Procedură : 2017/0353(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0277/2018

Texte depuse :

A8-0277/2018

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 21

Voturi :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0397

RAPORT     ***I
PDF 1529kWORD 231k
6.9.2018
PE 620.871v01-00 A8-0277/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Nicola Danti

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0795),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33, 114 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8–0004/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0277/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În scopul de a garanta libera circulație a produselor în Uniune, este necesar să se asigure că acestea îndeplinesc cerințe care garantează un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și siguranța publică. Asigurarea aplicării cu strictețe a unor astfel de cerințe este esențială pentru protecția adecvată a acestor interese și pentru a crea condiții în care să fie stimulată concurența loială pe piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, sunt necesare norme pentru a asigura această aplicare a legislației pe întreaga piață internă, inclusiv în ceea ce privește produsele care intră în Uniune din țări terțe.

(1)  În scopul de a garanta libera circulație a produselor în Uniune, este necesar să se asigure că acestea respectă pe deplin legislația de armonizare a Uniunii și, prin urmare, îndeplinesc cerințe care garantează un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și siguranța publică. Asigurarea aplicării cu strictețe a unor astfel de cerințe este esențială pentru protecția adecvată a acestor interese și pentru a crea condiții în care să fie stimulată concurența loială pe piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, sunt necesare norme pentru a asigura această aplicare a legislației pe întreaga piață internă, indiferent dacă produsele sunt introduse pe piață prin mijloace tradiționale sau electronice și indiferent dacă ele sunt produse în Uniune sau intră în Uniune din țări terțe.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Normele Uniunii în materie de produse vizează o mare parte din produsele fabricate în Uniune. Numărul tot mai mare de produse ilegale și neconforme de pe piață pune în pericol cetățenii, care sunt expuși la produse potențial periculoase, implică adesea încălcări ale altor acte legislative ale Uniunii, subminează standardele europene în domeniul muncii, sănătății și mediului și denaturează concurența. În special, operatorii economici care vând produse conforme se confruntă cu o denaturare a concurenței din partea celor care recurg la subterfugii sau încalcă în mod deliberat normele pentru a dobândi un avantaj concurențial.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Consolidarea pieței unice a mărfurilor prin îmbunătățirea continuă a eforturilor de a elimina produsele neconforme de pe piața Uniunii a fost identificată ca prioritate în comunicarea Comisiei intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”24. Acest lucru va fi realizat prin consolidarea supravegherii pieței, prin furnizarea de stimulente adecvate operatorilor economici, prin intensificarea controalelor de conformitate și prin promovarea unei cooperări transfrontaliere mai strânse între autoritățile de aplicare a legii, inclusiv prin cooperarea cu autoritățile vamale.

(2)  Consolidarea pieței unice a mărfurilor prin îmbunătățirea continuă a eforturilor de a elimina produsele neconforme de pe piața Uniunii a fost identificată ca prioritate în comunicarea Comisiei intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”24. Acest lucru va fi realizat prin consolidarea supravegherii pieței, prin furnizarea de norme clare, transparente și cuprinzătoare operatorilor economici, prin intensificarea controalelor de conformitate și prin promovarea unei cooperări transfrontaliere mai strânse între autoritățile de aplicare a legii, inclusiv prin cooperarea cu autoritățile vamale.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final din 28 octombrie 2015.

24 COM(2015) 550 din 28 octombrie 2015.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Cadrul pentru supravegherea pieței ar trebui să fie consolidat în vederea îmbunătățirii în continuare a respectării și a asigurării aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele.

(3)  În prezent, punerea în aplicare a normelor de supraveghere a pieței este insuficientă. Prin urmare, cadrul pentru supravegherea pieței ar trebui să fie consolidat în vederea îmbunătățirii în continuare a respectării și a asigurării aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului25 stabilește cerințele generale de siguranță pentru toate produsele de consum și prevede obligațiile și prerogativele specifice ale statelor membre în ceea ce privește produsele periculoase, precum și schimbul de informații în acest sens prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase al Uniunii (RAPEX). Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă posibilitatea de a lua acele măsuri mai specifice disponibile în conformitate cu directiva respectivă. Pentru a atinge un nivel de siguranță mai ridicat în cazul produselor de consum, mecanismele de schimburi de informații și situațiile de intervenție rapidă, prevăzute în Directiva 2001/95/CE și consolidate prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului26, ar trebui să fie completate pentru a le face mai eficiente.

(4)  Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului25 stabilește cerințele generale de siguranță pentru toate produsele de consum și prevede obligațiile și prerogativele specifice ale statelor membre în ceea ce privește produsele periculoase, precum și schimbul de informații în acest sens prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase al Uniunii (RAPEX). Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă posibilitatea de a lua acele măsuri mai specifice disponibile în conformitate cu directiva respectivă. Pentru a atinge un nivel de siguranță, de calitate și de fiabilitate mai ridicat în cazul produselor de consum, mecanismele de schimburi de informații și situațiile de intervenție rapidă, prevăzute în Directiva 2001/95/CE și consolidate prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului26, ar trebui să fie completate pentru a le face mai eficiente.

__________________

__________________

25 Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).

25 Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).

26 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

26 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezentul regulament trebuie să se aplice produselor care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, enumerate în anexă. Actele legislative enumerate în anexă ar trebui să acopere toate actele legislative de armonizare ale Uniunii referitoare la produsele fabricate, altele decât produsele alimentare, hrana pentru animale, produsele medicamentoase de uz uman și veterinar, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare. Acest lucru va asigura un cadru uniform pentru supravegherea pieței produselor respective la nivelul Uniunii. Mai multe instrumente ale legislației de armonizare a Uniunii privind produsele trebuie modificate în consecință, în special pentru a se elimina trimiterile la anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În cazul în care în viitor se adoptă noi acte legislative de armonizare ale Uniunii, va fi necesar ca această legislație să stipuleze dacă prezentul regulament se aplică, de asemenea, legislației respective.

(5)  Prezentul regulament trebuie să se aplice produselor care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, enumerate în anexă. Actele legislative enumerate în anexă ar trebui să acopere toate actele legislative de armonizare ale Uniunii referitoare la produsele fabricate, altele decât produsele alimentare, hrana pentru animale, produsele medicamentoase de uz uman și veterinar, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare. Acest lucru va asigura un cadru uniform pentru supravegherea pieței produselor respective la nivelul Uniunii și va contribui la creșterea încrederii consumatorilor în produsele introduse pe piața Uniunii. Mai multe instrumente ale legislației de armonizare a Uniunii privind produsele trebuie modificate în consecință, în special pentru a se elimina trimiterile la anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În cazul în care în viitor se adoptă noi acte legislative de armonizare ale Uniunii, va fi necesar ca această legislație să stipuleze dacă prezentul regulament se aplică, de asemenea, legislației respective.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Siguranța consumatorilor depinde în mare măsură de respectarea activă a aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele, care prevede cerințe de siguranță. Prin urmare, este necesară consolidarea măsurilor de asigurare a aplicării legislației. Aceste măsuri ar trebui să fie îmbunătățite în mod continuu și să devină din ce în ce mai eficace în vederea îndeplinirii provocărilor actuale ale pieței mondiale și ale unui lanț de aprovizionare din ce în ce mai complex.

(7)  Siguranța consumatorilor depinde în mare măsură de respectarea activă a aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele, care prevede cerințe de siguranță. Prin urmare, este necesară consolidarea măsurilor de asigurare a aplicării legislației, inclusiv în ceea ce privește produsele oferite spre vânzare online utilizatorilor finali din Uniune. Aceste măsuri ar trebui să fie îmbunătățite în mod continuu și să devină din ce în ce mai eficace în vederea îndeplinirii provocărilor actuale ale pieței mondiale și ale unui lanț de aprovizionare din ce în ce mai complex.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Responsabilitatea pentru asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii ar trebui să revină statelor membre, ale căror autorități de supraveghere a pieței trebuie să se asigure că legislația este respectată pe deplin. De aceea, statele membre trebuie să stabilească abordări sistematice pentru a asigura eficiența supravegherii pieței și a altor activități de asigurare a aplicării legislației.

(9)  Responsabilitatea pentru asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii ar trebui să revină statelor membre, ale căror autorități de supraveghere a pieței trebuie să se asigure că legislația este respectată pe deplin. De aceea, statele membre ar trebui să stabilească abordări sistematice armonizate pentru a asigura eficacitatea supravegherii pieței și a altor activități de asigurare a aplicării legislației. În acest sens, statele membre ar trebui să își monitorizeze autoritățile naționale de supraveghere a pieței pentru a se asigura că ele îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pentru a asista autoritățile de supraveghere a pieței în asigurarea aplicării uniforme a prezentului regulament și pentru a evalua în ce măsură acestea îndeplinesc cerințele prezentului regulament, ar trebui instituit un sistem de evaluare inter pares eficace.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Dezvoltarea comerțului electronic se datorează, de asemenea, în mare măsură proliferării furnizorilor de servicii ale societății informaționale, de obicei prin intermediul unor platforme și în schimbul unei remunerații, care propun servicii intermediare prin stocarea de conținut provenit de la terți, însă fără a exercita niciun control asupra acestor conținuturi și, prin urmare, fără să acționeze în numele unui operator economic. Eliminarea conținutului în ceea ce privește produsele neconforme sau, atunci când nu este fezabil, blocarea accesului la produsele neconforme oferite prin serviciile lor nu ar trebui să aducă atingere normelor prevăzute în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului55. În special, nicio obligație generală nu ar trebui impusă furnizorilor de servicii pentru monitorizarea informațiilor pe care le transmit sau le stochează și nu ar trebui să li se impună o obligație generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală. În plus, furnizorii de servicii de găzduire nu ar trebui să fie răspunzători atât timp cât nu au efectiv cunoștință de activități sau informații ilegale și nu cunosc faptele sau circumstanțele din care să rezulte că activitățile sau informațiile sunt vădit ilegale.

(13)  Dezvoltarea comerțului electronic se datorează, de asemenea, în mare măsură proliferării furnizorilor de servicii ale societății informaționale, de obicei prin intermediul unor platforme și în schimbul unei remunerații, care propun servicii intermediare prin stocarea de conținut provenit de la terți, însă fără a exercita niciun control asupra acestor conținuturi și, prin urmare, fără să acționeze în numele unui operator economic. Eliminarea conținutului în ceea ce privește produsele neconforme sau, atunci când nu este fezabil, blocarea accesului la produsele neconforme oferite prin serviciile lor nu ar trebui să aducă atingere normelor prevăzute în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului55, ținând seama, în același timp, de Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online.

__________________

__________________

55 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

55 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Deși prezentul regulament nu se referă la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, ar trebui totuși avut în vedere faptul că, adesea, produsele contrafăcute nu îndeplinesc cerințele stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, prezintă riscuri grave pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor finali, denaturează concurența, pun în pericol interesele publice și sprijină alte activități ilegale. Statele membre ar trebui, prin urmare, să adopte în continuare măsuri eficace pentru a preveni intrarea produselor contrafăcute pe piața Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013. În scopul garantării eficienței, autoritățile vamale ar trebui să poată utiliza cunoștințele lor de specialitate și informațiile relevante de care dispun privind riscurile, legate de produsele care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv în scopul unei supravegheri eficace pe piață a produselor introduse pe piața Uniunii în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  O piață unică mai echitabilă ar trebui să asigure condiții echitabile de concurență pentru toți operatorii economici și protecție împotriva concurenței neloiale. În acest scop, este necesară consolidarea asigurării aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. O bună cooperare între producători și autoritățile de supraveghere a pieței este un element esențial care permite intervenția imediată și luarea de măsuri corective legate de produs. Este important să existe o persoană de contact stabilită în Uniune, astfel încât autoritățile de supraveghere a pieței să aibă o persoană căreia să îi poate fi adresată o întrebare privind conformitatea produsului cu legislația de armonizare a Uniunii. Persoana responsabilă cu furnizarea unor astfel de informații privind conformitatea ar trebuifie producătorul sau importatorul sau o altă persoană desemnată de producător în acest scop, de exemplu un alt operator economic. Rolul unei persoane responsabile pentru informațiile privind conformitatea stabilite în Uniune este esențial pentru a oferi autorităților de supraveghere a pieței un interlocutor stabilit în Uniune, precum și pentru a îndeplini sarcini specifice în timp util pentru a asigura faptul că produsele sunt conforme cu cerințele din legislația de armonizare a Uniunii, în beneficiul consumatorilor, al lucrătorilor și al întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii. Dispozițiile prezentului regulament care impun existența unei persoane stabilite în Uniune responsabile cu informațiile privind conformitatea nu ar trebui să se aplice în cazul în care cerințele specifice prevăzute de instrumentele juridice privind anumite produse dau de fapt același rezultat, și anume, articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/745 și articolul 15 din Regulamentul 2017/746.

(14)  O piață unică mai echitabilă ar trebui să asigure condiții echitabile de concurență pentru toți operatorii economici și protecție împotriva concurenței neloiale. În acest scop, este necesară consolidarea asigurării aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. O bună cooperare între producători și autoritățile de supraveghere a pieței este un element esențial care permite intervenția imediată și luarea de măsuri corective legate de produs. Este important să existe o persoană de referință stabilită în Uniune, astfel încât autoritățile de supraveghere a pieței să aibă o persoană căreia să îi poate fi adresată o întrebare privind conformitatea produsului cu legislația de armonizare a Uniunii și carepoată lua măsuri pentru a remedia cazurile de neconformitate. Persoana de referință ar trebui să fie producătorul, importatorul, atunci când producătorul nu este stabilit în Uniune, sau un reprezentant autorizat desemnat de producător în acest scop.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Dezvoltarea comerțului electronic creează anumite probleme pentru autoritățile de supraveghere a pieței în ceea ce privește asigurarea conformității produselor vândute online și asigurarea respectării eficace a legislației de armonizare a Uniunii. Numărul operatorilor economici care oferă produse direct consumatorilor, prin mijloace electronice, este în creștere. Prin urmare, rolul unei persoane de referință este esențial pentru a le permite autorităților de supraveghere a pieței să dispună de un interlocutor stabilit în Uniune, precum și pentru a îndeplini sarcini specifice în timp util pentru a garanta că produsele sunt conforme cu cerințele prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii, în beneficiul consumatorilor, al lucrătorilor și al întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii. Pentru a elimina lacuna existentă și pentru a se asigura că există întotdeauna o persoană de referință stabilită în Uniune în cazul unui produs, atunci când nu există un importator, producătorul stabilit în afara Uniunii ar trebui să desemneze un reprezentant autorizat care să îndeplinească obligațiile unei persoane de referință față de autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Obligațiile persoanei de referință nu ar trebui să aducă atingere actualelor obligații și responsabilități ale producătorului, importatorului și reprezentantului autorizat, în temeiul legislației de armonizare a Uniunii relevante. Dispozițiile din prezentul regulament care impun existența unei persoane de referință stabilite în Uniune nu ar trebui să se aplice în cazul în care cerințele specifice prevăzute de anumite instrumente juridice privind produsele produc același rezultat în practică și anume, articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/745 și articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/746.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Statele membre ar trebui să ofere asistență operatorilor economici, fie prin intermediul informațiilor privind legislația aplicabilă de armonizare a Uniunii prin punctele de informare despre produs stabilite conform Regulamentului (UE) [trimiterea la noul regulament privind recunoașterea reciprocă urmează să fie introdusă]56, fie prin orientări cu privire la legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă de către autoritatea de supraveghere a pieței, în conformitate cu acordurile de parteneriat. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să poată să se bazeze pe cooperarea existentă cu părțile interesate și să fie autorizate să încheie memorandumuri de înțelegere cu părțile interesate, cu scopul de a promova conformitatea sau de a identifica neconformități în ceea ce privește anumite categorii de produse într-o zonă geografică dată.

(15)  Statele membre ar trebui să ofere asistență operatorilor economici, fie prin intermediul informațiilor privind legislația aplicabilă de armonizare a Uniunii prin punctele de informare despre produs instituite conform Regulamentului (UE) [trimiterea la noul regulament privind recunoașterea reciprocă urmează să fie introdusă]56. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să poată să se bazeze pe cooperarea existentă cu părțile interesate și să fie autorizate să încheie memorandumuri de înțelegere cu părțile interesate, cu scopul de a sensibiliza, oferind consiliere și orientări, de a promova acțiunile voluntare și conformitatea sau de a identifica neconformități în ceea ce privește anumite categorii de produse într-o zonă geografică dată, inclusiv produsele oferite online.

__________________

__________________

56 Regulamentul (UE) [...] al Parlamentului European și al Consiliului din …./…. (JO L, p.)

56 Regulamentul (UE) [...] al Parlamentului European și al Consiliului din …./…. (JO L, p.)

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Dezvoltarea comerțului electronic ridică anumite probleme în ceea ce privește protecția sănătății și siguranței utilizatorilor finali împotriva produselor neconforme. Statele membre ar trebui să asigure, prin urmare, organizarea eficace a activităților lor de supraveghere a pieței în ceea ce privește produsele vândute online. Activitățile legate de aceste produse ar trebui desfășurate în mod proactiv și reactiv și ar trebui să țină seama de diferite surse de informații, cum ar fi RAPEX, portalul global pentru rechemarea produselor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), plângerile consumatorilor și informațiile primite de la alte autorități, operatori economici și mass-media.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Atunci când efectuează activități de supraveghere a pieței pentru produsele oferite online, autoritățile de supraveghere a pieței se confruntă cu numeroase dificultăți, cum ar fi localizarea produselor vândute online, identificarea operatorilor economici responsabili sau realizarea de evaluări ale riscurilor sau de teste privind siguranța din cauza imposibilității de a accede fizic la produse. Comisia a publicat, pe baza experiențelor colective existente și a bunelor practici, o Comunicare privind supravegherea pieței în cazul produselor vândute online (2017/C 250/01), cu scopul de a contribui la o mai bună înțelegere a legislației Uniunii privind produsele și la o aplicare mai uniformă și mai coerentă a acesteia în ceea ce privește produsele vândute online. În plus față de cerințele obligatorii privind organizarea supravegherii pieței pentru produsele vândute online, introduse prin prezentul regulament, statele membre sunt încurajate să utilizeze prezenta comunicare ca document de orientare complementar și ca referință în materie de bune practici pentru supravegherea pieței și pentru comunicarea cu întreprinderile și consumatorii.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c)  Ar trebui acordată o atenție deosebită proliferării internetului obiectelor și numărului tot mai mare de dispozitive care folosesc inteligența artificială (IA), ținând seama de faptul că consumatorii folosesc din ce în ce mai mult dispozitive conectate la internet în viața de zi cu zi. Cadrul de reglementare al Uniunii ar trebui să abordeze amenințările actuale la adresa securității pe care le implică astfel de dispozitive care pot fi piratate și, prin urmare, care prezintă noi riscuri de la distanță. În domeniul internetului obiectelor și al inteligenței artificiale, atât siguranța, cât și securitatea produselor sunt esențiale pentru a garanta siguranța utilizatorilor acestora. În acest sens, prezentul regulament ar trebui să fie în deplină conformitate cu Regulamentul privind ENISA [2017/0225(COD)] și cu Comunicarea privind inteligența artificială pentru Europa [COM(2018)0237].

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d)  Într-o epocă în care tehnologiile digitale sunt în continuă dezvoltare, ar trebui analizate noi soluții bazate pe piață care să poată contribui la o supraveghere eficace a pieței în cadrul Uniunii. În acest context, statele membre și Comisia ar trebui încurajate să ia în considerare potențialul tehnologiei blockchain și noile norme privind etichetarea produselor, care ar putea înlocui metodele tradiționale de etichetare și ar putea facilita activitatea autorităților de supraveghere a pieței, oferind informații ușor accesibile și structurate cu privire la produs, în mod electronic.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie minuțioase și eficiente, pentru a se asigura că legislația de armonizare a Uniunii privind produsele este aplicată în mod corect. Întrucât controalele oficiale pot reprezenta o povară pentru operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să organizeze și să efectueze activitățile de control, luând în considerare interesele operatorilor și limitând această povară la ceea ce este necesar pentru efectuarea unor controale eficiente și eficace. În plus, activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie efectuate cu același nivel de diligență de către autoritățile competente ale statului membru, indiferent dacă neconformitatea produsului în cauză este relevantă pe teritoriul acelui stat membru sau dacă ea este susceptibilă să aibă un impact pe piața unui alt stat membru.

(18)  Activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie minuțioase și eficiente, pentru a se asigura că legislația de armonizare a Uniunii privind produsele este aplicată în mod corect. Întrucât controalele oficiale pot reprezenta o povară pentru operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să organizeze și să efectueze activitățile de control, luând în considerare interesele acestor operatori și limitând această povară la ceea ce este necesar pentru efectuarea unor controale eficiente și eficace. În plus, activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie efectuate cu același nivel de diligență de către autoritățile competente ale statului membru, indiferent dacă neconformitatea produsului în cauză este relevantă pe teritoriul acelui stat membru sau dacă ea este susceptibilă să aibă un impact pe piața unui alt stat membru. Atunci când un produs prezintă un risc cunoscut sau emergent, ar trebui prevăzute condiții uniforme pentru activitățile de inspecție desfășurate de autoritățile de supraveghere a piețelor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 au fost transpuse în dreptul intern în multe forme diferite și specifice. Diferențele apar nu doar în ceea ce privește repartizarea competențelor între autoritățile de supraveghere a pieței, ci și în ceea ce privește mecanismele interne de coordonare de la nivel național, nivelul resurselor financiare alocate pentru supravegherea pieței, strategiile și abordările de supraveghere a pieței, precum și competențele legate de produsele neconforme și severitatea sancțiunilor aplicate în cazul încălcării normelor, ceea ce duce la aplicarea fragmentată a legislației de armonizare a Uniunii. Această fragmentare face ca supravegherea pieței să fie mai riguroasă în unele state membre decât în altele, ceea ce ar putea conduce la un efect disuasiv mai puțin eficace, la condiții de concurență inechitabile în rândul întreprinderilor din unele state membre, precum și la potențiale dezechilibre în ceea ce privește nivelul de siguranță a produselor în întreaga Uniune.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Punerea în aplicare și exercitarea competențelor în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie proporționale și adecvate, ținând seama de natura și de prejudiciul general real sau potențial al nerespectării intereselor publice protejate de legislația de armonizare a Uniunii. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să ia în considerare toate faptele și circumstanțele cazului și să aleagă cele mai adecvate măsuri care sunt esențiale pentru a aborda cazul de neconformitate. Măsurile respective ar trebui să fie proporționale, eficace și disuasive.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere libertății statelor membre de a alege sistemul de asigurare a aplicării legislației pe care îl consideră adecvat. Statele membre ar trebui să fie libere să aleagă dacă autoritățile lor de supraveghere a pieței își pot exercita competențele de investigare și de asigurare a aplicării legislației în mod direct, sub propria lor autoritate, sau făcând apel la instanțele judecătorești competente.

(20)  Punerea în aplicare și exercitarea competențelor în aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie, de asemenea, conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională, inclusiv cu garanțiile procedurale aplicabile și cu principiile drepturilor fundamentale și nu ar trebui să aducă atingere libertății statelor membre de a alege sistemul de asigurare a aplicării legislației pe care îl consideră adecvat. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a stabili condițiile și limitele de exercitare a competențelor în dreptul intern, cu respectarea dreptului Uniunii. Statele membre ar trebui să fie libere să aleagă dacă autoritățile lor de supraveghere a pieței își pot exercita competențele de investigare și de asigurare a aplicării legislației în mod direct, sub propria lor autoritate, recurgând la alte autorități publice competente sau făcând apel la instanțele judecătorești competente.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă acces la toate elementele de probă, datele și informațiile necesare referitoare la obiectul unei investigații, pentru a determina dacă legislația aplicabilă de armonizare a Uniunii a fost încălcată și, în special, pentru a identifica operatorul economic responsabil, indiferent de cine deține elementele de probă, datele sau informațiile respective și indiferent de locul în care se află acestea și de formatul în care ele sunt păstrate. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să solicite în mod direct părților terțe din lanțul valoric digital să furnizeze toate elementele de probă, datele și informațiile necesare.

(22)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă acces la elementele de probă, datele, specificațiile tehnice și alte informații necesare referitoare la obiectul unei investigații, pentru a determina dacă legislația aplicabilă de armonizare a Uniunii a fost încălcată și, în special, pentru a identifica operatorul economic responsabil, indiferent de cine deține elementele de probă, datele sau informațiile respective și indiferent de locul în care se află acestea și de formatul în care ele sunt păstrate. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să solicite în mod direct părților terțe din lanțul valoric digital să furnizeze toate elementele de probă, datele și informațiile necesare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să solicite oricărui reprezentant sau membru al personalului operatorului economic în cauză să prezinte explicații cu privire la fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și să înregistreze răspunsurile oferite de acesta sau de un membru al personalului.

(24)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să solicite unui reprezentant al operatorului economic sau unui membru relevant al personalului operatorului economic în cauză să prezinte explicații cu privire la fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și să înregistreze răspunsurile oferite de acesta sau de un membru al personalului.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să verifice conformitatea produselor care urmează a fie puse la dispoziție pe piață cu legislația de armonizare a Uniunii și să obțină dovezi de neconformitate. Prin urmare, acestea ar trebui să aibă competența de a face achiziții cu titlu de test și, atunci când elementele de probă nu pot fi obținute prin alte mijloace, să achiziționeze produse sub o identitate falsă.

(25)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie în măsură să verifice conformitatea produselor care urmează a fi puse la dispoziție pe piață cu legislația de armonizare a Uniunii, să le inspecteze și să le reconstituie prin inginerie inversă pentru a obține dovezi de neconformitate. Prin urmare, acestea ar trebui să aibă competența de a face achiziții cu titlu de test și, atunci când elementele de probă nu pot fi obținute prin alte mijloace, să achiziționeze produse sub o identitate falsă.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În mediul digital, în special, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă posibilitatea de a pune capăt neconformității în mod rapid și eficace, în special în cazul în care operatorul economic care vinde produsul își ascunde identitatea sau se mută într-un alt stat din Uniune sau într-o țară terță pentru a evita asigurarea aplicării legislației. În cazurile în care există un risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru utilizatorii finali din cauza neconformității, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să poată lua măsuri temporare, în cazul în care nu există alte mijloace disponibile pentru a preveni sau a atenua un astfel de prejudiciu, inclusiv, dacă este cazul, prin suspendarea unui site internet, a unui serviciu ori cont sau prin suspendarea, pentru o perioadă determinată, a unui nume de domeniu pe deplin calificat, în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 2000/31/CE. În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă competența de a închide sau de a solicita unui furnizor de servicii terț să închidă un site internet, un serviciu sau un cont digital sau o parte a acestuia, sau de a elimina un nume de domeniu pe deplin calificat.

(26)  În mediul digital, în special, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă posibilitatea de a pune capăt neconformității în mod rapid și eficace, în special în cazul în care operatorul economic care vinde produsul își ascunde identitatea sau se mută într-un alt stat din Uniune sau într-o țară terță pentru a evita asigurarea aplicării legislației. În cazurile în care există un risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru utilizatorii finali din cauza neconformității, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să poată lua măsuri, în cazul în care acest lucru este justificat în mod corespunzător și este proporțional și nu există alte mijloace disponibile pentru a preveni sau a atenua un astfel de prejudiciu, inclusiv, dacă este cazul, prin suspendarea unui site internet, a unui serviciu ori cont sau prin suspendarea, pentru o perioadă determinată, a unui nume de domeniu pe deplin calificat, în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 2000/31/CE. În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă competența de a închide sau de a solicita unui furnizor de servicii terț să închidă un site internet, un serviciu sau un cont digital sau o parte a acestuia, sau de a elimina un nume de domeniu pe deplin calificat.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Autoritățile de supraveghere a pieței acționează în interesul operatorilor economici, al utilizatorilor finali și al publicului larg, pentru a asigura faptul că interesele publice stabilite de legislația de armonizare a Uniunii privind produsele sunt permanent menținute și protejate prin intermediul unor măsuri de asigurare a respectării legislației adecvate, precum și faptul că respectarea acestei legislații este asigurată de-a lungul lanțului de aprovizionare prin controale adecvate. Prin urmare, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie responsabile în fața operatorilor economici, a utilizatorilor finali și a publicului larg pentru eficiența și eficacitatea activităților pe care le întreprind. Ele ar trebui să ofere acces la informațiile privind organizarea și desfășurarea activităților lor, inclusiv controalele, și să publice periodic informații cu privire la activitățile desfășurate și rezultatele unor astfel de activități. De asemenea, sub rezerva anumitor condiții, autoritățile competente ar trebui să aibă dreptul de a publica sau de a pune la dispoziția publicului informații cu privire la istoricul de conformitate al operatorilor economici individuali pe baza rezultatelor controalelor de supraveghere a pieței.

(27)  Autoritățile de supraveghere a pieței acționează în interesul operatorilor economici, al utilizatorilor finali și al publicului larg, pentru a asigura faptul că interesele publice stabilite de legislația de armonizare a Uniunii privind produsele sunt permanent menținute și protejate prin intermediul unor măsuri de asigurare a respectării legislației adecvate, precum și faptul că respectarea acestei legislații este asigurată de-a lungul lanțului de aprovizionare prin controale adecvate. Prin urmare, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie responsabile în fața operatorilor economici, a utilizatorilor finali și a publicului larg pentru eficiența și eficacitatea activităților pe care le întreprind. Ele ar trebui să ofere acces la informațiile privind organizarea și desfășurarea activităților lor, inclusiv controalele, și să publice periodic informații cu privire la activitățile desfășurate și rezultatele unor astfel de activități. De asemenea, sub rezerva anumitor condiții, autoritățile competente ar trebui să aibă dreptul de a publica sau de a pune la dispoziția publicului informații cu privire la istoricul de conformitate al operatorilor economici individuali pe baza rezultatelor controalelor de supraveghere a pieței, oferindu-le, în același timp, operatorilor economici posibilitatea de a comenta informațiile legate de aceștia înainte de publicarea lor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a asigura fiabilitatea și consecvența testării în întreaga Uniune în cadrul de supraveghere a pieței, Comisia ar trebui să desemneze instalații de testare ale Uniunii. În plus, ar trebui elaborat un sistem mai cuprinzător de informații pentru schimbul de rezultate ale testelor în cadrul Uniunii, pentru a evita duplicarea inutilă și pentru a asigura o mai mare coerență la nivelul Uniunii.

(33)  Pentru a asigura eficacitatea și consecvența testării în întreaga Uniune în cadrul de supraveghere a pieței în ceea ce privește produsele specifice sau o categorie specifică sau un grup specific de produse sau pentru riscurile specifice legate de o categorie sau grup de produse, Comisia ar trebui să desemneze instalații de testare ale Uniunii. În plus, ar trebui elaborat un sistem mai cuprinzător de informații pentru schimbul de rezultate ale testelor în cadrul Uniunii, pentru a evita duplicarea inutilă și pentru a asigura o mai mare coerență la nivelul Uniunii.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Statele membre ar trebui să fie obligate să asigure disponibilitatea permanentă a unor resurse financiare adecvate pentru a pune personalul și echipamentele necesare la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței. O activitate eficientă de supraveghere a pieței este solicitantă în ceea ce privește resursele și ar trebui să se asigure resurse stabile, la un nivel corespunzător nevoilor de asigurare a aplicării legislației în orice moment. Finanțarea publică ar trebui, prin urmare, să fie suplimentată cu colectarea de taxe pentru acoperirea costurilor suportate atunci când se efectuează activități de supraveghere a pieței în legătură cu produsele care au fost găsite neconforme, precum și luând în considerare antecedentele operatorului economic.

(35)  Statele membre ar trebui să fie obligate să asigure disponibilitatea permanentă a unor resurse financiare adecvate pentru a pune personalul și echipamentele necesare la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței. O activitate eficientă de supraveghere a pieței este solicitantă în ceea ce privește resursele și ar trebui să se asigure resurse stabile, la un nivel corespunzător nevoilor de asigurare a aplicării legislației în orice moment. Controalele administrative și automatizate nu se pot substitui controalelor fizice, care garantează respectarea de către un produs a aspectelor esențiale din legislația relevantă a Uniunii. Finanțarea publică ar trebui, prin urmare, să fie suplimentată cu colectarea de taxe pentru acoperirea costurilor suportate atunci când se efectuează activități de supraveghere a pieței în legătură cu produsele care au fost găsite neconforme, precum și luând în considerare antecedentele operatorului economic.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  O modalitate eficace de a garanta că pe piața Uniunii nu sunt introduse produse nesigure sau neconforme ar fi aceea de a detecta astfel de produse, înainte ca acestea să fie puse în liberă circulație. Autoritățile vamale, în calitate de autorități responsabile cu controalele asupra produselor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, beneficiază de o vedere de ansamblu completă asupra fluxurilor comerciale care traversează frontierele externe și ar trebui, prin urmare, să fie obligate să efectueze controale adecvate pe baza unei evaluări a riscului, pentru a contribui la crearea unei piețe mai sigure. O aplicare uniformă a legislației de armonizare a Uniunii privind produsele poate fi realizată doar prin intermediul cooperării sistematice și al schimbului de informații dintre autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale. Aceste autorități ar trebui să primească în prealabil din partea autorităților de supraveghere a pieței toate informațiile necesare privind produsele neconforme sau informațiile privind operatorii economici care prezintă un risc mai ridicat de neconformitate. La rândul lor, autoritățile vamale ar trebui să informeze autoritățile de supraveghere a pieței în timp util cu privire la introducerea produselor în liberă circulație și la rezultatele controalelor, în cazul în care aceste informații sunt relevante pentru asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. În plus, în cazul în care Comisia constată existența unui risc major în cazul unui produs importat, aceasta ar trebui să informeze statele membre cu privire la aceste riscuri pentru a asigura un control mai coordonat și mai eficient al conformității și al asigurării aplicării legislației la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii.

(38)  O modalitate eficace de a garanta că pe piața Uniunii nu sunt introduse produse nesigure sau neconforme ar fi aceea de a detecta astfel de produse, înainte ca acestea să fie puse în liberă circulație. Autoritățile vamale, în calitate de autorități responsabile cu controalele asupra produselor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, beneficiază de o vedere de ansamblu completă asupra fluxurilor comerciale care traversează frontierele externe și ar trebui, prin urmare, să fie obligate să efectueze controale adecvate pe baza unei evaluări a riscului, pentru a contribui la crearea unei piețe mai sigure, care să asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice. O aplicare uniformă a legislației de armonizare a Uniunii privind produsele poate fi realizată doar prin intermediul cooperării sistematice și al schimbului de informații dintre autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale. Aceste autorități ar trebui să primească în prealabil din partea autorităților de supraveghere a pieței toate informațiile necesare privind produsele neconforme sau informațiile privind operatorii economici care prezintă un risc mai ridicat de neconformitate. La rândul lor, autoritățile vamale ar trebui să informeze autoritățile de supraveghere a pieței în timp util cu privire la introducerea produselor în liberă circulație și la rezultatele controalelor, în cazul în care aceste informații sunt relevante pentru asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. În plus, în cazul în care Comisia constată existența unui risc major în cazul unui produs importat, aceasta ar trebui să informeze statele membre cu privire la aceste riscuri pentru a asigura un control mai coordonat și mai eficient al conformității și al asigurării aplicării legislației la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Comisia ar trebui să monitorizeze activitatea desfășurată de autoritățile vamale și să remedieze lacunele legate de aceasta care ar putea duce la deteriorarea condițiilor de concurență echitabile pentru producătorii din Uniune care respectă legislația, în raport cu producătorii din țările terțe care exportă în Uniune. Comisia ar trebui, de asemenea, să combată practica exportatorilor din țările terțe care constă în a alege punctele de intrare în Uniune unde controalele sunt mai puțin stricte sau sistematice.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Pentru a sprijini autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței în îndeplinirea sarcinilor legate de controalele asupra produselor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, este necesară acordarea unui tratament mai favorabil pentru produsele declarate pentru a fi puse în liberă circulație de către un operator economic autorizat, astfel cum este definit la articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, până la stabilirea procedurii pentru schimbul de informații privind statutul operatorilor economici autorizați, precum și a antecedentele acestora legate de respectarea cerințelor legate de siguranța produselor. O astfel de abordare ar trebui să permită un control mai bine direcționat, în funcție de riscuri, al produselor puse în liberă circulație.

(39)  Pentru a sprijini autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței în îndeplinirea sarcinilor legate de controalele asupra produselor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, este necesară acordarea unui tratament mai favorabil pentru produsele declarate pentru a fi puse în liberă circulație de către un operator economic autorizat, astfel cum este definit la articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, până la stabilirea procedurii pentru schimbul de informații privind statutul operatorilor economici autorizați și antecedentele acestora legate de respectarea legislației de armonizare a Uniunii și a cerințelor legate de siguranța produselor. O astfel de abordare ar trebui să permită un control mai bine direcționat, în funcție de riscuri, al produselor puse în liberă circulație.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Între statele membre și Comisie, ar trebui să existe un schimb de informații eficace, rapid și precis. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 prevede o serie de instrumente, de exemplu, Sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS) și sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase (RAPEX), care permit coordonarea între autoritățile de supraveghere a pieței din Uniune. Aceste instrumente, împreună cu interfața care permite transferul datelor de la ICSMS către RAPEX, sunt menținute și dezvoltate în continuare pentru a putea exploata pe deplin potențialul lor și pentru a contribui la intensificarea cooperării și a schimbului de informații între statele membre și Comisie.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  În acest context, este necesar să se mențină și să se dezvolte în continuare actualul Sistem de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS). În scopul colectării de informații referitoare la punerea în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii privind produsele, ICSMS ar trebui să fie actualizat și să fie accesibil Comisiei, birourilor unice de legătură și autorităților de supraveghere a pieței, precum și publicului larg, prin intermediul unei interfețe publice. În plus, ar trebui elaborată o interfață electronică pentru a permite un schimb eficient de informații între administrațiile vamale naționale și autoritățile de supraveghere a pieței.

(41)  În acest context, în scopul colectării de informații referitoare la punerea în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii privind produsele, ICSMS ar trebui să fie actualizat și să fie accesibil Comisiei, birourilor unice de legătură și autorităților de supraveghere a pieței, precum și publicului larg, prin intermediul unei interfețe publice. În plus, ar trebui elaborată o interfață electronică pentru a permite un schimb eficient de informații între administrațiile vamale naționale și autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a acestui regulament în raport cu obiectivele urmărite de acesta. În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare59, evaluarea, bazată pe eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată, ar trebui să constituie baza evaluărilor impactului opțiunilor privind viitoarele acțiuni.

(42)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a acestui regulament în raport cu obiectivele urmărite de acesta, luând în considerare, de asemenea, noile evoluții tehnologice, economice, comerciale și juridice, acordând o atenție deosebită dispozitivelor care funcționează pe baza internetului obiectelor și a inteligenței artificiale și noilor soluții inovatoare bazate pe piață. În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare59, evaluarea, bazată pe eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată, ar trebui să constituie baza evaluărilor impactului opțiunilor privind viitoarele acțiuni, inclusiv extinderea domeniului de aplicare al prezentului regulament la produsele nearmonizate.

__________________

__________________

59 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

59 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Diversitatea sancțiunilor aplicate pe teritoriul Uniunii este unul dintre principalele motive pentru o descurajare inadecvată și o protecție inegală. Normele privind stabilirea de sancțiuni, inclusiv sancțiuni pecuniare, sunt o chestiune care ține de competența națională și, prin urmare, ar trebui să fie stabilite prin dreptul intern. Cu toate acestea, ar trebui stabilite criterii și principii de orientare comune pentru a stabili nivelul sancțiunilor, în vederea obținerii unui efect de descurajare eficient și uniform în întreaga Uniune. Definirea unui set de criterii pentru identificarea celor mai eficiente, proporționale și disuasive niveluri de sancțiune pe întreg teritoriul Uniunii, în special în ceea ce privește comportamentul anterior al operatorilor economici, cooperarea acestora pe parcursul anchetei efectuate de autoritățile de supraveghere a pieței, precum și nivelul prejudiciului, este esențială în vederea evitării punctelor slabe care ar putea încuraja căutarea jurisdicției celei mai favorabile.

(44)  Diversitatea sancțiunilor aplicate pe teritoriul Uniunii este unul dintre principalele motive pentru o descurajare inadecvată și o protecție inegală. Normele privind stabilirea de sancțiuni, inclusiv sancțiuni pecuniare, sunt o chestiune care ține de competența națională și, prin urmare, ar trebui să fie stabilite prin dreptul intern. Cu toate acestea, ar trebui stabilite criterii și principii de orientare comune pentru a stabili nivelul sancțiunilor, în vederea obținerii unui efect de descurajare eficient și uniform în întreaga Uniune. Definirea unui set de criterii pentru identificarea celor mai eficace, proporționale și disuasive niveluri de sancțiune pe întreg teritoriul Uniunii, în special în ceea ce privește comportamentul anterior al operatorilor economici, îndeosebi atunci când au fost identificate încălcări repetate ale normelor Uniunii în ceea ce privește conformitatea produselor, cooperarea acestora pe parcursul anchetei efectuate de autoritățile de supraveghere a pieței, precum și nivelul și gravitatea prejudiciului, este esențială în vederea evitării punctelor slabe care ar putea încuraja căutarea jurisdicției celei mai favorabile.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44a)  Pentru a asigura realizarea unor evaluări inter pares eficace ale autorităților naționale de supraveghere a pieței în ceea ce privește activitățile pe care acestea le desfășoară în temeiul prezentului regulament, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în vederea întocmirii unui plan pentru evaluările inter pares, stabilind criterii privind componența echipei de evaluare inter pares, metodologia utilizată pentru evaluarea inter pares, calendarul acesteia, frecvența și celelalte sarcini legate de evaluarea inter pares. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului de protecție a consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal,

(47)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de tradițiile constituționale din statele membre. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, inclusiv cu cele referitoare la libertatea de exprimare și la libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului de protecție a consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal,

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Obiectivul prezentului regulament este de a îmbunătăți funcționarea pieței interne consolidând supravegherea produselor pe piață pentru a garanta că doar produsele care îndeplinesc cerințe care oferă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța, în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și securitatea publică sunt puse la dispoziție pe piața Uniunii.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme și proceduri pentru furnizarea de informații privind conformitatea cu privire la anumite produse care fac obiectul unor acte ale Uniunii care armonizează condițiile pentru comercializarea produselor în cauză. Acesta stabilește un cadru pentru cooperarea cu operatorii economici în legătură cu produsele în cauză.

El stabilește, de asemenea, norme și proceduri pentru furnizarea de informații privind conformitatea cu privire la anumite produse care fac obiectul unor acte ale Uniunii care armonizează condițiile pentru comercializarea produselor în cauză. Acesta stabilește un cadru pentru cooperarea cu operatorii economici în legătură cu produsele în cauză.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament oferă un cadru pentru supravegherea pieței în ceea ce privește produsele respective pentru a asigura că acestea îndeplinesc cerințe care oferă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și securitatea.

eliminat

Justificare

O menționare mai clară a obiectivelor prezentului regulament.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Articolele 26, 27, 28, 29 și 30 din prezentul regulament se aplică tuturor produselor reglementate de legislația Uniunii, cu condiția ca alte acte legislative ale Uniunii să nu conțină dispoziții specifice referitoare la organizarea controalelor realizate în cazul produselor care intră pe piața Uniunii.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile de supraveghere a pieței pentru a se asigura că produsele sunt conforme cerințelor aplicabile stabilite în legislația Uniunii de armonizare și că ele nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;

(3)  „supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile de supraveghere a pieței pentru a se asigura că produsele sunt conforme cerințelor aplicabile stabilite în legislația Uniunii de armonizare și că ele nu pun în pericol sănătatea și siguranța, în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, siguranța publică sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;

Justificare

O menționare mai clară a obiectivelor prezentului regulament.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „operator economic” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul sau distribuitorul, și inclusiv;

(12)  „operator economic” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul sau distribuitorul și orice altă persoană supusă unor obligații în ceea ce privește punerea la dispoziție a produselor pe piață, în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii, și inclusiv:

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „risc grav” înseamnă orice risc major, inclusiv un risc grav unde efectele nu sunt imediate, necesitând intervenția rapidă a autorităților de supraveghere a pieței;

(15)  „risc grav” înseamnă orice risc grav, inclusiv un risc ale cărui efecte nu sunt imediate, necesitând intervenția rapidă a autorităților de supraveghere a pieței și monitorizarea de către acestea;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Persoana responsabilă cu informațiile privind conformitatea

Persoana de referință

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un produs pot fi pus la dispoziție pe piață numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.  Un produs poate fi pus la dispoziție pe piață numai în cazul în care există o persoană de referință stabilită în Uniune pentru acest produs.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  producătorul este stabilit în Uniune sau există cel puțin una dintre următoarele situații în raport cu produsul:

eliminat

(i)  un importator;

 

(ii)  o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care deține un mandat în scris din partea producătorului privind desemnarea sa ca persoană răspunzătoare de îndeplinirea sarcinilor enumerate la alineatul (3) și cerința ca aceasta să se ocupe de sarcinile respective în numele producătorului;

 

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  identitatea și datele de contact ale producătorului, importatorului sau altor persoane care îndeplinesc cerințele de la litera (a) sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu alineatul (4) și sunt indicate sau identificabile în conformitate cu alineatul (5).

eliminat

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În sensul alineatului (1), persoană de referință înseamnă oricare dintre următoarele persoane:

 

(a) producătorul stabilit în Uniune;

 

(b) un importator, atunci când producătorul nu este stabilit în Uniune;

 

(c) un reprezentant autorizat, în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniune și nu există un importator, care dispune de un mandat scris prin care i se cere să îndeplinească sarcinile enumerate la alineatul (3) în numele producătorului;

 

mandatul menționat la litera (c) este semnat atât de producător, cât și de reprezentantul autorizat al acestuia.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul prezentului articol, „persoană responsabilă cu informațiile privind conformitatea” înseamnă persoana, fie producătorul, importatorul sau altă persoană, care îndeplinește cerințele de la alineatul (1) litera (a) cu privire la produs fie, dacă există mai mult de o singură persoană, oricare dintre acestea.

eliminat

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Persoana responsabilă cu informațiile privind conformitatea îndeplinește următoarele atribuții:

3.  Fără a aduce atingere obligațiilor și responsabilităților operatorilor economici în temeiul legislației de armonizare a Uniunii aplicabile, o persoană de referință îndeplinește următoarele sarcini:

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă produsului prevede o declarație UE de conformitate și documentația tehnică, păstrează declarația și documentația tehnică la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru perioada prevăzută de legislația respectivă;

(a)  în cazul în care legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă produsului prevede o declarație UE de conformitate și documentația tehnică, verifică dacă declarația de conformitate UE și documentația tehnică au fost întocmite și păstrează declarația de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru perioada de timp prevăzută de legislația respectivă;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în cazul în care consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă, informează imediat producătorul și, dacă este cazul, alți operatori economici;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru atenuarea riscurilor prezentate de produsul în cauză.

(c)  cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței și ia măsuri prompte pentru a elimina sau a remedia orice caz de neconformitate cu cerințele prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii aplicabile produsului în cauză sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a atenua riscurile prezentate de acest produs.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  informează autoritățile relevante de supraveghere a pieței cu privire la încetarea mandatului care îl desemnează ca operator economic responsabil pentru conformitate în temeiul alineatului (1a) litera (c).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Producătorii fac publice identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu informațiile privind conformitatea produsului fie pe site-ul lor web sau, dacă nu au site, prin orice alt mijloc care permite ca informațiile să fie ușor de accesat de către publicul larg în Uniune, cu titlu gratuit.

eliminat

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu informațiile privind conformitatea produsului trebuie indicate pe sau trebuie să fie identificabile din informațiile menționate pe produs, pe ambalajul acestuia, pe colet sau pe documentul de însoțire.

5.  Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și datele de contact, inclusiv adresa poștală, ale persoanei de referință în ceea ce privește conformitatea produsului trebuie indicate pe produs sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil din cauza dimensiunii sau a caracteristicilor fizice ale produsului, pe ambalajul acestuia, pe colet sau pe documentul de însoțire.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Operatorii economici care oferă spre vânzare un produs online indică în oferta lor de vânzare numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și datele de contact ale unei persoane de referință pentru produsul respectiv. În acest sens, piețele online facilitează afișarea informațiilor menționate anterior pentru produsele vândute prin intermediul lor.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În sensul alineatului (1):

eliminat

(a)  producătorii pot desemna o persoană în conformitate cu alineatul 1 litera (a) punctul (ii), fie că au sau nu dreptul sau obligația de a numi un reprezentant autorizat în temeiul legislației de armonizare a Uniunii aplicabile produsului;

 

(b)  în cazul în care producătorul are un drept sau o obligație în temeiul legislației de armonizare a Uniunii, numirea unui reprezentant autorizat în temeiul legislației respective poate fi considerată drept o desemnare în sensul alineatului 1 litera (a) punctul (ii), cu condiția să îndeplinească cerințele de la alineatul respectiv.

 

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile în care legislația de armonizare a Uniunii precede întocmirea unei declarații de conformitate a UE, producătorii fac publice identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile de informațiile privind conformitatea produsului fie pe site-ul lor web sau, dacă nu au site, prin orice alt mijloc care permite ca informațiile să fie ușor de accesat de către publicul larg în Uniune, cu titlu gratuit.

În cazurile în care legislația de armonizare a Uniunii precede întocmirea unei declarații de conformitate a UE, producătorii fac publice identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile de informațiile privind conformitatea produsului fie pe site-ul lor web sau, dacă nu au site, prin orice alt mijloc care permite ca informațiile să fie simplu și ușor de accesat de către publicul larg în Uniune, cu titlu gratuit.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. În sensul alineatului (1) de la prezentul articol, articolul 10 din [Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului / articolul 9 din Regulamentul (UE)... al Parlamentului European și al Consiliului referitor la principiul recunoașterii reciproce] se aplică în ceea ce privește sarcinile punctelor de informare despre produse.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Statele membre asigură vizibilitatea punctelor de informare despre produse și le acordă suficiente competențe și resursele necesare pentru a-și îndeplini în mod corespunzătoare sarcinile. Punctele de informare despre produse își prestează serviciile în conformitate cu [Regulamentul privind portalul digital unic].

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. Comisia pregătește informațiile generale privind cerințele referitoare la produs stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, pe care punctele de informare despre produse le furnizează operatorilor economici și le publică online într-un mod uniform, transparent, accesibil și ușor de utilizat, pentru a sensibiliza cu privire la legislația de armonizare a Uniunii.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d. Comisia prevede și asigură o cooperare și un schimb de informații eficiente între autoritățile competente și punctele de informare despre produse din diferitele state membre.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Acorduri de parteneriat privind conformitatea

 

1.  O autoritate de supraveghere a pieței poate încheia un acord de parteneriat cu un agent economic stabilit pe teritoriul său prin care autoritatea este de acord să ofere operatorului economic consiliere și orientări cu privire la legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă produselor pentru care operatorul economic este responsabil.

 

Acordul nu include furnizarea de activități de evaluare a conformității, care sunt încredințate organismelor notificate în temeiul legislației de armonizare a Uniunii.

 

2.  În cazul în care o autoritate de supraveghere a pieței încheie un acord de parteneriat în temeiul alineatului (1), aceasta înregistrează acordul respectiv în sistemul menționat la articolul 34, împreună cu detalii privind domeniul de aplicare al acordului și numele și adresele proprii și cele ale operatorului economic.

 

3.  În cazul în care o autoritate de supraveghere a pieței încheie un acord de parteneriat în temeiul alineatului (1), alte autorități de supraveghere a pieței informează autoritatea respectivă cu privire la orice măsură temporară adoptată de acestea împotriva operatorului economic, precum și orice măsuri corective luate de operatorul economic, în ceea ce privește conformitatea cu legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă.

 

4.  O autoritate de supraveghere a pieței care încheie un acord de parteneriat în temeiul alineatului (1) poate solicita operatorului economic taxe reprezentând costurile contractate în mod rezonabil de către autoritate în exercitarea funcțiilor sale în conformitate cu alineatele (1) și (2).

 

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Memorandumuri de înțelegere cu părțile interesate

Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței și operatorii economici

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot încheia memorandumuri de înțelegere cu întreprinderi sau organizații reprezentând întreprinderi sau utilizatori finali pentru desfășurarea sau finanțarea de activități comune, având ca scop identificarea neconformității sau promovarea conformității în zone geografice specifice sau pentru categorii specifice de produse.

Autoritățile de supraveghere a pieței pot încheia memorandumuri de înțelegere cu operatori economici sau cu organizații care reprezintă operatori economici, alte autorități relevante sau utilizatori finali pentru desfășurarea sau finanțarea de activități comune, cu scopul de a sensibiliza, de a oferi consiliere și orientări privind legislația de armonizare a Uniunii, de a promova acțiunile voluntare, de a identifica cazurile de neconformitate sau de a promova conformitatea în zone geografice specifice sau pentru produse specifice, inclusiv produsele vândute online, sau categorii de produse, în speciale cele care prezintă adesea un risc grav.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care un memorandum de înțelegere este încheiat direct cu agenții economici, acesta nu împiedică alți operatori economici care pun la dispoziție pe piață produse din aceeași categorie să solicite să se alăture acestui memorandum.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea de supraveghere a pieței în cauză pune memorandumul la dispoziția publicului larg și îl introduce în sistemul menționat la articolul 34.

Autoritatea de supraveghere a pieței în cauză pune memorandumul la dispoziția publicului larg, a Comisiei și statelor membre și îl introduce în sistemul menționat la articolul 34, împreună cu detaliile privind domeniul de aplicare a memorandumului și cu numele și adresele părților implicate.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Rețeaua instituită în temeiul articolului 31 asistă, la cererea unui stat membru, la elaborarea și punerea în aplicare a memorandumurilor de înțelegere.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

O autoritate de supraveghere a pieței și părțile menționate la alineatul (1) care încheie memorandumuri de înțelegere se asigură că aceste memorandumuri nu creează concurență neloială între operatorii economici și conțin dispoziții care protejează confidențialitatea, obiectivitatea, independența și imparțialitatea părților, informațiile și activitățile în cauză. În cazul în care niciuna dintre părți nu încalcă aceste dispoziții, memorandumul de înțelegere devine caduc.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice schimb de informații între autoritățile de supraveghere a pieței și întreprinderile sau organizațiile menționate la alineatul (1), pentru pregătirea sau punerea în aplicare a unui memorandum de înțelegere încheiat de către acestea în temeiul acestui alineat nu se consideră o încălcare a cerințelor privind secretul profesional.

3.  Orice schimb de informații între autoritățile de supraveghere a pieței și părțile menționate la alineatul (1), pentru pregătirea sau punerea în aplicare a unui memorandum de înțelegere încheiat de către acestea în temeiul acestui alineat nu se consideră o încălcare a cerințelor privind secretul profesional.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Consumatorii trebuie să fie informați, prin intermediul unui portal online, cu privire la drepturile lor referitoare la produsele neconforme pe care le-au achiziționat, cum ar fi dreptul de a înlocui un produs, dreptul de a primi despăgubiri, dreptul de a introduce o cale de atac, precum și cu privire la datele de contact pe care trebuie să le utilizeze pentru a primi toate informațiile necesare.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

eliminat

Obligațiile autorităților de supraveghere a pieței în ceea ce privește organizarea

 

1.  Autoritățile de supraveghere a pieței instituie mecanisme adecvate de comunicare și coordonare cu alte autorități de supraveghere a pieței.

 

2.  Autoritățile de supraveghere a pieței stabilesc următoarele proceduri în legătură cu produsele care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii stabilite în anexă:

 

(a)  proceduri pentru urmărirea reclamațiilor sau a rapoartelor de control asupra chestiunilor legate de riscuri;

 

(b)  proceduri pentru monitorizarea accidentelor sau vătămărilor sănătății sau siguranței utilizatorilor finali care sunt suspectate de a fi fost provocate de respectivele produse;

 

(c)  proceduri pentru a verifica măsurile corective ce trebuie întreprinse de operatorii economici;

 

(d)  proceduri pentru colectarea și analizarea cunoștințelor științifice și tehnice legate de problemele de siguranță.

 

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități de supraveghere a pieței pe teritoriul său. Acesta informează Comisia, prin intermediul rețelei create în temeiul articolului 31, precum și celelalte state membre cu privire la autoritățile de supraveghere a pieței desemnate și domeniile de competență ale fiecăreia dintre aceste autorități, prin intermediul sistemului de informare și comunicare menționat la articolul 34.

1.  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități de supraveghere a pieței pe teritoriul său. Acesta informează Comisia și celelalte state membre cu privire la autoritățile sale de supraveghere a pieței și domeniile de competență ale fiecăreia dintre aceste autorități, prin intermediul sistemului de informare și comunicare menționat la articolul 34.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Biroul unic de legătură al unui stat membru este responsabil de coordonarea asigurării aplicării legislației și de activitățile de supraveghere a pieței ale autorităților de supraveghere a pieței desemnate de respectivul stat membru.

3.  Biroul unic de legătură al unui stat membru este responsabil de coordonarea asigurării aplicării legislației și de activitățile de supraveghere a pieței ale autorităților de supraveghere a pieței și a altor autorități, în special a autorităților vamale responsabile de controlul produselor care intră pe piața Uniunii desemnate de respectivul stat membru.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că propriile autorități de supraveghere a pieței și birourile unice de legătură dispun de resursele necesare, inclusiv de resurse bugetare și de altă natură suficiente, de expertiză, de proceduri și de alte mecanisme pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor lor.

4.  Statele membre se asigură că propriile autorități de supraveghere a pieței și birourile unice de legătură dispun de resursele necesare, inclusiv de resurse bugetare și de altă natură suficiente, de cunoștințe de specialitate, de proceduri și de alte mecanisme, precum și de un număr suficient de funcționari competenți pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor lor.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazurile în care există mai mult de o autoritate de supraveghere a pieței pe teritoriul lor, statele membre se asigură că sarcinile acestora sunt clar definite și că autoritățile respective cooperează îndeaproape, astfel încât fiecare să își îndeplinească sarcinile în mod eficient.

5.  În cazurile în care există mai mult de o autoritate de supraveghere a pieței pe teritoriul lor, statele membre se asigură că sarcinile acestora sunt clar definite și că sunt stabilite mecanisme de comunicare și de coordonare adecvate pentru a le permite autorităților respective să coopereze îndeaproape și să își îndeplinească sarcinile în mod eficace.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  luarea unor măsuri temporare adecvate și proporționale și luarea, de către operatorii economici, de măsuri corective corespunzătoare și proporționale în ceea ce privește respectarea legislației respective și a prezentului regulament.

(b)  luarea unor măsuri adecvate și proporționale și luarea, de către operatorii economici, de măsuri corective corespunzătoare și proporționale în ceea ce privește respectarea legislației respective și a prezentului regulament.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritățile de supraveghere a pieței își exercită competențele și își îndeplinesc sarcinile în mod independent, imparțial și nepărtinitor.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Autoritățile de supraveghere a pieței instituie mecanisme adecvate și eficiente de comunicare și cooperare cu alte autorități de supraveghere a pieței și cu alte autorități relevante din Uniune.

 

În acest sens, autoritățile de supraveghere a pieței dezvoltă, de asemenea, mecanisme adecvate și eficace de comunicare și cooperare cu autoritățile vamale pentru a identifica și examina riscurile potențiale legate de produsele contrafăcute și a retrage aceste produse de pe piață.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale ca parte a activităților lor prevăzute la alineatul (1), pe baza unei abordări bazate pe riscuri, luând în calcul cel puțin următorii factori:

2.  Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale ca parte a activităților lor prevăzute la alineatul (1), pe baza unei abordări bazate pe riscuri, acordând prioritate resurselor și acțiunilor lor pentru a asigura supravegherea eficace a pieței, și luând în calcul cel puțin următorii factori:

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  riscurile identificate asociate cu:

(a)  riscurile identificate, care pot afecta negativ sănătatea și siguranța persoanelor, în general, sănătatea și securitatea la locul de muncă, protecția consumatorilor, mediul și securitatea publică, asociate cu:

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Metodologia și criteriile de evaluare a riscurilor trebuie să fie omogene în toate statele membre în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii economici.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile de supraveghere a pieței se asigură că produsul este retras sau rechemat de pe piață sau că punerea la dispoziție a produsului pe piață este interzisă sau restricționată dacă, atunci când acesta este utilizat în conformitate cu destinația sa sau în condiții care pot fi prevăzute în mod rezonabil și este instalat și întreținut în mod corespunzător, oricare dintre următoarele condiții sunt îndeplinite:

eliminat

(a)  produsul este susceptibil de a afecta sănătatea sau siguranța utilizatorilor finali;

 

(b)  produsul nu este conform cu cerințele aplicabile în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii.

 

În cazurile în care produsele sunt retrase, rechemate, interzise sau restricționate, autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că Comisia, prin intermediul rețelei create în temeiul articolului 31, celelalte state membre și utilizatorii finali sunt informați în consecință.

 

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În legătură cu produsele care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii stabilite în anexă, autoritățile de supraveghere a pieței stabilesc următoarele proceduri:

 

(a) proceduri pentru monitorizarea reclamațiilor sau a rapoartelor privind chestiuni legate de neconformitate și riscurile care decurg în legătură cu produse care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii;

 

(b) proceduri pentru monitorizarea și colectarea de informații privind accidentele sau daunele provocate sănătății sau siguranței utilizatorilor finali, care sunt suspectate de a fi fost provocate de produsele respective, și punerea acestor informații la dispoziția publicului prin intermediul bazei de date centralizate pentru colectarea de informații cu privire la accidente și răniri sau prin alte mijloace;

 

(c) proceduri pentru a verifica măsurile corective ce trebuie întreprinse de operatorii economici;

 

(d) proceduri pentru monitorizarea cunoștințelor științifice și tehnice legate de problemele de siguranță;

 

(e) proceduri de cooperare cu platformele și piețele online.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile de supraveghere a pieței își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență și pun la dispoziția publicului larg toate informațiile pe care acestea le consideră relevante pentru public. De asemenea, acestea se asigură că următoarele informații sunt introduse în sistemul menționat la articolul 34:

4.  Autoritățile de supraveghere a pieței își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență și pun la dispoziția publicului larg toate informațiile pe care acestea le consideră relevante pentru public, respectând totodată principiul confidențialității pentru a proteja secretele profesionale și comerciale sau datele cu caracter personal.

 

Autoritățile de supraveghere a pieței se asigură, de asemenea, că următoarele informații sunt introduse în sistemul menționat la articolul 34:

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  natura măsurilor temporare luate de acestea împotriva operatorilor economici și acțiunile corective întreprinse de către operatorii economici;

(c)  detaliile privind măsurile temporare luate de acestea împotriva operatorilor economici, angajamentele pe care le-au primit din partea operatorilor economici și detaliile privind acțiunile corective întreprinse de către operatorii economici;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile de supraveghere a pieței își exercită competențele și își îndeplinesc sarcinile în mod independent, imparțial și nepărtinitor.

eliminat

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Activitățile autorităților de supraveghere a pieței în ceea ce privește produsele vândute online

 

1. Fără a aduce atingere articolului 12, statele membre asigură organizarea efectivă a activităților de supraveghere a pieței cu privire la produsele oferite utilizatorilor finali spre vânzare online în cadrul Uniunii.

 

2. În sensul alineatului (1), statele membre alocă resursele în mod corespunzător și se asigură că există un număr corespunzător de inspectori care se ocupă de produsele vândute online („inspectorii online”), în cadrul autorităților naționale de supraveghere a pieței, care au cunoștințele și înțelegerea corespunzătoare cu privire la mediul și anchetele online pentru a detecta produsele neconforme vândute online.

 

3. Statele membre se asigură că autoritățile naționale de supraveghere a pieței își desfășoară activitățile cu privire la produsele oferite spre vânzare online în următoarele moduri:

 

(a) în mod proactiv, prin controlarea anumitor categorii de produse sau anumitor operatori economici, pe baza unor criterii legate de risc și priorități stabilite în cadrul unei strategii naționale menționate la articolul 13; și

 

(b) în mod reactiv, prin monitorizarea informațiilor cu privire la posibila neconformitate a produselor comercializate online, luând în considerare reclamațiile consumatorilor, informațiile primite de la alte autorități, operatori economici și mass-media, precum și alte surse de informare.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12b

 

Monitorizarea și evaluarea autorităților de supraveghere a pieței

 

1. Statele membre monitorizează la intervale regulate autoritățile lor naționale de supraveghere a pieței pentru a se asigura că acestea îndeplinesc în permanență cerințele prevăzute în prezentul regulament.

 

2. În cazul în care o autoritate națională de supraveghere a pieței nu îndeplinește cerințele prezentului regulament sau nu reușește să își îndeplinească obligațiile, statul membru în cauză trebuie să ia măsuri corespunzătoare sau se asigură că se iau măsuri adecvate.

 

3. Autoritățile naționale de supraveghere a pieței se supun evaluării inter pares cu privire la activitățile de supraveghere pe piață a produselor pe care le desfășoară în conformitate cu prezentul regulament, pentru a evalua dacă aceste autorități de supraveghere a pieței îndeplinesc cerințele prezentului regulament, pentru a le acorda asistență și a le oferi orientări în vederea consolidării activităților lor și a asigurării aplicării uniforme a prezentului regulament.

 

4. Evaluările inter pares includ evaluările procedurilor instituite de autoritățile de supraveghere a pieței, în special în ceea ce privește procedurile de verificare a conformității produselor care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, mecanismele de comunicare și cooperare cu alte autorități de supraveghere a pieței și alte autorități relevante, competența personalului, corectitudinea controalelor și metodologia de inspecție, precum și corectitudinea rezultatelor. Evaluarea inter pares analizează, de asemenea, dacă autoritățile de supraveghere a pieței în cauză au suficiente resurse pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor care le revin în conformitate cu articolul 11 alineatul (4).

 

5. Evaluarea inter pares a unei autorități de supraveghere a pieței se efectuează de către două autorități de supraveghere a pieței din alte state membre și Comisie și se efectuează cel puțin o dată la cinci ani.

 

6. Ținând seama în mod corespunzător de considerentele rețelei instituite în conformitate cu articolul 31, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 62a prin care definește un plan pentru evaluările inter pares care acoperă o perioadă de cel puțin cinci ani și care stabilește criterii privind componența echipei de evaluare inter pares, metodologia utilizată pentru evaluare, calendarul, frecvența și celelalte sarcini legate de evaluare.

 

7. Rezultatele evaluărilor inter pares sunt analizate de către rețea. Comisia întocmește un rezumat al rezultatelor și îl publică.

 

8. Statele membre raportează Comisiei și rețelei cu privire la modul în care abordează recomandările incluse în rezultatul evaluării.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru elaborează o strategie națională de supraveghere a pieței cel puțin o dată la 3 ani. Strategia trebuie să promoveze o abordare coerentă, globală și integrată a supravegherii pieței și a legislației de armonizare a Uniunii pe teritoriul statului membru și trebuie să includă toate sectoarele și etapele lanțului de aprovizionare al produsului, inclusiv importurile și lanțurile de aprovizionare digitale.

1.  Fiecare stat membru elaborează o strategie națională de supraveghere a pieței cel puțin o dată la 3 ani. Strategia națională ține seama de prioritățile stabilite în programul de lucru al rețelei stabilit la articolul 31 și promovează o abordare coerentă, globală și integrată a supravegherii pieței și a legislației de armonizare a Uniunii pe teritoriul statului membru, inclusiv supravegherea pieței produselor vândute online, și include toate sectoarele și etapele lanțului de aprovizionare al produsului, inclusiv importurile și lanțurile de aprovizionare digitale.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Strategia națională de supraveghere a pieței trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o evaluare cu privire la produsele neconforme, în special luând în considerare controalele în funcție de riscuri prevăzute la articolul 12 alineatul (2) și articolul 26 alineatul (3), precum și evoluția pieței care poate afecta ratele de neconformitate a categoriilor de produse;

(a)  o evaluare cu privire la produsele neconforme, în special luând în considerare controalele în funcție de riscuri prevăzute la articolul 12 alineatul (2) și articolul 26 alineatul (3), produsele care au făcut obiectul unei decizii de urgență, în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE, precum și evoluția pieței care poate afecta ratele de neconformitate a categoriilor de produse, inclusiv, în special, amenințările și riscurile legate de dispozitivele care folosesc internetul obiectelor și inteligența artificială;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în domeniile identificate ca prioritare pentru activitățile de supraveghere a produselor oferite spre vânzare online, luând în considerare în mod proactiv și reactiv acțiunile de supraveghere a pieței;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acțiunile de asigurare a aplicării legislației planificate în scopul reducerii numărului de neconformități în domeniile identificate ca fiind prioritare, inclusiv, acolo unde este cazul, nivelurile minime de control prevăzute pentru categoriile de produse care prezintă niveluri semnificative de neconformitate;

(c)  Acțiunile specifice de asigurare a aplicării legislației planificate în scopul reducerii numărului de neconformități în domeniile identificate ca fiind prioritare la literele (b) și (ba), inclusiv, acolo unde este cazul, nivelurile minime de control prevăzute pentru categoriile de produse care prezintă niveluri semnificative de neconformitate;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre comunică Comisiei strategii naționale de supraveghere a pieței, prin intermediul sistemului menționat la articolul 34.

3.  Statele membre comunică Comisiei și altor state membre strategiile lor naționale de supraveghere a pieței, prin intermediul sistemului menționat la articolul 34. Statele membre pun la dispoziția publicului, în întregime sau parțial, informațiile conținute în strategiile lor naționale de supraveghere a pieței, în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre conferă autorităților lor de supraveghere a pieței competențele de supraveghere a pieței, de anchetă și de executare necesare aplicării prezentului regulament și punerii în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii stabilite în anexa la prezentul regulament.

1.  Statele membre conferă autorităților lor de supraveghere a pieței competențele de supraveghere a pieței, inclusiv supravegherea pieței produselor contrafăcute și a produselor vândute online, competențe de anchetă și de executare necesare aplicării prezentului regulament și punerii în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii stabilite în anexa la prezentul regulament și le asigură resursele necesare în acest sens.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritățile de supraveghere a pieței exercită competențele stabilite la prezentul articol, în conformitate cu principiul proporționalității, în măsura în care se referă la obiectul, scopul acțiunilor și natura și prejudiciul general real sau potențial al nerespectării, cu eficiență și eficacitate, în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv cu principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu garanțiile procedurale aplicabile și cu normele Uniunii privind protecția datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să nu confere toate competențele fiecărei autorități competente, cu condiția ca fiecare dintre aceste competențe să poată fi exercitate în mod efectiv, în conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care conferă competențe în temeiul alineatului (1), inclusiv competența prevăzută la alineatul (3), statele membre pot să prevadă ca respectiva competență să fie exercitabilă în unul din modurile de mai jos, după caz:

2.  Statele membre pot să prevadă ca respectiva competență să fie exercitabilă în unul din modurile de mai jos, după caz:

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  prin recurgerea la alte autorități publice;

(b)  după caz, prin recurgerea la alte autorități publice, în conformitate cu repartizarea competențelor și organizarea instituțională și administrativă a statului membru în cauză;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  solicitând instanțelor judecătorești competente să pronunțe decizia necesară pentru aprobarea exercitării acestei competențe.

(c)  solicitând instanțelor judecătorești competente să pronunțe decizia necesară pentru aprobarea exercitării acestei competențe, inclusiv, după caz, printr-o cale de atac, dacă nu se dă curs cererii de pronunțare a hotărârii necesare.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Competențele conferite autorităților de supraveghere a pieței în temeiul alineatului (1) trebuie să includă cel puțin următoarele competențe:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  competența de a realiza audituri de sistem ale organizațiilor operatorilor economici, inclusiv audituri ale procedurilor pe care le-au instituit pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament și cu legislația de armonizare a Uniunii;

eliminat

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  competența de a avea acces la orice document, date sau informații relevante referitoare la un caz de neconformitate, oricare ar fi forma sau formatul acestora și indiferent de mediul de stocare sau de locul în care sunt stocate;

(c)  competența de a avea acces la documentele relevante, specificațiile tehnice, datele sau informațiile referitoare la un caz de neconformitate, inclusiv accesul la programele informatice și algoritmii care controlează produsul, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a evalua conformitatea produsului cu legislația aplicabilă privind armonizarea produselor Uniunii, oricare ar fi forma sau formatul acestora și indiferent de mediul de stocare sau de locul în care sunt stocate;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  competența de a solicita oricărei autorități publice, organism sau agenții în statul membru al autorității de supraveghere a pieței sau oricărei persoane fizice sau juridice, orice informații, date sau documente, în orice formă sau format și indiferent de mediul de stocare sau de locul în care sunt stocate, în scopul de a permite autorității de supraveghere a pieței să investigheze dacă a avut loc sau are loc o neconformitate și să stabilească detaliile acestei neconformități, inclusiv, în special, orice informații, date sau documente necesare în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date, inclusiv verificări privind identitatea și datele de contact ale persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date și informații privind conturile bancare și deținerea de site-uri web;

(d)  competența de a solicita oricărei autorități publice, organism sau agenții în statul membru al autorității de supraveghere a pieței sau oricărei persoane fizice sau juridice, informații, date sau documente relevante, în orice formă sau format și indiferent de mediul de stocare sau de locul în care sunt stocate, în scopul de a permite autorității de supraveghere a pieței să investigheze dacă a avut loc sau are loc o neconformitate și să stabilească detaliile acestei neconformități, inclusiv, în special, orice informații, date sau documente necesare în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date, inclusiv verificări privind identitatea și datele de contact ale persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date și informații privind conturile bancare și deținerea de site-uri web, atunci când informațiile, datele sau documentele în cauză au legătură cu obiectul anchetei;

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera e – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  de a solicita oricărui reprezentant sau membru al personalului operatorului economic în cauză explicații cu privire la fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și de a înregistra răspunsurile acestuia;

(3)  de a solicita unui reprezentant al unui operator economic sau unui membru relevant al personalului operatorului economic în cauză explicații sau fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și de a înregistra răspunsurile acestuia;

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  competența de a preleva eșantioane de produse gratuit pentru depistarea neconformității și pentru a obține elemente de probă;

(f)  competența de a preleva eșantioane de produse gratuit pentru depistarea neconformității și pentru a obține elemente de probă în măsura în care aceasta este proporțională având în vedere valoarea produsului și gravitatea neconformității;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  competența de a cumpăra produse în scopuri de testare, inclusiv sub o identitate falsă, pentru a detecta neconformități și pentru a obține elemente de probă;

(g)  competența de a cumpăra produse, inclusiv produse vândute online, în scopuri de testare, inclusiv sub o identitate falsă, de a le inspecta și a le reconstitui prin inginerie inversă pentru a detecta cazuri de neconformitate cu prezentul regulament și pentru a obține elemente de probă;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  competența de a lua măsuri temporare, în cazul în care nu există alte mijloace disponibile pentru a preveni un risc grav, incluzând, în special, măsuri temporare care solicită furnizorilor de servicii de găzduire să elimine, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la conținut sau să suspende sau să limiteze accesul la un site web, serviciu sau cont sau care solicită registrelor de domeniu sau birourilor de înregistrare suspendarea unui nume de domeniu pe deplin calificat pentru o anumită perioadă de timp;

(h)  competența de a adopta măsuri temporare, atunci când acest lucru este justificat în mod corespunzător și proporționat și în cazul în care nu există alte mijloace disponibile pentru a preveni un risc grav, incluzând, în special, măsuri care solicită furnizorilor de servicii de găzduire să elimine, să dezactiveze sau să restricționeze complet sau parțial accesul la conținut sau să suspende sau să limiteze accesul la un site web, serviciu sau cont sau care solicită registrelor de domeniu sau birourilor de înregistrare suspendarea unui nume de domeniu pe deplin calificat pentru o anumită perioadă de timp;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  competența de a încerca să obțină un angajament din partea unui operator economic pentru a soluționa un caz de neconformitate;

(j)  competența de a încerca să obțină sau să accepte un angajament din partea unui operator economic care poartă responsabilitatea neconformității pentru a soluționa un caz de neconformitate;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  competența de a impune sancțiuni asupra unui operator economic, inclusiv amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, în cazul neconformității sau pentru nerespectarea oricăror decizii, ordine, măsuri temporare sau alte măsuri luate de către autoritatea de supraveghere a pieței;

(l)  competența de a impune sancțiuni asupra unui operator economic, inclusiv amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, în cazul neconformității sau pentru nerespectarea oricăror decizii, ordine luate de către autoritatea de supraveghere a pieței;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Competențele prevăzute la litera (h) din prezentul alineat se exercită făcându-se apel la instanțele judecătorești, în conformitate cu alineatul (2) litera (c) din prezentul articol.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile de supraveghere a pieței publică orice angajamente care le-au fost transmise de operatorii economici, detalii cu privire la orice acțiune corectivă întreprinsă de operatorii economici pe teritoriul lor, precum și orice măsuri temporare luate de autoritatea relevantă de supraveghere a pieței în conformitate cu prezentul regulament.

4.  Autoritățile de supraveghere a pieței publică, atunci când consideră că este relevant pentru publicul larg, orice angajamente care le-au fost transmise de operatorii economici, detalii cu privire la orice acțiune corectivă întreprinsă de operatorii economici pe teritoriul lor, precum și orice măsuri luate de autoritatea relevantă de supraveghere a pieței în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) primul paragraf din prezentul regulament asigurându-le, în același timp, operatorilor economici posibilitatea de a comenta informațiile legate de aceștia, înainte de publicarea lor.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile de supraveghere a pieței își exercită competențele în conformitate cu principiul proporționalității.

eliminat

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței verifică în mod corespunzător și la scară adecvată caracteristicile unui produs, prin verificări ale documentației, și, unde este cazul, prin verificări fizice și controale de laborator pe baza unor eșantioane reprezentative.

Autoritățile de supraveghere a pieței verifică în mod corespunzător și la scară adecvată caracteristicile unui produs, cu o frecvență corespunzătoare, prin verificări ale documentației și, unde este cazul, prin suficiente verificări fizice și controale de laborator pe baza unor eșantioane reprezentative suficiente.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a decide ce controale să efectueze și la ce nivel, autoritățile de supraveghere a pieței țin cont, în special, de principiile stabilite legate de evaluarea riscurilor și de plângeri.

Pentru a decide ce controale să efectueze, pe ce tip de produse și la ce nivel, autoritățile de supraveghere a pieței țin cont, în special, de principiile stabilite legate de evaluarea riscurilor și de plângeri și orice alte informații relevante.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care operatorii economici prezintă rapoarte de încercare sau certificate de atestare a conformității produselor lor cu legislația de armonizare a Uniunii emise de un organism acreditat de evaluare a conformității, autoritățile de supraveghere a pieței țin seama în mod corespunzător de astfel de rapoarte ori certificate.

În cazul în care operatorii economici prezintă rapoarte de încercare sau certificate de atestare a conformității produselor lor cu legislația de armonizare a Uniunii emise de un organism de evaluare a conformității acreditat în conformitate cu Regulamentul 765/2008, autoritățile de supraveghere a pieței țin seama în mod corespunzător de astfel de rapoarte ori certificate.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În sensul alineatului (1), în contextul evaluării riscurilor, autoritățile de supraveghere a pieței țin cont în ce măsură produsul este conform cu:

 

(a) orice cerințe stabilite în legislația de armonizare a Uniunii sau în temeiul acesteia care se aplică produsului și se referă la riscul potențial avut în vedere;

 

(b) orice standarde europene relevante sau alte specificații tehnice ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Conformitatea cu cerințele menționate la literele (a) și (b) creează prezumția că produsul oferă o protecție corespunzătoare a intereselor publice la care se referă aceste cerințe. Totuși, acest lucru nu împiedică autoritățile de supraveghere a pieței să întreprindă acțiuni în temeiul prezentului regulament în cazul în care există dovezi că, în pofida acestei conformități, produsul prezintă un risc.

 

Posibilitatea de a obține un nivel mai ridicat de protecție a intereselor publice vizate sau disponibilitatea altor produse de a oferi un nivel mai ridicat de protecție nu constituie în sine un motiv pentru a considera că un produs prezintă un risc.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Pentru anumite produse sau categorii de produse, în cazul în care au fost identificate în mod continuu riscuri specifice sau încălcări grave ale legislației de armonizare a Uniunii aplicabile și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței sau alte interese publice protejate de legislația respectivă, Comisia, ținând seama în mod corespunzător de considerațiile rețelei instituite în temeiul articolul 31, adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 62a pentru determinarea condițiilor uniforme de control, a criteriilor de stabilire a frecvenței controalelor și a cantității de eșantioane care trebuie verificate în legătură cu aceste produse sau categorii de produse la nivelul Uniunii.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru decid să retragă de pe piață un produs fabricat în alt stat membru, acestea informează operatorul economic în cauză în cel mai scurt timp.

3.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru decid să retragă de pe piață un produs fabricat în alt stat membru sau introdus pe piață într-un alt stat membru, acestea informează operatorul economic în cauză în cel mai scurt timp.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței respectă principiul confidențialității, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele profesionale și comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională, cu condiția ca informațiile să fie făcute publice, în măsura în care este posibil în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali din Uniune.

Autoritățile de supraveghere a pieței asigură respectarea celor mai stricte garanții de confidențialitate și a secretului profesional și comercial și protejează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională, cu condiția ca informațiile să fie făcute publice, în măsura în care este posibil în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali din Uniune.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Autoritățile de supraveghere a pieței se asigură că produsul este retras sau rechemat de pe piață sau că punerea la dispoziție a produsului pe piață este interzisă sau restricționată dacă, atunci când acesta este utilizat în conformitate cu destinația sa sau în condiții care pot fi prevăzute în mod rezonabil și este instalat și întreținut în mod corespunzător, oricare dintre următoarele condiții sunt îndeplinite:

 

(a) produsul este susceptibil de a afecta sănătatea sau siguranța utilizatorilor finali;

 

(b) produsul nu este conform cu cerințele aplicabile în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii.

 

(c) produsul este contrafăcut.

 

În sensul prezentului alineat, autoritățile de supraveghere a pieței pot cere unui operator economic să furnizeze informații referitoare la alte modele de produse cu aceleași caracteristici tehnice ca produsul în cauză cu relevanță pentru conformitatea cu cerințele aplicabile în temeiul legislației de armonizare a Uniunii.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a.  Fără a aduce atingere alineatului (1), autoritățile de supraveghere a pieței solicită operatorului economic relevant să pună capăt nerespectării formale a cerințelor administrative prevăzute de legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă care nu conduce la încălcarea cerințelor esențiale prevăzute de această legislație. În cazul în care neconformitatea se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de adoptarea sau luarea unei măsuri, decizii sau a unui ordin în conformitate cu alineatul (1), operatorului economic în cauză i se oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere într-un termen adecvat, de cel puțin zece zile, cu excepția cazurilor în care acest lucru nu este posibil din cauza urgenței măsurii, deciziei sau a ordinului care urmează a fi luat, justificată pe baza cerințelor în materie de sănătate și siguranță sau a altor motive legate de interesul public reglementate de legislația de armonizare a Uniunii corespunzătoare.

Înainte de adoptarea sau luarea unei măsuri, decizii sau a unui ordin în conformitate cu alineatul (1), operatorului economic în cauză i se oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere într-un termen adecvat, de cel puțin zece zile lucrătoare, cu excepția cazurilor în care acest lucru nu este posibil din cauza urgenței măsurii, deciziei sau a ordinului care urmează a fi luat, justificată pe baza cerințelor în materie de sănătate și siguranță sau a altor motive legate de interesul public reglementate de legislația de armonizare a Uniunii corespunzătoare.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (1), în cazul în care produsele sunt retrase, rechemate, interzise sau restricționate, autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că Comisia, celelalte state membre și utilizatorii finali sunt informați în consecință, prin intermediul sistemului menționat la articolul 34.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de supraveghere a pieței iau măsuri pentru rechemarea sau retragerea produselor care prezintă un risc grav sau dispun interzicerea punerii la dispoziție a acestora pe piață. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri fără întârziere, în conformitate cu articolul 19.

1.  Autoritățile de supraveghere a pieței iau imediat măsuri pentru rechemarea sau retragerea produselor care prezintă un risc grav pentru siguranța și sănătatea persoanelor sau alte interese publice protejate de legislația Uniunii de armonizare relevantă referitoare la aceste produse sau dispun interzicerea punerii la dispoziție a acestor produse pe piață. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri fără întârziere, în conformitate cu articolul 19.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă un produs care prezintă riscuri grave a fost pus la dispoziție pe piață, autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia cu privire la orice măsuri voluntare luate și comunicate de un operator economic.

2.  Dacă un produs care prezintă riscuri grave a fost pus la dispoziție pe piață, autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia imediat cu privire la orice măsuri voluntare luate și comunicate de un operator economic.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia poate desemna instalații de testare pentru anumite produse, o categorie specifică sau un grup de produse ori pentru riscuri specifice unei categorii sau unui grup de produse care sunt puse la dispoziție pe piață.

1.  Comisia, după consultarea rețelei create în temeiul articolului 31, poate desemna instalații de testare pentru anumite produse, o categorie specifică sau un grup de produse ori pentru riscuri specifice unei categorii sau unui grup de produse care sunt puse la dispoziție pe piață, inclusiv pentru statele membre care nu dispun de instalațiile necesare pentru testarea produselor pe teritoriul lor.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Instalațiile de testare ale Uniunii au scopul de a asigura capacitatea suficientă a laboratoarelor, fiabilitatea și consecvența testărilor în scopul supravegherii pieței în Uniune.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înființarea instalațiilor de testare ale Uniunii nu afectează libertatea autorităților de supraveghere a pieței de a alege instalațiile de testare pentru activitățile lor de supraveghere a pieței.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Instalațiile de testare ale Uniunii îndeplinesc, în domeniul lor de competență, cel puțin următoarele sarcini:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  efectuează testări ale produselor pentru activitățile de supraveghere a pieței și pentru investigații;

(a)  efectuează testarea unor produse specifice sau a unei anumite categorii sau grup de produse sau a riscurilor specifice legate de o categorie sau de un grup de produse în cadrul activităților de supraveghere a pieței și a anchetelor la cererea Comisiei, a rețelei instituite în temeiul articolului 31 sau a autorităților de supraveghere a pieței;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuie la soluționarea litigiilor dintre autoritățile de supraveghere a pieței ale statelor membre, operatorii economici și organismele de evaluare a conformității;

eliminat

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritățile de supraveghere a pieței acceptă, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, rapoartele de testare emise de instalațiile de testare ale Uniunii.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care precizează procedurile de desemnare a instalațiilor de testare ale Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 63.

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care precizează procedurile de desemnare, funcționare și finanțare a instalațiilor de testare ale Uniunii, precum și care instituie procedura de apel adecvată în ceea ce privește sarcinile acestora în conformitate cu alineatul (4). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 63.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile de supraveghere a pieței pot percepe de la operatorii economici taxe administrative în ceea ce privește cazurile de nerespectare de către operatorul economic respectiv , pentru a permite autorităților să recupereze costurile activităților lor cu privire la aceste cazuri de neconformitate. Aceste costuri pot include și costurile de efectuare a testărilor în scopul unei evaluări a riscurilor, costurile luării de măsuri în conformitate cu articolul 30 alineatele (1) și (2), precum și costurile activităților legate de produsele care sunt identificate ca fiind neconforme și care fac obiectul unor acțiuni corective înainte de punerea lor în liberă circulație.

2.  Autoritățile de supraveghere a pieței pot percepe de la operatorii economici taxe administrative în ceea ce privește cazurile de nerespectare de către operatorul economic respectiv, pentru a permite autorităților să recupereze integral costurile activităților lor cu privire la aceste cazuri de neconformitate. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că acest lucru este disproporționat, ea poate decide ca respectivele costuri să fie suportate doar parțial de operatorul economic. Aceste costuri sunt proporționate în ceea ce privește neconformitatea și pot include și costurile de efectuare a testărilor în scopul unei evaluări a riscurilor, costurile luării de măsuri în conformitate cu articolul 30 alineatele (1) și (2), precum și costurile activităților legate de produsele care sunt identificate ca fiind neconforme și care fac obiectul unor acțiuni corective înainte de punerea lor în liberă circulație.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că taxele administrative menționate la alineatul (2), percepute de autoritățile de supraveghere a pieței, sunt utilizate pentru finanțarea în continuare a activităților de supraveghere a pieței derulate de autoritățile respective.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Trebuie să existe o cooperare și schimburi eficiente de informații între autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și Uniune și între autoritățile de supraveghere a pieței și Comisie.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea unei autorități solicitante, autoritatea solicitată furnizează toate informațiile pe care autoritatea solicitată le consideră relevante pentru a stabili dacă un produs este neconform și pentru a garanta faptul că respectivul caz de neconformitate poate fi remediat.

1.  La cererea motivată în mod corespunzător a unei autorități solicitante, autoritatea solicitată îi furnizează acesteia fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 de zile toate informațiile pe care autoritatea solicitată le consideră relevante pentru a stabili dacă un produs este neconform și pentru a garanta faptul că respectivul caz de neconformitate poate fi remediat.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea solicitată întreprinde anchete pertinente sau ia orice alte măsuri necesare pentru colectarea informațiilor necesare. După caz, aceste anchete sunt efectuate cu ajutorul altor autorități de supraveghere a pieței.

2.  Autoritatea solicitată întreprinde anchete pertinente sau ia orice alte măsuri necesare pentru colectarea informațiilor necesare. După caz, aceste anchete sunt efectuate cu ajutorul altor autorități de supraveghere a pieței. Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă cu privire la măsurile luate cu privire la cererea acesteia.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când furnizează informații autorității solicitante în temeiul alineatului (1), autoritatea solicitată respectă principiul confidențialității pentru a proteja secretele profesionale și comerciale sau pentru a păstra datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea solicitată răspunde la cerere în temeiul alineatului (1), folosind procedura și în termenele specificate de către Comisie în temeiul alineatului (5).

eliminat

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare precizând termenele, formularele standard și detaliile suplimentare ale procedurii utilizate pentru formularea și răspunsul la solicitările de informații în conformitate cu alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 63.

eliminat

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea unei autorități solicitante, autoritatea solicitată trebuie să ia fără întârziere toate măsurile necesare de asigurare a aplicării legislații, utilizând competențele care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, pentru a soluționa un caz de neconformitate.

1.  Atunci când soluționarea unui caz de neconformitate a unui produs necesită măsuri în jurisdicția unui alt stat membru, o cerere motivată corespunzător pentru măsuri de asigurare a aplicării legislației poate fi formulată de către o autoritate solicitantă către o autoritate solicitată din acel stat membru. În acest caz, autoritatea solicitată ia fără întârziere toate măsurile necesare de asigurare a aplicării legislației, utilizând competențele care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, pentru a soluționa un caz de neconformitate, prin exercitarea competențelor prevăzute la articolul 14 și a oricăror altor competențe suplimentare care îi sunt conferite în temeiul dreptului național, inclusiv impunerea de sancțiuni.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea solicitată comunică în mod regulat, informează fără întârziere și se consultă cu autoritatea solicitantă cu privire la măsurile menționate la alineatul (2) care au fost luate sau care urmează să fie luate.

Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă cu privire la măsurile menționate la alineatul (2) care au fost luate sau care urmează să fie luate. Autoritatea solicitată poate consulta autoritatea solicitantă cu privire la aceste măsuri, atunci când consideră că este necesar.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea solicitată informează fără întârziere autoritatea solicitantă, autoritățile de supraveghere a pieței din alte state membre, precum și Comisia cu privire la măsurile pe care le-a luat, precum și cu privire la efectul acestora asupra neconformității în cauză. Notificarea se face prin intermediul sistemului menționat la articolul 34 și include cel puțin următoarele informații:

Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă, autoritățile de supraveghere a pieței din alte state membre, precum și Comisia cu privire la măsurile pe care le-a luat, precum și cu privire la efectul acestora asupra neconformității în cauză. Notificarea se face prin intermediul sistemului menționat la articolul 34.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă au fost impuse măsuri temporare;

eliminat

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă neconformitatea a încetat;

eliminat

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dacă au fost impuse sancțiuni și, dacă este cazul, care au fost acestea;

eliminat

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  dacă alte măsuri luate de către autoritatea solicitată sau de operatorul economic au fost puse în aplicare.

eliminat

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea solicitată răspunde la cerere în temeiul alineatului (1), folosind procedura și în termenele specificate de către Comisie în temeiul alineatului (5).

eliminat

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare precizând termenele, formularele standard și detaliile suplimentare ale procedurii utilizate pentru formularea și răspunsul la măsurile de asigurare a aplicării legislației în conformitate cu alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 63.

eliminat

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea solicitantă furnizează suficiente informații, în cazul cererilor de asistență reciprocă în temeiul articolelor 22 sau 23, pentru a permite autorității solicitate să îndeplinească cererea, inclusiv orice elemente de probă necesare care nu pot fi obținute decât în statul membru al autorității solicitante.

1.  Autoritatea solicitantă furnizează toate informațiile disponibile, în cazul cererilor de asistență reciprocă în temeiul articolelor 22 sau 23, pentru a permite autorității solicitate să îndeplinească cererea, inclusiv orice elemente de probă necesare care nu pot fi obținute decât în statul membru al autorității solicitante.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererile de asistență reciprocă în temeiul articolelor 22 sau 23 sunt transmise de autoritatea solicitantă biroului unic de legătură al statului membru al autorității solicitate și biroului unic de legătură al statului membru al autorității solicitante în scop informativ. Biroul unic de legătură al statului membru al autorității solicitate transmite cererile autorității de resort pertinente, fără întârziere nejustificată.

2.  Cererile de asistență reciprocă în temeiul articolelor 22 sau 23 sunt transmise de autoritatea solicitantă birourilor unice de legătură al statului membru al autorității solicitate și respectiv al autorității solicitante în scop informativ.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Produsele considerate neconforme pe baza unei decizii luate de o autoritate de supraveghere a pieței într-un stat membru sunt considerate neconforme de către autoritățile de supraveghere a pieței din alt stat membru, cu excepția cazului în care agentul economic în cauză poate furniza dovezi care să demonstreze contrariul.

3.  Fără a aduce atingere procedurii de salvgardare prevăzute de legislația de armonizare a Uniunii, produsele considerate neconforme pe baza unei decizii luate de o autoritate de supraveghere a pieței într-un stat membru sunt considerate neconforme de către autoritățile de supraveghere a pieței din alt stat membru, cu excepția cazului în care o autoritate de supraveghere relevantă dintr-un alt stat membre poate furniza dovezi clare care să demonstreze contrariul, obținute în urma unei anchete proprii sau furnizate de un operator economic. Rețeaua, creată în temeiul articolului 31, dezbate fără întârziere interpretările divergente ale diferitelor state membre cu privire la același produs.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, în legătură cu produsele care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii care se află fie în depozitare temporară, fie sunt plasate sub un regim vamal, altul decât punerea în liberă circulație, autoritățile vamale de la primul punct de intrare au motive să creadă că aceste produse prezintă un risc, ele transmit toate informațiile relevante către biroul vamal competent din țara de destinație.

În cazul în care, în legătură cu produsele care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii care se află fie în depozitare temporară, fie sunt plasate sub un regim vamal, altul decât punerea în liberă circulație, autoritățile vamale de la primul punct de intrare au motive să creadă că aceste produse nu sunt conforme cu legislația aplicabilă a Uniunii sau prezintă un risc, ele transmit toate informațiile relevante către biroul vamal competent din țara de destinație.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care autoritățile vamale dintr-un stat membru au motive să creadă că un produs potențial neconform ar putea intra pe piața Uniunii în alt stat membru, acestea transmit, fără întârziere, toate informațiile relevante birourilor vamale competente din alte state membre.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei datele statistice referitoare la controalele efectuate de autoritățile desemnate în conformitate cu alineatul (1) în legătură cu produsele care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii în cursul anului calendaristic anterior, inclusiv date care vizează:

Până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei datele statistice detaliate referitoare la controalele efectuate de autoritățile desemnate în conformitate cu alineatul (1) în legătură cu produsele care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii în cursul anului calendaristic anterior, inclusiv date care vizează:

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul de intervenții în domeniul controalelor acestor produse, inclusiv siguranța și conformitatea produselor;

(a)  numărul și tipul de intervenții în domeniul controalelor acestor produse, inclusiv siguranța și conformitatea produselor;

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  caracteristicile oricărui produs considerat neconform.

(d)  tipurile și caracteristicile oricărui produs considerat neconform.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia întocmește un raport în fiecare an, până la 30 iunie, care cuprinde informațiile prezentate de statele membre pentru anul calendaristic anterior. Raportul trebuie publicat în sistemul menționat la articolul 34.

Comisia întocmește un raport în fiecare an, până la 30 iunie, care cuprinde informațiile prezentate de statele membre pentru anul calendaristic anterior, inclusiv o analiză privind operațiunile vamale și procedurile de executare în vigoare din statele membre. Raportul trebuie publicat în sistemul menționat la articolul 34.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care Comisia constată existența unui risc major prezentat într-un stat membru de către produsele care intră sub incidența legislației de armonizare a Uniunii care sunt importate dintr-o țară terță, aceasta va recomanda statului membru în cauză să ia măsurile corespunzătoare de supraveghere a pieței.

8.  În cazul în care Comisia constată existența unui risc major prezentat într-un stat membru de către produsele care intră sub incidența legislației de armonizare a Uniunii care sunt importate dintr-o țară terță, aceasta solicită statului membru în cauză să ia măsurile corespunzătoare de supraveghere a pieței.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Pentru a asigura o aplicare consecventă a legislației de armonizare a Uniunii, a consolida controalele privind produsele care intră pe piața Uniunii și a asigura un nivel eficace și uniform al unor astfel de controale, Comisia, ținând seama în mod corespunzător de considerațiile Rețelei instituite în temeiul articolului 31, adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 62a pentru a stabili obiective comune, criterii de referință și tehnici de control pe baza unei analize comune a riscurilor la nivelul Uniunii.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile de informațiile privind conformitatea cu privire la produs nu sunt precizate sau nu sunt ușor de identificat în conformitate cu articolul 4 alineatul (5);

(d)  numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și datele de contact, inclusiv adresa poștală și datele de contact ale persoanei de referință cu privire la produs nu sunt precizate sau nu sunt ușor de identificat în conformitate cu articolul 4 alineatul (5);

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  produsul este contrafăcut și face obiectul procedurilor prevăzute de Regulamentul (UE) 608/2013;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  din orice alt motiv, este justificat să creadă că produsul nu respectă cerințele stabilite în legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă acestuia în momentul în care este introdus pe piață sau că el va prezenta un risc grav.

(e)  din orice alt motiv, atunci când există motive rezonabile se creadă că produsul nu respectă cerințele stabilite în legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă acestuia în momentul în care este introdus pe piață sau că el va prezenta un risc grav.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței au motive să creadă că un produs nu respectă legislația aplicabilă de armonizare a Uniunii sau dacă acesta prezintă un risc grav, ele trebuie să solicite autorităților desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) să suspende procesul de punere în liberă circulație.

3.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței au motive rezonabile să creadă că un produs nu respectă legislația aplicabilă de armonizare a Uniunii sau dacă acesta prezintă un risc grav, ele trebuie să solicite autorităților desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) să suspende procesul de punere în liberă circulație.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale fac schimb de informații privind statutul operatorilor economici autorizați, precum și antecedente ale respectării cerințelor legate de siguranța produselor.

3.  Autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale fac schimb de informații privind statutul operatorilor economici autorizați, precum și antecedente ale respectării cerințelor legate de legislația de armonizare a Uniunii și siguranța produselor. Informațiile schimbate trebuie, de asemenea, să fie comunicate, dacă este cazul, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care este identificat un caz de neconformitate în cursul controalelor descrise la alineatul (2) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să suspende tratamentul favorabil prevăzut la alineatul (1) și la alineatul (2) primul paragraf și introduc detaliile privind neconformitatea în sistemul menționat la articolul 34.

4.  În cazul în care este identificat un caz de neconformitate în cursul controalelor descrise la alineatul (2) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să suspende tratamentul favorabil prevăzut la alineatul (1) și la alineatul (2) primul paragraf. Acestea informează autoritățile vamale relevante cu privire la neconformitatea identificată și introduc detaliile privind neconformitatea în sistemul menționat la articolul 34.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Scopul rețelei este de a funcționa ca o platformă pentru o cooperare structurată între autoritățile statelor membre și Comisie și de a contribui la simplificarea practicilor de supraveghere a pieței în cadrul Uniunii pentru a crește eficiența supravegherii pieței.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Rețeaua este compusă dintr-un Comitet al Uniunii pentru conformitatea produselor („comitetul EUPC”), grupuri de coordonare administrativă și secretariatul.

1.  Rețeaua este compusă din câte un reprezentant din partea fiecăruia dintre birourile unice de legătură menționate la articolul 11, doi reprezentanți ai Comisiei și supleanții acestora, grupuri de coordonare administrativă și un secretariat.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comitetul EUPC este format din câte un reprezentant din partea fiecăruia dintre birourile unice de legătură menționate la articolul 11 și din doi reprezentanți ai Comisiei, precum și din supleanții acestora.

eliminat

Justificare

Structura Rețelei pentru conformitatea produselor Uniunii a fost reorganizată pentru a se asigura o interacțiune mai dinamică între diferiții actori din rețea. Pentru a se consolida cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței și Comisie, s-au prevăzut noi sarcini și competențe comune pentru rețea și Comisie.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia stabilește grupuri separate sau comune de coordonare administrativă pentru toate instrumentele legislației de armonizare a Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament. Fiecare grup este format din reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere a pieței competente și, dacă este cazul, din reprezentanți ai birourilor unice de legătură, precum și din reprezentanți ai asociațiilor de întreprinderi și ai asociațiilor de consumatori.

3.  Comisia stabilește grupuri separate sau comune de coordonare administrativă pentru toate instrumentele legislației de armonizare a Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament. Fiecare grup este format din reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere a pieței competente și, dacă este cazul, din reprezentanți ai birourilor unice de legătură, precum și din reprezentanți ai asociațiilor de întreprinderi și ai asociațiilor de consumatori. Comisia organizează reuniunile grupurilor de coordonare administrativă și participă la acestea în calitate de observator.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La reuniunile rețelei, grupurile de coordonare administrativă sunt reprezentate pe baza cunoștințelor și experienței specifice necesare în funcție de subiectul în discuție.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Secretariatul este compus din funcționari ai Comisiei.

4.  Secretariatul este compus din funcționari ai Comisiei. El organizează reuniunile rețelei și îi furnizează sprijinul tehnic și logistic.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia poate participa la reuniunile grupurilor de coordonare administrativă.

eliminat

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Rețeaua se reunește la intervale regulate și, dacă este cazul, la cererea justificată corespunzător a Comisiei sau a unui stat membru.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Rețeaua poate institui subgrupuri permanente sau temporare care să se ocupe cu chestiuni specifice și să îndeplinească sarcini precise.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c.  Rețeaua depune toate eforturile posibile pentru a adopta decizii prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, rețeaua își adoptă poziția cu majoritatea simplă a membrilor săi.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5d.  Rețeaua poate invita experți și alte părți terțe, inclusiv organizații care reprezintă interesele industriei, întreprinderi mici și mijlocii, consumatori, laboratoare și organisme de evaluare a conformității de la nivelul Uniunii, să participe la reuniuni în calitate de observatori sau să furnizeze contribuții scrise.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 32 – paragraful 5 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5e.  Reuniunea comitetului EUPC și reuniunile grupurilor administrative de coordonare se desfășoară în mod transparent.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Rețeaua are următoarele sarcini:

 

(a) să adopte un program de lucru bienal, care, printre altele, să definească prioritățile pentru acțiuni comune de supraveghere a pieței, inclusiv acțiunile comune cu privire la supravegherea pieței online, precum și domeniile prioritare sau categoriile de produse;

 

(b) să adopte norme de procedură pentru ea însăși și pentru funcționarea grupurilor de coordonare administrativă;

 

(c) să revizuiască și să discute periodic metodologia generală de evaluare a riscurilor pentru a asigura aplicarea uniformă a metodologiei respective;

 

(d) să pregătească orientări sectoriale pentru verificările caracteristicilor produselor care fac obiectul prezentului regulament;

 

(e) să discute condițiile uniforme pentru controale, criteriile pentru stabilirea frecvenței controalelor sau numărul de eșantioane care trebuie controlate în cazul anumitor produse, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1), în conformitate cu prioritățile prevăzute la alineatul (-1) litera (a), precum și obiectivele, criteriile de referință și tehnicile comune de control în ceea ce privește controlul produselor care intră pe piața Uniunii în conformitate cu articolul 26 alineatul (8a);

 

(f) să faciliteze schimbul de informații privind produsele neconforme, evoluțiile științifice recente și noile tehnologii, riscurile emergente și alte aspecte relevante pentru activitățile de control, precum și implementarea strategiilor și activităților de supraveghere a pieței;

 

(g) să asigure coordonarea și monitorizarea grupurilor de coordonare administrativă, precum și activitățile acestora;

 

(h) să contribuie, la cererea unui stat membru, la elaborarea și la punerea în aplicare a memorandumurilor de înțelegere menționate la articolul 8;

 

(i) să faciliteze funcționarea eficientă a unui sistem de evaluare inter pares între autoritățile de supraveghere a pieței și Comisie, astfel cum se prevede la articolul 12b, și să examineze și să monitorizeze rezultatele acestor evaluări;

 

(j) să analizeze disputele între autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la aplicarea prezentului regulament, să examineze orice altă chestiune referitoare la acest aspect și să adopte orientări, recomandări și bune practici pentru a încuraja aplicarea consecventă și interpretarea uniformă a prezentului regulament, inclusiv prin crearea unei metodologii comune de definire și stabilire a sancțiunilor;

 

(k) să analizeze cum să asigure modalități adecvate de finanțare și de recuperare a costurilor supravegherii pieței în Uniune, precum și să propună finanțarea activităților prevăzute la articolul 36;

 

(l) să promoveze și să faciliteze colaborarea cu alte rețele și grupuri relevante, în special cu Observatorul și forumul UE privind tehnologia blockchain, în vederea explorării posibilităților de utilizare a noilor tehnologii, în special a tehnologiei blockchain, în scopul supravegherii pieței și a trasabilității produselor;

 

(m) să ofere consiliere și asistență Comisiei în ceea ce privește aspecte referitoare la dezvoltarea în continuare a RAPEX și a ICSMS;

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să adopte și să monitorizeze punerea în aplicare a programului de lucru al rețelei pe baza unei propuneri din partea secretariatului;

(a)  să monitorizeze punerea în aplicare a programului de lucru al rețelei și să informeze rețeaua cu privire la concluziile monitorizării;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să organizeze cooperarea și schimbul eficient de informații și bune practici între autoritățile de supraveghere a pieței;

(f)  să organizeze cooperarea și schimbul eficient de informații și bune practici între autoritățile de supraveghere a pieței, precum și cu autoritățile vamale;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  să faciliteze organizarea de proiecte comune de supraveghere a pieței și de proiecte de testare comune, inclusiv proiecte comune privind produsele comercializate online;

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  să faciliteze organizarea de programe comune de formare și schimburile de personal între autoritățile de supraveghere a pieței și, după caz, cu autoritățile de supraveghere a pieței din țări terțe sau cu organizațiile internaționale;

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  să organizeze evaluări inter pares, programe comune de formare și să faciliteze schimburile de personal între autoritățile de supraveghere a pieței și, după caz, cu autoritățile de supraveghere ale țărilor terțe sau cu organizațiile internaționale;

eliminat

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  să examineze, din proprie inițiativă sau la cererea comitetului EUPC, orice chestiune referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament și să emită orientări, recomandări și bune practici pentru a încuraja aplicarea uniformă a prezentului regulament, inclusiv prin stabilirea unor standarde privind sancțiunile minime.

eliminat

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  să faciliteze cooperarea între autoritățile de supraveghere a pieței, autoritățile vamale și, după caz, cu autoritățile de supraveghere a pieței din țări terțe sau cu organizații internaționale cu privire la anchetele legate de conformitatea produselor oferite spre vânzare online utilizatorilor finali în cadrul Uniunii.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comitetul EUPC are următoarele sarcini:

eliminat

(a)  să definească prioritățile pentru acțiuni comune de supraveghere a pieței;

 

(b)  să asigure coordonarea și monitorizarea grupurilor de coordonare administrativă, precum și activitățile acestora;

 

(c)  să contribuie la elaborarea și la punerea în aplicare a memorandumurilor de înțelegere menționate la articolul 8;

 

(d)  să adopte norme de procedură pentru el însuși și pentru funcționarea grupurilor de coordonare administrativă.

 

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia elaborează și gestionează un sistem de informare și comunicare pentru colectarea și stocarea de informații, într-o formă structurată, cu privire la chestiuni legate de punerea în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii. Comisia, birourile unice de legătură și autoritățile desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) trebuieaibă acces la acest sistem.

1.  Comisia elaborează și gestionează un sistem de informare și comunicare pentru colectarea, prelucrarea și stocarea de informații, într-o formă structurată, cu privire la chestiuni legate de punerea în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii, cu scopul de a partaja aceste date în rândul statelor membre și de a permite Comisieimonitorizeze activitățile de supraveghere a pieței.

 

Acest sistem dispune de o interfață publică cu informații-cheie în toate limbile Uniunii și informează utilizatorii finali cu privire la activitățile de supraveghere a pieței și rezultatele acestora.

 

Comisia, birourile unice de legătură, autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) trebuie să aibă acces la acest sistem.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  strategia națională de supraveghere a pieței elaborată de către statul membru respectiv, în temeiul articolului 13.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice acorduri de parteneriat încheiate de acestea în temeiul articolului 7;

eliminat

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Sistemul de informații permite transmiterea de dosare între autoritățile de supraveghere a pieței și reprezintă instrumentul preferat pentru cererile de informații menționate la articolul 22.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia poate face schimb de informații confidențiale privind supravegherea pieței cu autoritățile de reglementare din țări terțe sau cu organizații internaționale, în cazul în care aceasta a încheiat acorduri de confidențialitate pe bază de reciprocitate cu autoritățile sau organizațiile respective.

1.  Pentru a îmbunătăți eficiența supravegherii pieței în Uniune, Comisia poate face schimb de informații confidențiale privind supravegherea pieței cu autoritățile de reglementare din țări terțe sau cu organizații internaționale, în cazul în care aceasta a încheiat acorduri de confidențialitate pe bază de reciprocitate cu autoritățile sau organizațiile respective.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia se asigură că schimburile de informații prevăzute la alineatul (1) sunt conforme cu legislația aplicabilă a Uniunii

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autorizația poate fi acordată unei țări terțe în temeiul alineatului (3) în urma unui audit în cadrul Uniunii care demonstrează că sunt îndeplinite următoarele condiții:

5.  Autorizația poate fi acordată unei țări terțe în temeiul alineatului (3) în urma unor audituri în cadrul țării terțe relevante și în cadrul Uniunii care demonstrează că sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 5 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  țara terță dispune de un sistem eficient de verificare a conformității produselor exportate în Uniune;

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Comisia retrage o omologare acordată în temeiul alineatului (3) în cazul în care se dovedește că produsele care intră pe piața Uniunii nu respectă legislația de armonizare a Uniunii într-un număr semnificativ de cazuri.

9.  Comisia monitorizează periodic funcționarea corectă a omologării și retrage o omologare acordată în temeiul alineatului (3) în cazul în care se dovedește că produsele care intră pe piața Uniunii nu respectă legislația de armonizare a Uniunii într-un număr semnificativ de cazuri. Comisia informează imediat statele membre și țara terță afectată.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și modificări ale legislației de armonizare a Uniunii

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 765/2008

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolele 15 - 29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 nu se aplică legislației de armonizare a Uniunii stabilite în anexă.

Articolele 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se elimină.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  situația financiară a întreprinderilor mici și mijlocii;

eliminat

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  natura, gravitatea și durata neconformității, ținând seama de prejudiciul cauzat utilizatorilor finali;

(b)  natura, gravitatea și durata neconformității, ținând seama de prejudiciul cauzat utilizatorilor finali sau intereselor publice protejate de legislația relevantă de armonizare a Uniunii;

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  situația financiară a întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre se asigură, în special, că se pot aplica sancțiuni atunci când operatorul economic nu se conformează sau refuză să coopereze în cadrul controalelor și activităților de supraveghere a pieței.

5.  Statele membre au posibilitatea de a nu aplica nicio sancțiune în cazuri de încălcări formale minore și atunci când neconformitatea este corectată de operatorul economic în timp util. Cu toate acestea, statele membre se asigură că se pot aplica sancțiuni atunci când operatorul economic nu se conformează sau refuză să coopereze în cadrul controalelor și activităților de supraveghere a pieței.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre se asigură, de asemenea, că sancțiunile financiare aplicate pentru încălcări ale legislației de armonizare a Uniunii sunt utilizate pentru finanțarea unor noi activități de supraveghere a pieței.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel târziu până la [31 decembrie 2024] și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament în raport cu obiectivele pe care le urmărește și prezintă un raport privind principalele constatări Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 62 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul va evalua dacă prezentul regulament și-a atins obiectivele, în special în ceea ce privește reducerea numărului de produse neconforme pe piața Uniunii, asigurarea unei aplicări efective și eficiente a legislației de armonizare a Uniunii în interiorul Uniunii, îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile competente și întărirea controalelor asupra produselor care intră pe piața UE, ținând seama de impactul acestuia asupra întreprinderilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, evaluarea ar trebui să examineze, de asemenea, eficacitatea activităților de supraveghere a pieței care beneficiază de finanțare din partea Uniunii, din perspectiva cerințelor politicilor și a legislației Uniunii.

Raportul va evalua dacă prezentul regulament și-a atins obiectivele, în special în ceea ce privește reducerea numărului de produse neconforme pe piața Uniunii, asigurarea unei aplicări efective și eficiente a legislației de armonizare a Uniunii în interiorul Uniunii, îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile competente și întărirea controalelor asupra produselor care intră pe piața UE, ținând seama de impactul acestuia asupra întreprinderilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Evaluarea va fi efectuată, în special în vederea evaluării domeniului de aplicare al prezentului regulament, precum și a eficacității dispozițiilor prezentului regulament cu privire la dispozitivele bazate pe internetul obiectelor și inteligența artificială și în lumina evoluțiilor tehnologice, economice și juridice.

 

Evaluarea ar trebui să examineze, de asemenea, eficacitatea activităților de supraveghere a pieței care beneficiază de finanțare din partea Uniunii, din perspectiva cerințelor politicilor și a legislației Uniunii, precum și să exploreze și să propună noi soluții bazate pe piață care ar putea completa în mod eficace acțiunile de supraveghere a pieței.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 62a

 

Exercitarea delegării

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12b alineatul (6) articolul 15 alineatul (1b) și articolul 26 alineatul (8a) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 12b alineatul (6), articolul 15 alineatul (1b) și articolul 26 alineatul (8a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12b alineatul (6), articolului 15 alineatul (1b) și articolului 26 alineatul (8a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Dintre cele patru libertăți fundamentale, libera circulație a mărfurilor este cea mai dezvoltată. Acest pilon se bazează pe încrederea consumatorilor: consumatorii europeni trebuie să poată avea încredere că produsele pe care le cumpără sunt sigure și conforme, indiferent cine de producător, din ce stat membru le achiziționează și prin ce mijloace (tradițional sau online).

Numeroase scandaluri recente precum „Dieselgate” arată că, pe piața UE, există încă produse nesigure și neconforme, subliniind nevoia unei supravegheri mai eficiente și mai coordonate a pieței în Uniune. Prezența pe piață a produselor care nu sunt conforme cu legislația de armonizare a Uniunii subminează încrederea consumatorilor în calitatea, siguranța, securitatea și respectul pentru mediu ale produselor prezente pe piață, periclitând buna funcționare a pieței unice. Acest lucru pune în pericol consumatorii și alte interese publice și creează un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile care respectă normele.

Creșterea importurilor în UE, complexitatea tot mai mare a lanțurilor valorice, numărul tot mai mare al produselor care circulă pe piața unică și intensificarea activităților de comerț electronic, precum și noile tehnologii generează noi provocări pentru autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și pentru instituțiile UE. Există dovezi clare care indică faptul că doar printr-o supraveghere corespunzătoare, eficientă și coordonată a pieței în UE ar putea fi soluționate aceste provocări și s-ar putea garanta că numai produsele sigure și conforme ajung la consumatorii finali.

În general, raportorul salută cu entuziasm noul „pachet bunuri” prezentat de Comisie și, mai concret, propunerea de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii.

Dat fiind că, din păcate, „pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței” din 2013 este încă blocat la nivelul Consiliului, devine din ce în ce mai urgent ca Uniunea Europeană să se bazeze pe un cadru legislativ eficient și actualizat privind supravegherea pieței și respectarea conformității produselor pe piața unică.

Din această perspectivă, proiectul de raport propus de raportor sprijină și consolidează dispozițiile principale din propunerea Comisiei și încearcă să clarifice o serie de aspecte.

Raportorul are drept scop principal să introducă o abordare mai armonizată la nivel european cu privire la supravegherea pieței și să asigure un nivel mai ridicat de cooperare între autoritățile naționale de supraveghere a pieței și alte autorități relevante.

1. Asigurarea unor produse conforme și a unor condiții de concurență echitabile între operatorii economici

Raportorul este ferm convins că este esențial să se consolideze supravegherea pieței pentru a garanta că numai produsele conforme și sigure sunt disponibile pe piața UE, acest lucru contribuind la îmbunătățirea funcționării pieței. Acesta ar trebui să fie obiectivul prezentului regulament.

Raportorul recunoaște că o supraveghere eficientă a pieței, astfel cum stabilește prezentul regulament, ar putea fi esențială pentru protejarea intereselor publice, cum ar fi sănătatea și siguranța, precum și sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și siguranța publică.

În opinia raportorului, este, de asemenea, extrem de important să se asigure o concurență loială și condiții de concurență echitabile între operatorii economici. Pe lângă eforturile considerabile pe care le depun pentru a respecta cerințele Uniunii, operatorii economici onești suferă în mod colectiv prejudicii din cauza fabricării sau importului de bunuri nesigure sau neconforme. O supraveghere slabă a pieței nu poate proteja întreprinderile oneste și periclitează locurile de muncă. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui, prin urmare, să se asigure că produsele nesigure și neconforme sunt identificate și nu sunt introduse pe piață sau, dacă au fost deja introduse, sunt retrase. Acest lucru este în favoarea consumatorilor, precum și a producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de încredere.

2. Introducerea unei abordări europene armonizate privind supravegherea pieței

•  Consolidarea cooperării dintre autoritățile de supraveghere ale statelor membre

Regulamentul prevede un set de competențe pentru autoritățile de supraveghere a pieței, în vederea garantării că respectarea efectivă a legislației de armonizare a Uniunii privind produsele este realizată în mod eficace la nivel transfrontalier. Raportorul salută punerea în aplicare efectivă a competențelor autorităților de supraveghere a pieței, dar insistă asupra faptului că aceste măsuri ar trebui utilizate în mod proporțional și pe baza unei abordări bazate pe riscuri.

Unul dintre aspectele esențiale pentru raportor este acela de a garanta aplicarea identică a acelorași reguli de către autoritățile de supraveghere a pieței din diferitele state membre.

În acest scop, raportorul propune o armonizare a metodologiei și a criteriilor de evaluare a riscurilor, precum și o armonizare a controalelor pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii economici și o concurență loială pe piață.

Abordarea armonizată privind supravegherea pieței este corelată cu introducerea unui sistem eficient de evaluare inter pares a autorităților de supraveghere a pieței, pentru a se asigura că normele relevante sunt puse în aplicare și respectate în mod riguros și omogen în întreaga UE.

•  Adăugarea unei dimensiuni europene Rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor (EUPC)

Raportorul salută instituirea unei Rețele pentru conformitatea produselor, menite să promoveze o mai bună cooperare între autoritățile de supraveghere a pieței, instituțiile europene și operatorii economici. Cu toate acestea, raportorul consideră că propunerea Comisiei nu prevede o interacțiune suficientă între diferiții actori din rețea. Prin urmare, raportorul dorește să adauge o adevărată dimensiune europeană rețelei și să îi consolideze rolul, printre altele conferindu-i competența de a defini în comun prioritățile pentru acțiunile comune de supraveghere a pieței, de a institui condiții uniforme de control în ceea ce privește anumite produse și de a facilita schimbul de informații privind produsele neconforme.

3. Consolidarea măsurilor de combatere a nerespectării

•  Persoana responsabilă de conformitate

Comisia introduce idea de „persoană responsabilă de informațiile privind conformitatea” ca o condiție necesară pentru introducerea de produse pe piață. Principalele obiective sunt asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii cu privire la produse prin asigurarea unor relații bune între producătorii sau reprezentanții desemnați ai acestora și autoritățile de supraveghere a pieței, precum și crearea unor condiții comerciale echitabile pe piața Uniunii.

Raportorul susține cu fermitate această idee și propune extinderea sarcinilor persoanei responsabile de informațiile privind conformitatea, astfel încât acestea să includă și conformitatea în sine. În acest sens, un produs poate fi disponibil pe piață numai în cazul în care există o persoană responsabilă de conformitatea sa. Raportorul extinde sarcinile persoanei responsabile de conformitate, astfel încât aceasta să aibă îndatorirea de a contacta producătorul în caz de neconformitate. La inițiativa acesteia sau la cererea autorității de supraveghere a pieței, persoana responsabilă de conformitate va trebui să întreprindă acțiuni pentru remedierea neconformității constatate.

•  Baza de date privind conformitatea

O altă nouă idee introdusă de raportor este cea a unei „baze de date online privind conformitatea”, care să conțină datele de contact ale persoanei responsabile de conformitate și declarația de conformitate UE a producătorilor. Această bază de date va fi alimentată de producători și alți operatori economici și va fi accesibilă pentru autoritățile de supraveghere a pieței și publicul larg din Uniunea Europeană cu titlu gratuit. O astfel de bază de date are un dublu avantaj: operatorii economici pot încărca declarațiile de conformitate și alte informații relevante într-o bază de date specifică, iar autoritățile și publicul larg vor putea consulta aceste informații într-un singur loc, nemaifiind nevoiți să caute în diferite surse și pe diferite site-uri de internet ale operatorilor economici.

•  Acorduri de parteneriat pentru respectarea conformității și memoranduri de înțelegere

Comisia instituie posibilitatea ca o autoritate de supraveghere a pieței să încheie un acord de parteneriat cu un operator economic stabilit pe teritoriul său. Raportorul se opune unor dispoziții armonizate privind acordurile de parteneriat pentru respectarea conformității. În opinia sa, aceste acorduri de parteneriat pot fi contrare cerinței privind independența autorităților publice. Având în vedere caracterul mixt al sarcinilor operatorilor economici, există un risc evident de conflict de interese atunci când o autoritate de supraveghere a pieței trebuie să verifice un produs al unei companii pentru care a oferit consiliere în prealabil. În plus, încheierea unui acord de parteneriat pentru respectarea conformității le va distrage atenția autorităților de supraveghere a pieței de la sarcina lor principală, și anume aceea de a se asigura că numai produsele conforme sunt introduse pe piață. Din aceleași motive, și dispozițiile privind memorandumurile de înțelegere prevăzute la articolul 8 din propunerea Comisiei au fost reformulate.

4. Abordarea noilor provocări: comerțul electronic și internetul obiectelor

Dezvoltarea activităților de comerț electronic ridică anumite probleme în ceea ce privește protecția sănătății și siguranței consumatorilor și a altor utilizatori finali împotriva produselor nealimentare periculoase și a produselor neconforme. Autoritățile de supraveghere a pieței se confruntă cu numeroase dificultăți, cum ar fi localizarea produselor vândute online, identificarea operatorilor economici responsabili sau realizarea de evaluări ale riscurilor sau de teste privind siguranța din cauza imposibilității de a accede fizic la produse. În propunerea sa, Comisia nu a soluționat această chestiune. Pe baza orientărilor Comisiei privind comerțul electronic, raportorul sugerează ca fiecare stat membru să prevadă organizarea efectivă a activităților de supraveghere a pieței în ceea ce privește produsele comercializate online și să se asigure că există un număr corespunzător de inspectori care se ocupă de produsele vândute online în cadrul autorităților naționale de supraveghere a pieței.

În plus, Comisia nu a ținut seama de proliferarea internetului obiectelor (IO) și de numărul tot mai mare de dispozitive conectate. În opinia raportorului, cadrul de reglementare al Uniunii ar trebui să abordeze amenințările actuale la adresa securității pe care le implică dispozitivele IO care pot fi piratate și care astfel generează noi riscuri de la distanță. Prin urmare, din punctul de vedere al raportorului, este esențial să se evalueze noile riscuri pentru consumatori în ceea ce privește produsele care se pot conecta la internet.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

SECTORUL CONSTRUCȚIILOR GERMAN

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF - Federația europeană a sectorului utilajelor de grădinărit

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERAȚIA FRANCEZĂ A COMERȚULUI ȘI DISTRIBUȚIEI

FEDERUNACOMA

FESI - Federația Industriei Europene de Produse Sportive

FEDERAȚIA GERMANĂ A COMERCIANȚILOR CU AMĂNUNTUL - HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

FUNDAȚIA LIDL

LVMH

MARKENVERBAND - ASOCIAȚIA MĂRCILOR GERMANE

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - INDUSTRIA JUCĂRIILOR DIN EUROPA

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

COMISIA EUROPEANĂ

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A AUSTRIEI PE LÂNGĂ UE

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A GERMANIEI PE LÂNGĂ UE

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A DANEMARCEI PE LÂNGĂ UE

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A FRANȚEI PE LÂNGĂ UE

AGENȚIA VĂMILOR DIN ITALIA

MINISTERUL ITALIAN AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A ITALIEI PE LÂNGĂ UE

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A ROMÂNIEI PE LÂNGĂ UE

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ A SUEDIEI PE LÂNGĂ UE


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (12.7.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Raportor pentru aviz: Miroslav Mikolášik

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Siguranța consumatorilor și protecția mediului sunt pietrele de temelie ale pieței unice a bunurilor, care este una dintre cele mai mari realizări ale Europei, concepută pentru a permite libera circulație.

La nivelul UE, există norme comune în materie de siguranță și de mediu, care au scopul de a proteja cetățenii împotriva riscurilor privind siguranța, împotriva poluării și a daunelor aduse mediului. Cu toate acestea, pe piața UE, sunt comercializate în continuare prea multe produse care nu respectă normele prevăzute de legislația UE. Existența unor produse neconforme expune cetățenii la produse potențial periculoase, pune în pericol mediul și denaturează concurența.

Propunerea de regulament face parte din pachetul „bunuri”, care abordează anumite deficiențe pentru a permite o mai bună funcționare a pieței unice a bunurilor. Raportorul salută propunerea de regulament, care vizează consolidarea respectării și asigurării aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. Totuși, raportorul remarcă faptul că domeniul de aplicare al regulamentului este limitat, el aplicându-se doar produselor armonizate care sunt enumerate în anexă. În ceea ce privește legislația din anexă, este prevăzută o dispoziție privind „lex generalis”, care urmărește să evite orice posibil risc de suprapunere sau contradicție cu dispozițiile privind „lex specialis” care au același obiectiv, sunt de aceeași natură sau au aceleași efecte în raport cu alte norme în vigoare sau viitoare din legislația de armonizare a Uniunii.

Raportorul recunoaște că asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii este responsabilitatea statelor membre care se confruntă cu constrângeri legate de granițele jurisdicționale. Prin urmare, este necesară coordonarea activităților pentru a se asigura o aplicare coerentă în întreaga Uniune și pentru a aborda în mod eficient problema neconformității.

Respectarea legislației UE este considerată cea mai bună modalitate de a garanta că produsele sunt sigure. De exemplu, legislația UE în domenii cum ar fi jucăriile și produsele chimice este printre cele mai stricte din lume. Cu toate acestea, cantități mari de produse nesigure și neconforme sunt vândute în UE în fiecare zi. Conform raportului anual al RAPEX din 2017, cele mai periculoase categorii de produse din UE sunt: jucăriile (29 %), autovehiculele (20 %), articolele de îmbrăcăminte, produsele textile și articolele de modă (12 %), iar riscul cel mai des notificat a fost de vătămare (28 %), urmat de riscul chimic (22 %).

Pentru a îmbunătăți situația actuală, este necesară o mai bună cooperare între autorități și operatorii economici. Aceasta este strâns legată de coerența practicilor de supraveghere a pieței în întreaga Uniune și la frontierele sale externe, pentru a asigura același nivel ridicat de conformitate de peste tot. În acest context, raportorul salută obligațiile privind asistența reciprocă și prezumția juridică potrivit căreia produsele identificate drept neconforme într-un stat membru sunt neconforme pe întregul teritoriu al UE.

Raportorul este de acord că propunerea ar trebui să îmbunătățească cooperarea în materie de asigurare a aplicării legislației și respectarea acesteia, fără a impune o sarcină disproporționată sau excesivă autorităților din statele membre și operatorilor economici. Prin urmare, propunerea nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale. Raportorul reamintește că trebuie să se țină cont de posibilitățile obiective ale IMM-urilor.

Pentru a asigura fiabilitatea și consecvența testării în întreaga Uniune în cadrul de supraveghere a pieței, Comisia propune să se desemneze instalații de testare ale Uniunii. Laboratoarele desemnate drept instalații de testare ale Uniunii ar trebui să dețină competența profesională, echipamentele, infrastructura și personalul necesare pentru efectuarea sarcinilor la cele mai înalte standarde. Raportorul sugerează, prin urmare, că acestea ar trebui să funcționeze și ca centre de cunoaștere privind riscurile și riscurile emergente (de exemplu, în ceea ce privește substanțele chimice periculoase). Raportorul dorește să se asigure că un organism notificat sau orice alt organism de evaluare a conformității are posibilitatea de a deveni o instalație de testare a Uniunii, cu condiția ca acesta să satisfacă condițiile prevăzute.

Raportorul salută faptul că regulamentul instituie o rețea a Uniunii pentru conformitatea produselor, care vizează coordonarea și facilitarea desfășurării activităților comune de asigurare a aplicării legislației de către statele membre. În plus, raportorul sugerează să se creeze o bază de date paneuropeană armonizată pentru colectarea de date privind accidentele și vătămările, care să garanteze coerența monitorizării în întreaga Uniune și să servească drept instrument pentru elaborarea de noi acte legislative și standarde privind sănătatea și siguranța și pentru asigurarea unei mai bune respectări a legislației.

Raportorul salută în special faptul că regulamentul prevede un cadru consolidat pentru controlul produselor care intră pe piața Uniunii (aproape 30 % din bunurile din UE), deoarece, odată ce produsele intră pe piață, acestea pot circula liber pe teritoriul Uniunii. În același timp, raportorul subliniază că este important ca cerințele legate de protecția mediului, sănătății și siguranței să se aplice produselor care intră pe piața Uniunii și numai produsele sigure și conforme să intre pe piața unică. Pentru a garanta că pe piața Uniunii nu sunt introduse produse nesigure sau neconforme, autoritățile vamale realizează controale corespunzătoare înainte ca acestea să fie puse în liberă circulație. Potrivit raportorului, practica exportatorilor din țările terțe de a alege puncte de intrare unde controalele sunt mai puțin stricte sau sistematice trebuie să fie combătută în mod corespunzător, iar lacunele în realizarea controalelor de către autoritățile vamale trebuie remediate.

În general, raportorul se concentrează în amendamentele pe care le propune pe consolidarea protecției sănătății, siguranței și mediului și consideră că Regulamentul privind respectarea și asigurarea aplicării legislației va contribui la crearea unei piețe interne mai echitabile pentru bunuri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În scopul de a garanta libera circulație a produselor în Uniune, este necesar să se asigure că acestea îndeplinesc cerințe care garantează un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și siguranța publică. Asigurarea aplicării cu strictețe a unor astfel de cerințe este esențială pentru protecția adecvată a acestor interese și pentru a crea condiții în care să fie stimulată concurența loială pe piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, sunt necesare norme pentru a asigura această aplicare a legislației pe întreaga piață internă, inclusiv în ceea ce privește produsele care intră în Uniune din țări terțe.

(1)  În scopul de a garanta libera circulație a produselor în Uniune, este necesar să se asigure că acestea îndeplinesc cerințe care garantează un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și siguranța publică. Asigurarea aplicării cu strictețe a unor astfel de cerințe este esențială pentru protecția adecvată a acestor interese și pentru a crea condiții în care să fie stimulată concurența loială pe piața mărfurilor din Uniune. Prin urmare, sunt necesare norme pentru a asigura această aplicare a legislației pe întreaga piață internă, inclusiv în ceea ce privește produsele care intră în Uniune din țări terțe. Pentru a facilita respectarea dreptului Uniunii de către actorii economici și a oferi mai multe competențe autorităților de supraveghere a pieței în operațiunile lor de asigurare a aplicării legislației, aceste cerințe ar trebui să asigure un echilibru adecvat între simplitate și eficacitate. Cerințele prezentului regulament și aplicarea lor sunt concepute astfel încât să acorde prioritate supravegherii produselor care ar putea reprezenta un risc grav.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezentul regulament trebuie să se aplice produselor care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, enumerate în anexă. Actele legislative enumerate în anexă ar trebui să acopere toate actele legislative de armonizare ale Uniunii referitoare la produsele fabricate, altele decât produsele alimentare, hrana pentru animale, produsele medicamentoase de uz uman și veterinar, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare. Acest lucru va asigura un cadru uniform pentru supravegherea pieței produselor respective la nivelul Uniunii. Mai multe instrumente ale legislației de armonizare a Uniunii privind produsele trebuie modificate în consecință, în special pentru a se elimina trimiterile la anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În cazul în care în viitor se adoptă noi acte legislative de armonizare ale Uniunii, va fi necesar ca această legislație să stipuleze dacă prezentul regulament se aplică, de asemenea, legislației respective.

(5)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice produselor care fac obiectul Directivei 2001/95/CE sau al legislației de armonizare a Uniunii, enumerate în anexă. Actele legislative enumerate în anexă ar trebui să acopere toate actele legislative de armonizare ale Uniunii referitoare la produsele fabricate, altele decât produsele alimentare, hrana pentru animale, produsele medicamentoase de uz uman și veterinar, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare. Acest lucru va asigura un cadru uniform pentru supravegherea pieței produselor respective la nivelul Uniunii. Mai multe instrumente ale legislației de armonizare a Uniunii privind produsele trebuie modificate în consecință, în special pentru a se elimina trimiterile la anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În cazul în care în viitor se adoptă noi acte legislative de armonizare ale Uniunii, va fi necesar ca această legislație să stipuleze dacă prezentul regulament se aplică, de asemenea, legislației respective.

Justificare

Pentru a garanta protecția eficace a consumatorilor, este esențial ca directiva să fie inclusă în legislație. O serie de produse prevăzute de directivă sunt deosebit de importante pentru publicul larg, cum ar fi jucăriile, și ar trebui să fie protejate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Siguranța consumatorilor depinde în mare măsură de respectarea activă a aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele, care prevede cerințe de siguranță. Prin urmare, este necesară consolidarea măsurilor de asigurare a aplicării legislației. Aceste măsuri ar trebui să fie îmbunătățite în mod continuu și să devină din ce în ce mai eficace în vederea îndeplinirii provocărilor actuale ale pieței mondiale și ale unui lanț de aprovizionare din ce în ce mai complex.

(7)  Siguranța consumatorilor depinde în mare măsură de respectarea activă a aplicării legislației Uniunii privind produsele, care prevede cerințe de siguranță. Prin urmare, este necesară consolidarea măsurilor de asigurare a aplicării legislației, inclusiv în ceea ce privește produsele oferite spre vânzare online utilizatorilor finali din Uniune. Aceste măsuri ar trebui să fie îmbunătățite în mod continuu și să devină din ce în ce mai eficace în vederea îndeplinirii provocărilor actuale ale pieței mondiale și ale unui lanț de aprovizionare din ce în ce mai complex.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Ar trebui acordată o atenție deosebită internetului obiectelor și numărului tot mai mare de dispozitive dotate cu inteligență artificială, ținând seama de faptul că consumatorii utilizează din ce în ce mai mult dispozitive conectate în viața lor de zi cu zi fără a cunoaște problemele legate de securitate și riscurile pe termen lung pe care aceste dispozitive le implică. Cadrul de reglementare al Uniunii ar trebui, prin urmare, să abordeze aceste probleme, pentru a se asigura o mai bună protecție a consumatorilor.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Responsabilitatea pentru asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii ar trebui să revină statelor membre, ale căror autorități de supraveghere a pieței trebuie să se asigure că legislația este respectată pe deplin. De aceea, statele membre trebuie să stabilească abordări sistematice pentru a asigura eficiența supravegherii pieței și a altor activități de asigurare a aplicării legislației.

(9)  Responsabilitatea pentru asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii ar trebui să revină statelor membre, ale căror autorități de supraveghere a pieței trebuie să se asigure că legislația este respectată pe deplin. De aceea, statele membre ar trebui să stabilească abordări sistematice pentru a asigura eficiența supravegherii pieței și a altor activități de asigurare a aplicării legislației, sub rezerva monitorizării de către Comisie a aplicării corespunzătoare a legislației de armonizare a Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  O piață unică mai echitabilă ar trebui să asigure condiții echitabile de concurență pentru toți operatorii economici și protecție împotriva concurenței neloiale. În acest scop, este necesară consolidarea asigurării aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. O bună cooperare între producători și autoritățile de supraveghere a pieței este un element esențial care permite intervenția imediată și luarea de măsuri corective legate de produs. Este important să existe o persoană de contact stabilită în Uniune, astfel încât autoritățile de supraveghere a pieței să aibă o persoană căreia să îi poate fi adresată o întrebare privind conformitatea produsului cu legislația de armonizare a Uniunii. Persoana responsabilă cu furnizarea unor astfel de informații privind conformitatea ar trebui să fie producătorul sau importatorul sau o altă persoană desemnată de producător în acest scop, de exemplu un alt operator economic. Rolul unei persoane responsabile pentru informațiile privind conformitatea stabilite în Uniune este esențial pentru a oferi autorităților de supraveghere a pieței un interlocutor stabilit în Uniune, precum și pentru a îndeplini sarcini specifice în timp util pentru a asigura faptul că produsele sunt conforme cu cerințele din legislația de armonizare a Uniunii, în beneficiul consumatorilor, al lucrătorilor și al întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii. Dispozițiile prezentului regulament care impun existența unei persoane stabilite în Uniune responsabile cu informațiile privind conformitatea nu ar trebui să se aplice în cazul în care cerințele specifice prevăzute de instrumentele juridice privind anumite produse dau de fapt același rezultat, și anume, articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/745 și articolul 15 din Regulamentul 2017/746.

(14)  O piață unică mai echitabilă ar trebui să asigure condiții echitabile de concurență pentru toți operatorii economici și protecție împotriva concurenței neloiale. În acest scop, este necesară consolidarea asigurării aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. O bună cooperare între producători, distribuitori, angrosiști, comercianții cu amănuntul și autoritățile de supraveghere a pieței este un element esențial care permite intervenția imediată și luarea de măsuri corective legate de produs. Este important să existe o persoană de contact stabilită în Uniune, astfel încât autoritățile de supraveghere a pieței să aibă o persoană căreia să îi poate fi adresată o întrebare privind conformitatea produsului cu legislația de armonizare a Uniunii. Persoana responsabilă cu furnizarea unor astfel de informații privind conformitatea ar trebui să fie producătorul sau reprezentantul său autorizat desemnat în acest scop. În cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniune și nu are niciun reprezentant autorizat, persoana responsabilă cu furnizarea acestor informații ar trebui să fie importatorul sau distribuitorul. Rolul unei persoane responsabile pentru informațiile privind conformitatea stabilite în Uniune este esențial pentru a oferi autorităților de supraveghere a pieței un interlocutor stabilit în Uniune, precum și pentru a îndeplini sarcini specifice în timp util pentru a asigura faptul că produsele sunt conforme cu cerințele din legislația de armonizare a Uniunii, în beneficiul consumatorilor, al lucrătorilor și al întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii. Dispozițiile prezentului regulament care impun existența unei persoane stabilite în Uniune responsabile cu informațiile privind conformitatea nu ar trebui să se aplice în cazul în care cerințele specifice prevăzute de instrumentele juridice privind anumite produse dau de fapt același rezultat, și anume, articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/745 și articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/746.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie minuțioase și eficiente, pentru a se asigura că legislația de armonizare a Uniunii privind produsele este aplicată în mod corect. Întrucât controalele oficiale pot reprezenta o povară pentru operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să organizeze și să efectueze activitățile de control, luând în considerare interesele operatorilor și limitând această povară la ceea ce este necesar pentru efectuarea unor controale eficiente și eficace. În plus, activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie efectuate cu același nivel de diligență de către autoritățile competente ale statului membru, indiferent dacă neconformitatea produsului în cauză este relevantă pe teritoriul acelui stat membru sau dacă ea este susceptibilă să aibă un impact pe piața unui alt stat membru.

(18)  Activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie minuțioase și eficiente, pentru a se asigura că legislația de armonizare a Uniunii privind produsele este aplicată în mod corect. Întrucât controalele oficiale pot reprezenta o povară pentru operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să organizeze și să efectueze activitățile de control, luând în considerare interesele acestor operatori și limitând această povară la ceea ce este necesar pentru efectuarea unor controale eficiente și eficace. În plus, activitățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie efectuate cu același nivel de diligență de către autoritățile competente ale statului membru, indiferent dacă neconformitatea produsului în cauză este relevantă pe teritoriul acelui stat membru sau dacă ea este susceptibilă să aibă un impact pe piața unui alt stat membru. Atunci când un produs prezintă un risc cunoscut sau emergent, ar trebui prevăzute condiții uniforme pentru activitățile de inspecție desfășurate de autoritățile de supraveghere a piețelor.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să poată oferi consiliere privind ambalajele și să solicite modificări atunci când identifică situații care contravin legislației Uniunii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a asigura fiabilitatea și consecvența testării în întreaga Uniune în cadrul de supraveghere a pieței, Comisia ar trebui să desemneze instalații de testare ale Uniunii. În plus, ar trebui elaborat un sistem mai cuprinzător de informații pentru schimbul de rezultate ale testelor în cadrul Uniunii, pentru a evita duplicarea inutilă și pentru a asigura o mai mare coerență la nivelul Uniunii.

(33)  Pentru a asigura fiabilitatea și consecvența testării în întreaga Uniune în cadrul de supraveghere a pieței, Comisia ar trebui să desemneze instalații de testare ale Uniunii. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să țină seama în mod corespunzător de rezultatele testelor realizate de aceste instalații de testare ale Uniunii. În plus, ar trebui elaborat un sistem mai cuprinzător de informații pentru schimbul de rezultate ale testelor în cadrul Uniunii, pentru a evita duplicarea inutilă și pentru a asigura o mai mare coerență la nivelul Uniunii. Instalațiile de testare ale Uniunii ar trebui să servească drept centre de cunoaștere în ceea ce privește riscurile cunoscute sau emergente și să asiste Uniunea și statele membre să dezvolte metodologii de testare comune de ultimă generație.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Statele membre ar trebui să fie obligate să asigure disponibilitatea permanentă a unor resurse financiare adecvate pentru a pune personalul și echipamentele necesare la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței. O activitate eficientă de supraveghere a pieței este solicitantă în ceea ce privește resursele și ar trebui să se asigure resurse stabile, la un nivel corespunzător nevoilor de asigurare a aplicării legislației în orice moment. Finanțarea publică ar trebui, prin urmare, să fie suplimentată cu colectarea de taxe pentru acoperirea costurilor suportate atunci când se efectuează activități de supraveghere a pieței în legătură cu produsele care au fost găsite neconforme, precum și luând în considerare antecedentele operatorului economic.

(35)  Statele membre ar trebui să fie obligate să asigure disponibilitatea permanentă a unor resurse financiare adecvate pentru a pune personalul și echipamentele necesare la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței. O activitate eficientă de supraveghere a pieței este solicitantă în ceea ce privește resursele și ar trebui să se asigure resurse stabile, la un nivel corespunzător nevoilor de asigurare a aplicării legislației în orice moment. Controalele administrative și automatizate nu se pot substitui controalelor fizice, care garantează respectarea de către un produs a aspectelor esențiale din legislația relevantă a Uniunii. Finanțarea publică ar trebui, prin urmare, să fie suplimentată cu colectarea de taxe pentru acoperirea costurilor suportate atunci când se efectuează activități de supraveghere a pieței în legătură cu produsele care au fost găsite neconforme, precum și luând în considerare antecedentele operatorului economic.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Ar trebui sporită severitatea sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament care impun obligații operatorilor economici și al oricărei dispoziții din legislația Uniunii și a statelor membre cu privire la produse care impune obligații operatorilor economici, pentru a descuraja în mod eficient introducerea pe piață a produselor neconforme.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Comisia ar trebui să monitorizeze activitatea desfășurată de autoritățile vamale și să remedieze lacunele legate de aceasta care ar putea duce la deteriorarea condițiilor de concurență echitabile pentru producătorii din Uniune care respectă legislația, în raport cu producătorii din țările terțe care exportă în Uniune. Comisia ar trebui, de asemenea, să combată practica exportatorilor din țările terțe care constă în a alege punctele de intrare în Uniune unde controalele sunt mai puțin stricte sau sistematice.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme și proceduri pentru furnizarea de informații privind conformitatea cu privire la anumite produse care fac obiectul unor acte ale Uniunii care armonizează condițiile pentru comercializarea produselor în cauză. Acesta stabilește un cadru pentru cooperarea cu operatorii economici în legătură cu produsele în cauză.

Prezentul regulament urmărește să protejeze sănătatea, siguranța și securitatea consumatorilor europeni, precum și mediul, și prevede proceduri care garantează că numai produsele sigure și conforme sunt puse la dispoziția consumatorilor europeni.

 

 

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică tuturor produselor care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii care figurează în anexa la prezentul regulament (denumită în continuare „legislația de armonizare a Uniunii”).

1.  Prezentul regulament se aplică tuturor produselor care fac obiectul Directivei 2001/95/CE sau al legislației de armonizare a Uniunii care figurează în anexa la prezentul regulament (denumită în continuare „legislația de armonizare a Uniunii”).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Aplicarea prezentului regulament nu împiedică autoritățile de supraveghere a pieței să ia măsuri mai specifice, în conformitate cu Directiva 2001/95/CE.

3.  Aplicarea prezentului regulament nu împiedică autoritățile de supraveghere a pieței să ia măsuri mai specifice, în conformitate cu Directiva 2001/95/CE. Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să acționeze întotdeauna pe baza principiului precauției, în special atunci când este vorba de sănătate și de mediu.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile de supraveghere a pieței pentru a se asigura că produsele sunt conforme cerințelor aplicabile stabilite în legislația Uniunii de armonizare și că ele nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;

(3)  „supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile de supraveghere a pieței pentru a se asigura că produsele sunt conforme cerințelor aplicabile stabilite în legislația Uniunii și că ele nu pun în pericol sănătatea și siguranța, în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, siguranța publică sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  „neconformitate formală” înseamnă orice neconformitate administrativă care nu duce la încălcarea cerințelor esențiale, inclusiv cazurile de neconformitate menționate la articolul R34 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, dar fără a se limita la acestea;

 

_________________

 

1a Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „risc grav” înseamnă orice risc major, inclusiv un risc grav unde efectele nu sunt imediate, necesitând intervenția rapidă a autorităților de supraveghere a pieței;

(15)  „risc grav” înseamnă orice risc care necesită intervenția rapidă și monitorizarea, inclusiv în cazurile în care efectele s-ar putea să nu fie imediate; se consideră că orice produs care nu îndeplinește o cerință esențială definită în legislația de armonizare a Uniunii sau orice produs care nu îndeplinește criteriile referitoare la securitatea generală a produselor în conformitate cu Directiva 2001/95/CE prezintă un risc grav;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  „măsuri voluntare” înseamnă măsuri prin care operatorul s-a angajat, în mod voluntar, să elimine neconformitatea ținând seama de constatările autorității de supraveghere a pieței sau de propriile sale constatări;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)  „solicitare motivată” înseamnă o solicitare din partea unei autorități de supraveghere a pieței, bazată pe o suspiciune de neconformitate;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 22 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22c)  „modele distincte” înseamnă toate produsele care prezintă caracteristici diferite, uneori minore sau chiar inexistente.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  producătorul este stabilit în Uniune sau există cel puțin una dintre următoarele situații în raport cu produsul:

(a)  producătorul sau reprezentantul său autorizat este stabilit în Uniune sau există cel puțin una dintre următoarele situații în raport cu produsul:

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  un importator;

(i)  un importator, în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniune și nu există niciun reprezentant autorizat;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  un distribuitor;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care deține un mandat în scris din partea producătorului privind desemnarea sa ca persoană răspunzătoare de îndeplinirea sarcinilor enumerate la alineatul (3) și cerința ca aceasta să se ocupe de sarcinile respective în numele producătorului;

(ii)  în cazul în care nu există niciun producător sau importator stabilit în Uniune, o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care deține un mandat scris din partea producătorului prin care acesta este desemnat ca persoană răspunzătoare de asigurarea conformității și de îndeplinirea sarcinilor enumerate la alineatul (3) în numele producătorului;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  identitatea și datele de contact ale producătorului, importatorului sau altor persoane care îndeplinesc cerințele de la litera (a) sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu alineatul (4) și sunt indicate sau identificabile în conformitate cu alineatul (5).

(b)  identitatea și datele de contact ale producătorului, importatorului, distribuitorului sau ale altor persoane care îndeplinesc cerințele de la litera (a) sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu alineatul (4) și sunt indicate sau identificabile în conformitate cu alineatul (5).

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  prezintă autorității de supraveghere a pieței, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă oficială a Uniunii stabilită de statul membru vizat;

(b)  prezintă autorității de supraveghere a pieței, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă oficială a Uniunii stabilită de statul membru vizat, și pentru a demonstra existența unor caracteristici esențiale diferite între modelele sale distincte, așa cum sunt acestea definite la articolul 3 punctul (22c);

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru atenuarea riscurilor prezentate de produsul în cauză.

(c)  cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței și adoptă imediat acțiuni - din proprie inițiativă sau la cererea autorităților respective - pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru atenuarea riscurilor prezentate de un produs sau remediază neconformitatea produsului cu cerințele prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii sau în Directiva 2001/95/CE;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul (3) – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  în cazul în care consideră sau are motive să creadă că un produs prezintă un risc sau nu este conform cu legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă sau cu standardele armonizate, informează imediat producătorul și, dacă este cazul, alți operatori economici.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Producătorii fac publice identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu informațiile privind conformitatea produsului fie pe site-ul lor web sau, dacă nu au site, prin orice alt mijloc care permite ca informațiile să fie ușor de accesat de către publicul larg în Uniune, cu titlu gratuit.

eliminat

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu informațiile privind conformitatea produsului trebuie indicate pe sau trebuie să fie identificabile din informațiile menționate pe produs, pe ambalajul acestuia, pe colet sau pe documentul de însoțire.

5.  Identitatea și datele de contact ale producătorului și datele de contact ale persoanei responsabile cu informațiile privind conformitatea produsului trebuie indicate pe sau trebuie să fie identificabile din informațiile menționate pe produs, pe ambalajul acestuia, pe colet sau pe documentul de însoțire.

Justificare

Un produs nu poate fi introdus pe piață decât dacă este conform și sigur pentru consumatori și mediu. Aceasta este principala responsabilitate a producătorului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Producătorul, importatorul și orice altă persoană care îndeplinește cerințele de la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol pun la dispoziția publicului și a altor operatori economici, prin orice mijloc adecvat, liste cu modelele lor de produse, însoțite de o fotografie, în special pentru produsele care fac sau au făcut obiectul unei decizii a Comisiei în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE, precum și pentru produsele care sunt distribuite la scară largă.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Obligațiile distribuitorilor

 

1. Înainte de a pune la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii iau toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că producătorul și importatorul au respectat cerințele stabilite în legislația de armonizare aplicabilă, standardele armonizate sau Directiva 2001/95/CE.

 

2. În urma unei cereri motivate din partea unei autorități de supraveghere a pieței, persoana responsabilă de informațiile referitoare la conformitate furnizează acestei autorități toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă oficială a Uniunii stabilită de statul membru vizat, și pentru a demonstra existența unor caracteristici esențiale diferite între modelele sale distincte, așa cum sunt acestea definite la articolul 3 alineatul (22c);

Justificare

Comercianții cu amănuntul autorizează sistematic vânzarea și consumul de bunuri ilegale sau neconforme. Acest amendament va obliga distribuitorii să adopte un rol mai proactiv în interzicerea bunurilor ilegale.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile în care legislația de armonizare a Uniunii precede întocmirea unei declarații de conformitate a UE, producătorii fac publice identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile de informațiile privind conformitatea produsului fie pe site-ul lor web sau, dacă nu au site, prin orice alt mijloc care permite ca informațiile să fie ușor de accesat de către publicul larg în Uniune, cu titlu gratuit.

În cazurile în care legislația de armonizare a Uniunii prevede întocmirea unei declarații de conformitate a UE, producătorii, inclusiv cei din țări terțe, sau importatorii fac publică această declarație cu titlu gratuit.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Acorduri de parteneriat privind conformitatea

 

1.  O autoritate de supraveghere a pieței poate încheia un acord de parteneriat cu un agent economic stabilit pe teritoriul său prin care autoritatea este de acord să ofere operatorului economic consiliere și orientări cu privire la legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă produselor pentru care operatorul economic este responsabil.

 

Acordul nu include furnizarea de activități de evaluare a conformității, care sunt încredințate organismelor notificate în temeiul legislației de armonizare a Uniunii.

 

2.  În cazul în care o autoritate de supraveghere a pieței încheie un acord de parteneriat în temeiul alineatului (1), aceasta înregistrează acordul respectiv în sistemul menționat la articolul 34, împreună cu detalii privind domeniul de aplicare al acordului și numele și adresele proprii și cele ale operatorului economic.

 

3.  În cazul în care o autoritate de supraveghere a pieței încheie un acord de parteneriat în temeiul alineatului (1), alte autorități de supraveghere a pieței informează autoritatea respectivă cu privire la orice măsură temporară adoptată de acestea împotriva operatorului economic, precum și orice măsuri corective luate de operatorul economic, în ceea ce privește conformitatea cu legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă.

 

4.  O autoritate de supraveghere a pieței care încheie un acord de parteneriat în temeiul alineatului (1) poate solicita operatorului economic taxe reprezentând costurile contractate în mod rezonabil de către autoritate în exercitarea funcțiilor sale în conformitate cu alineatele (1) și (2).

 

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței rămân independente și imparțiale în exercitarea atribuțiilor lor.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței pot încheia memorandumuri de înțelegere cu întreprinderi sau organizații reprezentând întreprinderi sau utilizatori finali pentru desfășurarea sau finanțarea de activități comune, având ca scop identificarea neconformității sau promovarea conformității în zone geografice specifice sau pentru categorii specifice de produse.

Autoritățile de supraveghere a pieței pot încheia memorandumuri de înțelegere cu autoritățile vamale, portuare și aeroportuare, cu producători sau importatori, cu întreprinderi sau organizații reprezentând întreprinderi sau utilizatori finali pentru desfășurarea sau finanțarea de activități comune, având ca scop identificarea neconformității sau promovarea conformității în zone geografice specifice sau pentru categorii specifice de produse, pentru a soluționa, printre altele, chestiuni care fac obiectul unor preocupări specifice ale consumatorilor din zona respectivă. Autoritatea de supraveghere a pieței prezintă Comisiei proiectul de memorandum de înțelegere înainte de adoptarea acestuia. Comisia prezintă autorităților de supraveghere a pieței un aviz cu privire la proiectul de memorandum de înțelegere și raportul de punere în aplicare.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O autoritate de supraveghere a pieței poate utiliza orice informații care rezultă din activitățile efectuate sau finanțate de către celelalte părți la un memorandum de înțelegere încheiat de aceasta în temeiul alineatului (1) ca parte a oricărei anchete desfășurate de acesta cu privire la neconformități, însă doar în cazul în care activitatea respectivă a fost desfășurată în mod independent, imparțial și nepărtinitor.

2.  O autoritate de supraveghere a pieței poate utiliza orice informații care rezultă din activitățile efectuate sau finanțate de către celelalte părți la un memorandum de înțelegere încheiat de aceasta în temeiul alineatului (1) ca parte a oricărei anchete desfășurate de acesta cu privire la neconformități, însă doar în cazul în care activitatea respectivă a fost desfășurată în mod independent, imparțial și nepărtinitor. Informațiile cu privire la modul în care produsele au fost testate și rezultatele acestor teste sunt puse la dispoziția publicului.

Justificare

Este necesară mai multă transparență în ceea ce privește metodele și criteriile de testare, precum și rezultatele testelor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice schimb de informații între autoritățile de supraveghere a pieței și întreprinderile sau organizațiile menționate la alineatul (1), pentru pregătirea sau punerea în aplicare a unui memorandum de înțelegere încheiat de către acestea în temeiul acestui alineat nu se consideră o încălcare a cerințelor privind secretul profesional.

3.  Orice schimb de informații între autoritățile de supraveghere a pieței, Comisie sau Comitetul Uniunii pentru conformitatea produselor și întreprinderile sau organizațiile menționate la alineatul (1), pentru pregătirea sau punerea în aplicare a unui memorandum de înțelegere încheiat de către acestea în temeiul acestui alineat este tratat în conformitate cu cerințele privind secretul profesional. Orice utilizare ulterioară a acestor informații beneficiază de garanțiile cele mai stricte în materie de confidențialitate și de secretul profesional și comercial.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proceduri pentru monitorizarea accidentelor sau vătămărilor sănătății sau siguranței utilizatorilor finali care sunt suspectate de a fi fost provocate de respectivele produse;

(b)  proceduri pentru monitorizarea accidentelor sau a daunelor aduse sănătății, siguranței sau securității utilizatorilor finali care sunt suspectate de a fi fost provocate de respectivele produse;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  proceduri pentru colectarea și analizarea cunoștințelor științifice și tehnice legate de problemele de siguranță care afectează în special protecția sănătății și a mediului;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  proceduri pentru stabilirea cooperării și a schimbului de informații și de experiență între autoritățile de supraveghere a pieței și instituțiile științifice sau de cercetare.

Justificare

Schimbul de cunoștințe, de informații și de experiență între autoritățile de supraveghere a pieței și instituțiile științifice și de cercetare pare să fie în avantajul ambelor părți, în special în domenii în care se înregistrează o dezvoltare științifică și inovații rapide.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale ca parte a activităților lor prevăzute la alineatul (1), pe baza unei abordări bazate pe riscuri, luând în calcul cel puțin următorii factori:

2.  Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale ca parte a activităților lor prevăzute la alineatul (1), pe baza unei abordări bazate pe riscuri și în conformitate cu principiul precauției, luând în calcul cel puțin următorii factori:

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  produsul, cum ar fi numărul de produse de pe piață și orice pericole asociate produsului respectiv;

(i)  produsul, cum ar fi numărul de produse de pe piață și orice pericole asociate produsului respectiv, acordând o atenție deosebită aspectelor legate de sănătate pe care le implică riscul potențial;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  produsul este susceptibil de a afecta sănătatea sau siguranța utilizatorilor finali;

(a)  produsul este susceptibil de a afecta sănătatea, siguranța sau securitatea utilizatorilor finali sau de a provoca daune asupra mediului;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  produsul nu este conform cu cerințele aplicabile în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii.

(b)  produsul nu este conform cu cerințele aplicabile în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii sau cu Directiva 2001/95/CE și, prin urmare, ar putea pune în pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor finali.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile în care produsele sunt retrase, rechemate, interzise sau restricționate, autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că Comisia, prin intermediul rețelei create în temeiul articolului 31, celelalte state membre și utilizatorii finali sunt informați în consecință.

În cazurile în care produsele sunt retrase, rechemate, interzise sau restricționate, autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că Comisia, prin intermediul rețelei create în temeiul articolului 31, centrele de testare ale Uniunii, celelalte state membre și utilizatorii finali sunt informați în consecință.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Pentru a soluționa litigiile care decurg în urma unei evaluări divergente a riscurilor între autoritățile statelor membre, operatorii economici și organismele de evaluare a conformității, Comisia poate, din proprie inițiativă sau la cererea unei autorități de supraveghere a pieței, să dispună realizarea unei evaluări a riscurilor de către un laborator de referință al Uniunii Europene așa cum se prevede la articolul 28. Această evaluare a riscurilor este obligatorie pentru toate părțile interesate.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru elaborează o strategie națională de supraveghere a pieței cel puțin o dată la 3 ani. Strategia trebuie să promoveze o abordare coerentă, globală și integrată a supravegherii pieței și a legislației de armonizare a Uniunii pe teritoriul statului membru și trebuie să includă toate sectoarele și etapele lanțului de aprovizionare al produsului, inclusiv importurile și lanțurile de aprovizionare digitale.

1.  Fiecare stat membru elaborează o strategie națională de supraveghere a pieței cel puțin o dată la patru ani, având în vedere evoluția rapidă a pieței și noile riscuri emergente. Strategia trebuie să promoveze o abordare coerentă, globală și integrată a supravegherii pieței și a legislației de armonizare a Uniunii pe teritoriul statului membru și trebuie să includă toate sectoarele și etapele lanțului de aprovizionare al produsului, inclusiv importurile și lanțurile de aprovizionare digitale. În elaborarea strategiilor lor naționale de supraveghere a pieței, statele membre consultă părțile interesate și pun la dispoziția publicului larg observațiile acestora.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  domeniile identificate ca prioritare pentru respectarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii;

(b)  domeniile identificate ca prioritare pentru respectarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii; Statele membre iau în considerare produsele care fac sau au făcut obiectul unei decizii adoptate de urgență pe baza articolului 13 din Directiva 2001/95/CE ca domenii prioritare;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acțiunile de asigurare a aplicării legislației planificate în scopul reducerii numărului de neconformități în domeniile identificate ca fiind prioritare, inclusiv, acolo unde este cazul, nivelurile minime de control prevăzute pentru categoriile de produse care prezintă niveluri semnificative de neconformitate;

(c)  acțiunile de asigurare a aplicării legislației planificate în scopul reducerii numărului de neconformități în domeniile identificate ca fiind prioritare, inclusiv, acolo unde este cazul, nivelurile minime de control prevăzute pentru categoriile de produse care prezintă niveluri semnificative de neconformitate și care ar putea prezenta un risc grav;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  o evaluare a noilor riscuri pentru consumatori legate de produsele care se pot conecta la internet și pot pune în pericol siguranța consumatorilor;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre comunică Comisiei strategii naționale de supraveghere a pieței, prin intermediul sistemului menționat la articolul 34.

3.  Statele membre comunică Comisiei strategiile lor naționale de supraveghere a pieței, prin intermediul sistemului menționat la articolul 34, și le pun la dispoziția publicului larg.

Justificare

O transparență sporită.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  competența de a realiza audituri de sistem ale organizațiilor operatorilor economici, inclusiv audituri ale procedurilor pe care le-au instituit pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament și cu legislația de armonizare a Uniunii;

eliminat

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera e – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  De a sigila orice spații sau de a confisca orice informații, date sau documente ale unui operator economic în timpul inspecției pe durata necesară inspecției și în măsura necesară în scopul anchetei;

(2)  de a sigila spațiile relevante sau de a confisca orice informații, date sau documente ale unui operator economic în timpul inspecției pe durata necesară inspecției și în măsura necesară în scopul anchetei;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  competența de a lua măsuri temporare, în cazul în care nu există alte mijloace disponibile pentru a preveni un risc grav, incluzând, în special, măsuri temporare care solicită furnizorilor de servicii de găzduire să elimine, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la conținut sau să suspende sau să limiteze accesul la un site web, serviciu sau cont sau care solicită registrelor de domeniu sau birourilor de înregistrare suspendarea unui nume de domeniu pe deplin calificat pentru o anumită perioadă de timp;

(h)  competența de a lua măsuri temporare sau definitive privind produsele nesigure sau neconforme, în cazul în care nu există alte mijloace disponibile pentru a preveni un risc grav, incluzând, în special, măsuri care solicită furnizorilor de servicii de găzduire să elimine, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la conținut sau să suspende sau să limiteze accesul la un site web, serviciu sau cont sau care solicită registrelor de domeniu sau birourilor de înregistrare suspendarea unui nume de domeniu pe deplin calificat pentru o anumită perioadă de timp;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  competența de a impune restituirea profiturilor obținute în urma unui caz de neconformitate;

(m)  competența de a impune restituirea profiturilor obținute în urma unui caz de neconformitate și de a le solicita întreprinderilor să le ramburseze costurile consumatorilor afectați;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  competența de a publica deciziile finale, măsurile finale, angajamentele luate de către operatorul economic sau deciziile luate sau efectuate în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv publicarea identității operatorului economic care a fost responsabil pentru neconformitate.

(n)  competența de a publica deciziile finale, măsurile finale, angajamentele luate de către operatorul economic sau deciziile luate sau efectuate în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv publicarea identității operatorului economic care a fost responsabil pentru neconformitate, cu condiția respectării celor mai stricte garanții de confidențialitate și a secretului profesional și comercial și a clauzelor care prevăd modalitățile în care operatorul economic trebuie să se achite de obligația de a despăgubi consumatorii pentru pierderile sau avariile suferite.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile de supraveghere a pieței publică orice angajamente care le-au fost transmise de operatorii economici, detalii cu privire la orice acțiune corectivă întreprinsă de operatorii economici pe teritoriul lor, precum și orice măsuri temporare luate de autoritatea relevantă de supraveghere a pieței în conformitate cu prezentul regulament.

4.  Autoritățile de supraveghere a pieței publică orice angajamente care le-au fost transmise de operatorii economici, detalii cu privire la orice acțiune corectivă întreprinsă de operatorii economici pe teritoriul lor, precum și orice măsuri temporare luate de autoritatea relevantă de supraveghere a pieței în conformitate cu prezentul regulament, cu condiția respectării celor mai stricte garanții de confidențialitate și a secretului profesional și comercial.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile de supraveghere a pieței își exercită competențele în conformitate cu principiul proporționalității.

5.  Autoritățile de supraveghere a pieței își exercită competențele în conformitate cu principiul precauției și al proporționalității.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței verifică în mod corespunzător și la scară adecvată caracteristicile unui produs, prin verificări ale documentației, și, unde este cazul, prin verificări fizice și controale de laborator pe baza unor eșantioane reprezentative.

Autoritățile de supraveghere a pieței verifică în mod corespunzător și la scară adecvată caracteristicile unui produs, în conformitate cu metodologia comună definită de Comisie, prin verificări ale documentației, și, unde este cazul, prin verificări fizice și controale de laborator pe baza unor eșantioane reprezentative. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de stabilire a procentajelor minime pentru numărul de controale pe care autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să le efectueze în ceea ce privește produsele din diferite categorii de produse în conformitate cu prioritățile stabilite de rețeaua Uniunii pentru conformitatea produselor.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile de supraveghere a pieței respectă principiul confidențialității, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele profesionale și comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională, cu condiția ca informațiile să fie făcute publice, în măsura în care este posibil în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali din Uniune.

Autoritățile de supraveghere a pieței asigură respectarea celor mai stricte garanții de confidențialitate și a secretului profesional și comercial și protejează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională, cu condiția ca informațiile să fie făcute publice, în măsura în care este posibil în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali din Uniune.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Decizia conform căreia un produs prezintă sau nu un risc grav se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare natura riscului și probabilitatea producerii acestuia. Posibilitatea de a obține niveluri de siguranță superioare sau disponibilitatea altor produse, care prezintă un grad mai redus de risc, nu constituie un temei pentru a considera că un produs prezintă un risc grav.

2.  Decizia conform căreia un produs prezintă sau nu un risc grav se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare natura riscului, probabilitatea producerii acestuia și principiul precauției. Această decizie ține seama în special de aspectele legate de sănătate pe care le implică riscul. Posibilitatea de a obține niveluri de siguranță superioare sau disponibilitatea altor produse, care prezintă un grad mai redus de risc, nu constituie un temei pentru a considera că un produs prezintă un risc grav.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  furnizează Comisiei consultanță științifică sau tehnică independentă, inclusiv rețelei create în temeiul articolului 31, precum și statelor membre;

(c)  furnizează Comisiei consultanță științifică sau tehnică independentă, inclusiv rețelei create în temeiul articolului 31, precum și statelor membre, și semnalează noile riscuri emergente, pe baza ultimelor descoperiri științifice;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  acționează ca un centru de cunoaștere în ceea ce privește riscurile și riscurile emergente pentru consumatori și mediu, de exemplu în ceea ce privește substanțele chimice nocive care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere sau alte substanțe din produsele de consum care prezintă motive de îngrijorare;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  acționează ca un centru de cunoaștere cu privire la noile riscuri pentru consumatori legate de produsele care se pot conecta la internet;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec) Instalațiile de testare ale Uniunii sprijină, de asemenea, Comisia și statele membre să dezvolte metodologii comune de testare de ultimă generație; se stabilesc relații strânse între Agenția Europeană pentru Produse Chimice și centrele de testare ale Uniunii cu rol de centre de cunoaștere pentru a evita suprapunerile și a asigura un sprijin optim pentru activitățile de supraveghere a pieței și de asigurare a aplicării legislației desfășurate de statele membre.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritățile de supraveghere a pieței țin seama în mod corespunzător de testele, rezultatele, analizele și concluziile instalațiilor de testare ale Uniunii atunci când adoptă măsuri adecvate de supraveghere a pieței.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea unei autorități solicitante, autoritatea solicitată trebuie să ia fără întârziere toate măsurile necesare de asigurare a aplicării legislații, utilizând competențele care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, pentru a soluționa un caz de neconformitate.

1.  La cererea unei autorități solicitante sau a Comisiei ori a oricărei alte părți interesate care aduce dovezi ale neconformității, autoritatea solicitată ia fără întârziere toate măsurile necesare de asigurare a aplicării legislației, utilizând competențele care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament, pentru a soluționa un caz de neconformitate. În cazul în care autoritatea solicitată nu ia măsuri, Comisia însăși poate adopta toate măsurile necesare de executare.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia întocmește un raport în fiecare an, până la 30 iunie, care cuprinde informațiile prezentate de statele membre pentru anul calendaristic anterior. Raportul trebuie publicat în sistemul menționat la articolul 34.

Comisia întocmește în fiecare an, până la 30 iunie, un raport și un rezumat al acestui raport care cuprinde informațiile prezentate de statele membre pentru anul calendaristic anterior. Raportul trebuie publicat în sistemul menționat la articolul 34.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care autoritățile vamale ale unui stat membru au motive să creadă că un operator economic a schimbat punctul de intrare al produselor sale pe piața Uniunii într-un alt stat membru, deoarece acolo controalele sunt mai puțin stricte sau sistematice, acestea informează autoritățile omoloage din statul membru respectiv cu privire la profilul de risc atribuit operatorului economic respectiv și pot cere rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor să monitorizeze intrarea acestor produse.

Justificare

Scopul este de a garanta că pe piață intră numai produsele sigure și conforme.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  produsul nu este marcat sau etichetat în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii;

(b)  produsul nu este marcat sau etichetat în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii și acest lucru nu poate fi soluționat într-un termen rezonabil;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să trateze cu prioritate produsele declarate pentru liberă circulație de un operator economic autorizat astfel cum este prevăzut la articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a căror punere în liberă circulație este suspendată în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din prezentul regulament.

1.  Autoritățile de supraveghere a pieței tratează punerea în liberă circulație a produselor care sunt suspendate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din prezentul regulament în mod egal în cazul tuturor operatorilor economici.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia le permite părților interesate relevante, inclusiv grupurilor de consumatori, să furnizeze informații într-un mod structurat pentru a contribui la stabilirea priorităților și la selectarea activităților de supraveghere comune și simultane.

Justificare

Organizațiile de consumatori efectuează periodic, în laboratoare, teste comparative ale produselor și contribuie la identificarea produselor de consum nesigure și neconforme. Dovezile și datele colectate de acestea la nivel național și european ar putea contribui la mai buna funcționare a rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  să monitorizeze activitățile autorităților vamale și de supraveghere a pieței pentru a se asigura că există un nivel egal și strict al controalelor produselor armonizate și nearmonizate în diferitele state membre;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  să definească o metodologie comună de testare pentru a se asigura uniformitatea controalelor realizate de statele membre;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să organizeze cooperarea și schimbul eficient de informații și bune practici între autoritățile de supraveghere a pieței;

(f)  să organizeze cooperarea și să faciliteze schimbul eficient și periodic de informații și bune practici între statele membre, precum și între autoritățile de supraveghere a pieței și între statele membre și părțile interesate relevante;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  să dezvolte practici uniforme pentru analizarea riscurilor și definirea diferitelor categorii de riscuri;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera mb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(mb)  să monitorizeze activitatea desfășurată de autoritățile vamale și să remedieze lacunele legate de aceasta care ar putea duce la o deteriorare a condițiilor de concurență echitabile pentru producătorii din Uniune care respectă legislația, în raport cu producătorii din țările terțe care exportă în Uniune, precum și practica exportatorilor din țările terțe care constă în a alege punctele de intrare în Uniune unde controalele sunt mai puțin stricte sau sistematice;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera mc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(mc)  să prezinte Parlamentului European un raport anual privind activitățile EUPC;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera md (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(md)  să instituie proceduri pentru o bază de date paneuropene pentru colectarea de date privind accidentele, deteriorările sau daunele aduse sănătății, siguranței și/sau securității utilizatorilor finali sau mediului și să se asigure că informațiile furnizate în această bază de date sunt ușor accesibile tuturor părților interesate relevante;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia poate face schimb de informații confidențiale privind supravegherea pieței cu autoritățile de reglementare din țări terțe sau cu organizații internaționale, în cazul în care aceasta a încheiat acorduri de confidențialitate pe bază de reciprocitate cu autoritățile sau organizațiile respective.

1.  Comisia poate face schimb de informații confidențiale privind supravegherea pieței cu autoritățile de reglementare din țări terțe sau cu organizații internaționale, cu condiția respectării celor mai stricte garanții de confidențialitate și a secretului profesional și comercial.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament care impun obligații ale operatorilor economici și în cazul încălcării dispozițiilor oricărei legislații de armonizare a Uniunii privind produsele reglementate prin prezentul regulament care impun obligații ale operatorilor economici în cazul în care legislația respectivă nu prevede sancțiuni și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Comisia împreună cu statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament care impun obligații ale operatorilor economici și în cazul încălcării dispozițiilor oricărei legislații a Uniunii privind produsele care impun obligații ale operatorilor economici în cazul în care legislația respectivă nu prevede sancțiuni și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Comisia stabilește, de asemenea, normele operaționale în temeiul cărora statele membre să ia măsuri temporare și acțiuni corective în ceea ce privește produsele neconforme și operatorii economici care nu respectă normele, pentru a proteja rapid consumatorii în caz de risc.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  situația financiară a întreprinderilor mici și mijlocii;

eliminat

Justificare

Acest criteriu nu este legat de amploarea prejudiciului cauzat utilizatorilor finali sau mediului și, prin urmare, nu ar trebui să aibă prioritate în procesul de adoptare a deciziei de sancționare.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  natura, gravitatea și durata neconformității, ținând seama de prejudiciul cauzat utilizatorilor finali;

(b)  natura, gravitatea și durata neconformității, ținând seama de prejudiciul cauzat utilizatorilor finali, mediului și intereselor sociale și economice;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  situația financiară a întreprinderilor mici și mijlocii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Norme și proceduri privind respectarea și aplicarea legislației de armonizare a Uniunii Euopene în materie de produse

Referințe

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ENVI

5.2.2018

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Examinare în comisie

16.5.2018

 

 

 

Data adoptării

10.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Norme și proceduri privind respectarea și aplicarea legislației de armonizare a Uniunii Europene în materie de produse

Referințe

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Data depunerii

6.9.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 20 septembrie 2018Notă juridică