Procedure : 2017/0143(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0278/2018

Indgivne tekster :

A8-0278/2018

Forhandlinger :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0347

BETÆNKNING     ***I
PDF 1595kWORD 245k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sophia in 't Veld

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0343),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0219/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0278/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Husholdningerne i EU har nogle af de største opsparinger i verden, men størstedelen af denne opsparing står på bankkonti med kort løbetid. Flere investeringer på kapitalmarkederne kan bidrage til at imødegå de udfordringer, som den aldrende befolkning og de lave renter udgør.

(1a)  Alderspensioner udgør en væsentlig del af pensionisters indkomst, og for mange mennesker udgør en tilstrækkelig pension forskellen mellem en god alderdom og fattigdom. Det er en forudsætning for udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder i artikel 25 om ældres rettigheder, hvori det fastslås, at "Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv".

(1b)  Unionen står over for en række udfordringer, herunder demografiske udfordringer, eftersom Europa er et aldrende kontinent. Desuden er karrieremønstre, arbejdsmarkedet og fordelingen af velstand ved at undergå gennemgribende forandringer, ikke mindst som følge af den digitale revolution. Samtidig er det stadig mere tydeligt, at nationale sikringsordninger ikke er tilpasset en globaliseret videnbaseret økonomi med åbne grænser, mobilitet og migration. Der er alt for mange mennesker, der ikke er dækket eller kun utilstrækkeligt dækket af de traditionelle nationale pensionssystemer, herunder bl.a. kvinder, unge, migranter og lavtuddannede arbejdstagere, selvstændige og arbejdstagere med atypiske kontrakter.

(1c)  En væsentlig del af alderspensionerne ydes under offentlige ordninger, således at der er en direkte forbindelse mellem de nationale pensionssystemer og bæredygtigheden af de offentlige finanser. Uanset medlemsstaternes eksklusive kompetence vedrørende organiseringen af pensionssystemerne som fastlagt i traktaterne er tilstrækkelighed og finansiel bæredygtighed af de nationale pensionssystemer afgørende for stabiliteten i Unionen som helhed. Ved at kanalisere en større del af europæernes opsparinger fra likvid kapital og bankindskud til langsigtede investeringsprodukter såsom frivillige pensionsordninger vil følgerne derfor være gunstige for både enkeltpersoner (der drager fordel af højere afkast og forbedret pensionstilstrækkelighed) og for den generelle økonomi.

(1d)  I 2015 var 11,3 millioner EU-borgere i den arbejdsdygtige alder (20-64 år) bosat i en anden medlemsstat end den, hvor de er statsborgere, og 1,3 millioner EU-borgere arbejdede i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat.

(1e)  Et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) omfattet af portabilitetsmuligheden vil gøre det mere attraktivt som produkter for især unge og vil bidrage til yderligere at fremme EU-borgernes ret til at bo og arbejde i hele Unionen.

(2)  Personlige pensioner er et vigtigt led i sammenknytningen af langsigtet opsparing og langsigtet investering. Et større europæisk marked for personlige pensioner vil fremme udbuddet af midler til institutionelle investorer og investering i realøkonomien.

(2b)  Dette forslag til forordning gør det muligt at skabe et pensionsprodukt, som så vidt muligt vil være enkelt, sikkert, rimeligt i pris, gennemsigtigt, forbrugervenligt og omfattet af portabilitetsmuligheden i hele Unionen, og som supplerer de eksisterende ordninger i medlemsstaterne.

(3)  På nuværende tidspunkt fungerer det indre marked for personlige pensioner ikke gnidningsfrit. I nogle medlemsstater findes der endnu ikke et marked for pensionsprodukter. I andre medlemsstater er pensionsprodukter tilgængelige, men der er en høj grad af fragmentering mellem nationale markeder. Som følge heraf har personlige pensionsprodukter kun begrænset portabilitet. Det kan gøre det vanskeligt for den enkelte at udnytte sine grundlæggende friheder. Eksempelvis kan denne blive forhindret i at tage et arbejde eller gå på pension i en anden medlemsstat. Desuden mindskes udbyderes mulighed for at udnytte etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af manglen på standardisering af eksisterende personlige pensionsprodukter.

(3a)  Det europæiske marked for pensionsordninger er meget fragmenteret og forskelligartet, så virkningen af PEPP-produkter vil være meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, og målgruppen er ligeså varieret. I medlemsstater, hvor den første og den anden søjle er utilstrækkeligt udviklede, vil PEPP-produkter kunne tilbyde løsninger for folk, der i øjeblikket ikke har adgang til passende bestemmelser. I medlemsstater med højt udviklede pensionsordninger vil PEPP-produkter kunne udvide forbrugernes valgmuligheder eller tilbyde løsninger til mobile borgere. PEPP-produktet bør dog ikke sigte mod at erstatte eksisterende nationale pensionssystemer, da det er et supplerende og komplementært produkt, og der bør gives større prioritet til videreudvikling, styrkelse og reform af den første og anden søjle.

(4)  Kapitalmarkedsunionen vil bidrage til at mobilisere kapital i Europa og kanalisere den til alle virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, samt infrastrukturprojekter og langsigtede bæredygtige projekter med ekspansionsbehov og skabe job. Et af kapitalmarkedsunionens vigtigste mål består i at øge detailinvestorers investeringer og valgmuligheder gennem en bedre udnyttelse af opsparingen i Europa. Til dette formål udgør et PEPP-produkt et fremskridt med hensyn til forbedringen af kapitalmarkedernes integration som følge af dets støtte til langsigtet finansiering af realøkonomien.

(5)  Kommissionen har i sin handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion(4) fra september 2015 bebudet, at den vil "vurdere mulighederne for en politikramme med henblik på at etablere et succesfuldt europæisk marked for simple, effektive og konkurrencedygtige personlige pensionsordninger og fastslå, om det er påkrævet med EU-lovgivning for at underbygge dette marked."

(6)  I sin beslutning af 19. januar 2016(5) understregede Europa-Parlamentet, at "der skal skabes et miljø, der stimulerer til innovation inden for finansielle produkter med henblik på at skabe større mangfoldighed og flere fordele for realøkonomien samt forbedre incitamenterne for investeringer, og som også kan bidrage til leveringen af tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner, som f.eks. udvikling af et paneuropæisk pensionsprodukt (PEPP) med en enkel og gennemsigtig udformning".

(7)  I sine konklusioner af 28. juni 2016(6) opfordrede Det Europæiske Råd til "hurtige og målrettede fremskridt med henblik på at sikre lettere adgang til finansiering for virksomheder og støtte investeringer i realøkonomien ved at gå videre med dagsordenen for kapitalmarkedsunionen."

(8)  Kommissionen tilkendegav i sin meddelelse af 14. september 2016 Kapitalmarkedsunionen - En fremskyndelse af reformprocessen(7), at den "vil undersøge forskellige forslag til et enkelt, effektivt og konkurrencedygtigt personligt pensionsprodukt [..]. De muligheder, der er under overvejelse, omfatter et eventuelt lovgivningsforslag, som vil kunne fremlægges i 2017."

(9)  Kommissionen bebudede efterfølgende i sin meddelelse om Midtvejsevalueringen af handlingsplanen(8) for kapitalmarkedsunionen "et forslag til retsakt om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP) inden udgangen af juni 2017. Det vil danne grundlag for et mere sikkert, omkostningseffektivt og gennemsigtigt marked for billige og frivillige personlige pensionsopsparinger, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Det vil imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring, supplere de eksisterende pensionsprodukter og -ordninger og støtte omkostningseffektiviteten af personlige pensionsordninger ved at tilbyde gode muligheder for langsigtet investering af personlige pensioner".

(10)  Udviklingen af et PEPP-produkt vil bidrage til øgede valgmuligheder i forbindelse med pensionsopsparing inden for personlige pensionsprodukter, navnlig for mobile arbejdstagere, samt til etableringen af et marked i EU for PEPP-udbydere. Dette må dog ikke rejse tvivl om medlemsstaternes grundlæggende ansvar for at sikre deres ældre borgere en anstændig minimumslevestandard og det akutte behov for at øge de offentlige pensionssystemers kapacitet til at yde en sikker, omfattende og effektiv social beskyttelse til alle.

(10a)  Finansiel uddannelse kan understøtte forståelse af og kendskab til husholdningernes opsparingsvalg inden for frivillige personlige pensionsordninger. Opsparere bør også have en rimelig chance for at forstå risici og karakteristika vedrørende et paneuropæisk produkt fuldt ud.

(11)  En lovramme for et PEPP-produkt vil danne grundlag for et velfungerende marked for prismæssigt overkommelige og frivillige pensionsrelaterede investeringer, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Ved at supplere de eksisterende lovbestemte og arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger og -produkter vil den bidrage til at imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring og udgøre en effektiv ny kilde til privat kapital til langsigtede investeringer. Denne ramme erstatter eller harmoniserer ikke eksisterende nationale ordninger for personlige pensioner, og den vil heller ikke berøre de eksisterende nationale lovbestemte og arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger og -produkter. PEPP-produktet vil hverken direkte eller indirekte være forbundet med PEPP-opsparerens job eller beskæftigelsesstatus.

(11a)  En lovramme for PEPP-produkter bør ikke begrænse medlemsstaternes ansvar for at opfylde dens forpligtelser med hensyn til at stille en tilstrækkelig offentlig pension til rådighed.

(12)  Ved forordningen harmoniseres en række vigtige egenskaber ved PEPP-produktet såsom distribution, kontrakter, investeringspolitik, skift af udbyder og grænseoverskridende udbud og portabilitet. Harmoniseringen af disse vigtige egenskaber vil i højere grad sikre lige vilkår for udbydere af personlige pensioner generelt og fremme gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen samt integrationen af det indre marked for personlige pensioner. Den vil indebære, at der skabes et i store træk standardiseret paneuropæisk produkt, som er tilgængeligt i alle medlemsstater, og som gør det muligt for forbrugerne fuldt ud at udnytte det indre marked ved dels at give adgang til overførsel af deres pensionsrettigheder til en anden medlemsstat, dels at tilbyde et større udvalg mellem forskellige typer af udbydere, herunder i andre EU-lande. Et paneuropæisk personligt pensionsprodukt vil, eftersom det betyder færre hindringer for det grænseoverskridende udbud af pension, øge konkurrencen mellem udbydere på et paneuropæisk grundlag og medføre stordriftsfordele, som bør komme opsparerne til gode.

(13)  Efter artikel 114 i TEUF kan retsakter vedtages i form af såvel forordninger som direktiver. Vedtagelsen af en forordning er foretrukket, da den gælder umiddelbart i hver medlemsstat. En forordning vil derfor muliggøre en hurtigere udnyttelse af PEPP-produktet og hurtigere bidrage til en afhjælpning af behovet for mere pensionsopsparing og flere investeringer i en kapitalmarkedsunionssammenhæng. Eftersom denne forordning indebærer en harmonisering af PEPP-produkternes væsentligste egenskaber, skal disse ikke underlægges særlige nationale regler, hvorfor en forordning i dette tilfælde er mere hensigtsmæssig end et direktiv. På den anden side er de egenskaber, som falder uden for forordningens anvendelsesområde (f.eks. vilkår gældende for opsparingsfasen), underlagt national lovgivning.

(14)  PEPP-udbydere bør have adgang til markedet i hele EU med én fælles produkttilladelse udstedt af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) på grundlag af et fælles regelsæt og i samarbejde med de nationale kompetente myndigheder.

(16)  Med henblik på at sikre en høj kvalitet af tjenesteydelser og effektiv forbrugerbeskyttelse bør hjem- og værtslande samarbejde tæt om at håndhæve forpligtelserne i denne forordning. Hvis PEPP-udbydere og -distributører udøver virksomhed i forskellige medlemsstater i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, bør hjemlandets kompetente myndighed være ansvarlig for at sikre overholdelse af forpligtelserne i denne forordning på grund af dennes tættere forbindelse til PEPP-udbyderen. For at sikre en rimelig ansvarsfordeling mellem hjem- og værtslandets kompetente myndigheder bør et værtslands kompetente myndighed, hvis denne bliver opmærksom på brud på forpligtelserne på dens område, oplyse hjemlandets kompetente myndighed, som efterfølgende bør være forpligtet til at træffe passende foranstaltninger. Endvidere bør værtslandets kompetente myndighed have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

(17)  I tilfælde af oprettelse af en filial eller af en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat er det hensigtsmæssigt at fordele ansvaret for håndhævelsen mellem hjem- og værtslandene. Mens ansvaret for opfyldelse af forpligtelser, der berører virksomheden som helhed — som f.eks. reglerne om faglige kvalifikationskrav — fortsat bør ligge hos hjemlandets kompetente myndighed under samme ordning som i tilfælde af levering af tjenesteydelser, bør værtslandets kompetente myndighed påtage sig ansvaret for håndhævelsen af regler om oplysningskrav og god forretningsskik hvad angår tjenesteydelser, der leveres på dens område. Hvis et værtslands kompetente myndighed imidlertid bliver opmærksom på brud på forpligtelser på dens område, for hvilke denne forordning ikke pålægger værtslandet ansvaret, byder samarbejdshensyn, at den pågældende myndighed underretter hjemlandets kompetente myndighed, således at denne kan træffe passende foranstaltninger. Dette er navnlig tilfældet, for så vidt angår overtrædelse af reglerne om krav til godt omdømme samt faglig viden og kompetencer. Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør værtslandets kompetente myndighed endvidere have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

(18)  Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have alle nødvendige beføjelser til at sikre, at PEPP-udbydere og -distributører udøver deres virksomhed på betryggende vis i hele Unionen, hvad enten det sker i henhold til reglerne om fri etableringsret eller i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. For at sikre et effektivt tilsyn bør alle de kompetente myndigheders tiltag være proportionale med arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med en bestemt udbyders eller distributørs virksomhed ▌.

(19)  PEPP-produktets paneuropæiske dimension kan udvikles ikke kun på udbudssiden gennem udbyderens muligheder for grænseoverskridende aktivitet, men også på opsparingssiden — gennem PEPP-opsparernes udnyttelse af portabiliteten for PEPP-produktet, og bidrager dermed til beskyttelsen af personlige pensionsrettigheder for personer, som udnytter deres ret til fri bevægelighed i henhold til artikel 21 og 45 i TEUF. Portabilitet indebærer, at PEPP-opspareren flytter til en anden medlemsstat uden at skifte PEPP-udbyder, hvorimod et skift af PEPP-udbyder ikke nødvendigvis er ensbetydende med flytning. Under alle omstændigheder er det PEPP-opsparerens bopæl, der bør fastsætte den gældende skatteordning for opspareren.

(20)  Et PEPP-produkt bør omfatte nationale afdelinger, hver især svarende til egenskaber ved det personlige pensionsprodukt, som gør det muligt at lade PEPP-bidragene være omfattet af incitamenter. For den enkelte PEPP-opsparer bør den første afdeling oprettes ved åbningen af en PEPP-konto.

(21)  Udbyderen bør efter lanceringen af et PEPP-produkt i kontrakten oplyse om, hvilke nationale afdelinger der umiddelbart er tilgængelige. Hvis en PEPP-udbyder ikke kan tilbyde en national afdeling i en bestemt medlemsstat, bør den tilbyde PEPP-opspareren alternative portabilitetsmuligheder, såsom muligheden for at fortsætte med opsparing i en PEPP-ordning gennem en partnerskabsaftale. Hvis der ikke findes sådanne partnerskaber, bør PEPP-opspareren vederlagsfrit kunne skifte udbyder.

(22)  Under hensyntagen til arten af den oprettede pensionsordning og den involverede administrative byrde bør PEPP-udbydere og -distributører give klare, letforståelige og tilstrækkelige oplysninger til potentielle PEPP-opsparere og -modtagere til støtte for disses beslutningstagning vedrørende pensionen. Af samme grund bør PEPP-udbydere og -distributører begge sikre et højt niveau af gennemsigtighed i de forskellige faser af ordningen, dvs. forud for medlemskab, under medlemskab (herunder forud for pensionering) og efter pensionering. Der bør navnlig gives oplysninger om optjente pensionsrettigheder, prognoser for pensionsydelsernes niveau, risici og garantier, inklusive risici forbundet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, samt omkostninger. Når prognoserne for pensionsydelsernes niveau er baseret på økonomiske scenarier, bør disse oplysninger også indeholde et ugunstigt scenarie, som bør være ekstremt, men plausibelt.

(23)  Potentielle PEPP-opsparere bør forud for tilslutningen til en PEPP-ordning have alle de nødvendige oplysninger til at kunne træffe et oplyst valg via rådgivning, hvor deres opsparingsefterspørgsel og -behov vurderes.

(24)  PEPP-udbydere bør for at sikre optimal produktgennemsigtighed udarbejde dokumentet med central PEPP-investorinformation om de PEPP-produkter, som de producerer, før produktet kan distribueres til PEPP-opsparere. De bør også være ansvarlige for, at dokumentet med central PEPP-investorinformation er nøjagtigt. ▌

(25)  For at sikre, at dokumenter med central PEPP-investorinformation formidles og stilles til rådighed i bredt omfang, bør denne forordning indeholde bestemmelser om, at PEPP-udbyderen skal offentliggøre dokumenter med central PEPP-investorinformation på sit websted.

(26)  Pensionsproduktberegnere udvikles allerede på nationalt plan. For at sådanne beregnere kan komme forbrugerne til gavn bedst muligt bør de imidlertid omfatte de omkostninger og gebyrer, som de forskellige PEPP-udbydere opkræver, sammen med eventuelle yderligere omkostninger eller gebyrer, som formidlere eller andre led i investeringskæden opkræver, og som PEPP-udbyderne ikke allerede har medregnet.

(26a)  Der bør hurtigt udvikles et redskab til pensionsberegning i EU, der sætter borgerne i stand til at beregne deres akkumulerede pensionskapital og optjente pensionsrettigheder, så de kan få et fuldstændigt overblik over situationen, sideløbende med udviklingen af produkter såsom PEPP.

(28)  Dokumentet med central PEPP-investorinformation bør kunne skelnes tydeligt og holdes adskilt fra markedsføringsmeddelelser.

(29)  PEPP-udbydere bør udarbejde en pensionsoversigt til PEPP-opsparere for at give dem vigtige personlige og generiske data om PEPP-ordningen og sikre løbende oplysninger herom. Pensionsoversigten bør være klar og forståelig og bør indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger, så det bliver lettere at forstå pensionsrettigheder over tid og på tværs af ordninger, og så det fremmer arbejdskraftens bevægelighed. Pensionsoversigten bør udleveres til PEPP-opspareren en gang om året.

(30)  PEPP-udbydere bør i tilstrækkelig god tid inden pensioneringen oplyse PEPP-opsparere om deres udbetalingsmuligheder og mindst et år inden begyndelsen af udbetalingsfasen. Hvis pensionsydelsen ikke udbetales i overensstemmelse med de alternativer, der gælder for et grundlæggende PEPP-produkt eller for et alternativt PEPP-produkt som en livrente, bør medlemmer, der nærmer sig pensioneringen, modtage oplysninger om de mulige udbetalingsprodukter for at lette den økonomiske planlægning af pensioneringen.

(31)  I den fase, hvor der udbetales pensionsydelser, bør PEPP-modtagere fortsat modtage oplysninger om deres ydelser og relaterede udbetalingsmuligheder. Dette er navnlig vigtigt, når PEPP-modtagerne bærer en væsentlig investeringsrisiko i udbetalingsfasen. PEPP-modtagerne bør også underrettes om enhver nedsættelse af de ydelser, de er berettiget til, inden en sådan nedsættelse finder anvendelse, efter at der er truffet en beslutning, som medfører en nedsættelse. ▌PEPP-udbyderne anbefales at høre PEPP-modtagerne, før en sådan beslutning træffes.

(32)  For at sikre PEPP-opsparere og -modtagere en tilstrækkelig beskyttelse af deres rettigheder bør PEPP-udbydere være i stand til at vælge den aktivallokering, der er bedst egnet i forhold til forpligtelsernes nærmere art og varighed, herunder forpligtelser med lang tidshorisont. Derfor kræves et effektivt tilsyn såvel som en tilgang til investeringsreglerne, der giver PEPP-udbydere et tilstrækkeligt spillerum til at vælge den sikreste og mest effektive investeringspolitik og forpligter dem til at udvise forsigtighed og handle i overensstemmelse med PEPP-opsparerens behov og præferencer. Iagttagelse af "prudent person"-princippet kræver derfor en investeringspolitik, der er afstemt efter den enkelte PEPP-udbyders kundestruktur.

(33)  Ved at anvende "prudent person"-princippet som det grundlæggende princip for kapitalinvestering og gøre det muligt for PEPP-udbydere at operere på tværs af grænserne, tilskyndes der til, at opsparingen kanaliseres over mod sektoren for personlige pensioner, hvorved der ydes et bidrag til økonomiske og sociale fremskridt. "Prudent person"-princippet bør også tage udtrykkeligt højde for den rolle, som de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) spiller i investeringsprocessen.

(34)  Denne forordning bør sikre PEPP-udbydere en tilstrækkelig frihed til at investere. Da PEPP-udbydere investerer på meget lang sigt og har ringe likviditetsrisiko, er de inden for forsigtighedsprincippets grænser i stand til at bidrage til udviklingen af kapitalmarkedsunionen ved at investere i ikke-likvide aktiver som aktier og andre instrumenter, der har en langsigtet økonomisk profil, og som ikke handles på regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) eller organiserede handelsfaciliteter (OHF'er). De kan også udnytte fordelene ved international diversificering. Adgangen til at investere i aktier i andre valutaer end den, forpligtelserne lyder på, og i andre instrumenter, der har en langsigtet økonomisk profil, og som ikke handles på regulerede markeder, MHF'er eller OHF'er, bør derfor, i overensstemmelse med "prudent person"-princippet, ikke begrænses for at beskytte PEPP-opspareres og -modtageres interesser, medmindre det er begrundet i tilsynsmæssige hensyn.

(35)  Uddybningen af kapitalmarkedsunionen betyder, at opfattelsen af, hvad der forstås ved instrumenter med en langsigtet økonomisk profil, er bred. Sådanne instrumenter er ikkeomsættelige værdipapirer, og de har derfor ikke adgang til sekundære markeders likviditet. De forudsætter ofte engagementer med fast løbetid, hvilket begrænser deres omsættelighed, og bør forstås som omfattende kapitalinteresser og gældsinstrumenter i og lån ydet til ikkebørsnoterede virksomheder. Ikkebørsnoterede virksomheder omfatter infrastrukturprojekter, unoterede vækstorienterede selskaber, fast ejendom eller andre aktiver, som kan være egnede med henblik på langsigtede investeringer. Lavemissionsinfrastrukturprojekter og klimarobuste infrastrukturprojekter er ofte unoterede aktiver og er afhængige af langfristede kreditter til finansiering af projekter. PEPP-udbydere er i betragtning af deres forpligtelsers langsigtede natur motiverede for at allokere en tilstrækkelig del af deres aktivportefølje til bæredygtige investeringer i realøkonomien, som giver langsigtede økonomiske fordele, særlig infrastrukturprojekter og selskaber.

(36)  Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold som omhandlet i de af De Forenede Nationer støttede principper for ansvarlig investering er vigtige for PEPP-udbyderes investeringspolitik og risikostyringssystemer. PEPP-udbydere bør ▌tage hensyn til sådanne forhold i forbindelse med investeringsbeslutninger samt overveje, hvordan de indgår i deres risikostyringssystem, således at problemet med strandede aktiver kan undgås. Oplysningerne om ESG-forhold bør være tilgængelige for EIOPA, de kompetente myndigheder og PEPP-opspareren.

(36a)  Et af formålene med reguleringen af PEPP-produkter er at skabe en sikker, omkostningseffektiv, langsigtet pensionsopsparingsprodukt. Eftersom investeringer i forbindelse med pensionsprodukter er langsigtede, må der tages særligt hensyn til de langsigtede konsekvenser af aktivallokering. Der skal navnlig tages hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. PEPP-opsparinger bør investeres i overensstemmelse med Unionens målsætninger for klima og bæredygtighed, der er fastsat i Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. PEPP-udbydere bør desuden vedtage en politik for udelukkelse af investeringer med henblik på at sikre, at opsparinger ikke investeres i de mest kontroversielle og skadelige produkter eller metoder til skatteundgåelse.

(37)  PEPP-udbydere bør ved at sikre overholdelsen af deres forpligtelse til at udvikle en investeringspolitik, som er i overensstemmelse med "prudent person"-princippet, afholdes fra at investere i jurisdiktioner, som af Den Finansielle Aktionsgruppe er identificeret som højrisikojurisdiktioner og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, samt i lande på Unionens liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og lande på Unionens liste over højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordning for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

(38)  I lyset af den langsigtede pensionsmålsætning, som gælder for PEPP-produktet, bør de investeringsmuligheder, som tilbydes PEPP-opsparerne, udformes, så de dækker de elementer, som gør det muligt for investorerne at træffe en investeringsbeslutning ▌.

(39)  Det grundlæggende PEPP-produkt bør være et enkelt og sikkert produkt, som let kan erhverves i hver medlemsstat og bør fungere som en standardmulighed. Det bør søge at opnå kapitalbeskyttelse for PEPP-opspareren, enten ved at anvende risikoreduktionsteknikker i livscyklen eller ved hjælp af en kapitalgaranti. PEPP-opspareren bør have råd om både risici og fordele ved de forskellige teknikker.

(39a)  I tilfælde af berettigede grunde, såsom i tilfælde af bevislig forsømmelse, lovovertrædelser eller skatteunddragelse, eller hvis godkendelsen af et PEPP-produkt trækkes tilbage, skal PEPP-opsparere til enhver tid og vederlagsfrit kunne skifte udbyder uden at blive pålagt gebyrer eller være bundet af en aftale.

(40)  Den kompetente myndighed bør udøve sine beføjelser primært med beskyttelsen af PEPP-opspareres og -modtageres rettigheder og PEPP-udbydernes stabilitet og soliditet for øje.

(41)  Hvis PEPP-udbyderen er en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse eller et investeringsselskab, bør denne udpege en depositar med henblik på opbevaringen af sine aktiver. Dette er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelsen, eftersom den sektorspecifikke lovgivning for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og investeringsselskaber ikke indeholder bestemmelser om udpegning af en depositar.

(42)  Gennemsigtigheden og rimeligheden af omkostninger og gebyrer er væsentlig for at vinde PEPP-opsparernes tillid og give dem mulighed for at træffe oplyste valg. Anvendelsen af uigennemsigtige prissætningsmetoder bør derfor forbydes.

(43)  For at nå målene for denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelsen af vilkårene for EIOPA's og de kompetente myndigheders udøvelse af interventionsbeføjelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(44)  Kommissionen bør vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som udarbejdes af de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg, for så vidt angår præsentationen og indholdet af de dele af dokumentet med central PEPP-investorinformation, som ikke er omfattet af [PRIIPs KID RTS], i overensstemmelse med artikel 10-14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(9), forordning (EU) nr. 1094/2010(10) og forordning (EU) nr. 1095/2010(11). Kommissionen bør supplere de europæiske tilsynsmyndigheders tekniske arbejde ved at foretage forbrugerundersøgelser af præsentationen af dokumentet med central investorinformation som foreslået af de europæiske tilsynsmyndigheder.

(45)  Uden at dette berører PEPP-kunders ret til at indbringe en sag for en domstol, bør der indføres let tilgængelige, hensigtsmæssige, uafhængige, upartiske, gennemsigtige og effektive procedurer for alternativ bilæggelse af sådanne tvister mellem PEPP-udbydere eller -distributører og PEPP-kunder, som opstår i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

(46)  Med henblik på etablering af en effektiv tvistbilæggelsesprocedure bør PEPP-udbydere og -distributører indføre en effektiv klageprocedure, som deres kunder kan følge, inden tvisten henvises til bilæggelse ved en alternativ procedure eller ved en domstol. Klageproceduren bør indeholde korte og klart definerede frister, inden for hvilke PEPP-udbyderen eller -distributøren bør besvare en klage. Alternative tvistbilæggelsesinstanser bør have tilstrækkelig kapacitet til på en hensigtsmæssig og effektiv måde at kunne deltage i grænseoverskridende samarbejde om tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

(47)  PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, billig, hurtig og sikker procedure.

(48)  Skiftet bør være enkelt og ligetil for PEPP-opspareren. Den modtagende PEPP-udbyder bør således være ansvarlig for at igangsætte og styre proceduren på vegne af PEPP-opspareren. PEPP-udbydere bør på frivillig basis kunne anvende supplerende midler, såsom en teknisk løsning, ved etablering af den ydelse, der består i skift af udbyder. I betragtning af produktets paneuropæiske karakter bør PEPP-opsparere kunne skifte vederlagsfrit, hvis der ikke findes nogen tilgængelig afdeling i den medlemsstat, hvor PEPP-opspareren flytter til.

(49)  Før PEPP-opspareren giver sin tilladelse til skiftet, bør denne underrettes om alle etaper af den nødvendige procedure og de nødvendige omkostninger for at gennemføre dette skift, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret beslutning om skiftet af udbyder.

(50)  Det er nødvendigt for et vellykket skift, at den overførende PEPP-udbyder samarbejder. Den overførende PEPP-udbyder bør derfor give den modtagende PEPP-udbyder alle de oplysninger, som er nødvendige, for at betalingerne kan knyttes til den anden PEPP-konto. Disse oplysninger bør imidlertid ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at foretage skiftet.

(51)  For at lette grænseoverskridende skift bør det tillades PEPP-opspareren at anmode den nye PEPP-udbyder om nærmere oplysninger om den nye PEPP-konto, ideelt set ved et enkelt møde med den nye PEPP-udbyder.

(52)  PEPP-opsparere bør ikke udsættes for økonomiske tab, herunder omkostninger og renter, forårsaget af fejl, der er begået af en af de PEPP-udbydere, som er involveret i skiftet. Navnlig bør PEPP-opsparere ikke lide økonomiske tab som følge af betaling af yderligere gebyrer, renter eller andre afgifter samt bøder, strafafgifter eller anden form for økonomisk skade, der skyldes forsinkelser i gennemførelsen af skiftet.

(53)  PEPP-opsparere bør have friheden til i forbindelse med indgåelse af en PEPP-aftale at træffe afgørelse om udbetalingsmåden (annuitet, engangsbeløb eller andet) i udbetalingsfasen, men med mulighed for omvalg én gang hvert tredje år derefter, således at de på bedst mulig måde kan tilpasse udbetalingsmåden til deres behov, når pensionstidspunktet nærmer sig.

(54)  PEPP-udbydere bør have mulighed for at give PEPP-opsparere adgang til en bred vifte af udbetalingsmåder. Med en sådan tilgang opnås målet om øget udnyttelse af PEPP-produkter gennem øget fleksibilitet og valgmulighed for PEPP-opsparere. Dette vil give udbyderne mulighed for at udforme deres PEPP-produkter på den mest omkostningseffektive måde. Det er i overensstemmelse med andre EU-politikker og politisk gennemførligt, eftersom der sikres medlemsstaterne tilstrækkeligt spillerum til at træffe afgørelse om, hvilke udbetalingsmåder de ønsker at fremme. I forbindelse med det kapitalgaranterede grundlæggende PEPP-produkt bør et vist beløb (35 %) dog tages ud i form af livrente for at sikre, at pensionskarakteren af produktet kommer til sin ret. Derfor bør muligheden for at tage en procentdel af det samlede beløb ud begrænses til 30 %, som kan tages ud i løbet af det første år. For det livscyklusbaserede PEPP-produkt bør betaling via en "drawdown"-plan være obligatorisk.

(55)  Der bør garanteres fuld gennemsigtighed vedrørende omkostninger og gebyrer knyttet til investering i et PEPP-produkt. Dermed skabes der lige vilkår for udbydere, samtidig med at forbrugerne beskyttes. Der vil være sammenlignelige oplysninger til rådighed for forskellige produkter, hvorved der tilskyndes til priskonkurrence.

(56)  Selv om det løbende tilsyn med PEPP-udbydere skal udføres af de respektive kompetente nationale myndigheder, bør tilsynet for så vidt angår PEPP-produkter koordineres af EIOPA for at garantere en konsekvent anvendelse af en ensartet tilsynsmetode og på denne måde bidrage til pensionsproduktets paneuropæiske natur.

(56a)  For at styrke forbrugernes rettigheder og lette deres adgang til en klageprocedure bør PEPP-opsparere have mulighed for enten individuelt eller kollektivt at indgive klager gennem deres egen nationale kompetente myndighed ved hjælp af en "one stop shop". Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor klagen er fremsat, bør være ansvarlig for yderligere trin i klageproceduren.

(57)  EIOPA bør samarbejde med de nationale kompetente myndigheder og fremme samarbejdet og overensstemmelsen mellem dem. I den forbindelse bør EIOPA spille en rolle i forbindelse med de kompetente nationale myndigheders beføjelse til at anvende tilsynsforanstaltninger gennem tilvejebringelse af dokumentation vedrørende PEPP-relaterede overtrædelser. EIOPA bør endvidere foretage bindende mægling i tilfælde af uenighed mellem kompetente myndigheder i grænseoverskridende situationer.

(58)  For at sikre, at finansielle virksomheder, som producerer PEPP-produkter, og finansielle virksomheder og personer, som distribuerer PEPP-produkter, overholder bestemmelserne i denne forordning, og for at sikre, at de er underlagt den samme behandling i hele Unionen, bør der indføres bestemmelser om administrative sanktioner og andre foranstaltninger, som er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

(59)  I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 8. december 2010 Udvidelse af sanktionsordningerne i sektoren for finansielle tjenesteydelser(12) og for at sikre, at kravene i denne forordning opfyldes, er det vigtigt, at medlemsstaterne tager de nødvendige skridt til at sikre, at overtrædelser af denne forordning er underlagt passende administrative sanktioner og foranstaltninger.

(60)  Selv om medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om administrative og strafferetlige sanktioner for de samme overtrædelser, bør der ikke stilles krav om, at medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om administrative sanktioner for sådanne overtrædelser af denne forordning, som er underlagt national straffelovgivning. Opretholdelse af strafferetlige sanktioner i stedet for administrative sanktioner for overtrædelser af denne forordning bør dog ikke begrænse eller på anden måde berøre de kompetente myndigheders mulighed for at samarbejde med og rettidigt få adgang til og udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i andre medlemsstater i forbindelse med denne forordning, heller ikke efter at de pågældende overtrædelser måtte være henvist til de kompetente retslige myndigheder med henblik på strafferetlig forfølgning.

(61)  De kompetente myndigheder bør have beføjelser til at pålægge bøder, der er tilstrækkeligt store til at opveje de reelle eller potentielle fortjenester og til at være afskrækkende selv for større finansielle virksomheder og deres ledere.

(62)  For at sikre en ensartet anvendelse af sanktioner i hele Unionen bør de kompetente myndigheder tage hensyn til alle relevante situationer ved fastlæggelsen af typen af administrativ sanktion eller anden foranstaltning samt størrelsen af administrative bøder.

(63)  For at sikre, at de kompetente myndigheders afgørelser om overtrædelser og sanktioner har en afskrækkende virkning på offentligheden som helhed, og for at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at advare forbrugerne om PEPP-produkter, som distribueres i strid men denne forordning, bør disse afgørelser offentliggøres, forudsat at tidsfristen for indgivelse af en klage er overskredet, og der ikke er blevet indgivet nogen klage, medmindre sådan offentliggørelse udgør en trussel mod finansielle markeders stabilitet eller en igangværende undersøgelse.

(64)  De kompetente myndigheder bør have de nødvendige undersøgelsesbeføjelser til at afdække potentielle overtrædelser og bør fastlægge effektive mekanismer, der giver mulighed for at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser.

(64a)  I lyset af PEPP-produktets paneuropæiske karakter og leveringen af PEPP-produktet bør grænseoverskridende mekanismer for kollektive søgsmål for forbrugere ligeledes være tilgængelige.

(65)  Denne forordning bør ikke berøre bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning vedrørende strafferetlige sanktioner.

(66)  Enhver behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, f.eks. udveksling eller videregivelse af personoplysninger foretaget af de kompetente myndigheder, lagring af personoplysninger i det centrale register, som EIOPA fører, og behandling af personoplysninger foretaget af PEPP-udbydere eller PEPP-distributører, bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680(14) og en forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation). Udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af de europæiske tilsynsmyndigheder bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(15).

(66a)  I betragtning af personlige finansielle oplysningers følsomhed er en stærk databeskyttelse af allerstørste betydning. Det anbefales derfor, at databeskyttelsesmyndighederne inddrages nøje i gennemførelsen og overvågningen af denne forordning.

(67)  Skatteincitamenter kan antage forskellige former og spiller en vigtig rolle i forbindelse med tilskyndelsen til udnyttelse af personlige pensionsprodukter i en række medlemsstater. I mange medlemsstater er bidragene til personlige pensionsprodukter omfattet af en eller anden form for skattefradrag, det være sig eksplicit eller implicit.

(68)  Denne forordning må ikke opfattes som et forsøg på at tvinge medlemsstater til at anvende de samme skatteregler på PEPP-produkter, som de ville anvende på sammenlignelige personlige pensionsprodukter i henhold til deres nationale lovgivning. I henhold til princippet om national behandling som omhandlet i artikel 21 og 45 i TEUF og fortolket af EU-Domstolen bør et PEPP-produkt, som er objektivt sammenligneligt med et personligt pensionsprodukt, som distribueres i en given medlemsstat, imidlertid være omfattet af det samme skattefradrag og de samme kontraktmæssige fordele, såsom lovede renter, som det personlige pensionsprodukt i denne medlemsstat ▌. Dette gælder også, hvis PEPP-produkterne leveres af en udbyder fra en anden medlemsstat.

(69)  Medlemsstaterne opfordres til efter lanceringen af PEPP-produktet at tage hensyn til Kommissionens henstilling af ... 2017 og udvide den skattefordel, de giver til nationale personlige pensionsprodukter, til også at omfatte PEPP-produktet.

(70)  Der bør gennemføres en evaluering af denne forordning i lyset af bl.a. markedsudviklingen, f.eks. fremkomst af nye PEPP-typer, samt udviklingen på andre områder af EU-retten og medlemsstaternes erfaringer. Ved en sådan evaluering skal der tages hensyn til de forskellige mål og formål med at etablere et velfungerende PEPP-marked, og det skal navnlig vurderes, om denne forordning har bidraget til udviklingen af pensionssystemer med flere søjler i medlemsstaterne og har resulteret i, at flere europæiske borgere nu sparer op til bæredygtige og passende pensioner.

(70a)  I lyset af de langsigtede virkninger, som denne forordning muligvis vil have, er det vigtigt at følge udviklingen nøje i løbet af den første anvendelsesfase. Når Kommissionen foretager evalueringen, bør den også inddrage erfaringerne fra EIOPA, interessenter og eksperter og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

(71)  Denne forordning bør sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og overholde de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig ældres ret til at leve et liv i værdighed og uafhængighed og til at deltage i det sociale og kulturelle liv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ejendomsretten, den frie erhvervsudøvelse, princippet om ligestilling mellem kønnene og princippet om et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(72)  Målene for denne forordning, nemlig at forbedre beskyttelsen af PEPP-opsparere og øge disses tillid til PEPP-produkter, herunder når disse produkter distribueres på tværs af grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1Genstand

Ved denne forordning fastsættes der ensartede regler for godkendelse, udbydelse og distribution af samt tilsyn med personlige pensionsprodukter, som distribueres i Unionen under betegnelsen "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" eller "PEPP-produkt".

Artikel 2Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   "personligt pensionsprodukt": et produkt, som

a)   er baseret på en frivillig og supplerende aftale mellem en individuel opsparer og en enhed

c)   tilvejebringer langsigtet opsparing af kapital med det eksplicitte formål at sikre indkomst ved pensionering.

2)   "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et langsigtet personligt pensionsopsparingsprodukt, som udbydes under en aftalt PEPP-ordning af en reguleret finansiel virksomhed med tilladelse i henhold til EU-retten og godkendt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, til at forvalte kollektive eller individuelle investeringer eller opsparinger, og hvorom en individuel PEPP-opsparer eller en uafhængig PEPP-opsparersammenslutning på vegne af sine medlemmer har indgået aftale på frivillig basis med henblik på pensionering, uden eller med strengt begrænset mulighed for tilbagekøb

3)   "PEPP-opsparer": enhver fysisk person

4)  "PEPP-ordning": en kontrakt, en aftale eller et trustdokument mellem en PEPP-opsparer og en PEPP-udbyder, som fastsætter, hvilke pensionsydelser der udbetales og på hvilke betingelser, på grundlag af en individuel pensionsopsparing

5)   "PEPP-konto": en personlig pensionskonto, som føres i en PEPP-opsparers eller PEPP-modtagers navn, og som anvendes til gennemførelse af transaktioner, som gør det muligt for PEPP-opspareren at indbetale periodiske pensionsbidrag frem til pensionering og for PEPP-modtageren at modtage pensionsydelser

6)  "PEPP-udbud": produktion og distribution af et PEPP-produkt

6a)  "PEPP-producent": en PEPP-udbyder, der fastsætter betingelser for en PEPP-ordning med henblik på at kunne forvalte PEPP-konti på vegne af PEPP-opsparere og -modtagere

7)   "PEPP-modtager": person, der modtager PEPP-pensionsydelser

8)   "PEPP-distribution": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre andet indledende arbejde i forbindelse med indgåelsen af aftaler om PEPP-produkter, indgåelse af sådanne aftaler eller medvirken ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, herunder levering af oplysninger om en eller flere PEPP-aftaler i overensstemmelse med PEPP-kundernes valgte kriterier via et websted eller andre medier og udarbejdelse af en prioriteret liste over PEPP-produkter, der omfatter pris- og produktsammenligninger, eller rabat på prisen for en pensionsaftale, hvis PEPP-kunden er i stand til direkte eller indirekte at indgå en pensionsaftale ved at bruge et websted eller andre medier

9)    "PEPP-pensionsydelser": ydelser, der udbetales ved pensionering eller en forventning om pensionering. Disse ydelser kan have form af livsvarige udbetalinger, udbetalinger i en midlertidig periode, engangsbeløb eller en kombination heraf

10)   "opsparingsfase": den periode, hvorunder der opspares aktiver (indbetalinger) på en PEPP-konto, og som normalt løber indtil PEPP-modtagerens pensionsalder

11)   "udbetalingsfase": den periode, hvorunder aktiver opsparet på en PEPP-konto udbetales til finansiering af pensionstilværelsen eller andre indkomstkrav

12)   "annuitet": et beløb, som betales med bestemte mellemrum over en periode, f.eks. PEPP-modtagerens liv eller et bestemt antal år, som modydelse for en investering

13)   "drawdown"-betaling: PEPP-modtageres mulighed for med regelmæssige mellemrum at hæve diskretionære beløb op til en bestemt grænse

13a)  "samlet beløb": det fulde beløb af den samlede pensionskapital

14)   "udbyder af et PEPP-produkt" eller "PEPP-udbyder": en finansiel virksomhed, som har fået godkendelse til at producere og distribuere et PEPP-produkt

15)   "distributør af et PEPP-produkt" eller "PEPP-distributør": en finansiel enhed, som er meddelt tilladelse til at distribuere et PEPP-produkt, som den ikke har produceret ▌

16)   "varigt medium": ethvert instrument, der:

a)   sætter PEPP-kunden i stand til at lagre oplysninger, der er rettet personligt til den pågældende kunde på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet og

b)   giver mulighed for uændret reproduktion af den lagrede information

17)   "kompetent myndighed": den eller de nationale myndigheder udpeget af hver medlemsstat til at føre tilsyn inden for rammerne af nærværende forordning

18)   "PEPP-udbyderens hjemland": den medlemsstat, hvori PEPP-udbyderen har fået sin tilladelse

19)   "PEPP-udbyderens værtsland": en anden medlemsstat end hjemlandet, hvori en PEPP-udbyder producerer eller distribuerer PEPP-produkter

20)   "afdeling": et afsnit, som åbnes under hver enkelt PEPP-rammeaftale (PEPP-konto) for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan til investering i et PEPP-produkt af den medlemsstat, hvori PEPP-opspareren har sin bopæl I hver afdeling kan en person således være PEPP-opsparer eller PEPP-modtager, afhængigt af de lovgivningsmæssige krav for henholdsvis optjenings- og udbetalingsfasen

21)   "kapital": de samlede finansielle bidrag og investeringsafkastet af disse bidrag, beregnet på grundlag af de investerbare beløb med fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

22)   "finansielt instrument": sådanne instrumenter som angivet i bilag I, afsnit C, til direktiv 2014/65/EU

23)   "depositar": et institut, som har til opgave at opbevare aktiver og overvåge overholdelsen af fondsbestemmelser og gældende lov

24)   "grundlæggende PEPP-produkt": en investeringsstrategi som defineret i artikel 39, som anvendes, når en PEPP-opsparer ikke har anvist, hvordan de midler, som er opsparet på dennes PEPP-konto, skal investeres

25)   "risikoreduktionsteknikker": teknikker til systematisk reduktion af eksponeringen mod en risiko og/eller sandsynligheden for dens indtræden

26)   "skift af udbyder": overførsel, på anmodning af en PEPP-kunde, af enhver positiv saldo fra en PEPP-konto hos én PEPP-udbyder til en PEPP-konto hos anden PEPP-udbyder med eller uden lukning af den tidligere PEPP-konto

27)   "rådgivning": personlige anbefalinger til en PEPP-opsparer enten på dennes anmodning eller på PEPP-udbyderens eller -distributørens initiativ vedrørende indgåelse af en eller flere PEPP-aftaler

28)   "PEPP-kunde": en PEPP-opsparer, en potentiel PEPP-opsparer og/eller en PEPP-modtager

28a)  "partnerskaber": samarbejde mellem PEPP-udbydere om at tilbyde afdelinger i de forskellige medlemsstater med henblik på portabilitetsydelsen omhandlet i artikel 12

28b)  "biometriske risici": risici forbundet med levetid, invaliditet og død

28c)  "miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold": Unionens klima- og bæredygtighedsmål som fastsat i Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder samt definitionerne i principperne for ansvarlige investeringer.

Artikel 3Gældende

Udbuddet af PEPP-produkter er omfattet af:

a)   denne forordning

b)   bestemmelserne i PEPP-ordningen, hvis der er meddelt tilladelse i henhold til denne forordning

c)   følgende bestemmelser for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af denne forordning, eller, hvis et spørgsmål kun delvis er omfattet, for så vidt angår de aspekter, som ikke er omfattet af denne forordning:

i)  bestemmelser i lovgivning vedtaget af medlemsstaterne til gennemførelse af EU-foranstaltninger særligt vedrørende PEPP-produkter

ii)  de bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning, som ville finde anvendelse på et sammenligneligt personligt pensionsprodukt, som produceres og distribueres i overensstemmelse med lovgivning i den medlemsstat, hvor producenten har sit hjemsted.

KAPITEL II GODKENDELSE

Artikel 4Godkendelse

1.  Et PEPP-produkt må kun produceres og distribueres i Unionen, hvis det er godkendt af EIOPA i henhold til denne forordning.

2.  Godkendelse af et PEPP-produkt gælder i alle medlemsstater. Det berettiger indehaveren af godkendelsen til at producere og distribuere PEPP-produktet som godkendt af EIOPA.

Artikel 5 Ansøgning om godkendelse af et PEPP-produkt

1.  Kun de følgende finansielle virksomheder kan ansøge om godkendelse af et PEPP-produkt:

a)   kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU(16)

b)  forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(17), som er beskæftiget med direkte livsforsikring, jf. artikel 2, stk. 3, og bilag II i direktiv 2009/138/EF

c)  en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er registreret eller meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341/EF(18), og som ikke selv kan dække biometriske risici og ikke garanterer et investeringsresultat eller et bestemt pensionsydelsesniveau. Alle aktiver og forpligtelser, der svarer til et PEPP-produkt, øremærkes uden mulighed for at overføre dem til instituttets anden pensionsvirksomhed

d)  et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU, som yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning

e)  investeringsselskaber eller administrationsselskaber, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(19)

f)  forvaltere af alternative investeringsfonde ("AIF'er"), der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(20)

fa)  andre enheder, der er registreret eller godkendt i henhold til bestemmelserne i den nationale lovgivning med hensyn til udbydelse af personlige pensionsprodukter som defineret i denne forordnings artikel 2, stk. 1, forudsat at disse bestemmelser skønnes tilstrækkelige efter en vurdering af EIOPA i overensstemmelse med den fastlagte procedure i stk. 5a.

2.  De i stk. 1 anførte finansielle virksomheder indsender deres ansøgninger om godkendelse af et PEPP-produkt til EIOPA. Ansøgningen skal indeholde følgende:

a)   oplysninger om de standardkontraktvilkår, der skal tilbydes PEPP-opsparere

b)   oplysninger om ansøgerens identitet samt dennes aktuelle og tidligere finansielle erfaring og historie

c)   identiteten på de personer, som rent faktisk står for produktion og/eller distribution af PEPP-produktet

d)  oplysninger om aftaler for så vidt angår porteføljeforvaltning og risikostyring og administration vedrørende PEPP-produktet, herunder, hvor det er relevant, oplysninger, der sikrer, at PEPP-udbyderen ikke investerer i atomvåbenproducenter

e)  oplysninger om investeringsstrategier, risikoprofil og andre egenskaber ved PEPP-produktet

f)   en liste over de medlemsstater, hvori ansøgeren har til hensigt at markedsføre PEPP-produktet

g)   oplysninger om depositarens identitet, hvis det er relevant

h)   en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for PEPP-opsparere, herunder en beskrivelse af ordninger for behandling af PEPP-opspareres klager

i)   dokumentation for ansøgerens tilladelse eller registrering i henhold til den relevante EU-retsakt, jf. stk. 1, samt oplysninger om identiteten på den kompetente myndighed, som meddelte tilladelsen eller forestod registreringen.

3.  EIOPA kan anmode om præcisering og supplerende oplysninger i forbindelse med den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

4.  EIOPA kan anmode den kompetente myndighed for den finansielle virksomhed, der ansøger om godkendelse, om præcisering og oplysninger i forbindelse med den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2. Den kompetente myndighed skal besvare anmodningen senest 10 arbejdsdage efter dagen for dennes modtagelse fra EIOPA.

5.  Efterfølgende ændringer i den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, meddeles EIOPA omgående.

5a  Den nationale kompetente myndighed for de omtalte enheder i stk. 1, litra fa), anmoder EIOPA om en vurdering af disse enheders overholdelse af lovgivningen samt årsagerne til, at godkendelsen er berettiget. EIOPA træffer afgørelse senest to måneder efter modtagelse af anmodningen. Hvis den kompetente myndighed ikke er enig i EIOPA's beslutning, redegør den på fyldestgørende vis herfor i sin afgørelse og skal give forklaring på samt begrunde enhver betydelig afvigelse herfra.

Artikel 6Betingelser for godkendelse af PEPP-produkter

1.  EIOPA godkender kun PEPP-produktet senest to måneder efter datoen for indsendelse af en fuldstændig ansøgning, som er godkendt af den nationale kompetente myndighed, hvis den finder det fuldt ud godtgjort, at følgende betingelser er opfyldt:

a)  ansøgeren overholder denne forordning

b)  ansøgeren har tilladelse fra sin kompetente myndighed til at producere produkter, som er baseret på investeringsstrategier af den type, der er omfattet af denne forordning

c)  det foreslåede PEPP-produkt opfylder alle kravene i denne forordning

d)  det foreslåede PEPP-produkt er baseret på en investeringsstrategi, som giver mulighed for den pensionsindkomst, som fremgår af de foreslåede kontraktmæssige bestemmelser.

2.  Inden EIOPA træffer afgørelse om ansøgningen, hører den ansøgerens kompetente myndighed.

3.  EIOPA underretter ansøgeren om årsagerne til afslag på godkendelse af et PEPP-produkt.

4.  EIOPA tilbagekalder godkendelsen af et PEPP-produkt, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

5.  EIOPA oplyser kvartalsvis de kompetente myndigheder for de i artikel 5, stk. 1, anførte finansielle virksomheder om afgørelser vedrørende godkendelse, afslag på godkendelse eller tilbagekaldelse af godkendelse i henhold til denne forordning.

6.  EIOPA sikrer et samarbejde med og fremsender oplysninger med henblik på udførelsen af deres respektive opgaver til den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) oprettet ved forordning (EU) nr. 1093/2010 og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 7Betegnelse og konvertering

1.  Betegnelsen "PEPP-produkt" eller "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" i forbindelse med et personligt pensionsprodukt må kun anvendes, hvis EIOPA har godkendt, at det personlige pensionsprodukt distribueres under betegnelsen "PEPP-produkt" i henhold til denne forordning.

2.  Eksisterende personlige pensionsprodukter kan konverteres til PEPP-produkter efter godkendelse fra EIOPA.

3.  PEPP-udbydere må ikke konvertere PEPP-produkter til personlige pensionsprodukter, som ikke er omfattet af denne forordning.

Artikel 8Distribution af PEPP-produkter

1.  Finansielle virksomheder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, kan distribuere PEPP-produkter, som de ikke har produceret, forudsat at denne aktivitet er omfattet af godkendelsens anvendelsesområde i henhold til den relevante sektorspecifikke lovgivning.

2.  Forsikringsformidlere, som er registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/97/EU(21), kan distribuere PEPP-produkter, som de ikke har produceret.

Artikel 9Tilsynsordninger for forskellige typer af udbydere

Med forbehold for denne forordning skal PEPP-udbydere og -distributører overholde ▌den relevante tilsynsordning, der er gældende for dem, jf. de i artikel 5, stk. 1, og artikel 8, stk.2, omhandlede retsakter.

Artikel 10Centralt offentligt register

EIOPA fører et centralt offentligt register til identifikation af ethvert PEPP-produkt, som er godkendt i henhold til denne forordning, dettes udbyder, datoen for godkendelsen af PEPP-produktet, de tilgængelige nationale afdelinger, det tilbyder, samt udbyderens kompetente myndighed. Registeret skal være offentligt tilgængeligt i elektronisk form og skal straks ajourføres, hvis der sker ændringer.

KAPITEL IIIGRÆNSEOVERSKRIDENDE UDBUD OG PORTABILITET FOR PEPP-PRODUKTER

AFDELING IFRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER OG ETABLERINGSFRIHED

Artikel 11PEPP-udbyderes og -distributørers udøvelse af den frie udveksling af tjenesteydelser og etableringsfriheden

PEPP-udbydere kan udbyde og distribuere og PEPP-distributører distribuere PEPP-produkter på et værtslands område i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden, forudsat at dette sker under overholdelse af de relevante regler og procedurer i de EU-retsakter, der er gældende for dem, jf. artikel 5, stk. 1, eller artikel 8, stk. 2.

AFDELING IIPORTABILITET

Artikel 12Portabilitetsydelsen

1.  I denne afdeling forstås ved portabilitetsydelsen PEPP-opspareres ret til at fortsætte med at betale bidrag til et PEPP-produkt, samtidig med at de ændrer deres bopæl i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat.

2.  Ved at benytte portabilitetsydelsen kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og incitamenter, som PEPP-udbyderen tilbyder, og som er forbundet med fortsat investering i det samme PEPP-produkt, og de har ret til at spare op i mere end én afdeling samtidig.

Artikel 13Adgang til portabilitetsydelsen

1.  PEPP-udbydere giver PEPP-opsparere, hvis konti de fører, adgang til portabilitetsydelsen, såfremt de anmoder herom.

2.  PEPP-udbyderen eller -distributøren giver, når denne foreslår et PEPP-produkt, potentielle PEPP-opsparere oplysninger om portabilitetsmuligheder og om, hvilke nationale afdelinger der er ▌tilgængelige, enten fra udbyderen eller en registreret partner.

3.   De tilgængelige afdelinger angives i PEPP-ordningen. PEPP-udbyderen forpligtes til at tilbyde mindst de afdelinger, der er anført denne ordning. Hvis en PEPP-opsparer ændrer bopæl til en anden medlemsstat, og PEPP-udbyderen ikke kan tilbyde en afdeling i den pågældende medlemsstat eller via et partnerskab, skal PEPP-opspareren have mulighed for vederlagsfrit at skifte til en anden PEPP-udbyder.

Artikel 14PEPP-afdelinger

Når PEPP-udbydere giver PEPP-opsparere adgang til en portabilitetsydelse i henhold til artikel 13, sikrer de, at der under hver enkelt PEPP-konto enten ved overførsel af akkumulerede aktiver eller ved at åbne en yderligere afdeling kan åbnes en ny afdeling, som opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan for PEPP-produktet af den medlemsstat, som PEPP-opspareren flytter til, og hvori en national afdeling er tilgængelig.

Artikel 15Åbning af en ny afdeling

1.  ▌PEPP-udbyderen oplyser umiddelbart efter at have modtaget PEPP-opsparerens anmodning om benyttelse af portabilitetsydelsen PEPP-opspareren om de muligheder, der er tilgængelige for vedkommende, herunder muligheden for at fortsætte opsparingen i en ny afdeling.

PEPP-udbyderen skal derfor, hvis der ikke er noget partnerskab eller en afdeling til rådighed, underrette PEPP-opspareren om retten til gratis at skifte udbyder.

2.  Hvis en PEPP-opsparer giver udtryk for, at vedkommende har til hensigt at benytte muligheden for at åbne en afdeling i en anden medlemsstat, som udbydes af PEPP-udbyderen, skal PEPP-udbyderen indhente følgende oplysninger:

a)   den medlemsstat, hvori PEPP-opspareren har sin nye bopæl

b)   den dato, fra hvilken bidragene skal tilgå den nye afdeling

c)   relevante oplysninger om mulige ændringer i den vedtagne investeringsstrategi eller andre forhold.

ca)  hvorvidt mobiliteten vedrører en overførsel eller en tilføjelse

3.  Senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen i henhold til stk. 2 giver PEPP-udbyderen PEPP-opspareren vederlagsfrit fuldstændige oplysninger samt rådgivning i henhold til kapitel IV, afdeling II og III, vedrørende betingelserne for den nye afdeling.

4.  Den nye afdeling åbnes ved underskrivelse af en ny aftale, eller ændring af den gældende, mellem PEPP-opspareren og PEPP-udbyderen i overensstemmelse med gældende aftaleret. Datoen for åbningen fastsættes i aftalen eller anses - i mangel af en sådan fastsættelse - for at være datoen for underskrivelsen af aftalen eller ændringen heraf.

Artikel 16Overførsel af optjente

aktiver mellem PEPP-afdelinger

1.  PEPP-udbyderen foreslår på anmodning af PEPP-opspareren denne at stå for hel eller delvis overførsel af opsparede aktiver og, hvis det er relevant, tilbagekøbsværdien til andre afdelinger under PEPP-kontoen.

1a.  Straks efter modtagelsen af anmodningen om overførsel af de foretagne indbetalinger underretter PEPP-udbyderen PEPP-opspareren om alle konsekvenser, der er forbundet med denne overførsel af aktiver, og om gældende overførselsskatter eller -gebyrer og om de finansielle virkninger af at opretholde den eksisterende afdeling.

2.  Overførslen af de i stk. 1 omhandlede aktiver skal gøres mulig uden indløsning i naturalier af disse aktiver.

Artikel 17Oplysninger om portabilitet til de nationale myndigheder

1.  PEPP-udbyderen giver meddelelse om alle kontraktmæssige ordninger vedrørende adgang til portabilitetsydelsen og eventuelle partnerskabsydelser som omhandlet i denne forordning til EIOPA og, hvor det er relevant, til ESMA.

2.  Oplysningerne i stk. 1 indgives elektronisk til en central database hos EIOPA senest en måned efter åbningen af den nye afdeling eller det nye partnerskab. Databasen skal være tilgængelig for de nationale kompetente myndigheder, der automatisk skal underrettes om de lokale afdelinger i tilfælde af eventuelle ændringer og om eventuelle eksisterende eller nye partnerskabsaftaler mellem udbydere og skal som minimum indeholde.

a)   identifikation af afdelingen (PEPP-opsparerens navn, gældende national lovgivning, datoen for afdelingens eller partnerskabets åbning)

b)   overført aktivbeløb, hvis det er relevant

c)   overførselsmåde (med eller uden indløsning i naturalier af de overførte aktiver).

KAPITEL IVDISTRIBUTIONS- OG OPLYSNINGSKRAV

AFDELING IAlmindelige bestemmelser

Artikel 18Generelt princip

Ved udførelsen af distributionsvirksomhed vedrørende PEPP-produkter skal PEPP-udbydere og -distributører altid handle ærligt, redeligt og professionelt i deres PEPP-kunders bedste interesse.

Artikel 19Distributionsordninger for forskellige typer af PEPP-udbydere og distributører

I forbindelse med distributionen af PEPP-produkter skal de forskellige typer af PEPP-udbydere og -distributører overholde alle bestemmelser i dette kapitel:

Artikel 20Incitamenter

For så vidt angår betaling eller modtagelse af gebyrer eller provisioner eller levering eller modtagelse af naturalieydelser▐ skal PEPP-udbydere eller -distributører▐ overholde gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne for investeringsselskaber i artikel 24, stk. 7, litra b), og stk. 9, i direktiv 2014/65/EU. Med henblik på nærværende artikel læses henvisningen i artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU til nævnte direktivs artikel 23 som en henvisning til denne forordnings artikel 18.

Artikel 21Elektronisk distribution og andre varige medier

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i dette kapitel gøres gratis tilgængelige for PEPP-kunder enten elektronisk eller på anmodning på et andet varigt medie, forudsat at PEPP-kunden er i stand at lagre sådanne oplysninger på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet, og at værktøjet giver mulighed for uændret reproduktion af de lagrede oplysninger. På anmodning stiller PEPP-udbydere og -distributører tillige disse dokumenter og oplysninger vederlagsfrit til rådighed på et andet varigt medium.

Artikel 22Produktovervågning og styringskrav

1.  PEPP-udbydere opretholder, anvender og reviderer en procedure til godkendelse af det enkelte PEPP-produkt eller væsentlige justeringer af et eksisterende PEPP-produkt inden distributionen til PEPP-kunder.

Produktgodkendelsesproceduren skal være forholdsmæssigt afpasset og hensigtsmæssig i forhold til PEPP-produktets art.

Som led i produktgodkendelsesproceduren angives der en afgrænset målgruppe for hvert PEPP-produkt, det sikres, at alle relevante risici for den afgrænsede målgruppe vurderes, og at den tilsigtede distributionsstrategi er i overensstemmelse med den afgrænsede målgruppe, og der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at PEPP-produktet distribueres til den afgrænsede målgruppe.

PEPP-udbyderen skal forstå og regelmæssigt revidere de PEPP-produkter, som denne udbyder, under hensyntagen til eventuelle begivenheder, som materielt kunne påvirke de potentielle risici for den afgrænsede målgruppe, for som minimum at vurdere, om PEPP-produkterne stadig opfylder den afgrænsede målgruppes behov, og om den tilsigtede distributionsstrategi stadig er hensigtsmæssig.

PEPP-udbydere skal give PEPP-distributører alle relevante oplysninger om PEPP-produktet samt produktgodkendelsesproceduren, herunder den afgrænsede målgruppe for PEPP-produktet.

PEPP-distributører skal have indført passende ordninger, som gør det muligt at indhente de i femte afsnit omhandlede oplysninger og forstå hvert PEPP-produkts egenskaber og afgrænsede målgruppe.

2.  De politikker, procedurer og ordninger, som er omhandlet i denne artikel, berører ikke alle andre krav i denne forordning, eller som finder anvendelse i henhold til denne forordning, herunder krav vedrørende offentliggørelse, egnethed eller hensigtsmæssighed, identifikation og styring af interessekonflikter, incitamenter og ESG-faktorer.

AFDELING IIOPLYSNINGER FORUD FOR AFTALEINDGÅELSEN

Artikel 23Dokument med central PEPP-investorinformation

1.  Inden et PEPP-produkt udbydes til PEPP-opsparere, udarbejder PEPP-udbyderen for det pågældende produkt et dokument med central PEPP-investorinformation i overensstemmelse med kravene i dette kapital og offentliggør dokumentet på sit websted.

2.  Dokumentet med central information udgør førkontraktlig information. Det skal være præcist, rimeligt, let at forstå og ikke på nogen måde være vildledende. Det skal indeholde central information og være i overensstemmelse med alle bindende kontraktlige dokumenter, med de relevante dele af tilbudsdokumenterne og med vilkårene og betingelserne for PEPP-produktet.

3.  Dokumentet med central information skal være et selvstændigt dokument, som adskiller sig tydeligt fra markedsføringsmateriale. Det må ikke indeholde krydshenvisninger til markedsføringsmateriale. Det kan indeholde krydshenvisninger til andre dokumenter, herunder eventuelt et prospekt, men kun hvis krydshenvisningen vedrører de oplysninger, som i henhold til denne forordning skal indgå i dokumentet med central investorinformation.

3a.  Uanset stk. 3b gælder det, at såfremt et PEPP-produkt giver PEPP-opspareren en række investeringsmuligheder, således at alle oplysningerne vedrørende de enkelte investeringsmuligheder ikke kan gives i et enkelt kortfattet selvstændigt dokument, skal dokumentet med central PEPP-investorinformation som minimum indeholde en generel beskrivelse af de underliggende investeringsmuligheder og anføre, hvor og hvordan der kan findes mere detaljeret førkontraktlig dokumentation om de investeringsprodukter, der understøtter de underliggende investeringsmuligheder.

3b.  Dokumentet med central PEPP-investorinformation skal udfærdiges som et kort dokument skrevet på et klart, kortfattet og forståeligt sprog og skal indeholde den centrale information, som PEPP-opsparere har brug for. Dokumentet med central information skal være udformet således, at det er letlæseligt, og må højst fylde tre A4-sider i trykt udgave.

3c.   Foruden dokumentet med central PEPP-investorinformation giver PEPP-udbyderen eller -distributøren potentielle PEPP-opsparere et resumé af og henvisninger til relevante indberetninger om PEPP-udbyderens solvens og økonomiske situation, således at de har nem adgang til disse oplysninger.

3d.  Potentielle PEPP-opsparere skal også forsynes med oplysninger om de tidligere resultater af investeringer i forbindelse med PEPP-produktet, der omfatter de år, hvor PEPP-produktet har fungeret.

3f.  Bruges farver i dokumentet med central information, må de ikke gøre oplysningerne mindre forståelige, hvis dokumentet med central information printes eller fotokopieres i sort-hvid.

3g.  Brug af corporate branding eller logo for PEPP-producenten eller den koncern, som producenten tilhører, må hverken aflede PEPP-opsparerens opmærksomhed fra informationen i dokumentet eller sløre teksten.

4.  Foruden dokumentet med central PEPP-investorinformation giver PEPP-udbyderen eller -distributøren potentielle PEPP-opsparere henvisninger til indberetninger om PEPP-udbyderens solvens og økonomiske situation, således at de har nem adgang til disse oplysninger.

6.  For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed samt EIOPA) i Det Fælles Udvalg af ESA'er udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om præsentationen og indholdet af de enkelte oplysningselementer, der er omhandlet i denne artikel, samt de nødvendige krav til præsentation af disse oplysninger i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning.

Når de europæiske tilsynsmyndigheder udarbejder udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder, tager de hensyn til de forskellige typer PEPP-produkter, forskellene mellem dem og PEPP-opspareres forudsætninger samt de egenskaber ved PEPP-produkter, som gør det muligt for PEPP-opsparere at vælge mellem forskellige underliggende investeringer eller andre muligheder i forbindelse med produktet, herunder når dette valg kan træffes på forskellige tidspunkter eller ændres i fremtiden.

De europæiske tilsynsmyndigheder forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ...

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 23a

Oplysninger i dokumentet med central PEPP-investorinformation

1.  Titlen "dokumentet med central PEPP-investorinformation" skal være iøjnefaldende og stå øverst på første side af dokumentet med central PEPP-investorinformation. Dokumentet med central PEPP-investorinformation opstilles i den rækkefølge, der er angivet i stk. 2 og 3.

2.  Direkte under titlen på dokumentet med central PEPP-investorinformation skal der stå en forklaring. Den skal have følgende ordlyd: "Dette dokument giver central information om dette pensionsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere at forstå dette produkts art, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter."

3.  Dokumentet med central PEPP-investorinformation skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)  i begyndelsen af dokumentet PEPP-produktets navn, og om det er et grundlæggende PEPP, PEPP-udbyderens identitet og kontaktoplysninger, oplysninger om PEPP-udbyderens kompetente myndighed og dokumentets dato

b)  hvis det er relevant, en advarsel med ordlyden: "Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå"

c)  under et afsnit med overskriften "Hvad er dette for et produkt?" skal arten af og de vigtigste karakteristika ved PEPP-produktet angives, herunder:

i)  en beskrivelse af pensionsydelserne og i hvilket omfang de er garanteret, og i hvilket omfang de indebærer risici, investeringsmetoden og udbetalingsmulighederne samt en påmindelse om, at der skal ydes rådgivning om udbetaling et år før pensionering

ii)  de juridiske oplysninger om pensionsalderen i medlemsstaten, herunder om der er mulighed for fortsat at bidrage til ordningen efter pensionering

iii)  oplysninger om beskatning af PEPP-produktet

iv)  oplysninger om muligheder for portabilitet og skift af tjeneste

v)  oplysninger om mulighederne for og konsekvenserne af en tidlig tilbagetrækning fra PEPP-ordningen

vi)  tilgængelige oplysninger vedrørende PEPP-investeringens resultater for så vidt angår ESG-faktorer

vii)  formålet med PEPP-produktet, herunder en specifikation af de markeder, som PEPP-produktet investerer i

viii)  en beskrivelse af den type pensionsopsparer, som det tilsigtes at markedsføre PEPP-produktet over for, navnlig hvad angår evnen til at bære investeringstab og investeringshorisonten

ix)  hvis PEPP-produktet omfatter forsikringsydelser, nærmere oplysninger om disse forsikringsydelser, herunder om de udløsende omstændigheder

d)  i et afsnit med overskriften "Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?" en kort beskrivelse af risiko/afkast-profilen bestående af følgende elementer:

i)  en sammenfattende risikoindikator suppleret af en forklaring af indikatoren, dens vigtigste begrænsninger og en forklaring af de risici, som i væsentlig grad er relevante for PEPP-produktet og ikke i tilstrækkelig grad afspejles i den sammenfattende risikoindikator

ii)  det størst mulige tab af investeret kapital, herunder oplysninger om:

  relevante resultatscenarier og de antagelser, som de bygger på

  hvor det er relevant oplysninger om betingelserne for afkast til PEPP-opsparere eller indbyggede resultatlofter

e)  i et afsnit med overskriften "Hvad sker der, hvis [navnet på PEPP-producenten] ikke er i stand til at foretage udbetalinger?" en kort beskrivelse af, hvorvidt det hermed forbundne tab er dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning, og, hvis dette er tilfældet, hvilken ordning der er tale om, garantens navn og oplysninger om, hvilke risici der er dækket af ordningen, og hvilke risici der ikke er dækket

f)  i et afsnit med overskriften "Hvilke omkostninger er der?" de omkostninger, der er forbundet med en investering i PEPP-produktet, både de direkte og de indirekte omkostninger, som PEPP-opspareren skal afholde, herunder engangsomkostninger og løbende omkostninger angivet ved hjælp af sammenfattende indikatorer for disse omkostninger, og for at sikre sammenligneligheden de samlede omkostninger udtrykt i beløb og i procent for at vise de samlede omkostningers kombinerede indvirkning på investeringen.

Dokumentet med central information skal klart angive, at rådgivere, distributører og enhver anden person, der rådgiver om eller sælger PEPP-produktet, vil give oplysninger om enhver distributionsomkostning, der ikke allerede er medtaget i ovennævnte omkostninger, for at sætte PEPP-opspareren i stand til at forstå den akkumulerende indvirkning, som disse samlede omkostninger har på investeringsafkastet

g)  i et afsnit med overskriften "Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?":

i)  hvor det er relevant, om der er en fortrydelses- eller opsigelsesperiode i forbindelse med PEPP-produktet

ii)  en angivelse af den anbefalede og, i givet fald, krævede korteste holdeperiode

iii)  muligheden for at foretage eventuel afvikling af investeringen inden udløb og betingelserne herfor, herunder alle gældende gebyrer og sanktioner, under hensyntagen til PEPP-produktets risiko-/afkast-profil og den markedsudvikling, som det sigter mod

iv)  oplysninger om de potentielle konsekvenser af at indløse investeringen inden udløbet af løbetiden eller af den anbefalede holdeperiode, såsom tab af kapitalsikring eller yderligere eventualgebyrer

h)  Et afsnit med overskriften "Hvordan kan jeg klage?" skal indeholde oplysninger om, hvordan og til hvem en PEPP-opsparer kan indgive en klage over produktet eller PEPP-udbyderens adfærd eller en person, som rådgiver om eller sælger produktet

i)i et afsnit med overskriften "Anden relevant information" en kort angivelse af eventuelle yderligere informationsdokumenter, som skal gives til PEPP-opspareren før og/eller efter indgåelsen af kontrakten, bortset fra reklamemateriale.

4.  Lagdeling af de oplysninger, der kræves i stk. 3, skal være tilladt, idet detaljerede dele af oplysningerne kan fremlægges via såkaldte "pop-ups", eller via links til ledsagende lag for at sikre, at dokumentet med central PEPP-investorinformation er i stand til at opfylde den forpligtelse, der er fastsat i artikel 23, stk. 3b, om længden af dokumentet med central investorinformation.

For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder EIOPA i samarbejde med de europæiske tilsynsmyndigheder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for:

a)  præcisering af bestemmelserne om udformningen og indholdet af de enkelte oplysningselementer, der er omhandlet i artikel 19, sammen med de nødvendige krav for at fremlægge disse oplysninger i et standardiseret format for at muliggøre sammenligning

b)  fastlæggelse af de beregningsmetoder, der er nødvendige for oplysninger i henhold til stk. 3, litra d, nr. i) og iii) samt stk. 3, litra f

c)  hvor lagdeling af oplysninger er tilladt, angivelse af hvilke oplysninger der skal fremgå i hovedpræsentationen, og hvilke oplysninger der skal angives i de underliggende detaljerede lag.

Når de europæiske tilsynsmyndigheder udarbejder udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder, tager de hensyn til de forskellige typer PEPP-produkter, forskellene mellem dem og PEPP-opspareres forudsætninger samt de egenskaber ved PEPP-produkter, som gør det muligt for PEPP-opsparere at vælge mellem forskellige underliggende investeringer eller andre muligheder i forbindelse med produktet, herunder når dette valg kan træffes på forskellige tidspunkter eller ændres i fremtiden.

Artikel 23b

Sproget i dokumentet med central PEPP-investorinformation

1.  Dokumentet med central PEPP-investorinformation skal affattes på de officielle sprog eller på mindst et af de officielle sprog, der anvendes i den del af medlemsstaten, hvor PEPP-produktet distribueres, eller på et andet sprog, som de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat har accepteret, eller hvis dokumentet er affattet på et andet sprog, skal det oversættes til et af disse sprog.

Oversættelsen skal på troværdig vis nøje gengive indholdet af det originale dokument med central information.

2.  Hvis et PEPP fremmes i en medlemsstat gennem markedsføringsdokumenter affattet på et eller flere af denne medlemsstats officielle sprog, skal dokumentet med central information i det mindste affattes på de tilsvarende officielle sprog.

3.  Dokumentet med central PEPP-investorinformation stilles til rådighed efter anmodning i et passende format for syns- og hørehæmmede PEPP-opsparere samt PEPP-opsparere med læsevanskeligheder, eller som er analfabeter.

Artikel 23c

Gennemgang af dokumentet med central PEPP-investorinformation

1.  PEPP-producenten gennemgår regelmæssigt oplysningerne i dokumentet med central information og ændrer dokumentet, hvis gennemgangen viser, at det er nødvendigt. Den ændrede udgave gøres straks tilgængelig.

2.  For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om:

a)  betingelserne for gennemgang af de oplysninger, der findes i dokumentet med central information

b)  de forhold, hvorunder dokumentet med central information skal ændres

c)  de særlige forhold, hvorunder oplysningerne i dokumentet med central information skal gennemgås eller dokumentet med central information skal ændres, når PEPP-opsparere ikke har uafbrudt adgang til et PEPP-produkt

d)  under hvilke omstændigheder PEPP-opsparere skal orienteres om et ændret dokument med central information for et PEPP-produkt, som de har købt, og hvorledes PEPP-opsparerne skal orienteres herom.

De europæiske tilsynsmyndigheder forelægger nævnte udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen tolv måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 23dMarkedsføringsmeddelelse

Markedsføringsmateriale, der indeholder specifikke oplysninger om et PEPP-produkt, må ikke indeholde udsagn, som er i modstrid med oplysningerne i dokumentet med central information eller mindsker betydningen af dette. I markedsføringsmeddelelserne angives det, at der findes et dokument med central information, og hvordan og hvorfra det kan erhverves, herunder PEPP-producentens websted.

Artikel 23e

Civilretligt ansvar

1.  PEPP-producenten pådrager sig ikke civilretligt ansvar alene på grundlag af dokumentet med central information, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre det er vildledende, unøjagtigt eller i uoverensstemmelse med relevante dele af retligt bindende førkontraktlige og kontraktlige dokumenter eller med kravene i artikel 23.

2.  En PEPP-kunde, der påviser et tab efter at have sat sin lid til et dokument med central information under de i stk. 1 omhandlede omstændigheder, da vedkommende foretog en investering i det PEPP-produkt, som dokumentet med central information er udarbejdet til, kan kræve erstatning for dette tab fra PEPP-producenten i overensstemmelse med national ret.

3.  Elementer som "tab" eller "erstatning", der er omhandlet i stk. 2, og som ikke er defineret, fortolkes og anvendes i overensstemmelse med den nationale ret, som finder anvendelse i henhold til de relevante bestemmelser i den internationale privatret.

4.  Denne artikel udelukker ikke yderligere civilretlige erstatningskrav i overensstemmelse med national ret.

5.  Forpligtelserne i medfør af denne artikel hverken begrænses eller gives afkald på ved kontraktlige bestemmelser.

Artikel 23f

Forsikringselementer

Vedrører dokumentet med central PEPP-investorinformation en forsikringsaftale, har forsikringsselskabet kun forpligtelser over for forsikringsaftalens forsikringstager og ikke over for den begunstigede i henhold til forsikringsaftalen.

Artikel 23g

Udlevering af dokumentet med central investorinformation

1.  En person, som rådgiver om eller sælger et PEPP-produkt, stiller dokumentet med central investorinformation til rådighed for PEPP-opsparerne i god tid, inden disse PEPP-opsparere er bundet af en kontrakt eller et tilbud vedrørende dette PEPP-produkt.

2.  En person, der rådgiver om eller sælger et PEPP-produkt, kan opfylde kravene i stk. 1 ved at stille dokumentet med central PEPP-investorinformation til rådighed for en person, der har en skriftlig beføjelse til at træffe investeringsbeslutninger på vegne af PEPP-opsparere i forbindelse med transaktioner, der foretages i medfør af denne skriftlige beføjelse.

Artikel 23h

Formidling af oplysninger om distribution til PEPP-opsparere

1.  PEPP-udbydere og PEPP-distributører skal sikre, at PEPP-udbydere, PEPP-formidlere eller PEPP-distributører omhandlet i artikel 5, stk. 1, og artikel 8 i denne forordning i god tid inden indgåelsen af en PEPP-relateret kontrakt i det mindste stiller følgende oplysninger til rådighed for PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere:

a)  om de har en direkte eller indirekte andel på 10 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en bestemt PEPP-udbyder

b)  i forbindelse med den aftale, der foreslås eller rådgives om, om:

i)  om PEPP-udbyderen eller en PEPP-udbyders modervirksomhed har en direkte eller indirekte andel på 10 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen hos en bestemt PEPP-formidler eller -distributør

ii)  de yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse

iii)  de har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at udøve distributionsvirksomhed med en eller flere PEPP-udbydere, idet de i så fald skal meddele navnene på disse PEPP udbydere; eller

iv)  de ikke har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte en eller flere PEPP-udbydere og ikke yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse; i så fald skal formidleren meddele navnene på de PEPP-udbydere, som formidleren kan benytte og faktisk benytter

c)  hvilken form for aflønning der modtages i forbindelse med aftalen

d)  hvorvidt de i forhold til aftalen arbejder på basis af:

i)  et honorar, som er den aflønning, PEPP-opspareren direkte betaler

ii)  en form for provision, som er det vederlag, der indgår i omkostninger og gebyrer forbundet med distributionen af PEPP-produktet

iii)  en anden form for aflønning, herunder en økonomisk fordel, som tilbydes eller gives i forbindelse med aftalen, eller

iv)  en kombination af former for aflønning omhandlet i nr. i), ii) og iii).

2.  Hvis PEPP-opspareren skal betale honoraret direkte, oplyser PEPP-formidleren eller -distributøren PEPP-opspareren om honorarets størrelse eller, hvis dette ikke er muligt, metoden for beregning af honoraret.

3.  Hvis andre betalinger end de planlagte betalinger foretages af PEPP-opspareren i henhold til kontrakten efter dens indgåelse, skal PEPP-formidleren eller -distributøren også give oplysninger i overensstemmelse med denne artikel om hver enkelt af sådanne betalinger.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at PEPP-udbyderen i god tid inden indgåelsen af en kontrakt meddeler PEPP-opspareren, hvilken form for vederlag dens ansatte modtager i forbindelse med kontrakten.

5.  Hvis alle betalinger bortset fra de planlagte betalinger foretages af PEPP-opspareren i henhold til kontrakten efter dens indgåelse, skal PEPP-udbyderen også give oplysninger i overensstemmelse med denne artikel om hver enkelt af sådanne betalinger.

6.  Der skal i god tid inden indgåelsen af en kontrakt gives relevante oplysninger til PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere med hensyn til distribution af PEPP-produktet og med hensyn til alle omkostninger og tilknyttede gebyrer. Disse oplysninger skal som minimum omfatte følgende:

a)  hvis der ydes rådgivning, om PEPP-formidleren eller -distributøren vil forelægge PEPP-opsparere en periodisk vurdering af egnetheden af det PEPP-produkt, der er blevet anbefalet PEPP-opsparere

b)  for så vidt angår oplysninger om alle omkostninger og tilknyttede gebyrer, der skal offentliggøres, oplysninger om PEPP-produktets distribution, herunder omkostningerne for rådgivning, hvor det er relevant, omkostningerne ve det PEPP, der er blevet anbefalet eller markedsført for PEPP-opspareren, og hvordan PEPP-opspareren kan betale for det, herunder også eventuelle betalinger fra tredjeparter i henhold til artikel 28.

7.  Oplysningerne i stk. 3 gives i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning på en forståelig måde, således at PEPP-opsparere i rimeligt omfang kan forstå arten af og risiciene ved det tilbudte PEPP-produkt og følgelig er i stand til at træffe en investeringsbeslutning på et oplyst grundlag.

8.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 62 for at præcisere:

a)  de betingelser, som oplysningerne skal opfylde for at være reelle, klare og ikke-vildledende, herunder de kriterier, som det standardformat, der er omhandlet i stk. 2, skal baseres på

b)  detaljerede oplysninger om indhold og format af oplysningerne til PEPP-opsparere vedrørende PEPP-udbydere, -formidlere og -distributører samt omkostninger og gebyrer.

Afdeling IIIRådgivning ▌

Artikel 25Specifikation af efterspørgsel og behov samt ydelse af rådgivning

1.  Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale leverer PEPP-udbyderen eller PEPP-distributøren som omhandlet i denne forordning på grundlag af oplysninger fra PEPP-opspareren en specifikation af den pågældende PEPP-opsparers pensionsrelaterede efterspørgsel og behov og giver PEPP-opspareren objektive oplysninger om PEPP-produktet på en forståelig måde, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret investeringsbeslutning.

Enhver aftale, som foreslås, skal være i overensstemmelse med PEPP-opsparerens pensionsrelaterede efterspørgsel og behov, herunder den pågældendes optjente pensionsrettigheder.

2.  PEPP-udbyderen eller -distributøren giver som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), PEPP-opspareren en personlig anbefaling med en redegørelse for, hvorfor et bestemt PEPP-produkt bedst imødekommer PEPP-opsparerens efterspørgsel og behov.

3.   Såfremt en PEPP-udbyder eller PEPP-distributør oplyser PEPP-opspareren om, at denne yder rådgivningen på et uafhængigt grundlag, skal rådgivningen ydes på baggrund af en analyse af et antal personlige pensionsprodukter på markedet, som er tilstrækkelig stort til, at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan give en personlig anbefaling i overensstemmelse med professionelle kriterier om, hvilken PEPP-relateret aftale der ville være egnet til at imødekomme PEPP-opsparerens behov, og også om faktorer heri, der kunne indebære en risiko for PEPP-opspareren.

4.  Når der ydes rådgivning på et hvilket som helst tidspunkt under kontrakten, skal PEPP-udbyderen indhente de nødvendige oplysninger om PEPP-opsparerens viden og erfaring på det investeringsområde, der er relevant for PEPP-produktet, den pågældende persons finansielle situation, herunder vedkommendes evne til at bære tab, og vedkommendes investeringsmål, herunder den pågældendes risikotolerance, så PEPP-udbyderen, -formidleren eller -distributøren har mulighed for at anbefale PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer det PEPP-produkt, der er egnet for ham eller hende, og navnlig om det er i overensstemmelse med hans eller hendes risikotolerance og evne til at bære tab.

4a.  Er der tale om et grundlæggende PEPP-produkt, skal en PEPP-opsparer underrettes om den gældende investeringsmulighed.

4b.  Der kan gives råd via digitale kanaler, idet samtlige regler i denne forordning overholdes.

5.  PEPP-udbydere, -distributører og formidlere ▌sikrer og dokumenterer på anmodning over for de kompetente myndigheder, at fysiske personer, som yder rådgivning om PEPP-produkter, er i besiddelse af den nødvendige viden og kompetence til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne offentliggør de kriterier, som anvendes til at vurdere en sådan viden og kompetence.

AFDELING IVOPLYSNINGER I PEPP-AFTALENS LØBETID

Artikel 27Almindelige bestemmelser

1.  PEPP-udbydere udarbejder et kortfattet personligt dokument med centrale oplysninger for hver PEPP-opsparer, hvori der tages hensyn til de særlige forhold i de nationale pensionssystemer og den relevante lovgivning, herunder den nationale social-, arbejdsmarkeds- og skatteret ("PEPP-oversigt"). Dokumentets overskrift skal indeholde ordet "PEPP-oversigt".

2.  Den nøjagtige dato, som oplysningerne i PEPP-oversigten refererer til, skal nøjagtigt fremgå.

3.  PEPP-opspareren holdes desuden under hele aftalens løbetid orienteret om enhver ændring af følgende oplysninger:

a)   de almindelige og særlige betingelser

b)   PEPP-udbyderens navn og juridiske form samt hovedsædets adresse og i givet fald adressen på den filial, som aftalen er indgået med

c)   alle oplysninger, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2-5, i tilfælde af en ændring i betingelserne vedrørende PEPP-produktet eller af lovgivningen for den PEPP-relaterede aftale

d)   oplysninger om, hvordan investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

3 a.  Oplysningerne i PEPP-oversigten skal være nøjagtige, ajourføres og gøres gratis tilgængelige for hver enkelt PEPP-opsparer i elektronisk form gennem elektroniske medier, herunder på et varigt medie, eller på et websted eller i papirform, mindst én gang om året. Der skal på anmodning udleveres en papirudgave til PEPP-opsparere foruden alle oplysninger via elektroniske medier. Enhver væsentlig ændring af oplysningerne i PEPP-oversigten sammenlignet med det foregående år skal angives tydeligt.

Artikel 28PEPP-oversigt

1.  PEPP-oversigten skal mindst indeholde følgende centrale oplysninger til PEPP-opsparerne:

a)   personlige oplysninger om PEPP-opspareren og PEPP-udbyderens navn, oplysninger om pensionsprognoser, optjente rettigheder eller opsparet kapital, de bidrag, som PEPP-opspareren eller tredjepart har indbetalt, samt om kapitaldækningsniveauet for PEPP-ordningen▐;

b)   En tydelig angivelse af PEPP-opsparerens lovbestemte pensionsalder, den pensionsalder, der er fastlagt i pensionsordningen eller forventet af PEPP-udbyderen, eller den pensionsalder, PEPP-opspareren har bestemt, efter hvad der er relevant, og hvis den er forskellig fra pensionsalderen, den forventede start på udbetalingsfasen;

c)    PEPP-udbyderens navn og kontaktadresse samt nøjagtig angivelse af PEPP-opsparerens PEPP-ordning

d)   oplysninger om pensionsudbetalingsprognoser på basis af pensionsalderen, som specificeret i afsnit b), og en ansvarsfraskrivende erklæring om, at førnævnte prognoser ikke nødvendigvis svarer til den endelige værdi af de modtagne udbetalinger. Hvis prognoserne vedrørende pensionsydelser er baseret på økonomiske scenarier, skal denne oplysning også omfatte det bedst tænkte scenarie og et ugunstigt scenarie under hensyntagen til PEPP-ordningens særlige karakter

e)   oplysninger om de optjente rettigheder eller den opsparede kapital under hensyntagen til PEPP-ordningens særlige karakter

ea)  oplysninger om de bidrag, der er indbetalt til PEPP-ordningen af en tredjepart, som minimum i løbet af de seneste tolv måneder, under hensyntagen til PEPP-ordningens særlige karakter

eb)  oplysninger om historisk performance for PEPP-ordningen som helhed eller, hvis det er relevant, PEPP-opsparerens investeringsmulighed præsenteret i et diagram, der omfatter performance for alle år, for hvilke der foreligger oplysninger

ec)  en oversigt over de omkostninger, som PEPP-udbyderen har fratrukket i form af omkostninger til administration og opbevaring af aktiver samt omkostninger vedrørende porteføljetransaktioner og andre omkostninger, som minimum over de seneste 12 måneder, foruden et skøn over virkningen af disse omkostninger for de endelige ydelser

ed)  oplysninger om kapitaldækningsniveauet for PEPP-ordningen som helhed

ef)  oplysninger om investeringspolitikken for så vidt angår ESG-faktorer.

2.  Pensionsoversigten skal angive, hvor og hvordan der kan indhentes supplerende oplysninger, herunder: yderligere praktiske oplysninger om PEPP-opsparerens muligheder i henhold til PEPP-ordningen.

3.  EIOPA udarbejder i samråd med Den Europæiske Centralbank og de nationale tilsynsmyndigheder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med regler til fastlæggelse af antagelserne for pensionsprognoser, der er omhandlet i litra a), en gennemgang af de hidtidige resultater, der er omhandlet i litra eb), samt en præsentation af omkostningerne som omhandlet i stk. 1, litra ec). Disse bestemmelser skal anvendes af PEPP-udbydere til, hvor dette er relevant, at fastslå den årlige sats for nominelle investeringsafkast, den årlige inflationsrate og tendensen i den fremtidige lønudvikling.

EIOPA forelægger de omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 29Supplerende oplysninger

1.  PEPP-oversigten skal angive, hvor og hvordan der kan indhentes supplerende oplysninger, herunder:

a)   yderligere praktiske oplysninger om PEPP-opsparerens muligheder i henhold til PEPP-ordningen, herunder portabilitetsmulighederne

b)   oplysninger om PEPP-udbyderens årsregnskaber og årsberetninger under hensyntagen til alle PEPP-ordninger, som den pågældende udbyder forvalter, og, hvis det er relevant, årsregnskaber og årsberetninger for hver PEPP-ordning

d)   hvor det er relevant, oplysninger om de antagelser, der er anvendt til beregning af beløb i form af annuiteter, navnlig kalkulationsrenten, PEPP-udbydertype og annuitetens varighed

e)   oplysning om ydelser i tilfælde af tilbagekøb.

2.  For PEPP-ordninger, hvor PEPP-opsparerne bærer en investeringsrisiko og pålægges en investeringsmulighed på grundlag af en særlig regel i PEPP-ordningen, skal PEPP-oversigten angive, hvor der kan hentes yderligere oplysninger.

2a.  For PEPP-ordninger, hvor PEPP-opsparerne bærer en investeringsrisiko og pålægges en investeringsmulighed på grundlag af en særlig regel i PEPP-ordningen, skal PEPP-oversigten angive, hvor der kan hentes yderligere oplysninger.

2b.  Disse oplysninger skal gøres let tilgængelige via elektroniske midler og vederlagsfrit.

2 c.  På anmodning af en PEPP-opsparer eller en PEPP-modtager eller disses repræsentanter skal PEPP-udbyderen give følgende supplerende oplysninger:

a)  årsregnskab og årsberetning som omhandlet i artikel 29, stk. 2c, litra a), eller, såfremt en PEPP-udbyder er ansvarlig for mere end en PEPP-ordning, årsregnskab og årsberetning for deres egen PEPP-ordning

b)  redegørelsen for principperne bag investeringspolitikken, jf. artikel 29, stk. 2c, litra b)

c)  eventuelle yderligere oplysninger om de antagelser, der er anvendt til at generere prognoser, jf. artikel 29, stk. 2c, litra c).

2d.  Disse oplysninger skal gøres let tilgængelige via elektroniske midler og vederlagsfrit.

3.  EIOPA udarbejder efter høring af de nationale myndigheder og forbrugerorganisationer udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 28 samt i denne artikel.

EIOPA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [within 9 months after the entry into force of the Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 30oplysninger til PEPP-opsparere forud for pensionering og til PEPP-modtagere i udbetalingsfasen

1.  Ud over PEPP-oversigten giver PEPP-udbyderne mindst et år før den i artikel 30 fastsatte pensionsalder, eller efter anmodning fra PEPP-opspareren, de enkelte PEPP-opsparere oplysninger om, hvilke valgmuligheder de har i forbindelse med udbetalingen af deres pensionsydelser.

2.  Et år før pensioneringstidspunktet sendes en meddelelse til PEPP-opspareren for at underrette den pågældende om, at udbetalingsfasens start nærmer sig, og om de mulige udbetalingsformer.

AFDELING VINDBERETNING TIL NATIONALE MYNDIGHEDER

Artikel 32Almindelige bestemmelser

1.  PEPP-udbydere indsender de oplysninger til den kompetente myndighed i hjemlandet og, når det er relevant, til den kompetente myndighed i værtslandet, som er nødvendige med henblik på tilsyn. Disse oplysninger skal som minimum indeholde, hvad der er nødvendigt for i forbindelse med en tilsynsproces at udføre følgende aktiviteter:

a)   til at vurdere PEPP-udbydernes ledelsessystem, den virksomhed, de udøver, de værdiansættelsesprincipper, de benytter til solvensformål, deres risici og risikostyringssystemer samt deres kapitalsammensætning, kapitalbehov og kapitalforvaltning

b)   til at træffe de nødvendige afgørelser i forlængelse af udøvelsen af deres tilsynsmæssige rettigheder og pligter.

2.  De kompetente myndigheder har følgende beføjelser:

a)   til at fastlægge arten, omfanget og formatet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og som de kræver, at PEPP-udbydere skal indsende på følgende tidspunkter:

i)   med bestemte mellemrum

ii)   ved bestemte begivenheder

iii)   i forbindelse med undersøgelser vedrørende en PEPP-udbyders situation

b)   til fra PEPP-udbyderne at indhente oplysninger vedrørende aftaler, som er i PEPP-udbydernes besiddelse, eller som indgås med tredjepart, og

c)   til at forlange oplysninger fra eksterne eksperter såsom revisorer og aktuarer.

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger skal omfatte følgende:

a)   kvalitative eller kvantitative elementer eller en passende kombination heraf

b)   historiske, aktuelle eller prospektive elementer eller en passende kombination heraf

c)   data fra interne eller eksterne kilder eller en passende kombination heraf.

4.  Oplysningerne i stk. 1 og 2 skal:

a)   afspejle arten, omfanget og kompleksiteten af den pågældende PEPP-udbyders virksomhed og navnlig de risici, der knytter sig til denne virksomhed

b)   være tilgængelige, fuldstændige i alle væsentlige henseender, sammenlignelige og konsekvente over tid

c)   være relevante, pålidelige og forståelige.

5.  PEPP-udbydere skal have indført passende systemer og strukturer, som gør det muligt at opfylde kravene i stk. 1-4, samt nedskrevne politikker, som er godkendt af PEPP-udbyderens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, til løbende at sikre de indsendte oplysningers hensigtsmæssighed.

6.  EIOPA skal, hvis den anmoder de kompetente myndigheder herom, have adgang til de oplysninger, som PEPP-udbydere har indsendt.

7.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 62 for at præcisere de oplysninger, der er omhandler i stk. 1-4, med henblik på at sikre en passende grad af konvergens af tilsynsmæssig indberetning.

EIOPA udarbejder efter høring af de nationale myndigheder og forbrugertest udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet af tilsynsmæssig indberetning.

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [within 9 months after the entry into force of the Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

KAPITEL VAKKUMULERINGSFASE

AFDELING IINVESTERINGSREGLER FOR PEPP-UDBYDERE

Artikel 33Investeringsregler

1.  PEPP-udbydere investerer i overensstemmelse med "prudent person"-princippet og særlig i overensstemmelse med følgende regler:

a)   aktiverne svarende til PEPP-produktet investeres, således at de langsigtede interesser for PEPP-opsparerne som helhed varetages. Hvor der er risiko for interessekonflikt, sikrer PEPP-udbyderen eller den enhed, der forvalter porteføljen, at investeringerne foretages udelukkende i PEPP-opsparernes interesse

aa)  De aktiver, der svarer til PEPP-produktet, investeres på en sådan måde, at risiciene i forbindelse med ESG-faktorer mindskes, og der tages hensyn til den potentielle langsigtede virkning, som investeringsbeslutninger kan have på ESG-faktorer.

b)   aktiverne investeres på en sådan måde, at der skabes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet i den samlede investeringsportefølje

c)   aktiverne investeres overvejende på regulerede markeder. Investeringer i aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret finansielt marked, holdes under alle omstændigheder på et forsigtigt niveau

d)   investeringer i afledte instrumenter skal være mulige, i det omfang sådanne instrumenter bidrager til at reducere investeringsrisici eller lette en effektiv porteføljeforvaltning. Sådanne instrumenter vurderes med forsigtighed, idet der tages højde for det underliggende aktiv, og de skal medregnes i PEPP-udbyderens aktiver. PEPP-udbydere skal desuden undgå for stor risikoeksponering over for en enkelt modpart og over for andre afledte transaktioner

e)  aktiverne spredes på en sådan måde, at urimelig stor afhængighed af et bestemt aktiv eller en bestemt udsteder eller koncern samt risikoophobning i den samlede portefølje undgås. Investeringer i aktiver udstedt af samme udsteder eller af udstedere, der tilhører samme koncern, må ikke udsætte en PEPP-udbyder for en urimelig stor risikokoncentration

f)  Aktiverne må ikke investeres i en jurisdiktion, som ved Rådets konklusioner af 5. december 2017 er identificeret som en højrisikojurisdiktion og en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion på EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, eller i jurisdiktioner, som af Den Finansielle Aktionsgruppe og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 er identificeret som højrisikojurisdiktioner og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

g)  PEPP-udbyderen må ikke udsætte sig selv for risici fra overdreven gearing og overdreven løbetidsændring.

2.  Reglerne i stk. 1, litra a)-g), anvendes kun, i den udstrækning der ikke findes strengere bestemmelser i den relevante sektorspecifikke lovgivning gældende for PEPP-udbyderen.

AFDELING IIINVESTERINGSREGLER FOR PEPP-OPSPARERE

Artikel 34Almindelige bestemmelser

1.  PEPP-udbydere og PEPP-distributører skal tilbyde et grundlæggende PEPP-produkt og kan tilbyde alternative investeringsmuligheder.

3.  PEPP-udbydere udformer alle investeringsmuligheder på grundlag af velafprøvede risikoreduktionsteknikker, som sikrer PEPP-opsparere en tilstrækkelig beskyttelse.

Artikel 35PEPP-opsparerens valg af investeringsmulighed

Efter indgåelsen af PEPP-aftalen og efter at have modtaget den relevante information og rådgivning og det relevante beslutningsstøtteværktøj vælger PEPP-opspareren en investeringsmulighed.

Artikel 36Betingelser for ændring af en valgt investeringsmulighed

1.  Betingelserne for ændring af investeringsmuligheden skal anføres i PEPP-aftalen.

Artikel 37

Det grundlæggende PEPP-produkt

1.  Det grundlæggende PEPP-produkt er et sikkert og omkostningseffektivt produkt, som let kan erhverves, herunder via digitale kanaler, i hver medlemsstat. Det udgør standardinvesteringsmulighederne.

1a.  Den risikoreduktionsteknik, der anvendes på det grundlæggende PEPP-produkt, skal være i overensstemmelse med målet om at gøre det muligt for PEPP-opspareren at bevare kapitalen.

2.  De samlede omkostninger og gebyrer for det grundlæggende PEPP-produkt må ikke overstige 1 % af den opsparede kapital årligt.

Artikel 39Delegeret retsakt om investeringsmuligheder

1.  Brugen af risikoreduktionsteknikker sikrer, at investeringsstrategien for PEPP-produktet er udformet således, at det opbygger stabile og tilstrækkelige individuelle fremtidige pensionsindtægter fra PEPP-produktet og sikrer en retfærdig behandling af alle generationer af PEPP-opsparere. De risikoreduktionsteknikker, der finder anvendelse, omfatter de gældende bestemmelser i litra a) eller b) eller en kombination heraf og kan suppleres med bestemmelserne i litra c):

a)  bestemmelser om gradvis tilpasning af investeringsallokeringen til at begrænse de finansielle risici for investeringer for grupper af investorer svarende til den resterende varighed (livscyklus)

b)  bestemmelser om reserver fra bidrag eller investeringsafkast, der skal afsættes til PEPP-opsparere på en fair og gennemsigtig måde for at begrænse tab af investeringer (kapitalgaranti)

c)  bestemmelser for anvendelse af passende finansielle garantier til beskyttelse mod investeringstab.

2.  Hvis der tilbydes et PEPP-produkt jf. artikel 37 i dette direktiv uden brug af bestemmelserne i litra a) eller baseret på en kombination af bestemmelserne i denne artikels stk. 1, skal PEPP-udbyderen eller -distributøren tydeligt gøre skriftligt rede for, at der findes et PEPP-produkt, som udelukkende er baseret på kapitalgarantier, samt for årsagerne til at anbefale et PEPP-produkt, der er baseret på bestemmelserne i litra b) og c) eller en kombination af ovenstående bestemmelser, og klart anskueliggøre eventuelle yderligere risici, der kan være forbundet med disse set i forhold til et PEPP, der er baseret på kapitalgarantier.

3.  Med henblik på at fastlægge kriterier for effektive risikoreduktionsteknikker, som kan anvendes konsekvent, udarbejder EIOPA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere bestemmelserne om risikoreduktionsteknikker. EIOPA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [xxx fra datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

AFDELING IIIANDRE ASPEKTER AF OPSPARINGSFASEN

Artikel 40Betingelser vedrørende opsparingsfasen

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, fastsættes de betingelser vedrørende PEPP-produkter, som er knyttet til opsparingsfasen, af medlemsstaterne og må ikke være mindre gunstige end de gældende nationale regler.

KAPITEL VIINVESTORBESKYTTELSE

Artikel 41Depositar

1.  Hvis PEPP-udbyderen er en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse eller et investeringsselskab som omhandlet i artikel 5, stk. 1, kan denne udpege en eller flere depositarer med henblik på opbevaringen af aktiver og overvågningsopgaver.

2.  I forbindelse med udpegningen af depositaren og udførelsen af dennes opgaver finder artikel 33, stk. 5, 6 og 7, i direktiv 2016/2341/EU tilsvarende anvendelse.

3.  I forbindelse med opbevaringen af aktiver og depositarens forpligtelse finder artikel 34, stk. 1 og 2, i direktiv 2016/2341/EU tilsvarende anvendelse. Depositaren er ansvarlig over for PEPP-udbyderen og PEPP-opsparerne for ethvert tab, som disse måtte lide som følge af depositarens ubegrundet manglende eller mangelfulde opfyldelse af sine forpligtelser. Depositarens forpligtelse berøres ikke af, at denne har overladt alle eller en del af de aktiver, denne opbevarer, til tredjepart.

4.  I forbindelse med depositarens overvågningsopgaver finder artikel 35, stk. 1, i direktiv 2016/2341/EU tilsvarende anvendelse.

Artikel 42

Dækning af biometriske risici

Uanset artikel 5 kan PEPP-udbydere tilbyde PEPP-produkter med en supplerende mulighed, som sikrer dækning af biometriske risici. ▌

Artikel 43Klager

1.  PEPP-udbydere og -distributører indfører og anvender hensigtsmæssige og effektive procedurer for bilæggelse af klager fra PEPP-kunder vedrørende deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

2.  Sådanne procedurer skal anvendes i enhver medlemsstat, hvor PEPP-udbyderen eller -distributøren udbyder sine ydelser, og skal være tilgængelige på et af de officielle sprog i den pågældende medlemsstat, som PEPP-kunden vælger, eller på et andet sprog, hvis det er aftalt mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden.

3.  PEPP-udbydere og -distributører gør alt, hvad de kan, for at svare på PEPP-kunders klager på papir eller, hvis det er aftalt mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden, på et andet varigt medium. Svaret skal omfatte alle spørgsmål og afgives inden for en passende frist og senest 15 arbejdsdage efter klagens modtagelse. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, hvor svaret ikke kan afgives inden for 15 arbejdsdage på grund af omstændigheder, som PEPP-udbyderen eller -distributøren ikke har nogen indflydelse på, sender denne et foreløbigt svar, der tydeligt angiver årsagerne til den forsinkede besvarelse af klagen og angiver en frist for, hvornår PEPP-kunden modtager det endelige svar. Fristen for at modtage det endelige svar må under ingen omstændigheder overstige 35 arbejdsdage.

4.  PEPP-udbydere og -distributører oplyser PEPP-kunden om mindst én instans for alternativ tvistbilæggelse, som har kompetence til at behandle tvister vedrørende PEPP-kunders rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

5.  Oplysningerne i stk. 3 gives på en klar, forståelig og let tilgængelig måde på PEPP-udbyderens eller -distributørens websted, i filialen og i de almindelige betingelser for aftalen mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden. Det angives, hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger om den pågældende instans for alternativ tvistbilæggelse og om betingelserne for brugen heraf.

6.  De kompetente myndigheder indfører procedurer, som giver PEPP-kunder og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, mulighed for at indsende klager til de kompetente myndigheder vedrørende PEPP-udbyderes og -distributørers påståede overtrædelser af denne forordning. I alle tilfælde skal klagere modtage svar.

6a.   Hovedvirksomhedens kompetente myndighed eller udbyderens eller distributørens eneste virksomhed skal være kompetent til at fungere som ledende kompetent myndighed for grænseoverskridende levering af PEPP-produkter.

6b.   I sager, der vedrører mere end én medlemsstat, kan klageren vælge at indgive sin klage gennem den kompetente myndighed i sin egen medlemsstat, uanset hvor overtrædelsen har fundet sted. I denne forbindelse og uanset stk. 6a er hver tilsynsmyndighed kompetent til at behandle en indgivet klage eller en eventuel overtrædelse af denne forordning, hvis genstanden alene vedrører en etablering i dens medlemsstat eller hvis den i væsentlig grad påvirker PEPP-opsparere i dens medlemsstat. I sådanne tilfælde skal den kompetente myndighed straks underrette den ledende kompetente myndighed herom.

6c.   Hvis der ikke er enighed mellem de pågældende kompetente myndigheder, finder den tvistbilæggelsesprocedure, der er fastsat i artikel 56, anvendelse.

KAPITEL VIISKIFT AF PEPP-UDBYDER

Artikel 45Adgang til den ydelse, der består i skift af udbyder

1.  PEPP-udbydere udbyder en ydelse, der består i skift af udbyder, hvorved enhver positiv saldo vedrørende en PEPP-konto, som føres hos den overførende udbyder, på anmodning af PEPP-opspareren overføres til en ny PEPP-konto, som åbnes hos den modtagende udbyder, hvorefter den tidligere PEPP-konto lukkes.

Den ydelse, der består i skift af udbyder, kan tilbydes af PEPP-udbydere etableret i samme medlemsstat (indenlandsk skift) eller i forskellige medlemsstater (grænseoverskridende skift).

I tilfælde af et indenlandsk skift oplyser PEPP-udbyderen de nationale kompetente myndigheder om enhver ydelse, der består i skift af udbyder, som de yder PEPP-opspareren. De nationale kompetente myndigheder overvåger løbende PEPP-udbydernes overholdelse af dette kapitel.

I tilfælde af et grænseoverskridende skift oplyser PEPP-udbyderen EIOPA om enhver ydelse, der består i skift af udbyder, som de yder PEPP-opspareren. EIOPA overvåger løbende PEPP-udbydernes overholdelse af dette kapitel.

2.  Betingelserne for skift mellem PEPP-udbydere skal anføres i PEPP-aftalen. PEPP-opspareren har under alle omstændigheder ret til at skifte i det øjeblik, vedkommende går på pension.

Artikel 46

Den ydelse, der består i skift af udbyder

1.  Skiftet igangsættes af den modtagende PEPP-udbyder på anmodning af PEPP-opspareren. ▌

2.  Den modtagende PEPP-udbyder igangsætter skiftet efter modtagelse af PEPP-opsparerens anmodning.

Anmodningen affattes på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor skiftet igangsættes, eller på ethvert andet sprog, som er aftalt mellem parterne.

Anmodningen skal gøre det muligt for PEPP-opspareren specifikt at give samtykke til den overførende PEPP-udbyders udførelse af hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, og specifikt at give samtykke til den modtagende PEPP-udbyders udførelse af hver af de opgaver, der er anført i stk. 5.

Anmodningen skal gøre det muligt for PEPP-opspareren specifikt at identificere de aktivporteføljer og /eller -værdier, som skal omfattes af skiftet. Anmodningen skal også gøre det muligt for PEPP-opsparere at angive den dato, fra hvilken betalingerne skal foretages til den PEPP-konto, som er åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder. Denne dato skal mindst ligge seks arbejdsdage efter den dag, hvor den modtagende PEPP-udbyder modtager de dokumenter, som overføres fra den overførende PEPP-udbyder i henhold til stk. 4. Medlemsstaterne kan kræve, at anmodningen fra PEPP-opspareren skal være skriftlig, og at PEPP-opspareren skal have en kopi af anmodningen.

3.  Senest fem arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen i stk. 2 anmoder den modtagende PEPP-udbyder den overførende PEPP-udbyder om at udføre følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens anmodning indeholder bestemmelser herom:

a)   fremsendelse af en liste over de eksisterende aktiver, som er omfattet af skiftet, til den modtagende PEPP-udbyder og, hvis PEPP-opspareren specifikt anmoder herom i anmodningen, til denne

b)   overførsel af enhver resterende positiv saldo til den PEPP-konto, der er åbnet eller føres hos den modtagende PEPP-udbyder, på den af PEPP-opspareren angivne dato og

c)   lukning af den PEPP-konto, der føres hos den overførende PEPP-udbyder, på den af PEPP-opspareren angivne dato.

4.  På anmodning af den modtagende PEPP-udbyder udfører den overførende PEPP-udbyder følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens tilladelse indeholder bestemmelser herom:

a)   fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a), til den modtagende PEPP-udbyder inden for fem arbejdsdage

b)   hvis den overførende PEPP-udbyder ikke råder over et system til automatisk omdirigering af indbetalingerne til den PEPP-konto, som PEPP-opspareren har åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder, stop for accept af indbetalinger til PEPP-kontoen med virkning fra den i anmodningen angivne dato. Medlemsstaterne kan kræve, at den overførende PEPP-udbyder oplyser PEPP-opspareren om årsagen til den manglende accept af indbetalingerne

c)   overførsel af enhver resterende positiv saldo fra PEPP-kontoen til den nye PEPP-konto, der er åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder, på den i anmodningen angivne dato

d)   lukning af PEPP-kontoen på den i anmodningen angivne dato, hvis PEPP-opspareren ikke har nogle udestående forpligtelser vedrørende den pågældende PEPP-konto, og forudsat at opgaverne i dette stykkes litra a), b) og c) er udført. PEPP-udbyderen oplyser straks PEPP-opspareren, hvis sådanne udestående forpligtelser forhindrer lukning af PEPP-opsparerens konto.

5.  Senest fem arbejdsdage efter modtagelse af oplysningerne fra den overførende PEPP-udbyder som omhandlet i stk. 3 udfører den modtagende PEPP-udbyder, hvis anmodningen indeholder bestemmelser herom, og i det omfang oplysningerne fra den overførende PEPP-udbyder eller PEPP-opspareren sætter den modtagende PEPP-udbyder i stand hertil, følgende opgaver:

a)   eventuelle nødvendige forberedelser med henblik på at acceptere indbetalinger og acceptere dem med virkning fra den i anmodningen angivne dato

b)   fremsendelse til betalere angivet i tilladelsen af nærmere oplysninger om PEPP-opsparerens PEPP-konto hos den modtagende PEPP-udbyder samt en kopi af PEPP-opsparerens anmodning.

Hvis den modtagende PEPP-udbyder ikke har alle de nødvendige oplysninger til betalerne som omhandlet i første afsnit, litra b), anmoder den PEPP-opspareren eller den overførende PEPP-modtager om de manglende oplysninger.

Hvis PEPP-investoren vælger personligt at give betalerne de i første afsnit, litra b), omhandlede oplysninger frem for i henhold til stk. 2 specifikt at give samtykke til, at den modtagende PEPP-udbyder kan gøre dette, fremsender den modtagende PEPP-udbyder standardbreve til PEPP-opspareren med nærmere oplysninger om PEPP-kontoen og den i anmodningen angivne startdato inden udløbet af den frist, der er omhandlet i første afsnit.

Artikel 47Lettere adgang til nationalt og grænseoverskridende skift af udbyder for PEPP-opsparere

1.  Hvis en PEPP-opsparer meddeler sin PEPP-udbyder, at han eller hun ønsker at åbne en PEPP-konto hos en PEPP-udbyder, som er hjemmehørende i den samme eller en anden medlemsstat, yder den PEPP-udbyder, hos hvem PEPP-opsparerens PEPP-konto føres, efter modtagelse af en sådan anmodning følgende bistand til PEPP-opspareren:

a)   giver PEPP-opspareren vederlagsfrit tilgængelige oplysninger vedrørende løbende indbetalinger til PEPP-opsparerens PEPP-konto i de seneste 13 måneder

b)   overfører den resterende positive saldo på PEPP-opsparerens PEPP-konto til den PEPP-konto, som PEPP-opspareren har åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder, forudsat at anmodningen er ledsaget af fuldstændige oplysninger, som muliggør identifikation af den modtagende PEPP-udbyder samt PEPP-opsparerens PEPP-konto

c)   lukker PEPP-opsparerens PEPP-konto.

2.  Hvis PEPP-opspareren ikke har nogle udestående forpligtelser vedrørende PEPP-kontoen, yder den PEPP-udbyder, som fører den pågældende PEPP-konto for PEPP-opspareren, den bistand, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a), b) og c), på den dato, som PEPP-opspareren angiver, dog mindst seks arbejdsdage efter den pågældende PEPP-udbyders modtagelse af PEPP-opsparerens anmodning, medmindre andet er aftalt mellem parterne. PEPP-udbyderen oplyser straks PEPP-opspareren, hvis udestående forpligtelser forhindrer lukning af dennes konto.

Artikel 48Afgifter og gebyrer i forbindelse med den ydelse, der består i skift af udbyder

1.  PEPP-opsparere har vederlagsfri adgang til personlige oplysninger, som opbevares af den overførende eller modtagende PEPP-udbyder.

2.  Den overførende PEPP-udbyder giver den modtagende PEPP-udbyder de oplysninger, som denne anmoder om i henhold til artikel 46, stk. 4, litra a), uden at dette indebærer vederlag for PEPP-opspareren eller den modtagende PEPP-udbyder.

3.  De samlede afgifter og gebyrer, som den overførende PEPP-udbyder pålægger PEPP-opspareren for lukning af den PEPP-konto, som denne fører for PEPP-opspareren, begrænses til højst 0,5 % af den positive saldo, som skal overføres til den modtagende PEPP-udbyder.

4.  ▌ Den modtagende udbyder må kun opkræve de aktuelle omkostninger for den ydelse, der består i skift af udbyder.

Artikel 49Sikring af PEPP-opsparere mod økonomiske tab

1.  Økonomiske tab, herunder afgifter, gebyrer og renter, som påføres PEPP-opspareren, og som direkte kan henføres til en i skiftet involveret PEPP-udbyders manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til artikel 46, godtgøres straks af den pågældende PEPP-udbyder.

2.  Ansvar efter stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som den PEPP-udbyder, der påberåber sig dem, ikke har nogen indflydelse på, og som vedkommende ikke har mulighed for at afværge, også selv om vedkommende udviser den størst mulige påpasselighed, eller når en PEPP-udbyder er bundet af andre retlige forpligtelser, der er omfattet af EU-retsakter eller national lovgivning.

3.  Ansvar efter stk. 1 fastsættes i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav, som er gældende på nationalt plan.

4.  PEPP-opspareren bærer omkostninger og risici for økonomiske tab forbundet med indløsning i naturalier af de aktiver, der føres på PEPP-kontoen, med henblik på disses overførsel fra den overførende PEPP-udbyder til den modtagende PEPP-udbyder.

5.  PEPP-opspareren bærer omkostninger og risici for økonomiske tab forbundet med den overførende PEPP-udbyders kapitalsikring. Denne kapitalsikring, som gør det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital og tilvejebringer en inflationsindekseringsmekanisme, udnyttes i forbindelse med skift af udbyder.

5a.  Medlemsstaterne sikrer, at der indføres klage- og prøvelsesmekanismer, som giver mulighed for såvel individuel som kollektiv erstatning på tværs af grænserne.

Artikel 50Oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder

1.  PEPP-udbydere giver PEPP-opsparere følgende oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder:

a)   den overførende og den modtagende PEPP-udbyders opgaver i forbindelse med hver etape af skiftet, jf. artikel 46

b)   den tid, der er afsat til gennemførelse af de respektive etaper

c)   afgifter og gebyrer i forbindelse med skiftet

d)   hvilke oplysninger PEPP-opspareren vil blive anmodet om at levere.

PEPP-udbydere skal endvidere give andre oplysninger, herunder, hvis det er relevant, de nødvendige oplysninger til identifikation af den indskudsgarantiordning, investorgarantiordning eller pensionssikringsordning i Unionen, som PEPP-udbyderen er medlem af. Ved "pensionssikringsordning" forstås en ordning til betaling af kompensation til PEPP-opsparere eller PEPP-modtagere i tilfælde af PEPP-udbyderens insolvens.

2.  Oplysningerne i stk. 1 skal til enhver tid være tilgængelige i elektronisk form på PEPP-udbyderens websted, skal stilles vederlagsfrit til rådighed i papirform eller på et andet varigt medium i alle de af PEPP-udbyderens forretningslokaler, som er tilgængelige for PEPP-opsparere, og skal udleveres til PEPP-opsparere på anmodning.

KAPITEL VIIIUDBETALINGSFASEN

Artikel 51Betingelser vedrørende udbetalingsfasen

1.  ▐ Medmindre andet er fastsat i denne forordning, fastsættes de betingelser vedrørende PEPP-produkter, som er knyttet til udbetalingsfasen, af medlemsstaterne og må ikke være mindre gunstige end de gældende nationale regler.

Artikel 52Udbetalingsformer

1.  PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-opsparere en eller flere af følgende udbetalingsformer:

a)   annuiteter

b)   beløb i alt

c)   "drawdown"-betalinger

d)   en kombination af ovenstående former.

2.  For så vidt angår det grundlæggende PEPP-produkt tillades højst 30 % af det samlede beløb i det første år. Den resterende kapital kan være "drawdown"-betalinger, annuiteter eller en kombination heraf. Hvis der er tale om et grundlæggende PEPP-produkt med en kapitalgaranti som investeringsmulighed, vil mindst 35 % af udbetalingen være i form af livrente.

2a.  I betragtning af den enkelte PEPP-opsparers omstændigheder og den relative værdi af den akkumulerede kapital på aktuelle annuitetsværdier kan annuiteter i det primære PEPP-produkt i stedet opgøres som et samlet beløb eller "drawdown"-betalinger. For at fastlægge ensartede procedurer og kriterier for vurdering af sådanne omstændigheder og for at fastslå den relevante relative værdi af den akkumulerede kapital udarbejder EIOPA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder.

EIOPA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ...

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

2b.  PEPP-opsparere skal vælge formen af udbetalinger fem år inden begyndelsen af udbetalingsfasen.

KAPITEL IXTILSYN

Artikel 53De kompetente myndigheders tilsyn og EIOPA's overvågning

1.  Den kompetente myndighed for PEPP-udbyderen fører løbende tilsyn med overholdelsen af denne forordning. Den er tillige ansvarlig for tilsynet med dels overholdelsen af forpligtelserne i PEPP-udbyderens regler eller vedtægter, dels hensigtsmæssigheden af dennes ordninger og organisation set i forhold til de opgaver, der skal udføres i forbindelse med udbud af et PEPP-produkt.

2.  EIOPA ▌kontrollerer, at betegnelsen "PEPP-produkt" ikke benyttes, ▌medmindre det er godkendt i henhold til og overholder denne forordning.

3.  EIOPA reviderer sammen med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder de årlige planer for tilsyn med PEPP-udbydere, som er vedtaget af de kompetente myndigheder.

Artikel 54De kompetente myndigheders beføjelser

De enkelte medlemsstater sikrer, at den kompetente myndighed har alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at den kan udøve sine funktioner i henhold til denne forordning.

Artikel 55Samarbejde og

sammenhæng

1.  Enhver kompetent myndighed bidrager til ensartet anvendelse af forordningen i hele Unionen. De kompetente myndigheder samarbejder med hinanden og med Kommissionen med henblik herpå.

2.  De kompetente myndigheder samarbejder med hinanden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(22), direktiv 2009/138/EF, direktiv 2016/2341/EU, direktiv 2014/65/EU, direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU.

3.  De kompetente myndigheder og EIOPA samarbejder med hinanden med henblik på at udføre deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1094/2010.

4.  De kompetente myndigheder og EIOPA udveksler alle de oplysninger og al den dokumentation, der er nødvendig for, at de kan udføre deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1094/2010, navnlig for at identificere og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

5.  For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder EIOPA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om mekanismerne for sammenhæng, samarbejde og udveksling af oplysninger samt de nødvendige krav til præsentation af ovennævnte oplysninger i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning.

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [within 6 months after the entry into force of the Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 56Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder i grænseoverskridende situationer

1.  Hvis en PEPP-udbyders eller -distributørs kompetente myndighed er uenig i en anden medlemsstats kompetente myndigheds tiltag eller mangel på tiltag — med hensyn til procedure eller indhold — vedrørende anvendelsen af denne forordning, kan EIOPA efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder bistå disse myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4.

I tilfælde, der involverer grænseoverskridende situationer, og hvor der på grundlag af objektive kriterier kan konstateres uenighed mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater, kan EIOPA på eget initiativ eller på anmodning af den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4.

2.  EIOPA fastsætter en frist for indgåelse af forlig mellem de kompetente myndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister samt til sagens kompleksitet og hastende karakter. På det stadium virker EIOPA som mægler.

Hvis de berørte kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan EIOPA i overensstemmelse med proceduren i artikel 44, stk. 1, tredje og fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1094/2010 med bindende virkning for de pågældende kompetente myndigheder vedtage en afgørelse, hvorved den pålægger dem at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten.

3.  Hvis en kompetent myndighed ikke efterlever EIOPA's afgørelse, idet den ikke påser, at en PEPP-udbyder eller -distributør overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af denne forordning, kan EIOPA vedtage en individuel afgørelse rettet til PEPP-udbyderen eller -distributøren, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

4.  Afgørelser, der vedtages i medfør af stk. 4, har forrang for tidligere afgørelser, som de kompetente myndigheder har vedtaget vedrørende samme sagsforhold. Tiltag, der iværksættes af de kompetente myndigheder vedrørende forhold, der er genstand for en afgørelse i medfør af stk. 3 eller 4, skal være forenelige med disse afgørelser.

5.  EIOPA's formand giver i den rapport, der er omhandlet i artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010, oplysning om tvister mellem kompetente myndigheder og deres karakter og type, indgåede aftaler samt de afgørelser, der er vedtaget til bilæggelse af sådanne tvister.

KAPPITEL XSANKTIONER

Artikel 57Administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.  Med forbehold af medlemsstaternes ret til at fastsætte bestemmelser om og pålægge strafferetlige sanktioner kan kompetente myndigheder pålægge administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, som finder anvendelse i situationer, hvor:

a)  en finansiel virksomhed som omhandlet i artikel 5, stk. 1, har opnået godkendelse af et PEPP-produkt ved hjælp af urigtige eller vildledende erklæringer eller på anden uretmæssig vis i strid med artikel 5 og 6

b)  en finansiel virksomhed som omhandlet i artikel 5, stk. 1, udbyder henholdsvis distribuerer produkter under betegnelsen "PEPP-produkt" eller "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" uden den fornødne godkendelse

c)  en PEPP-udbyder har overtrådt artikel 7, stk. 3, ▌eller har ikke opfyldt kravene og forpligtelserne i kapitel IV, kapitel V, artikel 43 og kapital VII

d)  en depositar ikke har opfyldt sine overvågningsopgaver i henhold til artikel 42.

2.  De nævnte sanktioner og foranstaltninger skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og som minimum omfatte følgende:

a)  en offentlig meddelelse, hvori identiteten på den fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art nævnes i overensstemmelse med artikel 59

b)  en afgørelse, hvorefter det pålægges den fysiske eller juridiske person at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

c)  et midlertidigt forbud gældende for ethvert medlem af den finansielle virksomheds ledelsesorgan eller andre fysiske personer, som gøres ansvarlige, mod at udøve ledelsesfunktioner i sådanne virksomheder

d)  administrative maksimumbøder på mindst 5 000 000 EUR eller, i de medlemsstater, som ikke har euroen som valuta, det tilsvarende beløb i national mønt den [datoen for denne forordnings ikrafttræden]

e)  i tilfælde af en juridisk person, kan de i litra d) omhandlede administrative maksimumbøder være på op til 10 % af den samlede årsomsætning ifølge det seneste af ledelsesorganet godkendte regnskab; hvis den juridiske person er en modervirksomhed eller en dattervirksomhed af den modervirksomhed, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU(23), er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante retsakter om regnskaber ifølge de seneste konsoliderede regnskaber, som den øverste modervirksomheds ledelsesorgan har godkendt

f)  administrative maksimumbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, såfremt fortjenesten kan beregnes, også selv om dette overstiger maksimumsbeløbene i litra d) og e).

3.  Såfremt de i stk. 1 omhandlede bestemmelser finder anvendelse på juridiske personer, anvender de kompetente myndigheder administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger i stk. 2 på medlemmer af ledelsesorganet samt andre personer, som i henhold til national lovgivning er ansvarlige for overtrædelsen.

4.  Enhver afgørelse om pålæggelse af administrative sanktioner eller afhjælpende foranstaltninger i henhold til stk. 2 begrundes behørigt og kan prøves ved en domstol.

Artikel 58Udøvelse af beføjelsen til at pålægge administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.  De kompetente myndigheder udøver beføjelsen til at pålægge de administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 57, i overensstemmelse med nationale lovgivningsrammer:

a)  direkte

b)  i samarbejde med andre myndigheder

c)  ved anmodning til de kompetente retlige myndigheder.

2.  De kompetente myndigheder tager ved fastsættelsen af type og niveau for en administrativ sanktion eller afhjælpende foranstaltning pålagt i henhold til artikel 57 hensyn til alle relevante forhold, herunder, hvis det er relevant:

a)  overtrædelsens væsentlighed, alvorlighed og varighed

b)  graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

c)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons finansielle styrke med udgangspunkt navnlig i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

d)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons fortjeneste eller undgåede tab, såfremt disse beløb kan beregnes

e)  de tab for tredjemænd, som kan tilskrives overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

f)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons vilje til at samarbejde med den kompetente myndighed, uden at det strider imod hensynet til at sikre aflevering af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

g)  overtrædelser, som den ansvarlige fysiske eller juridiske person tidligere har begået.

Artikel 59Offentliggørelse af administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.  De kompetente myndigheder offentliggør uden unødig forsinkelse på deres officielle websteder enhver afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion eller en afhjælpende foranstaltning for overtrædelse af denne forordning, efter at modtageren af sanktionen eller foranstaltningen er blevet underrettet om den pågældende afgørelse.

2.  Den i stk. 1 omhandlede offentliggørelse omfatter oplysninger om overtrædelsens type og art, de ansvarlige personers identitet samt de pålagte sanktioner eller foranstaltninger.

3.  Hvis den kompetente myndighed anser offentliggørelsen af de juridiske personers identitet eller de fysiske personers identitet og personoplysninger for at være uforholdsmæssig efter en individuel vurdering, eller hvis den kompetente myndighed anser offentliggørelsen for at udgøre en trussel mod de finansielle markeders stabilitet eller en igangværende efterforskning, skal de kompetente myndigheder gøre et af følgende:

a)  udsætter offentliggørelsen af afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller den afhjælpende foranstaltning, indtil begrundelsen for at undlade offentliggørelse ikke længere gør sig gældende, eller

b)  offentliggøre afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller den afhjælpende foranstaltning, idet de i en rimelig periode undlader at oplyse modtagerens identitet og personoplysninger, hvis det forventes, at årsagerne til den anonyme offentliggørelse ved udgangen af nævnte periode ikke længere gør sig gældende, og forudsat at en sådan anonym offentliggørelse sikrer en effektiv beskyttelse af de pågældende personoplysninger, eller

c)  helt undlade at offentliggøre afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller den afhjælpende foranstaltning, hvis mulighederne i litra a) og b) anses for at være utilstrækkelige til at sikre:

i)  at de finansielle markeders stabilitet ikke bringes i fare

ii)  forholdsmæssigheden af offentliggørelsen af sådanne afgørelser vedrørende foranstaltninger, der vurderes at være af mindre betydning.

4.  I tilfælde af en afgørelse om at offentliggøre en sanktion eller en foranstaltning anonymt som omhandlet i stk. 3, litra b), kan offentliggørelsen af de relevante oplysninger udskydes. Hvis en afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion eller en afhjælpende foranstaltning indbringes for de relevante juridiske myndigheder, tilføjer de kompetente myndigheder også straks denne oplysning på deres officielle websted sammen med efterfølgende oplysninger om resultatet af klagen. Enhver retsafgørelse, som annullerer en afgørelse om pålæggelse af en administrativ sanktion eller en afhjælpende foranstaltning, skal tillige offentliggøres.

5.  De kompetente myndigheder sikrer, at enhver offentliggørelse omhandlet i stk. 1-4 er tilgængelig på deres officielle websted i mindst fem år efter offentliggørelsen. Personoplysninger i offentliggørelsen forbliver kun på den kompetente myndigheds officielle websted i den periode, der er nødvendig, jf. de gældende databeskyttelsesregler.

Artikel 60Forpligtelse til at indsende oplysninger til EIOPA i relation til administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.  De kompetente myndigheder oplyser EIOPA om alle de administrative sanktioner og andre foranstaltninger, der pålægges, men ikke offentliggøres i henhold til artikel 59, stk. 1.

2.  De kompetente myndigheder giver årligt EIOPA sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 57.

EIOPA offentliggør disse oplysninger i en årsrapport.

3.  Har den kompetente myndighed offentliggjort oplysninger om en administrativ sanktion eller anden foranstaltning, underretter den samtidig EIOPA herom.

KAPITEL XIAFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 61Behandling af personoplysninger

For så vidt angår behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, udfører PEPP-udbydere og kompetente myndigheder deres opgaver med henblik på nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og en forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation). Hvad angår EIOPA's behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, overholder EIOPA forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 62Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 3, artikel 28, stk. 2, artikel 32, stk. 7, og artikel 39, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

3.  Den i artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 3, artikel 28, stk. 2, og artikel 32, stk. 7, og 39 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Når Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig straks Europa-Parlamentet og Rådet herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 3, artikel 28, stk. 2, artikel 32, stk. 7, og artikel 39 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra underretningen om den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 63Evaluering og rapportering

1.  Hvert femte år efter denne forordnings ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen en evaluering af forordningen og forelægger efter høring af EIOPA en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

2.  ▌Rapporten skal dække alle spørgsmål vedrørende forordningens virkning, navnlig følgende:

a)  portabilitet

b)  udvikling af afdelinger og partnerskaber

c)  mekanismen for skift af udbyder

d)  tilgangen til det grundlæggende PEPP-produkt

e)  klageproceduren

f)  anvendelsen i hele Unionen

g)  integrationen af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i PEPP-investeringspolitikken

h)  1 %-grænsen som omhandlet i artikel 37, stk. 2.

3.  Kommissionen opretter et panel med relevante interessenter til løbende at overvåge udviklingen og gennemførelsen af PEPP-produktet. Dette panel omfatter mindst EIOPA, de nationale tilsynsmyndigheder, erhvervslivet og forbrugerrepræsentanter og uafhængige eksperter.

Panelets sekretariat er EIOPA.

Artikel 64Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse 12 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af de delegerede retsakter, der er omhandlet i forordningen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .  

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C […] af […], s. […].

(4)

  Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion, Europa-Kommissionen, den 30. september 2015 (COM(2015)0468).

(5)

  Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2016 om status og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion, 2015/2106(INI), punkt 20.

(6)

  Det Europæiske Råds konklusioner fra den 28. juni 2016, EUCO 26/16, punkt 11.

(7)

  COM(2016)0601, s. 4.

(8)

  COM(2017)0292, s. 6.

(9)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(11)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84)

(12)

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Udvidelse af sanktionsordningerne i sektoren for finansielle tjenesteydelser, den 8.12.2010 (KOM(2010)0716).

(13)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

(15)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(16)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(17)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(18)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 1december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(20)

(21)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).

(22)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1)

(23)

  Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.20113, s 19).


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (29.6.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Ordfører for udtalelse: Heinz K. Becker

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Husholdningerne i EU har nogle af de største opsparinger i verden, men størstedelen af denne opsparing står på bankkonti med kort løbetid. Flere investeringer på kapitalmarkederne kan bidrage til at imødegå de udfordringer, som den aldrende befolkning og de lave renter udgør.

(1)  Husholdningerne i EU har nogle af de største opsparinger i verden, men størstedelen af denne opsparing står på bankkonti med kort løbetid og lavt afkast. De store og vedvarende forskelle på husholdningernes opsparingskvoter i EU's medlemsstater kan dog påvirke investeringer og vækst, da husholdningernes opsparing udgør en vigtig kilde til finansiering af private og offentlige investeringer. Flere investeringer på kapitalmarkederne kan bidrage til at imødegå de udfordringer, som den aldrende befolkning, de lave renter og de lave langsigtede investeringsniveauer udgør.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  For at sikre en anstændig levestandard for nuværende og kommende pensionister bør medlemsstaterne prioritere at videreudvikle, styrke og reformere den første (offentlige) søjle og den anden (arbejdsmarkedsrelaterede) søjle i de nationale pensionssystemer yderligere. Disse to søjler vil fortsat være altafgørende for ældreindkomsten og bæredygtigheden af de nationale ordninger. PEPP-produkter bør ikke erstatte eller underminere ordninger under første og anden søjle. For at konsolidere de finansielle ressourcer, der er nødvendige for disse søjler, er medlemsstaterne også nødt til at bekæmpe arbejdsløshed samt sort og uforsikret arbejde. I lyset af det forestående fald i arbejdsstyrken fra et forhold på 1:4 til et forhold på 1:2 er en tilgang med flere pensionssøjler imidlertid afgørende. Et frivilligt, langsigtet paneuropæisk personligt pensionsprodukt vil fungere som et supplement til og styrke de eksisterende pensionsopsparinger, gøre dem mere velegnede og øge dækningen for persongrupper, der hidtil har manglet eller delvist manglet passende dækning, som f.eks. kvinder, unge, selvstændige erhvervsdrivende og personer i atypiske eller nye former for beskæftigelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  I 2015 var 11,3 millioner borgere i EU-28 i den arbejdsdygtige alder (20-64 år) bosat i en anden medlemsstat end den, hvor de er statsborgere, og 1,3 millioner borgere i EU-28 arbejdede i en anden medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Alderspensioner udgør en væsentlig del af pensionisters indkomst og skal sikre en anstændig levestandard og bekæmpe fattigdom i alderdommen. Det er en forudsætning for udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder i artikel 25 om ældres rettigheder, hvori det fastslås, at "Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv", samt de rettigheder, der er fastsat i Europarådets Ministerkomités anbefaling til medlemsstaterne om fremme af ældres menneskerettigheder1a.

 

__________________

 

1a Europarådets Ministerkomités anbefaling CM/Rec(2014)2 til medlemsstaterne om fremme af ældres menneskerettigheder.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)  PEPP-produktet skal skabe en yderligere frivillig mulighed for at oprette pensionsopsparinger for borgere i Unionen og vil styrke overførbarheden af borgernes rettigheder. Det vil endvidere supplere de nationale pensionssystemer og direktiv 2014/50/EU.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e)  Det aldrende samfund og de faldende fødselsrater udgør betydelige demografiske udfordringer for Unionen, som truer såvel pensionernes tilstrækkelighed og bæredygtighed som solidariteten mellem generationerne. Derudover vil digitaliseringen og ændringerne på arbejdsmarkedet sandsynligvis forværre problemet yderligere og lægge øget pres på første og anden pensionssøjle.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 1 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1f)  Den kønsbestemte pensionsforskel, som også skyldes uregelmæssige bidrag til pensionsordninger som følge af afbrydelser af arbejdet eller på grund af barsel eller børnepasning, er et vedblivende fænomen i Unionen. En pensioneret kvinde i EU på mellem 65 og 79 år har en pension, der i gennemsnit er næsten 40 % lavere end hendes mandlige kollega. PEPP-produktet kan give dem en ekstra mulighed for at opspare en tilstrækkelig stor pension.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 1 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1g)  Ifølge EIOPA deltager kun 67 mio. borgere eller 27 % af EU's samlede befolkning i aldersgruppen 25-59 år på nuværende tidspunkt frivilligt i finansielle produkter med et langsigtet pensionsformål, og de er koncentreret i nogle få medlemsstater.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 1 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1h)  PEPP-produktet bør først og fremmest være et langsigtet støtteinstrument, der skal bidrage til at opretholde en god levestandard efter pensioneringen, især for unge EU-borgere. PEPP-produktet kan effektivt forbedre evnen til at dække de omkostninger, der er nødvendige for at opretholde en individuel levestandard efter pensionering.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 1 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1i)  Unionen står over for stigende demografiske udfordringer, der i sidste ende vil føre til, at den nuværende ældrekvote falder fra 1:4 til 1:2 i 2060. Der er på nuværende tidspunkt for hver borger på 65 år og derover 4 personer på mellem 15 og 64 år, hvor der i 2060 vil være 2 personer i denne aldersgruppe for hver borger over 65.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 1 j (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1j)  Portabilitet for PEPP-produkter vil gøre dem mere attraktive som produkter for især unge og vil bidrage til yderligere at fremme borgernes ret til at bo og arbejde i hele Unionen.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 1 k (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1k)  Et PEPP-produkt som en europæisk ramme for personlige pensioner er særligt nyttigt og nødvendigt for personer, der ikke er berettiget til en tilstrækkelig pension eller ønsker at have en supplerende opsparing ved siden af de nationale ordninger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  På nuværende tidspunkt hæmmes funktionen af det indre marked for personlige pensioner af den høje grad af fragmentering mellem nationale markeder og den begrænsede portabilitet for personlige pensionsprodukter. Det kan gøre det vanskeligt for den enkelte at udnytte sine grundlæggende friheder. Eksempelvis kan denne blive forhindret i at tage et arbejde eller gå på pension i en anden medlemsstat. Desuden mindskes udbyderes mulighed for at udnytte etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af manglen på standardisering af eksisterende personlige pensionsprodukter.

(3)  På nuværende tidspunkt hæmmes funktionen af det indre marked for personlige pensioner af den høje grad af fragmentering mellem nationale markeder og den begrænsede portabilitet for personlige pensionsprodukter. Det kan gøre det vanskeligt for den enkelte at udnytte sine grundlæggende friheder. Eksempelvis kan denne blive forhindret i at søge eller tage et arbejde eller gå på pension i en anden medlemsstat. Desuden mindskes udbyderes mulighed for at udnytte etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af manglen på standardisering af eksisterende personlige pensionsprodukter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Som følge af det bidrag, som et PEPP-produkt forventes at yde til opbygningen af kapitalmarkedsunionen og til kanaliseringen af kapital til realøkonomien og langsigtede bæredygtige projekter, skal opsparerne involveres i processen, således at de bliver bevidste om deres finansielle og ikkefinansielle interesser og om det gensidige forhold mellem produktets performance og de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Effektiviteten af denne proces afhænger af en høj grad af gennemsigtighed og offentlighed samt reel deltagelse fra opsparernes side.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Personer med lave indkomster og personer, der har tilbragt kortere tid på arbejdsmarkedet, har mindre finansielt råderum til at investere i personlige pensionsprodukter, hvilket medfører en øget indkomstulighed i alderdommen. Dette gælder navnlig for kvinder generelt som følge af de kønsbestemte lønforskelle, der berører dem i hele deres arbejdsliv, og som følge af, at de tilbringer mere tid uden for arbejdsmarkedet uden nogen indkomst overhovedet eller med en meget lav indkomst, fordi de påtager sig omsorgsforpligtelser.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Udviklingen af et PEPP-produkt vil bidrage til øgede valgmuligheder i forbindelse med pensionsopsparing inden for personlige pensionsprodukter samt til etableringen af et marked i EU for PEPP-udbydere. Det vil give husholdningerne bedre muligheder for at nå deres mål for pensionstilværelsen.

(10)  Udviklingen af et PEPP-produkt vil bidrage til øgede valgmuligheder i forbindelse med pensionsopsparing inden for personlige pensionsprodukter samt til etableringen af et marked i EU for PEPP-udbydere. Det bør give husholdningerne velregulerede, sikre, socialt ansvarlige, bæredygtige og bedre muligheder for at nå deres mål for pensionstilværelsen under behørig hensyntagen til deres behov og præferencer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Med den her forelagte PEPP-forordning opstilles der ingen hindringer for de medlemsstater, som fortsat udformer kapitaldækkede pensionsordninger på kollektiv basis.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  En lovramme for et PEPP-produkt vil danne grundlag for et velfungerende marked for prismæssigt overkommelige og frivillige pensionsrelaterede investeringer, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Ved at supplere de eksisterende pensionsprodukter og -ordninger vil den bidrage til at imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring og udgøre en effektiv ny kilde til privat kapital til langsigtede investeringer. Denne ramme erstatter eller harmoniserer ikke eksisterende nationale ordninger for personlige pensioner.

(11)  En lovramme for et PEPP-produkt vil danne grundlag for et velfungerende marked for prismæssigt overkommelige og frivillige pensionsrelaterede investeringer, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. PEPP-produktet vil bidrage til at imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, og bidrage til at imødegå den demografiske udfordring og eksisterende pensionsforskelle ved at udgøre en effektiv ny kilde til privat kapital til langsigtede og bæredygtige investeringer, herunder sociale investeringer. Denne ramme erstatter eller harmoniserer ikke eksisterende nationale ordninger for personlige produkter eller arbejdsmarkedsrelaterede pensioner.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  PEPP-udbydere bør have adgang til markedet i hele EU med én fælles produkttilladelse udstedt af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) på grundlag af et fælles regelsæt.

(14)  PEPP-udbydere bør have adgang til markedet i hele EU med én fælles produkttilladelse udstedt af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) på grundlag af et fælles regelsæt og i samarbejde med de nationale kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Den måde, hvorpå de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser er organiseret og reguleret, varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. I visse medlemsstater er det kun tilladt for disse institutioner at udføre arbejdsmarkedsrelaterede pensionsaktiviteter, mens de i andre medlemsstater må udføre både arbejdsmarkedsrelaterede og personlige pensionsaktiviteter. Dette har ikke blot medført forskellige organisationsstrukturer for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, men ledsages også af forskellige tilsynsordninger på nationalt plan. Navnlig er tilsyn med arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, der udfører arbejdsmarkedsrelaterede og personlige pensionsaktiviteter, bredere end for de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, der kun udfører arbejdsmarkedsrelaterede pensionsaktiviteter. For ikke at bringe den finansielle stabilitet i fare og for at tage hensyn til forskellene med hensyn til organisationsstruktur og tilsyn bør det kun være tilladt at udbyde PEPP-produkter for de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, der i henhold til national lovgivning har tilladelse til at udbyde personlige pensionsprodukter, og som der føres tilstrækkeligt tilsyn med. For at sikre den finansielle stabilitet yderligere skal alle aktiver og forpligtelser, som svarer til pensionsvirksomhed med PEPP-produkter, desuden øremærkes, administreres og organiseres særskilt fra den arbejdsmarkedsrelaterede pensionsvirksomheds øvrige aktiviteter uden mulighed for overførsel.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Den gældende skatteordning for PEPP-produkter bør fastsættes i lovgivningen i de enkelte medlemsstater, hvor en PEPP-opsparer har betalt bidrag. Det betyder, at PEPP-produktet vil blive beskattet i de enkelte medlemsstater, hvor PEPP-opspareren har bidraget, proportionalt med den andel af bidraget, der er indbetalt i de respektive medlemsstater.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Livslange pensioner og supplerende finansiel sikkerhed til at dække risici såsom invaliditet, død eller langtidspleje er centrale elementer i et vidtspændende pensionsprodukt. Pensionsprodukter bør give kunden en langsigtet, sikker og stabil supplerende indkomst efter pensioneringen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Indbetalingsplaner bør ledsages af prognoser, der har fokus på værdien af midlerne, afkastet af investeringen, den skønnede inflation og den økonomiske vækst.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Af hensyn til en smidig overgang for PEPP-udbyderne vil forpligtelsen til at tilbyde PEPP-produkter med afdelinger for hver medlemsstat blive anvendt tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse. For ikke at vildlede forbrugeren bør udbyderen imidlertid efter lanceringen af et PEPP-produkt oplyse om, hvilke nationale afdelinger der umiddelbart er tilgængelige.

(21)  Udbyderen bør efter lanceringen af et PEPP-produkt i kontrakten oplyse om, hvilke nationale afdelinger der umiddelbart er tilgængelige. Hvis en PEPP-opsparer skifter bopæl til en anden medlemsstat, hvor PEPP-udbyderen ikke tilbyder en umiddelbart tilgængelig afdeling, skal enhver kunde vederlagsfrit kunne skifte til en anden udbyder. PEPP-modtagerne bør kunne modtage PEPP-udbetalinger, uanset hvilken medlemsstat de bor i.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  For at fremme tiltag til åbning af nationale afdelinger i alle medlemsstater bør PEPP-udbydere have mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med andre PEPP-udbydere.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Under hensyntagen til arten af den oprettede pensionsordning og den involverede administrative byrde bør PEPP-udbydere og -distributører give klare og tilstrækkelige oplysninger til potentielle PEPP-opsparere og -modtagere til støtte for disses beslutningstagning vedrørende pensionen. Af samme grund bør PEPP-udbydere og -distributører begge sikre et højt niveau af gennemsigtighed i de forskellige faser af ordningen, dvs. forud for medlemskab, under medlemskab (herunder forud for pensionering) og efter pensionering. Der bør navnlig gives oplysninger om optjente pensionsrettigheder, prognoser for pensionsydelsernes niveau, risici og garantier samt omkostninger. Når prognoserne for pensionsydelsernes niveau er baseret på økonomiske scenarier, bør disse oplysninger også indeholde et ugunstigt scenarie, som bør være ekstremt, men plausibelt.

(22)  Under hensyntagen til arten af den oprettede pensionsordning og den involverede administrative byrde bør PEPP-udbydere og -distributører give klare og tilstrækkelige oplysninger til potentielle PEPP-opsparere og -modtagere til støtte for disses beslutningstagning vedrørende pensionen. Af samme grund bør PEPP-udbydere og -distributører begge sikre et højt niveau af gennemsigtighed i de forskellige faser af ordningen, dvs. forud for medlemskab, under medlemskab (herunder forud for pensionering) og efter pensionering. Der bør navnlig gives oplysninger om optjente pensionsrettigheder, prognoser for pensionsydelsernes niveau, risici og garantier, omkostninger og integration af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Prognoserne for pensionsydelsernes niveau skal være baseret på bl.a. økonomiske scenarier, herunder et ugunstigt scenarie.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Potentielle PEPP-opsparere bør forud for tilslutningen til en PEPP-ordning have alle de nødvendige oplysninger til at kunne træffe et oplyst valg.

(23)  Potentielle PEPP-opsparere bør forud for tilslutningen til en PEPP-ordning have alle de nødvendige oplysninger til at kunne træffe et oplyst valg via rådgivning, hvor deres opsparingsefterspørgsel og -behov vurderes.

Begrundelse

Rådgivning kan være et nyttigt værktøj til at gøre forbrugerne bevidste om deres valgmuligheder.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  PEPP-producenter bør for at sikre optimal produktgennemsigtighed udarbejde dokumentet med central PEPP-investorinformation om de PEPP-produkter, som de producerer, før produktet kan distribueres til PEPP-opsparere. De bør også være ansvarlige for, at dokumentet med central PEPP-investorinformation er nøjagtigt. Dokumentet med central PEPP-investorinformation bør erstatte og tilpasses i forhold til dokumentet med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/201433, som ikke skal udarbejdes for PEPP-produkter.

(24)  PEPP-udbydere bør for at sikre optimal produktgennemsigtighed udarbejde dokumentet med central PEPP-investorinformation om de PEPP-produkter, som de producerer, før produktet kan distribueres til PEPP-opsparere. De bør også være ansvarlige for, at dokumentet med central PEPP-investorinformation er nøjagtigt. Dokumentet med central PEPP-investorinformation bør erstatte og tilpasses i forhold til dokumentet med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/201433, som ikke skal udarbejdes for PEPP-produkter.

__________________

__________________

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)   Pensionsproduktberegnere udvikles allerede på nationalt plan. For at sådanne beregnere kan komme forbrugerne til gavn bedst muligt bør de imidlertid omfatte de omkostninger og gebyrer, som de forskellige PEPP-producenter opkræver, sammen med eventuelle yderligere omkostninger eller gebyrer, som formidlere eller andre led i investeringskæden opkræver, og som PEPP-producenterne ikke allerede har medregnet.

(26)  Pensionsproduktberegnere udvikles allerede på nationalt plan. For at sådanne beregnere kan komme forbrugerne til gavn bedst muligt bør de imidlertid omfatte de omkostninger og gebyrer, som de forskellige PEPP-udbydere opkræver, sammen med eventuelle yderligere omkostninger eller gebyrer, som formidlere eller andre led i investeringskæden opkræver, og som PEPP-udbyderne ikke allerede har medregnet.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Investorer bør have mulighed for - ved hjælp af et specifikt redskab - at beregne hensættelsesniveauer under udbetalingsperioden.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Markedsføringsmeddelelser bør udnytte de muligheder, som digitaliseringen tilbyder, og præsentere PEPP-produktets karakteristika på en enkel, letforståelig og brugervenlig måde, i fuld overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIP-forordningen).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  PEPP-udbydere bør udarbejde en pensionsoversigt til PEPP-opsparere for at give dem vigtige personlige og generiske data om PEPP-ordningen og sikre løbende oplysninger herom. Pensionsoversigten bør være klar og forståelig og bør indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger, så det bliver lettere at forstå pensionsrettigheder over tid og på tværs af ordninger, og så det fremmer arbejdskraftens bevægelighed.

(29)  PEPP-udbydere bør udarbejde en pensionsoversigt til PEPP-opsparere for at give dem vigtige personlige og generiske data om PEPP-ordningen og sikre løbende oplysninger herom. Pensionsoversigten bør også rettes til PEPP-modtagere, hvis PEPP-opspareren har indvilget heri. Pensionsoversigten bør være klar, ajourført, enkel og forståelig og bør indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger, så det bliver lettere at forstå supplerende pensionsrettigheder over tid og på tværs af ordninger, og så det fremmer arbejdskraftens bevægelighed.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at sikre PEPP-opsparere og -modtagere en tilstrækkelig beskyttelse af deres rettigheder bør PEPP-udbydere være i stand til at vælge den aktivallokering, der er bedst egnet i forhold til forpligtelsernes nærmere art og varighed. Derfor kræves et effektivt tilsyn såvel som en tilgang til investeringsreglerne, der giver PEPP-udbydere et tilstrækkeligt spillerum til at vælge den sikreste og mest effektive investeringspolitik og forpligter dem til at udvise forsigtighed. Iagttagelse af "prudent person"-princippet kræver derfor en investeringspolitik, der er afstemt efter den enkelte PEPP-udbyders kundestruktur.

(32)  For at sikre PEPP-opsparere og -modtagere en tilstrækkelig beskyttelse af deres rettigheder bør PEPP-udbydere være i stand til at vælge den aktivallokering, der er bedst egnet i forhold til forpligtelsernes nærmere art og varighed. Derfor kræves et effektivt tilsyn såvel som en tilgang til investeringsreglerne, der giver PEPP-udbydere et tilstrækkeligt spillerum til at vælge den sikreste og mest effektive investeringspolitik og forpligter dem til at udvise forsigtighed og handle i overensstemmelse med PEPP-opsparerens behov og præferencer. Iagttagelse af "prudent person"-princippet kræver derfor en investeringspolitik, der er afstemt efter den enkelte PEPP-udbyders kundestruktur.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Ved at anvende "prudent person"-princippet som det grundlæggende princip for kapitalinvestering og gøre det muligt for PEPP-udbydere at operere på tværs af grænserne, tilskyndes der til, at opsparingen kanaliseres over mod sektoren for personlige pensioner, hvorved der ydes et bidrag til økonomiske og sociale fremskridt.

(33)  Ved at anvende "prudent person"-princippet som det grundlæggende princip for kapitalinvestering og gøre det muligt for PEPP-udbydere at operere på tværs af grænserne, tilskyndes der til, at opsparingen kanaliseres over mod sektoren for personlige pensioner, hvorved der ydes et bidrag til økonomiske, sociale og miljømæssige fremskridt.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Uddybningen af kapitalmarkedsunionen betyder, at opfattelsen af, hvad der forstås ved instrumenter med en langsigtet økonomisk profil, er bred. Sådanne instrumenter er ikkeomsættelige værdipapirer, og de har derfor ikke adgang til sekundære markeders likviditet. De forudsætter ofte engagementer med fast løbetid, hvilket begrænser deres omsættelighed, og bør forstås som omfattende kapitalinteresser og gældsinstrumenter i og lån ydet til ikkebørsnoterede virksomheder. Ikkebørsnoterede virksomheder omfatter infrastrukturprojekter, unoterede vækstorienterede selskaber, fast ejendom eller andre aktiver, som kan være egnede med henblik på langsigtede investeringer. Lavemissionsinfrastrukturprojekter og klimarobuste infrastrukturprojekter er ofte unoterede aktiver og er afhængige af langfristede kreditter til finansiering af projekter. PEPP-udbydere er i betragtning af deres forpligtelsers langsigtede natur motiverede for at allokere en tilstrækkelig del af deres aktivportefølje til bæredygtige investeringer i realøkonomien, som giver langsigtede økonomiske fordele, særlig infrastrukturprojekter og selskaber.

(35)  Uddybningen af kapitalmarkedsunionen betyder, at opfattelsen af, hvad der forstås ved instrumenter med en langsigtet økonomisk profil, er bred. Sådanne instrumenter er ikkeomsættelige værdipapirer, og de har derfor ikke adgang til sekundære markeders likviditet. De forudsætter ofte engagementer med fast løbetid, hvilket begrænser deres omsættelighed, og bør forstås som omfattende kapitalinteresser og gældsinstrumenter i og lån ydet til ikkebørsnoterede virksomheder. Ikkebørsnoterede virksomheder omfatter infrastrukturprojekter, unoterede vækstorienterede selskaber, fast ejendom eller andre aktiver, som kan være egnede med henblik på langsigtede investeringer. Lavemissionsinfrastrukturprojekter og klimarobuste infrastrukturprojekter er ofte unoterede aktiver og er afhængige af langfristede kreditter til finansiering af projekter. PEPP-udbydere er i betragtning af deres forpligtelsers langsigtede natur motiverede for at allokere en tilstrækkelig del af deres aktivportefølje til bæredygtige investeringer i realøkonomien, som giver langsigtede økonomiske, miljømæssige og sociale fordele, særlig infrastrukturprojekter og selskaber.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold som omhandlet i de af De Forenede Nationer støttede principper for ansvarlig investering er vigtige for PEPP-udbyderes investeringspolitik og risikostyringssystemer. PEPP-udbydere bør motiveres til at tage hensyn til sådanne forhold i forbindelse med investeringsbeslutninger samt til, hvordan de indgår i deres risikostyringssystem.

(36)  Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold som omhandlet i de af De Forenede Nationer støttede principper for ansvarlig investering er vigtige for PEPP-udbyderes investeringspolitik og risikostyringssystemer. PEPP-udbyderen bør derfor tage hensyn til de mulige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige konsekvenser af kapitalinvesteringer. Denne risikovurdering bør også gøres tilgængelig for EIOPA og de kompetente myndigheder samt for PEPP-opsparere. PEPP-udbydere bør tage hensyn til sådanne forhold i forbindelse med investeringsbeslutninger samt til, hvordan de indgår i deres risikostyringssystem.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)  En af nærværende forordnings målsætninger er at kanalisere kapital til europæiske langsigtede investeringer i realøkonomien. PEPP-udbydere bør integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i deres investeringsbeslutninger.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 36 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36b)  PEPP-udbydere bør regelmæssigt gennemføre drøftelser med deres kunder for at sikre, at kundernes bekymringer og præferencer, herunder vedrørende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, indgår behørigt i investeringsbeslutningerne.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 36 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36c)  PEPP-udbydere bør vedtage en politik for udelukkelse af investeringer med henblik på at sikre, at opsparinger ikke investeres i yderst kontroversielle og skadelige produkter, såsom kulbaseret energi, atomvåben, klyngeammunition eller tobaksproduktion, eller anvendes til at støtte skadelig adfærd, såsom alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder, alvorlige miljø- og klimaskader, korruption og skatteundgåelse.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  PEPP-udbydere bør ved at sikre overholdelsen af deres forpligtelse til at udvikle en investeringspolitik, som er i overensstemmelse med "prudent person"-princippet, afholdes fra at investere i jurisdiktioner, som af Den Finansielle Aktionsgruppe er identificeret som højrisikojurisdiktioner og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.

(37)  PEPP-udbydere bør ved at sikre overholdelsen af deres forpligtelse til at udvikle en investeringspolitik, som er i overensstemmelse med "prudent person"-princippet, afholdes fra at deltage i aggressive skatteundgåelsesstrategier og investering i jurisdiktioner, som af Den Finansielle Aktionsgruppe er identificeret som højrisikojurisdiktioner og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, og Kommissionens delegerede forordning om identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler og jurisdiktioner på den fælles EU-liste over tredjelandes jurisdiktioner i skattemæssigt øjemed.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  I lyset af den langsigtede pensionsmålsætning, som gælder for PEPP-produktet, bør de investeringsmuligheder, som tilbydes PEPP-opsparerne, udformes, så de dækker de elementer, som gør det muligt for investorerne at træffe en investeringsbeslutning; dette gælder også det antal investeringsmuligheder, som de kan vælge blandt. PEPP-opspareren bør efter det første valg, som blev truffet i forbindelse med PEPP-aftalens indgåelse, have mulighed for omvalg med rimelige mellemrum (hvert femte år), således at der indrømmes udbyderne tilstrækkelig stabilitet til deres langsigtede investeringsstrategi, samtidig med at investorbeskyttelsen sikres.

(38)  I lyset af den langsigtede pensionsmålsætning, som gælder for PEPP-produktet, bør de investeringsmuligheder, som tilbydes PEPP-opsparerne, angives klart, så de dækker de elementer, som gør det muligt for investorerne at tilpasse sig deres kunders præferencer og langsigtede behov og træffe en velinformeret investeringsbeslutning; dette gælder også det antal investeringsmuligheder, som de kan vælge blandt. PEPP-opspareren bør efter det første valg, som blev truffet i forbindelse med PEPP-aftalens indgåelse, have mulighed for omvalg med rimelige mellemrum (hvert femte år), således at der indrømmes udbyderne tilstrækkelig stabilitet til deres langsigtede investeringsstrategi, samtidig med at investorbeskyttelsen sikres.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Standardinvesteringsmuligheden bør gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital. PEPP-udbydere kunne desuden indarbejde en inflationsindekseringsmekanisme med henblik på i hvert fald delvis inflationsdækning.

(39)  Standardinvesteringsmuligheden, som tilbydes af alle PEPP-udbydere, bør sikre kapitalbeskyttelse for PEPP-opspareren via en kapitalgaranti. PEPP-udbydere bør desuden indarbejde en inflationsindekseringsmekanisme med henblik på bedst muligt at dække inflation.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Uden at dette berører PEPP-kunders ret til at indbringe en sag for en domstol, bør der indføres let tilgængelige, hensigtsmæssige, uafhængige, upartiske, gennemsigtige og effektive procedurer for alternativ bilæggelse af sådanne tvister mellem PEPP-udbydere eller -distributører og PEPP-kunder, som opstår i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

(45)  Uden at dette berører PEPP-kunders ret til at indbringe en sag for en domstol, bør der indføres let tilgængelige, hensigtsmæssige, uafhængige, upartiske, gennemsigtige og effektive procedurer for alternativ bilæggelse af sådanne tvister mellem PEPP-udbydere eller -distributører og PEPP-kunder samt, hvor det er relevant, PEPP-modtagere, som opstår i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Med henblik på etablering af en effektiv tvistbilæggelsesprocedure bør PEPP-udbydere og -distributører indføre en effektiv klageprocedure, som deres kunder kan følge, inden tvisten henvises til bilæggelse ved en alternativ procedure eller ved en domstol. Klageproceduren bør indeholde korte og klart definerede frister, inden for hvilke PEPP-udbyderen eller -distributøren bør besvare en klage. Alternative tvistbilæggelsesinstanser bør have tilstrækkelig kapacitet til på en hensigtsmæssig og effektiv måde at kunne deltage i grænseoverskridende samarbejde om tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

(46)  Med henblik på etablering af en effektiv tvistbilæggelsesprocedure bør PEPP-udbydere og -distributører indføre en effektiv klageprocedure, som deres kunder og PEPP-modtagere kan følge, inden tvisten henvises til bilæggelse ved en alternativ procedure eller ved en domstol. Klageproceduren bør indeholde korte og klart definerede frister, inden for hvilke PEPP-udbyderen eller -distributøren bør besvare en klage. Alternative tvistbilæggelsesinstanser bør have tilstrækkelig kapacitet til på en hensigtsmæssig og effektiv måde at kunne deltage i grænseoverskridende samarbejde om tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, hurtig og sikker procedure.

(47)  PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, hurtig, sikker og gennemsigtig procedure.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, hurtig og sikker procedure.

(47)  PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, hurtig, billig og sikker procedure.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Skiftet bør være enkelt og ligetil for PEPP-opspareren. Den modtagende PEPP-udbyder bør således være ansvarlig for at igangsætte og styre proceduren på vegne af PEPP-opspareren. PEPP-udbydere bør på frivillig basis kunne anvende supplerende midler, såsom en teknisk løsning, ved etablering af den ydelse, der består i skift af udbyder.

(48)  Skiftet bør være enkelt og ligetil for PEPP-opspareren. Den modtagende PEPP-udbyder bør således være ansvarlig for at igangsætte og styre proceduren på vegne af PEPP-opspareren. PEPP-udbydere bør på frivillig basis kunne anvende supplerende midler, såsom en teknisk løsning, ved etablering af den ydelse, der består i skift af udbyder. Skift skal tilbydes gratis i tilfælde med begrænset portabilitet, inddragelse af tilladelser og efter anmodning af PEPP-opspareren.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Der bør garanteres fuld gennemsigtighed vedrørende omkostninger og gebyrer knyttet til investering i et PEPP-produkt. Dermed skabes der lige vilkår for udbydere, samtidig med at forbrugerne beskyttes. Der vil være sammenlignelige oplysninger til rådighed for forskellige produkter, hvorved der tilskyndes til priskonkurrence.

(55)  Der bør garanteres fuld gennemsigtighed vedrørende omkostninger og gebyrer knyttet til investering i et PEPP-produkt. Dermed skabes der lige vilkår for udbydere, samtidig med at forbrugerne beskyttes. Der skal være sammenlignelige oplysninger til rådighed for forskellige produkter, hvorved der tilskyndes til priskonkurrence.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  Selv om det løbende tilsyn med PEPP-udbydere skal udføres af de respektive kompetente nationale myndigheder, bør tilsynet for så vidt angår PEPP-produkter koordineres af EIOPA for at garantere anvendelsen af en ensartet tilsynsmetode og på denne måde bidrage til pensionsproduktets paneuropæiske natur.

(56)  Selv om det løbende tilsyn med PEPP-udbydere skal udføres af de respektive kompetente nationale myndigheder, bør tilsynet for så vidt angår PEPP-produkter koordineres af EIOPA for at garantere en konsekvent anvendelse af en ensartet tilsynsmetode og på denne måde bidrage til pensionsproduktets paneuropæiske natur.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 67 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(67a)  I EU er 14,6% af alle mennesker på 65 år eller derover i risiko for at blive ramt af fattigdom. Da kapitalindkomst har en tendens til at være koncentreret i de højere indkomstgrupper, kan skatteincitamenter for privatpensioner resultere i reelle skattesatser, der er negative og regressive. Disse tabte skatteindtægter anvendes bedre til at øge bæredygtigheden og tilstrækkeligheden af systemer under den første søjle. Medlemsstaterne bør fastsætte et loft over og målrette skatteincitamenter for private pensionsprodukter, herunder PEPP-produkter, til specifikke grupper med begrænset adgang til andre supplerende pensionsordninger, såsom lavindkomstgrupper, selvstændige erhvervsdrivende og personer med store huller i deres bidragsperioder.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(68a)  PEPP-produkter er et nyt og supplerende instrument til pensionsordninger for alle Unionens borgere. PEPP-produkter bør i de nationale skattesystemer nyde godt af den mest gunstige skattemæssige behandling, der gælder for nationale pensionsopsparingsprodukter.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69)  Medlemsstaterne opfordres til efter lanceringen af PEPP-produktet at tage hensyn til Kommissionens henstilling af ... 2017 og udvide den skattefordel, de giver til nationale personlige pensionsprodukter, til også at omfatte PEPP-produktet.

(69)  Medlemsstaterne opfordres på det kraftigste til efter lanceringen af PEPP-produktet at tage hensyn til Kommissionens henstilling af ... 2017 og udvide den skattefordel, de giver til nationale personlige pensionsprodukter, til også at omfatte PEPP-produktet.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 69 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(69a)  Medlemsstaterne tilskyndes til at tilvejebringe en passende national PEPP-ramme.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70)  Der bør gennemføres en evaluering af denne forordning i lyset af bl.a. markedsudviklingen, f.eks. fremkomst af nye PEPP-typer, samt udviklingen på andre områder af EU-retten og medlemsstaternes erfaringer.

(70)  Der bør gennemføres en evaluering af denne forordning i lyset af bl.a. markedsudviklingen, f.eks. fremkomst af nye PEPP-typer, samt udviklingen på andre områder af EU-retten og medlemsstaternes erfaringer. Ved en sådan evaluering skal der tages hensyn til de forskellige mål og formål med at etablere et velfungerende PEPP-marked, og det skal navnlig vurderes, om denne forordning har bidraget til udviklingen af pensionssystemer med flere søjler i medlemsstaterne og har resulteret i, at flere europæiske borgere nu sparer op til bæredygtige og passende pensioner.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Denne forordning respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, ejendomsretten, den frie erhvervsudøvelse, princippet om ligestilling mellem kønnene og princippet om et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(71)  Denne forordning bør sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og overholde de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig ældres ret til at leve et liv i værdighed og uafhængighed og til at deltage i det sociale og kulturelle liv, retten til beskyttelse af personoplysninger, ejendomsretten, den frie erhvervsudøvelse, princippet om ligestilling mellem kønnene og princippet om et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  er baseret på en frivillig aftale mellem en individuel opsparer og en enhed

a)  er baseret på en frivillig og supplerende aftale mellem en individuel opsparer og en enhed

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et langsigtet personligt pensionsopsparingsprodukt, som udbydes under en aftalt PEPP-ordning af en reguleret finansiel virksomhed med tilladelse i henhold til EU-retten til at forvalte kollektive eller individuelle investeringer eller opsparinger, og hvorom en individuel PEPP-opsparer har indgået aftale på frivillig basis med henblik på pensionering, uden eller med strengt begrænset mulighed for tilbagekøb

2)  "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et langsigtet, bæredygtigt og socialt ansvarligt personligt pensionsopsparingsprodukt, som udbydes under en aftalt PEPP-ordning af en reguleret finansiel virksomhed med tilladelse i henhold til EU-retten til at forvalte kollektive eller individuelle investeringer eller opsparinger, og hvorom en individuel PEPP-opsparer eller en uafhængig PEPP-opsparersammenslutning på vegne af sine medlemmer har indgået aftale på frivillig basis med henblik på pensionering, uden eller med strengt begrænset mulighed for tilbagekøb

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en detailkunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU41

a)  en detailkunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU , hvilket betyder en kunde, der ikke er en professionel kunde;

__________________

__________________

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en uafhængig sammenslutning, der abonnerer på PEPP-produkter for sine medlemmer

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)  "engangsbeløb": fuldstændig udbetaling af den opsparede kapital ved udgangen af opsparingsfasen

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a)  "PEPP-distributørens hjemland": den medlemsstat, hvori PEPP-distributøren har sit hjemsted

Begrundelse

Det er vigtigt at skabe retssikkerhed om, hvilken national kompetent myndighed der har ansvaret for det løbende tilsyn med PEPP-udbydere og -distributører i grænseoverskridende situationer, navnlig hvad angår reglerne for distributions- og oplysningskrav.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19b)  "PEPP-distributørens værtsland": en anden medlemsstat end hjemlandet, hvori en PEPP-distributør distribuerer PEPP-produkter

Begrundelse

Det er vigtigt at skabe retssikkerhed om, hvilken national kompetent myndighed der har ansvaret for det løbende tilsyn med PEPP-udbydere og -distributører i grænseoverskridende situationer, navnlig hvad angår reglerne for distributions- og oplysningskrav.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "kapital": den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, beregnet på grundlag af de investerbare beløb med fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

21)  "kapital": den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, beregnet på grundlag af de investerbare beløb før fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24)  "standardinvesteringsmulighed": en investeringsstrategi, som anvendes, når en PEPP-opsparer ikke har anvist, hvordan de midler, som er opsparet på dennes PEPP-konto, skal investeres

24)  "standardinvesteringsmulighed": en investeringsstrategi, hvor PEPP-opspareren som minimum genvinder den investerede kapital, og som enten vælges af PEPP-opspareren eller anvendes, når en PEPP-opsparer ikke har anvist, hvordan de midler, som er opsparet på dennes PEPP-konto, skal investeres

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28a)  "miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold": omfatter Unionens klima- og bæredygtighedsmål som fastsat i Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder samt definitionerne i principperne for ansvarlige investeringer, hvor miljømæssige forhold omfatter klimaforandringer, drivhusgasemissioner, ressourceudtømning (herunder spildevand og forurening) samt skovrydning, hvor sociale forhold omfatter menneskerettigheder, arbejdsforhold (herunder slaveri og børnearbejde), lokalsamfund (inklusive oprindelige samfund), konflikter, sundhed og sikkerhed, medarbejderrelationer og diversitet, og hvor ledelsesmæssige forhold omfatter ledelsesløn, bestikkelse og korruption, politisk lobbyarbejde og donationer, diversitet og struktur i bestyrelsen samt skattestrategier.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28b)  "biometriske risici": risici forbundet med lang levetid, handicap, langtidspleje og død

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28c)  "afdelingspartnerskaber": samarbejde mellem PEPP-udbydere om at tilbyde afdelinger i de forskellige medlemsstater med henblik på den portabilitetsydelse, der er omhandlet i artikel 12. Ansvaret i disse partnerskaber ligger i alle tilfælde hos den primære udbyder

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et PEPP-produkt må kun produceres og distribueres i Unionen, hvis det er godkendt af EIOPA i henhold til denne forordning.

1.  Et PEPP-produkt må kun genereres og distribueres i Unionen, hvis det er godkendt og certificeret af den kompetente nationale myndighed, EIOPA.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om aftaler for så vidt angår porteføljeforvaltning og risikostyring og administration vedrørende PEPP-produktet

d)  oplysninger om aftaler for så vidt angår porteføljeforvaltning og risikostyring og administration vedrørende PEPP-produktet, herunder den rolle, som miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold spiller i investeringsprocessen, samt de langsigtede virkninger og eksternaliteter af investeringsbeslutninger

Begrundelse

Da miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold forventes at have en indvirkning på langsigtede investeringsbeslutninger, såsom beslutninger vedrørende PEPP, skønnes det relevant at offentliggøre, hvordan de opfattes i udbyderens risikostyringssystem, og anse dem for at være en del af den nødvendige information for at kunne ansøge om en godkendelse til at udbyde dette produkt.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oplysninger om investeringsstrategier, risikoprofil og andre egenskaber ved PEPP-produktet

e)  oplysninger om investeringsstrategier, risikoprofil og andre egenskaber ved PEPP-produktet, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, og navnlig om, hvordan investeringsstrategien tilpasses til EU's klima- og bæredygtighedsmål som fastsat i Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  oplysninger om politikken for udelukkelse af investeringer, der er forbundet med alvorlig miljøskade, alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder af arbejdstagernes rettigheder, og våbenproduktion

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  oplysninger om eventuelle partnerskaber mellem PEPP-udbydere med det formål at udbyde afdelinger i forskellige medlemsstater

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for PEPP-opsparere, herunder en beskrivelse af ordninger for behandling af PEPP-opspareres klager

h)  en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for PEPP-opsparere og -modtagere, herunder en beskrivelse af ordninger for behandling af PEPP-opspareres og -modtageres klager

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  ansøgeren har vedtaget og offentliggjort en pålidelig politik for udelukkelse af investeringer, der er forbundet med alvorlig miljøskade, alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder af arbejdstagernes rettigheder, og våbenproduktion

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  det foreslåede PEPP-produkt integrerer på effektiv vis de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i sin investeringsstrategi og risikostyring og sikrer, at porteføljeforvaltningen tilpasses til EU's klima- og bæredygtighedsmål som fastsat i Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Inden EIOPA træffer afgørelse om ansøgningen, hører den ansøgerens kompetente myndighed.

2.  Inden EIOPA træffer afgørelse om ansøgningen, hører den ansøgerens kompetente myndighed ved at fremsende en kopi af ansøgningen og alle de relevante oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med høringen, med henblik på at kontrollere, om der er indvendinger imod at imødekomme ansøgningen.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EIOPA tilbagekalder godkendelsen af et PEPP-produkt, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

4.  EIOPA tilbagekalder godkendelsen af et PEPP-produkt, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt. Nationale kompetente myndigheder kan anmode EIOPA om at overveje at inddrage en PEPP-godkendelse efter indsendelse af relevante oplysninger, der begrunder denne anmodning. I tilfælde af, at en godkendelse inddrages, vil PEPP-opsparere blive behørigt underrettet og har ret til gratis at skifte PEPP-udbyder, uanset den angivne hyppighed for skift af udbyder i artikel 45.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis en PEPP-godkendelse inddrages, koordinerer EIOPA de nødvendige foranstaltninger til at sikre de PEPP-opsparere, der har indgået en aftale med den PEPP-udbyder, hvis godkendelse er inddraget.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIOPA fører et centralt offentligt register til identifikation af ethvert PEPP-produkt, som er godkendt i henhold til denne forordning, dettes udbyder samt udbyderens kompetente myndighed. Registeret skal være offentligt tilgængeligt i elektronisk form.

EIOPA fører et centralt offentligt register til identifikation af ethvert PEPP-produkt, som er godkendt i henhold til denne forordning, dettes udbyder, udbyderens kompetente myndighed, datoen for udstedelse af PEPP-godkendelsen og antallet af nationale afdelinger. Registeret skal være offentligt tilgængeligt i elektronisk form og skal straks ajourføres, hvis der sker ændringer.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Portabilitetsydelsen gør det muligt for PEPP-opsparere at fortsætte med at betale bidrag til PEPP-produktet, som de allerede har indgået aftale om med dets udbyder, samtidig med at de ændrer deres bopæl i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat.

1.  Portabilitetsydelsen gør det muligt for PEPP-opsparere at fortsætte med at betale bidrag til PEPP-produktet, som de allerede har indgået aftale om med dets udbyder, samtidig med at de ændrer deres bopæl i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat. Kommissionen bør undersøge, om afkald på gebyret for skrift af udbyder kan virke som incitament. Omkostningerne skal under alle omstændigheder være rimelige, og de skal altid meddeles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved at benytte portabilitetsydelsen kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og incitamenter, som PEPP-udbyderen tilbyder, og som er forbundet med fortsat investering i det samme PEPP-produkt.

2.  Ved at benytte portabilitetsydelsen kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og incitamenter, som PEPP-udbyderen tilbyder, og som er forbundet med fortsat investering i det samme PEPP-produkt. Omkostningerne forbundet med anvendelse af portabilitetsydelsen skal være rimelige.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I situationer, hvor en PEPP-opsparer ændrer bopæl ved at flytte til en anden medlemsstat, og der ikke tilbydes en afdeling af PEPP-udbyderen i denne medlemsstat, skal PEPP-opspareren tilbydes mulighed for uden omkostninger at skifte til en anden udbyder.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  PEPP-udbyderne skal sikre, at modtagerne kan modtage PEPP-udbetalinger, uanset hvilken medlemsstat de bor i.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  PEPP-udbyderen eller -distributøren giver, når denne foreslår et PEPP-produkt, potentielle PEPP-opsparere oplysninger om, hvilke nationale afdelinger der er umiddelbart tilgængelige.

2.  PEPP-udbyderen eller -distributøren giver, når denne foreslår et PEPP-produkt, potentielle PEPP-opsparere oplysninger om, hvilke nationale afdelinger der er umiddelbart tilgængelige enten fra PEPP-udbyderen eller fra en registreret partnerorganisation.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvert PEPP-produkt skal senest tre år efter den dato, fra hvilken denne forordning anvendes, tilbyde nationale afdelinger for alle medlemsstater, hvis PEPP-udbyderen anmodes herom.

3.  PEPP-opsparerens og PEPP-udbyderens kontrakter skal indeholde en liste over tilgængelige afdelinger. PEPP-udbyderen skal tilbyde mindst de afdelinger, der er anført i kontrakten. En PEPP-opsparer, som ønsker at ændre bopæl ved at flytte til en anden medlemsstat, kan under alle omstændigheder udnytte sin ret til mobilitet ved at skifte PEPP-udbyder, når den nationale afdeling, som PEPP-opspareren ønsker at åbne, hverken tilbydes af PEPP-udbyderen eller en registreret partnerorganisation. Der må i sådanne tilfælde ikke afkræves nogen gebyrer eller afgifter af kunderne.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at det berører fristen i artikel 13, stk. 3, sikrer PEPP-udbydere, at der under hver enkelt PEPP-konto kan åbnes en ny afdeling, som opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan for PEPP-produktet af den medlemsstat, som PEPP-opspareren flytter til.

PEPP-udbydere sikrer, at der under hver enkelt PEPP-konto kan åbnes en ny afdeling enten via overførsel eller tilføjelse, som opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan for PEPP-produktet i den medlemsstat, hvori afdelingen skal åbnes.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

PEPP-udbydere kan indgå i afdelingspartnerskaber med andre PEPP-udbydere med henblik på at fremme bestemmelserne om åbning af afdelinger i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at det berører fristen i artikel 13, stk. 3, oplyser PEPP-udbyderen umiddelbart efter at være blevet underrettet om PEPP-opsparerens hensigt om at ville udnytte sin ret til mobilitet mellem medlemsstater PEPP-opspareren om muligheden for at åbne en ny afdeling under PEPP-opsparerens individuelle konto samt om fristen, inden for hvilken en sådan afdeling kan åbnes.

1.  PEPP-udbyderen oplyser umiddelbart efter at være blevet underrettet om PEPP-opsparerens hensigt om at ville udnytte sin ret til mobilitet mellem medlemsstater PEPP-opspareren om muligheden for at åbne en ny afdeling under PEPP-opsparerens individuelle konto samt om fristen, inden for hvilken en sådan afdeling kan åbnes.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  relevante oplysninger om mulige ændringer i den vedtagne investeringsstrategi eller andre forhold.

udgår

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-udbyderen foreslår på anmodning af PEPP-opspareren denne at stå for overførsel af opsparede aktiver mellem forskellige afdelinger under den individuelle PEPP-konto, således at alle aktiver kan konsolideres i én afdeling.

1.  PEPP-udbyderen foreslår på anmodning af PEPP-opspareren denne at stå for overførsel af opsparede aktiver mellem forskellige afdelinger under den individuelle PEPP-konto, således at alle aktiver kan konsolideres i én afdeling. Omkostningerne i tilknytning til denne overførsel skal oplyses på tidspunktet for indgåelse af kontrakten.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger om portabilitet til de nationale myndigheder

Oplysninger om portabilitet til de kompetente myndigheder

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-udbyderen giver meddelelse om alle kontraktmæssige ordninger vedrørende adgang til portabilitetsydelsen til den nationale myndighed, som fører tilsyn hermed.

1.  PEPP-udbyderen giver meddelelse om alle kontraktmæssige ordninger vedrørende adgang til portabilitetsydelsen til EIOPA.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne i stk. 1 indgives elektronisk til en central database hos den nationale tilsynsmyndighed senest en måned efter åbningen af den nye afdeling og skal som minimum indeholde:

2.  Oplysningerne i stk. 1 indgives elektronisk til en central database hos EIOPA senest en måned efter åbningen af den nye afdeling. EIOPA skal gøre databasen tilgængelig for de nationale kompetente myndigheder, som endvidere automatisk underrettes og modtager oplysninger om lokale afdelinger i tilfælde af ændringer. Databasen skal som minimum indeholde:

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  identificering af den eventuelle registrerede partnerorganisation

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i dette kapitel gøres tilgængelige for PEPP-kunder elektronisk, forudsat at PEPP-kunden er i stand at lagre sådanne oplysninger på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet, og at værktøjet giver mulighed for uændret reproduktion af de lagrede oplysninger. På anmodning stiller PEPP-udbydere og -distributører tillige disse dokumenter og oplysninger vederlagsfrit til rådighed på et andet varigt medium.

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i dette kapitel gøres tilgængelige for PEPP-kunder elektronisk, forudsat at PEPP-kunden er i stand at lagre sådanne oplysninger på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet, og at værktøjet giver mulighed for uændret reproduktion af de lagrede oplysninger. På anmodning stiller PEPP-udbydere og -distributører tillige disse dokumenter og oplysninger vederlagsfrit til rådighed på et andet varigt medium, herunder i papirformat, og i et format, der er tilgængeligt for PEPP-opsparere med handicap samt i en let læselig udgave for PEPP-opsparere med ringe eller intet kendskab til finansiel sprogbrug.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden et PEPP-produkt udbydes til PEPP-opsparere, udarbejder PEPP-udbyderen for det pågældende produkt et dokument med central PEPP-investorinformation i overensstemmelse med kravene i dette kapital og offentliggør dokumentet på sit websted.

1.  Inden et PEPP-produkt udbydes til PEPP-opsparere, udarbejder PEPP-udbyderen for det pågældende produkt et dokument med central PEPP-investorinformation, der udgør information forud for indgåelse af kontrakten i overensstemmelse med kravene i dette kapitel og offentliggør dokumentet på sit websted.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  PEPP-udbydere og -distributører skal overholde artikel 5, stk. 2, og artikel 6-18 i forordning (EU) nr. 1286/2014.

2.  PEPP-udbydere og -distributører skal anvende kravene i artikel 5, stk. 2, og artikel 6-18 i forordning (EU) nr. 1286/2014, når de udarbejder dokumentet med central PEPP-investorinformation.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som en undtagelse fra artikel 8 i forordning (EU) nr. 1286/2014 og med henblik på at supplere de førnævnte bestemmelser, skal dokumentet med central PEPP-investorinformation:

 

a)  udformes på en sådan måde, at det er forståeligt for kunden, og skal muliggøre en rimelig produktsammenligning. Derudover skal et pensionsprodukts produktegenskaber være klare

 

b)  udformes og opstilles således, at det er klart og letlæseligt, med brug af en læservenlig skriftstørrelse

 

c)  være lige så forståeligt, når det udskrives eller fotokopieres i sort-hvid, hvis det oprindeligt er affattet i farver

 

d)  affattes på de officielle sprog eller på et af de officielle sprog, der anvendes i den del af medlemsstaten, hvor PEPP-produktet tilbydes, eller på et andet sprog, hvis PEPP-opspareren og PEPP-distributøren enes herom

 

e)  være gratis

 

f)  ikke være vildledende eller upræcist.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  pensionsalderen

iii)  oplysninger om (a) den af PEPP-ordningen foreslåede pensionsalder og (b) den normale pensionsalder i den medlemsstat, hvis lovgivning er gældende

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  generelle oplysninger om portabilitetsydelsen, herunder om afdelingerne

iv)  generelle oplysninger om portabilitetsydelsen, herunder om afdelingerne, eventuelle registrerede partnerorganisationer og udbetalingerne i andre medlemsstater

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Som en undtagelse fra artikel 8 i forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIPS), opstilles dokumentet med central PEPP-investorinformation i den rækkefølge, der er fastsat i følgende punkter:

 

a)  Umiddelbart efter titlen "Dokument med central PEPP-investorinformation" øverst på første side af dokumentet følger:

 

i)  PEPP-produktets art

 

ii)  PEPP-produktets navn

 

iii)  PEPP-udbyderens navn og kontaktoplysninger og eventuelt godkendelsesnummer fra den kompetente nationale myndighed samt EIOPA-certificering

 

iv)  PEPP-udbyderens kompetente myndigheds navn og kontaktoplysninger

 

v)  datoen for dokumentet med central PEPP-investorinformation

 

vi)  oplysninger om godkendelse i henhold til artikel 4

 

vii)   oplysninger om PEPP'ets investeringspolitik for så vidt angår miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

 

viii)   oplysninger om de eventuelle konsekvenser, som tidspunktet for pensionering kan have for risici og pensionsydelser i forbindelse med PEPP-produktet

 

ix)   en beskrivelse af udbetalingsmulighederne og en anførelse af, at det kan være hensigtsmæssigt at overveje disse muligheder før pensionering.

 

b)  Direkte efter oplysningerne under titlen på PEPP-dokumentet med central investorinformation angives en forklaring med følgende ordlyd: "Dette dokument indeholder central information om dette PEPP-investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere at forstå dette produkts art, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter."

 

c)  Et afsnit med overskriften "Hvad drejer dette produkt sig om?" skal ud over de oplysninger, der er angivet i artikel 23, stk. 3, i nærværende [PEPP]-forordning, angive arten af og de vigtigste karakteristika ved PEPP-produktet, herunder:

 

i)   generelle oplysninger om portabilitet med følgende ordlyd: "Vi tilbyder portabilitet til følgende EU-medlemsstater:" samt nævnelse af medlemsstaterne

 

ii)  generelle oplysningerne om muligheden for at skifte investeringsoption og udbyder med følgende ordlyd: "Du kan skifte investeringsoption og udbyder hvert 5. år. Herfor fakturerer vi dig [x] procent af den opsparede kapital frem til skiftet."

 

iii)  i tilfælde, hvor PEPP-produktet tilbyder forsikringsydelser i opsparingsfasen, nærmere oplysninger om disse ydelser, herunder de omstændigheder, der vil udløse dem

 

iv)  tilgængelige oplysninger vedrørende investeringsstrategien for så vidt angår miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

 

v)  den lovgivning, der skal gælde for PEPP-aftalen, hvis parterne ikke har frit lovvalg, eller, når parterne frit kan vælge lovgivning, den lovgivning, som PEPP-udbyderen foreslår.

 

d)  Et afsnit med overskriften "Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?" skal kort beskrive risiko/afkast-profilen og indeholde følgende elementer:

 

i)  en risikoindikator for den samlede risiko

 

ii)  omfanget af kapitalbeskyttelse mod markedsrisici ved opsparingsfasens afslutning, vist i procentangivelser af den indbetalte kapital

 

iii)  eventuelt oplysninger om den samlede udbetalingssum ved en alder på 80, 90 og 100 år for PEPP-opspareren på grundlag af tre forskellige performancescenarier på 1 %, 2 % og 3 % i udbetalingsfasen, der omfatter en gennemsnitlig inflationsrate på 4 %

 

iv)  oplysninger om garanterede livslange minimumsudbetalinger pr. måned pr. 10 000 EUR af den indbetalte kapital

 

v)  en kort erklæring om, at skattelovgivningen i PEPP-opsparerens hjemland kan få indvirkning på den faktiske udbetaling.

 

e)  Et afsnit med overskriften "Hvad sker der, hvis [navnet på PEPP-udbyderen] ikke er i stand til at foretage udbetalinger?" skal kort beskrive, hvorvidt det hermed forbundne tab er dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning, og, hvis dette er tilfældet, hvilken ordning der er tale om, og oplysninger om, hvilke risici der er dækket af ordningen, og hvilke risici der ikke er dækket.

 

f)  Et afsnit med overskriften "Hvilke omkostninger drejer det sig om?" skal indeholde de omkostninger, der er forbundet med en investering i PEPP-produktet, både de direkte og de indirekte omkostninger, som investor skal afholde, og som måles aggregeret i forhold til den investerede formue og udtrykkes i procent for at sikre direkte sammenlignelighed. Ved fremstillingen af omkostningerne lægges en uændret årlig udvikling i den investerede formue på 2 % til grund.

 

g)  Et afsnit med overskriften "Hvor længe bør jeg beholde PEPP-produktet, og kan jeg tage penge ud undervejs?" skal indeholde:

 

i)  en angivelse af den anbefalede holdeperiode, som svarer til pensionsalderen, samt en eventuel obligatorisk korteste holdeperiode

 

ii)  muligheden for at opsige PEPP-kontrakten før tiden samt betingelserne herfor inklusive alle omkostninger og gebyrer

 

iii)  oplysninger om de potentielle konsekvenser af at opsige kontrakten inden opsparingsfasens eller den anbefalede holdeperiodes ophør, såsom tab af kapitalbeskyttelse eller yderligere eventualgebyrer.

 

h)  Et afsnit med overskriften "Hvordan kan jeg klage?" skal indeholde oplysninger om, hvordan og til hvem en PEPP-opsparer kan indgive en klage over produktet eller PEPP-udbyderens adfærd eller en person, som rådgiver om eller sælger produktet.

 

i)  Et afsnit med overskriften "Anden relevant information" skal kort angive eventuelle yderligere informationsdokumenter, såsom eventuelle rapporter om PEPP-udbyderens solvens og finansielle situation, bortset fra markedsføringsmateriale.

 

j)   Dokumentet med central information skal være lettilgængelig på udbyderens websted med adgang til at downloade.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Potentielle PEPP-opsparere skal endvidere have oplysninger om historisk performance for investeringer knyttet til PEPP-ordningen omfattende en periode på mindst fem år eller, hvis ordningen har fungeret i mindre end fem år, omfattende alle de år, ordningen har fungeret, samt oplysninger om strukturen af de omkostninger, som bæres af PEPP-opsparere og PEPP-modtagere.

5.  Potentielle PEPP-opsparere skal endvidere have oplysninger om historisk performance for investeringer knyttet til PEPP-ordningen omfattende en periode på mindst 20 år med tal for hvert enkelt år eller, hvis ordningen har fungeret i mindre end 20 år, omfattende alle de år, ordningen har fungeret, samt klare oplysninger om strukturen af de samlede omkostninger og gebyrer, som bæres af PEPP-opsparere og PEPP-modtagere. Hvis oplysningerne ikke kan tilvejebringes, fordi PEPP-ordningen har eksisteret i under et år, bør PEPP-opsparere som et minimum have adgang til at se resultaterne for en sammenlignelig investeringsordning.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  PEPP-udbydere og -distributører skal overholde artikel 9-18 i forordning (EU) nr. 1286/2014.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specifikation af efterspørgsel og behov samt ydelse af rådgivning

Specifikation af efterspørgsel, behov og præferencer samt ydelse af rådgivning

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale leverer PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), på grundlag af oplysninger fra PEPP-opspareren en specifikation af den pågældende PEPP-opsparers pensionsrelaterede efterspørgsel og behov og giver PEPP-opspareren objektive oplysninger om PEPP-produktet på en forståelig måde, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret investeringsbeslutning.

Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale leverer PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), på grundlag af oplysninger fra PEPP-opspareren en specifikation af den pågældende PEPP-opsparers pensionsrelaterede efterspørgsel og behov og præferencer, herunder præferencer med hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, og giver PEPP-opspareren objektive oplysninger om PEPP-produktet på en forståelig måde, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret investeringsbeslutning.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Rådgivningen har til formål at vurdere en PEPP-opsparers risikoaversion og finansielle viden og sætte vedkommende i stand til at vælge den investeringsmulighed, der passer bedst til den pågældendes risikoprofil.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere rådgivningens formål, herunder navnlig vurderingen af PEPP-opsparerens risikoprofil.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En PEPP-opsparer oplyses om produktets vigtigste karakteristika gennem rådgivning.

Begrundelse

Oplysninger om PEPP-produktets vigtigste karakteristika er nødvendige for bedre at kunne vurdere en PEPP-opsparers risikoprofil.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt der ydes rådgivning forud for indgåelsen af en specifik aftale, giver PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), PEPP-opspareren en personlig anbefaling med en redegørelse for, hvorfor et bestemt PEPP-produkt bedst imødekommer PEPP-opsparerens efterspørgsel og behov.

2.  Der skal ydes rådgivning forud for indgåelsen af en specifik aftale. PEPP-udbyderen eller -distributøren giver som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), PEPP-opspareren en personlig anbefaling med en redegørelse for, hvorfor et bestemt PEPP-produkt bedst imødekommer PEPP-opsparerens efterspørgsel, behov og præferencer. PEPP-opspareren bør også modtage oplysninger om de mulige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige konsekvenser af denne individuelle anbefaling.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), skal i forbindelse med ydelsen af rådgivning om PEPP-produkter overholde gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne i artikel 25, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, samt umiddelbart gældende EU-lovgivning vedtaget i henhold til nævnte direktivs artikel 25, stk. 8, i relation til sådanne bestemmelser.

3.  PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), skal, med forbehold af bestemmelserne i forrige afsnit, overholde gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne i artikel 25, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, samt umiddelbart gældende EU-lovgivning vedtaget i henhold til nævnte direktivs artikel 25, stk. 8, i relation til sådanne bestemmelser.

Begrundelse

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 26

udgår

Indgåelse af en PEPP-aftale uden rådgivning

 

1.  Uden at det berører artikel 25, stk. 1, kan en PEPP-opsparer give afkald på sin ret til at modtage rådgivning i forbindelse med indgåelsen af en aftale om standardinvesteringsmuligheden.

 

Hvis PEPP-opspareren giver afkald på sin ret til at modtage rådgivning, beder PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), ved udførelsen af distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer om sådanne oplysninger vedrørende dennes viden og erfaring på investeringsområdet, som er relevante for det tilbudte eller efterspurgte PEPP-produkt, således at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan vurdere, hvorvidt det pågældende produkt egner sig til PEPP-opspareren.

 

Hvis PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), på grundlag af de oplysninger, der modtages i henhold til første afsnit, anser produktet for ikke at være egnet til PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer, advarer PEPP-udbyderen eller -distributøren PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer herom. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

 

Hvis PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere ikke giver de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, eller giver utilstrækkelige oplysninger om deres viden og erfaring, advarer PEPP-udbyderen eller -distributøren dem om, at denne ikke er i stand til at afgøre, om det pågældende PEPP-produkt er egnet for dem. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

 

2.  Uden at det berører artikel 25, stk. 1, kan PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), hvis PEPP-opspareren har givet afkald på sin ret til at modtage rådgivning i forbindelse med standardinvesteringsmuligheden, udføre distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter uden at skulle indhente de oplysninger eller træffe den afgørelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

 

a)  aktiviteterne vedrører PEPP-aftaler om standardinvesteringsmuligheden, som alene medfører investeringseksponering mod sådanne finansielle instrumenter, som anses for ikke-komplekse i henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU og ikke omfatter en struktur, som gør det vanskeligt for PEPP-opspareren at forstå de involverede risici

 

b)  distributionen af PEPP-produktet sker på initiativ af PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer

 

c)  PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer er tydeligt blevet oplyst om, at det ikke er påkrævet, at PEPP-udbyderen eller -distributøren ved udførelsen af distributionsaktiviteten i relation til PEPP-produkterne vurderer egnetheden af det leverede eller tilbudte PEPP-produkt eller den udførte eller tilbudte distributionsaktivitet i relation til PEPP-produkter, samt om, at PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer ikke drager fordel af den tilsvarende beskyttelse gennem de relevante regler om god forretningsskik. En sådan advarsel kan gives i et standardiseret format

 

d)  PEPP-udbyderen eller -distributøren overholder sine forpligtelser i henhold til de bestemmelser, der jf. dette kapitel finder anvendelse på denne i forbindelse med interessekonflikter vedrørende distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter.

 

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 62 for at præcisere, hvordan PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), skal overholde principperne i nærværende artikel ved udførelsen af distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter, herunder med hensyn til de oplysninger, der skal indhentes i forbindelse med vurderingen af PEPP-produkters egnethed for deres kunder, samt kriterierne til vurdering af ikke-komplekse PEPP-relaterede aftaler med henblik på nærværende artikels stk. 2, litra a), nr. ii). Disse delegerede retsakter skal tage hensyn til:

 

a)   arten af de ydelser, der tilbydes eller udføres for PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer under hensyntagen til transaktionernes type, mål, størrelse og hyppighed og

 

b)   arten af de produkter, der tilbydes eller tages i betragtning, herunder forskellige typer finansielle instrumenter.

 

Begrundelse

Denne ændring har til formål at fjerne muligheden for, at en PEPP-opsparer kan give afkald på sin ret til at modtage rådgivning, som under alle omstændigheder bør ydes til PEPP-forbrugere.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-udbydere udarbejder et kortfattet personligt dokument med centrale oplysninger for hver PEPP-opsparer, hvori der tages hensyn til de særlige forhold i de nationale pensionssystemer og den relevante nationale social-, arbejdsmarkeds- og skatteret ("PEPP-oversigt"). Dokumentets overskrift skal indeholde ordet "PEPP-oversigt".

1.  PEPP-udbydere udarbejder et kortfattet, klart og overskueligt personligt dokument med centrale oplysninger for hver PEPP-opsparer og for PEPP-modtagere, hvis PEPP-opspareren har indvilget heri, hvori der tages hensyn til de særlige forhold i de nationale pensionssystemer og den relevante nationale social-, arbejdsmarkeds- og skatteret ("PEPP-oversigt"). Dokumentets overskrift skal indeholde ordet "PEPP-oversigt".

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  PEPP-opspareren holdes desuden under hele aftalens løbetid orienteret om enhver ændring af følgende oplysninger:

3.  PEPP-opspareren og -modtagere holdes desuden under hele aftalens løbetid orienteret om enhver ændring af følgende oplysninger:

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om, hvordan investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

d)  oplysninger om, hvordan investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, herunder den rolle disse spiller i investeringsprocessen samt de langsigtede virkninger og de eksterne konsekvenser af investeringsbeslutningerne.

Begrundelse

Det er nødvendigt at oplyse PEPP-opsparere om de eksterne virkninger, deres investeringsbeslutninger har på samfundet.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-oversigten skal mindst indeholde følgende centrale oplysninger til PEPP-opsparerne:

1.  PEPP-oversigten skal tilvejebringes omkostningsfrit en gang om året og skal mindst indeholde følgende centrale oplysninger til PEPP-opsparerne og -modtagere, hvis PEPP-opspareren har indvilget heri:

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  personlige oplysninger om PEPP-opspareren og PEPP-udbyderens navn, oplysninger om pensionsprognoser, optjente rettigheder eller opsparet kapital, de bidrag, som PEPP-opspareren eller tredjepart har indbetalt, samt om kapitaldækningsniveauet for PEPP-ordningen, i hvilken forbindelse artikel 39, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), i direktiv 2016/2341/EU finder anvendelse, idet "medlem" erstattes af PEPP-opsparer, "IORP" erstattes af PEPP-udbyder, "pensionsordning" erstattes af PEPP-ordning og "det pensionstegnende firma" erstattes af tredjepart med henblik på denne forordning

a)  personlige oplysninger om PEPP-opspareren og PEPP-udbyderens navn og kontaktoplysninger, identifikation af opsparerens PEPP-ordning, oplysninger om pensionsprognoser, optjente rettigheder eller opsparet kapital, de bidrag, som PEPP-opspareren eller tredjepart har indbetalt, samt om kapitaldækningsniveauet for PEPP-ordningen, i hvilken forbindelse artikel 39, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), i direktiv 2016/2341/EU finder anvendelse, idet "medlem" erstattes af PEPP-opsparer, "IORP" erstattes af PEPP-udbyder, "pensionsordning" erstattes af PEPP-ordning og "det pensionstegnende firma" erstattes af tredjepart med henblik på denne forordning

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  en sammenfatning af principperne bag PEPP-udbyderens investeringspolitik, der beskrives yderligere i de supplerende oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings artikel 29, litra c)

Begrundelse

De mest relevante oplysninger om principperne bag PEPP-udbyderens investeringspolitik bør fremgå af PEPP-oversigten, mens de mere detaljerede oplysninger skal fremgå af de supplerende oplysninger, som er beskrevet i artikel 29.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  oplysninger om pensionsudbetalingsprognoser på basis af pensionsalderen, som specificeret i afsnit b), og en ansvarsfraskrivende erklæring om, at førnævnte prognoser ikke nødvendigvis svarer til den endelige værdi af de modtagne udbetalinger. Disse skal illustreres på basis af økonomiske scenarier, bl.a. et scenarie vedrørende bedste estimat og et ugunstigt scenarie, idet der tages højde for PEPP-ordningens særlige karakter

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  oplysninger om de optjente pensionsrettigheder eller den opsparede pensionskapital under hensyntagen til PEPP-ordningens særlige karakter

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ed)  oplysninger om, hvad der sker i tilfælde af PEPP-opsparerens eller -modtagerens død

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger til PEPP-opsparere forud for pensionering og til PEPP-modtagere i udbetalingsfasen

Oplysninger til PEPP-opsparere og -modtagere forud for pensionering og til PEPP-modtagere i udbetalingsfasen

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forud for pensioneringen modtager PEPP-opsparere oplysninger som fastsat i artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU.

1.  Forud for pensioneringen modtager PEPP-opsparere og -modtagere, efter anmodning fra PEPP-opspareren eller som følge af en retskendelse, oplysninger som fastsat i artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. Disse oplysninger skal tilvejebringes senest et år forud for pensionsalderen og indeholde oplysninger om, at udbetalingsfasens start nærmer sig, og om de mulige udbetalingsformer.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  til at vurdere PEPP-udbydernes ledelsessystem, den virksomhed, de udøver, de værdiansættelsesprincipper, de benytter til solvensformål, deres risici og risikostyringssystemer samt deres kapitalsammensætning, kapitalbehov og kapitalforvaltning

a)  til at vurdere PEPP-udbydernes ledelsessystem, den virksomhed, de udøver, de værdiansættelsesprincipper, de benytter til solvensformål, deres risici og risikostyringssystemer, herunder integreringen af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, samt deres kapitalsammensætning, kapitalbehov og kapitalforvaltning

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  til at indhente alle oplysninger fra PEPP-udbydere om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i overensstemmelse med artikel 31a

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  PEPP-udbydere skal lade forsigtighedsprincippet råde i forbindelse med overvejelse af investeringsbeslutningernes langsigtede indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  investeringer i afledte instrumenter skal være mulige, i det omfang sådanne instrumenter bidrager til at reducere investeringsrisici eller lette en effektiv porteføljeforvaltning. Sådanne instrumenter vurderes med forsigtighed, idet der tages højde for det underliggende aktiv, og de skal medregnes i PEPP-udbyderens aktiver. PEPP-udbydere skal desuden undgå for stor risikoeksponering over for en enkelt modpart og over for andre afledte transaktioner

udgår

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  aktiverne må ikke investeres i en jurisdiktion, som af Den Finansielle Aktionsgruppe er identificeret som en højrisikojurisdiktion og en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion

f)  investering i en jurisdiktion, som af Den Finansielle Aktionsgruppe er identificeret som en højrisikojurisdiktion og en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion, er forbudt

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-udbydere skal tilbyde PEPP-opsparere op til fem investeringsmuligheder.

1.  PEPP-udbydere skal som minimum tilbyde PEPP-opsparere et standard PEPP-produkt og/eller flere investeringsmuligheder.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter indgåelsen af PEPP-aftalen vælger PEPP-opspareren en investeringsmulighed.

Efter indgåelsen af PEPP-aftalen vælger PEPP-opspareren en af flere investeringsmuligheder.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-opspareren kan én gang hvert femte år i opsparingsfasen vælge en anden investeringsmulighed.

1.  Betingelserne for ændring af investeringsmuligheden skal anføres i PEPP-aftalen. I alle tilfælde kan PEPP-opspareren én gang hvert femte år i opsparingsfasen vælge en anden investeringsmulighed.

Begrundelse

PEPP-opspareren bør kunne ændre investeringsmuligheden én gang hvert femte år eller endnu oftere, hvis PEPP-aftalen giver mulighed herfor.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 37

Artikel 37

Standardinvesteringsmuligheden

Standardinvesteringsmuligheden

1.  Standardinvesteringsmuligheden sikrer kapitalen for PEPP-opspareren på grundlag af en risikoreduktionsteknik, som indebærer en sikker investeringsstrategi.

1.  PEPP-udbyderen garanterer under standardinvesteringsmuligheden PEPP-opspareren, at den opsparede kapital ved udbetalingsperiodens start som et minimum vil svare til de indbetalte bidrag, herunder alle omkostninger og gebyrer, samt en kompensation for inflation i henhold til det gældende indeks, der ikke overstiger en gennemsnitlig årlig inflation på 4 %. Standardinvesteringsmuligheden skal være et ikkekomplekst og sikkert produkt, der er let forståeligt og lettilgængeligt, herunder gennem digitale kanaler, i alle medlemsstaterne.

2.  Kapitalsikringen skal gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital.

2.  Kapitalsikringen skal tilbyde en kapitalgaranti, der gør det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital, inklusive gebyrer, omkostninger og inflation.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis PEPP-udbydere tilbyder alternative investeringsmuligheder, skal mindst én af dem repræsentere en omkostningseffektiv investeringsmulighed for PEPP-opsparerne.

1.  Hvis PEPP-udbydere tilbyder alternative investeringsmuligheder, skal de alle tilbyde en standardinvesteringsmulighed for PEPP-opsparerne.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 42 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-produkter med en mulighed, som sikrer dækning af biometriske risici. Med henblik på denne forordning forstås ved "biometriske risici" risici knyttet til levetid, invaliditet og død.

PEPP-udbydere skal inkludere en garanti for den investerede kapital ved PEPP-opsparerens død eller varige invaliditet under opsparingsfasen.

Begrundelse

Definitionen af betegnelsen er flyttet til artikel 2.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ydelse, der består i skift af udbyder, kan tilbydes af PEPP-udbydere etableret i samme medlemsstat (indenlandsk skift) eller i forskellige medlemsstater (grænseoverskridende skift).

Betingelserne for skift mellem PEPP-udbydere skal anføres i PEPP-aftalen. PEPP-opspareren skal i alle tilfælde kunne skifte PEPP-udbyder en gang hvert femte opsparingsår i PEPP-produktet.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Senest to arbejdsdage efter modtagelse af tilladelsen i stk. 2 anmoder den modtagende PEPP-udbyder den overførende PEPP-udbyder om at udføre følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens tilladelse indeholder bestemmelser herom:

3.  Senest fem arbejdsdage efter modtagelse af PEPP-opsparerens forespørgslen i stk. 2 anmoder den modtagende PEPP-udbyder den overførende PEPP-udbyder om at udføre følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens forespørgsel indeholder bestemmelser herom:

a)  fremsendelse af en liste over de eksisterende aktiver, som er omfattet af skiftet, til den modtagende PEPP-udbyder og, hvis PEPP-opspareren specifikt anmoder herom i tilladelsen, til denne

a)  fremsendelse af en liste over de eksisterende aktiver, som er omfattet af skiftet, til den modtagende PEPP-udbyder samt til PEPP-opspareren, hvis denne specifikt anmoder herom

b)   overførsel af enhver resterende positiv saldo til den PEPP-konto, der er åbnet eller føres hos den modtagende PEPP-udbyder, den af PEPP-opspareren angivne dato og

b)  overførsel af enhver resterende positiv saldo til den PEPP-konto, der er åbnet eller føres hos den modtagende PEPP-udbyder, fra den af PEPP-opspareren angivne dato og

c)   lukning af den PEPP-konto, der føres hos den overførende PEPP-udbyder, den af PEPP-opspareren angivne dato.

c)  lukning af den PEPP-konto, der føres hos den overførende PEPP-udbyder, fra den af PEPP-opspareren angivne dato.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De samlede afgifter og gebyrer, som den overførende PEPP-udbyder pålægger PEPP-opspareren for lukning af den PEPP-konto, som denne fører for PEPPopspareren, begrænses til højst 1,5 % af den positive saldo, som skal overføres til den modtagende PEPP-udbyder.

3.  De samlede afgifter og gebyrer, som den overførende PEPP-udbyder pålægger PEPP-opspareren for lukning af den PEPP-konto, som denne fører for PEPP-opspareren, begrænses til højst 0,5 % af den positive saldo, som skal overføres til den modtagende PEPP-udbyder. Kommissionen skal undersøge, om afkald på gebyret for skrift af udbyder kan virke som incitament til fremme af PEPP-produktet.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Eventuelle afgifter og gebyrer, som den overførende eller modtagende PEPP-udbyder pålægger PEPP-opspareren for anden bistand ydet i henhold til artikel 46 end den, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, 2 og 3, skal være rimelige og i overensstemmelse med den pågældende PEPP-udbyders aktuelle omkostninger.

4.  Ydelser, der i forbindelse med overførselsprocessen gives af den modtagende PEPP-udbyder, skal være gratis.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PEPP-udbydere giver PEPP-opsparere følgende oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder:

Modtagende PEPP-udbydere giver PEPP-opsparere følgende oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder:

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Sådanne betingelser kan navnlig omfatte fastsættelse af pensionsalderen, af en obligatorisk sammenhæng mellem opnåelse af pensionsalderen og udbetalingsfasens begyndelse, af en minimumsperiode for medlemskab af en PEPP-ordning og/eller en maksimumsperiode mellem indtrædelse i en PEPP-ordning og opnåelse af pensionsalderen samt betingelser for tilbagekøb i tilfælde af alvorlige problemer.

2.  Sådanne betingelser omfatter navnlig fastsættelse af pensionsalderen, af en obligatorisk sammenhæng mellem opnåelse af pensionsalderen og udbetalingsfasens begyndelse, af en minimumsperiode for medlemskab af en PEPP-ordning og/eller en maksimumsperiode mellem indtrædelse i en PEPP-ordning og opnåelse af pensionsalderen samt betingelser for tilbagekøb i tilfælde af alvorlige problemer.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-opsparere en eller flere af følgende udbetalingsformer:

1.  PEPP-udbydere skal tilbyde PEPP-opsparere en eller flere af følgende udbetalingsformer:

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Valget af udbetalingsform i udbetalingsfasen træffes af PEPP-opsparerne efter indgåelsen af en PEPP-aftale og kan, hvis det er relevant, ændres én gang hvert femte år i opsparingsfasen.

2.  Valget af udbetalingsform i udbetalingsfasen træffes af PEPP-opsparerne efter indgåelsen af en PEPP-aftale og kan ændres én gang hvert femte år i opsparingsfasen og i løbet af dens sidste år. Denne ændringsmulighed bør tilbydes gratis.

Begrundelse

I løbet af opsparingsfasens sidste år skal kunden kunne ændre sit valg af udbetalingsform.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Såfremt medlemsstaterne ikke har indført en obligatorisk sammenhæng mellem opnåelse af pensionsalder og udbetalingsfasens start, skal PEPP-udbyderne gøre det muligt for PEPP-opsparerne at rykke udbetalingsfasens start til en dato efter, at de har nået pensionsalderen.

Begrundelse

Kunderne bør kunne benytte deres PEPP-opsparing senere i pensionstilværelsen.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  For så vidt angår standardinvesteringsmuligheden skal det være obligatorisk, at mindst 25 % af udbetalingerne har form af annuiteter.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Såfremt den samlede værdi af aktiverne, der er opsparet på en PEPP-konto, ikke ved udbetalingsfasens start overstiger et beløb, der fastsættes og revideres årligt af hver enkelt medlemsstat, har PEPP-opspareren ret til at afvikle PEPP-kontoen og modtage et engangsbeløb.

Begrundelse

Forordningen bør gøre det muligt at afvikle små PEPP-opsparinger gennem udbetaling af et engangsbeløb ved pensionering.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den kompetente myndighed for PEPP-udbyderen fører løbende tilsyn med overholdelsen af denne forordning. Den er tillige ansvarlig for tilsynet med dels overholdelsen af forpligtelserne i PEPP-udbyderens regler eller vedtægter, dels hensigtsmæssigheden af dennes ordninger og organisation set i forhold til de opgaver, der skal udføres i forbindelse med udbud af et PEPP-produkt.

1.  Den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor PEPP-udbyderen er hjemmehørende, fører løbende tilsyn med overholdelsen af denne forordning. Den er tillige ansvarlig for tilsynet med dels overholdelsen af forpligtelserne i PEPP-udbyderens regler eller vedtægter, dels hensigtsmæssigheden af dennes ordninger og organisation set i forhold til de opgaver, der skal udføres i forbindelse med udbud af et PEPP-produkt.

 

Uanset første afsnit overvåges PEPP-udbyderens og PEPP-distributørens overholdelse af kapitel IV i denne forordning løbende af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor PEPP-udbyderen og PEPP-distributøren er hjemmehørende.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe juridisk sikkerhed omkring, hvilken national myndighed der har kompetence på området og er ansvarlig for den løbende overvågning af PEPP-udbydere og -distributører i situationer, der rækker ind over landegrænser, især med hensyn til bestemmelserne om krav til distribution og information, som er indeholdt i forordningens kapitel IV.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 63 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen en evaluering af forordningen og forelægger efter høring af EIOPA en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Hvert femte år efter denne forordnings ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen en evaluering af forordningen og forelægger efter høring af EIOPA en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten bør Kommissionen desuden rådføre sig med de kompetente nationale myndigheder.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 63 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse foretager Kommissionen en evaluering af forordningen og forelægger efter høring af EIOPA en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

 

Denne evaluering skal navnlig vurdere PEPP-produktets merværdi med hensyn til at fjerne forskellene i borgernes pension og merværdien med hensyn til langsigtede investeringer. Evalueringen bør mere specifikt resultere i data, der kan verificere, hvorvidt etableringen af et PEPP-marked konkret har bidraget til, at flere af Europas borgere har adgang til tilstrækkelige pensioner.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 63 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen opretter et panel med relevante interessenter til løbende at overvåge udviklingen og gennemførelsen af PEPP. Panelet skal som et minimum omfatte EIOPA, de nationale tilsynsmyndigheder, repræsentanter for erhvervslivet og forbrugerne samt uafhængige eksperter, herunder mindst én ekspert inden for miljø, sociale forhold og forvaltning. Panelets sekretariat er EIOPA.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP)

Referencer

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.9.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.9.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Heinz K. Becker

3.10.2017

Behandling i udvalg

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Dato for vedtagelse

28.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (6.7.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Ordfører for udtalelse: Birgit Collin-Langen

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens initiativ til at indføre et paneuropæisk pensionsprodukt og til at motivere europæiske borgere til at træffe foranstaltninger med henblik på deres personlige pensionsopsparing. I betragtning af de demografiske ændringer er det i alles interesse at imødegå følgevirkningerne af disse ændringer på pensionspolitikken i de enkelte medlemsstater og på et tidligt tidspunkt træffe foranstaltninger til personlige opsparinger. Dette gælder især den unge generation og personer med lavere indkomst.

Der er i øjeblikket ikke noget indre marked for personlig pensionsopsparing. I nogle medlemsstater findes der på nuværende tidspunkt kun få eller slet ingen private pensionsprodukter, og de eksisterende nationale markeder er meget fragmenterede. Det er ikke muligt at tage et produkt med sig til en anden medlemsstat eller at indgå aftale om et pensionsprodukt i en anden medlemsstat på den anden side af grænsen og opnå skattefordele ved det. Denne situation vil et paneuropæisk standardiseret produkt kunne rette op på. I forslaget til forordning foreslås egnede og passende midler til at mindske de eksisterende hindringer i forbindelse med grænseoverskridende indgåelse af en aftale om og overførsel af et pensionsprodukt. Forslaget er forholdsmæssigt, for selv om markederne for personlige pensionsordninger er underlagt medlemsstaternes nationale regler, kan hindringerne for, at et produkt kan tages med til en anden medlemsstat, ikke fjernes af en medlemsstat alene.

Målet er et frivilligt, enkelt, sikkert, gennemsigtigt, forbrugervenligt og fordelagtigt pensionsprodukt.

Kun hvis disse egenskaber er til stede, vil idéen om et paneuropæisk pensionsprodukt, som kan tages med over grænserne/er portabelt, blive en succes.

Et PEPP-produkt er et produkt, hvorved man sparer op til sin alderspension. Dette aspekt kan kun tilgodeses, hvis der i udbetalingsfasen som hovedregel sker udbetalinger i form af en pension, indtil døden indtræffer.

En forudsætning for, at PEPP-produktet kan lykkes, vil være støtte fra medlemsstaterne, da de kun kan give de samme finanspolitiske incitamenter og fordele, som er tilgængelige for sammenlignelige nationale produkter.

For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau foreslås forskellige ændringer og præciseringer:

Oplysningspligt: Det foreslås, at bestemmelserne om markedsføring og førkontraktlig information (PEPP-KID) indgår direkte i forordningen, og at lade henvisningen til forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIPS-forordningen) udgå. Dermed opnås større retlig klarhed og retssikkerhed.

Portabilitet: Ordføreren glæder sig over det ambitiøse mål om, at der skal stilles PEPP-produkter til rådighed i alle medlemsstater. Det ser dog ud til, at tidsrammen er for snæver; Fristen for tilrådighedsstillelse af afdelinger må derfor forlænges til fem år. Desuden indføres afdelingspartnerskaber, som kommer til at hjælpe PEPP-udbyderne med at kunne udbyde PEPP-produkter i alle medlemsstater.

Investeringsmuligheder: Ordføreren går ind for et enkelt, sikkert, gennemsigtigt, forbrugervenligt og fordelagtigt pensionsprodukt. For så vidt angår standardproduktet skal det være muligt at indgå aftalen uden rådgivning. Mange forbrugere har ikke den tilstrækkelige viden til at kunne træffe en så vidtrækkende økonomisk beslutning. For at forbrugerren imidlertid altid kan træffe sin beslutning på et velinformeret grundlag, indføres et beslutningstræ. Dette beslutningstræ, som skal udvikles af EIOPA, skal ikke være en beslutningsanbefaling. Ved hjælp af det undersøges, hvorvidt indgåelse af en PEPP-aftale generelt er den rigtige beslutning at træffe for så vidt angår PEPP-kundens pensionsopsparing. Derudover bør de forskellige udgaver af standardmuligheden vises, så kunden er klar over forskellene, og så vedkommende kan træffe sin beslutning på et velinformeret grundlag.

Ved udformningen af investeringsmuligheden skal det garanteres opspareren, at den opsparede kapital ved begyndelsen af udbetalingsfasen mindst svarer til de indbetalte bidrag inklusive samtlige omkostninger og gebyrer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Alderspensioner udgør en væsentlig del af pensionisters indkomst, og for mange mennesker udgør en tilstrækkelig pension forskellen mellem en god alderdom og fattigdom. Det er en forudsætning for udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder i artikel 25 om ældres rettigheder, hvori det hedder: "Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv", samt de rettigheder, der står i Europarådets anbefaling fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne om fremme af ældres menneskerettigheder1a.

 

_________________

 

1a Europarådets Ministerkomités anbefaling CM/Rec(2014)2 til medlemsstaterne om fremme af ældres menneskerettigheder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  En væsentlig del af alderspensionerne ydes under offentlige ordninger, således at der er en direkte forbindelse mellem de nationale pensionssystemer og bæredygtigheden af de offentlige finanser. Uanset medlemsstaternes eksklusive kompetence vedrørende organiseringen af pensionssystemerne som fastlagt i traktaterne er tilstrækkelighed og finansiel bæredygtighed af de nationale pensionssystemer afgørende for stabiliteten i EU som helhed. Ved at kanalisere en større del af europæernes opsparinger fra likvid kapital og bankindskud til langsigtede investeringsprodukter såsom frivillige pensionsordninger vil følgerne derfor være gunstige for både enkeltpersoner (der drager fordel af højere afkast og forbedret pensionstilstrækkelighed) og for den generelle økonomi.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Unionen står over for en række udfordringer, herunder demografiske udfordringer, eftersom Europa er et aldrende kontinent. Desuden er karrieremønstre, arbejdsmarkedet og fordelingen af velstand ved at undergå gennemgribende forandringer, ikke mindst som følge af den digitale revolution. Samtidig er det stadig mere tydeligt, at nationale sikringsordninger ikke er tilpasset til en globaliseret videnbaseret økonomi med åbne grænser, mobilitet og migration. Der er alt for mange mennesker, der ikke er dækket eller kun utilstrækkeligt dækket af de traditionelle nationale pensionssystemer, herunder bl.a. kvinder, unge, indvandrere og lavtuddannede arbejdstagere, selvstændige og arbejdstagere med atypiske aftaler.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)  Det forventes, at andelen af løbende offentlige pensioner under første søjle vil falde som en del af dækningsgraden. Dette kunne delvist opvejes af optjente pensionsrettigheder fra anden søjle med fondsbaserede ordninger. En veludviklet tredje søjle skal dog bidrage væsentligt til at forbedre de eksisterende nationale pensionssystemers tilstrækkelighed og bæredygtighed. Det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP) skal derfor supplere og styrke markedet for personlige pensionsprodukter i hele Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  En uddybning af det indre marked for pensionsprodukter ved at sætte ind mod tværnationale hindringer vil øge konkurrencen og gøre det muligt for forbrugere at gøre brug af produkter i forbedret kvalitet og til lavere priser, og producenterne vil kunne udnytte stordriftsfordele. Dermed vil selv medlemsstater, hvor der er gunstige demografiske tendenser, og hvis pensionssystemer er velfinansierede, kunne drage fordel af et mere effektivt indre marked for personlige pensionsprodukter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Forslaget til forordning vil gøre det muligt at skabe et pensionsprodukt, som så vidt muligt vil være enkel, sikker, rimelig i pris, gennemsigtig, forbrugervenlig og bærbart EU-dækkende, og som vil supplere de eksisterende ordninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  På nuværende tidspunkt hæmmes funktionen af det indre marked for personlige pensioner af den høje grad af fragmentering mellem nationale markeder og den begrænsede portabilitet for personlige pensionsprodukter. Det kan gøre det vanskeligt for den enkelte at udnytte sine grundlæggende friheder. Eksempelvis kan denne blive forhindret i at tage et arbejde eller gå på pension i en anden medlemsstat. Desuden mindskes udbyderes mulighed for at udnytte etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af manglen på standardisering af eksisterende personlige pensionsprodukter.

(3)  På nuværende tidspunkt fungerer det indre marked for personlige pensioner ikke gnidningsfrit. I nogle medlemsstater findes der endnu ikke et marked for pensionsprodukter. I andre medlemsstater er pensionsprodukter er tilgængelige, men der er en høj grad af fragmentering mellem nationale markeder. Som følge heraf har personlige pensionsprodukter kun begrænset portabilitet. Det kan gøre det vanskeligt for den enkelte at udnytte sine grundlæggende friheder. Eksempelvis kan denne blive forhindret i at tage et arbejde eller gå på pension i en anden medlemsstat. Desuden mindskes udbyderes mulighed for at udnytte etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af manglen på standardisering af eksisterende personlige pensionsprodukter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Kommissionen har i sin handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion fra september 2015 bebudet, at den vil "vurdere mulighederne for en politikramme med henblik på at etablere et succesfuldt europæisk marked for simple, effektive og konkurrencedygtige personlige pensionsordninger og fastslå, om det er påkrævet med EU-lovgivning for at underbygge dette marked."

udgår

__________________

 

28Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion, Europa-Kommissionen, den 30. september 2015 (COM(2015) 468 final).

 

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  I sine konklusioner af 28. juni 2016 opfordrede Det Europæiske Råd til "hurtige og målrettede fremskridt med henblik på at sikre lettere adgang til finansiering for virksomheder og støtte investeringer i realøkonomien ved at gå videre med dagsordenen for kapitalmarkedsunionen."

udgår

__________________

 

30Det Europæiske Råds konklusioner fra den 28. juni 2016, EUCO 26/16, punkt 11.

 

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Kommissionen tilkendegav i sin meddelelse af 14. september 2016 Kapitalmarkedsunionen - En fremskyndelse af reformprocessen, at den "vil undersøge forskellige forslag til et enkelt, effektivt og konkurrencedygtigt personligt pensionsprodukt [..]. De muligheder, der er under overvejelse, omfatter et eventuelt lovgivningsforslag, som vil kunne fremlægges i 2017."

udgår

__________________

 

31COM(2016) 601 final, s. 5.

 

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Kommissionen bebudede efterfølgende i sin meddelelse om Midtvejsevalueringen af handlingsplanen32 for kapitalmarkedsunionen "et forslag til retsakt om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP) inden udgangen af juni 2017. Det vil danne grundlag for et mere sikkert, omkostningseffektivt og gennemsigtigt marked for billige og frivillige personlige pensionsopsparinger, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Det vil imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring, supplere de eksisterende pensionsprodukter og -ordninger og støtte omkostningseffektiviteten af personlige pensionsordninger ved at tilbyde gode muligheder for langsigtet investering af personlige pensioner".

udgår

__________________

 

32COM(2017) 292 final, s. 7.

 

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Udviklingen af et PEPP-produkt vil bidrage til øgede valgmuligheder i forbindelse med pensionsopsparing inden for personlige pensionsprodukter samt til etableringen af et marked i EU for PEPP-udbydere. Det vil give husholdningerne bedre muligheder for at nå deres mål for pensionstilværelsen.

(10)  Udviklingen af et PEPP-produkt vil bidrage til øgede valgmuligheder i forbindelse med pensionsopsparing inden for personlige pensionsprodukter samt til etableringen af et marked i EU for PEPP-udbydere. Det vil give husholdningerne flere muligheder for at nå deres mål for pensionstilværelsen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Usikre ansættelsesordninger og ændringer af loven betyder, at pensionen er konstant faldende. Det er derfor især vigtigt for den unge generation og mennesker med lav indkomst navnlig at være i stand til at sikre deres levestandard i alderdommen. Dette betyder, at PEPP-produkter skal være attraktive og tilgængelige for disse grupper i særdeleshed.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Finansiel uddannelse kan understøtte forståelse af og kendskab til husholdningernes opsparingsvalg inden for frivillige personlige pensionsordninger. Opsparere skal også have en rimelig chance for at forstå risici og karakteristika vedrørende et paneuropæisk produkt fuldt ud.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  En lovramme for et PEPP-produkt vil danne grundlag for et velfungerende marked for prismæssigt overkommelige og frivillige pensionsrelaterede investeringer, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Ved at supplere de eksisterende pensionsprodukter og -ordninger vil den bidrage til at imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring og udgøre en effektiv ny kilde til privat kapital til langsigtede investeringer. Denne ramme erstatter eller harmoniserer ikke eksisterende nationale ordninger for personlige pensioner.

(11)  En lovramme for et PEPP-produkt vil danne grundlag for et velfungerende marked for prismæssigt overkommelige og frivillige pensionsrelaterede investeringer, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Ved at supplere de eksisterende lovbestemte og arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger og -produkter vil den bidrage til at imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring og udgøre en effektiv ny kilde til privat kapital til langsigtede investeringer. Denne ramme erstatter eller harmoniserer ikke eksisterende nationale ordninger for personlige pensioner, og den vil heller ikke berøre de eksisterende nationale lovbestemte og arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger og -produkter. PEPP-produktet vil hverken direkte eller indirekte være forbundet med PEPP-opsparerens job eller beskæftigelsesstatus.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Denne lovramme må ikke begrænse nogen medlemsstats ansvar for at opfylde dens forpligtelser med hensyn til at stille en tilstrækkelig offentlig pension til rådighed.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved forordningen harmoniseres en række vigtige egenskaber ved PEPP-produktet såsom distribution, investeringspolitik, skift af udbyder og grænseoverskridende udbud og portabilitet. Harmoniseringen af disse vigtige egenskaber vil i højere grad sikre lige vilkår for udbydere af personlige pensioner generelt og fremme gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen samt integrationen af det indre marked for personlige pensioner. Den vil indebære, at der skabes et i store træk standardiseret paneuropæisk produkt, som er tilgængeligt i alle medlemsstater, og som gør det muligt for forbrugerne fuldt ud at udnytte det indre marked ved dels at give adgang til overførsel af deres pensionsrettigheder til en anden medlemsstat, dels at tilbyde et større udvalg mellem forskellige typer af udbydere, herunder i andre EU-lande. Et paneuropæisk personligt pensionsprodukt vil, eftersom det betyder færre hindringer for det grænseoverskridende udbud af pension, øge konkurrencen mellem udbydere på et paneuropæisk grundlag og medføre stordriftsfordele, som bør komme opsparerne til gode.

(12)  Ved forordningen harmoniseres en række vigtige egenskaber ved PEPP-produktet såsom distribution, kontrakter, investeringspolitik, skift af udbyder og grænseoverskridende udbud og portabilitet. Harmoniseringen af disse vigtige egenskaber vil i højere grad sikre lige vilkår for udbydere af personlige pensioner generelt og fremme gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen samt integrationen af det indre marked for personlige pensioner. Den vil indebære, at der skabes et i store træk standardiseret paneuropæisk produkt, som er tilgængeligt i alle medlemsstater, og som gør det muligt for forbrugerne fuldt ud at udnytte det indre marked ved dels at give adgang til overførsel af deres pensionsrettigheder til en anden medlemsstat, dels at tilbyde et større udvalg mellem forskellige typer af udbydere, herunder i andre EU-lande. Et paneuropæisk personligt pensionsprodukt vil, eftersom det betyder færre hindringer for det grænseoverskridende udbud af pension, øge konkurrencen mellem udbydere på et paneuropæisk grundlag og medføre stordriftsfordele, som bør komme opsparerne til gode.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  EIOPA bør godkende PEPP-produktet i overensstemmelse med denne forordning. En godkendelse bør aldrig tildeles med tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  PEPP-udbydere bør have adgang til markedet i hele EU med én fælles produkttilladelse udstedt af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) på grundlag af et fælles regelsæt.

(14)  PEPP-udbydere bør have adgang til markedet i hele EU med én fælles produkttilladelse udstedt af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) på grundlag af et fælles regelsæt og i samarbejde med de nationale kompetente myndigheder. Godkendelsen vil sikre, at kun sikre, afprøvede investeringsprodukter, der er beskrevet som PEPP-produkter, er til at få på markedet. EIOPA kontrollerer de kontraktlige betingelser for PEPP-produkter for at sikre, at kravene i denne forordning er opfyldt .

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med henblik på at sikre en høj kvalitet af tjenesteydelser og effektiv forbrugerbeskyttelse bør hjem- og værtslande samarbejde tæt om at håndhæve forpligtelserne i denne forordning. Hvis PEPP-udbydere og -distributører udøver virksomhed i forskellige medlemsstater i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, bør hjemlandets kompetente myndighed være ansvarlig for at sikre overholdelse af forpligtelserne i denne forordning på grund af dennes tættere forbindelse til PEPP-udbyderen. For at sikre en rimelig ansvarsfordeling mellem hjem- og værtslandets kompetente myndigheder bør et værtslands kompetente myndighed, hvis denne bliver opmærksom på brud på forpligtelserne på dens område, oplyse hjemlandets kompetente myndighed, som efterfølgende bør være forpligtet til at træffe passende foranstaltninger. Endvidere bør værtslandets kompetente myndighed have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

(16)  Med henblik på at sikre en høj kvalitet af tjenesteydelser og effektiv forbrugerbeskyttelse bør PEPP-udbyderes og -distributørers hjem- og værtslande samarbejde tæt om at håndhæve forpligtelserne i denne forordning. Hvis PEPP-udbydere og -distributører udøver virksomhed i forskellige medlemsstater i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, bør hjemlandets kompetente myndighed være ansvarlig for at sikre overholdelse af forpligtelserne i denne forordning på grund af dennes tættere forbindelse til PEPP-udbyderen. For at sikre en rimelig ansvarsfordeling mellem hjem- og værtslandets kompetente myndigheder bør et værtslands kompetente myndighed, hvis denne bliver opmærksom på brud på forpligtelserne på dens område, oplyse hjemlandets kompetente myndighed, som efterfølgende bør være forpligtet til at træffe passende foranstaltninger. Endvidere bør værtslandets kompetente myndighed have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I tilfælde af oprettelse af en filial eller af en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat er det hensigtsmæssigt at fordele ansvaret for håndhævelsen mellem hjem- og værtslandene. Mens ansvaret for opfyldelse af forpligtelser, der berører virksomheden som helhed — som f.eks. reglerne om faglige kvalifikationskrav — fortsat bør ligge hos hjemlandets kompetente myndighed under samme ordning som i tilfælde af levering af tjenesteydelser, bør værtslandets kompetente myndighed påtage sig ansvaret for håndhævelsen af regler om oplysningskrav og god forretningsskik hvad angår tjenesteydelser, der leveres på dens område. Hvis et værtslands kompetente myndighed imidlertid bliver opmærksom på brud på forpligtelser på dens område, for hvilke denne forordning ikke pålægger værtslandet ansvaret, byder samarbejdshensyn, at den pågældende myndighed underretter hjemlandets kompetente myndighed, således at denne kan træffe passende foranstaltninger. Dette er navnlig tilfældet, for så vidt angår overtrædelse af reglerne om krav til godt omdømme samt faglig viden og kompetencer. Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør værtslandets kompetente myndighed endvidere have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

(17)  I tilfælde af oprettelse af en filial eller af en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat er det hensigtsmæssigt at fordele ansvaret for håndhævelsen mellem hjem- og værtslandene. Mens ansvaret for opfyldelse af forpligtelser, der berører virksomheden som helhed — som f.eks. reglerne om faglige kvalifikationskrav — fortsat bør ligge hos hjemlandets kompetente myndighed under samme ordning som i tilfælde af levering af tjenesteydelser, bør værtslandets kompetente myndighed påtage sig ansvaret for håndhævelsen af regler om oplysningskrav, bekendtgørelser og god forretningsskik hvad angår tjenesteydelser, der leveres på dens område. Hvis et værtslands kompetente myndighed imidlertid bliver opmærksom på brud på forpligtelser på dens område, for hvilke denne forordning ikke pålægger værtslandet ansvaret, byder samarbejdshensyn, at den pågældende myndighed underretter hjemlandets kompetente myndighed, således at denne kan træffe passende foranstaltninger. Dette er navnlig tilfældet, for så vidt angår overtrædelse af reglerne om krav til godt omdømme samt faglig viden og kompetencer. Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør værtslandets kompetente myndighed endvidere have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  PEPP-opsparere bør have ret til at erhverve eller købe et PEPP-produkt i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor de har deres bopæl, og bør have ret til samtidig spare i mere end ét rum, mens skatteincitamenter for et PEPP-produkt bør være, at den medlemsstat, hvor en PEPP-opsparer er hjemmehørende, for at forhindre misbrug som følge af forskellige nationale skattesystemer.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Hvis EIOPA tilbagekalder en godkendelse et PEPP-produkt, bør det ikke påvirke nogen af PEPP-udbyderens forpligtelser over for PEPP-opspareren eller PEPP-modtageren.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Af hensyn til en smidig overgang for PEPP-udbyderne vil forpligtelsen til at tilbyde PEPP-produkter med afdelinger for hver medlemsstat blive anvendt tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse. For ikke at vildlede forbrugeren bør udbyderen imidlertid efter lanceringen af et PEPP-produkt oplyse om, hvilke nationale afdelinger der umiddelbart er tilgængelige.

(21)  Af hensyn til en smidig overgang for PEPP-udbyderne vil forpligtelsen til at tilbyde PEPP-produkter med afdelinger for hver medlemsstat blive anvendt fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse. Hvis de skal kunne opfylde denne forpligtelse bør PEPP-udbydere kunne indgå afdelingspartnerskaber. For ikke at vildlede forbrugeren bør udbyderen imidlertid efter lanceringen af et PEPP-produkt i kontrakten oplyse om, hvilke nationale afdelinger der umiddelbart er tilgængelige. Hvis portabilitet endnu ikke er tilgængelig, skal PEPP-opspareren have mulighed for gratis at skifte for at sikre portabilitet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Når en PEPP-opsparer flytter til en anden medlemsstat og bruger portabilitetsydelsen for at åbne en ny afdeling, drager vedkommende fordel af de samme skattemæssige fordele som lokale PEPP-opsparere.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Hvis PEPP-opspareren under overgangsperioden på fem år efter denne forordnings ikrafttræden ændrer bopæl ved at flytte til en anden medlemsstat, for hvilken PEPP-udbyderen ikke kan tilbyde en afdeling, skal PEPP-opspareren gratis kunne skifte til en anden udbyder.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Under hensyntagen til arten af den oprettede pensionsordning og den involverede administrative byrde bør PEPP-udbydere og -distributører give klare og tilstrækkelige oplysninger til potentielle PEPP-opsparere og -modtagere til støtte for disses beslutningstagning vedrørende pensionen. Af samme grund bør PEPP-udbydere og -distributører begge sikre et højt niveau af gennemsigtighed i de forskellige faser af ordningen, dvs. forud for medlemskab, under medlemskab (herunder forud for pensionering) og efter pensionering. Der bør navnlig gives oplysninger om optjente pensionsrettigheder, prognoser for pensionsydelsernes niveau, risici og garantier samt omkostninger. Når prognoserne for pensionsydelsernes niveau er baseret på økonomiske scenarier, bør disse oplysninger også indeholde et ugunstigt scenarie, som bør være ekstremt, men plausibelt.

(22)  Under hensyntagen til arten af den oprettede pensionsordning og den involverede administrative byrde bør PEPP-udbydere og -distributører give klare, letforståelige og tilstrækkelige oplysninger til potentielle PEPP-opsparere og -modtagere til støtte for disses beslutningstagning vedrørende pensionen. Af samme grund bør PEPP-udbydere og -distributører begge sikre et højt niveau af gennemsigtighed i de forskellige faser af ordningen, dvs. forud for medlemskab, under medlemskab (herunder forud for pensionering) og efter pensionering. Der bør navnlig gives oplysninger om optjente pensionsrettigheder, prognoser for pensionsydelsernes niveau, risici og garantier, inklusive risici forbundet med miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige forhold, samt omkostninger. Når prognoserne for pensionsydelsernes niveau er baseret på økonomiske scenarier, bør disse oplysninger også indeholde et ugunstigt scenarie, som bør være ekstremt, men plausibelt.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Potentielle PEPP-opsparere bør forud for tilslutningen til en PEPP-ordning have alle de nødvendige oplysninger til at kunne træffe et oplyst valg.

(23)  Potentielle PEPP-opsparere bør forud for tilslutningen til en PEPP-ordning have alle de nødvendige oplysninger til at kunne træffe et oplyst valg. I forbindelse med standardmuligheden bør PEPP-opsparere konsultere et beslutningstræ for at få hjælp til at træffe et sådant valg.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  PEPP-producenter bør for at sikre optimal produktgennemsigtighed udarbejde dokumentet med central PEPP-investorinformation om de PEPP-produkter, som de producerer, før produktet kan distribueres til PEPP-opsparere. De bør også være ansvarlige for, at dokumentet med central PEPP-investorinformation er nøjagtigt. Dokumentet med central PEPP-investorinformation bør erstatte og tilpasses i forhold til dokumentet med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/201433, som ikke skal udarbejdes for PEPP-produkter.

(24)  PEPP-producenter bør for at sikre optimal produktgennemsigtighed udarbejde dokumentet med central PEPP-investorinformation om de PEPP-produkter, som de producerer, før produktet kan distribueres til PEPP-opsparere. De bør også være ansvarlige for, at dokumentet med central PEPP-investorinformation er nøjagtigt.

__________________

__________________

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  De nærmere bestemmelser om de oplysninger, der skal indgå i dokumentet med central PEPP-investorinformation ud over de elementer, der allerede findes i dokumentet med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i forordning (EU) nr. 1286/2014, samt om præsentationen af disse oplysninger bør harmoniseres yderligere gennem reguleringsmæssige tekniske standarder, som supplerer de reguleringsmæssige tekniske standarder i Kommissionens delegerede forordning af 8. marts 201734, under hensyntagen til eksisterende og igangværende forskning i forbrugeradfærd, herunder resultaterne af undersøgelser af effektiviteten af forskellige måder at præsentere oplysninger til forbrugere på.

27)  De nærmere bestemmelser om de oplysninger, der skal indgå i dokumentet med central PEPP-investorinformation, samt om præsentationen af disse oplysninger harmoniseres yderligere gennem reguleringsmæssige tekniske standarder, under hensyntagen til eksisterende og igangværende forskning i forbrugeradfærd, herunder resultaterne af undersøgelser af effektiviteten af forskellige måder at præsentere oplysninger til forbrugere på.

__________________

 

34Kommissionens delegerede forordning af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed.

 

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Dokumentet med central information bør bestå af to dele. Den første - generelle - del skal indeholde generelle oplysninger om PEPP-produktet. Den anden -- detaljerede - del bør indeholde oplysninger om det, som er forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, såsom pensionsalderen.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  PEPP-udbydere bør udarbejde en pensionsoversigt til PEPP-opsparere for at give dem vigtige personlige og generiske data om PEPP-ordningen og sikre løbende oplysninger herom. Pensionsoversigten bør være klar og forståelig og bør indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger, så det bliver lettere at forstå pensionsrettigheder over tid og på tværs af ordninger, og så det fremmer arbejdskraftens bevægelighed.

(29)  PEPP-udbydere bør udarbejde en pensionsoversigt til PEPP-opsparere for at give dem vigtige personlige og generiske data om PEPP-ordningen og sikre løbende oplysninger herom. Pensionsoversigten bør være klar og forståelig og bør indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger, så det bliver lettere at forstå pensionsrettigheder over tid og på tværs af ordninger, og så det fremmer arbejdskraftens bevægelighed. Pensionsoversigten skal udleveres til PEPP-opspareren en gang om året.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  PEPP-udbyderne skal udarbejde indbetalingsplaner til PEPP-opsparerne, som bør ledsages af prognoser, der har fokus på værdien af midlerne, afkastet af investeringer, den skønnede inflation og økonomisk vækst.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  PEPP-udbydere bør i tilstrækkelig god tid inden pensioneringen oplyse PEPP-opsparere om deres udbetalingsmuligheder. Hvis pensionsydelsen ikke udbetales som en livrente, bør medlemmer, der nærmer sig pensioneringen, modtage oplysninger om de mulige udbetalingsprodukter for at lette den økonomiske planlægning af pensioneringen.

(30)  PEPP-udbydere bør i tilstrækkelig god tid inden pensioneringen oplyse PEPP-opsparere om deres udbetalingsmuligheder. I denne forbindelse bør PEPP-opsparerne også mindes om muligheden for at skifte udbetalingsmulighed. I standardudbetalingen bør der være mulighed for en engangsudbetaling af kapital på højst 30 %, restbeløbet skal udbetales som livslang pension. Der bør ske en sidste påmindelse et år forud for pensionering. Hvis pensionsydelsen ikke udbetales som en livrente, bør medlemmer, der nærmer sig pensioneringen, modtage oplysninger om de mulige udbetalingsprodukter for at lette den økonomiske planlægning af pensioneringen.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  I den fase, hvor der udbetales pensionsydelser, bør PEPP-modtagere fortsat modtage oplysninger om deres ydelser og relaterede udbetalingsmuligheder. Dette er navnlig vigtigt, når PEPP-modtagerne bærer en væsentlig investeringsrisiko i udbetalingsfasen. PEPP-modtagerne bør også underrettes om enhver nedsættelse af de ydelser, de er berettiget til, inden en sådan nedsættelse finder anvendelse, efter at der er truffet en beslutning, som medfører en nedsættelse. I overensstemmelse med god praksis anbefales det PEPP-udbyderne at høre PEPP-modtagerne, før en sådan beslutning træffes.

(31)  I den fase, hvor der udbetales pensionsydelser, bør PEPP-modtagere fortsat modtage oplysninger om deres ydelser og relaterede udbetalingsmuligheder. Dette er navnlig vigtigt, når PEPP-modtagerne bærer en væsentlig investeringsrisiko i udbetalingsfasen. PEPP-modtagerne bør også underrettes om enhver nedsættelse af de ydelser, de er berettiget til, inden en sådan nedsættelse finder anvendelse, efter at der er truffet en beslutning, som medfører en nedsættelse. PEPP-udbyderne anbefales at høre PEPP-modtagerne, før en sådan beslutning træffes.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at sikre PEPP-opsparere og -modtagere en tilstrækkelig beskyttelse af deres rettigheder bør PEPP-udbydere være i stand til at vælge den aktivallokering, der er bedst egnet i forhold til forpligtelsernes nærmere art og varighed. Derfor kræves et effektivt tilsyn såvel som en tilgang til investeringsreglerne, der giver PEPP-udbydere et tilstrækkeligt spillerum til at vælge den sikreste og mest effektive investeringspolitik og forpligter dem til at udvise forsigtighed. Iagttagelse af "prudent person"-princippet kræver derfor en investeringspolitik, der er afstemt efter den enkelte PEPP-udbyders kundestruktur.

(32)  For at sikre PEPP-opsparere og -modtagere en tilstrækkelig beskyttelse af deres rettigheder bør PEPP-udbydere være i stand til at vælge den aktivallokering, der er bedst egnet i forhold til forpligtelsernes nærmere art og varighed, inklusive langsigtede forpligtelser. Derfor kræves et effektivt tilsyn såvel som en tilgang til investeringsreglerne, der giver PEPP-udbydere et tilstrækkeligt spillerum til at vælge den sikreste og mest effektive investeringspolitik og forpligter dem til at udvise forsigtighed, så tilpasning til PEPP-opsparerens langsigtede forpligtelser er mulig. Iagttagelse af "prudent person"-princippet kræver derfor en investeringspolitik, der er afstemt efter den enkelte PEPP-udbyders kundestruktur.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Ved at anvende "prudent person"-princippet som det grundlæggende princip for kapitalinvestering og gøre det muligt for PEPP-udbydere at operere på tværs af grænserne, tilskyndes der til, at opsparingen kanaliseres over mod sektoren for personlige pensioner, hvorved der ydes et bidrag til økonomiske og sociale fremskridt.

(33)  Ved at anvende "prudent person"-princippet som det grundlæggende princip for kapitalinvestering og gøre det muligt for PEPP-udbydere at operere på tværs af grænserne, tilskyndes der til, at opsparingen kanaliseres over mod sektoren for personlige pensioner, hvorved der ydes et bidrag til økonomiske og sociale fremskridt. "Prudent person"-princippet skal også tage højde for den rolle, som de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold spiller i investeringsprocessen.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold som omhandlet i de af De Forenede Nationer støttede principper for ansvarlig investering er vigtige for PEPP-udbyderes investeringspolitik og risikostyringssystemer. PEPP-udbydere bør motiveres til at tage hensyn til sådanne forhold i forbindelse med investeringsbeslutninger samt til, hvordan de indgår i deres risikostyringssystem.

(36)  Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold som omhandlet i de af De Forenede Nationer støttede principper for ansvarlig investering er vigtige for PEPP-udbyderes investeringspolitik og risikostyringssystemer. PEPP-udbydere bør motiveres til at tage hensyn til sådanne forhold i forbindelse med investeringsbeslutninger samt til, hvordan de indgår i deres risikostyringssystem. Denne risikovurdering bør også gøres tilgængelig for EIOPA og de kompetente myndigheder samt for PEPP-opsparere.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Hvis en tjenesteyder ikke kan tilbyde en bestemt investeringsmulighed, fordi vedkommende ikke kan give denne mulighed eller kun kan levere den i én medlemsstat, bør vedkommende kunne tilbyde denne mulighed i forbindelse med et produktpartnerskab.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Standardinvesteringsmuligheden bør gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital. PEPP-udbydere kunne desuden indarbejde en inflationsindekseringsmekanisme med henblik på i hvert fald delvis inflationsdækning.

(39)  Standardinvesteringsmuligheden bør gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den reelle investerede kapital, før akkumulerede gebyrer og omkostninger reduceres og efter medregning af inflation.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a)  I tilfælde af berettigede grunde, såsom i tilfælde af bevislig forsømmelse, lovovertrædelser eller skatteunddragelse, eller hvis godkendelsen af et PEPP-produkt trækkes tilbage, skal PEPP-opsparere til enhver tid og gratis kunne skifte udbyder uden at blive pålagt gebyrer eller være bundet af en aftale.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Gennemsigtigheden af omkostninger og gebyrer er væsentlig for at vinde PEPP-opsparernes tillid og give dem mulighed for at træffe oplyste valg. Anvendelsen af uigennemsigtige prissætningsmetoder bør derfor forbydes.

(42)  Gennemsigtigheden og rimeligheden af omkostninger og gebyrer er væsentlig for at vinde PEPP-opsparernes tillid og give dem mulighed for at træffe oplyste valg. Anvendelsen af uigennemsigtige prissætningsmetoder bør derfor forbydes.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Kommissionen bør vedtage udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som udarbejdes af de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg, for så vidt angår præsentationen og indholdet af de dele af dokumentet med central PEPP-investorinformation, som ikke er omfattet af [PRIIPs KID RTS], i overensstemmelse med artikel 10-14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/201035, forordning (EU) nr. 1094/201036 og forordning (EU) nr. 1095/201037. Kommissionen bør supplere de europæiske tilsynsmyndigheders tekniske arbejde ved at foretage forbrugerundersøgelser af præsentationen af dokumentet med central investorinformation som foreslået af de europæiske tilsynsmyndigheder.

udgår

__________________

 

35Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

 

36Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

 

37Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

 

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Kvalificerede enheder bør have ret til at indbringe sager med henblik på beskyttelse af PEPP-opspareres og PEPP-modtageres kollektive interesser i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, hurtig og sikker procedure.

(47)  PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, hurtig og sikker procedure. I forbindelse med standardmuligheden bør dette kun være muligt i løbet af opsparingsfasen, fordi formålet af forbrugerbeskyttelsesmæssige årsager er at sikre pålidelige livrenter, og skift kan have en negativ finansiel indvirkning.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Skiftet bør være enkelt og ligetil for PEPP-opspareren. Den modtagende PEPP-udbyder bør således være ansvarlig for at igangsætte og styre proceduren på vegne af PEPP-opspareren. PEPP-udbydere bør på frivillig basis kunne anvende supplerende midler, såsom en teknisk løsning, ved etablering af den ydelse, der består i skift af udbyder.

(48)  Skiftet bør være enkelt og ligetil for PEPP-opspareren. Den modtagende PEPP-udbyder bør således være ansvarlig for at igangsætte og styre proceduren på vegne af PEPP-opspareren på dennes anmodning. PEPP-udbydere bør på frivillig basis kunne anvende supplerende midler, såsom en teknisk løsning, ved etablering af den ydelse, der består i skift af udbyder.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Før PEPP-opspareren giver sin tilladelse til skiftet, bør denne underrettes om alle etaper af den procedure, der er nødvendig for at gennemføre dette skift.

(49)  Før PEPP-opspareren giver sin tilladelse til skiftet, bør denne underrettes om alle etaper af den procedure, der er nødvendig for at gennemføre skiftet, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret beslutning om skiftet af udbyder.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(51a)  PEPP-opsparere skal, hvis der er tale om flytning, oplyses om det potentielle tab af skattemæssige incitamenter og andre økonomiske konsekvenser i tilfælde af flytning af aktiver til en PEPP-udbyder, der er underlagt anderledes afgiftsbegunstigelsesordninger; de kompetente myndigheder bør som led i processen med at fremme flytning og overførsel af aktiver i tilfælde af inddragelse af PEPP-produktet i sådanne tilfælde informere PEPP-opsparere om tilgængeligheden af alternative PEPP-udbydere og alternative PEPP-produkter, der kan drage fordel af lignende eller sammenlignelige skatteincitamenter med henblik på at minimere finansielle tab.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  PEPP-opsparere bør have friheden til i forbindelse med indgåelse af en PEPP-aftale at træffe afgørelse om udbetalingsmåden (annuitet, engangsbeløb eller andet) i udbetalingsfasen, men med mulighed for omvalg én gang hvert femte år derefter, således at de på bedst mulig måde kan tilpasse udbetalingsmåden til deres behov, når pensionstidspunktet nærmer sig.

(53)  PEPP-opsparere bør have friheden til i forbindelse med indgåelse af en PEPP-aftale at træffe afgørelse om udbetalingsmåden (periodiske pensionsudbetalinger, engangsbeløb eller andet) i udbetalingsfasen, men med mulighed for omvalg én gang hvert femte år derefter, således at de på bedst mulig måde kan tilpasse udbetalingsmåden til deres behov, når pensionstidspunktet nærmer sig.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54)  PEPP-udbydere bør have mulighed for at give PEPP-opsparere adgang til en bred vifte af udbetalingsmåder. Med en sådan tilgang opnås målet om øget udnyttelse af PEPP-produkter gennem øget fleksibilitet og valgmulighed for PEPP-opsparere. Dette vil give udbyderne mulighed for at udforme deres PEPP-produkter på den mest omkostningseffektive måde. Det er i overensstemmelse med andre EU-politikker og politisk gennemførligt, eftersom der sikres medlemsstaterne tilstrækkeligt spillerum til at træffe afgørelse om, hvilke udbetalingsmåder de ønsker at fremme.

(54)  PEPP-udbydere bør have mulighed for at give PEPP-opsparere adgang til en tilstrækkelig vifte af udbetalingsmåder i udbetalingsfasen. Med en sådan tilgang opnås målet om øget udnyttelse af PEPP-produkter gennem øget fleksibilitet og valgmulighed for PEPP-opsparere. Dette vil give udbyderne mulighed for at udforme deres PEPP-produkter på den mest omkostningseffektive måde. Det er i overensstemmelse med andre EU-politikker og politisk gennemførligt, eftersom der sikres medlemsstaterne tilstrækkeligt spillerum til at træffe afgørelse om, hvilke udbetalingsmåder de ønsker at fremme.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

54a)  Under standardmuligheden skal et fast beløb på 70 % af udbetalinger i form af annuiteter være obligatorisk.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 66

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(66)  Enhver behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, f.eks. udveksling eller videregivelse af personoplysninger foretaget af de kompetente myndigheder, bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67939, og udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af de europæiske tilsynsmyndigheder bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200140.

(66)  Enhver behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, f.eks. udveksling eller videregivelse af personoplysninger foretaget af de kompetente myndigheder, lagring af personoplysninger i det centrale register, som EIOPA fører, og behandling af personoplysninger foretaget af PEPP-udbydere eller PEPP-distributører, bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67939, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68039a og en forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation). Udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af de europæiske tilsynsmyndigheder bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200140.

_________________

_________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

39a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 66 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(66a)  I betragtning af personlige finansielle oplysningers følsomhed er en stærk databeskyttelse af allerstørste betydning. Det anbefales derfor, at databeskyttelsesmyndighederne inddrages nøje i gennemførelsen og overvågningen af denne forordning.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 70 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(70a)  I lyset af de langsigtede virkninger, som denne forordning muligvis vil have, er det vigtigt at følge udviklingen nøje i løbet af den første anvendelsesfase. Når Kommissionen foretager evalueringen, bør den også inddrage erfaringerne fra EIOPA, interessenter og eksperter og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der ensartede regler for godkendelse, produktion og distribution af samt tilsyn med personlige pensionsprodukter, som distribueres i Unionen under betegnelsen "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" eller "PEPP-produkt".

Ved denne forordning fastsættes der ensartede regler for godkendelse, tilbagekaldelse, produktion og distribution af samt tilsyn med personlige pensionsprodukter, som distribueres i Unionen under betegnelsen "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" eller "PEPP-produkt".

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  tilvejebringer opsparing af kapital indtil pensionering med begrænset mulighed for tilbagekøb før pensionering samt

(c)  tilvejebringer opsparing af kapital indtil pensionering

Begrundelse

Et PEPP-produkt er et pensionsopsparingsprodukt, og derfor bør opsparing indtil pensionsalderen være obligatorisk uafhængigt af, hvilken investeringsmulighed der er tale om.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilvejebringer en indkomst efter pensionering

d)  tilvejebringer en pensionsydelse efter pensionering

Begrundelse

Tilpasning til punkt 9.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et langsigtet personligt pensionsopsparingsprodukt, som udbydes under en aftalt PEPP-ordning af en reguleret finansiel virksomhed med tilladelse i henhold til EU-retten til at forvalte kollektive eller individuelle investeringer eller opsparinger, og hvorom en individuel PEPP-opsparer har indgået aftale på frivillig basis med henblik på pensionering, uden eller med strengt begrænset mulighed for tilbagekøb

2)  "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et langsigtet personligt pensionsopsparingsprodukt, som udbydes under en aftalt PEPP-ordning af en finansiel virksomhed med tilladelse i henhold til EU-retten, der er omhandlet i artikel 5, til at forvalte kollektive eller individuelle investeringer eller opsparinger, og hvorom en individuel PEPP-opsparer har indgået aftale på frivillig basis med henblik på pensionering, uden eller med strengt begrænset mulighed for tilbagekøb

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  "PEPP-opsparer":

3.  "PEPP-opsparer": en fysisk person, som indgår en aftale om et PEPP-pensionsprodukt med en PEPP-udbyder eller -distributør

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en detailkunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU41

udgår

__________________

 

41Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

 

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 - nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en kunde som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF, hvis kunden ikke kan betragtes som en professionel kunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU "PEPP-ordning":

udgår

__________________

 

42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3).

 

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  ”opsparingsfase": den periode, hvorunder der opspares aktiver (indbetalinger) på en PEPP-konto, og som normalt løber indtil PEPP-modtagerens pensionsalder

10)  "opsparingsfase": den periode, hvorunder der opspares aktiver (indbetalinger) på en PEPP-konto, og som normalt løber, indtil PEPP-udbetalingsfasen begynder

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 2, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  ”annuitet": et beløb, som betales med bestemte mellemrum over en periode, f.eks. PEPP-modtagerens liv eller et bestemt antal år, som modydelse for en investering

12)  "annuitet": et beløb, som betales med bestemte mellemrum i PEPP-modtagerens levetid som modydelse for en investering

Begrundelse

En alderspension er bestemt til forsørgelse i alderdommen og til beskyttelse mod fattigdom i alderdommen. Derfor bør ydelsen betales i hele personens levetid.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)  "udbetaling af engangsbeløb": udbetaling af den opsparede kapital ved udgangen af opsparingsfasen

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  "afdeling": et afsnit, som åbnes under hver enkelt PEPP-konto, og som opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan til investering i et PEPP-produkt af den medlemsstat, hvori PEPP-opspareren har sin bopæl. I hver afdeling kan en person således være PEPP-opsparer eller PEPP-modtager, afhængigt af de lovgivningsmæssige krav for henholdsvis optjenings- og udbetalingsfasen

20)  "afdeling": et nationalt afsnit, som åbnes under hver enkelt PEPP-konto, og som opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan til investering i et PEPP-produkt af den medlemsstat, hvori PEPP-opspareren har sin bopæl. I hver afdeling kan en person således være PEPP-opsparer eller PEPP-modtager, afhængigt af de lovgivningsmæssige krav for henholdsvis optjenings- og udbetalingsfasen

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "kapital": den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, beregnet på grundlag af de investerbare beløb med fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

21)  "kapital": den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, beregnet på grundlag af de investerbare beløb inden fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at bevare kapital.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

21a)  "kapitalsikring": en garanti for akkumuleret kapital, der investeres, før fradrag af alle gebyrer og omkostninger og efter, at der er taget højde for inflation

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24)  "standardinvesteringsmulighed": en investeringsstrategi, som anvendes, når en PEPP-opsparer ikke har anvist, hvordan de midler, som er opsparet på dennes PEPP-konto, skal investeres

24)  "standardmulighed": et pensionsprodukt, som hver enkelt tjenesteyder skal tilbyde i overensstemmelse med en investeringsstrategi, jf. artikel 37

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

25a)  "biometriske risici": risici knyttet til levetid, handicap og død

Begrundelse

Eftersom et PEPP-produkt også kan dække biometriske risici, bør de defineres på ensartet måde.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28a)  "afdelingspartnerskab": et samarbejde mellem flere PEPP-udbydere med det formål at udbyde afdelinger i alle medlemsstater

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

28b)  "produktpartnerskab": et samarbejde mellem PEPP-udbydere, som er nødvendigt, hvis en udbyder ikke kan udbyde en investeringsmulighed eller ikke kan udbyde en investeringsmulighed i en bestemt medlemsstat

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  forvaltere af alternative investeringsfonde ("AIF'er"), der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU47

udgår

__________________

 

47Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

 

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om ansøgerens identitet samt dennes aktuelle og tidligere finansielle erfaring og historie

b)  oplysninger om ansøgerens identitet, herunder fulde navn, placering, registreringsnummer i det nationale handelsregister og vedkommendes aktiekapital samt dennes aktuelle og tidligere finansielle erfaring og historie

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  identiteten på de personer, som rent faktisk står for produktion og/eller distribution af PEPP-produktet

udgår

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oplysninger om investeringsstrategier, risikoprofil og andre egenskaber ved PEPP-produktet

e)  oplysninger om investeringsstrategier, risikoprofil og andre egenskaber ved PEPP-produktet, herunder den rolle, som miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold spiller i investeringsprocessen, samt de langsigtede virkninger og eksternaliteter af investeringsbeslutninger

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  EIOPA kan anmode om præcisering og supplerende oplysninger i forbindelse med den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3.  EIOPA kan anmode de finansielle virksomheder som defineret i stk. 1 om præcisering og supplerende oplysninger i forbindelse med den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EIOPA kan anmode den kompetente myndighed for den finansielle virksomhed, der ansøger om godkendelse, om præcisering og oplysninger i forbindelse med den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2. Den kompetente myndighed skal besvare anmodningen senest 10 arbejdsdage efter dagen for dennes modtagelse fra EIOPA.

4.  EIOPA underretter den kompetente nationale myndighed om ansøgningen om godkendelse af et PEPP-produkt. EIOPA kan anmode den kompetente myndighed for den finansielle virksomhed, der ansøger om godkendelse, om præcisering og oplysninger i forbindelse med den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2. Den kompetente myndighed skal besvare anmodningen senest 10 arbejdsdage efter dagen for dennes modtagelse fra EIOPA.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Efterfølgende ændringer i den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, meddeles EIOPA omgående.

5.  Efterfølgende ændringer i den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, meddeles omgående EIOPA af den finansielle virksomhed.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  det foreslåede PEPP-produkt er baseret på en investeringsstrategi, der angiver, i hvilket omfang miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold er inkluderet i den foreslåede udbyders risikostyringssystem.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Inden EIOPA træffer afgørelse om ansøgningen, hører den ansøgerens kompetente myndighed.

2.  Inden EIOPA træffer afgørelse om ansøgningen, hører den ansøgerens nationale kompetente myndighed. Den kompetente nationale myndighed kan gøre indsigelse over for en ansøger; i så fald skal den kompetente myndighed begrunde indsigelsen, der tages i betragtning af EIOPA.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  EIOPA underretter i tilfælde af, at en PEPP-godkendelse er trukket tilbage af EIOPA, omgående den kompetente nationale myndighed herom, og EIOPA og medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder koordinerer og letter skift og overførsel af aktiver i overensstemmelse med kapitel VII i denne forordning, og de nationale kompetente myndigheder underretter straks PEPP-opsparerne om følgerne af denne tilbagetrækning i tilfælde af, at en PEPP-godkendelse inddrages, har PEPP-opsparere ret til gratis at skifte PEPP-udbyder, uanset den i artikel 48 omhandlede hyppighed for skift af udbyder.

 

Hvis PEPP-opspareren ikke drager fordel af muligheden for skift som omhandlet i stk. 4a, har PEPP-opspareren ret til vederlagsfrit at bringe PEPP-kontrakten til ophør i en utvetydig erklæring, der angiver hans eller hendes beslutning om at bringe kontrakten til ophør i tilfælde af, at EIOPA tilbagekalder godkendelsen af PEPP-produktet. PEPP-udbyderen skal hurtigst muligt tilbagebetale alle modtagne beløb og alle yderligere akkumulerede aktiver.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  EIOPA oplyser kvartalsvis de kompetente myndigheder for de i artikel 5, stk. 1, anførte finansielle virksomheder om afgørelser vedrørende godkendelse, afslag på godkendelse eller tilbagekaldelse af godkendelse i henhold til denne forordning.

5.  EIOPA oplyser med det samme de kompetente myndigheder for de i artikel 5, stk. 1, anførte finansielle virksomheder om afgørelser vedrørende godkendelse, afslag på godkendelse eller tilbagekaldelse af godkendelse i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Eksisterende personlige pensionsprodukter kan konverteres til PEPP-produkter efter godkendelse fra EIOPA.

2.  Eksisterende personlige pensionsprodukter kan konverteres til PEPP-produkter efter godkendelse fra EIOPA. I så fald kræves kundens samtykke til denne konvertering.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansielle virksomheder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, kan distribuere PEPP-produkter, som de ikke har produceret, efter at have modtaget en distributionstilladelse af de kompetente myndigheder i deres hjemland.

1.  Finansielle virksomheder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, kan distribuere PEPP-produkter, som de ikke har produceret, forudsat at denne aktivitet er tilladt i overensstemmelse med de gældende sektorspecifikke regler. De kompetente myndigheder underretter EIOPA om enhver godkendelse eller ethvert afslag på godkendelse.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIOPA fører et centralt offentligt register til identifikation af ethvert PEPP-produkt, som er godkendt i henhold til denne forordning, dettes udbyder samt udbyderens kompetente myndighed. Registeret skal være offentligt tilgængeligt i elektronisk form.

EIOPA fører et centralt offentligt register til identifikation af ethvert PEPP-produkt, som er godkendt i henhold til denne forordning, med information om de tilgængelige nationale afdelinger og afdelingspartnerskaber for hvert PEPP-produkt, dettes udbyder samt udbyderens eller distributørens kompetente myndighed. Registeret skal være offentligt tilgængeligt i elektronisk form.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Portabilitetsydelsen gør det muligt for PEPP-opsparere at fortsætte med at betale bidrag til PEPP-produktet, som de allerede har indgået aftale om med dets udbyder, samtidig med at de ændrer deres bopæl i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat.

1.  Portabilitetsydelsen gør det muligt for PEPP-opsparere at fortsætte med at betale bidrag PEPP-produktet, som de allerede har indgået aftale om med dets udbyder, samtidig med at de ændrer deres bopæl i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat, og de har ret til samtidig at spare op i mere end en afdeling ved enten at åbne en ny ekstra afdeling og beholde den eksisterende, eller ved at åbne en ny afdeling og samtidig lukke den eksisterende.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved at benytte portabilitetsydelsen kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og incitamenter, som PEPP-udbyderen tilbyder, og som er forbundet med fortsat investering i det samme PEPP-produkt.

2.  Ved at benytte portabilitetsydelsen kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og incitamenter, som PEPP-udbyderen tilbyder, og som er forbundet med fortsat investering i dens PEPP-produkt.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Portabiliteten i andre afdelinger stilles til rådighed enten af PEPP-udbyderen eller under et afdelingspartnerskab.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvert PEPP-produkt skal senest tre år efter den dato, fra hvilken denne forordning anvendes, tilbyde nationale afdelinger for alle medlemsstater, hvis PEPP-udbyderen anmodes herom.

3.  Hvert PEPP-produkt skal senest fem år efter den dato, fra hvilken denne forordning anvendes, tilbyde nationale afdelinger for alle medlemsstater, hvis PEPP-udbyderen anmodes herom.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Det står i overgangsperioden, som er omhandlet i stk. 3, PEPP-opsparere frit for vederlagsfrit at skifte til en anden PEPP-udbyder, hvis de flytter til en medlemsstat, hvor deres PEPP-udbyder endnu ikke har en afdeling.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Partnerskaber mellem godkendte PEPP-udbydere med henblik på udbud af nationale afdelinger

 

1.  PEPP-udbydere, som omhandlet i artikel 5, kan danne afdelingspartnerskaber med henblik på udbud af nationale afdelinger for derved at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 13.

 

2.  EIOPA skal informeres om afdelingspartnerskabsaftaler mellem PEPP-udbydere.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at det berører fristen i artikel 13, stk. 3, oplyser PEPP-udbyderen umiddelbart efter at være blevet underrettet om PEPP-opsparerens hensigt om at ville udnytte sin ret til mobilitet mellem medlemsstater PEPP-opspareren om muligheden for at åbne en ny afdeling under PEPP-opsparerens individuelle konto samt om fristen, inden for hvilken en sådan afdeling kan åbnes.

1.  Uden at det berører fristen i artikel 13, stk. 3, oplyser PEPP-udbyderen umiddelbart efter at være blevet underrettet om PEPP-opsparerens hensigt om at ville udnytte sin ret til mobilitet mellem medlemsstater PEPP-opspareren om muligheden for gratis at åbne en ny yderligere afdeling under PEPP-opsparerens PEPP-konto, samtidig med at den eksisterende afdeling beholdes, samt om fristen, inden for hvilken en sådan afdeling kan åbnes for PEPP-opspareren.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den dato, fra hvilken investeringerne skal tilgå den nyåbnede afdeling

b)  i tilfælde af overførsel den dato, fra hvilken alle foretagne indbetalinger skal tilgå den nyåbnede afdeling

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen i henhold til stk. 2 giver PEPP-udbyderen PEPP-opspareren vederlagsfrit fuldstændige oplysninger samt rådgivning i henhold til kapitel IV, afdeling II og III, vedrørende betingelserne for den nye afdeling.

3.  Senest en måned efter modtagelsen af anmodningen i henhold til stk. 2 giver PEPP-udbyderen PEPP-opspareren vederlagsfrit såvel fuldstændige oplysninger som rådgivning i henhold til kapitel IV, afdeling II og III, vedrørende betingelserne for den nye afdeling.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Straks efter modtagelsen af anmodningen om overførsel af de foretagne indbetalinger underretter PEPP-udbyderen PEPP-opspareren om alle konsekvenser, der er forbundet med denne overførsel af aktiver, og om gældende overførselsskatter eller -gebyrer og om de finansielle virkninger af at opretholde den eksisterende afdeling.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger om portabilitet til de nationale myndigheder

Oplysninger om portabilitet til de kompetente nationale myndigheder

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-udbyderen giver meddelelse om alle kontraktmæssige ordninger vedrørende adgang til portabilitetsydelsen til den nationale myndighed, som fører tilsyn hermed.

1.  PEPP-udbyderen giver meddelelse om alle kontraktmæssige ordninger vedrørende adgang til portabilitetsydelsen til EIOPA.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne i stk. 1 indgives elektronisk til en central database hos den nationale tilsynsmyndighed senest en måned efter åbningen af den nye afdeling og skal som minimum indeholde:

2.  Oplysningerne i stk. 1 indgives elektronisk til det centrale offentlige register hos EIOPA senest en måned efter åbningen af den nye afdeling. Det centrale offentlige register skal være tilgængelig for de nationale kompetente myndigheder, som automatisk informeres om de lokale afdelinger i tilfælde af ændringer samt oplysninger om eksisterende eller nye afdelingspartnerskabsaftaler mellem udbydere. Det centrale offentlige register skal som minimum indeholde:

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med distributionen af PEPP-produkter skal de forskellige typer af PEPP-udbydere og -distributører overholde følgende bestemmelser:

I forbindelse med distributionen af PEPP-produkter skal de forskellige typer af PEPP-udbydere og -distributører overholde bestemmelserne i nærværende kapitel:

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i dette kapitel gøres tilgængelige for PEPP-kunder elektronisk, forudsat at PEPP-kunden er i stand at lagre sådanne oplysninger på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet, og at værktøjet giver mulighed for uændret reproduktion af de lagrede oplysninger. På anmodning stiller PEPP-udbydere og -distributører tillige disse dokumenter og oplysninger vederlagsfrit til rådighed på et andet varigt medium.

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i dette kapitel offentliggøres på PEPP-udbyderens websted i en lettilgængelig form, og de stilles gratis til rådighed for PEPP-kunder gennem et format efter deres valg, enten i elektronisk form, forudsat at PEPP-kunden er i stand at lagre sådanne oplysninger på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet, og at værktøjet giver mulighed for uændret reproduktion af de lagrede oplysninger, eller i skriftlig form.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Som led i produktgodkendelsesproceduren angives der en afgrænset målgruppe for hvert PEPP-produkt, det sikres, at alle relevante risici for den afgrænsede målgruppe vurderes, og at den tilsigtede distributionsstrategi er i overensstemmelse med den afgrænsede målgruppe, og der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at PEPP-produktet distribueres til den afgrænsede målgruppe.

udgår

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PEPP-udbyderen skal forstå og regelmæssigt revidere de PEPP-produkter, som denne udbyder, under hensyntagen til eventuelle begivenheder, som materielt kunne påvirke de potentielle risici for den afgrænsede målgruppe, for som minimum at vurdere, om PEPP-produkterne stadig opfylder den afgrænsede målgruppes behov, og om den tilsigtede distributionsstrategi stadig er hensigtsmæssig.

udgår

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PEPP-udbydere skal give PEPP-distributører alle relevante oplysninger om PEPP-produktet samt produktgodkendelsesproceduren, herunder den afgrænsede målgruppe for PEPP-produktet.

PEPP-udbydere skal give PEPP-distributører alle relevante oplysninger om PEPP-produktet samt produktgodkendelsesproceduren.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PEPP-distributører skal have indført passende ordninger, som gør det muligt at indhente de i femte afsnit omhandlede oplysninger og forstå hvert PEPP-produkts egenskaber og afgrænsede målgruppe.

PEPP-distributører skal have indført passende ordninger, som gør det muligt at indhente de i femte afsnit omhandlede oplysninger.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Kapitel 4 – del 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OPLYSNINGER FORUD FOR AFTALEINDGÅELSEN

MARKEDSFØRING OG FØRKONTRAKTLIGE OPLYSNINGER

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dokumentet med central PEPP-investorinformation

Generelle krav til PEPP-dokumentet med central information

Begrundelse

Henvisningen i artikel 23, stk. 3, til artikel 5, stk. 2, og til artikel 8-18 i forordning (EU) nr. 1286/2014 fører til retssikkerhed. Det er bedre at have bestemmelserne om markedsføring og førkontraktlige oplysninger direkte i forordningen.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  PEPP-udbydere og -distributører skal overholde artikel 5, stk. 2, og artikel 6-18 i forordning (EU) nr. 1286/2014.

udgår

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Enhver medlemsstat kan kræve forudgående meddelelse om dokumentet med central information fra PEPP-udbyderen eller den person, der tilbyder et PEPP-produkt, til den kompetente myndighed for de PEPP-produkter, som markedsføres i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Dokumentet med central information udgør førkontraktlig information. Det skal være præcist, retfærdigt, let at forstå og ikke på nogen måde være vildledende. Det skal indeholde central information og være i overensstemmelse med alle bindende kontraktlige dokumenter, med de relevante dele af tilbudsdokumenterne og med vilkårene og betingelserne for PEPP-produktet.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Dokumentet skal være gratis tilgængeligt for PEPP-opsparere i god tid inden indgåelsen af en PEPP-kontrakt.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  Dokumentet med central information skal være et selvstændigt dokument, som adskiller sig tydeligt fra markedsføringsmateriale. Det må ikke indeholde krydshenvisninger til markedsføringsmateriale. Det kan indeholde krydshenvisninger til andre dokumenter, herunder eventuelt et prospekt, men kun hvis krydshenvisningen vedrører oplysninger, som i henhold til denne forordning skal indgå i PEPP-dokumentet med central information.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2e.  Et dokument med central information indeholder én investeringsmulighed.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2f.  Dokumentet med central PEPP-investorinformation skal udfærdiges som et kort dokument skrevet på en sammenfattet måde og består af tre A4-sider i trykt udgave, hvilket fremmer sammenligneligheden, og, når det leveres på et andet varigt medium end papir, kan være lagdelt for at tage hensyn til den praktiske anvendelighed af dokumentet med central PEPP-investorinformation. Dokumentet med central information er

 

a)  udformet og opstillet således, at det er letlæseligt, med brug af en læsbar skriftstørrelse

 

b)  koncentreret om den centrale information, som PEPP-investorerne har brug for

 

c)  formuleret tydeligt og skrevet i et sprog og en stil, som fremmer forståelsen af informationen, navnlig i et sprog, der er klart, kortfattet og letforståeligt.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2g.  Bruges farver i dokumentet med central information, må de ikke gøre oplysningerne mindre forståelige, hvis dokumentet med central information printes eller fotokopieres i sort-hvid.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2h.  Brug af corporate branding eller logo for PEPP-udbyderen eller den koncern, som udbyderen tilhører, må hverken aflede opmærksomheden fra informationen i dokumentet eller sløre teksten.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over oplysningerne i artikel 8, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1286/2014 skal afsnittet med overskriften "Hvad kendetegner dette produkt?" indeholde følgende oplysninger:

udgår

i)  en beskrivelse af pensionsydelserne samt oplysning om, hvorvidt de er garanteret

 

ii)  en eventuel minimums- eller maksimumsperiode for medlemskab af en PEPP-ordning

 

iii)  pensionsalderen

 

iv)  generelle oplysninger om portabilitetsydelsen, herunder om afdelingerne

 

v)  generelle oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder, samt en henvisning til de specifikke oplysninger om ydelsen i artikel 50

 

vi)  tilgængelige oplysninger vedrørende investeringspolitikkens resultater for så vidt angår miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

 

vii)  den lovgivning, der skal gælde for PEPP-aftalen, hvis parterne ikke har frit lovvalg, eller, når parterne frit kan vælge lovgivning, den lovgivning, som PEPP-udbyderen foreslår.

 

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Foruden dokumentet med central PEPP-investorinformation giver PEPP-udbyderen eller -distributøren potentielle PEPP-opsparere henvisninger til indberetninger om PEPP-udbyderens solvens og økonomiske situation, således at de har nem adgang til disse oplysninger.

4.  Foruden dokumentet med central PEPP-investorinformation giver PEPP-udbyderen eller -distributøren potentielle PEPP-opsparere henvisninger til indberetninger om PEPP-udbyderens solvens og økonomiske situation, således at de har nem og gratis adgang til disse oplysninger.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Potentielle PEPP-opsparere skal endvidere have oplysninger om historisk performance for investeringer knyttet til PEPP-ordningen omfattende en periode på mindst fem år eller, hvis ordningen har fungeret i mindre end fem år, omfattende alle de år, ordningen har fungeret, samt oplysninger om strukturen af de omkostninger, som bæres af PEPP-opsparere og PEPP-modtagere.

5.  Potentielle PEPP-opsparere skal endvidere have gratis oplysninger om historisk performance for investeringer knyttet til PEPP-ordningen omfattende en periode på mindst ti år eller, hvis ordningen har fungeret i mindre end ti år, omfattende alle de år, ordningen har fungeret, samt oplysninger om strukturen af de omkostninger, som bæres af PEPP-opsparere og PEPP-modtagere.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Markedsføring

 

Markedsføringsmateriale skal tydeligt fremstå som sådant. Markedsføringsmateriale, der indeholder specifikke oplysninger om et PEPP-produkt, må ikke indeholde udsagn, som er i modstrid med oplysningerne i dokumentet med central information eller mindsker betydningen af dette. I markedsføringsmaterialet angives det, at der findes et dokument med central information, og hvordan og hvorfra det kan erhverves, herunder PEPP-udbyderens websted.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23b

 

Sproglige krav til dokumentet med central information

 

1.  Dokumentet med central information skal affattes på et eller flere af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor PEPP-produktet distribueres.

 

2.  Hvis et PEPP-produkt distribueres i en medlemsstat gennem markedsføringsdokumenter affattet på et eller flere af denne medlemsstats officielle sprog, skal dokumentet med central information i det mindste affattes på det eller de tilsvarende officielle sprog.

 

3.  Dokumentet med central PEPP-investorinformation stilles til rådighed efter anmodning i et passende format for syns- og hørehæmmede PEPP-opsparere samt PEPP-opsparere med læsevanskeligheder, eller som er analfabeter.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23 c

 

Format og indhold af dokumentet med central information

 

1.  Titlen "Dokument med central information" skal være iøjnefaldende og stå øverst på første side af dokumentet med central information. Indholdet i dokumentet med central information opstilles i den rækkefølge, der er angivet i stk. 2 og 3.

 

2.  Direkte under titlen på dokumentet med central information skal der stå en forklaring. Den skal lyde således: "Dette dokument indeholder central information om dette pensionsprodukt. Dokumentet giver central information om dette pensionsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere at forstå dette produkts art, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter."

 

3.  Dokumentet med central information består af to dele. Den første, generelle del indeholder en generel beskrivelse af PEPP. Den anden, specielle del indeholder oplysninger om det, som er forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat.

 

4.  Dokumentet med central information skal indeholde følgende generelle oplysninger:

 

a)   i begyndelsen af dokumentet, PEPP'ets navn, og om det er en standardmulighed, PEPP-producentens identitet og kontaktoplysninger, information om PEPP-producentens kompetente myndighed og dokumentets dato

 

b)   hvis det ikke drejer sig om standardproduktet, en advarsel med følgende ordlyd: "Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå"

 

c)   i et afsnit med overskriften "Hvad drejer dette produkt sig om, og hvad sker der, når jeg går på pension?" en angivelse af arten af og de vigtigste karakteristika ved dette PEPP, herunder:

 

i)  investeringsmulighederne, herunder standardmuligheden

 

ii)  hvis PEPP-produktet omfatter forsikringsydelser, nærmere oplysninger om disse forsikringsydelser, herunder om de udløsende omstændigheder

 

iii)  en beskrivelse af pensionsydelserne samt oplysning om, hvorvidt de er garanteret

 

iv)  oplysninger om eksisterende skatteincitamenter eller andre begunstigelser

 

v)  hvor det er relevant, om der er en fortrydelses- eller opsigelsesperiode i forbindelse med PEPP-produktet

 

vi)  en eventuel minimums- eller maksimumsperiode for medlemskab af en PEPP-ordning

 

vii)  den gældende pensionsalder i den medlemsstat, hvor lovgivningen finder anvendelse

 

viii)  en beskrivelse af udbetalingsmuligheder og retten til at ændre den valgte form for udbetalinger indtil udbetalingsfasens begyndelse

 

ix)  oplysninger om portabilitetsydelsen, herunder information om afdelingerne

 

x)  oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder, samt en henvisning til de specifikke oplysninger om ydelsen i artikel 50

 

xi)  oplysninger vedrørende investeringspolitikkens resultater for så vidt angår miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

 

xii)  i et afsnit med overskriften "Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?" en kort beskrivelse af risiko/afkast-profilen bestående af følgende elementer:

 

-  en sammenfattende risikoindikator suppleret af en forklaring af indikatoren, dens vigtigste begrænsninger og en forklaring af de risici, som i væsentlig grad er relevante for PEPP-produktet og ikke i tilstrækkelig grad afspejles i den sammenfattende risikoindikator

 

-  det størst mulige tab af investeret kapital, herunder oplysninger om:

 

  om PEPP-opspareren kan tabe hele den investerede kapital, eller

 

  hvorvidt PEPP-opspareren påtager sig en risiko for at pådrage sig yderligere finansielle forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, i tillæg til den kapital, der investeres i PEPP'et, og

 

  i givet fald hvorvidt PEPP'et omfatter en kapitalbeskyttelse mod markedsrisiko, og nærmere oplysninger om beskyttelsens dækning og begrænsninger, navnlig med hensyn til det tidspunkt, hvor den finder anvendelse

 

-  relevante resultatscenarier og de antagelser, som de bygger på

 

-  hvor det er relevant oplysninger om betingelserne for afkast til PEPP-opsparere eller indbyggede resultatlofter

 

-  en anførelse af, at skattelovgivningen i PEPP-opsparerens hjemland kan få indvirkning på den faktiske udbetaling

 

xiii)  i et afsnit med overskriften "Hvilke omkostninger er der?" de omkostninger, der er forbundet med en investering i PEPP-produktet, både de direkte og de indirekte omkostninger, herunder engangsomkostninger og løbende omkostninger, angivet ved hjælp af sammenfattende indikatorer for disse omkostninger, og for at sikre sammenligneligheden de samlede omkostninger udtrykt i beløb og i procent for at vise de samlede omkostningers kombinerede indvirkning på investeringen

 

xiv)  en klar angivelse af, at rådgivere, distributører og enhver anden person, der rådgiver om eller sælger PEPP-produktet, skal give detaljerede oplysninger om enhver distributionsomkostning, der ikke allerede er medtaget i ovennævnte omkostninger, for at sætte PEPP-opspareren i stand til at forstå den akkumulerede indvirkning, som disse samlede omkostninger har på investeringsafkastet

 

xv)  oplysninger om udbetalingsformer og udbetalingsfasen

 

xvi)  oplysning om, at en ændring af udbetalingsformen kan have følger for skatteincitamenter eller begunstigelser

 

xvii)  i et afsnit med overskriften "Hvordan kan jeg klage?" oplysninger om, hvordan og til hvem en PEPP-opsparer kan indgive en klage over produktet eller PEPP-udbyderens adfærd eller en person, som rådgiver om eller sælger produktet

 

xviii)  i et afsnit med overskriften »Anden relevant information« en kort angivelse af eventuelle yderligere informationsdokumenter, som skal gives til PEPP-opspareren før og/eller efter indgåelsen af kontrakten, bortset fra reklamemateriale.

 

5.   PEPP-producenten gennemgår regelmæssigt oplysningerne i dokumentet med central information og ændrer dokumentet, hvis gennemgangen viser, at det er nødvendigt. Den ændrede udgave gøres straks tilgængelig for PEPP-kunderne.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 23 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23 d

 

Erstatningskrav forud for aftalens indgåelse

 

1.   En PEPP-producenten pådrager sig ikke civilretligt ansvar alene på grundlag af dokumentet med central information, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre det er vildledende, unøjagtigt eller i uoverensstemmelse med relevante dele af retligt bindende førkontraktlige og kontraktlige dokumenter eller med kravene i artikel 23.

 

2.   En PEPP-opsparer kan kræve skadeserstatning fra PEPP-producenten i henhold til national lovgivning i tilfælde af tab, opspareren har lidt efter at have sat sin lid til et dokument med central PEPP-investorinformation under de i stk. 1 omhandlede omstændigheder, da den pågældende foretog en investering i det PEPP-produkt, som dokumentet med central PEPP-investorinformation var udarbejdet til. PEPP-producenten pådrager sig ikke civilretligt ansvar, når det kan dokumenteres, at informationen enten ikke var vildledende, unøjagtig eller uoverensstemmende, eller at PEPP-opsparerens tab ikke skyldes, at denne har sat sin lid til et dokument med central information.

 

3.   Elementer som "tab" eller "erstatning", der er omhandlet i stk. 2, og som ikke er defineret, fortolkes og anvendes i overensstemmelse med den nationale ret, som finder anvendelse i henhold til de relevante bestemmelser i den internationale privatret.

 

4.   Denne artikel udelukker ikke yderligere civile erstatningskrav i overensstemmelse med national ret.

 

5.   Forpligtelserne i medfør af denne artikel hverken begrænses eller gives afkald på ved kontraktlige bestemmelser.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 23 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23 e

 

Tilrådighedsstillelse af dokumentet med central information

 

1.   Personer, som rådgiver om eller sælger et PEPP-produkt, stiller dokumentet med central information til rådighed for PEPP-kunden i tilstrækkelig god tid, inden PEPP-kunden er bundet af en kontrakt eller et tilbud vedrørende PEPP-produktet.

 

Hvis dokumentet med central information er ændret i overensstemmelse med artikel 10, stilles de tidligere udgaver efter anmodning fra PEPP-kunden også til rådighed for denne.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 23 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23 f

 

Formidling af oplysninger om distribution til PEPP-opsparere

 

1.  PEPP-udbydere og PEPP-distributører skal i tilstrækkelig god tid inden indgåelsen af en PEPP-relateret kontrakt stille i det mindste følgende oplysninger til rådighed for PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere:

 

a)  om de har en direkte eller indirekte andel på 10 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en bestemt PEPP-udbyder

 

b)  i forbindelse med den aftale, der foreslås eller rådgives om, om:

 

i)  om PEPP-udbyderen eller en PEPP-udbyders modervirksomhed har en direkte eller indirekte andel på 10 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen hos en bestemt PEPP-formidler eller -distributør

 

ii)  den yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse

 

iii)  den har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at udøve distributionsvirksomhed med en eller flere PEPP-udbydere, idet den i så fald skal meddele navnene på disse PEPP udbydere; eller

 

iv)  formidleren ikke har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte en eller flere PEPP-udbydere og ikke yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse; i så fald skal formidleren meddele navnene på de PEPP-udbydere, som formidleren kan benytte og faktisk benytter

 

c)  hvilken form for aflønning der modtages i forbindelse med aftalen

 

d)  hvorvidt den i forhold til aftalen fungerer:

 

i)  på basis af et honorar, som er den aflønning, PEPP-opspareren direkte betaler

 

ii)  på basis af en form for provision, som er det vederlag, der indgår i omkostninger og gebyrer af distributionen af PEPP'er;

 

iii)  på basis af enhver anden form for aflønning, herunder en form for økonomisk fordel, som tilbydes eller gives i forbindelse med aftalen, eller

 

iv)  på basis af en kombination af enhver form for aflønning som omhandlet i nr. i), ii) og iii).

 

2.  Hvis PEPP-opspareren skal betale honoraret direkte, oplyser PEPP-distributøren PEPP-opspareren om honorarets størrelse eller, hvis dette ikke er muligt, metoden til beregning af honoraret.

 

3.  Hvis alle betalinger bortset fra de planlagte betalinger foretages af PEPP-opspareren i henhold til kontrakten efter dens indgåelse, skal distributøren PEPP også give oplysninger i overensstemmelse med denne artikel om hver enkelt af sådanne betalinger.

 

4.  Medlemsstaterne sikrer, at PEPP-udbyderen i god tid inden indgåelsen af en kontrakt meddeler PEPP-opspareren, hvilken form for vederlag dets ansatte modtager i forbindelse med kontrakten.

 

5.  Hvis alle betalinger bortset fra de planlagte betalinger foretages af PEPP-opspareren i henhold til kontrakten efter dens indgåelse, skal PEPP-udbyderen også give oplysninger i overensstemmelse med denne artikel om hver enkelt af sådanne betalinger.

 

6.  Der skal i tilstrækkelig god tid inden indgåelsen af en kontrakt gives relevante oplysninger til PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere med hensyn til distribution af PEPP og med hensyn til alle omkostninger og tilknyttede gebyrer. Disse oplysninger skal som minimum omfatte følgende:

 

a)  hvis der ydes rådgivning, om PEPP-formidleren eller -distributøren vil forelægge PEPP-opsparere en periodisk vurdering af egnetheden af det PEPP, der er blevet anbefalet PEPP-opsparere

 

b)  for så vidt angår oplysninger om alle omkostninger og tilknyttede gebyrer, der skal offentliggøres, oplysninger om PEPP'ets distribution, herunder omkostningerne for rådgivning, hvor det er relevant, omkostningerne ve det PEPP, der er blevet anbefalet eller markedsført for PEPP-opspareren, og hvordan PEPP-opspareren kan betale for det, herunder også eventuelle betalinger fra tredjeparter i henhold til artikel 32, stk. 1, litra e), nr. ii).

 

7.  Oplysningerne i stk. 1 gives i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning på en forståelig måde, således at PEPP-opsparere i rimeligt omfang kan forstå arten af og risiciene ved det tilbudte PEPP-produkt og følgelig er i stand til at træffe en investeringsbeslutning på et oplyst grundlag.

 

8.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 62 med henblik på at præcisere følgende:

 

a)  de betingelser, som oplysningerne skal opfylde for at være reelle, klare og ikke-vildledende, herunder de kriterier, som det standardformat, der er omhandlet i stk. 7, skal baseres på

 

b)  detaljerede oplysninger om indhold og format af oplysningerne til PEPP-opsparere vedrørende PEPP-udbydere, formidlere og PEPP-distributører samt omkostninger og gebyrer.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I god tid inden indgåelsen af en PEPP-relateret aftale giver PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere som minimum de oplysninger vedrørende PEPP-aftalen og dem selv, som er omhandlet i artikel 19 og artikel 29, stk. 1, første afsnit, litra a) og c) i direktiv (EU) 2016/97 i relation til forsikringsaftaler og forsikringsformidlere.

1.  I god tid inden indgåelsen af en PEPP-relateret aftale giver PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8 PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere som minimum det centrale dokument og de oplysninger vedrørende PEPP-aftalen og dem selv, som er omhandlet i artikel 19 og artikel 29, stk. 1, første afsnit, litra a) og c) i direktiv (EU) 2016/97 i relation til forsikringsaftaler og forsikringsformidlere.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne i stk. 1 gives i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning på en forståelig måde, således at PEPP-opsparere i rimeligt omfang kan forstå arten af og risiciene ved det tilbudte PEPP-produkt og følgelig er i stand til at træffe en investeringsbeslutning på et oplyst grundlag.

2.  Oplysningerne i stk. 1 gives i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning på en forståelig måde, således at PEPP-opsparere i rimeligt omfang kan forstå arten af og risiciene og omkostningerne ved det tilbudte PEPP-produkt og følgelig er i stand til at træffe en investeringsbeslutning på et oplyst grundlag.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

PEPP-opspareren oplyses om produktets vigtigste karakteristika gennem rådgivning.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Rådgivningen skal have til formål at vurdere en PEPP-opsparers risikoaversion og finansielle viden samt evne til at bære tab og sætte opspareren i stand til at vælge den investeringsmulighed, der bedst svarer til den pågældendes risikoprofil.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale leverer PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), på grundlag af oplysninger fra PEPP-opspareren en specifikation af den pågældende PEPP-opsparers pensionsrelaterede efterspørgsel og behov og giver PEPP-opspareren objektive oplysninger om PEPP-produktet på en forståelig måde, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret investeringsbeslutning.

Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale leverer PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8 på grundlag af oplysninger fra PEPP-opspareren en specifikation af den pågældende PEPP-opsparers pensionsrelaterede efterspørgsel og behov og giver PEPP-opspareren objektive oplysninger om PEPP-produktet på en forståelig måde, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret investeringsbeslutning for at give PEPP-udbyderen, -formidleren eller distributøren mulighed for at anbefale PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer det PEPP-produkt, der er passende for ham eller hende, og navnlig som passer til hans eller hendes risikotolerance og mulighed for at bære tab.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt der ydes rådgivning forud for indgåelsen af en specifik aftale, giver PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), PEPP-opspareren en personlig anbefaling med en redegørelse for, hvorfor et bestemt PEPP-produkt bedst imødekommer PEPP-opsparerens efterspørgsel og behov.

2.  Såfremt der ydes rådgivning forud for indgåelsen af en specifik aftale, giver PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8 PEPP-opspareren en personlig anbefaling med en redegørelse for, hvorfor et bestemt PEPP-produkt bedst imødekommer PEPP-opsparerens efterspørgsel og behov.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), skal i forbindelse med ydelsen af rådgivning om PEPP-produkter overholde gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne i artikel 25, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, samt umiddelbart gældende EU-lovgivning vedtaget i henhold til nævnte direktivs artikel 25, stk. 8, i relation til sådanne bestemmelser.

3.  PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8 skal i forbindelse med ydelsen af rådgivning om PEPP-produkter overholde gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne i artikel 25, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, samt umiddelbart gældende EU-lovgivning vedtaget i henhold til nævnte direktivs artikel 25, stk. 8, i relation til sådanne bestemmelser.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt en PEPP-udbyder eller -distributør som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), oplyser PEPP-opspareren om, at denne yder rådgivningen på et uafhængigt grundlag, skal rådgivningen ydes på baggrund af en analyse af et antal personlige pensionsprodukter på markedet, som er tilstrækkelig stort til, at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan give en personlig anbefaling i overensstemmelse med professionelle kriterier om, hvilken PEPP-relateret aftale der ville være egnet til at imødekomme PEPP-opsparerens behov. En sådan rådgivning må ikke begrænses til PEPP-relaterede aftaler, som tilbydes af PEPP-udbyderen eller -distributøren selv eller af enheder med tætte forbindelser til PEPP-udbyderen eller -distributøren eller andre enheder, som PEPP-udbyderen eller -distributøren har et tæt juridisk eller økonomisk forhold, herunder et kontraktmæssigt forhold, til, således at der opstår risiko for udhuling af den ydede rådgivnings uafhængige grundlag.

4.  Såfremt en PEPP-udbyder eller -distributør som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8 oplyser PEPP-opspareren om, at denne yder rådgivningen på et uafhængigt grundlag, skal rådgivningen ydes på baggrund af en analyse af et antal personlige pensionsprodukter på markedet, som er tilstrækkelig stort til, at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan give en personlig anbefaling i overensstemmelse med professionelle kriterier om, hvilken PEPP-relateret aftale der ville være egnet til at imødekomme PEPP-opsparerens behov. En sådan rådgivning må ikke begrænses til PEPP-relaterede aftaler, som tilbydes af PEPP-udbyderen eller -distributøren selv eller af enheder med tætte forbindelser til PEPP-udbyderen eller -distributøren eller andre enheder, som PEPP-udbyderen eller -distributøren har et tæt juridisk eller økonomisk forhold, herunder et kontraktmæssigt forhold, til, således at der opstår risiko for udhuling af den ydede rådgivnings uafhængige grundlag.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), sikrer og dokumenterer på anmodning over for de kompetente myndigheder, at fysiske personer, som yder rådgivning om PEPP-produkter, er i besiddelse af den nødvendige viden og kompetence til at opfylde deres forpligtelser i henhold til dette kapitel. Medlemsstaterne offentliggør de kriterier, som anvendes til at vurdere en sådan viden og kompetence.

5.  PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8 sikrer og dokumenterer på anmodning over for de kompetente myndigheder, at fysiske personer, som yder rådgivning om PEPP-produkter, er i besiddelse af den nødvendige viden og kompetence til at opfylde deres forpligtelser i henhold til dette kapitel. Medlemsstaterne offentliggør de kriterier, som anvendes til at vurdere en sådan viden og kompetence.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 25a

 

Beslutningstræ

 

1.  PEPP-udbyderen eller -distributøren skal forsyne PEPP-kunden med et standardiseret beslutningstræ, som skal udarbejdes af EIOPA, som bistand til potentielle PEPP-opsparere i den første interessefase til vurdering af, hvilket PEPP-produkt – standardmuligheden eller enhver anden alternativ investeringsmulighed – der passer til den pågældende opsparer. Dette beslutningstræ skal omfatte de væsentlige kendetegn ved et PEPP-produkt og har til formål at præcisere, at den standardmulighed, som udbyderen tilbyder, kan være forskellig fra de standardmuligheder, der tilbydes af andre udbydere, således at PEPP-kunden kan tage højde for disse oplysninger forud for indgåelsen af en PEPP-aftale.

 

2.  Beslutningstræet stilles til rådighed i papirform eller på et andet varigt medium, og PEPP-udbyderen eller -distributøren sikrer, at PEPP-kunden har gennemgået beslutningstræet forud for indgåelsen af aftalen.

 

3.  Beslutningstræet må ikke udgøre en personlig anbefaling og må ikke træde i stedet for krav om rådgivning vedrørende andre investeringsmuligheder end standardmuligheden.

 

4.  For at sikre en ensartet anvendelse af det standardiserede beslutningstræ, som er omhandlet i stk. 1, udarbejder EIOPA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder:

 

a)  specifikation af indholdet og præsentationen af det standardiserede beslutningstræ, herunder fastsættelsen af de væsentlige egenskaber ved PEPP-produkter og de typer af standardmuligheder, der tilbydes af forskellige udbydere i overensstemmelse med de reguleringsmæssige standarder, der skal optages i beslutningstræet

 

b)  fastsættelse af betingelserne, hvorunder det standardiserede beslutningstræ kan stilles til rådighed på et varigt medium eller i papirform og tilpasses til dette formål. Ved udarbejdelsen af udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder foretager EIOPA forbrugerundersøgelser og tager hensyn til følgende:

 

i)  de forskellige typer af PEPP-produkter

 

ii)  forskellene mellem PEPP-produkter

 

iii)  PEPP-sparernes kompetencer og PEPP-produkternes egenskaber

 

iv)  interaktive tekniske implementeringer, herunder gennem anvendelsen af websteder og applikationer til mobile enheder eller anvendelsen af en anden formular til at etablere og supplere beslutningstræet, og

 

v)  nødvendigheden af at sikre, at beslutningstræet ikke udgør en personlig anbefaling.

 

EIOPA forelægger Kommissionen disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder efter offentliggørelsen. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder til dette stykke i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at det berører artikel 25, stk. 1, kan en PEPP-opsparer give afkald på sin ret til at modtage rådgivning i forbindelse med indgåelsen af en aftale om standardinvesteringsmuligheden.

1. Uden at det berører artikel 25, stk. 1, kan en PEPP-opsparer give afkald på sin ret til at modtage rådgivning i forbindelse med indgåelsen af en aftale om standardinvesteringsmuligheden efter fuldendelsen af beslutningstræet og ved at bekræfte, at den pågældende blev tilbudt rådgivning og gav afkald på sin ret til at modtage den.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis PEPP-opspareren giver afkald på sin ret til at modtage rådgivning, beder PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), ved udførelsen af distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer om sådanne oplysninger vedrørende dennes viden og erfaring på investeringsområdet, som er relevante for det tilbudte eller efterspurgte PEPP-produkt, således at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan vurdere, hvorvidt det pågældende produkt egner sig til PEPP-opspareren.

Hvis PEPP-opspareren giver afkald på sin ret til at modtage rådgivning, beder PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8, ved udførelsen af distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer om sådanne oplysninger vedrørende dennes viden og erfaring på investeringsområdet, som er relevante for det tilbudte eller efterspurgte PEPP-produkt, således at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan vurdere, hvorvidt det pågældende produkt egner sig til PEPP-opspareren.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), på grundlag af de oplysninger, der modtages i henhold til første afsnit, anser produktet for ikke at være egnet til PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer, advarer PEPP-udbyderen eller -distributøren PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer herom. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

Hvis PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1, og artikel 8 på grundlag af de oplysninger, der modtages i henhold til første afsnit, anser produktet for ikke at være egnet til PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer, advarer PEPP-udbyderen eller -distributøren PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer herom. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Kapitel IV – del III a (nyt) – artikel 26 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Afdeling IIIa

 

PEPP-aftale

 

Artikel 26a

 

Oplysninger, der skal indgå i kontrakten

 

PEPP-aftalen består af dokumentet med central PEPP-investorinformation og følgende oplysninger:

 

a)  PEPP-produktets art

 

b)  PEPP-sparerens personoplysninger, navn og adresse

 

c)  oplysninger om performance for den valgte investeringsmulighed: For så vidt angår standardmuligheden udbetales pensionen i form af livrente fra pensionens begyndelsesdato. På forfaldsdagen for den første udbetaling kan også vælges en udbetaling på 30 % af kapitalen. Hvis en sådan udbetales, beregnes en ratepension på grundlag af den resterende kapital

 

d)  ydelse i tilfælde af dødsfald før pensionen under standardmuligheden: Hvis PEPP-spareren dør inden den aftalte dato for pensioneringen, returneres alle pensionsbidragene omkostningsfrit til arvingerne. PEPP-spareren kan i sin levetid indgå en aftale til fordel for tredjemand

 

e)  størrelsen af og forfaldsdagen for bidrag og oplysninger om, hvorvidt og hvordan man kan udsætte betalingen af bidrag, og om muligheden for at foretage supplerende indbetalinger

 

f)  proceduren for udøvelse af retten til at bringe aftalen til ophør

 

g)  hvorvidt retten til at bringe aftalen til ophør eksisterer eller ej

 

h)  oplysninger om ændring af investeringsmuligheden

 

i)  angivelse af, på hvilket sprog PEPP-udbyderen skal levere PEPP-oversigten

 

j)  oplysning om alternative tvistbilæggelsesprocedurer

 

k)  de særlige oplysninger, der er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, som f.eks. oplysninger om pensionsalderen og skattemæssige incitamenter og fordele.

 

l)  detaljerede oplysninger om alle de omkostninger, der er forbundet med PEPP-produktet

 

m)  information om og procedure for åbning af en ny national afdeling

 

n)  betingelser for supplerende bestemmelser såsom biometriske risici

 

o)  betingelser for skift af udbyder

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør de obligatoriske oplysninger, der skal medtages i en PEPP-aftale, fastsættes i forordningen.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  PEPP-oversigten skal forelægges vederlagsfrit for PEPP-opspareren mindst en gang om året.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om, hvordan investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

d)  oplysninger om PEPP-udbyderens principper for investeringspolitik og navnlig om, hvordan investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, herunder den rolle disse spiller i investeringsprocessen samt de langsigtede virkninger og de eksterne konsekvenser af investeringsbeslutningerne.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  personlige oplysninger om PEPP-opspareren og PEPP-udbyderens navn, oplysninger om pensionsprognoser, optjente rettigheder eller opsparet kapital, de bidrag, som PEPP-opspareren eller tredjepart har indbetalt, samt om kapitaldækningsniveauet for PEPP-ordningen, i hvilken forbindelse artikel 39, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), i direktiv 2016/2341/EU finder anvendelse, idet "medlem" erstattes af PEPP-opsparer, "IORP" erstattes af PEPP-udbyder, "pensionsordning" erstattes af PEPP-ordning og "det pensionstegnende firma" erstattes af tredjepart med henblik på denne forordning

a)  personlige oplysninger om PEPP-opspareren og PEPP-udbyderens og PEPP-distributørernes navn, adresse og kontaktoplysninger, oplysninger om pensionsprognoser, optjente rettigheder eller opsparet kapital pr. afdeling, de bidrag, som PEPP-opspareren eller tredjepart har indbetalt, samt om kapitaldækningsniveauet for PEPP-ordningen, i hvilken forbindelse artikel 39, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), i direktiv 2016/2341/EU finder anvendelse, idet "medlem" erstattes af PEPP-opsparer, "IORP" erstattes af PEPP-udbyder, "pensionsordning" erstattes af PEPP-ordning og "det pensionstegnende firma" erstattes af tredjepart med henblik på denne forordning oplysninger om den opsparede kapital eller de indbetalte bidrag opdeles efter afdeling.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  En tydelig angivelse af PEPP-opsparerens lovbestemte pensionsalder, den pensionsalder, der er fastlagt i pensionsordningen eller forventet af PEPP-udbyderen, eller den pensionsalder, PEPP-opspareren har bestemt, efter hvad der er relevant;

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  detaljerede oplysninger om pensionsporteføljen, herunder aktivernes sammensætning og vægt.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  en erklæring om, at disse prognoser kan afvige fra den endelige værdi af de modtagne ydelser

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en oversigt over de omkostninger, som PEPP-udbyderen har fratrukket i form af omkostninger til administration og opbevaring af aktiver samt omkostninger vedrørende porteføljetransaktioner og andre omkostninger, som minimum over de seneste 12 måneder, foruden et skøn over virkningen af disse omkostninger for de endelige ydelser.

e)  de samlede omkostninger, detailinvestoren er blevet opkrævet over de seneste 12 måneder, i form af det samlede nøgletal for udgifterne, en oversigt over de omkostninger, som PEPP-udbyderen har fratrukket i form af omkostninger til administration og opbevaring af aktiver samt omkostninger vedrørende porteføljetransaktioner og andre omkostninger, mindst over de seneste 12 måneder, foruden et skøn over virkningen af disse omkostninger for de endelige ydelser.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  investeringer i aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret finansielt marked

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-oversigten skal angive, hvor og hvordan der kan indhentes supplerende oplysninger, herunder:

1.  PEPP-oversigten skal angive, hvor og hvordan der kan indhentes supplerende oplysninger. Disse oplysninger skal vederlagsfrit gøres let tilgængelige i elektronisk form, herunder:

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en skriftlig redegørelse for principperne bag PEPP-udbyderens investeringspolitik, som mindst skal omfatte emner såsom metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder samt den strategiske aktivallokering under hensyn til PEPP-forpligtelsernes art og varighed, samt hvordan der i investeringspolitikken tages hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

c)  en skriftlig redegørelse for principperne bag PEPP-udbyderens investeringspolitik som fastsat i artikel 30 i direktiv 2016/2341/EU, som mindst skal omfatte emner såsom metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder samt den strategiske aktivallokering under hensyn til PEPP-forpligtelsernes art og varighed, samt hvordan der i investeringspolitikken tages hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIOPA udarbejder efter høring af de nationale myndigheder og forbrugertest udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 28 samt i denne artikel.

EIOPA udarbejder efter høring af de nationale myndigheder og forbrugerorganisationer og på grundlag af forbrugertest udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 28 samt i denne artikel.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [within 9 months after the entry into force of the Regulation].

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [within 6 months after the entry into force of the Regulation].

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forud for pensioneringen modtager PEPP-opsparere oplysninger som fastsat i artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU.

1.  Forud for pensioneringen modtager PEPP-opsparere oplysninger som fastsat i artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. Rådgivning et år før pensioneringsfasen skal være obligatorisk.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Et år før pensioneringen skal PEPP-opspareren underrettes om, at udbetalingsfasens start nærmer sig, og om de mulige udbetalingsformer.

Begrundelse

PEPP-opspareren bør et år før pensioneringen underrettes om udbetalingsmulighederne og bør have mulighed for at bekræfte den eller de ønskede udbetalingsmulighed(er).

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 62 for at præcisere de oplysninger, der er omhandler i stk. 1-4, med henblik på at sikre en passende grad af konvergens af tilsynsmæssig indberetning.

udgår

EIOPA udarbejder efter høring af de nationale myndigheder og forbrugertest udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet af tilsynsmæssig indberetning.

 

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [within 9 months after the entry into force of the Regulation].

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

 

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  aktiverne investeres overvejende på regulerede markeder. Investeringer i aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret finansielt marked, holdes under alle omstændigheder på et forsigtigt niveau

c)  aktiverne investeres overvejende på regulerede markeder. Investeringer i aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret finansielt marked, må ikke overstige 20 %.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-udbydere skal tilbyde PEPP-opsparere op til fem investeringsmuligheder.

1.  PEPP-udbydere skal tilbyde mindst én standardmulighed. Derudover kan de tilbyde yderligere investeringsmuligheder.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Investeringsmulighederne skal omfatte en standardinvesteringsmulighed og kan omfatte alternative investeringsmuligheder.

udgår

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  PEPP-produktet skal være omkostningseffektivt uanset investeringsmuligheden.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter indgåelsen af PEPP-aftalen vælger PEPP-opspareren en investeringsmulighed.

Efter indgåelsen af PEPP-aftalen og efter at have modtaget den relevante information og rådgivning og det relevante beslutningsstøtteværktøj vælger PEPP-opspareren en investeringsmulighed.

Begrundelse

PEPP-opspareren skal kunne træffe en informeret beslutning.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  PEPP-opspareren kan én gang hvert femte år i opsparingsfasen vælge en anden investeringsmulighed.

1.  I opsparingsfasen kan PEPP-opspareren én gang hvert femte år efter indgåelsen af en PEPP-aftale vælge en anden investeringsmulighed. Yderligere skift er først tilladt fem år efter det sidste skift. PEPP-udbyderen kan kontraktmæssigt tillade hyppigere skift.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Efter anmodning fra PEPP-spareren forbereder PEPP-udbyderen skiftet og informerer PEPP-spareren om mulige konsekvenser af skiftet, f.eks. om tab af kapitalgarantien og de biometriske risici.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 37 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Standardinvesteringsmuligheden

Standardmulighed

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Standardinvesteringsmuligheden sikrer kapitalen for PEPP-opspareren på grundlag af en risikoreduktionsteknik, som indebærer en sikker investeringsstrategi.

1.  I forbindelse med standardmuligheden garanterer PEPP-udbyderen på grundlag af en risikoreduktionsteknik PEPP-opspareren, at den kapital, der er akkumuleret ved starten af udbetalingsfasen, mindst vil svare til de betalte bidrag, herunder alle omkostninger og pålagte udgifter, og efter at der er taget højde for inflationen, uanset den investeringsstrategi, som PEPP-udbyderen tilbyder i forbindelse med sin standardmulighed. Risikoreduktionsteknikkerne skal munde ud i en sikker investeringsstrategi , som er i overensstemmelse med de reguleringsmæssige tekniske standarder, som er fastlagt af EIOPA .

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kapitalsikringen skal gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital.

udgår

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Med henblik på at opfylde de betingelser, der er fastsat i stk. 1, kan PEPP-udbyderen indgå et PEPP-produktpartnerskab.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Samtlige omkostninger og gebyrer må ikke overstige 0,75 % af den opsparede kapital.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis PEPP-udbydere tilbyder alternative investeringsmuligheder, skal mindst én af dem repræsentere en omkostningseffektiv investeringsmulighed for PEPP-opsparerne.

1.  Hvis PEPP-udbydere tilbyder alternative investeringsmuligheder, skal hver af dem repræsentere en omkostningseffektiv investeringsmulighed for PEPP-opsparerne.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De alternative investeringsmuligheder skal omfatte risikoreduktionsteknikker, som fastlægges af PEPP-udbyderen.

2.  De alternative investeringsmuligheder skal omfatte risikoreduktionsteknikker, som fastlægges af PEPP-udbyderen i overensstemmelse med EIOPA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  risikoreduktionsteknikken med henblik på kapitalsikringen under standardinvesteringsmuligheden

a)  risikoreduktionsteknikken med henblik på sikringen af kapitalen under standardinvesteringsmuligheden

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EIOPA bistår i samarbejde med de andre europæiske tilsynsmyndigheder Kommissionen teknisk med at udføre opgaverne i denne artikel.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på at fastlægge kriterier for effektive risikoreduktionsteknikker, som kan anvendes konsekvent, udarbejder EIOPA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere bestemmelserne om risikoreduktionsteknikker. EIOPA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [xxx fra datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 3, litra b), fastsættes de betingelser vedrørende PEPP-produkter, som er knyttet til opsparingsfasen, af medlemsstaterne, medmindre de præciseres i denne forordning.

1.  medmindre andet er fastsat i denne forordning, fastsættes betingelserne i forbindelse med PEPP'ets optjeningsperiode af medlemsstaterne og må ikke være mindre gunstige end de gældende nationale regler.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Sådanne betingelser kan navnlig omfatte aldersgrænser for start af opsparingsfase, minimumsvarighed af opsparingsfasen, maksimums- og minimumsbidrag samt disses kontinuitet foruden betingelser for tilbagekøb før pensionsalderen i tilfælde af alvorlige problemer.

2.  Sådanne betingelser kan navnlig omfatte aldersgrænser for start af opsparingsfase, minimumsvarighed af opsparingsfasen, maksimums- og minimumsbidrag, disses kontinuitet samt minimumspensionsalderen foruden betingelser for tilbagekøb før pensionsalderen i tilfælde af alvorlige problemer.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaternes anvender samme betingelser for opsparingsfasen på et PEPP-produkt som på et lignende nationalt produkt.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-produkter med en mulighed, som sikrer dækning af biometriske risici. Med henblik på denne forordning forstås ved "biometriske risici" risici knyttet til levetid, invaliditet og død.

PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-produkter med en mulighed, som sikrer dækning af biometriske risici. Med henblik herpå kan PEPP-udbydere indgå PEPP-produktpartnerskaber.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  PEPP-udbydere og -distributører gør alt, hvad de kan, for at svare på PEPP-kunders klager på papir eller, hvis det er aftalt mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden, på et andet varigt medium. Svaret skal omfatte alle spørgsmål og afgives inden for en passende frist og senest 15 arbejdsdage efter klagens modtagelse. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, hvor svaret ikke kan afgives inden for 15 arbejdsdage på grund af omstændigheder, som PEPP-udbyderen eller -distributøren ikke har nogen indflydelse på, sender denne et foreløbigt svar, der tydeligt angiver årsagerne til den forsinkede besvarelse af klagen og angiver en frist for, hvornår PEPP-kunden modtager det endelige svar. Fristen for at modtage det endelige svar må under ingen omstændigheder overstige 35 arbejdsdage.

3.  PEPP-udbydere og -distributører gør alt, hvad de kan, for at svare på PEPP-kunders klager på papir eller ved email, hvis det er aftalt mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden, på et andet varigt medium. Svaret skal omfatte alle spørgsmål og afgives inden for en passende frist og senest 15 arbejdsdage efter klagens modtagelse. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, hvor svaret ikke kan afgives inden for 15 arbejdsdage på grund af omstændigheder, som PEPP-udbyderen eller -distributøren ikke har nogen indflydelse på, sender denne et foreløbigt svar, der tydeligt angiver årsagerne til den forsinkede besvarelse af klagen og angiver en frist for, hvornår PEPP-kunden modtager det endelige svar. Fristen for at modtage det endelige svar må under ingen omstændigheder overstige 35 arbejdsdage.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  PEPP-udbydere og -distributører oplyser PEPP-kunden om mindst én instans for alternativ tvistbilæggelse, som har kompetence til at behandle tvister vedrørende PEPP-kunders rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

udgår

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Oplysningerne i stk. 3 gives på en klar, forståelig og let tilgængelig måde på PEPP-udbyderens eller -distributørens websted, i filialen og i de almindelige betingelser for aftalen mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden. Det angives, hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger om den pågældende instans for alternativ tvistbilæggelse og om betingelserne for brugen heraf.

udgår

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der indføres hensigtsmæssige, uafhængige, upartiske, gennemsigtige og effektive procedurer for alternativ bilæggelse af tvister mellem PEPP-kunder og PEPP-udbydere eller -distributører i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU49, idet der anvendes eksisterende kompetente instanser, hvis det er hensigtsmæssigt. Sådanne procedurer for alternativ tvistbilæggelse finder anvendelse på PEPP-udbydere eller -distributører, mod hvem procedurerne igangsættes, og den relevante instans for alternativ tvistbilæggelse skal have en kompetence, der rent faktisk omfatter disse PEPP-udbydere eller -distributører.

1.  Der indføres hensigtsmæssige, uafhængige, upartiske, gennemsigtige og effektive procedurer for alternativ bilæggelse af tvister mellem PEPP-kunder og PEPP-udbydere eller -distributører i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU, idet der anvendes eksisterende kompetente instanser, hvis det er hensigtsmæssigt. Sådanne procedurer for alternativ tvistbilæggelse finder anvendelse på PEPP-udbydere eller -distributører, mod hvem procedurerne igangsættes, og den relevante instans for alternativ tvistbilæggelse skal have en kompetence, der rent faktisk omfatter disse PEPP-udbydere eller -distributører. PEPP-udbydere eller -distributører skal deltage i ordninger for alternativ tvistbilæggelse.

__________________

__________________

49Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  PEPP-udbydere og -distributører oplyser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/11/EU PEPP-kunden om mindst én instans for alternativ tvistbilæggelse, som har kompetence til at behandle tvister vedrørende PEPP-kunders rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  De i forrige stykke omhandlede procedurer skal angives på en klar, forståelig og let tilgængelig måde på PEPP-udbyderens eller -distributørens websted, i filialen og i de almindelige betingelser for aftalen mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden. Det angives, hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger om den pågældende instans for alternativ tvistbilæggelse og om betingelserne for brugen heraf.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  PEPP-udbydere og -distributører fastlægger udenretlige tvistbilæggelsesprocedurer.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  Medlemsstaterne sikrer, at der indføres klage- og prøvelsesmekanismer, som giver mulighed for såvel individuel som kollektiv erstatning på tværs af grænserne i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår standardmuligheden må skift af udbyderen kun benyttes i opsparingsfasen.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  PEPP-opspareren kan højst skifte PEPP-udbyder én gang hvert femte år efter indgåelse af PEPP-aftalen.

2.  PEPP-opspareren kan højst skifte PEPP-udbyder gratis én gang hvert femte år efter indgåelse af PEPP-aftalen. PEPP-udbydere og PEPP-opsparere kan indgå aftale om hyppigere skift. Betingelserne for skift skal fremgå af PEPP-aftalen.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  En flytning er til enhver tid tilladt og gratis, hvis PEPP-udbyderen eller -distributøren misligholder det almindelige princip i overensstemmelse med artikel 18.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Skiftet igangsættes af den modtagende PEPP-udbyder på anmodning af PEPP-opspareren. Skiftet skal som minimum overholde stk. 2-5.

1.  Skiftet forberedes af den modtagende PEPP-udbyder på anmodning af PEPP-opspareren.

 

Anmodningen fra PEPP-opspareren skal være udarbejdet på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvori skiftet igangsættes, eller på ethvert andet sprog, som er aftalt mellem parterne.

 

Såfremt opspareren har flere afdelinger, skal det i anmodningen angives, for h