Menetlus : 2017/0143(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0278/2018

Esitatud tekstid :

A8-0278/2018

Arutelud :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0347

RAPORT     ***I
PDF 1587kWORD 291k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

(COM(2017)0343 – C8–0219/2017 – 2017/0143(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Sophia in 't Veld

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0343),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0219/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-0278/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(2)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,(3)

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  ELi kodumajapidamised on ühed maailma suurimatest säästjatest, ent suuremat osa nende säästudest hoitakse lühikeste tähtajaga hoiustena pangakontodel. Investeeringute suurendamine kapitaliturul võib aidata lahendada elanikkonna vananemisest ja madalatest intressimääradest tulenevaid probleeme.

(1 a)  Vanaduspensionid moodustavad suure osa pensionile jäänud inimeste sissetulekust ning paljude jaoks sõltub just piisavast pensionist, kas nad saavad veeta vanaduspõlve mugavalt või tuleb elada vaesuses. See on eeltingimus, et teostada põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas eakate õigusi käsitlevas artiklis 25, kus on öeldud: „Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus“.

(1 b)  Kuna Euroopa on vananev maailmajagu, seisab liit vastamisi mitme probleemiga, sealhulgas demograafiliste raskustega. Lisaks toimuvad praegu karjäärimudelites, tööturul ja rikkuse jaotumises eelkõige digitaalrevolutsiooni tõttu järsud muutused. Samal ajal saab üha selgemaks, et riiklikud kindlustussüsteemid ei ole kohandatud üleilmastunud teadmistepõhise majandusega, millele on omased avatud piirid, tööjõu liikuvus ja ränne. Väga palju on neid, kes tavapärastesse riiklikesse pensionisüsteemidesse ei kuulu või ei oma seal kõiki õigusi, sealhulgas naised, noored, rändajad, väheste oskustega isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja ebatüüpiliste lepingutega töötajad.

(1 c)  Suurem osa vanaduspensionidest makstakse riiklikest pensioniskeemidest, seega on riiklike pensioniskeemide ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse vahel otsene seos. Hoolimata sellest, et aluslepingute kohaselt on pensionisüsteemide korraldamisel ainupädevus riikidel, on piisav sissetulek ja riiklike pensionisüsteemide rahaline jätkusuutlikkus tähtis kogu liidu stabiilsusele. Kui rohkem eurooplaste rahasääste ja pangahoiuseid paigutataks pikaajalistesse investeerimistoodetesse, näiteks vabatahtlikesse pensioniskeemidesse, oleks sellest kasu nii üksikisikutele (kes saaksid suuremat tulu ja küllaldasemat pensioni) kui ka majandusele laiemas mõttes.

(1 d)  2015. aastal elas 11,3 miljonit tööealist ELi kodanikku (vanuses 20–64 aastat) muus liikmesriigis kui see, mille kodanikud nad on, ning 1,3 miljonit liidu kodanikku töötas ühes ja elas teises liikmesriigis.

(1 e)  Üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kaasaskantavus suurendab selle kui toote atraktiivsust eelkõige noorte jaoks ja toetab veelgi paremini liidu kodanike õigust elada ja töötada kogu liidus.

(2)  Personaalsed pensionid on olulised pikaajaliste säästjate ja pikaajaliste investeerimisvõimaluste kokkuviimisel. Suurem, üleeuroopaline personaalsete pensionide turg pakub institutsionaalsetele investoritele täiendavaid rahastamisvahendeid ja edendab investeeringuid reaalmajandusse.

(2 b)  Käesoleva määruse eesmärk on võimaldada luua liikmesriikides kasutatavate süsteemide täiendamiseks võimalikult lihtne, turvaline, mõistliku hinnaga, läbipaistev, mugavalt tarbitav ja kaasaskantav üleeuroopaline pensionitoode.

(3)  Praegu toimib personaalsete pensionide siseturg ainult osaliselt. Mõnes liikmesriigis personaalsete pensionitoodete turgu veel ei ole. Teistes liikmesriikides personaalseid pensionitooteid küll pakutakse, kuid eri riikide turgude vahel on suured erinevused. Seega on personaalsete pensionitoodete teistesse riikidesse kaasavõtmine piiratud. Seetõttu võib inimestel olla raskusi oma põhivabaduste kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil tööleasumist või pensionipõlve veetmist mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele piirab pakkujate võimalust kasutada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust see, et olemasolevad personaalsed pensionitooted ei ole küllaldaselt ühtlustatud.

(3 a)  Euroopa pensioniturg on väga killustunud ja mitmekesine, mistõttu PEPPi mõju liikmesriikides kujuneb väga erinevaks. Niisama erinevad on sihtrühmad. Liikmesriikides, kus esimene ja teine sammas ei ole piisavalt välja arendatud, võib PEPP pakkuda lahendusi inimestele, kellele ei ole piisavad elatusvahendid praegu kättesaadavad. Väga arenenud pensionituruga liikmesriikides võib PEPP laiendada tarbija valikut või pakkuda lahendusi liikuvatele kodanikele. PEPPi eesmärk ei tohiks siiski olla olemasolevate riiklike pensionisüsteemide asendamine, kuna tegemist on täiendava tootega. Eelkõige tuleks jätkata esimese ja teise samba arendamist, tugevdamist ja reformimist.

(4)  Kapitaliturgude liit aitab kaasata Euroopas kapitali ja suunata seda kõigisse ettevõtetesse, kaasa arvatud väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtjatesse, taristusse ja pikaajalistesse kestlikesse projektidesse, millel on vaja kapitali laienemiseks ja töökohtade loomiseks. Üks kapitaliturgude liidu peamistest eesmärkidest on suurendada jaeinvestorite investeeringuid ja anda neile rohkem valikuvõimalusi, kasutades paremini ära Euroopa sääste. Selles tähenduses kujutab PEPP endast järgmist sammu kapitaliturgude integratsiooni edendamisel, sest see toetab reaalmajanduse pikaajalist rahastamist.

(5)  Komisjon märkis 2015. aasta septembris oma tegevuskavas kapitaliturgude liidu loomise kohta,(4) et ta hindab sellise poliitikaraamistiku loomise võimalust, millega loodaks edukas lihtsate, tõhusate ja konkurentsivõimeliste erapensionide Euroopa turg, ning teeb kindlaks, kas selle turu toetamiseks on vaja ELi õigusakti.

(6)  Oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsioonis(5) rõhutas Euroopa Parlament, et soodustada tuleb sellise keskkonna loomist, mis stimuleerib finantstoodetega seotud innovatsiooni, suurendades mitmekesisust, andes kasu reaalmajandusele ja pakkudes täiendavaid stiimuleid investeeringuteks, ning mis võib aidata kaasa ka piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamisele, näiteks lihtsa ja läbipaistva ülesehitusega üleeuroopalise pensionitoote (PEPP) väljatöötamine.

(7)  Euroopa Ülemkogu kutsus oma 28. juuni 2016. aasta järeldustes(6) üles tegema kiireid ja otsustavaid edusamme, et tagada ettevõtjate jaoks kergem juurdepääs rahastamisele ja toetada investeeringuid reaalmajandusse, liikudes edasi kapitaliturgude liidu tegevuskavaga.

(8)  Oma 14. septembri 2016. aasta teatises Kapitaliturgude liit – reformi kiirendamine(7), teatas komisjon, et ta kaalub ettepanekuid lihtsa, tõhusa ja konkurentsivõimelise ELi personaalse pensionitoote kohta ja et kaalumisel olevate variantide hulgas on ka võimalik seadusandlik ettepanek, mis võidakse võtta päevakorda 2017. aastal.

(9)  Oma teatises Kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehindamine(8) teatas komisjon, et kavas on esitada õigusakti ettepanek üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta 2017. aasta juuni lõpuks. Akt paneb aluse ohutumale, ökonoomsemale ja läbipaistvamale taskukohaste ja vabatahtlike erapensionisäästude turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. See aitab vastata nende inimeste vajadustele, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, tegeleda demograafilise olukorraga, täiendada olemasolevaid pensionitooteid ja -skeeme ning toetada erapensionide kulutõhusust, pakkudes häid võimalusi erapensionide pikaajaliseks investeerimiseks.

(10)  PEPPi väljatöötamine personaalsete pensionitoodete hulgas aitab kaasa pensioniks säästmise võimaluste laiendamisele, eelkõige liikuvate töötajate jaoks, ja ELi turu loomisele PEPPi pakkujate jaoks. See ei tohiks siiski kahtluse alla seada liikmesriikide põhivastutust tagada oma kodanikele vanaduses inimväärne elatusmiinimum ega vajadust kiiresti tugevdada riiklikke pensionisüsteeme, et tagada kõigile turvaline, sisuline ja tõhus sotsiaalkaitse.

(10 a)  Finantsharidus võib aidata mõista, kuidas leibkondadel on võimalik vabatahtlike personaalsete pensioniskeemide abil raha säästa. Säästjatel peaks ühtlasi olema aus võimalus saada üleeuroopalise tootega seotud riskidest ja omadustest täielik ülevaade.

(11)  PEPPi käsitlev õigusraamistik paneb aluse pensioniga seotud taskukohaste ja vabatahtlike investeeringute edukale turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid riiklikke ja tööandjapensioniskeeme ning -tooteid täiendades aitab see rahuldada nende inimeste vajadusi, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, võttes arvesse demograafilist olukorda ja tehes pikaajaliste investeeringute jaoks kättesaadavaks uue võimsa erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega ühtlusta olemasolevaid riiklikke erapensioniskeeme, samuti ei mõjuta see olemasolevaid riiklikke ja tööandjapensioniskeeme ega -tooteid. PEPP ei ole otseselt ega kaudselt seotud PEPP-säästja elukutse ega tööalase seisundiga.

(11 a)  PEPPi jaoks loodud õigusraamistik ei tohiks piirata liikmesriikide vastutust täita oma kohustust pakkuda piisavat riiklikku pensioni.

(12)  Käesoleva määrusega ühtlustakse PEPPi põhiomadusi, mis on seotud selliste kesksete elementidega nagu turustamine, lepingud, investeerimispoliitika, teenusepakkuja vahetamine või teenuse piiriülene osutamine ja kaasaskantavus. Nende põhiomaduste ühtlustamine edendab võrdseid tingimusi kõigi personaalse pensioni pakkujate jaoks ning aitab kaasa kapitaliturgude liidu väljakujundamisele ja personaalsete pensionide siseturu integratsioonile. Selle tulemusena luuakse suures osas standarditud üleeuroopaline ja kõigis liikmesriikides kättesaadav toode, mis annab tarbijale võimaluse täielikult ära kasutada siseturu pakutavaid võimalusi, kuna ta saab oma pensioniõigused teise riiki üle viia, ja mis võimaldab valida suurema hulga erinevate, sealhulgas piiriüleste pakkujate hulgast. Kuna piiriüleste pensioniteenuste osutamise ees on vähem tõkkeid, suurendab üleeuroopaline personaalne pensionitoode üleeuroopalist konkurentsi pensionipakkujate vahel ja tekitab mastaabisäästu, mis peaks tooma kasu ka säästjatele.

(13)  ELi toimimise lepingu artikkel 114 võimaldab vastu võtta õigusakte, milleks võivad olla nii määrused kui ka direktiivid. Eelistatud on määrust, kuna see on vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides. Seega võimaldaks määrus kiirendada PEPPi kasutuselevõttu ja aitaks tegeleda kiiremini vajadusega suurendada pensionisääste ja investeeringuid kapitaliturgude liidu raames. Kuna käesoleva määrusega ühtlustatakse PEPPi põhiomadusi, ei ole nendega seoses vajalikud eraldi siseriiklikud õigusnormid, nii et antud juhul näib määrus sobilikum kui direktiiv. Seevastu nende omaduste suhtes, mis ei kuulu määruse kohaldamisalasse, nagu kogumisfaasile kehtivad tingimused, kohaldatakse riiklikke õigusnorme.

(14)  PEPPi pakkujatel peaks olema juurdepääs kogu liidu turule üheainsa tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) annab välja üheleainsale reeglistikule tuginedes ja koostöös riiklike pädevate asutustega.

(16)  Selleks et tagada teenuste hea kvaliteet ja tõhus tarbijakaitse, peaksid päritoluliikmesriigid ja vastuvõtvad liikmesriigid tegema käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamisel tihedat koostööd. Juhul kui PEPPi pakkuja tegutseb teenuste osutamise vabadust kasutades eri liikmesriikides, peaks käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamise eest vastutama päritoluliikmesriigi pädev asutus, kuna ta on PEPPi pakkujaga tihedamalt seotud. Et tagada vastutuse õiglane jaotus päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel, peaks vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus juhul, kui ta saab teada oma territooriumil toimunud kohustuste rikkumisest, teatama sellest päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes peaks siis olema kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid. Lisaks peaks vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel olema õigus sekkuda, kui päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid meetmeid või kui võetud meetmed ei ole piisavad.

(17)  Kui asutatakse filiaal või rajatakse püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis, tuleks vastutus kohustuste täitmise tagamisel jagada päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi vahel. Vastutus majandustegevust tervikuna puudutavate nõuete täitmise eest (nt kutsealased nõuded) peaks jääma päritoluliikmesriigi pädeva asutuse vastutusalasse samamoodi nagu teenuste osutamise puhul, kuid vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus peaks vastutama nende normide täitmise tagamise eest, mis käsitlevad teavitamisnõudeid ja äritegevust tema territooriumil osutatavate teenuste puhul. Kui aga vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab teada oma territooriumil toimunud kohustuse rikkumisest, mille eest käesoleva määruse kohaselt ei vastuta vastuvõttev liikmesriik, peab kõnealune asutus tiheda koostöö põhimõttest lähtuvalt teatama sellest päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes võtab seejärel asjakohaseid meetmeid. See puudutab eelkõige nende reeglite rikkumist, mis on seotud hea maine, kutsealaste teadmiste ja pädevusnõuetega. Tarbijate kaitseks peaks vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel olema lisaks sellele õigus sekkuda, kui päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid meetmeid või kui võetud meetmed ei ole piisavad.

(18)  Liikmesriikide pädevate asutuste käsutuses peaksid olema kõik vahendid, mis on vajalikud, et tagada PEPPi pakkujate ja turustajate nõuetekohane tegutsemine kogu liidus, toimugu see siis asutamisvabaduse või teenuste osutamise vabaduse alusel. Tõhusa järelevalve tagamiseks peaksid kõik pädevate asutuste meetmed olema proportsionaalsed konkreetse pakkuja või turustaja tegevusest tuleneva riski laadi, ulatuse ja keerukusega ▐.

(19)  PEPPide üleeuroopalist mõõdet saab arendada nii pakkuja tasandil, kuna see annab talle võimalusi piiriüleseks tegevuseks, kui ka PEPP-säästja tasandil toote kaasaskantavuse kaudu, mis aitab kaasa nende isikute personaalpensioniõiguste kaitsele, kes kasutavad ELi toimimise lepingu artiklite 21 ja 45 kohast vaba liikumise õigust. Kaasaskantavus tähendab muuhulgas seda, et muusse liikmesriiki koliv PEPP-säästja ei vaheta PEPPi pakkujat, samal ajal kui PEPPi pakkuja vahetamisega ei kaasne ilmtingimata elukohamuutust. Igal juhul peaks PEPP-säästja elukoht määrama säästjale kohaldatava maksustamiskorra.

(20)  PEPP peaks hõlmama riigipõhiseid jaotisi, milles igaühte kuuluksid need personaalse pensionitoote omadused, mis võimaldavad kohaldada PEPP-sissemaksetele soodustusi. Üksikisikust PEPP-säästja tasandil tuleks esimene jaotis luua PEPP-konto avamisel.

(21)  Pakkuja peaks PEPPi esmakordselt turule tuues esitama lepingus teabe nende riigipõhiste jaotiste kohta, mida toode kohe sisaldab. Kui PEPPi pakkuja ei saa teatavas liikmesriigis riigipõhist jaotist pakkuda, peaks ta tagama PEPP-säästjale alternatiivsed kaasaskantavusvõimalused, näiteks võimaluse jätkata PEPPi säästmist partnerluskokkuleppe kaudu. Kui sellised partnerlused puuduvad, peaks PEPP-säästjal olema võimalik tasuta teenuseosutajat vahetada.

(22)  Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat halduskoormust arvesse võttes peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad andma potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-hüvitiste saajatele selget, lihtsasti mõistetavat ja piisavat teavet, et aidata neil pensioni kohta otsuseid teha. Selsamal põhjusel tuleks tagada, et pensioniskeemi eri faasid, s.t nii liitumiseelne, pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas eelpension) kui ka pensionijärgne faas oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda teavet kogunenud pensioninõuete, pensionihüvitiste prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud riskide ning kulude kohta. Kui pensionihüvitiste prognoositud suurus põhineb majandusstsenaariumidel, peaks nimetatud teave hõlmama ka ebasoodsat stsenaariumi, mis peaks olema äärmuslik, kuid usutav.

(23)  Enne PEPP-skeemiga liitumist tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele anda kogu vajalik teave, et nad saaksid teha teadlikke valikuid, andes neile nõu oma säästmisnõudmiste ja -vajaduste hindamiseks.

(24)  Toodete optimaalse läbipaistvuse tagamiseks peaksid PEPPi pakkujad enne seda, kui toodet on võimalik PEPP-säästjatele müüa, koostama dokumendi, mis sisaldab põhiteavet nende koostatud PEPPi kohta. Samuti peaksid nad vastutama põhiteabedokumendi täpsuse eest. ▌

(25)  Põhiteabedokumentide laialdase levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks tuleks käesolevas määruses sätestada, et PEPPi pakkuja avaldab PEPPi põhiteabedokumendid oma veebisaidil.

(26)  Pensionitoodete kalkulaatorid on liikmesriikides juba väljaarendamisel. Selleks aga, et kalkulaatorid oleksid tarbijatele võimalikult suureks abiks, peaksid need hõlmama ka eri PEPPide pakkujate kulusid ja tasusid koos vahendajate ja muude investeerimisahelas osalejate täiendavate kulude ja tasudega, mida PEPPide pakkujad ei ole juba sisse arvestanud.

(26 a)  Samaaegselt PEPPi taoliste toodete kavandamisega tuleks kiiresti välja töötada liidu pensioniindeks, mis võimaldab kodanikel välja arvutada oma kogunenud pensionikapitali ja kogunenud pensioniõigused, et saada täielik ülevaade.

(28)  PEPPi põhiteabedokument peaks olema selgelt eristatav ja eraldatud reklaamteadetest.

(29)  PEPPi pakkujad peaksid koostama PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise teatise, mis annaks neile kõige olulisema isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi kohta ning tagaks nende pideva sellealase teavitamise. Pensionihüvitise teatis peaks olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul ja eri pensioniskeemidesse kogunenud pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada tööjõu liikumist. PEPP-säästjale tuleks igal aastal esitada pensionihüvitise teatis.

(30)  PEPPi pakkujad peaksid PEPP-säästjatele piisavalt vara enne nende pensionile jäämist ja vähemalt aasta enne väljamaksete faasi algust andma teavet väljamaksmise võimalike viiside kohta. Kui pensionimakseid ei tehta PEPPi põhivariandi või alternatiivse variandi puhul võimalike valikute kohaselt eluaegse annuiteedi alusel, peaksid liikmed, kelle pensioniiga läheneb, saama teavet olemaolevate hüvitise väljamakse toodete kohta, et lihtsustada pensionipõlve rahalist planeerimist.

(31)  Pensionihüvitiste väljamaksmise faasis peaksid PEPP-hüvitise saajad saama teavet oma väljamaksete ja nende tegemise võimalike viiside kohta. See on eriti tähtis siis, kui PEPP-hüvitise saaja kannab märkimisväärse osa investeerimisriskist väljamaksmise faasis. PEPP-hüvitise saajaid tuleks pärast maksete vähendamise otsuse tegemist ja enne pensionimaksete vähendamist teavitada sellest, et pensionimakseid vähendatakse. PEPPi pakkujatel soovitatakse konsulteerida PEPP-hüvitise saajatega enne sellise otsuse tegemist.

(32)  PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks peaksid PEPPi pakkujad saama valida varade sellise paigutuse, mis sobib nende kohustuste, sealhulgas pikaajaliste kohustuste täpse laadi ja kestusega kõige paremini. Seega on vaja tõhusat järelevalvet ning samuti tuleks investeerimisnõuete puhul kasutada lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema ja tõhusama investeerimispoliitika määramiseks, kohustades neid samas tegutsema ettevaatusega ning kooskõlas PEPP-säästja vajaduste ja eelistustega. Ettevaatuse põhimõte nõuab seega iga PEPPi pakkuja kliendistruktuurile kohandatud investeerimispoliitikat.

(33)  Võttes kapitaliinvesteeringute aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda piiriüleselt, soodustatakse säästude suunamist tööandjapensioni kogumisse, aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Mõistlikkuse põhimõtte kohaselt tuleks selgelt arvesse võtta ka keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite osa investeerimisprotsessis.

(34)  Käesoleva määrusega tuleks tagada PEPPi pakkujatele nõuetekohasel tasemel investeerimisvabadus. Kuna PEPPi pakkujad on väga pikaajalised investeerijad, kelle likviidsusrisk on väike, siis võivad nad aidata kaasa kapitaliturgude liidu edasiarendamisele, investeerides ettevaatuspõhimõtet järgides mittelikviidsesse varasse, nagu aktsiad, ja muudesse pikaajalise majandusprofiiliga instrumentidesse, millega ei kaubelda reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või organiseeritud kauplemissüsteemides. Lisaks võivad nad saada kasu rahvusvahelise mitmekesistamise eelistest. Jäädes kooskõlla ettevaatuse põhimõttega, mille eesmärk on kaitsta PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate huve, ei tohiks niisiis piirata investeerimist aktsiatesse, mis on nomineeritud muus vääringus kui kohustused, ja muudesse instrumentidesse, millel on pikaajaline majanduslik profiil ja millega ei kaubelda reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides ega organiseeritud kauplemissüsteemides, välja arvatud usaldatavusnõuetega põhjendatud juhtudel.

(35)  Kapitaliturgude liidu süvendamise kontekstis on pikaajalise majandusprofiiliga instrumentide mõiste lai. Sellised instrumendid on väärtpaberid, mida ei ole võimalik vabalt võõrandada, ja seetõttu puudub nende puhul juurdepääs järelturu likviidsusele. Sageli eeldavad need tähtajaliste kohustuste võtmist, mis piiravad nende turustatavust, ning hõlmavad osalusi ja võlainstrumente börsil noteerimata äriühingutes ning neile antud laene. Börsil noteerimata äriühingud hõlmavad taristuprojekte, börsil noteerimata äriühinguid, kes soovivad oma tegevust laiendada, ja kinnisvara või muud vara, mis võiks sobida pikaajalise investeerimise eesmärgil. Vähese süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimeliste taristuprojektide puhul on sageli tegemist noteerimata varaga, mis sõltub projekti rahastamiseks antavatest pikaajalistest laenudest. Võttes arvesse PEPPi pakkujate kohustuste pikaajalist iseloomu, kutsutakse neid üles paigutama küllaldast osa oma varaportfellist jätkusuutlikesse investeeringutesse reaalmajandusse, mis annavad pikaajalist majanduslikku kasu, ennekõike taristuprojektidesse ja -ettevõtetesse.

(36)  PEPPi pakkujate investeerimispoliitika ja riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt toetatud vastutustundliku investeerimise põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujad peaksid kaaluma kõnealuseid tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja arvestama selliste tegurite täidetavat kohta nende riskijuhtimissüsteemides, et vältida kasutuskõlbmatut vara. Teave keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite kohta peaks olema kättesaadav EIOPA-le, pädevatele asutustele ja PEPP-säästjale.

(36 a)  Üks PEPPide reguleerimise eesmärke on luua turvaline ja kulutõhus pensionisäästmistoode. Kuna pensionitoodetega seotud investeeringud on pikaajalised, tuleb erilist tähelepanu pöörata varade jaotamise pikaajalistele tagajärgedele. Eelkõige tuleb arvesse võtta keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid. PEPP-sääste tuleks investeerida kooskõlas liidu kliima- ja säästva arengu eesmärkidega, mis on sätestatud Pariisi lepingus, kestliku arengu eesmärkidega ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega. Peale selle peaksid PEPPi pakkujad vastu võtma investeeringute välistamise poliitika, mis tagaks, et sääste ei investeerita kõige vastuolulisematesse ja kahjulikumatesse toodetesse ega maksustamise vältimise taktikasse.

(37)  Mõistlikkuse põhimõttega kooskõlas oleva investeerimispoliitika väljaarendamise kohustuse täitmise tagamisel ei tohiks PEPPi pakkujatel olla võimalik investeerida rahapesuvastase töökonna määratletud suure riskiga ja koostööd mittetegevates jurisdiktsioonides, samuti riikides, mis kuuluvad liidu loetelusse koostööd mittetegevate riikide kohta või loetelusse suure riskiga kolmandate riikide kohta, kus esineb strateegilisi puudusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras.

(38)  Arvestades PEPPi pikaajalise suunatusega pensionipõlve kindlustamisele tuleks PEPP-säästjatele tagatud investeerimisvariantide piiritlemisel hõlmata elemendid, mis võimaldavad investoritel teha investeerimisotsuseid ▌.

(39)  PEPPi põhivariant peaks olema lihtne ja turvaline toode, mida on lihtne osta igas liikmesriigis ja mis peaks olema standardvariant. See peaks taotlema PEPP-säästja jaoks kapitalikaitset, kasutades selleks kas olelusringi riski maandamise tehnikaid või kapitaligarantiid. PEPP-säästjale tuleks anda nõuandeid nii eri tehnikatest tulenevate riskide kui ka kasu kohta.

(39 a)  Põhjendatud juhtudel, näiteks tõendatud hooletuse, õigusrikkumiste või maksustamise vältimise korral või kui PEPP-luba tühistatakse, peaks PEPP-säästjal olema õigus pakkujat igal ajal tasuta vahetada, ilma et temalt võetaks tasu või teda sunnitaks lepingut jätkama.

(40)  Pädev asutus peaks kasutama oma volitusi, et kaitsta esmase eesmärgina PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate ning PEPPi pakkujate stabiilsust ja kindlust.

(41)  Kui PEPPi pakkuja on tööandja kogumispensioni asutus või investeerimisühing, peaks ta määrama varade hoidmiseks depositooriumi. See on vajalik tarbijate kaitseks, kuna kogumispensioni asutustele või investeerimisühingute suhtes kohaldatavad valdkondlikud õigusaktid ei näe ette depositooriumi määramist.

(42)  Selleks, et võita PEPP-säästjate usaldus ja võimaldada neil teha teadlikke valikuid, on väga oluline, et kulud ja tasud oleksid läbipaistvad ning õiglased. Järelikult peaksid läbipaistmatud hinnakujunduse meetodid olema keelatud.

(43)  Selleks et täita käesolevas määruses sätestatud eesmärke, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse EIOPA ja pädevate asutuste sekkumisvolituste kasutamise tingimused. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(44)  Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010(9), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010(10) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1095/2010(11) artiklitega 10–14 peaks komisjon võtma vastu Euroopa järelevalveasutuste poolt ühiskomitee kaudu välja töötatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, mis käsitlevad selliseid PEPPi põhiteabedokumendi esitusviisi ja sisu konkreetseid elemente, mis ei ole hõlmatud [PRIIPide põhiteabedokumente käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega]. Komisjon peaks Euroopa järelevalveasutuste tehnilist tööd täiendama, viies läbi Euroopa järelevalveasutuste ettepandud põhiteabedokumendi esitusviisi tarbijauuringuid.

(45)  Ilma et see piiraks PEPP klientide õigust esitada hagi kohtule, tuleks PEPPi pakkujate või turustajate ja PEPP-klientide jaoks kehtestada hõlpsat osavõttu võimaldavad, asjakohased, sõltumatud, erapooletud, läbipaistvad ja tulemuslikud menetlused vaidluste kohtuväline lahendamiseks, et lahendada käesolevas määruses sätestatud õigustest ja kohustustest tulenevaid vaidlusi.

(46)  Tõhusa ja tulemusliku vaidluste lahendamise menetluse kehtestamise eesmärgil peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad kehtestama tulemusliku kaebuste lahendamise menetluse, millest saavad juhinduda nende kliendid enne, kui vaidlus antakse lahendamiseks kohtuvälise menetluse kaudu või kohtule. Kaebuste lahendamise menetluse puhul tuleks sätestada lühike ja selge tähtaeg, mille jooksul PEPPi pakkuja või turustaja peaks kaebusele vastama. Vaidluste kohtuvälise lahendamise organitel peaks olema piisav suutlikkus osaleda asjakohasel ja tõhusal viisil piiriüleses koostöös seoses käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevate vaidlustega.

(47)  Selleks, et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks PEPP-säästjatel olema õigus pakkujat kogumisfaasis ja väljamaksete faasis vahetada ning menetlus selleks peaks olema selge, odav, kiire ja turvaline.

(48)  Vahetamine peaks olema PEPP-säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi pakkuja peaks seega vastutama menetluse algatamise ja haldamise eest PEPP-säästja nimel. PEPPi pakkujatel peaks olema võimalik rakendada pakkuja vahetamise teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, näiteks tehnilisi lahendusi. Arvestades, et toode on üleeuroopaline, peaks PEPP-säästjatel olema võimalik pakkujat tasuta vahetada, kui liikmesriigis, kuhu PEPP-säästja elama asub, ei ole riigipõhist jaotist saadaval.

(49)  Enne vahetamiseks loa andmist tuleks PEPP-säästjat teavitada kõigist vahetamiseks vajalikest menetluse etappidest ja kuludest, et tal oleks võimalik teha vahetusteenuse kohta teadlik otsus.

(50)  Edukaks vahetamiseks on vaja üleandva PEPPi pakkuja koostööd. Seega peaks üleandev PEPPi pakkuja andma vastuvõtvale PEPPi pakkujale kogu teabe, mis on vajalik maksete taaskäivitamiseks teisel PEPP-kontol. Selline teave ei tohiks siiski hõlmata rohkemat, kui on vaja vahetamise teostamiseks.

(51)  Piiriülese vahetamise hõlbustamiseks peaks PEPP-säästjal olema lubatud nõuda uuelt PEPPi pakkujalt, et ta annaks PEPP-säästjale üksikasjalikku teavet uue PEPP-konto kohta, eelistatavalt selliselt, et selleks piisaks üheks kohtumisest uue PEPPi pakkujaga.

(52)  PEPP-säästjad ei tohiks kanda finantskahju ega kulusid või intresse, mis on tekkinud kummagi vahetamises osaleva PEPPi pakkuja vigade tõttu. Eelkõige ei tohiks PEPP-säästjad kanda finantskahju, mis tekib lisatasude, intresside või muude kulude, samuti trahvide või karistusmaksete tõttu, või mis tahes liiki finantskahju, mis tekib vahetamise hilinenud teostamise tõttu.

(53)  PEPP-säästjatel peaks PEPPiga liitumisel olema vabadus otsustada makseviisi üle, mille nad väljamaksete faasis valivad (annuiteet, ühekordne makse või muu), ent seejärel peaks neil olema võimalik oma valikut kord kolme aasta jooksul muuta, et valitud väljamakseviis sobiks kõige paremini nende pensionieelsete vajaduste rahuldamiseks.

(54)  PEPPi pakkujatel peaks olema lubatud pakkuda PEPP-säästjatele laia valikut erinevaid väljamakseviise. See lähenemisviis võimaldaks saavutada PEPPide kiirema kasutuselevõtu eesmärgi, kuna PEPP-säästjatele tagatakse suurem paindlikkus ja laiem valik. See võimaldaks pakkujatel töötada oma PEPPid välja kõige kulutõhusamal viisil. See on muude ELi poliitikavaldkondadega kooskõlas ja poliitiliselt teostatav, kuna nii jääb liikmesriikidele küllaldane paindlikkus otsustada selle üle, milliseid väljamaksmisviise nad otsustavad soodustada. PEPPi põhivariandi puhul, mille investeerimisvariandiks on kapitaligarantii, tuleks siiski teatav osa (35%) väljamakseid teha eluaegse annuiteedina, et arvesse võtta PEPPi kui pensionitoote iseloomu. Seega peaks võimalus maksta välja teatav protsent kogusummast piirduma 30%ga, mida saab kasutada esimesel aastal. Elutsüklil põhineva PEPPi põhivariandi korral peaks maksete tegemine väljavõtukava alusel olema kohustuslik.

(55)  Tagada tuleks kõigi PEPPi investeerimisega seotud kulude ja tasude täielik läbipaistvus. Pakkujate jaoks tuleks luua võrdsed tingimused ja samas tuleks tagada tarbijate kaitse. Konkurentsipõhise hinnakujunduse stimuleerimiseks oleks kättesaadav võrreldav teave erinevate toodete kohta.

(56)  Ehkki jooksvat järelevalvet PEPPi pakkujate üle peaks tegema vastava liikmesriigi pädev asutus, peaks PEPPidega seonduvat järelevalvet koordineerima EIOPA, et tagada ühtse järelevalvemetoodika järjepidev kasutamine ja aidata sel moel kaasa pensionitoote üleeuroopalisele mõõtmele.

(56 a)  Et tugevdada tarbijaõigusi ja lihtsustada juurdepääsu kaebuste lahendamise menetlusele, peaks PEPP-säästjatel olema võimalik esitada kas eraldi või kollektiivselt kaebusi oma riikliku pädeva asutuse kaudu, kasutades selleks ühtset kontaktpunkti. Kaebuste lahendamise menetluse järgmiste etappide eest peaks vastutama pädev asutus, kuhu kaebus esitati.

(57)  EIOPA peaks tegema koostööd liikmesriikide pädevate asutustega ja hõlbustama selliste asutuste koostööd ja kooskõlalisust. Sellega seoses peaks EIOPA osalema liikmesriikide pädevate asutuste järelevalvemeetmete rakendamise alaste volituste teostamises, esitades tõendeid PEPPidega seotud rikkumiste kohta. Samuti peaks EIOPA pakkuma siduvat vahendamist erimeelsuste puhul pädevate asutuste vahel piiriülestes olukordades.

(58)  Tagamaks, et finantsettevõtjad, kes PEPPe koostavad, ning finantsettevõtjad ja isikud, kes PEPPe turustavad, täidavad käesoleva määruse sätteid ning et nende suhtes kohaldatakse kogu liidus samu sätteid, tuleks ette näha halduskaristused ja muud meetmed, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja heidutavad.

(59)  Kooskõlas komisjoni 8. detsembri 2010. aasta teatisega „Sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste sektoris“(12) ning selleks, et tagada määruses sätestatud nõuete täitmine, on oluline, et liikmesriigid võtaksid vajalikke meetmeid, et tagada, et määruse rikkumise korral kohaldatakse asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid.

(60)  Ehkki liikmesriigid võivad sama õigusrikkumise eest ette näha nii haldus- kui ka kriminaalkaristuse, ei tuleks liikmesriikidelt nõuda eeskirjade kehtestamist halduskaristuste kohaldamiseks käesoleva määruse selliste rikkumiste korral, mille suhtes on kohaldatav siseriiklik kriminaalõigus. Kriminaalkaristuste säilitamine halduskaristuste asemel käesoleva määruse rikkumise korral ei peaks aga vähendama ega muul viisil mõjutama pädevate asutuste võimalust teha koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutustega, vahetada nendega õigeaegselt teavet ja omada sellisele teabele õigeaegselt juurdepääsu käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil, sealhulgas pärast asjaomasest õigusrikkumisest pädevatele õigusasutustele teatamist kriminaalvastutusele võtmiseks.

(61)  Pädevatel asutustel peaks olema õigus määrata rahalisi karistusi, mis on piisavad, et teha olematuks tegelik või võimalik kasu, ning mis on hoiatavad isegi suurematele finantsettevõtjatele ja nende juhtidele.

(62)  Selleks et tagada karistuste ühetaoline kohaldamine kogu liidus, peaksid pädevad asutused võtma halduskaristuse või muu meetme liigi ja rahalise halduskaristuse suuruse kindlaksmääramisel arvesse kõiki asjakohaseid asjaolusid

(63)  Selleks et õigusrikkumise ja karistuse kohta tehtud pädeva asutuse otsusel oleks hoiatav mõju avalikkusele ja et tõhustada tarbijate kaitset, hoiatades neid PEPPide eest, mille turustamisel rikutakse käesoleva määruse sätteid, tuleks need otsused avaldada, tingimusel et edasikaebamiseks ette nähtud aeg on möödunud ja kaebust ei ole esitatud, välja arvatud juhul, kui avaldamine ohustab finantsturgude stabiilsust või käimasolevat uurimist.

(64)  Võimalike õigusrikkumiste tuvastamiseks peaks pädevatel asutustel olema vajalikud uurimisvolitused ning nad peaksid kehtestama tõhusad mehhanismid, et võimaldada võimalikest või tegelikest õigusrikkumistest teatamist.

(64 a)  Arvestades PEPPi üleeuroopalist mõõdet ja PEPPi pakkumist, peaksid tarbijatele samuti kättesaadavad olema piiriülesed kollektiivsed kahju hüvitamise mehhanismid.

(65)  Käesolev määrus ei tohiks piirata liikmesriikide kriminaalõiguse kohaldamist.

(66)  Isikuandmete töötlemine käesoleva määruse raames, nagu isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt, isikuandmete säilitamine EIOPA juures asuvas keskregistris, isikuandmete töötlemine PEPPi pakkujate või PEPPi turustajate poolt, peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679(13), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/680(14) ning määrusega, milles käsitletakse eraelu puutumatuse austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus). Teabe vahetamine või edastamine Euroopa järelevalveasutuste poolt peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001(15).

(66 a)  Arvestades isiku finantsandmete tundlikkust, on tugev andmekaitse ülimalt tähtis. Seetõttu soovitatakse, et andmekaitseasutused osaleksid aktiivselt käesoleva määruse rakendamises ja järelevalves.

(67)  Mitmes liikmesriigis on personaalsete pensionitoodete kasutuselevõtu hoogustamisel oluline roll maksusoodustustel, mida võidakse anda erineval kujul. Paljudes liikmesriikides kehtivad personaalsete pensionitoodete sissemaksetele mingit liiki maksusoodustused kas otseselt või kaudselt.

(68)  Käesolevat määrust ei tuleks käsitada kohustusena liikmesriikidele kohaldada PEPPide suhtes samu maksueeskirju nagu need, mida nad kohaldaksid oma siseriikliku õiguse kohaste võrreldavate personaalsete pensionitoodete suhtes. Ent võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklitest 21 ja 45 tulenevat võrdse kohtlemise põhimõtet Euroopa Liidu Kohtu tõlgenduses, peaks olema võimalik, et konkreetses liikmesriigis turustatava personaalse pensionitootega objektiivselt võrreldavale PEPPile antakse samasugune maksusoodustus ja lepingukohased hüvitised, näiteks lubatud intress, nagu see, mida võimaldatakse kõnealuse liikmesriigi personaalsele pensionitootele ▐. See kehtib ka juhul, kui PEPPi pakub teise liikmesriigi pakkuja.

(69)  Pärast PEPPi kasutuselevõttu kutsutakse liikmesriike üles võtma arvesse komisjoni soovitust (EL) 2017/... ja laiendama nende poolt riiklikele personaalsetele pensionitoodetele võimaldatavaid maksusoodustusi ka PEPPile.

(70)  Käesolev määrus tuleks läbi vaadata, hinnates muu hulgas turu arengut, näiteks uut laadi PEPPide turule tulekut, samuti liidu õiguse muude valdkondade arengut ja liikmesriikide kogemusi. Hindamise käigus tuleb arvesse võtta hästitoimiva PEPPide turu loomise eri eesmärke ning eelkõige tuleks hinnata, kas käesolev määrus on soodustanud mitmesambaliste pensionisüsteemide väljatöötamist liikmesriikides ja kas selle tulemusel säästab rohkem Euroopa kodanikke jätkusuutlikeks ja piisavateks pensionideks.

(70 a)  Arvestades käesoleva määruse võimalikku pikaajalist mõju, on väga tähtis kohaldamise algfaasis tähelepanelikult jälgida olukorra muutumist. Hinnangu koostamisel peaks komisjon arvesse võtma ka EIOPA, sidusrühmade ja ekspertide kogemusi ning andma kõigist võimalikest tähelepanekutest Euroopa Parlamendile ja nõukogule teada.

(71)  Käesolev määrus peaks tagama, et võetakse arvesse põhiõigusi ja peetakse silmas eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatavaid põhimõtteid, eriti eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus, õigust isikuandmete kaitsele, õigust omandile ja ettevõtlusvabadusele, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning kõrgetasemelise tarbijakaitse põhimõtet.

(72)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt tugevdada PEPP-säästjate kaitset ja suurendada PEPP-säästja usaldust PEPPide, sealhulgas piiriüleselt turustatavate PEPPide vastu, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid meetme toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed eeskirjad seoses selliste personaalsete pensionitoodete lubade, pakkumise, turustamise ja järelevalvega, mida turustatakse liidus nimetuse „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ või „PEPP“ all.

Artikkel 2Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)  „personaalne pensionitoode“ – toode, millel on järgmised omadused:

a)   see põhineb vabatahtlikult ja täiendavuse põhimõttel sõlmitud lepingul üksikisikust säästja ja üksuse vahel,

c)   sellega on ette nähtud kapitali pikaajaline akumulatsioon, mille otsene eesmärk on pensionile jäämisel sissetulekut pakkuda.

(2)  „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ (edaspidi „PEPP“) – pikaajalistel säästudel põhinev personaalne pensionitoode, mida pakub kokkulepitud PEPP-skeemi kohaselt selline reguleeritud finantsettevõtja, kellel on liidu õiguse kohane luba ja kes artikli 5 lõike 1 kohaselt sobib kollektiivsete või individuaalsete investeeringute või säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust PEPP-säästja või sõltumatu PEPP-säästjate ühendus oma liikmete nimel on vabatahtlikult omandanud seoses pensionileminekuga ning mis ei ole tagastatav või on selle tagastatavus rangelt piiratud;

(3)  PEPP-säästja – mis tahes füüsiline isik;

(4)  PEPP-skeem – PEPP-säästja ja PEPPi pakkuja vaheline leping, kokkulepe või usalduslepe ▐, milles nähakse ette antavad pensionihüvitised ja nende andmise tingimused vastavalt PEPPi pakkujaga kokku lepitud isikliku kogumispensioni skeemile;

(5)  PEPP-konto – PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja nimele registreeritud isiklik pensionikonto, mida kasutatakse selliste tehingute tegemiseks, mis võimaldavad PEPP-säästjal teha regulaarseid sissemakseid ▐ pensioniskeemi ja PEPP-hüvitise saajal saada pensionihüvitisi;

(6)  PEPPi pakkumine – PEPPi koostamine ja turustamine;

(6 a)  PEPPi koostaja — PEPPi pakkuja, kes määrab kindlaks PEPP-skeemi tingimused, et tagada PEPP-säästjate ja toetusesaajate nimel PEPP-konto kasutamine;

(7)  PEPP-hüvitise saaja – isik, kes saab PEPP pensionihüvitisi;

(8)  PEPPi turustamine – PEPP lepingute sõlmimisega seotud nõustamine, lepingute soovitamine või muu PEPP lepingu sõlmimist ettevalmistav tegevus või kõnealuste lepingute haldamisel ja täitmisel abistamine, sealhulgas teabe andmine ühe või mitme PEPP-lepingu kohta vastavalt kriteeriumidele, mille PEPP-klient valib veebisaidi või muude andmekandjate kaudu, samuti PEPP-toodete pingerea koostamine, sealhulgas hindade ja toodete võrdlemine, või pensionilepingu puhul hinnasoodustuse pakkumine, kui PEPP-klient saab otse või kaudselt sõlmida pensionilepingu veebisaidi või muude andmekandjate kaudu;

(9)  PEPP-pensionihüvitised – hüvitised, mida makstakse seoses pensionile jäämise või eeldatava pensionile jäämisega. Kõnealuseid hüvitisi võidakse maksta eluaegsete maksetena, tähtajaliselt, ühekordse maksena või nende mis tahes kombinatsioonis;

(10)  kogumisfaas – periood, mille jooksul PEPP-kontole koguneb vara (sissemaksed) ja mis kestab tavaliselt kuni PEPP-hüvitise saaja pensioniealiseks saamiseni;

(11)  väljamaksete faas – periood, mille kestel PEPP-kontole kogunenud vara võetakse kasutusele pensioni või muude sissetulekunõuete rahastamiseks;

(12)  annuiteet – summa, mis vastutasuna tehtud investeeringu eest kuulub väljamaksmisele kindlate ajavahemike järel teatava perioodi kestel, nagu PEPP-hüvitise saaja eluajal või konkreetse arvu aastate jooksul;

(13)  tagasimakse – PEPP-hüvitise saaja võimalus võtta kindlate ajavahemike järel välja vabalt valitud summa teatava piirmäära ulatuses;

(13 a)  kogusumma – kogunenud pensionikapitali kogusumma;

(14)  PEPPi pakkuja – finantsettevõtja, kellel on luba PEPPi koostamiseks ja turustamiseks;

(15)  PEPPi turustaja – finantsettevõtja, kellel on luba turustada selliseid PEPPe, mida ta ei ole ise koostanud ▐;

(16)  püsiv andmekandja – vahend, mis

a)   võimaldab PEPP-kliendil säilitada isiklikult talle saadetud teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul, ning

b)   võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada;

(17)  pädev asutusriiklik asutus või riiklikud asutused, kelle liikmesriigid on määranud tegema käesoleva määruse raames järelevalvet;

(18)  PEPPi pakkuja päritoluliikmesriik – liikmesriik, kus ▌PEPPi pakkuja on loa saanud;

(19)  PEPPi pakkuja vastuvõttev liikmesriik – liikmesriik, mis ei ole päritoluliikmesriik ja kus PEPPi pakkuja koostab või turustab PEPPe;

(20)  jaotis – iga üksiku PEPPi raamlepingu kohaselt loodud alamkonto (PEPP-konto) PEPP-säästja elukohas riiklikul tasandil kehtestatud, PEPPi investeerimisega seotud maksusoodustuste kasutamiseks. Seega võib üksikisik olla igas jaotises PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja sõltuvalt sellest, millised on kogumisfaasile ja väljamaksete faasile kehtivad asjaomased nõuded;

(21)  kapital – rahaliste sissemaksete ja nende maksete investeerimistulu kogusumma, arvutatuna summade alusel, mis on investeeritavad pärast investorite kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude mahaarvamist;

(22)  finantsinstrument – direktiivi 2014/65/EL I lisa C jaos määratletud finantsinstrumendid;

(23)  depositoorium – ettevõtja, kellele on tehtud ülesandeks varade hoidmine ning järelevalve fondi tingimuste ja kohaldatava õiguse täitmise üle;

(24)  PEPPi standardvariant – artiklis 39 määratletud investeerimisstrateegia, mida kohaldatakse juhul, kui PEPP-säästja ei ole andnud juhiseid selle kohta, kuidas tema PEPP-kontole kogunevaid vahendeid investeerida tuleb;

(25)  riskimaandamismeetmed – meetmed, mis võimaldavad süstemaatiliselt vähendada avatust riskile ja/või riski realiseerumise tõenäosust;

(26)  pakkuja vahetamine – PEPP-kliendi taotluse alusel toimuv üleminek ühe PEPPi pakkuja juurest teise PEPPi pakkuja juurde, kandes ühelt PEPP-kontolt teisele PEPP-kontole üle võimaliku positiivse saldo, seejuures eelmise PEPP-konto sulgedes või avatuks jättes;

(27)  nõustamine – PEPP-säästjale isiklike soovituste andmine kas tema taotlusel või siis PEPPi pakkuja või turustaja algatusel seoses ühe või mitme PEPPi sõlmimise lepinguga;

(28)  PEPP-klient – PEPP-säästja, potentsiaalne PEPP-säästja ja/või PEPP-hüvitise saaja;

(28 a)  partnerlus – PEPPi pakkujate koostöö jaotiste pakkumiseks eri liikmesriikides artiklis 12 osutatud kaasaskantavuse teenuse eesmärgil;

(28 b)  biomeetrilised riskid – üleelamis-, töövõimetuse ja surma risk;

(28 c)  keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid – liidu kliima- ja säästva arengu eesmärgid, mis on sätestatud Pariisi lepingus, kestliku arengu eesmärgid, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted ning vastutustundlike investeeringute põhimõtete määratlused.

Artikkel 3Kohaldatavad eeskirjad

PEPPide pakkumise suhtes kohaldatakse:

a)  käesolevat määrust,

b)  kui see on käesoleva määrusega lubatud, PEPP-skeemi sätteid,

c)  käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel või kui küsimus on reguleeritud osaliselt, määrusega hõlmamata aspektide puhul:

i)  konkreetselt PEPPe käsitlevate ELi meetmete rakendamiseks vastuvõetud liikmesriikide õigusnorme,

ii)  liikmesriikide õigusnorme, mida kohaldataks võrreldava personaalse pensionitoote suhtes, mis on koostatud ja mida turustatakse kookõlas selle liikmesriigi õigusega, kus on koostaja registrijärgne asukoht.

II PEATÜKKLOA ANDMINE

Artikkel 4Loa andmine

1.  PEPPi tohib liidus koostada ja turustada ainult juhul, kui EIOPA on kooskõlas käesoleva määrusega selleks loa andnud.

2.  PEPP-luba kehtib kõigis liikmesriikides. See annab omanikule õiguse PEPPi kooskõlas EIOPA antud loaga koostada ja turustada.

Artikkel 5PEPP-loa taotlemine

1.  PEPP-luba võivad taotleda ainult järgmised finantsettevõtjad:

a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL(16) kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused;

b)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ(17) kohaselt tegevusloa saanud kindlustusandjad, kes tegelevad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 2 lõike 3 ja II lisa kohase otsese elukindlustusega;

c)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/2341/EL45(18) kohaselt registreeritud või tegevusloa saanud tööandjapensioni kogumisasutused, kes ei saa biomeetrilisi riske ise katta ega taga investeeringu tootlust või pensionihüvitiste teatavat taset. Kõik PEPPile vastavad varad ja kohustused hoitakse eraldi, nii et neid ei ole võimalik üle kanda asutuse muusse kogumispensionidega seotud majandustegevusse;

d)  direktiivi 2014/65/EL kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühingud, kes tegelevad portfelli valitsemise või investeerimisnõustamisega;

e)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühingud või fondivalitsejad(19);

f)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL(20) kohaselt tegevusloa saanud alternatiivsed investeerimisfondid;

f a)  muud üksused, kes on registreeritud või saanud tegevusloa kooskõlas liikmesriikide õigusnormidega, et pakkuda käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 määratletud personaalseid pensionitooteid, eeldusel, et need loetakse lõikes 5 a sätestatud menetluse kohaselt pärast EIOPA eelnevat hindamist piisavateks.

2.  Lõikes 1 loetletud finantsettevõtjad esitavad taotlused PEPP-loa saamiseks EIOPA–le. Taotlus sisaldab järgmist:

a)  teave standardsete lepingutingimuste kohta, mida PEPP-säästjatele pakkuda kavatsetakse;

b)  teave taotleja isiku kohta ning tema praegune ja varasem kogemus finantsalal;

c)  teave nende isikute kohta, kes tegelikult juhivad PEPPi koostamist ja/või turustamist;

d)  teave PEPPiga seotud portfelli valitsemise ja riskijuhtimise ning haldusega seotud korra kohta, sealhulgas asjakohasel juhul teave, mis tagab, et PEPPi pakkuja ei investeeri tuumarelvatootjatesse;

e)  teave PEPPiga seotud investeerimisstrateegiate ning selle riskiprofiili ja muude omaduste kohta;

f)  loetelu liikmesriikidest, kus PEPP-loa taotleja kavatseb PEPPi turustada;

g)  teave depositooriumi kohta, kui see on asjakohane;

h)  PEPP-säästjatele kättesaadavaks tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas PEPP-säästjate esitatud kaebuste käsitlemise korra kirjeldus;

i)  tõend taotlejale loa andmise või tema registreerimise kohta kooskõlas lõikes 1 osutatud liidu õigusaktiga ja loa andnud või registrikande teinud pädeva asutuse nimi.

3.  EIOPA võib nõuda selgitusi ja täiendavat teavet lõike 1 kohaselt esitatud dokumentide ja teabe kohta.

4.  EIOPA võib paluda taotlust esitava finantsettevõtja pädevalt asutuselt selgitusi ja täiendavat teavet lõike 2 kohaselt esitatud dokumentide ja teabe kohta. Pädev asutus annab vastuse 10 tööpäeva jooksul alates EIOPA esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

5.  Kõigist hilisematest muudatustest lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumentides ja teabes tuleb EIOPA-le viivitamata teatada.

5 a.  Lõike 1 punktis f a sätestatud üksuste riiklik pädev asutus palub EIOPA-l hinnata seda tüüpi üksuste vastavust ning põhjusi, miks on loa andmine õigustatud. EIOPA võtab otsuse vastu kahe kuu jooksul alates sellise taotluse kättesaamisest. Kui pädev asutus ei ole EIOPA otsusega nõus, esitab ta nõuetekohaselt oma põhjendused ja selgitab ning põhjendab iga olulist kõrvalekaldumist.

Artikkel 6PEPP-loa andmise tingimused

1.  Kahe kuu jooksul pärast tervikliku taotluse esitamist, mille on kinnitanud riiklik pädev asutus, annab EIOPA välja PEPP-loa ainult juhul, kui ta on täielikult veendunud, et järgmised tingimused on täidetud:

a)  taotleja vastab käesoleva määruse nõuetele;

b)  taotlejal on oma pädeva asutuse luba koostada tooteid, mis järgivad käesoleva määrusega hõlmatud liiki investeerimisstrateegiaid;

c)  kavandatav PEPP vastab kõigile käesoleva määruse nõuetele;

d)  kavandatav PEPP põhineb sellisel investeerimisstrateegial, mis võimaldab saada kavandatavate lepingutingimuste kohast pensionitulu.

2.  Enne otsuse tegemist taotluse kohta konsulteerib EIOPA taotleja pädeva asutusega.

3.  EIOPA edastab taotlejale põhjendused PEPP-loa andmisest keeldumise kohta.

4.  Juhul kui nimetatud loa andmise tingimused ei ole enam täidetud, tühistab EIOPA PEPP-loa.

5.  Kord kvartalis teavitab EIOPA artikli 5 lõikes 1 loetletud finantsettevõtjate pädevaid asutusi otsustest, millega on antud käesoleva määruse kohane luba, selle andmisest keeldutud või see tühistatud.

6.  EIOPA tagab koordineerimise määrusega (EL) nr 1093/2010 asutatud Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) ja määrusega (EL) nr 1095/2010 asutatud Euroopa järelevalveasutusega (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ning edastab neile teabe, et nad saaksid oma ülesandeid täita.

Artikkel 7Nimetus ja muutmine

1.  Nimetust „PEPP“ või „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ võib personaalse pensionitoote kohta kasutada ainult juhul, kui EIOPA on andnud loa nimetatud personaalse pensionitoote turustamiseks nimetuse „PEPP“ all kooskõlas käesoleva määrusega.

2.  Olemasolevad personaalsed pensionitooted võib muuta PEPPideks, kui EIOPA on selleks loa andnud.

3.  PEPPi pakkujad ei muuda PEPPe sellisteks personaalseteks pensionitoodeteks, mida käesolev määrus ei hõlma.

Artikkel 8PEPPi turustamine

1.  Artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsettevõtjad võivad turustada PEPPe, mida nad ei ole ise koostanud, tingimusel, et selline tegevus on kohaldatavate valdkondlike eeskirjade kohaselt lubatud.

2.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/97/EL(21) kohaselt registreeritud kindlustusvahendajatel on õigus turustada PEPPe, mida nad ei ole ise koostanud.

Artikkel 9Erinevate pakkujate liikide suhtes kohaldatav usaldatavusnõuete täitmise kord

Ilma et see piiraks käesoleva määruse kohaldamist, järgivad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad ▌asjaomaseid usaldatavusnõudeid, mida nende suhtes kohaldatakse artikli 5 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigusaktide alusel.

Artikkel 10Avalik keskregister

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis sisaldab andmeid iga käesoleva määruse alusel lubatud PEPPi, selle PEPPi pakkuja, PEPPi pakkumiseks loa andmise kuupäeva, selle raames pakutavate riigipõhiste jaotiste ja PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta. Keskregister tehakse avalikkusele kättesaadavaks elektroonilisel kujul ja seda ajakohastatakse muutuste korral viivitamata.

III PEATÜKKPEPPide PIIRIÜLENE PAKKUMINE JA KAASASKANTAVUS

I JAGUTEENUSTE OSUTAMISE VABADUS JA ASUTAMISVABADUS

Artikkel 11Teenuste osutamise vabaduse ja asutamisvabaduse kasutamine PEPPi pakkujate ja turustajate poolt

Teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel võivad PEPPi pakkujad pakkuda ja turustada ning PEPPi turustajad turustada PEPPe vastuvõtva liikmesriigi territooriumil tingimusel, et nad teevad seda kooskõlas asjaomaste eeskirjade ja menetlustega, mis on kehtestatud nende suhtes kohaldatavate artikli 5 lõike 1 või artikli 8 lõike 2 kohaste liidu õigusaktidega või nende alusel.

II JAGUKAASASKANTAVUS

Artikkel 12

Kaasaskantavuse teenus

1.  Käesoleva jao eesmärkidel tähendab kaasaskantavuse teenus, et PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise liikmesriiki kolides elukohta, on õigus jätkata sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga juba lepingu sõlminud.

2.  Kaasaskantavuse teenuse kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised ja soodustused, mis on seotud pideva investeerimisega ühte ja samasse PEPPi, ning neil on õigus säästa samal ajal rohkem kui ühes jaotises.

Artikkel 13Kaasaskantavuse teenuse pakkumine

1.  PEPPi pakkujad pakuvad kaasaskantavuse teenust neile PEPP-säästjatele, kellel on nende juures PEPP-konto ja kes kõnealust teenust soovivad.

2.  PEPPi soovitades peab PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja esitama potentsiaalsetele PEPP-säästjatele teabe kaasaskantavuse võimaluste ja selle kohta, milliseid riigipõhiseid jaotisi toode kas PEPPi pakkuja või registreeritud partneri kaudu sisaldab.

3.  Olemasolevad jaotised loetletakse PEPP-skeemis. PEPPi pakkujal on kohustus pakkuda vähemalt selles skeemis loetletud jaotisi. Kui PEPP-säästja muudab oma elukohta, kolides teise liikmesriiki, ning PEPPi pakkuja ei saa selles liikmesriigis ise või partnerluse kaudu jaotist pakkuda, pakutakse PEPP-säästjale võimalust PEPPi pakkujat tasuta vahetada.

Artikkel 14PEPPi jaotised

Kui PEPPi pakkujad pakuvad PEPP-säästjatele artikli 13 kohast kaasaskantavusteenust, tagavad nad, et igal PEPP-kontol on kas kogunenud varade ülekandmise või täiendava jaotise avamise teel võimalik avada uus jaotis, mis vastab liikmesriigi poolt, kuhu PEPP-säästja kolib ja kus on olemas riigipõhine jaotis, riiklikul tasandil kehtestatud juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mis käsitlevad PEPPiga seotud maksusoodustuste kasutamist.

Artikkel 15Uue jaotise avamine

1.  ▌Kohe pärast seda, kui PEPPi pakkuja on saanud PEPP-säästja taotluse kaasaskantavuse teenuse kasutamiseks teavitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjat talle kättesaadavatest võimalustest, kaasa arvatud võimalus jätkata säästmist uues jaotises.

Kui ükski partnerlus või jaotis ei ole kättesaadav, teavitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjat tasuta vahetamisõiguse olemasolust.

2.  Kui PEPP-säästja teatab kavatsusest kasutada teises liikmesriigis asuvat jaotist, nagu PEPPi pakkuja on pakkunud, peab PEPPi pakkuja saama järgmise teabe:

a)  PEPP-säästja uus elukohaliikmesriik;

b)  kuupäev, millest alates tuleks sissemaksed suunata uude jaotisse;

c)  kogu asjakohane teave valitud investeerimisstrateegia või muude elementide võimalike muudatuste kohta;

c a)  kas liikuvus puudutab üleviimist või lisamist.

3.  Mitte hiljem kui kolm kuud pärast lõike 2 kohase taotluse kättesaamist esitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjale tasuta täieliku teabe uue jaotise suhtes kohaldatavate tingimuste kohta ning osutab talle nendega seoses IV peatüki II ja III jao kohast nõustamist.

4.  Uue jaotise avamiseks sõlmitakse uus leping või muudetakse olemasolevat lepingut PEPP-säästja ja PEPPi pakkuja vahel kooskõlas kohaldatava lepinguõigusega. Jaotise avamise kuupäev määratakse kindlaks lepingus või sellise sätte puudumisel loetakse, et uus jaotis on avatud lepingu sõlmimise või muutmise kuupäeval.

Artikkel 16Kogutud

varade üleviimine PEPPi ühest jaotisest teise

1.  PEPP-säästja taotluse alusel pakub PEPPi pakkuja PEPP-säästjale võimalust viia kogunenud varad ja, kui see on asjakohane, tagasiostuväärtus täielikult või osaliselt PEPP-konto teistesse jaotistesse üle ▌.

1 a.  Kohe pärast seda, kui PEPPi pakkuja on hoiuste ülekandmise taotluse kätte saanud, annab ta PEPP-säästjale teada kõigest, mis vara ülekandmisega kaasneb, ning ülekandmisel kohaldatavatest maksudest ja tasudest ja olemasoleva jaotise allesjätmise rahalistest tagajärgedest.

2.  Lõike 1 kohast varade üleviimist võimaldatakse kõnealuste varade mitterahalise tagasivõtmiseta.

Artikkel 17Kaasaskantavuse kohta käiva teabe edastamine riiklikele ametiasututele

1.  PEPPi pakkuja teatab kõigist kaasaskantavuse teenuse osutamise lepingulistest kokkulepetest ja kõigist käesolevas määruses määratletud partnerluskokkulepetest EIOPA-le ja vajaduse korral ESMA-le.

2.  Lõike 1 kohane teave tuleb esitada elektrooniliselt EIOPA juures asuvale keskandmebaasile ühe kuu jooksul alates uue jaotise või partnerluse avamisest. Andmebaasile pääsevad juurde riiklikud pädevad asutused, kes saavad muudatuste korral automaatselt teavet kohalike jaotiste kohta ning andmeid pakkujate mistahes olemasolevate või uute partnerluskokkulepete kohta, ja see peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)  jaotise tunnusandmed (PEPP-säästja nimi; kohaldatav siseriiklik õigus; jaotise ja partnerluse avamise kuupäev);

b)  ühest jaotisest teise viidud varade summa, kui see on asjakohane;

c)  üleviimise viis (ühest jaotisest teise viidud varade mitterahalise tagasivõtmisega või ilma selleta).

IV PEATÜKKTURUSTAMISELE JA TEABELE ESITATAVAD NÕUDED

I JAGUÜldsätted

Artikkel 18Üldpõhimõte

PEPPide turustamisel tegutsevad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad alati ausalt, õiglaselt ja professionaalselt kooskõlas oma PEPP-klientide parimate huvidega.

Artikkel 19Erinevate PEPPi pakkujate ja turustajate liikide suhtes kohaldatav turustamiskord

PEPPide turustamisel täidavad erinevad PEPPi pakkujad ja turustajad käesoleva peatüki kõiki sätteid.

Artikkel 20Hüved

Seoses PEPPi turustamisega seonduvate teenus- või vahendustasude maksmise või saamisega või mitterahaliste hüvede andmise või saamisega ▐ järgivad ▐ PEPPi pakkujad või turustajad siseriiklikke õigusakte, millega jõustatakse direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõike 7 punktis b ja lõikes 9 sätestatud eeskirjad investeerimisühingute kohta. Käesoleva artikli kohaldamisel käsitatakse direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõikes 9 esitatud viidet kõnealuse direktiivi artiklile 23 viitena käesoleva määruse artiklile 18.

Artikkel 21Elektrooniline turustamine ja muud püsivad andmekandjad

Käesolevas peatükis sätestatud dokumendid ja teave edastatakse PEPP-kliendile tasuta kas elektrooniliselt või taotluse alusel muul püsival andmekandjal, tingimusel, et PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul ning et kasutatav vahend võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada. Taotluse alusel esitavad PEPPi pakkujad ja turustajad kõnealused dokumendid ja teabe tasuta ka muul püsival andmekandjal.

Artikkel 22Toodete järelevalve ja juhtimisnõuded

1.  PEPPi pakkujad kehtestavad iga PEPPi heakskiitmiseks või olemasolevas PEPPis oluliste muudatuste tegemiseks kindla korra, mida nad rakendavad ja kontrollivad, enne kui toodet PEPP-klientidele turustatakse.

Toote heakskiitmine toimub proportsionaalselt ja kooskõlas PEPPi laadiga.

PEPPi heakskiitmise protsessi käigus täpsustatakse iga toote kindlaksmääratud sihtturg, tagatakse kõikide selle riskide hindamine ja kavandatava turustamisstrateegia kooskõla kindlaksmääratud sihtturuga, samuti võetakse mõistlikud meetmed selle tagamiseks, et PEPPi turustatakse kindlaksmääratud sihtturul.

PEPPi pakkuja saab aru enda pakutavatest PEPPidest ja kontrollib neid korrapäraselt, võttes seejuures arvesse kõiki asjaolusid, mis võivad oluliselt mõjutada kindlaksmääratud sihtturu potentsiaalseid riske, kusjuures kontrolli käigus hinnatakse vähemalt seda, kas PEPPid vastavad jätkuvalt kindlaksmääratud sihtturu vajadustele ja kas kavandatav turustamisstrateegia on endiselt asjakohane.

PEPPi pakkujad teevad kõikidele PEPPi turustajatele kättesaadavaks kogu asjakohase teabe PEPPi ja selle heakskiitmise korra kohta, sealhulgas PEPPi kindlaksmääratud sihtturu kohta.

PEPPi turustajad võtavad asjakohased meetmed, et saada iga PEPPi kohta viiendas lõigus sätestatud teavet ning mõista iga PEPPi omadusi ja kindlaksmääratud sihtturgu.

2.  Käesolevas artiklis osutatud põhimõtted, menetlused ning meetmed ei piira muude käesoleva määruse kohaste või selle alusel kohaldatavate nõuete täitmist, muu hulgas seoses avalikustamise, sobivuse või asjakohasuse, huvide konflikti kindlakstegemise ja haldamise, hüvede ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega.

II JAGULEPINGUEELNE TEAVE

Artikkel 23PEPPi põhiteabedokument

1.  Enne PEPPi pakkumist PEPP-säästjatele koostab PEPPi pakkuja kõnealuse toote kohta kooskõlas käesoleva peatüki nõuetega põhiteabedokumendi ja avaldab selle oma veebisaidil.

2.  Põhiteabedokument sisaldab lepingueelset teavet. See peab olema täpne, aus ja selge ega tohi olla eksitav. Selles esitatakse põhiteave ja see peab olema kooskõlas võimalike muude siduvate lepingudokumentidega, pakkumisdokumentide asjaomaste osadega ning PEPPi tingimustega.

3.  Põhiteabedokument on omaette dokument, mis on turustusmaterjalidest selgelt eristatud. See ei tohi sisaldada ristviiteid turustusmaterjalile. See võib sisaldada ristviiteid muudele dokumentidele, sealhulgas prospektidele, kui see on asjakohane ja ainult siis, kui ristviide on seotud teabega, mida põhiteabedokument peab sisaldama.

3 a.  Erandina lõikest 3 b, kui PEPP pakub PEPP-säästjale mitmesuguseid investeerimisvariante, nii et kogu teavet iga aluseks oleva investeerimisvariandi kohta ei ole võimalik esitada ühes kokkuvõtlikus eraldiseisvas dokumendis, esitatakse põhiteabedokumendis vähemalt aluseks olevate investeerimisvariantide üldkirjeldus ning märgitakse, kust ja kuidas võib leida põhjalikumat lepingueelset teavet aluseks olevatele investeerimisvariantidele tuginevate investeerimistoodetega seotud dokumentide kohta.

3 b.  PEPPi käsitlev põhiteabedokument koostatakse lühidalt, kasutades selget, sisutihedat ja arusaadavat keelt, ning see sisaldab põhiteavet, mida PEPP-säästjad vajavad. Põhiteabedokument tuleks koostada nii, et seda on lihtne lugeda, ja see koosneb trükituna maksimaalselt kolmest A4- leheküljest.

3 c.  Lisaks PEPPi põhiteabedokumendile annavad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse kokkuvõtte ja viited kõigile PEPPi pakkuja maksevõime ja finantsseisundi aruannetele ning võimaldavad neile kõnealusele teabele lihtsa juurdepääsu.

3 d.  Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele antakse teavet ka PEPPiga seotud varasemate investeeringute tootluse kohta PEPPi tegutsemise aastatel.

3 f.  Kui põhiteabedokumendis kasutatakse värve, ei tohi teave nende tõttu arusaamatumaks muutuda, kui põhiteabedokument trükitakse või kopeeritakse must-valgelt.

3 g.  Kui PEPPi põhiteabedokumendis kasutatakse PEPPi pakkuja või kontserni, kuhu PEPPi pakkuja kuulub, korporatiivse identiteedi tunnust või logo, ei tohi see PEPP-säästja tähelepanu dokumendis sisalduvalt teabelt eemale juhtida ega teksti hägustada.

4.  Lisaks PEPPi põhiteabedokumendile annavad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse viited kõigile PEPPi pakkuja maksevõime ja finantsseisundi aruannetele ning võimaldavad neile kõnealusele teabele lihtsa juurdepääsu.

6.  Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev kohaldamine, töötavad Euroopa järelevalveasutused (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja EIOPA) Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee kaudu välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, milles täpsustatakse käesolevas artiklis osutatud teabeelementide esitusviis ja sisu, samuti nõuded, mis on vajalikud nimetatud teabe esitamiseks võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus.

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu koostamisel võtavad Euroopa järelevalveasutused arvesse mitmesuguseid PEPPide liike, nendevahelisi erinevusi, PEPP-säästjate pädevust ja PEPPide omadusi, et võimaldada PEPP-säästjal valida eri alusinvesteeringute vahel või toote pakutavate muude võimaluste vahel, sealhulgas juhtudel, kui valikut saab teha eri ajahetkedel või edaspidi muuta.

Euroopa järelevalveasutused esitavad kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ...

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010, määruse (EL) nr 1094/2010 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

Artikkel 23 a

PEPPi põhiteabedokumendis sisalduv teave

1.  PEPPi põhiteabedokumendi esilehe ülaossa märgitakse selgesti eristatavalt pealkiri „PEPPi põhiteabedokument”. PEPPi põhiteabedokumendi sisu esitatakse lõigetes 2 ja 3 osutatud järjekorras.

2.  Vahetult PEPPi põhiteabedokumendi pealkirja all esitatakse selgitus. Selle sõnastus on järgmine: „Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva pensionitoote kohta. See ei ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktides ette nähtud, et aidata mõista käesoleva toote laadi, sellega seotud riske ja kulusid, selle võimalikku tootlust ja kahjumit ning aidata seda võrrelda muude toodetega.“

3.  PEPPi põhiteabedokument sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)  dokumendi alguses PEPPi nimetus ja kas tegemist on PEPPi põhivariandiga, PEPPi pakkuja nimi ja kontaktandmed, teave PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta ning dokumendi kuupäev;

b)  kui see on asjakohane, hoiatus arusaadavuse kohta: „Te valmistute ostma keerukat toodet, millest võib olla raske aru saada.“;

c)  jaotises pealkirjaga „Mis toode see on?“ kirjeldatakse PEPPi olemust ja põhiomadusi, sealhulgas:

i)  pensionihüvitiste kirjeldus ja selgitus selle kohta, kui suures ulatuses need on tagatud ning kui suured on nendega kaasnevad riskid, samuti investeerimismeetod ja väljamaksevõimalused ning nõuanded väljamakseviiside kohta, mis esitatakse aasta enne pensionilejäämist;

ii)  õiguslik teave, mis käsitleb pensioniiga liikmesriigis, sealhulgas seda, kas on võimalik pärast pensionile jäämist pensioniskeemi sissemakseid jätkata;

iii)  teave PEPPi maksustamise kohta;

iv)  teave kaasaskantavusvõimaluste ja vahetamisteenuse kohta;

v)  teave PEPP-skeemist ennetähtaegse lahkumise võimaluste ja tagajärgede kohta;

vi)  olemasolev teave PEPPi investeerimistegevuse tulemuslikkuse kohta keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite seisukohast;

vii)  PEPP eesmärk, sealhulgas teave turgude kohta, kuhu PEPPi investeeritakse;

viii)  kirjeldus, millist tüüpi pensionisäästjale on asjaomane PEPP suunatud, eelkõige seoses investeerimiskahjumi kandmise võime ja investeerimiseesmärkidega;

ix)  kui PEPP pakub kindlustushüvitisi, nende hüvitiste üksikasjad, sealhulgas nende väljamaksmise tingimused;

d)  jaotises pealkirjaga „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?” riski ja tootluse profiili lühike kirjeldus, mis sisaldab järgmisi elemente:

i)  riski koondnäitaja, koos kirjeldava selgitusega kõnealuse näitaja ja selle peamiste piirangute kohta ning nende riskide kirjeldav selgitus, mis on PEPPi puhul olulised ja mida ei ole riski koondnäitajas piisavalt arvesse võetud;

ii)  investeeritud kapitaliga kaasneda võiv maksimaalne kahjum, sealhulgas järgmine teave:

  asjakohased tootluse stsenaariumid ja nende aluseks olevad eeldused;

  kui see on asjakohane, teave tootluse saamise tingimuste kohta PEPP-säästjate jaoks või ettemääratud tootluse alam- ja ülempiir;

e)  jaotises pealkirjaga „Mis juhtub, kui [PEPPi pakkuja nimi] ei saa väljamakset teha?“ kirjeldatakse lühidalt seda, kas tekitatav kahju on hõlmatud mõne investeeringute hüvitamise või tagamise skeemiga ning kui see on nii, siis millise skeemiga on tegemist, märgitakse tagatise andja nimi ning see, millised riskid on skeemiga kaetud ja millised mitte;

f)  jaotises pealkirjaga „Millised on kulud?“ esitatakse nii otsesed kui ka kaudsed kõnealusesse PEPPi investeerimisega seotud kulud, mida PEPP-säästjal tuleb kanda, sealhulgas ühekordsed ja korduvkulud, esitatuna nende kulude koondnäitajate vormis, ning võrreldavuse eesmärgil rahaliselt ja protsentidena väljendatud kogukulud, et näidata kogukulude tervikmõju investeeringule.

PEPPi põhiteabedokumendis osutatakse selgelt, et tootenõustajad, levitajad või muud isikud, kes PEPPi kohta nõu annavad või seda müüvad, annavad üksikasjalikku teavet turustamiskulude kohta, mis ei ole eespool kirjeldatud kuludesse juba sisse arvestatud, et aidata PEPP-säästjatel mõista kogukulude kumulatiivset mõju investeeringu tasuvusele;

g)  jaotises pealkirjaga „Kui kaua ma peaksin seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?”

i)  kui see on asjakohane, teave selle kohta, kas PEPPi puhul on ette nähtud järelemõtlemisperiood või lepingust taganemise tähtaeg;

ii)  märge soovitatava ja, kui see on asjakohane, nõutava minimaalse hoidmisaja kohta;

iii)  investeeringu ennetähtaegse lõpetamise võimalus ja tingimused, sealhulgas kõik kohaldatavad tasud ja karistused, võttes arvesse PEPPi riski ja tootluse profiili ja selle objektiks olevat turu arengut;

iv)  teave võimalike tagajärgede kohta, kui vahetada investeerimistoode rahaks enne tähtaja või soovitatava hoidmisaja lõppu, näiteks kapitalikaitse kaotuse või täiendavate tingimuslike tasude kohta;

h)  jaotises pealkirjaga „Kuidas ma saan esitada kaebuse?“ antakse teavet selle kohta, kuidas ja kellele saab PEPP-säästja esitada kaebuse toote kohta või PEPPi pakkuja, tootenõustaja või müüja käitumise kohta;

i)  jaotises pealkirjaga „Muu asjakohane teave“ viidatakse lühidalt võimalikele lisateabedokumentidele, mis tuleb enne ja/või pärast lepingu sõlmimist PEPP-säästjale esitada, välja arvatud reklaammaterjal.

4.  Lubatud on lõikes 3 nõutud teabe liigendamine, mille puhul võib teabe üksikasju esitada hüpikakendes või linkidega teabe lisakihtide juurde, tagamaks, et põhiteabedokument vastab artikli 23 lõikes 3 b sätestatud kohustusele põhiteabedokumendi pikkuse kohta.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise tagamiseks töötab EIOPA Euroopa järelevalveasutustega konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, milles täpsustatakse:

a)  artiklis 19 osutatud teabeelementide esitusviis ja sisu, samuti nõuded, mis on vajalikud nimetatud teabe esitamiseks võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus;

b)  arvutusmeetodid, mis on vajalikud lõike 3 punkti d alapunktide i ja iii ning lõike 3 punkti f kohase teabe jaoks;

c)  seda, kus on lubatud teabe liigendamine, milline teave peaks olema põhiplokis ja millist teavet esitatakse teabe lisakihtides.

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude koostamisel võtavad Euroopa järelevalveasutused arvesse mitmesuguseid PEPPide liike, nende erinevusi, PEPP-säästjate pädevust ja PEPPide omadusi, et võimaldada PEPP-säästjal valida eri alusinvesteeringute vahel või toote pakutavate muude võimaluste vahel, sealhulgas juhtudel, kui valikut saab teha eri ajahetkedel või kui seda saab edaspidi muuta.

Artikkel 23 bPEPPi põhiteabedokumendi keel

1.  PEPPi põhiteabedokument koostatakse liikmesriigi ametlikes keeltes või vähemalt ühes nendest ametlikest keeltest, mida kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus PEPPi turustatakse, või muus keeles, mida kõnealuse liikmesriigi pädevad asutused aktsepteerivad; mõnes muus keeles koostatud dokument tõlgitakse ühte kõnealustest keeltest.

Tõlge peab tõeselt ja täpselt kajastama algupärase põhiteabedokumendi sisu.

2.  Kui PEPPi reklaamitakse liikmesriigis turustusdokumentidega, mis on kirjutatud selle liikmesriigi ühes või mitmes ametlikus keeles, peab ka põhiteabedokument olema kirjutatud vähemalt nendes ametlikes keeltes.

3.  Taotluse korral tehakse PEPPi põhiteabedokument sobivas vormis kättesaadavaks kuulmis- või nägemispuudega ning vähese kirjaoskusega või kirjaoskamatutele PEPP-säästjatele.

Artikkel 23 c

PEPPi põhiteabedokumendi läbivaatamine

1.  PEPPi koostaja vaatab põhiteabedokumendis sisalduva teabe korrapäraselt läbi ning muudab seda, kui läbivaatamisel selgub, et seda tuleb muuta. Muudetud versioon tehakse kiiresti kättesaadavaks.

2.  Selleks et tagada käesoleva artikli järjekindel kohaldamine, töötavad Euroopa järelevalveasutused ühiskomitee kaudu välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse:

a)  põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbivaatamise tingimused;

b)  tingimused, mille kohaselt tuleb põhiteabedokument läbi vaadata;

c)  eritingimused, mille kohaselt tuleb PEPPi põhiteabedokumendis sisalduv teave läbi vaadata või seda dokumenti muuta, kui PEPP ei ole PEPP-säästjatele pidevalt kättesaadav;

d)  asjaolud, mille korral tuleb PEPP-säästjaid teavitada nende ostetud PEPPi põhiteabedokumendi muutmisest, ning PEPP-säästjate teavitamise viisid.

Euroopa järelevalveasutused esitavad kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010, määruse (EL) nr 1094/2010 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 23 dReklaamteated

Reklaamteadetes, mis sisaldavad PEPPi kohta spetsiifilist teavet, ei tohi olla väiteid, mis on põhiteabedokumendis esitatud teabega vastuolus või mille tõttu muutub põhiteabedokument vähem oluliseks. Reklaamteadetes märgitakse ära põhiteabedokumendi olemasolu ning antakse teavet selle kohta, kuidas ja kust seda dokumenti saada, sealhulgas teavet PEPPi koostaja veebisaidi kohta.

Artikkel 23 eTsiviilvastutus

1.  Ainuüksi põhiteabedokumendi alusel, kaasa arvatud selle tõlked, PEPPi koostaja suhtes tsiviilvastutust ei kohaldata, välja arvatud juhul, kui põhiteabedokument on eksitav, ebatäpne või vastuolus õiguslikult siduvate lepingueelsete dokumentide ja lepingudokumentide asjaomaste osadega või artiklis 23 sätestatud nõuetega.

2.  Kui PEPP-säästja tõendab, et ta on lõikes 1 osutatud asjaoludel kahju kannatanud, kuna tugines PEPPi investeerimisel põhiteabedokumendile, mis oli selle PEPPi jaoks koostatud, võib ta nõuda PEPPi koostajalt kõnealuse kahju hüvitamist vastavalt riigisisesele õigusele.

3.  Lõikes 2 osutatud, kuid määratlemata jäetud mõistet „kahju“ tõlgendatakse ja kohaldatakse kooskõlas kohaldatava riigisisese õigusega, nagu on kindlaks määratud rahvusvahelise eraõiguse asjaomaste normidega.

4.  Käesolev artikkel ei välista vastavalt riigisisesele õigusele muude tsiviilvastutusest tulenevate nõuete esitamist.

5.  Käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi ei saa lepinguga piirata ega välistada.

Artikkel 23 f Kindlustusaspektid

Kui PEPPi põhiteabedokument puudutab kindlustuslepingut, on kindlustusandjal kohustused üksnes kindlustusvõtja, mitte soodustatud isiku suhtes.

Artikkel 23 gPõhiteabedokumendi esitamine

1.  PEPPi kohta nõu andja või PEPPi müüja esitab PEPP-säästjatele põhiteabedokumendi piisavalt aegsasti enne seda, kui asjaomast PEPPi käsitlev leping või pakkumine muutub kõnealustele PEPP-säästjatele siduvaks.

2.  PEPPi kohta nõu andja või PEPPi müüja võib lõikes 1 sätestatud nõuded täita sel teel, et esitab põhiteabedokumendi isikule, kellel on kirjalik volitus teha PEPP-säästjate nimel investeerimisotsuseid kõnealuse kirjaliku volituse alusel tehtud tehingute puhul.

Artikkel 23 hTurustusteabe avaldamine PEPP-säästjatele

1.  PEPPi pakkujad ja turustajad tagavad, et aegsasti enne PEPP-lepingu sõlmimist annavad käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkujad, vahendajad või turustajad PEPP-säästjatele või potentsiaalsetele PEPP-säästjatele vähemalt järgmise teabe:

a)  kas neil on asjaomases PEPPi pakkujas otsene või kaudne osalus, mis moodustab kapitalist või hääleõigusest vähemalt 10 %;

b)  kas seoses lepinguga, mida pakutakse või mille kohta nõu antakse,

i)  on PEPPi pakkujal või PEPPi pakkuja emaettevõtjal PEPPi vahendajas või turustajas otsene või kaudne osalus, mis moodustab kapitalist või hääleõigusest vähemalt 10 %;

ii)  antakse ausal ja individuaalsel analüüsil põhinevat nõu;

iii)  on neil lepinguline kohustus teha ostu-müügitehinguid ainult ühe või mitme PEPPi pakkujaga, mis juhul tuleb esitada nende PEPPi pakkujate nimed, või

iv)  on neil lepinguline kohustus teha ostu-müügitehinguid üksnes ühe või mitme PEPPi pakkujaga ega anta ausal ja individuaalsel analüüsil põhinevat nõu, mis juhul tuleb esitada nende PEPPi pakkujate nimed, kellega nad võivad tehinguid teha ja neid teevad;

c)  lepinguga seoses saadava tasu liik;

d)  kas seoses lepinguga töötavad nad

i)  tasu alusel, mida maksab vahetult PEPP-säästja,

ii)  mis tahes vahendustasu alusel, mis sisaldub PEPPi turustamiskuludes ja -tasudes,

iii)  muud liiki tasu alusel, mis võib olla igasugune majanduslik kasu, mida seoses lepinguga pakutakse või antakse, või

iv)  punktides i, ii ja iii loetletud tasu liikide kombinatsiooni alusel.

2.  Vahetult PEPP-säästja makstava tasu korral teatab PEPPi vahendaja või turustaja PEPP-säästjale tasu summa või, kui see ei ole võimalik, tasu arvutamise meetodi.

3.  Kui PEPP-säästja teeb pärast lepingu sõlmimist lepingu kohaselt makseid, mis ei ole graafikujärgsed maksed, avalikustab PEPPi vahendaja või turustaja iga sellise maksega seoses käesoleva artikli kohaselt nõutud andmed.

4.  Liikmesriigid tagavad, et PEPPi pakkuja teavitab PEPP-säästjat aegsasti enne lepingu sõlmimist sellest, millist liiki tasu tema töötajad lepinguga seoses saavad.

5.  Kui PEPP-säästja teeb pärast lepingu sõlmimist makseid, mis ei ole graafikujärgsed maksed, esitab PEPPi pakkuja iga sellise makse kohta käesoleva artikli kohaselt nõutud andmed.

6.  PEPP-säästjatele või potentsiaalsetele PEPP-säästjatele antakse aegsasti enne lepingu sõlmimist asjakohast teavet PEPPi turustamise ning kõigi sellega seotud kulude ja tasude kohta. Teabes sisaldub vähemalt järgmine:

a)  kui toimub nõustamine, siis see, kas PEPPi vahendaja või turustaja esitab PEPP-säästjatele kindla aja tagant hinnangu neile soovitatud PEPPi sobivuse kohta;

b)  kõigi kulude ja seotud tasude kohta avaldatava teabe raames PEPPi turustamist käsitlev teave, sealhulgas vajaduse korral nõustamiskulud, PEPP-säästjale soovitatud või müüdud PEPPiga seotud kulud ja kuidas PEPP-säästja võib neid tasuda, hõlmates kooskõlas artikliga 28 kõik kolmandate isikute maksed.

7.  Lõikes 3 osutatud teave esitatakse võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus ja arusaadavalt ning selliselt, et PEPP-säästjad oleksid kõigi eelduste kohaselt võimelised selle põhjal mõistma PEPPi laadi ja riske ning tegema sellest tulenevalt teadlikke investeerimisotsuseid.

8.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 62 vastu delegeeritud õigusakte eesmärgiga täpsustada:

a)  tingimused, millele teave peab vastama, et see oleks aus, selge ja mitteeksitav, sealhulgas lõikes 2 osutatud tüüpvormingu kriteeriumid;

b)  PEPP-säästjatele PEPPi pakkujate, vahendajate ja turustajate ning kulude ja tasude kohta esitatud teabe sisu ja vormi üksikasjad.

III JAGUNÕUSTAMINE ▌

Artikkel 25Nõudmiste ja vajaduste kirjeldus ning nõuandmine

1.  Enne üleeuroopalise personaalse pensionitootega seotud lepingu sõlmimist täpsustab ▌PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe põhjal tema pensionipõlve nõudmised ja vajadused ning annab PEPP-säästjale PEPPi kohta arusaadavas vormis objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks teha teadliku otsuse.

Koostatav leping peab vastama PEPP-säästja pensioniea nõudmistele ja vajadustele, sealhulgas kogunenud pensioniõigustele.

2.  Käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja selgitab PEPP-säästjale esitatavas personaalses soovituses, miks konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja nõudmisi ja vajadusi arvestades kõige sobivam.

3.   Kui PEPPi pakkuja või turustaja teatab PEPP-säästjale, et ta pakub sõltumatut nõu, siis lähtub ta nõu andmisel piisavalt suurel arvul turul saadaval olevate personaalsete pensionitoodete analüüsist, et kooskõlas kutsealaste kriteeriumidega esitada personaalne soovitus selle kohta, milline PEPP-leping vastaks PEPP-säästja vajadustele, käsitledes ka tegureid, mis võivad endast PEPP-säästja jaoks riski kujutada.

4.  Lepingu mis tahes järgus PEPPi kohta nõu andmisel hangib PEPPi pakkuja vajaliku teabe PEPP-säästja teadmiste ja kogemuste kohta konkreetse PEPPiga seotud investeeringute valdkonnas, isiku finantsolukorra kohta, sealhulgas tema kahjude kandmise võime ning tema investeerimiseesmärgid, sealhulgas tema riskitaluvus, et PEPPi pakkuja, vahendaja või turustaja saaks soovitada PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale PEPPi, mis on talle sobiv ning vastab eelkõige tema riskitaluvusele ja kahjude kandmise võimele.

4 a.  PEPPi põhivariandi valimise korral teavitatakse PEPP-säästjat kohaldatavast investeerimisvariandist.

4 b.  Nõu võidakse anda digitaalsete kanalite kaudu, kui järgitakse kõiki käesolevas määruses sätestatud eeskirju.

5.  ▌PEPPi pakkujad, turustajad ja vahendajad tagavad ning nõudmise korral tõendavad pädevatele asutustele, et PEPPide kohta nõu andvatel füüsilistel isikutel on käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised ja vajalik pädevus. Liikmesriigid avaldavad selliste teadmiste ja pädevuste hindamiseks kasutatavad kriteeriumid.

IV JAGULEPINGU KEHTIVUSE AJAL ANTAV TEAVE

Artikkel 27

Üldsätted

1.  PEPPi pakkujad koostavad kokkuvõtliku personaalse dokumendi, mis sisaldab iga PEPP-säästja jaoks põhiteavet, võttes arvesse riiklike pensionisüsteemide ning asjaomase õiguse, sealhulgas riikliku sotsiaal-, töö- ja maksuõiguse eripära („PEPP-hüvitise teatis“). Dokumendi pealkiri sisaldab sõnu „PEPP-hüvitise teatis“.

2.  Täpne kuupäev, millele PEPP-hüvitise teatises esitatud teave viitab, on selgelt märgitud.

3.  Lisaks teatatakse PEPP-säästjale kindlustuslepingu kehtivuse jooksul muudatustest, mis puudutavad järgmist teavet:

a)  kindlustuse üld- ja eritingimused;

b)  PEPPi pakkuja ärinimi, õiguslik vorm või peakontori ja vajaduse korral kindlustuslepingu sõlminud filiaali aadress;

c)  kogu artikli 23 lõigetes 2–5 osutatud teave PEPPi tingimuste muutmise või PEPP-lepingu suhtes kohaldatava õiguse muutmise kohta;

d)  teave selle kohta, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

3 a.  PEPP-hüvitise teatises sisalduv teave on täpne ning seda ajakohastatakse ja see tehakse igale PEPP-säästjale vähemalt kord aastas tasuta kättesaadavaks elektrooniliste vahendite kaudu, sealhulgas püsival andmekandjal, veebisaidi vahendusel või paberkandjal. Lisaks elektrooniliste vahendite kaudu esitatud teabele esitatakse PEPP-säästjatele taotluse korral ka paberkandjal teatis. Kõik PEPP-hüvitise teatises sisalduvas teabes eelmise aastaga võrreldes tehtud olulised muudatused peavad olema selgelt ära märgitud.

Artikkel 28PEPP-hüvitise teatis

1.  PEPP-hüvitise teatis sisaldab PEPP-säästjate jaoks vähemalt järgmist põhiteavet:

a)  PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi pakkuja nimi, teave pensionihüvitise prognooside kohta, teave kogutud nõudeõiguste või kogutud kapitali kohta, PEPP-säästja või kolmanda isiku sissemaksed ning teave PEPP-skeemi rahastamistaseme kohta▐;

b)  selge märge PEPP-säästja seadusjärgse pensioniea, pensioniskeemis sätestatud või PEPPi pakkuja prognoositud pensioniea või vajaduse korral PEPP-säästja määratud pensioniea kohta ja väljamaksete faasi eeldatava alguse kohta, kui see on pensionieast erinev;

c)   PEPPi pakkuja nimi ja tema kontaktaadress ning PEPP-säästja PEPP-skeemi tunnusandmed;

d)  teave pensionihüvitise prognooside kohta punktis b täpsustatud pensionieast lähtudes ning vastutuse välistamise klausel, mille kohaselt need prognoosid võivad erineda saadava pensionihüvitise lõppväärtusest. Kui pensionihüvitise prognoosid põhinevad majanduslikel stsenaariumidel, hõlmab nimetatud teave ka parimat hinnangulist stsenaariumi ja ebasoodsat stsenaariumi, võttes arvesse PEPP-skeemi eripära;

e)  teave kogunenud õiguste või kapitali kohta, võttes arvesse PEPP-skeemi eripära;

e a)  teave kolmanda isiku ja PEPP-säästja poolt PEPP-skeemi tehtud sissemaksete kohta vähemalt viimase kaheteistkümne kuu jooksul, võttes arvesse PEPP-skeemi eripära;

e b)  PEPP-skeemi kui terviku või vajaduse korral PEPP-säästja valitud investeerimisvariandi varasemat tootlust käsitlev teave, esitatuna diagrammina, mis hõlmab kõiki aastaid, mille kohta on kättesaadavaid andmeid;

e c)  PEPPi pakkuja poolt maha arvatud kulude jaotus vähemalt viimase kaheteistkümne kuu jooksul, märkides halduskulud, varade hoidmise kulud, portfellitehingutega seotud kulud ja muud kulud, samuti kulude hinnangulise mõju saadava hüvitise lõppväärtusele;

e d)  teave PEPP-skeemi kui terviku rahastamistaseme kohta;

e f)  teave keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud investeerimispoliitika kohta.

2.  Pensionihüvitise teatises täpsustatakse, kust ja kuidas saada lisateavet, sealhulgas praktilist lisateavet PEPP-säästjatele PEPP-skeemiga ette nähtud valikuvõimaluste kohta.

3.  EIOPA töötab Euroopa Keskpanga ja riiklike järelevalveasutustega konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, millega täpsustatakse lõike 1 punktis a osutatud pensionihüvitise prognooside aluseks olevate eelduste kindlaksmääramise eeskirjad, punktis e b osutatud varasema tootluse esitusviis ja punktis e c osutatud kulude esitusviis. PEPPi pakkujad kohaldavad neid eeskirju, et teha vajaduse korral kindlaks nominaalse investeerimistulu aastamäär, inflatsiooni aastamäär ja palkade suundumus tulevikus.

EIOPA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … . Komisjonile antakse õigus võtta esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid vastu vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 10.

Artikkel 29Lisateave

1.  PEPP-hüvitise teatises täpsustatakse, kust ja kuidas saada lisateavet, sh järgmist teavet:

a)  praktiline lisateave PEPP-säästjatele PEPP-skeemiga ette nähtud valikuvõimaluste kohta, sealhulgas kaasaskantavuse võimalused;

b)  teave PEPPi pakkuja raamatupidamise aastaaruande ja majandusaasta aruande kohta, võttes arvesse kõiki pakkuja hallatavaid PEPP-skeeme, ning vajaduse korral iga PEPP-skeemi raamatupidamise aastaaruannet ja majandusaasta aruannet;

d)  vajaduse korral teave annuiteedina väljendatud summade puhul kasutatavate eelduste kohta, eelkõige annuiteedimäära, PEPPi pakkuja liigi ja annuiteedi kestuse suhtes;

e)  teave hüvitiste suuruse kohta varajase lunastamise korral.

2.  PEPP-skeemide puhul, kus PEPP-säästjad kannavad investeerimisriski ja investeerimisvariant määratakse PEPP-säästja jaoks kindlaks PEPP-skeemis sisalduva erieeskirja alusel, osutatakse PEPP-hüvitise teatises, kust saada lisateavet.

2 a.  PEPP-skeemide puhul, kus PEPP-säästjad kannavad investeerimisriski ja investeerimisvariant määratakse PEPP-säästja jaoks kindlaks PEPP-skeemis sisalduva erieeskirja alusel, osutatakse PEPP-hüvitise teatises, kust saada lisateavet.

2 b.  Teave peab olema elektrooniliste vahendite abil hõlpsasti tasuta kättesaadav.

2 c.  PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja või nende esindaja taotlusel esitab PEPPi pakkuja järgmise lisateabe:

a)  lõike 1 punktis b osutatud raamatupidamise aastaaruanne ja majandusaasta aruanne, või kui PEPPi pakkuja vastutab rohkem kui ühe PEPP-skeemi eest, siis konkreetse PEPP-skeemi raamatupidamise aastaaruanne ja majandusaasta aruanne;

b)  artikli 28 lõike 1 punktis e f osutatud investeerimispoliitika põhimõtete ülevaade;

c)  lisateave artikli 28 lõike 1 punktis a osutatud prognooside koostamisel kasutatud eelduste kohta.

2 d.  Teave tehakse elektrooniliste vahendite abil hõlpsasti tasuta kättesaadavaks.

3.  Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) töötab pärast liikmesriikide ametiasutuste ja tarbijaorganisatsioonidega konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, millega täpsustatakse artiklis 28 ja käesolevas artiklis osutatud teabe esitamist.

EIOPA esitab need regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast määruse jõustumist].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikliga 15.

Artikkel 30Pensionieelses faasis PEPP-säästjatele ja väljamaksete faasis PEPP-hüvitise saajatele antav teave

1.  Lisaks PEPP-hüvitise teatisele esitavad PEPPi pakkujad igale PEPP-säästjale vähemalt üks aasta enne artiklis 30 täpsustatud pensioniiga või PEPP-säästja taotluse korral teabe võimalike eri väljamakseviiside kohta.

2.  Üks aasta enne pensionile jäämist saadetakse PEPP-säästjale teatis, milles talle antakse teada väljamaksete faasi peatsest algusest ja võimalikest väljamakse teostamise viisidest.

V JAGULIIKMESRIIKIDE AMETIASUTUSTELE ESITATAVAD ARUANDED

Artikkel 32Üldsätted

1.  PEPPi pakkujad esitavad päritoluliikmesriigi pädevale asutusele ja vajaduse korral vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele järelevalve eesmärgil vajaliku teabe. See teave hõlmab vähemalt teavet, mida on vaja järgmiste järelevalvemenetluse toimingute jaoks:

a)  PEPPi pakkujate juhtimissüsteemide, äritegevuse, maksevõime hindamispõhimõtete, riskide ja riskijuhtimissüsteemide ning kapitali struktuuri, vajaduste ja juhtimise hindamine;

b)  asjakohaste otsuste langetamine järelevalve õiguste ja kohustuste rakendamise tulemusena.

2.  Pädevatel asutustel on järgmised volitused:

a)  määrata kindlaks lõikes 1 osutatud sellise teabe laad, ulatus ja vorm, mida PEPPi pakkujad peavad järgmistes etappides esitama:

i)  eelnevalt kindlaksmääratud tähtaegadeks;

ii)  pärast eelnevalt kindlaksmääratud sündmuste toimumist;

iii)  PEPPi pakkuja olukorra kohta tehtavate järelepärimiste ajal;

b)  PEPPi pakkujatelt nende hoitavate lepingute või kolmandate isikutega sõlmitud lepingute kohta mis tahes teabe saamiseks ning

c)  välisekspertidelt, nt audiitoritelt ja aktuaaridelt, teabe küsimiseks.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave hõlmab järgmist:

a)  kvalitatiivsed või kvantitatiivsed elemendid või nende kombinatsioon;

b)  möödunud, praegusi või tulevasi sündmusi käsitlevad elemendid või nende kombinatsioon;

c)  ettevõttesisestest või välistest allikatest pärit andmed või nende kombinatsioon.

4.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave

a)  kajastab asjaomase PEPPi pakkuja äritegevuse laadi, ulatust ja keerukust ning eriti asjaomasele tegevusele omaseid riske;

b)  on juurdepääsetav, kõigis olulistes aspektides täielik, võrreldav ning ajaliselt järjepidev;

c)  on asjakohane, usaldusväärne ja arusaadav.

5.  PEPPi pakkujad kehtestavad lõigetes 1–4 sätestatud nõuete täitmise süsteemid ja struktuurid, samuti kirjaliku korra, mille kinnitab PEPPi pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan ja millega tagatakse esitatava teabe pidev asjakohasus.

6.  EIOPA saab PEPPi pakkujate esitatud teabele juurdepääsu pädevatele asutustele sellekohase taotluse esitamise korral.

7.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 62 vastu delegeeritud õigusaktid, milles täpsustatakse lõigetes 1–4 osutatud teave, et tagada järelevalvelise aruandluse piisav ühtlustatus.

EIOPA töötab pärast liikmesriikide ametiasutustega konsulteerimist ja tarbijauuringute korraldamist välja järelevalvelise aruandluse vormi käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu.

EIOPA esitab need rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast määruse jõustumist].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu teises lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikliga 15.

V PEATÜKKKOGUMISFAAS

I JAGUPEPPi PAKKUJATE INVESTEERIMISEESKIRJAD

Artikkel 33Investeerimiseeskirjad

1.  PEPPi pakkujad investeerivad mõistlikkuse põhimõtet järgides ja kooskõlas eelkõige järgmiste nõuetega:

a)  PEPPile vastavaid varasid investeeritakse kõigi PEPP-säästjate parimates pikaajalistes huvides. Võimaliku huvide konflikti korral tagab PEPPi pakkuja või tema portfelli haldav üksus, et investeeringuid tehakse üksnes PEPP-säästjate huvides;

a a)  PEPPile vastavaid varasid investeeritakse viisil, millega maandatakse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud riske ja võetakse arvesse investeerimisotsuste võimalikku pikaajalist mõju nendele teguritele;

b)  varasid investeeritakse viisil, mis tagab portfelli kui terviku turvalisuse, kvaliteetsuse, likviidsuse ja tulususe;

c)  varad investeeritakse peamiselt reguleeritud turgudel. Investeerimist varadesse, millega ei ole reguleeritud finantsturul lubatud kaubelda, peab igal juhul hoidma konservatiivsel tasemel;

d)  investeerimine tuletisinstrumentidesse on võimalik niivõrd, kui sellised instrumendid vähendavad investeerimisriske või hõlbustavad portfelli tõhusat haldamist. Neid instrumente hinnatakse usaldusväärsetel alustel, võttes arvesse alusvara, ning kaasatakse PEPPi pakkuja varade väärtuse hindamisse. PEPPi pakkujad väldivad ka liigset riski, mis on seotud tehingu ühe vastaspoolega ja muude tuletistehingutega;

e)  varad on piisavalt hajutatud, et vältida liigset sõltuvust mingist konkreetsest vara liigist, emitendist või konsolideerimisgrupist ja riskide ülemäärast kuhjumist portfellis tervikuna. Investeeringud sama emitendi või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate emitentide varadesse ei tohi põhjustada PEPPi pakkujale riskide liigset kontsentreerumist;

f)  varasid ei investeerita maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu käsitlevates nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldustes nimetatud, rahapesuvastase töökonna tuvastatud ega komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 nimetatud suure riskiga ja koostööd mittetegevatesse jurisdiktsioonidesse;

g)  PEPPi pakkuja ei võta ülemäärasest finantsvõimendusest ja ülemäärasest tähtaegade ümberkujundamisest tulenevaid riske.

2.  Lõike 1 punktides a–g sätestatud eeskirju kohaldatakse üksnes siis, kui PEPPi pakkuja suhtes kohaldatavate asjakohaste valdkondlike õigusaktidega ei ole kehtestatud rangemaid nõudeid.

II JAGUPEPP-SÄÄSTJATE INVESTEERIMISEESKIRJAD

Artikkel 34Üldsätted

1.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad pakuvad PEPPi põhivarianti ja võivad pakkuda alternatiivseid investeerimisvariante.

3.  Kõikide investeerimisvariantide kujundamisel kasutavad PEPPi pakkujad tunnustatud riskimaandamismeetmeid, millega on tagatud PEPP-säästjate piisav kaitse.

Artikkel 35PEPP-säästja poolt investeerimisvariandi valimine

PEPP-säästja teeb investeerimisvariandi valiku PEPP-lepingu sõlmimisega pärast asjakohase teabe, nõu ja otsuse tugivahendi saamist.

Artikkel 36Valitud investeerimisvariandi muutmise tingimused

1.  Investeerimisvariandi muutmise tingimused loetletakse PEPP-lepingus.

Artikkel 37

PEPPi põhivariant

1.  PEPPi põhivariant on turvaline ja kulutõhus toode, mida on lihtne osta igas liikmesriigis, muu hulgas digitaalsete kanalite kaudu. Tegemist on investeerimise standardvariandiga.

1 a.  PEPPi põhivariandi suhtes kohaldatavad riskimaandamismeetmed on kooskõlas eesmärgiga, et PEPP-säästja kapitali ei kaota.

2.  PEPPi põhivariandi kulud ja tasud ei ole kokku suuremad kui 1 % kogunenud kapitalist.

Artikkel 39Delegeeritud õigusakt investeerimisvariantide kohta

1.  Riskimaandamismeetmete kasutamine tagab, et PEPPi investeerimisstrateegia kavandatakse eesmärgiga saada PEPPist tulevases pensionipõlves stabiilset ja piisavat isiklikku sissetulekut ning tagada kõigi PEPP-säästjate põlvkondade õiglane kohtlemine. Kohaldatavad riskimaandamismeetmed hõlmavad punktide a või b sätteid või nende sätete kombinatsiooni ning neid võib täiendada punktis c sätestatuga:

a)  sätted investeeringute jaotuse järkjärgulise kohandamise kohta, et leevendada vastavate rühmade investeeringute finantsriske, vastavalt järelejäänud kehtivusajale; (olelusring);

b)  sätted, millega määratakse kindlaks sissemaksetest või investeerimistulust tulevad reservid, mis õiglaselt ja läbipaistvalt jaotatakse PEPP-säästjatele investeerimiskahjude leevendamiseks (kapitaligarantii);

c)  sätted, mis käsitlevad asjakohaste finantstagatiste kasutamist kaitseks investeeringukahjude vastu.

2.  Kui käesoleva direktiivi artikli 37 kohast PEPPi pakutakse punkti a kohaldamata või kohaldades käesoleva artikli lõike 1 sätete kombinatsiooni, peaks PEPPi pakkuja või turustaja kirjalikus vormis selgelt selgitama üksnes kapitaligarantiil põhineva PEPPi olemasolu, ja punktidel b ja c või eespool nimetatud sätete kombinatsioonil põhineva PEPPi soovitamise põhjuseid ning selgelt näitama selliste PEPPide võimalikke lisariske võrreldes kapitaligarantiil põhineva PEPPiga.

3.  Selleks et kehtestada tulemuslike riskimaandamismeetmete kriteeriumid, mida saab järjepidevalt kohaldada, töötab EIOPA välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse riskimaandamismeetmeid käsitlevate sätete üksikasjad. EIOPA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt … [xxx pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitele 10–14.

III JAGUKOGUMISFAASI MUUD ASPEKTID

Artikkel 40Kogumisfaasiga seotud tingimused

Kui kogumisfaasiga seotud tingimusi ole käesolevas määruses sätestatud, ▌määravad need kindlaks liikmesriigid ja need ei tohi olla vähem soodsad kui kohaldatavad riigisisesed eeskirjad.

VI PEATÜKKINVESTORITE KAITSE

Artikkel 41Depositoorium

1.  Kui PEPPi pakkuja on tööandja kogumispensioni asutus või investeerimisühing artikli 5 lõike 1 tähenduses, võib ta määrata varade hoidmiseks ja kontrollikohustuste täitmiseks ühe või mitu depositooriumi.

2.  Depositooriumi määramisel ja kõigi ülesannete täitmisel kohaldatakse vastavalt direktiivi 2016/2341/EL artikli 33 lõikeid 5, 6 ja 7.

3.  Varade hoidmise ja depositooriumi vastutuse suhtes kohaldatakse vastavalt direktiivi 2016/2341/EL artikli 34 lõikeid 1 ja 2. Depositoorium vastutab PEPPi pakkuja ja PEPP-säästjate ees igasuguse tekkinud kahju eest, mille põhjus oli tema kohustuste põhjendamatu täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine. Depositooriumi vastutust ei mõjuta asjaolu, et depositoorium on usaldanud kolmandale isikule kõik talle hoiule antud varad või osa nendest.

4.  Depositooriumi kontrollikohustuste suhtes kohaldatakse vastavalt direktiivi 2016/2341/EL artikli 35 lõiget 1.

Artikkel 42Biomeetriliste riskide katmine

Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, võivad PEPPi pakkujad PEPPide pakkumisel võimaldada lisavarianti, mille puhul on tagatud biomeetriliste riskide katmine. ▌

Artikkel 43Kaebused

1.  PEPPi pakkujad ja turustajad kehtestavad käesolevast määrusest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta PEPP-klientide esitatud kaebuste lahendamiseks mõistiku ja tulemuslikku korra, mida nad ka kohaldavad.

2.  Seda korda kohaldatakse igas liikmesriigis, kus PEPPi pakkuja või turustaja oma teenuseid pakub ning kord on kättesaadav PEPP-kliendi soovile vastavas asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles või mõnes muus keeles, kui PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-klient on nii kokku leppinud.

3.  PEPPi pakkujad ja turustajad teevad kõik võimaliku, et PEPP-kliendi kaebustele vastata paberkandjal, või kui PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-klient on nii kokku leppinud, muul püsival andmekandjal. Vastus esitatakse mõistliku tähtaja, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest ning selles käsitletakse kõiki tõstatatud küsimusi. Erandjuhtudel, kui PEPPi pakkujast või turustajast mitteolenevatel põhjustel ei saa vastust esitada 15 tööpäeva jooksul, on makseteenuse pakkuja kohustatud saatma vahevastuse, esitades selgelt kaebusele vastamisel tekkinud viivituse põhjused ja konkreetse tähtaja, mille jooksul PEPP-klient saab lõpliku vastuse. Ühelgi juhul ei ole lõpliku vastuse saamise tähtaeg pikem kui 35 tööpäeva.

4.  PEPPi pakkujad ja turustajad teavitavad PEPP-klienti vähemalt ühest vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusest, kes on pädev lahendama PEPP-klientidele käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevaid vaidlusi.

5.  Lõikes 3 osutatud teave esitatakse selgelt, põhjalikult ja hõlpsalt juurdepääsetavalt PEPPi pakkuja või turustaja veebisaidil, filiaalis ning PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-kliendi vahel sõlmitava lepingu üldtingimustes. Selles selgitatakse, kuidas saada lisateavet vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse ja selle poole pöördumise tingimuste kohta.

6.  Pädevad asutused kehtestavad korra, mille kohaselt PEPP-kliendid ja teised huvitatud isikud, sh tarbijaühingud, saavad pädevatele asutustele esitada kaebusi PEPPi pakkujate ja turustajate poolsete käesoleva määruse väidetavate rikkumiste kohta. Kõigil juhtudel vastatakse kaebuse esitajale.

6 a.  Pakkuja või turustaja peamise või ainsa tegevuskoha pädeval asutusel on volitus tegutseda PEPPide piiriülese pakkumise korral juhtiva pädeva asutusena.

6 b.  Enam kui ühte liikmesriiki puudutavatel juhtudel võib kaebuse esitaja otsustada esitada kaebuse oma liikmesriigi pädeva asutuse kaudu, olenemata sellest, kus rikkumine aset leidis. Seetõttu on iga pädev asutus olenemata lõikest 6 a pädev menetlema talle esitatud kaebust või käesoleva määruse võimalikku rikkumist, kui küsimus on seotud tema liikmesriigis asuva tegevuskohaga või mõjutab oluliselt tema liikmesriigis asuvaid PEPP-säästjaid. Nendel juhtudel teavitab pädev asutus küsimusest viivitamata juhtivat pädevat asutust.

6 c.  Kui asjaomased pädevad asutused ei jõua kokkuleppele, kohaldatakse artiklis 56 ette nähtud vaidluste lahendamise menetlust.

VII PEATÜKKPEPPi PAKKUJATE VAHETAMINE

Artikkel 45Vahetamisteenuse pakkumine

1.  PEPPi pakkujad pakuvad vahetamisteenust, mis seisneb selles, et PEPP-säästja taotluse korral kantakse üleandva pakkuja juures asuva PEPP-konto järelejäänud positiivne kontojääk üle vastuvõtva pakkuja juures avatud uuele PEPP-kontole ja seejärel vana PEPP-konto suletakse.

Vahetamisteenust võivad pakkuda samas liikmesriigis (riigisisene vahetamine) või erinevates liikmesriikides (piiriülene vahetamine) asutatud PEPPi pakkujad.

Riigisisese vahetamise korral peavad PEPPi pakkujad teavitama liikmesriikide pädevaid asutusi kõikidest vahetamisteenustest, mida nad PEPP-säästjatele pakuvad. Liikmesriikide pädevad asutused kontrollivad korrapäraselt, kuidas PEPPi pakkujad täidavad käesoleva peatüki nõudeid.

Piiriülese vahetamise korral peavad PEPPi pakkujad teavitama EIOPAt kõikidest vahetamisteenustest, mida nad PEPP-säästjatele pakuvad. EIOPA kontrollib korrapäraselt, kuidas PEPPi pakkujad täidavad käesoleva peatüki nõudeid.

2.  PEPPi pakkujate vahetamise tingimused loetletakse PEPP-lepingus. Igal juhul on PEPP-säästjal õigus teha vahetus pensionile jäämise ajal.

Artikkel 46Vahetamisteenus

1.  PEPP-säästja taotlusel algatab vastuvõttev PEPPi pakkuja vahetamisteenuse. ▌

2.  Vastuvõttev PEPPi pakkuja algatab vahetamisteenuse pärast PEPP-säästjalt taotluse saamist.

Taotlus koostatakse selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus vahetamisteenus on algatatud, või mis tahes muus poolte vahel kokku lepitud keeles.

Taotlus võimaldab PEPP-säästjal anda üleandvale PEPPi pakkujale konkreetse nõusoleku iga lõikes 3 osutatud toimingu teostamiseks ning vastuvõtvale PEPPi pakkujale konkreetse nõusoleku iga lõikes 5 osutatud toimingu teostamiseks.

Taotlus võimaldab PEPP-säästjal nimetada konkreetsed portfellid ja/või summad, mille üleviimist ta soovib. Taotlus võimaldab PEPP-säästjal ka täpsustada kuupäev, millest alates maksed tuleb teostada vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatud PEPP-kontol. See kuupäev peab olema vähemalt kuus tööpäeva pärast kuupäeva, mil vastuvõttev PEPPi pakkuja saab üleandva PEPPi pakkuja käest lõike 4 kohaselt üleantavad dokumendid. Liikmesriigid võivad nõuda, et PEPP-säästja taotlus oleks kirjalik ja PEPP-säästjale antaks taotluse koopia.

3.  Viie tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud taotluse saamist taotleb vastuvõttev PEPPi pakkuja üleandvalt PEPPi pakkujalt järgmiste toimingute tegemist, kui see on PEPP-säästja taotlusega ette nähtud:

a)  edastada vastuvõtvale PEPPi pakkujale, ja kui PEPP-säästja seda taotluses nõudis, PEPP-säästjale nimekiri kõikidest olemasolevatest üleviidavatest varadest;

b)  viia PEPP-säästja nimetatud kuupäeval järelejäänud positiivne kontojääk üle vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatavale või asuvale kontole ning

c)  sulgeda PEPP-säästja nimetatud kuupäeval üleandva PEPPi pakkuja juures asuv PEPP-konto.

4.  Vastuvõtvalt PEPPi pakkujalt sellekohase taotluse laekudes täidab üleandev PEPPi pakkuja järgmised ülesanded, kui see on PEPP-säästja loaga ette nähtud:

a)  saata lõike 3 punktis a osutatud teave vastuvõtvale PEPPi pakkujale viie tööpäeva jooksul;

b)  kui üleandev PEPPi pakkuja ei paku automaatset süsteemi maksete ümbersuunamiseks vastuvõtva PEPPi pakkuja juures PEPP-säästja avatud PEPP-kontole, keelduda alates taotluses nimetatud kuupäevast PEPP-kontole laekuvate maksete vastuvõtmisest. Liikmesriigid võivad nõuda, et üleandev PEPPi pakkuja teavitaks PEPP-säästjat laekuvatest maksetest keeldumise põhjusest;

c)  taotluses nimetatud kuupäeval viia PEPP-konto järelejäänud positiivne kontojääk üle vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatud uuele PEPP-kontole;

d)  sulgeda taotluses nimetatud kuupäeval PEPP-konto, kui PEPP-säästjal ei ole sellel PEPP-kontol täitmata kohustusi ning eeldusel, et käesoleva lõike punktides a, b ja c loetletud ülesanded on täidetud. PEPPi pakkuja teavitab PEPP-säästjat viivitamatult, kui sellised täitmata kohustused takistavad PEPP-säästja konto sulgemist.

5.  Viie tööpäeva jooksul pärast üleandvalt PEPPi pakkujalt lõikes 3 osutatud teabe saamist täidab vastuvõttev PEPPi pakkuja järgmised ülesanded, nagu ja kui need on taotluses ette nähtud ning sellises ulatuses, nagu üleandev PEPPi pakkuja või PEPP-säästja esitatav teave võimaldab vastuvõtval PEPPi pakkujal neid täita:

a)  teeb vajalikud ettevalmistused laekuvate maksete vastuvõtmiseks ja võtab neid vastu alates taotluses kindlaks määratud kuupäevast;

b)  teatab loas kindlaks määratud maksjatele vastuvõtva PEPPi pakkuja juures PEPP-säästja avatud konto andmed ja edastab maksjatele PEPP-säästja taotluse koopia.

Kui vastuvõtval PEPPi pakkujal ei ole kogu teavet, mida ta vajab maksjate teavitamiseks kooskõlas esimese lõigu punktiga b, palub ta PEPP-säästjal või üleandval PEPPi pakkujal puuduva teabe esitada.

Kui PEPP-säästja soovib punktis b osutatud teabe maksjatele esitada isiklikult, selle asemel et anda vastuvõtvale PEPPi pakkujale lõike 2 kohaselt konkreetne nõusolek selle tegemiseks, esitab vastuvõttev PEPPi pakkuja esimeses lõigus osutatud tähtajaks PEPP-säästjale standardkirjad, milles on märgitud PEPP-konto andmed ja taotluses märgitud alguskuupäev.

Artikkel 47PEPP-säästjatele riigisisese ja piiriülese vahetamise võimaldamine

1.  Kui PEPP-säästja teatab oma PEPPi pakkujale, et ta soovib avada PEPP-konto samas või mõnes teises liikmesriigis asuva PEPPi pakkuja juures, abistab PEPPi pakkuja, kelle juures asub PEPP-säästja PEPP-konto, sellise taotluse laekumisel PEPP-säästjat järgmiste toimingute kaudu:

a)  annab PEPP-säästjale tasuta kogu kättesaadava teabe viimasel 13 kuul PEPP-säästja PEPP-kontole laekunud korduvmaksete kohta;

b)  kannab PEPP-säästja PEPP-konto järelejäänud positiivse kontojäägi üle PEPP-säästja vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatavale PEPP-kontole, eeldusel et taotlus sisaldab kõiki PEPPi pakkuja ja PEPP-säästja PEPP-konto tuvastamiseks vajalikke andmeid;

c)  sulgeb PEPP-säästjale kuuluva PEPP-konto.

2.  Kui PEPP-säästjal ei ole PEPP-kontol täitmata kohustusi, teeb PEPPi pakkuja, kelle juures PEPP-säästja maksekontot asub, käesoleva artikli lõike 1 punktide a, b ja c kohased toimingud PEPP-säästja poolt kindlaks määratud kuupäeval, mis peab olema vähemalt kuus tööpäeva pärast seda, kui PEPPi pakkuja saab kätte PEPP-säästja taotluse, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti. PEPPi pakkuja teavitab PEPP-säästjat viivitamatult, kui täitmata kohustused takistavad tema PEPP-konto sulgemist.

Artikkel 48Vahetamisteenusega seotud tasud ja lõivud

1.  PEPP-säästjad saavad tasuta juurdepääsu üleandva või vastuvõtva PEPPi pakkuja poolt nende kohta salvestatud isikuandmetele.

2.  Üleandev PEPPi pakkuja esitab kooskõlas artikli 46 lõike 4 punktiga a vastuvõtva PEPPi pakkuja nõutud teabe ilma selle eest PEPP-säästja või vastuvõtva PEPPi pakkuja käest tasu nõudmata.

3.  Üleandva PEPPi pakkuja poolt PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus on piiratud ega ületa 0,5 % vastuvõtva PEPPi pakkuja juurde üleviidavast järelejäänud positiivsest kontojäägist.

4.  ▌ Vastuvõttev PEPPi pakkuja võib nõuda üksnes pakkuja vahetamise teenuse tegelike kulude tasumist.

Artikkel 49PEPP-säästjate kaitse finantskahju eest

1.  Mis tahes rahalise kahju, sealhulgas tasud, lõivud ja intressid, mida PEPP-säästja kannab ja mis tulenevad otseselt sellest, et üleviimisprotsessis osalev PEPPi pakkuja ei täida artikli 46 kohaseid kohustusi, katab kõnealune PEPPi pakkuja viivitamata.

2.  Lõikest 1 tulenevat vastutust ei kohaldata selliste ebatavaliste ja ettenägematute asjaolude korral, mille üle PEPPi pakkujal, kes nendele asjaoludele viitab, ei ole kontrolli ning mille tulemused oleksid kõigile jõupingutustele vaatamata olnud vältimatud, või kui PEPPi pakkuja on kohustatud täitma liidu või liikmesriigi seadusandlikes aktides sätestatud muid kohustusi.

3.  Lõike 1 kohane vastutus kehtestatakse kooskõlas liikmesriigi tasandil kohaldatavate õiguslike nõuetega.

4.  Selliste varade mitterahalise tagasivõtmisega seotud kulud ja võimaliku finantskahju, mida hoitakse PEPP-kontol selleks, et üleandev PEPPi pakkuja saaks need üle anda vastuvõtvale PEPPi pakkujale, kannab PEPP-säästja.

5.  Üleandva PEPPi pakkuja tagatava kapitalikaitsega seotud kulud ja võimaliku finantskahju kannab PEPP-säästja. Selline pakkuja vahetamise hetkel aeguv kapitalikaitse võimaldab PEPP-säästjal investeeritud kapitali tagasi saada ja tagab inflatsiooni indekseerimise mehhanismi.

5 a.  Liikmesriigid tagavad, et kehtestatakse piiriülesed kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise mehhanismid, mis võimaldavad nii individuaalset kui ka kollektiivset piiriülest hüvitamist.

Artikkel 50Vahetamisteenuse kohta esitatav teave

1.  PEPPi pakkujad annavad PEPP-säästjatele vahetamisteenuse kohta järgmist teavet:

a)  üleandva ja vastuvõtva PEPPi pakkuja ülesanded igas PEPP-konto vahetamise etapis, nagu on kindlaks määratud artiklis 46;

b)  vastavate etappide lõpuleviimise tähtaeg;

c)  vahetamisprotsessi eest nõutavad tasud ja lõivud;

d)  mis tahes teave, mida PEPP-säästja peab esitama.

PEPPi pakkujad esitavad ka muu teabe, sh asjakohasel juhul teabe, mis on vajalik selle liidus toimiva hoiuste tagamise skeemi, investeeringute tagamise skeemi või pensionikaitseskeemi tuvastamiseks, kuhu PEPPi pakkuja kuulub. „Pensionikaitseskeem“ on kord, millega nähakse ette, et PEPP-säästjatele või PEPP-hüvitise saajatele makstakse PEPPi pakkuja maksejõuetuse korral hüvitist.

2.  Lõikes 1 osutatud teave on PEPPi pakkuja veebisaidil kogu aeg elektrooniliselt kättesaadav, samuti tehakse see tasuta kättesaadavaks paberkandjal või muul püsival andmekandjal kõigis PEPPi pakkuja ruumides, kuhu PEPP-säästjatel on juurdepääs, ning esitatakse taotluse korral PEPP-säästjatele.

VIII PEATÜKKVÄLJAMAKSETE FAAS

Artikkel 51Väljamaksete faasiga seotud tingimused

1.  Kui väljamaksete faasiga seotud tingimusi ole käesolevas määruses sätestatud, ▌ määravad need kindlaks liikmesriigid ja need ei tohi olla vähem soodsad kui kohaldatavad riigisisesed eeskirjad.

Artikkel 52Väljamaksete viisid

1.  PEPPi pakkujad võivad PEPP-säästjatele võimaldada väljamakseid ühel või mitmel järgmistest viisidest:

a)  annuiteet;

b)  kogusumma;

c)  tagasimaksed;

d)  eespool loetletud viiside kombinatsioonid.

2.  PEPPi põhivariandi puhul on esimesel aastal suurim lubatud määr 30 % kogusummast. Ülejäänud kapital võib olla tagasimaksed, annuiteedid või nende kombinatsioon. PEPPi põhivariandi puhul, mille investeerimisvariandiks on kapitaligarantii, tehakse vähemalt 35 % väljamakseid eluaegse annuiteedina.

2 a.  Võttes arvesse PEPP-säästja isiklikke asjaolusid ja kogunenud kapitali suhtelist väärtust võrreldes annuiteedi nüüdisväärtusega, võib PEPPi põhivariandi annuiteete välja võtta kogusummas või tagasimaksetena. Selleks et kehtestada ühtsed menetlused ja kriteeriumid selliste asjaolude hindamiseks ning kogunenud kapitali asjakohase suhtelise väärtuse kindlaksmääramiseks, töötab EIOPA välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud.

EIOPA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile ... .

Komisjonile antakse õigus võtta esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid vastu vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 10.

2 b.  PEPP-säästjad valivad kasutatava väljamaksete viisi viis aastat enne väljamaksete faasi algust.

IX PEATÜKKJÄRELEVALVE

Artikkel 53Pädevate asutuste tehtav järelevalve ja EIOPA poolne seire

1.  PEPPi pakkuja pädev asutus teeb käesoleva määruse täitmise üle pidevat järelevalvet. Sama asutus vastutab PEPPi pakkuja eeskirjades või põhikirjas sätestatud kohustuste täitmise ning PEPPi pakkumisel kohaldatava korra ja ülesannete jaotuse järelevalve eest.

2.  EIOPA kontrollib ▌, et nimetust „PEPP“ kasutataks ainult juhul, kui see on ▌käesoleva määruse alusel lubatud ja sellega vastavuses.

3.  Tegevust teiste Euroopa järelevalveasutustega kooskõlastades vaatab EIOPA läbi PEPPi pakkujate järelevalve kohta pädevate asutuste vastu võetud aastakavad.

Artikkel 54Pädevate asutuste volitused

Iga liikmesriik tagab, et pädeval asutusel on kõik käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused.

Artikkel 55Koostöö

ja järjepidevus

1.  Iga pädev asutus aitab kaasa määruse ühtse kohaldamise tagamisele kogu liidus. Selleks teevad pädevad asutused üksteise ja komisjoniga koostööd.

2.  Pädevad asutused teevad omavahel koostööd kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 575/2013/EL,(22) direktiiviga 2009/138/EÜ, direktiiviga 2016/2341/EL, direktiiviga 2014/65/EL, direktiiviga 2009/65/EÜ ja direktiiviga 2011/61/EL.

3.  Pädevad asutused ja EIOPA teevad omavahel koostööd oma ülesannete täitmiseks käesoleva määruse alusel ja kooskõlas määrusega (EL) nr 1094/2010.

4.  Pädevad asutused ja EIOPA vahetavad teavet ja dokumente, mida on vaja käesoleva määrusega sätestatud kohustuste täitmiseks vastavalt määrusele (EL) nr 1094/2010, eelkõige käesoleva määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja heastamiseks.

5.  Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev kohaldamine, töötab EIOPA välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, milles täpsustatakse järjepidevuse, koostöö ja teabevahetuse mehhanismid, samuti nõuded, mida on vaja nimetatud teabe esitamiseks võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus.

EIOPA esitab need rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [kuus kuud pärast määruse jõustumist].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikliga 15.

Artikkel 56Pädevate asutuste erimeelsuste lahendamine piiriülestes olukordades

1.  Kui PEPPi pakkuja või turustaja pädev asutus ei ole nõus selliste meetmete menetluse või sisuga, mida teise liikmesriigi pädev asutus võtab käesolevat määrust kohaldades, või selliste meetmete võtmatajätmisega, võib EIOPA ühe või mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel aidata asjaomastel asutustel jõuda kokkuleppele käesoleva artikli lõigetes 2–4 osutatud korras.

Piiriüleste juhtumite korral ja juhul, kui objektiivsete kriteeriumite alusel on kindlaks tehtud, et eri liikmesriikide pädevad asutused on eriarvamusel, võib EIOPA omal algatusel või Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) või Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) taotlusel aidata lõigetes 2–4 osutatud korras pädevatel asutustel jõuda kokkuleppele.

2.  EIOPA kehtestab pädevate asutuste vahelise lepitusmenetluse tähtaja, võttes arvesse mis tahes asjakohaseid tähtaegu ning vaidlusaluse küsimuse keerukust ja kiireloomulisust. Selles etapis toimib EIOPA vahendajana.

Kui lõikes 2 osutatud lepitusetapi lõpuks ei ole asjaomased pädevad asutused jõudnud kokkuleppele, võib EIOPA teha määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 44 lõike 1 kolmandas ja neljandas lõigus sätestatud korras asjaomaste pädevate asutuste jaoks vaidluse lahendamiseks siduva otsuse, mille kohaselt peavad kõnealused asutused erimeelsuste lahendamiseks võtma konkreetseid meetmeid või loobuma meetmete võtmisest, et tagada kooskõla liidu õigusega.

3.  Kui pädev asutus ei järgi EIOPA otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja täidab käesoleva määruse alusel tema suhtes vahetult kohaldatavaid nõudeid, võib EIOPA, ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, võtta vastu PEPPi pakkujale või PEPPi turustajale adresseeritavaid üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate meetmete võtmist, mis on vajalikud liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamine.

4.  Lõike 4 kohased otsused on ülimuslikud pädeva asutuse varem samas küsimuses vastu võetud mis tahes muu otsuse suhtes. Lõigete 3 ja 4 kohast otsust eeldavate asjaolude korral on pädevate asutuste mis tahes meetmed kõnealuste otsustega kooskõlas.

5.  EIOPA eesistuja toob määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 50 lõikes 2 osutatud aruandes välja pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste laadi ja liigi, saavutatud kokkulepped ja nende erimeelsuste lahendamiseks tehtud otsused.

X PEATÜKKKARISTUSED

Artikkel 57Halduskaristused ja parandusmeetmed

1.  Ilma et see piiraks liikmesriikide õigust näha ette ja kehtestada kriminaalkaristusi, võivad pädevad asutused kehtestada halduskaristusi ja parandusmeetmeid järgmistes olukordades:

a)  artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsettevõtja on saanud PEPPi jaoks vajaliku loa vale- või eksitavaid andmeid esitades või artikleid 5 ja 6 rikkudes mõnel muul ebaausal viisil;

b)  artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsettevõtja pakub või turustab tooteid nimetuste „PEPP“ või „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ all, kuigi tal ei ole nõutavat luba;

c)  PEPPi pakkuja on rikkunud artikli 7 lõiget 3 ▌või ei ole täitnud IV peatükis, V peatükis, artiklis 43 ja VII peatükis sätestatud nõudeid ja kohustusi;

d)  depositoorium ei ole täitnud talle artiklist 42 tulenevaid kontrollikohustusi.

2.  Kõnealused karistused ja meetmed on tõhusad, proportsionaalsed ja heidutavad ning hõlmavad vähemalt järgmist:

a)  avalik teadaanne, milles on märgitud füüsilise või juriidilise isiku nimi ja rikkumise laad kooskõlas artikliga 59;

b)  korraldus, millega nõutakse, et füüsiline või juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest;

c)  finantsettevõtja juhtorgani mis tahes liikme või mis tahes teise vastutava füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutine keeld täita selles ettevõtjas juhtimisülesandeid;

d)  maksimaalne haldustrahv vähemalt 5 000 000 eurot, või liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastav summa kõnealuse riigi omavääringus [käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] seisuga;

e)  juriidilise isiku puhul võib punktis d osutatud maksimaalne haldustrahv olla kuni 10 % aastasest kogukäibest, mis on näidatud viimases kättesaadavas raamatupidamisaruandes, mille juhtorgan on kinnitanud; kui juriidiline isik on emaettevõtja või selle emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/34/EL,(23) siis on asjakohane aastane kogukäive asjakohaste raamatupidamisõigusnormide kohaselt aastane kogukäive või vastav tululiik uusima kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtorgan;

f)  maksimaalne haldustrahv, mis on rikkumise tulemusel saadud kasust vähemalt kaks korda suurem, kui seda kasu on võimalik kindlaks määrata ja isegi kui see ületab punktides d ja e osutatud maksimumsummasid.

3.  Kui esimese lõigu sätteid kohaldatakse juriidiliste isikute suhtes, siis kohaldavad pädevad asutused lõikes 2 osutatud halduskaristusi ja parandusmeetmeid juhtorgani liikmete suhtes ning teiste selliste isikute suhtes, kes siseriikliku õiguse kohaselt rikkumise eest vastutavad.

4.  Lõikes 2 osutatud halduskaristuste või parandusmeetmete määramise otsused on nõuetekohaselt põhjendatud ja nende peale võib esitada kaebuse kohtule.

Artikkel 58Halduskaristuste ja parandusmeetmete kehtestamise õiguse kasutamine

1.  Pädevad asutused kasutavad artiklis 57 osutatud halduskaristuste ja parandusmeetmete kehtestamise volitust kooskõlas siseriikliku õiguskorraga

a)  otse;

b)  koostöös teiste asutustega;

c)  suunates küsimuse pädevale õigusasutusele.

2.  Pädevad asutused võtavad artiklis 57 kohaselt kehtestatud halduskaristuse või parandusmeetme liigi ja ulatuse kindlaksmääramisel arvesse kõiki asjakohaseid asjaolusid, sealhulgas vajaduse korral järgmist:

a)  rikkumise olulisus, raskus ja kestus;

b)  rikkumise eest vastutava füüsilise või juriidilise isiku vastutuse ulatus;

c)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku finantsseisundi tugevus, mida näitab eelkõige vastutava juriidilise isiku kogukäive või vastutava füüsilise isiku aastane sissetulek ja netovara;

d)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku saadud kasu või välditud kahju suurus, kui seda on võimalik kindlaks määrata;

e)  kolmandatele isikutele rikkumisega tekitatud kahju, kui seda on võimalik kindlaks määrata;

f)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku ja pädeva asutuse koostöö tase, ilma et see piiraks vajadust tagada kõnealuse isiku saadud kasumi või välditud kahjumi loovutamist;

g)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku varasemad rikkumised.

Artikkel 59Halduskaristuste ja parandusmeetmete avaldamine

1.  Pädevad asutused avaldavad põhjendamatu viivituseta oma ametlikul veebisaidil kõik otsused käesoleva määruse rikkumise eest määratud halduskaristuse või parandusmeetme kohta, olles isikut, kellele see määrati, eelnevalt vastavast otsusest teavitanud.

2.  Lõikes 1 osutatud avaldamisega avalikustatakse teave rikkumise liigi ja laadi kohta, selle eest vastutatavate isikute nimed ja kehtestatud karistused või meetmed.

3.  Kui pädev asutus, olles hinnanud iga üksikjuhtumi puhul eraldi selliste andmete avaldamise proportsionaalsust, peab juriidilise isiku nime või füüsilise isiku nime ja isikuandmete avaldamist ebaproportsionaalseks, või leiab, et nende andmete avaldamine ohustab finantsturgude stabiilsust või käimasolevat uurimist, siis pädevad asutused kas

a)  viivitavad halduskaristuse või parandusmeetme määramise otsuse avaldamisega kuni hetkeni, mil vastava teabe avaldamisest hoidumise põhjused lakkavad eksisteerimast; või

b)  avaldavad halduskaristuse või parandusmeetme määramise otsuse, kuid lükkavad nime ja isikuandmete avaldamise mõistliku aja võrra edasi, kui on ette näha, et selle ajavahemiku jooksul anonüümse avaldamise põhjused kaovad ja eeldusel, et sellise anonüümse avaldamisega on tagatud asjaomaste isikuandmete tõhus kaitse; või

c)  jätavad halduskaristuse või parandusmeetme kehtestamise otsuse avaldamata, kui punktides a ja b sätestatud võimalusi peetakse ebapiisavaks, et tagada järgmine:

i)  finantsturgude stabiilsust ei seata ohtu;

ii)  selliste otsuste avaldamine on proportsionaalne meetmega, mida peetakse vähemoluliseks.

4.  Kui karistuse või meetme määramise otsus otsustatakse avaldada kooskõlas lõike 3 punktiga b anonüümselt, võib asjaomaste andmete avaldamise edasi lükata. Kui halduskaristuse või parandusmeetme määramise otsuse peale saab esitada kaebuse liikmesriigi asjaomasele kohtule, lisavad pädevad asutused kohe oma ametlikul kodulehel ka sellekohase teabe ning kogu edasise teabe sellise kaebuse tulemuste kohta. Samuti avaldatakse halduskaristuse või parandusmeetme määramise otsust tühistav kohtuotsus.

5.  Pädevad asutused tagavad, et lõigete 1–4 kohaselt avaldatud andmed on nende ametlikul veebisaidil vähemalt viis aastat alates nende avaldamisest. Avaldatud isikuandmeid hoitakse pädeva asutuse veebisaidil ainult nii kaua, kui see on kohaldatavate andmekaitse eeskirjade kohaselt vajalik.

Artikkel 60EIOPA-le halduskaristuste ja parandusmeetmete kohta teabe esitamise kohustus

1.  Pädevad asutused teavitavad EIOPAt kõikidest halduskaristustest ja muudest kehtestatud meetmetest, mida ei ole artikli 59 lõike 1 kohaselt avaldatud.

2.  Pädevad asutused esitavad EIOPA-le kord aastas koondteabe kõikide artikli 57 kohaselt kehtestatud halduskaristuste ja parandusmeetmete kohta.

EIOPA avaldab kõnealuse teabe aastaaruandes.

3.  Kui pädev asutus on halduskaristuse või muu meetme avalikustanud, teavitab ta sellisest avalikustamisest samal ajal ka EIOPAt.

XI PEATÜKKLÕPPSÄTTED

Artikkel 61Isikuandmete töötlemine

Käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel täidavad PEPPi pakkujad ja pädevad asutused käesoleva määruse kohaldamisel oma ülesandeid kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning määrusega, milles käsitletakse eraelu puutumatuse austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus). EIOPA järgib käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel määrust (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 62Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 24 lõikes 3, artikli 26 lõikes 3, artikli 28 lõikes 2, artikli 32 lõikes 7 ja artiklis 39 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 24 lõikes 3, artikli 26 lõikes 3, artikli 28 lõikes 2, artikli 32 lõikes 7 ja artiklis 39 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 24 lõike 3, artikli 26 lõike 3, artikli 28 lõike 2, artikli 32 lõike 7 ja artikli 39 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Artikkel 63Hindamine ja aruandlus

1.  Iga viie aasta järel pärast käesoleva määruse jõustumist hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab pärast EIOPAga konsulteerimist peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande.

2.  Aruanne hõlmab kõiki määruse toimimist puudutavaid küsimusi, eelkõige järgmist:

a)  kaasaskantavus;

b)  jaotiste ja partnerluste arendamine;

c)  pakkuja vahetamise mehhanism;

d)  PEPPi põhivariandi kasutuselevõtt;

e)  kaebuste lahendamise menetlus;

f)  kohaldamine kogu liidus;

g)  keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimine PEPPi investeerimispoliitikasse;

h)  artikli 37 lõikes 2 osutatud 1 % ülemmäär.

3.  Komisjon moodustab asjaomaste sidusrühmade kogu, et PEPPi arengut ja rakendamist pidevalt jälgida. Kogusse kuuluvad vähemalt EIOPA, riiklikud järelevalveasutused, sektori ja tarbijate esindajad ning sõltumatud eksperdid.

Kogu sekretariaat on EIOPA.

Artikkel 64Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust hakatakse kohaldama 12 kuud pärast määruses ette nähtud delegeeritud õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,  

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(3)

  ELT C , , lk .

(4)

  Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava, Euroopa Komisjon, 30. september 2015, COM(2015) 468 final.

(5)

  Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2016. aasta resolutsioon ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaate ja probleemide kohta: mõju ja edasiliikumine tõhusama ja mõjusama ELi finantsalase õigusraamistiku ja kapitaliturgude liidu suunas (2015/2106(INI)), punkt 20.

(6)

  Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2016. aasta järeldused, EUCO 26/16, punkt 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, lk 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, lk 6.

(9)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(10)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(11)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(12)

  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste sektoris“, 8. detsember 2010 (KOM(2010) 716 (lõplik)).

(13)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(14)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

(15)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(16)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(17)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(18)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv 2016/2341/EL tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 354, 23.12.2016, lk 37).

(19)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(20)

(21)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (ELT L 26, 2.2.2016, lk 19).

(22)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(23)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (29.6.2018)

majandus- ja rahanduskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Arvamuse koostaja: Heinz K. Becker

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  ELi kodumajapidamised on ühed maailma suurimatest säästjatest, ent suuremat osa nende säästudest hoitakse lühikeste tähtajaga hoiustena pangakontodel. Investeeringute suurendamine kapitaliturul võib aidata lahendada elanikkonna vananemisest ja madalatest intressimääradest tulenevaid probleeme.

(1)  ELi kodumajapidamised on ühed maailma suurimatest säästjatest, ent suuremat osa nende säästudest hoitakse lühikese tähtajaga ja väikese tasuvusega hoiustena pangakontodel. Siiski erinevad kodumajapidamiste säästumäärad ELi riikide vahel oluliselt ja püsivatel erinevustel ELi liikmesriikide vahel võib olla mõju investeerimisele ja kasvule, sest säästmine kodumajapidamises on oluline era- ja avaliku sektori investeeringute allikas. Investeeringute suurendamine kapitaliturul võib aidata pikas perspektiivis lahendada elanikkonna vananemisest, madalatest intressimääradest ja investeeringute vähesusest tulenevaid probleeme.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Praegustele ja tulevastele pensionäridele inimväärse elatustaseme tagamiseks peaksid liikmesriigid pidama esmatähtsaks riiklike pensionisüsteemide esimese (riikliku) ja teise (tööandja) samba edasiarendamist, tugevdamist ja reformimist. Need kaks sammast jäävad vanaduspõlve sissetuleku ja riiklike skeemide jätkusuutlikkuse seisukohast olulisimaks. Üleeuroopalised personaalsed pensionitooted (PEPP) ei tohiks esimese ja teise samba skeeme asendada ega kahjustada. Selleks et kindlustada nende sammaste jaoks vajalikud rahalised vahendid, peavad liikmesriigid võitlema ka töötuse ning deklareerimata ja kindlustuskaitseta töö vastu. Arvestades siiski töötava elanikkonna peatset vähenemist suhtelt 1:4 suhtele 1:2, on mitmesambalise pensioni lähenemisviis ülimalt oluline. Pikaajaline vabatahtlik üleeuroopaline personaalne pensionitoode täiendab ja tugevdab olemasolevaid pensionisääste, soodustades nende piisavust ja suurendades katet varem puudusega või osalise puudusega silmitsi seisnud inimeste, nagu naiste, noorte, füüsilisest isikust ettevõtjate, ebatüüpilistes töösuhetes või uutes tööhõivevormides inimeste kategooriate jaoks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  2015. aastal elas 11,3 miljonit 28-liikmelise ELi tööealist kodanikku (vanuses 20–64 aastat) muus liikmesriigis kui see, mille kodanikud nad on, ja 1,3 miljonit 28-liikmelise ELi kodanikku töötas muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Vanaduspension moodustab pensionäri sissetulekust olulise osa, et tagada inimväärne elatustase ja võidelda eakate vaesuse vastu. See on eeltingimus, et teostada põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas eakate õigusi käsitlevas artiklis 25, mille kohaselt „Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus“, samuti Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituses liikmesriikidele eakate inimõiguste edendamise kohta1a.

 

__________________

 

1a Ministrite komitee soovitus nr CM/Rec(2014)2 liikmesriikidele eakate inimõiguste edendamise kohta.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d)  PEPPi eesmärk on pakkuda liidu kodanikele pensionisäästude kogumiseks täiendavat vabatahtlikku võimalust ning see tõhustab kodanike pensioniõiguste kaasaskantavust. Ühtlasi täiendab see riiklikke pensionisüsteeme ja direktiivi 2014/50/EL.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 e)  Ühiskonna vananemine ja vähenev sündimus on liidu jaoks tõsised demograafilised probleemid, mis ohustavad nii pensioni piisavust ja jätkusuutlikkust kui ka põlvkondadevahelist solidaarsust. Lisaks sellele süvendavad digiteerimine ja tööturu muutused seda probleemi tõenäoliselt veelgi ning avaldavad üha suurenevat survet esimese ja teise samba pensionidele.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 f)  Liidus püsib sooline pensionilõhe, mis on põhjustatud ka ebaregulaarsetest sissemaksetest pensioniskeemidesse, kuna töös või sissemaksetes on esinenud emadusest või lapsehooldusest tingitud katkestusi. Liidus on 65–79-aastaste naissoost pensionäride pension samas vanuses meessoost pensionäride omast keskmiselt peaaegu 40 % madalam. PEPP saab neile pakkuda lisavõimalust piisava pensioni kogumiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 g)  EIOPA andmete kohaselt on üksnes 67 miljonit inimest ehk 27 % kogu ELi 25–59-aastastest elanikest praegu vabatahtlikult ostnud pikaajalise pensionieesmärgiga finantstooteid ning see on koondunud üksnes vähestesse liikmesriikidesse.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 h)  PEPP peaks esmajoones olema pikaajaline toetusvahend, mille eesmärk on tagada pärast pensionile jäämist hea elatustase, eelkõige noortele liidu kodanikele. PEPP saab tulemuslikult parandada võimet katta pärast pensionile jäämist isikliku elatustaseme säilitamiseks vajalikud kulud.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 i)  Liit seisab silmitsi kasvava demograafilise probleemiga, mis toob lõppkokkuvõttes kaasa selle, et praegune vanadussõltuvusmäär 1:4 langeb aastaks 2060 tasemele 1:2. Iga vähemalt 65-aastase kodaniku kohta on 4 inimest vanuses 15–64 aastat ning 2060. aastaks on selles vanuserühmas 2 inimest iga vanema kui 65-aastase kodaniku kohta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 j (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 j)  PEPPi kaasaskantavus suurendab selle kui toote atraktiivsust eelkõige noorte jaoks ja aitab veelgi lihtsustada kodanike õigust elada ja töötada kogu liidus.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 k (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 k)  PEPP kui personaalsete pensionide Euroopa raamistik on eriti vajalik ja kasulik nendele, kellel ei ole piisavaid pensioniõigusi või kes soovivad riiklikele skeemidele lisaks täiendavat kogumiskava.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Praegu pärsib personaalsete pensionide siseturu toimimist riiklike turgude vaheline killustatus ja personaalsete pensionitoodete piiratud kaasaskantavus. Seetõttu võib inimestel olla raskusi oma põhivabaduste kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil tööleasumist või pensionipõlve veetmist mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele piirab pakkujate võimalust kasutada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust see, et olemasolevad personaalsed pensionitooted ei ole küllaldaselt ühtlustatud.

(3)  Praegu pärsib personaalsete pensionide siseturu toimimist riiklike turgude vaheline killustatus ja personaalsete pensionitoodete piiratud kaasaskantavus. Seetõttu võib inimestel olla raskusi oma põhivabaduste kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil tööotsimist või tööleasumist või pensionipõlve veetmist mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele piirab pakkujate võimalust kasutada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust see, et olemasolevad personaalsed pensionitooted ei ole küllaldaselt ühtlustatud.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Sissemakse tõttu oodatakse PEPPilt osalemist kapitaliturgude liidu loomises ja kapitalide suunamises reaalmajandusse ning pikaajalistesse jätkusuutlikkesse projektidesse, säästjad peavad olema kaasatud protsessi, mis muudab nad teadlikuks nende finants- ja muudest huvidest ning vastastikusest suhtest toote tootluse ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite vahel. Selle protsessi tõhusus on seotud suure läbipaistvusega ja avalikustamisega ning säästjate nõuetekohase kaasatusega.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Madalama sissetulekuga inimestel ja neil, kes on olnud tööturul vähem aega, on vähem rahalisi võimalusi investeerida personaalsetesse pensionitoodetesse, mis toob kaasa sissetulekute suureneva ebavõrdsuse vanemas eas. See käib eelkõige naiste kohta üldiselt soolise palgalõhe tõttu, mis mõjutab neid kogu nende ametialase karjääri jooksul, ja kuna nad veedavad rohkem aega väljaspool tööturgu, et täita hoolduskohustusi ilma sissetulekuta või väga madala sissetulekuga.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  PEPPi väljatöötamine personaalsete pensionitoodete hulgas aitab kaasa pensioniks säästmise võimaluste laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi pakkujate jaoks. See annab majapidamistele paremaid võimalusi pensioniga seotud eesmärkide saavutamiseks.

(10)  PEPPi väljatöötamine personaalsete pensionitoodete hulgas aitab kaasa pensioniks säästmise võimaluste laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi pakkujate jaoks. See peaks andma majapidamistele hästi reguleeritud, turvalisi, sotsiaalselt vastutustundlikke ja jätkusuutlikke paremaid võimalusi pensioniga seotud eesmärkide saavutamiseks, võttes nõuetekohaselt arvesse nende vajadusi ja eelistusi.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Käesoleva PEPP-määrusega ei looda liikmesriikidele takistusi rahastatavate vanaduspensioniskeemide kollektiivse korraldamise jätkamiseks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  PEPPi käsitlev õigusraamistik paneb aluse pensioniga seotud taskukohaste ja vabatahtlike investeeringute edukale turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid pensionitooteid ja -skeeme täiendades aitab see rahuldada nende inimeste vajadusi, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, võttes arvesse demograafilist olukorda ja tehes pikaajaliste investeeringute jaoks kättesaadavaks uue võimsa erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega ühtlusta olemasolevaid riiklikke erapensioniskeeme.

(11)  PEPPi käsitlev õigusraamistik paneb aluse pensioniga seotud taskukohaste ja vabatahtlike investeeringute edukale turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. PEPP aitab rahuldada nende inimeste vajadusi, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, ja aitab lahendada demograafilist olukorda ja kaotada olemasolev pensionilõhe, tehes pikaajaliste ja jätkusuutlike investeeringute, sealhulgas sotsiaalsete investeeringute jaoks kättesaadavaks uue võimsa erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega ühtlusta olemasolevaid riiklikke personaalseid tooteid või tööandjapensioni skeeme.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  PEPPi pakkujatel peaks olema juurdepääs kogu liidu turule üheainsa tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) annab välja üheainsale reeglistikule tuginedes.

(14)  PEPPi pakkujatel peaks olema juurdepääs kogu liidu turule üheainsa tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) annab välja üheleainsale reeglistikule tuginedes ja koostöös riiklike pädevate asutustega.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse korraldamise ja reguleerimise viis erineb liikmesriigiti olulisel määral. Mõnes liikmesriigis on asjaomastel asutustel lubatud teha üksnes tööandjapensioni toiminguid, samal ajal kui teistes liikmesriikides on neil lubatud teha tööandjapensioni ja erapensioni toiminguid. See ei ole viinud mitte ainult tööandja kogumispensioni asutuste erinevate organisatsiooniliste struktuurideni, vaid sellega on kaasnenud ka teistsugune järelevalve riiklikul tasandil. Eelkõige on tööandjapensioni ja erapensioni toiminguid tegevate tööandja kogumispensioni asutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve laiem kui neil tööandja kogumispensioni asutustel, kes teevad üksnes tööandjapensioni toiminguid. Selleks et mitte seada ohtu finantsstabiilsust ja võtta arvesse erinevat organisatsioonilist struktuuri ja järelevalvet, peaks PEPPi pakkumine olema lubatud üksnes nendel tööandja kogumispensioni asutustel, kellel on siseriikliku õiguse kohaselt õigus pakkuda personaalseid pensionitooteid ja kelle tegevuse üle tehakse piisavat järelevalvet. Peale selle ja selleks et veelgi kaitsta finantsstabiilsust, tuleks kõiki PEPPi pakkumisega seotud majandustegevusele vastavaid varasid ja kohustusi hoida lahus muust tegevusest ning hallata ja korraldada neid eraldi tööandja kogumispensionidega seotud majandustegevuse muust tegevusest, ilma et neid oleks võimalik üle kanda.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  PEPPi suhtes kohaldatav maksustamiskord tuleks määratleda iga sellise liikmesriigi õigusaktides, kus PEPP-säästja on sissemakseid teinud. Seetõttu maksustatakse PEPPi igas liikmesriigis, kus PEPP-säästja on teinud sissemakseid, proportsionaalselt vastavalt sissemakse suurusele igas liikmesriigis.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Eluaegne pension ja täiendav rahaline kindlus, et katta selliseid riske nagu töövõimetus, surm või pikaajaline hooldus, on tervikliku kogumispensioni toote olulised elemendid. Pensionitooted peaks kliendile tagama pikaajalise, kindla ja stabiilse lisasissetuleku pärast pensionile jäämist.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 b)  Sissemaksete kavaga peaks kaasnema prognoosid, mis keskenduvad fondide väärtusele, investeeringutasuvusele, eeldatavale inflatsioonile ja majanduskasvule.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Selleks et tagada PEPPi pakkujatele sujuv üleminek, hakkab kohustus pakkuda selliseid PEPPe, mis sisaldavad iga liikmesriigi jaoks eraldi jaotist, kehtima kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist. Ent tarbijate võimaliku eksitamise vältimiseks peaks pakkuja PEPPi esmakordselt turule tuues esitama teabe nende riigipõhiste jaotiste kohta, mida toode kohe sisaldab.

(21)  Pakkuja peaks PEPPi esmakordselt turule tuues esitama lepingus teabe nende riigipõhiste jaotiste kohta, mida toode kohe sisaldab. Kui PEPP-säästja viib oma elukoha teise liikmesriiki, kus PEPPi pakkuja ei paku kergesti kättesaadavat jaotist, on pakkuja vahetamine kõikidele klientidele tasuta. PEPP-hüvitise saajatel peaks olema võimalik saada PEPPi väljamakseid sõltumata liikmesriigist, kus nad elavad.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Selleks et lihtsustada riigipõhiste jaotiste avamist kõigis liikmesriikides, peaksid PEPPi pakkujad saama sõlmida partnerlusi teiste PEPPi pakkujatega.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat halduskoormust arvesse võttes peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad andma potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-hüvitiste saajatele selget ja piisavat teavet, et aidata neil teha otsuseid pensioni kohta. Selsamal põhjusel tuleks tagada, et pensioniskeemi eri faasid, s.t nii liitumiseelne, pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas eelpension) kui ka pensionijärgne faas oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda teavet kogunenud pensioninõuete, pensionihüvitiste prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste ning kulude kohta. Kui pensionihüvitiste prognoositud suurus põhineb majandusstsenaariumidel, peaks nimetatud teave hõlmama ka ebasoodsat stsenaariumi, mis peaks olema äärmuslik, kuid usutav.

(22)  Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat halduskoormust arvesse võttes peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad andma potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-hüvitiste saajatele selget ja piisavat teavet, et aidata neil teha otsuseid pensioni kohta. Samal põhjusel peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad tagama, et pensioniskeemi eri faasid, s.t nii liitumiseelne, pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas eelpension) kui ka pensionijärgne faas oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda teavet kogunenud pensioninõuete, pensionihüvitiste prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste, kulude ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimise kohta. Pensionihüvitiste prognoositud suurus põhineb muu hulgas majandusstsenaariumidel, sealhulgas ebasoodsal stsenaariumil.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Enne PEPP-skeemiga liitumist tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele anda kogu vajalik teave, et nad saaksid teha teadlikke valikuid.

(23)  Enne PEPP-skeemiga liitumist tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele anda kogu vajalik teave, et nad saaksid teha teadlikke valikuid, andes neile nõu nende säästmisnõudmiste ja -vajaduste hindamiseks.

Selgitus

Nõustamine võib olla mõttekas vahend, et muuta tarbijad oma valikutest teadlikuks.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Toodete optimaalse läbipaistvuse tagamiseks peaksid PEPPi koostajad enne seda, kui toodet on võimalik PEPP-säästjatele müüa, koostama dokumendi, mis sisaldab põhiteavet nende koostatud PEPPi kohta. Samuti peaksid nad vastutama põhiteabedokumendi täpsuse eest. PEPPi käsitlev põhiteabedokument peaks asendama ja muutma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/201433 kohast kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumenti, mida ei tule PEPPi kohta esitada.

(24)  Toodete optimaalse läbipaistvuse tagamiseks peaksid PEPPi pakkujad enne seda, kui toodet on võimalik PEPP-säästjatele müüa, koostama dokumendi, mis sisaldab põhiteavet nende koostatud PEPPi kohta. Samuti peaksid nad vastutama põhiteabedokumendi täpsuse eest. PEPPi käsitlev põhiteabedokument peaks asendama ja muutma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/201433 kohast kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumenti, mida ei tule PEPPi kohta esitada.

__________________

__________________

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)   Pensionitoodete kalkulaatorid on liikmesriikides juba väljaarendamisel. Selleks aga, et kalkulaatorid oleksid tarbijatele võimalikult suureks abiks, peaksid need hõlmama ka eri PEPPide koostajate kulusid ja tasusid koos vahendajate ja muude investeerimisahelas osalejate täiendavate kulude ja tasudega, mida PEPPide koostajad ei ole juba sisse arvestanud.

(26)  Pensionitoodete kalkulaatorid on liikmesriikides juba väljaarendamisel. Selleks aga, et kalkulaatorid oleksid tarbijatele võimalikult suureks abiks, peaksid need hõlmama ka eri PEPPide pakkujate kulusid ja tasusid koos vahendajate ja muude investeerimisahelas osalejate täiendavate kulude ja tasudega, mida PEPPide pakkujad ei ole juba sisse arvestanud.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a)  Investoritele tuleks anda spetsiaalse rakenduse abil võimalus arvutada hüvitiste tase väljamaksete perioodil.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  Reklaamteadete puhul tuleks ära kasutada digiteerimise pakutavaid võimalusi ning nendes tuleks tutvustada PEPPi omadusi lihtsalt, kergesti arusaadavalt ja kasutajasõbralikult, järgides täielikult määruse 1286/2014 (PRIIPide määrus) artiklit 9.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  PEPPi pakkujad peaksid koostama PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise teatise, mis annaks neile kõige olulisema isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi kohta ning tagaks nende pideva sellealase teavitamise. Pensionihüvitise teatis peaks olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul ja eri pensioniskeemidesse kogunenud pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada tööjõu liikumist.

(29)  PEPPi pakkujad peaksid koostama PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise teatise, mis annaks neile kõige olulisema isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi kohta ning tagaks nende pideva sellealase teavitamise. PEPP-säästja nõusolekul tuleks pensionihüvitise teatis adresseerida ka PEPP-hüvitise saajatele. Pensionihüvitise teatis peaks olema selge, ajakohastatud, lihtne ja kõikehõlmav ning sisaldama asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul ja eri pensioniskeemidesse kogunenud täiendavate pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada tööjõu liikumist.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks peaksid PEPPi pakkujad saama valida varade sellise paigutuse, mis sobib kõige paremini nende kohustuste täpse laadi ja kestusega. Seega on vaja tõhusat järelevalvet ning samuti tuleks investeerimisnõuete puhul kasutada lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema ja tõhusama investeerimispoliitika määramiseks, kohustades neid samas tegutsema ettevaatusega. Ettevaatuse põhimõte nõuab seega iga PEPPi pakkuja kliendistruktuurile kohandatud investeerimispoliitikat.

(32)  PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks peaksid PEPPi pakkujad saama valida varade sellise paigutuse, mis sobib kõige paremini nende kohustuste täpse laadi ja kestusega. Seega on vaja tõhusat järelevalvet ning samuti tuleks investeerimisnõuete puhul kasutada lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema ja tõhusama investeerimispoliitika kindlaks määramiseks, kohustades neid samas tegutsema mõistlikult ning kooskõlas PEPP-säästja vajaduste ja eelistustega. Mõistlikkuse põhimõte nõuab seega iga PEPPi pakkuja kliendistruktuurile kohandatud investeerimispoliitikat.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Võttes kapitaliinvesteeringute aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda piiriüleselt, soodustatakse säästude suunamist tööandjapensioni kogumisse, aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

(33)  Võttes kapitaliinvesteeringute aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda piiriüleselt, soodustatakse säästude suunamist tööandjapensioni kogumisse, aidates seeläbi kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele arengule.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Kapitaliturgude liidu süvendamise kontekstis on pikaajalise majandusprofiiliga instrumentide mõiste lai. Sellised instrumendid on väärtpaberid, mida ei ole võimalik vabalt võõrandada, ja seetõttu puudub nende puhul juurdepääs järelturu likviidsusele. Sageli eeldavad need tähtajaliste kohustuste võtmist, mis piiravad nende turustatavust, ning hõlmavad osalusi ja võlainstrumente börsil noteerimata äriühingutes ning neile antud laene. Börsil noteerimata äriühingud hõlmavad taristuprojekte, börsil noteerimata äriühinguid, kes soovivad oma tegevust laiendada, ja kinnisvara või muud vara, mis võiks sobida pikaajalise investeerimise eesmärgil. Vähese süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimeliste taristuprojektide puhul on sageli tegemist noteerimata varaga, mis sõltub projekti rahastamiseks antavatest pikaajalistest laenudest. Võttes arvesse PEPPi pakkujate kohustuste pikaajalist iseloomu, kutsutakse neid üles paigutama küllaldast osa oma varaportfellist jätkusuutlikesse investeeringutesse reaalmajandusse, mis annavad pikaajalist majanduslikku kasu, ennekõike taristuprojektidesse ja -ettevõtetesse.

(35)  Kapitaliturgude liidu süvendamise kontekstis on pikaajalise majandusprofiiliga instrumentide mõiste lai. Sellised instrumendid on väärtpaberid, mida ei ole võimalik vabalt võõrandada, ja seetõttu puudub nende puhul juurdepääs järelturu likviidsusele. Sageli eeldavad need tähtajaliste kohustuste võtmist, mis piiravad nende turustatavust, ning hõlmavad osalusi ja võlainstrumente börsil noteerimata äriühingutes ning neile antud laene. Börsil noteerimata äriühingud hõlmavad taristuprojekte, börsil noteerimata äriühinguid, kes soovivad oma tegevust laiendada, ja kinnisvara või muud vara, mis võiks sobida pikaajalise investeerimise eesmärgil. Vähese süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimeliste taristuprojektide puhul on sageli tegemist noteerimata varaga, mis sõltub projekti rahastamiseks antavatest pikaajalistest laenudest. Võttes arvesse PEPPi pakkujate kohustuste pikaajalist iseloomu, kutsutakse neid üles paigutama küllaldast osa oma varaportfellist jätkusuutlikesse investeeringutesse reaalmajandusse, mis annavad pikaajalist majanduslikku, keskkonnaalast ja sotsiaalset kasu, ennekõike taristuprojektidesse ja -ettevõtetesse.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  PEPPi pakkujate investeerimispoliitika ja riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt toetatud vastutustundliku investeerimise põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujaid tuleks üles kutsuda, et nad kaaluksid kõnealuseid tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja arvestaksid selliste tegurite täidetavat kohta nende riskijuhtimissüsteemides.

(36)  PEPPi pakkujate investeerimispoliitika ja riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt toetatud vastutustundliku investeerimise põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid. Seepärast peaks PEPPi pakkuja võtma arvesse kapitaliinvesteeringutega kaasnevaid võimalikke keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud tagajärgi. Asjaomane riskihindamine tuleks ühtlasi teha kättesaadavaks EIOPA-le ja pädevatele asutustele ning PEPP-säästjatele. PEPPi pakkujad peaksid kaaluma kõnealuseid tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja arvestama selliste tegurite täidetavat kohta nende riskijuhtimissüsteemides.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a)  Käesoleva määruse üks eesmärk on suunata kapital reaalmajanduses tehtavatesse Euroopa pikaajalistesse investeeringutesse. PEPPi pakkujad peaksid integreerima keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid oma investeerimisotsustesse.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 b)  PEPPi pakkujad peaksid oma klientidega korrapäraselt suhtlema, tagamaks, et nende mured ja eelistused, sealhulgas seoses keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega, integreeritakse nõuetekohaselt investeerimisotsustesse.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 c)  PEPPi pakkujad peaksid võtma vastu investeeringute välistamise poliitika, tagamaks, et sääste ei investeerita äärmiselt vastuolulistesse ja kahjulikesse toodetesse, nagu kivisöel põhinev energia, tuumarelvad, kobarlahingumoon, tubakatootmine, ega kasutata kahjuliku tegevuse toetamiseks, nagu inimõiguste ja tööõiguste tõsised rikkumised, tõsine keskkonna- ja kliimakahju, korruptsioon ja maksudest kõrvalehoidumine.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Mõistlikkuse põhimõttega kooskõlas oleva investeerimispoliitika väljaarendamise kohustuse täitmise tagamisel ei tohiks PEPPi pakkujatel olla võimalik investeerida rahapesuvastase töökonna määratletud suure riskiga ja koostööd mittetegevates jurisdiktsioonides.

(37)  Mõistlikkuse põhimõttega kooskõlas oleva investeerimispoliitika väljaarendamise kohustuse täitmise tagamisel ei tohiks PEPPi pakkujatel olla võimalik tegeleda agressiivsete maksudest kõrvalehoidumise strateegiatega ja investeerimisega rahapesuvastase töökonna poolt ning komisjoni delegeeritud määruse (millega määratakse kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi ja mille jurisdiktsioonid on maksustamise eesmärgil koostatud kolmandate riikide jurisdiktsioonide ELi üldnimekirjas) alusel määratletud suure riskiga ja koostööd mittetegevates jurisdiktsioonides.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Arvestades PEPPi pikaajalise suunatusega pensionipõlve kindlustamisele tuleks PEPP-säästjatele tagatud investeerimisvariantide piiritlemisel hõlmata elemendid, mis võimaldavad investoritel teha investeerimisotsuseid, sealhulgas selliste investeerimisvariantide arv, mille seast nad valida saavad. Pärast PEPPiga liitumist tehtud algset valikut peaks PEPP-säästjal olema võimalus nimetatud valikut mõistlike ajavahemike järel (kord viie aasta jooksul) muuta, nii et samal ajal on tagatud pakkujate pikaajalise investeerimisstrateegia stabiilsus ja ka investorite kaitse.

(38)  Arvestades PEPPi pikaajalise suunatusega pensionipõlve kindlustamisele tuleks PEPP-säästjatele pakutavate investeerimisvariantide selgel kirjeldamisel hõlmata elemendid, mis võimaldavad investoritel võtta arvesse oma klientide eelistusi ja pikaajalisi vajadusi ning teha teadlikke investeerimisotsuseid, sealhulgas selliste investeerimisvariantide arv, mille seast nad valida saavad. Pärast PEPPiga liitumist tehtud algset valikut peaks PEPP-säästjal olema võimalus nimetatud valikut mõistlike ajavahemike järel (kord viie aasta jooksul) muuta, nii et samal ajal on tagatud pakkujate pikaajalise investeerimisstrateegia stabiilsus ja ka investorite kaitse.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Investeerimise standardvariant peaks võimaldama PEPP-säästjal investeeritud kapitali tagasi saada. Lisaks võiksid PEPPi pakkujad kasutada indekseerimismehhanismi, millega korvataks vähemalt osaliselt inflatsioon.

(39)  Investeerimise standardvariant, mida pakub iga PEPPi pakkuja, peaks tagama PEPP-säästjale kapitalikaitse kapitaligarantii abil. Lisaks peaksid PEPPi pakkujad kasutama indekseerimismehhanismi, millega korvataks parimal võimalikul viisil inflatsioon.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(45)  Ilma et see piiraks PEPP klientide õigust esitada hagi kohtule, tuleks PEPPi pakkujate või turustajate ja PEPP-klientide jaoks kehtestada hõlpsat osavõttu võimaldavad, asjakohased, sõltumatud, erapooletud, läbipaistvad ja tulemuslikud menetlused vaidluste kohtuväline lahendamiseks, et lahendada käesolevas määruses sätestatud õigustest ja kohustustest tulenevaid vaidlusi.

(45)  Ilma et see piiraks PEPP-klientide õigust esitada hagi kohtule, tuleks PEPPi pakkujate või turustajate ja PEPP-klientide ning vajaduse korral hüvitise saajate jaoks kehtestada hõlpsat osavõttu võimaldavad, asjakohased, sõltumatud, erapooletud, läbipaistvad ja tulemuslikud menetlused vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, et lahendada käesolevas määruses sätestatud õigustest ja kohustustest tulenevaid vaidlusi.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(46)  Tõhusa ja tulemusliku vaidluste lahendamise menetluse kehtestamise eesmärgil peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad kehtestama tulemusliku kaebuste lahendamise menetluse, millest saavad juhinduda nende kliendid enne, kui vaidlus antakse lahendamiseks kohtuvälise menetluse kaudu või kohtule. Kaebuste lahendamise menetluse puhul tuleks sätestada lühike ja selge tähtaeg, mille jooksul PEPPi pakkuja või turustaja peaks kaebusele vastama. Vaidluste kohtuvälise lahendamise organitel peaks olema piisav suutlikkus osaleda asjakohasel ja tõhusal viisil piiriüleses koostöös seoses käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevate vaidlustega.

(46)  Tõhusa ja tulemusliku vaidluste lahendamise menetluse kehtestamise eesmärgil peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad kehtestama tulemusliku kaebuste lahendamise menetluse, millest saavad juhinduda nende kliendid ja PEPP-hüvitise saajad enne, kui vaidlus antakse lahendamiseks kohtuvälise menetluse kaudu või kohtule. Kaebuste lahendamise menetluse puhul tuleks sätestada lühike ja selge tähtaeg, mille jooksul PEPPi pakkuja või turustaja peaks kaebusele vastama. Vaidluste kohtuvälise lahendamise organitel peaks olema piisav suutlikkus osaleda asjakohasel ja tõhusal viisil piiriüleses koostöös seoses käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevate vaidlustega.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Selleks et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks PEPP-säästjatel olema õigus vahetada kogumisfaasis ja väljamaksete faasis pakkujat ning menetlus selleks peaks olema selge, kiire ja turvaline.

(47)  Selleks et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks PEPP-säästjatel olema õigus vahetada kogumisfaasis ja väljamaksete faasis pakkujat ning menetlus selleks peaks olema selge, kiire, turvaline ja läbipaistev.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Selleks et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks PEPP-säästjatel olema õigus vahetada kogumisfaasis ja väljamaksete faasis pakkujat ning menetlus selleks peaks olema selge, kiire ja turvaline.

(47)  Selleks et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks PEPP-säästjatel olema õigus vahetada kogumisfaasis ja väljamaksete faasis pakkujat ning menetlus selleks peaks olema selge, kiire, odav ja turvaline.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Vahetamine peaks olema PEPP-säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi pakkuja peaks seega vastutama menetluse algatamise ja haldamise eest PEPP-säästja nimel. PEPPi pakkujatel peaks olema võimalik rakendada pakkuja vahetamise teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, näiteks tehnilisi lahendusi.

(48)  Vahetamine peaks olema PEPP-säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi pakkuja peaks seega vastutama menetluse algatamise ja haldamise eest PEPP-säästja nimel. PEPPi pakkujatel peaks olema võimalik rakendada pakkuja vahetamise teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, näiteks tehnilisi lahendusi. Vahetamist pakutakse tasuta piiratud kaasaskantavuse ja loa tühistamise juhtudel ning PEPP-säästja taotlusel.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Tagada tuleks kõigi PEPPi investeerimisega seotud kulude ja tasude täielik läbipaistvus. Pakkujate jaoks tuleks luua võrdsed tingimused ja samas tuleks tagada tarbijate kaitse. Konkurentsipõhise hinnakujunduse stimuleerimiseks oleks kättesaadav võrreldav teave erinevate toodete kohta.

(55)  Tagada tuleks kõigi PEPPi investeerimisega seotud kulude ja tasude täielik läbipaistvus. Pakkujate jaoks tuleks luua võrdsed tingimused ja samas tuleks tagada tarbijate kaitse. Konkurentsipõhise hinnakujunduse stimuleerimiseks on kättesaadav võrreldav teave erinevate toodete kohta.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(56)  Ehkki jooksvat järelevalvet PEPPi pakkujate üle peaks tegema vastava liikmesriigi pädev asutus, peaks PEPPidega seonduvat järelevalvet koordineerima EIOPA, et tagada ühtse järelevalvemetoodika kasutamine ja aidata sel moel kaasa pensionitoote üleeuroopalisele mõõtmele.

(56)  Ehkki jooksvat järelevalvet PEPPi pakkujate üle peaks tegema vastava liikmesriigi pädev asutus, peaks PEPPidega seonduvat järelevalvet koordineerima EIOPA, et tagada ühtse järelevalvemetoodika järjepidev kasutamine ja aidata sel moel kaasa pensionitoote üleeuroopalisele mõõtmele.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(67 a)  ELis elab 14,6 % 65-aastastest ja vanematest inimestest vaesuse ohus. Kuna kapitalitulu kaldub olema koondunud kõrgema sissetulekuga rühmadesse, võivad erapensionide maksusoodustused põhjustada tegelikke maksumäärasid, mis on negatiivsed ja regressiivsed. Neid laekumata maksutulusid tuleks parem kulutada esimese samba süsteemide jätkusuutlikkuse ja piisavuse suurendamiseks. Liikmesriigid peaksid kehtestama erapensionitoodete, sealhulgas PEPPi maksusoodustustele ülempiiri ja suunama need konkreetsetele rühmadele, kellel on piiratud juurdepääs muudele täiendavatele pensionipakkumistele, nagu madala sissetulekuga rühmad, füüsilisest isikust ettevõtjad ja inimesed, kellel on pikad pausid sissemakseperioodides.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(68 a)  PEPP on uus, pensioniskeeme täiendav vahend kõigile liidu kodanikele. Riiklikes maksusüsteemides tuleks PEPPi suhtes kohaldada kõige soodsamat maksustamist, mida kohaldatakse riiklike kogumispensioni toodete suhtes.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(69)  Pärast PEPPi kasutuselevõttu kutsutakse liikmesriike üles võtma arvesse komisjoni soovitust (EL) 2017/... ja laiendama nende poolt riiklikele personaalsetele pensionitoodetele võimaldatavaid maksusoodustusi ka PEPPile.

(69)  Pärast PEPPi kasutuselevõttu kutsutakse liikmesriike tungivalt üles võtma arvesse komisjoni soovitust (EL) 2017/... ja laiendama nende poolt riiklikele personaalsetele pensionitoodetele võimaldatavaid maksusoodustusi ka PEPPile.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(69 a)  Liikmesriike ergutatakse pakkuma PEPPi jaoks asjakohast raamistikku.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(70)  Käesolev määrus tuleks läbi vaadata, hinnates muuhulgas turu arengut, näiteks uut laadi PEPPide turule tulekut, samuti liidu õiguse muude valdkondade arengut ja liikmesriikide kogemusi.

(70)  Käesolev määrus tuleks läbi vaadata, hinnates muu hulgas turu arengut, näiteks uut laadi PEPPide turule tulekut, samuti liidu õiguse muude valdkondade arengut ja liikmesriikide kogemusi. Hindamise käigus tuleb võtta arvesse hästitoimiva PEPPi turu loomise erinevaid eesmärke ja sihte ning eelkõige tuleks hinnata, kas käesolev määrus on aidanud kaasa mitmesambaliste pensionisüsteemide väljatöötamisele liikmesriikides ja kas selle tulemusel säästab rohkem Euroopa kodanikke jätkusuutlikeks ja piisavateks pensionideks.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(71)  Käesolevas määruses võetakse arvesse põhiõigusi ja peetakse silmas eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatavaid põhimõtteid, eriti õigust isikuandmete kaitsele, õigust omandile ja ettevõtlusvabadusele, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning kõrgetasemelise tarbijakaitse põhimõtet.

(71)  Käesolev määrus peaks tagama, et võetakse arvesse põhiõigusi, ja peetakse silmas eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatavaid põhimõtteid, eriti eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus, õigust isikuandmete kaitsele, õigust omandile, ettevõtlusvabadust, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning kõrgetasemelise tarbijakaitse põhimõtet.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  see põhineb vabatahtlikult sõlmitud lepingul üksikisikust säästja ja üksuse vahel,

a)  see põhineb vabatahtlikult ja täiendavuse põhimõtte alusel sõlmitud lepingul üksikisikust säästja ja üksuse vahel,

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  üleeuroopaline personaalne pensionitoode (edaspidi „PEPP“) – pikaajalistel säästudel põhinev personaalne pensionitoode, mida pakub kokkulepitud PEPP-skeemi kohaselt selline reguleeritud finantsettevõtja, kellel on liidu õiguse kohane luba kollektiivsete või individuaalsete investeeringute või säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust PEPP-säästja on vabatahtlikult omandanud seoses pensionileminekuga ning mis ei ole tagastatav või siis on selle tagastatavus rangelt piiratud;

(2)  üleeuroopaline personaalne pensionitoode (edaspidi „PEPP“) – pikaajalistel, jätkusuutlikel ja sotsiaalselt vastutustundlikel säästudel põhinev personaalne pensionitoode, mida pakub kokkulepitud PEPP-skeemi kohaselt selline reguleeritud finantsettevõtja, kellel on liidu õiguse kohane luba kollektiivsete või individuaalsete investeeringute või säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust PEPP-säästja või sõltumatu PEPP-säästjate ühendus selle liikmete nimel on vabatahtlikult omandanud seoses pensionileminekuga ning mis ei ole tagastatav või on selle tagastatavus rangelt piiratud;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  jaeklient Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL41 artikli 4 lõike 1 punkti 11 tähenduses;

a)  jaeklient Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL41 artikli 4 lõike 1 punkti 11 tähenduses, see tähendab klient, kes ei ole kutseline klient;

__________________

__________________

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  sõltumatu ühendus, mis sõlmib PEPP-toodete lepinguid oma liikmete jaoks;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  „ühekordne makse“ – kogunenud kapitali täiemahuline väljamakse kogumisfaasi lõpus;

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  „PEPPi turustaja päritoluliikmesriik“ – liikmesriik, kus on PEPPi turustaja registrijärgne asukoht;

Selgitus

Oluline on pakkuda õiguskindlust seoses sellega, milline riiklik pädev asutus on vastutav jooksva järelevalve eest PEPPi pakkujate ja turustajate üle piiriülestes olukordades, eelkõige seoses turustamiseeskirjade ja teabenõuetega.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b)  „PEPPi turustaja vastuvõttev liikmesriik“ – liikmesriik, mis ei ole päritoluliikmesriik ja kus PEPPi turustaja turustab PEPPe;

Selgitus

Oluline on pakkuda õiguskindlust seoses sellega, milline riiklik pädev asutus on vastutav jooksva järelevalve eest PEPPi pakkujate ja turustajate üle piiriülestes olukordades, eelkõige seoses turustamiseeskirjade ja teabenõuetega.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  kapital – kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusumma, arvutatuna summade alusel, mis on investeeritavad pärast investorite kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude mahaarvamist;

(21)  kapital – kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusumma, arvutatuna summade alusel, mis on investeeritavad enne investorite kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude mahaarvamist;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  investeerimise standardvariant – investeerimisstrateegia, mida kohaldatakse juhul, kui PEPP-säästja ei ole andnud juhiseid selle kohta, kuidas tema PEPP-kontole kogunevaid vahendeid investeerida tuleb;

(24)  investeerimise standardvariant – investeerimisstrateegia, mille puhul PEPP-säästja saab tagasi vähemalt investeeritud kapitali ja mille PEPP-säästja valib või mida kohaldatakse juhul, kui PEPP-säästja ei ole andnud juhiseid selle kohta, kuidas tema PEPP-kontole kogunevaid vahendeid investeerida tuleb;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  „keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid“ – Pariisi lepingus sätestatud liidu kliima- ja jätkusuutlikkuseesmärgid, kestliku arengu eesmärgid ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted ning vastutustundlike investeeringute põhimõtete määratlused, milles keskkonnategurid hõlmavad kliimamuutusi, kasvuhoonegaaside heidet, ressursside ammendumist (sealhulgas vee raiskamine ja reostus) ja metsade hävitamist; sotsiaaltegurid hõlmavad inimõigusi, töötingimusi (sealhulgas orjandus ja lapstööjõud), kohalikke kogukondi (sealhulgas põliselanike kogukonnad), konflikti, tervist ja ohutust, töösuhteid ja mitmekesisust; ning juhtimistegurid hõlmavad juhtide tasustamist, altkäemaksu ja korruptsiooni, poliitilist lobitööd ja annetusi, juhatuse mitmekesisust ja struktuuri ning maksustrateegiat;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 b)  „biomeetrilised riskid“ – pikaealisuse, töövõimetuse, pikaajalise hoolduse ja surmaga seotud riskid;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 c)  jaotisepartnerlus – PEPPi pakkujate koostöö jaotiste pakkumiseks eri liikmesriikides artiklis 12 osutatud kaasaskantavuse teenuse eesmärgil. Vastutus partnerlustes jääb kõigil juhtudel peamisele pakkujale.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  PEPPi tohib liidus koostada ja turustada ainult juhul, kui EIOPA on kooskõlas käesoleva määrusega selleks loa andnud.

1.  PEPPi tohib liidus luua ja turustada ainult juhul, kui pädev järelevalveasutus EIOPA on andnud selleks loa, selle heaks kiitnud ja sertifitseerinud.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  teave PEPPiga seotud portfelli valitsemise ja riskijuhtimise ning haldusega seotud korra kohta;

d)  teave PEPPiga seotud portfelli valitsemise ja riskijuhtimise ning haldusega seotud korra kohta, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite roll investeerimisprotsessis, samuti investeerimisotsuste pikaajaline mõju ja välismõju;

Selgitus

Kuna keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritel on eeldatavasti mõju pikaajalistele investeerimisotsustele, näiteks PEPPi käsitlevatele otsustele, näib asjakohane avalikustada, kuidas võetakse neid arvesse pakkuja riskijuhtimissüsteemis, ja käsitleda neid teabe osana, mis on vajalik, et taotleda asjaomase toote pakkumiseks luba.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  teave PEPPiga seotud investeerimisstrateegiate ning selle riskiprofiili ja muude omaduste kohta;

e)  teave PEPPiga seotud investeerimisstrateegiate ning selle riskiprofiili ja muude omaduste kohta, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimine ning eelkõige see, kuidas on investeerimisstrateegia kooskõlas Pariisi lepingus sätestatud liidu kliima- ja jätkusuutlikkuseesmärkidega, kestliku arengu eesmärkidega ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  teave investeeringute välistamise poliitika kohta, mis on seotud tõsise keskkonnakahjuga, inimõiguste, sealhulgas tööõiguste tõsiste rikkumistega ja relvade tootmisega;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  teave võimalike partnerluste kohta PEPPi pakkujate vahel jaotiste pakkumiseks eri liikmesriikides;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  PEPP-säästjatele kättesaadavaks tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas PEPP-säästjate esitatud kaebuste käsitlemise korra kirjeldus;

h)  PEPP-säästjatele ja hüvitise saajatele kättesaadavaks tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas PEPP-säästjate ja hüvitise saajate esitatud kaebuste käsitlemise korra kirjeldus;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  taotleja on vastu võtnud ja avaldanud usaldusväärse investeeringute välistamise poliitika, mis on seotud tõsise keskkonnakahjuga, inimõiguste, sealhulgas tööõiguste tõsiste rikkumistega ja relvade tootmisega;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  kavandatav PEPP integreerib keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid tõhusalt oma investeerimisstrateegiasse ja riskijuhtimisse ning tagab, et portfelli valitsemine on kooskõlas Pariisi lepingus sätestatud liidu kliima- ja jätkusuutlikkuseesmärkidega, kestliku arengu eesmärkidega ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Enne otsuse tegemist taotluse kohta konsulteerib EIOPA taotleja pädeva asutusega.

2.  Enne otsuse tegemist taotluse kohta konsulteerib EIOPA taotleja pädeva asutusega, esitades talle taotluse koopia ja kogu asjakohase teabe, mida on vaja konsulteerimiseks, et kontrollida, kas taotluse rahuldamise suhtes on vastuväiteid.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Juhul kui nimetatud loa andmise tingimused ei ole enam täidetud, tühistab EIOPA PEPP-loa.

4.  Juhul kui nimetatud loa andmise tingimused ei ole enam täidetud, tühistab EIOPA PEPP-loa. Riiklikud pädevad asutused võivad paluda EIOPA-l kaaluda PEPP-loa tühistamist, esitades selle palve põhjenduseks asjakohase teabe. Tegevusloa tühistamise korral teavitatakse sellest selgelt PEPP-säästjaid ja neil on õigus vahetada PEPPi pakkujat tasuta, sõltumata artiklis 45 sätestatud vahetamise sagedusest.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui PEPP-luba tühistatakse, koordineerib EIOPA vajalikke meetmeid, et kaitsta PEPP-säästjaid, kellel on leping PEPPi pakkujaga, kelle luba tühistati.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis sisaldab andmeid iga käesoleva määruse alusel lubatud PEPPi, selle PEPPi pakkuja ja PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta. Keskregister tehakse avalikkusele kättesaadavaks elektroonilisel kujul.

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis sisaldab andmeid iga käesoleva määruse alusel lubatud PEPPi, selle PEPPi pakkuja ja PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta, PEPP-loa kuupäeva ja kättesaadavate riigipõhiste jaotiste arvu. Keskregister tehakse avalikkusele kättesaadavaks elektroonilisel kujul ja seda ajakohastatakse muutuste korral viivitamata.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

19.  Kaasaskantavuse teenus võimaldab PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise liikmesriiki kolides elukohta, jätkata sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga juba lepingu sõlminud.

1.  Kaasaskantavuse teenus võimaldab PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise liikmesriiki kolides elukohta, jätkata sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga juba lepingu sõlminud. Komisjon peaks kaaluma pakkujate vahetamise eest tasu võtmisest loobumist kui stiimulit. Igal juhul peavad kulud olema mõistlikud ja neist tuleb alati teavitada lepingu sõlmimisel.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20.  Kaasaskantavuse teenuse kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised ja soodustused, mis on seotud pideva investeerimisega ühte ja samasse PEPPi.

2.  Kaasaskantavuse teenuse kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised ja soodustused, mis on seotud pideva investeerimisega ühte ja samasse PEPPi. Kaasaskantavuse teenuse kasutamise kulud on mõistlikud.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui PEPP-säästja vahetab teise liikmesriiki kolides elukohta ja PEPPi pakkuja ei paku asjaomases liikmesriigis jaotisi, pakutakse PEPP-säästjale võimalust vahetada pakkujat tasuta.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  PEPPi saajad tagavad, et hüvitise saajatel on võimalik saada PEPPi väljamakseid sõltumata liikmesriigist, kus nad elavad.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

22.  PEPPi soovitades peab PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja esitama potentsiaalsetele PEPP-säästjatele teabe selle kohta, milliseid riigipõhiseid jaotisi toode kohe sisaldab.

2.  PEPPi soovitades peab PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja esitama potentsiaalsetele PEPP-säästjatele teabe selle kohta, milliseid riigipõhiseid jaotisi toode PEPPi pakkuja või registreeritud partneri poolt kohe sisaldab.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

23.  Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist peavad PEPPi pakkujale esitatud taotluse alusel olema kõigi PEPPide puhul võimalikud kõigi liikmesriikide riigipõhised jaotised.

3.  PEPP-säästja ja PEPPi pakkuja loetlevad kättesaadavad jaotised omavahelises lepingus. PEPPi pakkuja pakub vähemalt lepingus loetletud jaotisi. PEPP-säästja, kes soovib teise liikmesriiki kolides vahetada elukohta, võib kasutada igal juhul oma õigust liikuda, vahetades PEPPi pakkujat, kui riigipõhist jaotist, mida PEPP-säästja soovib avada, ei ole teinud kättesaadavaks ei PEPPi pakkuja ega registreeritud partner. Nendel juhtudel klientidelt tasu ega lõive ei nõuta.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see mõjutaks artikli 13 lõikes 3 ette nähtud tähtaega, tagavad PEPPi pakkujad, et igal PEPP-kontol on võimalik avada uus jaotis, mis vastab liikmesriigi poolt, kuhu PEPP-säästja kolib, riiklikul tasandil kehtestatud juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mis käsitlevad PEPPiga seotud maksusoodustuste kasutamist.

PEPPi pakkujad tagavad, et igal PEPP-kontol on võimalik avada üleviimise või lisamise teel uus jaotis, mis vastab liikmesriigi poolt, kus jaotis avatakse, riiklikul tasandil kehtestatud juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mis käsitlevad PEPPiga seotud maksusoodustuste kasutamist.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

PEPPi pakkujad võivad sõlmida teiste PEPPi pakkujatega jaotisepartnerlusi, et lihtsustada jaotiste avamist kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24.  Ilma et see mõjutaks artikli 13 lõikes 3 ette nähtud tähtaega ja kohe pärast seda, kui PEPP-säästja on teatanud kavatsusest kasutada oma õigust liikmesriikide vahel liikuda, teavitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjat võimalusest avada PEPP-säästja isiklikul kontol uus jaotis ja sellest, milline on sellise jaotise avamise tähtaeg.

1.  Kohe pärast seda, kui PEPP-säästja on teatanud kavatsusest kasutada oma õigust liikmesriikide vahel liikuda, teavitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjat võimalusest avada PEPP-säästja isiklikul kontol uus jaotis ja sellest, milline on sellise jaotise avamise tähtaeg.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  kogu asjakohane teave valitud investeerimisstrateegia või muude elementide võimalike muudatuste kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

28.  PEPP-säästja taotluse alusel pakub PEPPi pakkuja PEPP-säästjale võimalust viia kogunenud varasid individuaalse PEPP-konto jaotistest teistesse jaotistesse üle, nii et kõik varad saab koondada ühte jaotisesse.

1.  PEPP-säästja taotluse alusel pakub PEPPi pakkuja PEPP-säästjale võimalust viia kogunenud varasid individuaalse PEPP-konto jaotistest teistesse jaotistesse üle, nii et kõik varad saab koondada ühte jaotisesse. Üleviimisega seotud kulud peavad olema kindlaks määratud ajal, mil leping sõlmiti.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe edastamine riiklikele ametiasututele

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe edastamine pädevatele ametiasututele

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

30.  PEPPi pakkuja peab teatama kõigist kaasaskantavuse teenuse lepingulistest kokkulepetest tema üle usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet tegevale riiklikule ametiasutusele.

1.  PEPPi pakkuja peab teatama kõigist kaasaskantavuse teenuse lepingulistest kokkulepetest EIOPA-le.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

31.  Lõike 1 kohane teave tuleb esitada elektrooniliselt riikliku järelevalveasutuse juures asuvale keskandmebaasile ühe kuu jooksul alates uue jaotise avamisest ja see peab sisaldama vähemalt järgmist:

2.  Lõike 1 kohane teave tuleb esitada elektrooniliselt EIOPA juures asuvale keskandmebaasile ühe kuu jooksul alates uue jaotise avamisest. EIOPA teeb andmebaasi kättesaadavaks riiklikele pädevatele asutustele, kes saavad ka muudatuste korral kohalike jaotiste kohta automaatselt teavet. Andmebaas peab sisaldama vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  registreeritud partneri tunnusandmed (vajaduse korral);

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas peatükis sätestatud dokumendid ja teave edastatakse PEPP-kliendile elektrooniliselt tingimusel, et PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul ning et kasutatav vahend võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada. Taotluse alusel esitavad PEPPi pakkujad ja turustajad kõnealused dokumendid ja teabe tasuta ka muul püsival andmekandjal.

Käesolevas peatükis sätestatud dokumendid ja teave edastatakse PEPP-kliendile elektrooniliselt tingimusel, et PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul ning et kasutatav vahend võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada. Taotluse alusel esitavad PEPPi pakkujad ja turustajad kõnealused dokumendid ja teabe tasuta ka muul püsival andmekandjal, sealhulgas paberkandjal, ning puudega PEPP-säästjatele juurdepääsetavas vormingus, samuti kergesti loetavas versioonis väheste või puuduvate finantsteadmistega PEPP-säästjatele.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

34.  Enne PEPPi pakkumist PEPP-säästjatele koostab PEPPi pakkuja kõnealuse toote kohta kooskõlas käesoleva peatüki nõuetega põhiteabedokumendi ja avaldab selle oma veebisaidil.

1.  Enne PEPPi pakkumist PEPP-säästjatele koostab PEPPi pakkuja kõnealuse toote kohta kooskõlas käesoleva peatüki nõuetega lepingueelset teavet sisaldava põhiteabedokumendi ja avaldab selle oma veebisaidil.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

35.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad järgivad määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 5 lõike 2 ning artiklite 6 ja 18 sätteid.

2.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad kohaldavad PEPPi põhiteabedokumenti koostades määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 5 lõike 2 ning artiklite 6 ja 18 kohaseid nõudeid.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Erandina määruse (EL) nr 1286/2014 artiklist 8 ja muude eespool nimetatud sätete täiendamiseks kehtib PEPPi põhiteabedokumendi suhtes järgmine:

 

a)  dokument koostatakse kliendi jaoks arusaadavalt ja see võimaldab tooteid erapooletult võrrelda. Lisaks esitatakse selgelt pensionitoote omadused;

 

b)  dokument tuleb esitada ja vormistada selgel ja kergesti loetaval kujul, kasutades loetavas suuruses tähemärke;

 

c)  kui dokument koostati algselt värvilisena, ei tohi see olla mustvalgelt trükituna või mustvalge koopiana vähem arusaadav;

 

d)  dokument tuleb koostada liikmesriigi ametlikes keeltes või ühes nendest ametlikest keeltest, mida kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus PEPPi pakutakse, või PEPP-säästja ja PEPPi turustaja kokkuleppel mõnes muus keeles;

 

e)  dokument peab olema tasuta;

 

f)  dokument ei tohi olla eksitav ega ebatäpne;

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)  pensioniiga;

iii)  teave a) PEPP-skeemi pakutud pensioniea kohta ja b) selle liikmesriigi tavapärase pensioniea kohta, kelle õigust kohaldatakse;

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt iv

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv)  üldteave kaasaskantavuse teenuse kohta, sealhulgas teave jaotiste kohta;

iv)  üldteave kaasaskantavuse teenuse kohta, sealhulgas teave jaotiste, võimalike registreeritud partnerite ja teistes liikmesriikides tehtavate väljamaksete kohta;

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Erandina määruse (EL) nr 1286/2014 (PRIIPide määrus) artiklist 8 esitatakse PEPPi põhiteabedokumendi sisu järgmistes punktides osutatud järjekorras:

 

a)  esilehe ülaosas paiknevale pealkirjale „PEPPi põhiteabedokument“ järgneb vahetult järgmine teave:

 

i)  PEPPi liik;

 

ii)  PEPPi nimi;

 

iii)  PEPPi pakkuja nimi, kontaktandmed ja vajaduse korral liikmesriigi pädeva asutuse antud tegevusloa number ja EIOPA sertifikaat;

 

iv)  PEPPi pakkuja pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed;

 

v)  PEPPi põhiteabedokumendi kuupäev;

 

vi)  vastavalt artiklile 4 loa andmise üksikasjad;

 

vii)   teave PEPPi investeerimispoliitika kohta keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite seisukohast;

 

viii)   teave võimaliku mõju kohta, mida pensionile jäämise aeg võib avaldada PEPPi riskidele ja pensionihüvitistele;

 

ix)   väljamakseviiside kirjeldus ja soovitus, et ettevaatuse mõttes võiks variantide kohta enne pensionile jäämist nõu küsida;

 

b)  vahetult PEPPi põhiteabedokumendi pealkirja all toodud üksikasjade järel esitatakse selgitus. Selle sõnastus on järgmine: „Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave selle PEPPi kohta. See ei ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista käesoleva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning selle võimalikku tootlust ja kahjumit ning aidata Teil võrrelda seda muude toodetega.“;

 

c)  osas pealkirjaga „Mis toode see on?“ kirjeldatakse lisaks käesoleva [PEPP] määruse artikli 23 lõikes 3 osutatud teabele PEPPi olemust ja põhiomadusi, mis hõlmavad järgmist:

 

i)   üldine teave kaasaskantavuse teenuse kohta – „Pakume kaasaskantavuse teenust järgmistes Euroopa Liidu liikmesriikides:“, millele järgneb asjaomaste liikmesriikide loetelu;

 

ii)  üldine teave vahetamisteenuse kohta: „Te võite vahetada investeerimisvõimalusi ja nende pakkujaid iga 5 aasta järel. Tasuks nõuame Teilt [x] % vahetamise ajaks kogunenud kapitalist.“;

 

iii)  kui PEPP pakub kogumisfaasi ajal kindlustushüvitisi, nende hüvitiste üksikasjad, sealhulgas nende maksmist põhjustavad tingimused;

 

iv)  olemasolev teave investeerimisstrateegia kohta, arvestades keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid;

 

v)  PEPP-lepingu suhtes kohaldatav õigus, kui pooltel puudub vaba valik, või PEPPi pakkuja soovitatav õigus, kui pooled võivad kohaldatava õiguse vabalt valida;

 

d)  osas pealkirjaga „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ riski ja tootluse profiili lühikirjeldus, mis sisaldab järgmisi elemente:

 

i)  riski koondnäitaja;

 

ii)  tururiskide vastase kapitalikaitse määr kogumisfaasi lõpul (protsendina sissemakstud kapitalist);

 

iii)  kui see on asjakohane, väljamaksete faasis PEPP-säästjale tema 80., 90. ja 100. eluaastaks väljamakstavad kogusummad kolme tootluse stsenaariumi (1 %, 2 % ja 3 %) puhul, lähtudes 4 % keskmisest aastasest inflatsioonimäärast;

 

iv)  garanteeritud eluaegne minimaalne igakuine väljamakse 10 000 euro sissemaksete kohta;

 

v)  kokkuvõtlik teave selle kohta, et PEPP-säästja päritoluliikmesriigi maksuõigusaktid võivad mõjutada tegeliku väljamakse suurust;

 

e)  osas pealkirjaga „Mis juhtub, kui [PEPPi pakkuja nimi] ei saa väljamakset teha?“ kirjeldatakse lühidalt seda, kas seotud kahju on hõlmatud mõne investeeringute hüvitamise või tagamise skeemiga ning kui see on nii, siis millise skeemiga on tegemist, millised riskid on skeemiga kaetud ja millised mitte;

 

f)  osas pealkirjaga „Millised on kulud?“ esitatakse vahetu võrreldavuse tagamiseks kõnealusesse PEPPi investeerimisega tõenäoliselt seonduvad otsesed ja kaudsed kulud summeerituna ning protsendina investeeritavatest varadest. Kulude projektsiooni saamiseks eeldatakse, et investeeritud vara kasvab igal aastal ühtviisi 2 %;

 

g)  osas pealkirjaga „Kui kaua ma peaksin seda PEPPi hoidma ja kas ma saan raha varem välja võtta?“ esitatakse:

 

i)  soovitatav hoidmisaeg sõltuvalt vanusest, mil pensionile jäädakse, ja võimalik kohustuslik minimaalne hoidmisaeg;

 

ii)  PEPPi lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimalus ja tingimused koos kõigi kaasnevate kulude ja tasudega;

 

iii)  teave tagajärgede kohta, mis võivad kaasneda lepingu lõpetamisega enne kogumisfaasi või soovitatava hoidmisaja lõppu, näiteks kapitalikaitse kaotuse või täiendavate tingimuslike tasude kohta;

 

h)  osas pealkirjaga „Kuidas ma saan esitada kaebuse?“ antakse teavet selle kohta, kuidas ja kellele saab PEPP-säästja esitada kaebuse toote kohta või PEPPi pakkuja, tootenõustaja või müüja käitumise kohta;

 

i)  osas pealkirjaga „Muu asjakohane teave“ viidatakse lühidalt kõigile täiendavatele teabedokumentidele (näiteks PEPPi pakkuja maksevõimet ja finantsseisu kajastavad aruanded), välja arvatud reklaammaterjal;

 

j)   põhiteabedokument peab olema pakkuja veebisaidil kergesti kättesaadav ja allalaaditav;

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

38.  Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele esitatakse samuti teave seoses PEPP-skeemiga seotud investeeringute eelmiste perioodide tootlusega vähemalt viieaastase perioodi kohta või kui skeem on tegutsenud vähem kui viis aastat, kõigi skeemi tegutsemisaastate kohta, samuti teave PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate kantavate kulude struktuuri kohta.

5.  Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele esitatakse samuti teave seoses PEPP-skeemiga seotud investeeringute eelmiste perioodide tootlusega vähemalt 20-aastase perioodi kohta, tuues välja arvandmed iga aasta kohta eraldi, või kui skeem on tegutsenud vähem kui 20 aastat, kõigi skeemi tegutsemisaastate kohta, samuti selge teave PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate kantavate kogukulude ja tasude struktuuri kohta. Kui seda teavet ei saa anda, kuna PEPP-skeem on eksisteerinud alla ühe aasta, peaks PEPP-säästjatele olema kättesaadavad vähemalt andmed mõne võrreldava investeerimisskeemi tootluse kohta.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad järgivad määruse (EL) nr 1286/2014 artiklite 9–18 sätteid.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõudmiste ja vajaduste kirjeldus ning nõuandmine

Nõudmiste, vajaduste ja eelistuste kirjeldus ning nõuandmine

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne üleeuroopalise personaalse pensionitootega seotud lepingu sõlmimist täpsustab käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe põhjal tema pensionipõlve nõudmised ja vajadused ning annab PEPP-säästjale PEPPi kohta arusaadavas vormis objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks teha teadliku otsuse.

Enne üleeuroopalise personaalse pensionitootega seotud lepingu sõlmimist täpsustab käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe põhjal tema pensionipõlve nõudmised, vajadused ja eelistused, kaasa arvatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud eelistused, ning annab PEPP-säästjale PEPPi kohta arusaadavas vormis objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks teha teadliku otsuse.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nõustamise eesmärk on hinnata PEPP-säästja riskikartust ja finantsoskusi ning võimaldada tal valida tema riskiprofiilile paremini vastav investeerimisvõimalus.

Selgitus

Tähtis on täpsustada nõustamise eesmärgid, pöörates eelkõige tähelepanu PEPP-säästja riskiprofiili hindamisele.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nõustamisel antakse PEPP-säästjale teavet toote peamiste omaduste kohta.

Selgitus

PEPP-toote tähtsamaid omadusi iseloomustav teave aitab PEPP-säästja riskiprofiili paremini hinnata.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

43.  Kui nõu antakse enne konkreetse lepingu sõlmimist, selgitab käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale esitatavas personaalses soovituses, miks konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja nõudmisi ja vajadusi arvestades kõige sobivam.

2.  Nõu antakse enne konkreetse lepingu sõlmimist. Käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja selgitab PEPP-säästjale esitatavas personaalses soovituses, miks konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja nõudmisi, vajadusi ja eelistusi arvestades kõige sobivam. Samuti peaks PEPP-säästja saama teavet selle personaalse soovituse võimaliku keskkonna-, sotsiaalse ja juhtimisega seotud mõju kohta.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

44.  PEPPi kohta nõu andmisel järgib käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja kohaldatavat siseriiklikku õigust, millega on jõustatud direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja kõiki sama direktiivi artikli 25 lõike 8 alusel vastu võetud ELi vahetult kohaldatavaid õigusakte.

3.  Ilma et see piiraks eelmises lõikes sätestatud kohustuse kohaldamist, järgib käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja kohaldatavat siseriiklikku õigust, millega on jõustatud direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja kõiki sama direktiivi artikli 25 lõike 8 alusel vastu võetud ELi vahetult kohaldatavaid õigusakte.

Selgitus

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 26

välja jäetud

PEPP-lepingu sõlmimine ilma nõu andmiseta

 

47.  Ilma, et see piiraks artikli 25 lõike 1 kohaldamist, võib PEPP-säästja investeerimise standardvariandi lepingut sõlmides loobuda nõu saamise õigusest.

 

Kui PEPP-säästja loobub nõu saamise õigusest, küsivad käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkujad ja turustajad PEPPi turustamisega seotud teenuste osutamisel PEPP-säästja või potentsiaalse PEPP-säästja käest teavet tema teadmiste ja kogemuste kohta pakutud või nõutud PEPPi jaoks asjakohases investeerimisvaldkonnas, et PEPPi pakkuja või turustaja saaks hinnata, kas kavandatud PEPP on PEPP-säästja jaoks sobiv.

 

Kui käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja leiab esimese lõigu kohaselt saadud teabe alusel, et toode PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale ei sobi, siis esitab PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale sellekohase hoiatuse. Kõnealuse hoiatuse võib esitada standardvormis.

 

Kui PEPP-säästjad või potentsiaalsed PEPP-säästjad ei esita esimeses lõigus osutatud teavet või kui nad esitavad oma teadmiste ja kogemuste kohta ebapiisavad andmed, hoiatab PEPPi pakkuja või turustaja neid, et ta ei ole võimeline kindlaks tegema, kas kavandatud PEPP sobib neile või mitte. Kõnealuse hoiatuse võib esitada standardvormis.

 

48.  Ilma et see piiraks artikli 25 lõike 1 kohaldamist, ei ole juhul, kui PEPP-säästja on loobunud investeerimise standardvariandi korral nõu saamise õigusest, käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkujal või turustajal vaja PEPPi turustamisel hankida käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teavet ega esitada selles sätestatud hinnangut, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 

a)  tegevus on seotud investeerimise standardvariandi kasutamiseks sõlmitud PEPP-lepingutega, mille puhul hõlmab investeeringu riskipositsioon üksnes finantsinstrumente, mida loetakse direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõike 4 punkti a kohaselt lihtfinantsinstrumentideks ja mille struktuur ei ole selline, et PEPP-säästjal on kaasnevat riski raske mõista;

 

b)  PEPPi turustamine toimub PEPP-säästja või potentsiaalse PEPP-säästja algatusel;

 

c)  PEPP-säästjat või potentsiaalset PEPP-säästjat on selgelt teavitatud, et PEPPi turustamisel ei nõuta PEPPi pakkujalt ega turustajalt PEPPi ega PEPPi turustamise osutamise või pakkumise sobivuse hindamist ning et PEPP-säästjale ega potentsiaalsele PEPP-säästjale ei saa osaks asjakohaste äritegevuseeskirjadega kaasneva kaitse eelised. Kõnealuse hoiatuse võib esitada standardvormis;

 

d)  PEPPi pakkuja või turustaja täidab PEPPi turustamisega seotud huvide konflikti käsitlevaid kohustusi kooskõlas käesoleva peatükiga tema suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

 

49.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 62 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse, kuidas käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkujad ja turustajad peavad käesolevas artiklis sätestatud põhimõtetest PEPPi turustamisega seotud teenuste osutamisel kinni pidama, sh klientide jaoks PEPPide sobivuse hindamisel hangitava teabe ning käesoleva artikli lõike 2 punkti a alapunkti ii kohaselt PEPP-lepingute lihtsuse hindamise kriteeriumide suhtes. Kõnealustes delegeeritud õigusaktides võetakse arvesse järgmist:

 

a)   PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale pakutavate või osutatavate teenuste laad, pidades silmas tehingute liiki, eset, mahtu ja sagedust; ning

 

b)   pakutavate või kaalumisel olevate toodete laad, sealhulgas eri tüüpi finantsinstrumendid.

 

Selgitus

Muudatusega tahetakse võtta PEPP-säästjalt võimalus loobuda õigusest nõustamisele, mida PEPPi tarbijatele tuleks igal juhul pakkuda.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

50.  PEPPi pakkujad koostavad kokkuvõtliku personaalse dokumendi, mis sisaldab iga PEPP-säästja jaoks põhiteavet, võttes arvesse riiklike pensionisüsteemide ning asjaomase riikliku sotsiaal-, töö- ja maksuõiguse eripära („PEPP-hüvitise teatis“). Dokumendi pealkiri sisaldab sõnu „PEPP-hüvitise teatis“.

1.  PEPPi pakkujad koostavad kokkuvõtliku, selge ja mõistetava personaalse dokumendi, mis sisaldab iga PEPP-säästja jaoks ja PEPP-säästja nõusolekul PEPP-hüvitise saajate jaoks põhiteavet, võttes arvesse riiklike pensionisüsteemide ning asjaomase riikliku sotsiaal-, töö- ja maksuõiguse eripära („PEPP-hüvitise teatis“). Dokumendi pealkiri sisaldab sõnu „PEPP-hüvitise teatis“.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

52.  Lisaks teatatakse PEPP-säästjale kindlustuslepingu kehtivuse jooksul muudatustest, mis puudutavad järgmist teavet:

3.  Lisaks teatatakse PEPP-säästjale ja PEPP-hüvitise saajatele kindlustuslepingu kehtivuse jooksul muudatustest, mis puudutavad järgmist teavet:

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  teave selle kohta, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

d)  teave selle kohta, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, seahulgas nende rolli investeerimisprotsessis, ning teave investeerimisotsuste pikaajaliste mõjude ja välismõjude kohta.

Selgitus

PEPP-säästjaid tuleb teavitada nende investeerimisotsuste välismõjudest ühiskonna seisukohalt.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

53.  PEPP-hüvitise teatis sisaldab PEPP-säästjate jaoks vähemalt järgmist põhiteavet:

1.  PEPP-hüvitise teatis esitatakse tasuta kord aastas ja see sisaldab PEPP-säästjate jaoks ja PEPP-säästja nõusolekul PEPP-hüvitise saajate jaoks vähemalt järgmist põhiteavet:

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi pakkuja nimi, teave pensionihüvitise prognooside kohta, teave kogutud nõudeõiguste või kogutud kapitali kohta, PEPP-säästja või kolmanda isiku sissemaksed ning teave PEPP-skeemi rahastamistaseme kohta, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL artikli 39 lõike 1 punkte a, b, d, e, f ja h, kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „liige“ PEPP-säästjat, „pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, „pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja „sponsorettevõtja“ kolmandat isikut;

a)  PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi pakkuja nimi ja kontaktandmed, PEPP-säästja PEPP-skeemi tunnusandmed, teave pensionihüvitise prognooside kohta, teave kogutud nõudeõiguste või kogutud kapitali kohta, PEPP-säästja või kolmanda isiku sissemaksed ning teave PEPP-skeemi rahastamistaseme kohta, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL artikli 39 lõike 1 punkte a, b, d, e, f ja h, kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „liige“ PEPP-säästjat, „pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, „pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja „sponsorettevõtja“ kolmandat isikut;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  kokkuvõte PEPPi pakkuja investeerimispoliitika põhimõtetest, mida kirjeldatakse lähemalt käesoleva määruse artikli 29 punktis c osutatud lisateabes;

Selgitus

Kõige olulisem teave PEPPi pakkuja investeerimispoliitika põhimõtete kohta tuleb esitada PEPP-hüvitise teatises ning ülejäänud üksikasjad artiklis 29 kirjeldatud lisateabes.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e b)  teave pensionihüvitise prognooside kohta punktis b täpsustatud pensionieast lähtudes ning vastutuse välistamise klausel, mille kohaselt need prognoosid võivad erineda saadava pensionihüvitise lõplikust väärtusest. Seda teavet illustreeritakse majanduslike stsenaariumidega, mis hõlmavad parimat hinnangulist stsenaariumi ja ebasoodsat stsenaariumi, võttes arvesse PEPP-skeemi eripära;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e c)  teave kogunenud pensioniõiguste või kogunenud pensionikapitali kohta, võttes arvesse PEPP-skeemi eripära;

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e d)  teave selle kohta, mis juhtub PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja surma korral.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pensionieelses faasis PEPP-säästjatele ja väljamaksete faasis PEPP-hüvitise saajatele antav teave

Pensionieelses faasis PEPP-säästjatele ja PEPP-hüvitise saajatele ning väljamaksete faasis PEPP-hüvitise saajatele antav teave

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  PEPP-säästjatele antakse pensionieelses faasis teavet kooskõlas direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42.

1.  PEPP-säästjatele ning PEPP-säästjate taotlusel või kohtu korraldusel ka PEPP-hüvitise saajatele antakse pensionieelses faasis teavet kooskõlas direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42. See teave tuleb esitada hiljemalt üks aasta enne pensioniiga ning selles tuleb anda teada väljamaksete faasi peatsest algusest ja võimalikest väljamaksete teostamise viisidest.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  PEPPi pakkujate juhtimissüsteemide, äritegevuse, maksevõime hindamispõhimõtete, riskide ja riskijuhtimissüsteemide ning kapitali struktuuri, vajaduste ja juhtimise hindamine;

a)  PEPPi pakkujate juhtimissüsteemide, äritegevuse, maksevõime hindamise põhimõtete, riskide ja riskijuhtimissüsteemide, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud riskide integreerimise ning kapitali struktuuri, vajaduste ja juhtimise hindamine;

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  saada PEPPi pakkujatelt keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud teavet kooskõlas artikliga 31a;

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  mõistlikkuse põhimõtte kohaselt võtavad PEPPi pakkujad arvesse investeerimisotsuste võimalikku pikaajalist mõju keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritele;

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  investeerimine tuletisinstrumentidesse on võimalik niivõrd, kui sellised instrumendid vähendavad investeerimisriske või hõlbustavad portfelli tõhusat haldamist. Neid instrumente hinnatakse usaldusväärsetel alustel, võttes arvesse alusvara, ning kaasatakse PEPPi pakkuja varade väärtuse hindamisse. PEPPi pakkujad väldivad ka liigset riski, mis on seotud tehingu ühe vastaspoolega ja muude tuletistehingutega;

välja jäetud

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  varasid ei investeerita rahapesuvastase töökonna tuvastatud suure riskiga ja koostööd mittetegevatesse jurisdiktsioonidesse;

f)  investeerimine rahapesuvastase töökonna tuvastatud suure riskiga ja koostööd mittetegevatesse jurisdiktsioonidesse on keelatud;

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

68.  PEPPi pakkujad pakkuvad PEPP-säästjatele kuni viit investeerimisvarianti.

1.  PEPPi pakkujad pakuvad PEPP-säästjatele vähemalt standard-PEPPi ja/või mitut investeerimisvarianti.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPP-säästja langetab investeerimisvariandi valiku PEPP-lepingu sõlmimisega.

PEPP-säästja valib ühe mitmest investeerimisvariandist PEPP-lepingu sõlmimisega.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

71.  PEPP-säästjal on võimalik PEPPi kogumisel iga viie aasta tagant valida mõni muu investeerimisvariant.

1.  Investeerimisvariandi muutmise tingimused loetletakse PEPP-lepingus. PEPP-säästjal on igal juhul võimalik PEPPi kogumisel iga viie aasta tagant valida mõni muu investeerimisvariant.

Selgitus

PEPP-säästjatel peaks olema võimalik muuta investeerimisvarianti iga viie aasta järel või isegi varem, kui nende PEPP-leping seda võimaldab.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 37

Artikkel 37

Investeerimise standardvariant

Investeerimise standardvariant

73.  Investeerimise standardvariandiga tagatakse PEPP-säästja kapitali kaitse, milleks kasutatakse riski maandamise tehnikaid, et saavutada turvaline investeerimisstrateegia.

1.  Standardvariandi korral tagab PEPPi pakkuja PEPP-säästjale, et väljamaksete faasi alguseks kogunenud kapital on vähemalt sama suur kui tehtud sissemaksed, mis sisaldab kõiki kulusid ja tasusid ning lisaks kompensatsiooni inflatsiooni eest vastavalt kohaldatavale indeksile, kusjuures keskmine aastane inflatsioonimäär ei tohi ületada 4 %. Investeerimise standardvariant on lihtne ja turvaline toode, mida on lihtne mõista ja osta igas liikmesriigis, muu hulgas digitaalsete kanalite kaudu.

74.  Kapitalikaitse korral PEPP-säästja investeeritud kapitali ei kaota.

2.  Kapitalikaitse pakub kapitaligarantiid, tänu millele PEPP-säästja ei kaota investeeritud kapitali, kaasa arvatud tasud, kulud ja kompensatsioon inflatsiooni eest.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

75.  Kui PEPPi pakkujad pakuvad alternatiivseid investeerimisvariante, siis peab vähemalt üks neist variantidest võimaldama PEPP-säästjatel kulutõhusat investeerimist.

1.  Kui PEPPi pakkujad pakuvad alternatiivseid investeerimisvariante, siis peavad nad kõik võimaldama PEPP-säästjatele standardvarianti.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi pakkujad võivad PEPPide pakkumisel võimaldada varianti, mille puhul on tagatud biomeetriliste riskide katmine. Käesoleva määruse kohaldamisel tähendavad „biomeetrilised riskid“ üleelamise, töövõimetuse ja surmaga seotud riske.

PEPPi pakkujad lisavad investeeritud kapitali garantii PEPP-säästja surma või püsiva töövõimetuse juhuks kogumisfaasis.

Selgitus

Mõiste määratlus üle viidud artiklisse 2.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vahetamisteenust võivad pakkuda samas liikmesriigis (riigisisene vahetamine) või erinevates liikmesriikides (piiriülene vahetamine) asutatud PEPPi pakkujad.

PEPPi pakkujate vahetamise tingimused loetletakse PEPP-lepingus. Igal juhul on PEPP-säästjal võimalus PEPPi pakkujat vahetada PEPPi kogumisfaasi iga viie aasta järel.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

95.  Kahe tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud loa saamist taotleb vastuvõttev PEPPi pakkuja üleandvalt PEPPi pakkujalt järgmiste toimingute tegemist, kui see on PEPP-säästja loaga ette nähtud:

3.  Viie tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud PEPP-säästja taotluse saamist taotleb vastuvõttev PEPPi pakkuja üleandvalt PEPPi pakkujalt järgmiste toimingute tegemist, kui see on PEPP-säästja taotlusega ette nähtud:

a)  edastada vastuvõtvale PEPPi pakkujale, ja kui PEPP-säästja seda konkreetselt nõudis, PEPP-säästjale nimekiri kõikidest olemasolevatest üleviidavatest summadest;

a)  edastada vastuvõtvale PEPPi pakkujale, ja ka PEPP-säästjale, kui ta seda konkreetselt nõuab, nimekiri kõikidest olemasolevatest üleviidavatest summadest;

b)   viia PEPP-säästja nimetatud kuupäeval järelejäänud positiivne kontojääk üle vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatavale või asuvale kontole ning

b)  viia PEPP-säästja nimetatud kuupäevast alates järelejäänud positiivne kontojääk üle vastuvõtva PEPPi pakkuja juures asuvale kontole ning

c)   sulgeda PEPP-säästja nimetatud kuupäeval üleandva PEPPi pakkuja juures asuv PEPP-konto.

c)  sulgeda PEPP-säästja nimetatud kuupäevast alates üleandva PEPPi pakkuja juures asuv PEPP-konto.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

102.  Üleandva PEPPi pakkuja poolt PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus on piiratud ega ületa 1,5 % vastuvõtva PEPPi pakkuja juurde üleviidavast järelejäänud positiivsest kontojäägist.

3.  Üleandva PEPPi pakkuja poolt PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus on piiratud ega ületa 0,5 % vastuvõtva PEPPi pakkuja juurde üleviidavast järelejäänud positiivsest kontojäägist. Komisjon kaalub PEPP-toote edendamiseks võimalust pakkuja vahetamise tasust loobuda.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

103.  Mis tahes võimalikud tasud ja lõivud, mida üleandev või vastuvõttev PEPPi pakkuja nõuab PEPP-säästjalt artikli 46 kohase mis tahes teenuse eest, välja arvatud käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teenuste eest, on mõistlikud ja kooskõlas kõnealuse PEPPi pakkuja tegelike kuludega.

4.  Vahetamisprotsessis on vastuvõtva PEPPi pakkuja osutatavad teenused tasuta.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi pakkujad annavad PEPP-säästjatele vahetamisteenuse kohta järgmist teavet:

Vastuvõtvad PEPPi pakkujad annavad PEPP-säästjatele vahetamisteenuse kohta järgmist teavet:

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

112.  Sellised tingimused võivad hõlmata eelkõige järgmiste elementide kindlaks määramist: pensioniga, kohustuslik seos pensioniikka jõudmise ja väljamaksete faasi alguse vahel, PEPP-skeemis osalemise miinimumperiood, PEPP-skeemiga liitumisel maksimaalne pensionieani jäänud aeg, samuti eriliste raskuste korral tagasivõtmise tingimused.

2.  Sellised tingimused hõlmavad eelkõige järgmiste elementide kindlaks määramist: pensioniiga, kohustuslik seos pensioniikka jõudmise ja väljamaksete faasi alguse vahel, PEPP-skeemis osalemise miinimumperiood, PEPP-skeemiga liitumisel maksimaalne pensionieani jäänud aeg, samuti eriliste raskuste korral tagasivõtmise tingimused.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

113.  PEPPi pakkujad võivad PEPP-säästjatele võimaldada väljamakseid ühel või mitmel järgmistest viisidest:

1.  PEPPi pakkujad võimaldavad PEPP-säästjatele väljamakseid ühel või mitmel järgmistest viisidest:

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

114.  Väljamaksete faasis kasutatava väljamaksete viisi valivad PEPP-säästjad PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad vajaduse korral seda kogumisfaasis muuta iga viie aasta tagant.

2.  Väljamaksete faasis kasutatava väljamaksete viisi valivad PEPP-säästjad PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad seda kogumisfaasis muuta iga viie aasta tagant ja kogumisfaasi viimasel aastal. See muutmisvõimalus peaks olema tasuta.

Selgitus

Kogumisfaasi viimasel aastal peaks kliendil olema võimalus muuta oma valikut väljamaksete faasi osas.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui liikmesriigid ei ole kehtestanud pensioniikka jõudmise ja väljamaksete faasi alguse vahel kohustuslikku seost, annavad PEPPi pakkujad PEPP-säästjatele võimaluse lükata väljamaksete faasi algus edasi pensioniikka jõudmisele järgnevale hilisemale kuupäevale.

Selgitus

Klientidel peaks olema võimalik kasutada oma PEPP-toodet ka hiljem pensioni ajal.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Investeerimise standardvariandi puhul on kohustuslik teha vähemalt 25 % väljamakseid annuiteedi vormis.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Kui pärast väljamaksete faasi algust ei ületa PEPP-kontol kogenenud vara väärtus summat, mille iga liikmesriik kehtestab ja igal aastal läbi vaatab, on PEPP-säästjal õigus PEPP-konto likvideerida ja saada kätte ühekordne makse.

Selgitus

Määruses tuleks võimaldada väikesed PEPP-kontod likvideerida ja saada pensionile jäädes kätte ühekordne makse.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

115.  PEPPi pakkuja pädev asutus teeb käesoleva määruse täitmise üle pidevat järelevalvet. Sama asutus vastutab PEPPi pakkuja eeskirjades või põhikirjas sätestatud kohustuste täitmise ning PEPPi pakkumisel kohaldatava korra ja ülesannete jaotuse järelevalve eest.

1.  PEPPi pakkuja päritoluliikmesriigi pädev asutus teeb käesoleva määruse täitmise üle pidevat järelevalvet. Sama asutus vastutab PEPPi pakkuja eeskirjades või põhikirjas sätestatud kohustuste täitmise ning PEPPi pakkumisel kohaldatava korra ja ülesannete jaotuse järelevalve eest.

 

Erandina esimesest lõigust teeb pidevat järelevalvet selle üle, kuidas PEPPi pakkuja ja turustaja täidavad käesoleva määruse IV peatüki nõudeid, PEPPi pakkuja ja turustaja vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguskindlus selles osas, milline liikmesriigi pädev asutus vastutab PEPPi pakkujate ja turustajate pideva järelevalve eest piiriülestes olukordades, eriti seoses määruse IV peatükis sätestatud turustamiseeskirjade ja teabenõuetega.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab pärast EIOPAga konsulteerimist peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande.

Iga viie aasta järel pärast käesoleva määruse jõustumist hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab pärast EIOPAga konsulteerimist peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande. Aruande koostamisel konsulteerib komisjon ka liikmesriikide pädevate asutustega.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab pärast EIOPAga konsulteerimist peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande.

 

Selle hindamise käigus tuleb eelkõige arvesse võtta PEPPi lisaväärtust pensionilõhe kaotamisel ning pikaajaliste investeeringutega seotud lisaväärtust. Konkreetsemalt peaks hindamisest tulenema andmed, mis võimaldavad kontrollida, kas PEPPi turu loomine on aidanud tõhusalt suurendada nende Euroopa kodanike arvu, kellele on kättesaadavad piisavad pensionid.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon moodustab asjaomaste sidusrühmade kogu, et PEPPi arengut ja rakendamist pidevalt jälgida. Kogusse kuuluvad vähemalt EIOPA, riiklikud järelevalveasutused, sektori ja klientide esindajad ning sõltumatud eksperdid, sealhulgas vähemalt üks keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite ekspert. Kogu sekretariaat on EIOPA.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Üleeuroopaline personaalne pensionitoode

Viited

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.9.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

11.9.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Heinz K. Becker

3.10.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

0:

35

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (6.7.2018)

majandus- ja rahanduskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Arvamuse koostaja: Birgit Collin-Langen

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja avaldab heameelt komisjoni üleeuroopalise pensionitoodete algatuse ja ettepaneku üle julgustada Euroopa kodanikke oma erapensioni korraldama. Kõigi huvides on võidelda selle vastu, et demograafilised muutused avaldaksid mõju liikmesriikide pensionipoliitikale, ja võtta aegsasti kasutusele personaalsed kogumisskeemid. See kehtib eriti noorema põlvkonna ja väiksema sissetulekuga inimeste kohta.

Praegu erapensionide ühtne turg puudub. Mõnes liikmesriigis pakutakse personaalseid pensionitooteid vähe või ei pakuta üldse. Peale selle on olemasolevad riigisisesed turud väga killustatud. Toodet ei ole võimalik teise liikmesriiki kaasa võtta ega seal hallata, et saada nii maksusoodustusi. Üleeuroopaline standardtoode parandaks olukorda. Ettepanekus on esitatud võimalused, kuidas kaotada tõkked, mis takistavad pensioni piiriülest haldamist ja pensionitoodete viimist teise riiki. Ettepanek on proportsionaalne, sest kuigi erapensionide turge reguleeritakse riigisiseste eeskirjadega, ei saa üks liikmesriik toote teise liikmesriiki viimist takistavaid tegureid üksi kõrvaldada.

Eesmärk on vabatahtlik, lihtne, turvaline, läbipaistev, tarbimismugav ja taskukohane pensionitoode.

Ainult sellistele nõuetele vastav üleeuroopaliselt kaasaskantav pensionitoode oleks edukas.

Üleeuroopalisi personaalseid pensionitooteid (PEPP) ostetakse selleks, et kindlustada vanaduspõlve. Seetõttu tuleb pension välja maksta inimese surmani kestva annuiteedina.

PEPP saab tulemuslik olla ainult siis, kui seda toetavad liikmesriigid, sest ainult nemad saavad kehtestada samad maksusoodustused, mis kehtivad ka sarnastele riigisisestele toodetele.

Tugeva tarbijakaitse huvides on esitatud palju muudatusettepanekuid ja selgitusi.

Teavitusnõuded. On tehtud ettepanek reguleerida reklaami ja lepingueelse teabe eeskirju otse määruses ning kustutada viide määrusele (EL) nr 1286/2014 (PRIIPide määrus). See annaks suuremas õigusselguse ja -kindluse.

Kaasaskantavus. Arvamuse koostaja pooldab kaugeleulatuvat eesmärki muuta PEPPid kättesaadavaks kõigis liikmesriikides. Tähtaeg tundub aga olevat liiga lühike, mistõttu tuleks jaotiste loomise tähtaega pikendada viie aastani. Kasutusele on võetud jaotisepartnerlused, mis aitavad PEPPi pakkujatel pakkuda PEPPe kõigis liikmesriikides.

Investeerimisvariandid. Arvamuse koostaja pooldab lihtsat, turvalist, läbipaistvat, tarbimismugavat ja taskukohast pensionitoodet. Standardvariandina peab olema võimalik sõlmida leping ilma nõustamiseta. Paljudel tarbijatel ei ole sellise kaugeleulatuva finantsotsuse tegemiseks piisavalt teadmisi. Et tarbija otsus oleks teadlik, võetakse kasutusele otsustamisskeem. Selle töötab välja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja selles ei anta soovitusi. See aitab PEPP-klientidel otsustada, kas PEPPi omandamine ikka tagab neile soovitud pensioni. Peale selle tuleks esitada erineval kujul standardvariante, et klient oleks erinevustest teadlik ja ta saaks teha teadliku otsuse.

Investeerimisvariandi kavandamisel tuleb säästjale tagada, et väljamaksefaasi alguseks kogunenud kapital on vähemalt sama suur kui tasutud sissemaksed, sealhulgas kõik kulud ja tasud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Vanaduspensionid moodustavad pensionile jäänud inimeste sissetulekust suure osa ning paljude inimeste jaoks sõltub just piisavast pensionist, kas nad saavad veeta vanaduspõlve mugavalt või tuleb elada vaesuses. Ilma selleta ei ole võimalik tagada põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas eakate õigusi käsitlevas artiklis 25, milles on sätestatud: „Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus“. Ühtlasi on piisav pension vajalik, et tagada õigused, mis on sätestatud soovituses, mille Euroopa Nõukogu ministrite komitee andis liikmesriikidele eakate inimõiguste edendamise kohta1a.

 

_________________

 

1a Ministrite komitee soovitus CM/Rec(2014)2 liikmesriikidele eakate inimõiguste edendamise kohta.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Suur osa vanaduspensionidest makstakse riiklikest pensioniskeemidest, mis tähendab, et riiklike pensioniskeemide ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse vahel on otsene seos. Hoolimata sellest, et aluslepingute kohaselt on pensionisüsteemide korraldamisel ainupädevus riikidel, on piisav sissetulek ja riiklike pensionisüsteemide rahaline jätkusuutlikkus tähtis kogu liidu stabiilsuse jaoks. Kui paigutada rohkem eurooplaste rahasääste ja pangahoiuseid pikaajalistesse investeerimistoodetesse, näiteks vabatahtlikesse pensioniskeemidesse, saaksid sellest kasu nii üksikisikud (kes saaksid suuremat tulu ja küllaldasemat pensioni) kui ka majandus laiemas mõttes.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Kuna Euroopa on vananev maailmajagu, seisab liit silmitsi mitme probleemiga, sealhulgas demograafiliste probleemidega. Peale selle toimuvad praegu teenistuskäigus, tööturul ja rikkuse jaotumises eelkõige digitaalrevolutsiooni tõttu suured muutused. Samal ajal on üha selgem, et riiklikud kindlustussüsteemid üleilmastunud teadmistepõhise majanduse – kus piirid on avatud, tööjõud liikuv ja toimub ränne – vajadustele ei vasta. Väga palju on neid, kes tavapärastesse riiklikesse pensionisüsteemidesse ei kuulu või ei oma seal kõiki õigusi, sealhulgas naised, noored, rändajad, väheste oskustega isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, ebatüüpiliste lepingutega töötajad.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d)  Esimese samba jooksvalt finantseeritavate riiklike pensionide osakaal ilmselt väheneb. Selle võivad osaliselt korvata pensioniõigused, mis on tekkinud teisest sambast rahastatavate skeemide kaudu. Praegused riiklikud pensioniskeemid aitab palju kohasemaks ja kestlikumaks muuta hästi väljaarendatud kolmas sammas. Üleeuroopaline personaalne pensionitoode täiendab ja tugevdab seega personaalsete pensionitoodete turgu kogu liidus.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Kui muuta pensionitoodete siseturg piiriüleste takistuste kaotamise kaudu sisukamaks, suureneks konkurents, tänu millele saaksid tarbijad osta kvaliteetsemaid ja soodsamaid tooteid ning tootjad saaksid tulu mastaabisäästust. Seetõttu oleks tõhusam personaalsete pensionitoodete siseturg kasulik isegi liikmesriikidele, kus demograafilised suundumused on soodsad ja pensionisüsteemid hästi rahastatud.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Kavandatava määruse eesmärk on võimaldada luua liikmesriikide olemasolevate süsteemide täiendamiseks võimalikult lihtne, turvaline, odav, läbipaistev, tarbimismugav ja kaasaskantav üleeuroopaline pensionitoode.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Praegu pärsib personaalsete pensionide siseturu toimimist riiklike turgude vaheline killustatus ja personaalsete pensionitoodete piiratud kaasaskantavus. Seetõttu võib inimestel olla raskusi oma põhivabaduste kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil tööleasumist või pensionipõlve veetmist mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele piirab pakkujate võimalust kasutada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust see, et olemasolevad personaalsed pensionitooted ei ole küllaldaselt ühtlustatud.

(3)  Praegu toimib personaalsete pensionide siseturg ainult osaliselt. Mõnes liikmesriigis personaalsete pensionitoodete turgu veel ei ole. Teistes liikmesriikides personaalseid pensionitooteid küll pakutakse, aga riikide turud on väga killustunud. Seega on personaalsete pensionitoodete teistesse riikidesse kaasavõtmine piiratud. Seetõttu võib inimestel olla raskusi oma põhivabaduste kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil tööleasumist või pensionipõlve veetmist mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele piirab pakkujate võimalust kasutada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust see, et olemasolevad personaalsed pensionitooted ei ole küllaldaselt ühtlustatud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Komisjon märkis 2015. aasta septembris oma tegevuskavas kapitaliturgude liidu loomise kohta,28 et ta hindab sellise poliitikaraamistiku loomise võimalust, millega loodaks edukas lihtsate, tõhusate ja konkurentsivõimeliste erapensionide Euroopa turg, ning teeb kindlaks, kas selle turu toetamiseks on vaja ELi õigusakti.

välja jäetud

__________________

 

28 Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava, Euroopa Komisjon, 30. september 2015, COM(2015) 468 final.

 

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Euroopa Ülemkogu kutsus oma 28. juuni 2016. aasta järeldustes30 üles tegema kiireid ja otsustavaid edusamme, et tagada ettevõtjate jaoks kergem juurdepääs rahastamisele ja toetada investeeringuid reaalmajandusse, liikudes edasi kapitaliturgude liidu tegevuskavaga.

välja jäetud

__________________

 

30 Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2016. aasta järeldused, EUCO 26/16, punkt 11.

 

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Oma 14. septembri 2016. aasta teatises Kapitaliturgude liit – reformi kiirendamine31, teatas komisjon, et ta kaalub ettepanekuid lihtsa, tõhusa ja konkurentsivõimelise ELi personaalsete pensionitoote kohta ja et kaalumisel olevate variantide hulgas on ka võimalik seadusandlik ettepanek, mis võidakse võtta päevakorda 2017. aastal.

välja jäetud

__________________

 

31 COM(2016) 601 final, lk 4.

 

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Oma teatises Kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehindamine32 teatas komisjon, et kavas on esitada õigusakti ettepanekust üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta 2017. aasta juuni lõpuks. Akt paneb aluse ohutumale, ökonoomsemale ja läbipaistvamale taskukohaste ja vabatahtlike erapensionisäästude turule , mida saab hallata üleeuroopaliselt. See aitab vastata nende inimeste vajadustele, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, tegeleda demograafilise olukorraga, täiendada olemasolevaid pensionitooteid ja -skeeme ning toetada erapensionide kulutõhusust, pakkudes häid võimalusi erapensionide pikaajaliseks investeerimiseks.

välja jäetud

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, lk 6.

 

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  PEPPi väljatöötamine personaalsete pensionitoodete hulgas aitab kaasa pensioniks säästmise võimaluste laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi pakkujate jaoks. See annab majapidamistele paremaid võimalusi pensioniga seotud eesmärkide saavutamiseks.

(10)  PEPPi väljatöötamine personaalsete pensionitoodete hulgas aitab kaasa pensioniks säästmise võimaluste laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi pakkujate jaoks. See annab majapidamistele pensioniga seotud eesmärkide saavutamiseks lisavõimalusi.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Ebakindlate tööhõiveolude ja õigusaktide muutmise tõttu pensionimäärad pidevalt langevad. Seetõttu on väga tähtis, et eelkõige noored ja väiksema sissetulekuga inimesed saaksid endale nii kindlustada vanaduspõlves soovitava elatustaseme. Seetõttu peab personaalne pensionitoode olema eelkõige nende inimeste jaoks atraktiivne ja kättesaadav.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b)  Sellest, kuidas leibkonnad saavad vabatahtlike personaalsete pensioniskeemide abil raha säästa, on võimalik teada saada ja seda mõista tänu finantsharidusele. Säästjatel on ühtlasi õigus saada üleeuroopalise tootega seotud riskidest ja omadustest täielik ülevaade.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  PEPPi käsitlev õigusraamistik paneb aluse pensioniga seotud taskukohaste ja vabatahtlike investeeringute edukale turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid pensionitooteid ja -skeeme täiendades aitab see rahuldada nende inimeste vajadusi, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, võttes arvesse demograafilist olukorda ja tehes pikaajaliste investeeringute jaoks kättesaadavaks uue võimsa erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega ühtlusta olemasolevaid riiklikke erapensioniskeeme.

(11)  PEPPi käsitlev õigusraamistik paneb aluse pensioniga seotud taskukohaste ja vabatahtlike investeeringute edukale turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid riiklikke ja tööandjapensioniskeeme ning -tooteid täiendades aitab see rahuldada nende inimeste vajadusi, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, võttes arvesse demograafilist olukorda ja tehes pikaajaliste investeeringute jaoks kättesaadavaks uue võimsa erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega ühtlusta olemasolevaid riiklikke erapensioniskeeme, samuti ei mõjuta see olemasolevaid riiklikke ja tööandjapensioniskeeme ega -tooteid. PEPP ei ole otseselt ega kaudselt seotud PEPP-säästja elukutse ega tööalase seisundiga.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  See õigusraamistik ei tohi piirata liikmesriikide vastutust täita oma kohustust pakkuda piisavat riiklikku pensioni.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Käesoleva määrusega ühtlustakse PEPPi põhiomadusi, mis on seotud selliste kesksete elementidega nagu turustamine, investeerimispoliitika, teenusepakkuja vahetamine või teenuse piiriülene osutamine ja kaasaskantavus. Nende põhiomaduste ühtlustamine edendab võrdseid tingimusi kõigi personaalse pensioni pakkujate jaoks ning aitab kaasa kapitaliturgude liidu väljakujundamisele ja personaalsete pensionide siseturu integratsioonile. Selle tulemusena luuakse suures osas standarditud üleeuroopaline ja kõigis liikmesriikides kättesaadav toode, mis annab tarbijale võimaluse täielikult ära kasutada siseturu pakutavaid võimalusi, kuna ta saab oma pensioniõigused teise riiki üle viia, ja mis võimaldab valida suurema hulga erinevate, sealhulgas piiriüleste pakkujate hulgast. Kuna piiriülese pensioniteenuste osutamise ees on vähem tõkkeid, suurendab üleeuroopaline personaalne pensionitoode üleeuroopalist konkurentsi pensionipakkujate vahel ja tekitab mastaabisäästu, mis peaks tooma kasu ka säästjatele.

(12)  Käesoleva määrusega ühtlustakse PEPPi põhiomadusi, mis on seotud selliste kesksete elementidega nagu turustamine, lepingud, investeerimispoliitika, teenusepakkuja vahetamine või teenuse piiriülene osutamine ja kaasaskantavus. Nende põhiomaduste ühtlustamine edendab võrdseid tingimusi kõigi personaalse pensioni pakkujate jaoks ning aitab kaasa kapitaliturgude liidu väljakujundamisele ja personaalsete pensionide siseturu integratsioonile. Selle tulemusena luuakse suures osas standarditud üleeuroopaline ja kõigis liikmesriikides kättesaadav toode, mis annab tarbijale võimaluse täielikult ära kasutada siseturu pakutavaid võimalusi, kuna ta saab oma pensioniõigused teise riiki üle viia, ja mis võimaldab valida suurema hulga erinevate, sealhulgas piiriüleste pakkujate hulgast. Kuna piiriülese pensioniteenuste osutamise ees on vähem tõkkeid, suurendab üleeuroopaline personaalne pensionitoode üleeuroopalist konkurentsi pensionipakkujate vahel ja tekitab mastaabisäästu, mis peaks tooma kasu ka säästjatele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  EIOPA peaks PEPP-loa andma kooskõlas käesoleva määrusega. Luba ei tohiks mingil juhul anda tagasiulatuvalt.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  PEPPi pakkujatel peaks olema juurdepääs kogu liidu turule üheainsa tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) annab välja üheainsale reeglistikule tuginedes.

(14)  PEPPi pakkujatel peaks olema juurdepääs kogu liidu turule üheainsa tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) annab välja üheainsale reeglistikule tuginedes ja koostöös riiklike pädevate asutustega. Loaga tagatakse, et PEPPi nime all pakutakse turul ainult turvalisi ja testitud investeerimistooteid. Seetõttu kontrollib EIOPA, kas PEPPide lepingutingimused vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Selleks et tagada teenuste hea kvaliteet ja tõhus tarbijakaitse, peaksid päritoluliikmesriigid ja vastuvõtvad liikmesriigid tegema käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamisel tihedat koostööd. Juhul kui PEPPi pakkuja tegutseb teenuste osutamise vabadust kasutades eri liikmesriikides, peaks käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamise eest vastutama päritoluliikmesriigi pädev asutus, kuna ta on PEPPi pakkujaga tihedamalt seotud. Et tagada vastutuse õiglane jaotus päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel, peaks vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus juhul, kui ta saab teada oma territooriumil toimunud kohustuste rikkumisest, teatama sellest päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes peaks siis olema kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid. Lisaks peaks vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel olema õigus sekkuda, kui päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid meetmeid või kui võetud meetmed ei ole piisavad.

(16)  Selleks et tagada teenuste hea kvaliteet ja tõhus tarbijakaitse, peaksid PEPPide pakkujate ja turustajate päritoluliikmesriigid ja vastuvõtvad liikmesriigid tegema käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamisel tihedat koostööd. Juhul kui PEPPi pakkuja tegutseb teenuste osutamise vabadust kasutades eri liikmesriikides, peaks käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamise eest vastutama päritoluliikmesriigi pädev asutus, kuna ta on PEPPi pakkujaga tihedamalt seotud. Et tagada vastutuse õiglane jaotus päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel, peaks vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus juhul, kui ta saab teada oma territooriumil toimunud kohustuste rikkumisest, teatama sellest päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes peaks siis olema kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid. Lisaks peaks vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel olema õigus sekkuda, kui päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid meetmeid või kui võetud meetmed ei ole piisavad.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Kui asutatakse filiaal või rajatakse püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis, tuleks vastutus kohustuste täitmise tagamisel jagada päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi vahel. Vastutus majandustegevust tervikuna puudutavate nõuete täitmise eest (nt kutsealased nõuded) peaks jääma päritoluliikmesriigi pädeva asutuse vastutusalasse samamoodi nagu teenuste osutamise puhul, kuid vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus peaks vastutama nende normide täitmise tagamise eest, mis käsitlevad teavitamisnõudeid ja äritegevust tema territooriumil osutatavate teenuste puhul. Kui aga vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab teada oma territooriumil toimunud kohustuse rikkumisest, mille eest käesoleva määruse kohaselt ei vastuta vastuvõttev liikmesriik, peab kõnealune asutus tiheda koostöö põhimõttest lähtuvalt teatama sellest päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes võtab seejärel asjakohaseid meetmeid. See puudutab eelkõige nende reeglite rikkumist, mis on seotud hea maine, kutsealaste teadmiste ja pädevusnõuetega. Tarbijate kaitseks peaks vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel olema lisaks sellele õigus sekkuda, kui päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid meetmeid või kui võetud meetmed ei ole piisavad.

(17)  Kui asutatakse filiaal või rajatakse püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis, tuleks vastutus kohustuste täitmise tagamisel jagada päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi vahel. Vastutus majandustegevust tervikuna puudutavate nõuete täitmise eest (nt kutsealased nõuded) peaks jääma päritoluliikmesriigi pädeva asutuse vastutusalasse samamoodi nagu teenuste osutamise puhul, kuid vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus peaks vastutama nende normide täitmise tagamise eest, mis käsitlevad teavitamisnõudeid, reklaami ja äritegevust tema territooriumil osutatavate teenuste puhul. Kui aga vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab teada oma territooriumil toimunud kohustuse rikkumisest, mille eest käesoleva määruse kohaselt ei vastuta vastuvõttev liikmesriik, peab kõnealune asutus tiheda koostöö põhimõttest lähtuvalt teatama sellest päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes võtab seejärel asjakohaseid meetmeid. See puudutab eelkõige nende reeglite rikkumist, mis on seotud hea maine, kutsealaste teadmiste ja pädevusnõuetega. Tarbijate kaitseks peaks vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel olema lisaks sellele õigus sekkuda, kui päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid meetmeid või kui võetud meetmed ei ole piisavad.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  PEPP-säästjatel peaks olema õigus omandada või osta PEPPi muus kui oma elukohaliikmesriigis ja õigus säästa samal ajal rohkem kui ühes jaotises ning PEPPi suhtes kohaldatavad maksusoodustused peaksid olema selle liikmesriigi omad, mille elanik PEPP-säästja on, et riikide maksusüsteemide erinevuse tõttu ei saaks maksusoodustusi kuritarvitada.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Kui EIOPA PEPP-loa tühistab, ei mõjuta see PEPPi pakkuja kohustusi PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja vastu.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Selleks et tagada PEPPi pakkujatele sujuv üleminek, hakkab kohustus pakkuda selliseid PEPPe, mis sisaldavad iga liikmesriigi jaoks eraldi jaotist, kehtima kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist. Ent tarbijate võimaliku eksitamise vältimiseks peaks pakkuja PEPPi esmakordselt turule tuues esitama teabe nende riigipõhiste jaotiste kohta, mida toode kohe sisaldab.

(21)  Selleks et tagada PEPPi pakkujatele sujuv üleminek, hakkab kohustus pakkuda selliseid PEPPe, mis sisaldavad iga liikmesriigi jaoks eraldi jaotist, kehtima viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist. Selle nõude täitmiseks peaks PEPPi pakkujal olema võimalik sõlmida jaotisepartnerlusi. Tarbijate võimaliku eksitamise vältimiseks peaks pakkuja PEPPi esmakordselt turule tuues esitama lepingus teabe nende riigipõhiste jaotiste kohta, mida toode kohe sisaldab. Kui kaasaskantavuse võimalust veel ei ole, peaks PEPP-säästjal olema lubatud kaasaskantavuse tagamiseks pakkujat tasuta vahetada.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Kui PEPP-säästja kolib teise liikmesriiki ja kasutab kaasaskantavuse teenust uue jaotise avamiseks, peaks ta saama kohalike PEPP-säästjatega samaväärseid maksusoodustusi.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b)  Viis aastat kestval üleminekuperioodil, mis algab käesoleva määruse jõustumisega, on PEPP-säästjal, kes muudab oma elukohta, kolides liikmesriiki, mille kohta PEPPi pakkuja ei saa jaotist avada, õigus PEPPi pakkujat tasuta vahetada.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat halduskoormust arvesse võttes peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad andma potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-hüvitiste saajatele selget ja piisavat teavet, et aidata neil teha otsuseid pensioni kohta. Selsamal põhjusel tuleks tagada, et pensioniskeemi eri faasid, s.t nii liitumiseelne, pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas eelpension) kui ka pensionijärgne faas oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda teavet kogunenud pensioninõuete, pensionihüvitiste prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste ning kulude kohta. Kui pensionihüvitiste prognoositud suurus põhineb majandusstsenaariumidel, peaks nimetatud teave hõlmama ka ebasoodsat stsenaariumi, mis peaks olema äärmuslik, kuid usutav.

(22)  Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat halduskoormust arvesse võttes peaksid PEPPi pakkujad ja turustajad andma potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-hüvitiste saajatele selget, lihtsasti mõistetavat ja piisavat teavet, et aidata neil pensioni kohta otsuseid teha. Selsamal põhjusel tuleks tagada, et pensioniskeemi eri faasid, s.t nii liitumiseelne, pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas eelpension) kui ka pensionijärgne faas oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda teavet kogunenud pensioninõuete, pensionihüvitiste prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud riskide ning kulude kohta. Kui pensionihüvitiste prognoositud suurus põhineb majandusstsenaariumidel, peaks nimetatud teave hõlmama ka ebasoodsat stsenaariumi, mis peaks olema äärmuslik, kuid usutav.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Enne PEPP-skeemiga liitumist tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele anda kogu vajalik teave, et nad saaksid teha teadlikke valikuid.

(23)  Enne PEPP-skeemiga liitumist tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele anda kogu vajalik teave, et nad saaksid teha teadlikke valikuid. Standardvariandi korral peaksid PEPP-säästjad läbi töötama otsustamisskeemi, mis aitab neil teadlikku valikut teha.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Toodete optimaalse läbipaistvuse tagamiseks peaksid PEPPi koostajad enne seda, kui toodet on võimalik PEPP-säästjatele müüa, koostama dokumendi, mis sisaldab põhiteavet nende koostatud PEPPi kohta. Samuti peaksid nad vastutama põhiteabedokumendi täpsuse eest. PEPPi käsitlev põhiteabedokument peaks asendama ja muutma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/201433 kohast kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumenti, mida ei tule PEPPi kohta esitada.

(24)  Toodete optimaalse läbipaistvuse tagamiseks peaksid PEPPi koostajad enne seda, kui toodet on võimalik PEPP-säästjatele müüa, koostama dokumendi, mis sisaldab põhiteavet nende koostatud PEPPi kohta. Samuti peaksid nad vastutama põhiteabedokumendi täpsuse eest.

__________________

__________________

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Üksikasju seoses teabega, mis tuleb esitada PEPPi põhiteabedokumentides lisaks neile elementidele, mis on juba esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 kohases kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendis, ja selle teabe esitusviisi tuleks veelgi ühtlustada regulatiivsete tehniliste standarditega, mis täiendavad komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrusega34 kehtestatud standardeid, võttes arvesse läbiviidud ja käimasolevaid tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas selliste uuringute tulemusi, milles käsitletakse tarbijatele teabe esitamise eri viiside tulemuslikkust.

(27)  Üksikasju seoses teabega, mis tuleb esitada PEPPi põhiteabedokumentides, ja selle teabe esitusviisi tuleks veelgi ühtlustada regulatiivsete tehniliste standarditega, võttes arvesse juba tehtud ja käimasolevaid tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas selliste uuringute tulemusi, milles käsitletakse tarbijatele teabe esitamise eri viiside tulemuslikkust.

__________________

 

34 Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega.

 

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Põhiteabedokument peaks koosnema kahest osast. Esimeses ehk üldosas tuleks PEPPi kohta esitada üldine teave. Teises ehk eritingimuste osas peaks esitama teabe, mis on igas liikmesriigis erinev, näiteks pensioniiga.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  PEPPi pakkujad peaksid koostama PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise teatise, mis annaks neile kõige olulisema isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi kohta ning tagaks nende pideva sellealase teavitamise. Pensionihüvitise teatis peaks olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul ja eri pensioniskeemidesse kogunenud pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada tööjõu liikumist.

(29)  PEPPi pakkujad peaksid koostama PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise teatise, mis annaks neile kõige olulisema isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi kohta ning tagaks nende pideva sellealase teavitamise. Pensionihüvitise teatis peaks olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul ja eri pensioniskeemidesse kogunenud pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada tööjõu liikumist. Pensionihüvitise teatis esitatakse PEPP-säästjale igal aastal.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  PEPPi pakkujad peaksid esitama PEPP-säästjatele sissemaksete kavad ja fondide väärtuse, investeeringutasuvuse, eeldatava inflatsiooni ja majanduskasvu prognoosid.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  PEPPi pakkujad peaksid PEPP-säästjatele piisavalt vara enne nende pensionile jäämist andma teavet väljamaksmise võimalike viiside kohta. Kui pensionimakseid ei tehta eluaegse annuiteedi alusel, peaksid liikmed, kelle pensioniiga läheneb, saama teavet olemaolevate hüvitise väljamakse toodete kohta, et lihtsustada pensionipõlve rahalist planeerimist.

(30)  PEPPi pakkujad peaksid PEPP-säästjatele piisavalt vara enne nende pensionile jäämist andma teavet väljamaksmise võimalike viiside kohta. Nad peaksid PEPP-säästjatele meelde tuletama, et väljamakseviisi on võimalik muuta. Standardvariandis peaks olema teha võimalik kuni 30 % ühekordne makse, ülejäänu tuleks maksta eluaegse annuiteedi alusel. Viimane meeldetuletus tuleks teha üks aasta enne pensionile jäämist. Kui pensionimakseid ei tehta eluaegse annuiteedi alusel, peaksid liikmed, kelle pensioniiga läheneb, saama teavet olemasolevate hüvitise väljamakse toodete kohta, et lihtsustada pensionipõlve rahalist planeerimist.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Pensionihüvitiste väljamaksmise faasis peaksid PEPP-hüvitise saajad saama teavet oma väljamaksete ja nende tegemise võimalike viiside kohta. See on eriti tähtis siis, kui PEPP-hüvitise saaja kannab märkimisväärse osa investeerimisriskist väljamaksmise faasis. PEPP-hüvitise saajaid tuleks pärast maksete vähendamise otsuse tegemist ja enne pensionimaksete vähendamist teavitada sellest, et pensionimakseid vähendatakse. Hea tavana soovitatakse PEPPi pakkujatel konsulteerida PEPP-hüvitise saajatega enne sellise otsuse tegemist.

(31)  Pensionihüvitiste väljamaksmise faasis peaksid PEPP-hüvitise saajad saama teavet oma väljamaksete ja nende tegemise võimalike viiside kohta. See on eriti tähtis siis, kui PEPP-hüvitise saaja kannab märkimisväärse osa investeerimisriskist väljamaksmise faasis. PEPP-hüvitise saajaid tuleks pärast maksete vähendamise otsuse tegemist ja enne pensionimaksete vähendamist teavitada sellest, et pensionimakseid vähendatakse. PEPPi pakkujatel soovitatakse konsulteerida PEPP-hüvitise saajatega enne sellise otsuse tegemist.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks peaksid PEPPi pakkujad saama valida varade sellise paigutuse, mis sobib kõige paremini nende kohustuste täpse laadi ja kestusega. Seega on vaja tõhusat järelevalvet ning samuti tuleks investeerimisnõuete puhul kasutada lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema ja tõhusama investeerimispoliitika määramiseks, kohustades neid samas tegutsema ettevaatusega. Ettevaatuse põhimõte nõuab seega iga PEPPi pakkuja kliendistruktuurile kohandatud investeerimispoliitikat.

(32)  PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks peaksid PEPPi pakkujad saama valida varade sellise paigutuse, mis sobib nende kohustuste, sealhulgas pikaajaliste kohustuste täpse laadi ja kestusega kõige paremini. Seega on vaja tõhusat järelevalvet ning samuti tuleks investeerimisnõuete puhul kasutada lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema ja tõhusama investeerimispoliitika määramiseks, kohustades neid samas tegutsema ettevaatusega ja võimaldades kooskõlastamist PEPP-säästja pikaajaliste kohustustega. Ettevaatuse põhimõte nõuab seega iga PEPPi pakkuja kliendistruktuurile kohandatud investeerimispoliitikat.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Võttes kapitaliinvesteeringute aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda piiriüleselt, soodustatakse säästude suunamist tööandjapensioni kogumisse, aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

(33)  Võttes kapitaliinvesteeringute aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda piiriüleselt, soodustatakse säästude suunamist tööandjapensioni kogumisse, aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Mõistlikkuse põhimõtte kohaselt võetakse arvesse ka keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite osa investeerimisprotsessis.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  PEPPi pakkujate investeerimispoliitika ja riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt toetatud vastutustundliku investeerimise põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujaid tuleks üles kutsuda, et nad kaaluksid kõnealuseid tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja arvestaksid selliste tegurite täidetavat kohta nende riskijuhtimissüsteemides.

(36)  PEPPi pakkujate investeerimispoliitika ja riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt toetatud vastutustundliku investeerimise põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujaid tuleks üles kutsuda, et nad kaaluksid kõnealuseid tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja arvestaksid selliste tegurite täidetavat kohta nende riskijuhtimissüsteemides. Riskihindamise tulemused tuleks teha kättesaadavaks ka EIOPA-le, pädevatele asutustele ja PEPP-säästjatele.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(38 a)  Kui pakkuja ei saa teatavat investeerimisvarianti pakkuda, sest see variant ei ole tema jaoks võimalik või ta ei saa pakkuda seda varianti ainult ühes liikmesriigis, peaks tal olema võimalik pakkuda seda investeerimisvarianti tootepartnerluse kaudu.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39)  Investeerimise standardvariant peaks võimaldama PEPP-säästjal investeeritud kapitali tagasi saada. Lisaks võiksid PEPPi pakkujad kasutada indekseerimismehhanismi, millega korvataks vähemalt osaliselt inflatsioon.

(39)  Investeerimise standardvariant peaks võimaldama PEPP-säästjal tagasi saada reaalselt investeeritud kapitali, millest ei ole kogunenud tasusid ega kulusid maha arvatud, kuid mille puhul on arvesse võetud inflatsiooni.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(39 a)  Põhjendatud juhtudel, näiteks tõendatud hooletuse, õigusrikkumiste või maksustamise vältimise korral või kui PEPP-luba tühistatakse, peaks PEPP-säästjal olema õigus pakkujat igal ajal tasuta vahetada, ilma et temalt võetaks tasu või teda sunnitaks lepingut jätkama.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Selleks, et võita PEPP-säästjate usaldus ja võimaldada neil teha teadlikke valikuid, on väga oluline kulude ja tasude läbipaistvus. Järelikult peaksid läbipaistmatud hinnakujunduse meetodid olema keelatud.

(42)  Et võita PEPP-säästjate usaldus ja võimaldada neil teha teadlikke valikuid, peavad kulud ja tasud olema läbipaistvad ning õiglased. Järelikult peaksid läbipaistmatud hinnakujunduse meetodid olema keelatud.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010,35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/201036 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse37 nr 1095/2010 artiklitega 10–14 peaks komisjon võtma vastu Euroopa järelevalveasutuste poolt ühiskomitee kaudu välja töötatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, mis käsitlevad selliseid PEPPi põhiteabedokumendi esitusviisi ja sisu konkreetseid elemente, mis ei ole hõlmatud [PRIIPide põhiteabedokumente käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega]. Komisjon peaks Euroopa järelevalveasutuste tehnilist tööd täiendama, viies läbi Euroopa järelevalveasutuste ettepandud põhiteabedokumendi esitusviisi tarbijauuringuid.

välja jäetud

__________________

 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

 

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

 

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(46 a)  Kvalifitseeritud organitel peaks olema õigus esitada esindushagisid, et kaitsta kooskõlas ELi õigusega PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate ühishuve.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Selleks et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks PEPP-säästjatel olema õigus vahetada kogumisfaasis ja väljamaksete faasis pakkujat ning menetlus selleks peaks olema selge, kiire ja turvaline.

(47)  Et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida PEPPi pakkujate vahel konkurentsi, peaks PEPP-säästjatel olema õigus pakkujat kogumisfaasis ja väljamaksete faasis vahetada ning menetlus selleks peaks olema selge, kiire ja turvaline. Standardvariandi puhul peaks see olema võimalik ainult kogumisfaasis, sest tarbijate kaitsmiseks tuleb tagada usaldusväärne annuiteet ja vahetamine võib tekitada rahalist kahju.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Vahetamine peaks olema PEPP-säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi pakkuja peaks seega vastutama menetluse algatamise ja haldamise eest PEPP-säästja nimel. PEPPi pakkujatel peaks olema võimalik rakendada pakkuja vahetamise teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, näiteks tehnilisi lahendusi.

(48)  Vahetamine peaks olema PEPP-säästja jaoks lihtne. Kui PEPP-säästja seda soovib, peaks vastuvõttev PEPPi pakkuja algatama ja korraldama PEPP-säästja nimel menetluse. PEPPi pakkujatel peaks olema võimalik rakendada pakkuja vahetamise teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, näiteks tehnilisi lahendusi.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(49)  Enne vahetamiseks loa andmist tuleks PEPP-säästjat teavitada kõigist vahetamiseks vajalikest menetluse etappidest.

(49)  Enne vahetamiseks loa andmist tuleks PEPP-säästjat teavitada kõigist vahetamiseks vajalikest menetluse etappidest ja kuludest, et PEPP-säästjal oleks võimalik teha vahetusteenuse kohta teadlik otsus.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(51 a)  PEPP-säästjaid tuleks vahetamisel teavitada sellest, et nad võivad vahetamisel maksusoodustustest ilma jääda, ja teistest rahalistest tagajärgedest ning sellest, et varad lähevad üle PEPPi pakkujale, kelle suhtes kehtivad teistsugused maksustamisnõuded. Pädevad asutused peaksid vahetamise hõlbustamisel ja PEPPi tühistamise korral toimuval varade üleminekul teavitama PEPP-säästjaid rahalise kahju vähendamiseks sellest, et on olemas teisi PEPPi pakkujaid ja PEPP-tooteid, mille suhtes kehtivad samad maksusoodustused.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(53)  PEPP-säästjatel peaks PEPPiga liitumisel olema vabadus otsustada makseviisi üle, mille nad väljamaksete faasis valivad (annuiteet, ühekordne makse või muu), ent seejärel peaks neil olema võimalik oma valikut kord viie aasta jooksul muuta, et valitud väljamakseviis sobiks kõige paremini nende pensionieelsete vajaduste rahuldamiseks.

(53)  PEPP-säästjatel peaks PEPPiga liitumisel olema vabadus otsustada makseviisi üle, mille nad väljamaksete faasis valivad (perioodilised pensionimaksed, ühekordne makse või muu), ent seejärel peaks neil olema võimalik oma valikut kord viie aasta jooksul muuta, et valitud väljamakseviis sobiks kõige paremini nende pensionieelsete vajaduste rahuldamiseks.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(54)  PEPPi pakkujatel peaks olema lubatud pakkuda PEPP-säästjatele laia valikut erinevaid väljamakseviise. See lähenemisviis võimaldaks saavutada PEPPide kiirema kasutuselevõtu eesmärgi, kuna PEPP-säästjatele tagatakse suurem paindlikkus ja laiem valik. See võimaldaks pakkujatel töötada oma PEPPid välja kõige kulutõhusamal viisil. See on muude ELi poliitikavaldkondadega kooskõlas ja poliitiliselt teostatav, kuna nii jääb liikmesriikidele küllaldane paindlikkus otsustada selle üle, milliseid väljamaksmisviise nad otsustavad soodustada.

(54)  PEPPi pakkujatel peaks olema lubatud pakkuda PEPP-säästjatele väljamaksete faasis piisavalt palju eri väljamakseviise. See lähenemisviis võimaldaks saavutada PEPPide kiirema kasutuselevõtu eesmärgi, kuna PEPP-säästjatele tagatakse suurem paindlikkus ja laiem valik. See võimaldaks pakkujatel töötada oma PEPPid välja kõige kulutõhusamal viisil. See on muude ELi poliitikavaldkondadega kooskõlas ja poliitiliselt teostatav, kuna nii jääb liikmesriikidele küllaldane paindlikkus otsustada selle üle, milliseid väljamakseviise nad otsustavad soodustada.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(54 a)  Standardvariandi puhul peaks olema kohustuslik teha väljamaksetest 70 % annuiteedina.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(66)  Isikuandmete töötlemine käesoleva määruse raames, nagu isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt, peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67939 ning teabe vahetamine või edastamine Euroopa järelevalveasutuste poolt peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/200140.

(66)  Isikuandmete töötlemine käesoleva määruse raames, nagu isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt, isikuandmete säilitamine EIOPA juures asuvas keskregistris, isikuandmete töötlemine PEPPi pakkujate või PEPPi turustajate poolt, peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/67939, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/68039a ning määrusega, milles käsitletakse eraelu puutumatuse austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus). Teabe vahetamine või edastamine Euroopa järelevalveasutuste poolt peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/200140.

_________________

_________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

39a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 66 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(66 a)  Kuna isiku finantsandmed on salajased, peavad andmed olema väga hästi kaitstud. Seetõttu on soovitatav kaasata käesoleva määruse rakendamisse ja järelevalvesse ka andmekaitseasutused.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(70 a)  Kuna käesoleval määrusel võib olla pikaajaline mõju, tuleb selle kohaldamise algfaasis toimuvat tähelepanelikult jälgida. Hinnangu koostamisel peaks komisjon arvesse võtma ka EIOPA, sidusrühmade ja ekspertide kogemusi ning andma kõigist võimalikest tähelepanekutest Euroopa Parlamendile ja nõukogule teada.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed eeskirjad seoses selliste personaalsete pensionitoodete lubade, koostamise, turustamise ja järelevalvega, mida turustatakse liidus nimetuse „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ või „PEPP“ all.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed eeskirjad seoses selliste personaalsete pensionitoodete lubade, nende tühistamise, toodete koostamise, turustamise ja järelevalvega, mida turustatakse liidus nimetuse „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ või „PEPP“ all.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  sellega on ette nähtud kapitali akumulatsioon kuni pensionileminekuni ning ainult piiratud võimalused skeemist väljumiseks enne pensionileminekut,

c)  sellega on ette nähtud kapitali akumulatsioon,

Selgitus

PEPP on pensionitoode, seega peaks akumulatsioon kuni pensionileminekuni olema kohustuslik olenemata investeerimisvariandist.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  see tagab pensionil olles sissetuleku;

d)  see tagab pensionil olles pensionihüvitise;

Selgitus

Viidud kooskõlla punktiga 9.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  üleeuroopaline personaalne pensionitoode (edaspidi „PEPP“) – pikaajalistel säästudel põhinev personaalne pensionitoode, mida pakub kokkulepitud PEPP-skeemi kohaselt selline reguleeritud finantsettevõtja, kellel on liidu õiguse kohane luba kollektiivsete või individuaalsete investeeringute või säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust PEPP-säästja on vabatahtlikult omandanud seoses pensionileminekuga ning mis ei ole tagastatav või siis on selle tagastatavus rangelt piiratud;

(2)  üleeuroopaline personaalne pensionitoode (edaspidi „PEPP“) – pikaajalistel säästudel põhinev personaalne pensionitoode, mida pakub kokkulepitud PEPP-skeemi kohaselt selline artiklis 5 loetletud finantsettevõtja, kellel on liidu õiguse kohane luba kollektiivsete või individuaalsete investeeringute või säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust PEPP-säästja on vabatahtlikult omandanud seoses pensionileminekuga ning mis ei ole tagastatav või siis on selle tagastatavus rangelt piiratud;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  PEPP-säästja –

(3)  PEPP-säästja – füüsiline isik, kes sõlmib PEPPi pakkuja või turustajaga PEPPi kohta lepingu;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  jaeklient Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL41 artikli 4 lõike 1 punkti 11 tähenduses;

välja jäetud

__________________

 

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

 

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  klient Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/92/EÜ42 tähenduses, kui ta ei kvalifitseeru direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 10 määratletud kutseliseks kliendiks;

välja jäetud

__________________

 

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta (EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3).

 

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  kogumisfaas – periood, mille jooksul PEPP-kontole koguneb vara (sissemaksed) ja mis kestab tavaliselt kuni PEPP-hüvitise saaja pensioniealiseks saamiseni;

(10)  kogumisfaas – periood, mille jooksul PEPP-kontole koguneb vara (sissemaksed) ja mis kestab tavaliselt kuni PEPPi väljamaksete faasi alguseni;

Selgitus

Vt artikli 2 esimese lõigu punkti c selgitust.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  annuiteet – summa, mis vastutasuna tehtud investeeringu eest kuulub väljamaksmisele kindlate ajavahemike järel teatava perioodi kestel, nagu PEPP-hüvitise saaja eluajal või konkreetse arvu aastate jooksul;

(12)  annuiteet – summa, mis vastutasuna tehtud investeeringu eest kuulub väljamaksmisele PEPP-hüvitise saaja eluajal kindlate ajavahemike järel;

Selgitus

Pensionit kasutatakse vanaduses pensionihüvitise maksmiseks ja kaitseks vanaduspõlve vaesuse eest. Seetõttu peaks hüvitist saama kogu eluea jooksul.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  ühekordne makse – kogunenud kapitali väljamaksmine kogumisfaasi lõpus;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  jaotis – igal üksikul PEPP-kontol loodud alamkonto, mis vastab juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mis on PEPP-säästja elukoha liikmesriigis riiklikul tasandil kehtestatud PEPPi investeerimisega seotud maksusoodustuste kasutamisele. Seega võib üksikisik olla igas jaotises PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja sõltuvalt sellest, millised on kogumisfaasile ja väljamaksete faasile kehtivad asjaomased nõuded;

(20)  jaotis – igal üksikul PEPP-kontol loodud riiklik alamkonto, mis vastab juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mis on PEPP-säästja elukoha liikmesriigis riiklikul tasandil kehtestatud PEPPi investeerimisega seotud maksusoodustuste kasutamisele. Seega võib üksikisik olla igas jaotises PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja sõltuvalt sellest, millised on kogumisfaasile ja väljamaksete faasile kehtivad asjaomased nõuded;

Selgitus

Sõnastust on täpsustud.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  kapital – kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusumma, arvutatuna summade alusel, mis on investeeritavad pärast investorite kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude mahaarvamist;

(21)  kapital – kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusumma, arvutatuna summade alusel, mis on investeeritavad enne investorite kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude mahaarvamist;

Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on kapitali säilitamine.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  kapitali kaitse – garantii investeeritud kapitalina kogunenud summale, millest ei ole maha arvatud tasusid ega kulusid, kuid mille puhul on arvesse võetud inflatsiooni;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  investeerimise standardvariant – investeerimisstrateegia, mida kohaldatakse juhul, kui PEPP-säästja ei ole andnud juhiseid selle kohta, kuidas tema PEPP-kontole kogunevaid vahendeid investeerida tuleb;

(24)  standardvariant – pensionitoode, mida iga pakkuja peab pakkuma kooskõlas artiklis 37 sätestatud investeerimisstrateegiaga;

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  biomeetrilised riskid – üleelamise, töövõimetuse või surmaga seotud risk;

Selgitus

Kuna PEPP võib hõlmata ka biomeetrilisi riske, tuleks need ühtselt määratleda.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a)  jaotisepartnerlus – mitme PEPPi pakkuja koostöö, mille essmärk on pakkuda jaotisi kõigis liikmesriikides;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 b)  tootepartnerlus – PEPPi pakkujate koostöö, mis on vajalik juhul, kui pakkuja ei saa teatavat investeerimisvarianti pakkuda või ei saa seda pakkuda teatavas liikmesriigis;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL47 kohaselt tegevusloa saanud alternatiivsed investeerimisfondid;

välja jäetud

__________________

 

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

 

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  teave taotleja isiku kohta ning tema praegune ja varasem kogemus finantsalal;

b)  teave taotleja isiku kohta, sealhulgas täisnimi, asukoht, riikliku äriregistri kande number, selle osa-/aktsiakapital, ning tema praegune ja varasem kogemus finantsalal;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  teave nende isikute kohta, kes tegelikult juhivad PEPPi koostamist ja/või turustamist;

välja jäetud

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  teave PEPPiga seotud investeerimisstrateegiate ning selle riskiprofiili ja muude omaduste kohta;

e)  teave PEPPiga seotud investeerimisstrateegiate ning selle riskiprofiili ja muude omaduste kohta, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite osa investeerimisprotsessis, samuti investeerimisotsuste pikaajaline mõju ja välismõjud;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  EIOPA võib nõuda selgitusi ja täiendavat teavet lõike 1 kohaselt esitatud dokumentide ja teabe kohta.

3.  EIOPA võib lõikes 1 määratletud finantsettevõtjatelt nõuda selgitusi ja täiendavat teavet lõike 1 kohaselt esitatud dokumentide ja teabe kohta.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  EIOPA võib paluda taotlust esitava finantsettevõtja pädevalt asutuselt selgitusi ja täiendavat teavet lõike 2 kohaselt esitatud dokumentide ja teabe kohta. Pädev asutus annab vastuse 10 tööpäeva jooksul alates EIOPA esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

4.  EIOPA teavitab riiklikku pädevat asutust PEPP-loa taotlusest. EIOPA võib paluda taotlust esitava finantsettevõtja pädevalt asutuselt selgitusi ja täiendavat teavet lõike 2 kohaselt esitatud dokumentide ja teabe kohta. Pädev asutus annab vastuse 10 tööpäeva jooksul alates EIOPA esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kõigist hilisematest muudatustest lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumentides ja teabes tuleb EIOPA-le viivitamata teatada.

5.  Kõigist hilisematest muudatustest lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumentides ja teabes peavad finantsettevõtjad viivitamata EIOPA-le teatama.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  kavandatav PEPP põhineb investeerimisstrateegial, milles on kindlaks määratud, millises ulatuses on kavandatavas pakkuja riskijuhtimissüsteemis arvesse võetud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Enne otsuse tegemist taotluse kohta konsulteerib EIOPA taotleja pädeva asutusega.

2.  Enne otsuse tegemist taotluse kohta konsulteerib EIOPA taotleja riikliku pädeva asutusega. Pädev riiklik astus võib taotleja kohta esitada vastuväite, kuid ta peab seda põhjendama ja EIOPA võtab põhjendust arvesse.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui EIOPA PEPP-loa tühistab, teavitab ta sellest kohe pädevat riiklikku asutust. EIOPA koordineerib ja hõlbustab vahetamist ja varade üleminekut kooskõlas käesoleva määruse VII peatükiga ja koos liikmesriikide pädevate asutustega, kes teavitavad PEPP-säästjaid viivitamata tühistamise tagajärgedest. PEPP-loa tühistamise korral on PEPP-säästjatel õigus vahetada PEPPi pakkujat tasuta, sõltumata artiklis 48 sätestatud vahetamise sagedusest.

 

Kui PEPP-säästja lõikes 4 a osutatud vahetamisteenust ei kasuta, on tal õigus PEPP-leping tasuta lõpetada, kuid ta peab esitama üheselt mõistetava avalduse, milles on sõnastatud tema otsus leping lõpetada, kui EIOPA PEPPi tühistab. PEPPi pakkuja hüvitab PEPP-säästjale kõik saadud summad ja kõik täiendavad kogunenud varad ilma asjatu viivituseta.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12.  Kord kvartalis teavitab EIOPA artikli 5 lõikes 1 loetletud finantsettevõtjate pädevaid asutusi otsustest, millega on antud käesoleva määruse kohane luba, selle andmisest keeldutud või see tühistatud.

5.  EIOPA teavitab artikli 5 lõikes 1 loetletud finantsettevõtjate pädevaid asutusi viivitamata otsustest, millega on antud käesoleva määruse kohane luba, selle andmisest keeldutud või see tühistatud.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15.  Olemasolevad personaalsed pensionitooted võib muuta PEPPideks, kui EIOPA on selleks loa andnud.

2.  Olemasolevad personaalsed pensionitooted võib muuta PEPPideks, kui EIOPA on selleks loa andnud. Muutmiseks on vaja kliendi nõusolekut.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17.  Artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsettevõtjad võivad turustada PEPPe, mida nad ei ole ise koostanud, kui nad on saanud oma päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt turustamiseks loa.

1.  Artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsettevõtjad võivad turustada PEPPe, mida nad ei ole ise koostanud, tingimusel et selline tegevus on lubatud kooskõlas kohaldatavate valdkondlike eeskirjadega. Pädevad asutused teavitavad EIOPAt igast loast, mis on antud või mille andmisest keelduti.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis sisaldab andmeid iga käesoleva määruse alusel lubatud PEPPi, selle PEPPi pakkuja ja PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta. Keskregister tehakse avalikkusele kättesaadavaks elektroonilisel kujul.

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis sisaldab andmeid iga käesoleva määruse alusel lubatud PEPPi, teavet iga PEPPi kättesaadavate riiklike jaotiste ja jaotisepartnerluste kohta ning selle PEPPi pakkuja ja turustaja ning PEPPi pakkuja või turustaja pädeva asutuse kohta. Keskregister tehakse avalikkusele kättesaadavaks elektroonilisel kujul.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

19.  Kaasaskantavuse teenus võimaldab PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise liikmesriiki kolides elukohta, jätkata sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga juba lepingu sõlminud.

1.  Kaasaskantavuse teenus võimaldab PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise liikmesriiki kolides elukohta, jätkata sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga juba lepingu sõlminud, ja neil on õigus säästa korraga mitmes jaotises, jättes uue, lisajaotise avamisel olemasoleva jaotise alles või sulgedes selle.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20.  Kaasaskantavuse teenuse kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised ja soodustused, mis on seotud pideva investeerimisega ühte ja samasse PEPPi.

2.  Kaasaskantavuse teenuse kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised ja soodustused, mis on seotud pideva investeerimisega tema PEPPi.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Teistesse jaotistesse üleviimise võimalust pakub PEPPi pakkuja või pakutakse seda jaotisepartnerluse raames.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

23.  Hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist peavad PEPPi pakkujale esitatud taotluse alusel olema kõigi PEPPide puhul võimalikud kõigi liikmesriikide riigipõhised jaotised.

3.  Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist peavad PEPPi pakkujale esitatud taotluse alusel olema kõigi PEPPide puhul võimalikud kõigi liikmesriikide riigipõhised jaotised.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Lõikes 3 osutatud üleminekuperioodi ajal saavad PEPP-säästjad vahetada PEPPi pakkujat tasuta, kui nad kolivad liikmesriiki, kus nende PEPPi jaoks jaotist veel ei ole.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 a

 

Tegevusloa saanud PEPPi pakkujate jaotisepartnerlus riigipõhiste jaotiste pakkumiseks

 

1.  Artiklis 5 loetletud PEPPi pakkujad võivad moodustada riigipõhiste jaotiste pakkumiseks jaotisepartnerlusi, et täita artiklis 13 sätestatud kohustused.

 

2.  EIOPA-le tuleb PEPPi pakkujate jaotisepartnerluskokkulepetest teada anda.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24.  Ilma et see mõjutaks artikli 13 lõikes 3 ette nähtud tähtaega ja kohe pärast seda, kui PEPP-säästja on teatanud kavatsusest kasutada oma õigust liikmesriikide vahel liikuda, teavitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjat võimalusest avada PEPP-säästja isiklikul kontol uus jaotis ja sellest, milline on sellise jaotise avamise tähtaeg.

1.  Ilma et see mõjutaks artikli 13 lõikes 3 ette nähtud tähtaega ja kohe pärast seda, kui PEPP-säästja on teatanud kavatsusest kasutada oma õigust liikmesriikide vahel liikuda, teavitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjat võimalusest avada PEPP-säästja PEPP-kontol lisaks allesjäävale olemasolevale jaotisele tasuta veel üks jaotis ja sellest, milline on sellise jaotise PEPP-säästja jaoks avamise tähtaeg.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kuupäev, millest alates tuleks investeeringud suunata äsja avatud jaotisse;

b)  ülekandmise korral kuupäev, millest alates tuleks kõik tehtud sissemaksed teha äsja avatud jaotisse;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26.  Mitte hiljem kui kolm kuud pärast lõike 2 kohase taotluse kättesaamist esitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjale tasuta täieliku teabe uue jaotise suhtes kohaldatavate tingimuste kohta ning osutab talle nendega seoses IV peatüki II ja III jao kohast nõustamist.

3.  Mitte hiljem kui üks kuu pärast lõike 2 kohase taotluse kättesaamist esitab PEPPi pakkuja PEPP-säästjale tasuta täieliku teabe uue jaotise suhtes kohaldatavate tingimuste kohta ning osutab talle nendega seoses IV peatüki II ja III jao kohast tasuta nõustamist.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kohe pärast seda, kui PEPPi pakkuja on hoiuste ülekandmise taotluse kätte saanud, annab ta PEPP-säästjale teada kõigest, mis vara ülekandmisega kaasneb, ning ülekandmisel kohaldatavatest maksudest ja tasudest ning olemasoleva jaotise allesjätmise rahalistest tagajärgedest.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe edastamine riiklikele ametiasututele

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe edastamine pädevatele riiklikele ametiasututele

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

30.  PEPPi pakkuja peab teatama kõigist kaasaskantavuse teenuse lepingulistest kokkulepetest tema üle usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet tegevale riiklikule ametiasutusele.

1.  PEPPi pakkuja peab teatama kõigist kaasaskantavuse teenuse lepingulistest kokkulepetest EIOPA-le.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

31.  Lõike 1 kohane teave tuleb esitada elektrooniliselt riikliku järelevalveasutuse juures asuvale keskandmebaasile ühe kuu jooksul alates uue jaotise avamisest ja see peab sisaldama vähemalt järgmist:

2.  Lõike 1 kohane teave tuleb esitada elektrooniliselt EIOPA juures asuvale avalikule keskregistrile ühe kuu jooksul alates uue jaotise avamisest. Avalikule keskregistrile pääsevad juurde riiklikud pädevad asutused, kes saavad muudatuste korral kohalike jaotiste kohta automaatselt teavet ning andmed kõigi olemasolevate või uute jaotisepartnerluskokkulepete kohta pakkujate vahel. Avalik keskregister peab sisaldama vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPide turustamisel täidavad erinevad PEPPi pakkujad ja turustajad järgmisi eeskirju:

PEPPide turustamisel täidavad erinevad PEPPi pakkujad ja turustajad järgmisi käesoleva peatüki eeskirju:

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas peatükis sätestatud dokumendid ja teave edastatakse PEPP-kliendile elektrooniliselt tingimusel, et PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul ning et kasutatav vahend võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada. Taotluse alusel esitavad PEPPi pakkujad ja turustajad kõnealused dokumendid ja teabe tasuta ka muul püsival andmekandjal.

Käesolevas peatükis sätestatud dokumendid ja teave avalikustatakse PEPPi pakkuja veebisaidil nii, et neile pääseb hõlpsasti juurde, ning edastatakse PEPP-kliendile tasuta ja tema valitud vormis kas elektrooniliselt tingimusel, et PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul ning et kasutatav vahend võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada, või kirjalikult.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi heakskiitmise protsessi käigus täpsustatakse iga toote kindlaksmääratud sihtturg, tagatakse kõikide selle riskide hindamine ja kavandatava turustamisstrateegia kooskõla kindlaksmääratud sihtturuga, samuti võetakse mõistlikud meetmed selle tagamiseks, et PEPPi turustatakse kindlaksmääratud sihtturul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi pakkuja saab aru enda pakutavatest PEPPidest ja kontrollib neid korrapäraselt, võttes seejuures arvesse kõiki asjaolusid, mis võivad oluliselt mõjutada kindlaksmääratud sihtturu potentsiaalseid riske, kusjuures kontrolli käigus hinnatakse vähemalt seda, kas PEPPid vastavad jätkuvalt kindlaksmääratud sihtturu vajadustele ja kas kavandatav turustamisstrateegia on endiselt asjakohane.

välja jäetud

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi pakkujad teevad kõikidele PEPPi turustajatele kättesaadavaks kogu asjakohase teabe PEPPi ja selle heakskiitmise korra kohta, sealhulgas PEPPi kindlaksmääratud sihtturu kohta.

PEPPi pakkujad teevad kõikidele PEPPi turustajatele kättesaadavaks kogu asjakohase teabe PEPPi ja selle heakskiitmise korra kohta.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi turustajad võtab asjakohased meetmed, et saada iga PEPPi kohta viiendas lõigus sätestatud teavet ning mõista iga PEPPi omadusi ja kindlaksmääratud sihtturgu.

PEPPi turustajad võtab asjakohased meetmed, et saada iga PEPPi kohta viiendas lõigus sätestatud teavet.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

IV peatükk – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

LEPINGUEELNE TEAVE

REKLAAM JA LEPINGUEELNE TEAVE

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi põhiteabedokument

PEPPi põhiteabedokumendi üldnõuded

Selgitus

Viide artikli 23 lõikes 2 määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 5 lõike 2 ning artiklite 8 ja 18 sätetele põhjustab õiguslikku ebakindlust. Parem on reguleerida reklaami ja lepingueelset teavet käsitlevaid nõudeid otse määrusega.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

35.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad järgivad määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 5 lõike 2 ning artiklite 6 ja 18 sätteid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriik võib nõuda, et PEPPi pakkuja või isik, kes PEPPi pakub, esitaks selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus PEPPi pakutakse, põhiteabedokumendi kohta eelteatise.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Põhiteabedokument sisaldab lepingueelset teavet. See peab olema täpne, tõene ja selge ega tohi olla eksitav. Selles esitatakse põhiteave ja see peab olema kooskõlas võimalike muude siduvate lepingudokumentidega, pakkumisdokumentide asjaomaste osadega ning PEPPi tingimustega.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  See esitatakse PEPP-säästjatele tasuta ja piisavalt palju aega enne PEPP-lepingu sõlmimist.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 d.  Põhiteabedokument on omaette dokument, mis on reklaammaterjalidest selgelt eristatud. See ei tohi sisaldada reklaammaterjalile tehtud ristviiteid. See võib sisaldada ristviiteid muudele dokumentidele, sealhulgas prospektidele, kui see on asjakohane ja ainult siis, kui ristviide on seotud teabega, mida PEPPi põhiteabedokument peab käesoleva määruse kohaselt sisaldama.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 e.  Põhiteabedokument sisaldab üht investeerimisvarianti.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 f.  PEPPi põhiteabedokument peab olema lühike ja täpselt sõnastatud, see koosneb trükituna võrreldavuse huvides kuni kolmest A4-suurusega leheküljest ja kui see edastatakse muul püsival andmekandjal kui paber, võib seda PEPPi põhiteabedokumendi praktilisuse huvides liigendada. Põhiteabedokument

 

a)  esitatakse ja vormistatakse kergesti loetaval kujul, kasutades loetavas suuruses tähemärke;

 

b)  annab põhiteabe, mida PEPP-säästja vajab;

 

c)  koostatakse kirjalikult ja selges keeles, kasutades sõnastust ja väljendusviisi, mis aitab teavet mõista, eeskätt tähendab see selget, täpset ja arusaadavat keelekasutust.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 g.  Kui põhiteabedokumendis kasutatakse värve, ei tohi teave nende tõttu arusaamatumaks muutuda, kui põhiteabedokument trükitakse või kopeeritakse must-valgelt.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 h.  Kui põhiteabedokumendis kasutatakse PEPPi koostaja või selle grupi korporatiivse identiteedi tunnust või logo, kuhu PEPPi pakkuja kuulub, ei tohi see dokumendis sisalduvat teavet ega teksti hägustada.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

36.  Lisaks määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 3 punktis c sätestatud teabele sisaldab jaotis pealkirjaga „Mis toode see on?“ järgmist teavet:

välja jäetud

i)  pensionihüvitiste kirjeldus ja millises ulatuses need on tagatud;

 

( ii)  PEPP-skeemi kuulumise minimaalne ja maksimaalne periood;

 

iii)  pensioniiga;

 

iv)  üldteave kaasaskantavuse teenuse kohta, sealhulgas teave jaotiste kohta;

 

v)  üldine teave pakkuja vahetamise teenuse kohta ja viide konkreetsele teabele seoses artikli 50 alusel kättesaadava pakkuja vahetamise teenusega;

 

vi)  olemasolev teave seoses investeerimispoliitika tulemuslikkuse kohta keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite seisukohast;

 

vii)  PEPP-lepingu suhtes kohaldatav õigus, kui pooltel puudub vaba valik, või PEPPi pakkuja soovitatav õigus, kui pooled võivad vabalt valida kohaldatava õiguse.

 

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

37.  Lisaks PEPPi põhiteabedokumendile annavad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse viited kõigile PEPPi pakkuja maksevõime ja finantsseisundi aruannetele ning võimaldavad neile kõnealusele teabele lihtsa juurdepääsu.

4.  Lisaks PEPPi põhiteabedokumendile annavad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse viited kõigile PEPPi pakkuja maksevõime ja finantsseisundi aruannetele ning võimaldavad neile kõnealusele teabele hõlpsa tasuta juurdepääsu.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

38.  Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele esitatakse samuti teave seoses PEPP-skeemiga seotud investeeringute eelmiste perioodide tootlusega vähemalt viieaastase perioodi kohta või kui skeem on tegutsenud vähem kui viis aastat, kõigi skeemi tegutsemisaastate kohta, samuti teave PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate kantavate kulude struktuuri kohta.

5.  Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele esitatakse tasuta samuti teave seoses PEPP-skeemiga seotud investeeringute eelmiste perioodide tootlusega vähemalt kümneaastase perioodi kohta või kui skeem on tegutsenud vähem kui kümme aastat, kõigi skeemi tegutsemisaastate kohta, samuti teave PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate kantavate kulude struktuuri kohta.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 a

 

Reklaam

 

Reklaamteated peavad olema sellistena selgesti äratuntavad. Reklaamteadetes, mis sisaldavad PEPPi kohta spetsiifilist teavet, ei tohi olla väiteid, mis on põhiteabedokumendis esitatud teabega vastuolus või mille tõttu muutub põhiteabedokument vähem oluliseks. Reklaamteadetes märgitakse ära põhiteabedokumendi olemasolu ning antakse teavet selle kohta, kuidas ja kust seda dokumenti saada, sealhulgas PEPPi pakkuja veebisaidil.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 b

 

Põhiteabedokumendi keelenõuded

 

1.  Põhiteabedokument on selle liikmesriigi ühes või mitmes ametlikus keeles, kus PEPPi müüakse.

 

2.  Kui PEPPi reklaamitakse liikmesriigis reklaamdokumentidega, mis on koostatud selle liikmesriigi ühes või mitmes ametlikus keeles, peab ka põhiteabedokument olema vähemalt nendes ametlikes keeltes.

 

3.  Taotluse korral tehakse PEPPi põhiteabedokument sobivas vormis kättesaadavaks kuulmis- või nägemispuudega ning vähese kirjaoskusega või kirjaoskamatutele PEPP-säästjatele.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 c

 

Põhiteabedokumendi vorm ja sisu

 

1.  Põhiteabedokumendi esilehe ülaossa märgitakse selgesti eristatavalt pealkiri „Põhiteabedokument“. Põhiteabedokumendi sisu esitatakse lõigetes 2 ja 3 osutatud järjekorras.

 

2.  Kohe põhiteabedokumendi pealkirja all esitatakse selgitus, mille sõnastus on järgmine: „Käesolevas dokumendis esitatakse selle pensionitoote põhiteave. See ei ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktides ette nähtud, et aidata mõista käesoleva toote laadi, sellega seotud riske ja kulusid, selle võimalikku tootlust ja kahjumit ning aidata seda võrrelda muude toodetega.“

 

3.  Põhiteabedokument koosneb kahest osast. Esimeses, üldises osas esitatakse PEPPi kohta üldteave. Teises, eriosas esitatakse teave, mis on liikmesriigiti erinev.

 

4.  Põhiteabedokumendis sisaldub järgmine üldteave:

 

a)  dokumendi alguses PEPPi nimetus ja kas tegemist on standardvariandiga, PEPPi koostaja nimi ja kontaktandmed, teave PEPPi koostaja pädeva asutuse kohta ning dokumendi kuupäev;

 

b)  kui tegemist ei ole standardtootega, järgmises sõnastuses hoiatus: „Olete ostmas keerukat toodet, millest võib olla raske aru saada.“;

 

c)  jaotises pealkirjaga „Mis toode see on ja mis juhtub, kui ma pensionile jään?“ PEPPi laad ja peamised omadused, sealhulgas:

 

i)  investeerimisvariant, sealhulgas standardvariant;

 

ii)  kui PEPP pakub kindlustushüvitisi, nende hüvitiste üksikasjad, sealhulgas nende väljamaksmise tingimused;

 

iii)  pensionihüvitiste kirjeldus ja millises ulatuses need on tagatud;

 

iv)  teave kehtivate maksusoodustuste või muude soodustuste kohta;

 

v)  vajaduse korral teave selle kohta, kas PEPPi puhul on ette nähtud järelemõtlemisaeg või lepingust taganemise tähtaeg;

 

vi)  PEPP-skeemi kuulumise minimaalne ja maksimaalne periood;

 

vii)  seadusjärgne pensioniiga liikmesriigis, mille õigust kohaldatakse;

 

viii)  väljamakseviiside kirjeldus ja õigus kuni väljamaksete faasi alguseni valitud väljamakseviisi muuta;

 

ix)  teave kaasaskantavuse teenuse kohta, sealhulgas teave jaotiste kohta;

 

x)  teave pakkuja vahetamise teenuse kohta ja viide teabele, mis puudutab pakkuja vahetamise teenust artikli 50 alusel;

 

xi)  teave investeerimispoliitika tulemuslikkuse kohta keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite seisukohast;

 

xii)  jaotises pealkirjaga „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ riski- ja tootlusprofiili lühikirjeldus, mis sisaldab järgmisi elemente:

 

  riski koondnäitaja, koos kirjeldava selgitusega kõnealuse näitaja ja selle peamiste piirangute kohta ning selliste riskide kirjeldav selgitus, mis on olulised just selle PEPPi puhul ja mida ei ole riski koondnäitajas piisavalt arvesse võetud;

 

  investeeritud kapitaliga kaasneda võiv maksimaalne kahjum, sealhulgas teave

 

•  selle kohta, kas PEPP-säästja võib kaotada kogu investeeritud kapitali, või

 

•  kas PEPP-säästjal on risk, et talle tekib lisaks PEPPi investeeritavale kapitalile veel finantskohustusi, sealhulgas tingimuslikke kohustusi, ja

 

•  vajaduse korral, kas PEPP hõlmab kapitali kaitset tururiski vastu, selle ulatuse ja piiride üksikasjad, eelkõige aeg, mil seda kohaldatakse;

 

  tootlusprognoosid ja nende aluseks olevad eeldused;

 

  vajaduse korral teave selle kohta, millistel tingimustel saavad PEPP-säästjad tulu, või ettemääratud tootluse alam- ja ülempiir;

 

  teave selle kohta, et PEPP-säästja päritoluliikmesriigi maksuõigusaktide tõttu võib väljamakse tegelik suurus muutuda;

 

xiii)  jaotises pealkirjaga „Millised on kulud?“ otsesed ja kaudsed kulud, mis sellesse PEPPi investeerimisega kaasnevad, sealhulgas ühekordsed ja korduvkulud, mis esitatakse nende kulude koondnäitajatena, ning kogukulud, mis on võrdlemise eesmärgil esitatud nii summana kui ka protsendimäärana, et näidata kogukulude tervikmõju investeeringule;

 

xiv)  selge viide selle kohta, et tootenõustajad, turustajad või muud isikud, kes PEPPi kohta nõu annavad või seda müüvad, annavad üksikasjalikku teavet turustuskulude kohta, mis ei ole eespool kirjeldatud kuludesse juba sisse arvestatud, et PEPP-säästjal oleks võimalik mõista kogukulude kumulatiivset mõju investeeringu tootlusele;

 

xv)  väljamakseviiside ja väljamaksete faasi üksikasjad;

 

xvi)  viide selle kohta, et väljamakseviisi muutmine võib mõjutada maksusoodustusi;

 

xvii)  jaotises pealkirjaga „Kuidas esitada kaebust?“ antakse teavet selle kohta, kuidas ja kellele saab PEPP-säästja esitada toote kohta või PEPPi pakkuja, tootenõustaja või müüja käitumise kohta kaebuse;

 

xviii)  jaotises pealkirjaga „Muu asjakohane teave“ viidatakse lühidalt lisateabedokumentidele, mis PEPP-säästjale tuleb enne ja/või pärast lepingu sõlmimist esitada, välja arvatud reklaammaterjal.

 

5.  PEPPi koostaja vaatab põhiteabedokumendis sisalduva teabe korrapäraselt läbi ning muudab seda, kui läbivaatamisel selgub, et seda tuleb muuta. Muudetud versioon tehakse PEPP-klientidele kiiresti kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 d

 

Lepingueelsed vastutusnõuded

 

1.  Ainuüksi põhiteabedokumendi, kaasa arvatud selle tõlgete alusel, PEPPi koostaja suhtes tsiviilvastutust ei kohaldata, välja arvatud juhul, kui põhiteabedokument on eksitav, ebatäpne või vastuolus õiguslikult siduvate lepingueelsete dokumentide ja lepingudokumentide asjaomaste osadega või artiklis 23 sätestatud nõuetega.

 

2.  PEPP-säästja võib nõuda, et PEPPi koostaja hüvitaks talle vastavalt riigisisesele õigusele kahju, mis on tekkinud seetõttu, et PEPPi investeerimisel tugines PEPP-säästja lõikes 1 osutatud asjaoludel selle PEPPi kohta koostatud põhiteabedokumendile. PEPPi koostaja suhtes ei kohaldata tsiviilvastutust, kui ta tõendab, et teave ei olnud eksitav, ebatäpne ega vastuoluline, ning et PEPP-säästja kantud kahju ei tulene põhiteabedokumendile tuginemisest.

 

3.  Lõikes 2 osutatud, kuid määratlemata jäetud mõistet „kahju“ tõlgendatakse ja kohaldatakse kooskõlas kohaldatava riigisisese õigusega, nagu on kindlaks määratud rahvusvahelise eraõiguse asjaomaste normidega.

 

4.  Käesolev artikkel ei välista vastavalt riigisisesele õigusele muude tsiviilvastutusest tulenevate nõuete esitamist.

 

5.  Käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi ei saa lepinguga piirata ega välistada.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 e

 

Põhiteabedokumendi esitamine

 

1.  PEPPi kohta nõu andja või selle müüja esitab PEPP-säästjatele põhiteabedokumendi tasuta ja piisavalt aegsasti enne seda, kui seda PEPPi käsitlev leping või pakkumine muutub kõnealusele PEPP-säästjale siduvaks.

 

Kui põhiteabedokumenti on artikli 10 kohaselt muudetud, esitatakse PEPP-säästja taotlusel talle ka eelmised versioonid.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 23 f

 

Turustusteabe avalikustamine PEPP-säästjatele

 

1.  PEPPi pakkujad ja turustajad esitavad piisavalt aegsasti enne PEPPiga seotud lepingu sõlmimist PEPP-säästjatele või potentsiaalsetele PEPP-säästjatele vähemalt järgmise teabe:

 

a)  kas tal on asjaomases PEPPi pakkujas otsene või kaudne osalus, mis moodustab kapitalist või hääleõigusest vähemalt 10 %;

 

b)  kas seoses lepinguga, mida pakutakse või mille kohta nõu antakse,

 

i)  on PEPPi pakkujal või PEPPi pakkuja emaettevõtjal PEPPi vahendajas või turustajas otsene või kaudne osalus, mis moodustab hääleõigusest või kapitalist vähemalt 10 %;

 

ii)  antakse ausal ja individuaalsel analüüsil põhinevat nõu;

 

iii)  on tal lepinguline kohustus teha ostu-müügitehinguid ainult ühe või mitme PEPPi pakkujaga, misjuhul peab ta esitama nende PEPPi pakkujate nimed, või

 

iv)  ei ole tal lepingulist kohustust teha ostu-müügitehinguid üksnes ühe või mitme PEPPi pakkujaga ega anna ausal ja individuaalsel analüüsil põhinevat nõu, misjuhul esitab ta nende PEPPi pakkujate nimed, kellega ta võib tehinguid teha ja neid teeb;

 

c)  lepinguga seoses saadava tasu liik;

 

d)  kas ta töötab seoses lepinguga

 

i)  tasu alusel, mida maksab vahetult PEPP-säästja,

 

ii)  mis tahes vahendustasu alusel, mis sisaldub PEPPi turustamiskuludes ja -tasudes,

 

iii)  muud liiki tasu alusel, mis võib olla igasugune majanduslik kasu, mida seoses lepinguga pakutakse või antakse, või

 

iv)  punktides i, ii ja iii loetletud tasu liikide kombinatsiooni alusel.

 

2.  Vahetult PEPP-säästja makstava tasu korral teatab PEPPi turustaja PEPP-säästjale tasu summa või, kui see ei ole võimalik, tasu arvutamise meetodi.

 

3.  Kui PEPP-säästja teeb pärast lepingu sõlmimist makseid, mis ei ole graafikujärgsed maksed, avalikustab PEPPi turustaja iga sellise maksega seoses käesoleva artikli kohaselt nõutud andmed.

 

4.  Liikmesriigid tagavad, et PEPPi pakkuja teavitab PEPP-säästjat aegsasti enne lepingu sõlmimist sellest, millist liiki tasu tema töötajad lepinguga seoses saavad.

 

5.  Kui PEPP-säästja teeb pärast lepingu sõlmimist makseid, mis ei ole graafikujärgsed maksed, avalikustab PEPPi pakkuja iga sellise maksega seoses käesoleva artikli kohaselt nõutud andmed.

 

6.  PEPP-säästjatele või potentsiaalsetele PEPP-säästjatele antakse piisavalt aegsasti enne lepingu sõlmimist asjakohast teavet PEPPi turustamise ning kõigi sellega seotud kulude ja tasude kohta. Teabes sisaldub vähemalt järgmine:

 

a)  kui toimub nõustamine, siis see, kas PEPPi vahendaja või turustaja esitab PEPP-säästjatele kindla aja tagant hinnangu PEPP-säästjatele soovitatud PEPPi sobivuse kohta;

 

b)  kõigi kulude ja seotud tasude kohta avaldatava teabe raames PEPPi turustamist käsitlev teave, sealhulgas vajaduse korral nõustamiskulud, PEPP-säästjale soovitatud või müüdud PEPPiga seotud kulud ja kuidas PEPP-säästja võib neid tasuda, hõlmates kooskõlas artikli 32 lõike 1 punkti e alapunktiga ii kõik kolmandate isikute maksed.

 

7.  Lõikes 1 osutatud teave esitatakse võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus ja arusaadavalt ning selliselt, et PEPP-säästjad oleksid kõigi eelduste kohaselt võimelised selle põhjal mõistma PEPPi laadi ja riske ning tegema sellest tulenevalt teadlikke investeerimisotsuseid.

 

8.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 62 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse:

 

a)  tingimused, millele teave peab vastama, et see oleks aus, selge ja mitteeksitav, sealhulgas kriteeriumid lõikes 7 osutatud tüüpvormingu kriteeriumid;

 

b)  PEPP-säästjatele PEPPi pakkujate, vahendajate ja PEPPi turustajate ning kulude ja tasude kohta esitatud teabe sisu ja vormi üksikasjad.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

40.  Aegsasti enne PEPPiga seotud lepingu sõlmimist annavad käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkujad või turustajad PEPP-säästjate või potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse vähemalt sellise teave PEPP-lepingute ja nende endi kohta, mis on sätestatud direktiivi (EL) 2016/97 artiklis 19 ning artikli 29 lõike 1 esimese lõigu punktides a ja c seoses kindlustuslepingute ja kindlustusvahendajatega.

1.  Aegsasti enne PEPPiga seotud lepingu sõlmimist annavad käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkujad või turustajad PEPP-säästjate või potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse vähemalt põhiteabedokumendi ja sellise teabe PEPP-lepingute ja nende endi kohta, mis on sätestatud direktiivi (EL) 2016/97 artiklis 19 ning artikli 29 lõike 1 esimese lõigu punktides a ja c seoses kindlustuslepingute ja kindlustusvahendajatega.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

41.  Lõikes 1 osutatud teave esitatakse võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus ja arusaadavalt ning selliselt, et PEPP-säästjad oleksid kõigi eelduste kohaselt võimelised selle põhjal mõistma PEPPi laadi ja riske ning tegema sellest tulenevalt teadlikke investeerimisotsuseid.

2.  Lõikes 1 osutatud teave esitatakse võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus ja arusaadavalt ning selliselt, et PEPP-säästjad oleksid kõigi eelduste kohaselt võimelised selle põhjal mõistma PEPPi laadi ja riske ning sellega seotud kulusid ja tegema sellest tulenevalt teadlikke investeerimisotsuseid.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nõustamisel antakse PEPP-säästjale ülevaade toote peamistest omadustest.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nõustamise eesmärk on hinnata PEPP-säästja riskivalmidust, arusaamist finantsküsimustest ja kahjukandmisvõimet ning aidata säästjal valida tema riskiprofiilile kõige paremini vastav investeerimisvariant.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne üleeuroopalise personaalse pensionitootega seotud lepingu sõlmimist täpsustab käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe põhjal tema pensionipõlve nõudmised ja vajadused ning annab PEPP-säästjale PEPPi kohta arusaadavas vormis objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks teha teadliku otsuse.

Enne üleeuroopalise personaalse pensionitootega seotud lepingu sõlmimist täpsustab käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe põhjal tema pensionipõlve nõudmised ja vajadused ning annab PEPP-säästjale PEPPi kohta arusaadavas vormis objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks teha teadliku otsuse, et PEPPi pakkuja, vahendaja või turustaja saaks soovitada PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale PEPPi, mis on talle sobiv ning mis vastab eelkõige tema riskitaluvusele ja kahjukandmisvõimele.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

43.  Kui nõu antakse enne konkreetse lepingu sõlmimist, selgitab käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale esitatavas personaalses soovituses, miks konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja nõudmisi ja vajadusi arvestades kõige sobivam.

2.  Kui nõu antakse enne konkreetse lepingu sõlmimist, selgitab käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale esitatavas personaalses soovituses, miks konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja nõudmisi ja vajadusi arvestades kõige sobivam.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

44.  PEPPi kohta nõu andmisel järgib käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja kohaldatavat siseriiklikku õigust, millega on jõustatud direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja kõiki sama direktiivi artikli 25 lõike 8 alusel vastu võetud ELi vahetult kohaldatavaid õigusakte.

3.  PEPPi kohta nõu andmisel järgib käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkuja või turustaja kohaldatavat siseriiklikku õigust, millega on jõustatud direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja kõiki sama direktiivi artikli 25 lõike 8 alusel vastu võetud ELi vahetult kohaldatavaid õigusakte.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

45.  Kui käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja teatab PEPP-säästjale, et ta pakub sõltumatut nõu, siis lähtub ta nõu andmisel turul saadavolevate ja piisaval suurel arvul personaalsete pensionitoodete analüüsist, et kooskõlas kutsealaste kriteeriumidega esitada personaalne soovitus selle kohta, milline PEPP-leping sobiks PEPP-säästja vajadustega. Selline nõu ei tohi piirduda PEPPi pakkuja või turustaja enda või temaga lähedalt seotud üksuste või muude üksuste, kellega sellel PEPPi pakkujal või turustajal on lähedased õiguslikud või majanduslikud sidemed, sh lepingulised sidemed, pakutavate PEPP-lepingute soovitamisega, sest see võib seada ohtu pakutava nõu sõltumatuse.

4.  Kui käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkuja või turustaja teatab PEPP-säästjale, et ta pakub sõltumatut nõu, siis lähtub ta nõu andmisel turul saadavolevate ja piisaval suurel arvul personaalsete pensionitoodete analüüsist, et kooskõlas kutsealaste kriteeriumidega esitada personaalne soovitus selle kohta, milline PEPP-leping sobiks PEPP-säästja vajadustega. Selline nõu ei tohi piirduda PEPPi pakkuja või turustaja enda või temaga lähedalt seotud üksuste või muude üksuste, kellega sellel PEPPi pakkujal või turustajal on lähedased õiguslikud või majanduslikud sidemed, sh lepingulised sidemed, pakutavate PEPP-lepingute soovitamisega, sest see võib seada ohtu pakutava nõu sõltumatuse.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

46.  Käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkujad ja turustajad tagavad ning nõudmise korral tõendavad pädevatele asutustele, et PEPPide kohta nõu andvatel füüsilistel isikutel on käesolevast peatükist tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised ja vajalik pädevus. Liikmesriigid avaldavad selliste teadmiste ja pädevuste hindamiseks kasutatavad kriteeriumid.

5.  Käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkujad ja turustajad tagavad ning nõudmise korral tõendavad pädevatele asutustele, et PEPPide kohta nõu andvatel füüsilistel isikutel on käesolevast peatükist tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised ja vajalik pädevus. Liikmesriigid avaldavad selliste teadmiste ja pädevuste hindamiseks kasutatavad kriteeriumid.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 25 a

 

Otsustamisskeem

 

1.  PEPPi pakkuja või turustaja esitab PEPP-kliendile EIOPA koostatud standardse otsustamisskeemi, mille abil on potentsiaalsetel PEPP-säästjatel võimalik esmases huvi üles näitamise etapis hinnata, milline PEPP, standardvariant või alternatiivne investeerimisvariant talle sobib. Otsustamisskeem hõlmab PEPPi peamisi omadusi ja selle otstarve on selgitada, et selle pakkuja pakutav standardvariant võib olla teiste pakkujate standardivariantidest erinev, et PEPP-klient saaks seda teavet PEPP-lepingu sõlmimisel arvesse võtta.

 

2.  Otsustamisskeem on saadaval paberkandjal või muul püsival andmekandjal ja PEPPi pakkuja või turustaja peab veenduma, et PEPP-klient on enne lepingu sõlmimist otsustamisskeemi läbi töötanud.

 

3.  Otsustamisskeem ei ole samaväärne personaalse soovitusega ning sellega ei saa asendada nõu andmist muude investeerimisvõimaluste kohta kui standardvariant.

 

4.  Et tagada lõike 1 kohase standardse otsustamisskeemi ühtne kasutamine, töötab EIOPA välja regulatiivsed tehnilised standardid, milles

 

a)  täpsustatakse standardse otsustamisskeemi sisu ja esitusviis, sealhulgas määratakse kindlaks PEPPide peamised omadused ja standardvariantide liigid, mida eri pakkujad kooskõlas otsustamisskeemi lisatavate regulatiivsete standarditega pakuvad;

 

b)  määratakse kindlaks, millistel tingimustel esitatakse standardne otsustamisskeem püsival andmekandjal või paberkandjal ja kuidas seda võib andmekandja jaoks kohandada. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu koostamisel teeb EIOPA tarbijateste ja võtab arvesse järgmist:

 

i)  PEPPide eri liigid;

 

ii)  PEPPide erinevused;

 

iii)  PEPP-säästjate pädevus ja PEPPide omadused;

 

iv)  interaktiivsed tehnilised rakendused, sealhulgas veebisaitide kasutamine ja mobiilirakendused või muud vormid, mille abil otsustamisskeemi esitada ja täiendada, ning

 

v)  vajadus tagada, et oleks selge, et otsustamisskeem ei sisalda personaalseid soovitusi.

 

EIOPA esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu pärast avaldamist komisjonile. Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesolevas lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikliga 15.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma, et see piiraks artikli 25 lõike 1 kohaldamist, võib PEPP-säästja investeerimise standardvariandi lepingut sõlmides loobuda nõu saamise õigusest.

Ilma, et see piiraks artikli 25 lõike 1 kohaldamist, võib PEPP-säästja investeerimise standardvariandi lepingut sõlmides pärast otsustamisskeemi läbi töötamist nõu saamise õigusest loobuda, kui ta kinnitab, et talle pakuti nõustamist, kuid ta loobus selle õiguse kasutamisest.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui PEPP-säästja loobub nõu saamise õigusest, küsivad käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkujad ja turustajad PEPPi turustamisega seotud teenuste osutamisel PEPP-säästja või potentsiaalse PEPP-säästja käest teavet tema teadmiste ja kogemuste kohta pakutud või nõutud PEPPi jaoks asjakohases investeerimisvaldkonnas, et PEPPi pakkuja või turustaja saaks hinnata, kas kavandatud PEPP on PEPP-säästja jaoks sobiv.

Kui PEPP-säästja loobub nõu saamise õigusest, küsivad käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkujad ja turustajad PEPPi turustamisega seotud teenuste osutamisel PEPP-säästja või potentsiaalse PEPP-säästja käest teavet tema teadmiste ja kogemuste kohta pakutud või nõutud PEPPi jaoks asjakohases investeerimisvaldkonnas, et PEPPi pakkuja või turustaja saaks hinnata, kas kavandatud PEPP on PEPP-säästja jaoks sobiv.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja leiab esimese lõigu kohaselt saadud teabe alusel, et toode PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale ei sobi, siis esitab PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale sellekohase hoiatuse. Kõnealuse hoiatuse võib esitada standardvormis.

Kui käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 või lõikes 8 osutatud PEPPi pakkuja või turustaja leiab esimese lõigu kohaselt saadud teabe alusel, et toode PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale ei sobi, siis esitab PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale sellekohase hoiatuse. Kõnealuse hoiatuse võib esitada standardvormis.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

IV peatükk – III a jagu (uus) – artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

III a jagu

 

PEPP-leping

 

Artikkel 26 a

 

Lepingus sisalduv kohustuslik teave

 

PEPP-leping sisaldab PEPPi põhiteabedokumenti ja järgmist teavet:

 

a)  PEPPi liik;

 

b)  PEPP-säästja isikuandmed, tema nimi ja aadress;

 

c)  üksikasjad valitud investeerimisvariandi hüvitiste kohta: standardvariandi kohaselt makstakse hüvitisi pensionile mineku kuupäevast alates eluaegse annuiteedina; selle asemel võib esimese makse tegemise tähtajaks valida 30 % kapitalimakse. Sellise kapitalimakse puhul arvutatakse annuiteedisummad ülejäänud kapitali alusel;

 

d)  standardvariandi kohased hüvitised surmajuhtumi korral enne pensioniea algust: kui PEPP-säästja enne kokkulepitud pensioniea algust sureb, tagastatakse kõik tehtud sissemaksed tasuta pärijatele. PEPP-säästja võib oma eluajal sõlmida lepingu kolmandate isikute kasuks;

 

e)  sissemaksete suurus ja maksetähtaeg ning teave selle kohta, kas ja kuidas on võimalik sissemaksete tegemist peatada ja kas on võimalik teha lisasissemakseid;

 

f)  kord, mille alusel kasutada lepingu ülesütlemise õigust;

 

g)  kas lepingu ülesütlemise õigus on olemas või mitte;

 

h)  teave investeerimisvariantide muutmise kohta;

 

i)  teave, mis keeles peab PEPPi pakkuja esitama PEPP-hüvitise teatise;

 

j)  teave vaidluste kohtuvälise lahendamise korra kohta;

 

k)  teave selle kohta, mis on liikmesriigiti erinev, näiteks pensioniiga ja maksusoodustused;

 

l)  üksikasjalik teave kõikide PEPPiga seotud kulude kohta,

 

m)  teave uue riikliku jaotise avamise kohta ja uue riikliku jaotise avamise kord;

 

n)  lisasätetega seotud tingimused, mis puudutavad näiteks biomeetrilisi riske;

 

o)  pakkuja vahetamise tingimused.

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb määrusega sätestada kõik kohustusliku teabe elemendid, mida personaalse pensionitoote leping peab sisaldama.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Hüvitise teatis esitatakse PEPP-säästjale vähemalt kord aastas ning tasuta.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  teave selle kohta, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

d)  teave PEPPi pakkuja investeerimispoliitika põhimõtete ja eelkõige selle kohta, kuidas võetakse investeerimispoliitikas arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, muu hulgas selle kohta, mis osa on neil investeerimisprotsessis, aga ka investeerimisotsuste pikaajalise mõju ja välismõjude kohta.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi pakkuja nimi, teave pensionihüvitise prognooside kohta, teave kogutud nõudeõiguste või kogutud kapitali kohta, PEPP-säästja või kolmanda isiku sissemaksed ning teave PEPP-skeemi rahastamistaseme kohta, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL artikli 39 lõike 1 punkte a, b, d, e, f ja h, kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „liige“ PEPP-säästjat, „pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, „pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja „sponsorettevõtja“ kolmandat isikut;

a)  PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi pakkuja ja turustajate nimi, aadress ja kontaktandmed, teave pensionihüvitise prognooside kohta, teave kogutud nõudeõiguste või jaotise kaupa kogutud kapitali kohta, PEPP-säästja või kolmanda isiku sissemaksed ning teave PEPP-skeemi rahastamistaseme kohta, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL artikli 39 lõike 1 punkte a, b, d, e, f ja h, kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „liige“ PEPP-säästjat, „pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, „pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja „sponsorettevõtja“ kolmandat isikut; teave kogutud kapitali või tehtud sissemaksete kohta tuleks esitada iga jaotise kohta eraldi.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  selge märge PEPP-säästja seadusjärgse pensioniea, pensioniskeemis sätestatud või PEPPi pakkuja prognoositud pensioniea või vajaduse korral PEPP-säästja määratud pensioniea kohta;

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a b)  üksikasjalikud andmed pensioniskeemi portfelli kohta, sh selle koosseisu kuuluvate varade ja nende väärtuse kohta;

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  klausel, mille kohaselt need prognoosid võivad saadavate pensionihüvitiste lõplikust väärtusest erineda;

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  PEPPi pakkuja poolt maha arvatud kulude jaotus vähemalt viimase kaheteistkümne kuu jooksul, märkides halduskulud, varade hoidmise kulud, portfellitehingutega seotud kulud ja muud kulud, samuti kulude hinnangulise mõju saadava hüvitise lõppväärtusele.

e)  jaeinvestori poolt viimase 12 kuu jooksul kantud kulud (osakaaluna kogukuludest), PEPPi pakkuja poolt maha arvatud kulude jaotus vähemalt viimase kaheteistkümne kuu kohta, milles on ära märgitud halduskulud, varade hoidmise kulud, portfellitehingutega seotud kulud ja muud kulud, samuti kulude hinnanguline mõju saadava hüvitise lõppväärtusele;

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  investeeringud varasse, millega ei ole lubatud kaubelda reguleeritud finantsturul.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

56.  PEPP-hüvitise teatises täpsustatakse, kust ja kuidas saada lisateavet, sh järgmist teavet:

1.  PEPP-hüvitise teatises täpsustatakse, kust ja kuidas saada lisateavet. See tehakse elektrooniliste vahendite abil hõlpsasti tasuta kättesaadavaks ja selle hulka kuuluvad

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  PEPPi pakkuja kirjalik investeerimispõhimõtete ülevaade, mis sisaldab vähemalt investeerimisriski hindamismeetodeid, rakendatud riskijuhtimisprotsesse ja strateegiat, mille alusel on pensioniasutus oma varad jaotanud, võttes arvesse PEPPi kohustuste iseloomu ja ajalist kehtivust, ning seda, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid;

c)  direktiivi 2016/2341/EL artiklis 30 ette nähtud PEPPi pakkuja kirjalik investeerimispõhimõtete ülevaade, mis sisaldab vähemalt investeerimisriski hindamismeetodeid, rakendatud riskijuhtimisprotsesse ja strateegiat, mille alusel on pensioniasutus oma varad jaotanud, võttes arvesse PEPPi kohustuste iseloomu ja ajalist kehtivust, ning seda, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid;

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) töötab pärast liikmesriikide ametiasutustega konsulteerimist ja tarbijauuringute korraldamist välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, millega täpsustatakse artiklis 28 ja käesolevas artiklis osutatud teabe esitamist.

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „EIOPA“) töötab pärast liikmesriikide ametiasutustega ja tarbijaorganisatsioonidega konsulteerimist ja tarbijauuringute põhjal välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, millega täpsustatakse artiklis 28 ja käesolevas artiklis osutatud teabe esitamist.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EIOPA esitab need rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast määruse jõustumist].

EIOPA esitab need rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [kuus kuud pärast määruse jõustumist].

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  PEPP-säästjatele antakse pensionieelses faasis teavet kooskõlas direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42.

1.  PEPP-säästjatele antakse pensionieelses faasis teavet kooskõlas direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42. Üks aasta enne pensionifaasi toimub kohustuslik nõustamine.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Üks aasta enne pensionile jäämist teavitatakse PEPP-säästjat väljamaksete faasi peatsest algusest ning talle tutvustatakse võimalikke eri väljamakseviise.

Selgitus

PEPP-säästjat tuleks aasta enne pensionile jäämist teavitada väljamakseviisidest ning tal peaks olema võimalik valitud meelepärane väljamakseviis (või -viisid) uuesti kinnitada.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

65.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 62 vastu delegeeritud õigusaktid, milles täpsustatakse lõigetes 1–4 osutatud teave, et tagada järelevalvelise aruandluse piisav ühtlustatus.

välja jäetud

EIOPA töötab pärast liikmesriikide ametiasutustega konsulteerimist ja tarbijauuringute korraldamist välja järelevalvelise aruandluse vormi käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu.

 

EIOPA esitab need rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast määruse jõustumist].

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu teises lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikliga 15.

 

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  varad investeeritakse peamiselt reguleeritud turgudel. Investeerimist varadesse, millega ei ole reguleeritud finantsturul lubatud kaubelda, peab igal juhul hoidma konservatiivsel tasemel;

c)  varad investeeritakse peamiselt reguleeritud turgudel. Investeeringud varadesse, millega ei ole reguleeritud finantsturul lubatud kaubelda, ei tohi ületada 20 %.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

68.  PEPPi pakkujad pakkuvad PEPP-säästjatele kuni viit investeerimisvarianti.

1.  PEPPi pakkujad pakkuvad PEPP-säästjatele vähemalt standardvarianti. Peale selle võivad nad pakkuda veel investeerimisvariante.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

69.  Investeerimisvariantidest pakutakse investeerimise standardvarianti, mille kõrval võib pakkuda alternatiivseid investeerimisvariante.

välja jäetud

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Investeerimisvariandist sõltumata peab PEPP olema kulutõhus.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPP-säästja langetab investeerimisvariandi valiku PEPP-lepingu sõlmimisega.

PEPP-säästja teeb investeerimisvariandi valiku PEPP-lepingu sõlmimisega pärast teabe, nõu ja otsuse tugivahendi saamist.

Selgitus

PEPP-säästjad peaksid saama otsustada teadlikult.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

71.  PEPP-säästjal on võimalik PEPPi kogumisel iga viie aasta tagant valida mõni muu investeerimisvariant.

1.  Pärast PEPP-lepingu sõlmimist võib PEPP-säästja valida kogumisfaasi vältel iga viie aasta tagant mõne muu investeerimisvariandi. Pärast viimast investeerimisvariandi muutmist võib seda uuesti teha alles 5 aasta pärast. PEPPi pakkuja võib lubada investeerimisvarianti muuta ka sagedamini.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  PEPP-säästja palvel valmistab PEPPi pakkuja muutmise ette ja teavitab PEPP-säästjat sellest, mida muutmine võib kaasa tuua, nt kapitaligarantiist ilmajäämine ja biomeetrilised riskid.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Investeerimise standardvariant

Standardvariant

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

73.  Investeerimise standardvariandiga tagatakse PEPP-säästja kapitali kaitse, milleks kasutatakse riski maandamise tehnikaid, et saavutada turvaline investeerimisstrateegia.

1.  Standardvariandi korral tagab PEPPi pakkuja PEPP-säästjale riski maandamise tehnika abil, et väljamaksete faasi alguseks kogunenud kapital on vähemalt sama suur kui tehtud sissemakse, mis sisaldab kõiki kulusid ja tasusid ning mille puhul on arvesse võetud inflatsiooni, olenemata sellest, millist investeerimisstrateegiat PEPPi pakkuja oma standardvariandi jaoks kasutab. Riski maandamise tehnika tagab kooskõlas EIOPA koostatud regulatiivsete tehniliste standarditega turvalise investeerimisstrateegia.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

74.  Kapitalikaitse korral PEPP-säästja investeeritud kapitali ei kaota.

välja jäetud

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lõike 1 tingimuste täitmiseks võib PEPPi pakkuja sõlmida PEPPi tootepartnerlusi.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Kulud ja tasud ei tohi kokku olla suuremad kui 0,75 % kogunenud kapitalist.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

75.  Kui PEPPi pakkujad pakuvad alternatiivseid investeerimisvariante, siis peab vähemalt üks neist variantidest võimaldama PEPP-säästjatel kulutõhusat investeerimist.

1.  Kui PEPPi pakkujad pakuvad alternatiivseid investeerimisvariante, peavad need kõik võimaldama PEPP-säästjatel kulutõhusat investeerimist.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

76.  Alternatiivsed investeerimisvariandid hõlmavad PEPPi pakkujate poolt kindlaks määratavaid riski maandamise tehnikad.

2.  Alternatiivsed investeerimisvariandid hõlmavad PEPPi pakkujate poolt kindlaks määratavaid riski maandamise tehnikad, mis on kooskõlas EIOPA koostatud regulatiivsete tehniliste standarditega.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  investeerimise standardvariandi raames kapitalikaitset tagav riski maandamise tehnika;

a)  riski maandamise tehnika, millega kaitstakse kapitali investeerimise standardvariandi raames;

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

EIOPA annab koostöös teiste Euroopa järelevalveasutustega komisjonile käesolevas artiklis sätestatud ülesannete täitmiseks tehnilist abi.

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Et kehtestada kriteeriumid mõjusate riski maandamise tehnikate kohta, mida saaks järjepidevalt kohaldada, töötab EIOPA välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse riski maandamise tehnikate üksikasjad. EIOPA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [xxx pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. Komisjonile antakse õigus võtta esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid vastu vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitele 10–14.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

77.  Kooskõlas artikli 3 punktiga b määravad liikmesriigid kindlaks PEPPi kogumisfaasiga seotud tingimused, kui neid ei ole juba sätestatud käesolevas määruses.

1.  Kui PEPPi kogumisfaasiga seotud tingimusi ei ole käesolevas määruses sätestatud, määravad need kindlaks liikmesriigid ja need ei tohi olla vähem soodsad kui kohaldatavad riigisisesed nõuded;

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

78.  Sellised tingimused võivad eelkõige hõlmata kogumisfaasiga alustamise vanusepiiri, kogumisfaasi minimaalset kestust, sissemaksete minimaalset ja maksimaalset suurust ning järjepidevust, samuti eriliste raskuste korral enne pensioniiga tagasivõtmise tingimusi.

2.  Sellised tingimused võivad eelkõige hõlmata kogumisfaasiga alustamise vanusepiiri, kogumisfaasi minimaalset kestust, sissemaksete minimaalset ja maksimaalset suurust, järjepidevust ning pensionile jäämise vanuse alampiiri, samuti eriliste raskuste korral enne pensioniiga tagasivõtmise tingimusi.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid kohaldavad PEPPi suhtes kogumisfaasis samasuguseid tingimusi nagu samalaadsetele riigisisestele toodetele.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PEPPi pakkujad võivad PEPPide pakkumisel võimaldada varianti, mille puhul on tagatud biomeetriliste riskide katmine. Käesoleva määruse kohaldamisel tähendavad „biomeetrilised riskid“ üleelamise, töövõimetuse ja surmaga seotud riske.

PEPPi pakkujad võivad PEPPide pakkumisel võimaldada varianti, mille puhul on tagatud biomeetriliste riskide katmine. Selleks võivad PEPPi pakkujad sõlmida PEPPi tootepartnerlusi.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

85.  PEPPi pakkujad ja turustajad teevad kõik võimaliku, et PEPP-kliendi kaebustele vastata paberkandjal, või kui PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-klient on nii kokku leppinud, muul püsival andmekandjal. Vastus esitatakse mõistliku tähtaja, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest ning selles käsitletakse kõiki tõstatatud küsimusi. Erandjuhtudel, kui PEPPi pakkujast või turustajast mitteolenevatel põhjustel ei saa vastust esitada 15 tööpäeva jooksul, on makseteenuse pakkuja kohustatud saatma vahevastuse, esitades selgelt kaebusele vastamisel tekkinud viivituse põhjused ja konkreetse tähtaja, mille jooksul PEPP-klient saab lõpliku vastuse. Ühelgi juhul ei ole lõpliku vastuse saamise tähtaeg pikem kui 35 tööpäeva.

3.  PEPPi pakkujad ja turustajad teevad kõik võimaliku, et PEPP-kliendi kaebustele vastata paberkandjal või e-kirjaga, või kui PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-klient on nii kokku leppinud, muul püsival andmekandjal. Vastus esitatakse mõistliku tähtaja, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest ning selles käsitletakse kõiki tõstatatud küsimusi. Erandjuhtudel, kui PEPPi pakkujast või turustajast mitteolenevatel põhjustel ei saa vastust esitada 15 tööpäeva jooksul, on makseteenuse pakkuja kohustatud saatma vahevastuse, esitades selgelt kaebusele vastamisel tekkinud viivituse põhjused ja konkreetse tähtaja, mille jooksul PEPP-klient saab lõpliku vastuse. Ühelgi juhul ei ole lõpliku vastuse saamise tähtaeg pikem kui 35 tööpäeva.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

86.  PEPPi pakkujad ja turustajad teavitavad PEPP-klienti vähemalt ühest vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusest, kes on pädev lahendama PEPP-klientidele käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevaid vaidlusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

87.  Lõikes 3 osutatud teave esitatakse selgelt, põhjalikult ja hõlpsalt juurdepääsetavalt PEPPi pakkuja või turustaja veebisaidil, filiaalis ning PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-kliendi vahel sõlmitava lepingu üldtingimustes. Selles selgitatakse, kuidas saada lisateavet vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse ja selle poole pöördumise tingimuste kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

89.  Käesolevast määrusest tulenevate õiguste ja kohustuste üle PEPP-klientide ja PEPPi pakkujate või turustajate vahel tekkinud vaidluste lahendamiseks kehtestatakse, vajaduse korral olemasolevaid pädevaid asutusi kasutades, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL49 kohane mõistlik, sõltumatu, erapooletu, läbipaistev ja tulemuslik vaidluste kohtuvälise lahendamise kord. Sellist vaidluste kohtuvälise lahendamise korda kohaldatakse ja asjaomase vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse pädevust laiendatakse ka PEPPi pakkujate või turustajate suhtes, kelle vastu on menetlus algatatud.

1.  Käesolevast määrusest tulenevate õiguste ja kohustuste üle PEPP-klientide ja PEPPi pakkujate või turustajate vahel tekkinud vaidluste lahendamiseks kehtestatakse, vajaduse korral olemasolevaid pädevaid asutusi kasutades, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL49 kohane mõistlik, sõltumatu, erapooletu, läbipaistev ja tulemuslik vaidluste kohtuvälise lahendamise kord. Sellist vaidluste kohtuvälise lahendamise korda kohaldatakse ja asjaomase vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse pädevust laiendatakse ka PEPPi pakkujate või turustajate suhtes, kelle vastu on menetlus algatatud. PEPPi pakkujad või turustajad peavad vaidluste kohtuvälise lahendamise korras osalema.

__________________

__________________

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 63).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 63).

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  PEPPi pakkujad ja turustajad teavitavad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/11/EL PEPP-klienti vähemalt ühest vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusest, kes on pädev lahendama vaidlusi, mis puudutavad PEPP-klientidele käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Eelmises lõikes osutatud teave esitatakse selgelt, põhjalikult ja hõlpsasti kättesaadavana PEPPi pakkuja või turustaja veebisaidil, filiaalis ning PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-kliendi vahel sõlmitava lepingu üldtingimustes. Selles selgitatakse, kuidas saada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse ja selle poole pöördumise tingimuste kohta lisateavet.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  PEPPi pakkujad ja turustajad kehtestavad kohtuvälise vaidluste lahendamise korra.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 d.  Liikmesriigid tagavad, et kehtestatakse piiriülesed kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise mehhanismid, mis võimaldavad kooskõlas ELi õigusega nii individuaalset kui ka kollektiivset piiriülest hüvitamist.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Standardvariandi puhul võib vahetamisteenust kasutada ainult kogumisfaasis.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

92.  PEPP-säästja võib pärast PEPP-lepingu sõlmimist PEPPi pakkujat vahetada kõige enam korra viie aasta jooksul.

2.  PEPP-säästja võib pärast PEPP-lepingu sõlmimist PEPPi pakkujat tasuta vahetada kõige enam korra viie aasta jooksul. PEPPi pakkuja ja PEPP-säästja võivad kokku leppida, et vahetada võib sagedamini. Vahetamise tingimused fikseeritakse kirjalikult PEPP-lepingus.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Tasuta vahetus on lubatud igal ajal, kui PEPPi pakkuja või turustaja rikub artikli 18 kohast üldpõhimõtet.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

93.  PEPP-säästja taotlusel algatab vastuvõttev PEPPi pakkuja vahetamisteenuse. Vahetamisteenus peab vastama vähemalt lõigete 2–5 nõuetele.

1.  PEPP-säästja palvel valmistab vastuvõttev PEPPi pakkuja vahetamisteenuse ette.

 

PEPP-säästja taotlus tuleb koostada selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus vahetamisteenus on algatatud, või mis tahes muus poolte vahel kokku lepitud keeles.

 

Kui PEPP-säästjal on mitu jaotist, märgitakse taotluses, milliste jaotiste kohta vahetamisteenust taotletakse.

 

Piiriülese vahetamise korral teavitatakse PEPP-säästjat kõigest, mis vahetamisega kaasneb. See teave hõlmab eelkõige muudatusi, mis puudutavad nt kapitaligarantiist ilmajäämist ja biomeetrilisi riske, teavet maksusoodustustest või muudest soodustustustest ilmajäämist ning makse, mida säästja peab tasuma.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

102.  Üleandva PEPPi pakkuja poolt PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus on piiratud ega ületa 1,5 % vastuvõtva PEPPi pakkuja juurde üleviidavast järelejäänud positiivsest kontojäägist.

3.  Ilma et see piiraks artikli 45 lõike 2 kohaldamist, on üleandva PEPPi pakkuja poolt PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus piiratud ega ületa 0,5 % vastuvõtva PEPPi pakkuja juurde üleviidavast järelejäänud positiivsest kontojäägist. Lisatasusid, kulusid ja lõive ei kohaldata.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

103.  Mis tahes võimalikud tasud ja lõivud, mida üleandev või vastuvõttev PEPPi pakkuja nõuab PEPP-säästjalt artikli 46 kohase mis tahes teenuse eest, välja arvatud käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teenuste eest, on mõistlikud ja kooskõlas kõnealuse PEPPi pakkuja tegelike kuludega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

105.  Lõikest 1 tulenevat vastutust ei kohaldata selliste ebatavaliste ja ettenägematute asjaolude korral, mille üle PEPPi pakkujal, kes nendele asjaoludele viitab, ei ole kontrolli ning mille tulemused oleksid kõigile jõupingutustele vaatamata olnud vältimatud, või kui PEPPi pakkuja on kohustatud täitma liidu või liikmesriigi seadusandlikes aktides sätestatud muid kohustusi.

2.  Lõikest 1 tulenevat vastutust ei kohaldata, kui PEPPi pakkuja on kohustatud täitma liidu või liikmesriigi seadusandlikes aktides sätestatud muid kohustusi.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Piiriülese vahetamise korral teavitatakse PEPP-säästjat kõigest, mis vahetamisega kaasneb. See hõlmab peamiselt muudatusi, mis puudutavad nt kapitaligarantiist ilmajäämist ja biomeetrilisi riske, ning teavet maksude kohta, mille säästja peab tasuma.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui liikmesriigid kehtestavad kogumisfaasiga seotud tingimusi, tuleb PEPPide suhtes kohaldada samu tingimusi kui võrreldavate riigisiseste toodete suhtes.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Standardvariandi korral toimub väljamaksmine annuiteedina, kuid väljamaksete faasi alguses on võimalik saada ühekordse 30 % makse.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

114.  Väljamaksete faasis kasutatava väljamaksete viisi valivad PEPP-säästjad PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad vajaduse korral seda kogumisfaasis muuta iga viie aasta tagant.

2.  Väljamaksete faasis kasutatava väljamakseviisi valivad PEPP-säästjad PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad vajaduse korral seda kogumisfaasis muuta iga viie aasta tagant ja üks aasta enne väljamaksete faasi algust.

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

116.  EIOPA kontrollib liidu territooriumil loodud või turustatavaid pensioniskeeme, et nimetust „PEPP“ kasutaksid ja end PEPPna esitleksid ainult käesoleva määruse alusel lubatud ja sellele vastavad pensioniskeemid.

2.  EIOPA kontrollib liidu territooriumil loodud või turustatavaid pensionitooteid, et „PEPP“-iks nimetataks ja PEPPina pakutaks ainult käesoleva määruse alusel lubatud pensionitooteid.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  juriidilise isiku puhul võib punktis d osutatud maksimaalne haldustrahv olla kuni 10 % aastasest kogukäibest, mis on näidatud viimases kättesaadavas raamatupidamisaruandes, mille juhtorgan on kinnitanud; kui juriidiline isik on emaettevõtja või selle emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/34/EL, siis on asjakohane aastane kogukäive asjakohaste raamatupidamisõigusnormide kohaselt aastane kogukäive või vastav tululiik uusima kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtorgan;

e)  juriidilise isiku puhul võib punktis d osutatud maksimaalne haldustrahv olla kuni 5 % aastasest kogukäibest, mis on näidatud viimases kättesaadavas raamatupidamisaruandes, mille juhtorgan on kinnitanud; kui juriidiline isik on emaettevõtja või selle emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/34/EL, siis on asjakohane aastane kogukäive asjakohaste raamatupidamisõigusnormide kohaselt aastane kogukäive või vastav tululiik uusima kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtorgan;

__________________

__________________

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel täidavad PEPPi pakkujad ja pädevad asutused käesoleva määruse kohaldamisel oma ülesandeid kooskõlas määrusega (EL) 2016/679. EIOPA järgib käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel määrust (EÜ) nr 45/2001.

Käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel täidavad PEPPi pakkujad ja pädevad asutused käesoleva määruse kohaldamisel oma ülesandeid kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 95/46/EÜ ning määrusega, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (eraelu puutumatuse austamist ja elektroonilist sidet käsitlev määrus). EIOPA järgib käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel määrust (EÜ) nr 45/2001.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Üleeuroopaline personaalne pensionitoode