Procedūra : 2017/0226(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0276/2018

Pateikti tekstai :

A8-0276/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0194

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 864kWORD 97k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0489),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0311/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į kitas nuomones, kurias pateikė Čekijos Respublikos Atstovų Rūmai, Čekijos Respublikos Senatas ir Ispanijos Karalystės Generaliniai Rūmai, dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0276/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR44 turi būti atnaujintas ir papildytas naujomis nuostatomis dėl nusikalstamų veikų, sankcijų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

(3)  Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR44 turi būti atnaujintas ir papildytas siekiant įtraukti naujas nuostatas dėl nusikalstamų veikų, visų pirma susijusių su kompiuteriniu sukčiavimu, sankcijų, prevencijos, pagalbos nukentėjusiesiems ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo;

__________________

__________________

44 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL L 149, 2001 6 2, p. 1).

44 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL L 149, 2001 6 2, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  didelės valstybių narių įstatymų dėl sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo spragos ir skirtumai gali trukdyti kovoti su šios rūšies nusikaltimais, taip pat su kitais sunkiais ir organizuotais nusikaltimais, kurie yra susiję su minėtais nusikaltimais arba kuriems jais sudaromos sąlygos, be to, minėtos spragos ir skirtumai gali apsunkti veiksmingą policijos ir teisminį bendradarbiavimą šioje srityje;

(4)  didelės valstybių narių įstatymų dėl sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo spragos ir skirtumai trukdo užkirsti kelią šios rūšies nusikaltimams ir kitiems sunkiems ir organizuotiems nusikaltimams, kurie yra susiję su minėtais nusikaltimais arba kuriems jais sudaromos sąlygos, juos nustatyti ir bausti už juos, be to, minėtos spragos ir skirtumai apsunkina veiksmingą policijos ir teisminį bendradarbiavimą šioje srityje ir tai daro tiesioginį poveikį piliečių saugumui;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  naudojant naujų rūšių mokėjimo priemones vartotojams suteikiama naujų galimybių, bet kartu dėl jų atsiranda daugiau galimybių sukčiauti. Sukčiavimu naudojamasi ne tik siekiant finansuoti nusikalstamas grupes, jis taip pat trukdo plėtotis bendrajai skaitmeninei rinkai, o piliečiai rečiau perka internetu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant užtikrinti, kad valstybės narės šią direktyvą taikytų nuosekliai, svarbu nustatyti bendras šios srities terminų apibrėžtis. Reikia apibrėžti naujų rūšių mokėjimo priemones, kaip antai elektroninius pinigus ir virtualiąsias valiutas;

(7)  siekiant užtikrinti, kad valstybės narės šią direktyvą taikytų nuosekliai ir kad kompetentingoms institucijoms būtų lengviau keistis informacija ir bendradarbiauti, svarbu nustatyti bendras šios srities terminų apibrėžtis. Reikia apibrėžti naujų rūšių mokėjimo priemones, kaip antai elektroninius pinigus ir virtualiąsias valiutas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  suklastotos sąskaitos faktūros, su kuriomis galima gauti mokėjimo duomenis, turėtų būti laikomos mėginimu neteisėtai pasisavinti lėšas, kaip nurodyta šios direktyvos 4 straipsnyje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  užtikrinant apsaugą nuo sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis labai svarbios veiksmingos ir efektyvios baudžiamosios teisės priemonės. Visų pirma būtinos bendros baudžiamosios teisės nuostatos dėl nusikalstamų veiksmų elementų, kurie padeda arba leidžia pasirengti faktiškai naudoti mokėjimo priemones sukčiaujant. Todėl toks elgesys kaip mokėjimo priemonių rinkimas ir laikymas (pvz., jų duomenų vagystė ar neteisėtas duomenų nuskaitymas) turint ketinimų sukčiauti ir jų platinimas (pvz., kredito kortelių informacijos pardavimas internete) pats savaime turėtų būti laikomas nusikalstama veika, net jei jis tiesiogiai nesusijęs su faktiniu mokėjimo priemonių naudojimu sukčiaujant. Taigi nusikalstamais veiksmais turėtų būti laikomi ir atvejai, kai mokėjimo priemonės laikomos, įsigyjamos ar platinamos, nors jos nebūtinai naudojamos sukčiaujant, tačiau pažeidėjas žino, kad tokios galimybės esama (dolus eventualis). Šia direktyva nenustatomos sankcijos už teisėtą mokėjimo priemonių naudojimą, įskaitant naudojimą inovatyvioms mokėjimo paslaugoms, kaip antai „fintech“ bendrovių paprastai siūlomoms paslaugoms, taip pat už naudojimą, susijusį su tokių paslaugų teikimu;

(9)  užtikrinant apsaugą nuo sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis labai svarbios veiksmingos ir efektyvios baudžiamosios teisės priemonės. Visų pirma būtinos bendros baudžiamosios teisės nuostatos dėl nusikalstamų veiksmų elementų, kurie padeda arba leidžia pasirengti faktiškai naudoti mokėjimo priemones sukčiaujant. Todėl toks elgesys kaip mokėjimo priemonių rinkimas (pvz., jų duomenų vagystė ar neteisėtas duomenų nuskaitymas) turint ketinimų sukčiauti ir jų platinimas (pvz., kredito kortelių informacijos pardavimas internete) pats savaime turėtų būti laikomas nusikalstama veika, net jei jis tiesiogiai nesusijęs su faktiniu mokėjimo priemonių naudojimu sukčiaujant. Taigi nusikalstamais veiksmais turėtų būti laikomi ir atvejai, kai mokėjimo priemonės įsigyjamos ar platinamos, nors jos nebūtinai naudojamos sukčiaujant, tačiau pažeidėjas žino, kad tokios galimybės esama (dolus eventualis). Turėtų būti įtrauktas ir pavogtos ar kitaip neteisėtai pasisavintos, taip pat suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės laikymas, jeigu ją turintis asmuo jos gavimo metu žino, kad tokia priemonė yra gauta iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikloje. Šia direktyva nenustatomos sankcijos už teisėtą mokėjimo priemonių naudojimą, įskaitant naudojimą inovatyvioms mokėjimo paslaugoms, kaip antai „fintech“ bendrovių paprastai siūlomoms paslaugoms, taip pat už naudojimą, susijusį su tokių paslaugų teikimu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  visoje Sąjungoje už sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą skiriamos sankcijos ir bausmės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(10)  visoje Sąjungoje už sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą skiriamos sankcijos ir bausmės, siekiant panaikinti norą užsiimti tokio pobūdžio sukčiavimu ir užkirsti kelią panašiai nusikalstamai veikai, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Ši direktyva neužkerta kelio valstybėms narėms taikyti griežtesnes taisykles ir sankcijas už sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tikslinga nustatyti griežtesnes sankcijas tais atvejais, kai nusikaltimą padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR45, arba kai nusikaltimas yra didelio masto ir todėl nukentėjusiesiems padaroma didelė ar reikšminga žala arba bendra pažeidėjo gauta nauda yra ne mažesnė kaip 20 000 EUR;

(11)  tikslinga nustatyti griežtesnes sankcijas tais atvejais, kai nusikaltimą padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR45, arba kai nusikaltimas yra didelio masto ir todėl nukentėjusiesiems padaroma didelė ar reikšminga žala; tai, kad nusikalstama veika susijusi su didele gauta finansine nauda ar dideliu nukentėjusių asmenų skaičiumi, turėtų būti laikoma sunkinančiomis aplinkybėmis.

__________________

__________________

45 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

45 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  jurisdikcijos taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad dėl šioje direktyvoje nustatytų nusikalstamų veikų būtų vykdomas veiksmingas baudžiamasis persekiojimas. Paprastai nusikalstamos veikos geriausiai tiriamos pagal tos šalies, kurioje jos padaromos, baudžiamojo teisingumo sistemą. Todėl valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją dėl jų teritorijoje padaromų nusikalstamų veikų, dėl jų piliečių padaromų nusikalstamų veikų ir dėl nusikalstamų veikų, kuriomis padaroma žala jų teritorijoje;

(12)  jurisdikcijos taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad dėl šioje direktyvoje nustatytų nusikalstamų veikų būtų pagal aiškius kriterijus vykdomas veiksmingas baudžiamasis persekiojimas. Paprastai nusikalstamos veikos geriausiai tiriamos pagal tos šalies, kurioje jos padaromos, baudžiamojo teisingumo sistemą. Todėl valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją dėl jų teritorijoje padaromų nusikalstamų veikų, dėl jų piliečių padaromų nusikalstamų veikų ir dėl nusikalstamų veikų, kuriomis padaroma žala jų teritorijoje. Jei nusikalstama veika priklauso daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikcijai, atitinkamos valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad, atsižvelgdamos į ne bis in idem principu, nuspręstų, kuri iš jų tirs šią bylą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų galėti kreiptis į Eurojustą, kad palengvintų savo teisminių institucijų bendradarbiavimą ir jų veiksmų koordinavimą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  atsižvelgiant į tai, kad norint veiksmingai tirti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo atvejus būtinos specialios priemonės, taip pat į tai, kad šios priemonės yra svarbios veiksmingam tarptautiniam nacionalinių institucijų bendradarbiavimui, visų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų galėti tirdamos tokias nusikalstamas veikas naudotis tyrimo priemonėmis, kurios paprastai yra naudojamos su organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusioms byloms tirti. Atsižvelgiant į proporcingumo principą, tokių priemonių naudojimas pagal nacionalinę teisę turėtų būti proporcingas tiriamų nusikalstamų veikų pobūdžiui ir sunkumui. Be to, teisėsaugos institucijos ir kitos kompetentingos institucijos turėtų laiku gauti aktualią informaciją, kad galėtų tirti šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas ir vykdyti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą;

(15)  atsižvelgiant į tai, kad norint veiksmingai tirti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo atvejus būtinos specialios priemonės, taip pat į tai, kad šios priemonės yra svarbios veiksmingam tarptautiniam nacionalinių institucijų bendradarbiavimui, visų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų galėti tirdamos tokias nusikalstamas veikas naudotis tinkamomis tyrimo priemonėmis. Atsižvelgiant į proporcingumo principą, tokių priemonių naudojimas pagal nacionalinę teisę turėtų būti proporcingas tiriamų nusikalstamų veikų pobūdžiui ir sunkumui. Be to, teisėsaugos institucijos ir kitos kompetentingos institucijos turėtų laiku gauti aktualią informaciją, kad galėtų tirti šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas ir vykdyti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą. Kad kompetentingos institucijos galėtų tinkamai tirti šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas ir vykdyti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą, joms turėtų būti skiriama pakankamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  dėl šioje direktyvoje nustatytų nusikalstamų veiksmų tarpvalstybinio pobūdžio reikia griežtų koordinuojamų atsakomųjų veiksmų ir bendradarbiavimo valstybėse narėse ir tarp jų. Todėl turėtų būti veiksmingai naudojamos turimos bendradarbiavimo priemonės ir ištekliai, pvz., abipusis pripažinimas ir teisinė pagalba, susiję su nusikalstamomis veikomis, kurioms taikoma ši direktyva, nepaisant sankcijų ribų, numatytų nacionalinėje teisėje už šias nusikalstamas veikas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  dažnai nusikalstamos veiklos pagrindą sudaro incidentai, apie kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/114846 turėtų būti pranešama atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Apie nusikalstamą tokių incidentų pobūdį galima įtarti, net jeigu iš pradžių nėra pakankamai aiškių nusikalstamos veikos įrodymų. Todėl reikėtų skatinti, kad esminių paslaugų operatoriai ir skaitmeninių paslaugų teikėjai ataskaitomis, kurias privalo teikti pagal Direktyvą (ES) 2016/1148, dalytųsi su teisėsaugos institucijomis, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ir visapusiškai reaguoti ir kad nusikalstamas veikas būtų lengviau susieti su jų vykdytojais, o pačius vykdytojus patraukti atsakomybėn už jų veiksmus. Tam, kad būtų skatinama saugi ir atsparesnė aplinka, teisėsaugos institucijoms visų pirma turi būti sistemingai pranešama apie įtariamus sunkius nusikalstamus incidentus. Be to, kai tinkama, teisėsaugos tyrimuose turėtų dalyvauti ir pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 9 straipsnį įsteigta reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnyba, kad teiktų nacionaliniu lygmeniu tinkama laikomą informaciją ir ekspertines žinias apie informacines sistemas;

(16)  dažnai nusikalstamos veiklos pagrindą sudaro incidentai, apie kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/114846 turėtų būti pranešama atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Apie nusikalstamą tokių incidentų pobūdį galima įtarti, net jeigu iš pradžių nėra pakankamai aiškių nusikalstamos veikos įrodymų. Todėl esminių paslaugų operatoriai ir skaitmeninių paslaugų teikėjai ataskaitomis, kurias privalo teikti pagal Direktyvą (ES) 2016/1148, turėtų dalytis su teisėsaugos institucijomis ir finansinės žvalgybos padaliniais, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ir visapusiškai reaguoti ir kad nusikalstamas veikas būtų lengviau susieti su jų vykdytojais, o pačius vykdytojus patraukti atsakomybėn už jų veiksmus. Tam, kad būtų skatinama saugi ir atsparesnė aplinka, teisėsaugos institucijoms visų pirma turi būti sistemingai pranešama apie įtariamus sunkius nusikalstamus incidentus. Be to, kai tinkama, teisėsaugos tyrimuose turėtų dalyvauti ir pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 9 straipsnį įsteigta reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnyba, kad teiktų nacionaliniu lygmeniu tinkama laikomą informaciją ir ekspertines žinias apie informacines sistemas;

__________________

__________________

46 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

46 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/236647 96 straipsnyje apibrėžti dideli saugumo incidentai gali būti nusikalstamos kilmės. Kai tinkama, mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami su teisėsaugos institucijomis dalytis ataskaitomis, kurias pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 privalo teikti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai;

(17)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/236647 96 straipsnyje apibrėžti dideli saugumo incidentai gali būti nusikalstamos kilmės. Kai tinkama, mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami su teisėsaugos institucijomis ir finansinės žvalgybos padaliniais dalytis ataskaitomis, kurias pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 privalo teikti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai;

__________________

__________________

47 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

47 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  tirdamos nusikaltimus nacionalinės teisėsaugos institucijos turi galimybę naudotis keliomis Sąjungos lygmens keitimosi informacija priemonėmis ir mechanizmais. Siekiant palengvinti ir paspartinti nacionalinių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad būtų naudojamasi visomis minėtų priemonių ir mechanizmų teikiamomis galimybėmis, šia direktyva turėtų būti didinama Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/413/TVR numatytų kontaktinių centrų svarba. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamu kontaktinių centrų tinklu, pavyzdžiui, sukurtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/40/ES48, bet nebūtinai juo. Šie kontaktiniai centrai turėtų teikti veiksmingą pagalbą, pvz., lengvinti keitimąsi aktualia informacija arba teikti technines konsultacijas ar teisinę informaciją. Siekiant užtikrinti sklandų tinklo veikimą, kiekvienas kontaktinis centras turėtų turėti galimybę skubiai susisiekti su kitos valstybės narės kontaktiniu centru. Atsižvelgiant į šios srities nusikaltimų tarpvalstybinio aspekto reikšmę ir ypač į elektroniniams įrodymams būdingą nepastovumą, valstybės narės turėtų būti pajėgios greitai reaguoti į skubias šiam tinklui priklausančių kontaktinių centrų užklausas ir atsakymą pateikti per aštuonias valandas;

(18)  tirdamos nusikaltimus nacionalinės teisėsaugos institucijos turi galimybę naudotis keliomis Sąjungos lygmens keitimosi informacija priemonėmis ir mechanizmais. Siekiant palengvinti ir paspartinti nacionalinių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad būtų naudojamasi visomis minėtų priemonių ir mechanizmų teikiamomis galimybėmis, šia direktyva turėtų būti didinama Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/413/TVR numatytų kontaktinių centrų svarba. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamu kontaktinių centrų tinklu, pavyzdžiui, sukurtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/40/ES48, bet nebūtinai juo. Šie kontaktiniai centrai turėtų teikti veiksmingą pagalbą, pvz., lengvinti keitimąsi aktualia informacija arba teikti technines konsultacijas ar teisinę informaciją. Siekiant užtikrinti sklandų tinklo veikimą, kiekvienas kontaktinis centras turėtų turėti galimybę skubiai susisiekti su kitos valstybės narės kontaktiniu centru. Atsižvelgiant į šios srities nusikaltimų tarpvalstybinio aspekto reikšmę ir ypač į elektroniniams įrodymams būdingą nepastovumą, valstybės narės turėtų būti pajėgios greitai reaguoti į skubias šiam tinklui priklausančių kontaktinių centrų užklausas ir atsakymą pateikti per dvi valandas nuo užklausos gavimo, bent nurodydamos, ar į užklausą bus atsakyta, kokia forma ir apytiksliai per kiek laiko bus pateiktas atsakymas. Ypatingos skubos ir svarbos atvejais, valstybės narės turėtų informuoti Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą;

__________________

__________________

48 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8).

48 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant kovoti su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu labai svarbu, kad apie nusikaltimus valdžios institucijoms būtų pranešama nepagrįstai nedelsiant, nes dažnai būtent nuo tokių pranešimų ir pradedami nusikalstamų veikų tyrimai. Reikėtų imtis priemonių siekiant fizinius ir juridinius asmenis, visų pirma finansų įstaigas, paskatinti teikti pranešimus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms. Šios priemonės galėtų būti grindžiamos įvairių rūšių veiksmais – tiek teisėkūros (pvz., prievolės pranešti apie įtariamą sukčiavimą nustatymas), tiek ne teisėkūros (pvz., organizacijų ar mechanizmų, padedančių keistis informacija ar ugdyti sąmoningumą, sukūrimas ar rėmimas). Visos su fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymu susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/67949. Visų pirma, bet koks informacijos perdavimas, atliekamas siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, susijusioms su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, ir su jomis kovoti, turėtų atitikti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytus reikalavimus, visų pirma dėl teisėto duomenų tvarkymo pagrindo;

(19)  siekiant kovoti su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu labai svarbu, kad apie nusikaltimus valdžios institucijoms būtų pranešama nepagrįstai nedelsiant, nes dažnai būtent nuo tokių pranešimų ir pradedami nusikalstamų veikų tyrimai. Reikėtų imtis priemonių siekiant fizinius ir juridinius asmenis, visų pirma finansų įstaigas, paskatinti teikti pranešimus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms ir jos, be kita ko, turėtų apimti veiksmingos ir saugios nacionalinių internetinių pranešimų apie sukčiavimą sistemos diegimą, kad būtų sudarytos sąlygos skubiai pranešti apie nusikaltimą. Standartinių pranešimų šablonų naudojimas Sąjungos lygmeniu leistų geriau išanalizuoti grėsmes ir palengvinti nacionalinių kompetentingų institucijų darbą ir bendradarbiavimą. Priemonės galėtų būti grindžiamos įvairių rūšių veiksmais – tiek teisėkūros (pvz., prievolės pranešti apie įtariamą sukčiavimą nustatymas), tiek ne teisėkūros (pvz., organizacijų ar mechanizmų, padedančių keistis informacija ar ugdyti sąmoningumą, sukūrimas ar rėmimas). Visos su fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymu susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/67949. Visų pirma, bet koks informacijos perdavimas, atliekamas siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, susijusioms su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, ir su jomis kovoti, turėtų atitikti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytus reikalavimus, visų pirma dėl teisėto duomenų tvarkymo pagrindo;

__________________

__________________

49 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

49 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  labai svarbu tirti visų rūšių sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, įskaitant ir sukčiavimą mažomis pinigų sumomis, ir jų klastojimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už šias veikas, siekiant aktyviai kovoti su šiuo reiškiniu. Pareiga pranešti, keitimasis informacija ir statistinės ataskaitos – tai veiksmingi būdai nustatyti sukčiavimo veiklą, ypač panašią veiklą, kurioje naudojamos mažos pinigų sumos, jei vertinama atskirai. Taip pat labai svarbu, kad reikiama informacija apie sukčiavimą negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimą būtų laiku perduodama nacionaliniams finansinės žvalgybos padaliniams, kad būtų galima atlikti tolesnę analizę ir nustatyti nusikalstamus lėšų srautus.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas jo aukoms gali turėti sunkių ekonominių ir neekonominių padarinių. Kai toks sukčiavimas yra susijęs su tapatybės vagyste, jo padariniai dažnai būna dar sunkesni, nes nukenčia reputacija ir patiriama didelė emocinė žala. Šiems padariniams sušvelninti valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos, paramos ir apsaugos priemones;

(20)  sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas jo aukoms gali turėti sunkių ekonominių ir neekonominių padarinių. Kai toks sukčiavimas, pavyzdžiui, yra susijęs su tapatybės vagyste, jo padariniai dažnai būna dar sunkesni, nes nukenčia reputacija, padaroma profesinė žala, žala asmens kredito reitingams ir patiriama didelė emocinė žala. Šiems padariniams sušvelninti valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos, paramos ir apsaugos priemones;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  dažnai gana ilgai užtrunka, kol nukentėjusieji sužino, kad patyrė nuostolių nuo sukčiavimo ir klastojimo nusikalstamų veikų. Per šį laikotarpį galėtų būti vykdoma tarpusavyje susijusių nusikaltimų seka, taigi pasekmės nukentėjusiesiems gali būti dar blogesnės;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  nuo sukčiavimo, susijusio su negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, nukentėjusių fizinių asmenų teisės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/29/ES50. Valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos ir paramos tokiems asmenims priemones, kurios būtų grindžiamos Direktyva 2012/29/ES nustatytomis priemonėmis, tačiau būtų labiau pritaikytos prie specifinių nukentėjusiųjų nuo sukčiavimo pavogus tapatybę poreikių. Šios priemonės pirmiausia turėtų apimti specialią psichologinę pagalbą ir konsultacijas finansiniais, praktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat pagalbą siekiant gauti priklausančią kompensaciją. Specifinė informacija ir konsultacijos, kaip apsisaugoti nuo tokių nusikaltimų neigiamų padarinių, turėtų būti teikiamos ir juridiniams asmenims;

(21)  nuo sukčiavimo, susijusio su negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, nukentėjusių fizinių asmenų teisės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/29/ES50. Valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos ir paramos tokiems asmenims priemones, kurios būtų grindžiamos Direktyva 2012/29/ES nustatytomis priemonėmis, tačiau būtų labiau pritaikytos prie specifinių nukentėjusiųjų nuo sukčiavimo pavogus tapatybę poreikių. Šios priemonės pirmiausia turėtų apimti specialių institucijų, dirbančių su įvairiais nusikaltimų, susijusių su tapatybės klausimais, aspektais, sąrašo pateikimą ir paramą nukentėjusiesiems, specialią psichologinę pagalbą ir konsultacijas finansiniais, praktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat pagalbą siekiant gauti priklausančią kompensaciją. Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę įsteigti bendrą nacionalinę internetinę informavimo priemonę, kuri palengvintų galimybes gauti pagalbą ir paramą nekentėjusiesiems. Specifinė informacija ir konsultacijos, kaip apsisaugoti nuo tokių nusikaltimų neigiamų padarinių, turėtų būti teikiamos ir juridiniams asmenims;

__________________

__________________

50 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57).

50 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  nuo sukčiavimo, susijusio su negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, nukentėję asmenys, bent jau tie asmenys, kurie neturi pakankamai lėšų už ją susimokėti, turėtų taip pat turėti teisę į nemokamą teisinę pagalbą. Valstybės narės turėtų galėti nustatyti, ar asmenys neturi lėšų, atlikdamos finansinės padėties įvertinimą, kurio metu turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus svarbius ir objektyvius veiksnius, tokius kaip atitinkamo asmens pajamos, turtinė ir šeimos padėtis, išlaidos teisinei pagalbai ir gyvenimo lygis atitinkamoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybės narės turėtų parengti arba sustiprinti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo prevencijos politiką, taip pat rizikos nukentėti nuo tokių nusikalstamų veikų mažinimo priemones, kaip antai informuotumo didinimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas ir mokslinių tyrimų ir švietimo programas;

(23)  pasitelkusios, pavyzdžiui, informuotumo didinimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, nuolatines internetines informavimo priemones su praktiniais sukčiavimo praktikos pavyzdžiais ir mokslinių tyrimų ir švietimo programas, valstybės narės, padedant Komisijai, turėtų parengti arba sustiprinti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo prevencijos politiką, taip pat rizikos nukentėti nuo tokių nusikalstamų veikų mažinimo priemones;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai parengti standartizuotą Sąjungos ataskaitos šabloną, kaip nurodyta 14 straipsnyje ir laikantis 16a straipsnio. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  būtina rinkti palyginamuosius duomenis apie šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas. Susiję duomenys turėtų būti teikiami kompetentingoms specializuotoms Sąjungos agentūroms ir įstaigoms, kaip antai Europolui, atsižvelgiant į jų uždavinius ir informacijos poreikius. Tai leis geriau suprasti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo problemą, taip pat klausimus, susijusius su mokėjimų saugumu Sąjungoje, ir ieškoti veiksmingesnių reagavimo būdų. Valstybės narės, siekdamos visapusiškai pasinaudoti Europolo įgaliojimais ir pajėgumais teikti pagalbą ir paramą atliekant atitinkamus tyrimus, turėtų teikti Europolui informaciją apie pažeidėjų veikimo būdus, kuria remiantis būtų atliekami sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo strateginės analizės ir grėsmių vertinimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/79452. Ši informacija gali padėti geriau suprasti esamas ir būsimas grėsmes, o Tarybai ir Komisijai ji gali padėti nustatyti Sąjungos strateginius bei praktinius kovos su nusikalstamumu prioritetus ir šių prioritetų įgyvendinimo būdus;

(24)  būtina rinkti palyginamuosius duomenis apie šioje direktyvoje nustatytas nusikalstamas veikas. Susiję duomenys turėtų būti teikiami kompetentingoms specializuotoms Sąjungos agentūroms ir įstaigoms, kaip antai Europolui, ir Komisijai, atsižvelgiant į jų uždavinius ir informacijos poreikius. Tai leis geriau suprasti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo problemą, taip pat klausimus, susijusius su mokėjimų saugumu Sąjungoje, ir ieškoti veiksmingesnių reagavimo būdų. Valstybės narės, siekdamos visapusiškai pasinaudoti Europolo įgaliojimais ir pajėgumais teikti pagalbą ir paramą atliekant atitinkamus tyrimus, turėtų teikti Europolui informaciją apie pažeidėjų veikimo būdus, kuria remiantis būtų atliekami sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo strateginės analizės ir grėsmių vertinimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/79452.. Ši informacija gali padėti geriau suprasti esamas ir būsimas grėsmes, o Tarybai ir Komisijai ji gali padėti nustatyti Sąjungos strateginius bei praktinius kovos su nusikalstamumu prioritetus ir šių prioritetų įgyvendinimo būdus;

_________________

_________________

52 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

52 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  siekiant užkirsti kelią ir organizuotam, ir neorganizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo, policijos įstaigos ir kitos valstybių narių kompetentingos institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti tiesiogiai ir per Europolą, ypatingą dėmesį skirdamos tam, kad už nusikaltimų prevenciją ir tyrimus atsakingos institucijos geriau keistųsi informacija;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų apibrėžčių ir sankcijų sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo srityje.

Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų apibrėžčių ir sankcijų sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo srityje. Ja taip pat sudaromos palankesnės sąlygos tokių nusikalstamų veikų prevencijai, pagalbos ir paramos teikimą nukentėjusiesiems bei teisminių ir kitų kompetentingų institucijų bendradarbiavimo gerinimui.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokėjimo priemonių naudojimas sukčiaujant

Negrynųjų mokėjimo priemonių naudojimas sukčiaujant

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už šiuos tyčinius veiksmus būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už šiuos veiksmus būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mokėjimo priemonės vagystę ar kitokį neteisėtą pasisavinimą;

a)  mokėjimo priemonės tyčinę vagystę ar kitokį neteisėtą pasisavinimą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  mokėjimo priemonės klastojimą arba padirbimą siekiant ja sukčiauti;

b)  tyčinį mokėjimo priemonės klastojimą arba padirbimą siekiant ja sukčiauti;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pavogtos arba kitaip neteisėtai pasisavintos arba suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės laikymą, įsigijimą naudoti, importavimą, eksportavimą, pardavimą, transportavimą, platinimą ar kitokį galimybės ja naudotis suteikimą sukčiavimo tikslais.

c)  tyčinį pavogtos arba kitaip neteisėtai pasisavintos arba kito asmens suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės įsigijimą sau ar kitiems asmenims, įskaitant importavimą, eksportavimą, pardavimą, vežimą ir platinimą sukčiavimo tikslais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pavogtos ar kitaip neteisėtai pasisavintos, taip pat suklastotos ar padirbtos mokėjimo priemonės laikymą ir žinojimą jos gavimo metu, kad tokia priemonė yra gauta iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už toliau nurodytais būdais atliktą tyčinį pinigų, piniginės vertės ar virtualiųjų valiutų pervedimą ar pervedimo inicijavimą siekiant, kad nusikalstamos veikos vykdytojas arba trečioji šalis gautų neteisėto pelno, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už toliau nurodytais būdais atliktą tyčinį pinigų, piniginės vertės ar virtualiųjų valiutų pervedimą ar kito asmens privertimą tai padaryti siekiant, kad nusikalstamos veikos vykdytojas arba trečioji šalis gautų neteisėto pelno, arba dėl kurių iš kito asmens neteisėtai atimama nuosavybė, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką:

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nukreipiant ar vėl nukreipiant mokėjimo paslaugų gavėjus į netikras interneto svetaines.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už tyčinį įrenginio ar priemonės, kompiuterinių duomenų ar bet kokios kitos priemonės, specialiai skirtos ar pritaikytos naudoti bet kuriai iš 4 straipsnio a ir b punktuose arba 5 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų vykdyti, gaminimą, įsigijimą naudoti, importavimą, eksportavimą, pardavimą, transportavimą, platinimą ar kitokį galimybės jais naudotis suteikimą sukčiavimo tikslais būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už įrenginio ar priemonės, kompiuterinių duomenų ar bet kokios kitos priemonės, specialiai skirtos ar pritaikytos naudoti bet kuriai iš 4 straipsnio a ir b punktuose arba 5 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų vykdyti, gaminimą, įsigijimą sau ar kitiems asmenims naudoti, importavimą, eksportavimą, pardavimą, transportavimą, platinimą ar kitokį galimybės jais naudotis suteikimą, kai šias priemones ketinama panaudoti darant bet kurią iš minėtų nusikalstamų veikų, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti 3–6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

2.  Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad už kėsinimąsi padaryti 3–6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip treji metai.

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip ketveri metai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 6 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip dveji metai.

3.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 6 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip treji metai.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip penkeri metai, jeigu:

4.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad šios aplinkybės būtų laikomos sunkinančiomis aplinkybėmis, kai tai susiję su 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytomis nusikalstamomis veikomis ir kad už jas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė ne mažesnė kaip penkeri metai, jeigu:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jas padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR, neatsižvelgiant į tame sprendime nustatytą sankciją;

a)  jas padaro nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR, neatsižvelgiant į tame sprendime nustatytą sankciją, arba

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   jos susijusios su didele ar reikšminga žala arba nauda, kurios bendra vertė yra ne mažesnė kaip 20 000 EUR.

b)   jos susijusios su didele ar reikšminga žala, arba

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  dėl jų bendra pažeidėjo gauta nauda yra didelės vertės.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 9 straipsnio 1 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos, kurios apima baudžiamojo arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas ir gali apimti kitas sankcijas, kaip antai:

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 9 straipsnio 1 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos, kurios apima baudžiamojo arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas ar kitas sankcijas, įskaitant:

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  laikiną ar nuolatinį draudimą gauti viešąjį finansavimą, įskaitant viešųjų pirkimų procedūras, dotacijas ir koncesijas nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visa nusikalstama veika ar jos dalis yra padaryta jos teritorijoje;

a)  visa nusikalstama veika ar jos dalis yra padaryta jos teritorijoje arba

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pažeidėjas yra jos pilietis;

b)  pažeidėjas yra jos pilietis arba nuolatinis gyventojas, arba

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nusikalstama veika padaryta jos teritorijoje įsteigto juridinio asmens naudai, arba

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  nusikalstama veika padaryta vienam iš jos piliečių arba asmeniui, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje, arba

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  žala dėl nusikalstamos veikos, įskaitant žalą dėl asmens tapatybės vagystės, padaryta jos teritorijoje.

c)  žala dėl nusikalstamos veikos padaryta jos teritorijoje.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybė narė praneša Komisijai ir Eurojustui, jeigu ji nusprendžia nustatyti savo jurisdikciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų už jos teritorijos ribų;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažeidėjas nusikalstamą veiką padaro fiziškai būdamas jos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar ta nusikalstama veika yra padaryta naudojant jos teritorijoje esančius kompiuterius arba informacinę sistemą;

a)  pažeidėjas nusikalstamą veiką padaro fiziškai būdamas jos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar ta nusikalstama veika yra padaryta naudojant jos teritorijoje esantį kompiuterį arba informacinę sistemą;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nusikalstama veika padaroma naudojant jos teritorijoje esančius kompiuterius arba informacinę sistemą, nepriklausomai nuo to, ar pažeidėjas tą nusikalstamą veiką daro fiziškai būdamas jos teritorijoje.

b)  nusikalstama veika padaroma naudojant jos teritorijoje esantį kompiuterį arba informacinę sistemą, nepriklausomai nuo to, ar pažeidėjas tą nusikalstamą veiką daro fiziškai būdamas jos teritorijoje.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybė narė praneša Komisijai, jeigu ji nusprendžia nustatyti savo jurisdikciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų už jos teritorijos ribų, taip pat tais atvejais, kai:

Išbraukta.

a)  pažeidėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje;

 

b)  nusikalstama veika padaryta jos teritorijoje įsteigto juridinio asmens naudai,

 

c)  nusikalstama veika padaryta jos piliečio arba asmens, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje, atžvilgiu.

 

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos priklauso daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikcijai, atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja, kad nuspręstų, kuri iš jų vykdys pažeidėjo baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos centralizuoti bylą vienoje valstybėje narėje, atsižvelgdamos į ne bis in idem principą. Jurisdikcijos kolizijos atveju ar iškilus kitiems sunkumams valstybės narės kreipiasi į Eurojustą pagal Pamatinį sprendimo 2009/948/JHA 12 straipsnį.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksmingi tyrimai

Veiksmingi tyrimai ir bendradarbiavimas

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis, kurios naudojamos organizuoto nusikalstamumo ar kitų sunkių nusikaltimų atvejais.

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, priemonėmis, kurios naudojamos kovojant su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais, kad jos būtų veiksmingos ir proporcingos padarytam nusikaltimui.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų skirta tinkamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, taip pat būtų surengta mokymų 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui už jas vykdyti.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę fiziniai ir juridiniai asmenys privalo teikti informaciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, ta informacija šių nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančias institucijas pasiektų nepagrįstai nedelsiant.

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę fiziniai ir juridiniai asmenys privalo teikti informaciją dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, ta informacija šių nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančias institucijas pasiektų nepagrįstai nedelsiant ir kad šios nacionalinės institucijos būtų įgaliotos bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis institucijomis ir už šių veikų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingomis institucijomis kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad informacijai apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas keistis būtų paskirti visą parą be poilsio dienų veikiantys nacionaliniai kontaktiniai centrai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, sudarančios sąlygas greitai reaguoti į skubius pagalbos prašymus, o kompetentingos institucijos į šiuos prašymus atsakytų ne vėliau kaip per aštuonias valandas nuo jų gavimo bent jau nurodydamos, ar į prašymą bus atsakyta, kokia forma ir per kiek laiko. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamais kontaktinių centrų tinklais.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad informacijai apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas keistis būtų paskirti visą parą be poilsio dienų veikiantys nacionaliniai kontaktiniai centrai. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, sudarančios sąlygas greitai reaguoti į skubius pagalbos prašymus, o kompetentingos institucijos į šiuos prašymus atsakytų ne vėliau kaip per dvi valandas nuo jų gavimo bent jau nurodydamos, ar į prašymą bus atsakyta, kokia forma ir per kiek laiko. Valstybės narės gali nuspręsti naudotis esamais kontaktinių centrų tinklais.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės informuoja Komisiją, Europolą ir Eurojustą apie jų paskirtus kontaktinius centrus, nurodytus 1 dalyje. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

2.  Valstybės narės informuoja Komisiją, Europolą ir Eurojustą apie jų paskirtus kontaktinius centrus, nurodytus 1 dalyje, ir, jei reikia, atnaujina šią informaciją. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ypatingos skubos ir svarbos atvejais, susijusiais su dviem arba daugiau valstybių narių, valstybės narės informuoja Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą. Europolas sudaro palankesnes sąlygas skubaus įspėjimo sistemai, kuria nustatomos naujos sukčiavimo veiklos, sukurti.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Kompetentingos institucijos, tvarkydamos šiame straipsnyje nurodytus duomenis, laikosi taikytinų Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų galimybę naudotis tinkamais pranešimų teikimo kanalais, kad būtų lengviau nepagrįstai nedelsiant pranešti teisėsaugos ir kitoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas.

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų galimybę naudotis tinkamais pranešimų teikimo kanalais, įskaitant saugias nacionalines internetines pranešimo apie sukčiavimą platformas, kad būtų lengviau nepagrįstai nedelsiant pranešti teisėsaugos institucijoms, finansinės žvalgybos padaliniams ir kitoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija, siekdama suvienodinti pranešimų teikimo praktiką Sąjungoje, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas standartinis Sąjungos pranešimų šablonas, kuris valstybių narių naudojamas kaip pagrindas. Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16a straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kad 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos galėtų būti nustatytos, tiriamos, atliekamas baudžiamasis persekiojimas už jas ar užkirstas joms kelias, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad paskatintų finansų įstaigas ir kitus jų teritorijoje veikiančius juridinius asmenis apie įtariamą sukčiavimą nepagrįstai nedelsiant pranešti teisėsaugos ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

2.  Kad 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos galėtų būti nustatytos, tiriamos, atliekamas baudžiamasis persekiojimas už jas ar užkirstas joms kelias, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog finansų įstaigos apie įtariamą sukčiavimą nepagrįstai nedelsiant praneštų teisėsaugos institucijoms, finansinės žvalgybos padaliniams ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kad 3–7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos galėtų būti nustatytos, tiriamos, atliekamas baudžiamasis persekiojimas už jas ar užkirstas joms kelias, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad paskatintų kitus jų teritorijoje veikiančius juridinius asmenis nepagrįstai nedelsiant pranešti apie įtariamą sukčiavimą teisėsaugos institucijoms, finansinės žvalgybos padaliniams ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, būtų teikiama speciali informacija ir konsultacijos, kaip apsisaugoti nuo neigiamų nusikalstamų veikų padarinių, kaip antai žalos reputacijai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, būtų teikiama speciali informacija ir konsultacijos, kaip apsisaugoti nuo neigiamų nusikalstamų veikų padarinių, kaip antai žalos reputacijai, žalos jų kredito reitingams ir finansinės žalos, taip pat informacija apie jų teises, įskaitant teisę į kompensaciją už dėl nusikalstamos veikos patirtą žalą.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo išankstinio nusistatymo, kilusio dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, būtų pateikiamas paskirtų institucijų, kurios nagrinėja įvairius su tapatybe susijusios nusikalstamos veikos aspektus ir teikia paramą, sąrašą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Valstybės narės raginamos sukurti nacionalines bendras internetines informacijos priemones, kuriomis būtų palengvinta fizinių ir juridinių asmenų, kurie nukentėjo nuo išankstinio nusistatymo, kilusio dėl 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, prieiga prie pagalbos ir paramos.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams asmenims, nukentėjusiems nuo 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, padarytų netinkamai naudojant asmens duomenis, bent jau tiems, kurie neturi pakankamai lėšų susimokėti už teisinę pagalbą, būtų teikiama nemokama teisinė pagalba. Valstybės narės gali atlikti finansinės padėties įvertinimą, kad nustatytų, ar fiziniai asmenys turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo šios direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, nepagrįstai nedelsiant po to, kai jie pirmą kartą kreipiasi į kompetentingą instituciją, būtų suteikta informacija apie:

2.  Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nukentėjusiems nuo šios direktyvos 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, nepagrįstai nedelsiant po to, kai jie pirmą kartą kreipiasi į kompetentingą instituciją, būtų suteikta informacija apie:

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  teisę gauti informaciją apie bylą;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, kai tinkama, bendradarbiaudamos su suinteresuotaisiais subjektais, imasi tinkamų veiksmų, taip pat ir internete, kuriais siekia sumažinti bendrą sukčiavimo mastą, ugdyti sąmoningumą ir mažinti riziką nukentėti nuo sukčiavimo, pavyzdžiui, organizuoja informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas ir įgyvendina mokslinių tyrimų ir švietimo programas.

1.  Valstybės narės, kai tinkama, bendradarbiaudamos su suinteresuotaisiais subjektais, imasi tinkamų veiksmų, taip pat ir internete, kuriais siekia sumažinti bendrą sukčiavimo mastą ir ypač sukčiavimą naudojantis kompiuteriu ir informacinėmis sistemomis, ugdyti sąmoningumą ir mažinti riziką nukentėti nuo sukčiavimo, visų pirma tokiems pažeidžiamiems asmenims kaip vyresnio amžiaus asmenys ar jaunimas, pavyzdžiui, organizuoja informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas ir įgyvendina mokslinių tyrimų ir švietimo programas. Komisija padeda valstybėms narėms reguliariai rengti tokias kampanijas. Valstybės narės užtikrina, kad tokioms kampanijoms būtų skiriama pakankamai lėšų.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės, įgyvendindamos 1 dalyje minimas informavimo kampanijas, sukuria ir atnaujina nuolatinę internetinę informacinę priemonę su praktiniais nesąžiningos praktikos, minimos 3–7 straipsniuose, pavyzdžiais, kurie būtų lengvai suprantamo formato. Ši priemonė gali būti susijusi su 15 straipsnio 1b dalyje bendra internetine informacine priemone ar būti jos dalimi.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Komiteto procedūra

 

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta sistema, pagal kurią registruojami, rengiami ir teikiami statistiniai duomenys apie pranešimo, tyrimo ir teisminio nagrinėjimo etapus 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų srityje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta sistema, pagal kurią registruojami, rengiami ir teikiami anoniminiai statistiniai duomenys apie pranešimo, tyrimo ir teisminio nagrinėjimo etapus 3–7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų srityje.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodyti statistiniai duomenys apima bent jau duomenis apie nusikalstamų veikų, nurodytų 3–7 straipsniuose, apie kurias buvo pranešta valstybėms narėms, skaičių, asmenų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistų už 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, skaičių ir duomenis apie su šiomis nusikalstamomis veikomis susijusių pranešimo, tyrimo ir teisminio nagrinėjimo etapų funkcionavimą.

3.  2 dalyje nurodyti anoniminiai statistiniai duomenys apima bent jau duomenis apie nusikalstamų veikų, nurodytų 3–7 straipsniuose, apie kurias buvo pranešta valstybėms narėms, skaičių, asmenų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistų už 3–7 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, skaičių, asmenų, dalyvavusių sukčiavimo veikloje, skaičių ir padarytos žalos mastą bei duomenis apie su šiomis nusikalstamomis veikomis susijusių pranešimo, tyrimo ir teisminio nagrinėjimo etapų funkcionavimą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [24 mėnesiai po įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip [12 mėnesių po įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ne vėliau kaip [96 mėnesiai po įsigaliojimo] atlieka šios direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.  Komisija ne vėliau kaip [48 mėnesiai po įsigaliojimo] atlieka šios direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu ir jos poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.


AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl skaitmeninimo kinta mūsų mokėjimo būdai – mes vis dažniau naudojamės negrynosiomis mokėjimo priemonėmis: per pastaruosius penkerius metus operacijų skaičius išaugo 24 proc. Tačiau ši besiformuojanti rinka taip pat tapo patraukli nusikaltėliams. 2013 m. sukčiavimo naudojantis kortelėmis, išduotomis bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA), mastas pasiekė 1,44 mlrd. eurų. 2011–2013 m. suma išaugo 23 proc.

Kortelės nėra vienintelė negrynoji mokėjimo priemonė, kiti šių mokėjimo priemonių pavyzdžiai – tiesioginis debetas ir mokėjimai mobiliuoju telefonu. ES lygmeniu nėra išsamių statistinių sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis duomenų. Komisijos vertinimu, per metus padaroma 2 mlrd. eurų žala; šis skaičius neapima visų esamų mokėjimo priemonių.

Sukčiavimas internete (pvz., kredito kortelių duomenų vagystės) dažnai būna tarpvalstybinio pobūdžio. Žalą padaręs ir nukentėjęs asmuo nebūtinai turi būti toje pačioje šalyje ir tai kelia didelių problemų teisėsaugos institucijoms.

Galiojantis Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR buvo priimtas 2001 m. Dabartinėse taisyklėse nepakankamai atsižvelgiama į naujus technologijų pokyčius, pavyzdžiui, virtualiąsias valiutas. Todėl Komisija pasiūlė atnaujinti teisinę sistemą, pašalinti veiklos kliūtis ir sustiprinti sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis prevenciją. Šia siūloma direktyva siekiama kovoti su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, ji taip pat yra svarbus žingsnis prisitaikant prie Lisabonos sutarties baudžiamosios teisės srityje Europos Sąjungoje. Europos Parlamentui, vienam iš teisės aktų leidėjų, teks svarbus vaidmuo.

Komisija savo poveikio vertinime ir pasiūlyme dėl direktyvos pateikė keletą šio persvarstymo argumentų. Taikymo srities išplėtimas kitoms nusikalstamoms veikoms, įskaitant operacijas, vykdomas pasitelkiant virtualiąsias valiutas, naujų internetinių nusikaltimų įtraukimas ir minimalių ribų didžiausioms sankcijoms už nusikalstamas veikas nustatymas, jurisdikcijos taikymo srities patikslinimas ir nuostatos dėl elektroninių nusikaltimų aukų teisių užtikrinimo, kovos su sukčiavimu bei bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje gerinimo atrodo įtikinamai.

Siekiant sustiprinti pasiūlymą, pranešėja savo pranešimo projekte siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų, visų pirma:

– sustiprinti pagalbą nukentėjusiesiems nuo sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis, nes sukčiavimo pasekmės dažnai tampa sunkesnės dėl to, kad pakenkta reputacijai, kredito reitingams arba padaryta rimta emocinė žala;

– sudaryti palankesnes sąlygas pranešti apie nusikaltimą, be kita ko, diegti saugias nacionalines internetines pranešimo apie sukčiavimą sistemas;

– keičiantis informacija labiau įtraukti Eurojustą ir Europolą;

– daugiau dėmesio skirti internetinio ir elektroninio sukčiavimo prevencijos nuostatoms;

– nustatyti trumpesnį perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį ir įpareigoti Komisiją pateikti direktyvos vertinimą po 4 metų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

Nuorodos

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Pateikimo data

6.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 20 d.Teisinis pranešimas