Διαδικασία : 2017/0143(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0278/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0278/2018

Συζήτηση :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0347

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 2029kWORD 348k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0343),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0219/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0278/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Τα νοικοκυριά της ΕΕ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αποταμιευτές παγκοσμίως, αλλά ο μεγάλος όγκος αυτών των αποταμιεύσεων βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς με βραχυπρόθεσμη λήξη. Η αύξηση των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού και τα χαμηλά επιτόκια.

(1α)  Οι συντάξεις γήρατος συνιστούν ουσιώδες μέρος του εισοδήματος του συνταξιούχου, και για πολλούς ανθρώπους η παροχή κατάλληλης σύνταξης αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε μια άνετη περίοδο γήρατος και τη φτώχεια· τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 25 σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, το οποίο ορίζει τα εξής: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο».

(1β)  Η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, μεταξύ άλλων δημογραφικές, λόγω του γεγονότος ότι η Ευρώπη είναι μια γηράσκουσα ήπειρος. Επιπλέον, τα μοτίβα σταδιοδρομίας, η αγορά εργασίας και η κατανομή του πλούτου υφίστανται ριζικές αλλαγές, κυρίως λόγω της ψηφιακής επανάστασης. Ταυτόχρονα, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι τα εθνικά συστήματα ασφάλειας δεν είναι προσαρμοσμένα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία της γνώσης με ανοικτά σύνορα, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και μετανάστευση. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καλύπτονται, ή καλύπτονται ανεπαρκώς, από τα παραδοσιακά εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των γυναικών, των νέων, των μεταναστών, των ανειδίκευτων εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και των εργαζομένων με άτυπες συμβάσεις.

(1γ)  Ένα σημαντικό τμήμα των συντάξεων γήρατος παρέχεται στο πλαίσιο δημόσιων συστημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Παρά την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, η επάρκεια του εισοδήματος και η οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της Ένωσης συνολικά. H διοχέτευση μεγαλύτερου μέρους των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων από μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα, όπως τα εθελοντικά συνταξιοδοτικά συστήματα, θα είχε επομένως ευεργετικό αντίκτυπο τόσο για τους ιδιώτες (οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις υψηλότερες αποδόσεις και τη βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων) όσο και για την οικονομία συνολικά.

(1δ)  Το 2015, 11,3 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ των 28 σε ενεργό ηλικία (20-64 ετών) διέμεναν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος της υπηκοότητάς τους και 1,3 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ 28 εργάζονταν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους.

(1ε)  Ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) που θα ακολουθεί τον συνταξιούχο, θα αυξήσει την ελκυστικότητά του ιδίως για τους νέους και θα συμβάλει στην περαιτέρω διευκόλυνση του δικαιώματος των πολιτών να ζουν και να εργάζονται σε όλη την Ένωση.

(2)  Οι ατομικές συντάξεις είναι σημαντικές για τη σύνδεση των μακροπρόθεσμων αποταμιευτών με μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες. Μια μεγαλύτερη, ευρωπαϊκή αγορά για τις ατομικές συντάξεις θα αυξήσει επίσης την εισροή κεφαλαίων για τους θεσμικούς επενδυτές και για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

(2β)  Ο παρών κανονισμός καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού προϊόντος το οποίο, στο μέτρο του δυνατού, θα είναι απλό, ασφαλές, διαφανές και φιλικό προς τον καταναλωτή, θα διατίθεται σε λογική τιμή και θα μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την Ένωση, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα συστήματα στα κράτη μέλη.

(3)  Σήμερα, η εσωτερική αγορά για τις ατομικές συντάξεις δεν λειτουργεί ομαλά. Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχει ακόμη αγορά για συνταξιοδοτικά προϊόντα. Σε άλλα, διατίθενται ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, αλλά υπάρχει υψηλός βαθμός κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών αγορών. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων είναι περιορισμένη. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των βασικών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

(3α)  Η ευρωπαϊκή αγορά συντάξεων είναι έντονα κατακερματισμένη και διαφοροποιημένη και, συνεπώς, οι επιπτώσεις των PEPP θα είναι πολύ διαφορετικές στα κράτη μέλη, και το κοινό-στόχος ποικίλλει εξίσου. Στα κράτη μέλη όπου ο πρώτος και δεύτερος πυλώνας δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, το PEPP μπορεί να προσφέρει λύσεις για άτομα που επί του παρόντος δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς παροχές. Στα κράτη μέλη με πολύ αναπτυγμένες αγορές συντάξεων, το PEPP θα μπορούσε να διευρύνει την επιλογή των καταναλωτών, ή να προσφέρει λύσεις σε μετακινούμενους πολίτες. Ωστόσο, το PEPP δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντικατάσταση των υφιστάμενων εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, δεδομένου ότι αποτελεί συμπληρωματικό και επιπρόσθετο προϊόν και θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση και μεταρρύθμιση του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα.

(4)  Η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) θα συμβάλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη και στη διοχέτευσή τους σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων εταιρειών, σε έργα υποδομής και σε μακροπρόθεσμα βιώσιμα έργα που χρειάζονται κεφάλαια για να επεκταθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι η αύξηση των επενδύσεων και των επιλογών για τους ιδιώτες επενδυτές μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, το PEPP θα αποτελέσει ένα βήμα προόδου προς την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών, χάρη στη στήριξη που θα παράσχει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

(5)  Όπως προανήγγειλε στο σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών(4) τον Σεπτέμβριο 2015, «η Επιτροπή θα εκτιμήσει τη σκοπιμότητα ενός πλαισίου πολιτικής για την καθιέρωση μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής αγοράς για απλές, αποδοτικές και ανταγωνιστικές ατομικές συντάξεις, και θα προσδιορίσει εάν είναι απαραίτητη νομοθεσία της ΕΕ για την στήριξη της αγοράς αυτής.»

(6)  Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016(5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι «πρέπει να ενθαρρυνθεί ένα περιβάλλον που θα προωθεί τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δημιουργώντας περισσότερη ποικιλομορφία και οφέλη για την πραγματική οικονομία και παρέχοντας ενισχυμένα κίνητρα για επενδύσεις, και το οποίο θα μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και βιώσιμων συντάξεων, όπως, παραδείγματος χάριν, ένα πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), με απλή και διαφανή σχεδίαση».

(7)  Στα συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 2016(6), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε «ταχεία και αποφασιστική πρόοδο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, προωθώντας το θεματολόγιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών».

(8)  Στην ανακοίνωση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών - Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων»(7), η Επιτροπή προανήγγειλε ότι «θα εξετάσει προτάσεις για ένα απλό, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό ενωσιακό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν [..] Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν πιθανή νομοθετική πρόταση που θα μπορούσε να υποβληθεί το 2017.»

(9)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών»(8), η Επιτροπή προανήγγειλε «νομοθετική πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), έως το τέλος Ιουνίου του 2017. Αυτή η πρόταση θα θέσει τα θεμέλια για μια ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική ως προς το κόστος και διαφανή αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών ατομικών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, στη συμπλήρωση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών προϊόντων και συστημάτων, και στην υποστήριξη της αποδοτικότητας των ατομικών συντάξεων, προσφέροντας ικανοποιητικές ευκαιρίες για τη μακροπρόθεσμη επένδυση των ατομικών συντάξεων».

(10)  Στο πλαίσιο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση, ιδίως για τους μετακινούμενους εργαζομένους, και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θέσει υπό αμφισβήτηση τη θεμελιώδη ευθύνη των κρατών μελών να εγγυώνται στους πολίτες τους ένα αξιοπρεπές ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης κατά την τρίτη ηλικία και την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα των δημοσίων συνταξιοδοτικών συστημάτων να παρέχουν ασφαλή, ουσιαστική και αποτελεσματική κοινωνική προστασία για όλους.

(10α)  Η εκπαίδευση σε χρηματοοικονομικά θέματα μπορεί να προωθήσει την κατανόηση και την ενημέρωση των νοικοκυριών γύρω από τις αποταμιευτικές επιλογές στον τομέα των εθελοντικών ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Οι αποταμιευτές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους και τα χαρακτηριστικά ενός πανευρωπαϊκού προϊόντος.

(11)  Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα συνδέονται με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα εκ του νόμου προβλεπόμενα και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και προϊόντα, θα καλυφθούν οι ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τη δημογραφική πρόκληση και παρέχοντας μια νέα και σταθερή πηγή ιδιωτικού κεφαλαίου για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το πλαίσιο αυτό δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ή να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, ούτε να επηρεάσει τα υφιστάμενα εθνικά εκ του νόμου και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και προϊόντα. Το PEPP δεν θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το επάγγελμα ή το καθεστώς απασχόλησης του αποταμιευτή που συμμετέχει σε αυτό.

(11α)  Το νομοθετικό πλαίσιο για το ΡΕΡΡ δεν πρέπει να περιορίζει την ευθύνη των κρατών μελών να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή επαρκούς κρατικής σύνταξης.

(12)  Ο κανονισμός εναρμονίζει μια δέσμη βασικών χαρακτηριστικών για το PEPP, τα οποία άπτονται βασικών πτυχών όπως η διανομή, η σύμβαση, η επενδυτική πολιτική, η αλλαγή παρόχων, η διασυνοριακή παροχή και η δυνατότητα μεταφοράς. Η εναρμόνιση αυτών των βασικών χαρακτηριστικών θα έχει ως αποτέλεσμα πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους ατομικών συντάξεων εν γένει και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις. Θα συμβάλει στη δημιουργία ενός εν πολλοίς τυποποιημένου πανευρωπαϊκού προϊόντος, διαθέσιμου σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως της εσωτερικής αγοράς μεταφέροντας τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στο εξωτερικό και προσφέροντας ευρύτερη επιλογή μεταξύ διαφόρων κατηγοριών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υπηρεσιών. Ως συνέπεια του γεγονότος ότι θα υπάρχουν λιγότερα εμπόδια στην παροχή συνταξιοδοτικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών, ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων σε πανευρωπαϊκή βάση και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας που θα ωφελήσουν τους αποταμιευτές.

(13)  Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ προβλέπει την έκδοση πράξεων τόσο υπό μορφή κανονισμών όσο και οδηγιών. Προτιμήθηκε η έκδοση κανονισμού δεδομένου ότι θα είναι άμεσα εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου ο κανονισμός θα συμβάλει στην ταχύτερη αξιοποίηση του PEPP και θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα η ανάγκη για αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και των συναφών επενδύσεων στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επειδή ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των PEPP, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν απαιτείται να υπόκεινται σε επιμέρους εθνικούς κανόνες και, συνεπώς, ο κανονισμός φαίνεται να ενδείκνυται περισσότερο από την οδηγία στην προκειμένη περίπτωση. Αντιθέτως, τα χαρακτηριστικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (π.χ. οι προϋποθέσεις για τη φάση συσσώρευσης) υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες.

(14)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία δέσμη κανόνων και σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

(16)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της υπηρεσίας και η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής θα πρέπει να συνεργάζονται στενά στην επιβολή των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν οι πάροχοι ή οι διανομείς PEPP ασκούν τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, λόγω των πιο στενών δεσμών της με τον πάροχο PEPP. Με στόχο να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων αρχών από τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του, η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής η οποία θα πρέπει τότε να υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Πέραν αυτού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

(17)  Σε περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος ή μόνιμης παρουσίας σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να κατανέμεται η ευθύνη για την επιβολή των κανόνων μεταξύ κράτους μέλους καταγωγής και κράτους μέλους υποδοχής. Ενώ η ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα στο σύνολό της - όπως οι κανόνες για τις επαγγελματικές απαιτήσεις - θα πρέπει να παραμείνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υπό το ίδιο καθεστώς όπως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη επιβολής των κανόνων για τις απαιτήσεις ενημέρωσης και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της επικράτειάς του. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του σε σχέση με τις οποίες ο παρών κανονισμός δεν αναθέτει την ευθύνη στο κράτος μέλος υποδοχής, η στενή συνεργασία επιτάσσει ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ώστε η τελευταία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τούτο αφορά ιδιαίτερα παραβάσεις των κανόνων για την καλή φήμη, τις επαγγελματικές γνώσεις και τις απαιτήσεις για ικανότητες. Πέραν αυτού, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

(18)  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η ομαλή άσκηση των δραστηριοτήτων των παρόχων και των διανομέων PEPP σε όλη την Ένωση, είτε αυτές ασκούνται σύμφωνα με την ελευθερία εγκατάστασης είτε σύμφωνα με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας, όλες οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να είναι ανάλογες με τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι σύμφυτοι με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου παρόχου ή διανομέα▐.

(19)  Η πανευρωπαϊκή διάσταση του PEPP μπορεί να αναπτυχθεί όχι μόνο στο επίπεδο του παρόχου, μέσω των δυνατοτήτων για διασυνοριακή δραστηριότητά του, αλλά και στο επίπεδο του αποταμιευτή PEPP, μέσω της δυνατότητας μεταφοράς του PEPP, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των ατομικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των προσώπων που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνάμει των άρθρων 21 και 45 ΣΛΕΕ. Η δυνατότητα μεταφοράς συνίσταται στη δυνατότητα ενός αποταμιευτή PEPP να μην αλλάξει πάροχο PEPP σε περίπτωση μετεγκατάστασής του σε άλλο κράτος μέλος, ενώ η αλλαγή παρόχου PEPP δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αλλαγή τόπου διαμονής. Σε κάθε περίπτωση, ο τόπος διαμονής του αποταμιευτή PEPP θα πρέπει να καθορίζει το εφαρμοστέο φορολογικό καθεστώς για τον αποταμιευτή.

(20)  Ένα PEPP θα πρέπει να περιλαμβάνει εθνικά τμήματα, καθένα εκ των οποίων συνδυάζει χαρακτηριστικά των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τα οποία καθιστούν τις εισφορές στο PEPP επιλέξιμες για χορήγηση φορολογικών κινήτρων. Στο επίπεδο του μεμονωμένου αποταμιευτή PEPP, ένα πρώτο τμήμα θα πρέπει να δημιουργείται με το άνοιγμα ενός PEPP.

(21)  ▌ Όταν διαθέτει ένα PEPP στην αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα στη σύμβαση. Εάν ένας πάροχος PEPP δεν μπορεί να προσφέρει εθνικό τμήμα σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, θα πρέπει να παρέχει στον αποταμιευτή PEPP εναλλακτικές δυνατότητες μεταφοράς, όπως τη δυνατότητα να συνεχίσει να αποταμιεύει σε PEPP μέσω ρύθμισης σύμπραξης. Εάν δεν υπάρχει τέτοια σύμπραξη, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάξει πάροχο δωρεάν.

(22)  Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει να παρέχουν σαφείς, εύκολα κατανοητές και κατάλληλες πληροφορίες στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας κατά τις διάφορες φάσεις ενός καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τους περιβαλλοντικούς, τους κοινωνικούς και τους σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες, καθώς και τα έξοδα. Όταν τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης δυσμενές σενάριο που θα πρέπει να είναι ακραίο αλλά αληθοφανές.

(23)  Προτού ενταχθούν σε ένα καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή, μέσω της παροχής συμβουλών αξιολόγησης των αποταμιευτικών τους απαιτήσεων και αναγκών.

(24)  Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια του προϊόντος, και πριν μπορέσουν να διανέμουν τα προϊόντα στους αποταμιευτές PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να συντάσσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP. Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP. ▌

(25)  Προκειμένου να διασφαλιστούν η ευρεία διάδοση και η διαθεσιμότητα των εγγράφων βασικών πληροφοριών PEPP, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δημοσίευση, εκ μέρους του παρόχου PEPP, των εγγράφων βασικών πληροφοριών PEPP στον δικτυακό τόπο του.

(26)  Ήδη αναπτύσσονται εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού συνταξιοδοτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, για να είναι τα εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα για τους καταναλωτές, θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος και τις αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι πάροχοι PEPP, καθώς και οποιεσδήποτε περαιτέρω δαπάνες ή αμοιβές χρεώνονται από διαμεσολαβητές ή άλλους κρίκους της επενδυτικής αλυσίδας που δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί από τους παρόχους PEPP.

(26α)  Θα πρέπει, παράλληλα με την ανάπτυξη προϊόντων όπως PEPP, να αναπτυχθεί επειγόντως ένα ενωσιακό εργαλείο παρακολούθησης των συντάξεων, που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υπολογίζουν το ύψος του συσσωρευμένου συνταξιοδοτικού τους κεφαλαίου και των σωρευμένων συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα.

(28)  Το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτό και ξεχωριστό από κάθε διαφημιστική ανακοίνωση.

(29)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών απευθυνόμενη στους αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίζουν τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και να περιέχει σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ καθεστώτων, και να εξυπηρετείται η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα παρέχεται ετησίως στον αποταμιευτή PEPP.

(30)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενημερώνουν τους αποταμιευτές PEPP εγκαίρως πριν από τη συνταξιοδότησή τους σχετικά με τις επιλογές πληρωμής, και τουλάχιστον ένα έτος πριν την έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης. Εάν η συνταξιοδοτική παροχή δεν καταβάλλεται, σύμφωνα με τις επιλογές του βασικού ΡΕΡΡ ή ενός εναλλακτικού ΡΕΡΡ ως ισόβια ετήσια πρόσοδος, τα μέλη που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής των παροχών, ώστε να διευκολύνεται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της συνταξιοδότησης.

(31)  Κατά τη φάση καταβολής των συνταξιοδοτικών παροχών, οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει να συνεχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές πληρωμής που διαθέτουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι δικαιούχοι PEPP επωμίζονται σημαντικό μέρος του επενδυτικού κινδύνου κατά τη φάση πληρωμής. Οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για οποιαδήποτε μείωση του ύψους των οφειλόμενων παροχών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης, αφού έχει ληφθεί η απόφαση που θα προκαλέσει τη μείωση. ▌Συνιστάται στους παρόχους PEPP να συμβουλεύονται τους δικαιούχους PEPP πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτού του είδους.

(32)  Για να προστατευθούν επαρκώς τα δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μακροπρόθεσμης προοπτικής. Κατά συνέπεια, απαιτείται αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που να προσφέρει στους παρόχους PEPP επαρκές περιθώριο ελιγμών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να κινούνται με σύνεση και σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται στην πελατειακή διάρθρωση του εκάστοτε παρόχου PEPP.

(33)  Με τη θέσπιση του κανόνα «της συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP της δυνατότητας διασυνοριακής δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης προς τον τομέα των ατομικών συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική και κοινωνική πρόοδος. Ο κανόνας «της συνετής διαχείρισης» θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί, οι κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες στην επενδυτική διαδικασία.

(34)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει στους παρόχους PEPP το κατάλληλο επίπεδο επενδυτικής ελευθερίας. Ως εξαιρετικά μακροπρόθεσμοι επενδυτές με χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας, οι πάροχοι PEPP είναι σε θέση να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών επενδύοντας σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, όπως οι μετοχές, και σε άλλα μέσα με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), εντός συνετών ορίων. Μπορούν, επίσης, να επωφελούνται των δυνατοτήτων διαφοροποίησης σε διεθνές επίπεδο. Οι επενδύσεις σε μετοχές, σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά των στοιχείων του παθητικού τους και σε άλλα μέσα με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, δεν θα πρέπει συνεπώς να περιορίζονται, σύμφωνα με τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης», προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εποπτείας.

(35)  Στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ο ορισμός των μέσων με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά είναι ευρύς. Τα μέσα αυτά αποτελούν τίτλους που δεν είναι δεκτικοί διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και, επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις ορισμένου χρόνου που περιορίζουν την εμπορευσιμότητά τους και που θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν συμμετοχή και χρεωστικούς τίτλους μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και δάνεια που παρέχονται σε αυτές. Στις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις συγκαταλέγονται έργα υποδομών, μη εισηγμένες εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν ανάπτυξη, ακίνητα ή άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για σκοπούς μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Τα έργα υποδομών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τα ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή έργα υποδομών είναι συχνά μη εισηγμένα στο χρηματιστήριο στοιχεία ενεργητικού, που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη φύση των υποχρεώσεών τους, οι πάροχοι PEPP ενθαρρύνονται να κατανέμουν επαρκές τμήμα του χαρτοφυλακίου τους σε βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία με μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, ιδίως σε έργα υποδομών και επιχειρήσεις.

(36)  Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, όπως αναφέρονται στις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι σημαντικά για την επενδυτική πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των παρόχων PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει▐ να συνεκτιμούν αυτούς τους παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις και να λαμβάνουν υπόψη με ποιον τρόπο αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Οι πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στην ΕΑΑΕΣ, στις αρμόδιες αρχές και στον αποταμιευτή ΡΕΡΡ.

(36α)  Ένας από τους στόχους της ρύθμισης των PEPP είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, οικονομικά προσιτού μακροπρόθεσμου συνταξιοδοτικού αποταμιευτικού προϊόντος. Επειδή οι επενδύσεις που αφορούν τα συνταξιοδοτικά προϊόντα είναι μακροπρόθεσμες, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της κατανομής των στοιχείων του ενεργητικού. Ειδικότερα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες και οι παράγοντες διακυβέρνησης. Οι αποταμιεύσεις PEPP θα πρέπει να επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και τη βιωσιμότητα όπως ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ακολουθούν πολιτική αποκλεισμού των επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αποταμιεύσεις δεν επενδύονται στα πλέον αμφιλεγόμενα και επιβλαβή προϊόντα ή βάσει τακτικής φοροαποφυγής.

(37)  Με στόχο να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση να αναπτύξουν μια επενδυτική πολιτική που συνάδει με τον κανόνα της συνετής διαχείρισης, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους PEPP να επενδύουν σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, ούτε σε χώρα που περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κοινό κατάλογο μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών, ή σε χώρα που περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ελλείψεις στο οικείο καθεστώς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(38)  Εν όψει του μακροπρόθεσμου συνταξιοδοτικού στόχου του PEPP, οι επενδυτικές επιλογές που παρέχονται στους αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να παρουσιάζονται στο κατάλληλο πλαίσιο, καλύπτοντας τα στοιχεία που παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να λάβουν μια επενδυτική απόφαση▐.

(39)  Το βασικό PEPP θα πρέπει να είναι ένα απλό και ασφαλές προϊόν που μπορεί να αποκτηθεί εύκολα σε κάθε κράτος μέλος και θα πρέπει να αποτελεί την βασική εξ ορισμού επιλογή. Θα πρέπει να επιδιώκει την προστασία του κεφαλαίου του αποταμιευτή PEPP, είτε με την εφαρμογή τεχνικών μετριασμού του κινδύνου του κύκλου ανάπτυξης, είτε με την παροχή εγγύησης κεφαλαίου. Στον αποταμιευτή PEPP θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές τόσο για τους κινδύνους όσο και για τα οφέλη των διαφόρων τεχνικών.

(39α)  Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, π.χ. όταν υφίσταται αποδεδειγμένη αμέλεια, παράβαση του νόμου ή φοροαποφυγή, ή σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ενός PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους οποιαδήποτε στιγμή και δωρεάν, χωρίς να υφίστανται χρεώσεις και χωρίς να περιορίζονται από τη σύμβαση.

(40)  Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ασκεί τις εξουσίες της έχοντας ως πρωταρχικούς στόχους την προστασία των δικαιωμάτων των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP και τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των παρόχων PEPP.

(41)  Στις περιπτώσεις που ο πάροχος PEPP είναι ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ή επιχείρηση επενδύσεων, θα πρέπει να ορίζει θεματοφύλακα σε σχέση με τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού του. Αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών, καθώς η τομεακή νομοθεσία για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και τις επιχειρήσεις επενδύσεων δεν προβλέπει ορισμό θεματοφύλακα.

(42)  Η διαφάνεια και ο δίκαιος χαρακτήρας των δαπανών και των προμηθειών είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών PEPP και να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να απαγορεύεται η χρήση μεθόδων κοστολόγησης που δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

(43)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για την άσκηση εξουσιών παρέμβασης της ΕΑΑΕΣ και των αρμόδιων αρχών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά την προετοιμασία και σύνταξη κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(44)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καταρτίζουν οι ΕΕΑ, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, όσον αφορά την παρουσίαση και το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών που δεν καλύπτονται από τον [PRIIPs KID RTS] σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώνει το τεχνικό έργο των ΕΕΑ με τη διεξαγωγή ελέγχων ικανοποίησης καταναλωτών όσον αφορά την παρουσίαση του εγγράφου βασικών πληροφοριών όπως προτείνεται από τις ΕΕΑ.

(45)  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των πελατών των PEPP να προσφεύγουν σε ένδικα μέσα, θα πρέπει να καθιερωθούν εύκολα προσβάσιμες, επαρκείς, ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μεταξύ των παρόχων ή διανομέων PEPP και των πελατών PEPP για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

(46)  Με στόχο την καθιέρωση μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, οι πάροχοι και διανομείς PEPP θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματική διαδικασία υποβολής καταγγελιών την οποία θα μπορούν να ακολουθούν οι πελάτες τους πριν από την παραπομπή της διαφοράς σε διαδικασία ΕΕΔ ή την προσφυγή σε ένδικα μέσα. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες εντός των οποίων ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP θα πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να συνεργάζονται με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο σε διασυνοριακό επίπεδο σε σχέση με διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

(47)  Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας χαμηλού κόστους.

(48)  Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά την δημιουργία της υπηρεσίας αλλαγής. Λαμβανομένης υπόψη της πανευρωπαϊκής φύσης του προϊόντος, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγής όταν κανένα τμήμα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος στο οποίο μεταβαίνει ο αποταμιευτής PEPP.

(49)  Προτού δώσει τη συγκατάθεσή του, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα στάδια της διαδικασίας και τα έξοδα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αλλαγής, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε τεκμηριωμένη απόφαση όσον αφορά την αλλαγή.

(50)  Η συνεργασία του μεταφέροντος παρόχου PEPP είναι αναγκαία για την επιτυχία της αλλαγής. Έτσι, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να παραλαμβάνει από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποκατάσταση των πληρωμών στον άλλο λογαριασμό PEPP. Τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν, ωστόσο, τα απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της αλλαγής.

(51)  Με στόχο τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αλλαγής λογαριασμού, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον νέο πάροχο PEPP να διαβιβάσει στον αποταμιευτή PEPP αναλυτικές πληροφορίες για τον νέο λογαριασμό PEPP, κατά προτίμηση στο πλαίσιο μίας συνάντησης με τον νέο πάροχο PEPP.

(52)  Οι αποταμιευτές PEPP δεν θα πρέπει να υφίστανται οικονομικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων και των τόκων, οι οποίες οφείλονται σε σφάλμα οποιουδήποτε από τους παρόχους PEPP οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού. Ειδικότερα, οι αποταμιευτές PEPP δεν θα πρέπει να υφίστανται καμία οικονομική ζημία λόγω καταβολής πρόσθετων προμηθειών, τόκων ή άλλων χρεώσεων, καθώς και προστίμων, κυρώσεων ή άλλης οικονομικής επιβάρυνσης που οφείλεται σε καθυστερημένη εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού.

(53)  Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν με την εγγραφή τους σε ένα PEPP τη μορφή πληρωμής που επιθυμούν (ετήσια πρόσοδος, εφάπαξ ποσό ή άλλο) κατά τη φάση της αποσυσσώρευσης, διαθέτοντας, ωστόσο, δυνατότητα επανεξέτασης της επιλογής τους ανά τριετία, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα την επιλεγόμενη μορφή πληρωμής στις ανάγκες τους όσο πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση.

(54)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν να διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP ένα ευρύ φάσμα επιλογών αποσυσσώρευσης. Αυτή η προσέγγιση θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για αυξημένη χρήση του PEPP παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής για τους αποταμιευτές PEPP. Θα επιτρέψει στους παρόχους να σχεδιάζουν τα PEPP τους με τον πιο αποδοτικό οικονομικά τρόπο. Συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ και πολιτικά εφικτή, καθώς αφήνει στα κράτη μέλη αρκετή ευελιξία προκειμένου να αποφασίσουν ποιες επιλογές αποσυσσώρευσης επιθυμούν να ενθαρρύνουν. Ωστόσο, στο βασικό PEPP εγγυημένου κεφαλαίου, θα πρέπει ένα ορισμένο ποσό (35 %) του κεφαλαίου να λαμβάνεται υπό τη μορφή ισόβιων ετήσιων προσόδων, προκειμένου να διασφαλίζεται ο συνταξιοδοτικός χαρακτήρας του προϊόντος. Ως εκ τούτου, η ικανότητα ανάληψης ενός ποσοστού επί του συνολικού ποσού θα πρέπει να περιοριστεί στο 30 %, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει το πρώτο έτος. Στην περίπτωση βασικού PEPP που εξασφαλίζεται μέσω κύκλου ανάπτυξης, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκταμίευση μέσω περιοδικής ανάληψης.

(55)  Η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες και τις προμήθειες που σχετίζονται με την επένδυση σε ένα PEPP θα πρέπει να είναι εγγυημένη. Θα συμβάλει στην επικράτηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών. Θα πρέπει να διατίθενται συγκριτικές πληροφορίες για τα διάφορα προϊόντα, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για ανταγωνιστικές τιμές.

(56)  Παρά το γεγονός ότι η συνεχής εποπτεία των παρόχων PEPP πρέπει να ασκείται από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συντονίζει την εποπτεία των PEPP, προκειμένου να διασφαλίζει την συνεπή εφαρμογή ενιαίας εποπτικής μεθοδολογίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

(56α)  Προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μια διαδικασία υποβολής καταγγελιών, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση, είτε ατομικά είτε συλλογικά, να υποβάλλουν καταγγελίες μέσω της δικής τους εθνικής αρμόδιας αρχής, διαμέσου της «υπηρεσίας μίας στάσης». Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα περαιτέρω στάδια στη διαδικασία υποβολής καταγγελιών.

(57)  Η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εθνικές αρμόδιες αρχές και να διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία και συνέπεια. Προς τούτο, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συμμετέχει στο πλαίσιο της αρμοδιότητας των αρμόδιων εθνικών αρχών να εφαρμόζουν εποπτικά μέτρα, καταθέτοντας στοιχεία για παραβάσεις που σχετίζονται με τα PEPP. Η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει επίσης να ασκεί δεσμευτικές αρμοδιότητες διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις.

(58)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που παράγουν PEPP, καθώς και από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα διανομής PEPP, και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και τα πρόσωπα υπόκεινται σε παρόμοια μεταχείριση σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

(59)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα»(12) και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και μέτρα.

(60)  Μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται στο εθνικό ποινικό δίκαιο. Ωστόσο, η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων αντί διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να μειώνει ή να επηρεάζει με άλλον τρόπο την ικανότητα των αρμόδιων αρχών προς συνεργασία, πρόσβαση και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ακόμη και έπειτα από τυχόν παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη.

(61)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα που να είναι αρκετά υψηλά ώστε να αντισταθμίζουν τα πραγματικά ή δυνητικά κέρδη και να λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη τους.

(62)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κυρώσεων σε ολόκληρη την Ένωση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων.

(63)  Για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών σχετικά με παραβάσεις και κυρώσεις έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα στο ευρύ κοινό και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών με την ενημέρωσή τους σχετικά με τα PEPP που διανέμονται κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω αποφάσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται υπό τον όρο ότι η προθεσμία για την κατάθεση προσφυγής έχει παρέλθει και δεν έχει κατατεθεί προσφυγή, εκτός εάν η δημοσίευση αυτή θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

(64)  Για τον εντοπισμό ενδεχόμενων παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες διερεύνησης και θα πρέπει να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να καθίσταται δυνατή η καταγγελία πιθανών ή πραγματικών παραβάσεων.

(64α)  Με δεδομένο τον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του PEPP και την παροχή του PEPP, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και διασυνοριακοί μηχανισμοί συλλογικών αγωγών αποζημίωσης για τους καταναλωτές.

(65)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με αξιόποινες πράξεις.

(66)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό μητρώο που διατηρεί η EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους PEPP ή διανομείς PEPP, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), την οδηγία (ΕΕ)2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και έναν κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις ΕΕΑ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(66α)  Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των προσωπικών οικονομικών δεδομένων, έχει εξέχουσα σημασία η ισχυρή προστασία των δεδομένων. Ως εκ τούτου, συνιστάται στις αρχές προστασίας δεδομένων να συμμετέχουν στενά στην εφαρμογή και εποπτεία του παρόντος κανονισμού.

(67)  Τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της χρήσης των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (ΑΣΠ) σε μια σειρά κρατών μελών. Σε πολλά κράτη μέλη οι εισφορές που καταβάλλονται για τα ΑΣΠ είναι επιλέξιμες για κάποιο είδος φορολογικής απαλλαγής, άμεσα ή έμμεσα.

(68)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στα PEPP τους ίδιους φορολογικούς κανόνες που θα εφαρμόζονταν σε συγκρίσιμα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας. Ωστόσο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο, όπως απορρέει από τα άρθρα 21 και 45 ΣΛΕΕ και έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα PEPP που είναι αντικειμενικά συγκρίσιμο με ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (ΑΣΠ) που διανέμεται σε δεδομένο κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται της ίδιας φορολογικής απαλλαγής και των ίδιων συμβατικών παροχών, όπως υποσχεθείς τόκος, με το ΑΣΠ στο εν λόγω κράτος μέλος▐. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το PEPP παρέχεται από πάροχο από άλλο κράτος μέλος.

(69)  Μετά τη διάθεση του PEPP στην αγορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/... και να επεκτείνουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγούν στα εθνικά ΑΣΠ και στο PEPP.

(70)  Πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις της αγοράς, όπως η εμφάνιση νέων τύπων PEPP, αλλά και τις εξελίξεις σε άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και την εμπειρία των κρατών μελών. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς στόχους και σκοπούς που έχει η δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς PEPP, και θα πρέπει ειδικότερα να αξιολογεί κατά πόσον ο παρών κανονισμός έχει συμβάλει στην ανάπτυξη «πολυπυλωνικών» συνταξιοδοτικών συστημάτων στα κράτη μέλη και έχει ως αποτέλεσμα περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες να αποταμιεύουν ώστε να έχουν βιώσιμες και επαρκείς συντάξεις.

(70α)  Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης εφαρμογής. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεκτιμά τις εμπειρίες της ΕΑΑΕΣ, των ενδιαφερόμενων φορέων και των εμπειρογνωμόνων, και να υποβάλλει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(71)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα το δικαίωμα των ηλικιωμένων να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και το δικαίωμα να συμμετέχουν στον κοινωνικό και τον πολιτιστικό βίο, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική ελευθερία, την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών και την αρχή της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

(72)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αναβάθμιση της προστασίας των αποταμιευτών PEPP και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών PEPP προς τα PEPP, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διανέμονται διασυνοριακά, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη χορήγηση άδειας, την παροχή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ένωση με τον χαρακτηρισμό «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» ή «PEPP».

Άρθρο 2Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)   «ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν»: προϊόν το οποίο:

α)   βασίζεται σε σύμβαση μεταξύ μεμονωμένου αποταμιευτή και φορέα σε εθελοντική και συμπληρωματική βάση·

γ)   προβλέπει μακροχρόνια συσσώρευση κεφαλαίου με ρητό στόχο την εξασφάλιση εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση.

(2)   «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)»: μακροπρόθεσμο αποταμιευτικό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνηθέντος καθεστώτος PEPP από ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική επιχείρηση η οποία διαθέτει άδεια βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και είναι επιλέξιμη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 να διαχειρίζεται συλλογικές ή ατομικές επενδύσεις ή αποταμιεύσεις, και στο οποίο εντάσσεται εθελοντικά μεμονωμένος αποταμιευτής PEPP ή ανεξάρτητη ένωση αποταμιευτών PEPP για λογαριασμό των μελών της, εν όψει συνταξιοδότησης, χωρίς ή με αυστηρά περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς·

(3)   «αποταμιευτής PEPP»: κάθε φυσικό πρόσωπο·

(4)  «καθεστώς PEPP»: η σύμβαση, η συμφωνία ή το έγγραφο καταπιστεύματος (trust deed) μεταξύ αποταμιευτή PEPP και παρόχου PEPP που καθορίζει ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται και υπό ποιους όρους στο πλαίσιο ατομικού συνταξιοδοτικού αποταμιευτικού προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με πάροχο ΡΕΡΡ·

(5)   «λογαριασμός PEPP»: ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός στο όνομα αποταμιευτή PEPP ή δικαιούχου PEPP ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συναλλαγών που επιτρέπουν στον αποταμιευτή PEPP να εισφέρει κατά περιόδους ποσά εν όψει της ▐ συνταξιοδότησης και στον δικαιούχο PEPP να εισπράττει τις ▐συνταξιοδοτικές παροχές·

(6)  «παροχή ΡΕΡΡ»: η παραγωγή και διανομή ενός PEPP·

(6α)  «παραγωγός PEPP»: πάροχος PEPP που καθορίζει τους όρους ενός καθεστώτος PEPP προκειμένου να διαχειριστεί λογαριασμούς PEPP εκ μέρους αποταμιευτών και δικαιούχων PEPP·

(7)    «δικαιούχος PEPP»: άτομο το οποίο εισπράττει συνταξιοδοτικές παροχές PEPP·

(8)   «διανομή PEPP»: οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών, πρότασης ή διενέργειας άλλων προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή PEPP, οι δραστηριότητες σύναψης των συμβάσεων αυτών, ή οι δραστηριότητες συνδρομής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, όπως η παροχή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες συμβάσεις PEPP βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τους πελάτες PEPP μέσω δικτυακού τόπου ή άλλου μέσου και η κατάρτιση καταλόγου κατάταξης προϊόντων PEPP, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής συνταξιοδοτικής σύμβασης, όταν ο πελάτης PEPP είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα συνταξιοδοτική σύμβαση χρησιμοποιώντας δικτυακό τόπο ή άλλα μέσα·

(9)   «συνταξιοδοτικές παροχές PEPP»: οι παροχές που καταβάλλονται με γνώμονα τη συνταξιοδότηση ή την προσδοκία συνταξιοδότησης· Οι παροχές αυτές μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή ισόβιων πληρωμών, πληρωμών για προσωρινό χρονικό διάστημα, εφάπαξ ποσού ή συνδυασμού αυτών·

(10)   «φάση συσσώρευσης»: η περίοδος κατά την οποία τα στοιχεία ενεργητικού (εισφορές) συσσωρεύονται σε λογαριασμό PEPP και η οποία κανονικά διαρκεί έως την ηλικία συνταξιοδότησης του δικαιούχου PEPP·

(11)   «φάση αποσυσσώρευσης»: η περίοδος κατά την οποία τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν συσσωρευθεί σε λογαριασμό PEPP χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση απαιτήσεων παροχής σύνταξης ή άλλου εισοδήματος·

(12)   «ετήσια πρόσοδος»: ποσό πληρωτέο ανά συγκεκριμένα διαστήματα στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, όπως η ζωή του δικαιούχου PEPP ή ένας ορισμένος αριθμός ετών, ως αντάλλαγμα για επένδυση·

(13)   «περιοδική ανάληψη»:η δυνατότητα των δικαιούχων PEPP να προχωρούν κατά την ευχέρειά τους στην ανάληψη ποσών, έως ένα ορισμένο όριο, σε περιοδική βάση·

(13α)  «συνολικό ποσό»: το πλήρες ποσό του συσσωρευμένου συνταξιοδοτικού κεφαλαίου·

(14)   «πάροχος PEPP»: χρηματοπιστωτική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής και διανομής PEPP·

(15)   «διανομέας PEPP»: χρηματοπιστωτική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια διανομής PEPP τα οποία δεν παράγει η ίδια▐·

(16)   «σταθερό μέσο: κάθε μέσο το οποίο:

α)   παρέχει στον πελάτη PEPP τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα· και

β)   επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών,

(17)   «αρμόδια αρχή»:▐ η εθνική αρχή ή οι αρχές που ορίζει κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

(18)   «κράτος μέλος καταγωγής του παρόχου PEPP»: το κράτος μέλος στο οποίο ο πάροχος PEPP έχει λάβει τη άδειά του·

(19)   «κράτος μέλος υποδοχής του παρόχου PEPP»: κράτος μέλος, άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής, στο οποίο ο πάροχος PEPP παράγει ή διανέμει PEPP·

(20)   «τμήμα»: ξεχωριστό μέρος το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο κάθε μεμονωμένης σύμβασης PEPP (λογαριασμός PEPP) για τη χρήση των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για την επένδυση σε PEPP από το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο αποταμιευτής PEPP· Ως εξ αυτού, ένα πρόσωπο μπορεί να είναι αποταμιευτής PEPP ή δικαιούχος PEPP στο κάθε τμήμα, ανάλογα με τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις για τις φάσεις συσσώρευσης και αποσυσσώρευσης·

(21)   «κεφάλαιο»: το σύνολο των οικονομικών εισφορών και της απόδοσης των επενδύσεων επί των εισφορών αυτών, υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών αμοιβών, χρεώσεων και δαπανών που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές·

(22)   «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΚ.·

(23)    «θεματοφύλακας»: οργανισμός στον οποίο έχουν ανατεθεί η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και η εποπτεία της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό του κεφαλαίου και την ισχύουσα νομοθεσία·

(24)   «βασικό ΡΕΡΡ»: επενδυτική στρατηγική, όπως ορίζεται στο άρθρο 39, η οποία εφαρμόζεται όταν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που συσσωρεύονται στον λογαριασμό PEPP που διαθέτει·

(25)   «τεχνικές μετριασμού κινδύνου»: τεχνικές για τη συστηματική μείωση του βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο και/ή της πιθανότητας έκθεσης σε κίνδυνο·

(26)   «αλλαγή παρόχων»: η μεταφορά, μετά από αίτημα ενός πελάτη PEPP, από έναν πάροχο PEPP σε άλλο πάροχο PEPP του θετικού υπολοίπου από έναν λογαριασμό PEPP σε άλλο, κλείνοντας ή όχι τον πρώτο λογαριασμό PEPP·

(27)   «παροχή συμβουλών»: η παροχή προσωπικής σύστασης σε αποταμιευτή PEPP, είτε κατόπιν αιτήματός του είτε με πρωτοβουλία του παρόχου ή του διανομέα PEPP, σε σχέση με μία ή περισσότερες συμβάσεις για εγγραφή σε PEPP·

(28)   «πελάτης PEPP»: αποταμιευτής PEPP, υποψήφιος αποταμιευτής PEPP και/ή δικαιούχος PEPP·

(28α)  «σύμπραξη»: η συνεργασία μεταξύ παρόχων PEPP, προκειμένου να προσφέρουν τμήματα σε διαφορετικά κράτη μέλη, υπό την άποψη της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12·

(28β)  «βιομετρικοί κίνδυνοι»: οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μακροζωία, την ανικανότητα και τον θάνατο·

(28γ)  «περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ΠΚΔ)»: περιλαμβάνουν τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και τη βιωσιμότητα όπως ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ορισμούς των Αρχών Υπεύθυνης Επένδυσης·

Άρθρο 3Εφαρμοστέοι κανόνες

Η παροχή των PEPP διέπεται από:

α)   τον παρόντα κανονισμό,

β)   όπου προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις του καθεστώτος PEPP,

γ)   όσον αφορά τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση των θεμάτων που ρυθμίζονται εν μέρει, όσον αφορά τις πτυχές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό από:

i)  τις νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη προς εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που αφορούν ειδικά το PEPP·

ii)  τις νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών που έχουν εφαρμογή σε συγκρίσιμο ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν το οποίο παράγεται και διανέμεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ο παραγωγός έχει την καταστατική του έδρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 4Χορήγηση αδείας

1.  Ένα PEPP μπορεί να παράγεται και να διανέμεται στην Ένωση μόνον εφόσον έχει λάβει άδεια από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Η άδεια ενός PEPP ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Παρέχει στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα να παράγει και να διανέμει το PEPP, σύμφωνα με την άδεια της ΕΑΑΕΣ.

Άρθρο 5Αίτηση για χορήγηση άδειας σε PEPP

1.  Μόνον οι ακόλουθες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας σε PEPP:

α)   πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16)·

β)  ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), οι οποίες ασκούν δραστηριότητες πρωτασφάλισης ζωής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

γ)  ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που έχουν καταχωριστεί ή έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2016/2341/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τα ίδια τους βιομετρικούς κινδύνους και δεν εγγυώνται μια επενδυτική απόδοση ή ένα ορισμένο επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε PEPP διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του κλάδου παροχής  επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, χωρίς καμία δυνατότητα μεταφοράς.

δ)  επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ή στην παροχή επενδυτικών συμβουλών·

ε)  επενδυτικές εταιρείες ή εταιρείες διαχείρισης που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19)·

στ)  οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20)·

στ α)  άλλες οντότητες που έχουν καταχωριστεί ή έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για να παρέχουν ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτές οι διατάξεις κρίνονται επαρκείς ύστερα από αξιολόγηση της ΕΑΑΕΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5α·

2.  Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν στην ΕΑΑΕΣ τις αιτήσεις τους για χορήγηση άδειας σε PEPP. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

α)   πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους συμβατικούς όρους που θα προτείνονται στους αποταμιευτές PEPP·

β)   πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος και σχετικά με την τρέχουσα και την προγενέστερη οικονομική εμπειρία και το ιστορικό του·

γ)   την ταυτότητα των προσώπων που όντως ασκούν τις δραστηριότητες της παραγωγής και/ή διανομής του PEPP·

δ)  πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των κινδύνων όσον αφορά το PEPP, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, πληροφόρησης που διασφαλίζει ότι ο πάροχος PEPP δεν επενδύει σε παραγωγούς πυρηνικών όπλων·

ε)  πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά του PEPP·

στ)   κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο αιτών ΡΕΡΡ προτίθεται να διαθέσει το PEPP·

ζ)   πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του θεματοφύλακα, κατά περίπτωση·

η)   περιγραφή των πληροφοριών που θα τίθενται στη διάθεση των αποταμιευτών PEPP, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που υποβάλλονται από αποταμιευτές PEPP·

i)   αποδείξεις σχετικά με την άδεια ή την καταχώριση του αιτούντος σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθετική πράξη της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της χορηγούσας αρμόδιας αρχής.

3.  Η ΕΑΑΕΣ δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση και τις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 1.

4.  Η ΕΑΑΕΣ δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η αρμόδια αρχή απαντά στο αίτημα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος που υπέβαλε η ΕΑΑΕΣ.

5.  Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση στην τεκμηρίωση και στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιείται αμέσως στην ΕΑΑΕΣ.

  Η εθνική αρμόδια αρχή για τις οντότητες που αναφέρονται στο σημείο στ α) της παραγράφου 1 ζητεί από την ΕΑΑΕΣ να προβεί σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης αυτών των οντοτήτων, καθώς και των λόγων που συνηγορούν υπέρ της χορήγησης άδειας. Η ΕΑΑΕΣ λαμβάνει απόφαση εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος αυτού. Εάν η αρμόδια αρχή δεν συμφωνεί με την γνώμη της ΕΑΑΕΣ, εκθέτει δεόντως τους λόγους και εξηγεί και αιτιολογεί κάθε τυχόν σημαντική απόκλιση από τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 6Όροι για χορήγηση άδειας σε PEPP

1.  Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης, όπως επικυρώθηκε από την εθνική αρμόδια αρχή, η ΕΑΑΕΣ χορηγεί άδεια στο PEPP μόνον εφόσον η ΕΑΑΕΣ θεωρεί ότι ικανοποιούνται πλήρως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  ο αιτών συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

β)  ο αιτών διαθέτει άδεια από την αρμόδια αρχή του να παράγει προϊόντα και να ακολουθεί επενδυτικές στρατηγικές οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

γ)  το προτεινόμενο PEPP πληροί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

δ)  το προτεινόμενο PEPP βασίζεται σε επενδυτική στρατηγική η οποία περιέχει πρόβλεψη για το συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα που περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους συμβατικούς κανόνες.

2.  Πριν λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση, η ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του αιτούντος.

3.  Η ΕΑΑΕΣ γνωστοποιεί στον αιτούντα τους λόγους σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας.

4.  Η ΕΑΑΕΣ ανακαλεί την άδεια ενός PEPP εάν πάψουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας.

5.  Η ΕΑΑΕΣ ενημερώνει, σε τριμηνιαία βάση, τις αρμόδιες αρχές των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σχετικά με τις αποφάσεις χορήγησης, απόρριψης της αίτησης χορήγησης ή ανάκλησης αδειών δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

6.  Η ΕΑΑΕΣ διασφαλίζει τον συντονισμό και τη μεταβίβαση των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 7 Χαρακτηρισμός και μετατροπή

1.  Ο χαρακτηρισμός «PEPP» ή «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» σε σχέση με ένα ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εάν το ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν έχει λάβει άδεια από την ΕΑΑΕΣ για διανομή υπό τον χαρακτηρισμό «PEPP» σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Τα υπάρχοντα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα μπορούν να μετατραπούν σε «PEPP» μετά από άδεια της ΕΑΑΕΣ.

3.  Οι πάροχοι PEPP δεν μετατρέπουν τα «PEPP» σε ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8Διανομή του PEPP

1.  Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δύνανται να διανέμουν PEPP τα οποία δεν έχουν παράγει οι ίδιες εφόσον η δραστηριότητα αυτή καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της άδειας, σύμφωνα με τη σχετική τομεακή νομοθεσία.

2.  Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21) έχουν δικαίωμα να διανέμουν PEPP τα οποία δεν έχουν παράγει οι ίδιοι.

Άρθρο 9Εφαρμοστέο καθεστώς προληπτικής εποπτείας στις διάφορες κατηγορίες παρόχων

Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP συμμορφώνονται▐ με το σχετικό καθεστώς προληπτικής εποπτείας που ισχύει για αυτούς σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 10Κεντρικό δημόσιο μητρώο

Η ΕΑΑΕΣ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα PEPP που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο πάροχος του κάθε PEPP, η ημερομηνία αδειοδότησης του ΡΕΡΡ, τα διαθέσιμα εθνικά τμήματα που προσφέρει και η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP. Το μητρώο διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή και επικαιροποιείται αμέσως μόλις επέλθουν αλλαγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ PEPP

ΤΜΗΜΑ IΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 11Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης από τους παρόχους και τους διανομείς PEPP

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να παρέχουν και να διανέμουν και οι διανομείς PEPP μπορούν να διανέμουν τα PEPP εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους καταγωγής στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελευθερίας εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες που θεσπίζονται από ή με βάση τις εφαρμοζόμενες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ IIΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 12Παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς ορίζεται το δικαίωμα των αποταμιευτών PEPP να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους σε PEPP που έχουν ήδη συνάψει με τον πάροχο, παρά τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος και την αλλαγή τόπου κατοικίας.

2.  Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, οι αποταμιευτές PEPP έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα τα οποία χορηγούνται από τον πάροχο PEPP και συνδέονται με τη διαρκή επένδυση στο ίδιο PEPP, καθώς και το δικαίωμα να αποταμιεύουν συγχρόνως σε περισσότερα του ενός τμήματα.

Άρθρο 13Παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς

1.  Οι πάροχοι PEPP παρέχουν την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς στους αποταμιευτές PEPP που διατηρούν λογαριασμό PEPP σε αυτούς και αιτούνται τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

2.  Όταν προτείνει ένα PEPP, ο πάροχος PEPP ή ο διανομέας PEPP παρέχει στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες μεταφοράς και ποια εθνικά τμήματα είναι διαθέσιμα▐, είτε από τον πάροχο PEPP είτε από καταχωρισμένο εταίρο.

3.   Τα διαθέσιμα τμήματα αναφέρονται στο σύστημα PEPP. Ο πάροχος PEPP υποχρεούται να προσφέρει τουλάχιστον τα τμήματα που απαριθμούνται στη σύμβαση. Εάν ένας αποταμιευτής PEPP αλλάξει τόπο κατοικίας σε άλλο κράτος μέλος και ο πάροχος PEPP δεν μπορεί να προσφέρει τμήμα στο εν λόγω κράτος μέλος ο ίδιος ή μέσω σύμπραξης, ο αποταμιευτής PEPP έχει δυνατότητα δωρεάν αλλαγής παρόχου.

Άρθρο 14Τμήματα του PEPP

Όταν οι πάροχοι PEPP παρέχουν την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς σε αποταμιευτές PEPP σύμφωνα με το άρθρο 13, διασφαλίζουν ότι σε κάθε μεμονωμένο λογαριασμό PEPP μπορεί να ανοίξει νέο τμήμα, είτε με μεταβίβαση των σωρευμένων στοιχείων ενεργητικού είτε με άνοιγμα πρόσθετου τμήματος που ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη χρήση των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για το PEPP από το κράτος μέλος στο οποίο μετεγκαθίσταται ο αποταμιευτής PEPP και για το οποίο υπάρχει διαθέσιμο εθνικό τμήμα.

Άρθρο 15Άνοιγμα νέου τμήματος

1.  ▐ Αμέσως μετά την παραλαβή του αιτήματος του αποταμιευτή PEPP να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς, ο πάροχος PEPP ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τις διαθέσιμες επιλογές μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνέχισης της αποταμίευσης σε νέο τμήμα.

Κατά συνέπεια, εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία σύμπραξη ή τμήμα, ο πάροχος PEPP ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP σχετικά με το δικαίωμα δωρεάν αλλαγής λογαριασμού.

2.  Όταν ένας αποταμιευτής PEPP δηλώνει την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει ένα τμήμα σε άλλο κράτος μέλος, όπως προσφέρεται από τον πάροχο PEPP, ο πάροχος PEPP υποχρεούται να λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)   το νέο κράτος μέλος διαμονής του αποταμιευτή PEPP·

β)   η ημερομηνία μετά την οποία οι εισφορές θα πρέπει να διοχετεύονται στο νέο τμήμα·

γ)   σχετικές πληροφορίες σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις στην εγκριθείσα επενδυτική στρατηγική ή άλλα στοιχεία.

γ α)  κατά πόσο η κινητικότητα αφορά μια μεταβίβαση ή μια προσθήκη·

3.  Το αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο πάροχος PEPP παρέχει δωρεάν στον αποταμιευτή PEPP όλες τις πληροφορίες και συμβουλές δυνάμει του κεφαλαίου IV, τμήματα II και III σχετικά με τους όρους που εφαρμόζονται στο νέο τμήμα.

4.  Το νέο τμήμα ανοίγεται με την υπογραφή νέας σύμβασης, ή με τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης, μεταξύ του αποταμιευτή PEPP και του παρόχου PEPP, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο των συμβάσεων. Η ημερομηνία ανοίγματος ορίζεται στη σύμβαση ή, απουσία τέτοιας πρόβλεψης, ως ημερομηνία ανοίγματος του νέου τμήματος θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή της τροποποίησής της.

Άρθρο 16Μεταφορά των σωρευμένων

στοιχείων ενεργητικού μεταξύ των τμημάτων του PEPP

1.  Μετά από αίτημα του αποταμιευτή PEPP, ο πάροχος PEPP προτείνει στον αποταμιευτή PEPP να μεριμνήσει για την πλήρη ή μερική μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων και, κατά περίπτωση, της αξίας εξαγοράς σε άλλα τμήματα του λογαριασμού PEPP.

1α.  Αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης για μεταφορά των καταθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, ο πάροχος PEPP ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP σχετικά με όλες τις συνέπειες της εν λόγω μεταφοράς στοιχείων ενεργητικού και σχετικά με τους ισχύοντες φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις για τη μεταφορά, καθώς και σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της διατήρησης του υπάρχοντος τμήματος.

2.  Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού βάσει την παραγράφου 1 είναι δυνατή χωρίς εξαγορά σε είδος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Άρθρο 17Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς στις εθνικές αρχές

1.  Όλοι οι συμβατικοί διακανονισμοί για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς, καθώς και οποιεσδήποτε συμφωνίες εταιρικής σχέσης, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, κοινοποιούνται από τον πάροχο PEPP στην ΕΑΑΕΣ και, κατά περίπτωση, στην ΕΑΚΑΑ .

2.  Οι πληροφορίες βάσει την παραγράφου 1 καταχωρίζονται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στην ΕΑΑΕΣ εντός ενός (1) μηνός από το άνοιγμα του νέου τμήματος ή σύμπραξης. Η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες θα λαμβάνουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά τμήματα σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών, καθώς και τα στοιχεία τυχόν υφιστάμενων ή νέων συμφωνιών εταιρικής σχέσης μεταξύ παρόχων, που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)   ταυτοποίηση του τμήματος (όνομα του αποταμιευτή PEPP· την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία· την ημερομηνία του ανοίγματος των τμημάτων και των συμπράξεων

β)   το ύψος των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού, εάν υπάρχουν·

γ)   τον τρόπο μεταφοράς (με ή χωρίς εξαγορά σε είδος των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΓενικές διατάξεις

Άρθρο 18Γενικές αρχές

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων διανομής για τα PEPP, οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP ενεργούν πάντοτε με έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους PEPP.

Άρθρο 19Εφαρμοστέο καθεστώς διανομής στις διάφορες κατηγορίες παρόχων και διανομέων PEPP

Για τη διανομή των PEPP, οι διάφορες κατηγορίες παρόχων και διανομέων PEPP συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 20Αντιπαροχές

Όσον αφορά την πληρωμή ή είσπραξη αμοιβών ή προμηθειών ή την πληρωμή ή είσπραξη μη χρηματικών ωφελημάτων▐, οι πάροχοι ή οι διανομείς PEPP ▐ συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους κανόνες που θεσπίζονται για τις επιχειρήσεις επενδύσεων στο άρθρο 24 παράγραφος 7 στοιχείο β) και στο άρθρο 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παραπομπή του άρθρου 24 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στο άρθρο 23 της ίδιας οδηγίας διαβάζεται ως παραπομπή στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21Ηλεκτρονική διανομή και άλλα σταθερά μέσα

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου παρέχονται δωρεάν στους πελάτες PEPP είτε ηλεκτρονικά, είτε, κατόπιν αιτήματος με άλλο σταθερό μέσον, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης PEPP έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα και ότι το εργαλείο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP παρέχουν δωρεάν τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες και σε άλλο σταθερό μέσο.

Άρθρο 22Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης

1.  Οι πάροχοι PEPP διαθέτουν, χρησιμοποιούν και επανεξετάζουν τη διαδικασία έγκρισης του κάθε PEPP ή των σημαντικών προσαρμογών υφιστάμενου PEPP, πριν από τη διανομή του στους πελάτες PEPP.

Η διαδικασία έγκρισης του προϊόντος είναι ανάλογη και κατάλληλη προς τη φύση του PEPP.

Η διαδικασία έγκρισης του προϊόντος προσδιορίζει και εντοπίζει συγκεκριμένη αγορά-στόχο για κάθε PEPP, διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή την προσδιορισμένη αγορά-στόχο έχουν εκτιμηθεί και ότι η σκοπούμενη στρατηγική διανομής είναι κατάλληλη για την προσδιορισμένη αγορά-στόχο, και λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το PEPP διανέμεται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο.

Ο πάροχος PEPP κατανοεί και αναθεωρεί τακτικά τα PEPP που παρέχει, λαμβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τον δυνητικό κίνδυνο για την προσδιορισμένη αγορά-στόχο, με σκοπό να αξιολογεί τουλάχιστον κατά πόσο το PEPP συνεχίζει να είναι συνεπές με τις ανάγκες της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου και κατά πόσο η σκοπούμενη στρατηγική διανομής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη.

Οι πάροχοι PEPP θέτουν στη διάθεση των διανομέων PEPP όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το PEPP και τη διαδικασία έγκρισης προϊόντος, στις οποίες περιλαμβάνεται και η προσδιορισμένη αγορά-στόχος του PEPP.

Οι διανομείς PEPP διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να λαμβάνουν τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το πέμπτο εδάφιο και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισμένη αγορά-στόχο για κάθε PEPP.

2.  Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ισχύουν με την επιφύλαξη κάθε άλλης υποχρέωσης δυνάμει ή συνεπεία του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κοινοποίηση, την καταλληλότητα ή συμβατότητα, την ταυτοποίηση και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων,▐ τις αντιπαροχές και τους συντελεστές που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

ΤΜΗΜΑ IIΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 23Έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP

1.  Πριν από τη διάθεση ενός PEPP στους αποταμιευτές PEPP, ο πάροχος PEPP καταρτίζει για το εν λόγω προϊόν έγγραφο βασικών πληροφοριών για το PEPP, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, και δημοσιεύει το έγγραφο στον δικτυακό τόπο του.

2.  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών συνιστά προσυμβατική ενημέρωση. Είναι ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη παραπλανητικό. Παρέχει βασικές πληροφορίες και συνάδει με τυχόν δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα, με τα αντίστοιχα μέρη των εγγράφων προσφοράς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του PΕΡP.

3.  Το έγγραφο βασικών πληροφοριών είναι αυτοτελές έγγραφο, σαφώς διακριτό από υλικό εμπορικής προώθησης. Δεν περιέχει παραπομπές σε υλικό εμπορικής προώθησης. Μπορεί να περιέχει παραπομπές σε άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπτωση ενός ενημερωτικού δελτίου, και αυτό μόνο όταν η παραπομπή σχετίζεται με τις πληροφορίες που απαιτείται να περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών.

3α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν ένα PΕΡP προσφέρει σε αποταμιευτή ΡΕΡΡ διάφορες επενδυτικές επιλογές, με αποτέλεσμα όλες οι πληροφορίες σχετικά με κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή να μην μπορούν να παρασχεθούν σε ένα ενιαίο, συνοπτικό και διακριτό έγγραφο, τότε το έγγραφο βασικών πληροφοριών περιέχει τουλάχιστον τη γενική περιγραφή των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών και αναφέρει πού και πώς μπορούν να αντληθούν ενημερωτικά έγγραφα με λεπτομερέστερες πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα στα οποία βασίζονται οι επενδυτικές επιλογές.

3β.  Το έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP συντάσσεται με συνοπτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας σαφή, σύντομη και κατανοητή γλώσσα και περιέχει τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται από τους αποταμιευτές PEPP. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά τρόπο που διευκολύνει την ανάγνωση. Θα αποτελείται κατά μέγιστο από τρεις σελίδες μεγέθους Α4 κατά την εκτύπωση.

3γ.   Εκτός από το έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP, οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP παρέχουν στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP περίληψη και παραπομπές σε εκθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση του παρόχου PEPP, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις εν λόγω πληροφορίες.

3δ.  Στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το PEPP, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τα έτη λειτουργίας του PEPP.

3στ.  Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, αυτά δεν μειώνουν τη σαφήνεια κατανόησης των πληροφοριών σε περίπτωση που το έγγραφο βασικών πληροφοριών εκτυπώνεται ή αντιγράφεται σε φωτοτυπικό μηχάνημα σε μαύρο και άσπρο χρώμα.

3ζ.  Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και συνοπτικές και να παρουσιάζονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση του εγγράφου.

4.  Εκτός από το έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP, οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP παραπέμπουν τους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP σε εκθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση του παρόχου PEPP, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις εν λόγω πληροφορίες.

6.  Για να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και ΕΑΑΕΣ) («ΕΕΑ»), μέσω της Μεικτής Επιτροπής των ΕΕΑ, καταρτίζουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο εκάστου των στοιχείων πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των ανωτέρω πληροφοριών σε τυποποιημένο μορφότυπο που επιτρέπει τη σύγκριση.

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς τύπους PEPP, τις διαφορές μεταξύ τους και τις δυνατότητες των αποταμιευτών PEPP, καθώς και τα χαρακτηριστικά των PEPP, ώστε να επιτρέπουν στον αποταμιευτή PEPP να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών υποκείμενων επενδύσεων ή άλλων επιλογών που προβλέπονται από το προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά σημεία ή να τροποποιηθεί στο μέλλον.

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως τις ... .

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 23αΠληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ

1.  Ο τίτλος «Έγγραφο βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ» εμφανίζεται ευκρινώς στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του εγγράφου βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ. Το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ παρουσιάζεται με τη σειρά που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3.

2.  Ακριβώς κάτω από τον τίτλο του εγγράφου βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ εμφανίζεται επεξηγηματική δήλωση. Η δήλωση έχει ως εξής: «Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν συνταξιοδοτικό προϊόν. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα».

3.  Το έγγραφο βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  στην αρχή του εγγράφου, το όνομα του PEPP και εάν πρόκειται για βασικό PEPP, τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του παρόχου PEPP, πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP και ημερομηνία του εγγράφου·

β)  κατά περίπτωση, προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση η οποία έχει ως εξής: «Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.»·

γ)  σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;», τη φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά του PEPP, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

i)  περιγραφή των συνταξιοδοτικών παροχών και της έκτασης στην οποία αυτές είναι εγγυημένες και τον τρόπο αποπληρωμής, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των επιλογών αποσυσσώρευσης καθώς και μιας δήλωσης ότι θα ήταν συνετό να εξεταστούν οι εναλλακτικές επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση·

ii)  τις νομικές πληροφορίες σχετικά με την ηλικία συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να διατηρηθεί το καθεστώς μετά τη συνταξιοδότηση·

iii)  πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του PEPP·

iv)  πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές μεταφοράς και την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού·

v)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις συνέπειες της πρόωρης αποχώρησης από το σύστημα PEPP·

vi)  τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των επενδύσεων του ΡΕΡΡ όσον αφορά περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες·

vii)  τον στόχο του PEPP, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των αγορών στις οποίες επενδύει το PEPP·

viii)  περιγραφή του τύπου του αποταμιευτή συνταξιούχου στον οποίο απευθύνεται το PΕΡΡ, ιδίως ως προς την ικανότητά του να καλύψει τυχόν επενδυτική ζημία και ως προς τον επενδυτικό ορίζοντα·

ix)  όταν το PΕΡΡ προσφέρει ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων που τις καθιστούν απαιτητές·

δ)  σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», σύντομη περιγραφή του προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i)  συνοπτικό δείκτη κινδύνου, που συμπληρώνεται από επεξήγηση του εν λόγω δείκτη, τους βασικούς του περιορισμούς και μια αναλυτική επεξήγηση των κινδύνων που είναι ουσιωδώς συναφή με το PΕΡΡ και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου,

ii)  τη μέγιστη δυνατή απώλεια επενδεδυμένου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

  κατάλληλα σενάρια επιδόσεων και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτισή τους·

  όπου συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τους όρους της απόδοσης για τους αποταμιευτές ΡΕΡΡ ή τα ενσωματωμένα ανώτατα όρια απόδοσης·

ε)  σε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει αν ο [όνομα του παραγωγού ΡΕΡΡ] δεν είναι σε θέση να πληρώσει;», σύντομη περιγραφή του κατά πόσον η σχετική ζημία καλύπτεται μέσω συστήματος αποζημίωσης επενδυτών ή συστήματος εγγυήσεως και, εάν ναι, τι σύστημα είναι αυτό, πώς ονομάζεται ο εγγυητής και ποιοι κίνδυνοι καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι όχι·

στ)  σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια επένδυση στο PΕΡΡ, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ, είτε άπαξ είτε περιοδικά, παρουσιαζόμενων υπό τη μορφή συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών, και, για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα, τις συνολικές αθροισμένες δαπάνες εκφρασμένες σε χρήμα και ποσοστό, ώστε να καταδεικνύονται οι συναθροισμένες επιπτώσεις των συνολικών δαπανών στην επένδυση·

Το έγγραφο βασικών πληροφοριών αναφέρει ρητώς ότι οι σύμβουλοι, οι διανομείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με το PΕΡΡ ή προβαίνει στην πώλησή του θα παρέχει πληροφορίες για τυχόν κόστος διανομής που δεν περιλαμβάνεται ήδη στις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες, προκειμένου ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ να μπορέσει να κατανοήσει το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών των συναθροιζόμενων δαπανών στην απόδοση της επένδυσης·

ζ)  σε τμήμα με τίτλο «Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;»

i)  όπου συντρέχει περίπτωση, αν προβλέπεται περίοδος αναμονής ή υπαναχώρησης για το PEPP·

ii)  αναφορά της συνιστώμενης και, όπου συντρέχει περίπτωση, της απαιτούμενης ελάχιστης περιόδου διακράτησης·

iii)  τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών τελών και ποινών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του PΕΡΡ και την εξέλιξη της αγοράς στην οποία στοχεύει·

iv)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικές συνέπειες της ρευστοποίησης πριν από τη λήξη του προϊόντος ή της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, όπως, για παράδειγμα, απώλεια προστασίας κεφαλαίου ή επιπλέον δαπάνες για αμοιβές υπό αίρεση·

η)  σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες σχετικά με το πώς και σε ποιους μπορεί να υποβάλει καταγγελίες ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ για το προϊόν ή τη συμπεριφορά του παρόχου ΡΕΡΡ ή του παρόχου επενδυτικών συμβουλών ή πωλητή του προϊόντος·

i)σε τμήμα με τίτλο «Άλλες συναφείς πληροφορίες», σύντομη αναφορά τυχόν επιπλέον πληροφοριακών εγγράφων που θα λάβει ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ πριν και/ή μετά την υπογραφή της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου τυχόν υλικού εμπορικής προώθησης.

4.  Πολυεπίπεδη διαβάθμιση των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου (3), βάσει της οποίας λεπτομερή τμήματα πληροφοριών παρουσιάζονται με αναδυόμενα παράθυρα ή μέσω συνδέσμων προς τα διάφορα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι το έγγραφο βασικών πληροφοριών τηρεί την υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3β σχετικά με το μήκος του.

Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με τις ΕΕΑ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία διευκρινίζουν:

α)  τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο εκάστου των στοιχείων των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 19, καθώς και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να υποβληθούν οι εν λόγω πληροφορίες σε τυποποιημένη μορφή που επιτρέπει τη σύγκριση·

β)  τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού που απαιτούνται για την πληροφόρηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο (δ) (i), 3 (δ) (iii) και σημείο 3 στοιχείο (στ)·

γ)  όπου επιτρέπεται η διαβάθμιση των πληροφοριών, ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική παρουσίαση, και ποιες πληροφορίες παρέχονται σε πρόσθετα επίπεδα.

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς τύπους PEPP, τις διαφορές μεταξύ τους και τις δυνατότητες των αποταμιευτών PEPP, καθώς και τα χαρακτηριστικά των PEPP, ώστε να επιτρέπουν στον αποταμιευτή PEPP να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών υποκείμενων επενδύσεων ή άλλων επιλογών που προβλέπονται από το προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά σημεία ή να τροποποιηθεί στο μέλλον.

Άρθρο 23βΓλώσσα του εγγράφου βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ

1.  Το έγγραφο βασικών πληροφοριών συντάσσεται στις επίσημες γλώσσες ή τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο τμήμα του κράτους μέλους όπου κυκλοφορεί το PΕΡΡ ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ή, εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, μεταφράζεται σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Η μετάφραση αποδίδει πιστά και με ακρίβεια το περιεχόμενο των πληροφοριών του πρωτότυπου εγγράφου βασικών πληροφοριών.

2.  Εάν ένα PEPP προωθείται σε κράτος μέλος μέσω εγγράφων εμπορικής προώθησης σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους, το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP συντάσσεται τουλάχιστον στην αντίστοιχη επίσημη γλώσσα ή γλώσσες.

3.  Το βασικό πληροφοριακό έγγραφο PEPP θα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος, σε κατάλληλη μορφή, στους αποταμιευτές PEPP με προβλήματα όρασης ή ακοής, καθώς και στα άτομα με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης ή στους αναλφάβητους αποταμιευτές PEPP.

Άρθρο 23γΑναθεώρηση του εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP

1.  Ο παραγωγός PEPP επανεξετάζει τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών και αναθεωρεί το έγγραφο όταν η επανεξέταση δείχνει ότι απαιτείται να γίνουν αλλαγές. Η αναθεωρημένη έκδοση διατίθεται χωρίς καθυστέρηση.

2.  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι ΕΕΑ, μέσω της Μικτής Επιτροπής, καταρτίζουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία διευκρινίζουν:

α)  τους όρους επανεξέτασης των πληροφοριών που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών·

β)  τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το έγγραφο βασικών πληροφοριών πρέπει να αναθεωρείται·

γ)  τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πρέπει να επανεξετάζονται ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών πρέπει να αναθεωρείται όταν το PΕΡΡ διατίθεται στους αποταμιευτές ΡΕΡΡ με ασυνεχή τρόπο·

δ)  τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να ενημερώνονται οι αποταμιευτές ΡΕΡΡ σχετικά με το αναθεωρημένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για ένα PΕΡΡ που έχουν αγοράσει, καθώς και τα μέσα με τα οποία ενημερώνονται οι αποταμιευτές ΡΕΡΡ.

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 23δΑνακοίνωση εμπορικής προώθησης

Οι ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το PEPP δεν περιλαμβάνουν καμία δήλωση που να έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών ή υποβαθμίζει τη σημασία του εγγράφου βασικών πληροφοριών. Οι ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης αναφέρουν ότι υπάρχει διαθέσιμο έγγραφο βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ και παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του εγγράφου στους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένου του δικτυακού τόπου του παραγωγού ΡΕΡΡ.

Άρθρο 23ε

Αστική ευθύνη

1.  Ο παραγωγός ΡΕΡΡ δεν υπέχει αστική ευθύνη απλώς και μόνο λόγω του εγγράφου βασικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφράσεών του, εκτός εάν είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς τα σχετικά τμήματα των νομικών δεσμευτικών προσυμβατικών ή συμβατικών εγγράφων ή προς τις απαιτήσεις του άρθρου 23.

2.  Ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ που αποδεικνύει ότι υπέστη ζημία επειδή βασίστηκε σε ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατά την πραγματοποίηση επένδυσης στο PΕΡΡ για το οποίο εκπονήθηκε το εν λόγω έγγραφο βασικών πληροφοριών, έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από τον παραγωγό ΡΕΡΡ για την εν λόγω ζημία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

3.  Όροι όπως «ζημία» ή «αποζημίωση» όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 οι οποίοι δεν ορίζονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο όπως ορίζεται στους σχετικούς κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

4.  Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει περαιτέρω αξιώσεις για αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογή του εθνικού δικαίου.

5.  Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο δεν περιορίζονται ούτε καταργούνται με συμβατικές ρήτρες.

Άρθρο 23στ

Στοιχεία ασφάλισης

Όταν το έγγραφο βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ αφορά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης αφορούν μόνο τον λήπτη της ασφάλισης και όχι τον δικαιούχο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Άρθρο 23ζ

Παροχή του εγγράφου βασικών πληροφοριών

1.  Το πρόσωπο που παρέχει επενδυτικές συμβουλές για ένα PΕΡΡ ή το πωλεί, πρέπει να παρέχει στους αποταμιευτές PEPP το έγγραφο βασικών πληροφοριών έγκαιρα πριν οι αποταμιευτές PEPP δεσμευτούν από οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σχετικά με το εν λόγω PEPP.

2.  Το πρόσωπο που παρέχει επενδυτικές συμβουλές για ένα PΕΡΡ ή το πωλεί συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 με την παροχή του εγγράφου βασικών πληροφοριών ΡΕΡΡ σε ένα άτομο με γραπτή εξουσιοδότηση να λάβει επενδυτικές αποφάσεις εκ μέρους του αποταμιευτή ΡΕΡΡ όσον αφορά συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν βάσει της εν λόγω γραπτής εξουσιοδότησης.

Άρθρο 23ηΓνωστοποίηση πληροφοριών στους αποταμιευτές ΡΕΡΡ σχετικά με τη διανομή

1.  Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP εξασφαλίζουν ότι, εγκαίρως πριν από τη σύναψη σύμβασης σχετικής με PEPP, οι πάροχοι PEPP, οι διαμεσολαβητές ή οι διανομείς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού παρέχουν στους PEPP αποταμιευτές ή δυνητικούς αποταμιευτές PEPP τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  εάν κατέχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να αντιστοιχεί στο 10 % ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου συγκεκριμένου παρόχου ΡΕΡΡ·

β)  σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση ή τη σύμβαση για την οποία παρέχουν συμβουλή, το κατά πόσον:

i)  ο πάροχος ΡΕΡΡ ή η μητρική επιχείρηση παρόχου ΡΕΡΡ κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να αντιστοιχεί στο 10 % ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του διαμεσολαβητή ή διανομέα ΡΕΡΡ·

ii)  παρέχουν συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης·

iii)  έχουν συμβατική υποχρέωση να ασκούν δραστηριότητες διανομής αποκλειστικά με έναν ή περισσότερους παρόχους PEPP, σε αυτή δε την περίπτωση τον ενημερώνουν για τις επωνυμίες των εν λόγω παρόχων PEPP· ή

iv)  δεν έχουν συμβατική υποχρέωση να ασκούν δραστηριότητες διανομής προϊόντων αποκλειστικά με έναν ή περισσότερους παρόχους ΡΕΡΡ και δεν παρέχουν συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, σε αυτή δε την περίπτωση τον ενημερώνουν για τις επωνυμίες των παρόχων ΡΕΡΡ με τους οποίους δύναται να ασκούν και όντως ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες·

γ)  τη φύση της αμοιβής που λαμβάνουν σε σχέση με τη σύμβαση·

δ)  εάν, σε σχέση με τη σύμβαση, εργάζονται βάσει:

i)  αμοιβής, δηλαδή η αμοιβή καταβάλλεται απευθείας από τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ·

ii)  προμήθειας κάθε είδους, δηλαδή η αμοιβή περιλαμβάνεται στο κόστος και τις επιβαρύνσεις της διανομής PEPP·

iii)  άλλου τύπου αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη σύμβαση· ή

iv)  βάσει συνδυασμού οιουδήποτε τύπου αμοιβής ορίζεται στα σημεία (i), (ii) και (iii).

2.  Όταν η αμοιβή πρέπει να καταβάλλεται απευθείας από τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ, ο διαμεσολαβητής ή ο διανομέας ΡΕΡΡ ενημερώνει τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ για το ποσό της αμοιβής ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, για τη μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής.

3.  Εάν υπάρχουν πληρωμές εκτός των προγραμματισμένων πληρωμών, από τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ δυνάμει της σύμβασης μετά τη σύναψή της, ο διαμεσολαβητής ή ο διανομέας ΡΕΡΡ παρέχει, επίσης, τις πληροφορίες που πρέπει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για καθεμία από τις εν λόγω πληρωμές.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εγκαίρως πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, ο πάροχος PEPP κοινοποιεί στον αποταμιευτή ΡΕΡΡ τη φύση της αμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοί του σε σχέση με τη σύμβαση.

5.  Εάν υπάρχουν πληρωμές εκτός των προγραμματισμένων πληρωμών, από τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ δυνάμει της σύμβασης μετά τη σύναψή της, ο πάροχος ΡΕΡΡ παρέχει, επίσης, τις πληροφορίες που πρέπει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για καθεμία από τις εν λόγω πληρωμές.

6.  Παρέχεται κατάλληλη ενημέρωση, εγκαίρως πριν από τη σύναψη της σύμβασης, στους αποταμιευτές ή δυνητικούς αποταμιευτές ΡΕΡΡ όσον αφορά τη διανομή του PEPP, το συνολικό κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  όταν παρέχονται συμβουλές, κατά πόσο ο διαμεσολαβητή ή διανομέας ΡΕΡΡ θα παράσχει στους αποταμιευτές ΡΕΡΡ περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας των PEPP που συνέστησε στους εν λόγω αποταμιευτές ΡΕΡΡ·

β)  όσον αφορά την ενημέρωση για όλες τις δαπάνες και τις συναφείς επιβαρύνσεις που πρέπει να γνωστοποιούνται, πληροφορίες σχετικά με τη διανομή του PEPP, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παροχής συμβουλών, κατά περίπτωση, του κόστους του PEPP που συνιστάται ή πωλείται στον αποταμιευτή ΡΕΡΡ και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ να το πληρώσει, περιλαμβάνοντας τυχόν πληρωμές εκ μέρους τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 28.

7.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 3 παρέχονται σε τυποποιημένο μορφότυπο που επιτρέπει τη σύγκριση και σε κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι αποταμιευτές PEPP να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους που αφορούν το προσφερόμενο PEPP και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την επένδυση.

8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 62, προκειμένου να εξειδικεύσει:

α)  τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι πληροφορίες για να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επί των οποίων βασίζεται ο τυποποιημένος μορφότυπος που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

β)  τις λεπτομέρειες που αφορούν το περιεχόμενο και τη μορφή των πληροφοριών προς τους αποταμιευτές ΡΕΡΡ σε σχέση με τους παρόχους, διαμεσολαβητές και διανομείς ΡΕΡΡ, καθώς και τις δαπάνες και επιβαρύνσεις.

Τμήμα IIIΠαροχή συμβουλών ▐

Άρθρο 25Προσδιορισμός των απαιτήσεων και των αναγκών και παροχή συμβουλών

1.  Πριν από τη σύναψη σύμβασης που σχετίζεται με PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP ▐του παρόντος κανονισμού προσδιορίζει, βάσει των πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον αποταμιευτή PEPP, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP όσον αφορά τη συνταξιοδότησή του και παρέχει στον αποταμιευτή PEPP αντικειμενικές πληροφορίες για το PEPP σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Η προτεινόμενη σύμβαση είναι σύμφωνη με τις συνταξιοδοτικές απαιτήσεις και ανάγκες του αποταμιευτή PEPP, καθώς και με το επίπεδο των σωρευμένων συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων.

2.  ▐ Ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο (γ) του παρόντος κανονισμού παρέχει στον αποταμιευτή PEPP εξατομικευμένη σύσταση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ένα συγκεκριμένο PEPP ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP.

3.   Όταν ένας πάροχος ή διανομέας PEPP πληροφορεί τον αποταμιευτή PEPP ότι παρέχει συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, οφείλει να βασίζει τις εν λόγω συμβουλές στην ανάλυση αρκετά μεγάλου αριθμού ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει προσωπικά, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, τη σύμβαση PEPP που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP και περιλαμβάνει τους παράγοντες που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ.

4.  Κατά την παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο πάροχος PEPP λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τις γνώσεις και την πείρα του αποταμιευτή PEPP στον τομέα των επενδύσεων σε σχέση με το PEPP, την οικονομική κατάσταση του εν λόγω προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς του να υποστεί ζημίες, και τους στόχους της επένδυσής του, συμπεριλαμβανομένου του ορίου ανοχής κινδύνου του, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο πάροχος PEPP, ο διαμεσολαβητής ή ο διανομέας να συστήσει στον αποταμιευτή PEPP ή δυνητικό αποταμιευτή PEPP, το ΡΕΡΡ που είναι κατάλληλο και, ιδίως, σύμφωνο με το επίπεδο ανοχής κινδύνου και τη δυνατότητά του να υποστεί ζημίες.

4α.  Στην περίπτωση ενός βασικού PEPP, ο αποταμιευτής PEPP ενημερώνεται σχετικά με την εφαρμοστέα επενδυτική επιλογή.

4β.  Οι συμβουλές μπορεί να παρέχονται μέσω ψηφιακών διαύλων, όσον αφορά όλους τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

5.  Οι πάροχοι, διαμεσολαβητές και διανομείς PEPP εγγυώνται και αποδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές σχετικά με PEPP κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και την ικανότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων.

ΤΜΗΜΑ IVΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 27Γενικές διατάξεις

1.  Οι πάροχοι PEPP συντάσσουν συνοπτικό εξατομικευμένο έγγραφο το οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε αποταμιευτή PEPP λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας («δήλωση παροχών PEPP»). Ο τίτλος του εγγράφου περιέχει τις λέξεις «δήλωση παροχών PEPP».

2.  Η ακριβής ημερομηνία στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες στη δήλωση παροχών PEPP αναγράφεται σε εμφανή θέση.

3.  Επιπροσθέτως, ο αποταμιευτής PEPP ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για τις τροποποιήσεις που αφορούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)   τους γενικούς και ειδικούς όρους·

β)   την επωνυμία ή τον σκοπό του παρόχου PEPP, τη νομική μορφή του ή τη διεύθυνση της έδρας και, ενδεχομένως, του υποκαταστήματος, με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση·

γ)   όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 έως 5 σε περίπτωση μεταβολής στους όρους για το PEPP ή τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σχετική με το PEPP σύμβαση·

δ)   τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής.

3α.  Οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση παροχών PEPP πρέπει να είναι ακριβείς, να επικαιροποιούνται και να τίθενται στη διάθεση του κάθε αποταμιευτή PEPP χωρίς χρέωση με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθερού μέσου, ή σε ιστότοπο, ή γραπτώς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Αντίγραφο σε έντυπη μορφή παρέχεται σε αποταμιευτές PEPP κατόπιν αίτησης, επιπλέον οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε ουσιώδης μεταβολή των πληροφοριών που περιέχονται στη δήλωση παροχών PEPP σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος πρέπει να αναφέρεται σαφώς.

Άρθρο 28Δήλωση παροχών PEPP

1.  Η δήλωση παροχών PEPP περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες για τους αποταμιευτές PEPP:

α)   τα προσωπικά στοιχεία του αποταμιευτή PEPP, την επωνυμία του παρόχου PEPP, πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών, πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, τις καταβληθείσες εισφορές από τον αποταμιευτή PEPP ή άλλο τρίτο μέρος και πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του καθεστώτος PEPΡ▐·

β)   σαφή ένδειξη της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης του αποταμιευτή PEPP, της ηλικίας συνταξιοδότησης που καθορίζεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς ή υπολογίζεται από τον πάροχο PEPP, ή της ηλικίας συνταξιοδότησης που καθορίζει ο αποταμιευτής PEPP, ανάλογα με την περίπτωση, και εάν είναι διαφορετική από την ηλικία συνταξιοδότησης, την αναμενόμενη έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης·

γ)    την επωνυμία του παρόχου PEPP και τη διεύθυνση επικοινωνίας του, καθώς και τον προσδιορισμό του καθεστώτος PEPP του αποταμιευτή PEPP·

δ)   πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο β), και δήλωση αποποίησης ευθύνης σε σχέση με το ότι οι προβλέψεις αυτές μπορεί να διαφέρουν από την τελική αξία των παροχών που εισπράττονται. Εάν οι προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης ένα βέλτιστο σενάριο και ένα δυσμενές, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του καθεστώτος PEPP·

ε)   πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του καθεστώτος PEPP·

ε α)  πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλε οιοσδήποτε τρίτος και ο αποταμιευτής PEPP στο καθεστώς PEPP, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του καθεστώτος PEPP·

ε β)  πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του καθεστώτος PEPP συνολικά ή, κατά περίπτωση, της επενδυτικής επιλογής του αποταμιευτή PEPP υπό μορφή πίνακα με τις επιδόσεις για τα έτη που είναι διαθέσιμα·

ε γ)  ανάλυση των δαπανών που έχουν αφαιρεθεί από τον πάροχο PEPP τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, στην οποία αναφέρονται οι διοικητικές δαπάνες, το κόστος φύλαξης στοιχείων ενεργητικού, το κόστος που σχετίζεται με συναλλαγές χαρτοφυλακίου και άλλες δαπάνες, καθώς και εκτίμηση της επίπτωσης των δαπανών στα τελικά κέρδη·

ε δ)  πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του καθεστώτος PEPP συνολικά.

ε στ)  πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική πολιτική που αφορά τους παράγοντες ΠΚΔ.

2.  Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών προσδιορίζει πού και πώς λαμβάνει κανείς συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων: περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες για τις προσφερόμενες στον αποταμιευτή PEPP επιλογές δυνάμει του καθεστώτος PEPP.

3.  Η ΕΑΑΕΣ, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές εποπτικές αρχές, αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τους κανόνες για τον προσδιορισμό των προβλέψεων για τις συνταξιοδοτικές παροχές που αναφέρονται στο στοιχείο (α), την παρουσίαση των προηγούμενων επιδόσεων που αναφέρονται στο στοιχείο (εβ) και την παρουσίαση των εξόδων που αναφέρεται στο στοιχείο (εγ) της παραγράφου 1. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται από τους παρόχους PEPP με σκοπό να προσδιορίσουν, όπου χρειάζεται, το ετήσιο ποσοστό ονομαστικών αποδόσεων των επενδύσεων, το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού και την τάση των μελλοντικών μισθών.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Άρθρο 29Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.  Η δήλωση παροχών PEPP προσδιορίζει πού και πώς λαμβάνει κανείς συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων:

α)   περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες για τις επιλογές του αποταμιευτή PEPP που παρέχονται στο πλαίσιο του καθεστώτος PEPP, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών μεταφοράς·

β)   πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις του παρόχου PEPP, λαμβάνοντας υπόψη κάθε καθεστώς PEPP που διαχειρίζεται ο εν λόγω πάροχος, και, κατά περίπτωση, τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις για κάθε καθεστώς PEPP·

δ)   κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τα ποσά τα οποία εμφανίζονται υπό μορφή ετήσιας προσόδου, ιδίως όσον αφορά τον συντελεστή της ετήσιας προσόδου, τον τύπο του παρόχου PEPP και τη διάρκεια της ετήσιας προσόδου·

ε)   πληροφορίες για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς.

2.  Για τα καθεστώτα PEPP στα οποία οι αποταμιευτές PEPP επωμίζονται επενδυτικό κίνδυνο και στα οποία μια επενδυτική επιλογή επιβάλλεται στον αποταμιευτή PEPP μέσω ειδικού κανόνα ο οποίος προσδιορίζεται στο καθεστώς PEPP, η δήλωση παροχών PEPP αναφέρει πού διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες.

2α.  Για τα καθεστώτα PEPP στα οποία οι αποταμιευτές PEPP επωμίζονται επενδυτικό κίνδυνο και στα οποία μια επενδυτική επιλογή επιβάλλεται στον αποταμιευτή PEPP μέσω ειδικού κανόνα ο οποίος προσδιορίζεται στο καθεστώς PEPP, η δήλωση παροχών PEPP αναφέρει πού διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες.

2β.  Οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες με ηλεκτρονικά μέσα και να παρέχονται ατελώς.

2γ.  Κατόπιν αιτήματος αποταμιευτή PEPP ή δικαιούχου PEPP ή των εκπροσώπων τους, ο πάροχος PEPP παρέχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

α)  τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο σημείο (β) της παραγράφου 1 ή, εάν ένας πάροχος PEPP είναι υπεύθυνος για περισσότερα του ενός καθεστώτα PEPP, τους λογαριασμούς και τις εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο καθεστώς PEPP·

β)  τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που αναφέρεται στο σημείο (ε στ) του άρθρου 28 (1)·

γ)  τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των προβλέψεων που αναφέρονται στο σημείο (α) του άρθρου 28(1).

2δ.  Οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες με ηλεκτρονικά μέσα και να παρέχονται ατελώς.

3.  Η ΕΑΑΕΣ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές αρχές και τις οργανώσεις καταναλωτών, αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο παρόν άρθρο.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [εντός 9 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Άρθρο 30Πληροφορίες που παρέχονται σε αποταμιευτές PEPP κατά την προσυνταξιοδοτική φάση και σε δικαιούχους PEPP κατά τη φάση αποσυσσώρευσης

1.  Επιπλέον της δήλωσης παροχών PEPP, οι πάροχοι PEPP παρέχουν σε κάθε αποταμιευτή PEPP, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης όπως ορίζεται στο άρθρο 30, ή κατόπιν αιτήσεως του αποταμιευτή PEPP, πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές καταβολής παροχών που διατίθενται για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους.

2.  Ένα έτος πριν από τη φάση συνταξιοδότησης, αποστέλλεται ανακοίνωση στον αποταμιευτή PEPP για να τον ενημερώσει σχετικά με την επικείμενη έναρξη της φάσης της αποσυσσώρευσης και τις πιθανές μορφές πληρωμών.

ΤΜΗΜΑ VΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 32Γενικές διατάξεις

1.  Οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και, ενδεχομένως, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς της εποπτείας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των ακόλουθων καθηκόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης:

α)   αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι πάροχοι PEPP, των δραστηριοτήτων που ασκούν, των αρχών αποτίμησης που εφαρμόζουν για σκοπούς φερεγγυότητας, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της κεφαλαιακής τους δομής, των αναγκών τους σε κεφάλαια και της διαχείρισης του κεφαλαίου τους·

β)   λήψη των όποιων ενδεδειγμένων αποφάσεων επιβάλλονται από την άσκηση των εποπτικών δικαιωμάτων και καθηκόντων τους.

2.  Ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)   να καθορίζουν τη φύση, το εύρος και τη μορφή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν οι πάροχοι PEPP στα ακόλουθα χρονικά σημεία:

i)   σε προκαθορισμένες περιόδους·

ii)   σε περίπτωση προκαθορισμένων γεγονότων·

iii)   κατά τη διάρκεια ερευνών σχετικά με την κατάσταση ενός παρόχου PEPP·

β)   να λαμβάνουν από τους παρόχους PEPP πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που κατέχουν οι πάροχοι PEPP ή σχετικά με συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους· και

γ)   να ζητούν πληροφορίες από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως ελεγκτές και αναλογιστές.

3.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν τα εξής:

α)   ποιοτικά ή ποσοτικά στοιχεία, ή κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους·

β)   στοιχεία που αφορούν το ιστορικό, τη σημερινή κατάσταση ή την προβλεπόμενη κατάσταση, και κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους·

γ)   δεδομένα από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, και κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους.

4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2:

α)   αντικατοπτρίζουν τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου παρόχου PEPP, και ιδίως τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε αυτές·

β)   είναι προσβάσιμες, πλήρεις από κάθε σημαντική άποψη, συγκρίσιμες και χαρακτηρίζονται από συνέπεια σε βάθος χρόνου·

γ)   είναι συναφείς, αξιόπιστες και κατανοητές.

5.  Οι πάροχοι PEPP διαθέτουν κατάλληλα συστήματα και δομές προκειμένου να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 καθώς και γραπτώς τεκμηριωμένη πολιτική, η οποία έχει εγκριθεί από το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο του παρόχου PEPP, προκειμένου να διασφαλίζεται σε σταθερή βάση η καταλληλότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών.

6.  Κατόπιν αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές, η ΕΑΑΕΣ διαθέτει πρόσβαση στις πληροφορίες που υποβάλλονται από τους παρόχους PEPP.

7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 62 για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, προκειμένου να διασφαλιστεί, στον κατάλληλο βαθμό, η σύγκλιση των υποβαλλόμενων εποπτικών εκθέσεων.

Η ΕΑΑΕΣ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές αρχές και μετά τη διεξαγωγή ελέγχων ικανοποίησης καταναλωτών, αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη μορφή των εποπτικών εκθέσεων.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [εντός 9 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΦΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ IΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ PEPP

Άρθρο 33Επενδυτικοί κανόνες

1.  Τα κράτη μέλη επενδύουν σύμφωνα με τον «κανόνα της συνετής διαχείρισης» και ειδικότερα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)   τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν στο PEPP επενδύονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των αποταμιευτών PEPP συνολικά. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, ο πάροχος PEPP ή ο φορέας που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του, εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των αποταμιευτών PEPP·

α α)  Τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν στο PEPP επενδύονται κατά τρόπο που μετριάζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τους παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες ΠΚΔ.

β)   τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα, την ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του·

γ)   τα στοιχεία ενεργητικού επενδύονται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές. Το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές αγορές πρέπει οπωσδήποτε να παραμένει σε συνετά επίπεδα·

δ)   επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν αυτά τα μέσα συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίμηση των εν λόγω μέσων πρέπει να γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, και τα μέσα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στην αποτίμηση του ενεργητικού ενός παρόχου PEPP. Οι πάροχοι PEPP αποφεύγουν επίσης την υπέρμετρη έκθεση στον κίνδυνο που απορρέει από έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο και από άλλες πράξεις με παράγωγα·

ε)  τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά. Οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού εκδιδόμενα από τον ίδιο εκδότη ή από εκδότες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο δεν εκθέτουν τον πάροχο PEPP σε υπέρμετρη συγκέντρωση κινδύνων·

στ)  τα περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να επενδύονται σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, όπως καθορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας για φορολογικούς σκοπούς ή σε υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, οι οποίες προσδιορίζονται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής·

ζ)  ο πάροχος PEPP δεν εκτίθεται σε κινδύνους που απορρέουν από υπέρμετρη μόχλευση και υπέρμετρη μετατροπή ληκτότητας.

2.  Οι κανόνες που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1 εφαρμόζονται μόνον εφόσον δεν υπάρχει αυστηρότερη διάταξη στη σχετική τομεακή νομοθεσία που ισχύει για τον πάροχο PEPP.

ΤΜΗΜΑ IIΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ PEPP

Άρθρο 34Γενικές διατάξεις

1.  Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς ΡΕΡΡ προσφέρουν ένα βασικό PEPP και δύνανται να προσφέρουν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές.

3.  Όλες οι επενδυτικές επιλογές σχεδιάζονται από τους παρόχους PEPP με βάση τεχνικές μείωσης κινδύνου αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας οι οποίες διασφαλίζουν επαρκή προστασία για τους αποταμιευτές PEPP.

Άρθρο 35 Επιλογή επενδυτικής επιλογής από τον αποταμιευτή PEPP

Ο αποταμιευτής PEPP επιλέγει μια επενδυτική επιλογή αφού λάβει σχετικές πληροφορίες και συμβουλές και υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων, κατά τη σύναψη της σύμβασης PEPP.

Άρθρο 36Όροι τροποποίησης της επιλεγείσας επενδυτικής επιλογής

1.  Οι όροι τροποποίησης της επενδυτικής επιλογής απαριθμούνται στη σύμβαση PEPP.

Άρθρο 37

Το βασικό PEPP

1.  Το βασικό PEPP είναι ένα ασφαλές και οικονομικά αποδοτικό προϊόν που θα μπορεί να αποκτηθεί εύκολα, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών διαύλων, σε κάθε κράτος μέλος. Αποτελεί τη βασική επενδυτική επιλογή.

1α.  Η τεχνική μετριασμού του κινδύνου που εφαρμόζεται για το βασικό PEPP πρέπει να συνάδει με τον στόχο ανάκτησης του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί από τον αποταμιευτή ΡΕΡΡ.

2.  Το σύνολο των δαπανών και των προμηθειών για το βασικό ΡΕΡΡ δεν θα υπερβαίνει το 1% του σωρευμένου κεφαλαίου ετησίως.

Άρθρο 39Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σε σχέση με τις επενδυτικές επιλογές

1.  Η χρήση τεχνικών μείωσης του κινδύνου διασφαλίζει ότι η επενδυτική στρατηγική για το PEPP είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να δημιουργεί ένα μελλοντικό σταθερό και επαρκές ατομικό συνταξιοδοτικό εισόδημα από το PEPP και να εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση όλων των γενεών αποταμιευτών PEPP. Οι εφαρμοστέες τεχνικές μείωσης του κινδύνου περιλαμβάνουν διατάξεις (α) ή (β), ή συνδυασμό αυτών, και μπορούν να συμπληρώνονται από διατάξεις που καθορίζονται στο στοιχείο (γ):

α)  διατάξεις που επιτρέπουν τη βαθμιαία προσαρμογή της κατανομής των επενδύσεων με σκοπό τον μετριασμό των οικονομικών κινδύνων όσον αφορά τις επενδύσεις για τις ομάδες που αντιστοιχούν στην εναπομένουσα διάρκεια (κύκλος ανάπτυξης)·

β)  διατάξεις για τη σύσταση αποθεματικών από εισφορές ή από την απόδοση των σχετικών επενδύσεων, τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν στους αποταμιευτές PEPP κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, για τον μετριασμό τυχόν απώλειας που συνδέεται με την επένδυση (εγγύηση κεφαλαίου)·

γ)  διατάξεις για τη χρήση κατάλληλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων με σκοπό την προστασία από τυχόν απώλειες που συνδέονται με την επένδυση.

2.  Αν ένα PEPP, δυνάμει του άρθρου 37 της παρούσας οδηγίας, προσφέρεται χωρίς τη διάταξη του στοιχείου (α) ή βάσει συνδυασμού των διατάξεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP θα πρέπει, εγγράφως, να αιτιολογήσει σαφώς την στήριξη του PEPP αποκλειστικά στις κεφαλαιακές εγγυήσεις, να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους συστήνει ένα PEPP στηριζόμενο στις διατάξεις των στοιχείων (β) και (γ) ή συνδυασμού των ανωτέρω διατάξεων, και να καταδείξει με σαφήνεια τυχόν απορρέοντες πρόσθετους κινδύνους που αυτό το ΡΕΡΡ μπορεί να έχει σε σύγκριση με το PEPP που βασίζεται σε εγγύηση κεφαλαίου.

3.  Προκειμένου να καθοριστούν κριτήρια για αποτελεσματικές τεχνικές μείωσης του κινδύνου τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν κατά τρόπο συνεκτικό, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες των διατάξεων για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου. Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την ... [ΧΧΧ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10-14 του κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010.

ΤΜΗΜΑ IIIΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Άρθρο 40Όροι που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης

Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, ▐οι όροι που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη, και δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Άρθρο 41Θεματοφύλακας

1.  Όταν ο πάροχος PEPP είναι ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ή επιχείρηση επενδύσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορεί να διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες για τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

2.  Όσον αφορά τον διορισμό του θεματοφύλακα και την εκτέλεση των καθηκόντων του εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 33 παράγραφοι 5, 6 και 7 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ.

3.  Όσον αφορά τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και την ευθύνη του θεματοφύλακα εφαρμόζεται αντίστοιχα το άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του παρόχου PEPP και των αποταμιευτών PEPP για κάθε ζημία που υφίστανται ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητης παράλειψης εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Η ευθύνη του θεματοφύλακα παραμένει ακέραιη στην περίπτωση που ο θεματοφύλακας εμπιστεύεται σε τρίτο το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του.

4.  Όσον αφορά τα καθήκοντα εποπτείας του θεματοφύλακα εφαρμόζεται αντίστοιχα το άρθρο 35 παράγραφος 1 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ.

Άρθρο 42Κάλυψη βιομετρικών κινδύνων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, οι πάροχοι PEPP μπορούν να προσφέρουν PEPP με συμπληρωματική επιλογή η οποία εξασφαλίζει την κάλυψη των βιομετρικών κινδύνων. ▌

Άρθρο 43Καταγγελίες

1.  Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θεσπίζουν και εφαρμόζουν επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών για τη διευθέτηση των καταγγελιών που υποβάλλονται από τους πελάτες PEPP σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη όπου ο πάροχος ή διανομέας PEPP προσφέρει τις υπηρεσίες του και διεξάγονται σε επίσημη γλώσσα του εκάστοτε κράτους μέλους κατ' επιλογή του πελάτη PEPP, ή σε άλλη γλώσσα εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου ή διανομέα PEPP και του πελάτη PEPP.

3.  Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντούν, εγγράφως ή, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου ή διανομέα PEPP και του πελάτη PEPP, σε άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες των πελατών PEPP. Η απάντηση πρέπει να εξετάζει όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της καταγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του παρόχου ή διανομέα PEPP, ο τελευταίος υποχρεούται να αποστέλλει ενδιάμεση απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας και προσδιορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα λάβει την τελική απάντηση ο πελάτης PEPP. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για τη λήψη της τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τις 35 εργάσιμες ημέρες.

4.  Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP ενημερώνουν τον πελάτη PEPP για τουλάχιστον έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος είναι αρμόδιος για την επίλυση διαφορών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών PEPP που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

5.  Οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 αναφέρονται με σαφή, περιεκτικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον δικτυακό τόπο του παρόχου ή διανομέα PEPP, στο υποκατάστημα, και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης μεταξύ του παρόχου ή διανομέα PEPP και του πελάτη PEPP. Προσδιορίζεται ο τρόπος πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον οικείο φορέα ΕΕΔ καθώς και οι προϋποθέσεις χρήσης του.

6.  Οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν διαδικασίες οι οποίες παρέχουν στους πελάτες PEPP και σε άλλους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού από παρόχους και διανομείς PEPP. Σε κάθε περίπτωση, παρέχονται απαντήσεις στις αιτιάσεις.

6α.   Η αρμόδια αρχή της κύριας εγκατάστασης ή της μοναδικής εγκατάστασης του παρόχου ή του διανομέα είναι η αρμόδια για να ενεργεί ως επικεφαλής αρμόδια αρχή σε περίπτωση διασυνοριακών παροχών PEPP.

6β.   Στις περιπτώσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο καταγγέλλων μπορεί να επιλέξει να ασκήσει την καταγγελία του μέσω της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους, ανεξαρτήτως του τόπου όπου σημειώθηκε η παράβαση. Προς τούτο, και κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6α, κάθε αρμόδια αρχή είναι αρμόδια για την εξέταση καταγγελίας που της έχει υποβληθεί ή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης παραβίασης του παρόντος κανονισμού, εάν το αντικείμενο της υπόθεσης αφορά οντότητα στο οικείο κράτος μέλος ή επηρεάζει ουσιαστικώς αποταμιευτές PEPP στο οικείο κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την επικεφαλής αρμόδια αρχή σχετικά με το θέμα αυτό.

6γ.   Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οικείων αρμόδιων αρχών, εφαρμόζεται η διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στο άρθρο 56.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ PEPP

Άρθρο 45Παροχή της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού

1.  Οι πάροχοι PEPP παρέχουν υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, μεταφέροντας, κατόπιν αιτήματος του αποταμιευτή PEPP, τυχόν θετικό υπόλοιπο από λογαριασμό PEPP τον οποίο διατηρεί ο αποταμιευτής στον μεταφέροντα πάροχο σε νέο λογαριασμό PEPP ο οποίος ανοίγεται στον παραλήπτη πάροχο, και κλείνοντας τον πρώτο λογαριασμό PEPP.

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού είναι δυνατόν να παρέχεται από παρόχους PEPP που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος (εσωτερική αλλαγή λογαριασμού) ή σε διαφορετικά κράτη μέλη (διασυνοριακή αλλαγή λογαριασμού).

Σε περίπτωση εσωτερικής αλλαγής λογαριασμού, οι πάροχοι PEPP υποχρεούνται να ενημερώσουν τις εθνικές αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού που παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση των παρόχων PEPP προς το παρόν κεφάλαιο.

Σε περίπτωση διασυνοριακής αλλαγής, οι πάροχοι PEPP υποχρεούνται να ενημερώσουν την ΕΑΑΕΣ για οποιαδήποτε υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP. Η ΕΑΑΕΣ παρακολουθεί τακτικά τη συμμόρφωση των παρόχων PEPP προς το παρόν κεφάλαιο.

2.  Οι όροι αλλαγής παρόχων PEPP απαριθμούνται στη σύμβαση PEPP. Σε κάθε περίπτωση, ο αποταμιευτής PEPP έχει το δικαίωμα να αλλάξει πάροχο κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης.

Άρθρο 46Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.  Κατόπιν αιτήματος του αποταμιευτή PEPP, η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού κινείται από τον παραλήπτη πάροχο PEPP. ▌

2.  Ο παραλήπτης πάροχος PEPP δρομολογεί την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού αμέσως μόλις παραλάβει την αίτηση από τον αποταμιευτή PEPP.

Η αίτηση συντάσσεται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο εκκινείται η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Η αίτηση επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να παρέχει ειδική συγκατάθεση για την εκτέλεση από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP καθεμιάς από τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, και να παρέχει ειδική συγκατάθεση για την εκτέλεση από τον παραλήπτη πάροχο PEPP καθεμιάς από τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η αίτηση επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να ορίσει συγκεκριμένα τα χαρτοφυλάκια και/ή το ύψος των στοιχείων ενεργητικού που πρόκειται να αλλάξουν λογαριασμό. Η αίτηση επιτρέπει, επίσης, στον αποταμιευτή PEPP να ορίσει την ημερομηνία μετά την οποία οι πληρωμές θα εκτελούνται στον λογαριασμό PEPP που ανοίγεται στον παραλήπτη πάροχο PEPP. Η εν λόγω ημερομηνία πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από τον παραλήπτη πάροχο PEPP των εγγράφων που διαβιβάζονται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP σύμφωνα με την παράγραφο 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να είναι έγγραφη η αίτηση του αποταμιευτή PEPP και να χορηγείται αντίγραφό της στον αποταμιευτή PEPP.

3.  Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο παραλήπτης πάροχος PEPP ζητεί από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον προβλέπονται στην αίτηση του αποταμιευτή PEPP:

α)   να διαβιβάσει στον παραλήπτη πάροχο PEPP και, εάν ζητείται συγκεκριμένα από τον αποταμιευτή PEPP στην αίτηση, στον αποταμιευτή PEPP, κατάλογο των υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού που αλλάζουν λογαριασμό·

β)   να μεταφέρει το εναπομένον θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό PEPP τον οποίο έχει ανοίξει ή διατηρεί ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP· και

γ)   να κλείσει τον λογαριασμό PEPP που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP στον μεταφέροντα πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP.

4.  Αμέσως μόλις παραλάβει αίτημα από τον παραλήπτη πάροχο PEPP, ο μεταφέρων πάροχος PEPP εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον προβλέπονται στην εξουσιοδότηση του αποταμιευτή PEPP:

α)   αποστέλλει στον παραλήπτη πάροχο PEPP τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) εντός πέντε εργάσιμων ημερών·

β)   στην περίπτωση που ο μεταφέρων πάροχος PEPP δεν παρέχει σύστημα αυτόματης ανακατεύθυνσης των εισερχόμενων πληρωμών στον λογαριασμό που έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP, σταματά να δέχεται τις εισερχόμενες πληρωμές στον λογαριασμό PEPP ξεκινώντας από την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν υποχρέωση του μεταφέροντος παρόχου PEPP να ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τον λόγο μη αποδοχής των εισερχόμενων πληρωμών·

γ)   μεταφέρει το εναπομένον θετικό υπόλοιπο από τον λογαριασμό PEPP στον νέο λογαριασμό PEPP τον οποίο έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση·

δ)   κλείνει τον λογαριασμό PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση εάν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις στον εν λόγω λογαριασμό PEPP και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου έχουν ολοκληρωθεί. Ο πάροχος PEPP ενημερώνει αμέσως τον αποταμιευτή PEPP στην περίπτωση που οι εν λόγω εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν το κλείσιμο του λογαριασμού του παρόχου PEPP.

5.  Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, ο παραλήπτης πάροχος PEPP, όπως και εάν προβλέπεται στην αίτηση και στον βαθμό που οι πληροφορίες που έχει υποβάλει ο μεταφέρων πάροχος PEPP ή ο αποταμιευτής PEPP παρέχουν τη δυνατότητα αυτή στον παραλήπτη πάροχο PEPP, εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

α)   προβαίνει στην αναγκαία προετοιμασία για να δέχεται τις εισερχόμενες πληρωμές και τις δέχεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση·

β)   ενημερώνει τους πληρωτές που αναφέρονται στην εξουσιοδότηση σχετικά με τα στοιχεία του λογαριασμού PEPP που έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP και διαβιβάζει στους πληρωτές αντίγραφο της αίτησης του αποταμιευτή PEPP.

Εάν ο παραλήπτης πάροχος PEPP δεν έχει στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να ενημερώσει τους πληρωτές όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ζητεί από τον αποταμιευτή PEPP ή από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP να προσκομίσουν τις πληροφορίες που λείπουν.

Εάν ο αποταμιευτής PEPP επιλέξει να παράσχει ο ίδιος τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) στους πληρωτές αντί να παράσχει ειδική συγκατάθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, στον παραλήπτη πάροχο PEPP για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, ο παραλήπτης πάροχος PEPP παρέχει στον αποταμιευτή PEPP τυποποιημένες επιστολές με τα στοιχεία του λογαριασμού PEPP και την ημερομηνία έναρξης που προσδιορίζεται στην αίτηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 47Διευκόλυνση της εσωτερικής και της διασυνοριακής αλλαγής λογαριασμού για τους αποταμιευτές PEPP

1.  Εάν ένας αποταμιευτής PEPP δηλώσει στον πάροχο PEPP με τον οποίο συναλλάσσεται ότι επιθυμεί να ανοίξει λογαριασμό PEPP σε πάροχο PEPP που βρίσκεται στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος PEPP στον οποίο διατηρεί λογαριασμό ο αποταμιευτής PEPP, με την παραλαβή αυτού του αιτήματος, συνδράμει τον αποταμιευτή PEPP ως εξής:

α)   παρέχει δωρεάν στον αποταμιευτή PEPP όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες πληρωμές στον λογαριασμό PEPP του αποταμιευτή PEPP κατά τους προηγούμενους 13 μήνες·

β)   μεταφέρει το θετικό υπόλοιπο που απομένει στον λογαριασμό PEPP τον οποίο διατηρεί ο αποταμιευτής PEPP στον νέο λογαριασμό PEPP που έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP, εφόσον το αίτημα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση του παραλήπτη παρόχου PEPP και του σχετικού λογαριασμού PEPP του αποταμιευτή PEPP·

γ)   κλείνει τον λογαριασμό PEPP που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP.

2.  Εάν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις στον λογαριασμό PEPP, ο πάροχος PEPP στον οποίο ο αποταμιευτής PEPP διατηρεί τον εν λόγω λογαριασμό PEPP παρέχει τη συνδρομή που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί από τον αποταμιευτή PEPP, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή από τον πάροχο PEPP του αιτήματος του αποταμιευτή PEPP, εκτός εάν υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο πάροχος PEPP ενημερώνει αμέσως τον αποταμιευτή PEPP στην περίπτωση που εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν το κλείσιμο του λογαριασμού PEPP που διατηρεί.

Άρθρο 48Προμήθειες και χρεώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.  Οι αποταμιευτές PEPP δικαιούνται να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες τους τις οποίες διαθέτει είτε ο μεταφέρων είτε ο παραλήπτης πάροχος PEPP.

2.  Ο μεταφέρων πάροχος PEPP παρέχει τις πληροφορίες που αιτείται ο παραλήπτης πάροχος PEPP σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 4 σημείο α) χωρίς επιβάρυνση του αποταμιευτή PEPP ή του παραλήπτη παρόχου PEPP.

3.  Οι συνολικές προμήθειες και χρεώσεις που επιβάλλονται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP στον αποταμιευτή PEPP για το κλείσιμο του λογαριασμού PEPP που διατηρούσε στον μεταφέροντα πάροχο ο αποταμιευτής PEPP δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 0,5% του θετικού υπολοίπου που μεταφέρεται στον παραλήπτη πάροχο PEPP.

4.  ▌ Ο παραλήπτης πάροχος ΡΕΡΡ δύναται μόνο να χρεώσει τις πραγματικές δαπάνες της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού.

Άρθρο 49Προστασία των αποταμιευτών PEPP από οικονομική ζημία

1.  Οποιαδήποτε οικονομική ζημία, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, χρεώσεων και τόκων, την οποία υφίσταται ο αποταμιευτής PEPP και η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια μη συμμόρφωσης παρόχου PEPP ο οποίος εμπλέκεται στη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού με τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 46, αποζημιώνεται άμεσα από τον εν λόγω πάροχο PEPP.

2.  Η ευθύνη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει σε περιστάσεις που είναι ασυνήθεις και απρόβλεπτες, πέραν του ελέγχου του παρόχου PEPP που τις επικαλείται και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο, ούτε όταν ο πάροχος PEPP δεσμεύεται από άλλες νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε ενωσιακές ή εθνικές νομοθετικές πράξεις.

3.  Η ευθύνη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

4.  Ο αποταμιευτής PEPP επιβαρύνεται με το κόστος και επωμίζεται τον ενδεχόμενο κίνδυνο οικονομικής ζημίας που ενέχει η εξαγορά σε είδος των στοιχείων ενεργητικού τα οποία ανήκουν στον λογαριασμό PEPP με σκοπό τη μεταφορά τους από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP.

5.  Ο αποταμιευτής PEPP επιβαρύνεται με το κόστος και επωμίζεται τον ενδεχόμενο κίνδυνο οικονομικής ζημίας που συνδέεται με την προστασία κεφαλαίου η οποία παρέχεται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP. Η εν λόγω προστασία κεφαλαίου, η οποία επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να ανακτήσει το επενδυθέν κεφάλαιο και εμπεριέχει μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, αναλίσκεται κατά τη χρονική στιγμή της αλλαγής παρόχων.

5α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχουν συσταθεί οι διασυνοριακοί μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και προσφυγής, οι οποίοι εξετάζουν τις απαιτήσεις ατομικών και συλλογικών αποζημιώσεων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Άρθρο 50Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.  Οι πάροχοι PEPP παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού:

α)   τον ρόλο του μεταφέροντος και του παραλήπτη παρόχου PEPP σε κάθε βήμα της διαδικασίας αλλαγής λογαριασμού, όπως καθορίζεται στο άρθρο 46·

β)   το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών βημάτων·

γ)   τις προμήθειες και χρεώσεις για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

δ)   κάθε πληροφορία που μπορεί να κληθεί να παράσχει ο αποταμιευτής PEPP.

Οι πάροχοι PEPP παρέχουν επίσης άλλες πληροφορίες, όπως, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, του συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών ή του συνταξιοδοτικού συστήματος προστασίας, στο οποίο συμμετέχει ο πάροχος PEPP εντός της Ένωσης. Ως «συνταξιοδοτικό σύστημα προστασίας» ορίζεται η πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης σε αποταμιευτές PEPP ή σε δικαιούχους PEPP σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου PEPP.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του παρόχου PEPP ανά πάσα στιγμή, διατίθενται δωρεάν σε έντυπη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο σε όλες τις εγκαταστάσεις του παρόχου PEPP στις οποίες έχουν πρόσβαση οι αποταμιευτές PEPP, και παρέχονται κατόπιν αιτήματος των αποταμιευτών PEPP.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIIΦΑΣΗ ΑΠΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Άρθρο 51Όροι που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης

1.  Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, ▌ οι όροι που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη, και δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

Άρθρο 52Μορφές πληρωμής

1.  Οι πάροχοι PEPP μπορούν να διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές πληρωμής:

α)   ετήσιες προσόδους·

β)   συνολικό ποσό·

γ)   περιοδικές αναλήψεις·

δ)   συνδυασμούς των ανωτέρω μορφών.

2.  Για το βασικό PEPP, κατά το πρώτο έτος επιτρέπεται ανώτατο όριο 30 % του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο κεφάλαιο μπορεί να καταβάλλεται σε περιοδικές αναλήψεις, ετήσιες προσόδους ή συνδυασμό αυτών. Στην περίπτωση ενός βασικού PEPP με εγγύηση κεφαλαίου ως επενδυτική επιλογή, τουλάχιστον το 35 % της πληρωμής θα καταβάλλεται υπό τη μορφή ισόβιων ετήσιων προσόδων.

2α.  Λαμβανομένης υπόψη της ατομικής κατάστασης του αποταμιευτή PEPP και της σχετικής αξίας του συσσωρευμένου κεφαλαίου σε τρέχουσες αξίες προσόδου, οι ετήσιες πρόσοδοι στο βασικό PEPP μπορούν να λαμβάνονται ως συνολικό ποσό ή περιοδικές αναλήψεις. Για να καθοριστούν συνεκτικές διαδικασίες και κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των περιστάσεων και για τον προσδιορισμό της κατάλληλης σχετικής αξίας του συσσωρευμένου κεφαλαίου, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την ...

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 1094/2010.

2β.  Οι αποταμιευτές PEPP επιλέγουν τη μορφή των πληρωμών πέντε έτη πριν την έναρξη της φάσης αποσσυσώρευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IXΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 53Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές και παρακολούθηση από την ΕΑΑΕΣ

1.  Η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP εποπτεύει σε μόνιμη βάση τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του παρόχου PEPP, και της καταλληλότητας των ρυθμίσεων και της οργάνωσής του για τις εργασίες που καλείται να εκτελέσει κατά την παροχή ενός PEPP.

2.  Η ΕΑΑΕΣ ▌ εξακριβώνει ότι το «PEPP» δεν χρησιμοποιείται εκτός ▌ εάν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα και σε συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

3.  Σε συντονισμό με τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ αξιολογεί τα ετήσια σχέδια που εγκρίνουν οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των παρόχων PEPP.

Άρθρο 54Εξουσίες των αρμόδιων αρχών

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να παρέχονται στην αρμόδια αρχή όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 55Συνεργασία

και συνέπεια

1.  Κάθε αρμόδια αρχή συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού ανά την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή.

2.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 575/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22), την οδηγία 2009/138/ΕΚ, την οδηγία 2016/2341/ΕΕ, την οδηγία 2014/65/ΕΕ, την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

3.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΑΕΣ συνεργάζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

4.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΑΕΣ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ιδίως προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

5.  Η ΕΑΑΕΣ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες του μηχανισμού συνεκτικότητας, συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την παρουσίαση των ανωτέρω πληροφοριών σε τυποποιημένο μορφότυπο που επιτρέπει τη σύγκριση.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [εντός 6 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Άρθρο 56Επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις

1.  Εάν αρμόδια αρχή παρόχου ή διανομέα PEPP διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΕΣ, κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων από τις οικείες αρμόδιες αρχές, μπορεί να συνδράμει τις αρχές ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 4.

Στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, και όταν με βάση αντικειμενικά κριτήρια διαπιστώνεται διαφωνία μεταξύ αρμόδιων αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη, η ΕΑΑΕΣ, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) ή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), μπορεί να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 4.

2.  Η ΕΑΑΕΣ ορίζει χρονικό όριο για επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά χρονικά διαστήματα, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Στο στάδιο αυτό η ΕΑΑΕΣ ενεργεί ως μεσολαβητής.

Αν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της φάσης συμβιβασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η ΕΑΑΕΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 1 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, μπορεί να λάβει απόφαση απαιτώντας από αυτές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να μην προβούν σε ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το θέμα, με δεσμευτική ισχύ για τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το δίκαιο της Ένωσης.

3.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΑΑΕΣ και, ως εξ αυτού, δεν διασφαλίσει τη συμμόρφωση παρόχου ή διανομέα PEPP με τις απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για αυτόν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΑΕΣ μπορεί να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη στον πάροχο ή διανομέα PEPP, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παύσης κάθε πρακτικής.

4.  Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 υπερισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα. Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμόδιων αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 4 πρέπει να είναι συμβατή με τις εν λόγω αποφάσεις.

5.  Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ο πρόεδρος της ΕΑΑΕΣ αναφέρει τη φύση και τον τύπο των διαφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και την απόφαση που ελήφθη για τη διευθέτηση του θέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 57Διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α)  χρηματοπιστωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 έλαβε άδεια για PEPP χρησιμοποιώντας ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ή άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6·

β)  χρηματοπιστωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 παρέχει, ή αντιστοίχως διανέμει, προϊόντα που φέρουν τον χαρακτηρισμό «PEPP» ή «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» χωρίς την απαιτούμενη άδεια·

γ)  πάροχος PEPP παραβίασε το άρθρο 7 παράγραφος 3, ▌ ή δεν εκπλήρωσε τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο IV, στο κεφάλαιο V, στο άρθρο 43 και στο κεφάλαιο VII·

δ)  θεματοφύλακας δεν εκπλήρωσε τα εποπτικά καθήκοντά του βάσει του άρθρου 42.

2.  Οι εν λόγω κυρώσεις και μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

α)  δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου και τη φύση της παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59·

β)  έκδοση διαταγής προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της επίμαχης συμπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψις της·

γ)  προσωρινή απαγόρευση κατά υπαίτιου μέλους του διοικητικού οργάνου της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης, ή κάθε άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου, να ασκεί καθήκοντα διοίκησης σε αυτές τις επιχειρήσεις·

δ)  μέγιστα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 5 000 000 EUR ή, στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, χρηματικά πρόστιμα αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]·

ε)  στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα μέγιστα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο στοιχείο δ) μπορεί να ανέρχονται έως και στο 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο· σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών λογαριασμών, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές νομοθετικές πράξεις, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης·

στ)  ανώτατα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμα και στην περίπτωση που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε).

3.  Σε περίπτωση που οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 2 σε μέλη του διοικητικού οργάνου, και σε άλλα φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται, δυνάμει του εθνικού δικαίου, υπαίτια για την παράβαση.

4.  Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 2 είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής.

Άρθρο 58Άσκηση της εξουσίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων

1.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν την εξουσία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 57 σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό νομικό πλαίσιο:

α)  άμεσα,

β)  σε συνεργασία με άλλες αρχές,

γ)  κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

2.  Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 57, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

α)  η σημαντικότητα, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

β)  ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση·

γ)  η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει ιδίως από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού του υπαίτιου φυσικού προσώπου·

δ)  η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

ε)  οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)  ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης εξασφάλισης της παραίτησης από αποκτηθέντα κέρδη ή αποφευχθείσες ζημίες,

ζ)  προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 59Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων

1.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμελλητί στον επίσημο δικτυακό τόπο τους κάθε απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου για παράβαση του παρόντος κανονισμού αφού πρώτα ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση το πρόσωπο κατά του οποίου επιβλήθηκε η κύρωση ή το μέτρο.

2.  Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης, την ταυτότητα των υπαίτιων προσώπων, καθώς και τις επιβληθείσες κυρώσεις ή μέτρα.

3.  Σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή της ταυτότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων κρίνεται από την αρμόδια αρχή δυσανάλογη κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης, ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια εξελισσόμενη έρευνα, οι αρμόδιες αρχές πράττουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

α)  καθυστερούν τη δημοσίευση της απόφασης επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου έως τη στιγμή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση· ή

β)  δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου, παραλείποντας για λογική χρονική περίοδο την ταυτότητα και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το μέτρο, εάν προβλέπεται ότι οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να υφίστανται εντός της περιόδου αυτής, και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ανώνυμη δημοσίευση διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή

γ)  δεν δημοσιεύουν καν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου, σε περίπτωση που κρίνεται ότι οι επιλογές που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί:

i)  ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

ii)  η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

4 γ.  Στην περίπτωση απόφασης για ανώνυμη δημοσίευση κύρωσης ή μέτρου σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β), η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης άμεσα στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τις πληροφορίες αυτές και τυχόν επακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται τυχόν δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως προηγούμενης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου.

5.  Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τυχόν δημοσίευση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 θα παραμείνει στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τουλάχιστον για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει η δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής για το απαραίτητο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 60Καθήκον για υποβολή πληροφοριών στην ΕΑΑΕΣ όσον αφορά διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα

1.  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΑΕΣ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται χωρίς να δημοσιευθούν, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1.

2.  Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν κάθε έτος στην ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 57.

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.

3.  Οσάκις η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στο κοινό διοικητικές κυρώσεις ή άλλα μέτρα, αναφέρει ταυτόχρονα το γεγονός αυτό στην ΕΑΑΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 61Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι PEPP και οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, καθώς και με τον κανονισμό για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγία 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA/ΕΑΑΕΣ) στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΕΣ συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 62Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 7 και το άρθρο 39 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 7 και το άρθρο 39 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 7 και το άρθρο 39 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 63Αξιολόγηση και υποβολή έκθεσης

1.  Ανά πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

2.  ▌Η έκθεση καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κανονισμού, ειδικότερα δε τα ακόλουθα:

α)  τη δυνατότητα μεταφοράς·

β)  την ανάπτυξη των τμημάτων και των συμπράξεων·

γ)  τον μηχανισμό αλλαγής λογαριασμού·

δ)  την υιοθέτηση του βασικού PEPP·

ε)  τη διαδικασία καταγγελιών·

στ)  την εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση·

ζ)  την ενσωμάτωση παραγόντων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση στην επενδυτική πολιτική του PEPP·

η)  το όριο των 1% όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

3.  Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς η ανάπτυξη και η υλοποίηση του PEPP. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον εκπροσώπους από την ΕΑΑΕΣ, από τις εθνικές εποπτικές αρχές, από τον κλάδο και τις ενώσεις καταναλωτών, καθώς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η γραμματεία της ομάδας επαφίεται στην ΕΑΑΕΣ.

Άρθρο 64Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός ισχύει 12 μήνες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται από τον κανονισμό.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(3)

ΕΕ C της , σ. .

(4)

  Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (COM(2015)468 τελικό).

(5)

  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, 2015/2106(INI), σημείο 20.

(6)

  Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/16), σημείο 11.

(7)

  COM(2016) 601 τελικό, σ. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, σ. 6.

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(10)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(11)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(12)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», 8 Δεκεμβρίου 2010, COM(2010) 716 τελικό.

(13)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγία 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(14)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

(15)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(16)

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(17)

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(18)

Οδηγία (ΕΕ) 2341/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

(19)

Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(20)

(21)

  Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

(22)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(23)

  Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (29.6.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Heinz K. Becker

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τα νοικοκυριά της ΕΕ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αποταμιευτές παγκοσμίως, αλλά ο μεγάλος όγκος αυτών των αποταμιεύσεων βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς με βραχυπρόθεσμη λήξη. Η αύξηση των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού και τα χαμηλά επιτόκια.

(1)  Τα νοικοκυριά της ΕΕ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αποταμιευτές παγκοσμίως, αλλά ο μεγάλος όγκος αυτών των αποταμιεύσεων βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς με βραχυπρόθεσμη λήξη και χαμηλή απόδοση. Ωστόσο, τα ποσοστά αποταμίευσης των νοικοκυριών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ και οι επίμονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη καθώς η αποταμίευση των νοικοκυριών αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η αύξηση των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού, τα χαμηλά επιτόκια και τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Για να εξασφαλιστεί αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους, τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη, ενίσχυση και μεταρρύθμιση του πρώτου (δημόσιου) και του δεύτερου (επαγγελματικού) πυλώνα των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτοί οι δύο πυλώνες θα συνεχίσουν να είναι πρωταρχικής σημασίας για το εισόδημα γήρατος και τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων, Τα PEPP δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ή να υπονομεύει τα συστήματα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Για να παγιωθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για τους εν λόγω πυλώνες, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να καταπολεμήσουν την ανεργία καθώς και την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Ωστόσο, λόγω της επικείμενης μείωσης του εργαζόμενου πληθυσμού από αναλογία 1:4 σε 1:2 είναι καίριας σημασίας να υιοθετηθεί μια προσέγγιση «πολυπυλωνικών» συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ένα εθελοντικό, μακροπρόθεσμο πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και θα ενισχύσει τις υφιστάμενες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, βελτιώνοντας την επάρκειά τους και αυξάνοντας την κάλυψη για κατηγορίες προσώπων που αντιμετώπιζαν έλλειψη ή μερική έλλειψη επαρκούς κάλυψης όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα άτομα σε άτυπες ή νέες μορφές εργασίας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Το 2015, 11,3 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ των 28 σε ενεργό ηλικία (20-64 ετών) διέμεναν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος της υπηκοότητάς τους και 1,3 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ 28 εργάζονταν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Οι συντάξεις γήρατος αποτελούν σημαντικό μέρος του εισοδήματος των συνταξιούχων, για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων. Τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 25 σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, το οποίο ορίζει τα εξής: Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο» καθώς και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

 

__________________

 

Σύσταση CM/Rec(2014)2 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Το PEPP παρέχει πρόσθετη προαιρετική επιλογή για συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους πολίτες της Ένωσης και θα ενισχύσει τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων του πολίτη. Επίσης, θα συμπληρώνει τα εθνικά συστήματα συνταξιοδότησης καθώς και την οδηγία 2014/50/ΕΕ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ε)  Η γήρανση της κοινωνίας και τα μειωμένα ποσοστά γεννήσεων είναι σημαντικές δημογραφικές προκλήσεις για την ΕΕ, που απειλούν τόσο την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των συντάξεων όσο και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω το πρόβλημα και να ασκήσουν αυξανόμενη πίεση στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1στ)  Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων που προκαλείται και από τη μη τακτική καταβολή εισφορών στα συνταξιοδοτικά συστήματα εξαιτίας διακοπών της εργασίας ή καταβολής εισφορών λόγω μητρότητας ή φροντίδας παιδιών, συνεχίζει να αυξάνεται στην Ένωση. Η σύνταξη μιας συνταξιούχου γυναίκας ηλικίας μεταξύ 65 και 79 ετών στην Ένωση είναι, κατά μέσο όρο, σχεδόν 40% χαμηλότερη από αυτήν του άνδρα. Το PEPP μπορεί να τους προσφέρει μια επιπλέον επιλογή για τη συγκέντρωση επαρκούς σύνταξης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ζ)  Σύμφωνα με την ΕΑΑΕΣ, μόνο 67 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 27% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ μεταξύ 25-29 ετών, εγγράφονται εθελοντικά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό στόχο και επιπλέον αυτό το ποσοστό συγκεντρώνεται μόνο σε λίγα κράτη μέλη.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1η)  Το PEPP πρέπει να είναι πρωτίστως ένα μακροπρόθεσμο μέσο στήριξης για να διασφαλισθεί ένα καλό βιοτικό επίπεδο μετά τη συνταξιοδότηση, ιδίως για τους νέους πολίτες της Ένωσης. Το PEPP μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για τη διατήρηση του επιμέρους βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1θ)  Η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εντεινόμενη δημογραφική πρόκληση, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε μια κατάσταση όπου ο υφιστάμενος δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων από 1:4 θα μειωθεί σε 1:2 έως το 2060. Για κάθε πολίτη 65 ετών και άνω, υπάρχουν 4 άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών και έως το 2060 θα υπάρχουν 2 άτομα αυτής της ηλικίας για όλους τους πολίτες άνω των 65 ετών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ι)  Η δυνατότητα μεταφοράς του PEPP θα αυξήσει την ελκυστικότητά του ως προϊόντος ιδίως για τους νέους και θα συμβάλει στην περαιτέρω διευκόλυνση του δικαιώματος των πολιτών να ζουν και να εργάζονται σε όλη την Ένωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ια (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ια)  Το PEPP ως ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ατομικών συντάξεων είναι απαραίτητο για συγκεκριμένο σκοπό και χρήσιμο για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια για την εξασφάλιση επαρκούς σύνταξης ή θα επιθυμούσαν ένα συμπληρωματικό σύστημα αποταμίευσης παράλληλα με τα εθνικά συστήματα.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σήμερα, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις συναντά εμπόδια λόγω του μεγάλου κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών αγορών και της περιορισμένης δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των βασικών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

(3)  Σήμερα, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις συναντά εμπόδια λόγω του μεγάλου κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών αγορών και της περιορισμένης δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των βασικών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν ή να δεχθούν μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Λόγω του ρόλου που αναμένεται να διαδραματίσει το PEPP στην οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στη διοχέτευση κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία και προς μακροπρόθεσμα βιώσιμα έργα, οι αποταμιευτές πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία που τους ενημερώνει σχετικά με τα οικονομικά και μη οικονομικά συμφέροντά τους και σχετικά με την αμοιβαία σχέση μεταξύ της απόδοσης του προϊόντος και των παραγόντων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας συνδέεται με υψηλό επίπεδο διαφάνειας και δημοσιοποίησης, καθώς και με τη δέουσα συμμετοχή των αποταμιευτών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα και τα άτομα που έχουν παραμείνει λιγότερο χρόνο στην αγορά εργασίας έχουν μικρότερο οικονομικό περιθώριο να επενδύσουν σε ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στην τρίτη ηλικία. Αυτό ισχύει ιδίως για τις γυναίκες εν γένει λόγω του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων το οποίο τις επηρεάζει σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, καθώς και λόγω του ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο εκτός της αγοράς εργασίας για να αναλάβουν ευθύνες φροντίδας, χωρίς καθόλου εισόδημα ή μόνο με πολύ χαμηλό εισόδημα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στο πλαίσιο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Θα προσφέρει στα νοικοκυριά καλύτερες επιλογές για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους στόχων.

(10)  Στο πλαίσιο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Θα πρέπει να προσφέρει στα νοικοκυριά καλύτερες, καλά ρυθμιζόμενες, ασφαλείς, κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επιλογές για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους στόχων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Με τον παρόντα κανονισμό για το PEPP δεν τίθενται εμπόδια στη δυνατότητα των κρατών μελών να συνεχίσουν να διαμορφώνουν συλλογικά τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα συνδέονται σύνδεση με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα εκ του νόμου προβλεπόμενα και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και προϊόντα, θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και στην παροχή μιας δυναμικής νέας πηγής ιδιωτικών κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το πλαίσιο αυτό δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ούτε να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα.

(11)  Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα συνδέονται σύνδεση με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το PEPP θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών χασμάτων, προσφέροντας μια δυναμική νέα πηγή ιδιωτικών κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες και βιώσιμες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επενδύσεων. Το πλαίσιο αυτό δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ή να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά προϊόντα ή επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία δέσμη κανόνων.

(14)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία δέσμη κανόνων και σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) οργανώνονται και ρυθμίζονται με αισθητά διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη. Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα ιδρύματα αυτά επιτρέπεται μόνο να ασκούν επαγγελματικές συνταξιοδοτικές δραστηριότητες, ενώ σε άλλα κράτη μέλη επιτρέπεται να ασκούν επαγγελματικές και ατομικές συνταξιοδοτικές δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό δεν έχει οδηγήσει μόνο σε διαφορετικές οργανωτικές δομές των ΙΕΣΠ, αλλά συνοδεύεται επίσης από διαφορετικά είδη εποπτείας σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η προληπτική εποπτεία των ΙΕΣΠ που ασκούν επαγγελματικές και ατομικές συνταξιοδοτικές δραστηριότητες είναι ευρύτερη από αυτή των ΙΕΣΠ που ασκούν μόνο επαγγελματικές συνταξιοδοτικές δραστηριότητες. Προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές οργανωτικές δομές και μορφές εποπτείας, θα πρέπει να επιτρέπεται να παρέχουν PEPP μόνο τα ΙΕΣΠ τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, λαμβάνουν άδεια και εποπτεύονται επαρκώς ως προς την παροχή ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Επιπλέον, και για την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο διαχωρισμός, η διαχείριση και η οργάνωση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στον κλάδο της παροχής PEPP πρέπει να πραγματοποιούνται χωριστά από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του κλάδου παροχής επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, χωρίς καμία δυνατότητα μεταφοράς.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Το εφαρμοστέο φορολογικό καθεστώς για το PEPP θα πρέπει να καθορίζεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει συνεισφέρει ο αποταμιευτής PEPP. Συνεπώς, το προϊόν PEPP θα φορολογείται σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο αποταμιευτής PEPP έχει συνεισφέρει, αναλογικά προς το επίπεδο συνεισφοράς στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Οι εφ’ όρου ζωής συντάξεις και η πρόσθετη οικονομική ασφάλεια για την κάλυψη κινδύνων όπως αναπηρίας, θανάτου ή μακροχρόνιας περίθαλψης, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία ενός συνολικού συνταξιοδοτικού προϊόντος. Τα συνταξιοδοτικά προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν στον πελάτη ένα μακροπρόθεσμο, ασφαλές και σταθερό συμπληρωματικό εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Τα σχέδια συνεισφοράς πρέπει να συνοδεύονται από προβλέψεις εστιασμένες στην αξία των κεφαλαίων, την απόδοση των επενδύσεων, την εκτιμώμενη πορεία του πληθωρισμού και την οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Με στόχο την ομαλή μετάβαση για τους παρόχους PEPP, η υποχρέωση παροχής PEPP που περιλαμβάνουν τμήματα για κάθε κράτος μέλος θα έχει εφαρμογή τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, όταν διαθέτει ένα PEPP στην αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών.

(21)  Όταν διαθέτει ένα PEPP στην αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα στη σύμβαση. Όταν ένας αποταμιευτής PEPP μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος όπου ο πάροχος PEPP δεν προσφέρει άμεσα διαθέσιμο τμήμα, η αλλαγή παρόχων πραγματοποιείται δωρεάν. Οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν πληρωμές PEPP ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή διατάξεων για το άνοιγμα εθνικών τμημάτων σε όλα τα κράτη μέλη, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμπράξεις με άλλους παρόχους PEPP.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις καθώς και τα έξοδα. Όταν τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης δυσμενές σενάριο που θα πρέπει να είναι ακραίο αλλά εύλογο.

(22)  Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις, τα έξοδα και τον συνυπολογισμό των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων. Τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε οικονομικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου δυσμενούς σεναρίου.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προτού ενταχθούν σε ένα καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή.

(23)  Προτού ενταχθούν σε ένα καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή, μέσω της παροχής συμβουλών ως προς την αξιολόγηση των αποταμιευτικών τους απαιτήσεων και αναγκών.

Αιτιολόγηση

Η συμβουλή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο προκειμένου οι καταναλωτές να αποκτήσουν επίγνωση σχετικά με τις επιλογές τους.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια του προϊόντος, για να μπορούν να διανέμουν τα προϊόντα που αναπτύσσουν στους αποταμιευτές PEPP οι παραγωγοί PEPP θα πρέπει να συντάσσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP. Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP θα πρέπει να αντικαταστήσει και να προσαρμόσει το έγγραφο βασικών πληροφοριών για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 που δεν θα είναι υποχρεωτικό για τα PEPP.

(24)  Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια του προϊόντος, για να μπορούν να διανέμουν τα προϊόντα που αναπτύσσουν στους αποταμιευτές PEPP οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να συντάσσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP. Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP θα πρέπει να αντικαταστήσει και να προσαρμόσει το έγγραφο βασικών πληροφοριών για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 που δεν θα είναι υποχρεωτικό για τα PEPP.

__________________

__________________

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)   Ήδη αναπτύσσονται εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού συνταξιοδοτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, για να είναι τα εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα για τους καταναλωτές, θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος και τις αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι παραγωγοί PEPP, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω κόστος ή αμοιβές χρεώνονται από διαμεσολαβητές ή άλλους κρίκους της επενδυτικής αλυσίδας που δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί από τους παραγωγούς PEPP.

(26)  Ήδη αναπτύσσονται εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού συνταξιοδοτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, για να είναι τα εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα για τους καταναλωτές, θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος και τις αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι πάροχοι PEPP, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω κόστος ή αμοιβές χρεώνονται από διαμεσολαβητές ή άλλους κρίκους της επενδυτικής αλυσίδας που δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί από τους παρόχους PEPP.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Ο επενδυτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα - βάσει συγκεκριμένης εφαρμογής- να υπολογίζει το επίπεδο παροχών κατά την περίοδο αποσυσσώρευσης.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Η διαφημιστική προώθηση πρέπει να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ψηφιοποίηση και να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του PEPP με απλό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 9 του κανονισμού 1286/2014 (κανονισμού PRIIP).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών απευθυνόμενη στους αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίσουν τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και να περιέχει σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ καθεστώτων και να εξυπηρετείται η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

(29)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών απευθυνόμενη στους αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίσουν τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει επίσης να απευθύνεται σε δικαιούχους PEPP εφόσον συμφωνεί ο αποταμιευτής PEPP. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να είναι σαφής, ενημερωμένη, απλή και κατανοητή και να περιέχει σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ καθεστώτων και να εξυπηρετείται η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Για να προστατευθούν επαρκώς τα δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού τους. Κατά συνέπεια, απαιτείται αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που να προσφέρει στους παρόχους PEPP επαρκές περιθώριο ελιγμών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να κινούνται με σύνεση. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται στην πελατειακή διάρθρωση του εκάστοτε παρόχου PEPP.

(32)  Για να προστατευθούν επαρκώς τα δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού τους. Κατά συνέπεια, απαιτείται αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που να προσφέρει στους παρόχους PEPP επαρκές περιθώριο ελιγμών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να κινούνται με σύνεση και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του αποταμιευτή PEPP. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται στην πελατειακή διάρθρωση του εκάστοτε παρόχου PEPP.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Με τη θέσπιση του κανόνα «της συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP της δυνατότητας διασυνοριακής δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης προς τον τομέα των ατομικών συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική και κοινωνική πρόοδος.

(33)  Με τη θέσπιση του κανόνα «της συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP της δυνατότητας διασυνοριακής δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης προς τον τομέα των ατομικών συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδος.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ο ορισμός των μέσων με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά είναι ευρύς. Τα μέσα αυτά αποτελούν τίτλους που δεν είναι δεκτικοί διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και, επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις ορισμένου χρόνου που περιορίζουν την εμπορευσιμότητά τους και που θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν συμμετοχή και χρεωστικούς τίτλους μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και δάνεια που παρέχονται σε αυτές. Στις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις συγκαταλέγονται έργα υποδομών, μη εισηγμένες εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν ανάπτυξη, ακίνητα ή άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για σκοπούς μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Τα έργα υποδομών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τα ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή έργα υποδομών είναι συχνά μη εισηγμένα στο χρηματιστήριο περιουσιακά στοιχεία και βασίζονται σε μακροπρόθεσμες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη φύση των υποχρεώσεών τους, οι πάροχοι PEPP ενθαρρύνονται να κατανέμουν επαρκές τμήμα του χαρτοφυλακίου τους σε βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία με μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, ιδίως σε έργα υποδομών και επιχειρήσεις.

(35)  Στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ο ορισμός των μέσων με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά είναι ευρύς. Τα μέσα αυτά αποτελούν τίτλους που δεν είναι δεκτικοί διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και, επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις ορισμένου χρόνου που περιορίζουν την εμπορευσιμότητά τους και που θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν συμμετοχή και χρεωστικούς τίτλους μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και δάνεια που παρέχονται σε αυτές. Στις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις συγκαταλέγονται έργα υποδομών, μη εισηγμένες εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν ανάπτυξη, ακίνητα ή άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για σκοπούς μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Τα έργα υποδομών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τα ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή έργα υποδομών είναι συχνά μη εισηγμένα στο χρηματιστήριο περιουσιακά στοιχεία και βασίζονται σε μακροπρόθεσμες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη φύση των υποχρεώσεών τους, οι πάροχοι PEPP ενθαρρύνονται να κατανέμουν επαρκές τμήμα του χαρτοφυλακίου τους σε βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία με μακροπρόθεσμα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, ιδίως σε έργα υποδομών και επιχειρήσεις.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, όπως αναφέρονται στις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι σημαντικά για την επενδυτική πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των παρόχων PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεκτιμούν αυτούς τους παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις και να λαμβάνουν υπόψη με ποιον τρόπο αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν.

(36)  Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, όπως αναφέρονται στις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι σημαντικά για την επενδυτική πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των παρόχων PEPP. Ο πάροχος PEPP θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνει υπόψη τις δυνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες και τις συνέπειες από πλευράς διακυβέρνησης των επενδύσεων κεφαλαίου. Αυτή η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να τίθεται στη διάθεση της ΕΑΑΕΣ και των αρμοδίων αρχών, καθώς και των αποταμιευτών PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να συνεκτιμούν αυτούς τους παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις και να λαμβάνουν υπόψη με ποιον τρόπο αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36 a)  Ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η διοχέτευση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να συνεκτιμούν τους περιβαλλοντικούς, τους κοινωνικούς και τους σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις τους.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36 β)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έρχονται τακτικά σε επαφή με τους πελάτες τους προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι ανησυχίες και οι προτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων ΠΚΔ, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36 γ)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ακολουθούν πολιτική αποκλεισμού επενδύσεων προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι αποταμιεύσεις δεν επενδύονται σε άκρως αμφιλεγόμενα και επιζήμια προϊόντα, όπως η ενέργεια με βάση τον άνθρακα, τα πυρηνικά όπλα, τα πυρομαχικά διασποράς, και η παραγωγή καπνού, ούτε υποστηρίζουν επιζήμιες συμπεριφορές όπως σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων και των εργασιακών δικαιωμάτων, σοβαρές περιβαλλοντικές και κλιματικές καταστροφές, διαφθορά και φοροαποφυγή.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Με στόχο να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση να αναπτύξουν μια επενδυτική πολιτική που συνάδει με τον κανόνα της συνετής διαχείρισης, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους PEPP να επενδύουν σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης.

(37)  Με στόχο να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση να αναπτύξουν μια επενδυτική πολιτική που συνάδει με τον κανόνα της συνετής διαχείρισης, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους PEPP να εφαρμόζουν επιθετικές στρατηγικές φοροαποφυγής και να επενδύουν σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής ο οποίος προσδιορίζει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ελλείψεις και τις δικαιοδοσίες στον κοινό κατάλογο δικαιοδοσιών τρίτων χωρών για φορολογικούς σκοπούς.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Εν όψει του μακροπρόθεσμου συνταξιοδοτικού στόχου του PEPP, οι επενδυτικές επιλογές που παρέχονται στους αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να παρουσιάζονται στο κατάλληλο πλαίσιο, καλύπτοντας τα στοιχεία που παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να λάβουν μια επενδυτική απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επενδυτικών επιλογών από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν. Μετά την αρχική επιλογή η οποία λαμβάνει χώρα κατά την εγγραφή σε ένα PEPP, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί αυτή την επιλογή ανά λογικά διαστήματα (ανά πενταετία), έτσι ώστε να προσφέρεται επαρκής σταθερότητα στους παρόχους για τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των επενδυτών.

(38)  Εν όψει του μακροπρόθεσμου συνταξιοδοτικού στόχου του PEPP, οι επενδυτικές επιλογές που προσφέρονται στους αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να εκτίθενται σαφώς, καλύπτοντας τα στοιχεία που παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να ευθυγραμμιστούν με τις προτιμήσεις και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των πελατών τους, και να λάβουν μια εμπεριστατωμένη επενδυτική απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επενδυτικών επιλογών από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν. Μετά την αρχική επιλογή η οποία λαμβάνει χώρα κατά την εγγραφή σε ένα PEPP, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί αυτή την επιλογή ανά λογικά διαστήματα (ανά πενταετία), έτσι ώστε να προσφέρεται επαρκής σταθερότητα στους παρόχους για τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των επενδυτών.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Η βασική επενδυτική επιλογή θα πρέπει να επιτρέπει στους αποταμιευτές PEPP να ανακτούν το επενδυθέν κεφάλαιο. Οι πάροχοι PEPP μπορούν, επιπροσθέτως, να συμπεριλάβουν μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής προκειμένου να καλύπτουν τουλάχιστον εν μέρει τον πληθωρισμό.

(39)  Η βασική επενδυτική επιλογή, που προσφέρεται από κάθε πάροχο PEPP, θα πρέπει να διασφαλίζει προστασία κεφαλαίου για τους αποταμιευτές PEPP, με τη μορφή εγγύησης κεφαλαίου. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει, επιπροσθέτως, να συμπεριλαμβάνουν μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής προκειμένου να καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πληθωρισμό.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των πελατών των PEPP να προσφεύγουν σε ένδικα μέσα, θα πρέπει να καθιερωθούν εύκολα προσβάσιμες, επαρκείς, ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μεταξύ των παρόχων ή διανομέων PEPP και των πελατών PEPP για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

(45)  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των πελατών των PEPP να προσφεύγουν σε ένδικα μέσα, θα πρέπει να καθιερωθούν εύκολα προσβάσιμες, επαρκείς, ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μεταξύ των παρόχων ή διανομέων PEPP και των πελατών PEPP και, κατά περίπτωση, των δικαιούχων PEPP για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Με στόχο την καθιέρωση μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, οι πάροχοι και διανομείς PEPP θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματική διαδικασία υποβολής καταγγελιών την οποία θα μπορούν να ακολουθούν οι πελάτες τους πριν από την παραπομπή της διαφοράς σε διαδικασία ΕΕΔ ή την προσφυγή σε ένδικα μέσα. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες εντός των οποίων ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP θα πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να συνεργάζονται με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο σε διασυνοριακό επίπεδο σε σχέση με διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

(46)  Με στόχο την καθιέρωση μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, οι πάροχοι και διανομείς PEPP θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματική διαδικασία υποβολής καταγγελιών την οποία θα μπορούν να ακολουθούν οι πελάτες τους και οι δικαιούχοι PEPP πριν από την παραπομπή της διαφοράς σε διαδικασία ΕΕΔ ή την προσφυγή σε ένδικα μέσα. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες εντός των οποίων ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP θα πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να συνεργάζονται με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο σε διασυνοριακό επίπεδο σε σχέση με διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας.

(47)  Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας, ασφαλούς και διαφανούς διαδικασίας.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας.

(47)  Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας χαμηλού κόστους.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού.

(48)  Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού. Η αλλαγή πραγματοποιείται δωρεάν στις περιπτώσεις περιορισμένης δυνατότητας μεταφοράς, ανάκλησης της άδειας και κατόπιν αιτήματος του αποταμιευτή PEPP.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες και τις προμήθειες που σχετίζονται με την επένδυση σε ένα PEPP θα πρέπει να είναι εγγυημένη. Θα συμβάλει στην επικράτηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών. Θα διατίθενται συγκριτικές πληροφορίες για τα διάφορα προϊόντα, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για ανταγωνιστικές τιμές.

(55)  Η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες και τις προμήθειες που σχετίζονται με την επένδυση σε ένα PEPP θα πρέπει να είναι εγγυημένη. Θα συμβάλει στην επικράτηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών. Διατίθενται συγκριτικές πληροφορίες για τα διάφορα προϊόντα, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για ανταγωνιστικές τιμές.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56)  Παρά το γεγονός ότι η συνεχής εποπτεία των παρόχων PEPP πρέπει να ασκείται από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συντονίζει την εποπτεία των PEPP, προκειμένου να διασφαλίζει την εφαρμογή ενιαίας εποπτικής μεθοδολογίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

(56)  Παρά το γεγονός ότι η συνεχής εποπτεία των παρόχων PEPP πρέπει να ασκείται από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συντονίζει την εποπτεία των PEPP, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή ενιαίας εποπτικής μεθοδολογίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 67 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(67α)  Στην ΕΕ, το 14,6% των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών ή άνω αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. Δεδομένου ότι τα εισοδήματα κεφαλαίου τείνουν να συγκεντρώνονται στις υψηλές εισοδηματικές τάξεις, τα φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές συντάξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές που είναι αρνητικοί και φθίνοντες. Αυτά τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα είναι προτιμότερο να δαπανώνται στη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συστημάτων του πρώτου πυλώνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν ανώτατα όρια και να στοχεύσουν τα φορολογικά κίνητρα για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του PEPP, σε συγκεκριμένες ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές, όπως οι ομάδες με χαμηλό εισόδημα, οι αυτοαπασχολούμενοι και τα άτομα με μεγάλα κενά στις περιόδους εισφορών τους.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(68α)  Το PEPP αποτελεί ένα νέο συμπληρωματικό μέσο στα συνταξιοδοτικά συστήματα για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Στα εθνικά φορολογικά συστήματα, το PEPP θα πρέπει να επωφελείται από την ευνοϊκότερη δυνατή φορολογική μεταχείριση που εφαρμόζεται στα εθνικά προϊόντα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69)  Μετά τη διάθεση του PEPP στην αγορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/... και να επεκτείνουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγούν στα εθνικά ΑΣΠ και στο PEPP.

(69)  Μετά τη διάθεση του PEPP στην αγορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται σθεναρά να λαμβάνουν υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/... και να επεκτείνουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγούν στα εθνικά ΑΣΠ και στο PEPP.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 69 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(69α)  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για το PEPP.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(70)  Πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού αξιολογώντας, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις της αγοράς, όπως η εμφάνιση νέων τύπων PEPP, αλλά και τις εξελίξεις σε άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και την εμπειρία των κρατών μελών.

(70)  Πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού αξιολογώντας, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις της αγοράς, όπως η εμφάνιση νέων τύπων PEPP, αλλά και τις εξελίξεις σε άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και την εμπειρία των κρατών μελών. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς στόχους και σκοπούς που έχει η δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς PEPP, και θα πρέπει ειδικότερα να αξιολογεί κατά πόσον ο παρών κανονισμός έχει συμβάλει στην ανάπτυξη «πολυπυλωνικών» συνταξιοδοτικών συστημάτων στα κράτη μέλη και έχει ως αποτέλεσμα περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες να αποταμιεύουν ώστε να έχουν βιώσιμες και επαρκείς συντάξεις.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική ελευθερία, την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών και την αρχή της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

(71)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα το δικαίωμα των ηλικιωμένων να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και το δικαίωμα να συμμετέχουν στον κοινωνικό και τον πολιτιστικό βίο, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική ελευθερία, την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών και την αρχή της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βασίζεται σε σύμβαση μεταξύ μεμονωμένου αποταμιευτή και φορέα σε εθελοντική βάση·

α)  βασίζεται σε σύμβαση μεταξύ μεμονωμένου αποταμιευτή και φορέα σε εθελοντική και συμπληρωματική βάση·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)»: μακροπρόθεσμο αποταμιευτικό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνηθέντος καθεστώτος PEPP από ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική επιχείρηση η οποία διαθέτει άδεια βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας να διαχειρίζεται συλλογικές ή ατομικές επενδύσεις ή αποταμιεύσεις, και στο οποίο εντάσσεται εθελοντικά μεμονωμένος αποταμιευτής PEPP εν όψει συνταξιοδότησης, χωρίς ή με αυστηρά περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς·

(2)  «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)»: μακροπρόθεσμο, βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο αποταμιευτικό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνηθέντος καθεστώτος PEPP από ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική επιχείρηση η οποία διαθέτει άδεια βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας να διαχειρίζεται συλλογικές ή ατομικές επενδύσεις ή αποταμιεύσεις, και στο οποίο εντάσσεται εθελοντικά μεμονωμένος αποταμιευτής PEPP ή ανεξάρτητη ένωση αποταμιευτών PEPP για λογαριασμό των μελών της εν όψει συνταξιοδότησης, χωρίς ή με αυστηρά περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο του άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41·

α)  ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο του άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41, δηλαδή κάθε πελάτης που δεν είναι επαγγελματίας πελάτης·

__________________

__________________

41 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

41 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ανεξάρτητη ένωση η οποία εγγράφεται σε προϊόντα PEPP για λογαριασμό των μελών της·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  «κατ’ αποκοπή ποσό»: η πλήρης καταβολή του συσσωρευμένου κεφαλαίου στο τέλος της φάσης συσσώρευσης·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  «κράτος μέλος καταγωγής του διανομέα PEPP»: το κράτος μέλος στο οποίο ο διανομέας PEPP έχει την καταστατική του έδρα·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το ποια εθνική αρμόδια αρχή θα είναι υπεύθυνη για τη συνεχή εποπτεία των παρόχων και των διανομέων PEPP σε διασυνοριακές καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με τους κανόνες που ρυθμίζουν τις απαιτήσεις διανομής και ενημέρωσης.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  «κράτος μέλος υποδοχής του διανομέα PEPP»: κράτος μέλος, άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής, στο οποίο ο διανομέας PEPP διανέμει PEPP·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το ποια εθνική αρμόδια αρχή θα είναι υπεύθυνη για τη συνεχή εποπτεία των παρόχων και των διανομέων PEPP σε διασυνοριακές καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με τους κανόνες που ρυθμίζουν τις απαιτήσεις διανομής και ενημέρωσης.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «κεφάλαιο»: το σύνολο των εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών αμοιβών, χρεώσεων και δαπανών που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές·

(21)  «κεφάλαιο»: το σύνολο των εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό πριν από την αφαίρεση όλων των σχετικών αμοιβών, χρεώσεων και δαπανών που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  «βασική επενδυτική επιλογή»: επενδυτική στρατηγική η οποία εφαρμόζεται όταν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που συσσωρεύονται στον λογαριασμό PEPP που διαθέτει·

(24)  «βασική επενδυτική επιλογή»: επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με την οποία ο αποταμιευτής PEPP ανακτά τουλάχιστον το επενδεδυμένο κεφάλαιο, και η οποία είτε επιλέγεται από τον αποταμιευτή PEPP είτε εφαρμόζεται όταν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που συσσωρεύονται στον λογαριασμό PEPP που διαθέτει·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  «περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ΠΚΔ)»: περιλαμβάνουν τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και τη βιωσιμότητα όπως ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ορισμούς των Αρχών Υπεύθυνης Επένδυσης στο πλαίσιο των οποίων οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την εξάντληση των πόρων (συμπεριλαμβανομένων της σπατάλης και της ρύπανσης των υδάτων) και την αποψίλωση των δασών· οι κοινωνικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων της δουλείας και της παιδικής εργασίας), τις τοπικές κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων κοινοτήτων), τις συγκρούσεις, την υγεία και την ασφάλεια, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και την πολυμορφία· οι σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες περιλαμβάνουν τις αμοιβές, τη δωροδοκία και τη διαφθορά των διευθυντικών στελεχών, τα πολιτικά λόμπι και τις δωρεές, την πολυμορφία και τη δομή των διοικητικών συμβουλίων και την φορολογική στρατηγική.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β)  «βιομετρικοί κίνδυνοι»: κίνδυνοι συνδεόμενοι με τη μακροζωία, την αναπηρία, τη μακροχρόνια περίθαλψη και τον θάνατο.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28γ)  «σύμπραξη για τμήματα»: η συνεργασία μεταξύ παρόχων PEPP, προκειμένου να προσφέρουν τμήματα σε διαφορετικά κράτη μέλη, υπό την άποψη της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12. Την ευθύνη στο πλαίσιο των συμπράξεων αυτών φέρει σε όλες τις περιπτώσεις ο κύριος πάροχος.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα PEPP μπορεί να παράγεται και να διανέμεται στην Ένωση μόνον εφόσον έχει λάβει άδεια από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1.  Ένα PEPP μπορεί να παράγεται και να διανέμεται στην Ένωση μόνον εφόσον έχει λάβει άδεια, έχει εγκριθεί και έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των κινδύνων όσον αφορά το PEPP·

δ)  πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των κινδύνων όσον αφορά το PEPP, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί, οι κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες στην επενδυτική διαδικασία, καθώς και του μακροπρόθεσμου αντικτύπου και των εξωτερικών επιδράσεων των επενδυτικών αποφάσεων·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι παράγοντες ΠΚΔ αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις, όπως αυτές που αφορούν τα PEPP, είναι σκόπιμο να δημοσιοποιείται με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη στο σύστημα διαχείρισης κινδύνου του παρόχου και να θεωρούνται μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης άδειας παροχής αυτού του προϊόντος.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά του PEPP·

ε)  πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά του PEPP, συμπεριλαμβανομένου του συνυπολογισμού των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων και ιδίως του τρόπου με τον οποίο η επενδυτική πολιτική συνάδει με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και τη βιωσιμότητα όπως ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αποκλεισμού επενδύσεων που σχετίζονται με σοβαρές περιβαλλοντικές ζημίες, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων, και με παραγωγή όπλων·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  πληροφορίες σχετικά με τυχόν συμπράξεις μεταξύ παρόχων PEPP για την προσφορά τμημάτων σε διαφορετικά κράτη μέλη·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  περιγραφή των πληροφοριών που θα τίθενται στη διάθεση των αποταμιευτών PEPP, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που υποβάλλονται από αποταμιευτές PEPP·

η)  περιγραφή των πληροφοριών που θα τίθενται στη διάθεση των αποταμιευτών και των δικαιούχων PEPP, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που υποβάλλονται από αποταμιευτές και δικαιούχους PEPP·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ο αιτών δεν έχει εγκρίνει και δημοσιεύσει αξιόπιστη πολιτική αποκλεισμού των επενδύσεων που σχετίζονται με σοβαρές περιβαλλοντικές ζημίες, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων, και με παραγωγή όπλων·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  το προτεινόμενο ΡΕΡΡ λαμβάνει αποτελεσματικά υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες στην επενδυτική στρατηγική του και στη διαχείριση κινδύνου και διασφαλίζει ότι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του συνάδει με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και τη βιωσιμότητα όπως ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πριν λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση, η ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του αιτούντος.

2.  Πριν λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση, η ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του αιτούντος, παρέχοντάς της αντίγραφο της αίτησης και όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαβούλευση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενστάσεις στην αποδοχή της αίτησης.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η ΕΑΑΕΣ ανακαλεί την άδεια ενός PEPP εάν πάψουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας.

4.  Η ΕΑΑΕΣ ανακαλεί την άδεια ενός PEPP εάν πάψουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να ζητήσουν από την ΕΑΑΕΣ να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης άδειας PEPP αφού παράσχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που αιτιολογούν αυτό το αίτημα. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, οι αποταμιευτές PEPP θα ενημερώνονται σαφώς και δικαιούνται να αλλάξουν πάροχο PEPP δωρεάν, ανεξάρτητα από τη συχνότητα αλλαγής που ορίζεται στο άρθρο 45.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν ανακαλείται άδεια PEPP, η ΕΑΑΕΣ συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προστατευτούν οι αποταμιευτές PEPP που έχουν συνάψει σύμβαση με πάροχο PEPP του οποίου έχει ανακληθεί η άδεια.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα PEPP που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο πάροχος του κάθε PEPP και η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP. Το μητρώο διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ΕΑΑΕΣ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα PEPP που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο πάροχος του κάθε PEPP, η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP, η ημερομηνία άδειας του PEPP και ο αριθμός των διαθέσιμων εθνικών τμημάτων. Το μητρώο διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή και επικαιροποιείται αμέσως μόλις σημειωθούν αλλαγές.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς παρέχει στους αποταμιευτές PEPP τη δυνατότητα να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους στο PEPP που έχουν ήδη συνάψει με τον πάροχό του, παρά τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος και την αλλαγή τόπου διαμονής.

1.  Η υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς παρέχει στους αποταμιευτές PEPP τη δυνατότητα να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους στο PEPP που έχουν ήδη συνάψει με τον πάροχό του, παρά τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος και την αλλαγή τόπου διαμονής. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει, ως κίνητρο, το ενδεχόμενο άρσης του τέλους αλλαγής παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες πρέπει να είναι λογικές και να κοινοποιούνται πάντα κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, οι αποταμιευτές PEPP έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα τα οποία χορηγούνται από τον πάροχο PEPP και συνδέονται με τη διαρκή επένδυση στο ίδιο PEPP.

2.  Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, οι αποταμιευτές PEPP έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα τα οποία χορηγούνται από τον πάροχο PEPP και συνδέονται με τη διαρκή επένδυση στο ίδιο PEPP. Τα έξοδα χρήσης της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς πρέπει να είναι εύλογα.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας αποταμιευτής PEPP αλλάξει διαμονή μετακινούμενος σε άλλο κράτος μέλος και δεν προσφέρεται τμήμα από τον πάροχο του PEPP στο εν λόγω κράτος μέλος, ο αποταμιευτής PEPP πρέπει να έχει δυνατότητα δωρεάν αλλαγής παρόχου.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι αποδέκτες PEPP διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν πληρωμές PEPP ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν προτείνει ένα PEPP, ο πάροχος PEPP ή ο διανομέας PEPP παρέχει στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα.

2.  Όταν προτείνει ένα PEPP, ο πάροχος PEPP ή ο διανομέας PEPP παρέχει στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, είτε από τον πάροχο PEPP είτε από καταχωρισμένο εταίρο.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε PEPP οφείλει να προσφέρει εθνικά τμήματα για όλα τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος που απευθύνεται στον πάροχο PEPP.

3.  Ο αποταμιευτής PEPP και ο πάροχος PEPP απαριθμούν στη σύμβασή τους κατάλογο διαθέσιμων τμημάτων. Ο πάροχος PEPP προσφέρει τουλάχιστον τα τμήματα που απαριθμούνται στη σύμβαση. Ένας αποταμιευτής PEPP που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής με τη μετεγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να ασκήσει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα κινητικότητάς του αλλάζοντας πάροχο PEPP, όταν το εθνικό τμήμα που επιθυμεί να ανοίξει ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ δεν διατίθεται ούτε από τον πάροχο PEPP ούτε από καταχωρισμένο συνεργάτη. Δεν εφαρμόζονται προμήθειες και χρεώσεις στις περιπτώσεις αυτές για όλους τους πελάτες.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, οι πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι σε κάθε μεμονωμένο λογαριασμό PEPP μπορεί να ανοίξει νέο τμήμα, το οποίο ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη χρήση των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για το PEPP από το κράτος μέλος στο οποίο μετεγκαθίσταται ο αποταμιευτής PEPP.

Οι πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι σε κάθε μεμονωμένο λογαριασμό PEPP μπορεί να ανοίξει νέο τμήμα, είτε με μεταβίβαση είτε με προσθήκη, το οποίο ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη χρήση των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για το PEPP του κράτους μέλους όπου ανοίγεται το τμήμα.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να συνάψουν σύμπραξη τμημάτων με άλλους παρόχους PEPP προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή διατάξεων για το άνοιγμα τμημάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, αμέσως μόλις πληροφορηθεί την πρόθεση του αποταμιευτή PEPP να ασκήσει το δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών, ο πάροχος PEPP ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τη δυνατότητα να ανοιχθεί νέο τμήμα στο πλαίσιο του μεμονωμένου λογαριασμού του αποταμιευτή PEPP και για την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ανοιχθεί αυτό το τμήμα.

1.  Αμέσως μόλις πληροφορηθεί την πρόθεση του αποταμιευτή PEPP να ασκήσει το δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών, ο πάροχος PEPP ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τη δυνατότητα να ανοιχθεί νέο τμήμα στο πλαίσιο του μεμονωμένου λογαριασμού του αποταμιευτή PEPP και για την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ανοιχθεί αυτό το τμήμα.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σχετικές πληροφορίες σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις στην εγκριθείσα επενδυτική στρατηγική ή άλλα στοιχεία.

διαγράφεται

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μετά από αίτημα του αποταμιευτή PEPP, ο πάροχος PEPP προτείνει στον αποταμιευτή PEPP να μεριμνήσει για τη μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του συγκεκριμένου PEPP, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία ενεργητικού να μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα τμήμα.

1.  Μετά από αίτημα του αποταμιευτή PEPP, ο πάροχος PEPP προτείνει στον αποταμιευτή PEPP να μεριμνήσει για τη μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του συγκεκριμένου PEPP, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία ενεργητικού να μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα τμήμα. Οι δαπάνες που συνδέονται με την εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχουν καθοριστεί κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς στις εθνικές αρχές

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς στις αρμόδιες αρχές

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλες οι συμβατικές διατάξεις για την παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς κοινοποιούνται από τον πάροχο PEPP στην αντίστοιχη εθνική αρχή η οποία ασκεί προληπτική εποπτεία στον πάροχο PEPP.

1.  Όλες οι συμβατικές διατάξεις για την παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς κοινοποιούνται από τον πάροχο PEPP στην ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες βάσει την παραγράφου 1 καταχωρίζονται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στην εθνική εποπτική αρχή εντός ενός (1) μηνός από το άνοιγμα του νέου τμήματος και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

2.  Οι πληροφορίες βάσει την παραγράφου 1 καταχωρίζονται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στην ΕΑΑΕΣ εντός ενός (1) μηνός από το άνοιγμα του νέου τμήματος. Η ΕΑΑΕΣ καθιστά τη βάση δεδομένων προσβάσιμη για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες επίσης ειδοποιούνται αυτόματα και λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά τμήματα σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ταυτότητα του καταχωρισμένου εταίρου, εάν υπάρχει·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου παρέχονται στους πελάτες PEPP ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης PEPP έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα και ότι το εργαλείο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP παρέχουν δωρεάν τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες και σε άλλο σταθερό μέσο.

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου παρέχονται στους πελάτες PEPP ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης PEPP έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα και ότι το εργαλείο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP παρέχουν δωρεάν τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες και σε άλλο σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της έντυπης μορφής καθώς και σε μορφή προσβάσιμη για αποταμιευτές PEPP με αναπηρίες καθώς και σε ευανάγνωστη μορφή για τους αποταμιευτές PEPP με ελάχιστες ή καθόλου χρηματοοικονομικές γνώσεις.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πριν από τη διάθεση ενός PEPP στους αποταμιευτές PEPP, ο πάροχος PEPP καταρτίζει για το εν λόγω προϊόν έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, και δημοσιεύει το έγγραφο στον δικτυακό τόπο του.

1.  Πριν από τη διάθεση ενός PEPP στους αποταμιευτές PEPP, ο πάροχος PEPP καταρτίζει για το εν λόγω προϊόν έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP το οποίο αποτελεί προσυμβατική πληροφόρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, και δημοσιεύει το έγγραφο στον δικτυακό τόπο του.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP συμμορφώνονται με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 6 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

2.  Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που περιέχονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 6 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 κατά την κατάρτιση του εγγράφου βασικών πληροφοριών του PEPP.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, και με στόχο να συμπληρωθούν οι άλλες προαναφερθείσες διατάξεις, το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP πρέπει:

 

α)  να έχει σχεδιαστεί με τρόπο κατανοητό για τον πελάτη και να παρέχει δυνατότητα δίκαιης σύγκρισης των προϊόντων. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ενός συνταξιοδοτικού προϊόντος πρέπει να είναι σαφή·

 

β)  να παρουσιάζεται και να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι σαφές και ευανάγνωστο, με χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·

 

γ)  να μην είναι λιγότερο κατανοητό σε περίπτωση που αρχικά ήταν έγχρωμο και εκτυπώνεται ή αντιγράφεται σε φωτοτυπικό μηχάνημα σε ασπρόμαυρη μορφή·

 

δ)  να συντάσσεται στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο μέρος του κράτους μέλους όπου παρέχεται το PEPP ή, εάν συμφωνήσουν ο αποταμιευτής PEPP και ο διανομέας PEPP, σε άλλη γλώσσα·

 

ε)  να είναι δωρεάν·

 

στ)  να μην οδηγεί σε παρανοήσεις και ασάφειες·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  την ηλικία συνταξιοδότησης·

iii)  πληροφορίες σχετικά (a) με την ηλικία συνταξιοδότησης όπως προτείνεται από το καθεστώς PEPP και (β) την συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης στο κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο εφαρμόζεται·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα·

iv)  πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα, τους καταχωρισμένους συνεργάτες, εφόσον υπάρχουν, και τις πληρωμές σε άλλα κράτη μέλη·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP παρουσιάζεται με τη σειρά που ορίζεται στις παρακάτω παραγράφους:

 

α)  Αμέσως μετά την επικεφαλίδα «Έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP» στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας αναφέρονται τα εξής:

 

i)  το είδος του PEPP·

 

ii)  η επωνυμία του PEPP·

 

iii)  το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, ο αριθμός έγκρισης του παρόχου PEPP από εθνική αρμόδια αρχή και η πιστοποίηση της ΕΑΑΕΣ·

 

iv)  η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του παρόχου PEPP·

 

v)  η ημερομηνία του εγγράφου βασικών πληροφοριών του PEPP·

 

vi)  πληροφορίες σχετικά με την άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

vii)   πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική πολιτική του ΡΕΡΡ όσον αφορά περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες·

 

viii)   πληροφορίες σχετικά με τυχόν αντίκτυπο του χρόνου συνταξιοδότησης επί των κινδύνων και των συνταξιοδοτικών παροχών των PEPP·

 

ix)   περιγραφή των επιλογών αποσυσσώρευσης και δήλωση ότι θα ήταν συνετό να ζητηθούν συμβουλές όσον αφορά εναλλακτικές επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση.

 

β)  Αμέσως μετά τις πληροφορίες που αναγράφονται κάτω από τον τίτλο του εγγράφου βασικών πληροφοριών του PEPP εμφανίζεται επεξηγηματική δήλωση. Η δήλωση έχει ως εξής: «Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν PEPP. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.».

 

γ)  Σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;», εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού [PEPP], δηλώνεται η φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά του PEPP, μεταξύ των οποίων τα εξής:

 

i)   γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς με τη διατύπωση «Προσφέρουμε υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς στα εξής κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:» – και κατάλογος αυτών των κρατών μελών·

 

ii)  γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού με τη διατύπωση: «Μπορείτε να αλλάζετε επενδυτικές επιλογές και παρόχους και κάθε 5 έτη αντίστοιχα. Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται χρέωση της τάξης του [x]% του κεφαλαίου που έχει συσσωρευθεί μέχρι τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται η αλλαγή.»·

 

iii)  Όταν το PEPP προσφέρει ασφαλιστικές παροχές κατά τη φάση της συσσώρευσης, λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ασφαλιστικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων που τις καθιστούν απαιτητές·

 

iv)  Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική πολιτική όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης·

 

v)  Το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης PEPP εάν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής του δικαίου ή, εάν οι συμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο, το δίκαιο που προτείνει ως επιλογή ο πάροχος PEPP.

 

δ)  Σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», σύντομη περιγραφή του προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

i)  συνοπτικό δείκτη κινδύνου

 

ii)  την έκταση της προστασίας του κεφαλαίου από τους κινδύνους της αγοράς στο τέλος της φάσης συσσώρευσης, εκφρασμένη σε ποσοστά του καταβληθέντος κεφαλαίου·

 

iii)  όπου αρμόζει, πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό που καταβάλλεται έως την ηλικία των 80, 90 και 100 ετών του αποταμιευτή PEPP στο πλαίσιο τριών διαφορετικών σεναρίων επιδόσεων -1%, 2% και 3%- κατά τη διάρκεια της φάσης αποσυσσώρευσης, συμπεριλαμβανομένου μέσου ετήσιου ποσοστού πληθωρισμού 4%·

 

iv)  πληροφορίες σχετικά με τις εγγυημένες ισόβιες ελάχιστες μηνιαίες πληρωμές ανά 10.000 ευρώ του καταβληθέντος κεφαλαίου·

 

v)  σύντομη δήλωση ότι η φορολογική νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας του αποταμιευτή ΡΕΡΡ ενδέχεται να επηρεάσει το ύψος του ποσού που θα εισπραχθεί·

 

ε)  σε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει αν [όνομα του παρόχου ΡΕΡΡ] δεν είναι σε θέση να πληρώσει;», σύντομη διευκρίνιση του κατά πόσον η σχετική ζημία καλύπτεται μέσω συστήματος αποζημίωσης ή συστήματος εγγυήσεως για τους επενδυτές και, εάν ναι, τι σύστημα είναι αυτό και ποιοι κίνδυνοι καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι όχι·

 

στ)  σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;», το αναμενόμενο άμεσο ή έμμεσο κόστος που συνδέεται με μια επένδυση στο PΕΡΡ και το οποίο υπολογίζεται ως άθροισμα και εκφράζεται ως ποσοστό επί των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί, για να διασφαλιστεί η άμεση συγκρισιμότητα. Η παρουσίαση του κόστους θα πρέπει να βασίζεται στην υπόθεση ότι θα υπάρχει σταθερή ετήσια εξέλιξη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί της τάξης του 2%.

 

ζ)  σε τμήμα με τίτλο «Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να έχω στην κατοχή μου το PEPP και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;» περιλαμβάνονται:

 

i)  αναφορά της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, η οποία είναι ανάλογη προς την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και, ενδεχομένως, μίας υποχρεωτικής ελάχιστης περιόδου διακράτησης·

 

ii)  η δυνατότητα πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης και οι σχετικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων τελών και ποινών

 

iii)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους, της καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη λήξη της φάσης συσσώρευσης ή της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, όπως, για παράδειγμα, απώλεια προστασίας κεφαλαίου ή επιπλέον δαπάνες για αμοιβές υπό αίρεση·

 

η)  σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες σχετικά με το πώς και σε ποιους μπορεί να υποβάλει καταγγελίες ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ για το προϊόν ή τη συμπεριφορά του παρόχου ΡΕΡΡ ή του παρόχου επενδυτικών συμβουλών ή πωλητή του προϊόντος·

 

i)  σε τμήμα με τίτλο «Άλλες συναφείς πληροφορίες», σύντομη αναφορά τυχόν επιπλέον πληροφοριακών εγγράφων, όπως εκθέσεων σχετικά με την φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση του παρόχου PEPP, εξαιρουμένου τυχόν υλικού εμπορικής προώθησης.

 

θ)   Το ΒΕΠ πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμο στον ιστότοπο του παρόχου με πρόσβαση τηλεφόρτωσης·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το καθεστώς PEPP για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών ή, όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη, για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του κόστους που επωμίζονται οι αποταμιευτές PEPP και οι δικαιούχοι PEPP.

5.  Στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το καθεστώς PEPP για περίοδο τουλάχιστον είκοσι ετών με αριθμητικά στοιχεία για κάθε επιμέρους έτος ή, όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από είκοσι έτη, για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, καθώς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του συνολικού κόστους και των προμηθειών που επωμίζονται οι αποταμιευτές PEPP και οι δικαιούχοι PEPP. Σε περίπτωση που δεν δύναται να παρασχεθούν οι πληροφορίες όταν το καθεστώς PEPP υπάρχει για λιγότερο από ένα χρόνο, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πρόσβαση στην απόδοση συγκρίσιμου καθεστώτος επενδύσεων.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP συμμορφώνονται με τα άρθρα 9 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προσδιορισμός των απαιτήσεων και των αναγκών και παροχή συμβουλών

Προσδιορισμός των απαιτήσεων, των αναγκών και των προτιμήσεων και παροχή συμβουλών

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πριν από τη σύναψη σύμβασης που σχετίζεται με PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού προσδιορίζει, βάσει των πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον αποταμιευτή PEPP, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP όσον αφορά τη συνταξιοδότησή του και παρέχει στον αποταμιευτή PEPP αντικειμενικές πληροφορίες για το PEPP σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Πριν από τη σύναψη σύμβασης που σχετίζεται με PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού προσδιορίζει, βάσει των πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον αποταμιευτή PEPP, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες, καθώς και τις προτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΠΚΔ προτιμήσεων, του αποταμιευτή PEPP όσον αφορά τη συνταξιοδότησή του και παρέχει στον αποταμιευτή PEPP αντικειμενικές πληροφορίες για το PEPP σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι συμβουλές αποσκοπούν στην εκτίμηση της αποστροφής κινδύνου και των χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων ενός αποταμιευτή PEPP, καθώς και στην επιλογή της επένδυσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ κινδύνου του.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο στόχος των συμβουλών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου του αποταμιευτή PEPP.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την παροχή συμβουλών, ο αποταμιευτής PEPP ενημερώνεται σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα το προφίλ κινδύνου του αποταμιευτή PEPP, είναι σκόπιμη η πληροφόρηση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του PEPP.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση παροχής συμβουλών πριν από τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού παρέχει στον αποταμιευτή PEPP εξατομικευμένη σύσταση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ένα συγκεκριμένο PEPP ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP.

2.  Παρέχονται συμβουλές πριν από τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης. Ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού παρέχει στον αποταμιευτή PEPP εξατομικευμένη σύσταση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ένα συγκεκριμένο PEPP ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του αποταμιευτή PEPP. Ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει επίσης να λαμβάνει πληροφορίες ως προς τις πιθανές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση συνέπειες της εν λόγω εξατομικευμένης σύστασης.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά την παροχή συμβουλών σχετικά με τα PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και με την άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας σε σχέση με αυτούς τους κανόνες.

3.  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και με την άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας σε σχέση με αυτούς τους κανόνες.

Αιτιολόγηση

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 26

διαγράφεται

Σύναψη σύμβασης για PEPP χωρίς παροχή συμβουλών

 

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 1, ο αποταμιευτής PEPP δύναται να αποποιηθεί το δικαίωμά του για παροχή συμβουλών σε σχέση με τη σύναψη σύμβασης για τη βασική επενδυτική επιλογή.

 

Εάν ο αποταμιευτής PEPP αποποιηθεί το δικαίωμά του για παροχή συμβουλών, οι πάροχοι ή διανομείς PEPP που ορίζονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων διανομής PEPP, ζητούν από τον αποταμιευτή PEPP ή τον υποψήφιο αποταμιευτή PEPP να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με το συγκεκριμένο προσφερόμενο ή ζητούμενο PEPP ώστε να μπορεί ο πάροχος ή διανομέας PEPP να εκτιμήσει κατά πόσον το σκοπούμενο PEPP είναι κατάλληλο για τον αποταμιευτή PEPP.

 

Όταν ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τον αποταμιευτή PEPP ή τον δυνητικό αποταμιευτή PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP οφείλει να προειδοποιήσει τον αποταμιευτή PEPP ή τον δυνητικό αποταμιευτή PEPP περί τούτου. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

 

Εάν οι αποταμιευτές PEPP ή οι δυνητικοί αποταμιευτές PEPP δεν παράσχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ή αν παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, ο πάροχος ή διανομέας PEPP τους προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον το σκοπούμενο PEPP είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

 

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 1, εάν ο αποταμιευτής PEPP έχει αποποιηθεί το δικαίωμά του για παροχή συμβουλών σε σχέση με τη βασική επενδυτική επιλογή, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού δύναται να ασκήσει δραστηριότητες διανομής PEPP χωρίς να απαιτείται να λάβει τις πληροφορίες ή να προβεί στη διαπίστωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  οι δραστηριότητες σχετίζονται με συμβάσεις PEPP στο πλαίσιο της βασικής επενδυτικής επιλογής οι οποίες εκθέτουν την επένδυση μόνο σε χρηματοπιστωτικά μέσα που θεωρούνται μη σύνθετα βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και δεν περιλαμβάνουν δομή η οποία δυσχεραίνει την κατανόηση των συνεπαγόμενων κινδύνων για τον αποταμιευτή PEPP·

 

β)  η διανομή του PEPP πραγματοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του αποταμιευτή PEPP ή του δυνητικού αποταμιευτή PEPP·

 

γ)  ο αποταμιευτής PEPP ή ο δυνητικός αποταμιευτής PEPP έχει ενημερωθεί σαφώς ότι, κατά την άσκηση της δραστηριότητας διανομής του PEPP, ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα του PEPP ή της δραστηριότητας διανομής του PEPP που παρέχεται ή προσφέρεται και ότι ο αποταμιευτής PEPP ή ο δυνητικός αποταμιευτής PEPP δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία που παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή·

 

δ)  ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες για αυτόν κανόνες, σύμφωνα το παρόν κεφάλαιο, όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με δραστηριότητες διανομής PEPP.

 

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 62 για τον περαιτέρω προσδιορισμό του τρόπου συμμόρφωσης των παρόχων ή διανομέων PEPP που ορίζονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού με τις αρχές που ορίζονται στο παρόν άρθρο κατά την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής PEPP, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των PEPP για τους πελάτες τους και των κριτηρίων για την αξιολόγηση μη σύνθετων συμβάσεων που σχετίζονται με PEPP για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη:

 

α)   τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται ή παρέχονται στον αποταμιευτή PEPP ή στον υποψήφιο αποταμιευτή PEPP, όσον αφορά το είδος, το αντικείμενο, τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών· και

 

β)   τη φύση των προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ειδών χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διαγραφή της δυνατότητας του αποταμιευτή PEPP να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να λαμβάνει συμβουλές, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται σε κάθε περίπτωση στους καταναλωτές PEPP.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι PEPP συντάσσουν συνοπτικό εξατομικευμένο έγγραφο το οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε αποταμιευτή PEPP λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και της σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας («δήλωση παροχών PEPP»). Ο τίτλος του εγγράφου περιέχει τις λέξεις «δήλωση παροχών PEPP».

1.  Οι πάροχοι PEPP συντάσσουν συνοπτικό, σαφές και εύκολα κατανοητό εξατομικευμένο έγγραφο το οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε αποταμιευτή PEPP και για δικαιούχους PEPP εφόσον συμφωνεί ο αποταμιευτής PEPP, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και της σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας («δήλωση παροχών PEPP»). Ο τίτλος του εγγράφου περιέχει τις λέξεις «δήλωση παροχών PEPP».

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Επιπροσθέτως, ο αποταμιευτής PEPP ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για τις τροποποιήσεις που αφορούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.  Επιπροσθέτως, ο αποταμιευτής και οι δικαιούχοι PEPP ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για τις τροποποιήσεις που αφορούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής.

δ)  τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων τον ρόλο που διαδραματίζουν στην επενδυτική διαδικασία, καθώς και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τις εξωτερικότητες των επενδυτικών αποφάσεων.

Αιτιολόγηση

Οι αποταμιευτές PEPP πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις εξωτερικότητες των επενδυτικών τους αποφάσεων στην κοινωνία.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η δήλωση παροχών PEPP περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες για τους αποταμιευτές PEPP:

1.  Η δήλωση παροχών PEPP παρέχεται δωρεάν κάθε έτος και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες για τους αποταμιευτές PEPP και τους δικαιούχους PEPP εφόσον συμφωνεί ο αποταμιευτής PEPP:

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα προσωπικά στοιχεία του αποταμιευτή PEPP, την επωνυμία του παρόχου PEPP, πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών, πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, τις καταβληθείσες εισφορές από τον αποταμιευτή PEPP ή άλλο τρίτο μέρος και πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του καθεστώτος PEPP, για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) και η) της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ, όπου ως «μέλος» νοείται ο αποταμιευτής PEPP, ως «ΙΕΣΠ» νοείται ο πάροχος PEPP, ως «συνταξιοδοτικό καθεστώς» νοείται το καθεστώς PEPP και ως «χρηματοδοτούσα επιχείρηση» νοείται οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

α)   τα προσωπικά στοιχεία του αποταμιευτή PEPP, την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου PEPP, τον προσδιορισμό του καθεστώτος του αποταμιευτή PEPP, πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών, πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, τις καταβληθείσες εισφορές από τον αποταμιευτή PEPP ή άλλο τρίτο μέρος και πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του καθεστώτος PEPP, για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) και η) της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ, όπου ως «μέλος» νοείται ο αποταμιευτής PEPP, ως «ΙΕΣΠ» νοείται ο πάροχος PEPP, ως «συνταξιοδοτικό καθεστώς» νοείται το καθεστώς PEPP και ως «χρηματοδοτούσα επιχείρηση» νοείται οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  σύνοψη σχετικά με τις αρχές της επενδυτικής πολιτικής του παρόχου PEPP, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στις συμπληρωματικές πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι πλέον συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις αρχές της επενδυτικής πολιτικής των παρόχων PEPP πρέπει να προσδιορίζονται στη δήλωση παροχών PEPP, ενώ περαιτέρω λεπτομέρειες πρέπει να αναγράφονται στις συμπληρωματικές πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 29.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο β), και δήλωση αποποίησης ευθύνης ότι οι προβλέψεις αυτές μπορεί να διαφέρουν από την τελική αξία των παροχών που θα ληφθούν. Αυτές πρέπει να καταδεικνύονται με βάση οικονομικά σενάρια, μεταξύ των οποίων ένα σενάριο βέλτιστης εκτίμησης και ένα δυσμενές σενάριο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του καθεστώς PEPP.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)  πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή τα κεφάλαια που έχουν συσσωρευθεί για συνταξιοδοτικούς σκοπούς, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του καθεστώτος PEPP·

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε δ)  πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου του αποταμιευτή ή του δικαιούχου PEPP.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πληροφορίες που παρέχονται σε αποταμιευτές PEPP κατά την προσυνταξιοδοτική φάση και σε δικαιούχους PEPP κατά τη φάση αποσυσσώρευσης

Πληροφορίες που παρέχονται σε αποταμιευτές και δικαιούχους PEPP κατά την προσυνταξιοδοτική φάση και σε δικαιούχους PEPP κατά τη φάση αποσυσσώρευσης

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποταμιευτές PEPP λαμβάνουν πληροφορίες κατά την προσυνταξιοδοτική φάση σύμφωνα με το άρθρο 42 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ.

1.  Οι αποταμιευτές PEPP, καθώς και οι δικαιούχοι που ορίζονται από τον αποταμιευτή PEPP ή κατόπιν δικαστικής απόφασης, λαμβάνουν πληροφορίες κατά την προσυνταξιοδοτική φάση σύμφωνα με το άρθρο 42 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο ένα έτος πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης και τις πιθανές μορφές πληρωμών.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι πάροχοι PEPP, των δραστηριοτήτων που ασκούν, των αρχών αποτίμησης που εφαρμόζουν για σκοπούς φερεγγυότητας, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της κεφαλαιακής τους δομής, των αναγκών τους σε κεφάλαια και της διαχείρισης του κεφαλαίου τους·

α)  αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι πάροχοι PEPP, των δραστηριοτήτων που ασκούν, των αρχών αποτίμησης που εφαρμόζουν για σκοπούς φερεγγυότητας, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των ΠΚΔ κινδύνων, καθώς και της κεφαλαιακής τους δομής, των αναγκών τους σε κεφάλαια και της διαχείρισης του κεφαλαίου τους·

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να αποκτούν από τους παρόχους PEPP πληροφορίες για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες, σύμφωνα με το άρθρο 31α·

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  στο πλαίσιο του κανόνα της «συνετής διαχείρισης», οι πάροχοι PEPP λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες·

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν αυτά τα μέσα συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίμηση των εν λόγω μέσων πρέπει να γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, και τα μέσα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στην αποτίμηση του ενεργητικού ενός παρόχου PEPP. Οι πάροχοι PEPP αποφεύγουν επίσης την υπέρμετρη έκθεση στον κίνδυνο που απορρέει από έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο και από άλλες πράξεις με παράγωγα·

διαγράφεται

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τα στοιχεία του ενεργητικού δεν επενδύονται σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης·

στ)  απαγορεύονται οι επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι PEPP προσφέρουν έως πέντε επενδυτικές επιλογές στους αποταμιευτές PEPP.

1.  Οι πάροχοι PEPP προσφέρουν τουλάχιστον το βασικό PEPP και/ή διάφορες επενδυτικές επιλογές στους αποταμιευτές PEPP.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο αποταμιευτής PEPP προκρίνει μια επενδυτική επιλογή με τη σύναψη της σύμβασης PEPP.

Ο αποταμιευτής PEPP προκρίνει μία από τις διάφορες επενδυτικές επιλογές με τη σύναψη της σύμβασης PEPP.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αποταμιευτής PEPP έχει δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της επενδυτικής επιλογής του μία φορά ανά πενταετία κατά την φάση συσσώρευσης στο PEPP.

1.  Οι όροι τροποποίησης της επενδυτικής επιλογής απαριθμούνται στη σύμβαση PEPP. Σε κάθε περίπτωση, ο αποταμιευτής PEPP έχει δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της επενδυτικής επιλογής του μία φορά ανά πενταετία κατά την φάση συσσώρευσης στο PEPP.

Αιτιολόγηση

Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν επενδυτικές επιλογές κάθε πέντε έτη, ή ακόμα και πιο συχνά, εφόσον το επιτρέπει η σύμβαση PEPP τους.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 37

Άρθρο 37

Βασική επενδυτική επιλογή

Βασική επενδυτική επιλογή

1.  Η βασική επενδυτική επιλογή διασφαλίζει προστασία κεφαλαίου για τον αποταμιευτή PEPP, με βάση τεχνική μείωσης κινδύνου η οποία συμβάλλει στην ασφάλεια της επενδυτικής στρατηγικής.

1.  Ο πάροχος PEPP εγγυάται στον αποταμιευτή PEPP στο πλαίσιο της βασικής επιλογής ότι το κεφάλαιο που θα έχει συσσωρευθεί έως την έναρξη της φάσης πληρωμής θα είναι τουλάχιστον ίσο με τις καταβληθείσες εισφορές, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του κόστους και των χρεώσεων συν την αντιστάθμιση για τον πληθωρισμό με βάση τον ισχύοντα δείκτη αλλά όχι παραπάνω από μέσο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού 4%. Η βασική επενδυτική επιλογή είναι ένα απλό και ασφαλές προϊόν που μπορεί να αποκτηθεί εύκολα, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών διαύλων, σε κάθε κράτος μέλος.

2.  Η προστασία κεφαλαίου παρέχει στον αποταμιευτή PEPP τη δυνατότητα να ανακτήσει το κεφάλαιο που έχει επενδύσει.

2.  Η προστασία κεφαλαίου παρέχει εγγύηση κεφαλαίου που επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP τη δυνατότητα να ανακτήσει το κεφάλαιο που έχει επενδύσει, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, του κόστους και αντιστάθμισης του πληθωρισμού.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν οι πάροχοι PEPP προσφέρουν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, τουλάχιστον μία εξ αυτών αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική επενδυτική επιλογή για τους αποταμιευτές PEPP.

1.  Εάν οι πάροχοι PEPP προσφέρουν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, όλες προσφέρουν μια βασική επιλογή για τους αποταμιευτές PEPP.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να προσφέρουν PEPP με επιλογή η οποία εξασφαλίζει την κάλυψη των βιομετρικών κινδύνων. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως βιομετρικοί κίνδυνοι ορίζονται οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μακροζωία, την ανικανότητα και το θάνατο.

Οι πάροχοι PEPP περιλαμβάνουν εγγύηση όσον αφορά το επενδυθέν κεφαλαίο σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης αναπηρίας του αποταμιευτή PEPP κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του όρου μεταφέρεται στο άρθρο 2.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού είναι δυνατόν να παρέχεται από παρόχους PEPP που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος (εσωτερική αλλαγή λογαριασμού) ή σε διαφορετικά κράτη μέλη (διασυνοριακή αλλαγή λογαριασμού).

Οι όροι για την αλλαγή παρόχου PEPP απαριθμούνται στη σύμβαση PEPP. Σε κάθε περίπτωση, ο αποταμιευτής PEPP έχει τη δυνατότητα να αλλάξει πάροχο PEPP μία φορά ανά πενταετία κατά την φάση συσσώρευσης του PEPP.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο παραλήπτης πάροχος PEPP ζητεί από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον προβλέπονται στην εξουσιοδότηση του αποταμιευτή PEPP:

3.  Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του αποταμιευτή PEPP που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο παραλήπτης πάροχος PEPP ζητεί από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον προβλέπονται στην αίτηση του αποταμιευτή PEPP:

α)  να διαβιβάσει στον παραλήπτη πάροχο PEPP και, εάν ζητείται συγκεκριμένα από τον αποταμιευτή PEPP στην εξουσιοδότηση, στον αποταμιευτή PEPP, κατάλογο των υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού που αλλάζουν λογαριασμό·

α)  να διαβιβάσει στον παραλήπτη πάροχο PEPP και επίσης στον αποταμιευτή PEPP, όταν αυτό ζητείται συγκεκριμένα, κατάλογο των υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού που αλλάζουν λογαριασμό·

β)   να μεταφέρει το εναπομένον θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό PEPP τον οποίο έχει ανοίξει ή διατηρεί ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP· και

β)  να μεταφέρει το εναπομένον θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό PEPP τον οποίο έχει διατηρεί ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP από την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP· και

γ)   να κλείσει τον λογαριασμό PEPP που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP στον μεταφέροντα πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP.

γ)  να κλείσει τον λογαριασμό PEPP που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP στον μεταφέροντα πάροχο PEPP από την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι συνολικές προμήθειες και χρεώσεις που επιβάλλονται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP στον αποταμιευτή PEPP για το κλείσιμο του λογαριασμού PEPP που διατηρούσε στον μεταφέροντα πάροχο ο αποταμιευτής PEPP δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5% του θετικού υπολοίπου που μεταφέρεται στον παραλήπτη πάροχο PEPP.

3.  Οι συνολικές προμήθειες και χρεώσεις που επιβάλλονται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP στον αποταμιευτή PEPP για το κλείσιμο του λογαριασμού PEPP που διατηρούσε στον μεταφέροντα πάροχο ο αποταμιευτής PEPP δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 0,5% του θετικού υπολοίπου που μεταφέρεται στον παραλήπτη πάροχο PEPP. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μη χρεώνεται προμήθεια σε περίπτωση αλλαγής παρόχου, ως κίνητρο για την προώθηση του προϊόντος PEPP.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι προμήθειες και χρεώσεις, αν υπάρχουν, που επιβάλλονται από τον μεταφέροντα ή τον παραλήπτη πάροχο PEPP στον αποταμιευτή PEPP για υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 46, εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, παράγραφοι 1, 2 και 3, είναι λογικές και ανάλογες προς τις πραγματικές δαπάνες του εκάστοτε παρόχου PEPP.

4.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας αλλαγής, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον παραλήπτη πάροχο PEPP είναι δωρεάν.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πάροχοι PEPP παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού:

Οι παραλήπτες πάροχοι PEPP παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού:

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στους όρους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ο καθορισμός της ηλικίας συνταξιοδότησης, η υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης αποσυσσώρευσης, η ελάχιστη περίοδο ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP, η μέγιστη ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς PEPP, καθώς και όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων δυσκολιών.

2.  Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ο καθορισμός της ηλικίας συνταξιοδότησης, η υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης αποσυσσώρευσης, η ελάχιστη περίοδο ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP, η μέγιστη ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς PEPP, καθώς και όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων δυσκολιών.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι PEPP μπορούν να διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές πληρωμής:

1.  Οι πάροχοι PEPP διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές πληρωμής:

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επιλογή της μορφής των πληρωμών για τη φάση αποσυσσώρευσης συγκεκριμενοποιείται από τους αποταμιευτές PEPP με τη σύναψη σύμβασης για το PEPP και μπορεί να τροποποιείται μία φορά ανά πενταετία στη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης, κατά περίπτωση.

2.  Η επιλογή της μορφής των πληρωμών για τη φάση αποσυσσώρευσης συγκεκριμενοποιείται από τους αποταμιευτές PEPP με τη σύναψη σύμβασης για το PEPP και μπορεί να τροποποιείται μία φορά ανά πενταετία και κατά το τελευταίο έτος της φάσης συσσώρευσης. Αυτή η δυνατότητα αλλαγής θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

Αιτιολόγηση

Κατά το τελευταίο έτος της φάσης συσσώρευσης, ο πελάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την επιλογή του όσον αφορά τη φάση αποσυσσώρευσης.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν τα κράτη μέλη δεν έχουν επιβάλει υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ της συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και την έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης, οι πάροχοι PEPP θα παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP την επιλογή να αναβάλουν την έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης έως μια ημερομηνία μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησής τους.

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το PEPP τους αργότερα, κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Για τη βασική επενδυτική επιλογή, είναι υποχρεωτικό ένα ελάχιστο ποσοστό ύψους 25 % των πληρωμών υπό μορφή ετήσιων προσόδων.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Εάν, κατά την έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης, η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που έχουν συσσωρευθεί σε λογαριασμό PEPP δεν υπερβαίνει ποσό το οποίο καθορίζεται και αναθεωρείται ετησίως από κάθε κράτος μέλος, ο αποταμιευτής PEPP έχει το δικαίωμα να ρευστοποιήσει τον λογαριασμό PEPP και να λάβει εφάπαξ ποσό.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να ρευστοποιούνται μικρά PEPP με την καταβολή ποσού εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότηση.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP εποπτεύει σε μόνιμη βάση τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του παρόχου PEPP, και της καταλληλότητας των ρυθμίσεων και της οργάνωσής του για τις εργασίες που καλείται να εκτελέσει κατά την παροχή ενός PEPP.

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παρόχου PEPP εποπτεύει σε μόνιμη βάση τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του παρόχου PEPP, και της καταλληλότητας των ρυθμίσεων και της οργάνωσής του για τις εργασίες που καλείται να εκτελέσει κατά την παροχή ενός PEPP.

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η συμμόρφωση του παρόχου PEPP και του διανομέα PEPP με το κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού εποπτεύονται σε μόνιμη βάση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής του παρόχου PEPP και του διανομέα PEPP.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια δικαίου σχετικά με την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη μόνιμη εποπτεία των παρόχων και διανομέων PEPP σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανόνες για τις απαιτήσεις διανομής και πληροφόρησης που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Κάθε πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης, η Επιτροπή συμβουλεύεται επίσης τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

 

Η εν λόγω αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την προστιθέμενη αξία του PEPP όσον αφορά τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος και την προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Ειδικότερα, η αξιολόγηση παρέχει δεδομένα που επιτρέπουν να επαληθεύεται εάν η δημιουργία μιας αγοράς PEPP συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόσβαση περισσότερων ευρωπαίων πολιτών σε επαρκείς συντάξεις.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα με συναφείς συμφεροντούχους προκειμένου να παρακολουθείται διαρκώς η ανάπτυξη και η υλοποίηση του PEPP. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον εκπροσώπους από την EIOPA, τις εθνικές εποπτικές αρχές, τον κλάδο και τις ενώσεις καταναλωτών, καθώς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός εμπειρογνώμονα σε ΠΚΔ ζητήματα. Η γραμματεία της ομάδας είναι η EIOPA.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

11.9.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.9.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Heinz K. Becker

3.10.2017

Εξέταση στην επιτροπή

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (25.6.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Birgit Collin-Langen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για ένα πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν και για την παροχή κινήτρων σε Ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να φροντίσουν για την ατομική τους συνταξιοδοτική μέριμνα. Λόγω των δημογραφικών αλλαγών, είναι προς το γενικό συμφέρον να αντιμετωπιστεί η επίπτωσή τους στα συνταξιοδοτικά συστήματα των επιμέρους κρατών μελών και να ληφθούν εγκαίρως μέτρα ατομικής αποταμίευσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νέους και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται ενιαία αγορά ιδιωτικών συντάξεων. Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει περιορισμένη ή μηδενική προσφορά ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, και οι ήδη υφιστάμενες εθνικές αγορές είναι έντονα κατακερματισμένες. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος ή η διασυνοριακή σύναψη σύμβασης για τέτοιο προϊόν με στόχο την εξασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ένα πανευρωπαϊκό τυποποιημένο προϊόν. Η πρόταση κανονισμού προβλέπει κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση για την εξάλειψη των υφιστάμενων διασυνοριακών εμποδίων στη σύναψη και τη δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών προϊόντων. Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας επειδή, μολονότι οι αγορές ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων μπορεί να υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες, τα εμπόδια που συναντώνται σε σχέση με τη μεταφορά προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα κράτος μέλος μόνο του.

Ο στόχος είναι ένα προαιρετικό, απλό, ασφαλές, διαφανές και φιλικό προς τον καταναλωτή συνταξιοδοτικό προϊόν, σε λογική τιμή.

Μόνο με αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτύχει η ιδέα ενός πανευρωπαϊκού μεταφέρσιμου συνταξιοδοτικού προϊόντος.

Το PEPP είναι συνταξιοδοτικό προϊόν. Από την άποψη αυτή, πρέπει κατά κανόνα να έχει τη μορφή διά βίου σύνταξης κατά τη φάση αποσυσσώρευσης.

Η υποστήριξη εκ μέρους των κρατών μελών αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την επιτυχία του PEPP. Διότι μόνο αυτά μπορούν να προβλέψουν για το PEPP ίδια φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις με εκείνα που ισχύουν για παρόμοια εγχώρια προϊόντα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, προτείνονται ορισμένες αλλαγές και διευκρινίσεις.

Απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών: Προτείνεται να ρυθμίζονται απευθείας από τον κανονισμό οι διατάξεις περί διαφήμισης και παροχής προσυμβατικών πληροφοριών (PEPP-KID) και να απαλειφθεί η παραπομπή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (κανονισμός PRIIPS). Έτσι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου.

Μεταφερσιμότητα: Η συντάκτρια της γνωμοδότησης επικροτεί τον φιλόδοξο στόχο να διατίθενται PEPP σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, φαίνεται να είναι υπερβολικά στενό το χρονικό πλαίσιο, και για τον λόγο αυτό η προθεσμία για την ετοιμασία των τμημάτων παρατείνεται σε πέντε έτη. Επιπλέον, καθιερώνονται εταιρικές σχέσεις σε επίπεδο τμημάτων, που βοηθούν τους παρόχους PEPP να μπορούν να προσφέρουν PEPP σε όλα τα κράτη μέλη.

Επενδυτικές επιλογές: Η συντάκτρια της γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ ενός απλού, ασφαλούς, διαφανούς και φιλικού προς τον καταναλωτή συνταξιοδοτικού προϊόντος, σε λογική τιμή. Η βασική επιλογή θα πρέπει να επιτρέπει τη σύναψη σύμβασης χωρίς συμβούλευση. Πολλοί καταναλωτές δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για τη λήψη μιας τόσο σημαντικής οικονομικής απόφασης. Προκειμένου, ωστόσο, η απόφαση του καταναλωτή να είναι πάντα καλά τεκμηριωμένη, στην περίπτωση αυτή καθιερώνεται ένα δενδροδιάγραμμα αποφάσεων. Το δενδροδιάγραμμα αποφάσεων που θα αναπτύξει η ΕΑΑΕΣ δεν θα πρέπει να θεωρείται σύσταση. Θα βοηθά να εξεταστεί αν η σύναψη σύμβασης PEPP αποτελεί γενικά τη σωστή απόφαση για τη συνταξιοδότηση των πελατών του PEPP. Θα παρουσιάζονται επίσης οι διάφορες εκδοχές της βασικής επιλογής, ώστε ο πελάτης να διακρίνει σαφώς τις διαφορές και να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Η διαμόρφωση της επενδυτικής επιλογής θα εγγυάται στους αποταμιευτές ότι κατά την έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης το συσσωρευθέν κεφάλαιο θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στις εισφορές που έχουν καταβάλει συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και εξόδων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Οι συντάξεις γήρατος συνιστούν ουσιώδες μέρος του εισοδήματος του συνταξιούχου, και για πολλούς ανθρώπους η παροχή κατάλληλης σύνταξης αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε μια άνετη περίοδο γήρατος και τη φτώχεια· τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 25 σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, το οποίο ορίζει τα εξής: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο», καθώς και των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

 

_________________

 

Σύσταση CM/Rec(2014)2 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β)  Ένα σημαντικό τμήμα των συντάξεων γήρατος παρέχεται στο πλαίσιο δημόσιων συστημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Παρά την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, η επάρκεια του εισοδήματος και η οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της Ένωσης συνολικά. H διοχέτευση μεγαλύτερου μέρους των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων από μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα, όπως τα εθελοντικά συνταξιοδοτικά συστήματα, θα είχε επομένως ευεργετικό αντίκτυπο τόσο για τους ιδιώτες (οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις υψηλότερες αποδόσεις και τη βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων) όσο και για την οικονομία συνολικά.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ)  Η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, μεταξύ άλλων δημογραφικές, λόγω του γεγονότος ότι η Ευρώπη είναι μια γηράσκουσα ήπειρος. Επιπλέον, τα μοτίβα σταδιοδρομίας, η αγορά εργασίας και η κατανομή του πλούτου υφίστανται ριζικές αλλαγές, κυρίως λόγω της ψηφιακής επανάστασης. Ταυτόχρονα, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι τα εθνικά συστήματα ασφάλειας δεν είναι προσαρμοσμένα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία της γνώσης με ανοικτά σύνορα, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και μετανάστευση. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καλύπτονται, ή καλύπτονται ανεπαρκώς, από τα παραδοσιακά εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των γυναικών, των νέων, των μεταναστών, των ανειδίκευτων εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και των εργαζομένων με άτυπες συμβάσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Αναμένεται ότι το μερίδιο των δημόσιων διανεμητικών συντάξεων του πρώτου πυλώνα ως τμήμα του ποσοστού τοποθέτησης θα μειωθεί. Αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εν μέρει από τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα από τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα του δεύτερου πυλώνα. Αλλά ένας καλά αναπτυγμένος τρίτος πυλώνας θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των υφιστάμενων εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Επομένως, το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) θα συμπληρώσει και θα ενδυναμώσει την αγορά ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς για συνταξιοδοτικά προϊόντα, μέσω της αντιμετώπισης των διασυνοριακών εμποδίων, θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό, επιτρέποντας στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη μείωση των τιμών, ενώ οι παραγωγοί θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας. Ως εκ τούτου, μια πιο αποτελεσματική αγορά ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων θα παρουσίαζε οφέλη ακόμη και για κράτη μέλη με ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις και επαρκώς χρηματοδοτούμενα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Η πρόταση κανονισμού θα καθιστούσε δυνατή τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού προϊόντος το οποίο, στο μέτρο του δυνατού, θα είναι απλό, ασφαλές, διαφανές και φιλικό προς τον καταναλωτή, θα διατίθεται σε λογική τιμή και θα μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, και θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα συστήματα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σήμερα, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις συναντά εμπόδια λόγω του μεγάλου κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών αγορών και της περιορισμένης δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των βασικών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

(3)  Σήμερα, η εσωτερική αγορά για τις ατομικές συντάξεις δεν λειτουργεί ομαλά. Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχει ακόμη αγορά για συνταξιοδοτικά προϊόντα. Σε άλλα, διατίθενται ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, αλλά υπάρχει υψηλός βαθμός κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών αγορών. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων είναι περιορισμένη. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των βασικών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Όπως προανήγγειλε στο σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών τον Σεπτέμβριο 201528, «η Επιτροπή θα εκτιμήσει τη σκοπιμότητα ενός πλαισίου πολιτικής για την καθιέρωση μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής αγοράς για απλές, αποδοτικές και ανταγωνιστικές ατομικές συντάξεις, και ότι θα προσδιορίσει εάν είναι απαραίτητη νομοθεσία της ΕΕ για την στήριξη της αγοράς αυτής.»

διαγράφεται

__________________

 

28Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (COM(2015)468 final).

 

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7)  Στα συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 201630, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε «ταχεία και αποφασιστική πρόοδο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, προωθώντας το θεματολόγιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών».

διαγράφεται

__________________

 

30Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/11), σημείο 11.

 

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στην ανακοίνωση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών - Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων»31 η Επιτροπή προανήγγειλε ότι «θα εξετάσει προτάσεις για ένα απλό, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό ενωσιακό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν [..] Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν πιθανή νομοθετική πρόταση που θα μπορούσε να υποβληθεί το 2017.»

διαγράφεται

__________________

 

31COM (2016) 601 final, σ.5.

 

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών32», η Επιτροπή προανήγγειλε «[ν]ομοθετική πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), έως το τέλος Ιουνίου του 2017. Αυτή η πρόταση θα θέσει τα θεμέλια για μια ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική ως προς το κόστος και διαφανή αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών ατομικών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, στη συμπλήρωση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών προϊόντων και συστημάτων, και στην υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των ατομικών συντάξεων ως προς το κόστος, προσφέροντας ικανοποιητικές ευκαιρίες για τη μακροπρόθεσμη επένδυση των ατομικών συντάξεων».

διαγράφεται

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, σ.7.

 

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στο πλαίσιο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Θα προσφέρει στα νοικοκυριά καλύτερες επιλογές για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους στόχων.

(10)  Στο πλαίσιο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Θα προσφέρει στα νοικοκυριά πρόσθετες επιλογές για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους στόχων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Οι επισφαλείς εργασιακές συνθήκες και οι νομοθετικές αλλαγές συνεπάγονται μια διαρκή μείωση του ύψους των συντάξεων. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό ιδίως η νέα γενιά και τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα να είναι σε θέση να διασφαλίζουν το βιοτικό τους επίπεδο κατά το γήρας. Αυτό σημαίνει ότι τα PEPP πρέπει να είναι ελκυστικά και προσβάσιμα ιδίως για τις εν λόγω ομάδες του πληθυσμού.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10 β)  Η εκπαίδευση σε χρηματοοικονομικά θέματα μπορεί να προωθήσει την κατανόηση και την ενημέρωση των νοικοκυριών γύρω από τις αποταμιευτικές επιλογές στον τομέα των εθελοντικών ατομικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Οι αποταμιευτές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους και τα χαρακτηριστικά ενός πανευρωπαϊκού προϊόντος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11)  Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα συνδέονται σύνδεση με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά προϊόντα και προγράμματα, θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και στην παροχή μιας δυναμικής νέας πηγής ιδιωτικών κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το πλαίσιο αυτό δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ή να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

11)  Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα συνδέονται με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα εκ του νόμου προβλεπόμενα και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και προϊόντα, θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και στην παροχή μιας δυναμικής νέας πηγής ιδιωτικών κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το πλαίσιο αυτό δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ή να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, ούτε να επηρεάσει τα υφιστάμενα εθνικά εκ του νόμου και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και προϊόντα. Το PEPP δεν θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το επάγγελμα ή το καθεστώς απασχόλησης του αποταμιευτή που συμμετέχει σε αυτό.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο δεν πρέπει να περιορίζει την ευθύνη των κρατών μελών να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή επαρκούς κρατικής σύνταξης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο κανονισμός εναρμονίζει μια δέσμη βασικών χαρακτηριστικών για το PEPP, τα οποία άπτονται βασικών πτυχών όπως η διανομή, η επενδυτική πολιτική, η αλλαγή παρόχων, η διασυνοριακή παροχή ή τη δυνατότητα μεταφοράς. Η εναρμόνιση αυτών των βασικών χαρακτηριστικών θα έχει ως αποτέλεσμα πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους ατομικών συντάξεων εν γένει και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις. Θα συμβάλει στη δημιουργία ενός εν πολλοίς τυποποιημένου πανευρωπαϊκού προϊόντος, διαθέσιμου σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως της εσωτερικής αγοράς μεταφέροντας τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στο εξωτερικό και προσφέροντας ευρύτερη επιλογή μεταξύ διαφόρων κατηγοριών παρόχων, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής διάστασης. Ως συνέπεια του γεγονότος ότι θα υπάρχουν λιγότερα εμπόδια στην παροχή συνταξιοδοτικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών, ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων σε πανευρωπαϊκή βάση και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας που θα ωφελήσουν τους αποταμιευτές.

(12)  Ο κανονισμός εναρμονίζει μια δέσμη βασικών χαρακτηριστικών για το PEPP, τα οποία άπτονται βασικών πτυχών όπως η διανομή, οι συμβάσεις, η επενδυτική πολιτική, η αλλαγή παρόχων, η διασυνοριακή παροχή και η δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς. Η εναρμόνιση αυτών των βασικών χαρακτηριστικών θα έχει ως αποτέλεσμα πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους ατομικών συντάξεων εν γένει και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις. Θα συμβάλει στη δημιουργία ενός εν πολλοίς τυποποιημένου πανευρωπαϊκού προϊόντος, διαθέσιμου σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως της εσωτερικής αγοράς μεταφέροντας τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στο εξωτερικό και προσφέροντας ευρύτερη επιλογή μεταξύ διαφόρων κατηγοριών παρόχων, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής διάστασης. Ως συνέπεια του γεγονότος ότι θα υπάρχουν λιγότερα εμπόδια στην παροχή συνταξιοδοτικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών, ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων σε πανευρωπαϊκή βάση και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας που θα ωφελήσουν τους αποταμιευτές.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να χορηγεί άδεια για τα PEPP σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι άδειες δεν θα πρέπει ποτέ να χορηγούνται αναδρομικά.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία δέσμη κανόνων.

14)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία δέσμη κανόνων και σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Με την άδεια θα εξασφαλίζεται ότι στην αγορά διατίθενται μόνο ασφαλή και δοκιμασμένα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία περιγράφονται ως PEPP. Η ΕΑΑΕΣ θα ελέγχει τους συμβατικούς όρους των PEPP, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της υπηρεσίας και αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής θα πρέπει να συνεργάζονται στενά στην επιβολή των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν οι πάροχοι ή οι διανομείς PEPP ασκούν τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, λόγω των πιο στενών δεσμών της με τον πάροχο PEPP. Με στόχο να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων αρχών από τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του, η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής η οποία θα πρέπει τότε να υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Πέραν αυτού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

(16)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της υπηρεσίας και αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής του παρόχου και των διανομέων των PEPP θα πρέπει να συνεργάζονται στενά στην επιβολή των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν οι πάροχοι ή οι διανομείς PEPP ασκούν τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, λόγω των πιο στενών δεσμών της με τον πάροχο PEPP. Με στόχο να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων αρχών από τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του, η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής η οποία θα πρέπει τότε να υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Πέραν αυτού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17)  Σε περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος ή μόνιμης παρουσίας σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να κατανέμεται η ευθύνη για την επιβολή των κανόνων μεταξύ κράτους μέλους καταγωγής και κράτους μέλους υποδοχής. Ενώ η ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα στο σύνολό της — όπως οι κανόνες για τις επαγγελματικές απαιτήσεις — θα πρέπει να παραμείνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υπό το ίδιο καθεστώς όπως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη επιβολής των κανόνων για τις απαιτήσεις ενημέρωσης και τη διεξαγωγή της δραστηριότητας σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της επικράτειάς του. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του σε σχέση με τις οποίες ο παρών κανονισμός δεν αναθέτει την ευθύνη στο κράτος μέλος υποδοχής, η στενή συνεργασία επιτάσσει ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ώστε η τελευταία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τούτο αφορά ιδιαίτερα παραβάσεις των κανόνων για την καλή φήμη, τις επαγγελματικές γνώσεις και τις απαιτήσεις για ικανότητες. Πέραν αυτού, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

17)  Σε περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος ή μόνιμης παρουσίας σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να κατανέμεται η ευθύνη για την επιβολή των κανόνων μεταξύ κράτους μέλους καταγωγής και κράτους μέλους υποδοχής. Ενώ η ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα στο σύνολό της — όπως οι κανόνες για τις επαγγελματικές απαιτήσεις — θα πρέπει να παραμείνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υπό το ίδιο καθεστώς όπως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη επιβολής των κανόνων για τις απαιτήσεις ενημέρωσης, τη διαφήμιση και τη διεξαγωγή της δραστηριότητας σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της επικράτειάς του. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του σε σχέση με τις οποίες ο παρών κανονισμός δεν αναθέτει την ευθύνη στο κράτος μέλος υποδοχής, η στενή συνεργασία επιτάσσει ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ώστε η τελευταία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τούτο αφορά ιδιαίτερα παραβάσεις των κανόνων για την καλή φήμη, τις επαγγελματικές γνώσεις και τις απαιτήσεις για ικανότητες. Πέραν αυτού, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ή να αγοράσουν PEPP σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος διαμονής τους, και θα πρέπει να διαθέτουν το δικαίωμα να αποταμιεύουν ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός τμήματα, ενώ τα φορολογικά κίνητρα που εφαρμόζονται σε ένα προϊόν PEPP θα πρέπει να είναι αυτά του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο αποταμιευτής PEPP, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε καταχρηστική φορολογική πρακτική εξαιτίας της ύπαρξης διαφορετικών εθνικών φορολογικών συστημάτων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Η ανάκληση της άδειας ενός PEPP από την ΕΑΑΕΣ δεν θα πρέπει να θίγει με κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις του παρόχου PEPP έναντι των αποταμιευτών PEPP ή των δικαιούχων PEPP.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21)  Με στόχο την ομαλή μετάβαση για τους παρόχους PEPP, η υποχρέωση παροχής PEPP που περιλαμβάνουν τμήματα για κάθε κράτος μέλος θα έχει εφαρμογή τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, όταν διαθέτει ένα PEPP στην αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών.

21)  Με στόχο την ομαλή μετάβαση για τους παρόχους PEPP, η υποχρέωση παροχής PEPP που περιλαμβάνουν τμήματα για κάθε κράτος μέλος θα έχει εφαρμογή πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης για την παροχή τμημάτων, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή. Ωστόσο, όταν διαθέτει ένα PEPP στην αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει, στη σύμβαση, πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μεταφοράς, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν πάροχο δωρεάν, ώστε να εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Όταν ένας αποταμιευτής PEPP μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος και χρησιμοποιεί την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς για να ανοίξει ένα νέο τμήμα, θα πρέπει να διαθέτει ισοδύναμα φορολογικά πλεονεκτήματα με τους αποταμιευτές PEPP στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όταν ο αποταμιευτής PEPP αλλάζει κατοικία και μετεγκαθίσταται σε κράτος μέλος στο οποίο δεν μπορεί να προσφέρει τμήμα ο πάροχος PEPP, ο αποταμιευτής PEPP έχει τη δυνατότητα να αλλάξει πάροχο PEPP δωρεάν.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις καθώς και τα έξοδα. Όταν τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης δυσμενές σενάριο που θα πρέπει να είναι ακραίο αλλά εύλογο.

(22)  Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει να παρέχουν σαφείς, εύληπτες και επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις —συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τους περιβαλλοντικούς, τους κοινωνικούς και τους σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες— καθώς και τα έξοδα. Όταν τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης δυσμενές σενάριο που θα πρέπει να είναι ακραίο αλλά εύλογο.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

23)  Προτού ενταχθούν σε ένα καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή.

23)  Προτού ενταχθούν σε ένα καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή. Στην περίπτωση της βασικής επιλογής, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να συμβουλεύονται ένα δενδροδιάγραμμα αποφάσεων ως βοήθεια για να προβούν στην επιλογή αυτή.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

24)  Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια του προϊόντος, για να μπορούν να διανέμουν τα προϊόντα που αναπτύσσουν στους αποταμιευτές PEPP οι παραγωγοί PEPP θα πρέπει να συντάσσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP. Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP θα πρέπει να αντικαταστήσει και να προσαρμόσει το έγγραφο βασικών πληροφοριών για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 που δεν θα είναι υποχρεωτικό για τα PEPP.

24)  Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια του προϊόντος, για να μπορούν να διανέμουν τα προϊόντα που αναπτύσσουν στους αποταμιευτές PEPP οι παραγωγοί PEPP θα πρέπει να συντάσσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP. Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP.

__________________

__________________

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP εκτός των στοιχείων που περιλαμβάνονται ήδη στο έγγραφο βασικών πληροφοριών που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και η παρουσίαση των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θεσπίζονται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 201734, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη και την υπό εξέλιξη έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διάφορων τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών στους καταναλωτές.

(27)  Οι λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP και η παρουσίαση των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη και την υπό εξέλιξη έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διάφορων τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών στους καταναλωτές.

__________________

 

34 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων.

 

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

27α)  Το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (γενικό) θα πρέπει να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το PEPP. Στο δεύτερο μέρος (αναλυτικό) θα πρέπει να περιγράφονται τα στοιχεία που διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος, όπως η ηλικία συνταξιοδότησης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών απευθυνόμενη στους αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίσουν τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και να περιέχει σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ καθεστώτων και να εξυπηρετείται η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

(29)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών απευθυνόμενη στους αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίσουν τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και να περιέχει σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ καθεστώτων και να εξυπηρετείται η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα παρέχεται ετησίως στον αποταμιευτή PEPP.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να καταρτίζουν σχέδια συνεισφοράς και προγνώσεις που θα εστιάζονται στην αξία των κεφαλαίων, την απόδοση των επενδύσεων, την εκτιμώμενη πορεία του πληθωρισμού και την οικονομική ανάπτυξη, και θα απευθύνονται στους αποταμιευτές PEPP.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενημερώνουν τους αποταμιευτές PEPP εγκαίρως πριν από τη συνταξιοδότησή τους σχετικά με τις επιλογές πληρωμής. Εάν η συνταξιοδοτική παροχή δεν καταβάλλεται ως ισόβια ετήσια πρόσοδος, τα μέλη που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής των παροχών, ώστε να διευκολύνεται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της συνταξιοδότησης.

(30)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενημερώνουν τους αποταμιευτές PEPP εγκαίρως πριν από τη συνταξιοδότησή τους σχετικά με τις επιλογές πληρωμής. Κατά την ενημέρωση αυτή, θα πρέπει επίσης να υπενθυμίζουν στους αποταμιευτές PEPP ότι υπάρχει δυνατότητα μετάβασης από μια επιλογή πληρωμής σε άλλη. Η βασική επιλογή θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ποσού έως 30%, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται ως ισόβια ετήσια πρόσοδος. Θα πρέπει να υπάρχει μια τελευταία υπενθύμιση ένα έτος πριν από τη συνταξιοδότηση. Εάν η συνταξιοδοτική παροχή δεν καταβάλλεται ως ισόβια ετήσια πρόσοδος, τα μέλη που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής των παροχών, ώστε να διευκολύνεται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της συνταξιοδότησης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Κατά τη φάση καταβολής των συνταξιοδοτικών παροχών, οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει να συνεχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές πληρωμής που διαθέτουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι δικαιούχοι PEPP επωμίζονται σημαντικό μέρος του επενδυτικού κινδύνου κατά τη φάση πληρωμής. Οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για οποιαδήποτε μείωση του ύψους των οφειλόμενων παροχών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης, αφού έχει ληφθεί η απόφαση που θα προκαλέσει τη μείωση. Για λόγους βέλτιστης πρακτικής, συνιστάται στους παρόχους PEPP να συμβουλεύονται τους δικαιούχους PEPP πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτού του είδους.

(31)  Κατά τη φάση καταβολής των συνταξιοδοτικών παροχών, οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει να συνεχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές πληρωμής που διαθέτουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι δικαιούχοι PEPP επωμίζονται σημαντικό μέρος του επενδυτικού κινδύνου κατά τη φάση πληρωμής. Οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για οποιαδήποτε μείωση του ύψους των οφειλόμενων παροχών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης, αφού έχει ληφθεί η απόφαση που θα προκαλέσει τη μείωση. Συνιστάται στους παρόχους PEPP να συμβουλεύονται τους δικαιούχους PEPP πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτού του είδους.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Για να προστατευθούν επαρκώς τα δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού τους. Κατά συνέπεια, απαιτείται αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που να προσφέρει στους παρόχους PEPP επαρκές περιθώριο ελιγμών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να κινούνται με σύνεση. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται στην πελατειακή διάρθρωση του εκάστοτε παρόχου PEPP.

(32)  Για να προστατευθούν επαρκώς τα δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού τους, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Κατά συνέπεια, απαιτείται αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που να προσφέρει στους παρόχους PEPP επαρκές περιθώριο ελιγμών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να κινούνται με σύνεση, ώστε να καθίσταται δυνατή η ευθυγράμμιση με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του αποταμιευτή PEPP. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται στην πελατειακή διάρθρωση του εκάστοτε παρόχου PEPP.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Με τη θέσπιση του κανόνα «της συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP της δυνατότητας διασυνοριακής δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης προς τον τομέα των ατομικών συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική και κοινωνική πρόοδος.

(33)  Με τη θέσπιση του κανόνα «της συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP της δυνατότητας διασυνοριακής δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης προς τον τομέα των ατομικών συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική και κοινωνική πρόοδος. Ο κανόνας «της συνετής διαχείρισης» λαμβάνει επίσης υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί, οι κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες στην επενδυτική διαδικασία.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, όπως αναφέρονται στις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι σημαντικά για την επενδυτική πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των παρόχων PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεκτιμούν αυτούς τους παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις και να λαμβάνουν υπόψη με ποιον τρόπο αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν.

(36)  Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, όπως αναφέρονται στις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι σημαντικά για την επενδυτική πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των παρόχων PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεκτιμούν αυτούς τους παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις και να λαμβάνουν υπόψη με ποιον τρόπο αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν. Αυτή η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να τίθεται στη διάθεση της ΕΑΑΕΣ και των αρμοδίων αρχών, καθώς και των αποταμιευτών PEPP.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

38α)  Εάν ένας πάροχος δεν μπορεί να προσφέρει μια συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή, είτε επειδή δεν μπορεί να παρέχει γενικά την εν λόγω επιλογή είτε επειδή δεν μπορεί να την παρέχει σε ένα μόνο κράτος μέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει την εν λόγω επιλογή στο πλαίσιο μιας σύμπραξης για την παροχή προϊόντος.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Η βασική επενδυτική επιλογή θα πρέπει να επιτρέπει στους αποταμιευτές PEPP να ανακτούν το επενδυθέν κεφάλαιο. Οι πάροχοι PEPP μπορούν, επιπροσθέτως, να συμπεριλάβουν μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής προκειμένου να καλύπτουν τουλάχιστον εν μέρει τον πληθωρισμό.

(39)  Η βασική επενδυτική επιλογή θα πρέπει να επιτρέπει στους αποταμιευτές PEPP να ανακτούν το πραγματικό επενδυθέν κεφάλαιο πριν από την αφαίρεση των συσσωρευθέντων τελών και εξόδων και μετά τον συνυπολογισμό του πληθωρισμού.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

39α)  Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, π.χ. όταν υφίσταται αποδεδειγμένη αμέλεια, παράβαση του νόμου ή φοροαποφυγή, ή σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ενός PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους οποιαδήποτε στιγμή και δωρεάν, χωρίς να υφίστανται χρεώσεις και χωρίς να περιορίζονται από τη σύμβαση.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Η διαφάνεια των δαπανών και των προμηθειών είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών PEPP και να τους δίδεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να απαγορεύεται η χρήση μεθόδων κοστολόγησης που δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

(42)  Η διαφάνεια και ο δίκαιος χαρακτήρας των δαπανών και των προμηθειών είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών PEPP και να τους δίδεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να απαγορεύεται η χρήση μεθόδων κοστολόγησης που δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καταρτίζουν οι ΕΕΑ, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, όσον αφορά την παρουσίαση και το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών που δεν καλύπτονται από τον [PRIIPs KID RTS] σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώνει την τεχνική εργασία των ΕΕΑ με τη διεξαγωγή ελέγχων ικανοποίησης καταναλωτών όσον αφορά την παρουσίαση του εγγράφου βασικών πληροφοριών όπως προτείνεται από τις ΕΕΑ.

διαγράφεται

__________________

 

35Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

 

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

 

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

 

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

46α)  Οι νομιμοποιούμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές με στόχο την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας.

(47)  Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας. Στο πλαίσιο της βασικής επιλογής, αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης, διότι, για λόγους προστασίας των καταναλωτών, σκοπός είναι η εξασφάλιση αξιόπιστων ετήσιων προσόδων και η δυνατότητα αλλαγής μπορεί να έχει αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού.

(48)  Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Προτού δώσει τη συγκατάθεσή του για αλλαγή λογαριασμού, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα στάδια της διαδικασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής λογαριασμού.

(49)  Προτού δώσει τη συγκατάθεσή του για αλλαγή λογαριασμού, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα στάδια της διαδικασίας και τα έξοδα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αλλαγής λογαριασμού, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε τεκμηριωμένη απόφαση όσον αφορά την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

51α)  Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να ενημερώνονται, σε περίπτωση αλλαγής, σχετικά με την ενδεχόμενη απώλεια φορολογικών κινήτρων και τις λοιπές οικονομικές συνέπειες που συνεπάγεται η αλλαγή παρόχου και η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού σε πάροχο PEPP που υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς φορολογικών κινήτρων. Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διαδικασίας διευκόλυνσης της αλλαγής παρόχου και της μεταφοράς στοιχείων ενεργητικού σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ενός PEPP, θα πρέπει να ενημερώνουν τους αποταμιευτές PEPP σχετικά με τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών παρόχων PEPP και εναλλακτικών προϊόντων PEPP που επωφελούνται από παρόμοια ή συγκρίσιμα φορολογικά κίνητρα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική ζημία.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν με την εγγραφή τους σε ένα PEPP τη μορφή πληρωμής που επιθυμούν (ετήσια πρόσοδος, εφάπαξ ποσό ή άλλο) κατά τη φάση της αποσυσσώρευσης, διαθέτοντας, ωστόσο, δυνατότητα επανεξέτασης της επιλογής τους ανά πενταετία, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα την επιλεγόμενη μορφή πληρωμής στις ανάγκες τους όσο πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση.

(53)  Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν με την εγγραφή τους σε ένα PEPP τη μορφή πληρωμής που επιθυμούν (περιοδική πληρωμή σύνταξης, εφάπαξ ποσό ή άλλο) κατά τη φάση της αποσυσσώρευσης, διαθέτοντας, ωστόσο, δυνατότητα επανεξέτασης της επιλογής τους ανά πενταετία, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα την επιλεγόμενη μορφή πληρωμής στις ανάγκες τους όσο πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν να διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP ένα ευρύ φάσμα επιλογών αποσυσσώρευσης. Αυτή η προσέγγιση θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για αυξημένη χρήση του PEPP παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής για τους αποταμιευτές PEPP. Θα επιτρέψει στους παρόχους να σχεδιάζουν τα PEPP τους με τον πιο αποδοτικό οικονομικά τρόπο. Συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ και πολιτικά εφικτή, καθώς αφήνει στα κράτη μέλη αρκετή ευελιξία προκειμένου να αποφασίσουν ποιες επιλογές αποσυσσώρευσης επιθυμούν να ενθαρρύνουν.

(54)  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν να διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP ένα επαρκές φάσμα επιλογών αποσυσσώρευσης κατά τη φάση της αποσυσσώρευσης. Αυτή η προσέγγιση θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για αυξημένη χρήση του PEPP παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής για τους αποταμιευτές PEPP. Θα επιτρέψει στους παρόχους να σχεδιάζουν τα PEPP τους με τον πιο αποδοτικό οικονομικά τρόπο. Συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ και είναι πολιτικά εφικτή, καθώς αφήνει στα κράτη μέλη αρκετή ευελιξία προκειμένου να αποφασίσουν ποιες επιλογές αποσυσσώρευσης επιθυμούν να ενθαρρύνουν.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

54α)  Στο πλαίσιο της βασικής επιλογής θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλλεται υπό τη μορφή ετήσιων προσόδων ένα σταθερό ποσό το οποίο θα ανέρχεται στο 70 % των πληρωμών.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(66)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις ΕΕΑ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

(66)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό μητρώο που διατηρεί η ΕΑΑΕΣ, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους PEPP ή διανομείς PEPP, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39α και έναν κανονισμό για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις ΕΕΑ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

_________________

_________________

39 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγία 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

 

39α Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

66α)  Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα των προσωπικών οικονομικών δεδομένων, έχει εξέχουσα σημασία η ισχυρή προστασία των δεδομένων. Ως εκ τούτου, συνιστάται στις αρχές προστασίας δεδομένων να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και εποπτεία του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 70 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

70α)  Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης εφαρμογής. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεκτιμά τις εμπειρίες της ΕΑΑΕΣ, των ενδιαφερόμενων φορέων και των εμπειρογνωμόνων, και να υποβάλλει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη χορήγηση άδειας, την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ένωση με τον χαρακτηρισμό «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» ή «PEPP».

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη χορήγηση άδειας, την ανάκληση άδειας, την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ένωση με τον χαρακτηρισμό «πανευ