Postup : 2017/0226(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0276/2018

Predkladané texty :

A8-0276/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0194

SPRÁVA     ***I
PDF 824kWORD 99k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0489),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0311/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa, český Senát a španielsky Parlament,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0276/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV44 sa musí aktualizovať a doplniťďalšie ustanovenia o trestných činoch, trestoch a cezhraničnej spolupráci.

(3)  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV44 sa musí aktualizovať a doplniť, aby obsahovalo ďalšie ustanovenia o trestných činoch, najmä pokiaľ ide o podvody súvisiace s počítačmi, trestoch, prevencii a pomoci obetiam a cezhraničnej spolupráci.

__________________

__________________

44 Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1).

44 Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Významné medzery a rozdiely v zákonoch členských štátov v oblasti podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania môžu brániť v boji proti tomuto druhu trestnej činnosti, ako aj iným závažným zločinom a organizovanej trestnej činnosti, ktoré s ňou súvisia a ktoré sú z takýchto podvodov a falšovania financované, a môžu skomplikovať účinnú policajnú a justičnú spoluprácu v tejto oblasti.

(4)  Významné medzery a rozdiely v zákonoch členských štátov v oblasti podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania bránia predchádzaniu, odhaľovaniu a sankcionovaniu tohto druhu trestnej činnosti, ako aj iným závažným zločinom a organizovanej trestnej činnosti, ktoré s ňou súvisia a ktoré sú z takýchto podvodov a falšovania financované, a komplikujú účinnú policajnú a justičnú spoluprácu v tejto oblasti, čo má priamy dosah na bezpečnosť občanov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Používanie nových druhov platobných nástrojov na jednej strane vytvára nové príležitosti pre spotrebiteľov a podniky, na strane druhej ale zvyšuje príležitosti na podvody. Podvody sa využívajú nielen na financovanie zločineckých skupín, ale obmedzujú aj rozvoj digitálneho jednotného trhu a odrádzajú občanov od nakupovania online.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na zabezpečenie konzistentného prístupu v členských štátoch pri uplatňovaní tejto smernice je dôležité spoločné vymedzenie pojmov v tejto oblasti. Do vymedzenia pojmov treba zahrnúť nové druhy platobných nástrojov, ako sú elektronické peniaze a virtuálne meny.

(7)  Na zabezpečenie konzistentného prístupu v členských štátoch pri uplatňovaní tejto smernice a na uľahčenie výmeny informácií a spolupráce medzi príslušnými orgánmi je dôležité spoločné vymedzenie pojmov v tejto oblasti. Do vymedzenia pojmov treba zahrnúť nové druhy platobných nástrojov, ako sú elektronické peniaze a virtuálne meny.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Falošné faktúry, prostredníctvom ktorých možno získať platobné údaje, by sa mali považovať za pokus o nezákonné prisvojenie v zmysle článku 4 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Na ochranu bezhotovostných platobných prostriedkov pred podvodmi a falšovaním sú nevyhnutné účinné a efektívne trestnoprávne opatrenia. Potrebný je najmä spoločný trestnoprávny prístup k podstatným znakom trestnej činnosti, ktoré napomáhajú samotnému podvodnému používaniu platobných prostriedkov alebo sú prípravou naň. Konanie, ako je získavanie a prechovávanie platobných nástrojov s úmyslom spáchať podvod (napríklad prostredníctvom phishingu alebo skimmingu) a ich distribúcia (napríklad predajom informácií o kreditných kartách na internete), by sa teda malo kvalifikovať ako trestný čin samostatne bez toho, aby bolo priamo spojené so samotným podvodným používaním platobných prostriedkov. Za trestnú činnosť by sa teda mali považovať aj okolnosti, keď prechovávanie, obstarávanie alebo distribúcia nevyústi do samotného podvodného použitia takýchto platobných nástrojov v prípadoch, že páchateľ si je vedomý takej možnosti (dolus eventualis). Touto smernicou sa nesankcionuje legitímne používanie platobných nástrojov, a to ani pri poskytovaní inovatívnych platobných služieb, ako sú služby bežne vyvíjané spoločnosťami v oblasti finančných technológií, ani v súvislosti s nimi.

(9)  Na ochranu bezhotovostných platobných prostriedkov pred podvodmi a falšovaním sú nevyhnutné účinné a efektívne trestnoprávne opatrenia. Potrebný je najmä spoločný trestnoprávny prístup k znakom skutkovej podstaty trestného činu, ktoré napomáhajú samotnému podvodnému používaniu platobných prostriedkov alebo sú prípravou naň. Konanie, ako je získavanie platobných nástrojov s úmyslom spáchať podvod (napríklad prostredníctvom phishingu alebo skimmingu) a ich distribúcia (napríklad predajom informácií o kreditných kartách na internete), by sa teda malo kvalifikovať ako trestný čin samostatne bez toho, aby bolo priamo spojené so samotným podvodným používaním platobných prostriedkov. Za trestnú činnosť by sa teda mali považovať aj okolnosti, keď obstarávanie alebo distribúcia nevyústi do samotného podvodného použitia takýchto platobných nástrojov v prípadoch, že páchateľ si je vedomý takej možnosti (dolus eventualis). Prechovávanie ukradnutého alebo inak nezákonne si prisvojeného alebo sfalšovaného alebo napodobeného platobného nástroja by sa malo považovať za trestnú činnosť, ak osoba, ktorá ho prechováva, v čase prijatia vie, že takýto nástroj pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti. Touto smernicou sa nesankcionuje legitímne používanie platobných nástrojov, a to ani pri poskytovaní inovatívnych platobných služieb, ako sú služby bežne vyvíjané spoločnosťami v oblasti finančných technológií, ani v súvislosti s nimi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Sankcie a tresty za podvody a falšovanie bezhotovostných platobných prostriedkov by mali byť v rámci celej Únie účinné, primerané a odrádzajúce.

(10)  Sankcie a tresty za podvody a falšovanie bezhotovostných platobných prostriedkov by mali byť v rámci celej Únie účinné, primerané a odrádzajúce s cieľom zabrániť podvodom tohto typu a predchádzať podobným trestným činom. Touto smernicou sa nebráni členským štátom, aby uplatňovali prísnejšie pravidlá a sankcie v súvislosti s podvodmi a falšovaním nepeňažných platobných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Je vhodné stanoviť prísnejšie tresty, ak trestný čin spácha zločinecká organizácia podľa vymedzenia v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/841/SVV45, alebo keď je trestný čin spáchaný vo veľkom rozsahu, čím spôsobí väčšiu alebo značnú škodu obetiam alebo páchateľovi celkovú výhodu vo výške aspoň 20 000 EUR.

(11)  Je vhodné stanoviť prísnejšie tresty, ak trestný čin spácha zločinecká organizácia podľa vymedzenia v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/841/SVV45, alebo keď je trestný čin spáchaný vo veľkom rozsahu, čím spôsobí väčšiu alebo značnú škodu obetiam. Skutočnosť, že trestný čin zahŕňa významnú celkovú výhodu alebo vysoký počet obetí, by sa mala považovať za priťažujúcu okolnosť.

__________________

__________________

45 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

45 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pravidlami určenia súdnej právomoci by sa malo zabezpečiť, aby trestné činy stanovené v tejto smernici boli účinne trestne stíhané. Vo všeobecnosti je na riešenie trestných činov najvhodnejší systém trestného súdnictva tej krajiny, v ktorej k činu došlo. Členské štáty by preto mali určiť svoju súdnu právomoc pri trestných činoch spáchaných na ich území, pri trestných činoch, ktoré spáchali ich štátni príslušníci, a pri trestných činoch, ktorými bola spôsobená škoda na ich území.

(12)  Pravidlami určenia súdnej právomoci by sa malo zabezpečiť, aby trestné činy stanovené v tejto smernici boli účinne trestne stíhané podľa jasného súboru kritérií. Vo všeobecnosti je na riešenie trestných činov najvhodnejší systém trestného súdnictva tej krajiny, v ktorej k činu došlo. Členské štáty by preto mali určiť svoju súdnu právomoc pri trestných činoch spáchaných na ich území, pri trestných činoch, ktoré spáchali ich štátni príslušníci, a pri trestných činoch, ktorými bola spôsobená škoda na ich území. Ak trestný čin patrí do právomoci viacerých členských štátov, príslušné členské štáty by mali vzájomne spolupracovať, aby rozhodli, ktorý z nich má daný prípad vyšetrovať, so zreteľom na zásadu ne bis in idem. Členské štáty by na tento účel mali mať možnosť obrátiť sa na Eurojust, aby sa uľahčila spolupráca medzi ich súdnymi orgánmi a koordinácia ich činností.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Vzhľadom na potrebu osobitných nástrojov na účinné vyšetrovanie podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania a ich význam pre účinnú medzinárodnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi by vyšetrovacie nástroje, ktoré sa obvykle používajú v prípadoch týkajúcich sa organizovanej trestnej činnosti alebo iných závažných zločinov, mali byť k dispozícii príslušným orgánom vo všetkých členských štátoch na vyšetrovanie takýchto trestných činov. Používanie takýchto nástrojov so zreteľom na zásadu proporcionality a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi by malo byť primerané povahe a závažnosti vyšetrovaných trestných činov. Okrem toho, aby orgány presadzovania práva a ďalšie príslušné orgány mohli vyšetrovať a stíhať trestné činy stanovené v tejto smernici, mali by mať včasný prístup k relevantným informáciám.

(15)  Vzhľadom na potrebu osobitných nástrojov na účinné vyšetrovanie podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania a ich význam pre účinnú medzinárodnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi by primerané vyšetrovacie nástroje mali byť k dispozícii príslušným orgánom vo všetkých členských štátoch na vyšetrovanie takýchto trestných činov. Používanie takýchto nástrojov so zreteľom na zásadu proporcionality a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi by malo byť primerané povahe a závažnosti vyšetrovaných trestných činov. Okrem toho, aby orgány presadzovania práva a ďalšie príslušné orgány mohli vyšetrovať a stíhať trestné činy stanovené v tejto smernici, mali by mať včasný prístup k relevantným informáciám. Príslušným orgánom by sa mali vyčleniť primerané ľudské a finančné zdroje s cieľom riadne vyšetriť a stíhať trestné činy ustanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Cezhraničná povaha trestných činov stanovená v tejto smernici si vyžaduje silnú koordinovanú reakciu a spoluprácu v rámci členských štátov a medzi nimi. Na tento účel by sa mali účinne využívať dostupné nástroje a zdroje spolupráce, ako je vzájomné uznávanie a právna pomoc vo vzťahu k trestným činom, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a to bez ohľadu na hranicu trestov stanovených pre tieto trestné činy vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V mnohých prípadoch sú základom trestnej činnosti incidenty, ktoré by sa mali oznamovať príslušným vnútroštátnym orgánom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114846. Pri takýchto incidentoch môže existovať podozrenie o ich súvise s trestnou činnosťou aj vtedy, keď dôkazy o trestnom čine nie sú spočiatku dostatočne jasné. V tejto súvislosti by sa príslušní prevádzkovatelia základných služieb a poskytovatelia digitálnych služieb mali nabádať k tomu, aby sa o oznámenia, ktoré sa vyžadujú podľa smernice (EÚ) 2016/1148, podelili s orgánmi presadzovania práva s cieľom vytvoriť účinnú a komplexnú reakciu a uľahčiť stanovenie totožnosti páchateľov a zodpovednosti za ich konanie. Najmä podpora chráneného, bezpečného a odolnejšieho prostredia si vyžaduje, aby orgánom presadzovania práva boli systematicky oznamované incidenty, v prípade ktorých existuje podozrenie o ich súvise so závažnou trestnou činnosťou. Okrem toho by v prípade potreby jednotky pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov, vytvorené podľa článku 9 smernice (EÚ) 2016/1148, mali byť zapojené do vyšetrovania na účely presadzovania práva s cieľom poskytovať informácie, pokiaľ sa to na vnútroštátnej úrovni považuje za vhodné, ako aj odborné znalosti v oblasti informačných systémov.

(16)  V mnohých prípadoch sú základom trestnej činnosti incidenty, ktoré by sa mali oznamovať príslušným vnútroštátnym orgánom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/114846. Pri takýchto incidentoch môže existovať podozrenie o ich súvise s trestnou činnosťou aj vtedy, keď dôkazy o trestnom čine nie sú spočiatku dostatočne jasné. V tejto súvislosti by sa príslušní prevádzkovatelia základných služieb a poskytovatelia digitálnych služieb mali o oznámenia, ktoré sa vyžadujú podľa smernice (EÚ) 2016/1148, deliť s orgánmi presadzovania práva finančnými spravodajskými jednotkami s cieľom vytvoriť účinnú a komplexnú reakciu a uľahčiť stanovenie totožnosti páchateľov a zodpovednosti za ich konanie. Najmä podpora chráneného, bezpečného a odolnejšieho prostredia si vyžaduje, aby orgánom presadzovania práva boli systematicky oznamované incidenty, v prípade ktorých existuje podozrenie o ich súvise so závažnou trestnou činnosťou. Okrem toho by v prípade potreby jednotky pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov, vytvorené podľa článku 9 smernice (EÚ) 2016/1148, mali byť zapojené do vyšetrovania na účely presadzovania práva s cieľom poskytovať informácie, pokiaľ sa to na vnútroštátnej úrovni považuje za vhodné, ako aj odborné znalosti v oblasti informačných systémov.

__________________

__________________

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Závažné bezpečnostné incidenty, ako sú vymedzené v článku 96 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236647, môžu súvisieť s trestnou činnosťou. V príslušných prípadoch by sa poskytovatelia služieb mali nabádať k tomu, aby oznámenia, ktoré podľa smernice (EÚ) 2015/2366 majú poskytovať príslušnému orgánu v ich domovskom členskom štáte, poskytli orgánom presadzovania práva.

(17)  Závažné bezpečnostné incidenty, ako sú vymedzené v článku 96 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236647, môžu súvisieť s trestnou činnosťou. V príslušných prípadoch by sa poskytovatelia služieb mali nabádať k tomu, aby oznámenia, ktoré podľa smernice (EÚ) 2015/2366 majú poskytovať príslušnému orgánu v ich domovskom členskom štáte, poskytli orgánom presadzovania práva a finančným spravodajským jednotkám.

__________________

__________________

47 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

47 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na úrovni Únie existuje niekoľko nástrojov a mechanizmov, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov. S cieľom uľahčiť a urýchliť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a zabezpečiť, aby sa tieto nástroje a mechanizmy využívali v plnom rozsahu, by táto smernica mala posilniť význam operačných kontaktných miest zavedených rámcovým rozhodnutím Rady 2001/413/SVV. Členské štáty sa môžu rozhodnúť využiť existujúcu sieť operačných kontaktných miest, ako je sieť stanovená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ48. Mali by poskytovať účinnú pomoc, napríklad uľahčovaním výmeny príslušných informácií a poskytovaním technického poradenstva alebo právnych informácií. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania tejto siete by malo byť každé kontaktné miesto schopné urýchlene komunikovať s kontaktným miestom iného členského štátu. Vzhľadom na významný cezhraničný rozmer tejto oblasti trestnej činnosti, a najmä z dôvodu nestabilnej povahy elektronických dôkazov by členské štáty mali byť schopné pohotovo riešiť naliehavé žiadosti o pomoc zo strany tejto siete kontaktných miest a poskytnúť spätnú väzbu v lehote do ôsmich hodín.

(18)  Na úrovni Únie existuje niekoľko nástrojov a mechanizmov, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov. S cieľom uľahčiť a urýchliť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a zabezpečiť, aby sa tieto nástroje a mechanizmy využívali v plnom rozsahu, by táto smernica mala posilniť význam operačných kontaktných miest zavedených rámcovým rozhodnutím Rady 2001/413/SVV. Členské štáty sa môžu rozhodnúť využiť existujúcu sieť operačných kontaktných miest, ako je sieť stanovená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ48. Mali by poskytovať účinnú pomoc, napríklad uľahčovaním výmeny príslušných informácií a poskytovaním technického poradenstva alebo právnych informácií. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania tejto siete by malo byť každé kontaktné miesto schopné urýchlene komunikovať s kontaktným miestom iného členského štátu. Vzhľadom na významný cezhraničný rozmer tejto oblasti trestnej činnosti, a najmä z dôvodu nestabilnej povahy elektronických dôkazov by členské štáty mali byť schopné pohotovo riešiť naliehavé žiadosti o pomoc zo strany tejto siete kontaktných miest a poskytnúť spätnú väzbu v lehote dvoch hodín od prijatia, pričom by mali uviesť aspoň to, či na žiadosť budú odpovedať, ako aj formu odpovede a jej približný čas.. Vo veľmi naliehavých a závažných prípadoch by členské štáty mali informovať Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite zriadené v rámci Europolu.

__________________

__________________

48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 8).

48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 8).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Bezodkladné oznamovanie trestnej činnosti verejným orgánom má v boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu značný význam, keďže je často východiskom pre vyšetrovanie trestného činu. Mali by sa prijať opatrenia na podnietenie oznamovania zo strany fyzických a právnických osôb, najmä finančných inštitúcií, orgánom presadzovania práva a justičným orgánom. Tieto opatrenia môžu vychádzať z rôznych druhov opatrení, a to vrátane legislatívnych, akou je povinnosť oznámiť podozrenie z podvodu, alebo nelegislatívnych, akými sú zriadenie alebo podpora organizácií alebo mechanizmov na povzbudenie výmeny informácií alebo zvyšovanie povedomia. Všetky také opatrenia, ktoré zahŕňajú spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67949. Najmä všetky prenosy informácií týkajúcich sa predchádzania trestným činom a boja proti trestným činom súvisiacich s podvodmi s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovaním by mali byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679, predovšetkým so zákonnými dôvodmi na spracúvanie.

(19)  Bezodkladné oznamovanie trestnej činnosti verejným orgánom má v boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu značný význam, keďže je často východiskom pre vyšetrovanie trestného činu. Mali by sa prijať opatrenia na podnietenie oznamovania zo strany fyzických a právnických osôb, najmä finančných inštitúcií, orgánom presadzovania práva a justičným orgánom, a mali by zahŕňať zriadenie účinného a bezpečného vnútroštátneho online systému na ohlasovanie podvodov, aby sa uľahčilo okamžité ohlasovanie trestnej činnosti. Používanie štandardizovaných výkazov na úrovni Únie by malo umožniť lepšiu analýzu hrozieb a uľahčiť prácu a spoluprácu príslušných vnútroštátnych orgánov. Opatrenia môžu mať rôznu podobu, a to aj legislatívnu, napríklad povinnosť oznámiť podozrenie z podvodu, alebo nelegislatívnu, napríklad zriadenie alebo podpora organizácií alebo mechanizmov na povzbudenie výmeny informácií alebo zvyšovanie povedomia. Všetky také opatrenia, ktoré zahŕňajú spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67949. Najmä všetky prenosy informácií týkajúcich sa predchádzania trestným činom a boja proti trestným činom súvisiacich s podvodmi s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovaním by mali byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679, predovšetkým so zákonnými dôvodmi na spracúvanie.

__________________

__________________

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Vyšetrovanie a stíhanie všetkých druhov podvodov a falšovania bezhotovostných platobných prostriedkov vrátane tých, ktoré zahŕňajú malé sumy peňazí, je obzvlášť dôležité na proaktívny boj proti tomuto javu. Ohlasovacie povinnosti, výmena informácií a štatistické výkazy predstavujú účinné spôsoby odhaľovania podvodných praktík, najmä podobných činností, ktoré zahŕňajú malé sumy peňazí, keď sa posudzujú osobitne. Je tiež nevyhnutné, aby sa príslušné informácie o podvodoch a falšovaní nepeňažných platobných prostriedkov včas zasielali vnútroštátnym finančným spravodajským jednotkám s cieľom umožniť ďalšiu analýzu a odhaľovanie finančných tokov z trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Pre obete môžu podvody s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovanie znamenať vážne hospodárske a nehospodárske dôsledky. Ak v rámci podvodu došlo ku krádeži totožnosti, jeho dôsledky sú často ešte horšie z dôvodu poškodenia dobrého mena a závažnej emocionálnej ujmy. Členské štáty by mali prijať opatrenia na pomoc, podporu a ochranu zamerané na zmiernenie týchto dôsledkov.

(20)  Pre obete môžu podvody s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovanie znamenať vážne hospodárske a nehospodárske dôsledky. Ak v rámci podvodu došlo napríklad ku krádeži totožnosti, jeho dôsledky sú často ešte horšie z dôvodu poškodenia dobrého mena a profesijnej ujmy, poškodenia úveruschopnosti jednotlivca a tiež závažnej emocionálnej ujmy. Členské štáty by mali prijať opatrenia na pomoc, podporu a ochranu zamerané na zmiernenie týchto dôsledkov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Často trvá značne dlho, kým obete zistia, že utrpeli stratu v dôsledku trestného činu podvodu alebo falšovania. Za tento čas sa môže rozvinúť špirála navzájom prepojených trestných činov, čo ešte zhoršuje negatívne dôsledky pre obete.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Fyzickým osobám, ktoré sa stanú obeťami podvodov súvisiacich s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, sú priznané práva na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ50. Členské štáty by mali prijať opatrenia na pomoc a podporu takýmto obetiam, ktoré by vychádzali z opatrení požadovaných podľa smernice 2012/29/EÚ, ale vo väčšej miere by priamo reagovali na osobitné potreby obetí podvodov súvisiacich s krádežou identity. K takýmto opatreniam by mala patriť najmä špecializovaná psychologická podpora a poradenstvo vo finančnej, praktickej a právnej oblasti, ako aj pomoc pri získaní dostupného odškodnenia. Právnickým osobám by sa takisto mali ponúkať špecifické informácie a poradenstvo o ochrane pred negatívnymi dôsledkami takejto trestnej činnosti.

(21)  Fyzickým osobám, ktoré sa stanú obeťami podvodov súvisiacich s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, sú priznané práva na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ50. Členské štáty by mali prijať opatrenia na pomoc a podporu takýmto obetiam, ktoré by vychádzali z opatrení požadovaných podľa smernice 2012/29/EÚ, ale vo väčšej miere by priamo reagovali na osobitné potreby obetí podvodov súvisiacich s krádežou identity. K takýmto opatreniam by malo patriť najmä poskytnutie zoznamu špecializovaných zariadení zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi trestnej činnosti súvisiacej s totožnosťou a podpory obetí, špecializovaná psychologická podpora a poradenstvo vo finančnej, praktickej a právnej oblasti, ako aj pomoc pri získaní dostupného odškodnenia. Členské štáty by tiež mali mať možnosť zriadiť jeden vnútroštátny online informačný nástroj na uľahčenie prístupu k pomoci a podpore obetiam. Právnickým osobám by sa takisto mali ponúkať špecifické informácie a poradenstvo o ochrane pred negatívnymi dôsledkami takejto trestnej činnosti.

__________________

__________________

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Obete podvodov súvisiacich s nepeňažnými platobnými prostriedkami by mali mať tiež právo na bezplatnú právnu pomoc, prinajmenšom tie, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na jej zaplatenie. Členské štáty by mali byť schopné určiť tento nedostatok prostriedkov pomocou preskúmania majetkových pomerov, v ktorom by sa mali náležite zohľadniť všetky relevantné a objektívne faktory, ako napríklad príjem, kapitál a rodinná situácia dotknutej osoby, náklady na právnu pomoc a životná úroveň v príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty by mali zaviesť alebo posilniť politiky zamerané na predchádzanie podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovaniu, ako aj opatrenia zamerané na zníženie rizika, že sa osoby stanú obeťami takýchto trestných činov, prostredníctvom informačných a osvetových kampaní a výskumných a vzdelávacích programov.

(23)  Členské štáty by mali s pomocou Komisie zaviesť alebo posilniť politiky zamerané na predchádzanie podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovaniu, ako aj opatrenia zamerané na zníženie rizika, že sa osoby stanú obeťami takýchto trestných činov, napríklad prostredníctvom informačných a osvetových kampaní, trvalo dostupných internetových informačných nástrojov s praktickými príkladmi podvodných postupov a výskumných a vzdelávacích programov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, čo sa týka vypracovania štandardizovaného výkazu Únie uvedeného v článku 14 a v súlade s článkom 16a. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Existuje potreba zhromažďovať porovnateľné údaje o trestných činoch ustanovených v tejto smernici. Príslušné údaje by sa mali sprístupniť príslušným špecializovaným agentúram a orgánom Únie, ako napríklad Europolu, v súlade s ich úlohami a informačnými potrebami. Cieľom by malo byť, aby sa získal úplnejší obraz o problematike podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania na úrovni Únie, a tým sa prispelo k vypracovaniu účinnejšieho riešenia. Členské štáty by mali v plnej miere využívať mandát a kapacitu Europolu na poskytovanie pomoci a podpory pre príslušné vyšetrovania tým, že Europolu poskytnú informácie o mode operandi páchateľov na účely vypracovania strategických analýz a posúdenia hrozieb, ktoré predstavujú podvody s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovanie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79452. Poskytovanie informácií môže pomôcť lepšie pochopiť súčasné a budúce hrozby a Rade a Komisii pomôcť pri stanovovaní strategických a operačných priorít Únie v oblasti boja proti trestnej činnosti, ako aj spôsobov vykonávania týchto priorít.

(24)  Existuje potreba zhromažďovať porovnateľné údaje o trestných činoch ustanovených v tejto smernici. Príslušné údaje by sa mali sprístupniť príslušným špecializovaným agentúram a orgánom Únie, ako napríklad Europolu a Komisii, v súlade s ich úlohami a informačnými potrebami. Cieľom by malo byť, aby sa získal úplnejší obraz o problematike podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania na úrovni Únie, a tým sa prispelo k vypracovaniu účinnejšieho riešenia. Členské štáty by mali v plnej miere využívať mandát a kapacitu Europolu na poskytovanie pomoci a podpory pre príslušné vyšetrovania tým, že Europolu poskytnú informácie o mode operandi páchateľov na účely vypracovania strategických analýz a posúdenia hrozieb, ktoré predstavujú podvody s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovanie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79452. Poskytovanie informácií môže pomôcť lepšie pochopiť súčasné a budúce hrozby a Rade a Komisii pomôcť pri stanovovaní strategických a operačných priorít Únie v oblasti boja proti trestnej činnosti, ako aj spôsobov vykonávania týchto priorít.

_________________

_________________

52 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

52 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti, či už organizovanej alebo nie, sa musí dosiahnuť prostredníctvom užšej spolupráce medzi policajnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi v členských štátoch, a to priamo aj prostredníctvom Europolu, s osobitným zameraním na zlepšovanie výmeny informácií medzi orgánmi zodpovednými za prevenciu a vyšetrovanie trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania.

Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovania. Uľahčuje predchádzanie takýmto trestným činom, pomáha obetiam a podporuje ich a zlepšuje spoluprácu medzi súdnymi a inými príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podvodné používanie platobných nástrojov

Podvodné používanie nepeňažných platobných nástrojov

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce činy boli trestné, ak boli spáchané úmyselne:

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce činy boli trestné:

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  krádež alebo iné nezákonné prisvojenie si platobného nástroja;

a)  krádež alebo iné nezákonné prisvojenie si platobného nástroja spáchané úmyselne;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  falšovanie alebo napodobovanie platobného nástroja s cieľom použiť ho na účely podvodu;

b)  falšovanie alebo napodobovanie platobného nástroja páchané úmyselne s cieľom použiť ho na účely podvodu;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prechovávanie, obstarávanie na použitie, dovoz, vývoz, predaj, transport, distribúcia alebo akékoľvek sprístupnenie ukradnutého alebo inak nezákonne si prisvojeného, alebo sfalšovaného alebo napodobeného platobného nástroja s cieľom použiť ho podvodným spôsobom.

c)  obstarávanie pre seba alebo inú osobu vrátane dovozu, vývozu, predaja, prepravy a distribúcie platobného nástroja, ktorý bol ukradnutý alebo inak nezákonne si prisvojený, alebo úmyselne sfalšovaného alebo napodobeného platobného nástroja s cieľom použiť ho podvodným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prechovávanie ukradnutého alebo inak nezákonne si prisvojeného alebo sfalšovaného alebo napodobeného platobného nástroja, ak osoba, ktorá ho prechováva, v čase prijatia vie, že takýto nástroj pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 5– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vykonanie alebo navedenie k prevodu peňazí, peňažnej hodnoty alebo virtuálnej meny s cieľom nadobudnúť neoprávnený zisk v prospech páchateľa alebo tretej strany bolo trestným činom, ak je spáchané úmyselne tým, že sa:

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vykonanie alebo navedenie inej osoby k prevodu peňazí, peňažnej hodnoty alebo virtuálnej meny s cieľom nadobudnúť neoprávnený zisk v prospech páchateľa alebo tretej strany, alebo spôsobenie nezákonnej straty majetku tretej osobe bolo trestným činom, ak je spáchané úmyselne tým, že sa:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  používatelia platobných služieb nasmerujú alebo presmerujú na imitácie webových stránok.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby bola ako trestný čin sankcionovaná – ak bola spáchaná úmyselne s podvodným cieľom –, výroba, obstarávanie na použitie, dovoz, vývoz, predaj, transport, distribúcia alebo akékoľvek sprístupnenie zariadení alebo nástrojov, počítačových údajov alebo akéhokoľvek iného prostriedku osobitne vytvoreného alebo prispôsobeného na spáchanie akéhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 4 písm. a) a b) v článku 5.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby bolo možné sankcionovať ako trestný čin obstarávanie pre seba alebo inú osobu, dovoz, vývoz, predaj, prepravu a distribúciu alebo sprístupnenie zariadenia alebo nástroja, počítačových údajov alebo akýchkoľvek iných prostriedkov osobitne navrhnutých alebo upravených na účely spáchania ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 4 písm. a) a b) alebo v článku 5, ak bol takýto skutok spáchaný s úmyslom použiť tieto prostriedky na spáchanie ktoréhokoľvek z uvedených trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pokus o trestné činy uvedené v článkoch 3 až 6 bol sankcionovaný ako trestný čin.

2.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pokus o trestné činy uvedené v článkoch 3 až 6 bol sankcionovaný ako trestný čin.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článkoch 3, 4 a 5 bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na tri roky.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článkoch 3, 4 a 5 bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na štyri roky.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článku 6 bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na dva roky.

3.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článku 6 bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na tri roky.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 8– odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článkoch 3, 4 a 5 bola horná hranica sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na päť rokov, ak:

4.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článkoch 3, 4 a 5 považovali tieto okolnosti za priťažujúce okolnosti a horná hranica sadzby trestu odňatia slobody bola stanovená najmenej na päť rokov, ak:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli spáchané v rámci zločineckej organizácie, ako je vymedzená v rámcovom rozhodnutí 2008/841/SVV, bez ohľadu na trest uvedený v danom rozhodnutí;

a)  boli spáchané v rámci zločineckej organizácie, ako je vymedzená v rámcovom rozhodnutí 2008/841/SVV, bez ohľadu na trest uvedený v danom rozhodnutí; alebo

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   je nimi spôsobená väčšia alebo značná škoda alebo celková výhoda vo výške aspoň 20 000 EUR.

b)   je nimi spôsobená väčšia alebo značná škoda; alebo

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  priniesli celkovú výhodu značnej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 10– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe, ktorá je uznaná za zodpovednú podľa článku 9 ods. 1, mohli uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, ako napríklad:

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe, ktorá je uznaná za zodpovednú podľa článku 9 ods. 1, mohli uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy alebo iné sankcie, medzi ktoré patrí:

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  dočasné alebo trvalé vylúčenie z prístupu k financovaniu z verejných zdrojov vrátane postupov verejného obstarávania, grantov a koncesií na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  bol trestný čin spáchaný úplne alebo sčasti na jeho území;

a)  bol trestný čin spáchaný úplne alebo sčasti na jeho území; alebo

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  je páchateľ jeho štátnym príslušníkom;

b)  je páchateľ jeho štátnym príslušníkom alebo má na jeho území obvyklý pobyt; alebo

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  bol trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jeho území; alebo

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  bol trestný čin spáchaný na jednom z jeho štátnych príslušníkov alebo osobe, ktorá má obvyklý pobyt na jeho území; alebo

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  je trestným činom na jeho území spôsobená škoda vrátane škôd vyplývajúcich z krádeže totožnosti.

c)  je trestným činom na jeho území spôsobená škoda.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členský štát informuje Komisiu a Eurojust, ak sa rozhodne rozšíriť súdnu právomoc aj na trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7 spáchané mimo jeho územia;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  páchateľ spácha trestný čin, keď je fyzicky prítomný na jeho území, bez ohľadu na to, či bol trestný čin spáchaný s použitím počítačov alebo nejakého informačnému systému na jeho území;

a)  páchateľ spácha trestný čin, keď je fyzicky prítomný na jeho území, bez ohľadu na to, či bol trestný čin spáchaný s použitím počítača alebo nejakého informačnému systému na jeho území;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  bol trestný čin spáchaný s použitím počítačov alebo nejakého informačného systému na jeho území bez ohľadu na to, či páchateľ spáchal trestný čin, keď bol fyzicky prítomný na jeho území.

b)  bol trestný čin spáchaný s použitím počítača alebo nejakého informačného systému na jeho území bez ohľadu na to, či páchateľ spáchal trestný čin, keď bol fyzicky prítomný na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát informuje Komisiu, ak sa rozhodne rozšíriť súdnu právomoc aj na trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7 spáchané mimo jeho územia vrátane prípadov, ak:

vypúšťa sa

a)  má páchateľ obvyklý pobyt na jeho území;

 

b)  bol trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jeho území;

 

c)  bol trestný čin spáchaný na jednom z jeho štátnych príslušníkov alebo osobe, ktorá má obvyklý pobyt na jeho území.

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Ak trestný čin uvedený v článkoch 3 až 7 patrí do právomoci viac ako jedného členského štátu, príslušné členské štáty vzájomne spolupracujú s cieľom rozhodnúť, ktorý z nich bude trestne stíhať páchateľa s cieľom centralizovať konanie v jednom členskom štáte, so zreteľom na zásadu ne bis in idem. V prípadoch sporu o právomoc alebo iných ťažkostí sa členské štáty obrátia na Eurojust, v súlade s článkom 12 rámcového rozhodnutia 2009/948/SVV.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účinné vyšetrovanie

Účinné vyšetrovanie a spolupráca

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby, útvary alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, ako sú napríklad nástroje, ktoré sa používajú pri vyšetrovaní organizovanej trestnej činnosti alebo prípadov iných závažných zločinov.

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby, útvary alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania primerané spáchanému trestnému činu, ako sú napríklad nástroje, ktoré sa používajú v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo proti prípadom iných závažných zločinov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Každý členský štát zabezpečí pridelenie primeraných ľudských a finančných zdrojov, ako aj poskytnutie odbornej prípravy na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v situáciách, keď vnútroštátne právne predpisy ukladajú fyzickým alebo právnickým osobám povinnosť predložiť informácie týkajúce sa trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, tieto informácie boli orgánom vyšetrujúcim alebo stíhajúcim tieto trestné činy poskytnuté bezodkladne.

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v situáciách, keď vnútroštátne právne predpisy ukladajú fyzickým alebo právnickým osobám povinnosť predložiť informácie týkajúce sa trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, tieto informácie boli orgánom vyšetrujúcim alebo stíhajúcim tieto trestné činy poskytnuté bezodkladne, a aby tieto orgány boli oprávnené spolupracovať s ostatnými vnútroštátnymi orgánmi a ich partnermi v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely výmeny informácií, ktoré sa týkajú trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, členské štáty zabezpečia, aby mali k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni vnútroštátne operačné kontaktné miesto. Členské štáty takisto zabezpečia, aby mali k dispozícii postupy na urýchlené vybavenie naliehavých žiadostí o pomoc a aby príslušný orgán odpovedal do 8 hodín od ich prijatia, pričom uvedie aspoň to, či na žiadosť bude odpovedať, ako aj formu odpovede a jej približný čas. Členské štáty sa môžu rozhodnúť využiť existujúce siete operačných kontaktných miest.

1.  Na účely výmeny informácií, ktoré sa týkajú trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, členské štáty zabezpečia, aby mali k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni vnútroštátne operačné kontaktné miesto. Členské štáty takisto zabezpečia, aby mali k dispozícii postupy na urýchlené vybavenie naliehavých žiadostí o pomoc a aby príslušný orgán odpovedal do dvoch hodín od ich prijatia, pričom uvedie aspoň to, či na žiadosť bude odpovedať, ako aj formu odpovede a jej približný čas. Členské štáty sa môžu rozhodnúť využiť existujúce siete operačných kontaktných miest.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty oznámia Komisii, Europolu a Eurojustu svoje určené kontaktné miesto uvedené v odseku 1. Komisia zašle tieto informácie ostatným členským štátom.

2.  Členské štáty oznámia Komisii, Europolu a Eurojustu svoje určené kontaktné miesto uvedené v odseku 1 a v prípade potreby tieto informácie aktualizujú. Komisia zašle tieto informácie ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Vo veľmi naliehavých a závažných prípadoch týkajúcich sa dvoch alebo viacerých členských štátov členské štáty informujú Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite zriadené v rámci Europolu. Europol uľahčí zriadenie systému včasného varovania, ktorým sa identifikujú nové podvodné praktiky.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Pri zaobchádzaní s údajmi uvedenými v tomto článku musia príslušné orgány dodržiavať platné predpisy Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sfunkčnili primerané oznamovacie kanály s cieľom uľahčiť bezodkladné oznamovanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 orgánom presadzovania práva a ostatným príslušným vnútroštátnym orgánom.

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sfunkčnili primerané oznamovacie kanály vrátane bezpečného vnútroštátneho online systému na ohlasovanie podvodov s cieľom uľahčiť bezodkladné oznamovanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 orgánom presadzovania práva, finančným spravodajským jednotkám a ostatným príslušným vnútroštátnym orgánom.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  S cieľom harmonizovať postupy podávania správ v rámci Únie Komisia prijme vykonávací akt cieľom stanoviť štandardizovaný výkaz Únie, ktorý bude slúžiť ako základ pre členské štáty. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 16a ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorých cieľom je povzbudzovať finančné inštitúcie a iné právnické osoby pôsobiace na ich území k tomu, aby bezodkladne oznamovali podozrenie z podvodu orgánom presadzovania práva a ďalším príslušným orgánom na účely odhaľovania, prevencie, vyšetrovania alebo stíhania trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby finančné inštitúcie bezodkladne oznamovali podozrenie z podvodu orgánom presadzovania práva, finančným spravodajským jednotkám a ďalším príslušným orgánom na účely odhaľovania, prevencie, vyšetrovania alebo stíhania trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorých cieľom je povzbudzovať iné právnické osoby pôsobiace na ich území k tomu, aby bezodkladne oznamovali podozrenie z podvodu orgánom presadzovania práva, finančným spravodajským jednotkám a ďalším príslušným orgánom na účely odhaľovania, prevencie, vyšetrovania alebo stíhania trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým a právnickým osobám, ktorým bola spôsobená ujma v dôsledku trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 spáchaných zneužitím osobných údajov, poskytli špecifické informácie a poradenstvo o tom, ako sa chrániť pred negatívnymi následkami trestných činov, ako je napr. poškodenie dobrého mena.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým a právnickým osobám, ktorým bola spôsobená ujma v dôsledku trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 spáchaných zneužitím osobných údajov, poskytli špecifické informácie a poradenstvo o tom, ako sa chrániť pred negatívnymi následkami trestných činov, ako poškodenie dobrého mena, poškodenie ich úveruschopnosti a finančné náklady, ako aj o ich právach vrátane práva na náhradu škody spôsobenej v dôsledku trestného činu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým a právnickým osobám, ktorým bola spôsobená ujma v dôsledku trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 spáchaných zneužitím osobných údajov, poskytol zoznam špecializovaných zariadení zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi trestnej činnosti súvisiacej s totožnosťou a podporou obetí.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Členským štátom sa odporúča, aby vytvorili vnútroštátne jednotné online informačné nástroje na uľahčenie prístupu k pomoci a podpore fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým bola spôsobená ujma v dôsledku trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 spáchaných zneužitím osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Členské štáty zabezpečia, aby bola poskytnutá bezplatná právna pomoc fyzickým osobám, ktoré utrpeli škodu v dôsledku trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 spáchaných zneužitím osobných údajov, prinajmenšom tým, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie právnej pomoci. Členské štáty môžu použiť posúdenie majetkových pomerov s cieľom zistiť, či fyzické osoby majú právo na bezplatnú právnu pomoc.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa právnickým osobám, ktoré sú obeťami trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 tejto smernice, bezodkladne po ich prvom kontakte s príslušným orgánom poskytli informácie o:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú obeťami trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 tejto smernice, bezodkladne po ich prvom kontakte s príslušným orgánom poskytli informácie o:

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  práve na prístup k informáciám o prípade;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, a to aj prostredníctvom internetu, ako sú informačné a osvetové kampane, výskumné a vzdelávacie programy, podľa potreby v spolupráci so zúčastnenými stranami, zamerané na zníženie celkovej úrovne podvodov, zvyšovanie povedomia a znižovanie rizika, že sa osoby stanú obeťou podvodu.

1.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, a to aj prostredníctvom internetu, ako sú informačné a osvetové kampane, výskumné a vzdelávacie programy, podľa potreby v spolupráci so zúčastnenými stranami, zamerané na zníženie celkovej úrovne podvodov, najmä podvodov páchaných prostredníctvom počítačov a informačných systémov, zvyšovanie povedomia a znižovanie rizika, že sa osoby stanú obeťou podvodu, zacielené predovšetkým na zraniteľné osoby, napríklad starších alebo mladých ľudí. Komisia pomáha členským štátom pravidelne viesť takéto kampane. Členské štáty zabezpečia, aby boli pre takéto kampane k dispozícii dostatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty v rámci informačných kampaní uvedených v odseku 1 vytvoria a aktualizujú trvalo dostupný internetový informačný nástroj v ľahko zrozumiteľnom formáte s praktickými príkladmi podvodných postupov uvedených v článkoch 3 až 7. Tento nástroj môže byť prepojený s jednotným online informačným nástrojom uvedeným v článku 15 ods. 1b alebo môže byť jeho súčasťou.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Postup výboru

 

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby bol zavedený systém na zaznamenávanie, vytváranie a poskytovanie štatistických údajov o oznamovaní, vyšetrovaní a súdnych fázach trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby bol zavedený systém na zaznamenávanie, vytváranie a poskytovanie anonymizovaných štatistických údajov o oznamovaní, vyšetrovaní a súdnych fázach trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Štatistické údaje uvedené v odseku 2 zahŕňajú minimálne počet trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, ktoré boli oznámené členským štátom, počet vyšetrených prípadov, počet osôb, ktoré boli stíhané a odsúdené za trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7, a údaje o praktickej stránke oznamovania, vyšetrovania a súdnych fáz týchto trestných činov.

3.  Anonymizované štatistické údaje uvedené v odseku 2 zahŕňajú minimálne počet trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, ktoré boli oznámené členským štátom, počet vyšetrených prípadov, počet osôb, ktoré boli stíhané a odsúdené za trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7, počet osôb zapojených do podvodu a rozsah spôsobenej škody, údaje o praktickej stránke oznamovania, vyšetrovania a súdnych fáz týchto trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do [24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v lehote... [12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti]. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do [96 mesiacov po nadobudnutí účinnosti] vykoná hodnotenie tejto smernice o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a Európskemu parlamentu a Rade predloží správu.

2.  Komisia v lehote ... [48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] vykoná hodnotenie tejto smernice o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ako aj jej vplyvu na základné práva, a Európskemu parlamentu a Rade predloží správu. Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Digitalizácia mení naše platobné návyky, bezhotovostné platby sú čoraz častejšie: počet transakcií za posledných päť rokov vzrástol o 24 %. Tento rozvíjajúci sa trh je však príťažlivejší aj pre páchateľov trestnej činnosti: podvody s kartami vydanými v oblasti SEPA spôsobili v roku 2013 škody vo výške 1,44 miliardy eur. Od roku 2011 do roku 2013 narástla táto suma o 23 %.

Karty nie sú jediným nástrojom bezhotovostnej platby – ďalšími príkladmi platobných nástrojov sú inkaso a mobilné platby. Na úrovni EÚ neexistujú komplexné štatistiky o podvodoch s bezhotovostnými platobnými nástrojmi. Podľa odhadov Komisie predstavujú ročné škody sumu vo výške 2 miliárd eur, ktorá však nezahŕňa všetky dostupné platobné nástroje.

Online podvody (napríklad krádež údajov o kreditných kartách) majú často cezhraničný rozmer. Páchateľ a obeť nemusia pôsobiť v tej istej krajine, čo je pre orgány presadzovania práva náročná výzva.

Platné rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV je z roku 2001. Súčasné pravidlá v dostatočnej miere neupravujú najnovší technologický rozvoj, napríklad problematiku virtuálnych mien. Komisia preto navrhla aktualizovať právny rámec, odstrániť prevádzkové prekážky a zlepšiť predchádzanie podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami. Tento návrh smernice na boj proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovaniu je tiež dôležitým krokom k „lisabonizácii“ oblasti trestného práva v Európskej únii. Európsky parlament bude pritom ako spoluzákonodarca zohrávať významnú úlohu.

Komisia uviedla v posúdení vplyvu a vo svojom návrhu smernice niekoľko argumentov pre túto revíziu. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti trestných činov vrátane transakcií vykonávaných prostredníctvom virtuálnych mien, zavedenie nových online trestných činov a minimálnych úrovní najprísnejších trestov, objasnenie rozsahu právomoci a ustanovení o zabezpečení práv obetí počítačovej kriminality, predchádzanie podvodom a zlepšenie justičnej spolupráce v trestných veciach sa zdajú byť presvedčivé.

Spravodajkyňa s cieľom posilniť návrh odporúča vo svojom návrhu správy, aby sa vykonali okrem iného tieto zmeny návrhu Komisie:

— posilnenie pomoci obetiam podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, keďže dôsledky takýchto podvodov sú často ešte viac zhoršené pre poškodenie dobrého mena, stratu úverového ratingu alebo závažnú emocionálnu ujmu,

— uľahčenie oznamovania trestnej činnosti vrátane vytvorenia vnútroštátnych systémov bezpečného oznamovania online podvodov,

— intenzívnejšie zapojenie Eurojustu a Europolu do výmeny informácií,

— cielenejšie ustanovenia zamerané na predchádzanie podvodom na internete a počítačovým podvodom,

— kratšie lehoty na transpozíciu a stanovenie povinnosti, aby Komisia po 4 rokoch predložila hodnotenie smernice.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov

Referenčné čísla

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Dátum predloženia v EP

13.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev

Dátum predloženia

6.9.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 20. septembra 2018Právne oznámenie