorolt negatív következményeket.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos visszaélés áldozatává vált természetes személyek a 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv50 szerinti jogokkal rendelkeznek. A tagállamoknak az ilyen áldozatokat célzó védelmi, támogatási és segítségnyújtási intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyek építenek a 2012/29/EU irányelv által előírt intézkedésekre, de közvetlenebb választ adnak a személyazonosság-lopáshoz kapcsolódó csalások áldozatainak sajátos szükségleteire. Az ilyen intézkedések közé kell tartozniuk különösen a pénzügyi, gyakorlati és jogi kérdésekre vonatkozó pszichológiai támogatásnak és tanácsadásnak, valamint a rendelkezésre álló kártérítéshez igénybevételében való segítségnyújtásnak. Az ilyen bűncselekmények negatív következményeivel szembeni védelemre vonatkozó konkrét információkat és tanácsokat a jogi személyek számára is biztosítani kell.

(21)  A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos visszaélés áldozatává vált természetes személyek a 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv50 szerinti jogokkal rendelkeznek. A tagállamoknak az ilyen áldozatokat célzó védelmi, támogatási és segítségnyújtási intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyek építenek a 2012/29/EU irányelv által előírt intézkedésekre, de közvetlenebb választ adnak a személyazonosság-lopáshoz kapcsolódó csalások áldozatainak sajátos szükségleteire. Az ilyen intézkedések közé kell tartozniuk különösen a személyazonossággal kapcsolatos bűncselekmények és az áldozatok támogatásának különböző aspektusaival foglakozó, külön erre a célra létrehozott intézmények jegyzéke rendelkezésre bocsátásának, a pénzügyi, gyakorlati és jogi kérdésekre vonatkozó pszichológiai támogatásnak és tanácsadásnak, valamint a rendelkezésre álló kártérítéshez igénybevételében való segítségnyújtásnak. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy egységes nemzeti online információs eszközt hozzanak létre annak megkönnyítése érdekében, hogy az áldozatok segítséghez és támogatáshoz jussanak. Az ilyen bűncselekmények negatív következményeivel szembeni védelemre vonatkozó konkrét információkat és tanácsokat a jogi személyek számára is biztosítani kell.

__________________

__________________

50Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 57. o.).

50Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 57. o.).

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21 a)  Biztosítani kell a költségmentességhez való jogot a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás áldozatai, és közülük is legalább azok számára, akik nem rendelkeznek elegendő forrással a jogi segítségnyújtás megfizetéséhez. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy az anyagi helyzet vizsgálatával megállapítsák az említett erőforráshiányt, amelynek során minden lényeges és objektív tényezőt megfelelően számításba kell venni, ideértve az érintett személy jövedelmét, pénzügyi és családi helyzetét, a jogi segítségnyújtás költségeit és az adott tagállamon belüli életszínvonalat.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A tagállamoknak a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás megelőzésére szakpolitikákat, továbbá – tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok, és kutatási és oktatási programok révén – az ilyen bűncselekmények áldozatává válása kockázatának csökkentését célzó intézkedéseket kell kialakítaniuk vagy megerősíteniük.

(23)  A tagállamoknak a Bizottság segítségével a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás megelőzésére szakpolitikákat, továbbá – például tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok, csalárd gyakorlatokra példát hozó állandó online információs eszközök és kutatási és oktatási programok révén – az ilyen bűncselekmények áldozatává válása kockázatának csökkentését célzó intézkedéseket kell kialakítaniuk vagy megerősíteniük.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23 a)  Az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 14. cikkben említett egységesített uniós bejelentési űrlap kidolgozása tekintetében és a 16a. cikkel összhangban. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az ezen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozóan összehasonlítható adatokat szükséges gyűjteni. A megfelelő adatokat az illetékes szakosított uniós ügynökségek és szervek – például az Europol, valamint az ENISA – rendelkezésére kell bocsátani a feladataikkal és az információszükségleteikkel összhangban. A cél, hogy uniós szinten átfogóbb képet lehessen kapni a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás problémájáról, és ezáltal hatékonyabb válaszlépések kialakításához lehessen hozzájárulni. A tagállamoknak teljes mértékben ki kell használniuk az Europol felhatalmazását és kapacitását az érintett nyomozásokhoz való segítségnyújtásra és azok támogatására azáltal, hogy tájékoztatást adnak az Europol számára az elkövetők által alkalmazott elkövetési módokról, hogy az stratégiai elemzéseket és fenyegetésértékeléseket végezzen a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás tekintetében az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban52. A tájékoztatás lehetővé teheti a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések jobb megértését és támogathatja a Tanácsot és a Bizottságot a bűnözés elleni küzdelem uniós stratégiai és operatív prioritásainak meghatározásában, és e prioritások megvalósítási módjaiban.

(24)  Az ezen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozóan összehasonlítható adatokat szükséges gyűjteni. A megfelelő adatokat az illetékes szakosított uniós ügynökségek és szervek – például az Europol és a Bizottság – rendelkezésére kell bocsátani a feladataikkal és az információszükségleteikkel összhangban. A cél, hogy uniós szinten átfogóbb képet lehessen kapni a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás problémájáról, és ezáltal hatékonyabb válaszlépések kialakításához lehessen hozzájárulni. A tagállamoknak teljes mértékben ki kell használniuk az Europol felhatalmazását és kapacitását az érintett nyomozásokhoz való segítségnyújtásra és azok támogatására azáltal, hogy tájékoztatást adnak az Europol számára az elkövetők által alkalmazott elkövetési módokról, hogy az stratégiai elemzéseket és fenyegetésértékeléseket végezzen a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás tekintetében az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban52. A tájékoztatás lehetővé teheti a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések jobb megértését és támogathatja a Tanácsot és a Bizottságot a bűnözés elleni küzdelem uniós stratégiai és operatív prioritásainak meghatározásában, és e prioritások megvalósítási módjaiban.

_________________

_________________

52 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

52 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  A szervezett vagy nem szervezett bűnözés megelőzéséhez és az ellene folytatott küzdelemhez a tagállamokon belül szoros együttműködésre van szükség a rendőrség és a többi illetékes hatóság között, akár közvetlenül, akár az Europolon keresztül, különös hangsúlyt helyezve a bűncselekmények megelőzéséért és a bűnügyi nyomozásokért felelős hatóságok közötti információcsere javítására.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv szabályozási minimumokat állapít meg a bűncselekmények és szankciók meghatározása tekintetében a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás területén.

Ez az irányelv szabályozási minimumokat állapít meg a bűncselekmények és szankciók meghatározása tekintetében a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás területén. Elősegíti az ilyen bűncselekmények megelőzését, az áldozatokat segíti és támogatja, valamint az igazságügyi és más illetékes hatóságok közötti együttműködést javítja.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

fizetési eszközök csalárd felhasználása

a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök csalárd felhasználása

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendőek legyenek az alábbi cselekmények:

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy bűncselekményként büntetendők legyenek az alábbi cselekmények:

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  fizetési eszköz ellopása vagy más módon történő jogellenes eltulajdonítása;

a)  fizetési eszköz szándékos ellopása vagy más módon történő szándékos jogellenes eltulajdonítása;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  fizetési eszköz csalárd felhasználás céljából történő hamisítása vagy meghamisítása;

b)  fizetési eszköz csalárd felhasználás céljából történő szándékos hamisítása vagy meghamisítása;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  lopott vagy más módon jogellenesen eltulajdonított, továbbá a hamis vagy hamisított fizetési eszköz birtoklása, használatra való megszerzése, importálása, exportálása, eladása, szállítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele csalárd felhasználás érdekében,

c)  lopott vagy más módon jogellenesen eltulajdonított, továbbá a hamis vagy hamisított fizetési eszköz saját vagy más általi használatra való megszerzése, ideértve szándékosan elkövetett importálását, exportálását, eladását és szállítását, terjesztését csalárd felhasználás érdekében,

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a lopott vagy más módon jogellenesen eltulajdonított, illetve a hamis vagy hamisított fizetési eszköz birtoklása, ha a birtokos a megszerzés időpontjában tudatában van annak, hogy az eszköz bűncselekményből vagy abban való részvételből származik.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy bűncselekményként bűntetetendő legyen a pénz, a pénzbeli érték vagy virtuális fizetési eszköz átutalásának elkövetése vagy okozása abból a célból, hogy a bűncselekmény elkövetőjének vagy harmadik személynek abból jogellenes vagyoni előnye származzon az alábbi módszerekkel történő szándékos elkövetés esetén:

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy bűncselekményként bűntetetendő legyen a pénz, a pénzbeli érték vagy virtuális fizetési eszköz átutalásának elkövetése vagy másvalaki általi elvégeztetése abból a célból, hogy a bűncselekmény elkövetőjének vagy harmadik személynek abból jogellenes vagyoni előnye származzon, vagy harmadik személynek jogellenes vagyonvesztést okozzon az alábbi módszerekkel történő szándékos elkövetés esetén:

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a fizetési szolgáltatást használók hamis honlapokra való (át)irányítása.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a következő magatartások szándékos, csalárd céllal történő elkövetése bűncselekményként büntetendő legyen: készülék vagy eszköz, számítógépes adat vagy bármilyen más eszköz előállítása, használatra való megszerzése, importálása, exportálása, eladása, szállítása, terjesztése vagy más módon hozzáférhetővé tétele, amit arra terveztek vagy alakítottak át, hogy a 4. cikk a) vagy b) pontjában vagy az 5. cikkben említett bűncselekmények bármelyikét elkövessék.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy bűncselekményként büntetendő legyen valamely olyan készülék vagy eszköz, számítógépes adat vagy bármilyen más eszköz előállítása, saját célra vagy más személy részére történő beszerzése – ezen belül importja, exportja, eladása, szállítása és terjesztése vagy más módon való hozzáférhetővé tétele, amelyet kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy a 4. cikk a) vagy b) pontjában, illetve az 5. cikkben említett bűncselekmények bármelyikét elkövessék, legalábbis ha a fentiekre azzal a szándékkal került sor, hogy a készülékeket, eszközöket vagy adatokat felhasználják az említett cselekmények elkövetéséhez.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 3–6. cikkben említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete bűncselekménynek minősüljön.

(2)  A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a 3–6. cikkben említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete bűncselekménynek minősüljön.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 3–5. cikkben említett bűncselekmények szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amelynek felső tétele legalább három év.

(2)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 3–5. cikkben említett bűncselekmények szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amelynek felső tétele legalább négy év.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 6. cikkben említett bűncselekmények szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amelynek felső tétele legalább kettő év.

(3)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 6. cikkben említett bűncselekmények szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amelynek felső tétele legalább három év.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–5. cikkben említett bűncselekmények szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amelynek felső határa legalább öt év, amennyiben:

(4)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az alábbi körülményeket a 3–5. cikkben említett bűncselekmények tekintetében súlyosbító körülményeknek tekintsék, és e bűncselekményeket szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amelynek felső határa legalább öt év, amennyiben:

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azokat a 2008/841/IB kerethatározat értelmében vett bűnszervezet keretében követték el, függetlenül az e kerethatározatban meghatározott szankciótól;

a)  azokat a 2008/841/IB kerethatározat értelmében vett bűnszervezet keretében követték el, függetlenül az e kerethatározatban meghatározott szankciótól; vagy

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   legalább 20 000 euró értékű kiterjedt vagy jelentős kárt vagy összesített hasznot idéznek elő.

b)   kiterjedt vagy jelentős kárt idéznek elő. vagy

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  jelentős összesített haszonhoz vezettek.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 9. cikk (1) bekezdése alapján felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen sújtható, amely szankciókba beletartoznak a büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű pénzbeli szankciók vagy bírságok, és beletartozhatnak egyéb szankciók is, mint például:

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 9. cikk (1) bekezdése alapján felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen sújtható, amely szankciókba beletartoznak a büntetőjogi vagy nem büntetőjogi jellegű pénzbeli szankciók vagy bírságok vagy egyéb szankciók is, ideértve a következőket:

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  ideiglenes vagy tartós kizárás a közfinanszírozáshoz való hozzáférésből, beleértve a pályázati eljárásokat, a támogatásokat és a koncessziókat nemzeti és uniós szinten egyaránt;

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a bűncselekményt egészben vagy részben a területén követték el;

a)  a bűncselekményt egészben vagy részben a területén követték el; vagy

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az elkövető a tagállam állampolgára;

b)  az elkövető az adott tagállam állampolgára vagy szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van; vagy

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el; vagy

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a bűncselekményt az adott tagállam valamely állampolgára vagy olyan személy sérelmére követték el, akinek a szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van; vagy

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a bűncselekmény a területükön okoz kárt, beleértve a személyazonosság-lopásból eredő kárt.

c)  a bűncselekmény a területükön kárt okoz.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az Eurojustot, ha úgy döntenek, hogy a 3–7. cikkben említett, a területükön kívül elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan joghatóságot állapítanak meg;

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az elkövető a bűncselekmény elkövetésekor fizikailag jelen van a területükön, függetlenül attól, hogy a bűncselekményt a területükön található számítógépek vagy információs rendszer felhasználásával követték el;

a)  az elkövető a bűncselekmény elkövetésekor fizikailag jelen van a területükön, függetlenül attól, hogy a bűncselekményt a területükön található számítógép vagy információs rendszer felhasználásával követték el;

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a bűncselekményt a területükön található számítógépek vagy információs rendszer felhasználásával követték el, függetlenül attól, hogy az elkövető a bűncselekmény elkövetésekor fizikailag jelen van-e a területükön;

b)  a bűncselekményt a területükön található számítógép vagy információs rendszer felhasználásával követték el, függetlenül attól, hogy az elkövető a bűncselekmény elkövetésekor fizikailag jelen van-e a területükön;

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha úgy döntenek, hogy a 3–7. cikkben említett, a területükön kívül elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan további joghatóságot állapítanak meg, többek között amennyiben:

törölve

a)  az elkövető szokásos tartózkodási helye a területükön van;

 

b)  a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy hasznára követték el;

 

c)  a bűncselekményt az adott tagállam valamely állampolgára vagy olyan személy sérelmére követték el, akinek a szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van.

 

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben a 3–7. cikkben említett bűncselekmény egynél több tagállam joghatósága alá tartozik, az érintett tagállamok – azzal a céllal, hogy az eljárásokat egy tagállam folytassa le – egymással együttműködnek annak eldöntésében, hogy melyikük folytassa le az elkövetővel szembeni büntetőeljárást, figyelembe véve a ne bis in idem elvét. A 2009/948/JHA kerethatározat 12. cikkével összhangban a tagállamok joghatósági összeütközés vagy egyéb nehézségek esetén igénybe veszik az Eurojustot.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hatékony nyomozás

Hatékony nyomozás és együttműködés

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a szervezett bűnözés vagy egyéb súlyos bűncselekmények esetében alkalmazottakhoz hasonló hatékony nyomozási eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett bűncselekmények ügyében folytatott nyomozásért és büntetőeljárás lefolytatásáért felelős személyek, egységek vagy szolgálatok rendelkezésére.

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a szervezett bűnözéssel vagy egyéb súlyos bűncselekményekkel szemben alkalmazottakhoz hasonló, hatékony és az elkövetett bűncselekménnyel arányos nyomozási eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett bűncselekmények ügyében folytatott nyomozásért és büntetőeljárás lefolytatásáért felelős személyek, egységek vagy szolgálatok rendelkezésére.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden tagállam biztosítja, hogy megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat, valamint képzéseket bocsássanak rendelkezésre a 3–7. cikkben említett bűncselekmények kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ha a nemzeti jog szerint a természetes és jogi személyek kötelesek benyújtani a 3–7. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos információkat, akkor a tájékoztatást késedelem nélkül a nyomozásért vagy vádemelésért felelős hatóságok rendelkezésére bocsássák.

(2)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ha a nemzeti jog szerint a természetes és jogi személyek kötelesek legyenek benyújtani a 3–7. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos információkat, akkor a tájékoztatást késedelem nélkül a nyomozásért vagy vádemelésért felelős hatóságok rendelkezésére bocsássák, valamint hogy a fenti hatóságok felhatalmazást kapjanak arra, hogy együttműködjenek más nemzeti hatóságokkal és a többi tagállam hasonló szerveivel.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a 3–7. cikkben említett bűncselekményekre vonatkozó információ cseréjének céljából gondoskodnak arról, hogy a saját nemzeti operatív kapcsolattartó pontjuk a hét minden napján 24 órában rendelkezésre álljon. A tagállamok olyan eljárásokról is gondoskodnak, amelyek révén a sürgős segítségkérésekkel késedelem nélkül foglalkoznak, és az illetékes hatóság a segítségkérés kézhezvételétől számított nyolc órán belül válaszol arra, legalább azt jelezve, hogy fog-e segítséget nyújtani, valamint hogy ezt milyen formában és várhatóan mikor teszi. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az operatív kapcsolattartó pontok meglevő hálózatát használják.

(1)  A tagállamok a 3–7. cikkben említett bűncselekményekre vonatkozó információ cseréjének céljából gondoskodnak arról, hogy a saját nemzeti operatív kapcsolattartó pontjuk a hét minden napján 24 órában rendelkezésre álljon. A tagállamok olyan eljárásokról is gondoskodnak, amelyek révén a sürgős segítségkérésekkel késedelem nélkül foglalkoznak, és az illetékes hatóság a segítségkérés kézhezvételétől számított két órán belül válaszol arra, legalább azt jelezve, hogy fog-e segítséget nyújtani, valamint hogy ezt milyen formában és várhatóan mikor teszi. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az operatív kapcsolattartó pontok meglevő hálózatát használják.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az Europolt és az Eurojustot az (1) bekezdésben említett kijelölt kapcsolattartó pontjukról. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.

(2)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az Europolt és az Eurojustot az (1) bekezdésben említett kijelölt kapcsolattartó pontjukról és szükség esetén frissítik ezt az információt. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a)  Nagyon sürgős és súlyos, két vagy annál több tagállamot érintő esetben a tagállamoknak tájékoztatniuk kell az Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központját. Az Europolnak elő kell segítenie az új csalárd gyakorlatok azonosítására szolgáló riasztási rendszer létrehozását.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az e cikkben említett adatok kezelése során az illetékes hatóságoknak be kell tartaniuk az alkalmazandó uniós adatvédelmi szabályokat.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő jelentéstételi csatornák álljanak rendelkezésre annak elősegítéséhez, hogy a bűnüldöző és az egyéb illetékes nemzeti hatóságoknak indokolatlan késedelem nélkül be lehessen jelenteni a 3–7. cikkben említett bűncselekményeket.

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő jelentéstételi csatornák, többek között biztonságos nemzeti online csalásbejelentő platformok álljanak rendelkezésre annak elősegítéséhez, hogy a bűnüldöző hatóságoknak, a pénzügyi információs egységeknek és az egyéb illetékes nemzeti hatóságoknak indokolatlan késedelem nélkül be lehessen jelenteni a 3–7. cikkben említett bűncselekményeket.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Unión belüli bejelentési gyakorlatok összehangolása érdekében a Bizottság kidolgozza az egységes uniós bejelentési űrlapot létrehozó végrehajtási jogi aktust, amely alapul szolgál a tagállamok számára. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 16a. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy a területükön működő pénzintézeteket és más jogi személyeket ösztönözzék a csalás gyanújának késedelem nélküli bejelentésére a bűnüldöző és egyéb illetékes hatóságokhoz a 3–7. cikkben említett bűncselekmények felderítése, megelőzése, nyomozása vagy üldözése céljából.

(2)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a pénzintézetek indokolatlan késedelem nélkül bejelentsék a csalás gyanúját a bűnüldöző hatóságoknak, a pénzügyi információs egységeknek és egyéb illetékes hatóságoknak a 3–7. cikkben említett bűncselekmények felderítése, megelőzése, nyomozása vagy üldözése céljából.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak ösztönzése érdekében, hogy a területükön működő más jogi személyek indokolatlan késedelem nélkül bejelentsék a csalás gyanúját a bűnüldöző hatóságoknak, a pénzügyi információs egységeknek és egyéb illetékes hatóságoknak a 3–7. cikkben említett bűncselekmények felderítése, megelőzése, nyomozása vagy üldözése céljából.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3–7. cikk szerinti, személyes adatokkal való visszaélés révén elkövetett bűncselekmények áldozatai a bűncselekmények hátrányos következményeivel szembeni védekezés módjára vonatkozó tájékoztatást és tanácsadást kapjanak, különösen jó hírnevük csorbulása tekintetében.

(1)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3–7. cikk szerinti, személyes adatokkal való visszaélés révén elkövetett bűncselekmények áldozatai a bűncselekmények hátrányos következményeivel szembeni védekezés módjára vonatkozó tájékoztatást és tanácsadást kapjanak, különösen jó hírnevük vagy hitelminősítésük csorbulása, valamint az anyagi következmények tekintetében, ideértve a bűncselekmény következtében elszenvedett kár megtérítéséhez fűződő jogot.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy azok a természetes és jogi személyek, akik a 3–7. cikk szerinti, személyes adatokkal való visszaéléssel elkövetett bűncselekmények áldozatai, megkapják azon intézmények jegyzékét, amelyek kifejezetten a személyazonossággal kapcsolatos bűncselekmények különböző aspektusaival és a segítségnyújtással foglalkoznak.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A tagállamokat arra ösztönzik, hogy hozzanak létre egységes nemzeti online információs eszközöket annak érdekében, hogy megkönnyítsék a segítséghez és támogatáshoz való hozzáférést azon természetes és jogi személyek számára, akik a 3–7. cikkben említett, személyes adatokkal való visszaéléssel elkövetett bűncselekmények sértettjei.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy költségmentességet biztosítanak azon természetes személyek számára, akik a 3–7. cikk szerinti, személyes adatokkal való visszaélés révén elkövetett bűncselekmények áldozataivá váltak, de legalább azoknak, akik nem rendelkeznek kellő erőforrással ahhoz, hogy megfizethessék a jogi segítségnyújtást. A tagállamok az anyagi helyzet vizsgálatát használhatják annak megállapításához, hogy a természetes személyek jogosultak-e költségmentességre.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 3–7. cikke szerinti bűncselekményeknek áldozatául vált jogi személyek az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvételtől kezdve indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjanak:

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv 3–7. cikke szerinti bűncselekményeknek áldozatául vált természetes és jogi személyek az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvételtől kezdve indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjanak:

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az üggyel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés jogáról;

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok, többek között az interneten keresztül, megteszik azon megfelelő intézkedéseket – például tájékoztató és felvilágosító kampányok, kutatási és oktatási programok révén, adott esetben az érdekelt felekkel együttműködve –, amelyek célja általában a csalás csökkentése, a felvilágosítás, és a csalás áldozatává válás kockázatának csökkentése.

(1)  A tagállamok, többek között az interneten keresztül, megteszik azon megfelelő intézkedéseket – például tájékoztató és felvilágosító kampányok, kutatási és oktatási programok révén, adott esetben az érdekelt felekkel együttműködve –, amelyek célja általában a csalás és különösen a számítógépes és informatikai rendszerek révén elkövetett csalások csökkentése, a felvilágosítás, és a csalás áldozatává válás kockázatának csökkentése, különösen a kiszolgáltatott, például idős és fiatal személyek esetében. A Bizottság segíti a tagállamokat az ilyen kampányok rendszeres végrehajtásában. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen kampányokhoz elegendő forrás álljon rendelkezésre.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett tájékoztató kampányok részeként kifejlesztenek és naprakészen tartanak a 3–7. cikkben említett csalárd gyakorlatokra vonatkozó gyakorlati példákkal szolgáló, könnyen érthető formátumú állandó online információs eszközt. Ez az eszköz kapcsolódhat a 15. cikk (1b) bekezdésében említett egységes online információs eszközhöz, vagy annak részét képezheti.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

A bizottsági eljárás

 

(1)   A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják egy olyan rendszer meglétét, amely rögzíti, előállítja és rendelkezésre bocsátja a 3–7. cikkben említett bűncselekményekre vonatkozó, a bejelentési, nyomozati és bírósági szakaszokra vonatkozó statisztikai adatokat.

(2)  A tagállamok biztosítják egy olyan rendszer meglétét, amely rögzíti, előállítja és rendelkezésre bocsátja a 3–7. cikkben említett bűncselekményekre vonatkozó, a bejelentési, nyomozati és bírósági szakaszokra vonatkozó anonimizált statisztikai adatokat.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (2) bekezdésben említett statisztikai adatoknak legalább a 3–7. cikkben említett, a tagállamoknak bejelentett bűncselekmények számára, a vizsgált esetek számára, a 3–7. cikkben említett bűncselekmények miatt büntetőeljárás alá vont és elítélt személyek számára vonatkozó adatokra, valamint az ezen bűncselekményeket érintő bejelentési, vizsgálati és bírósági szakaszok lefolyásával kapcsolatos adatokra kell kiterjedniük.

(3)  A (2) bekezdésben említett anonimizált statisztikai adatoknak legalább a 3–7. cikkben említett, a tagállamoknak bejelentett bűncselekmények számára, a vizsgált esetek számára, a 3–7. cikkben említett bűncselekmények miatt büntetőeljárás alá vont és elítélt személyek számára vonatkozó adatokra, a csalásban részt vevő személyek számára és a csalás által okozott károk mértékére, valamint az ezen bűncselekményeket érintő bejelentési, vizsgálati és bírósági szakaszok lefolyásával kapcsolatos adatokra kell kiterjedniük.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [a hatálybalépést követő 24 hónapon belül] megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [a hatálybalépést követő 12 hónapon belül] megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság [a hatálybalépést követő legkésőbb 96 hónapon belül] elvégzi a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló ezen irányelv értékelését, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2)  A Bizottság [a hatálybalépést követő legkésőbb 48 hónapon belül] elvégzi a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló ezen irányelv értékelését, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.


INDOKOLÁS

A digitalizáció átalakítja a fizetési módokat. A készpénz-helyettesítő fizetési módok alkalmazása egyre gyakoribbá válik. Az ilyen ügyletek száma az elmúlt öt évben 24%-kal nőtt. Azonban ez a feltörekvő piac a bűnözők számára is vonzó: 2013-ban az egységes európai fizetési térségben (SEPA) kibocsátott kártyákkal elkövetett csalások összértéke elérte az 1,44 milliárd eurót. Ez az arány 2011 és 2013 között 23%-kal nőtt.

A kártyák nem az egyetlen készpénz-helyettesítő fizetési eszközök: ilyenek a közvetlen beszedési és mobil fizetési formák is. Uniós szinten nem állnak rendelkezésre átfogó statisztikák a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos csalásokról. A Bizottság becslése szerint a kár értéke évente két milliárd euró, és ebbe nincs beleszámolva a rendelkezésre álló összes fizetési eszköz.

Az online csalások (pl. a hitelkártya-adatok ellopása) gyakran határokon átnyúló dimenzióval rendelkeznek. Az elkövető és az áldozat nem szükségszerűen ugyanabban az országban él, ami komoly kihívás elé állítja a bűnüldöző hatóságokat.

A jelenlegi, 2001/413/IB tanácsi kerethatározat 2001-re nyúlik vissza. A hatályos szabályok nem szabályozzák kielégítően az új technológiai fejleményekkel, például a virtuális valutákkal kapcsolatos kérdéseket. A Bizottság ezért az operatív akadályok felszámolása és a nem készpénzes csalások megelőzése érdekében javaslatot tett a jogi keret aktualizálására. Ez a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló irányelvjavaslat fontos lépés az uniós büntetőjognak a Lisszaboni Szerződéshez való igazítása szemszögéből is. Az Európai Parlament társjogalkotóként fontos szerepet játszik majd az irányelv elfogadásában.

A Bizottság a hatásvizsgálatban és az irányelvre vonatkozó javaslatban több érvet is felsorakoztatott az aktualizálás mellett. A bűncselekmények körének kiterjesztése – ideértve a virtuális fizetőeszközökön keresztül megvalósuló ügyleteket, valamint az új online bűncselekmények büntethetőségének és a legmagasabb büntetési tételek bevezetését –, a joghatóság alkalmazási körének tisztázása, valamint a számítástechnikai bűncselekmények áldozatai jogainak biztosítására, a csalások megelőzésére és az igazságszolgáltatási együttműködés javítására vonatkozó rendelkezések egyaránt meggyőzőnek tűnnek.

A javaslat megerősítése érdekében az előadó a jelentéstervezetben a bizottsági javaslat néhány módosítását javasolja, többek között:

– A nem készpénzes csalások áldozatainak nyújtott támogatás megerősítése, mivel a csalás következményeit gyakran súlyosbítja a hírnév romlása, a hitelminősítés romlása vagy súlyos érzelmi kár.

– A bűncselekmények bejelentésének megkönnyítése, beleértve biztonságos nemzeti online csalásbejelentő rendszerek létrehozását.

– Az Eurojust és az Europol szorosabb bevonása az információcserébe.

– Az internetes és számítógépes csalások elleni célzottabb megelőző rendelkezések.

– Rövidebb átültetési időszak és a Bizottság kötelezése arra, hogy négy év elteltével végezze el az irányelv értékelését.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem

Hivatkozások

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Benyújtás dátuma

6.9.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 20.Jogi nyilatkozat