Procedură : 2017/0226(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0276/2018

Texte depuse :

A8-0276/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.6

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0194

RAPORT     ***I
PDF 796kWORD 113k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0489),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0311/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Camera Deputaților din Cehia, Senatul Cehiei și Parlamentul Spaniei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0276/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului44 trebuie actualizată și completată cu noi dispoziții privind infracțiunile, pedepsele și cooperarea transfrontalieră.

(3)  Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului44 trebuie actualizată și completată pentru a include noi dispoziții privind infracțiunile, în special legate de fraudele informatice, pedepsele, prevenirea și asistența oferită victimelor și cooperarea transfrontalieră.

__________________

__________________

44 Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (JO L 149, 2.6.2001, p. 1).

44 Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (JO L 149, 2.6.2001, p. 1).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Lacunele și diferențele semnificative dintre legislațiile statelor membre în domeniul fraudelor și falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, pot îngreuna lupta împotriva acestui tip de criminalitate, precum și împotriva altor forme grave de criminalitate organizată asociate și pe care acesta le facilitează, și pot afecta eficacitatea cooperării polițienești și judiciare în acest domeniu.

(4)  Lacunele și diferențele semnificative dintre legislațiile statelor membre în domeniul fraudelor și falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, obstrucționează prevenirea, detectarea și sancționarea acestui tip de criminalitate, precum și a altor forme grave de criminalitate organizată asociate și pe care acesta le facilitează, și afectează eficacitatea cooperării polițienești și judiciare în acest domeniu, ceea ce are un efect direct asupra securității cetățenilor.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Utilizarea unor noi tipuri de instrumente de plată creează oportunități pentru consumatori și societăți, dar sporește și oportunitățile de fraudă. Frauda este utilizată nu numai pentru a finanța grupările criminale, dar limitează, de asemenea, dezvoltarea pieței unice digitale și determină ca cetățenii să fie mai reticenți în a face cumpărături online.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Existența unor definiții comune în acest domeniu este importantă pentru a asigura o abordare coerentă de către statele membre a aplicării prezentei directive. Definițiile trebuie să acopere noile tipuri de instrumente de plată, cum ar fi moneda electronică și monedele virtuale.

(7)  Existența unor definiții comune în acest domeniu este importantă pentru a asigura o abordare coerentă de către statele membre a aplicării prezentei directive și pentru a facilita schimbul de informații și cooperarea între autoritățile competente. Definițiile trebuie să acopere noile tipuri de instrumente de plată, cum ar fi moneda electronică și monedele virtuale.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Facturile false cu care pot fi captate datele privind plățile ar trebui considerate ca reprezentând o tentativă de însușire ilegală, astfel cum se menționează la articolul 4 din prezenta directivă.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Măsurile de drept penal eficace și eficiente sunt esențiale pentru protecția mijloacelor de plată, altele decât numerarul, împotriva fraudelor și a falsificării. Este necesară, în special, o abordare comună în materie de drept penal a elementelor constitutive ale actelor infracționale care contribuie la utilizarea frauduloasă efectivă a mijloacelor de plată sau o facilitează. Acte precum colectarea și deținerea de instrumente de plată cu intenția de a comite fraude, de exemplu prin phishing sau prin copiere (skimming), și distribuția acestora, de exemplu prin vânzarea pe internet a informațiilor referitoare la cardurile de credit, ar trebui, prin urmare, să fie considerate infracțiuni de sine stătătoare, fără legătură directă cu utilizarea frauduloasă efectivă a mijloacelor de plată. În consecință, aceste acte infracționale ar trebui să acopere și circumstanțele în care posesia, achiziționarea sau distribuția nu conduc neapărat la utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată respective, dacă făptuitorul are cunoștință de o astfel de posibilitate (dolus eventualis). Prezenta directivă nu sancționează utilizarea legitimă a unui instrument de plată, inclusiv în contextul prestării de servicii de plată inovatoare, cum ar fi serviciile dezvoltate de obicei de societățile de tehnologie financiară (fintech).

(9)  Măsurile de drept penal eficace și eficiente sunt esențiale pentru protecția mijloacelor de plată, altele decât numerarul, împotriva fraudelor și a falsificării. Este necesară, în special, o abordare comună în materie de drept penal a elementelor constitutive ale actelor infracționale care contribuie la utilizarea frauduloasă efectivă a mijloacelor de plată sau o facilitează. Acte precum colectarea și deținerea de instrumente de plată cu intenția de a comite fraude, de exemplu prin phishing sau prin copiere (skimming), și distribuția acestora, de exemplu prin vânzarea pe internet a informațiilor referitoare la cardurile de credit, ar trebui, prin urmare, să fie considerate infracțiuni de sine stătătoare, fără legătură directă cu utilizarea frauduloasă efectivă a mijloacelor de plată. În consecință, aceste acte infracționale ar trebui să acopere și circumstanțele în care achiziționarea sau distribuția nu conduc neapărat la utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată respective, dacă făptuitorul are cunoștință de o astfel de posibilitate (dolus eventualis). Posesia unui instrument de plată furat sau însușit în alt mod ilegal, ori a unui instrument de plată contrafăcut sau falsificat ar trebui acoperită dacă persoana respectivă cunoaște în momentul primirii acestui instrument că acesta provine dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate. Prezenta directivă nu sancționează utilizarea legitimă a unui instrument de plată, inclusiv în contextul prestării de servicii de plată inovatoare, cum ar fi serviciile dezvoltate de obicei de societățile de tehnologie financiară (fintech).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Sancțiunile și pedepsele pentru fraude și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, ar trebui să fie, în întreaga Uniune, eficace, proporționale și disuasive.

(10)  Sancțiunile și pedepsele pentru fraude și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, ar trebui să fie, în întreaga Uniune, eficace, proporționale și disuasive, astfel încât să descurajeze fraudele de acest gen și să prevină infracțiunile similare. Prezenta directivă nu împiedică statele membre să aplice reguli și sancțiuni mai stricte în legătură cu frauda și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Este oportun să se prevadă pedepse mai severe pentru infracțiunile săvârșite de o organizație criminală, astfel cum este aceasta definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului45, sau pentru infracțiunile comise pe scară largă, care implică pagube extinse sau considerabile aduse victimelor sau un avantaj agregat pentru autorul infracțiunii de cel puțin 20 000 EUR.

(11)  Este oportun să se prevadă pedepse mai severe pentru infracțiunile săvârșite de o organizație criminală, astfel cum este aceasta definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului45, sau pentru infracțiunile comise pe scară largă, care implică pagube extinse sau considerabile aduse victimelor. Faptul că o infracțiune presupune un avantaj agregat semnificativ sau un număr mare de victime ar trebui considerat drept o circumstanță agravantă.

__________________

__________________

45 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

45 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Normele de competență ar trebui să asigure urmărirea penală eficace a infracțiunilor prevăzute în prezenta directivă. În general, sistemul de justiție penală al țării în care au loc infracțiunile este cel mai indicat pentru a instrumenta cazurile respective. Prin urmare, statele membre ar trebui să își stabilească competența asupra infracțiunilor săvârșite pe teritoriul lor, a infracțiunilor săvârșite de cetățenii lor și a infracțiunilor care provoacă pagube pe teritoriul lor.

(12)  Normele de competență ar trebui să asigure urmărirea penală eficace și conform unui set clar de criterii a infracțiunilor prevăzute în prezenta directivă. În general, sistemul de justiție penală al țării în care au loc infracțiunile este cel mai indicat pentru a instrumenta cazurile respective. Prin urmare, statele membre ar trebui să își stabilească competența asupra infracțiunilor săvârșite pe teritoriul lor, a infracțiunilor săvârșite de cetățenii lor și a infracțiunilor care provoacă pagube pe teritoriul lor. Atunci când o infracțiune este de competența mai multor state membre, statele membre în cauză ar trebui să coopereze pentru a decide care dintre ele urmează să investigheze cazul, ținând cont de principiul ne bis in idem. În acest scop, ar trebui să fie posibil ca statele membre să recurgă la Eurojust pentru a facilita cooperarea între autoritățile lor judiciare și coordonarea acțiunilor lor.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Având în vedere necesitatea de a dispune de instrumente speciale pentru a investiga în mod eficace fraudele și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și relevanța acestor instrumente pentru cooperarea internațională eficace dintre autoritățile naționale, instrumentele de anchetă utilizate de obicei pentru infracțiunile de criminalitate organizată sau care implică alte forme grave de criminalitate ar trebui să fie puse la dispoziția autorităților competente din toate statele membre, pentru investigarea unor astfel de infracțiuni. Ținând seama de principiul proporționalității, utilizarea unor astfel de instrumente conform dreptului intern ar trebui să fie proporțională cu natura și gravitatea infracțiunilor investigate. În plus, autoritățile de aplicare a legii și alte autorități competente ar trebui să aibă acces în timp util la informațiile relevante pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor prevăzute în prezenta directivă.

(15)  Având în vedere necesitatea de a dispune de instrumente speciale pentru a investiga în mod eficace fraudele și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și relevanța acestor instrumente pentru cooperarea internațională eficace dintre autoritățile naționale, instrumente corespunzătoare de anchetă ar trebui să fie puse la dispoziția autorităților competente din toate statele membre, pentru investigarea unor astfel de infracțiuni. Ținând seama de principiul proporționalității, utilizarea unor astfel de instrumente conform dreptului intern ar trebui să fie proporțională cu natura și gravitatea infracțiunilor investigate. În plus, autoritățile de aplicare a legii și alte autorități competente ar trebui să aibă acces în timp util la informațiile relevante pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor prevăzute în prezenta directivă. Ar trebui alocate resurse umane și financiare adecvate autorităților competente pentru a investiga și a urmări penal în mod corespunzător infracțiunile prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Dimensiunea transfrontalieră a infracțiunilor prevăzute în prezenta directivă necesită un răspuns coordonat solid și cooperare în cadrul statelor membre și între acestea. În acest scop, instrumentele și resursele disponibile pentru cooperare ar trebui utilizate în mod eficace, cum ar fi recunoașterea reciprocă și asistența juridică în legătură cu infracțiunile reglementate de prezenta directivă, indiferent de pragul pentru sancțiunile prevăzute pentru infracțiunile respective în legislația națională.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În multe cazuri, activitățile infracționale se află la originea incidentelor care ar trebui notificate autorităților naționale competente în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și al Consiliului46. Se poate presupune că astfel de incidente sunt de natură penală, chiar dacă nu există de la început dovezi clare că a fost săvârșită o infracțiune. În acest context, operatorii de servicii esențiale și furnizorii de servicii digitale ar trebui încurajați să transmită autorităților de aplicare a legii rapoartele solicitate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148, contribuind astfel la un răspuns eficace și cuprinzător și facilitând atribuirea infracțiunilor și stabilirea responsabilității pentru acestea în sarcina autorilor. Pentru promovarea unui mediu sigur, securizat și mai rezilient este necesar, în special, ca incidentele grave cu presupus caracter penal să fie în mod sistematic semnalate autorităților de aplicare a legii. În plus, dacă este cazul, echipele de intervenție în caz de incidente de securitate informatică, desemnate în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2016/1148, ar trebui să participe la anchetele autorităților de aplicare a legii, pentru a putea furniza informații la nivel național, dacă se consideră necesar, precum și expertiză de specialitate în domeniul sistemelor informatice.

(16)  În multe cazuri, activitățile infracționale se află la originea incidentelor care ar trebui notificate autorităților naționale competente în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și al Consiliului46. Se poate presupune că astfel de incidente sunt de natură penală, chiar dacă nu există de la început dovezi clare că a fost săvârșită o infracțiune. În acest context, operatorii de servicii esențiale și furnizorii de servicii digitale ar trebui încurajați să transmită autorităților de aplicare a legii și unităților de informații financiare rapoartele solicitate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148, contribuind astfel la un răspuns eficace și cuprinzător și facilitând atribuirea infracțiunilor și stabilirea responsabilității pentru acestea în sarcina autorilor. Pentru promovarea unui mediu sigur, securizat și mai rezilient este necesar, în special, ca incidentele grave cu presupus caracter penal să fie în mod sistematic semnalate autorităților de aplicare a legii. În plus, dacă este cazul, echipele de intervenție în caz de incidente de securitate informatică, desemnate în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2016/1148, ar trebui să participe la anchetele autorităților de aplicare a legii, pentru a putea furniza informații la nivel național, dacă se consideră necesar, precum și expertiză de specialitate în domeniul sistemelor informatice.

__________________

__________________

46 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

46 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Incidentele majore de securitate, definite la articolul 96 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului47, pot avea la origine infracțiuni. Dacă este cazul, furnizorii de servicii de plată ar trebui încurajați să comunice autorităților de aplicare a legii rapoartele pe care trebuie să le transmită autorității competente din țara lor în temeiul Directivei (UE) 2015/2366.

(17)  Incidentele majore de securitate, definite la articolul 96 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului47, pot avea la origine infracțiuni. Dacă este cazul, furnizorii de servicii de plată ar trebui încurajați să comunice autorităților de aplicare a legii și unităților de informații financiare rapoartele pe care trebuie să le transmită autorității competente din țara lor în temeiul Directivei (UE) 2015/2366.

__________________

__________________

47 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

47 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  La nivelul Uniunii există o serie de instrumente și de mecanisme care permit schimbul de informații între autoritățile naționale de aplicare a legii, în vederea investigării și a urmării penale a infracțiunilor. Pentru a facilita și a accelera cooperarea dintre autoritățile naționale de aplicare a legii și pentru a asigura recurgerea în cea mai mare măsură posibilă la aceste instrumente și mecanisme, prezenta directivă ar trebui să consolideze rolul punctelor operaționale de contact introduse prin Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului. Statele membre pot decide să utilizeze rețeaua existentă de puncte operaționale de contact, stabilită în Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului48. Acestea ar trebui să asigure o asistență eficace, de exemplu, prin facilitarea schimbului de informații relevante și furnizarea de consiliere tehnică sau de informații juridice. Pentru a asigura buna funcționare a rețelei, fiecare punct de contact ar trebui să poată comunica rapid cu punctul de contact din alt stat membru. Având în vedere dimensiunea transfrontalieră semnificativă a acestui tip de infracțiuni și, în special, caracterul volatil al probelor electronice, statele membre ar trebui să fie în măsură să trateze cu promptitudine cererile urgente ale acestei rețele de puncte de contact și să răspundă în termen de opt ore.

(18)  La nivelul Uniunii există o serie de instrumente și de mecanisme care permit schimbul de informații între autoritățile naționale de aplicare a legii, în vederea investigării și a urmării penale a infracțiunilor. Pentru a facilita și a accelera cooperarea dintre autoritățile naționale de aplicare a legii și pentru a asigura recurgerea în cea mai mare măsură posibilă la aceste instrumente și mecanisme, prezenta directivă ar trebui să consolideze rolul punctelor operaționale de contact introduse prin Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului. Statele membre pot decide să utilizeze rețeaua existentă de puncte operaționale de contact, stabilită în Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului48. Acestea ar trebui să asigure o asistență eficace, de exemplu, prin facilitarea schimbului de informații relevante și furnizarea de consiliere tehnică sau de informații juridice. Pentru a asigura buna funcționare a rețelei, fiecare punct de contact ar trebui să poată comunica rapid cu punctul de contact din alt stat membru. Având în vedere dimensiunea transfrontalieră semnificativă a acestui tip de infracțiuni și, în special, caracterul volatil al probelor electronice, statele membre ar trebui să fie în măsură să trateze cu promptitudine cererile urgente ale acestei rețele de puncte de contact și să răspundă în termen de două ore de la primirea lor, indicând cel puțin dacă cererea va primi răspuns, precum și forma și durata estimată a răspunsului respectiv. În cazuri extrem de urgente și de grave, statele membre ar trebui să informeze Centrul european de combatere a criminalității informatice al Europol.

__________________

__________________

48 Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 14.8.2013, p. 8).

48 Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 14.8.2013, p. 8).

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Sesizarea autorităților publice fără întârzieri nejustificate cu privire la infracțiuni are o importanță deosebită în combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, deoarece constituie deseori punctul de plecare al anchetei penale. Ar trebui luate măsuri pentru a încuraja sesizarea autorităților de aplicare a legii și a celor judiciare de către persoanele fizice și cele juridice, în special de către instituțiile financiare. Aceste măsuri pot fi bazate pe diverse tipuri de acțiuni, cu caracter legislativ, cum ar fi obligațiile de a semnala suspiciunile de fraudă, sau fără caracter legislativ, cum ar fi înființarea ori sprijinirea de organizații sau mecanisme care favorizează schimbul de informații sau sensibilizarea. Orice astfel de măsură care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului49. În special, orice transmitere de informații privind prevenirea și combaterea infracțiunilor legate de fraudele și de falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, ar trebui să respecte cerințele stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679, în special în ceea ce privește legalitatea motivelor pentru prelucrare.

(19)  Sesizarea autorităților publice fără întârzieri nejustificate cu privire la infracțiuni are o importanță deosebită în combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, deoarece constituie deseori punctul de plecare al anchetei penale. Ar trebui luate măsuri pentru a încuraja sesizarea autorităților de aplicare a legii și a celor judiciare de către persoanele fizice și cele juridice, în special de către instituțiile financiare, iar măsurile ar trebui să includă crearea unui sistem online eficace și securizat de raportare a fraudelor la nivel național pentru a facilita raportarea imediată a infracțiunilor. Utilizarea de formulare de raportare standardizate la nivelul Uniunii ar trebui să permită o mai bună analiză a amenințărilor și ar trebui să faciliteze activitatea și cooperarea autorităților naționale competente. Măsurile pot fi bazate pe diverse tipuri de acțiuni, cu caracter legislativ, cum ar fi obligațiile de a semnala suspiciunile de fraudă, sau fără caracter legislativ, cum ar fi înființarea ori sprijinirea de organizații sau mecanisme care favorizează schimbul de informații sau sensibilizarea. Orice astfel de măsură care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului49. În special, orice transmitere de informații privind prevenirea și combaterea infracțiunilor legate de fraudele și de falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, ar trebui să respecte cerințele stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679, în special în ceea ce privește legalitatea motivelor pentru prelucrare.

__________________

__________________

49 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

49 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Investigarea și urmărirea penală a tuturor tipurilor de fraude și falsificări ale mijloacelor de plată, altele decât numerarul, inclusiv a celor care presupun sume mici de bani, sunt deosebit de importante pentru a combate acest fenomen în mod proactiv. Obligațiile de raportare, schimbul de informații și rapoartele statistice sunt modalități eficiente de a detecta activitățile frauduloase, în special activitățile similare care implică sume mici de bani atunci când sunt avute în vedere separat. De asemenea, este esențial ca informațiile relevante privind frauda și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, să fie transmise în timp util unităților naționale de informații financiare pentru a permite efectuarea de analize suplimentare și detectarea fluxurilor financiare ilicite.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Fraudele și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, pot avea grave consecințe economice și neeconomice pentru victime. Dacă astfel de fraude includ furtul de identitate, consecințele acestora sunt adesea agravate de prejudiciile aduse reputației și de traumele emoționale grave. Statele membre ar trebui să adopte măsuri de asistență, de sprijin și de protecție pentru diminuarea acestor consecințe.

(20)  Fraudele și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, pot avea grave consecințe economice și neeconomice pentru victime. Dacă astfel de fraude includ, de exemplu, furtul de identitate, consecințele acestora sunt adesea agravate de prejudiciile profesionale și cele aduse reputației și evaluării de credit a unei persoane, precum și de traumele emoționale grave. Statele membre ar trebui să adopte măsuri de asistență, de sprijin și de protecție pentru diminuarea acestor consecințe.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  De multe ori este necesară o perioadă îndelungată pentru ca victima să afle că a suferit o pierdere în urma fraudei și a infracțiunilor de contrafacere. În această perioadă, se poate dezvolta o spirală de infracțiuni interconectate, agravând astfel consecințele negative pentru victime.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului50 conferă anumite drepturi persoanelor fizice care sunt victime ale fraudelor legate de alte mijloace de plată decât numerarul. Statele membre ar trebui să adopte măsuri de asistență și de sprijin pentru aceste victime, care se bazează pe măsurile prevăzute de Directiva 2012/29/UE, dar răspund în mai mare măsură nevoilor specifice ale victimelor fraudelor legate de furtul de identitate. Astfel de măsuri ar trebui să includă, în special, sprijin psihologic specializat și consiliere cu privire la aspectele financiare, practice și juridice, precum și asistență pentru primirea despăgubirilor cuvenite. Informațiile și consilierea specifică privind protecția împotriva consecințelor negative ale unor astfel de infracțiuni ar trebui oferite și persoanelor juridice.

(21)  Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului50 conferă anumite drepturi persoanelor fizice care sunt victime ale fraudelor legate de alte mijloace de plată decât numerarul. Statele membre ar trebui să adopte măsuri de asistență și de sprijin pentru aceste victime, care se bazează pe măsurile prevăzute de Directiva 2012/29/UE, dar răspund în mai mare măsură nevoilor specifice ale victimelor fraudelor legate de furtul de identitate. Astfel de măsuri ar trebui să includă, în special, furnizarea unei liste de instituții specializate care acoperă diferite aspecte legate de infracțiuni privind identitatea și de sprijinirea victimelor, sprijin psihologic specializat și consiliere cu privire la aspectele financiare, practice și juridice, precum și asistență pentru primirea despăgubirilor cuvenite. De asemenea, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să elaboreze un instrument național unic de informare online pentru a facilita accesul la asistență și sprijin pentru victime. Informațiile și consilierea specifică privind protecția împotriva consecințelor negative ale unor astfel de infracțiuni ar trebui oferite și persoanelor juridice.

__________________

__________________

50 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

50 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Victimele fraudelor legate de mijloacele de plată, altele decât numerarul, ar trebui să aibă dreptul la asistență juridică gratuită, cel puțin cele care nu dispun de resurse suficiente pentru a acoperi costurile acesteia. Statele membre ar trebui să poată stabili această lipsă de resurse prin intermediul criteriului stării materiale, în care ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de toți factorii relevanți și obiectivi, cum ar fi venitul, capitalul și situația familială a persoanei în cauză, costurile asistenței juridice și nivelul de trai din statul membru în cauză.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre ar trebui să stabilească sau să îmbunătățească politicile de prevenire a fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și măsurile care reduc riscul cetățenilor de a deveni victime ale unor astfel de infracțiuni, recurgând la campanii de informare și de sensibilizare și la programe de cercetare și de educație.

(23)  Statele membre, asistate de Comisie, ar trebui să stabilească sau să îmbunătățească politicile de prevenire a fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și măsurile care reduc riscul cetățenilor de a deveni victime ale unor astfel de infracțiuni, de exemplu recurgând la campanii de informare și de sensibilizare, la instrumente de informare online permanente cu exemple concrete de practici frauduloase și la programe de cercetare și de educație.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei directive, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește elaborarea unui model standard de raportare la nivelul Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 14 și în conformitate cu articolul 16a. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Este necesar să se colecteze date comparabile privind infracțiunile prevăzute în prezenta directivă. Datele relevante ar trebui puse la dispoziția agențiilor și organismelor specializate competente ale Uniunii, cum ar fi Europol, ținând seama de sarcinile acestora și de necesitățile lor în materie de informații. Scopul ar fi obținerea unei imagini mai cuprinzătoare a problemei reprezentate de fraudele și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și a aspectelor legate de securitatea plăților la nivelul Uniunii și de a contribui astfel la formularea unui răspuns mai eficace. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin mandatul și capacitatea Europol de a asigura asistență și sprijin pentru anchetele relevante, transmițând agenției informații privind modul de operare al infractorilor, pentru ca aceasta să poată efectua analize strategice și evaluări ale amenințărilor de fraudă și falsificare a mijloacelor de plată, altele decât numerarul, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului52. Informațiile transmise pot contribui la mai buna înțelegere a amenințărilor prezente și viitoare și pot ajuta Consiliul și Comisia să stabilească prioritățile strategice și operaționale ale Uniunii în materie de combatere a criminalității, precum și modalitățile de punere în aplicare a acestor priorități.

(24)  Este necesar să se colecteze date comparabile privind infracțiunile prevăzute în prezenta directivă. Datele relevante ar trebui puse la dispoziția agențiilor și organismelor specializate competente ale Uniunii, cum ar fi Europol, precum și Comisiei, ținând seama de sarcinile acestora și de necesitățile lor în materie de informații. Scopul ar fi obținerea unei imagini mai cuprinzătoare a problemei reprezentate de fraudele și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și a aspectelor legate de securitatea plăților la nivelul Uniunii și de a contribui astfel la formularea unui răspuns mai eficace. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin mandatul și capacitatea Europol de a asigura asistență și sprijin pentru anchetele relevante, transmițând agenției informații privind modul de operare al infractorilor, pentru ca aceasta să poată efectua analize strategice și evaluări ale amenințărilor de fraudă și falsificare a mijloacelor de plată, altele decât numerarul, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului52. Informațiile transmise pot contribui la mai buna înțelegere a amenințărilor prezente și viitoare și pot ajuta Consiliul și Comisia să stabilească prioritățile strategice și operaționale ale Uniunii în materie de combatere a criminalității, precum și modalitățile de punere în aplicare a acestor priorități.

_________________

_________________

52 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

52 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Prevenirea și combaterea infracțiunilor, organizate sau nu, trebuie realizată prin intermediul unei cooperări mai strânse între autoritățile polițienești și alte autorități competente din statele membre, atât direct, cât și prin intermediul Europol, cu un accent special pe îmbunătățirea schimbului de informații între autoritățile responsabile de prevenirea și urmărirea penală.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor din domeniul fraudelor și falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul.

Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor din domeniul fraudelor și falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul. De asemenea, facilitează prevenirea unor astfel de infracțiuni, oferă asistență și sprijin victimelor și îmbunătățește cooperarea dintre autoritățile judiciare și alte autorități competente.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată

Utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată, altele decât numerarul

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni:

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte se pedepsesc ca infracțiuni:

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furtul sau însușirea în alt mod ilegal a unui instrument de plată;

(a)  furtul sau însușirea în alt mod ilegal a unui instrument de plată, atunci când sunt săvârșite cu intenție;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contrafacerea sau falsificarea unui instrument de plată în vederea utilizării frauduloase a acestuia;

(b)  contrafacerea sau falsificarea unui instrument de plată, atunci când sunt săvârșite cu intenție, în vederea utilizării frauduloase a acestuia;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  posesia, achiziționarea în vederea utilizării, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuția sau punerea la dispoziție în alt mod a unui instrument de plată furat sau însușit în alt mod ilegal, contrafăcut sau falsificat, în vederea utilizării frauduloase a acestuia.

(c)  achiziționarea pentru sine sau pentru altcineva, inclusiv importul, exportul, vânzarea și transportul, distribuția unui instrument de plată care a fost furat sau însușit în alt mod ilegal, sau a unui instrument de plată contrafăcut sau falsificat, atunci când este săvârșită cu intenție, în vederea utilizării frauduloase a acestuia;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  posesia unui instrument de plată furat sau însușit în alt mod ilegal, ori a unui instrument de plată contrafăcut sau falsificat, cunoscând în momentul primirii acestui instrument că acesta provine dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că efectuarea sau provocarea efectuării unui transfer de bani, de valoare monetară sau de monede virtuale, cu scopul de a obține un profit ilegal pentru autor sau pentru un terț se pedepsește ca infracțiune, atunci când este săvârșită cu intenție prin:

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că efectuarea sau determinarea altei persoane să efectueze un transfer de bani, de valoare monetară sau de monede virtuale, cu scopul de a obține un profit ilegal pentru autor sau pentru un terț sau cauzând pierderea ilegală a unei posesii pentru un terț se pedepsește ca infracțiune, atunci când este săvârșită cu intenție prin:

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  direcționarea sau redirecționarea utilizatorilor serviciilor de plată către imitații de site-uri web.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când sunt săvârșite cu intenție în scop fraudulos, producția, achiziționarea în vederea utilizării, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuția sau punerea la dispoziție în alt mod a unui dispozitiv sau a unui instrument, a unor date informatice sau a oricăror alte mijloace special concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile menționate la articolul 4 literele (a) și (b) sau la articolul 5 se pedepsesc ca infracțiuni.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că producția, achiziționarea în folos propriu sau al unei alte persoane, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuția sau punerea la dispoziție în alt mod a unui dispozitiv sau a unui instrument, a unor date informatice sau a oricăror alte mijloace special concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile menționate la articolul 4 literele (a) și (b) sau la articolul 5, atunci când sunt săvârșite cu intenția ca aceste mijloace să fie folosite pentru a comite oricare dintre infracțiunile sus-menționate, se pedepsesc ca infracțiuni.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că tentativa de a comite una din infracțiunile menționate la articolele 3-6 se pedepsește ca infracțiune.

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că tentativa de a comite una din infracțiunile menționate la articolele 3-6 se pedepsește ca infracțiune.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolele 3, 4 și 5 se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin trei ani.

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolele 3, 4 și 5 se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin patru ani.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 6 se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin doi ani.

3.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 6 se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin trei ani.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolele 3, 4 și 5 se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani, dacă:

4.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele circumstanțe sunt considerate ca fiind circumstanțe agravante în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolele 3, 4 și 5 și se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani, dacă:

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt săvârșite de o organizație criminală, astfel cum este aceasta definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI, indiferent de pedeapsa prevăzută în decizia respectivă;

(a)  sunt săvârșite de o organizație criminală, astfel cum este aceasta definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI, indiferent de pedeapsa prevăzută în decizia respectivă; sau

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   implică pagube extinse sau considerabile sau un avantaj agregat de cel puțin 20 000 EUR.

(b)   implică pagube extinse sau considerabile; sau

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  au generat un avantaj agregat de o valoare considerabilă.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că unei persoane juridice trase la răspundere în temeiul articolului 9 alineatul (1) i se aplică sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau de altă natură și pot include și alte sancțiuni, precum:

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că unei persoane juridice trase la răspundere în temeiul articolului 9 alineatul (1) i se aplică sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau de altă natură sau alte sancțiuni, inclusiv:

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  excluderea temporară sau permanentă de la accesul la finanțare publică, inclusiv proceduri de licitație, granturi și concesiuni, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii;

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său;

(a)  infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; sau

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autorul infracțiunii este un cetățean al său;

(b)  autorul infracțiunii este un cetățean al său sau își are reședința obișnuită pe teritoriul său; sau

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  infracțiunea este săvârșită în folosul unei persoane juridice stabilite pe teritoriul său; sau

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  infracțiunea a fost săvârșită împotriva unuia dintre resortisanții săi sau împotriva unei persoane care își are reședința obișnuită pe teritoriul său; sau

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  infracțiunea provoacă pagube pe teritoriul său, inclusiv pagube cauzate de furtul de identitate a unei persoane.

(c)  infracțiunea provoacă pagube pe teritoriul său.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statul membru informează Comisia și Eurojust dacă decide să-și stabilească competența asupra uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7, care este săvârșită în afara teritoriului său;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  autorul este prezent fizic pe teritoriul său atunci când săvârșește infracțiunea, indiferent dacă infracțiunea este sau nu comisă utilizând calculatoare sau un sistem informatic situat pe teritoriul său;

(a)  autorul este prezent fizic pe teritoriul său atunci când săvârșește infracțiunea, indiferent dacă infracțiunea este sau nu comisă utilizând un calculator sau un sistem informatic situat pe teritoriul său;

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  infracțiunea este comisă utilizând calculatoare sau un sistem informatic situat pe teritoriul său, indiferent dacă autorul este sau nu prezent fizic pe teritoriul său atunci când săvârșește infracțiunea.

(b)  infracțiunea este comisă utilizând un calculator sau un sistem informatic situat pe teritoriul său, indiferent dacă autorul este sau nu prezent fizic pe teritoriul său atunci când săvârșește infracțiunea.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statul membru informează Comisia dacă decide să-și stabilească competența asupra uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7, care este săvârșită în afara teritoriului său, atunci când:

eliminat

(a)  autorul infracțiunii are, în mod obișnuit, reședința pe teritoriul său;

 

(b)  infracțiunea este săvârșită în folosul unei persoane juridice stabilite pe teritoriul său;

 

(c)  infracțiunea este săvârșită împotriva unuia dintre cetățenii săi sau împotriva unei persoane care are, în mod obișnuit, reședința pe teritoriul său;

 

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când o infracțiune menționată la articolele 3-7 intră în competența mai multor state membre, statele membre respective cooperează pentru a decide care dintre ele îl va urmări penal pe autorul infracțiunii cu scopul de a centraliza procedurile într-un singur stat membru, ținând cont de principiul ne bis in idem. Statele membre recurg la Eurojust în caz de conflict de competență sau în cazul altor dificultăți, în conformitate cu articolul 12 din Decizia-cadru 2009/948/JAI.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Eficacitatea anchetelor

Eficacitatea anchetelor și cooperarea

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile cu investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3-7 dispun de instrumente eficace de anchetă, cum ar fi cele utilizate în cazurile de criminalitate organizată sau de alte forme grave de criminalitate.

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile cu investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3-7 dispun de instrumente de anchetă eficace și proporționale cu infracțiunea comisă, cum ar fi cele utilizate în cazurile de combatere a criminalității organizate sau a altor forme grave de criminalitate.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fiecare stat membru se asigură că sunt alocate resurse umane și financiare adecvate și sunt furnizate cursuri de formare pentru cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor prevăzute la articolele 3-7.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când dreptul intern prevede obligația persoanelor fizice și juridice de a transmite informații privind infracțiunile menționate la articolele 3-7, informațiile respective parvin fără întârzieri nejustificate autorităților care investighează sau urmăresc penal aceste infracțiuni.

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când dreptul intern prevede obligația persoanelor fizice și juridice de a transmite informații privind infracțiunile menționate la articolele 3-7, informațiile respective parvin fără întârzieri nejustificate autorităților care investighează sau urmăresc penal aceste infracțiuni și că autoritățile respective au competența de a coopera cu alte autorități naționale și cu omologii lor din alte state membre.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea efectuării schimbului de informații privind infracțiunile menționate la articolele 3-7, statele membre se asigură că dispun de un punct operațional național de contact disponibil 24 de ore pe zi și șapte zile pe săptămână. Statele membre se asigură, de asemenea, că dispun de procedurile necesare pentru ca cererile urgente de asistență să fie tratate prompt, iar autoritatea competentă să răspundă în termen de cel mult opt ore de la primirea acestora, indicând cel puțin dacă cererea va primi răspuns, precum și forma și termenul estimat al răspunsului. Statele membre pot decide să recurgă la rețelele existente de puncte operaționale de contact.

1.  În vederea efectuării schimbului de informații privind infracțiunile menționate la articolele 3-7, statele membre se asigură că dispun de un punct operațional național de contact disponibil 24 de ore pe zi și șapte zile pe săptămână. Statele membre se asigură, de asemenea, că dispun de procedurile necesare pentru ca cererile urgente de asistență să fie tratate prompt, iar autoritatea competentă să răspundă în termen de cel mult două ore de la primirea acestora, indicând cel puțin dacă cererea va primi răspuns, precum și forma și termenul estimat al răspunsului. Statele membre pot decide să recurgă la rețelele existente de puncte operaționale de contact.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre informează Comisia, Europol și Eurojust cu privire la punctul de contact menționat la alineatul (1) pe care l-au desemnat. Comisia transmite această informație celorlalte state membre.

2.  Statele membre informează Comisia, Europol și Eurojust cu privire la punctul de contact menționat la alineatul (1) pe care l-au desemnat și actualizează aceste informații atunci când este necesar. Comisia transmite această informație celorlalte state membre.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazuri extrem de urgente și de grave care afectează două sau mai multe state membre, statele membre informează Centrul european de combatere a criminalității informatice al Europol. Europol facilitează înființarea unui sistem de alertă rapidă pentru a identifica noi practici frauduloase.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Atunci când lucrează cu date de tipul celor menționate în acest articol, autoritățile competente respectă normele aplicabile ale Uniunii în materie de protecție a datelor.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt puse la dispoziție canale adecvate de semnalare, pentru a facilita sesizarea, fără întârzieri nejustificate, a autorităților naționale competente cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3-7.

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt puse la dispoziție canale adecvate de semnalare, inclusiv printr-o platformă națională securizată online de raportare a fraudelor, pentru a facilita sesizarea, fără întârzieri nejustificate, autorităților de aplicare a legii, unităților de informații financiare și altor autorități naționale competente cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3-7.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru armonizarea practicilor de semnalare în cadrul Uniunii, Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a crea un model standardizat de semnalare al Uniunii, care este baza de lucru pentru statele membre. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 16a alineatul (2).

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a încuraja instituțiile financiare și alte persoane juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor să sesizeze fără întârzieri nejustificate autoritățile de aplicare a legii și alte autorități competente cu privire la suspiciunile de fraudă, în vederea detectării, prevenirii, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor menționate la articolele 3-7.

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru se asigura că instituțiile financiare sesizează fără întârzieri nejustificate autoritățile de aplicare a legii, unitățile de informații financiare și alte autorități competente cu privire la suspiciunile de fraudă, în vederea detectării, prevenirii, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor menționate la articolele 3-7.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a încuraja alte persoane juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor să sesizeze fără întârzieri nejustificate autoritățile de aplicare a legii, unitățile de informații financiare și alte autorități competente cu privire la suspiciunile de fraudă, în vederea detectării, prevenirii, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor menționate la articolele 3-7.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice și juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunilor menționate la articolele 3-7, săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal, primesc informații și consiliere specifică privind modul în care se pot proteja împotriva consecințelor negative ale infracțiunilor, cum ar fi prejudiciul adus reputației.

1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice și juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunilor menționate la articolele 3-7, săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal, primesc informații și consiliere specifică privind modul în care se pot proteja împotriva consecințelor negative ale infracțiunilor, cum ar fi prejudiciul adus reputației, evaluării de credit și costurile financiare, precum și cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul la compensații pentru prejudiciile suferite ca urmare a infracțiunii.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că persoanele fizice și juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunilor menționate la articolele 3-7, săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal, primesc o listă cu instituțiile specializate care se ocupă cu diferite aspecte ale infracțiunilor legate de identitate și oferă sprijin.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre sunt încurajate să creeze instrumente informatice unice online la nivel național pentru a facilita accesul la asistență și sprijin pentru persoanele fizice sau juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunilor menționate la articolele 3-7, săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Statele membre se asigură că persoanele fizice care au suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunilor menționate la articolele 3-7, săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal, beneficiază de asistență juridică gratuită, cel puțin acelea care nu dispun de resurse suficiente pentru a plăti pentru asistența juridică. Statele membre pot aplica un criteriu privind resursele pentru a determina dacă persoanele fizice au dreptul la asistență judiciară gratuită.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că persoanele juridice care sunt victime ale infracțiunilor menționate la articolele 3-7 din prezenta directivă primesc, fără întârzieri nejustificate, după primul lor contact cu o autoritate competentă, informații privind:

2.  Statele membre se asigură că persoanele fizice și juridice care sunt victime ale infracțiunilor menționate la articolele 3-7 din prezenta directivă primesc, fără întârzieri nejustificate, după primul lor contact cu o autoritate competentă, informații privind:

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  dreptul de acces la informații cu privire la cauză;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsuri corespunzătoare, inclusiv prin intermediul internetului, cum ar fi campanii de informare și de sensibilizare și programe de cercetare și de educație, dacă este cazul în cooperare cu părțile interesate, cu scopul de a reducere frauda în general, a sensibiliza publicul și a reduce riscul persoanelor de a deveni victime ale fraudelor

1.  Statele membre iau măsuri corespunzătoare, inclusiv prin intermediul internetului, cum ar fi campanii de informare și de sensibilizare și programe de cercetare și de educație, dacă este cazul în cooperare cu părțile interesate, cu scopul de a reduce frauda în general, și frauda asociată utilizării computerului și a sistemelor informatice în special, a sensibiliza publicul și a reduce riscul persoanelor de a deveni victime ale fraudelor, în special pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă sau tinerii. Comisia asistă statele membre în desfășurarea periodică a unor astfel de campanii. Statele membre asigură punerea la dispoziție a unei finanțări suficiente pentru astfel de campanii.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre dezvoltă și actualizează, ca parte a campaniilor de informare menționate la alineatul (1), un instrument permanent de informare online, cu exemple concrete de practici frauduloase, astfel cum se menționează la articolele 3-7, într-un format ușor de înțeles. Acest instrument poate fi legat de instrumentul unic de informare online menționat la articolul 15 alineatul (1b) sau poate fi inclus în acesta.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Procedura comitetului

 

1.   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că dispun de un sistem de înregistrare, producere și furnizare de date statistice care măsoară faza de semnalare, faza de cercetare și urmărire penală și faza de judecată a infracțiunilor menționate la articolele 3-7.

2.  Statele membre se asigură că dispun de un sistem de înregistrare, producere și furnizare de date statistice anonimizate care măsoară faza de semnalare, faza de cercetare și urmărire penală și faza de judecată a infracțiunilor menționate la articolele 3-7.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Datele statistice menționate la alineatul (2) acoperă, cel puțin, numărul de infracțiuni menționate la articolele 3-7 semnalate statelor membre, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal și condamnate pentru infracțiunile prevăzute la articolele 3-7, precum și date privind funcționarea fazei de semnalare, a fazei de investigare și urmărire penală și a fazei de judecată a acestor infracțiuni.

3.  Datele statistice anonimizate menționate la alineatul (2) acoperă, cel puțin, numărul de infracțiuni menționate la articolele 3-7 semnalate statelor membre, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal și condamnate pentru infracțiunile prevăzute la articolele 3-7, numărul de persoane implicate în fraudă și valoarea daunelor provocate de aceasta, precum și date privind funcționarea fazei de semnalare, a fazei de investigare și urmărire penală și a fazei de judecată a acestor infracțiuni.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de [24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia]. Statele membre informează imediat Comisia în acest sens.

1.  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de ... [12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia]. Statele membre informează imediat Comisia în acest sens.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de [96 de luni de la intrarea în vigoare], Comisia efectuează o evaluare a prezentei directive privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și transmite un raport Parlamentului European și Consiliului.

2.  În termen de ... [48 de luni de la intrarea în vigoare], Comisia efectuează o evaluare a prezentei directive privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și a impactului acesteia asupra drepturilor fundamentale, și transmite un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Digitalizarea transformă modul nostru de a efectua plăți: utilizarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, devine din ce în ce mai frecventă, numărul tranzacțiilor crescând cu 24 % în ultimii cinci ani. Însă această piață emergentă a devenit, de asemenea, atractivă pentru infractori: în 2013, fraudele cu carduri emise în SEPA au provocat prejudicii în valoare de 1,44 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 23 % în perioada 2011-2013.

Cardurile nu sunt singurele instrumente de plată care nu utilizează numerar — debitarea directă și plățile prin telefonul mobil sunt alte exemple de astfel de instrumente de plată. La nivelul UE, nu există statistici cuprinzătoare privind frauda cu instrumente de plată, altele decât numerarul. Comisia estimează un prejudiciu anual în valoare de 2 miliarde EUR, această cifră neincluzând toate instrumentele de plată disponibile.

Frauda online (de exemplu, furtul datelor de pe cardul de credit) are adesea o dimensiune transfrontalieră. Nu este necesar ca infractorul și victima să aibă sediul în aceeași țară, iar acest lucru creează dificultăți pentru autoritățile de aplicare a legii.

Actuala decizie-cadru 2001/413/JAI a Consiliului datează din 2001. Normele în vigoare nu tratează suficient noile evoluții tehnologice, cum ar fi monedele virtuale. Comisia a propus, prin urmare, actualizarea cadrului juridic, înlăturarea obstacolelor operaționale și îmbunătățirea prevenirii fraudei nemonetare. Prezenta propunere de directivă de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, este, de asemenea, un pas important pentru „lisabonizarea” domeniului dreptului penal în Uniunea Europeană. Parlamentul European va juca un rol important în calitate de colegiuitor.

Comisia a prezentat o serie de argumente pentru această revizuire, în evaluarea impactului și în propunerea sa de directivă. Extinderea domeniului de aplicare al infracțiunilor, incluzând tranzacțiile efectuate prin intermediul monedelor virtuale, introducerea de noi infracțiuni online și niveluri minime pentru cele mai ridicate sancțiuni, clarificarea domeniului de aplicare al jurisdicției și dispoziții privind garantarea drepturilor victimelor criminalității informatice, prevenirea fraudei și îmbunătățirea cooperării în materie de justiție penală par a fi convingătoare.

Pentru a consolida propunerea, raportoarea propune în proiectul său de raport o serie de modificări la propunerea Comisiei, printre altele:

- consolidarea asistenței victimelor fraudelor mijloacelor de plată, altele decât numerarul, întrucât consecințele fraudei sunt adesea agravate din cauza prejudiciilor aduse reputației, a pierderii evaluării de credit sau a traumelor emoționale grave;

- facilitarea raportării infracțiunii, inclusiv crearea unui sistem național securizat online de raportare a fraudelor;

- o implicare mai puternică a Eurojust și a Europol în schimbul de informații;

- mai multe dispoziții axate pe prevenirea fraudei pe internet și a fraudei informatice;

- o perioadă de transpunere mai scurtă și o obligație pentru Comisie de a prezenta o evaluare a directivei după 4 ani.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul

Referințe

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Data prezentării la PE

13.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Raportori

Data numirii

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Examinare în comisie

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Data depunerii

6.9.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 20 septembrie 2018Notă juridică