Postopek : 2017/0353(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0277/2018

Predložena besedila :

A8-0277/2018

Razprave :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 21

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0397

POROČILO     ***I
PDF 1415kWORD 210k
6.9.2018
PE 620.871v02-00 A8-0277/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Nicola Danti

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0795),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 33, 114 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0004/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0277/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Da se zagotovi prosti pretok izdelkov v Uniji, je treba zagotoviti, da ti izdelki izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja in varnosti nasploh, varnost in zdravje pri delu ter varstvo potrošnikov, okolja in javne varnosti. Strogo izvrševanje teh zahtev je bistveno za ustrezno zaščito teh interesov in ustvarjanje pogojev, v katerih lahko uspeva poštena konkurenca na trgu blaga v Uniji. Da se to izvrševanje zagotovi na celotnem notranjem trgu, tudi v zvezi z izdelki, ki v Unijo prihajajo iz tretjih držav, so potrebna pravila.

(1)  Da se zagotovi prosti pretok izdelkov v Uniji, je treba zagotoviti, da so ti izdelki v celoti skladni s harmonizacijsko zakonodajo Unije in torej izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja in varnosti nasploh, varnost in zdravje pri delu ter varstvo potrošnikov, okolja in javne varnosti. Strogo izvrševanje teh zahtev je bistveno za ustrezno zaščito teh interesov in ustvarjanje pogojev, v katerih lahko uspeva poštena konkurenca na trgu blaga v Uniji. Da se to izvrševanje zagotovi na celotnem notranjem trgu, ne glede na to, ali se izdelki dajo na trg po tradicionalni ali elektronski poti in ne glede na to, ali se proizvedejo v Uniji ali vanjo prihajajo iz tretjih držav, so potrebna pravila.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Predpisi Unije o izdelkih krijejo velik delež proizvodnih izdelkov v Uniji. Vedno večje število nezakonitih in neskladnih izdelkov na trgu pomeni tveganje za državljane, ki so izpostavljeni potencialno nevarnim izdelkom, pogosto pomeni kršitev druge zakonodaje Unije, spodkopava evropske delavce, zdravje in okoljske standarde ter izkrivlja konkurenco. Gospodarski subjekti, ki prodajajo skladne izdelke, se soočajo zlasti z izkrivljeno konkurenco, ki jo povzročajo tisti, ki iščejo bližnjice ali namerno ne spoštujejo pravil, da bi pridobili konkurenčno prednost.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Okrepitev enotnega trga blaga s še intenzivnejšimi prizadevanji za preprečitev dajanja neskladnih izdelkov na trg Unije je Komisija v svojem sporočilu „Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo“ opredelila kot prednostno nalogo24. To bi bilo treba doseči s krepitvijo nadzora trga, dajanjem pravih spodbud gospodarskim subjektom, pogostejšimi kontrolami skladnosti in spodbujanjem čezmejnega sodelovanja med izvršilnimi organi, vključno s sodelovanjem s carinskimi organi.

(2)  Okrepitev enotnega trga blaga s še intenzivnejšimi prizadevanji za preprečitev dajanja neskladnih izdelkov na trg Unije je Komisija v svojem sporočilu „Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo“ opredelila kot prednostno nalogo24. To bi bilo treba doseči s krepitvijo nadzora trga, zagotavljanjem jasnih, preglednih in celovitih pravil za gospodarske subjekte, pogostejšimi kontrolami skladnosti in spodbujanjem čezmejnega sodelovanja med izvršilnimi organi, vključno s sodelovanjem s carinskimi organi.

__________________

__________________

24 COM(2015) 550 final z dne 28. oktobra 2015.

24 COM(2015) 550 final z dne 28. oktobra 2015.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Da se dodatno izboljša skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih, bi bilo treba okrepiti okvir za nadzor trga.

(3)  Trenutno je izvrševanje pravil o nadzoru trga nezadostno. Da se dodatno izboljša skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih, bi bilo zato treba okrepiti okvir za nadzor trga.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta25 določa splošne varnostne zahteve za vse izdelke za potrošnike in določa posebne obveznosti in pooblastila držav članic v zvezi z nevarnimi izdelki ter izmenjavo informacij v ta namen prek sistema Unije za hitro obveščanje o nevarnih neživilskih izdelkih (RAPEX). Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da sprejmejo bolj specifične ukrepe, ki so jim na voljo na podlagi navedene direktive. Da bi dosegli višjo stopnjo varnosti izdelkov za potrošnike, bi bilo treba dopolniti mehanizme za izmenjavo informacij in situacije, ki zahtevajo hitro ukrepanje, iz Direktive 2001/95/ES, ki je okrepljena z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta26, da bi bili učinkovitejši.

(4)  Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta25 določa splošne varnostne zahteve za vse izdelke za potrošnike in določa posebne obveznosti in pooblastila držav članic v zvezi z nevarnimi izdelki ter izmenjavo informacij v ta namen prek sistema Unije za hitro obveščanje o nevarnih neživilskih izdelkih (RAPEX). Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da sprejmejo bolj specifične ukrepe, ki so jim na voljo na podlagi navedene direktive. Da bi dosegli višjo stopnjo varnosti, kakovosti in zanesljivosti izdelkov za potrošnike, bi bilo treba dopolniti mehanizme za izmenjavo informacij in situacije, ki zahtevajo hitro ukrepanje, iz Direktive 2001/95/ES, ki je okrepljena z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta26, da bi bili učinkovitejši.

__________________

__________________

25 Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4).

25 Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4).

26 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

26 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V tej uredbi bi morali biti zajeti izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije iz Priloge. Zakonodaja, navedena v Prilogi, bi morala zajemati vso zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije v zvezi s proizvodnimi izdelki, razen živil, krme, zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, živih rastlin in živali, proizvodov človeškega izvora ter proizvodov rastlin in živali, neposredno vezanih na njihovo prihodnje razmnoževanje. To bo zagotovilo enoten okvir za nadzor trga navedenih izdelkov na ravni Unije. Zato je treba spremeniti več instrumentov harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, zlasti za odstranitev sklicev na določene določbe Uredbe (ES) št. 765/2008. Če bo v prihodnje sprejeta nova harmonizacijska zakonodaja Unije, bo morala navedena zakonodaja določati, ali naj se ta uredba uporablja tudi zanjo.

(5)  V tej uredbi bi morali biti zajeti izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije iz Priloge. Zakonodaja, navedena v Prilogi, bi morala zajemati vso zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije v zvezi s proizvodnimi izdelki, razen živil, krme, zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, živih rastlin in živali, proizvodov človeškega izvora ter proizvodov rastlin in živali, neposredno vezanih na njihovo prihodnje razmnoževanje. To bo zagotovilo enoten okvir za nadzor trga navedenih izdelkov na ravni Unije in pripomoglo h krepitvi zaupanja potrošnikov v izdelke na trgu Unije. Zato je treba spremeniti več instrumentov harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, zlasti za odstranitev sklicev na določene določbe Uredbe (ES) št. 765/2008. Če bo v prihodnje sprejeta nova harmonizacijska zakonodaja Unije, bo morala navedena zakonodaja določati, ali naj se ta uredba uporablja tudi zanjo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Varnost potrošnikov je v veliki meri odvisna od dejavnega izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, ki določa varnostne zahteve. Zato je treba okrepiti izvršilne ukrepe. Da bi lahko odgovorili na zdajšnje izzive globalnega trga in vse kompleksnejših dobavnih verig, bi bilo treba stalno izboljševati in povečevati učinkovitost teh ukrepov.

(7)  Varnost potrošnikov je v veliki meri odvisna od dejavnega izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, ki določa varnostne zahteve. Zato je treba okrepiti izvršilne ukrepe, tudi v zvezi z izdelki, ki se prek spleta prodajajo končnim uporabnikom v Uniji. Da bi lahko odgovorili na zdajšnje izzive globalnega trga in vse kompleksnejših dobavnih verig, bi bilo treba stalno izboljševati in povečevati učinkovitost teh ukrepov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije bi morale biti odgovorne države članice, katerih organi za nadzor trga bi morali zagotavljati, da se zakonodaja v celoti upošteva. Države članice bi zato morale zato vzpostaviti sistematične pristope k zagotavljanju učinkovitega nadzora trga in drugih dejavnosti v zvezi z izvrševanjem.

(9)  Za izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije bi morale biti odgovorne države članice, katerih organi za nadzor trga bi morali zagotavljati, da se zakonodaja v celoti upošteva. Države članice bi zato morale vzpostaviti usklajene sistematične pristope k zagotavljanju učinkovitega nadzora trga in drugih dejavnosti v zvezi z izvrševanjem. Države članice v zvezi s tem spremljajo svoje organe za nadzor trga, s čimer zagotovijo, da izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Da bi pomagali organom za nadzor trga pri zagotavljanju enotnega izvajanja te uredbe in ocenili, ali izpolnjujejo zahteve iz nje, se vzpostavi učinkovit sistem medsebojnega strokovnega pregleda.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Razvoj elektronskega trgovanja je v veliki meri posledica vse večjega števila ponudnikov storitev informacijske družbe, ki običajno prek platform in za plačilo ponujajo posredniške storitve tako, da shranjujejo vsebine tretjih strani, a ne da bi izvajali kakršen koli nadzor nad takimi vsebinami, torej ne delujejo v imenu gospodarskega subjekta. Odstranjevanje vsebine v zvezi z neskladnimi izdelki ali, če to ni izvedljivo, preprečitev dostopa do neskladnih izdelkov, ki jih ponujajo s svojimi storitvami, ne bi smelo posegati v pravila iz Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta55. Zlasti se ponudnikom storitev ne bi smelo naložiti kakršne koli splošne obveznosti spremljanja informacij, ki jih posredujejo ali shranjujejo, ter splošne obveznosti, da dejavno iščejo dejstva ali okoliščine, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Ponudniki storitev gostovanja poleg tega ne bi smeli biti odgovorni, dokler dejansko ne vedo za nezakonito dejavnost ali informacijo oziroma ne poznajo dejstev ali okoliščin, iz katerih je razvidno, da gre za nezakonito dejavnost ali informacijo.

(13)  Razvoj elektronskega trgovanja je v veliki meri posledica vse večjega števila ponudnikov storitev informacijske družbe, ki običajno prek platform in za plačilo ponujajo posredniške storitve tako, da shranjujejo vsebine tretjih strani, a ne da bi izvajali kakršen koli nadzor nad takimi vsebinami, torej ne delujejo v imenu gospodarskega subjekta. Odstranjevanje vsebine v zvezi z neskladnimi izdelki ali, če to ni izvedljivo, preprečitev dostopa do neskladnih izdelkov, ki jih ponujajo s svojimi storitvami, ne bi smelo posegati v pravila iz Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta55, hkrati pa je treba upoštevati priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin;

__________________

__________________

55 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

55 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Čeprav ta uredba ne obravnava varstva pravic intelektualne lastnine, je treba vseeno upoštevati, da ponarejeni izdelki pogosto ne izpolnjujejo zahtev iz harmonizacijske zakonodaje Unije, predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost končnih uporabnikov, izkrivljajo konkurenco, ogrožajo javne interese in podpirajo druge nezakonite dejavnosti. Zato bi morale države članice še naprej sprejemati učinkovite ukrepe, s katerimi bi preprečile, da bi ponarejeni izdelki prišli na trg Unije v skladu z Uredbo (EU) 608/2013. Zaradi večje učinkovitosti bi morali imeti carinski organi možnost uporabiti svoje strokovno znanje in ustrezne informacije o tveganjih, povezanih z izdelki, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, tudi za učinkovito izvajanje nadzora trga izdelkov, ki vstopajo na trg Unije, v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pravičnejši enotni trg bi moral zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse gospodarske subjekte ter varstvo pred nelojalno konkurenco. Za ta namen je potrebno okrepljeno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Dobro sodelovanje med proizvajalci in organi za nadzor trga je ključni element, ki omogoča takojšnje ukrepanje in popravljalne ukrepe v zvezi z izdelkom. Pomembno je, da se določi kontaktna oseba s sedežem v Uniji, na katero se organi za nadzor trga lahko obrnejo z vprašanji v zvezi s skladnostjo izdelka s harmonizacijsko zakonodajo Unije. Oseba, odgovorna za zagotavljanje takih informacij o skladnosti bi morala biti proizvajalec ali uvoznik ali druga oseba, ki jo je proizvajalec določil za ta namen, na primer drug gospodarski subjekt. Vloga osebe, odgovorne informacije o skladnosti, ki ima sedež v Uniji, je bistvena, da se organom za nadzor trga zagotovi sogovornik s sedežem v Uniji, in da se posebne naloge opravijo pravočasno, s čimer se zagotovi, da izdelki izpolnjujejo zahteve iz harmonizacijske zakonodaje Unije, kar koristi potrošnikom, delavcem in podjetjem v Uniji. Določbe iz te uredbe, v skladu s katerimi mora imeti oseba s sedežem v Uniji odgovornost za informacije o skladnosti, se ne bi smele uporabljati, kadar imajo posebne zahteve iz določenih pravnih instrumentov o izdelkih enak učinek (na primer člen 4 Uredbe (ES) št. 1223/2009, členu 15 Uredbe (EU) 2017/745 in člen 15 Uredbe 2017/746).

(14)  Pravičnejši enotni trg bi moral zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse gospodarske subjekte ter varstvo pred nelojalno konkurenco. Za ta namen je potrebno okrepljeno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Dobro sodelovanje med proizvajalci in organi za nadzor trga je ključni element, ki omogoča takojšnje ukrepanje in popravljalne ukrepe v zvezi z izdelkom. Pomembno je, da se določi referenčna oseba s sedežem v Uniji, na katero se organi za nadzor trga lahko obrnejo z vprašanji v zvezi s skladnostjo izdelka s harmonizacijsko zakonodajo Unije in ki lahko sprejme popravne ukrepe v primeru neskladnosti. Referenčna oseba bi morala biti proizvajalec, uvoznik, če proizvajalec nima sedeža v Uniji, ali pooblaščeni zastopnik, ki jo je proizvajalec določil za ta namen.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Razvoj elektronskega trgovanja za organe za nadzor trga pomeni določene izzive v zvezi z zagotavljanjem skladnosti izdelkov, ki se prodajajo prek spleta, in v zvezi z učinkovitim izvrševanjem harmonizacijske zakonodaje Unije. Število gospodarskih subjektov, ki potrošnikom izdelke nudijo neposredno prek elektronskih sredstev, se povečuje. Zato je vloga referenčne osebe bistvena, da se organom za nadzor trga zagotovi sogovornik s sedežem v Uniji, in da se posebne naloge opravijo pravočasno, s čimer se zagotovi, da izdelki izpolnjujejo zahteve iz harmonizacijske zakonodaje Unije, kar koristi potrošnikom, delavcem in podjetjem v Uniji. Da bi zapolnili obstoječo vrzel in zagotovili, da za določen izdelek vedno obstaja referenčna oseba s sedežem v Uniji, mora proizvajalec s sedežem zunaj Unije, kadar ni uvoznika, imenovati pooblaščenega zastopnika, ki bo imel obveznosti referenčne osebe za organe za nadzor trga.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Obveznosti referenčne osebe v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije ne bi smele posegati v obstoječe obveznosti in odgovornosti proizvajalcev, uvoznikov in pooblaščenih zastopnikov. Določbe iz te uredbe, v skladu s katerimi mora obstajati referenčna oseba s sedežem v Uniji, se ne bi smele uporabljati, kadar imajo posebne zahteve iz določenih pravnih instrumentov o izdelkih enak učinek, na primer člen 4 Uredbe (ES) št. 1223/2009, člen 15 Uredbe (EU) 2017/745 in člen 15 Uredbe 2017/746.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Države članice bi morale gospodarskim subjektom zagotavljati pomoč s podajanjem informacij o veljavni harmonizacijski zakonodaji Unije prek kontaktnih točk za proizvode, vzpostavljenih na podlagi Uredbe (EU) [vstaviti sklic na novo uredbo o vzajemnem priznavanju]56, ali s smernicami organa za nadzor trga o zadevni harmonizacijski zakonodaji Unije v okviru sporazumov o partnerstvu za skladnost. Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da nadgradijo obstoječe sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in da z njimi sklepajo memorandume o soglasju, da bi tako spodbujali zagotavljanje skladnosti ali odkrili neskladnosti v zvezi s kategorijami izdelkov na določenem geografskem območju.

(15)  Države članice bi morale gospodarskim subjektom zagotavljati pomoč s podajanjem informacij o veljavni harmonizacijski zakonodaji Unije prek kontaktnih točk za proizvode, vzpostavljenih na podlagi Uredbe (EU) [vstaviti sklic na novo uredbo o vzajemnem priznavanju]56. Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da nadgradijo obstoječe sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in da z njimi sklepajo memorandume o soglasju, da bi tako povečali ozaveščenost, zagotavljali nasvete in smernice, spodbujali prostovoljne ukrepe, spodbujali zagotavljanje skladnosti ali odkrili neskladnosti v zvezi s kategorijami izdelkov na določenem geografskem območju, vključno z izdelki, ki se ponujajo prek elektronskih sredstev.

__________________

__________________

56 Uredba (EU) […] Evropskega parlamenta in Sveta z dne … (UL L, , str. ).

56 Uredba (EU) […] Evropskega parlamenta in Sveta z dne … (UL L, , str. ).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Razvoj elektronskega trgovanja prinaša določene izzive v zvezi z varovanjem zdravja in varnosti končnih uporabnikov neskladnih izdelkov. Države članice bi morale zato poskrbeti za učinkovito organizacijo dejavnosti nadzora trga izdelkov, ki se prodajajo v spletu. Dejavnosti v zvezi s temi izdelki bi se morale izvajati proaktivno in retroaktivno ter upoštevati različne vire informacij, na primer globalni portal za vpoklice izdelkov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj RAPEX, pritožbe potrošnikov ter informacije, prejete od drugih organov, gospodarskih subjektov in medijev.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  Organi za nadzor trga se pri tržnem nadzoru izdelkov, ki se ponujajo prek spleta, soočajo s številnimi težavami, na primer sledenjem izdelkov za spletno prodajo, odkrivanje pristojnih gospodarskih subjektov ali izvajanje ocen tveganja ali preizkusov varnosti, kadar fizični dostop do izdelkov ni mogoč. Komisija je na podlagi že zbranih skupnih izkušenj in primerov dobre prakse objavila obvestilo o tržnem nadzoru izdelkov, ki se prodajajo prek spleta (2017/C 250/01), da bi prispevala k boljšemu razumevanju zakonodaje Unije v zvezi z izdelki ter enotnemu in skladnemu izvajanju te zakonodaje, ko gre za izdelke, ki se prodajajo prek spleta. Ta uredba uvaja obvezne zahteve za organizacijo tržnega nadzora izdelkov, ki se prodajajo prek spleta, države članice pa se poleg tega spodbuja, naj jim to obvestilo služi tudi za usmerjanje in referenčni dokument s primeri dobre prakse na področju nadzora nad trgi, pa tudi za komuniciranje s podjetji in potrošniki.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti internetu stvari in vse številčnejšim napravam, ki uporabljajo umetno inteligenco, ter upoštevati, da potrošniki vsakodnevno vedno pogosteje uporabljajo povezane naprave. V regulativnem okviru Unije bi bilo treba obravnavati trenutne grožnje varnosti naprav, v katere je mogoče vdreti, to pa pomeni nova oddaljena tveganja. Na področju interneta stvari in umetne inteligence sta varnost in zaščita izdelkov osrednjega pomena pri zagotavljanju varnosti njihovih uporabnikov. Glede na to bi morala biti ta uredba v celoti skladna z Uredbo o agenciji ENISA [2017/0225 (COD)] in Sporočilom Komisije o umetni inteligenci za Evropo COM(2018)0237.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16d)  V času stalnega razvoja digitalnih tehnologij se raziskujejo nove tržno zasnovane rešitve, ki bi lahko prispevale k učinkovitemu nadzoru trga v Uniji. V tem kontekstu bi bilo treba države članice in Komisijo spodbujati, da preučijo možnosti tehnologije veriženja blokov in novih predpisov o označevanju izdelkov, ki bi lahko z zagotavljanjem lahko dostopnih strukturiranih informacij o izdelkih prek elektronskih poti nadomestili tradicionalne metode označevanja in olajšali delo organov za nadzor trga.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Dejavnosti nadzora trga bi morale biti temeljite in učinkovite, da se zagotovi pravilno izvajanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Kontrole lahko pomenijo breme za gospodarske subjekte, zato bi morali organi za nadzor trga inšpekcijske dejavnosti organizirati in izvajati ob upoštevanju njihovih interesov ter navedeno breme omejiti na to, kar je nujno potrebno za izvedbo učinkovitih in uspešnih kontrol. Poleg tega bi morali pristojni organi države članice dejavnosti nadzora trga izvajati z enako ravnjo skrbnosti ne glede na to, ali je neskladnost določenega izdelka relevantna na ozemlju navedene države članice in ali je verjetno, da bo vplivala na trg druge države članice.

(18)  Dejavnosti nadzora trga bi morale biti temeljite in učinkovite, da se zagotovi pravilno izvajanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Kontrole lahko pomenijo breme za gospodarske subjekte, zato bi morali organi za nadzor trga inšpekcijske dejavnosti organizirati in izvajati ob upoštevanju interesov teh subjektov ter navedeno breme omejiti na to, kar je nujno potrebno za izvedbo učinkovitih in uspešnih kontrol. Poleg tega bi morali pristojni organi države članice dejavnosti nadzora trga izvajati z enako ravnjo skrbnosti ne glede na to, ali je neskladnost določenega izdelka relevantna na ozemlju navedene države članice in ali je verjetno, da bo vplivala na trg druge države članice. Treba bi bilo določiti enotne pogoje za inšpekcijske dejavnosti, ki jih izvajajo organi za nadzor trga, kadar izdelek predstavlja znano ali nastajajoče tveganje.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Določbe Uredbe (ES) št. 765/2008 so se na nacionalni ravni izvajale na mnoge različne in posebne načine. Razlike se kažejo ne le glede razdelitve pristojnosti med organi za nadzor trga, temveč tudi z vidika notranjih mehanizmov usklajevanja na nacionalni ravni, ravni uporabljenih finančnih sredstev, namenjenih za nadzor trga, strategij in pristopov za nadzor trga, pa tudi na ravni pooblastil v zvezi z neskladnimi izdelki in stopnje kazni za kršitve, kar povzroča razdrobljeno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije. Ta razdrobljenost povzroča, da je nadzor trga v nekaterih državah članicah strožji kot v drugih, kar lahko vodi v manj učinkovito odvračilnost, neenake konkurenčne pogoje za podjetja v nekaterih državah članicah in morebitna neravnotežja glede ravni varnosti izdelkov v Uniji.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Izvajanje pooblastil pri uporabi te uredbe bi moralo biti sorazmerno in ustrezno naravi in celotni dejanski ali morebitni škodi, ki bi jo lahko povzročila neskladnost z javnimi interesi, ki so zaščiteni s harmonizacijsko zakonodajo Unije. Organi za nadzor trga bi morali upoštevati vsa dejstva in okoliščine primera ter izbrati najprimernejše ukrepe, ki so bistveni za obravnavo neskladnosti. Ti ukrepi bi morali biti sorazmerni, učinkoviti in odvračilni.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Ta uredba ne bi smela posegati v možnost držav članic, da izberejo sistem izvrševanja, ki se jim zdi ustrezen. Države članice bi morale imeti možnost proste presoje, ali lahko njihovi organi za nadzor trga preiskave in izvrševanje izvedejo neposredno v okviru lastnih pristojnosti ali z vložitvijo zahtevka pri pristojnih sodnih organih.

(20)  Izvajanje pooblastil pri uporabi te uredbe bi moralo biti tudi v skladu z drugim pravom Unije in nacionalnim pravom, zlasti z veljavnimi procesnimi jamstvi in načeli temeljnih pravic, in ne bi smelo posegati v možnost držav članic, da izberejo sistem izvrševanja, ki se jim zdi ustrezen. Države članice bi morale v nacionalnem pravu še naprej prosto določati pogoje in omejitve za izvajanje pooblastil, v skladu s pravom Unije. Države članice bi morale imeti možnost proste presoje, ali lahko njihovi organi za nadzor trga preiskave in izvrševanje izvedejo neposredno v okviru lastnih pristojnosti, v sodelovanju z drugimi pristojnimi javnimi organi ali z vložitvijo zahtevka pri pristojnih sodnih organih.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Organi za nadzor trga bi morali imeti dostop do vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij v zvezi s predmetom preiskave, da ugotovijo, ali je bila kršena harmonizacijska zakonodaja Unije, in zlasti, da določijo odgovorni gospodarski subjekt, ne glede na to, čigavi so zadevni dokazi, informacije ali podatki, kje se nahajajo in v kakšnem formatu so. Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da od tretjih oseb v digitalni vrednostni verigi zahtevajo vse potrebne dokaze, podatke in informacije.

(22)  Organi za nadzor trga bi morali imeti dostop do potrebnih dokazov, podatkov, tehničnih specifikacij in drugih informacij v zvezi s predmetom preiskave, da ugotovijo, ali je bila kršena harmonizacijska zakonodaja Unije, in zlasti, da določijo odgovorni gospodarski subjekt, ne glede na to, čigavi so zadevni dokazi, informacije ali podatki, kje se nahajajo in v kakšnem formatu so. Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da od tretjih oseb v digitalni vrednostni verigi zahtevajo vse potrebne dokaze, podatke in informacije.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da od zastopnika ali člana osebja zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo pojasnila ali predložitev dejstev, informacij ali dokumentov v zvezi s predmetom pregleda na kraju samem in evidentirajo odgovore tega zastopnika ali člana osebja.

(24)  Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da od zastopnika gospodarskega subjekta ali ustreznega člana osebja zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo pojasnila ali predložitev dejstev, informacij ali dokumentov v zvezi s predmetom pregleda na kraju samem in evidentirajo odgovore tega zastopnika ali člana osebja.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da preverijo skladnost izdelkov, ki bodo dani na voljo na trgu, s harmonizacijsko zakonodajo Unije in pridobijo dokaze o neskladnosti. Zato bi morali imeti pooblastilo za opravljanje preizkusnih nakupov in, kadar dokazov ni mogoče pridobiti na drug način, za nakup izdelkov s skrivno identiteto.

(25)  Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da preverijo skladnost izdelkov, ki bodo dani na voljo na trgu, s harmonizacijsko zakonodajo Unije, jih pregledajo in z obratnim inženiringom pridobijo dokaze o neskladnosti. Zato bi morali imeti pooblastilo za opravljanje preizkusnih nakupov in, kadar dokazov ni mogoče pridobiti na drug način, za nakup izdelkov s skrivno identiteto.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Zlasti v digitalnem okolju bi organi za nadzor trga morali imeti možnost, da hitro in učinkovito odpravijo neskladnost, predvsem kadar gospodarski subjekt, ki prodaja izdelek, prikrije svojo identiteto ali preseli dejavnost znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se izognil izvrševanju. Kadar zaradi neskladnosti obstaja tveganje resne in nepopravljive škode za končne uporabnike, bi organi za nadzor trga morali imeti možnost, da sprejmejo začasne ukrepe, kadar ni na voljo drugega načina za preprečitev ali ublažitev take škode, po potrebi tudi s preprečitvijo dostopa do spletišča, storitve, računa ali blokiranjem popolnoma določenega imena domene za določeno časovno obdobje v skladu z načeli iz Direktive 2000/31/ES. Poleg tega bi morali organi za nadzor trga imeti pooblastilo, da ukinejo spletišče, storitev ali račun ali da izbrišejo popolnoma določeno ime domene oziroma da zahtevajo od ponudnika storitev tretje strani, da to stori v celoti ali delno.

(26)  Zlasti v digitalnem okolju bi organi za nadzor trga morali imeti možnost, da hitro in učinkovito odpravijo neskladnost, predvsem kadar gospodarski subjekt, ki prodaja izdelek, prikrije svojo identiteto ali preseli dejavnost znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se izognil izvrševanju. Kadar zaradi neskladnosti obstaja tveganje resne in nepopravljive škode za končne uporabnike, bi organi za nadzor trga morali imeti možnost, da sprejmejo začasne ukrepe, kadar je to ustrezno utemeljeno in sorazmerno in kadar ni na voljo drugega načina za preprečitev ali ublažitev take škode, po potrebi tudi s preprečitvijo dostopa do spletišča, storitve, računa ali blokiranjem popolnoma določenega imena domene za določeno časovno obdobje v skladu z načeli iz Direktive 2000/31/ES. Poleg tega bi morali organi za nadzor trga imeti pooblastilo, da ukinejo spletišče, storitev ali račun ali da izbrišejo popolnoma določeno ime domene oziroma da zahtevajo od ponudnika storitev tretje strani, da to stori v celoti ali delno.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Organi za nadzor trga delujejo v interesu gospodarskih subjektov, končnih uporabnikov in splošne javnosti, da zagotovijo, da se z ustreznimi izvršilnimi ukrepi dosledno ohranja in varuje javni interes, vzpostavljen s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih, ter da je skladnost z navedeno zakonodajo z ustreznimi kontrolami zagotovljena po vsej dobavni verigi. Zato bi morali organi za nadzor trga glede učinkovitosti in uspešnosti dejavnosti, ki jih opravljajo, odgovarjati gospodarskim subjektom, končnim uporabnikom in širši javnosti. Zagotavljati bi morali dostop do informacij o organizaciji in izvajanju svojih dejavnosti, vključno s kontrolami, ter redno objavljati informacije o opravljenih dejavnostih in njihovih rezultatih. Pod določenimi pogoji bi morali imeti tudi pravico, da objavijo ali dajo na voljo informacije o pretekli skladnosti posameznih gospodarskih subjektov na podlagi rezultatov kontrol v okviru nadzora trga.

(27)  Organi za nadzor trga delujejo v interesu gospodarskih subjektov, končnih uporabnikov in splošne javnosti, da zagotovijo, da se z ustreznimi izvršilnimi ukrepi dosledno ohranja in varuje javni interes, vzpostavljen s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih, ter da je skladnost z navedeno zakonodajo z ustreznimi kontrolami zagotovljena po vsej dobavni verigi. Zato bi morali organi za nadzor trga glede učinkovitosti in uspešnosti dejavnosti, ki jih opravljajo, odgovarjati gospodarskim subjektom, končnim uporabnikom in širši javnosti. Zagotavljati bi morali dostop do informacij o organizaciji in izvajanju svojih dejavnosti, vključno s kontrolami, ter redno objavljati informacije o opravljenih dejavnostih in njihovih rezultatih. Pod določenimi pogoji bi morali imeti tudi pravico, da objavijo ali dajo na voljo informacije o pretekli skladnosti posameznih gospodarskih subjektov na podlagi rezultatov kontrol v okviru nadzora trga, gospodarskim subjektom pa omogočijo, da pred objavo podajo pripombe glede informacij, ki se nanašajo na njih.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Da se zagotovi zanesljivost in doslednost preizkušanja po vsej Uniji v okviru za nadzor trga, bi morala Komisija določiti preizkuševalne zmogljivosti. Poleg tega bi bilo treba v izogib nepotrebnemu podvajanju in za zagotavljanje večje doslednosti razviti celovitejši informacijski sistem za izmenjavo rezultatov preizkusov v Uniji.

(33)  Da se v okviru za nadzor trga za posebne izdelke oziroma posebne kategorije ali skupine izdelkov ali za posebna tveganja, ki se nanašajo na kategorijo ali skupino izdelkov, zagotovi učinkovitost in doslednost preizkušanja po vsej Uniji, bi morala Komisija določiti preizkuševalne zmogljivosti. Poleg tega bi bilo treba v izogib nepotrebnemu podvajanju in za zagotavljanje večje doslednosti razviti celovitejši informacijski sistem za izmenjavo rezultatov preizkusov v Uniji.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Države članice bi morale zagotoviti, da so vedno na voljo ustrezna finančna sredstva za ustrezno osebje in opremo organov za nadzor trga. Za učinkovito dejavnost nadzora trga je potrebno veliko virov, zato bi bilo treba zagotavljati stabilne vire na ravni, ki ustreza izvršilnim potrebam v vsakem danem trenutku. Javno financiranje bi bilo zato treba dopolniti s pobiranjem pristojbin za kritje stroškov, nastalih pri opravljanju dejavnosti nadzora trga, povezanih z izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni, ter ustrezno upoštevati preteklo skladnost gospodarskega subjekta.

(35)  Države članice bi morale zagotoviti, da so vedno na voljo ustrezna finančna sredstva za ustrezno osebje in opremo organov za nadzor trga. Za učinkovito dejavnost nadzora trga je potrebno veliko virov, zato bi bilo treba zagotavljati stabilne vire na ravni, ki ustreza izvršilnim potrebam v vsakem danem trenutku. Upravna in avtomatizirana preverjanja ne morejo nadomestiti fizičnih preverjanj, ki zagotavljajo splošno skladnost izdelka z ustrezno zakonodajo Unije. Javno financiranje bi bilo zato treba dopolniti s pobiranjem pristojbin za kritje stroškov, nastalih pri opravljanju dejavnosti nadzora trga, povezanih z izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni, ter ustrezno upoštevati preteklo skladnost gospodarskega subjekta.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Učinkovit način za zagotavljanje, da nevarni ali neskladni izdelki niso dani na trg Unije, bi bilo odkrivanje takih izdelkov pred sprostitvijo v prosti promet. Carinski organi imajo kot organi, pristojni za kontrolo izdelkov, ki vstopajo na carinsko območje Unije, popoln pregled nad trgovinskimi tokovi prek zunanjih meja in bi se zato od njih moralo zahtevati opravljanje ustreznih kontrol na podlagi ocene tveganja, da bi prispevali k varnejšemu trgu. Enotno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih se lahko doseže samo s sistematičnim sodelovanjem in izmenjavo informacij med organi za nadzor trga in carinskimi organi. Ti organi bi morali od organov za nadzor trga dovolj vnaprej prejeti vse potrebne informacije v zvezi z neskladnimi izdelki ali informacije o gospodarskih subjektih, glede katerih je bilo ugotovljeno večje tveganje neskladnosti. Carinski organi bi morali prav tako pravočasno obvestiti organe za nadzor trga o sprostitvi izdelkov v prosti promet in rezultatih kontrol, če so te informacije pomembne za izvrševanje harmonizacije zakonodaje Unije o izdelkih. Kadar Komisija izve za resno tveganje, ki ga predstavlja uvoženi izdelek, bi morala poleg tega o navedenih tveganjih obvestiti države članice, da se zagotovi usklajen in učinkovitejši nadzor skladnosti ter izvrševanja na prvih točkah vstopa v Unijo.

(38)  Učinkovit način za zagotavljanje, da nevarni ali neskladni izdelki niso dani na trg Unije, bi bilo odkrivanje takih izdelkov pred sprostitvijo v prosti promet. Carinski organi imajo kot organi, pristojni za kontrolo izdelkov, ki vstopajo na carinsko območje Unije, popoln pregled nad trgovinskimi tokovi prek zunanjih meja in bi se zato od njih moralo zahtevati opravljanje ustreznih kontrol na podlagi ocene tveganja, da bi prispevali k varnejšemu trgu, kar zagotavlja visoko raven zaščite javnih interesov. Enotno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih se lahko doseže samo s sistematičnim sodelovanjem in izmenjavo informacij med organi za nadzor trga in carinskimi organi. Ti organi bi morali od organov za nadzor trga dovolj vnaprej prejeti vse potrebne informacije v zvezi z neskladnimi izdelki ali informacije o gospodarskih subjektih, glede katerih je bilo ugotovljeno večje tveganje neskladnosti. Carinski organi bi morali prav tako pravočasno obvestiti organe za nadzor trga o sprostitvi izdelkov v prosti promet in rezultatih kontrol, če so te informacije pomembne za izvrševanje harmonizacije zakonodaje Unije o izdelkih. Kadar Komisija izve za resno tveganje, ki ga predstavlja uvoženi izdelek, bi morala poleg tega o navedenih tveganjih obvestiti države članice, da se zagotovi usklajen in učinkovitejši nadzor skladnosti ter izvrševanja na prvih točkah vstopa v Unijo.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Komisija bi morala spremljati delo carinskih organov in obravnavati vrzeli v njihovi uspešnosti, ki bi lahko oslabile enake konkurenčne pogoje za proizvajalce v Uniji, ki izpolnjujejo zahteve, v primerjavi s proizvajalci iz tretjih držav, ki izvažajo v Unijo. Obravnavati bi morala tudi prakso izvoznikov iz tretjih držav, da izbirajo vstopne točke v Unijo, na katerih so kontrole manj stroge ali manj sistematične.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Da bi carinske organe in organe za tržni nadzor podprli pri opravljanju nalog v zvezi s kontrolami izdelkov, ki vstopajo na carinsko območje Unije, bi bilo za izdelke, ki jih je pooblaščeni gospodarski subjekt prijavil za prosti promet v skladu s členom 38(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, treba odobriti ugodnejšo obravnavo do uvedbe postopka za izmenjavo informacij o statusu pooblaščenih gospodarskih subjektov in njihovi pretekli skladnosti v zvezi z varnostjo izdelkov. Tak pristop bi omogočil bolj ciljno usmerjeno kontrolo izdelkov, sproščenih v prosti promet, ki temelji na tveganju.

(39)  Da bi carinske organe in organe za tržni nadzor podprli pri opravljanju nalog v zvezi s kontrolami izdelkov, ki vstopajo na carinsko območje Unije, bi bilo za izdelke, ki jih je pooblaščeni gospodarski subjekt prijavil za prosti promet v skladu s členom 38(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, treba odobriti ugodnejšo obravnavo do uvedbe postopka za izmenjavo informacij o statusu pooblaščenih gospodarskih subjektov in njihovi pretekli skladnosti v zvezi s skladnostjo s harmonizacijsko zakonodajo Unije in varnostjo izdelkov. Tak pristop bi omogočil bolj ciljno usmerjeno kontrolo izdelkov, sproščenih v prosti promet, ki temelji na tveganju.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)  Med državami članicami in Komisijo bi morala potekati učinkovita, hitra in natančna izmenjava informacij. Uredba (ES) št. 765/2008 določa več orodij, kot sta informacijski in komunikacijski sistem za nadzor trga (ICSMS) in sistem Unije za hitro obveščanje o nevarnih neživilskih izdelkih (RAPEX), ki omogočajo usklajevanje med organi za nadzor trga v Uniji. Ta orodja, skupaj z vmesnikom za prenos podatkov iz sistema ICSMS v sistem RAPEX se vzdržujejo in nadalje razvijajo, da se izkoristi njihov polni potencial in povečata sodelovanje in izmenjava informacij med državami članicami in Komisijo.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  V zvezi s tem je treba vzdrževati in nadalje razvijati obstoječi informacijski in komunikacijski sistem za nadzor trga (ICSMS). Za namen zbiranja informacij o izvrševanju harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih bi bilo treba sistem ICSMS nadgraditi in ga prek javnega vmesnika narediti dostopnega Komisiji, enotnim povezovalnim uradom in organom za nadzor trga ter širši javnosti. Poleg tega bi bilo treba razviti elektronski vmesnik, ki omogoča učinkovito izmenjavo informacij med nacionalnimi carinskimi sistemi in organi za nadzor trga.

(41)  V zvezi s tem bi bilo treba za namen zbiranja informacij o izvrševanju harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih sistem ICSMS nadgraditi in ga prek javnega vmesnika narediti dostopnega Komisiji, enotnim povezovalnim uradom in organom za nadzor trga ter širši javnosti. Poleg tega bi bilo treba razviti elektronski vmesnik, ki omogoča učinkovito izmenjavo informacij med nacionalnimi carinskimi sistemi in organi za nadzor trga.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Komisija bi morala opraviti oceno te uredbe z vidika v njej zastavljenih ciljev. V skladu s točko 22 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje59 bi morala ocena, ki temelji na uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti, biti podlaga za oceno učinka glede možnosti za nadaljnje ukrepanje.

(42)  Komisija bi morala opraviti oceno te uredbe z vidika v njej zastavljenih ciljev, pri tem pa upoštevati tudi novi tehnološki, ekonomski, trgovinski in pravni razvoj, pri tem pa posebno pozornost nameniti internetu stvari in napravam, ki uporabljajo umetno inteligenco, ter inovativnim tržno zasnovanim rešitvam. V skladu s točko 22 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje59 bi morala ocena, ki temelji na uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti, biti podlaga za oceno učinka glede možnosti za nadaljnje ukrepanje, vključno z razširitvijo področja uporabe te uredbe na neharmonizirane izdelke.

__________________

__________________

59 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

59 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Neenotne kazni v Uniji so eden glavnih razlogov za neustrezen odvračilni učinek ter neenako varstvo. Pravila o določitvi kazni, vključno z denarnimi kaznimi, so v nacionalni pristojnosti in bi jih zato moralo določati nacionalno pravo. Vendar bi bilo treba določiti skupna merila in usmeritvena načela o ravni kazni, da se doseže enoten in učinkovit odvračilni učinek po vsej Uniji. Opredelitev sklopa meril za določitev učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih ravni kazni po vsej Uniji, zlasti v zvezi s preteklim vedenjem gospodarskim subjektov, njihovim sodelovanjem med preiskavo organov za nadzor trga in ravnjo škode, je bistvena za preprečevanje šibkih točk, ki bi lahko spodbujale izbiranje najugodnejše jurisdikcije.

(44)  Neenotne kazni v Uniji so eden glavnih razlogov za neustrezen odvračilni učinek ter neenako varstvo. Pravila o določitvi kazni, vključno z denarnimi kaznimi, so v nacionalni pristojnosti in bi jih zato moralo določati nacionalno pravo. Vendar bi bilo treba določiti skupna merila in usmeritvena načela o ravni kazni, da se doseže enoten in učinkovit odvračilni učinek po vsej Uniji. Opredelitev sklopa meril za določitev učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih ravni kazni po vsej Uniji, zlasti v zvezi s preteklim vedenjem gospodarskim subjektov, še posebej kadar so bile ugotovljene ponavljajoče se kršitve predpisov Unije v zvezi s skladnostjo izdelkov, njihovim sodelovanjem med preiskavo organov za nadzor trga in ravnjo in resnostjo škode, je bistvena za preprečevanje šibkih točk, ki bi lahko spodbujale izbiranje najugodnejše jurisdikcije.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44a)  Da se zagotovi učinkovit medsebojni strokovni pregled dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni organi za nadzor trga v skladu s to uredbo, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se pripravi načrt za medsebojni strokovni pregled, opredelijo merila glede sestave skupine, ki izvaja ta pregled, metodologije, uporabljene za pregled, časovnega razporeda, pogostosti in drugih nalog, povezanih z medsebojnim strokovnim pregledom. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije. To uredbo je zato treba razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. Namen te uredbe je zlasti zagotoviti polno spoštovanje varstva potrošnikov, svobodo gospodarske pobude, svobodo izražanja in obveščanja, lastninske pravice in pravice do varstva osebnih podatkov

(47)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije in prisotna v ustavnem izročilu držav članic. To uredbo je zato treba razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli, vključno s tistimi, povezanimi s svobodo izražanja ter svobodo in pluralnostjo medijev. Namen te uredbe je zlasti zagotoviti polno spoštovanje varstva potrošnikov, svobodo gospodarske pobude, svobodo izražanja in obveščanja, lastninske pravice in pravice do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Cilj te uredbe je izboljšati delovanje notranjega trga s krepitvijo tržnega nadzora izdelkov, da bi zagotovili, da bodo na trgu Unije na voljo le skladni izdelki, ki izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko raven zaščite javnih interesov, kot so zdravje in varnost na splošno, zdravje in varnost na delovnem mestu, varstvo potrošnikov, varstvo okolja in javna varnost.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila in postopke za zagotavljanje informacij o skladnosti v zvezi z nekaterimi izdelki, obravnavanimi v aktih Unije, ki usklajujejo pogoje za trženje teh izdelkov. Vzpostavlja okvir za sodelovanje z gospodarskimi subjekti v zvezi s takimi izdelki.

Uredba določa tudi pravila in postopke za zagotavljanje informacij o skladnosti v zvezi z nekaterimi izdelki, obravnavanimi v aktih Unije, ki usklajujejo pogoje za trženje teh izdelkov. Vzpostavlja okvir za sodelovanje z gospodarskimi subjekti v zvezi s takimi izdelki.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zagotavlja tudi okvir za nadzor trga takih izdelkov za zagotovitev, da ti izdelki izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja nasploh, varnost in zdravje pri delu, varstvo potrošnikov, varstvo okolja in varnost.

črtano

Obrazložitev

Boljša opredelitev ciljev te uredbe.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Členi 26, 27, 28, 29 in 30 te uredbe se uporabljajo za vse izdelke, ki jih zajema zakonodaja Unije, če druga zakonodaja Unije ne vsebuje posebnih določb v zvezi z organizacijo kontrol izdelkov, ki vstopajo na trg Unije.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, in ukrepe, ki jih ti sprejmejo za zagotovitev, da so izdelki skladni z veljavnimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja, varnosti ali drugega vidika zaščite javnega interesa;

(3)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, in ukrepe, ki jih ti sprejmejo za zagotovitev, da so izdelki skladni z veljavnimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja in varnosti v splošnem, zdravja in varnosti na delovnem mestu, varstva potrošnikov, javne varnosti ali drugega vidika zaščite javnega interesa;

Obrazložitev

Boljša opredelitev ciljev te uredbe.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika ali distributerja in vključuje:

(12)  „gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika ali distributerja in vsako drugo osebo, ki mora izpolnjevati obveznosti v zvezi z omogočanjem dostopnosti izdelkov na trgu v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije, in vključuje:

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „resno tveganje“ pomeni kakršno koli resno tveganje, vključno s takšnim, ki nima neposrednih učinkov, v zvezi s katerim je potrebno hitro ukrepanje organov za nadzor trga;

(15)  „resno tveganje“ pomeni kakršno koli resno tveganje, vključno s takšnim, ki nima neposrednih učinkov, v zvezi s katerim je potrebno hitro ukrepanje in nadaljnje spremljanje organov za nadzor trga;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oseba, odgovorna za informacije o skladnosti

Referenčna oseba

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izdelek se lahko da na voljo na trgu samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.  Izdelek se lahko da na voljo na trgu samo, če je zanj določena referenčna oseba s sedežem v Uniji.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  proizvajalec ima sedež v Uniji ali v zvezi z izdelkom velja vsaj ena od naslednjih točk:

črtano

(i)  ima uvoznika;

 

(ii)  obstaja fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec s pisnim pooblastilom imenoval za osebo, odgovorno za izvajanje nalog iz odstavka 3, in od nje zahteva izvajanje teh nalog v imenu proizvajalca;

 

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  identiteta in kontaktni podatki proizvajalca, uvoznika ali druge osebe, ki izpolnjuje zahteve iz točke (a), so javno dostopni v skladu z odstavkom 4 in navedeni ali jih je mogoče razbrati v skladu z odstavkom 5.

črtano

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za namene odstavka 1 referenčna oseba pomeni kar koli od naslednjega:

 

(a) proizvajalec s sedežem v Uniji;

 

(b) uvoznik, kadar proizvajalec nima sedeža v Uniji;

 

(c) pooblaščeni zastopnik, kadar proizvajalec nima sedeža v Uniji, uvoznika pa ni, ki ga proizvajalec s pisnim pooblastilom pooblasti za izvajanje nalog iz odstavka 3 v imenu proizvajalca;

 

Pooblastilo iz točke (c) morata podpisati tako proizvajalec kot imenovani pooblaščeni zastopnik.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V tem členu „oseba, odgovorna za informacije o skladnosti“ pomeni osebo, najsibo to proizvajalec, uvoznik ali druga oseba, ki izpolnjuje zahteve iz odstavka 1(a) v zvezi z izdelkom ali, če je takšnih oseb več, katero koli od njih.

črtano

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Oseba, odgovorna za informacije o skladnosti, izvaja naslednje naloge:

3.  Referenčna oseba v skladu z veljavno harmonizacijsko zakonodajo Unije brez poseganja v obveznosti in odgovornosti gospodarskih subjektov izvaja naslednje naloge:

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če harmonizacijska zakonodaja Unije, ki se uporablja za izdelek, zahteva izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo, hrani izjavo in tehnično dokumentacijo in jo da na voljo organom za nadzor trga za obdobje, kot ga zahteva navedena zakonodaja;

(a)  če harmonizacijska zakonodaja Unije, ki se uporablja za izdelek, zahteva izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo, preveri, da sta bili izjava EU o skladnosti in tehnična dokumentacija pripravljeni ter hrani izjavo o skladnosti in tehnično dokumentacijo in jo da na voljo organom za nadzor trga za obdobje, kot ga zahteva navedena zakonodaja;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  kadar meni ali utemeljeno domneva, da posamezni izdelek ni v skladu z veljavno harmonizacijsko zakonodajo, nemudoma obvesti proizvajalca in po potrebi druge gospodarske subjekte;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  na njihovo zahtevo sodeluje z organi za nadzor trga v zvezi s kakršnimi koli ukrepi za odpravo ali, če ta ni mogoča, zmanjševanje tveganj, ki jih povzroča izdelek.

(c)  sodeluje z organi za nadzor trga in sprejme takojšnje ukrepe, da bi odpravila ali popravila primer neskladnosti z zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije, ki se uporablja za zadevni izdelek, ali, če to ni mogoče, zmanjšala tveganja, ki jih povzroča ta izdelek;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  v skladu s točko 1a(c) obvesti ustrezne organe za nadzor trga o prenehanju pooblastila, v katerem je imenovana za gospodarski subjekt, odgovoren za skladnost.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Proizvajalci objavijo identiteto in kontaktne podatke osebe, odgovorne za informacije o skladnosti izdelka, na svojem spletišču ali, če nimajo spletišča, na kakršen koli drug način, ki širši javnosti omogoča enostaven in brezplačen dostop do teh informacij v Uniji.

črtano

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Identiteta in kontaktni podatki osebe, odgovorne za informacije o skladnosti izdelka, so navedeni na izdelku, njegovi embalaži, paketu ali priloženemu dokumentu ali jih je mogoče razbrati iz informacij, navedenih na njih.

5.  Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni podatki referenčne osebe za izdelek, vključno s poštnim naslovom, so navedeni na izdelku ali, kadar to zaradi velikosti ali fizičnih značilnosti izdelka ni mogoče, na njegovi embalaži, paketu ali priloženem dokumentu.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Gospodarski subjekti, ki ponujajo izdelek za spletno prodajo, v ponudbi za prodajo navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in kontaktne podatke referenčne osebe za izdelek. Spletne tržnice olajšajo prikaz zgoraj navedenih informacij za izdelke, ki se prodajajo prek njih.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za namene odstavka 1:

črtano

(a)  proizvajalci lahko imenujejo osebo v skladu z odstavkom 1(a)(ii), ne glede na to, ali imajo pravico ali dolžnost imenovati pooblaščenega zastopnika v skladu s harmonizacijsko zakonodajo Unije, ki se uporablja za izdelek;

 

(b)  kadar proizvajalec ima takšno pravico ali dolžnost v skladu s harmonizacijsko zakonodajo Unije, se imenovanje pooblaščenega zastopnika v skladu z navedeno zakonodajo lahko šteje za imenovanje za namene odstavka 1(a)(ii), če imenovanje izpolnjuje zahteve navedenega odstavka.

 

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar harmonizacijska zakonodaja Unije zahteva izjavo EU o skladnosti, proizvajalci izjavo javno objavijo na svojem spletišču ali, če nimajo spletišča, na kakršen koli drug način, ki širši javnosti omogoča enostaven in brezplačen dostop do izjave v Uniji.

Kadar harmonizacijska zakonodaja Unije zahteva izjavo EU o skladnosti, proizvajalci izjavo javno objavijo na svojem spletišču ali, če nimajo spletišča, na kakršen koli drug način, ki širši javnosti omogoča enostaven in brezplačen dostop do izjave v Uniji.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namene odstavka 1 tega člena se v zvezi z nalogami kontaktnih točk za proizvode uporablja člen 10 [Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta/ člen 9 Uredbe (EU) … Evropskega parlamenta in Sveta o načelu vzajemnega priznavanja].

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Države članice zagotovijo, da so kontaktne točke za proizvode prepoznavne in jim dajo dovolj pooblastil in ustreznih sredstev za ustrezno izvajanje svojih nalog. Kontaktne točke za proizvode storitve izvajajo v skladu z [Uredbo o enotnem digitalnem portalu].

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Komisija pripravi splošne informacije v zvezi z zahtevami glede izdelkov, določenimi v harmonizacijski zakonodaji Unije, ki jih kontaktne točke za proizvode posredujejo gospodarskim subjektom in objavijo v spletu na enoten, pregleden, dostopen in uporabniku prijazen način, da se poveča ozaveščenost o harmonizacijski zakonodaji Unije.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d. Komisija omogoči in zagotovi učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in kontaktnimi točkami za proizvode iz različnih držav članic.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Sporazum o partnerstvu za skladnost

 

1.  Organ za nadzor trga lahko z gospodarskim subjektom, ustanovljenim na njegovem ozemlju, sklene sporazum o partnerstvu, v skladu s katerim organ gospodarskemu subjektu zagotovi nasvete in smernice v zvezi s harmonizacijsko zakonodajo Unije, ki se uporablja za izdelke, za katere je gospodarski subjekt odgovoren.

 

Sporazum ne zajema izvajanja dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, ki so zaupane priglašenim organom v skladu s harmonizacijsko zakonodajo Unije.

 

2.  Če organ za nadzor trga sklene sporazum o partnerstvu v skladu z odstavkom 1, to dejstvo skupaj s podrobnostmi glede področja uporabe sporazuma, svojim imenom in naslovom ter imenom in naslovom gospodarskega subjekta vnese v sistem iz člena 34.

 

3.  Če organ za nadzor trga sklene sporazum o partnerstvu v skladu z odstavkom 1, ga drugi organi za nadzor trga obvestijo o vseh začasnih ukrepih, ki so jih sprejeli v zvezi z zadevnim gospodarskim subjektom, ter o vseh popravljalnih ukrepih, ki jih je ta gospodarski subjekt sprejel v zvezi z zagotavljanjem skladnosti z veljavno harmonizacijsko zakonodajo Unije.

 

4.  Organ za nadzor trga, ki sklene sporazum o partnerstvu v skladu z odstavkom 1, lahko gospodarskemu subjektu zaračuna pristojbine, ki odražajo razumne stroške, ki nastanejo organu pri izvajanju svojih nalog iz odstavkov 1 in 2.

 

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Memorandumi o soglasju z zainteresiranimi stranmi

Sodelovanje med organi za nadzor trga in gospodarskimi subjekti

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga lahko sklenejo memorandume o soglasju s podjetji ali organizacijami, ki zastopajo podjetja ali končne uporabnike, za izvajanje ali financiranje skupnih dejavnosti, katerih cilj je odkrivanje neskladnosti ali spodbujanje zagotavljanja skladnosti na določenih geografskih območjih ali pri določenih kategorijah izdelkov.

Organi za nadzor trga lahko sklenejo memorandume o soglasju z gospodarskimi subjekti ali organizacijami, ki zastopajo gospodarske subjekte, druge ustrezne organe ali končne uporabnike, za izvajanje ali financiranje skupnih dejavnosti, katerih cilj je ozaveščanje, dajanje nasvetov in smernic v zvezi harmonizacijsko zakonodajo Unije, spodbujanje prostovoljnih ukrepov, odkrivanje neskladnosti ali spodbujanje zagotavljanja skladnosti na določenih geografskih območjih ali pri določenih izdelkih, vključno z izdelki, ki se prodajajo prek spleta, ali kategorijah izdelkov, zlasti tistih, ki pogosto predstavljajo resno tveganje.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar se memorandum o soglasju sklene neposredno z gospodarskimi subjekti, to drugim gospodarskim subjektom, ki dajejo na voljo izdelke iz iste kategorije izdelkov, ne onemogoča, da zaprosijo za udeležbo v sklenjenem memorandumu o soglasju.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevni organ za nadzor trga memorandum o soglasju da na voljo širši javnosti in ga vnese v sistem iz člena 34.

Zadevni organ za nadzor trga memorandum o soglasju da na voljo širši javnosti, Komisiji in državam članicam in ga skupaj s podrobnostmi o področju uporabe memoranduma ter imeni in naslovi udeleženih strank vnese v sistem iz člena 34.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Mreža, vzpostavljena v skladu s členom 31, na zahtevo države članice pomaga pri pripravi in izvajanju memorandumov o soglasju.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Organ za nadzor trga in stranke iz odstavka 1, ki sklepajo memorandume o soglasju, zagotovijo, da ti memorandumi ne povzročajo nelojalne konkurence med gospodarskimi subjekti in da vsebujejo določbe, s katerimi se bodo zagotovile zaupnost, objektivnost, neodvisnost in nepristranskost strank, informacij in dejavnosti. Če katera od strank te določbe prekrši, memorandum o soglasju preneha veljati.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za vse izmenjave informacij med organi za nadzor trga in podjetji ali organizacijami iz odstavka 1, opravljene za namene priprave ali izvajanja memoranduma o soglasju, ki so ga sklenili v skladu z navedenim odstavkom, se šteje, da ne kršijo zahtev o varovanju poslovnih skrivnosti.

3.  Za vse izmenjave informacij med organi za nadzor trga in strankami iz odstavka 1, opravljene za namene priprave ali izvajanja memoranduma o soglasju, ki so ga sklenili v skladu z navedenim odstavkom, se šteje, da ne kršijo zahtev o varovanju poslovnih skrivnosti.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Potrošnike je treba prek spletnega portala obveščati o tem, kakšne so njihove pravice glede neskladnih izdelkov, ki so jih kupili, na primer o pravici do zamenjave z drugim izdelkom, pravici do odškodnine in pravici do pritožbe, ter jim zagotoviti kontakte, kjer lahko dobijo vse ustrezne informacije.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

črtano

Obveznosti organov za nadzor trga glede organizacije

 

1.  Organi za nadzor trga vzpostavijo ustrezne mehanizme za komunikacijo in usklajevanje z drugimi organi za nadzor trga.

 

2.  Organi za nadzor trga vzpostavijo naslednje postopke v povezavi z izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije, navedena v Prilogi:

 

(a)  postopke za ukrepanje v primeru pritožb ali na podlagi poročil o vprašanjih, povezanih s tveganji;

 

(b)  postopke za spremljanje kakršnih koli nesreč ali ogrožanja zdravja ali varnosti končnih uporabnikov, za katere se sumi, da so jih povzročili takšni izdelki;

 

(c)  postopke za potrditev, da so gospodarski subjekti sprejeli potrebne popravljalne ukrepe;

 

(d)  postopke za iskanje in zbiranje znanstvenega in strokovnega znanja o varnostnih vprašanjih.

 

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica imenuje enega ali več organov za nadzor trga na svojem ozemlju. Preko mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, s pomočjo informacijskega in komunikacijskega sistema iz člena 34 Komisiji in drugim državam članicam sporoči organe za nadzor trga, ki jih je imenovala, in področja, za katera je vsak od navedenih organov pristojen.

1.  Vsaka država članica imenuje enega ali več organov za nadzor trga na svojem ozemlju. S pomočjo informacijskega in komunikacijskega sistema iz člena 34 Komisiji in drugim državam članicam sporoči svoje organe za nadzor trga in področja, za katera je vsak od navedenih organov pristojen.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Enotni povezovalni urad države članice je odgovoren za usklajevanje dejavnosti izvrševanja in nadzora trga, ki jih izvajajo organi za nadzor trga, ki jih je imenovala ta država članica.

3.  Enotni povezovalni urad države članice je odgovoren za usklajevanje dejavnosti izvrševanja in nadzora trga, ki jih izvajajo organi za nadzor trga in drugi organi, zlasti s carinskimi organi, ki jih je imenovala ta država članica in so pristojni za nadzor nad izdelki, ki vstopajo na trg Unije.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da imajo njihovi organi za nadzor trga in enotni povezovalni urad zadostne vire, vključno z zadostnimi proračunskimi in drugimi viri, strokovnim znanjem, postopki in drugimi ureditvami, ki omogočajo ustrezno izvajanje njihovih nalog.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo njihovi organi za nadzor trga in enotni povezovalni urad zadostne vire, vključno z zadostnimi proračunskimi in drugimi viri, strokovnim znanjem, postopki in drugimi ureditvami, pa tudi dovolj razpoložljivega strokovnega osebja, ki omogočajo ustrezno izvajanje njihovih nalog.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar na njihovem ozemlju deluje več organov za nadzor trga, države članice zagotovijo, da so naloge vsakega takega organa jasno opredeljene in da ti organi tesno sodelujejo med seboj, da lahko svoje naloge opravljajo kar najbolj učinkovito.

5.  Kadar na njihovem ozemlju deluje več organov za nadzor trga, države članice zagotovijo, da so naloge vsakega takega organa jasno opredeljene in da se vzpostavijo ustrezni mehanizmi za usklajevanje in komunikacijo, da lahko ti organi tesno sodelujejo med seboj in svoje naloge opravljajo kar najbolj učinkovito.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sami sprejmejo ustrezne in sorazmerne začasne ukrepe in gospodarski subjekti sprejmejo ustrezne in sorazmerne popravljalne ukrepe za zagotovitev skladnosti z navedeno zakonodajo in to uredbo.

(b)  sami sprejmejo ustrezne in sorazmerne ukrepe in gospodarski subjekti sprejmejo ustrezne in sorazmerne popravljalne ukrepe za zagotovitev skladnosti z navedeno zakonodajo in to uredbo.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Organi za nadzor trga svoja pooblastila in svoje dolžnosti izvajajo neodvisno, nepristransko in brez predsodkov.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Organi za nadzor trga vzpostavijo ustrezne in učinkovite mehanizme za komunikacijo in sodelovanje z drugimi organi za nadzor trga in ostalimi ustreznimi organi v Uniji.

 

Organi za nadzor trga razvijejo tudi ustrezne in učinkovite mehanizme za komunikacijo in sodelovanje s carinskimi organi za odkrivanje in preučitev izdelkov, ki utegnejo biti ponarejeni, in odstranjevanje takih izdelkov s trga.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organi za nadzor trga kot del svojih dejavnosti iz odstavka 1 izvajajo kontrole s pristopom na podlagi tveganja, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje dejavnike:

2.  Organi za nadzor trga kot del svojih dejavnosti iz odstavka 1 izvajajo kontrole s pristopom na podlagi tveganja in dajejo prednost sredstvom in ukrepom za zagotavljanje učinkovitega nadzora trga, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje dejavnike:

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  znana tveganja, povezana z:

(a)  znana tveganja, ki utegnejo škodljivo vplivati na zdravje in varnost oseb na splošno, zdravje in varnost na delovnem mestu, varstvo potrošnikov, okolje in javno varnost in ki so povezana z:

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Metodologija in merila ocenjevanja tveganj so v vseh državah članicah usklajena, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse gospodarske subjekte.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organi za nadzor trga zagotovijo, da se izdelek umakne ali odpokliče s trga in da se prepove ali omeji dajanje izdelka na voljo na trgu, če je ob njegovi uporabi v skladu z njegovim predvidenim namenom ali v razmerah, ki jih je mogoče razumno predvideti, in ko je pravilno vgrajen in vzdrževan, izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

črtano

(a)  izdelek lahko ogrozi zdravje ali varnost končnih uporabnikov;

 

(b)  izdelek ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz harmonizacijske zakonodaje Unije.

 

Če se izdelki umaknejo, odpokličejo, prepovejo ali omejijo, organ za nadzor trga o tem ustrezno obvesti Komisijo prek mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, druge države članice in končne uporabnike.

 

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Organi za nadzor trga vzpostavijo naslednje postopke v povezavi z izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije, navedena v Prilogi:

 

(a) postopke za sledenje pritožbam ali poročilom o zadevah, povezanih z neskladnostjo in s tveganji, ki izhajajo iz izdelkov, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije;

 

(b) postopke za spremljanje in zbiranje informacij o nesrečah ali ogrožanju zdravja ali varnosti končnih uporabnikov, za katere se sumi, da so jih povzročili izdelki, in omogočanje dostopa javnosti do teh informacij s pomočjo centralizirane podatkovne zbirke za zbiranje informacij o nesrečah in poškodbah ali na druge načine;

 

(c) postopke za potrditev, da so gospodarski subjekti sprejeli potrebne popravljalne ukrepe;

 

(d) postopke za spremljanje znanstvenega in tehničnega znanja o varnostnih vprašanjih;

 

(e) postopke za sodelovanje s spletnimi platformami in tržnicami.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organi za nadzor trga svoje dejavnosti izvajajo z visoko stopnjo preglednosti in širši javnosti dajo na voljo vse informacije, za katere menijo, da jo zadevajo. Zagotovijo tudi, da se v sistem iz člena 34 vnesejo naslednje informacije:

4.  Organi za nadzor trga svoje dejavnosti izvajajo z visoko stopnjo preglednosti in širši javnosti dajo na voljo vse informacije, za katere menijo, da jo zadevajo, pri tem pa upoštevajo načelo zaupnosti, da bi zaščitili poklicne in poslovne tajnosti oziroma varovali osebne podatke.

 

Organi za nadzor trga zagotovijo tudi, da se v sistem iz člena 34 vnesejo naslednje informacije:

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  narava začasnih ukrepov, ki so jih sprejeli v zvezi z gospodarskimi subjekti, in narava popravljalnih ukrepov, ki so jih sprejeli gospodarski subjekti;

(c)  podrobnosti o začasnih ukrepih, ki so jih sprejeli v zvezi z gospodarskimi subjekti, zaveze, ki so jih dali gospodarski subjekti, in podrobnosti o popravljalnih ukrepih, ki so jih sprejeli gospodarski subjekti;

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organi za nadzor trga svoja pooblastila in svoje dolžnosti izvajajo neodvisno, nepristransko in brez predsodkov.

črtano

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Dejavnosti organov za nadzor trga, ki zadevajo izdelke, ki se prodajajo prek spleta

 

1. Države članice brez poseganja v člen 12 zagotovijo učinkovito organizacijo dejavnosti za nadzor trga v zvezi z izdelki, ki se prek spleta prodajajo končnim uporabnikom v Uniji.

 

2. Države članice v namene iz odstavka 1 ustrezno dodelijo sredstva in zagotovijo, da je v nacionalnih organih za nadzor trga na razpolago dovolj inšpektorjev, ki se ukvarjajo z izdelki, ki se prodajajo prek spleta („inšpektorji za splet“), ter so ustrezno usposobljeni in dobro seznanjeni s spletnim okoljem in preiskavami, da lahko odkrijejo neskladne izdelke, ki se ponujajo v spletu.

 

3. Države članice zagotovijo, da nacionalni organi za nadzor trga pri izvajanju dejavnosti upoštevajo izdelke, ki se prodajajo v spletu, na naslednji način:

 

(a) proaktivno, z nadzorom nad nekaterimi kategorijami izdelkov ali nekaterimi gospodarskimi subjekti na podlagi s tveganjem povezanih meril in prednostnih nalog, opredeljenih v nacionalni strategiji, ki je opisana v členu 13; ter

 

(b) retroaktivno, s spremljanjem informacij o morebitni neskladnosti izdelkov, ki se prodajajo v spletu, pri čemer se upoštevajo pritožbe potrošnikov ter informacije, ki jih posredujejo drugi organi, gospodarski subjekti in mediji, pa tudi drugi viri informacij.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12b

 

Spremljanje in ocenjevanje organov za nadzor trga

 

1. Države članice v rednih časovnih presledkih spremljajo svoje organe za nadzor trga, s čimer zagotovijo, da nenehno izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.

 

2. Če nacionalni organ za nadzor trga ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe ali svojih obveznosti, zadevna država članica sprejme ustrezne ukrepe oziroma poskrbi za njihovo sprejetje.

 

3. Za dejavnosti tržnega nadzora izdelkov, ki jih nacionalni organi za nadzor trga opravljajo v skladu s to uredbo, se izvaja medsebojni strokovni pregled, da se oceni, ali ti organi izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, in da se jim pomaga in zagotovi usmerjanje, da se okrepijo njihove dejavnosti in zagotovi enotno izvajanje te uredbe.

 

4. Medsebojni strokovni pregled zajema ocenjevanje postopkov, ki jih uporabljajo organi za nadzor trga, zlasti postopkov za preverjanje skladnosti izdelkov, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije, mehanizmov za komunikacijo in sodelovanje z drugimi organi za nadzor trga in drugimi ustreznimi organi, strokovne usposobljenosti osebja, pravilnosti pregledov in metodologije inšpekcij ter točnosti rezultatov. Pri medsebojnem strokovnem pregledu se oceni tudi, ali ima zadevni organ za nadzor trga dovolj sredstev za ustrezno izvajanje svojih dolžnosti, kakor zahteva člen 11(4).

 

5. Medsebojni strokovni pregled organa za nadzor trga opravita dva organa za nadzor trga iz drugih držav članic in Komisija, opravi pa se vsaj vsakih pet let.

 

6. Komisija lahko ob ustreznem upoštevanju ugotovitev mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, v skladu s členom 62a sprejme delegirane akte, s katerimi določi načrt za medsebojne strokovne preglede za obdobje najmanj petih let ter merila glede sestave skupine, ki izvaja medsebojni strokovni pregled, metodologije, uporabljene za pregled, časovnega razporeda, pogostosti in drugih nalog, povezanih s pregledom.

 

7. Izid medsebojnega strokovnega vrednotenja preuči mreža. Komisija pripravi povzetek in ga objavi.

 

8. Države članice poročajo Komisiji in mreži o tem, kako obravnavajo priporočila, vključena v rezultate ocenjevanja.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica najmanj vsaka 3 leta pripravi nacionalno strategijo za nadzor trga. Strategija spodbuja dosleden, celovit in skladen pristop k nadzoru trga in izvrševanju harmonizacijske zakonodaje Unije na ozemlju države članice ter zajema vse sektorje in člene v dobavni verigi izdelka, vključno z uvozom in digitalnimi dobavnimi verigami.

1.  Vsaka država članica najmanj vsaka 3 leta pripravi nacionalno strategijo za nadzor trga. Nacionalna strategija upošteva prednostne naloge, opredeljene v delovnem programu mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, ter spodbuja dosleden, celovit in skladen pristop k nadzoru trga in izvrševanju harmonizacijske zakonodaje Unije na ozemlju države članice, vključno s tržnim nadzorom nad izdelki, ki se prodajajo prek spleta, ter zajema vse sektorje in člene v dobavni verigi izdelka, vključno z uvozom in digitalnimi dobavnimi verigami.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalna strategija za nadzor trga mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

2.  Nacionalna strategija za nadzor trga mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  oceno pojavljanja neskladnih izdelkov, zlasti ob upoštevanju kontrol na podlagi tveganja iz členov 12(2) in 26(3) ter tržnih trendov, ki bi lahko vplivali na stopnje neskladnosti v posameznih kategorijah izdelkov;

(a)  oceno pojavljanja neskladnih izdelkov, zlasti ob upoštevanju kontrol na podlagi tveganja iz členov 12(2) in 26(3), izdelkov, za katere velja nujna odločba na podlagi člena 13 Direktive 2001/95/ES. ter tržnih trendov, ki bi lahko vplivali na stopnje neskladnosti v posameznih kategorijah izdelkov, vključno zlasti z grožnjami in tveganji, povezanimi z internetom stvari in napravami, ki uporabljajo umetno inteligenco;

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  področja, uvrščena med prednostne naloge v okviru dejavnosti nadzora nad izdelki, ki se prodajajo v spletu, pri čemer se upoštevajo proaktivni in retroaktivni ukrepi tržnega nadzora;

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  načrtovane izvršilne ukrepe za zmanjšanje pojavljanja neskladnosti na področjih, ki so bila ugotovljena kot prednostna, vključno z minimalnimi ravnmi kontrol, če je to ustrezno, za kategorije izdelkov, ki kažejo znatne ravni neskladnosti;

(c)  načrtovane posebne izvršilne ukrepe za zmanjšanje pojavljanja neskladnosti na področjih, ki so bila v točkah (b) in (ba) ugotovljena kot prednostna, vključno z minimalnimi ravnmi kontrol, če je to ustrezno, za kategorije izdelkov, ki kažejo znatne ravni neskladnosti;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice svoje nacionalne strategije za nadzor trga priglasijo prek sistema iz člena 34.

3.  Države članice svoje nacionalne strategije za nadzor trga priglasijo Komisiji in drugim državam članicam prek sistema iz člena 34. Države članice v celoti ali deloma objavijo informacije iz svojih nacionalnih strategij za nadzor trga v skladu s členom 16 te uredbe.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice svojim organom za nadzor trga podelijo pooblastila za nadzor trga, preiskovanje in izvrševanje, ki so potrebna za izvajanje te uredbe in izvajanje harmonizacijske zakonodaje Unije, navedene v Prilogi k tej uredbi.

1.  Države članice svojim organom za nadzor trga podelijo pooblastila za nadzor trga, vključno s nadzorom ponarejenih izdelkov in izdelkov, ki se prodajajo prek spleta, za preiskovanje in izvrševanje, ki so potrebna za izvajanje te uredbe in izvajanje harmonizacijske zakonodaje Unije, navedene v Prilogi k tej uredbi, ter jim zagotovijo potrebna sredstva v zvezi s tem.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Organi za nadzor trga izvajajo pooblastila iz tega člena sorazmerno, uspešno in učinkovito v skladu z načelom sorazmernosti, kolikor je to povezano z zadevo, namenom ukrepov in naravo ter splošno dejansko ali potencialno škodo v primeru neskladnosti, uspešno in učinkovito ter v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom, vključno z načeli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznimi postopkovnimi jamstvi ter pravili Unije o varstvu podatkov, predvsem Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice lahko ne glede na odstavek 1 sklenejo, da ne bodo prenesle vseh pooblastil na vse pristojne organe, če se lahko vsako od teh pooblastil učinkovito izvaja v skladu s členom 2.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri podeljevanju pooblastil iz odstavka 1, vključno s pooblastilom, ki se zahteva v odstavku 3, lahko države članice določijo, da se pooblastilo izvaja na enega od naslednjih načinov, kot je ustrezno:

2.  Države članice lahko določijo, da se pooblastilo izvaja na enega od naslednjih načinov, kot je ustrezno:

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ob pomoči drugih pristojnih organov;

(b)  kjer je to ustrezno, ob pomoči drugih pristojnih organov in v skladu z delitvijo oblasti ter institucionalno in upravno organizacijo zadevne države članice;

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  z vložitvijo zahtevka pri sodnih organih, pristojnih za izdajo potrebne odločbe za odobritev izvajanja tega pooblastila.

(c)  z vložitvijo zahtevka pri sodnih organih, pristojnih za izdajo potrebne odločbe za odobritev izvajanja tega pooblastila, vključno po potrebi s pritožbo, če zahtevku za izdajo odločbe ni bilo ugodeno.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastila, ki so organom za nadzor trga podeljena v skladu z odstavkom 1, vključujejo najmanj naslednja:

3.  Pooblastila, ki so organom za nadzor trga podeljena v skladu z odstavkom 1, vključujejo vsaj naslednja:

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pooblastilo za izvajanje sistemskih presoj v organizacijah gospodarskih subjektov, vključno s presojami vseh postopkov, ki so jih gospodarski subjekti vzpostavili za zagotavljanje skladnosti s to uredbo in veljavno harmonizacijsko zakonodajo Unije;

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pooblastilo za dostop do vseh relevantnih dokumentov, podatkov ali informacij v zvezi s primerom neskladnosti v kakršni koli obliki ali formatu in neodvisno od nosilca ali mesta, na katerem so shranjeni;

(c)  pooblastilo za dostop do vseh relevantnih dokumentov, tehničnih specifikacij, podatkov ali informacij v zvezi s primerom neskladnosti, vključno z dostopom do programske opreme in algoritmi za upravljanje z izdelkom, kolikor je potrebno za oceno skladnosti izdelka z veljavno harmonizacijsko zakonodajo Unije v kakršni koli obliki ali formatu in neodvisno od nosilca ali mesta, na katerem so shranjeni;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pooblastilo, da za namene ugotavljanja, ali je prišlo oziroma prihaja do neskladnosti, in ugotavljanja podrobnosti takšne neskladnosti od katerega koli javnega organa, telesa ali agencije v državi članici, v kateri organ za nadzor trga deluje, ali katere koli fizične ali pravne osebe zahtevajo, da zagotovi vse informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki ali formatu in neodvisno od nosilca ali mesta, na katerem so shranjeni, vključno zlasti z informacijami, podatki ali dokumenti, potrebnimi za opredelitev in spremljanje finančnih in podatkovnih tokov, ugotavljanje istovetnosti in kontaktnih podatkov oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, ter pridobitev informacij o bančnih računih in lastništvu spletišč;

(d)  pooblastilo, da za namene ugotavljanja, ali je prišlo oziroma prihaja do neskladnosti, in ugotavljanja podrobnosti takšne neskladnosti od katerega koli javnega organa, telesa ali agencije v državi članici, v kateri organ za nadzor trga deluje, ali katere koli fizične ali pravne osebe zahtevajo, da zagotovi zadevne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki ali formatu in neodvisno od nosilca ali mesta, na katerem so shranjeni, vključno zlasti z informacijami, podatki ali dokumenti, potrebnimi za opredelitev in spremljanje finančnih in podatkovnih tokov, ugotavljanje istovetnosti in kontaktnih podatkov oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, ter pridobitev informacij o bančnih računih in lastništvu spletišč, kadar se navedene informacije, podatki oziroma dokumenti nanašajo na zadevo, ki se preiskuje;

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka e – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  od katerega koli zastopnika ali člana osebja zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo pojasnilo o dejstvih, informacijah ali dokumentih, ki se nanašajo na predmet pregleda, in zabeležijo njegove odgovore;

(3)  od zastopnika gospodarskega subjekta ali ustreznega člana osebja gospodarskega subjekta zahtevajo pojasnilo ali navedbo dejstev, informacij ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet pregleda, in zabeležijo njegove odgovore;

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pooblastilo, da za namen odkrivanja neskladnosti in pridobivanja dokazov brezplačno vzamejo vzorce izdelkov;

(f)  pooblastilo, da za namen odkrivanja neskladnosti in pridobivanja dokazov brezplačno vzamejo vzorce izdelkov, kolikor je to sorazmerno glede na vrednost izdelka in resnost neskladnosti;

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  pooblastilo, da za namen odkrivanja neskladnosti in pridobivanja dokazov kupijo izdelke v smislu preizkusnega nakupa, tudi s skrivno identiteto;

(g)  pooblastilo za nakup izdelkov, tudi tistih v prodaji prek spleta, s poskusnimi nakupi, tudi s skrivno identiteto, da bi jih pregledali ter z obratnim inženiringom odkrili kršitve iz te uredbe in pridobili dokaze;

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  pooblastilo, da kadar ni drugega učinkovitega načina za preprečitev resnega tveganja sprejmejo začasne ukrepe, vključno zlasti s posebnimi začasnimi ukrepi, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da odstranijo, onemogočijo ali omejijo dostop do vsebine ali da začasno preprečijo ali omejijo dostopanje do spletišča, storitve ali računa, ali od registrov ali registratorjev domen zahtevajo, da za določeno obdobje blokirajo popolnoma določeno ime domene;

(h)  pooblastilo, da kadar ni drugega učinkovitega načina za preprečitev resnega tveganja sprejmejo ukrepe, kadar so upravičeni in sorazmerni, vključno zlasti z ukrepi, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da odstranijo, onemogočijo ali v celoti ali delno omejijo dostop do vsebine ali da začasno preprečijo ali omejijo dostopanje do spletišča, storitve ali računa, ali od registrov ali registratorjev domen zahtevajo, da za določeno obdobje blokirajo popolnoma določeno ime domene;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  pooblastilo, da skušajo od gospodarskega subjekta pridobiti zavezo o odpravi primera neskladnosti;

(j)  pooblastilo, da skušajo od gospodarskega subjekta, ki je odgovoren za neskladnost, pridobiti ali sprejeti zavezo o odpravi primera neskladnosti;

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  pooblastilo, da gospodarskemu subjektu naložijo kazni, vključno z globami in periodičnimi denarnimi kaznimi, za neskladnost ali nespoštovanje katere koli odločbe, odredbe, začasnega ukrepa ali drugega ukrepa organa za nadzor trga;

(l)  pooblastilo, da gospodarskemu subjektu naložijo kazni, vključno z globami in periodičnimi denarnimi kaznimi, za neskladnost ali nespoštovanje katere koli odločbe, odredbe ali ukrepa organa za nadzor trga;

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pooblastila iz točke (h) tega odstavka se izvajajo z zahtevkom, naslovljenim na sodišča, v skladu s točko (c) odstavka 2 tega člena.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organi za nadzor trga objavijo vse zaveze, pridobljene od gospodarskih subjektov, podrobnosti o vseh popravljalnih ukrepih, ki so jih sprejeli gospodarski subjekti na njihovem ozemlju, in podrobnosti o vseh začasnih ukrepih, ki jih je organ za nadzor trga sprejel na podlagi te uredbe.

4.  Kadar organi za nadzor trga menijo, da je to pomembno za splošno javnost, objavijo vse zaveze, pridobljene od gospodarskih subjektov, podrobnosti o vseh popravljalnih ukrepih, ki so jih sprejeli gospodarski subjekti na njihovem ozemlju, in podrobnosti o vseh ukrepih, ki jih je organ za nadzor trga sprejel na podlagi prvega pododstavka člena 12(4) te uredbe, s čimer se gospodarskim subjektom zagotovi možnost, da pred oddajo podajo pripombe glede informacij, ki se nanašajo nanje.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organi za nadzor trga svoja pooblastila izvajajo v skladu z načelom sorazmernosti.

črtano

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga izvajajo ustrezne preglede lastnosti izdelkov v zadostnem obsegu s preverjanji dokumentov ter, kjer je to primerno, s fizičnimi preverjanji in laboratorijskimi pregledi na podlagi reprezentativnega vzorca.

Organi za nadzor trga izvajajo ustrezne preglede lastnosti izdelkov v zadostnem obsegu in dovolj pogosto s preverjanji dokumentov ter, kjer je to primerno, zadostnimi fizičnimi preverjanji in laboratorijskimi pregledi na podlagi zadostnega števila reprezentativnih vzorcev.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri odločanju o tem, katera preverjanja bi bilo treba izvesti in v kakšnem obsegu, organi za nadzor trga upoštevajo zlasti uveljavljena načela za ocenjevanje tveganja in pritožbe.

Pri odločanju o tem, katera preverjanja bi bilo treba izvesti, za katere izdelke in v kakšnem obsegu, organi za nadzor trga upoštevajo zlasti uveljavljena načela za ocenjevanje tveganja, pritožbe in druge zadevne informacije.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar gospodarski subjekti predložijo poročila o preizkusih ali certifikate o skladnosti svojih izdelkov s harmonizacijsko zakonodajo Unije, ki jih je izdal akreditirani organ za ugotavljanje skladnosti, jih organi za nadzor trga ustrezno upoštevajo.

Kadar gospodarski subjekti predložijo poročila o preizkusih ali certifikate o skladnosti svojih izdelkov s harmonizacijsko zakonodajo Unije, ki jih je izdal organ za ugotavljanje skladnosti, akreditiran v skladu z Uredbo 765/2008, jih organi za nadzor trga ustrezno upoštevajo.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za namene odstavka 1 organi za nadzor trga v okviru ocene izdelka upoštevajo obseg, v katerem je proizvod v skladu z:

 

(a) vsemi zahtevami, določenimi v usklajevalni zakonodaji Unije ali v skladu z njo, ki se uporabljajo za proizvod in zadevajo morebitno tveganje, ki se preučuje;

 

(b) vsemi ustreznimi evropskimi standardi ali drugimi tehničnimi specifikacijami, sklicevanja na katere so objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

 

Skladnost z zahtevami iz točk (a) in (b) pomeni domnevo, da proizvod ustrezno ščiti javni interes, na katerega se navedene zahteve nanašajo. Vendar pa to organom za nadzor trga ne preprečuje ukrepanja na podlagi te uredbe, če obstajajo dokazi, da proizvod kljub takšni skladnosti predstavlja tveganje.

 

Možnost, da bi lahko zagotovili višjo raven varovanja zadevnih javnih interesov, ali razpoložljivost drugih proizvodov, ki zagotavljajo višjo raven varovanja, še ni zadosten razlog za domnevo, da proizvod predstavlja tveganje.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Komisija ob ustreznem upoštevanju ugotovitev mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, za nekatere izdelke ali kategorije izdelkov, pri katerih se nenehno ugotavljajo posebno tveganje ali resne kršitve veljavne harmonizacijske zakonodaje Unije, in da se zagotovijo visoka stopnja varstva zdravja in varnosti ali zaščite drugih javnih interesov, varovanih z javno zakonodajo, sprejme delegirane akte v skladu s členom 62a, ki določajo enotne pogoje za preverjanja, merila za določanje pogostosti preverjanj in števila vzorcev, ki se pregledajo v zvezi s temi izdelki ali kategorijami izdelkov na ravni Unije.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar organ za nadzor trga ene države članice sklene s trga umakniti izdelek, proizveden v drugi državi članici, o tem nemudoma obvesti zadevni gospodarski subjekt.

3.  Kadar organ za nadzor trga ene države članice sklene s trga umakniti izdelek, proizveden ali dan na trg v drugi državi članici, o tem nemudoma obvesti zadevni gospodarski subjekt.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga upoštevajo načelo zaupnosti, kadar je v skladu z nacionalno zakonodajo treba zaščititi poklicne in poslovne skrivnosti ali osebne podatke, ob upoštevanju zahteve, da se objavijo v največjem možnem obsegu za zaščito interesov končnih uporabnikov v Uniji.

Organi za nadzor trga zagotavljajo najstrožja jamstva glede zaupnosti ter poklicne in poslovne skrivnosti ter ščitijo osebne podatke v skladu z nacionalno zakonodajo, ob upoštevanju zahteve, da se objavijo v največjem možnem obsegu za zaščito interesov končnih uporabnikov v Uniji.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne ukrepe, vključno s tem, da se izdelek umakne ali odpokliče s trga in da se prepove ali omeji dajanje izdelka na voljo na trgu, če je ob njegovi uporabi v skladu z njegovim predvidenim namenom ali v razmerah, ki jih je mogoče razumno predvideti, in ko je pravilno vgrajen in vzdrževan, izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 

(a) izdelek lahko ogrozi zdravje ali varnost končnih uporabnikov;

 

(b) izdelek ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz harmonizacijske zakonodaje Unije;

 

(c) izdelek je ponaredek.

 

Za namene tega odstavka lahko organi za nadzor trga pozovejo gospodarski subjekt, da priskrbi informacije o tem, kateri drugi modeli izdelka imajo enake tehnične značilnosti kot zadevni izdelek, ki so pomembne za skladnost z veljavnimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a.  Brez poseganja v odstavek -1 organi za nadzor trga zahtevajo od zadevnega gospodarskega subjekta odpravo neskladnosti z upravnimi zahtevami, določenimi v veljavni harmonizacijski zakonodaji Unije, ki ne vodi v kršitev bistvenih zahtev, določenih v tej zakonodaji. Če pa se tako formalno neizpolnjevanje nadaljuje, zadevna država članica sprejme vse primerne ukrepe za omejevanje ali prepoved dajanja na trg izdelka ali pa zagotovi njegov odpoklic ali umik s trga.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pred sprejetjem ukrepa, odločbe ali odredbe iz odstavka 1 ima zadevni gospodarski subjekt možnost, da se v ustreznem roku, ki ni krajši od deset dni, izreče o zadevi, razen če mu te možnosti ni mogoče dati zaradi nujnosti ukrepa, odločbe ali odredbe glede na zdravstvene ali varnostne zahteve ali druge razloge, povezane z javnimi interesi, ki jih zajema zadevna harmonizacijska zakonodaja Unije.

Pred sprejetjem ukrepa, odločbe ali odredbe iz odstavka 1 ima zadevni gospodarski subjekt možnost, da se v ustreznem roku, ki ni krajši od deset delovnih dni, izreče o zadevi, razen če mu te možnosti ni mogoče dati zaradi nujnosti ukrepa, odločbe ali odredbe glede na zdravstvene ali varnostne zahteve ali druge razloge, povezane z javnimi interesi, ki jih zajema zadevna harmonizacijska zakonodaja Unije.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Brez poseganja v člen 18(1), če se izdelki umaknejo, odpokličejo, prepovejo ali omejijo, organ za nadzor trga prek sistema iz člena 34 o tem ustrezno obvesti Komisijo, druge države članice in končne uporabnike.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi za nadzor trga sprejmejo ukrepe za odpoklic ali umik izdelka, ki predstavlja resno tveganje, ali za prepoved njegovega dajanja na voljo na trgu. O takih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo v skladu s členom 19.

1.  Organi za nadzor trga nemudoma sprejmejo ukrepe za odpoklic ali umik izdelka, ki predstavlja resno tveganje za varnost ali zdravje ljudi ali druge javne interese, varovane z zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije v zvezi s temi izdelki, ali za prepoved dajanja takšnega izdelka na voljo na trgu. O takih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo v skladu s členom 19.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če je izdelek, ki predstavlja resno tveganje, dan na voljo na trgu, organi za nadzor trga Komisiji priglasijo vse prostovoljne ukrepe, ki jih je sprejel in sporočil gospodarski subjekt.

2.  Če je izdelek, ki predstavlja resno tveganje, dan na voljo na trgu, organi za nadzor trga Komisiji nemudoma priglasijo vse prostovoljne ukrepe, ki jih je sprejel in sporočil gospodarski subjekt.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija bo imenovala preizkuševalne zmogljivosti v Uniji za posamezne izdelke ali posamezno kategorijo ali skupino izdelkov ali za posamezna tveganja, povezana s kategorijo ali skupino izdelkov, ki so dani na voljo na trgu.

1.  Komisija lahko po posvetovanju z mrežo, vzpostavljeno v skladu s členom 31, imenuje preizkuševalne zmogljivosti v Uniji za posamezne izdelke ali posamezno kategorijo ali skupino izdelkov ali za posamezna tveganja, povezana s kategorijo ali skupino izdelkov, ki so dani na voljo na trgu, vključno s tistimi, za katere države članice nimajo zmogljivosti, da bi preizkušanja za te izdelke opravile na svojem ozemlju.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Preizkuševalne zmogljivosti v Uniji so namenjene zagotavljanju zadostnih zmogljivosti laboratorijev, zanesljivosti in skladnosti preizkušanja po vsej Uniji v okviru tržnega nadzora.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vzpostavitev preizkuševalnih zmogljivosti v Uniji ne vpliva na svobodo organov za nadzor trga, da izberejo preizkuševalne zmogljivosti za namene svojih dejavnosti nadzora trga.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Preizkuševalne zmogljivosti v Uniji v okviru svojih pristojnosti izvajajo vsaj naslednje naloge:

4.  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izvajanje preizkusov izdelkov v zvezi z dejavnostmi nadzora trga in preiskavami;

(a)  izvajanje preizkusov za posamezne izdelke ali posamezno kategorijo ali skupino izdelkov ali za posamezna tveganja, povezana s kategorijo ali skupino izdelkov, v zvezi z dejavnostmi nadzora trga in preiskavami, in sicer na zahtevo Komisije, mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, ali organov za nadzor trga;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prispevanje k reševanju sporov med organi držav članic za nadzor trga, gospodarskimi subjekti in organi za ugotavljanje skladnosti;

črtano

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Organi za nadzor trga v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) 765/2008 sprejme poročila o preizkusih, ki jih izdajo preizkuševalne zmogljivosti v Uniji.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, ki opredeljujejo postopke za imenovanje preizkuševalnih zmogljivosti v Uniji. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 63.

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, ki opredeljujejo postopke za imenovanje, delovanje in financiranje preizkuševalnih zmogljivosti v Uniji in ki uvajajo ustrezen pritožbeni postopek v zvezi z njihovimi nalogami v skladu z odstavkom 4.. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 63.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organi za nadzor trga lahko gospodarskemu subjektu zaračunajo upravne pristojbine za primere neskladnosti, ki so jih ugotovili pri tem gospodarskem subjektu, kar organom omogoči povračilo stroškov svojih dejavnosti v zvezi s temi primeri neskladnosti. Navedeni stroški lahko vključujejo stroške izvedbe preizkusov za namene ocene tveganja, stroške sprejetja ukrepov v skladu s členom 30(1) in (2) ter stroške njihovih dejavnosti v zvezi z izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni, in v zvezi s katerimi je treba sprejeti popravljalne ukrepe pred njihovo sprostitvijo v prosti promet.

2.  Organi za nadzor trga lahko gospodarskemu subjektu zaračunajo upravne pristojbine za primere neskladnosti, ki so jih ugotovili pri tem gospodarskem subjektu, kar organom omogoči povračilo vseh stroškov svojih dejavnosti v zvezi s temi primeri neskladnosti. Če organ za nadzor trga meni, da je to nesorazmerno, lahko odloči, da gospodarski subjekt stroške krije le delno. Navedeni stroški so sorazmerni glede na neskladnost in lahko vključujejo stroške izvedbe preizkusov za namene ocene tveganja, stroške sprejetja ukrepov v skladu s členom 30(1) in (2) ter stroške njihovih dejavnosti v zvezi z izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni, in v zvezi s katerimi je treba sprejeti popravljalne ukrepe pred njihovo sprostitvijo v prosti promet.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da se upravne pristojbine iz odstavka 2, ki jih zaračunajo organi za nadzor trga, porabijo za financiranje nadaljnjih dejavnosti teh organov glede nadzora trga.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Zagotovita se učinkovito sodelovanje in izmenjava informacij med organi za nadzor trga znotraj držav članic in Unijo ter med organi za nadzor trga in Komisijo.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na zahtevo organa prosilca zaprošeni organ zagotovi vse informacije, za katere zaprošeni organ meni, da so pomembne za ugotavljanje skladnosti izdelka in zagotovitev, da se neskladnost lahko odpravi.

1.  Na utemeljeno zahtevo organa prosilca zaprošeni organ organu prosilcu brez odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh zagotovi vse informacije, za katere zaprošeni organ meni, da so pomembne za ugotavljanje skladnosti izdelka in zagotovitev, da se neskladnost lahko odpravi.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaprošeni organ opravi ustrezne preiskave ali sprejme kakršne koli druge ustrezne ukrepe za zbiranje potrebnih informacij. Po potrebi te preiskave opravi s pomočjo drugih organov za nadzor trga.

2.  Zaprošeni organ opravi ustrezne preiskave ali sprejme kakršne koli druge ustrezne ukrepe za zbiranje potrebnih informacij. Po potrebi te preiskave opravi s pomočjo drugih organov za nadzor trga. Zaprošeni organ obvešča organ prosilec o ukrepih, sprejetih v zvezi z njegovo zahtevo.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Zaprošeni organ pri posredovanju informacij organu prosilcu v skladu z odstavkom 1 upošteva načelo zaupnosti, da bi ohranil poklicne in poslovne tajnosti ali zaščitil osebne podatke v skladu z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zaprošeni organ na zahtevo iz odstavka 1 odgovori v skladu s postopkom in v roku, ki ju določi Komisija v skladu z odstavkom 5.

črtano

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi roke, standardne obrazce in druge podrobnosti postopka, ki se uporablja za pošiljanje zahtevkov za informacije iz odstavka 1 in odgovarjanje nanje. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 63.

črtano

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na zahtevo organa prosilca zaprošeni organ brez odlašanja v okviru pooblastil, ki so mu podeljena v skladu s to uredbo, sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe za odpravo primera neskladnosti.

1.  V primeru, ko so za odpravo neskladnosti v zvezi z izdelkom potrebni ukrepi znotraj pristojnosti druge države članice, lahko organ prosilec poda utemeljeno zahtevo za izvršilne ukrepe zaprošenemu organu v tisti državi članici. V tem primeru zaprošeni organ brez odlašanja v okviru pooblastil, ki so mu podeljena v skladu s to uredbo, sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe za odpravo primera neskladnosti, tako da izvaja pooblastila iz člena 14 in morebitna druga pooblastila, ki jih ima na podlagi nacionalnega prava, vključno z naložitvijo kazni.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaprošeni organ redno in brez nepotrebnega odlašanja obvešča organ prosilec in se posvetuje z njim o ukrepih iz odstavka 2, ki so bili sprejeti ali se načrtujejo.

Zaprošeni organ obvešča organ prosilec o ukrepih iz odstavka 2, ki so bili sprejeti ali se načrtujejo. Zaprošeni organ se lahko posvetuje z organom prosilcem o teh ukrepih, če se mu zdi potrebno.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaprošeni organ brez odlašanja organ prosilec, organe za nadzor trga drugih držav članic in Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejel, in o njihovih učinkih na zadevno neskladnost. To obvestilo pošlje prek sistema iz člena 34 in vanj vključi najmanj naslednje informacije:

Zaprošeni organ obvesti organ prosilec, organe za nadzor trga drugih držav članic in Komisijo o ukrepih, ki jih je sprejel, in o njihovih učinkih na zadevno neskladnost. To obvestilo se pošlje prek sistema iz člena 34.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ali so bili uvedeni začasni ukrepi;

črtano

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ali je neskladnost odpravljena;

črtano

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ali so bile naložene kazni in če, kakšne;

črtano

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ali so bili izvedeni drugi ukrepi, ki jih je sprejel zaprošeni organ ali gospodarski subjekt.

črtano

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zaprošeni organ na zahtevo iz odstavka 1 odgovori v skladu s postopkom in v roku, ki ju določi Komisija v skladu z odstavkom 5.

črtano

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi roke, standardne obrazce in druge podrobnosti postopkov, ki se uporabljajo za pošiljanje zahtevkov za izvršilne ukrepe iz odstavka 1 in odgovarjanje nanje. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 63.

črtano

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri zahtevkih za medsebojno pomoč na podlagi člena 22 ali 23 organ prosilec zagotovi zadostne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošeni organ zahtevek izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti samo v državi članici organa prosilca.

1.  Pri zahtevkih za medsebojno pomoč na podlagi člena 22 ali 23 organ prosilec zagotovi vse razpoložljive informacije, na podlagi katerih lahko zaprošeni organ zahtevek izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti samo v državi članici organa prosilca.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ prosilec zahtevke za medsebojno pomoč na podlagi člena 22 ali 23 pošlje enotnemu povezovalnemu uradu države članice zaprošenega organa in v vednost enotnemu povezovalnemu uradu države članice organa prosilca. Enotni povezovalni urad države članice zaprošenega organa zahtevke brez nepotrebnega odlašanja posreduje ustreznemu pristojnemu organu.

2.  Organ prosilec zahtevke za medsebojno pomoč na podlagi člena 22 ali 23 pošlje v vednost enotnim povezovalnim uradom držav članic tako organa prosilca kot zaprošenega organa.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izdelke, za katere se na podlagi odločbe organa za nadzor trga v eni državi članici šteje, da so neskladni, organi za nadzor trga v drugi državi članici prav tako obravnavajo kot neskladne, razen če lahko gospodarski subjekti dokažejo nasprotno.

3.  Brez poseganja v zaščitni postopek Unije v skladu z veljavno harmonizacijsko zakonodajo Unije izdelke, za katere se na podlagi odločbe organa za nadzor trga v eni državi članici šteje, da so neskladni, organi za nadzor trga v drugi državi članici prav tako obravnavajo kot neskladne, razen če ima zadevni organ za nadzor trga v drugi državi članici jasne dokaze o nasprotnem, ki jih je pridobil v lastni preiskavi ali mu jih je priskrbel gospodarski subjekt. Mreža, ustanovljena v skladu s členom 31, nemudoma razpravlja o različnih interpretacijah različnih držav članic v zvezi z istim izdelkom.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar carinski organi na prvi točki vstopa utemeljeno domnevajo, da izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije in so bodisi v začasni hrambi bodisi v carinskem postopku, ki ni postopek sprostitve v prosti promet, predstavljajo tveganje, vse zadevne informacije posredujejo pristojnemu namembnemu carinskemu organu.

Kadar carinski organi na prvi točki vstopa utemeljeno domnevajo, da izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije in so bodisi v začasni hrambi bodisi v carinskem postopku, ki ni postopek sprostitve v prosti promet, niso skladni z veljavno zakonodajo Unije ali predstavljajo tveganje, vse zadevne informacije posredujejo pristojnemu namembnemu carinskemu organu.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Kadar carinski organi ene države članice utemeljeno domnevajo, da izdelki, ki morda niso skladni, vstopajo na trg Unije v drugi državi članici, vse zadevne informacije nemudoma posredujejo pristojnemu carinskemu organu te druge države članice.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vsako leto do 31. marca Komisiji predložijo statistične podatke o kontrolah, ki so jih v prejšnjem koledarskem letu opravili organi, imenovani na podlagi odstavka 1, v zvezi z izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije, vključno s podatki o:

Države članice vsako leto do 31. marca Komisiji predložijo podrobne statistične podatke o kontrolah, ki so jih v prejšnjem koledarskem letu opravili organi, imenovani na podlagi odstavka 1, v zvezi z izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije, vključno s podatki o:

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  številu kontrol takšnih izdelkov, vključno s posredovanji v zvezi z varnostjo in skladnostjo izdelkov;

(a)  številu in vrstah kontrol takšnih izdelkov, vključno s posredovanji v zvezi z varnostjo in skladnostjo izdelkov;

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  značilnostih vseh izdelkov, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni.

(d)  vrstah in značilnostih vseh izdelkov, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija vsako leto do 30. junija pripravi poročilo, ki vsebuje informacije, ki so ji jih države članice predložile za preteklo koledarsko leto. To poročilo se objavi v sistemu iz člena 34.

Komisija vsako leto do 30. junija pripravi poročilo, ki vsebuje informacije, ki so ji jih države članice predložile za preteklo koledarsko leto, vključno z analizo o carinskih operacijah in izvršilnimi postopki, ki se uporabljajo v državah članicah . To poročilo se objavi v sistemu iz člena 34.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če Komisija izve za resno tveganje, ki ga v državi članici povzročijo izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije in so uvoženi iz tretje države, zadevni državi članici priporoči, naj sprejme ustrezne ukrepe za nadzor trga.

8.  Če Komisija izve za resno tveganje, ki ga v državi članici povzročijo izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije in so uvoženi iz tretje države, od zadevne države članice zahteva, naj sprejme ustrezne ukrepe za nadzor trga.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Da bi Komisija zagotovila dosledno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije, okrepila nadzor nad izdelki, ki vstopajo na trg Unije in zagotovila učinkovito in enotno raven tega nadzora, ob upoštevanju ugotovitev mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, sprejme delegirane akte v skladu s členom 62a, s katerimi določi skupne cilje, referenčna merila in tehnike za nadzor na podlagi skupne analize tveganj na ravni Unije.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  identiteta in kontaktni podatki osebe, odgovorne za informacije o skladnosti v zvezi z izdelkom, niso označeni ali jih ni mogoče razbrati v skladu s členom 4(5);

(d)  ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana trgovska znamka in kontaktni podatki, vključno s poštnim naslovom, ter kontaktni podatki referenčne osebe v zvezi z izdelkom, niso označeni ali jih ni mogoče razbrati v skladu s členom 4(5);

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  izdelek je ponarejen in se zanj uporabi postopek v skladu z Uredbo (EU) 608/2013;

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  zaradi katerega koli drugega razloga obstaja utemeljena domneva, da v trenutku, ko bo dan na trg, izdelek ne bo skladen z zahtevami iz zadevne harmonizacijske zakonodaje Unije ali bo povzročal resno tveganje.

(e)  zaradi katerega koli drugega razloga, če je ta utemeljen, za domnevo, da v trenutku, ko je izdelek dan na trg, ni skladen z zahtevami iz zadevne harmonizacijske zakonodaje Unije ali povzroča resno tveganje.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar organi za nadzor trga upravičeno domnevajo, da izdelek ne bo skladen z zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije ali da bo predstavljal resno tveganje, od organov, imenovanih na podlagi člena 26(1), zahtevajo, naj zadržijo postopek za sprostitev izdelka v prosti promet.

3.  Kadar imajo organi za nadzor trga utemeljen razlog za domnevo, da izdelek ne bo skladen z zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije ali da bo predstavljal resno tveganje, od organov, imenovanih na podlagi člena 26(1), zahtevajo, naj zadržijo postopek za sprostitev izdelka v prosti promet.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organi za nadzor trga in carinski organi si izmenjujejo informacije o statusu pooblaščenih gospodarskih subjektov in njihovi pretekli skladnosti v zvezi z varnostjo izdelkov.

3.  Organi za nadzor trga in carinski organi si izmenjujejo informacije o statusu pooblaščenih gospodarskih subjektov in njihovi pretekli skladnosti v zvezi z harmonizacijsko zakonodajo Unije in varnostjo izdelkov. Izmenjane informacije je treba po potrebi sporočiti tudi Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF).

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar je med kontrolami, opisanimi v drugem pododstavku odstavka 2, ugotovljena kakršna koli neskladnost, organi za nadzor trga začasno prekinejo ugodnejšo obravnavo iz odstavka 1 in prvega pododstavka odstavka 2 ter podrobnosti o neskladnosti vnesejo v sistem iz člena 34.

4.  Kadar je med kontrolami, opisanimi v drugem pododstavku odstavka 2, ugotovljena kakršna koli neskladnost, organi za nadzor trga začasno prekinejo ugodnejšo obravnavo iz odstavka 1 in prvega pododstavka odstavka 2. Ustrezne carinske organe obvestijo o ugotovljeni neskladnosti ter podrobnosti o njej vnesejo v sistem iz člena 34.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Mreža služi kot platforma za strukturirano sodelovanje med organi držav članic in Komisijo ter usklajuje prakse nadzora trga v Uniji, s čimer se poveča učinkovitost dejavnosti nadzora trga.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mrežo sestavljajo odbor Unije za skladnost izdelkov (v nadaljnjem besedilu: odbor EUPC), skupine za upravno usklajevanje in sekretariat.

1.  Mrežo sestavljajo po en predstavnik vsakega enotnega povezovalnega urada iz člena 11, dva predstavnika Komisije in njihovi namestniki, skupine za upravno usklajevanje in sekretariat.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odbor EUPC sestavljajo po en predstavnik vsakega enotnega povezovalnega urada iz člena 11 in dva predstavnika Komisije ter njihovi namestniki.

črtano

Obrazložitev

Struktura mreže Unije za skladnost izdelkov je bila reorganizirana, da bi zagotovili bolj dinamično interakcijo med različnimi akterji mreže. Za okrepitev sodelovanja med organi za nadzor trga in Komisijo se za mrežo in Komisijo predvidijo nove skupne naloge in pooblastila.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija ustanovi posamične ali mešane skupine za upravno usklajevanje za vsak instrument harmonizacijske zakonodaje Unije, navedene v Prilogi k tej uredbi. Vsako skupino za upravno usklajevanje sestavljajo predstavniki pristojnih nacionalnih organov za nadzor trga in, če je ustrezno, predstavniki enotnih povezovalnih uradov ter predstavniki zadevnih poslovnih združenj in zvez potrošnikov.

3.  Komisija ustanovi posamične ali mešane skupine za upravno usklajevanje za vsak instrument harmonizacijske zakonodaje Unije, navedene v Prilogi k tej uredbi. Vsako skupino za upravno usklajevanje sestavljajo predstavniki pristojnih nacionalnih organov za nadzor trga in, če je ustrezno, predstavniki enotnih povezovalnih uradov ter predstavniki zadevnih poslovnih združenj in zvez potrošnikov. Komisija organizira sestanke skupin za upravno usklajevanje in se jih udeležuje kot opazovalka.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Skupine za upravno usklajevanje so na sestankih mreže zastopane na podlagi posebnega znanja in izkušenj, ki so potrebni glede na zadevno področje.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Sekretariat sestavlja osebje Komisije.

4.  Sekretariat sestavlja osebje Komisije. Organizira sestanke mreže ter ji zagotavlja tehnično in logistično podporo.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija se lahko udeleži sestankov skupin za upravno usklajevanje.

črtano

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Mreža se sestaja redno in po potrebi na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije ali države članice.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Mreža lahko za obravnavo specifičnih vprašanj in nalog ustanovi stalne ali začasne podskupine.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c.  Mreža si po najboljših močeh prizadeva, da odločitve sprejema s soglasjem. Če soglasja ni mogoče doseči, mreža svoje stališče sprejme z navadno večino svojih članov.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5d.  Mreža lahko povabi strokovnjake in druge tretje osebe, vključno z organizacijami, ki zastopajo interese industrije, malih in srednjih podjetij, potrošnikov, laboratorijev in organov za ugotavljanje skladnosti na ravni Unije, da se sestankov udeležijo kot opazovalci ali da pripravijo pisne prispevke.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5e.  Sestanek mreže in sestanki skupine za upravno usklajevanje potekajo pregledno.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Mreža izvaja naslednje naloge:

 

(a) sprejme svoj dveletni delovni program, v katerem so med drugim opredeljeni prednostne naloge za skupne ukrepe za nadzor trga, vključno s skupnimi ukrepi v zvezi z nadzorom spletnega trga, in prednostna področja ali prednostne kategorije izdelkov;

 

(b) sprejme svoj poslovnik in poslovnike, ki urejajo delovanje skupin za upravno usklajevanje;

 

(c) redno pregleduje splošno metodologijo za oceno tveganja, o njej razpravlja in zagotavlja njeno enotno uporabo;

 

(d) pripravi sektorske smernice za preverjanja značilnosti izdelkov, za katere velja ta uredba;

 

(e) razpravlja o enotnih pogojih za preverjanja, merila za določitev pogostosti preverjanj ali števila vzorcev, ki jih je treba pregledati v zvezi z nekaterimi izdelki, kot je določeno v členu 15(1), v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v odstavku –1(a), pa tudi skupne cilje, referenčna merila in tehnike nadzor v zvezi z nadzorom izdelkov, ki vstopajo na trg Unije v skladu s členom 26(8a);

 

(f) omogoča izmenjavo informacij o neskladnih izdelkih, najnovejšem znanstvenem razvoju in novih tehnologijah, novih tveganjih in drugih vidikih, ki so pomembni za dejavnosti nadzora ter o izvajanju strategij in dejavnosti za nadzor trga;

 

(g) usklajuje in spremlja skupine za upravno usklajevanje in njihove dejavnosti;

 

(h) na zahtevo države članice pomaga pri pripravi in izvajanju memorandumov o soglasju iz člena 8;

 

(i) omogoča učinkovito delovanje sistema medsebojnega strokovnega pregleda med organi za nadzor trga in Komisijo v skladu s členom 12b ter proučuje in spremlja rezultate teh ocen;

 

(j) analizira spore med organi za nadzor trga pri uporabi te uredbe, preuči vsa druga vprašanja v zvezi s tem ter sprejme smernice, priporočila in primere najboljše prakse za spodbujanje dosledne uporabe in enotne razlage te uredbe, vključno z določitvijo skupne metodologije za opredelitev in določitev kazni;

 

(k) razpravlja o tem, kako zagotoviti ustrezne načine financiranja in izterjave stroškov nadzora trga v Uniji, ter predlaga financiranje dejavnosti iz člena 36;

 

(l) spodbudi in olajša sodelovanje z drugimi ustreznimi mrežami in skupinami, zlasti opazovalno skupino EU za blokovne verige in forumom, da bi preučili možnosti uporabe novih tehnologij, zlasti blokovnih verig, za namene nadzora trga in sledljivosti izdelkov;

 

(m) zagotavlja nasvete in pomoč Komisiji pri vprašanjih v zvezi z nadaljnjim razvojem sistemov RAPEX in ICSMS.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sprejme delovni program mreže in spremlja njegovo izvajanje na podlagi predloga sekretariata;

(a)  spremlja izvajanje delovnega programa mreže in mrežo obvešča o rezultatih tega spremljanja;

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  organizira sodelovanje ter učinkovito izmenjavo informacij in dobrih praks med organi za nadzor trga;

(f)  organizira sodelovanje ter učinkovito izmenjavo informacij in primerov dobre prakse med organi za nadzor trga ter carinskimi organi;

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  spodbuja organizacijo skupnih projektov na področju nadzora trga in preizkušanja, vključno s skupnimi projekti v zvezi z izdelki, ki se prodajajo prek spleta;

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  spodbuja organizacijo skupnih programov usposabljanja ter izmenjavo osebja med organi za nadzor trga in, po potrebi, z organi za nadzor trga tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami;

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  organizira medsebojne strokovne preglede in skupne programe usposabljanja ter spodbuja izmenjavo osebja med organi za nadzor trga in, kjer je to ustrezno, z organi za nadzor trga tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami;

črtano

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  na lastno pobudo ali na zahtevo odbora EUPC preuči vsa vprašanja v zvezi z uporabo te uredbe ter izdaja smernice, priporočila in dobre prakse za spodbujanje dosledne uporabe te uredbe, vključno z določitvijo standardov za najnižje kazni.

črtano

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ma)  spodbuja sodelovanje med organi za nadzor trga, carinskimi organi in, po potrebi, z organi za nadzor trga tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami pri preiskavah v zvezi s skladnostjo izdelkov, ki se končnim uporabnikom v Uniji prodajajo prek spleta.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odbor EUPC izvaja naslednje naloge:

črtano

(a)  opredeli prednostna področja skupnih ukrepov za nadzor trga;

 

(b)  usklajuje in spremlja skupine za upravno usklajevanje in njihove dejavnosti;

 

(c)  pomaga pri pripravi in izvajanju memorandumov o soglasju iz člena 8;

 

(d)  sprejme svoj poslovnik in poslovnike, ki urejajo delovanje skupin za upravno usklajevanje.

 

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija razvije in vzdržuje informacijski in komunikacijski sistem za strukturirano zbiranje in hranjenje informacij o vprašanjih v zvezi z izvrševanjem harmonizacijske zakonodaje Unije. Do tega sistema lahko dostopajo Komisija, enotni povezovalni uradi in organi, imenovani na podlagi člena 26(1).

1.  Komisija razvije in vzdržuje informacijski in komunikacijski sistem za strukturirano zbiranje, obdelavo in hranjenje informacij o vprašanjih v zvezi z izvrševanjem harmonizacijske zakonodaje Unije s ciljem, da se ti podatki izmenjujejo med državami članicami in da se Komisiji omogoči spremljanje dejavnosti nadzora trga.

 

Ta sistem ima javni vmesnik s ključnimi informacijami v vseh jezikih Unije in obvešča končne uporabnike o dejavnostih nadzora trga in njihovih rezultatih.

 

Do tega sistema lahko dostopajo Komisija, enotni povezovalni uradi, organi za nadzor trga in organi, imenovani na podlagi člena 26(1).

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  nacionalno strategijo za nadzor trga, ki jo je v skladu s členom 13 sprejela njihova država članica.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vse sporazume o partnerstvu, ki so jih sklenili v skladu s členom 7;

črtano

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Informacijski sistem omogoča prenos datotek med organi za nadzor trga in je prednostni instrument za zahtevke za informacije iz člena 22.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko zaupne informacije v zvezi z nadzorom trga izmenjuje z drugimi regulativnimi organi tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami, če je s temi organi ali organizacijami sklenila dogovore o zaupnosti, ki temeljijo na vzajemnosti.

1.  Komisija lahko za povečanje učinkovitosti nadzora trga v Uniji zaupne informacije v zvezi z nadzorom trga izmenjuje z drugimi regulativnimi organi tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami, če je s temi organi ali organizacijami sklenila dogovore o zaupnosti, ki temeljijo na vzajemnosti.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija zagotovi, da so vse izmenjave informacij iz odstavka 1 v skladu z veljavno zakonodajo Unije.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Dovoljenje v skladu z odstavkom 3 se lahko podeli samo tretjim državam po opravljeni presoji v Uniji, ki zagotovi, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

5.  Dovoljenje v skladu z odstavkom 3 se lahko podeli samo tretjim državam po opravljenih presojah v ustrezni tretji državi in Uniji, ki zagotovijo, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  tretja država ima učinkovit sistem verifikacije skladnosti izdelkov, izvoženih v Unijo;

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Komisija umakne dovoljenje, podeljeno na podlagi odstavka 3, če se v znatnem številu primerov izkaže, da izdelki, ki vstopajo na trg Unije, niso skladni s harmonizacijsko zakonodajo Unije.

9.  Komisija redno spremlja pravilno delovanje dovoljenja in umakne dovoljenje, podeljeno na podlagi odstavka 3, če se v znatnem številu primerov izkaže, da izdelki, ki vstopajo na trg Unije, niso skladni s harmonizacijsko zakonodajo Unije. Komisija nemudoma obvesti države članice in zadevno tretjo državo.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporaba Uredbe (ES) št. 765/2008 in spremembe harmonizacijske zakonodaje Unije

Spremembe Uredbe (ES) št. 765/2008

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Členi 15 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008 se ne uporabljajo za harmonizacijsko zakonodajo Unije, navedeno v Prilogi.

Členi 15 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008 se črtajo.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  finančno stanje malih in srednjih podjetij;

črtano

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  narava, teža in trajanje neskladnosti ob upoštevanju škode, povzročene končnim uporabnikom;

(b)  narava, teža in trajanje neskladnosti ob upoštevanju škode, povzročene končnim uporabnikom ali javnim interesom, varovanim z zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije;

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  finančno stanje malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zlasti zagotovijo, da je mogoče naložiti kazni, če gospodarski subjekt ne sodeluje ali zavrne sodelovanje med izvajanjem nadzora trga in s tem povezanimi dejavnostmi.

5.  Države članice imajo možnost, da ne naložijo kazni v primeru manjših formalnih kršitev in takrat, kadar gospodarski subjekt pravočasno odpravi neskladnost. Vendar pa države članice zagotovijo, da je mogoče naložiti kazni, če gospodarski subjekt ne sodeluje ali zavrne sodelovanje med izvajanjem nadzora trga in s tem povezanimi dejavnostmi.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice zagotovijo tudi, da se finančne kazni, ki se naložijo za kršitve harmonizacijske zakonodaje Unije, uporabijo za financiranje nadaljnjih dejavnosti nadzora trga.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [31. decembra 2024] in nato vsakih pet let pripravi oceno doseganja ciljev te uredbe ter poročilo z glavnimi izsledki predstavi Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu je ocenjeno, ali so bili cilji uredbe doseženi, zlasti v zvezi z zmanjšanjem števila neskladnih izdelkov na trgu Unije, zagotavljanjem uspešnega in učinkovitega izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije v Uniji, izboljšanjem sodelovanja med pristojnimi organi in okrepitvijo kontrol izdelkov, ki vstopajo na trg Unije, ob upoštevanju učinka te uredbe na podjetja, zlasti mala in srednja. Poleg tega se v oceni preuči tudi učinkovitost dejavnosti za nadzor trga, ki so deležne finančnih sredstev Unije, z vidika zahtev politik in zakonodaje Unije.

V poročilu je ocenjeno, ali so bili cilji uredbe doseženi, zlasti v zvezi z zmanjšanjem števila neskladnih izdelkov na trgu Unije, zagotavljanjem uspešnega in učinkovitega izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije v Uniji, izboljšanjem sodelovanja med pristojnimi organi in okrepitvijo kontrol izdelkov, ki vstopajo na trg Unije, ob upoštevanju učinka te uredbe na podjetja, zlasti mala in srednja.

 

Ocena se opravi zlasti z namenom oceniti področje uporabe te uredbe, pa tudi učinkovitost določb te uredbe glede na internet stvari in naprave, ki uporabljajo umetno inteligenco, ter z vidika tehnološkega, ekonomskega in pravnega razvoja.

 

V oceni se preuči tudi učinkovitost dejavnosti za nadzor trga, ki so deležne finančnih sredstev Unije, z vidika zahtev politik in zakonodaje Unije ter preučijo in predlagajo nove tržne rešitve, ki bi lahko učinkovito dopolnile ukrepe nadzora trga.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 62 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 62a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 12b(6), 15(1b) in 26(8a) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3. Pooblastilo iz členov 12b(6), 15(1b) in 26(8a) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 12b(6), 15(1b) in 26(8a), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Prosti pretok blaga je najbolj razvita od vseh štirih temeljnih svoboščin. Ta steber temelji na zaupanju potrošnikov: evropski potrošniki morajo zaupati, da so izdelki, ki jih kupujejo, varni in skladni, ne glede na to, kdo je proizvajalec, v kateri državi članici so jih morda kupili, in na kakšen način (tradicionalna ali spletna prodaja).

Številni nedavni škandali, kot je „dieselgate“ kažejo, da so nevarni in neskladni izdelki še vedno prisotni na trgu EU, kar poudarja potrebo po učinkovitejšem in bolj usklajenem nadzoru trga v Uniji. Prisotnost izdelkov na trgu, ki niso skladni s harmonizacijsko zakonodajo Unije, zmanjšuje zaupanje potrošnikov v kakovost in varnost izdelkov, prisotnih na trgu, ter prijaznost teh izdelkov do okolja, kar ogroža dobro delovanje enotnega trga. To ogroža potrošnike in druge javne interese ter postavlja podjetja, ki spoštujejo pravila, v slabši konkurenčni položaj.

Naraščajoči uvoz v EU, vse bolj zapletene vrednostne verige, večje število izdelkov, ki so v prometu na enotnem trgu, povečanje števila dejavnosti e-trgovanja ter nove tehnologije pomenijo nove izzive za organe za nadzor trga v državah članicah in institucijah EU. Obstajajo jasni dokazi, da bi bil lahko le ustrezen, učinkovit in usklajen nadzor trga v EU odgovor na te izzive, in bi pomenil jamstvo, da končne potrošnike dosežejo samo varni in skladni izdelki.

Poleg tega poročevalec zelo pozitivno ocenjuje novi „blagovni sveženj“, ki ga je predstavila Komisija, ali natančneje predlog o določitvi pravil in postopkov za zagotovitev skladnosti s harmonizacijsko zakonodajo Unije ter njenega izvajanja.

Ker je „sveženj o varnosti izdelkov in nadzoru trga“ iz leta 2013 na žalost še vedno blokiran v Svetu, postaja vse bolj nujno, da Evropska unija lahko računa na učinkovit in posodobljen zakonodajni okvir za nadzor trga in spoštovanje skladnosti izdelkov na enotnem trgu.

Ob upoštevanju tega osnutek poročila, ki ga predlaga poročevalec, podpira in krepi glavne določbe predloga Komisije in skuša pojasniti številna vprašanja.

Glavni cilj poročevalca je uvedba bolj usklajenega evropskega pristopa do nadzora trga in zagotovitev višje ravni sodelovanja med nacionalnimi organi za nadzor trga in drugimi ustreznimi organi.

1. Zagotavljanje skladnih izdelkov in enakih konkurenčnih pogojev za gospodarske subjekte

Poročevalec je trdno prepričan, da bo krepitev nadzora trga bistvena za zagotovitev, da so na trgu EU na voljo le skladni in varni izdelki, ki prispevajo k izboljšanju njegovega delovanja. To bi moral biti cilj te uredbe.

Poročevalec priznava, da bi učinkovit nadzor trga, kot je določen v tej uredbi, lahko bil bistven za zaščito javnih interesov, kot sta zdravje in varnost na delovnem mestu, zaščita potrošnikov, varnost okolja in javna varnost.

Z vidika poročevalca je prav tako izjemno pomembno zagotoviti pošteno konkurenco in enake konkurenčne pogoje med gospodarskimi subjekti. Pošteni udeleženci na trgu so poleg tega, da si zelo prizadevajo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami Unije, kolektivno prizadeti zaradi škode, ki je posledica proizvodnje ali uvoza neskladnih ali nevarnih izdelkov. Pomanjkljiv nadzor trga ne varuje poštenih podjetij in ogroža obstoj delovnih mest. Organi za nadzor trga bi tako morali zagotoviti, da se neskladni in nevarni izdelki identificirajo in ne spustijo na trg ali se jih s trga umakne. To je v interesu potrošnikov, pa tudi zaupanja vrednih proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev.

2. Uvedba usklajenega evropskega pristopa do nadzora trga

•  Krepitev sodelovanja med organi za nadzor v državah članicah

Ta uredba določa pooblastila za organe za nadzor trga, da se zagotovi učinkovito čezmejno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Poročevalec pozdravlja izvajanje pooblastil organov za nadzor trga, vendar poudarja, da bi bilo treba te ukrepe uporabiti na sorazmeren način in s pristopom, ki temelji na tveganju.

Ena od ključnih točk poročevalca je zagotoviti, da različni organi za nadzor trga uporabljajo ista pravila na enak način v različnih državah članicah.

Da bi to uresničili, poročevalec predlaga uskladitev metodologije in meril za ocenjevanje tveganja in uskladitev pregledov, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse gospodarske subjekte in pravična konkurenca na trgu.

Usklajen pristop do nadzora trga poteka vzporedno z uvedbo učinkovitih medsebojnih strokovnih pregledov, s katerimi se zagotovi, da se ustrezna pravila strogo ter usklajeno izvajajo in uveljavljajo po vsej EU.

•  Dodajanje evropske razsežnosti mreži Unije za skladnost izdelkov (EUPC)

Poročevalec pozdravlja vzpostavitev mreže Unije za skladnost izdelkov, ki je namenjena spodbujanju boljšega sodelovanja med organi za nadzor trga, evropskimi institucijami in gospodarskimi subjekti. Vendar poročevalec meni, da različni udeleženci mreže, kot jih je opredelila Komisija, ne sodelujejo dovolj med seboj. Zato želi poročevalec mreži dodati resnično evropsko razsežnost in okrepiti njeno vlogo, med drugim tako, da bi dobila pooblastilo za skupno opredelitev prednostnih nalog za skupne ukrepe za nadzor skupnega trga, vzpostavitev enotnih pogojev za preglede v zvezi z nekaterimi izdelki in poenostavitev izmenjave informacij o izdelkih, ki so neskladni.

3. Krepitev ukrepov za boj proti nespoštovanju določb

•  Oseba, odgovorna za skladnost

Komisija uvaja pojem osebe, odgovorne za informacije o skladnost izdelka kot nujen pogoj za dajanje izdelkov na voljo na trgu. Glavna cilja sta izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih z omogočanjem dobrih stikov med proizvajalci ali njihovimi pooblaščenimi zastopniki in organi za nadzor trga ter ustvarjanje poštenih pogojev trgovanja na trgu Unije.

Poročevalec močno podpira to zamisel in predlaga razširitev dolžnosti osebe, pristojne za informacije o skladnosti, na samo skladnost izdelkov. V tem smislu je izdelek lahko na voljo na trgu le, če je zanj določena oseba s sedežem v Uniji, ki je odgovorna za skladnost. Poročevalec razširja odgovornosti osebe, odgovorne za skladnost, pri čemer je pristojen za stike s proizvajalcem v primeru neskladnosti. Na lastno pobudo ali na zahtevo organa za nadzor trga bo morala oseba, odgovorna za skladnost, sprejeti ukrepe za odpravo ugotovljenih primerov neskladnosti.

•  Podatkovna zbirka za skladnost

Poročevalec uvaja tudi novo zamisel o spletni „podatkovni zbirki za skladnost“, ki bo vsebovala kontaktne podatke osebe, pristojne za skladnost, in izjavo EU o skladnosti proizvajalcev. Podatkovno zbirko bodo polnili proizvajalci in drugi gospodarski subjekti, organom za nadzor trga in širši javnosti v Evropski uniji pa bo na voljo brezplačno. Prednosti takšne podatkovne zbirke so dvojne: gospodarski subjekti lahko naložijo izjavo o skladnosti in druge zadevne informacije v temu namenjeno podatkovno zbirko, organi in javnost pa bodo imeli dostop do teh informacij na enem mestu in jim ne bo treba raziskovati preko različnih virov in spletišč gospodarskih subjektov.

•  Sporazumi o partnerstvu za skladnost in sporazumi o soglasju

Komisija vzpostavi možnost za organ za nadzor trga, da sklene sporazum o partnerstvu z gospodarskim subjektom, ustanovljenim na njegovem ozemlju. Poročevalec je proti usklajenim določbam o sporazumih o partnerstvu za skladnost. Z vidika poročevalca so ti partnerski sporazumi lahko v nasprotju z zahtevo po neodvisnosti javnih organov. Ker so naloge gospodarskih subjektov pomešane, obstaja očitno tveganje za navzkrižje interesov, kadar mora organ za nadzor trga preveriti izdelek podjetja, za katerega je pred tem opravil svetovanje. Poleg tega bo sklenitev sporazuma o partnerstvu za skladnost odvračala organe za nadzor trga od njihove glavne naloge, ki je zagotoviti, da bodo na trgu le skladni izdelki. Iz istih razlogov so bile preoblikovane tudi določbe o memorandumih o soglasju iz člena 8 predloga Komisije.

4. Reševanje novih izzivov: e-trgovina in internet stvari

Povečanje dejavnosti e-trgovanja prinaša določene izzive za varovanje zdravja in varnosti potrošnikov ter drugih končnih uporabnikov pred nevarnimi neživilskimi izdelki in neskladnimi izdelki. Organi za nadzor trga se spoprijemajo s številnimi težavami, na primer sledenjem izdelkov za spletno prodajo, odkrivanjem odgovornih gospodarskih subjektov ali izvajanjem ocen tveganja ali preizkusov varnosti, kadar fizični dostop do izdelkov ni mogoč. Komisija v svojem predlogu ni obravnavala tega vprašanja. Na podlagi smernic Komisije o elektronskem trgovanju poročevalec predlaga, da vsaka država članica zagotovi učinkovito organizacijo dejavnosti nadzora nad trgom izdelkov, ki se prodajajo prek spleta, ter poskrbi, da je v nacionalnih organih za nadzor trga na razpolago dovolj inšpektorjev, ki se ukvarjajo s temi izdelki.

Poleg tega Komisija ni upoštevala razširjanja interneta stvari in vse večjega števila povezanih naprav. Z vidika poročevalca bi moral regulativni okvir EU obravnavati trenutne varnostne grožnje napravam interneta stvari, v katere je mogoče vdreti, in torej ustvariti nova tveganja na daljavo. Zato je s stališča poročevalca izjemno pomembno, da se ocenijo nova tveganja za potrošnike v zvezi z izdelki, ki se lahko povežejo z internetom.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovoren izključno poročevalec. Pri pripravi poročila do sprejetja v odboru je prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC (Evropsko združenje za usklajevanje zastopanja potrošnikov pri standardizaciji)

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC (Evropska potrošniška organizacija)

BIC

BUSINESSEUROPE (Konfederacija evropskih gospodarskih združenj)

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF (European Garden Machinery Industry Federation – Evropsko združenje proizvajalcev vrtnarskih strojev)

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI (Federation of the European Sporting Goods Industry – Združenje evropskih proizvajalcev športnih izdelkov)

ZDRUŽENJE NEMŠKIH PRODAJALCEV NA DROBNO – HDE

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND – ZDRUŽENJE NEMŠKIH BLAGOVNIH ZNAMK

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE – TOY INDUSTRIES OF EUROPE

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

EVROPSKA KOMISIJA

STALNO PREDSTAVNIŠTVO AVSTRIJE PRI EU

STALNO PREDSTAVNIŠTVO NEMČIJE PRI EU

STALNO PREDSTAVNIŠTVO DANSKE PRI EU

STALNO PREDSTAVNIŠTVO FRANCIJE PRI EU

CARINSKA UPRAVA ITALIJE

ITALIJANSKO MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

STALNO PREDSTAVNIŠTVO ITALIJE PRI EU

STALNO PREDSTAVNIŠTVO ROMUNIJE PRI EU

STALNO PREDSTAVNIŠTVO ŠVEDSKE PRI EU


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (12.7.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Pripravljavec mnenja: Miroslav Mikolášik

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Varnost potrošnikov in varstvo okolja sta temelja enotnega trga blaga, ki je eden od največjih dosežkov Evrope, namenjen omogočanju prostega pretoka.

V EU imamo skupne varstvene in okoljske predpise za zaščito državljanov pred varnostmimi tveganji, onesnaženjem in okoljsko škodo. Vendar pa se na trgu EU še vedno prodaja preveč izdelkov, ki ne izpolnjujejo predpisov, določenih v zakonodaji EU. Neskladni izdelki potrošnike izpostavljajo potencialno nevarnim izdelkom, ogrožajo okolje in izkrivljajo konkurenco.

Predlog uredbe je del „blagovnega svežnja“, ki skuša odpraviti nekatere pomanjkljivosti, da bi enotni trg blaga bolje deloval. Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe, katerega namen je izboljšati skladnost in okrepiti harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih. Ugotavlja pa, da je področje uporabe uredbe omejeno, saj velja samo za harmonizirane izdelke, naštete v Prilogi. Glede zakonodaje v Prilogi je namen določbe lex generalis preprečiti morebitno tveganje prekrivanja določb ali nasprotujočih si določb z določbami lex specialis, ki imajo isti cilj, naravo ali učinek v drugih obstoječih ali prihodnjih pravilih harmonizacijske zakonodaje Unije.

Pripravljavec mnenja priznava, da so za izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije odgovorne države članice, ki jih omejujejo njihove jurisdikcijske meje. Dejavnosti morajo biti zato usklajene, da se zagotovi dosledno izvrševanje po vsej EU in se učinkovito preprečuje neskladnost.

Skladnost z zakonodajo EU velja za najboljši način zagotavljanja varnosti izdelkov. Na področju igrač in kemikalij, na primer, je zakonodaja EU med najstrožjimi na svetu. Kljub temu pa se v EU vsak dan proda velika količina nevarnih in neskladnih izdelkov. Letno poročilo sistema RAPEX za leto 2017 kaže, da so kategorije najnevarnejših izdelkov v EU: igrače (29 %), motorna vozila (20 %), oblačila, tekstil in modni artikli (12 %), najpogosteje zapaženo tveganje pa je bilo poškodba (28 %), za njim pa kemično tveganje (22 %).

Za izboljšanje sedanjega stanja bi morali organi oblasti bolje sodelovati z gospodarskimi subjekti, obenem pa bi bilo treba zagotoviti dosledne prakse nadzorovanja trga v EU in na njenih zunanjih mejah, tako da bila stopnja skladnosti povsod enako visoka. V zvezi s tem pripravljavec mnenja pozdravlja obveznosti glede medsebojne pomoči in pravno domnevo, da so izdelki, za katere je bilo v eni državi članici ugotovljeno, da niso skladni, neskladni po vsej EU.

Soglaša, da bi se morala s predlogom izboljšati sodelovanje in skladnost pri izvrševanju, ne da bi pri tem naložili nesorazmerno ali preveliko breme organom držav članic in gospodarskim subjektom. Predlog zato ne bi smel presegati tega, kar je potrebno za doseganje njegovih ciljev. Pripravljavec mnenja opozarja, da ne smemo pozabiti na objektivne možnosti malih in srednjih podjetij.

Da bi v okviru za nadzor trga zagotovili zanesljivost in doslednost preizkušanja po vsej Uniji, Komisija predlaga določitev preizkuševalnih zmogljivosti Unije. Laboratoriji, določeni za preizkuševalne zmogljivosti v Uniji, bi morali imeti strokovno znanje, opremo, infrastrukturo in osebje za izvajanje nalog v skladu z najvišjimi standardi. Zato pripravljavec mnenja priporoča, da bi ti laboratoriji delovali tudi kot središča znanja o tveganjih in nastajajočih tveganjih (na primer tistih, ki so povezana s škodljivimi kemikalijami). V ta namen želi zagotoviti, da ima priglašeni organ ali drug organ za ugotavljanje skladnosti možnost, da postane preizkuševalna zmogljivost v Uniji, če izpolnjuje predpisane pogoje.

Pripravljavec mnenja pozdravlja, da se z uredbo ustanovi mreža Unije za skladnost izdelkov, ki bo namenjena usklajevanju in olajševanju izvajanja skupnih dejavnosti držav članic. Poleg tega predlaga, da se uvede vseevropska harmonizirana podatkovna zbirka za zbiranje podatkov o nesrečah in poškodbah, s katero bi zagotovili skladnost pri spremljanju v vsej EU in ki bi služila kot orodje za razvoj nove zdravstvene in varstvene zakonodaje in standardov ter boljše izvrševanje.

Pripravljavec pozdravlja zlasti, da se z uredbo uvede okrepljeni okvir za kontrolo izdelkov, ki vstopajo na trg Unije (skoraj 30 % izdelkov v EU), saj lahko ti potem, ko vstopijo v Unijo, po njej prosto krožijo. Obenem opozarja, kako pomembno je, da se zahteve, povezane z zaščito na okoljskem, zdravstvenem in varnostnem področju, uporabljajo za izdelke, ki vstopajo na trg Unije, ter da na enotni trg vstopajo samo varni in skladni izdelki. Da bi nevarni ali neskladni izdelki ne bili dani na trg Unije, carinski organi izvajajo ustrezna preverjanja za odkrivanje takih izdelkov pred sprostitvijo v prosti promet. Pripravljavec mnenja meni, da je treba ustrezno obravnavati prakso, ko izvozniki tretjih držav izbirajo vstopne točke, na katerih so kontrole manj sistematične in manj stroge, ter odpraviti pomanjkljivosti pri delovanju carinskih organov.

V splošnem se v svojih predlogih sprememb osredotoča na povečanje zaščite na zdravstvenem, okoljskem in varnostnem področju in meni, da bo uredba o skladnosti in izvrševanju pripomogla k oblikovanju pravičnejšega notranjega trga blaga.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Da se zagotovi prosti pretok izdelkov v Uniji, je treba zagotoviti, da ti izdelki izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja in varnosti nasploh, varnost in zdravje pri delu ter varstvo potrošnikov, okolja in javne varnosti. Strogo izvrševanje teh zahtev je bistveno za ustrezno zaščito teh interesov in ustvarjanje pogojev, v katerih lahko uspeva poštena konkurenca na trgu blaga v Uniji. Da se to izvrševanje zagotovi na celotnem notranjem trgu, tudi v zvezi z izdelki, ki v Unijo prihajajo iz tretjih držav, so potrebna pravila.

(1)  Da se zagotovi prosti pretok izdelkov v Uniji, je treba zagotoviti, da ti izdelki izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja in varnosti nasploh, varnost in zdravje pri delu ter varstvo potrošnikov, okolja in javne varnosti. Strogo izvrševanje teh zahtev je bistveno za ustrezno zaščito teh interesov in ustvarjanje pogojev, v katerih lahko uspeva poštena konkurenca na trgu blaga v Uniji. Da se to izvrševanje zagotovi na celotnem notranjem trgu, tudi v zvezi z izdelki, ki v Unijo prihajajo iz tretjih držav, so potrebna pravila. Da bi omogočili skladnost gospodarskih subjektov z zakonodajo Unije in okrepili moč organov za nadzor trga pri operacijah izvrševanja, bi pri teh zahtevah morali najti pravo ravnotežje med enostavnostjo in učinkovitostjo. Zahteve iz te uredbe in njihova uporaba so zasnovane na način, da dajejo prednost nadzoru izdelkov, ki bi lahko pomenili resno tveganje.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V tej uredbi bi morali biti zajeti izdelki, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije iz Priloge. Zakonodaja, navedena v Prilogi, bi morala zajemati vso zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije v zvezi s proizvodnimi izdelki, razen živil, krme, zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, živih rastlin in živali, proizvodov človeškega izvora ter proizvodov rastlin in živali, neposredno vezanih na njihovo prihodnje razmnoževanje. To bo zagotovilo enoten okvir za nadzor trga navedenih izdelkov na ravni Unije. Zato je treba spremeniti več instrumentov harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, zlasti za odstranitev sklicev na določene določbe Uredbe (ES) št. 765/2008. Če bo v prihodnje sprejeta nova harmonizacijska zakonodaja Unije, bo morala navedena zakonodaja določati, ali naj se ta uredba uporablja tudi zanjo.

(5)  V tej uredbi bi morali biti zajeti izdelki, za katere velja Direktiva 2001/95/ES ali harmonizacijska zakonodaja Unije iz Priloge. Zakonodaja, navedena v Prilogi, bi morala zajemati vso zadevno harmonizacijsko zakonodajo Unije v zvezi s proizvodnimi izdelki, razen živil, krme, zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, živih rastlin in živali, proizvodov človeškega izvora ter proizvodov rastlin in živali, neposredno vezanih na njihovo prihodnje razmnoževanje. To bo zagotovilo enoten okvir za nadzor trga navedenih izdelkov na ravni Unije. Zato je treba spremeniti več instrumentov harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, zlasti za odstranitev sklicev na določene določbe Uredbe (ES) št. 765/2008. Če bo v prihodnje sprejeta nova harmonizacijska zakonodaja Unije, bo morala navedena zakonodaja določati, ali naj se ta uredba uporablja tudi zanjo.

Obrazložitev

Za učinkovito varstvo potrošnikov je nujno, da se direktiva vključi v zakonodajo. Številni izdelki iz direktive, na primer igrače, so posebej pomembni za splošno javnost in bi jih bilo treba zaščititi.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Varnost potrošnikov je v veliki meri odvisna od dejavnega izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, ki določa varnostne zahteve. Zato je treba okrepiti izvršilne ukrepe. Da bi lahko odgovorili na zdajšnje izzive globalnega trga in vse kompleksnejših dobavnih verig, bi bilo treba stalno izboljševati in povečevati učinkovitost teh ukrepov.

(7)  Varnost potrošnikov je v veliki meri odvisna od dejavnega izvrševanja zakonodaje Unije o izdelkih, ki določa varnostne zahteve. Zato je treba okrepiti izvršilne ukrepe, tudi glede izdelkov, ki se končnim uporabnikom v Uniji prodajajo prek spleta. Da bi lahko odgovorili na zdajšnje izzive globalnega trga in vse kompleksnejših dobavnih verig, bi bilo treba stalno izboljševati in povečevati učinkovitost teh ukrepov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti internetu stvari in vse večjemu številu naprav, katerih delovanje omogoča umetna inteligenca, pri tem pa upoštevati, da potrošniki vsakodnevno vedno pogosteje uporabljajo povezane naprave, ne da bi se zavedali varnostnih groženj, ki jih lahko te naprave pomenijo, ter obstoječih oddaljenih tveganj. V regulativnem okviru Unije bi morala biti ta vprašanja obravnavana, da bi zagotovili boljše varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije bi morale biti odgovorne države članice, katerih organi za nadzor trga bi morali zagotavljati, da se zakonodaja v celoti upošteva. Države članice bi zato morale zato vzpostaviti sistematične pristope k zagotavljanju učinkovitega nadzora trga in drugih dejavnosti v zvezi z izvrševanjem.

(9)  Za izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije bi morale biti odgovorne države članice, katerih organi za nadzor trga bi morali zagotavljati, da se zakonodaja v celoti upošteva. Države članice bi zato morale vzpostaviti sistematične pristope k zagotavljanju učinkovitega nadzora trga in drugih dejavnosti v zvezi z izvrševanjem, za katere bi moralo veljati obvezno spremljanje pravilnega izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije, ki bi ga izvajala Komisija.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pravičnejši enotni trg bi moral zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse gospodarske subjekte ter varstvo pred nelojalno konkurenco. Za ta namen je potrebno okrepljeno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Dobro sodelovanje med proizvajalci in organi za nadzor trga je ključni element, ki omogoča takojšnje ukrepanje in popravljalne ukrepe v zvezi z izdelkom. Pomembno je, da se določi kontaktna oseba s sedežem v Uniji, na katero se organi za nadzor trga lahko obrnejo z vprašanji v zvezi s skladnostjo izdelka s harmonizacijsko zakonodajo Unije. Oseba, odgovorna za zagotavljanje takih informacij o skladnosti bi morala biti proizvajalec ali uvoznik ali druga oseba, ki jo je proizvajalec določil za ta namen, na primer drug gospodarski subjekt. Vloga osebe, odgovorne informacije o skladnosti, ki ima sedež v Uniji, je bistvena, da se organom za nadzor trga zagotovi sogovornik s sedežem v Uniji, in da se posebne naloge opravijo pravočasno, s čimer se zagotovi, da izdelki izpolnjujejo zahteve iz harmonizacijske zakonodaje Unije, kar koristi potrošnikom, delavcem in podjetjem v Uniji. Določbe iz te uredbe, v skladu s katerimi mora imeti oseba s sedežem v Uniji odgovornost za informacije o skladnosti, se ne bi smele uporabljati, kadar imajo posebne zahteve iz določenih pravnih instrumentov o izdelkih enak učinek (na primer člen 4 Uredbe (ES) št. 1223/2009, členu 15 Uredbe (EU) 2017/745 in člen 15 Uredbe 2017/746).

(14)  Pravičnejši enotni trg bi moral zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse gospodarske subjekte ter varstvo pred nelojalno konkurenco. Za ta namen je potrebno okrepljeno izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Dobro sodelovanje med proizvajalci, distributerji, trgovci na debelo, trgovci na drobno in organi za nadzor trga je ključni element, ki omogoča takojšnje ukrepanje in popravljalne ukrepe v zvezi z izdelkom. Pomembno je, da se določi kontaktna oseba s sedežem v Uniji, na katero se organi za nadzor trga lahko obrnejo z vprašanji v zvezi s skladnostjo izdelka s harmonizacijsko zakonodajo Unije. Oseba, odgovorna za zagotavljanje takih informacij o skladnosti, bi morala biti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Če proizvajalec nima sedeža v Uniji in nima pooblaščenega zastopnika, bi morala biti oseba, odgovorna za zagotavljanje takih informacij o skladnosti, uvoznik ali distributer; Vloga osebe, odgovorne informacije o skladnosti, ki ima sedež v Uniji, je bistvena, da se organom za nadzor trga zagotovi sogovornik s sedežem v Uniji, in da se posebne naloge opravijo pravočasno, s čimer se zagotovi, da izdelki izpolnjujejo zahteve iz harmonizacijske zakonodaje Unije, kar koristi potrošnikom, delavcem in podjetjem v Uniji. Določbe iz te uredbe, v skladu s katerimi mora imeti oseba s sedežem v Uniji odgovornost za informacije o skladnosti, se ne bi smele uporabljati, kadar imajo posebne zahteve iz določenih pravnih instrumentov o izdelkih enak učinek (na primer člen 4 Uredbe (ES) št. 1223/2009, členu 15 Uredbe (EU) 2017/745 in člen 15 Uredbe 2017/746).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Dejavnosti nadzora trga bi morale biti temeljite in učinkovite, da se zagotovi pravilno izvajanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Kontrole lahko pomenijo breme za gospodarske subjekte, zato bi morali organi za nadzor trga inšpekcijske dejavnosti organizirati in izvajati ob upoštevanju njihovih interesov ter navedeno breme omejiti na to, kar je nujno potrebno za izvedbo učinkovitih in uspešnih kontrol. Poleg tega bi morali pristojni organi države članice dejavnosti nadzora trga izvajati z enako ravnjo skrbnosti ne glede na to, ali je neskladnost določenega izdelka relevantna na ozemlju navedene države članice in ali je verjetno, da bo vplivala na trg druge države članice.

(18)  Dejavnosti nadzora trga bi morale biti temeljite in učinkovite, da se zagotovi pravilno izvajanje harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih. Kontrole lahko pomenijo breme za gospodarske subjekte, zato bi morali organi za nadzor trga inšpekcijske dejavnosti organizirati in izvajati ob upoštevanju interesov teh subjektov ter navedeno breme omejiti na to, kar je nujno potrebno za izvedbo učinkovitih in uspešnih kontrol. Poleg tega bi morali pristojni organi države članice dejavnosti nadzora trga izvajati z enako ravnjo skrbnosti ne glede na to, ali je neskladnost določenega izdelka relevantna na ozemlju navedene države članice in ali je verjetno, da bo vplivala na trg druge države članice. Treba bi bilo določiti enotne pogoje za inšpekcijske dejavnosti, ki jih izvajajo organi za nadzor trga, kadar izdelek predstavlja znano ali nastajajoče tveganje.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Organi za nadzor trga bi morali imeti možnost, da svetujejo o embalaži in odredijo spremembe, če odkrijejo stanje, ki je v nasprotju z zakonodajo Unije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Da se zagotovi zanesljivost in doslednost preizkušanja po vsej Uniji v okviru za nadzor trga, bi morala Komisija določiti preizkuševalne zmogljivosti. Poleg tega bi bilo treba v izogib nepotrebnemu podvajanju in za zagotavljanje večje doslednosti razviti celovitejši informacijski sistem za izmenjavo rezultatov preizkusov v Uniji.

(33)  Da se zagotovi zanesljivost in doslednost preizkušanja po vsej Uniji v okviru za nadzor trga, bi morala Komisija določiti preizkuševalne zmogljivosti. Organi za nadzor trga bi morali v celoti upoštevati rezultate preizkusov, izvedenih v okviru preizkuševalnih zmogljivosti v Uniji. Poleg tega bi bilo treba v izogib nepotrebnemu podvajanju in za zagotavljanje večje doslednosti razviti celovitejši informacijski sistem za izmenjavo rezultatov preizkusov v Uniji. Preizkuševalne zmogljivosti v Uniji bi morale imeti vlogo središč znanja, kar zadeva znana in nastajajoča tveganja, ter bi morale Uniji in državam članicam pomagati pri razvoju najsodobnejših skupnih metodologij preizkušanja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Države članice bi morale zagotoviti, da so vedno na voljo ustrezna finančna sredstva za ustrezno osebje in opremo organov za nadzor trga. Za učinkovito dejavnost nadzora trga je potrebno veliko virov, zato bi bilo treba zagotavljati stabilne vire na ravni, ki ustreza izvršilnim potrebam v vsakem danem trenutku. Javno financiranje bi bilo zato treba dopolniti s pobiranjem pristojbin za kritje stroškov, nastalih pri opravljanju dejavnosti nadzora trga, povezanih z izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni, ter ustrezno upoštevati preteklo skladnost gospodarskega subjekta.

(35)  Države članice bi morale zagotoviti, da so vedno na voljo ustrezna finančna sredstva za ustrezno osebje in opremo organov za nadzor trga. Za učinkovito dejavnost nadzora trga je potrebno veliko virov, zato bi bilo treba zagotavljati stabilne vire na ravni, ki ustreza izvršilnim potrebam v vsakem danem trenutku. Upravna in avtomatizirana preverjanja ne morejo nadomestiti fizičnih preverjanj, ki zagotavljajo splošno skladnost izdelka z ustrezno zakonodajo Unije. Javno financiranje bi bilo zato treba dopolniti s pobiranjem pristojbin za kritje stroškov, nastalih pri opravljanju dejavnosti nadzora trga, povezanih z izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni, ter ustrezno upoštevati preteklo skladnost gospodarskega subjekta.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a)  Povečati bi bilo treba raven kazni za kršitve določb te uredbe, ki nalagajo obveznosti gospodarskim subjektom, in za kršitve določb katere koli zakonodaje Unije ali držav članic o izdelkih, ki nalaga obveznosti gospodarskim subjektom, da bi učinkovito odvračali od dajanja neskladnih izdelkov na trg.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Komisija bi morala spremljati delo carinskih organov in obravnavati vrzeli v njihovi uspešnosti, ki bi lahko oslabile enake konkurenčne pogoje za proizvajalce v Uniji, ki izpolnjujejo zahteve, v primerjavi s proizvajalci iz tretjih držav, ki izvažajo v Unijo. Obravnavati bi morala tudi prakso izvoznikov iz tretjih držav, da izbirajo vstopne točke v Unijo, na katerih so kontrole manj stroge ali manj sistematične.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila in postopke za zagotavljanje informacij o skladnosti v zvezi z nekaterimi izdelki, obravnavanimi v aktih Unije, ki usklajujejo pogoje za trženje teh izdelkov. Vzpostavlja okvir za sodelovanje z gospodarskimi subjekti v zvezi s takimi izdelki.

Namen te uredbe je zaščititi zdravje in varnost evropskih potrošnikov in okolja ter določiti postopke za zagotovitev, da bodo evropskim potrošnikom na voljo samo varni in skladni izdelki.

 

 

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za vse izdelke, za katere velja harmonizacijska zakonodaja Unije, navedena v Prilogi k tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: harmonizacijska zakonodaja Unije).

1.  Ta uredba se uporablja za vse izdelke, za katere velja Direktiva 2001/95/ES ali harmonizacijska zakonodaja Unije, navedena v Prilogi k tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: harmonizacijska zakonodaja Unije).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uporaba te uredbe organom za nadzor trga ne preprečuje sprejemanja bolj specifičnih ukrepov, kot je določeno v Direktivi 2001/95/ES.

3.  Uporaba te uredbe organom za nadzor trga ne preprečuje sprejemanja bolj specifičnih ukrepov, kot je določeno v Direktivi 2001/95/ES. Organi za nadzor trga morajo vedno delovati na podlagi previdnostnega načela, zlasti ko gre za zdravje in okolje.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, in ukrepe, ki jih ti sprejmejo za zagotovitev, da so izdelki skladni z veljavnimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja, varnosti ali drugega vidika zaščite javnega interesa;

(3)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, in ukrepe, ki jih ti sprejmejo za zagotovitev, da so izdelki skladni z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja in varnosti na splošno, zdravja in varnosti na delovnem mestu, varstva potrošnikov, javne varnosti ali drugega vidika zaščite javnega interesa;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  „formalna neskladnost” pomeni katero koli upravno neskladnost, ki ne vodi v kršitev osnovnih zahtev, med drugim tudi primere neskladnosti, navedene v členu R34 Priloge I k sklepu št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

_________________

 

1a Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, 13.8.2008, str. 82).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „resno tveganje“ pomeni kakršno koli resno tveganje, vključno s takšnim, ki nima neposrednih učinkov, v zvezi s katerim je potrebno hitro ukrepanje organov za nadzor trga;

(15)  „resno tveganje“ pomeni kakršno koli tveganje, ki zahteva hitro ukrepanje in nadaljnje ukrepanje, vključno s primeri, v katerih morda ni takojšnjih učinkov; izdelek, ki ne izpolnjuje katere od bistvenih zahtev, določenih v harmonizacijski zakonodaji Unije, ali izdelek, ki ne izpolnjuje splošnih zahtev za varnost proizvoda v skladu z Direktivo 2001/95/ES, je izdelek, ki pomeni resno tveganje;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  „prostovoljni ukrepi “ so ukrepi, ki jih subjekt prostovoljno sprejme za odpravo neskladja na podlagi ugotovitev organa za nadzor trga ali na podlagi lastnih ugotovitev;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22b)  „utemeljena zahteva“ pomeni zahtevo organa za nadzor trga, ki temelji na domnevi o neskladnosti;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22c)  „različni modeli“ pomeni vse modele z različnimi značilnostmi, tudi kadar so te razlike majhne ali celo neobstoječe.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  proizvajalec ima sedež v Uniji ali v zvezi z izdelkom velja vsaj ena od naslednjih točk:

(a)  proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ima sedež v Uniji ali v zvezi z izdelkom velja vsaj ena od naslednjih točk:

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ima uvoznika;

(i)  uvoznik, kadar proizvajalec nima sedeža v Uniji in ni pooblaščenega zastopnika;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  ima distributerja;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  obstaja fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec s pisnim pooblastilom imenoval za osebo, odgovorno za izvajanje nalog iz odstavka 3, in od nje zahteva izvajanje teh nalog v imenu proizvajalca;

(ii)  če ni proizvajalca ali uvoznika s sedežem v Uniji, obstaja fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec s pisnim pooblastilom imenoval za osebo, odgovorno za zagotavljanje skladnosti in izvajanje nalog iz odstavka 3 v imenu proizvajalca;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  identiteta in kontaktni podatki proizvajalca, uvoznika ali druge osebe, ki izpolnjuje zahteve iz točke (a), so javno dostopni v skladu z odstavkom 4 in navedeni ali jih je mogoče razbrati v skladu z odstavkom 5.

(b)  identiteta in kontaktni podatki proizvajalca, uvoznika, distributerja ali druge osebe, ki izpolnjuje zahteve iz točke (a), so javno dostopni v skladu z odstavkom 4 in navedeni ali jih je mogoče razbrati v skladu z odstavkom 5.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  organu za nadzor trga na njegovo utemeljeno zahtevo predloži vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne, da se dokaže skladnost izdelka, v enem od uradnih jezikov Unije, ki ga določi zadevna država članica;

(b)  organu za nadzor trga na njegovo utemeljeno zahtevo predloži vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne, da se dokaže skladnost izdelka, in za to, da se dokaže obstoj različnih bistvenih razlik med različni modeli izdelka, kot je opredeljeno v točki 22c člena 3;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  na njihovo zahtevo sodeluje z organi za nadzor trga v zvezi s kakršnimi koli ukrepi za odpravo ali, če ta ni mogoča, zmanjševanje tveganj, ki jih povzroča izdelek.

(c)  sodeluje z organi za nadzor trga in na lastno pobudo ali na zahtevo teh organov sprejme takojšnje ukrepe za odpravo ali, če ta ni mogoča, zmanjševanje tveganj, ki jih povzroča izdelek, ali odpravo neskladnosti z zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije ali iz Direktive 2001/95/ES;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  če meni, da predstavlja zadevni izdelek tveganje ali da ni skladen z veljavno harmonizacijsko zakonodajo ali harmoniziranim standardom Unije, ali če ima razlog, da to domneva, nemudoma obvesti proizvajalca in po potrebi druge gospodarske subjekte;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Proizvajalci objavijo identiteto in kontaktne podatke osebe, odgovorne za informacije o skladnosti izdelka, na svojem spletišču ali, če nimajo spletišča, na kakršen koli drug način, ki širši javnosti omogoča enostaven in brezplačen dostop do teh informacij v Uniji.

črtano

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Identiteta in kontaktni podatki osebe, odgovorne za informacije o skladnosti izdelka, so navedeni na izdelku, njegovi embalaži, paketu ali priloženemu dokumentu ali jih je mogoče razbrati iz informacij, navedenih na njih.

5.  Identiteta in kontaktni podatki proizvajalca in kontaktni podatki osebe, odgovorne za informacije o skladnosti izdelka, so navedeni na izdelku, njegovi embalaži, paketu ali priloženemu dokumentu ali jih je mogoče razbrati iz informacij, navedenih na njih.

Obrazložitev

Izdelek je mogoče dati na trg le, če je skladen z zahtevami in varen za potrošnike in okolje. To je primarna odgovornost proizvajalca.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Proizvajalec, uvoznik ali katera koli druga oseba, ki izpolnjuje zahteve iz točke (a) odstavka 1 tega člena, da javnosti in drugim gospodarskim subjektom na kakršen koli ustrezen način na voljo sezname modelov svojih izdelkov skupaj s sliko, zlasti izdelkov, za katere je bila sprejeta odločitev Komisije na podlagi člena 13 Direktive 2001/95/CE, in izdelkov, ki so močno razširjeni.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Obveznosti distributerjev

 

1. Distributerji morajo, preden dajo izdelek na trg, sprejeti vse smiselne ukrepe za zagotovitev, da sta proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve iz zadevne harmonizacijske zakonodaje, harmoniziranih standardov ali Direktive 2001/95/ES.

 

2. Oseba, odgovorna za informacije o skladnosti, na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga temu organu zagotovi vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti izdelka, v uradnem jeziku Unije, ki ga določi zadevna država članica, in za dokazovanje obstoja različnih bistvenih razlik med različni modeli izdelka, kot je opredeljeno v točki 22c člena 3.

Obrazložitev

Trgovci na drobno vedno znova dovolijo prodajo in porabo nezakonitega ali neskladnega blaga. S to spremembo bi bili distributerji zavezani, da prevzamejo bolj proaktivno vlogo pri prepovedi nezakonitega blaga.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar harmonizacijska zakonodaja Unije zahteva izjavo EU o skladnosti, proizvajalci izjavo javno objavijo na svojem spletišču ali, če nimajo spletišča, na kakršen koli drug način, ki širši javnosti omogoča enostaven in brezplačen dostop do izjave v Uniji.

Kadar harmonizacijska zakonodaja Unije zahteva izjavo EU o skladnosti, jo dajo proizvajalci, tudi tisti iz tretjih držav ali uvozniki, na voljo brezplačno.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Sporazum o partnerstvu za skladnost

 

1.  Organ za nadzor trga lahko z gospodarskim subjektom, ustanovljenim na njegovem ozemlju, sklene sporazum o partnerstvu, v skladu s katerim organ gospodarskemu subjektu zagotovi nasvete in smernice v zvezi s harmonizacijsko zakonodajo Unije, ki se uporablja za izdelke, za katere je gospodarski subjekt odgovoren.

 

Sporazum ne zajema izvajanja dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, ki so zaupane priglašenim organom v skladu s harmonizacijsko zakonodajo Unije.

 

2.  Če organ za nadzor trga sklene sporazum o partnerstvu v skladu z odstavkom 1, to dejstvo skupaj s podrobnostmi glede področja uporabe sporazuma, svojim imenom in naslovom ter imenom in naslovom gospodarskega subjekta vnese v sistem iz člena 34.

 

3.  Če organ za nadzor trga sklene sporazum o partnerstvu v skladu z odstavkom 1, ga drugi organi za nadzor trga obvestijo o vseh začasnih ukrepih, ki so jih sprejeli v zvezi z zadevnim gospodarskim subjektom, ter o vseh popravljalnih ukrepih, ki jih je ta gospodarski subjekt sprejel v zvezi z zagotavljanjem skladnosti z veljavno harmonizacijsko zakonodajo Unije.

 

4.  Organ za nadzor trga, ki sklene sporazum o partnerstvu v skladu z odstavkom 1, lahko gospodarskemu subjektu zaračuna pristojbine, ki odražajo razumne stroške, ki nastanejo organu pri izvajanju svojih nalog iz odstavkov 1 in 2.

 

Obrazložitev

Organi za nadzor trga so pri opravljanju svojih nalog neodvisni in nepristranski.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga lahko sklenejo memorandume o soglasju s podjetji ali organizacijami, ki zastopajo podjetja ali končne uporabnike, za izvajanje ali financiranje skupnih dejavnosti, katerih cilj je odkrivanje neskladnosti ali spodbujanje zagotavljanja skladnosti na določenih geografskih območjih ali pri določenih kategorijah izdelkov.

Organi za nadzor trga lahko sklenejo memorandume o soglasju s carinskimi, pristaniškimi in letališkimi organi, proizvajalci ali uvozniki, podjetji ali organizacijami, ki zastopajo podjetja ali končne uporabnike, za izvajanje ali financiranje skupnih dejavnosti, katerih cilj je odkrivanje neskladnosti ali spodbujanje zagotavljanja skladnosti na določenih geografskih območjih ali pri določenih kategorijah izdelkov, da med drugim obravnavajo vprašanja posebnega pomena za potrošnike na tem območju. Organ za nadzor trga predloži Komisiji osnutek memoranduma o soglasju pred njegovim sprejetjem. Komisija predloži organu za nadzor trga mnenje o osnutku memoranduma in poročilu o izvajanju.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za nadzor trga lahko vse informacije iz dejavnosti, ki jih izvajajo ali financirajo druge stranke memoranduma o sporazumu, ki ga je sklenil v skladu z odstavkom 1, uporabi v okviru kakršne koli preiskave neskladnosti, ki jo izvaja, vendar samo, če je bila zadevna dejavnost izvedena neodvisno, nepristransko in brez predsodkov.

2.  Organ za nadzor trga lahko vse informacije iz dejavnosti, ki jih izvajajo ali financirajo druge stranke memoranduma o sporazumu, ki ga je sklenil v skladu z odstavkom 1, uporabi v okviru kakršne koli preiskave neskladnosti, ki jo izvaja, vendar samo, če je bila zadevna dejavnost izvedena neodvisno, nepristransko in brez predsodkov. Informacije o tem, kako so bili izdelki preizkušeni, in rezultati teh preizkusov se javno objavijo.

Obrazložitev

Glede metod preizkušanja in meril v zvezi s tem ter rezultatov preizkusov je potrebna večja preglednost.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za vse izmenjave informacij med organi za nadzor trga in podjetji ali organizacijami iz odstavka 1, opravljene za namene priprave ali izvajanja memoranduma o soglasju, ki so ga sklenili v skladu z navedenim odstavkom, se šteje, da ne kršijo zahtev o varovanju poslovnih skrivnosti.

3.  Vse izmenjave informacij med organi za nadzor trga, Komisijo ali odborom EU za skladnost izdelkov in podjetji ali organizacijami iz odstavka 1, opravljene za namene priprave ali izvajanja memoranduma o soglasju, ki so ga sklenili v skladu z navedenim odstavkom, se obravnavajo v skladu z zahtevami o varovanju poslovnih skrivnosti. Za vsako nadaljnjo uporabo teh informacij veljajo najstrožja jamstva glede zaupnosti ter poklicne in poslovne skrivnosti.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  postopke za spremljanje kakršnih koli nesreč ali ogrožanja zdravja ali varnosti končnih uporabnikov, za katere se sumi, da so jih povzročili takšni izdelki;

(b)  postopke za spremljanje kakršnih koli nesreč ali ogrožanja zdravja, varnosti ali zaščite končnih uporabnikov, za katere se sumi, da so jih povzročili takšni izdelki;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  postopke za zbiranje in preučevanje znanstvenega in strokovnega znanja o vprašanjih varnosti, ki vplivajo zlasti na zdravje in varstvo okolja.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  postopke za vzpostavitev sodelovanja ter izmenjavo informacij in izkušenj med organi za nadzor trga in znanstveniki ali raziskovalnimi ustanovami.

Obrazložitev

Izmenjava znanja, informacij in izkušenj med organi za nadzor trga ter znanstveniki in raziskovalnimi ustanovami je koristna za obe strani, predvsem na področjih, za katera so značilni hiter znanstveni razvoj in inovacije.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organi za nadzor trga kot del svojih dejavnosti iz odstavka 1 izvajajo kontrole s pristopom na podlagi tveganja, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje dejavnike:

2.  Organi za nadzor trga kot del svojih dejavnosti iz odstavka 1 izvajajo kontrole s pristopom na podlagi tveganja in v skladu s previdnostnim načelom, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje dejavnike:

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  izdelkom, na primer količino izdelkov na trgu in kakršne koli nevarnosti, povezane z zadevnim izdelkom;

(i)  izdelkom, na primer količino izdelkov na trgu in kakršne koli nevarnosti, povezane z zadevnim izdelkom, pri čemer se posebna pozornost nameni zdravstveni razsežnosti morebitnega tveganja;

Predlog spremembe44

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izdelek lahko ogrozi zdravje ali varnost končnih uporabnikov;

(a)  izdelek lahko ogrozi zdravje ali varnost ali zaščito končnih uporabnikov ali povzroči okoljsko škodo;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izdelek ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz harmonizacijske zakonodaje Unije.

(b)  izdelek ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz harmonizacijske zakonodaje Unije ali iz Direktive 2001/95/ES in lahko zato ogrozi zdravje in varnost končnih uporabnikov.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se izdelki umaknejo, odpokličejo, prepovejo ali omejijo, organ za nadzor trga o tem ustrezno obvesti Komisijo prek mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, druge države članice in končne uporabnike.

Če se izdelki umaknejo, odpokličejo, prepovejo ali omejijo, organ za nadzor trga o tem ustrezno obvesti Komisijo prek mreže, vzpostavljene v skladu s členom 31, preizkuševalne zmogljivosti v Uniji, druge države članice in končne uporabnike.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Za reševanje sporov med organi držav članic, ki izhajajo iz nasprotujočih si ocen tveganja, lahko gospodarski subjekti in organi Komisije za ugotavljanje skladnosti na lastno pobudo ali na zahtevo organa za nadzor trga naročijo oceno tveganja, ki jo opravi referenčni laboratorij v Evropski uniji iz člena 28; Ocena je za vse deležnike zavezujoča.

Predlog spremembe48

Proposal for a regulation

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica najmanj vsaka 3 leta pripravi nacionalno strategijo za nadzor trga. Strategija spodbuja dosleden, celovit in skladen pristop k nadzoru trga in izvrševanju harmonizacijske zakonodaje Unije na ozemlju države članice ter zajema vse sektorje in člene v dobavni verigi izdelka, vključno z uvozom in digitalnimi dobavnimi verigami.

1.  Glede na hiter razvoj trgov in nova nastajajoča tveganja vsaka država članica najmanj vsaka 4 leta pripravi nacionalno strategijo za nadzor trga. Strategija spodbuja dosleden, celovit in skladen pristop k nadzoru trga in izvrševanju harmonizacijske zakonodaje Unije na ozemlju države članice ter zajema vse sektorje in člene v dobavni verigi izdelka, vključno z uvozom in digitalnimi dobavnimi verigami. Države članice se pri oblikovanju nacionalnih strategij za nadzor trga posvetujejo z deležniki in dajo svoje pripombe na voljo širši javnosti.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  področja, ki so bila ugotovljena kot prednostna za izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije;

(b)  področja, ki so bila ugotovljena kot prednostna za izvrševanje harmonizacijske zakonodaje Unije; države članice prednostno obravnavajo izdelke, za katere je ali je bila na podlagi člena 13 Direktive 2001/95/ES sprejeta nujna odločba.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  načrtovane izvršilne ukrepe za zmanjšanje pojavljanja neskladnosti na področjih, ki so bila ugotovljena kot prednostna, vključno z minimalnimi ravnmi kontrol, če je to ustrezno, za kategorije izdelkov, ki kažejo znatne ravni neskladnosti;

(c)  načrtovane izvršilne ukrepe za zmanjšanje pojavljanja neskladnosti na področjih, ki so bila ugotovljena kot prednostna, vključno z minimalnimi ravnmi kontrol, če je to ustrezno, za kategorije izdelkov, ki kažejo znatne ravni neskladnosti in lahko povzročijo resno tveganje;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  oceno novih tveganj za potrošnike glede izdelkov, ki se lahko povežejo z internetom in ogrožajo zaščito potrošnikov;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice svoje nacionalne strategije za nadzor trga priglasijo prek sistema iz člena 34.

3.  Države članice svoje nacionalne strategije za nadzor trga priglasijo prek sistema iz člena 34 in jih dajo na voljo širši javnosti.

Obrazložitev

Večja preglednost.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pooblastilo za izvajanje sistemskih presoj v organizacijah gospodarskih subjektov, vključno s presojami vseh postopkov, ki so jih gospodarski subjekti vzpostavili za zagotavljanje skladnosti s to uredbo in veljavno harmonizacijsko zakonodajo Unije;

črtano

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka e – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  med pregledom za potrebno obdobje in v obsegu, potrebnem za izvedbo preiskave, zapečatijo vse prostore ali zasežejo vse informacije, podatke ali dokumente gospodarskega subjekta;

(2)  med pregledom za potrebno obdobje in v obsegu, potrebnem za izvedbo preiskave, zapečatijo vse zadevne prostore ali zasežejo vse informacije, podatke ali dokumente gospodarskega subjekta;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  pooblastilo, da kadar ni drugega učinkovitega načina za preprečitev resnega tveganja sprejmejo začasne ukrepe, vključno zlasti s posebnimi začasnimi ukrepi, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da odstranijo, onemogočijo ali omejijo dostop do vsebine ali da začasno preprečijo ali omejijo dostopanje do spletišča, storitve ali računa, ali od registrov ali registratorjev domen zahtevajo, da za določeno obdobje blokirajo popolnoma določeno ime domene;

(h)  pooblastilo, da kadar ni drugega učinkovitega načina za preprečitev resnega tveganja sprejmejo začasne ali dokončne ukrepe glede nevarnih ali neskladnih izdelkov, vključno zlasti s posebnimi ukrepi, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da odstranijo, onemogočijo ali omejijo dostop do vsebine ali da začasno preprečijo ali omejijo dostopanje do spletišča, storitve ali računa, ali od registrov ali registratorjev domen zahtevajo, da za določeno obdobje blokirajo popolnoma določeno ime domene;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  pooblastilo za odreditev vračila dobička, pridobljenega zaradi primera neskladnosti;

(m)  pooblastilo za odreditev vračila dobička, pridobljenega zaradi primera neskladnosti, in za zahtevo, da podjetja povrnejo denar prizadetim potrošnikom;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  pooblastilo za objavo vseh dokončnih odločb, končnih ukrepov, zavez gospodarskih subjektov ali odločb, sprejetih na podlagi te uredbe, vključno z objavo identitete gospodarskega subjekta, odgovornega za neskladnost.

(n)  pooblastilo za objavo vseh dokončnih odločb, končnih ukrepov, zavez gospodarskih subjektov ali odločb, sprejetih na podlagi te uredbe, vključno z objavo identitete gospodarskega subjekta, odgovornega za neskladnost, ob upoštevanju najstrožjih jamstev glede zaupnosti in poklicne ter poslovne skrivnosti ter pogojev, ki določajo, kako naj gospodarski subjekt nadomesti izgubo ali škodo, ki so jo utrpeli potrošniki.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organi za nadzor trga objavijo vse zaveze, pridobljene od gospodarskih subjektov, podrobnosti o vseh popravljalnih ukrepih, ki so jih sprejeli gospodarski subjekti na njihovem ozemlju, in podrobnosti o vseh začasnih ukrepih, ki jih je organ za nadzor trga sprejel na podlagi te uredbe.

4.  Organi za nadzor trga objavijo vse zaveze, pridobljene od gospodarskih subjektov, podrobnosti o vseh popravljalnih ukrepih, ki so jih sprejeli gospodarski subjekti na njihovem ozemlju, in podrobnosti o vseh začasnih ukrepih, ki jih je organ za nadzor trga sprejel na podlagi te uredbe, pri čemer veljajo najstrožja jamstva glede zaupnosti ter poklicne in poslovne skrivnosti.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organi za nadzor trga svoja pooblastila izvajajo v skladu z načelom sorazmernosti.

5.  Organi za nadzor trga svoja pooblastila izvajajo v skladu s previdnostnim načelom in načelom sorazmernosti.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga izvajajo ustrezne preglede lastnosti izdelkov v zadostnem obsegu s preverjanji dokumentov ter, kjer je to primerno, s fizičnimi preverjanji in laboratorijskimi pregledi na podlagi reprezentativnega vzorca.

Organi za nadzor trga izvajajo ustrezne preglede lastnosti izdelkov v zadostnem obsegu, v skladu s skupno metodologijo, ki jo določi Komisija, s preverjanji dokumentov ter, kjer je to primerno, s fizičnimi preverjanji in laboratorijskimi pregledi na podlagi reprezentativnega vzorca. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov za določitev najmanjšega odstotka za število preverjanj, ki jih morajo organi za nadzor trga opraviti glede izdelkov iz različnih kategorij izdelkov v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih določi mreža Unije za skladnost izdelkov.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga upoštevajo načelo zaupnosti, kadar je v skladu z nacionalno zakonodajo treba zaščititi poklicne in poslovne skrivnosti ali osebne podatke, ob upoštevanju zahteve, da se objavijo v največjem možnem obsegu za zaščito interesov končnih uporabnikov v Uniji.

Organi za nadzor trga zagotavljajo najstrožja jamstva glede zaupnosti ter poklicne in poslovne skrivnosti in ščitijo osebne podatke v skladu z nacionalno zakonodajo, ob upoštevanju zahteve, da se objavijo v največjem možnem obsegu za zaščito interesov končnih uporabnikov v Uniji.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odločitev o tem, ali izdelek predstavlja resno tveganje, temelji na ustrezni oceni tveganj, ki upošteva naravo tveganja in verjetnost njegovega nastanka. Možnost doseganja višje stopnje varnosti ali razpoložljivost drugih izdelkov, ki predstavljajo nižjo stopnjo tveganja, ni podlaga za domnevo, da izdelek povzroča resno tveganje.

2.  Odločitev o tem, ali izdelek predstavlja resno tveganje, temelji na ustrezni oceni tveganj, ki upošteva naravo tveganja, verjetnost njegovega nastanka in previdnostno načelo. Pri odločitvi se zlasti upošteva zdravstvena razsežnost tveganja. Možnost doseganja višje stopnje varnosti ali razpoložljivost drugih izdelkov, ki predstavljajo nižjo stopnjo tveganja, ni podlaga za domnevo, da izdelek povzroča resno tveganje.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  dajanje neodvisnih tehničnih ali znanstvenih nasvetov Komisiji in državam članicam, vključno v zvezi z mrežo, vzpostavljeno v skladu s členom 31;

(c)  dajanje neodvisnih tehničnih ali znanstvenih nasvetov Komisiji in državam članicam, vključno v zvezi z mrežo, vzpostavljeno v skladu s členom 31, ter opozarjanje na nova nastajajoča tveganja na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj;

Predlog spremembe64

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  delovanje v vlogi središča znanja na področju tveganj in nastajajočih tveganj za potrošnike in okolje, na primer v zvezi s škodljivimi kemikalijami, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje, ali drugimi snovmi v izdelkih za potrošnike, ki vzbujajo zaskrbljenost;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  delovanje v vlogi središča znanja o novih tveganjih za potrošnike, povezanih z izdelki, ki se lahko povežejo s spletom;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec) pri razvoju skupnih najsodobnejših metodologij preizkušanja Komisiji in državam članicam pomagajo tudi preizkuševalne zmogljivosti v Uniji; med Evropsko agencijo za kemikalije in preizkuševalnimi zmogljivostmi v Uniji, ki delujejo kot središča znanja, se vzpostavijo tesni odnosi, da bi se izognili podvajanju in zagotovili čimboljšo podporo za dejavnosti nadzora trga in izvrševanja držav članic.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Organi za nadzor trga pri sprejemanju ustreznih ukrepov za nadzor trga ustrezno upoštevajo rezultate preizkusov, analize in zaključke v okviru preizkuševalnih zmogljivosti v Uniji.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na zahtevo organa prosilca zaprošeni organ brez odlašanja v okviru pooblastil, ki so mu podeljena v skladu s to uredbo, sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe za odpravo primera neskladnosti.

1.  Na zahtevo organa prosilca ali Komisije ali katerega koli drugega deležnika, ki predloži ustrezni dokaz o neskladnosti, zaprošeni organ brez odlašanja v okviru pooblastil, ki so mu podeljena v skladu s to uredbo, sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe za odpravo primera neskladnosti. Če zaprošeni organ ne ukrepa, Komisija lahko sama sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija vsako leto do 30. junija pripravi poročilo, ki vsebuje informacije, ki so ji jih države članice predložile za preteklo koledarsko leto. To poročilo se objavi v sistemu iz člena 34.

Komisija vsako leto do 30. junija pripravi poročilo in njegov povzetek, ki vsebujeta informacije, ki so ji jih države članice predložile za preteklo koledarsko leto. To poročilo se objavi v sistemu iz člena 34.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 8 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če carinski organi države članice upravičeno domnevajo, da je gospodarski subjekt za vstop izdelkov na trg Unije izbral drugo državo članico, ker je kontrola tam manj stroga in manj sistematična, ustrezne organe te države članice obvestijo o profilu tveganja gospodarskega subjekta, mrežo Unije za skladnost izdelkov pa lahko zaprosijo, da spremlja vstop teh izdelkov.

Obrazložitev

Namen je zagotoviti, da na trg vstopajo le varni in skladni izdelki.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izdelek ni označen v skladu z navedeno harmonizacijsko zakonodajo Unije;

(b)  izdelek ni označen v skladu z navedeno harmonizacijsko zakonodajo Unije, tega pa ni mogoče rešiti s popravkom v razumnem času;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi za nadzor trga prednostno obravnavajo izdelke, ki jih je za sprostitev v prosti promet prijavil pooblaščeni gospodarski subjekt, kot je opredeljen v členu 38(2) Uredbe (EU) št. 952/2013, njihova sprostitev pa je bila zadržana v skladu s členom 27(1) te uredbe.

1.  Organi za nadzor trga obravnavajo sprostitev izdelkov, katerih sprostitev je bila zadržana v skladu s členom 28(1) te uredbe, na enak način za vse gospodarske subjekte.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija ustreznim deležnikom, tudi skupinam potrošnikov, omogoči, da na strukturiran način pomagajo pri razvrščanju nalog po prednosti ter pri izbiranju skupnih, sočasnih dejavnosti nadzora.

Obrazložitev

Potrošniške organizacije redno izvajajo primerjalne preizkuse izdelkov v laboratorijih in prispevajo k opredeljevanju nevarnih in neskladnih izdelkov za potrošnike. Njihovi zbrani dokazi in podatki na nacionalni in evropski ravni bi lahko prispevali k boljšemu delovanju mreže Unije za skladnost izdelkov.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  spremlja dejavnosti organov za nadzor trga in carinskih organov, da bi zagotovila enako in strogo raven kontrol za harmonizirane in neharmonizirane izdelke v različnih državah članicah;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  opredeli skupno preizkuševalno metodologijo, da bi zagotovili enotnost kontrol, ki jih izvajajo države članice;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  organizira sodelovanje ter učinkovito izmenjavo informacij in dobrih praks med organi za nadzor trga;

(f)  organizira sodelovanje in olajšuje učinkovito in redno izmenjavo informacij in dobre prakse med državami članicami in med organi za nadzor trga ter med državami članicami in ustreznimi deležniki;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ma)  oblikuje enotne prakse za analizo tveganj in opredelitev različnih kategorij tveganja;

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka m b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(mb)  spremlja uspešnost carinskih organov in obravnava vrzeli v njihovem delu, ki bi lahko oslabile enake konkurenčne pogoje za proizvajalce v Uniji, ki izpolnjujejo zahteve, v primerjavi s proizvajalci iz tretjih držav, ki izvažajo v Unijo, in s prakso izvoznikov iz tretjih držav, da izbirajo vstopne točke v Unijo, na katerih so kontrole manj stroge ali manj sistematične;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka m c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(mc)  pripravi letno poročilo za Evropski parlament o dejavnostih odbora Unije za skladnost izdelkov;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka m d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(md)  sproži postopke za zagotovitev vseevropske zbirke podatkov za zbiranje podatkov o nezgodah, poškodbah ali škodi, povzročeni zdravju, varnosti in/ali zaščiti končnih uporabnikov ali okolju, ter zagotovi, da bodo podatki iz te zbirke zlahka na voljo vsem ustreznim deležnikom;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko zaupne informacije v zvezi z nadzorom trga izmenjuje z drugimi regulativnimi organi tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami, če je s temi organi ali organizacijami sklenila dogovore o zaupnosti, ki temeljijo na vzajemnosti.

1.  Komisija lahko zaupne informacije v zvezi z nadzorom trga izmenjuje z drugimi regulativnimi organi tretjih držav ali mednarodnimi organizacijami, če pri tem upošteva najstrožja jamstva glede zaupnosti ter poklicne in poslovne skrivnosti.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe, ki nalagajo obveznosti gospodarskim subjektom, in za kršitve določb harmonizacijske zakonodaje Unije o izdelkih, ki jih zajema ta uredba, ki nalagajo obveznosti gospodarskim subjektom, če ta zakonodaja kazni ne določa, ter sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Komisija skupaj z državami članicami sprejme pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe, ki nalagajo obveznosti gospodarskim subjektom, in za kršitve določb zakonodaje Unije o izdelkih, ki nalagajo obveznosti gospodarskim subjektom, če ta zakonodaja kazni ne določa, ter sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Komisija določi tudi operativne predpise, s katerimi državam članicam omogoči sprejetje začasnih ukrepov in popravljalnih ukrepov glede neskladnih izdelkov in neskladnih gospodarskih subjektov, da bi lahko hitro zaščitili potrošnike v primeru tveganja.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  finančno stanje malih in srednjih podjetij;

črtano

Obrazložitev

To merilo ni povezano s sorazmernostjo škode, povzročene končnim uporabnikom ali okolju, zato v postopku odločanja o kazni ne bi smelo biti na prvem mestu.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  narava, teža in trajanje neskladnosti ob upoštevanju škode, povzročene končnim uporabnikom;

(b)  narava, teža in trajanje neskladnosti ob upoštevanju škode, povzročene končnim uporabnikom, okolju ter družbenemu in ekonomskemu interesu;

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  finančno stanje malih in srednjih podjetij.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pravila in postopki za zagotavljanje skladnosti s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njenega izvrševanja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

5.2.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Obravnava v odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pravila in postopki za zagotavljanje skladnosti s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njenega izvrševanja

Referenčni dokumenti

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Datum predložitve EP

20.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Datum sprejetja

3.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Datum predložitve

6.9.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 20. september 2018Pravno obvestilo