Postopek : 2017/0226(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0276/2018

Predložena besedila :

A8-0276/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0194

POROČILO     ***I
PDF 852kWORD 110k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ

(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2017)0489),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0311/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju prispevkov češke poslanske zbornice, češkega senata in španskega parlamenta k osnutku zakonodajnega akta,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika;

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0276/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ44 je treba posodobiti in dopolniti z dodatnimi določbami o kaznivih dejanjih, kaznih in čezmejnem sodelovanju.

(3)  Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ44 je treba posodobiti in dopolniti, da bi se vključile dodatne določbe o kaznivih dejanjih, zlasti v zvezi z računalniškimi goljufijami, kaznih, preprečevanju, pomoči žrtvam in čezmejnem sodelovanju.

__________________

__________________

44 Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi (UL L 149, 2.6.2001, str. 1).

44 Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi (UL L 149, 2.6.2001, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Znatne vrzeli in razlike v zakonih držav članic na področju goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi lahko ovirajo boj proti tej vrsti kaznivih dejanj ter drugim hudim in organiziranim kaznivim dejanjem, ki so z njo povezana in jih omogoča, ter lahko otežijo učinkovito policijsko in pravosodno sodelovanje na tem področju.

(4)  Znatne vrzeli in razlike v zakonih držav članic na področju goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ovirajo preprečevanje, odkrivanje in kaznovanje te vrste kaznivih dejanj ter drugih hudih in organiziranih kaznivih dejanj, ki so z njo povezana in jih omogoča, ter otežijo učinkovito policijsko in pravosodno sodelovanje na tem področju, to pa neposredno vpliva na varnost državljanov.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Uporaba novih vrst plačilnih instrumentov ustvarja nove priložnosti za potrošnike in podjetja, a jih tudi povečuje za goljufije. Takšne goljufije se uporabljajo za financiranje hudodelskih združb, hkrati pa omejujejo razvoj enotnega digitalnega trga in pri državljanih zbujajo odpor do spletnega nakupovanja.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Skupne opredelitve na tem področju so pomembne za zagotovitev skladnega pristopa v državah članicah pri uporabi te direktive. Opredelitve morajo zajemati nove vrste plačilnih instrumentov, kot so elektronski denar in virtualne valute.

(7)  Skupne opredelitve na tem področju so pomembne za zagotovitev skladnega pristopa v državah članicah pri uporabi te direktive ter za spodbujanje izmenjave informacij in sodelovanja med pristojnimi organi. Opredelitve morajo zajemati nove vrste plačilnih instrumentov, kot so elektronski denar in virtualne valute.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ponarejene račune, s katerimi je mogoče pridobiti podatke o plačilu, bi bilo treba šteti za poskus nezakonite prisvojitve, kot je navedeno v členu 4 te direktive.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Učinkoviti in uspešni kazenskopravni ukrepi so ključni, da se negotovinska plačilna sredstva zavarujejo pred goljufijami in ponarejanjem. Zlasti je skupen kazenskopravni pristop potreben glede elementov kaznivega dejanja, ki so glede na dejansko goljufivo uporabo plačilnih sredstev pripravljalni ali k njej prispevajo. Ravnanje, kot sta zbiranje in posest plačilnih instrumentov z namenom storitve goljufije, na primer z zvabljanjem ali posnemanjem, ter njihovo razširjanje, na primer s prodajo podatkov s kreditne kartice na spletu, bi bilo zato treba obravnavati kot samostojno kaznivo dejanje, ne da bi bilo neposredno povezano z dejansko goljufivo uporabo plačilnih sredstev. Zato bi moralo tako kaznivo ravnanje vključevati tudi okoliščine, pri katerih posest, nabava ali razširjanje ne vodijo nujno v goljufivo uporabo takih plačilnih instrumentov, če se storilec take možnosti zaveda (dolus eventualis). Ta direktiva ne sankcionira legitimne uporabe plačilnega instrumenta, vključno z zagotavljanjem inovativnih plačilnih storitev in v povezavi z njimi, kot so storitve, ki jih običajno razvijajo podjetja na področju finančne tehnologije.

(9)  Učinkoviti in uspešni kazenskopravni ukrepi so ključni, da se negotovinska plačilna sredstva zavarujejo pred goljufijami in ponarejanjem. Zlasti je skupen kazenskopravni pristop potreben glede elementov kaznivega dejanja, ki so glede na dejansko goljufivo uporabo plačilnih sredstev pripravljalni ali k njej prispevajo. Ravnanje, kot sta zbiranje plačilnih instrumentov z namenom storitve goljufije, na primer z zvabljanjem ali posnemanjem, ter njihovo razširjanje, na primer s prodajo podatkov s kreditne kartice na spletu, bi bilo zato treba obravnavati kot samostojno kaznivo dejanje, ne da bi bilo neposredno povezano z dejansko goljufivo uporabo plačilnih sredstev. Zato bi moralo tako kaznivo ravnanje vključevati tudi okoliščine, pri katerih nabava ali razširjanje ne vodijo nujno v goljufivo uporabo takih plačilnih instrumentov, če se storilec take možnosti zaveda (dolus eventualis). V to bi morala biti vključena posest ukradenega ali drugače nezakonito prisvojenega ali ponarejenega ali prenarejenega plačilnega instrumenta, če se oseba, ki ga poseduje, v času prejema zaveda, da takšen instrument izhaja iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja v takšni dejavnosti. Ta direktiva ne sankcionira legitimne uporabe plačilnega instrumenta, vključno z zagotavljanjem inovativnih plačilnih storitev in v povezavi z njimi, kot so storitve, ki jih običajno razvijajo podjetja na področju finančne tehnologije.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Sankcije in kazni za goljufije in ponarejanje v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne po vsej Uniji.

(10)  Sankcije in kazni za goljufije in ponarejanje v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne po vsej Uniji, da bi se odvračalo od goljufij te vrste in preprečilo podobna kazniva dejanja. Ta direktiva državam članicam ne preprečuje uporabe strožjih pravil in kazni na področju goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Primerno je določiti strožje kazni, kadar kaznivo dejanje stori hudodelska združba, kot je opredeljena v Okvirnem sklepu Sveta 2008/841/PNZ45, ali kadar se kaznivo dejanje izvede v velikem obsegu, kar torej vključuje veliko ali znatno škodo za žrtve ali skupno korist za storilca v višini najmanj 20 000 EUR.

(11)  Primerno je določiti strožje kazni, kadar kaznivo dejanje stori hudodelska združba, kot je opredeljena v Okvirnem sklepu Sveta 2008/841/PNZ45, ali kadar se kaznivo dejanje izvede v velikem obsegu, kar torej vključuje veliko ali znatno škodo za žrtve. Kot obteževalna okoliščina bi se moralo šteti dejstvo, da kaznivo dejanje privede do znatne skupne finančne koristi ali velikega števila žrtev.

__________________

__________________

45 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

45 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pravila o sodni pristojnosti bi morala zagotoviti, da se kazniva dejanja iz te direktive preganjajo učinkovito. Na splošno kazniva dejanja najbolje obravnava kazenskopravni sistem države, v kateri so storjena. Države članice bi zato morale določiti, da so sodno pristojne za kazniva dejanja, storjena na njihovem ozemlju, kazniva dejanja, ki so jih storili njihovi državljani, in kazniva dejanja, ki na njihovem ozemlju povzročijo škodo.

(12)  Pravila o sodni pristojnosti bi morala zagotoviti, da se kazniva dejanja iz te direktive preganjajo učinkovito in v skladu z jasnim nizom meril. Na splošno kazniva dejanja najbolje obravnava kazenskopravni sistem države, v kateri so storjena. Države članice bi zato morale določiti, da so sodno pristojne za kazniva dejanja, storjena na njihovem ozemlju, kazniva dejanja, ki so jih storili njihovi državljani, in kazniva dejanja, ki na njihovem ozemlju povzročijo škodo. Če je za kaznivo dejanje pristojna več kot ena država članica, bi morale zadevne države članice med sabo sodelovati, da bi odločile, katera bo preiskovala zadevo, pri tem pa upoštevati načelo ne bis in idem. V ta namen bi morala obstajati možnost, da državam članicam pomaga Eurojust, da se olajša sodelovanje med njihovimi pravosodnimi organi in uskladijo njihovi ukrepi.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Glede na potrebo po posebnih orodjih za učinkovito preiskovanje goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter njihovo relevantnost za učinkovito mednarodno sodelovanje med nacionalnimi organi bi morala biti preiskovalna orodja, ki se običajno uporabljajo za primere, ki vključujejo organizirani kriminal in druga huda kazniva dejanja, na voljo pristojnim organom v vseh državah članicah za preiskovanje takih kaznivih dejanj. Ob upoštevanju načela sorazmernosti bi morala uporaba teh orodij v skladu z nacionalnim pravom biti sorazmerna z naravo in težo preiskovanih kaznivih dejanj. Da preiščejo in preganjajo kazniva dejanja iz te direktive, bi poleg tega morali imeti organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organi kazenskega pregona ter drugi pristojni organi pravočasen dostop do ustreznih informacij.

(15)  Glede na potrebo po posebnih orodjih za učinkovito preiskovanje goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter njihovo relevantnost za učinkovito mednarodno sodelovanje med nacionalnimi organi bi morala biti primerna preiskovalna orodja na voljo pristojnim organom v vseh državah članicah za preiskovanje takih kaznivih dejanj. Ob upoštevanju načela sorazmernosti bi morala uporaba teh orodij v skladu z nacionalnim pravom biti sorazmerna z naravo in težo preiskovanih kaznivih dejanj. Da preiščejo in preganjajo kazniva dejanja iz te direktive, bi poleg tega morali imeti organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organi kazenskega pregona ter drugi pristojni organi pravočasen dostop do ustreznih informacij. Pristojnim organom bi morali biti dodeljeni primerni človeški in finančni viri, da bi lahko ustrezno preiskali in kazensko preganjali kazniva dejanja iz te direktive.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Zaradi čezmejne narave kaznivih dejanj iz te direktive je potreben odločen in usklajen odziv in sodelovanje v državah članicah ter med njimi. V ta namen bi bilo treba učinkovito uporabljati razpoložljiva orodja in vire za sodelovanje, kot sta vzajemno priznavanje in pravna pomoč v zvezi s kaznivimi dejanji iz te direktive, ne glede na prag kazni, ki je za ta kazniva dejanja določen v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  V številnih primerih so kriminalne dejavnosti podlaga za incidente, ki jih je treba priglasiti zadevnim pristojnim nacionalnim organom v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta46. Lahko se posumi na kriminalno naravo takih incidentov, čeprav na začetku dokaz kaznivega dejanja ni dovolj jasen. V zvezi s tem bi bilo treba zadevne izvajalce bistvenih storitev in ponudnike digitalnih storitev spodbujati, naj poročila, ki se zahtevajo v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148, posredujejo organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona, da se oblikuje uspešen in celovit odziv ter olajša ugotavljanje storilcev in njihove odgovornosti za dejanja. Spodbujanje varnega, stabilnega in odpornejšega okolja zahteva sistematično prijavljanje incidentov, za katere se sumi, da so kriminalne narave, organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona. Poleg tega bi morale biti, kadar je to ustrezno, skupine za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti, imenovane v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2016/1148, kot se šteje za ustrezno na nacionalni ravni, vključene v preiskave organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organov kazenskega pregona z namenom zagotavljanja informacij in strokovnega znanja o informacijskih sistemih.

(16)  V številnih primerih so kriminalne dejavnosti podlaga za incidente, ki jih je treba priglasiti zadevnim pristojnim nacionalnim organom v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta46. Lahko se posumi na kriminalno naravo takih incidentov, čeprav na začetku dokaz kaznivega dejanja ni dovolj jasen. V zvezi s tem bi morali zadevni izvajalci bistvenih storitev in ponudniki digitalnih storitev organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona in finančnoobveščevalnim enotam posredovati poročila, ki se zahtevajo v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148, da se oblikuje uspešen in celovit odziv ter olajša ugotavljanje storilcev in njihove odgovornosti za dejanja. Spodbujanje varnega, stabilnega in odpornejšega okolja zahteva sistematično prijavljanje incidentov, za katere se sumi, da so kriminalne narave, organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona. Poleg tega bi morale biti, kadar je to ustrezno, skupine za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti, imenovane v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2016/1148, kot se šteje za ustrezno na nacionalni ravni, vključene v preiskave organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organov kazenskega pregona z namenom zagotavljanja informacij in strokovnega znanja o informacijskih sistemih.

__________________

__________________

46 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

46 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Večji varnostni incidenti, kot so opredeljeni v členu 96 Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta47 so lahko kriminalnega izvora. Kadar je to ustrezno, bi morali biti ponudniki plačilnih storitev spodbujeni, da organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona posredujejo poročila, ki jih morajo pristojnemu organu v domači državi članici posredovati v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366.

(17)  Večji varnostni incidenti, kot so opredeljeni v členu 96 Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta47, so lahko kriminalnega izvora. Kadar je to ustrezno, bi morali biti ponudniki plačilnih storitev spodbujeni, da organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona in finančnoobveščevalnim enotam posredujejo poročila, ki jih morajo pristojnemu organu v domači državi članici posredovati v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366.

__________________

__________________

47 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

47 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Na ravni Unije obstajajo številni instrumenti in mehanizmi, ki nacionalnim organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona omogočajo izmenjavo informacij za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj. Za lažje in hitrejše sodelovanje med nacionalnimi organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organi kazenskega pregona in zagotovitev, da so navedeni instrumenti in mehanizmi uporabljeni v polni meri, bi morala ta direktiva krepiti pomen operativnih kontaktnih točk, ki jih je uvedel Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ. Države članice se lahko odločijo za uporabo obstoječe mreže operativnih kontaktnih točk, kot je tista iz Direktive 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta48. Zagotavljati bi morale učinkovito pomoč, na primer pri lažji izmenjavi ustreznih informacij, in tehnično svetovanje ali pravne informacije. Da se zagotovi nemoteno delovanje mreže, bi morala vsaka kontaktna točka imeti zmožnost hitre komunikacije s kontaktno točko druge države članice. Glede na znatne čezmejne posledice tovrstnih kaznivih dejanj in zlasti nestanovitnost elektronskih dokazov bi države članice morale biti sposobne hitro obravnavati nujna zaprosila te mreže kontaktnih točk in zagotoviti povratne informacije v osmih urah.

(18)  Na ravni Unije obstajajo številni instrumenti in mehanizmi, ki nacionalnim organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona omogočajo izmenjavo informacij za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj. Za lažje in hitrejše sodelovanje med nacionalnimi organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organi kazenskega pregona in zagotovitev, da so navedeni instrumenti in mehanizmi uporabljeni v polni meri, bi morala ta direktiva krepiti pomen operativnih kontaktnih točk, ki jih je uvedel Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ. Države članice se lahko odločijo za uporabo obstoječe mreže operativnih kontaktnih točk, kot je tista iz Direktive 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta48. Zagotavljati bi morale učinkovito pomoč, na primer pri lažji izmenjavi ustreznih informacij, in tehnično svetovanje ali pravne informacije. Da se zagotovi nemoteno delovanje mreže, bi morala vsaka kontaktna točka imeti zmožnost hitre komunikacije s kontaktno točko druge države članice. Glede na znatne čezmejne posledice tovrstnih kaznivih dejanj in zlasti nestanovitnost elektronskih dokazov bi države članice morale biti sposobne hitro obravnavati nujna zaprosila te mreže kontaktnih točk in zagotoviti povratne informacije v dveh urah od prejema zaprosila, pri čemer bi morale navesti vsaj, ali bo zaprosilu sledil odgovor, v kakšni obliki bo in kdaj naj bi bil pripravljen. V zelo nujnih primerih bi morale države članice obvestiti Evropski center Europola za boj proti kibernetski kriminaliteti.

__________________

__________________

48 Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (UL L 218, 14.8.2013, str. 8).

48 Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (UL L 218, 14.8.2013, str. 8).

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Prijavljanje kaznivih dejanj javnim organom brez nepotrebnega odlašanja je zelo pomembno pri boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, saj je pogosto začetna točka kazenskih preiskav. Sprejeti bi bilo treba ukrepe za spodbujanje prijavljanja organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona in pravosodnim organom s strani fizičnih in pravnih oseb, zlasti finančnih institucij. Ti ukrepi lahko temeljijo na različnih vrstah ukrepov, vključno z zakonodajnimi, kot so obveznosti prijavljanja domnevnih goljufij, ali nezakonodajnimi, kot so vzpostavljanje ali podpiranje organizacij ali mehanizmov za spodbujanje izmenjave informacij ali ozaveščanje. Vsak tak ukrep, ki vključuje obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta49. Zlasti posredovanje informacij o preprečevanju kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami in ponarejanjem v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, in boju proti njim bi moralo izpolnjevati zahteve iz Uredbe (EU) 2016/679, predvsem glede zakonitih razlogov za obdelavo.

(19)  Prijavljanje kaznivih dejanj javnim organom brez nepotrebnega odlašanja je zelo pomembno pri boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, saj je pogosto začetna točka kazenskih preiskav. Sprejeti bi bilo treba ukrepe za spodbujanje prijavljanja organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona in pravosodnim organom s strani fizičnih in pravnih oseb, zlasti finančnih institucij, ki bi morali vključevati vzpostavitev učinkovitega in varnega nacionalnega spletnega sistema za prijavljanje goljufij, da bi se olajšalo takojšnje prijavljanje kaznivih dejanj. Z uporabo standardiziranih predlog za prijavljanje na ravni Unije bi bilo treba omogočiti boljšo analizo groženj ter olajšati delo in sodelovanje pristojnih nacionalnih organov. Ti ukrepi lahko temeljijo na različnih vrstah ukrepov, vključno z zakonodajnimi, kot so obveznosti prijavljanja domnevnih goljufij, ali nezakonodajnimi, kot so vzpostavljanje ali podpiranje organizacij ali mehanizmov za spodbujanje izmenjave informacij ali ozaveščanje. Vsak tak ukrep, ki vključuje obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta49. Zlasti posredovanje informacij o preprečevanju kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami in ponarejanjem v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, in boju proti njim bi moralo izpolnjevati zahteve iz Uredbe (EU) 2016/679, predvsem glede zakonitih razlogov za obdelavo.

__________________

__________________

49 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

49 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Preiskovanje in kazenski pregon vseh vrst goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, vključno s primeri, v katerih gre za majhne denarne zneske, sta posebej pomembna za proaktivni boj proti temu pojavu. Obveznosti poročanja, izmenjave informacij in statistična poročila so učinkoviti načini za odkrivanje goljufivih dejavnosti, zlasti podobnih dejavnosti, pri katerih gre za majhne denarne zneske, če so obravnavane ločeno. Nadvse pomembno je, da se ustrezne informacije o goljufijah in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi pravočasno sporočijo nacionalnim finančnoobveščevalnim enotam, da bi se omogočila nadaljnja analiza in odkrivanje kriminalnih finančnih tokov.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Goljufije in ponarejanje v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi lahko njihovim žrtvam povzročijo hude gospodarske in negospodarske posledice. Kadar take goljufije vključujejo krajo identitete, imajo zaradi oškodovanja ugleda in hude čustvene škode pogosto še hujše posledice. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za pomoč, podporo in zaščito, katerih namen je ublažiti te posledice.

(20)  Goljufije in ponarejanje v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi lahko njihovim žrtvam povzročijo hude ekonomske in neekonomske posledice. Kadar take goljufije, na primer, vključujejo krajo identitete, imajo zaradi oškodovanja ugleda, tudi poklicnega, zmanjšanja kreditne sposobnosti posameznika in hude čustvene škode pogosto še hujše posledice. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za pomoč, podporo in zaščito, katerih namen je ublažiti te posledice.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Pogosto traja precej časa, preden žrtve ugotovijo, da so utrpele izgubo zaradi kaznivih dejanj goljufije in ponarejanja. V tem času se lahko zvrsti cela vrsta medsebojno povezanih kaznivih dejanj, kar negativne posledice za žrtve še poslabša.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Fizične osebe, ki so žrtve goljufij v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, imajo pravice, podeljene v skladu z Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta50. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za pomoč in podporo takim žrtvam, ki temeljijo na ukrepih, ki jih zahteva Direktiva 2012/29/EU, vendar se bolj neposredno odzivajo na posebne potrebe žrtev goljufij, povezanih s krajo identitete. Taki ukrepi bi morali zlasti vključevati specializirano psihološko podporo in svetovanje o finančnih, praktičnih in pravnih zadevah ter pomoč pri prejemanju razpoložljive odškodnine. Posebne informacije in svetovanje glede zaščite pred negativnimi posledicami takih kaznivih dejanj bi bilo treba ponuditi tudi pravnim osebam.

(21)  Fizične osebe, ki so žrtve goljufij v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, imajo pravice, podeljene v skladu z Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta50. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za pomoč in podporo takim žrtvam, ki temeljijo na ukrepih, ki jih zahteva Direktiva 2012/29/EU, vendar se bolj neposredno odzivajo na posebne potrebe žrtev goljufij, povezanih s krajo identitete. Taki ukrepi bi morali zlasti vključevati pripravo seznama institucij, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki kaznivih dejanj, povezanih z identiteto, ter podporo žrtvam, specializirano psihološko podporo in svetovanje o finančnih, praktičnih in pravnih zadevah ter pomoč pri prejemanju razpoložljive odškodnine. Države članice bi morale imeti možnost, da vzpostavijo enotno nacionalno spletno orodje za obveščanje, da bi žrtvam olajšale dostop do pomoči in podpore. Posebne informacije in svetovanje glede zaščite pred negativnimi posledicami takih kaznivih dejanj bi bilo treba ponuditi tudi pravnim osebam.

__________________

__________________

50 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315, 14.11.2012, str. 57).

50 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315, 14.11.2012, str. 57).

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Žrtve goljufij, povezanih z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, bi morale imeti pravico do brezplačne pravne pomoči, vsaj v primeru, da nimajo dovolj sredstev za plačilo. Države članice bi morale imeti možnost, da ugotovijo takšno pomanjkanje sredstev z oceno materialnega položaja, v kateri bi se morali upoštevati vsi ustrezni in objektivni dejavniki, kot so dohodki, kapital in družinske razmere zadevne osebe, stroški pravne pomoči ter življenjski standard v zadevni državi članici.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Države članice bi morale vzpostaviti ali okrepiti politike za preprečevanje goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter ukrepe za zmanjšanje nevarnosti postati žrtev takih kaznivih dejanj, in sicer z informacijskimi kampanjami in kampanjami za ozaveščanje ter raziskovalnimi in izobraževalnimi programi.

(23)  Države članice bi morale ob pomoči Komisije vzpostaviti ali okrepiti politike za preprečevanje goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter ukrepe za zmanjšanje nevarnosti postati žrtev takih kaznivih dejanj, na primer z informacijskimi kampanjami in kampanjami za ozaveščanje, stalnimi spletnimi informativnimi orodji, ki vključujejo praktične primere goljufivih praks, ter raziskovalnimi in izobraževalnimi programi.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z oblikovanjem standardizirane predloge Unije za prijavljanje iz člena 14 v skladu s členom 16a. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Zbrati je treba primerljive podatke o kaznivih dejanjih, določenih v tej direktivi. Ustrezne podatke bi bilo treba dati na voljo pristojnim specializiranim agencijam in organom Unije, kot je Europol, v skladu z njihovimi nalogami in potrebami po informacijah. Cilj bi moral biti pridobiti celovitejšo sliko o težavi goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o vprašanjih, povezanih z varnostjo plačil na ravni Unije, in tako prispevati k oblikovanju učinkovitejšega odziva. Države članice bi morale v celoti izkoristiti mandat in zmogljivost Europola, da zagotavlja pomoč in podporo zadevnim preiskavam, tako da posredujejo informacije o načinu delovanja storilcev Europolu za namen opravljanja strateških analiz in ocen ogroženosti glede goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi v skladu z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta52. Zagotavljanje informacij lahko pripomore k boljšemu razumevanju zdajšnjih in prihodnjih groženj ter Svetu in Komisiji pomaga pri določitvi strateških in operativnih prednostnih nalog Unije za boj proti kriminalu ter pri načinu izvajanja navedenih prednostnih nalog.

(24)  Zbrati je treba primerljive podatke o kaznivih dejanjih, določenih v tej direktivi. Ustrezne podatke bi bilo treba dati na voljo pristojnim specializiranim agencijam in organom Unije, kot sta Europol in Komisija, v skladu z njihovimi nalogami in potrebami po informacijah. Cilj bi moral biti pridobiti celovitejšo sliko o težavi goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o vprašanjih, povezanih z varnostjo plačil na ravni Unije, in tako prispevati k oblikovanju učinkovitejšega odziva. Države članice bi morale v celoti izkoristiti mandat in zmogljivost Europola, da zagotavlja pomoč in podporo zadevnim preiskavam, tako da posredujejo informacije o načinu delovanja storilcev Europolu za namen opravljanja strateških analiz in ocen ogroženosti glede goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi v skladu z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta52. Zagotavljanje informacij lahko pripomore k boljšemu razumevanju zdajšnjih in prihodnjih groženj ter Svetu in Komisiji pomaga pri določitvi strateških in operativnih prednostnih nalog Unije za boj proti kriminalu ter pri načinu izvajanja navedenih prednostnih nalog.

_________________

_________________

52 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

52 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Preprečevanje kriminalitete in boj proti njej, ne glede na to, ali je organizirana ali ne, je treba doseči s tesnejšim sodelovanjem med policijo in drugimi pristojnimi organi v državah članicah, tako neposrednim kot tudi preko urada Europol, pri čemer se je treba posebej posvetiti izboljšanju izmenjave informacij med organi, ki so odgovorni za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi.

Ta direktiva določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju goljufij in ponarejanja v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Zagotavlja lažje preprečevanje teh kaznivih dejanj, pomoč in podporo žrtvam ter boljše sodelovanje med pravosodnimi in drugimi pristojnimi organi.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Goljufiva uporaba plačilnih instrumentov

Goljufiva uporaba negotovinskih plačilnih instrumentov

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v primeru naklepnega ravnanja kot kazniva dejanja kaznujejo:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se kot kazniva dejanja kaznujejo:

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  tatvina ali druga nezakonita prisvojitev plačilnega instrumenta;

(a)  tatvina ali druga nezakonita prisvojitev plačilnega instrumenta, če gre za naklepno ravnanje;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ponarejanje ali prenarejanje plačilnega instrumenta, da bi se ga uporabilo na goljufiv način;

(b)  naklepno ponarejanje ali prenarejanje plačilnega instrumenta, da bi se ga uporabilo na goljufiv način;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  posest, nabava za uporabo, uvoz, izvoz, prodaja, prevoz, distribucija ali drugo dajanje na voljo ukradenega ali drugače nezakonito prisvojenega plačilnega instrumenta ali ponarejenega ali prenarejenega plačilnega instrumenta, da bi se ga uporabilo na goljufiv način.

(c)  nabava zase ali za koga drugega, vključno z uvozom, izvozom, prodajo, prevoz in distribucijo plačilnega instrumenta, ki je bil ukraden ali drugače nezakonito prisvojen, ali naklepno ponarejenega ali prenarejenega plačilnega instrumenta, da bi se ga uporabilo na goljufiv način;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  posest ukradenega ali drugače nezakonito prisvojenega ali ponarejenega ali prenarejenega plačilnega instrumenta, z zavedanjem v času prejema, da takšen instrument izhaja iz kriminalne dejavnosti ali sodelovanja v takšni dejavnosti.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se opravljanje ali povzročanje prenosa denarja, denarne vrednosti ali virtualnih valut za pridobitev protipravne premoženjske koristi za storilca ali tretjo osebo kaznuje kot kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno z:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se opravljanje ali naročilo opravljanja prenosa denarja, denarne vrednosti ali virtualnih valut za pridobitev protipravne premoženjske koristi za storilca ali tretjo osebo ali povzročitev nezakonite izgube premoženja tretje osebe kaznuje kot kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno z:

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  usmerjanjem ali preusmerjanjem uporabnikov plačilnih storitev na spletišča, ki posnemajo dejanska spletišča plačilnih storitev.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v primeru naklepnega ravnanja z goljufivim namenom izdelava, nabava za uporabo, uvoz, izvoz, prodaja, prevoz, distribucija ali drugo dajanje na voljo naprave ali instrumenta, računalniških podatkov ali katerega koli drugega sredstva, posebej zasnovanega ali prilagojenega za namen storitve katerega koli kaznivega dejanja iz člena 4(a) in (b) ali člena 5, kaznuje kot kaznivo dejanje.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se izdelava, nabava zase ali za koga drugega, uvoz, izvoz, prodaja, prevoz, distribucija ali drugo dajanje na voljo naprave ali instrumenta, računalniških podatkov ali katerega koli drugega sredstva, posebej zasnovanega ali prilagojenega za namen storitve katerega koli kaznivega dejanja iz člena 4(a) in (b) ali člena 5, kadar je storjeno z namenom, da bi bila ta sredstva uporabljena za izvršitev katerega koli od navedenih kaznivih dejanj, kaznuje kot kaznivo dejanje.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se poskus storitve kaznivega dejanja iz členov 3 do 6 kaznuje kot kaznivo dejanje.

2.  Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se poskus storitve kaznivega dejanja iz členov 3 do 6 kaznuje kot kaznivo dejanje.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za kazniva dejanja iz členov 3, 4 in 5 najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj treh let.

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za kazniva dejanja iz členov 3, 4 in 5 najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj štirih let.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za kazniva dejanja iz člena 6 najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj dveh let.

3.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za kazniva dejanja iz člena 6 najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj treh let.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za kazniva dejanja iz členov 3, 4 in 5 najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj petih let, če:

4.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so naslednje okoliščine obravnavane kot obteževalne okoliščine v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov 3, 4 in 5 ter da je najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj petih let, če:

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  so storjena v okviru hudodelske združbe, kot je opredeljena v Okvirnem sklepu 2008/841/PNZ, ne glede na višino kazni iz navedenega sklepa;

(a)  so storjena v okviru hudodelske združbe, kot je opredeljena v Okvirnem sklepu 2008/841/PNZ, ne glede na višino kazni iz navedenega sklepa, ali

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   vključujejo veliko ali znatno škodo ali skupno korist v višini najmanj 20 000 EUR.

(b)   vključujejo veliko ali znatno škodo ali

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  so privedla do skupne koristi znatne vrednosti.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravna oseba, spoznana za odgovorno na podlagi člena 9(1), kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami, ki vključujejo kazenske ali nekazenske denarne kazni, lahko pa tudi druge sankcije, kot so:

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravna oseba, spoznana za odgovorno na podlagi člena 9(1), kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami, ki vključujejo kazenske ali nekazenske denarne kazni ali druge sankcije, vključno z:

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  začasno ali trajno izključitvijo iz dostopa do financiranja iz javnih virov, vključno z javnimi naročili, nepovratnimi sredstvi in koncesijami, na nacionalni ravni in ravni Unije;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je kaznivo dejanje v celoti ali deloma storjeno na njenem ozemlju;

(a)  je kaznivo dejanje v celoti ali deloma storjeno na njenem ozemlju ali

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  je storilec njen državljan;

(b)  je storilec kaznivega dejanja njen državljan ali ima v njej običajno prebivališče ali

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  je kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju ali

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  je kaznivo dejanje storjeno zoper njenega državljana ali osebo z običajnim prebivališčem na njenem ozemlju; ali

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kaznivo dejanje povzroči škodo na njenem ozemlju, vključno s škodo, ki je posledica kraje identitete osebe.

(c)  kaznivo dejanje povzroči škodo na njenem ozemlju.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Država članica obvesti Komisijo in Eurojust, če se odloči, da bo uveljavila sodno pristojnost za kaznivo dejanje iz členov 3 do 7, ki je bilo storjeno zunaj njenega ozemlja;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  storilec stori kaznivo dejanje, ko je fizično prisoten na njenem ozemlju, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje storjeno z uporabo računalnika ali informacijskega sistema na njenem ozemlju;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  gre za kaznivo dejanje z uporabo računalnika ali informacijskega sistema na njenem ozemlju, ne glede na to, ali storilec stori kaznivo dejanje, ko je fizično prisoten na njenem ozemlju.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Država članica obvesti Komisijo, če se odloči, da bo uveljavila sodno pristojnost za kaznivo dejanje iz členov 3 do 7, storjeno zunaj njenega ozemlja, tudi kadar:

črtano

(a)  ima storilec običajno prebivališče na njenem ozemlju;

 

(b)  je kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju;

 

(c)  je kaznivo dejanje storjeno zoper njenega državljana ali osebo z običajnim prebivališčem na njenem ozemlju.

 

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar je za kaznivo dejanje iz členov 3 do 7 pristojna več kot ena država članica, zadevne države članice med sabo sodelujejo, da bi odločile, katera od njih bo kazensko preganjala storilca, da bi se postopki izvajali v eni sami državi članici, pri tem pa se upošteva načelo ne bis in idem. Države članice se v primeru spora glede pristojnosti ali drugih težav obrnejo na Eurojust v skladu s členom 12 Okvirnega sklepa 2009/948/JHA.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Učinkovite preiskave

Učinkovite preiskave in sodelovanje

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so osebam, enotam ali službam, pristojnim za preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, na voljo učinkovita preiskovalna orodja, na primer takšna, ki se uporabljajo v primerih organiziranega kriminala ali v drugih primerih hudih kaznivih dejanj.

1.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so osebam, enotam ali službam, pristojnim za preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, na voljo preiskovalna orodja, na primer takšna, ki se uporabljajo v boju proti organiziranemu kriminalu ali v drugih primerih hudih kaznivih dejanj, ter da so ta orodja učinkovita in sorazmerna s storjenim kaznivim dejanjem.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Vsaka država članica zagotovi, da so na voljo primerni človeški in finančni viri ter usposabljanje za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj iz členov 3 do 7.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da, kadar nacionalno pravo fizičnim in pravnim osebam nalaga predložitev informacij v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov 3 do 7, take informacije brez nepotrebnega odlašanja prejmejo organi, ki preiskujejo ali preganjajo navedena kazniva dejanja.

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da, kadar nacionalno pravo fizičnim in pravnim osebam nalaga predložitev informacij v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov 3 do 7, take informacije brez nepotrebnega odlašanja prejmejo organi, ki preiskujejo ali preganjajo navedena kazniva dejanja, ter da imajo ti organi pooblastila za sodelovanje z drugimi nacionalnimi organi in sorodnimi organi iz drugih držav članic.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene izmenjave informacij o kaznivih dejanjih iz členov 3 do 7 države članice zagotovijo, da imajo operativno nacionalno kontaktno točko, ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Države članice tudi zagotovijo, da imajo vzpostavljene postopke, tako da se lahko zaprosila za nujno pomoč obravnavajo takoj in da nanje pristojni organ odgovori v osmih urah po prejemu, pri čemer navede najmanj, ali bo na zaprosilo za pomoč odgovoril, ter obliko in predvideni čas takega odgovora. Države članice se lahko odločijo za uporabo obstoječih mrež operativnih kontaktnih točk.

1.  Za namene izmenjave informacij o kaznivih dejanjih iz členov 3 do 7 države članice zagotovijo, da imajo operativno nacionalno kontaktno točko, ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Države članice tudi zagotovijo, da imajo vzpostavljene postopke, tako da se lahko zaprosila za nujno pomoč obravnavajo takoj in da nanje pristojni organ odgovori v dveh urah po prejemu, pri čemer navede najmanj, ali bo na zaprosilo za pomoč odgovoril, ter obliko in predvideni čas takega odgovora. Države članice se lahko odločijo za uporabo obstoječih mrež operativnih kontaktnih točk.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice obvestijo Komisijo, Europol in Eurojust o svojih imenovanih kontaktnih točkah iz odstavka 1. Komisija te informacije posreduje drugim državam članicam.

2.  Države članice obvestijo Komisijo, Europol in Eurojust o svojih imenovanih kontaktnih točkah iz odstavka 1 in te informacije po potrebi posodabljajo. Komisija te informacije posreduje drugim državam članicam.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice v zelo nujnih primerih, ki zadevajo dve ali več držav članic, obvestijo Evropski center Europola za boj proti kibernetski kriminaliteti. Europol spodbuja vzpostavitev sistema hitrega obveščanja za prepoznavanje novih praks goljufanja.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Pristojni organi pri obravnavi podatkov v skladu s tem členom upoštevajo veljavne predpise Unije glede varstva podatkov.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so na voljo ustrezni kanali za prijavo, ki omogočajo prijavo kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organom kazenskega pregona ter drugim pristojnim nacionalnim organom brez nepotrebnega odlašanja.

1.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so na voljo ustrezni kanali za prijavo, vključno z varnim nacionalnim spletnim sistemom za prijavljanje goljufij, ki omogočajo prijavo kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organom kazenskega pregona, finančnoobveščevalnim enotam ter drugim pristojnim nacionalnim organom brez nepotrebnega odlašanja.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija z namenom uskladitve praks prijavljanja v Uniji sprejme izvedbeni akt, s katerim določi standardizirano predlogo za prijavljanje, ki služi kot osnova za države članice. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 16a(2).

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi finančne institucije in druge pravne osebe, delujoče na njihovem ozemlju, spodbudijo k prijavljanju domnevnih goljufij brez nepotrebnega odlašanja organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organom kazenskega pregona ter drugim pristojnim organom za namene odkrivanja, preprečevanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj iz členov 3 do 7.

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da finančne institucije brez nepotrebnega odlašanja prijavijo domnevne goljufije organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organom kazenskega pregona, finančnoobveščevalnim enotam ter drugim pristojnim organom za namene odkrivanja, preprečevanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj iz členov 3 do 7.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi druge pravne osebe, delujoče na njihovem ozemlju, spodbudijo k prijavljanju domnevnih goljufij brez nepotrebnega odlašanja organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in organom kazenskega pregona, finančnoobveščevalnim enotam ter drugim pristojnim organom za namene odkrivanja, preprečevanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj iz členov 3 do 7.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se fizičnim in pravnim osebam, ki jim je bila povzročena škoda zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, storjenih z zlorabo osebnih podatkov, ponudijo posebne informacije in svetovanje o tem, kako se zaščititi pred negativnimi posledicami kaznivih dejanj, kot je oškodovanje ugleda.

1.  Države članice zagotovijo, da se fizičnim in pravnim osebam, ki jim je bila povzročena škoda zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, storjenih z zlorabo osebnih podatkov, ponudijo posebne informacije in svetovanje o tem, kako se zaščititi pred negativnimi posledicami kaznivih dejanj, kot so oškodovanje ugleda, zmanjšanje njihove kreditne sposobnosti in finančni stroški, ter o njihovih pravicah, vključno s pravico do nadomestila za škodo, ki je nastala zaradi kaznivega dejanja,.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da je fizičnim in pravnim osebam, ki jim je bila povzročena škoda zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, storjenih z zlorabo osebnih podatkov, na voljo seznam institucij, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki kaznivih dejanj, povezanih z identiteto. in podporo žrtvam.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Priporočljivo je, da države članice vzpostavijo enotno nacionalno spletno orodje za obveščanje, da se fizičnim in pravnim osebam, ki jim je bila povzročena škoda zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, storjenih z zlorabo osebnih podatkov, olajša dostop do pomoči in podpore.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Države članice zagotovijo, da se fizičnim osebam, ki jim je bila povzročena škoda zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, storjenih z zlorabo osebnih podatkov, ponudi brezplačna pravna pomoč, vsaj tistim, ki nimajo dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči. Države članice lahko izvedejo oceno materialnega stanja, da bi ugotovile, ali ima fizična oseba pravico do brezplačne pravne pomoči.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da se pravnim osebam, ki so žrtve kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 te direktive, brez nepotrebnega odlašanja po prvem stiku s pristojnim organom ponudijo informacije o:

2.  Države članice zagotovijo, da se fizičnim in pravnim osebam, ki so žrtve kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 te direktive, brez nepotrebnega odlašanja po prvem stiku s pristojnim organom ponudijo informacije o:

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  pravici do dostopa do informacij o zadevi,

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, tudi prek spleta, kot so informacijske kampanje in kampanje za ozaveščanje ter raziskovalni in izobraževalni programi, kadar je ustrezno v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, namenjene zmanjšanju goljufij na splošno, boljši ozaveščenosti in zmanjšanju tveganja postati žrtev goljufije.

1.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, tudi prek spleta, kot so informacijske kampanje in kampanje za ozaveščanje ter raziskovalni in izobraževalni programi, kadar je ustrezno v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, namenjene zmanjšanju goljufij na splošno in zlasti goljufij, pri katerih se uporabljajo računalniški in informacijski sistemi, boljši ozaveščenosti in zmanjšanju tveganja postati žrtev goljufije, zlasti za ranljive ljudi, kor so starejše ali mlajše osebe. Komisija pomaga državam članicam redno izvajati te kampanje. Države članice zagotovijo zadostna sredstva za te kampanje.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice v okviru informacijskih kampanj iz odstavka 1 razvijejo in posodabljajo stalno spletno orodje za obveščanje s praktičnimi primeri goljufivih praks iz členov 3 do 7, in sicer v lahko razumljivi obliki. To orodje je lahko povezano z enotnim spletnim orodjem za obveščanje iz člena 15(1b) ali je del tega orodja.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

Postopek v odboru

 

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da je vzpostavljen sistem za beleženje, pripravo in predložitev statističnih podatkov, s katerimi se merijo faza prijavljanja, preiskovalna in pravosodna faza v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov 3 do 7.

2.  Države članice zagotovijo, da je vzpostavljen sistem za beleženje, pripravo in predložitev anonimiziranih statističnih podatkov, s katerimi se merijo faza prijavljanja, preiskovalna in pravosodna faza v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov 3 do 7.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Statistični podatki iz odstavka 2 zajemajo najmanj število kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, prijavljenih državam članicam, število preiskanih primerov, število oseb, ki so bile zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 preganjane in obsojene, ter podatke o delovanju faze prijavljanja, preiskovalne in pravosodne faze v zvezi s temi kaznivimi dejanji.

3.  Anonimizirani statistični podatki iz odstavka 2 zajemajo najmanj število kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, prijavljenih državam članicam, število preiskanih primerov, število oseb, ki so bile zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 preganjane in obsojene, število oseb, udeleženih v goljufijah, in obseg povzročene škode ter podatke o delovanju faze prijavljanja, preiskovalne in pravosodne faze v zvezi s temi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do [24 mesecev po začetku veljavnosti]. O tem takoj obvestijo Komisijo.

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do ... [12 mesecev po začetku veljavnosti]. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija do [96 mesecev po začetku veljavnosti] izvede oceno te direktive o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

2.  Komisija do ... [48 mesecev po začetku veljavnosti] izvede oceno te direktive o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter njenega vpliva na temeljne pravice in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Države članice zagotovijo Komisiji vse potrebne informacije za pripravo poročila.


OBRAZLOŽITEV

Digitalizacija spreminja način, kako plačujemo. Uporaba negotovinskih plačil postaja vse bolj razširjena: število transakcij se je v zadnjih petih letih povečalo za 24 %. Ta hitro rastoči trg pa je postal privlačen tudi za storilce kaznivih dejanj: v letu 2013 je bilo z goljufijami s karticami, izdanimi v enotnem območju plačil v evrih, povzročeno za 1,44 milijarde EUR škode – med letoma 2011 in 2013 je ta vsota narasla za 23 %.

Kartice niso edini instrument negotovinskega plačila – drugi primeri teh plačilnih instrumentov so direktna obremenitev in mobilna plačila. Na ravni EU ni celovitih statističnih podatkov o goljufijah z negotovinskimi plačilnimi instrumenti. Po ocenah Komisije škoda znaša 2 milijardi EUR letno, vendar v to oceno niso vključeni vsi plačilni instrumenti, ki so na voljo.

Spletne goljufije (npr. kraja podatkov o kreditnih karticah) imajo pogosto čezmejno razsežnost. Storilec in žrtev lahko imata sedež oziroma prebivališče v različnih državah, to pa je zahteven izziv za organe kazenskega pregona.

Sedanji Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ je bil sprejet leta 2001. Obstoječa pravila ne obravnavajo zadostno tehnoloških novosti, kot so virtualne valute. Komisija zato predlaga posodobitev pravnega okvira, odstranitev operativnih ovir in boljše preprečevanje goljufij z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Predlagana direktiva o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi je tudi pomemben korak za „lizbonizacijo“ na področju kazenskega prava v Evropski uniji. Evropski parlament kot sozakonodajalec bo imel pomembno vlogo.

Komisija je v oceni učinka in v predlogu direktive navedla več argumentov za to revizijo. Razširitev obsega kaznivih dejanj, vključno s transakcijami z virtualnimi valutami, uvedbo novih spletnih kaznivih dejanj in minimalnih ravni najvišjih kazni, pojasnitev obsega pristojnosti ter določbe o zaščiti pravic žrtev kibernetske kriminalitete, preprečevanju goljufij in izboljšanju kazenskopravnega sodelovanja se zdijo prepričljivi ukrepi.

Da bi okrepili predlog, poročevalka v osnutku poročila predlaga nekaj sprememb predloga Komisije, med drugim:

– krepitev pomoči žrtvam goljufij z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, saj so posledice goljufij pogosto še hujše zaradi oškodovanja ugleda, znižanja bonitetne ocene ali hude čustvene škode;

– zagotovitev lažjega prijavljanja kaznivih dejanj, vključno z vzpostavitvijo nacionalnih varnih sistemov za prijavljanje goljufij na spletu;

– večja vloga Eurojusta in Europola pri izmenjavi informacij;

– bolj ciljno usmerjene določbe o preventivi v zvezi z internetnimi in računalniškimi goljufijami;

– krajši rok za prenos in obveznost Komisije, da po štirih letih predstavi oceno direktive.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Boj proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi

Referenčni dokumenti

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Datum predložitve EP

13.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Datum sprejetja

3.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 20. september 2018Pravno obvestilo