Förfarande : 2017/0226(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0276/2018

Ingivna texter :

A8-0276/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0194

BETÄNKANDE     ***I
PDF 624kWORD 110k
6.9.2018
PE 619.250v02-00 A8-0276/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF

(COM(2017)0489 – C8‑0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0489),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0311/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av bidragen från den tjeckiska deputeradekammaren, den tjeckiska senaten och det spanska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0276/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Rådets rambeslut 2001/413/RIF44 behöver uppdateras och kompletteras med ytterligare bestämmelser om brott, påföljder och gränsöverskridande samarbete.

(3)  Rådets rambeslut 2001/413/RIF44 behöver uppdateras och kompletteras med ytterligare bestämmelser om brott, särskilt datorbedrägerier, påföljder, förebyggande åtgärder och hjälp till brottsoffer samt gränsöverskridande samarbete.

__________________

__________________

44 Rådets rambeslut 2001/413/RIF av den 28 maj 2001 om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (EUT L 149, 2.6.2001, s. 1).

44 Rådets rambeslut 2001/413/RIF av den 28 maj 2001 om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (EUT L 149, 2.6.2001, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Stora luckor och skillnader i medlemsstaternas lagstiftning på området för bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter kan försvåra kampen mot denna typ av brottslighet och mot annan allvarlig och organiserad brottslighet som har anknytning till och möjliggörs genom den, och kan komplicera ett effektivt polisiärt och rättsligt samarbete på detta område.

(4)  Stora luckor och skillnader i medlemsstaternas lagstiftning på området för bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter hindrar förebyggande, upptäckt och bestraffning av denna typ av brottslighet och annan allvarlig och organiserad brottslighet som har anknytning till och möjliggörs genom den, och kan komplicera ett effektivt polisiärt och rättsligt samarbete på detta område med direkta följder för medborgarnas säkerhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Användningen av nya typer av betalningsinstrument skapar inte bara möjligheter för konsumenter och företag utan ökar också möjligheterna till bedrägeri. Bedrägeri används inte bara för att finansiera kriminella grupper utan begränsar även utvecklingen av den digitala inre marknaden och gör medborgarna mer tveksamma till inköp via nätet.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Gemensamma definitioner på detta område är viktiga för att säkerställa att detta direktiv tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. Definitionerna behöver täcka nya typer av betalningsinstrument, såsom elektroniska pengar och virtuella valutor.

(7)  Gemensamma definitioner på detta område är viktiga för att säkerställa att detta direktiv tillämpas enhetligt i medlemsstaterna och för att underlätta informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter. Definitionerna behöver täcka nya typer av betalningsinstrument, såsom elektroniska pengar och virtuella valutor.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Falska fakturor som används för att komma åt betalningsuppgifter bör betraktas som ett försök till olovligt tillgrepp i den mening som avses i artikel 4 i detta direktiv.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Effektiva och ändamålsenliga straffrättsliga åtgärder är av avgörande betydelse för att skydda andra betalningsmedel än kontanter mot bedrägeri och förfalskning. Det behövs i synnerhet en gemensam straffrättslig strategi i fråga om brottsrekvisiten för brottsligt handlande, som kan bidra till att förbereda den faktiska bedrägliga användningen av betalningsmedel. Handlande som insamling och innehav av betalningsinstrument i avsikt att begå bedrägeri, genom exempelvis nätfiske eller skimning, och distribution av betalningsinstrument, till exempel genom försäljning av kreditkortsuppgifter på internet, bör således göras till ett självständigt brott utan att vara direkt kopplat till den faktiska bedrägliga användningen av betalningsmedlet. Sådant brottsligt handlande bör alltså också omfatta omständigheter där innehav, anskaffande eller distribution inte nödvändigtvis leder till bedräglig användning av betalningsinstrument, om gärningsmannen är medveten om denna möjlighet (dolus eventualis). Detta direktiv bestraffar inte laglig användning av ett betalningsinstrument, inklusive och i samband med tillhandahållandet av innovativa betaltjänster, såsom tjänster som utvecklas gemensamt av finansteknikföretag.

(9)  Effektiva och ändamålsenliga straffrättsliga åtgärder är av avgörande betydelse för att skydda andra betalningsmedel än kontanter mot bedrägeri och förfalskning. Det behövs i synnerhet en gemensam straffrättslig strategi i fråga om brottsrekvisiten för brottsligt handlande, som kan bidra till att förbereda den faktiska bedrägliga användningen av betalningsmedel. Handlande som insamling av betalningsinstrument i avsikt att begå bedrägeri, genom exempelvis nätfiske eller skimning, och distribution av betalningsinstrument, till exempel genom försäljning av kreditkortsuppgifter på internet, bör således göras till ett självständigt brott utan att vara direkt kopplat till den faktiska bedrägliga användningen av betalningsmedlet. Sådant brottsligt handlande bör alltså också omfatta omständigheter där anskaffande eller distribution inte nödvändigtvis leder till bedräglig användning av betalningsinstrument, om gärningsmannen är medveten om denna möjlighet (dolus eventualis). Innehav av ett betalningsinstrument som stulits eller på annat sätt olovligen tillgripits, eller som är helt eller delvis förfalskat, bör omfattas om den person som innehar det vid mottagningstillfället känner till att ett sådant instrument härrör från brottslig verksamhet eller från medverkan i sådan verksamhet. Detta direktiv bestraffar inte laglig användning av ett betalningsinstrument, inklusive och i samband med tillhandahållandet av innovativa betaltjänster, såsom tjänster som utvecklas gemensamt av finansteknikföretag.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Sanktionerna och påföljderna för bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter bör vara ändamålsenliga, proportionella och avskräckande i hela unionen.

(10)  Sanktionerna och påföljderna för bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter bör vara ändamålsenliga, proportionella och avskräckande i hela unionen för att motverka sådana bedrägerier och förebygga liknande brott. Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att införa strängare regler och sanktioner när det gäller bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Det är lämpligt att föreskriva strängare påföljder om brottet begås av en sådan kriminell organisation som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF45, eller om ett brott begås i stor skala och därmed orsakar omfattande eller betydande skada för brottsoffren eller en samlad vinning för gärningsmannen på minst 20 000 euro.

(11)  Det är lämpligt att föreskriva strängare påföljder om brottet begås av en sådan kriminell organisation som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF45, eller om ett brott begås i stor skala och därmed orsakar omfattande eller betydande skada för brottsoffren. Att brottet orsakar en betydande samlad ekonomisk vinning eller ett stort antal brottsoffer bör betraktas som en försvårande omständighet.

__________________

__________________

45 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

45 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Behörighetsregler bör säkerställa att de brott som omfattas av detta direktiv lagförs effektivt. I allmänhet hanteras brott bäst av det straffrättsliga systemet i det land där de begås. Medlemsstaterna bör därför fastställa sin behörighet beträffande brott som begåtts på deras territorium, brott som begåtts av deras medborgare och brott som orsakar skada på deras territorium.

(12)  Behörighetsregler bör säkerställa att de brott som omfattas av detta direktiv lagförs effektivt och i enlighet med tydliga kriterier. I allmänhet hanteras brott bäst av det straffrättsliga systemet i det land där de begås. Medlemsstaterna bör därför fastställa sin behörighet beträffande brott som begåtts på deras territorium, brott som begåtts av deras medborgare och brott som orsakar skada på deras territorium. Om ett brott omfattas av fler än en medlemsstats behörighet, bör de berörda medlemsstaterna samarbeta med varandra för att komma fram till vilken medlemsstat som ska utreda fallet, med beaktande av principen ne bis in idem. För detta ändamål bör medlemsstaterna kunna vända sig till Eurojust för att underlätta samarbetet mellan sina rättsliga myndigheter och samordningen av sitt arbete.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Med hänsyn till behovet av särskilda verktyg för att effektivt utreda bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter, och deras betydelse för ett effektivt internationellt samarbete mellan nationella myndigheter, bör utredningsverktyg som typiskt används vid organiserad brottslighet och annan allvarlig brottslighet vara tillgängliga för de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater för utredning av dessa brott. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör användningen av sådana verktyg i enlighet med nationell rätt stå i proportion till arten av och allvaret i de straffbara gärningar som är föremål för utredning. Därtill kommer att brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter i god tid bör få tillgång till relevant information för att utreda och lagföra de brott som avses i detta direktiv.

(15)  Med hänsyn till behovet av särskilda verktyg för att effektivt utreda bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter, och deras betydelse för ett effektivt internationellt samarbete mellan nationella myndigheter, bör adekvata utredningsverktyg vara tillgängliga för de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater för utredning av dessa brott. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör användningen av sådana verktyg i enlighet med nationell rätt stå i proportion till arten av och allvaret i de straffbara gärningar som är föremål för utredning. Därtill kommer att brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter i god tid bör få tillgång till relevant information för att utreda och lagföra de brott som avses i detta direktiv. De behöriga myndigheterna bör få tillräckliga personalresurser och finansiella resurser så att de grundligt kan utreda och lagföra de brott som anges i detta direktiv.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Eftersom de brott som omfattas av detta direktiv är av gränsöverskridande karaktär krävs ett kraftfullt och samordnat bemötande och samarbete såväl inom som mellan medlemsstaterna. För detta ändamål bör man på ett effektivt sätt utnyttja de verktyg och resurser för samarbete som finns tillgängliga, till exempel ömsesidigt erkännande och ömsesidig rättslig hjälp när det gäller de brott som omfattas av detta direktiv, oberoende av den tröskel för påföljder som anges för dessa brott i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I många fall ligger brottslig verksamhet till grund för incidenter som bör rapporteras till de relevanta nationella behöriga myndigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114846. Sådana incidenter kan misstänkas vara av brottslig art även om det från början inte finns tillräckligt tydliga bevis för ett brott. I detta sammanhang bör relevanta leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster uppmuntras att dela de rapporter som krävs enligt direktiv (EU) 2016/1148 med brottsbekämpande myndigheter, så att de tillsammans kan vidta effektiva och omfattande svarsåtgärder och underlätta att ställa gärningsmännen till svars för sina handlingar. För att främja en säker, trygg och mer motståndskraftig miljö krävs i synnerhet systematisk rapportering till de brottsbekämpande myndigheterna av incidenter som misstänks vara av allvarlig brottslig art. Dessutom bör i förekommande fall de enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter som utsetts enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2016/1148 medverka i brottsutredningar i syfte att tillhandahålla information, enligt vad som anses lämpligt på nationell nivå, och även tillhandahålla expertkunskaper om informationssystem.

(16)  I många fall ligger brottslig verksamhet till grund för incidenter som bör rapporteras till de relevanta nationella behöriga myndigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114846. Sådana incidenter kan misstänkas vara av brottslig art även om det från början inte finns tillräckligt tydliga bevis för ett brott. I detta sammanhang bör relevanta leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster dela de rapporter som krävs enligt direktiv (EU) 2016/1148 med brottsbekämpande myndigheter och finansunderrättelseenheter, så att de tillsammans kan vidta effektiva och omfattande svarsåtgärder och underlätta att ställa gärningsmännen till svars för sina handlingar. För att främja en säker, trygg och mer motståndskraftig miljö krävs i synnerhet systematisk rapportering till de brottsbekämpande myndigheterna av incidenter som misstänks vara av allvarlig brottslig art. Dessutom bör i förekommande fall de enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter som utsetts enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2016/1148 medverka i brottsutredningar i syfte att tillhandahålla information, enligt vad som anses lämpligt på nationell nivå, och även tillhandahålla expertkunskaper om informationssystem.

__________________

__________________

46 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Allvarliga säkerhetsincidenter enligt definitionen i artikel 96 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/236647 kan ha brottsligt ursprung. I förekommande fall bör betaltjänstleverantörer uppmuntras att med brottsbekämpande myndigheter dela de rapporter de är skyldiga att lämna till den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366.

(17)  Allvarliga säkerhetsincidenter enligt definitionen i artikel 96 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/236647 kan ha brottsligt ursprung. I förekommande fall bör betaltjänstleverantörer uppmuntras att med brottsbekämpande myndigheter och finansunderrättelseenheter dela de rapporter de är skyldiga att lämna till den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366.

__________________

__________________

47 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

47 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Det finns ett antal instrument och mekanismer på unionsnivå för att möjliggöra utbyte av information mellan nationella brottsbekämpande myndigheterna i samband med utredning och lagföring av brott. För att underlätta och påskynda samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter och se till att dessa instrument och mekanismer utnyttjas fullt ut, bör detta direktiv stärka betydelsen av de operativa kontaktpunkter som infördes genom rådets rambeslut 2001/413/RIF. Medlemsstaterna får besluta att använda det befintliga nätet av operativa kontaktpunkter, såsom det som inrättades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU48. De bör ge effektivt stöd, till exempel i form av att underlätta utbyte av relevant information och tillhandahålla teknisk rådgivning eller rättslig information. För att säkerställa att nätet fungerar smidigt bör varje kontaktpunkt kunna kommunicera snabbt med kontaktpunkter i andra medlemsstater. Med tanke på att detta brottsområde har ett betydande gränsöverskridande inslag, och särskilt med tanke på att elektronisk bevisning är flyktig till sin natur, bör medlemsstaterna kunna hantera brådskande förfrågningar från detta nät av kontaktpunkter skyndsamt och ge återkoppling inom åtta timmar.

(18)  Det finns ett antal instrument och mekanismer på unionsnivå för att möjliggöra utbyte av information mellan de nationella brottsbekämpande myndigheterna i samband med utredning och lagföring av brott. För att underlätta och påskynda samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter och se till att dessa instrument och mekanismer utnyttjas fullt ut, bör detta direktiv stärka betydelsen av de operativa kontaktpunkter som infördes genom rådets rambeslut 2001/413/RIF. Medlemsstaterna får besluta att använda det befintliga nätet av operativa kontaktpunkter, såsom det som inrättades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU48. De bör ge effektivt stöd, till exempel i form av att underlätta utbyte av relevant information och tillhandahålla teknisk rådgivning eller rättslig information. För att säkerställa att nätet fungerar smidigt bör varje kontaktpunkt kunna kommunicera snabbt med kontaktpunkter i andra medlemsstater. Med tanke på att detta brottsområde har ett betydande gränsöverskridande inslag, och särskilt med tanke på att elektronisk bevisning är flyktig till sin natur, bör medlemsstaterna kunna hantera brådskande förfrågningar från detta nät av kontaktpunkter skyndsamt och ge återkoppling inom två timmar från mottagandet, åtminstone med en angivelse om huruvida begäran kommer att besvaras samt formen och den beräknade tidpunkten för svaret. I mycket brådskande och allvarliga fall bör medlemsstaterna underrätta Europeiska it-brottscentrumet vid Europol.

__________________

__________________

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT L 218, 14.8.2013, s. 8).

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT L 218, 14.8.2013, s. 8).

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För kampen mot bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter är det av stor vikt att brott anmäls till de offentliga myndigheterna utan onödigt dröjsmål, eftersom det ofta är utgångspunkten för brottsutredningen. Åtgärder bör vidtas för att uppmuntra att fysiska och juridiska personer, särskilt finansinstitut, rapporterar till brottsbekämpande och rättsliga myndigheter. Dessa åtgärder kan grunda sig på olika typer av insatser, och kan omfatta lagstiftningsåtgärder, såsom skyldigheten att rapportera misstänkta bedrägerier, eller icke-lagstiftningsåtgärder, såsom att inrätta eller stödja organisationer eller mekanismer som främjar informationsutbyte eller medvetandegörande. Alla sådana åtgärder som inbegriper behandling av fysiska personers personuppgifter bör vidtas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67949. I synnerhet bör varje översändande av information om förebyggande och bekämpande av brott som rör bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter vara förenligt med kraven i förordning (EU) 2016/679, särskilt de lagliga grunderna för behandling.

(19)  För kampen mot bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter är det av stor vikt att brott anmäls till de offentliga myndigheterna utan onödigt dröjsmål, eftersom det ofta är utgångspunkten för brottsutredningen. Åtgärder bör vidtas för att uppmuntra att fysiska och juridiska personer, särskilt finansinstitut, rapporterar till brottsbekämpande och rättsliga myndigheter; bland annat bör det inrättas ett ändamålsenligt och säkert nationellt system för rapportering av nätbedrägerier för att göra det lättare att rapportera brott. Användning av standardiserade mallar för rapportering på unionsnivå bör möjliggöra bättre analyser av hot och underlätta de nationella behöriga myndigheternas arbete och samarbete. Åtgärderna kan grunda sig på olika typer av insatser, och kan omfatta lagstiftningsåtgärder, såsom skyldigheten att rapportera misstänkta bedrägerier, eller icke-lagstiftningsåtgärder, såsom att inrätta eller stödja organisationer eller mekanismer som främjar informationsutbyte eller medvetandegörande. Alla sådana åtgärder som inbegriper behandling av fysiska personers personuppgifter bör vidtas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67949. I synnerhet bör varje översändande av information om förebyggande och bekämpande av brott som rör bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter vara förenligt med kraven i förordning (EU) 2016/679, särskilt de lagliga grunderna för behandling.

__________________

__________________

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  För att aktivt motverka bedrägerier och förfalskningar som rör andra betalningsmedel än kontanter är det särskilt viktigt att utreda och lagföra alla typer av sådana brott, även när det rör sig om små belopp. Rapporteringsskyldigheter, informationsutbyte och statistiska rapporter är effektiva sätt att upptäcka bedrägerier, särskilt liknande bedrägerier som var för sig endast rör små belopp. Det är också ytterst viktigt att relevant information om bedrägerier och förfalskningar som rör andra betalningsmedel än kontanter i god tid vidarebefordras till de nationella finansunderrättelseenheterna för att möjliggöra ytterligare analys och upptäckt av kriminella finansiella flöden.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter kan leda till allvarliga ekonomiska och icke-ekonomiska följder för brottsoffren. Om sådant bedrägerier innefattar identitetsstöld förvärras dess följder ofta eftersom det ger upphov till renomméskada och allvarlig emotionell skada. Medlemsstaterna bör anta åtgärder för hjälp, stöd och skydd som syftar till att minska dessa följder.

(20)  Bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter kan allvarliga ekonomiska och icke-ekonomiska följder för brottsoffren. Om sådant bedrägeri innefattar till exempel identitetsstöld förvärras dess följder ofta eftersom det ger upphov till renomméskada, yrkesmässig skada, skada i fråga om en persons kreditvärdighet och allvarlig emotionell skada. Medlemsstaterna bör anta åtgärder för hjälp, stöd och skydd som syftar till att minska dessa följder.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Det tar ofta lång tid för brottsoffer att upptäcka att de har lidit en förlust på grund av bedrägeri och förfalskning. Under denna tid kan det uppstå en spiral av sammanhängande brott som förvärrar de negativa följderna för brottsoffren.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Fysiska personer som är offer för bedrägeri som rör andra betalningsmedel än kontanter har rättigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU50. Medlemsstaterna bör anta åtgärder för hjälp och stöd till sådana offer som bygger på de åtgärder som krävs enligt direktiv 2012/29/EU men som mer direkt svarar mot de särskilda behoven för offer för bedrägeri med anknytning till identitetsstöld. Sådana åtgärder bör särskilt omfatta specialiserat psykologiskt stöd och rådgivning om finansiella, praktiska och rättsliga frågor, samt hjälp i samband med mottagande av tillgänglig ersättning. Särskild information och rådgivning om de negativa följderna av dessa brott bör även erbjudas juridiska personer.

(21)  Fysiska personer som är offer för bedrägeri som rör andra betalningsmedel än kontanter har rättigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU50. Medlemsstaterna bör anta åtgärder för hjälp och stöd till sådana offer som bygger på de åtgärder som krävs enligt direktiv 2012/29/EU men som mer direkt svarar mot de särskilda behoven för offer för bedrägeri med anknytning till identitetsstöld. Sådana åtgärder bör särskilt omfatta tillhandahållandet av en förteckning över särskilda institutioner som täcker olika aspekter av identitetsrelaterad brottslighet och stöd till brottsoffer, specialiserat psykologiskt stöd och rådgivning om finansiella, praktiska och rättsliga frågor samt hjälp i samband med mottagande av tillgänglig ersättning. Medlemsstaterna bör också kunna inrätta ett gemensamt nationellt onlineinformationsverktyg för att underlätta tillgången till hjälp och stöd för brottsoffer. Särskild information och rådgivning om de negativa följderna av dessa brott bör även erbjudas juridiska personer.

__________________

__________________

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57).

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  De som utsatts för bedrägeri som rör andra betalningsmedel än kontanter bör även ha rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd, åtminstone de som inte har tillräckliga medel för att själva betala för det. Medlemsstaterna bör kunna avgöra om ett brottsoffer inte har tillräckliga medel med hjälp av en behovsprövning, där vederbörlig hänsyn bör tas till alla relevanta och objektiva faktorer, såsom den berörda personens inkomst, kapital och familjesituation, liksom till kostnaden för rättsligt bistånd samt till levnadsstandarden i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Medlemsstaterna bör införa eller stärka åtgärder för att förebygga bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter och med hjälp av kampanjer för information och medvetandegörande samt forsknings- och utbildningsprogram vidta åtgärder för att minska risken för att bli offer för sådana brott.

(23)  Medlemsstaterna bör, med stöd av kommissionen, införa eller stärka åtgärder för att förebygga bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter och med hjälp av till exempel kampanjer för information och medvetandegörande, permanenta onlineinformationsverktyg med konkreta exempel på bedrägerier samt forsknings- och utbildningsprogram vidta åtgärder för att minska risken för att bli offer för sådana brott.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att i enlighet med förfarandet i artikel 16a ta fram den standardiserade mall för rapportering i unionen som avses i artikel 14. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Det finns behov av att samla in jämförbara uppgifter om de brott som föreskrivs i detta direktiv. Relevanta uppgifter bör göras tillgängliga för de behöriga specialiserade unionsbyråerna och unionsorganen, såsom Europol, i enlighet med deras uppdrag och informationsbehov. Syftet skulle vara att få en mer heltäckande bild av problemet med bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och frågor som rör betalningssäkerhet på unionsnivå och på så sätt medverka till utformningen av mer effektiva åtgärder. Medlemsstaterna bör till fullo utnyttja Europols mandat och kapacitet för att lämna bistånd och stöd till relevanta utredningar, genom att lämna information om gärningsmännens tillvägagångssätt så att Europol kan utföra strategiska analyser och hotbildsbedömningar av bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/79452. Sådan information kan förbättra förståelsen för nuvarande och framtida hot och kan bistå rådet och kommissionen i arbetet med att lägga fast unionens strategiska och operativa prioriteringar för brottsbekämpning och hur dessa prioriteringar ska genomföras.

(24)  Det finns behov av att samla in jämförbara uppgifter om de brott som föreskrivs i detta direktiv. Relevanta uppgifter bör göras tillgängliga för de behöriga specialiserade unionsbyråerna och unionsorganen, såsom Europol och kommissionen, i enlighet med deras uppdrag och informationsbehov. Syftet skulle vara att få en mer heltäckande bild av problemet med bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och frågor som rör betalningssäkerhet på unionsnivå och på så sätt medverka till utformningen av mer effektiva åtgärder. Medlemsstaterna bör till fullo utnyttja Europols mandat och kapacitet för att lämna bistånd och stöd till relevanta utredningar, genom att lämna information om gärningsmännens tillvägagångssätt så att Europol kan utföra strategiska analyser och hotbildsbedömningar av bedrägerier och förfalskningar av andra betalningsmedel än kontanter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/79452. Sådan information kan förbättra förståelsen för nuvarande och framtida hot och kan bistå rådet och kommissionen i arbetet med att lägga fast unionens strategiska och operativa prioriteringar för brottsbekämpning och hur dessa prioriteringar ska genomföras.

_________________

_________________

52 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

52 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Brottslighet, oavsett om den är organiserad eller inte, måste förebyggas och bekämpas genom närmare samarbete mellan polismyndigheter och andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna, både direkt och via Europol, med särskilt fokus på att förbättra informationsutbytet mellan de myndigheter som har ansvar för brottsförebyggande arbete och utredning av brott.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom området bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Detta direktiv fastställer minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom området bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter. Direktivet underlättar förebyggande av sådana brott, hjälper och stöder brottsoffer och förbättrar samarbetet mellan rättsliga och andra behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bedräglig användning av betalningsinstrument

Bedräglig användning av andra betalningsinstrument än kontanter

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande gärningar, om de begås uppsåtligen, är straffbara:

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande gärningar är straffbara:

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stöld eller annat olovligt tillgrepp av ett betalningsinstrument.

(a)  Stöld eller annat olovligt tillgrepp av ett betalningsinstrument, om gärningen begås uppsåtligen.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Hel- eller delförfalskning av ett betalningsinstrument i syfte att det ska användas för bedrägeri.

(b)  Hel- eller delförfalskning av ett betalningsinstrument, om gärningen begås uppsåtligen, i syfte att det ska användas för bedrägeri.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Innehav, anskaffande i syfte att använda, import, export, försäljning, transport, distribution eller tillgängliggörande på annat sätt av ett betalningsinstrument som stulits eller på annat sätt olovligen tillgripits eller som är helt eller delvis förfalskat i syfte att det ska användas för bedrägeri.

(c)  Anskaffande för egen eller annans räkning, däribland import, export, försäljning, transport och distribution av ett betalningsinstrument som stulits eller på annat sätt olovligen tillgripits eller av ett betalningsinstrument som är helt eller delvis förfalskat, om gärningen begås uppsåtligen, i syfte att det ska användas för bedrägeri.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Innehav av ett betalningsinstrument som stulits eller på annat sätt olovligen tillgripits, eller som är helt eller delvis förfalskat, om personen i fråga vid mottagningstillfället kände till att instrumentet härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan i sådan verksamhet.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att genomförande eller förorsakande av en överföring av pengar, penningvärde eller virtuella valutor i syfte att uppnå en orättmätig vinning för gärningsmannen eller tredje man utgör en straffbar gärning, om den begås uppsåtligen genom att

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att genomförande av eller överlåtande till någon annan att genomföra en överföring av pengar, penningvärde eller virtuella valutor i syfte att uppnå en orättmätig vinning för gärningsmannen eller tredje man, eller orsakande av olaglig förlust av egendom för tredje man utgör en straffbar gärning, om den begås uppsåtligen genom att

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  dirigera eller omdirigera användare av betalningstjänster till imitationswebbplatser.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att framställning, anskaffande i syfte att använda, import, export, försäljning, transport, distribution eller tillgängliggörande på annat sätt av en utrustning eller ett instrument, datorbehandlingsbara uppgifter eller varje annat medel som är särskilt utformat eller anpassat i syfte att begå något av de brott som avses i artikel 4 a och b eller artikel 5 utgör straffbara gärningar, om de begås uppsåtligen i bedrägligt syfte.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att framställning, anskaffande för egen eller annans räkning, import, export, försäljning, transport, distribution eller tillgängliggörande på annat sätt av en utrustning eller ett instrument, datorbehandlingsbara uppgifter eller varje annat medel som är särskilt utformat eller anpassat i syfte att begå något av de brott som avses i artikel 4 a och b eller artikel 5 utgör straffbara gärningar, om avsikten är att dessa medel ska användas för att begå något av de ovannämnda brotten.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försök till ett brott som avses i artiklarna 3–6 är straffbart.

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försök till ett brott som avses i artiklarna 3–6 är straffbart.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3, 4 och 5 är belagda med ett maximistraff på minst tre års fängelse.

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3, 4 och 5 är belagda med ett maximistraff på minst fyra års fängelse.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artikel 6 är belagda med ett maximistraff på minst två års fängelse.

3.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artikel 6 är belagda med ett maximistraff på minst tre års fängelse.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3, 4 och 5 är belagda med ett maximistraff på minst fem års fängelse om

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande omständigheter betraktas som försvårande omständigheter när det gäller de brott som avses i artiklarna 3, 4 och 5 och är belagda med ett maximistraff på minst fem års fängelse om

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de begås inom ramen för en kriminell organisation enligt definitionen i rambeslut 2008/841/RIF, oberoende av den påföljdsnivå som föreskrivs i det beslutet,

(a)  de begås inom ramen för en kriminell organisation enligt definitionen i rambeslut 2008/841/RIF, oberoende av den påföljdsnivå som föreskrivs i det beslutet, eller

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de orsakar omfattande eller betydande skada eller ger en samlad vinning på minst 20 000 euro.

(b)  de orsakar omfattande eller betydande skada, eller

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  de har gett gärningsmannen en samlad vinning av betydande värde.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig i enlighet med artikel 9.1 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och som får innefatta andra sanktioner, såsom

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig i enlighet med artikel 9.1 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, som ska innefatta bötesstraff, administrativa avgifter eller andra sanktioner, bland annat

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  tillfällig eller permanent uteslutning från tillgång till offentlig finansiering, inklusive anbudsförfaranden, bidrag och förmåner, på både nationell nivå och unionsnivå,

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 11– punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Brottet har begåtts helt eller delvis inom dess territorium.

(a)  brottet har begåtts helt eller delvis inom dess territorium, eller

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Gärningsmannen är medborgare i medlemsstaten.

(b)  gärningsmannen är medborgare eller har hemvist i medlemsstaten, eller

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad på dess territorium, eller

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  brottet har begåtts mot en av dess medborgare eller en person som har hemvist på dess territorium, eller

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Brottet orsakar skada på dess territorium, inbegripet skada till följd av stöld av en persons identitet.

(c)  brottet orsakar skada på dess territorium.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En medlemsstat ska underrätta kommissionen och Eurojust om den beslutar att fastställa sin behörighet beträffande ett brott som avses i artiklarna 3–7 och som har begåtts utanför dess territorium.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  gärningsmannen är fysiskt närvarande på dess territorium när brottet begås, oavsett om brottet begås med användning av datorer eller ett informationssystem på denna medlemsstats territorium eller inte,

(a)  gärningsmannen är fysiskt närvarande på dess territorium när brottet begås, oavsett om brottet begås med användning av en dator eller ett informationssystem på denna medlemsstats territorium eller inte,

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  brottet begås med användning av datorer eller ett informationssystem på dess territorium, oavsett om gärningsmannen är fysiskt närvarande på territoriet när brottet begås eller inte.

(b)  brottet begås med användning av en dator eller ett informationssystem på dess territorium, oavsett om gärningsmannen är fysiskt närvarande på territoriet när brottet begås eller inte.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att fastställa sin behörighet över ett brott som avses i artiklarna 3–7 vilket har begåtts utanför dess territorium, inbegripet i fall där

utgår

(a)  gärningsmannen har hemvist på dess territorium,

 

(b)  brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad på dess territorium,

 

(c)  brottet har begåtts mot en av dess medborgare eller en person som har hemvist på dess territorium.

 

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När ett brott som avses i artiklarna 3–7 omfattas av fler än en medlemsstats behörighet, ska de berörda medlemsstaterna samarbeta med varandra för att komma fram till vilken av dem som ska lagföra gärningsmannen i syfte att centralisera förfarandena till en enda medlemsstat, med beaktande av principen ne bis in idem. Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 12 i rambeslut 2009/948/RIF vända sig till Eurojust vid behörighetskonflikter eller andra svårigheter.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Effektiva utredningar

Effektiva utredningar och samarbete

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att effektiva utredningsverktyg, såsom de som används när det gäller organiserad brottslighet eller andra grova brott, är tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som har ansvaret för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3–7.

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att utredningsverktyg, såsom de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra grova brott, är effektiva, står i proportion till det brott som har begåtts och är tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som har ansvaret för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3–7.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Alla medlemsstater ska säkerställa att det avsätts tillräckliga personalresurser och finansiella resurser och att det finns utbildning för att utreda och lagföra de brott som avses i artiklarna 3–7.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att när fysiska och juridiska personer enligt nationell lagstiftning är skyldiga att lämna information om brott som avses i artiklarna 3–7, denna information når de myndigheter som utreder eller lagför dessa brott utan onödigt dröjsmål.

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att informationen från fysiska och juridiska personer som enligt nationell lagstiftning är skyldiga att lämna information om de brott som avses i artiklarna 3–7 når de myndigheter som utreder eller lagför dessa brott utan onödigt dröjsmål, och att dessa myndigheter har befogenhet att samarbeta med andra nationella myndigheter och deras motsvarigheter i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För utbyte av information om de brott som avses i artiklarna 3–7 ska medlemsstaterna säkerställa att de har en operativ nationell kontaktpunkt som kan nås dygnet runt alla dagar i veckan. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de har förfaranden som gör att brådskande förfrågningar om bistånd kan hanteras skyndsamt, och att behöriga myndigheter kan svara inom åtta timmar från mottagandet, åtminstone med en angivelse om huruvida begäran kommer att besvaras samt formen och den beräknade tidpunkten för svaret. Medlemsstaterna får besluta att använda det befintliga nätet med operativa kontaktpunkter.

1.  För utbyte av information om de brott som avses i artiklarna 3–7 ska medlemsstaterna säkerställa att de har en operativ nationell kontaktpunkt som kan nås dygnet runt alla dagar i veckan. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de har förfaranden som gör att brådskande förfrågningar om bistånd kan hanteras skyndsamt, och att behöriga myndigheter kan svara inom två timmar från mottagandet, åtminstone med en angivelse om huruvida begäran kommer att besvaras samt formen och den beräknade tidpunkten för svaret. Medlemsstaterna får besluta att använda det befintliga nätet med operativa kontaktpunkter.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, Europol och Eurojust om den kontaktpunkt som avses i punkt 1 som de har utsett. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater.

2.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, Europol och Eurojust om den kontaktpunkt som avses i punkt 1 och som de har utsett och uppdatera denna information vid behov. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I mycket brådskande och allvarliga fall som påverkar två eller fler medlemsstater ska medlemsstaterna underrätta Europeiska it-brottscentrumet vid Europol. Europol ska underlätta inrättandet av ett system för snabba varningar där nya typer av bedrägerier identifieras.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Vid hantering av uppgifter som avses i denna artikel ska de behöriga myndigheterna följa unionens gällande dataskyddsregler.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lämpliga rapporteringskanaler är tillgängliga för att underlätta att de brott som avses i artiklarna 3–7 rapporteras till brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga nationella myndigheter utan onödigt dröjsmål.

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lämpliga rapporteringskanaler, bland annat via ett säkert nationellt system för rapportering av nätbedrägerier, är tillgängliga för att underlätta att de brott som avses i artiklarna 3–7 rapporteras till brottsbekämpande myndigheter, finansiella underrättelseenheter och andra behöriga nationella myndigheter utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  För att harmonisera rapporteringsrutinerna inom unionen ska kommissionen anta en genomförandeakt för att fastställa en standardiserad mall för rapportering i unionen, som ska fungera som grund för medlemsstaterna. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 16a.2.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppmuntra finansinstitut och andra juridiska personer som är verksamma på deras territorium att utan onödigt dröjsmål rapportera misstänkt bedrägeri till brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter i syfte att de brott som avses i artiklarna 3–7 kan upptäckas, förebyggas, utredas och lagföras.

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att finansinstitut utan onödigt dröjsmål rapporterar misstänkt bedrägeri till brottsbekämpande myndigheter, finansunderrättelseenheter och andra behöriga myndigheter, så att de brott som avses i artiklarna 3–7 kan upptäckas, förebyggas, utredas och lagföras.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppmuntra andra juridiska personer som är verksamma på deras territorium att utan onödigt dröjsmål rapportera misstänkt bedrägeri till brottsbekämpande myndigheter, finansunderrättelseenheter och andra behöriga myndigheter, så att de brott som avses i artiklarna 3–7 kan upptäckas, förebyggas, utredas och lagföras.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fysiska och juridiska personer som lidit skada på grund av brott som avses i artiklarna 3–7, vilka begåtts genom missbruk av personuppgifter, erbjuds särskild information och rådgivning om hur de kan skydda sig mot de negativa följderna av brotten, såsom renomméskada.

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fysiska och juridiska personer som lidit skada på grund av brott som avses i artiklarna 3–7, vilka begåtts genom missbruk av personuppgifter, erbjuds särskild information och rådgivning om hur de kan skydda sig mot de negativa följderna av brotten, såsom renomméskada, skada i fråga om kreditvärdighet och finansiella kostnader, samt om rätten till ersättning för den skada som lidits på grund av brottet.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska och juridiska personer som lidit skada på grund av de brott som avses i artiklarna 3–7, vilka begåtts genom missbruk av personuppgifter, får en förteckning över särskilda institutioner som arbetar med olika aspekter av identitetsrelaterad brottslighet och stöd.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Medlemsstaterna uppmuntras att inrätta gemensamma nationella onlineinformationsverktyg för att underlätta tillgången till hjälp och stöd för fysiska och juridiska personer som lidit skada på grund av de brott som avses i artiklarna 3–7, vilka begåtts genom missbruk av personuppgifter.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska och juridiska personer som lidit skada på grund av de brott som avses i artiklarna 3–7, vilka begåtts genom missbruk av personuppgifter, erbjuds kostnadsfritt rättsligt bistånd, åtminstone de som saknar tillräckliga resurser för att betala för rättsligt bistånd. Medlemsstaterna får utföra en behovsprövning för att avgöra om fysiska personer har rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer som är offer för brott som avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv utan onödigt dröjsmål efter sin första kontakt med en behörig myndighet erbjuds information om följande:

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska och juridiska personer som är offer för brott som avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv utan onödigt dröjsmål efter sin första kontakt med en behörig myndighet erbjuds information om följande:

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Rätten till information om ärendet.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, inbegripet via internet, såsom kampanjer för information och medvetandegörande, forsknings- och utbildningsprogram, där det är lämpligt i samarbete med berörda parter, som syftar till att minska omfattningen av bedrägerier, öka medvetenheten om problemet och minska risken för att bli offer för bedrägeri.

1.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, inbegripet via internet, såsom kampanjer för information och medvetandegörande och forsknings- och utbildningsprogram, där det är lämpligt i samarbete med berörda parter, som syftar till att minska omfattningen av bedrägerier, särskilt bedrägerier med hjälp av data- och informationssystem, öka medvetenheten om problemet och minska risken för att bli offer för bedrägeri, särskilt för utsatta personer som äldre och ungdomar. Kommissionen ska bistå medlemsstaterna i arbetet med att regelbundet genomföra sådana kampanjer. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillräcklig finansiering finns tillgänglig för sådana kampanjer.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska som en del av de informationskampanjer som avses i punkt 1 utveckla ett permanent onlineinformationsverktyg i ett lättbegripligt format med konkreta exempel på de bedrägerier som avses i artiklarna 3–7 samt hålla det uppdaterat. Detta verktyg kan vara kopplat till eller utgöra en del av det gemensamma onlineinformationsverktyg som avses i artikel 15.1b.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns ett system för registrering, framtagande och tillhandahållande av statistiska uppgifter om rapporterings-, utrednings- och rättegångsfaserna rörande de brott som avses i artiklarna 3–7.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns ett system för registrering, framtagande och tillhandahållande av anonymiserade statistiska uppgifter om rapporterings-, utrednings- och rättegångsfaserna rörande de brott som avses i artiklarna 3–7.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De statistiska uppgifter som avses i punkt 2 ska åtminstone omfatta uppgifter om antal brott som avses i artiklarna 3–7 som rapporterats av medlemsstaterna, antal utredda ärenden, antal personer som åtalats och dömts för de brott som avses i artiklarna 3–7 samt uppgifter om funktionen av rapporterings-, utrednings- och rättegångsfaserna rörande dessa brott.

3.  De anonymiserade statistiska uppgifter som avses i punkt 2 ska åtminstone omfatta uppgifter om antal brott som avses i artiklarna 3–7 som rapporterats av medlemsstaterna, antal utredda ärenden, antal personer som åtalats och dömts för de brott som avses i artiklarna 3–7, antal personer som varit inblandade i bedrägeriet och vilken skada det orsakat samt uppgifter om funktionen av rapporterings-, utrednings- och rättegångsfaserna rörande dessa brott.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska senast den [24 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

1.  Medlemsstaterna ska senast den [12 månader efter ikraftträdandet] sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska senast den [96 månader efter ikraftträdandet] göra en utvärdering av detta direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet.

2.  Kommissionen ska senast den [48 månader efter ikraftträdandet] göra en utvärdering av detta direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter, samt dess inverkan på de grundläggande rättigheterna, och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter den behöver för att utarbeta denna rapport.


MOTIVERING

Digitaliseringen förändrar våra betalningsvanor: Vi använder allt oftare andra betalningsmedel än kontanter, och antalet transaktioner har ökat med 24 procent under de senaste fem åren. Men denna framväxande marknad lockar också kriminella. År 2013 orsakade bedrägerier med användning av kort utfärdade i det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) skada för 1,44 miljarder euro. Denna summa ökade med 23 procent mellan 2011 och 2013.

Kort är inte det enda kontantlösa betalningsinstrument som finns. Autogirering och mobilbetalning är andra exempel på sådana instrument. På EU-nivå finns ingen övergripande statistik över bedrägerier som rör andra betalningsinstrument än kontanter. Kommissionen uppskattar emellertid att det årliga skadebeloppet uppgår till 2 miljarder euro, och då är inte alla tillgängliga betalningsinstrument inräknade.

Nätbedrägerier, t.ex. stöld av kreditkortsuppgifter, har ofta en gränsöverskridande dimension. Gärningsmannen och brottsoffret är inte nödvändigtvis hemmahörande i samma land, vilket medför svåra utmaningar för de brottsbekämpande myndigheterna.

Rådets gällande rambeslut 2001/413/RIF är från 2001. De gällande bestämmelserna tar emellertid inte tillräcklig hänsyn till den tekniska utvecklingen, t.ex. virtuella valutor. Kommissionen har därför föreslagit att man ska uppdatera den rättsliga ramen, undanröja de operativa hindren och förstärka de förebyggande åtgärderna mot bedrägerier som rör andra betalningsmedel än kontanter. Detta förslag till direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter är också ett viktigt steg i anpassningen av det straffrättsliga området i Europeiska unionen till Lissabonfördraget. Europaparlamentet kommer att spela en viktig roll som medlagstiftare.

Kommissionen har i sin konsekvensbedömning och i sitt förslag till direktiv lagt fram flera argument för denna översyn. Utvidgningen av brottsrubriceringarnas räckvidd, bland annat transaktioner med virtuella valutor, införandet av nya internetbrott och lägsta nivåer för maximipåföljder, klargörandet av tillämpningsområdet för behörighet och bestämmelserna om säkerställande av rättigheterna för offer för it-brottslighet, om förebyggande av bedrägerier och om förbättring av det straffrättsliga samarbetet förefaller övertygande.

För att förbättra förslaget föreslår föredraganden i sitt förslag till betänkande vissa ändringar av kommissionens förslag, bland annat följande:

– Ett stärkt stöd till offer för bedrägerier som rör andra betalningsmedel än kontanter, eftersom följderna av dessa bedrägerier ofta förvärras av att de ger upphov till renomméskada, försämrad kreditvärdighet och allvarlig emotionell skada.

– Underlättande av rapportering av brott, bland annat inrättande av säkra nationella system för rapportering av nätbedrägerier.

– Ökat deltagande av Eurojust och Europol i utbytet av information.

– Mer fokuserade, förebyggande bestämmelser om nät- och databedrägeri.

– En kortare införlivandeperiod och en skyldighet för kommissionen att lägga fram en utvärdering av direktivet efter fyra år.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter

Referensnummer

COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)

Framläggande för parlamentet

13.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

2.10.2017

ITRE

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

5.10.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Sylvia-Yvonne Kaufmann

20.11.2017

 

 

 

Behandling i utskott

27.3.2018

25.4.2018

3.9.2018

 

Antagande

3.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Françoise Grossetête, Nadja Hirsch, Peter Kouroumbashev, Vladimir Urutchev


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nadja Hirsch

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Vladimir Urutchev

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 20 september 2018Rättsligt meddelande