Nós Imeachta : 2017/0143(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0278/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0278/2018

Díospóireachtaí :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Vótaí :

PV 04/04/2019 - 6.15
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0347

TUARASCÁIL     ***I
PDF 1818kWORD 247k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Sophia in 't Veld

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 TUAIRIM ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0343),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8-0219/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Deireadh Fómhair 2017(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus do na tuairimí ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-0278/2018),

1.  Ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA(2)*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach (TPPU)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(3),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Tá teaghlaigh in AE ar na coigilteoirí is airde ar domhan, ach coinnítear méid mór den choigilteas sin i gcuntais bhainc a bhfuil aibíochtaí gearra acu. Trí níos mó infheistíochta a dhéanamh i margaí caipitil, is féidir cuidiú chun dul i ngleic leis na dúshláin a thagann as aosú an daonra agus rátaí úis ísle.

(1a)  Is cuid riachtanach d’ioncam daoine atá ar scor iad pinsin seanaoise, agus, i gcás go leor daoine, déanann soláthar leormhaith pinsin an difríocht idir compord sa tseanaois agus an bhochtaineacht; is réamhchoinníoll é sin d’fheidhmiú na gceart bunúsach a leagtar síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear in Airteagal 25 maidir le cearta daoine scothaosta, ina sonraítear an méid seo a leanas: “Aithníonn agus urramaíonn an tAontas cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha”.

(1b)  Tá roinnt dúshlán a gcaithfidh an tAontas aghaidh a thabhairt orthu, lena n-áirítear dúshláin dhéimeagrafacha sa mhéid go bhfuil daonra mhór-roinn na hEorpa ag dul in aois. Sa bhreis air sin, tá athruithe radacacha ag teacht ar phatrúin ghairme, ar an margadh saothair agus ar dháileadh an rachmais, go háirithe mar thoradh ar an réabhlóid dhigiteach. Ag an am céanna, tá sé ag éirí níos soiléire nach bhfuil córais slándála náisiúnta coigeartaithe chun fónamh do gheilleagar eolasbhunaithe domhandaithe lena ngabhann teorainneacha oscailte, soghluaisteacht saothair agus imirce. Tá an iomarca daoine nach bhfuil cumhdaithe faoi na córais phinsin náisiúnta thraidisiúnta, nó nach bhfuil cumhdaithe go leormhaith faoi na córais sin, lena n-áirítear, inter alia, mná, daoine óga, imircigh, oibrithe ar bheagán oiliúna, oibrithe féinfhostaithe, agus oibrithe ar conarthaí neamhthipiciúla.

(1c)  Soláthraítear cuid mhór de phinsin seanaoise faoi scéimeanna poiblí, ionas go bhfuil nasc díreach idir córais phinsin náisiúnta agus inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí. D’ainneoin na hinniúlachta eisiaiche náisiúnta maidir le córais phinsin a eagrú, mar a chinntear sna Conarthaí í, tá leordhóthanacht ioncaim agus inbhuanaitheacht airgeadais na gcóras pinsin náisiúnta ríthábhachtach do chobhsaíocht an Aontais ina iomláine. Trí níos mó de choigilteas na nEorpach a threorú ó airgead tirim agus taiscí bainc go táirgí infheistíochta níos fadtéarmaí, amhail scéimeanna pinsin deonacha, ba thairbheach, dá réir, an tionchar do dhaoine aonair (a bhainfeadh sochar as torthaí níos airde agus as leordhóthanacht feabhsaithe pinsean) agus don gheilleagar i gcoitinne.

(1d)  In 2015, bhí 11,3 milliún saoránach de chuid an Aontais a bhí in aois oibre (20 bliain d’aois go 64 bliana d’aois) ina gcónaí i mBallstát nárbh é sin an Ballstát a bhfuil siad ina saoránach de agus bhí 1,3 milliún saoránach de chuid an Aontais ag obair i mBallstát nárbh é a mBallstát cónaithe é.

(1e)  Le Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach (TPPU) iniompartha, méadófar a tharraingteacht mar tháirge, go háirithe do dhaoine óga, agus cuideofar le ceart shaoránaigh an Aontais cónaí agus oibriú ar fud an Aontais a éascú tuilleadh.

(2)  Tá tábhacht le pinsin phearsanta ó thaobh coigilteoirí fadtéarmacha a nascadh le deiseanna infheistíochta fadtéarmacha. Má bhíonn margadh Eorpach níos mó i leith pinsin phearsanta ann, tacóidh sé sin le cistí a sholáthar d'infheisteoirí institiúideacha agus le hinfheistíocht a dhéanamh san fhíorgheilleagar.

(2b)  Leis an Rialachán seo, féadfar táirge pinsin a chruthú, a bheidh, a mhéid is féidir, simplí, slán, ar phraghas réasúnach, trédhearcach, tairbhiúil don tomhaltóir agus iniompartha ar fud an Aontais, agus é a bheith ina chomhlánú ar na córais atá cheana ann sna Ballstáit.

(3)  Faoi láthair, níl an margadh inmheánach i leith pinsin phearsanta ag feidhmiú go rianúil. I roinnt Ballstát, ní ann fós do mhargadh le haghaidh táirgí pinsin. I mBallstáit eile, táirgí pinsin phríobháidigh ar fáil, ach tá ilroinnt mhór idir na margaí náisiúnta. Dá réir sin, tá iniomparthacht táirgí pinsin phearsanta teoranta. Dá dheasca sin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine aonair úsáid a bhaint as a saoirsí bunúsacha. Mar shampla, d’fhéadfaí cosc a chur orthu dul i mbun poist nó dul ar scor i mBallstát eile. Sa bhreis air sin, tá an easpa caighdeánaithe i leith táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana ina constaic maidir leis an bhféidearthacht atá ag soláthraithe úsáid a bhaint as an tsaoirse bhunaíochta agus as an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar.

(3a)  Tá margadh pinsin na hEorpa an-ilroinnte agus an-ilchineálach, agus, dá réir sin, beidh tionchar TPPUnna an-éagsúil ar fud na mBallstát, agus tá an spriocphobal chomh héagsúil céanna. Sna Ballstáit nach bhfuil an chéad cholún agus an dara colún forbartha a ndóthain iontu, d'fhéadfadh TPPU a bheith ina réiteach do dhaoine nach bhfuil rochtain acu faoi láthair ar sholáthar leormhaith. Sna Ballstáit a bhfuil margaí ardfhorbartha pinsin iontu, d’fhéadfadh TPPU leathnú a dhéanamh ar an rogha don tomhaltóir, nó réitigh a sholáthar do shaoránaigh a bhíonn ag gluaiseacht. Níor cheart, áfach, go mbeadh sé ina aidhm ag TPPU teacht in ionad na gcóras pinsin náisiúnta atá cheana ann, ós rud é gur táirge breise agus forlíontach is ea é, agus ba cheart breis tosaíochta a thabhairt don chéad cholún agus don dara colún a fhorbairt, a fheabhsú agus a athchóiriú tuilleadh.

(4)  Trí Aontas na Margaí Caipitil (AMC) cuideofar chun caipiteal a chur i gcúrsaíocht san Eoraip agus é a dhíriú ar gach cuideachta, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide, agus tionscadail bhonneagair agus tionscadail inbhuanaithe fhadtéarmacha a bhfuil gá acu leis chun leathnú agus chun poist a chruthú. Tá sé ar cheann de phríomhchuspóirí AMC méadú a dhéanamh ar an infheistíocht agus ar roghanna le haghaidh infheisteoirí miondíola trí úsáid níos fearr a bhaint as coigilteas Eorpach. Chun na críche sin, beidh TPPU ina chéim chun tosaigh ó thaobh feabhas a chur ar chomhtháthú na margaí caipitil toisc go dtacaítear le maoiniú fadtéarmach an fhíorgheilleagair trína bhíthin.

(5)  Mar a fógraíodh i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin chun AMC a Thógáil(4), i Meán Fómhair 2015, "déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gcás i gcomhair creat beartais chun margadh Eorpach rathúil a bhunú do phinsin phearsanta shimplí éifeachtacha agus iomaíocha, agus chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil gá le reachtaíocht AE chun tacú leis an margadh sin."

(6)  Ina Rún an 19 Eanáir 2016(5), chuir Parlaimint na hEorpa béim ar an méid seo a leanas: "ní mór timpeallacht a chothú ina spreagfar nuálaíocht táirgí airgeadais, ina mbeidh níos mó éagsúlachta agus sochar don fhíorgheilleagar agus ina gcuirfear dreasachtaí méadaithe i gcomhair infheistíochtaí ar fáil, agus a d'fhéadfadh cur le pinsin leordhóthanacha, shábháilte agus inbhuanaithe a sholáthar freisin, amhail, mar shampla, Táirge Pinsin uile-Eorpach (TPPU) a fhorbairt, a mbeidh dearadh simplí trédhearcach aige".

(7)  Ina conclúidí an 28 Meitheamh 2016(6), d’iarr an Chomhairle Eorpach go ndéanfaí "dul chun cinn gasta diongbháilte a dhéanamh chun rochtain níos éasca ar mhaoiniú a áirithiú do ghnólachtaí agus chun tacú le hinfheistíocht san fhíorgheilleagar trí bhogadh ar aghaidh leis an gclár oibre le haghaidh aontas na margaí caipitil".

(8)  Ina Theachtaireacht an 14 Meán Fómhair 2016 dar teideal Aontas na Margaí Caipitil – Dlús a chur leis an Athchóiriú(7), d’fhógair an Coimisiún go ndéanfadh sé "breithniú ar thograí le haghaidh táirge pinsin AE simplí, éifeachtúil agus iomaíoch [...] Ar na roghanna atá á mbreithniú tá togra reachtach féideartha a d’fhéadfaí a chur síos in 2017."

(9)  Ina Theachtaireacht dar teideal Athbhreithniú Meántéarma ar Phlean Gníomhaíochta Aontas na Margaí Caipitil(8), d’fhógair an Coimisiún go ndéanfaí "togra reachtach maidir le Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach (TPPU) faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2017. Leagfar bonn do mhargadh a bheidh níos sábháilte, níos costéifeachtaí agus níos trédhearcaí ar margadh é coigilteas pinsin phearsanta dheonaigh a fhéadfar a bhainistiú ar bhonn uile-Eorpach. Déanfaidh sé freastal ar riachtanais na ndaoine atá ag iarraidh cur le leordhóthanacht a gcoigiltis scoir, aghaidh a thabhairt ar an dúshlán déimeagrafach, na táirgí agus na scéimeanna pinsin atá ann cheana a chomhlánú, agus tacú le cost-éifeachtúlacht pinsean pearsanta trí dheiseanna maithe a thairiscint le haghaidh infheistíocht fhadtéarmach coigiltis phearsanta".

(10)  I dtaca le táirgí pinsin phearsanta, trí TPPU a fhorbairt, rannchuideofar leis na roghanna maidir le coigilteas scoir a mhéadú, go háirithe d’oibrithe taistil, agus bunófar margadh de chuid an Aontais i gcomhair soláthraithe TPPUnna. Níor cheart, áfach, go gcaithfeadhamhras ar an bhfreagracht bunúsach atá ar na Ballstáit caighdeán íosta cuibhiúil maireachtála a ráthú dá saoránaigh don tseanaois ná ar an ngá práinneach atá le hacmhainneacht córas pinsin phoiblí a neartú chun go soláthrófaí cosaint shóisialta shlán, shubstainteach agus éifeachtach do chách.

(10a)  Is féidir leis an oideachas airgeadais tacú leis an tuiscint agus leis an bhfeasacht ar roghanna coigiltis teaghlach i réimse na scéimeanna pinsin phearsanta dheonaigh. Ba cheart, freisin, go mbeadh deis chothrom ag coigilteoirí tuiscint iomlán a fháil ar na rioscaí agus ar na gnéithe a bhaineann le táirge uile-Eorpach.

(11)  I gcreat reachtach do TPPU, leagfar síos an dúshraith do mhargadh rathúil in infheistíochtaí scoir inacmhainne agus deonacha is féidir a bhainistiú ar scála uile-Eorpach. Trí na scéimeanna agus táirgí pinsin reachtúla agus ceirde atá cheana ann a chomhlánú, rannchuideoidh sé le freastal ar riachtanais na ndaoine atá ag iarraidh cur le leordhóthanacht a gcoigiltis scoir, chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán déimeagrafach, agus chun sárfhoinse nua caipitil phríobháidigh a sholáthar don infheistíocht fhadtéarmach. Ní thiocfaidh an creat sin in ionad na scéimeanna pinsin phearsanta náisiúnta atá cheana ann ná ní dhéanfaidh sé iad a chomhchuibhiú, ná ní dhéanfaidh sé difear do scéimeanna agus táirgí pinsin reachtúla agus ceirde náisiúnta atá cheana ann. Ní bheidh baint ag TPPU, go díreach ná go hindíreach, le slí bheatha ná le stádas fostaíochta an choigilteora TPPU.

(11a)  Níor cheart go gcuirfeadh creat reachtach le haghaidh TPPUnna teorainn le freagracht na mBallstát comhlíonadh a dhéanamh ar a n-oibleagáidí maidir le pinsean stáit leordhóthanach a sholáthar.

(12)  Leis an Rialachán, déantar sraith de chroíghnéithe don TPPU a chomhchuibhiú, ar gnéithe iad a bhaineann le príomheilimintí amhail dáileadh, conarthaí, beartas infheistíochta, malartú soláthraithe, nó soláthar agus iniomparthacht trasteorann. Trí na croíghnéithe sin a chomhchuibhiú, cuirfear feabhas ar chothrom iomaíochta do sholáthraithe pinsin phearsanta i gcoitinne agus cuideofar le dlús a chur le cur i gcrích AMC agus le comhtháthú an mhargaidh inmheánaigh do phinsin phearsanta. Is é a leanfaidh as sin ná go gcruthófar táirge uile-Eorpach atá caighdeánaithe den chuid is mó, a bheidh ar fáil sna Ballstáit ar fad, agus a chumasóidh tomhaltóirí lánúsáid a bhaint as an margadh inmheánach trína gcearta pinsin a aistriú thar lear agus go dtairgfear rogha níos leithne idir cineálacha difriúla soláthraithe, lena n-áirítear ar bhealach trasteorann. Toisc go laghdófar na bacainní a bheidh ann roimh sholáthar seirbhísí pinsin thar theorainneacha, déanfaidh Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach an iomaíocht idir soláthraithe a mhéadú ar bhonn uile-Eorpach agus cruthóidh sé barainneachtaí scála ar cheart go rachaidís chun sochair do choigilteoirí.

(13)  Faoi Airteagal 114 CFAE, is féidir gníomhartha a ghlacadh i bhfoirm Rialachán nó Treoracha araon. Ba é rogha na tosaíochta Rialachán a ghlacadh mar go mbeadh sé sin infheidhme go díreach i ngach Ballstát. Dá bhrí sin, bhainfí úsáid as TPPU níos gasta i ngeall ar rialachán agus chuirfeadh sé dlús le haghaidh a thabhairt ar an ngá atá le breis coigiltis agus infheistíochtaí pinsin i gcomhthéacs AMC. Ós rud é go bhfuil croíghnéithe TPPUnna á gcomhchuibhiú leis an Rialachán seo, ní gá iad a bheith faoi réir rialacha náisiúnta sonracha, agus dealraíonn sé, dá réir, gurb oiriúnaí Rialachán ná Treoir sa chás seo. Os a choinne sin, tá na gnéithe atá lasmuigh de raon feidhme an Rialacháin (e.g. coinníollacha chéim an charntha) faoi réir rialacha náisiúnta.

(14)  Ba cheart go mbeadh rochtain ag soláthraithe TPPUnna ar mhargadh iomlán an Aontais agus go mbeadh údarú táirge aonair amháin arna eisiúint ag an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde ("ÚEÁPC"), ar bhonn sraith aonair de rialacha, agus i gcomhar leis na húdaráis inniúla náisiúnta.

(16)  Chun seirbhís ar ardcháilíocht agus cosaint éifeachtach do thomhaltóirí a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit bhaile agus óstacha oibriú i ndlúthchomhar le chéile agus na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo á bhforfheidhmiú. I gcás ina dtéann soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna i mbun gnó i mBallstáit éagsúla faoin tsaoirse seirbhísí a sholáthar, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit baile a bheith freagrach as a áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo, mar go bhfuil naisc níos dlúithe aige leis an soláthraí TPPUnna. Chun comhroinnt chothrom na bhfreagrachtaí idir údaráis inniúla na mBallstát baile agus óstach a áirithiú, más rud é go bhfaigheann údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh fios i dtaobh aon sáruithe ar oibleagáidí a bheith ag tarlú laistigh dá chríoch, ba cheart dó é sin a chur in iúl d'údarás inniúil an Bhallstáit baile ar cheart ansin é a bheith d'oibleagáid air na bearta iomchuí a dhéanamh. Thairis sin, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh a bheith i dteideal idirghabháil a dhéanamh má mhainníonn an Ballstát baile bearta iomchuí a dhéanamh nó mura leor na bearta a dhéantar.

(17)  I gcás brainse nó láithreacht bhuan a bhunú i mBallstát eile, is iomchuí an fhreagracht as an bhforfheidhmiú a leithdháileadh ar an mBallstát baile agus an Ballstát óstach araon. Cé gur cheart an fhreagracht as comhlíonadh na n-oibleagáidí a dhéanann difear don ghnó ina iomláine – amhail na rialacha maidir le ceanglais ghairmiúla – a fhágáil de chúram ar údarás inniúil an Bhallstáit baile faoin gcóras céanna agus atá i réim i gcás soláthar seirbhísí, ba cheart d’údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh an fhreagracht a ghlacadh chuige féin i dtaobh na rialacha maidir le ceanglais faisnéise agus le seoladh gnó a fhorfheidhmiú i dtaca leis na seirbhísí a sholáthraítear ina chríoch. I gcás, áfach, inarb eol d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh aon sáruithe ar oibleagáidí a bheith ag tarlú ina chríoch, ar ina leith sin nach gcuirtear an fhreagracht ar an mBallstát óstach leis an Treoir sin, éilítear le dlúthchomhar go gcuirfeadh an t-údarás sin údarás inniúil an Bhallstáit baile ar an eolas ionas go ndéanfaidh an t-údarás inniúil sin na bearta iomchuí. Is amhlaidh an cás go háirithe maidir le sáruithe ar na rialacha i dtaca le dea-cháil, eolas gairmiúil agus ceanglais inniúlachta. Thairis sin, d’fhonn tomhaltóirí a chosaint, ba cheart d’údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh a bheith i dteideal idirghabháil a dhéanamh má mhainníonn an Ballstát baile bearta iomchuí a dhéanamh nó mura leor na bearta a dhéantar.

(18)  Ba cheart go mbeadh na hacmhainní uile ar fáil d'údaráis inniúla na mBallstát is gá chun a áirithiú go mbeadh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna ag dul i mbun gnó go rianúil ar fud an Aontais, cibé acu atáthar á dhéanamh i gcomhréir leis an tsaoirse bhunaíochta nó i gcomhréir leis an tsaoirse seirbhísí a sholáthar. Chun éifeachtacht na maoirseachta a áirithiú, ba cheart do gach gníomhaíocht a dhéanann na húdaráis inniúla a bheith comhréireach le cineál, scála agus castacht na rioscaí a bhaineann le gnó soláthraí nó dáileoir ar leith▐.

(19)  Is féidir an ghné uile-Eoprach den TPPU a fhorbairt, ní hamháin ar leibhéal an tsoláthraí, trí bhíthin na ndeiseanna dá gníomhaíocht trasteorann, ach ar leibhéal an choigilteora TPPUnna freisin – trí bhíthin iniomparthacht an TPPU, agus rannchuideofar ar an gcaoi sin le coimirciú a dhéanamh ar chearta pinsin phearsanta na ndaoine atá ag feidhmiú a gceart chun saorghluaiseachta faoi Airteagal 21 agus Airteagal 45 CFAE. Is é atá i gceist le hiniomparthacht gur féidir leis an gcoigilteoir TPPU áit chónaithe a athrú go Ballstát eile gan soláthraithe TPPU a athrú agus, os a choinne sin, ní gá go mbeadh athrú áit chónaithe i gceist le malartú soláthraithe TPPU. In aon chás, ba cheart gurb é áit chónaithe coigilteora TPPU a chinnfeadh an córas cánach is infheidhme don choigilteoir.

(20)  Ba cheart go gcuimseodh TPPU urranna náisiúnta, gach ceann acu ag riar ar ghnéithe táirge pinsin phearsanta lenar féidir ranníocaíochtaí chuig an TPPU a bheith incháilithe chun dreasachtaí a fháil. Ar leibhéal an choigilteora TPPU aonair, ba cheart chéad urrann a chruthú tráth TPPU a oscailt.

(21)  ▌Tráth TPPU a sheoladh, ba cheart don soláthraí faisnéis a sholáthar faoi na hurranna náisiúnta atá ar fáil láithreach sa chonradh. Mura féidir le soláthraí TPPUnna urrann naisiúnta a thairiscint i mBallstát áirithe, ba cheart dó roghanna malartacha iniomparthachta a sholáthar don choigilteoir TPPU, amhail an fhéidearthacht leanúint de bheith ag coigilt i TPPU trí shocrú comhpháirtíochta. Murab ann do na comhpháirtíochtaí sin, ba cheart go mbeadh an coigilteoir TPPU in inmhe soláthraí a athrú saor in aisce.

(22)  Agus cineál na scéime pinsin arna bunú agus an t-ualach riaracháin lena mbaineann á gcur san áireamh, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPUnna faisnéis shoiléir, shothuigthe, agus leordhóthanach a sholáthar do choigilteoirí TPPU ionchasacha agus do thairbhithe TPPU chun tacú leo nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh acu faoina dtréimhse scoir féin. Ar an gcúis chéanna, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPUnna ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú freisin ar feadh na gcéimeanna éagsúla de scéim, ina gcuimsítear réamhchlárú, ballraíocht (lena n-áirítear an tréimhse réamhscoir) agus an tréimhse iarscoir. Go háirithe, ba cheart faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe pinsin, leibhéil réamh-mheasta sochar scoir, rioscaí agus ráthaíochtaí, lena n-áirítear rioscaí a bhaineann le tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais, agus costais a thabhairt. I gcás ina mbeidh leibhéil réamh-mheasta sochar scoir bunaithe ar chásanna geilleagracha, ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin freisin cás mífhabhrach, ar cheart dó a bheith thar meán ach sochreidte.

(23)  Sula nglacfaidh siad ballraíocht i scéim TPPU, ba cheart go dtabharfaí do choigilteoirí TPPU, an fhaisnéis uile is gá chun go bhféadfaidís rogha eolach a dhéanamh, trí chomhairle a thabhairt ina ndéantar a n-éilimh agus a riachtanais choigiltis a mheas.

(24)  Chun an trédhearcacht táirge is fearr a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a tharraingt suas do na TPPUnna a mhonaraíonn siad sular féidir an táirge a dháileadh ar choigilteoirí TPPU. Ba cheart freisin go mbeidís freagrach as an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a bheith cruinn. ▌

(25)  Chun a áirithiú go scaipfear doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU go forleathan agus go mbeidh siad ar fáil go forleathan, ba cheart foráil a dhéanamh leis an Rialachán seo go bhfoilseoidh an soláthraí TPPUnna doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU ar a shuíomh gréasáin féin.

(26)  Tá áireamháin do tháirgí pinsin á bhforbairt cheana ar an leibhéal náisiúnta. Chun go mbeidh na háireamháin sin lánúsáideach do thomhaltóirí, áfach, ba cheart go gclúdóidís na costais agus na táillí a ghearrann na soláthraithe TPPUnna éagsúla, mar aon le haon chostais nó táillí breise a ghearrann idirghabhálaithe nó aon pháirtithe eile den slabhra infheistíochta nach bhfuil áirithe cheana ag na soláthraithe TPPUnna.

(26a)  Ba cheart, mar ábhar práinne, rianaire pinsin de chuid an Aontais a fhorbairt, a chuirfeadh ar chumas na saoránach a gcaipiteal pinsin carntha agus a dteidlíochtaí pinsin fabhraithe a ríomh ionas go mbeadh forléargas iomlán acu ina leith sin, agus ba cheart go bhforbrófaí táirgí cosúil le TPPU ina theannta sin.

(28)  Ba cheart doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a bheith inaitheanta go héasca ó aon chumarsáid margaíochta agus ba cheart é a bheith ar deighilt ón gcumarsáid sin.

(29)  Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna Ráiteas Sochar Pinsin, a bheidh dírithe ar choigilteoirí TPPU, a tharraingt suas, chun sonraí bunriachtanacha pearsanta agus sonraí cineálacha faoi scéim TPPU a chur faoina mbráid agus chun faisnéis leanúnach air a áirithiú. Ba cheart don Ráiteas Sochar Pinsin a bheith soiléir agus cuimsitheach agus ba cheart faisnéis ábhartha agus iomchuí a bheith ann mar éascú ar theidlíochtaí pinsin le himeacht ama agus thar scéimeanna a thuiscint agus ba cheart dó riar ar shoghluaisteacht lucht saothair. Ba cheart go soláthrófaí an Ráiteas Sochar Pinsin don choigilteoir TPPU gach bliain.

(30)  Luath go leor sula rachaidh coigilteoirí TPPU ar scor, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna iad a chur ar an eolas faoina roghanna eisíocaíochta, agus ar a laghad bliain amháin sula gcuirfear tús le céim an dícharntha. I gcás nach ndéantar an sochar scoir a eisíoc i gcomhréir leis na roghanna is infheidhme maidir leis an TPPU Bunúsach nó le haghaidh TPUU malartach mar bhlianacht saoil, ba cheart do chomhaltaí atá ar tí dul ar scor faisnéis a fháil faoi na táirgí íocaíochta sochar atá ar fáil, chun an phleanáil airgeadais don scor a éascú.

(31)  Le linn na céime a n-íoctar sochair scoir, ba cheart do thairbhithe TPPU leanúint de bheith ag fáil faisnéise faoina sochair agus faoina roghanna comhfhreagracha dícharntha. Tá tábhacht ar leith leis sin i gcás ina mbíonn leibhéal suntasach riosca infheistíochta á iompar ag tairbhithe TPPU i gcéim na heisíocaíochta. Ba cheart tairbhithe TPPU a chur ar an eolas freisin faoi aon laghdú ar an leibhéal sochar a bheidh dlite, sula gcuirfear aon laghdú den chineál sin i bhfeidhm, sula ndéanfar cinneadh as a dtiocfaidh laghdú. ▌Moltar do sholáthraithe TPPUnna dul i gcomhairle le tairbhithe TPPU sula ndéanfar aon chinneadh den chineál sin.

(32)  Chun cearta coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU a chosaint go leordhóthanach, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna a bheith in ann leithdháileadh sócmhainní a roghnú a oireann do chineál beacht agus tréimhse a ndliteanas, lena n-áirítear iad sin lena mbaineann ionchas fadtéarmach. Dá bhrí sin, is gá maoirseacht éifeachtúil a dhéanamh agus is gá cur chuige i leith rialacha infheistíochta lena dtugtar go leor solúbthachta do sholáthraithe TPPUnna i dtaobh cinneadh a dhéanamh maidir leis an mbeartas infheistíochta is sláine agus is éifeachtúla, agus lena gcuirtear d’oibleagáid orthu, san am céanna, gníomhú go stuama agus i gcomhréir le riachtanais agus roghanna tosaíochta an choigilteora TPPU. I dtaca le riail an duine stuama a chomhlíonadh, tá gá, dá bhrí sin, le beartas infheistíochta atá dírithe ar struchtúr custaiméirí an tsoláthraí aonair TPPUnna.

(33)  Trí riail an duine stuama a shocrú mar an bunphrionsabal don infheistíocht caipitil agus trína chumasú do sholáthraithe TPPUnna feidhmiú thar theorainneacha, déantar atreorú an choigiltis chuig earnáil soláthair scoir phearsanta a spreagadh, rud a chuireann leis an dul chun cinn geilleagrach agus sóisialta. Ina theannta sin, le riail an duine stuama, ba cheart go gcuirfí san áireamh go follasach an ról atá ag tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais sa phróiseas infheistíochta.

(34)  Ba cheart don Rialachán seo leibhéal iomchuí saoirse infheistíochta a áirithiú do sholáthraithe TPPUnna. Mar infheisteoirí an-fhadtéarmach a bhfuil rioscaí ísle leachtachta acu, tá soláthraithe TPPUnna in ann cur le forbairt AMC trí infheistiú i sócmhainní neamhleachtacha amhail scaireanna agus in ionstraimí eile a bhfuil próifíl gheilleagrach fhadtéarmach acu agus nach ndéantar a thrádáil ar mhargaí rialáilte, saoráidí trádála iltaobhacha (STIanna) ná saoráidí trádála eagraithe (OTFanna) laistigh de theorainneacha stuama. Is féidir leo freisin leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann leis an éagsúlú idirnáisiúnta. I gcomhréir le riail an duine stuama, ba cheart gan srian a chur le hinfheistíochtaí i scaireanna in airgeadraí cé is moite díobh sin a bhaineann leis na dliteanais, agus le hinfheistíochtaí in ionstraimí eile a bhfuil próifíl gheilleagrach fhadtéarmach acu agus nach ndéantar a thrádáil ar mhargaí rialáilte, STIanna ná OTFanna ionas go ndéanfar leas coigilteoirí agus tairbhithe TPPU a chosaint, seachas ar fhorais stuamachta.

(35)  I gcomhthéacs AMC a dhoimhniú, is ar bhealach leathan a thuigtear cad is ionstraim ann a bhfuil próifíl gheilleagrach fhadtéarmach aici. Is urrúis dho-aistrithe iad na hionstraimí sin agus dá bhrí sin ní bhíonn rochtain acu ar leachtacht na margaí tánaisteacha. Is minic go n-éilíonn siad gealltanais téarma sheasta lena gcuirtear srian lena n-indíoltacht agus ba cheart a thuiscint ina dtaobh go gcuimsíonn siad rannpháirtíocht i ngnóthais neamhliostaithe chomh maith le hionstraimí fiachais sna gnóthais sin agus iasachtaí a thugtar do na gnóthais sin.. Áirítear ar ghnóthais neamhliostaithe tionscadail bonneagair, cuideachtaí neamhliostaithe atá ag iarraidh fás, eastát réadach nó sócmhainní eile a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do chuspóirí na hinfheistíochta fadtéarmaí. Is minic gur sócmhainní neamhliostaithe iad tionscadail bhonneagair ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de agus bíonn siad ag brath ar chreidmheasanna fadtéarmacha do mhaoiniú tionscadail. I ngeall ar chomh fadtéarmach agus a bhíonn a ndliteanais, tugtar spreagadh do sholáthraithe TPPUnna cuid leordhóthanach dá bpunann sócmhainní a shannadh d'infheistíochtaí inbhuanaithe san fhíorgheilleagar a bhfuil sochair fhadtéarmacha eacnamaíocha acu, go háirithe do thionscadail bhonneagair agus do chorparáidí bonneagair.

(36)  Is tábhachtach iad na tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais, dá dtagraítear sna Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach lena dtacaíonn na Náisiúin Aontaithe, do bheartas infheistíochta agus córais bainistíochta rioscaí soláthraithe TPPUnna. Ba cheart ▌do sholáthraithe TPPUnna aird a thabhairt ar na tosca sin i gcinntí infheistíochta agus go ndéanfaidís an chaoi a bhfuil siad ina gcuid dá gcóras bainistíochta rioscaí a chur san áireamh, ionas gur féidir sócmhainní tréigthe a sheachaint. Ba cheart an fhaisnéis maidir le tosca ESG a bheith ar fáil d’ÚEÁPC, do na húdaráis inniúla agus don choigilteoir TPPU.

(36a)  Ceann de na cuspóirí maidir le TPPUnna a rialú is ea táirge coigiltis scoir slán, cost-éifeachtach agus fadtéarmach a chruthú. De bhrí gur infheistíochtaí fadtéarmacha iad na hinfheistíochtaí a bhaineann le táirgí pinsin, ní mór aird faoi leith a thabhairt ar iarmhairtí fadtéarmacha leithdháileadh na sócmhainní. Go háirithe, is gá tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais a chur san áireamh. Ba cheart coigilteas TPPU a infheistiú i gcomhréir le cuspóirí aeráide agus inbhuanaitheachta an Aontais amhail mar a leagtar amach i gcomhaontú Pháras, sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus i bPrionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine. Ina theannta sin, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna beartas eisiata infheistíochta a ghlacadh chun a áirithiú nach ndéanfar coigilteas a infheistiú sna tairgí is conspóidí agus is díobhálaí ná i gcleachtais seachanta cánach.

(37)  Agus iad ag áirithiú go gcomhlíonfar a n-oibleagáid maidir le beartas infheistíochta a fhorbairt i gcomhréir le riail an duine stuama, ba cheart cosc a chur ar sholáthraithe TPPUnna infheistíocht a dhéanamh i ndlínsí ardriosca neamh-chomhoibríocha arna sainaithint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais, agus i dtír atá ar liosta an Aontais de dhlínsí cánach neamh-chomhoibríocha, agus i dtír atá ar liosta an Aontais de thríú tíortha ardriosca ag a bhfuil easnaimh straitéiseacha ina gcóras maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a chomhrac.

(38)  I bhfianaise chuspóir scoir fhadtéarmaigh TPPU, ba cheart na roghanna infheistíochta a thugtar do choigilteoirí TPPU a cheapadh ar chaoi a fhágfaidh go gcumhdófar na heilimintí lena gceadaítear d'infheisteoirí cinneadh infheistíochta a dhéanamh ▌.

(39)  Ba cheart gur tháirge simplí agus sábháilte é an TPPU bunúsach, ar féidir é a fháil go héasca i ngach Ballstát, agus ba cheart go mbeadh sé ina rogha réamhshocraithe. Ba cheart go lorgódh sé cosaint chaipitil don choigilteoir TPPU, trí theicnicí um maolú riosca saolré a chur i bhfeidhm, nó trí ráthaíocht chaipitil. Ba cheart comhairle a thabhairt don choigilteoir TPPU maidir leis na rioscaí agus na tairbhí a bhaineann leis na teicnící éagsúla.

(39a)  I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, amhail i gcásanna d’fhaillí cruthaithe, sáruithe ar an dlí nó seachaint cánach, nó i gcás ina ndéantar údarú TPPU a tharraingt siar, ba cheart go mbeadh coigilteoirí TPPU in ann soláthraithe a athrú uair ar bith agus saor in aisce, gan aon mhuirear a ghearradh orthu nó iad a bheith á gcur faoi cheangal ag conradh.

(40)  Ba cheart don údarás inniúil a chumhachtaí a fheidhmiú agus é de phríomhchuspóirí aige cearta coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU a chosaint agus cobhsaíocht agus fóntacht soláthraithe TPPUnna a áirithiú.

(41)  I gcás inarb institiúid um chóir ar scor ceirde nó gnólacht infheistíochta é an soláthraí TPPUnna, déanfaidh sé taisclann a cheapadh maidir lena shócmhainní a choinneáil slán. Is gá é sin chun tomhaltóirí a chosaint, ós rud é nach ndéantar leis an reachtaíocht earnála atá infheidhme maidir le hinstitiúidí um chóir ar scor ceirde agus gnólachtaí infheistíochta, foráil maidir le taisclann a cheapadh.

(42)  Tá trédhearcacht agus cothroime costas agus táillí bunriachtanach chun muinín coigilteoirí TPPU a fhorbairt agus chun a cheadú dóibh roghanna eolasacha a dhéanamh. Dá réir sin, ba cheart úsáid modhanna praghsála neamh-thrédhearcacha a thoirmeasc.

(43)  Chun na cuspóirí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na coinníollacha le haghaidh feidhmiú na gcumhachtaí idirghabhála ag ÚEÁPC agus ag na húdaráis inniúla a shonrú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin. Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, a áirithiú go ndéanfar na doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí.

(44)  Ba cheart don Choimisiún dréachtchaighdeáin rialála theicniúla arna bhforbairt ag ÚMEanna, tríd an gComhchoiste, a ghlacadh maidir le cur i láthair agus inneachar eilimintí sonracha de chuid an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU nach gcumhdaítear le [PRIIPanna KID RTS] i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9), de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10) agus de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11). Ba cheart don Choimisiún obair theicniúil na ÚMEanna a chomhlánú trí thástálacha tomhaltóirí a dhéanamh ar chur i láthair an doiciméid faisnéise bunriachtanaí de réir mar a mholann na ÚMEanna.

(45)  Gan dochar do cheart custaiméirí TPPU caingean a thionscnamh sna cúirteanna, ba cheart nósanna imeachta maidir le réiteach malartach díospóide (RMD) atá inrochtana, leordhóthanach, neamhspleách, neamhchlaonta, trédhearcach agus éifeachtach a bhunú idir soláthraithe nó dáileoirí TPPUnna agus custaiméirí TPPU chun díospóidí a réiteach a eascraíonn as na cearta agus na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo.

(46)  D’fhonn nós imeachta éifeachtúil agus éifeachtach maidir le réiteach díospóidí a bhunú, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPUnna nós imeachta éifeachtach gearán a chur i bhfeidhm a fhéadfaidh a gcustaiméirí a leanúint sula ndéanfar an díospóid a atreorú lena réiteach i nós imeachta RMD nó os comhair cúirte. Ba cheart tréimhsí ama atá gearr agus sainithe go soiléir a bheith sa nós imeachta gearán, ar laistigh díobh ba cheart don soláthraí nó don dáileoir TPPU freagra a thabhairt ar ghearán. Ba cheart go mbeadh cumas leordhóthanach ag eintitis MRD dul i mbun comhoibriú trasteorann ar bhealach iomchuí agus éifeachtúil maidir le díospóidí a bhaineann le cearta agus oibleagáidí de bhun an Rialacháin seo.

(47)  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin an iomaíocht i measc soláthraithe TPPUnna a spreagadh freisin, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU soláthraithe a mhalartú le linn chéim an charntha agus le linn chéim an dícharntha, trí bhíthin nós imeachta soiléir, ísealchostais,tapa agus sábháilte.

(48)  Ba cheart don phróiseas malartaithe a bheith sách simplí don choigilteoir TPPU. Dá réir sin, ba cheart don soláthraí TPPUnna is faighteoir a bheith freagrach as an bpróiseas a thionscnamh agus a bhainistiú thar ceann an choigilteora TPPU. Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna a bheith in ann úsáid a bhaint as acmhainní breise, amhail réiteach teicniúil, ar bhonn deonach agus an tseirbhís malartaithe á bunú acu. I ngeall ar chineál uile-Eorpach an táirge, ba cheart go mbeadh coigilteoirí TPPU in ann malartú saor in aisce i gcás nach mbeidh fáil ar urrann ar bith sa Bhallstát a n-aistreoidh an coigilteoir TPPU chuige.

(49)  Sula ndéantar an malartú a údarú, ba cheart an coigilteoir TPPU a chur ar an eolas maidir le gach céim den nós imeachta agus na costais is gá chun an malartú a chur i gcrích, chun go bhféadfaidh an coigilteoir TPPU cinneadh eolasach a dhéanamh maidir leis an tseirbhís malartaithe.

(50)  Tá comhoibriú ón soláthraí TPPUnna aistritheach riachtanach chun go mbeidh rath ar an malartú. Dá bhrí sin, ba cheart don soláthraí TPPUnna aistritheach gach faisnéis is gá chun na híocaíochtaí a chur ar ais sa chuntas TPPU eile a thabhairt don soláthraí TPPUnna is faighteoir. Níor cheart, áfach, go rachadh an fhaisnéis sin thar a bhfuil riachtanach chun an malartú a chur i gcrích.

(51)  Chun malartú trasteorann a éascú, ba cheart cead a bheith ag an gcoigilteoir TPPU a iarraidh ar an soláthraí nua TPPUnna faisnéis a sholáthar don choigilteoir TPPU ina bhfuil mionsonraí faoin gcuntas TPPU nua, le linn cruinniú amháin leis an soláthraí TPPUnna nua más féidir.

(52)  Ba cheart do choigilteoirí TPPU gan a bheith faoi réir caillteanais airgeadais, lena n-áirítear muirir agus ús, a tharlaíonn de dheasca aon bhotún arna dhéanamh ag ceachtar de na soláthraithe TPPUnna atá rannpháirteach sa phróiseas malartaithe. Go háirithe, ba cheart do choigilteoirí TPPU gan aon chaillteanas airgeadais a iompar a eascraíonn as táillí breise, ús nó muirir eile a íoc mar aon le fíneálacha, pionóis nó aon chineál aimhleasa airgeadais de dheasca moill a bheith ar fheidhmiú an mhalartaithe.

(53)  Ba cheart an tsaoirse a thabhairt do choigilteoirí TPPU cinneadh a dhéanamh tar éis TPPU a shuibscríobh faoina rogha eisíocaíochta (blianachtaí, cnapshuim, nó eile) le linn chéim an dícharntha, ach an deis a bheith acu a rogha a athbhreithniú gach trí bliana ina dhiaidh sin chun gur féidir leo a rogha eisíocaíochta a oiriúnú ar an mbealach is fearr dá riachtanais nuair a bhíonn an t-am scoir ag druidim leo.

(54)  Ba cheart cead a bheith ag soláthraithe TPPUnna réimse leathan de roghanna dícharntha a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU. Leis an gcur chuige sin, bhainfí an sprioc amach maidir le húsáid mhéadaithe a bhaint as an TPPU trí sholúbthacht agus rogha mhéadaithe do choigilteoirí TPPU. Cheadófaí do sholáthraithe a TPPUanna a dhearadh ar an gcaoi is cost-éifeachtaí. Tá sé comhsheasmhach le beartais eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus indéanta ó thaobh na polaitíochta de mar go gcoimeádtar dóthain solúbthachta ann do na Ballstáit cinneadh a dhéanamh i dtaobh cé na roghanna dícharntha atá siad ag iarraidh a spreagadh. Sa TPPU Bunúsach le ráthaíocht chaipitil, áfach, ba cheart méid áirithe (35%) den chaipiteal a thógail amach i bhfoirm blianachtaí saoil chun a cheart a thabhairt do chineál scoir an táirge. Dá bhrí sin, maidir leis an gcumas céatadán den mhéid iomlán a thógáil amach, ba ceart é a theorranú go 30%, a fhéadfar a thógáil amach sa chéad bhliain. I dtaca leis an TPPU Bunúsach le taca saolré, ba cheart íocacíocht trí phlean íostarraingthe a bheith éigeantach.

(55)  Ba cheart trédhearcacht iomlán maidir le costais agus táillí a bhaineann leis an infheistíocht in TPPU a ráthú. Bhunófaí cothroime iomaíochta idir soláthraithe agus d'áiritheofaí cosaint do thomhaltóirí san am céanna. Bheadh faisnéis chomparáideach ar fáil do tháirgí éagsúla agus spreagfaí praghsáil iomaíoch dá réir.

(56)  Cé gurb iad na húdaráis náisiúnta inniúla ábhartha faoi seach a fheidhmeoidh an mhaoirseacht leanúnach a dhéanfar ar sholáthraithe TPPUnna, ba cheart do ÚEÁPC an mhaoirseacht maidir le TPPUanna a chomhordú, chun a ráthú go gcuirfear modheolaíocht chomhaontaithe mhaoirseachta i bhfeidhm go comhsheasmhach, rud a rannchuideoidh ar an mbealach sin le cinéal uile-Eorpach an táirge pinsin.

(56a)  Chun cearta custaiméirí a dhaingniú agus chun rochtain ar nós imeachta gearáin a éascú, ba cheart go mbeadh coigilteoirí TPPU in ann, ar bhonn aonair nó ar bhonn comhchoiteann, gearáin a chur isteach trína n-údarás inniúil náisiúnta féin, trí ‘ionad ilfhreastail’. Ba cheart go mbeadh an t-údarás inniúil ar cuireadh an gearán faoina mbráid, freagrach as céimeanna breise a ghlacadh sa nós imeachta gearán.

(57)  Ba cheart do ÚEÁPC comhoibriú le húdaráis inniúla náisiúnta agus comhoibriú agus comhsheasmhacht eatarthu a éascú. Maidir leis sin, ba cheart d'ÚEÁPC ról a imirt i gcumhacht na n-údarás náisiúnta inniúil chun bearta maoirseachta a chur i bhfeidhm trí fhianaise a sholáthar faoi sháruithe atá gaolmhar le TPPUanna. Ba cheart d'ÚEÁPC idirghabháil cheangailteach a sholáthar freisin i gcás easaontais idir na húdaráis inniúla i gcásanna trasteorann.

(58)  Chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh gnóthais airgeadais a mhonaraíonn TPPU forálacha an Rialacháin seo, agus go gcomhlíonfaidh gnóthais airgeadais agus daoine a dháileann TPPU na forálacha sin chomh maith, agus chun a áirithiú go bhfuil siad faoi réir cóireáil chomhchosúil ar fud an Aontais, ba cheart smachtbhannaí riaracháin agus bearta eile atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a dhéanamh.

(59)  I gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Nollaig 2010 dar teideal 'Córais smachtbhannaí a dhaingniú in earnáil na seirbhísí airgeadais’(12) agus chun comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo a áirithiú, tá sé tábhachtach go ndéanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go gcuirfear sáruithe ar an Rialachán seo faoi réir pionóis agus bearta riaracháin iomchuí.

(60)  Cé go bhféadfaidh na Ballstáit rialacha maidir le pionóis riaracháin agus pionóis choiriúla a leagan síos i ndáil leis na sáruithe céanna, níor cheart go gcuirfí de cheangal ar na Ballstáit rialacha maidir le smachtbhannaí riaracháin a leagan síos i ndáil le sáruithe ar an Rialachán seo agus na sáruithe sin faoi réir an dlí choiriúil náisiúnta cheana. Níor cheart, áfach, a bheith mar thoradh ar phionóis choiriúla a choimeád ar bun in ionad smachtbhannaí riaracháin, i dtaca le sáruithe ar an Rialachán seo, go laghdófaí ná go n-athrófaí ar shlí eile cumas na n-údarás inniúil a bheith ag comhoibriú nó faisnéis a úsáid nó a mhalartú go tráthúil le húdaráis inniúla i mBallstáit eile chun críocha an Rialacháin seo, lena n-áirítear tar éis sáruithe ábhartha a chur ar aghaidh chuig na húdaráis bhreithiúnacha inniúla le haghaidh ionchúiseamh coiriúil.

(61)  Ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag údaráis inniúla smachtbhannaí airgid a fhorchur atá ard go leor chun na brabúis iarbhír nó na brabúis ionchasacha a fhritháireamh, agus iad a bheith athchomhairleach fiú do na gnóthais mhóra airgeadais agus a mbainisteoirí.

(62)  Chun a áirithiú go gcuirfear smachtbhannaí i bhfeidhm go comhleanúnach ar fud an Aontais, ba cheart do na húdaráis inniúla na himthosca ábhartha uile a chur san áireamh nuair a bheidh cineál na smachtbhannaí riaracháin nó na mbeart eile agus leibhéal na smachtbhannaí airgid riaracháin á gcinneadh acu.

(63)  Chun a áirithiú go mbeidh mar thoradh ar chinntí arna ndéanamh ag na húdaráis inniúla faoi sháruithe agus faoi phionóis go mbeidh éifeacht athchomhairleach ar an bpobal i gcoitinne agus chun an chosaint do thomhaltóirí a neartú trí rabhadh a thabhairt dóibh faoi TPPUnna arna ndáileadh de shárú ar an Rialachán seo, ba cheart na cinntí sin a fhoilsiú, ar choinníoll go bhfuil an tréimhse ama chun achomharc a chur isteach imithe in éag agus nár taisceadh aon achomharc, mura rud é go ndéanfadh an nochtadh sin cobhsaíocht na margaí airgeadais nó imscrúdú atá ar siúl a chur i mbaol.

(64)  Chun sáruithe ionchasacha a bhrath, ba cheart go mbeadh na cumhachtaí imscrúdúcháin is gá ag na húdaráis inniúla, agus ba cheart dóibh sásraí éifeachtacha a bhunú chun gur féidir leo sáruithe ionchasacha nó iarbhír a thuairisciú.

(64a)  I ngeall ar chineál uile-Eorpach TPPU agus soláthar TPPU, ba cheart sásraí trasteorann le haghaidh sásamh comhchúitimh do thomhaltóirí a bheith ar fáil freisin.

(65)  Ba cheart don Rialachán seo a bheith gan dochar d’aon fhorálacha i ndlíthe na mBallstát maidir le cionta cóiriúla.

(66)  Maidir le haon phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo, amhail malartú nó tarchur sonraí pearsanta arna dhéanamh ag na húdaráis inniúla, stóráil sonraí pearsanta sa chlár lárnach atá i seilbh ÚEÁPC, próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag soláthraithe TPPUnna nó dáileoirí TPPU, ba cheart í a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13), le Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairl (14) agus le Rialachán maidir le hurraim don saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach). Maidir le haon mhalartú nó tarchur faisnéise arna dhéanamh ag na ÚMEnna, ba cheart é a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15).

(66a)  I ngeall ar a íogaire is atá sonraí airgeadais pearsanta, tá sé ríthábhachtach go mbeadh cosaint sonraí dhaingean ann. Dá bhrí sin, moltar go mbeadh dlúthbhaint ag údaráis cosanta sonraí le cur chun feidhme agus maoirseacht an Rialacháin seo.

(67)  Is féidir le dreasachtaí cánach a bheith i bhfoirmeacha éagsúla agus is féidir leo ról tábhachtach a imirt maidir le húsáid táirgí pinsin phearsanta (TPPanna) i roinnt Ballstát a spreagadh. Ina lán Ballstát, tá na ranníocaíochtaí a íoctar le haghaidh TPPanna incháilithe do chineál éigin faoisimh cánach, bíodh sé sainráite nó intuigthe.

(68)  Ba cheart gan an tuiscint a bhaint as an Rialachán seo go gcuirfí d’oibleagáid ar na Ballstáit na rialacha cánach céanna a chur i bhfeidhm maidir le TPPUnna agus a chuirfidís i bhfeidhm maidir le táirgí pinsin phearsanta inchomparáide faoina ndlíthe náisiúnta. Ina ainneoin sin, i gcur i bhfeidhm an phrionsabail maidir le cóireáil náisiúnta, a eascraíonn as Airteagal 21 agus Airteagal 45 CFAE agus arna léirmhíniú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ba cheart, i gcás TPPU atá inchomparáide go hoibiachtúil le táirge pinsin phearsanta (TPP) arna dháileadh i mBallstát ar leith, go bhféadfaí leas a bhaint as an bhfaoiseamh cánach céanna agus as na tairbhí conarthacha céanna, amhail ús arna ghealladh, a thugtar don TPP sa Bhallstát sin▐. Tá feidhm aige sin freisin más rud é go soláthraíonn soláthraí ó Bhallstát eile an TPPU.

(69)  Tar éis an TPPU a sheoladh, moltar do na Ballstáit Moladh (AE) 2017/... ón gCoimisiún a chur san áireamh agus sochair na mbuntáistí cánach a thugann siad do TPPanna náisiúnta a leathnú amach don TPPU chomh maith.

(70)  Déanfar meastóireacht ar an Rialachán seo, inter alia, trí fhorbairtí sa margadh a mheasúnú, amhail teacht ann do chineálacha nua TPPUnna, chomh maith le forbairtí i réimsí eile de dhlí an Aontais agus i dtaithí na mBallstát. Ní mór go dtabharfadh meastóireacht den chineál sin aird ar na haidhmeanna agus na cuspóirí difriúla a bhaineann le margadh TPPU a fheidhmíonn go cuí a bhunú, agus go háirithe go ndéanfaí meastóireacht inti ar cibé ar rannchuidigh nó nár rannchuidigh an Rialachán seo le forbairt na gcóras pinsin ilcholúin sna Ballstáit agus ar cé acu atá nó nach bhfuil níos mó saoránach Eorpach ag coigilt do phinsin inbhuanaithe agus leordhóthanacha mar thoradh air sin.

(70a)  I bhfianaise na n-impleachtaí fadtéarmacha a ghabhann leis an Rialachán seo, tá sé bunriachtanach go ndéanfaí dlúthfhaireachán ar fhorbairtí le linn na chéad chéime den chur i bhfeidhm. Agus an mheastóireacht á déanamh, ba cheart don Choimisiún a mhachnamh a dhéanamh freisin ar thaithí ÚEÁPC, taithí geallsealbhóirí, agus taithí saineolaithe, agus aon bharúlacha a d'fhéadfadh a bheith aige a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

(71)  Leis an Rialachán seo, ba cheart go n-áiritheofaí urraim do chearta bunúsacha agus go gcomhlíontar ann na prionsabail a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun maoine, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, prionsabal an chomhionannais idir fir agus mná agus an prionsabal maidir le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí.

(72)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon cosaint do choigilteoirí TPPU agus a muinín i TPPUnna a fheabhsú, lena n–áirítear i gcás ina ndáiltear na táirgí sin thar theorainneacha, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1 Ábhar

Leis an Rialachán seo, leagtar síos rialacha aonfhoirmeacha maidir le húdarú, soláthar, dáileadh agus maoirseacht táirgí pinsin phearsanta a dháiltear san Aontas faoin ainmniú "táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach" nó "TPPU".

Airteagal 2 Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)   ciallaíonn "táirge pinsin phearsanta" táirge:

(a)   atá bunaithe ar chonradh idir coigilteoir aonair agus eintiteas ar bhonn deonach agus comhlántach;

(c)   ina ndéantar foráil do charnadh caipitil fadtéarmach leis an gcuspóir sainráite ioncam a sholáthar tráth scoir.

(2)   ciallaíonn "Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach (TPPU)" táirge pinsin phearsanta coigiltis fhadtéarmaigh, arna sholáthar faoi scéim TPPU comhaontaithe ag gnóthas airgeadais rialáilte arna údarú faoi dhlí an Aontais, agus atá incháilithe de réir Airteagal 5(1) chun bainistíocht a dhéanamh ar infheistíochtaí aonair nó comh-infheistíochtaí nó ar choigiltis aonair nó comhchoigiltis, agus a shuibscríobhann coigilteoir TPPU aonair, nó comhlachas neamhspleách coigilteoirí TPPU thar ceann a chomhaltaí, leis go deonach ar mhaithe le scor ceirde, a bhfuil infhuascailteacht an-teoranta nó nach bhfuil aon infhuascailteacht ag baint leis;

(3)   ciallaíonn "coigilteoir TPPU” aon duine nádúrtha;

(4)  ciallaíonn "scéim TPPUnna" conradh, comhaontú, gníomhas iontaobhais idir coigilteoir TPPU agus soláthraí TPPUnna lena n-ordaítear cé na sochair scoir a dheonaítear agus cé na coinníollacha faoina ndeonaítear iad ar bhonn plean coigiltis scoir ceirde aonair a comhaontaíodh le soláthraí TPPUanna;

(5)   ciallaíonn "cuntas TPPU" cuntas pinsin phearsanta atá á choinneáil in ainm coigilteora TPPU nó tairbhí TPPU a úsáidtear chun idirbhearta a fhorghníomhú lena gceadaítear don choigilteoir ranníocaíochtaí a dhéanamh go tréimhsiúil i ndáil lena dhul ar scor ▐ agus don tairbhí TPPU a shochair scoir a fháil;

(6)  ciallaíonn "soláthar TPPU" TPPU a mhonarú agus a dháileadh;

(6a)  ciallaíonn “monaróir TPPU” soláthraí TPPUnna a leagann amach coinníollacha scéime TPPU chun cuntais TPPU a riar thar ceann coigilteoirí agus tairbhithe TPPU;

(7)   ciallaíonn "tairbhí TPPU" duine a fhaigheann sochair scoir TPPU;

(8)   ciallaíonn "dáileadh TPPU" na gníomhaíochtaí a bhaineann le comhairle a thabhairt i dtaobh, moladh a dhéanamh i dtaobh, nó dul d’obair eile is ullmhúchán do chonarthaí maidir le TPPU a sholáthar a thabhairt chun críche, na conarthaí sin a thabhairt chun críche, nó cuidiú leis na conarthaí sin a riar agus a fheidhmiú, lena n-áirítear faisnéis a sholáthar maidir le conradh TPPU amháin nó níos mó i gcomhréir leis na critéir arna roghnú ag custaiméirí TPPU trí shuíomh gréasáin nó trí mheán eile agus liosta rangaithe táirgí TPPU a thiomsú, lena n-áirítear comparáid idir praghsanna agus táirgí, nó lascaine ar phraghas conartha pinsin, i gcás ina bhfuil sé ar chumas an chustaiméara TPPU conradh pinsin a thabhairt i gcrích go díreach nó go hindíreach trí úsáid a bhaint as suíomh idirlín nó meán eile;

(9)   ciallaíonn “sochair scoir TPPU” sochair a íoctar de bharr aois scoir ceirde a bhaint amach, nó de bharr an ionchais go mbainfear é sin amach. Féadfaidh na sochair sin bheith ina n-íocaíochtaí ar feadh an tsaoil, ina n-íocaíochtaí a dhéantar ar feadh tréimhse shealadach, ina gcnapshuim, nó ina dteaglaim de na nithe sin;

(10)   ciallaíonn "céim an charntha" an tréimhse ina ndéantar sócmhainní (íocaíochtaí isteach) a charnadh i gcuntas TPPU agus is iondúil go leanann sé ar aghaidh go dtí aois scoir an tairbhí TPPU;

(11)   ciallaíonn "céim an dícharntha" an tréimhse ina dtarraingaítear ar na sócmhainní i gcuntas TPPU chun riachtanais scoir nó riachtanais ioncaim eile a chistiú;

(12)   ciallaíonn "blianacht" suim is féidir a íoc ag eatraimh sonraithe thar thréimhse, amhail saol thairbhí an TPPU nó líon áirithe blianta, i gcomaoin infheistíochta;

(13)   ciallaíonn "íocaíochtaí íostarraingthe" an ceart atá ag tairbhithe TPPU méideanna lánroghnacha a tharraingt, faoi réir teorainn áirithe ar bhonn tréimhsiúil;

(13a)  ciallaíonn “méid iomlán” méid iomlán an chaipitil pinsin charntha;

(14)   ciallaíonn "soláthraí TPPU" nó "soláthraí TPPUnna” gnóthas airgeadais atá údaraithe TPPU a mhonarú agus a dháileadh;

(15)   ciallaíonn "dáileoir TPPU" nó "dáileoir TPPUnna" gnóthas airgeadais atá údaraithe TPPUnna nár mhonaraigh sé féin a dháileadh▐;

(16)   ciallaíonn "meán marthanach" ionstraim ar bith:

(a)   lena gcuirtear de chumas ar chustaiméir TPPU faisnéis a seoladh chuig an gcustaiméir sin a stóráil ar bhealach inrochtana mar phointe tagartha amach anseo agus go ceann tréimhse atá leordhóthanach chun críocha na faisnéise; agus

(b)   lenar féidir an fhaisnéis atá stóráilte a atáirgeadh gan í a athrú;

(17)   ciallaíonn "údarás inniúil" ▌an t-údarás náisiúnta nó na húdaráis náisiúnta arna n-ainmniú ag gach Ballstát chun críocha maoirseachta faoi chuimsiú an Rialacháin seo;

(18)   ciallaíonn "Ballstát baile an tsoláthraí TPPUnna" an Ballstát inar údaraíodh an soláthraí TPPUnna;

(19)   ciallaíonn “Ballstát óstach an tsoláthraí TPPUnna” Ballstát, cé is moite den Bhallstát baile, ina ndéanann soláthraí TPPUnna TPPUnna a mhonarú nó a dháileadh;

(20)   ciallaíonn "urrann" rannán a osclaítear laistigh de gach creatchonradh (cuntas TPPU) TPPU aonair chun úsáid a bhaint as dreasachtaí arna socrú ar an leibhéal náisúnta maidir le hinfheistíocht in TPPU ag an mBallstát ina bhfuil áit chónaithe an choigilteora TPPU. Dá réir sin, féadfaidh duine aonair a bheith ina choigilteoir TPPU nó ina thairbhí TPPU i ngach urrann, ag brath ar na ceanglais dlí faoi seach do chéim an charntha agus do chéim an dícharntha;

(21)   ciallaíonn "caipiteal" ranníocaíochtaí airgeadais comhiomlána agus toradh na hinfheistíochta ar na ranníocaíochtaí sin, arna ríomh ar bhonn méideanna in-infheistithe tar éis na táillí, na muirir agus na speansais uile a iompraíonn na hinfheisteoirí go díreach nó go hindíreach a asbhaint;

(22)   ciallaíonn “ionstraim airgeadais” na hionstraimí sin atá sonraithe i Roinn C d’Iarscríbhinn I de Threoir 2014/65/AE;

(23)   ciallaíonn "taisclainn" institiúid a bhfuil sé de chúram uirthi sócmhainní a choimeád agus comhlíonadh na rialacha maidir le cistí agus an dlí is infheidhme a fhormhaoirsiú:

(24)   ciallaíonn "TPPU bunúsach" straitéis infheistíochta, mar a shainmhínítear i Airteagal 39, a chuirfear i bhfeidhm i gcás nach bhfuil treoracha tugtha ag an gcoigilteoir TPPU maidir le conas na cistí atá ag carnadh ina chuntas TPPU nó ina cuntas TPPU a infheistiú;

(25)   ciallaíonn "teicnící maolaithe riosca" teicnící chun méid na neamhchosanta ar riosca agus/nó ar an dóchúlacht go dtarlódh sé a mhaolú go córasach;

(26)   ciallaíonn "soláthraithe a mhalartú” go ndéantar, arna iarraidh sin ag custaiméir TPPU, iarmhéid deimhneach ó chuntas TPPU amháin go ceann eile a aistriú ó sholáthraí TPPUnna amháin go soláthraí eile, agus an chéad chuntas TPPU a dhúnadh nó gan é a dhúnadh;

(27)   ciallaíonn "comhairle" moladh pearsanta a thabhairt do choigilteoir TPPU, arna iarraidh sin aige nó aici nó de thionscnamh an tsoláthraí nó an dáileora TPPUnna, i dtaca le conradh amháin nó níos mó chun clárú le TPPU;

(28)   ciallaíonn "custaiméir TPPU" coigilteoir TPPU, nó coigilteoir TPPU ionchasach agus/nó tairbhí TPPU;

(28a)  ciallaíonn “comhpháirtíochtaí” comhar idir soláthraithe TPPUnna chun urranna a thairiscint i mBallstáit éagsúla, d’fhonn an tseirbhís iniomparthachta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12, a bhaint amach;

(28b)  ciallaíonn ‘rioscaí bithmhéadracha’ na rioscaí atá nasctha le fad saoil, míchumas agus bás;

(28c)  ciallaíonn “tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais (ESG)” cuspóirí aeráide agus inbhuanaitheachta an Aontais amhail mar a leagtar amach i gcomhaontú Pháras, sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus i bPrionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine agus i sainmhínithe UNPRI.

Airteagal 3 Rialacha is infheidhme

Beidh soláthar TPPUnna faoi réir ag an méid seo a leanas:

(a)   an Rialachán seo,

(b)   i gcás ina n-údarófar é leis an Rialachán seo, forálacha na scéime TPPU,

(c)   i gcás nithe nach bhfuil á rialáil ag an Rialachán seo nó, i gcás ina bhfuil nithe á rialú i bpáirt aige, na gnéithe sin nach gcumhdaítear leis, ag:

(i)  forálacha dlíthe arna nglacadh ag na Ballstáit maidir le cur chun feidhme bhearta sin AE a bhaineann go sonrach leis an TPPU;

(ii)  forálacha dhlíthe na mBallstát a mbeadh feidhm acu maidir le táirge pinsin phearsanta inchomparáide arna mhonarú agus arna dháileadh i gcomhréir le dlí an Bhallstáit ina bhfuil oifig chláraithe an mhonaróra.

CAIBIDIL II ÚDARÚ

Airteagal 4 Údarú

1.  Féadfar TPPU a mhonarú agus a dháileadh san Aontas i gcás ina mbeidh sé údaraithe ag ÚEÁPC i gcomhréir leis an Rialachán seo, agus sa chás sin amháin.

2.  Beidh údarú TPPU bailí sna Ballstáit uile. Tugann sé teidlíocht do shealbhóir an údaraithe an TPPU a mhonarú agus a dháileadh mar atá údaraithe ag ÚEÁPC.

Airteagal 5Iarratas ar TPPU a údarú

1.  Is iad na gnóthais airgeadais seo a leanas amháin a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar údarú TPPU:

(a)   institiúidí creidmheasa atá údaraithe i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16);

(b)  gnóthais árachais atá údaraithe i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(17), atá i mbun árachas saoil díreach de réir Airteagal 2(3) agus Iarscríbhinn II de Threoir 2009/138/CE;

(c)  institiúidí um chóir ar scor ceirde arna gclárú nó arna n-údarú i gcomhréir le Treoir 2016/2341/AE ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle(18) nach féidir leo rioscaí bithmhéadracha a chumhdach iad féin agus nach ráthaíonn feidhmíocht infheistíochta ná leibhéal áirithe de shochair scoir. Déanfar na sócmhainní agus na dliteanais go léir a chomhfhreagraíonn do TPPU a imfhalú, gan an fhéidearthacht a bheith ann iad a aistriú chuig gnólacht soláthair scoir eile na hinstitiúide;

(d)  gnólachtaí infheistíochta atá údaraithe i gcomhréir le Treoir 2014/65/AE, atá i mbun punanna a bhainistiú nó comhairle infheistíochta a thabhairt;

(e)  cuideachtaí infheistíochta nó cuideachtaí bainistíochta atá údaraithe i gcomhréir le Treoir 2009/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19);

(f)  bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha (CIM) atá údaraithe i gcomhréir le Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(20);

(fa)  eintitis eile arna gclárú nó arna n-údarú i gcomhréir le forálacha sa dlí náisiúnta chun táirgí pinsin phearsanta, mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1) den Rialachán seo, a sholáthar, ar choinníoll go meastar na forálacha sin a bheith leordhóthanach tar éis measúnú ag ÚEÁPC, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos i mír 5a.

2.  Déanfaidh gnóthais airgeadais atá liostaithe i mír 1 a n-iarratais ar údarú ar TPPU a thíolacadh d'ÚEAPC. Beidh an méid seo a leanas san iarratas:

(a)   faisnéis faoi na téarmaí conartha caighdeánacha a mholfar do choigilteoirí TPPU;

(b)   faisnéis faoi chéannacht an iarratasóra agus a stair agus a thaithí airgeadais mar atá agus mar a bhí;

(c)   céannacht na ndaoine arbh é a gcúram i bhfírinne an TPPU a mhonarú agus/nó a dháileadh;

(d)  faisnéis faoi shocruithe maidir le bainistiú agus riar punainne agus riosca i dtaca leis an TPPU, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, faisnéis lena n-áirithítear nach ndéanfaidh an soláthraí TPPU infheistíocht i dtáirgeoirí arm núicléach;

(e)  faisnéis faoi na straitéisí infheistíochta, faoin bpróifíl riosca agus faoi thréithe eile den TPPU;

(f)   liosta de na Ballstáit ina bhfuil sé beartaithe ag an TPPU iarrthach an TPPU a mhargú;

(g)   faisnéis faoi chéannacht na taisclainne, más infheidhme;

(h)   tuairisc ar an bhfaisnéis a bheidh le cur ar fáil do choigilteoirí TPPU, lena n-áirítear cur síos ar shocruithe chun déileáil le gearáin arna dtíolacadh ag coigilteoirí TPPU;

(i)   fianaise ar údarú nó clárú an iarratasóra i gcomhréir le gníomh reachtach an Aontais is infheidhme dá dtagraítear i mír 1 agus faisnéis faoi chéannacht an údaráis inniúil a rinne é a dheonú.

3.  Féadfaidh ÚEÁPC soiléiriú breise agus faisnéis bhreise a iarraidh i dtaca le doiciméadacht agus faisnéis a chuirtear ar fáil faoi mhír 1.

4.  Féadfaidh ÚEÁPC soiléiriú agus faisnéis i dtaca leis an doiciméadacht dá dtagraítear i mír 2 a iarraidh ar údarás inniúil an ghnóthais airgeadais atá ag cur isteach ar an údarú. Tabharfaidh an t-údarás inniúil freagra ar an iarratas laistigh de 10 lá oibre ón dáta a bheidh an t-iarratas a thíolaic ÚEÁPC faighte aige.

5.  Cuirfear ÚEÁPC ar an eolas láithreach maidir le haon mhodhnuithe ar an doiciméadacht agus ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2.

5a  Déanfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta le haghaidh na n-eintiteas dá dtagraítear i bpointe (fa) de mhír 1 measúnú ar chomhlíonadh na n-eintiteas sin mar aon leis na cúiseanna a bhfuil údar leis an údarú, a iarraidh ar ÚEÁPC. Glacfaidh ÚEÁPC cinneadh laistigh de dhá mhí tar éis dó an iarraidh sin a fháil. Mura n-aontóidh an t-údarás inniúil leis an gcinneadh ó ÚEÁPC, luafaidh sé na cúiseanna atá leis sin agus míneoidh sé, agus tabharfaidh sé údar cuí leis, aon diallas suntasach ón tuairim sin.

Airteagal 6Coinníollacha maidir le húdarú TPPUnna a thabhairt

1.  Laistigh de dhá mhí ón dáta a thíolacfar iarratas atá comhlánaithe, arna bhailíochtú ag NCA, ní thabharfaidh ÚEÁPC údarás don TPPU ach amháin i gcás ina mbeidh ÚEÁPC lánsásta go mbeidh na coinníollacha seo a leanas á gcomhlíonadh:

(a)  comhlíonann an t-iarratasóir an Rialachán seo;

(b)  tá an t-iarratasóir údaraithe ag a údarás inniúil chun táirgí a mhonarú a leanann straitéisí infheistíochta den chineál a chumhdaítear leis an Rialachán seo;

(c)  comhlíonann an TPPU atá beartaithe ceanglais uile an Rialacháin seo;

(d)  tá an TPPU atá beartaithe bunaithe ar straitéis infheistíochta lenar féidir an toradh scoir atá sna rialacha conarthacha atá beartaithe a ráthú.

2.  Sula ndéanfaidh sé cinneadh faoin iarratas, rachaidh ÚEÁPC i gcomhairle le húdarás inniúil an iarratasóra.

3.  Cuirfidh ÚEÁPC in iúl don iarratasóir na cúiseanna atá le haon diúltú údarú TPPU a dheonú.

4.  Déanfaidh ÚEÁPC údarú TPPU a aistarraingt mura mbeidh na coinníollacha maidir le deonú an údarúcháin sin á gcomhlíonadh a thuilleadh.

5.  Déanfaidh ÚEÁPC, ar bhonn ráithiúil, údaráis inniúla na ngnóthas airgeadais a liostaítear in Airteagal 5(1) a chur ar an eolas maidir le cinntí údarúcháin a dheonú, a dhiúltú nó a aistarraingt de bhun an Rialacháin seo.

6.  Áiritheoidh ÚEÁPC go ndéanfar comhordú leis an Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus leis an Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 agus tarchuirfidh sé faisnéis chucu chun críocha a gcúraimí faoi seach a fheidhmiú.

Airteagal 7Ainmniú agus tiontú

1.  Ní fhéadfar an t-ainmniú "TPPU" nó "Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach" i dtaca le táirge pinsin phearsanta a úsáid ach amháin i gcás ina mbeidh an táirge pinsin phearsanta údaraithe ag ÚEÁPC lena dháileadh faoin ainmniú "TPPU" i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.  Féadfar táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana a thiontú ina "TPPUnna" tar éis d'ÚEÁPC an méid sin a údarú.

3.  Ní thiontóidh soláthraithe TPPUnna "TPPUnna" ina dtáirgí pinsin phearsanta nach bhfuil cumhdaithe leis an Rialachán seo.

Airteagal 8 Dáileadh TPPU

1.  Féadfaidh gnóthais airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 5(1) dáileadh a dhéanamh ar TPPUnna nár mhonaraigh siad féin, ar choinníoll go bhfuil an ghníomhaíocht sin cumhdaithe faoi raon feidhme an údaraithe de réir na reachtaíochta earnála ábhartha.

2.  Tá idirghabhálaithe árachais arna gclárú i gcomhréir le Treoir 2016/97/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(21) i dteideal TPPUnna nár mhonaraigh siad féin a dháileadh.

Airteagal 9An córas stuamachta is infheidhme maidir le cineálacha éagsúla soláthraithe

Gan dochar don Rialachán seo, comhlíonfaidh ▌soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPU an córas stuamachta ábhartha is infheidhme maidir leo i gcomhréir leis na gníomhartha reachtacha dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8(2).

Airteagl 10Clár lárnach poiblí

Coinneoidh ÚEÁPC clár lárnach poiblí ina n-aithneofar gach TPPU a údarófar faoin Rialachán seo, soláthraí an TPPU seo, dáta údarú an TPPU, na hurranna náisiúnta a thairgíonn sé agus atá ar fáil, agus údarás inniúil an tsoláthraí TPPUnna. Cuirfear an clár ar fáil go poiblí i bhformáid leictreonach agus déanfar é a nuashonrú go pras má tharlaíonn athruithe.

CAIBIDIL IIISOLÁTHAR TRASTEORANN AGUS INIOMPARTHACHT TPPU

ROINN ISAOIRSE SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR AGUS SAOIRSE BHUNAÍOCHTA

Airteagal 11An tsaoirse seirbhísí a sholáthar agus an tsaoirse bhunaíochta a fheidhmiú ag soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna

Féadfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna TPPUnna a sholáthar agus a dháileadh laistigh de chríoch Ballstáit óstaigh faoin tsaoirse seirbhísí a sholáthar nó faoin tsaoirse bhunaíochta, ar choinníoll go ndéanfaidh siad an méid sin i gcomhréir leis na rialacha agus na nósanna imeachta ábhartha arna mbunú le gníomhartha reachtacha ábhartha is infheidhme maidir leo, nó faoi na gníomhartha sin, amhail dá dtagraítear in Airteagal 5(1) nó Airteagal 8(2).

ROINN IIINIOMPARTHACHT

Airteagal 12An tseirbhís iniomparthachta

1.  Chun críocha na Roinne seo, déantar an tseirbhís iniomparthachta a shainiú mar cheart atá ag coigilteoirí TPPU leanúint de ranníocíochtaí a dhéanamh le TPPU a bhfuil conradh déanta acu cheana ina leith leis an soláthraí, agus iad i mbun a n-áit chónaithe a athrú trí aistriú chuig Ballstát eile.

2.  I gcás ina mbaineann siad leas as an tseirbhís iniomparthachta, tá coigilteoirí TPPU i dteideal na buntáistí agus na dreasachtaí a choimeád, ar buntáistí agus dreasachtaí iad arna ndeonú ag an dáileoir TPPU, agus a bhfuil nasc idir iad agus infheistíocht leanúnach sa TPPU céanna agus beidh sé de cheart acu coigilteas a dhéanamh go comhuaineach i níos mó ná urrann amháin.

Airteagal 13An tseirbhís iniomparthachta a sholáthar

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna an tseirbhís iniomparthachta a sholáthar do choigilteoirí TPPU a bhfuil cuntas TPPU acu leo agus a iarrfaidh an tseirbhís sin.

2.  Agus TPPU á bheartú aige, cuirfidh an soláthraí TPPUnna nó an dáileoir TPPU faisnéis ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha maidir leis na roghanna iniomparthachta agus maidir le cé na hurranna náisiúnta atá ▌ar fáil, bíodh sé sin tríd an soláthraí nó ó chomhpháirtí cláraithe.

3.   Liostófar na hurranna atá ar fáil sa scéim TPPU. Beidh an soláthraí TPPUnna faoi oibleagáid na hurranna a bheidh liostaithe sa scéim sin, agus iad sin ar a laghad, a thairiscint. I gcás ina n-athróidh coigilteoir TPPU a áit chónaithe nó a háit chónaithe go Ballstát eile agus nach bhféadfaidh an soláthraí TPPUnna urrann a thairiscint sa Bhallstát sin féin, nó trí chomhpháirtíocht, tabharfar an deis don choigilteoir TPPU aistriú chuig soláthraí TPPUnna eile saor in aisce.

Airteagal 14Urranna TPPU

I gcás ina ndéanfaidh soláthraithe TPPUnna seirbhís iniomparthachta a sholáthar do choigilteoirí TPPU i gcomhréir le hAirteagal 13, áiritheoidh siad go bhféadfar, laistigh de gach cuntas TPPU aonair, urrann nua a oscailt, trí shócmhainní carntha a aistriú nó trí urrann breise a oscailt a chomhfhreagraíonn do na ceanglais dlí agus na coinníollacha maidir le dreasachtaí a úsáid arna socrú ar an leibhéal náisiúnta don TPPU ag an mBallstát a n-aistríonn an coigilteoir TPPU chuige agus a bhfuil urrann náisiúnta ar fáil ina leith.

Airteagal 15Urrann nua a oscailt

1.  ▌Díreach tar éis dó nó di iarraidh an choigilteora TPPU ar úsáid a bhaint as an tseirbhís iniomparthachta a fháil, cuirfidh an soláthraí TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoi na roghanna atá ar fáil dó nó di, lena n-áirítear an fhéidearthacht leanúint de bheith ag coigilt in urrann nua.

Dá réir sin, mura bhfuil comhpháirtíocht nó urrann ar fáil, cuirfidh an soláthraí TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoin gceart malartú gan chostas a dhéanamh.

2.  I gcás ina dtabharfaidh coigilteoir TPPU le fios go bhfuil rún aige nó aici leas a bhaint as urrann i mBallstát eile, amhail mar a thairgeann an soláthraí TPPUnna, gheobhaidh an soláthraí TPPUnna an fhaisnéis seo a leanas:

(a)   Ballstát cónaithe nua an choigilteora TPPU;

(b)   an dáta ónar cheart na ranníocaíochtaí a dhíriú chuig an urrann nua;

(c)   aon fhaisnéis ábhartha maidir le hathruithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar an straitéis infheistíochta a glacadh nó maidir le gnéithe eile.

(ca)  cibé acu a bhaineann aistriú urrainne nó urrann bhreise leis an tsoghluaiseacht;

3.  Tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis dó an t-iarratas faoi mhír 2 a fháil, soláthróidh an soláthraí TPPUnna faisnéis iomlán don choigilteoir TPPU saor in aisce agus tabharfaidh sé comhairle dó faoi Chaibidil IV, Roinn II agus Roinn III i dtaca leis na coinníollacha is infheidhme maidir leis an urrann nua.

4.  Osclófar an urrann nua trí chonradh nua a shíniú, nó tríd an gceann atá ann cheana a leasú, idir an coigilteoir TPPU agus an soláthraí TPPUnna, i gcomhréir leis an dlí conarthach is infheidhme. Déanfar dáta na hoscailte a shainmhíniú sa chonradh nó, mura bhfuil coinníoll den chineál sin ann, measfar an urrann nua a bheith oscailte an dáta a shíneofar an conradh nó an leasú ar an gconradh sin.

Airteagal 16

Sócmhainní carntha a aistriú idir urranna an TPPU

1.  Arna iarraidh sin ag an gcoigilteoir TPPU, molfaidh an soláthraí TPPUnna don choigilteoir TPPUnna socrú a dhéanamh chun sócmhainní carntha agus, i gcás inarb infheidhme, an luach géilliúna, a aistriú chuig urranna eile den chuntas TPPU, bíodh sé sin ina aistriú iomlán nó ina aistriú páirteach.

1a.  Díreach tar éis dó nó di an iarraidh ar aistriú na dtaiscí arna ndéanamh a fháil, cuirfidh an soláthraí TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoi na hiarmhairtí go léir a bhaineann leis an aistriú sócmhainní sin agus faoi na cánacha, na táillí agus na muirir aistrithe is infheidhme, agus faoi na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann leis an urrann atá ann cheana a choinneáil.

2.  Tabharfar an deis sócmhainní a aistriú faoi mhír 1 gan fuascailt chomhchineáil a dhéanamh ar na sócmhainní sin.

Airteagal 17Faisnéis maidir le hiniomparthacht a sholáthar do na húdaráis náisiúnta

1.  Déanfaidh an soláthraí TPPUnna na socruithe conarthacha uile maidir le soláthar na seirbhíse iniomparthachta, mar aon le haon socruithe comhpháirtíochta, mar a shainmhínítear sa Rialachán seo, a chur in iúl do ÚEÁPC agus, i gcás inarb iomchuí, do ÚEUM.

2.  Déanfar an fhaisnéis faoi mhír 1 a chomhdú go leictreonach i mbunachar sonraí lárnach atá á shealbhú ag ÚEÁPC laistigh d’aon mhí amháin ón uair a osclófar an urrann nua nó an chomhpháirtíocht nua. Beidh rochtain ag na húdaráis inniúla náisiúnta ar an mbunachar sonraí, agus gheobhaidh siad faisnéis maidir leis na hurranna áitiúla go huathoibríoch i gcás aon athruithe, mar aon leis na sonraí i dtaca le socruithe comhpháirtíochta atá ann cheana, nó socruithe comhpháirtíochta nua, idir soláthraithe agus beidh an méid seo a leanas ann ar a laghad:

(a)   céannacht na hurrainne (ainm an choigilteora TPPU; an reachtaíocht náisiúnta is infheidhme; dáta oscailte na hurrainne agus na comhpháirtíochta);

(b)   méid na sócmhainní a aistríodh, más ann dóibh;

(c)   bealach aistrithe (le fuascailt chomhchineáil na sócmhainní aistrithe nó dá huireasa).

CAIBIDIL IVCEANGLAIS DÁILIÚCHÁIN AGUS FAISNÉISE

ROINN I Forálacha ginearálta

Airteagal 18 Prionsabal Ginearálta

Agus gníomhaíochtaí dáiliúcháin á ndéanamh acu le haghaidh TPPUnna, gníomhóidh soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPU go macánta, go cothrom agus go gairmiúil i gcónaí i gcomhréir le leas a gcustaiméirí TPPU.

Airteagal 19Réimeas stuamachta is infheidhme maidir le cineálacha éagsúla soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna

I gcás TPPUnna a dháileadh, comhlíonfaidh na soláthraithe agus dáileoirí éagsúla TPPUnna forálacha uile na Caibidle seo.

Airteagal 20Dreasachtaí

Maidir le táillí nó coimisiúin a íoc nó a fháil nó sochair neamhairgeadaíochta a sholáthar nó a fháil▐, comhlíonfaidh soláthraithe nó dáileoirí▐ TPPUnna na dlíthe náisiúnta is infheidhme lena dtugtar éifeacht do na rialacha a leagtar amach do ghnólachtaí infheistíochta in Airteagal 24(7)(b), (8) agus (9) de Threoir 2014/65/AE. Chun críocha an Airteagail seo, déanfar an tagairt in Airteagal 24(9) de Threoir 2014/65/CE d'Airteagal 23 den Threoir sin a léamh mar thagairt d'Airteagal 18 den Rialachán seo.

Airteagal 21Dáileadh leictreonach agus meáin inbhuanaithe eile

Déanfar na doiciméid agus an fhaisnéis uile faoin gCaibidil seo a sholáthar do chustaiméirí TPPU saor in aisce, bíodh sin go leictreonach nó arna iarraidh sin ar mheán marthanach eile, ar choinníoll go bhféadfaidh an custaiméir TPPU an fhaisnéis sin a stóráil ar bhealach inrochtana mar phointe tagartha amach anseo agus go ceann tréimhse ama atá leordhóthanach chun críocha na faisnéise agus gur féidir an fhaisnéis a stórálfar a atáirgeadh leis an uirlis, gan an fhaisnéis sin a athrú. Arna iarraidh sin, déanfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna na doiciméid agus an fhaisnéis sin a sholáthar saor in aisce ar mheán marthanach eile.

Airteagal 22Ceanglais formhaoirseachta agus rialachais táirgí

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna próiseas a chothabháil, a fheidhmiú agus a athbhreithniú chun gach TPPU a fhormheas, nó chun oiriúnuithe suntasacha a dhéanamh do TPPU atá ann cheana, sula ndéanfar é a dháileadh ar chustaiméirí TPPU.

Beidh an próiseas chun táirge a fhormheas comhréireach agus comhoiriúnach le cineál an TPPU.

Leis an bpróiseas chun táirge a fhormheas sonrófar spriocmhargadh aitheanta do gach TPPU, áiritheofar go ndéanfar measúnú ar na rioscaí ábhartha uile don spriocmhargadh aitheanta sin agus go mbeidh an straitéis dáiliúcháin arna beartú comhsheasmhach leis an spriocmhargadh aitheanta, agus déanfar bearta réasúnacha chun a áirithiú go ndéanfar an TPPU a dháileadh ar an spriocmhargadh aitheanta.

Tuigfidh an soláthraí TPPUnna an táirge a sholáthróidh sé agus déanfaidh sé é a athbhreithniú go rialta, agus aon teagmhas a d'fhéadfadh difear ábhartha a dhéanamh don riosca a d'fhéadfadh a bheith ann don spriocmhargadh aitheanta á chur san áireamh, chun a mheasúnú ar a laghad an leanfaidh na TPPUnna de bheith comhsheasmhach le riachtanais an spriocmhargaidh aitheanta agus an leanfaidh an straitéis dáiliúcháin a bheartófar de bheith iomchuí.

Cuirfidh soláthraithe TPPUnna ar fáil do dháileoirí TTPU an fhaisnéis go léir is iomchuí faoin TPPU agus faoin bpróiseas chun táirge a fhormheas, lena n-áirítear spriocmhargadh aitheanta an TPPU.

Déanfaidh dáileoirí TPPU socruithe leordhóthanacha a chur i bhfeidhm chun an fhaisnéis dá dtagraítear sa chúigiú fomhír a fháil agus chun tréithe agus spriocmhargadh aitheanta gach TPPU a thuiscint.

2.  Beidh na beartais, próisis agus socruithe dá dtagraítear san Airteagal seo gan dochar do na ceanglais eile go léir faoin Rialachán seo nó is infheidhme dá bhua, lena n-áirítear iad sin a bhaineann le nochtadh, oiriúnacht, coinbhleachtaí leasa a shainaithint agus a bhainistiú, ▌dreasachtaí agus tosca ESG.

ROINN IIFAISNÉIS RÉAMHCHONARTHACH

Airteagal 23Doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU

1.  Sula molfar TPPU do choigilteoirí TPPU, déanfaidh an soláthraí TPPUanna doiciméad faisnéise bunriachtanaí a tharraingt suas don táirge sin i gcomhréir le ceanglais na Caibidle seo agus foilseoidh sé an doiciméad sin ar a shuíomh gréasáin.

2.  Is faisnéis réamh-chonarthach a bheidh sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí. Beidh sé cruinn, cothrom, soiléir agus ní bheidh sé míthreorach. Cuirfear faisnéis bhunriachtanach ar fáil ann agus beidh sé i gcomhréir le haon doiciméid cheangailteacha chonarthacha, leis na codanna ábhartha de na doiciméid tairisceana agus le téarmaí agus coinníollacha an TPPU.

3.  Doiciméad neamhspleách a bheidh sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí ar léir nach bhfuil baint aige le hábhair mhargaíochta. Ní bheidh aon chrostagairtí ann d’ábhar margaíochta. Féadfaidh crostagairtí a bheith ann do dhoiciméid eile lena n-áirítear réamheolaire i gcás inarb infheidhme, ach amháin sa chás ina mbaineann an chrostagairt leis an bhfaisnéis a cheanglaítear a chur sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí.

3a.  De mhaolú ar mhír 3, i gcás ina dtairgtear le TPPU réimse roghanna maidir le hinfheistíochtaí don choigilteoir TPPU, ionas nach féidir an fhaisnéis uile, ag féachaint do gach rogha bhunúsach infheistíochta, a chur ar fáil i ndoiciméad aonair, beacht, neamhspleách amháin, soláthrófar sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí tuairisc aonchineálach ar a laghad ar na roghanna bunúsacha infheistíochta agus luafar ann an áit ina bhféadfar teacht ar fhaisnéis dhoiciméadaithe réamhchonarthach níos mionsonraithe a bhaineann leis na táirgí infheistíochta atá mar chúltaca ag na roghanna bunúsacha infheistíochta agus an bealach ina bhféadfar an fhaisnéis sin a fháil.

3b.  Beidh an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU scríofa ar bhealach achomair, i bhfriotal soiléir, gonta agus sothuigthe, agus beidh ann an fhaisnéis bhunriachtanach atá de dhíth ar choigilteoirí TPPU. Ba cheart an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a thíolacadh ar bhealach atá sothuigthe agus beidh trí thaobh de pháipéar A4 ann ar a mhéad agus é clóite.

3c.   De bhreis ar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU, déanfaidh soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPUnna achoimre ar aon tuarascálacha maidir le sócmhainneacht agus staid airgeadais an tsoláthraí TPPUnna, agus tagairtí do na tuarascálacha sin, a sholáthar do choigilteoirí TPPU ionchasacha, rud a thabharfadh rochtain éasca dóibh ar an bhfaisnéis sin.

3d.  Soláthrófar freisin do choigilteoirí TPPU ionchasacha faisnéis maidir le feidhmíocht roimhe sin infheistíochtaí a bhaineann leis an TPPU, lena gcumhdaítear na blianta go léir atá an TPPU ag feidhmiú.

3f.  I gcás ina n-úsáidtear dathanna sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí, ní chuirfidh siad isteach ar shothuigtheacht na faisnéise má dhéantar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a chló nó a fhótachóipeáil i ndubh agus bán.

3g  I gcás ina n-úsáidfear brandáil chorparáideach nó lógó an mhonaróra TPPU nó an ghrúpa lena mbaineann sé sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí, ní bhainfidh sé aire an choigilteora TPPU den fhaisnéis atá sa doiciméad ná ní chuirfidh sé aon chuid den téacs i bhfolach.

4.  De bhreis ar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU, déanfaidh soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPUnna tagairtí d’aon tuarascálacha maidir le sócmhainneacht agus staid airgeadais an tsoláthraí TPPUnna a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha, rud a thabharfaidh rochtain éasca dóibh ar an bhfaisnéis sin.

6.  Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Airteagail seo a áirithiú, déanfaidh na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach, an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí agus ÚEÁPC) (“ÚMEnna”), trí Chomhchoiste na ESAnna, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt ina sonrófar mionsonraí chur i láthair agus inneachar gach ceann de na gnéithe faisnéise dá dtagraítear san Airteagal seo, mar aon leis na riachtanais is gá chun an fhaisnéis sin a chur i láthair i bhformáid chaighdeánaithe lena bhféadfaí comparáid a dhéanamh.

Agus na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála á bhforbairt, cuirfidh na ESAnna san áireamh na cineálacha éagsúla TPPUnna, na difríochtaí idir iad agus acmhainní na gcoigilteoirí TPPU, chomh maith le gnéithe na TPPUnna chun ceadú don choigilteoir TPPU rogha a dhéanamh idir infheistíochtaí bunúsacha éagsúla nó idir roghanna eile dá bhforáiltear leis an táirge, lena n-áirítear cásanna inar féidir an rogha sin a dhéanamh ag pointí éagsúla ama, nó inar féidir an rogha a athrú amach anseo.

Cuirfidh na ESAnna na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... .

Tugtar de chumhacht don Choimisiún caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 agus de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 23aFaisnéis atá sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU

1.  Beidh an teideal “Doiciméad Faisnéise Bunriachtanaí TPPU” le feiceáil go soiléir ar bharr an chéad leathanaigh den doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU. Cuirfear an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU i láthair san ord a leagtar síos i mír 2 agus i mír 3.

2.  Beidh ráiteas míniúcháin go díreach faoi theideal an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU. Is é a bheidh ann ná: ‘Sa doiciméad seo, tugtar duit faisnéis bhunriachtanach faoin táirge pinsin seo. Ní ábhar margaíochta atá ann. Ceanglaítear le dlí an an fhaisnéis seo a thabhairt chun cabhrú leat cineál an táirge, na rioscaí, na costais, na gnóthachain agus na caillteanais fhéideartha a bhaineann leis a thuiscint agus chun cabhrú leat comparáid a dhéanamh idir an táirge seo agus táirgí eile.’

3.  Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU:

(a)  ag tús an doiciméid, ainm an TPPU agus cibé acu an TPPU bunúsach é nó nach ea, céannacht agus sonraí teagmhála an tsoláthraí TPPUnna, faisnéis faoi údarás inniúil an tsoláthraí TPPUnna agus dáta an doiciméid;

(b)  i gcás inarb infheidhme, foláireamh tuisceana a léifear mar a leanas: ‘Tá tú ar tí táirge nach bhfuil simplí a cheannach agus d’fhéadfadh sé a bheith deacair an táirge a thuiscint’;

(c)  faoi roinn dár teideal ‘Cad é an táirge seo?’, cineál an TPPU agus a phríomhghnéithe, lena n-áirítear:

(i)  tuairisc ar na sochair scoir agus ar a mhéid a ráthaítear iad, mar aon lena mhéid a bhfuil rioscaí ag baint leo, ar an modh infheistíochta agus ar na roghanna eisíocaíochta agus déanfar ráiteas ina dtabharfar comhairle maidir le heisíocaíocht a sholáthar bliain amháin sula rachfar ar scor;

(ii)  an fhaisnéis dhlíthiúil maidir leis an aois scoir sa Bhallstát, lena n-áirítear cé acu atá nó nach bhfuil deis ann leanúint de bheith ag ranníoc leis an scéim tar éis scoir;

(iii)  faisnéis faoin gcóireáil cánach maidir leis an TPPU;

(iv)  faisnéis faoi na roghanna iniomparthachta agus faoin tseirbhís malartaithe;

(v)  faisnéis faoi na deiseanna agus na hiarmhairtí a bhaineann le haistarraingt luath ón scéim TPPU;

(vi)  faisnéis atá ar fáil maidir le feidhmiú na infheistíochta TPPU ó thaobh tosca ESG de;

(vii)  cuspóir an TPPU, lena n-áirítear sonrú ar na margaí a ndéanann an TPPU infheistíocht iontu;

(viii)  tuairisc ar an gcineál coigilteora pinsin dá bhfuil sé beartaithe an TPPU a mhargú, go háirithe i dtéarmaí an chumais caillteanas infheistíochta a sheasamh agus i dtéarmaí na físe infheistíochta;

(ix)  i gcás ina dtairgtear sochair árachais leis an TPPU, mionsonraí na sochar árachais sin, lena n-áirítear na cúinsí lena spreagfaí iad;

(d)  faoi roinn dar teideal ‘Cad iad na rioscaí agus cad a d’fhéadfainn fáil i gcomaoin orthu?’, tuairisc ghearr ar an bpróifíl riosca-luaíochta, ina mbeidh na gnéithe a leanas:

(i)  táscaire achomair riosca, a fhorlíontar le míniú insinte faoin táscaire sin, na príomhtheorainneacha a bhaineann leis agus míniú insinte faoi na rioscaí atá ábhartha go sonrach don TPPU agus nach n-áirítear go leormhaith faoin táscaire achomair riosca;

(ii)  caillteanas uasta féideartha an chaipitil infheistithe, lena n-áirítear, faisnéis maidir leis an méid seo a leanas:

  cásanna feidhmíochta iomchuí, agus na boinn tuisceana a úsáidtear chun iad a shamhlú;

  i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir leis na coinníollacha i leith torthaí do choigilteoirí TPPU nó uasteorainneacha feidhmíochta ionsuite;

(e)  faoi roinn dar teideal ‘Cad a tharlaíonn mura bhfuil [ainm an tsoláthraí TPPUnna] in ann an íocaíocht a thabhairt?’, beidh tuairisc ghearr ar cibé acu atá an caillteanas gaolmhar cumhdaithe le cúiteamh infheisteora nó le scéim ráthaíochta agus, más rud é go bhfuil, cén scéim atá i gceist, cad is ainm don ráthóir agus cad iad na rioscaí a chumhdaítear leis an scéim agus na cinn nach gcumhdaítear;

(f)  faoi roinn dar teideal ‘Cad iad na costais?’, na costais a bhaineann le hinfheistíocht sa TPPU, lena gcuimseofar costais dhíreacha agus indíreacha a bheidh le híoc ag an gcoigilteoir TPPU, lena n-áirítear costais aonuaire agus athfhillteacha, a chuirtear i láthair trí tháscairí achoimre ar na costais sin agus, chun inchomparáideacht a áirithiú, iomlán na gcostas comhiomlán a léireofar i dtéarmaí airgeadaíocha agus céatadáin, chun éifeachtaí iolraithe na gcostas iomlán ar an infheistíocht a léiriú.

Léireofar go soiléir sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU go ndéanfaidh comhairleoirí, dáileoirí nó aon duine eile a thugann comhairle maidir leis an TPPU nó a dhíolann an TPPU faisnéis a chur ar fáil ina mionsonrófar aon chostas dáileacháin nach bhfuil san áireamh cheana sna costais a shonraítear thuas, ionas go mbeidh na coigilteoirí TPPU in ann iarmhairt charnach na gcostas comhiomlán sin ar thoradh na hinfheistíochta a thuiscint;

(g)  faoi roinn dar teideal ‘Cén fad ar cheart dom é a choimeád agus an féidir liom airgid a tharraingt siar go luath?’

(i)  i gcás inarb infheidhme, an bhfuil tréimhse mharana nó tréimhse chealúcháin ann maidir leis an TPPU;

(ii)  léiriú ar an tréimhse íosta sealbhaíochta a mholtar agus, i gcás inarb infheidhme, a éilítear;

(iii)  an cumas aon dí-infheistiú a dhéanamh roimh aibíocht, agus na coinníollacha a ghabhfaidh leis sin, lena n-áirítear na táillí agus na pionóis uile is infheidhme, ag féachaint do phróifíl rioscaí agus luaíochta an TPPU agus don fhorbairt sa mhargadh ar a bhfuil sé dírithe;

(iv)  faisnéis maidir leis na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith i gceist le scor ar airgead sula mbeidh deireadh leis an téarma nó leis an tréimhse sealbhaíochta a mholtar, amhail an chosaint chaipitil a chailleadh nó táillí teagmhasacha breise;

(h)  faoi roinn dar teideal ‘Conas is féidir liom gearán a dhéanamh?’, faisnéis faoin mbealach inar féidir le coigilteoir TPPU gearán a dhéanamh agus cé leis a fhéadfaidh sé gearán a dhéanamh maidir leis an táirge nó le hiompar an mhonaróra TPPUnna nó le hiompar duine a thugann comhairle i ndáil leis an táirge nó a dhíolann an táirge;

(i)  faoi roinn dar teideal ‘Faisnéis ábhartha eile’, faisnéis achomair faoi aon doiciméid faisnéise bhreise atá le cur ar fáil don choigilteoir TPPU ag an gcéim réamhchonarthach agus/nó ag an gcéim iarchonarthach, agus aon ábhair mhargaíochta á n-eisiamh.

4.  Ceadófar srathú na faisnéise a éilítear faoi mhír (3), lenar féidir codanna mionsonraithe den fhaisnéis a chur i láthair trí mhíreanna aníos nó trí nascanna chuig sraitheanna a ghabhann léi, ionas go n-áiritheofaí go mbeifear in ann leis an doiciméad faisnéise bunriachtanaí an oibleagáid a leagtar amach in Airteagal 23(3b) maidir le fad an doiciméid faisnéise bunriachtanaí a chomhlíonadh.

Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Airteagail seo a áirithiú, déanfaidh ÚEÁPC, tar éis dó dul i gcomhairle leis na ESAnna, forbairt ar dhréachtchaighdeáin theicniúla rialála:

(a)  ina sonrófar na mionsonraí a bhaineann le cur i láthair agus inneachar na n-eilimintí faisnéise go léir dá dtagraítear in Airteagal 19 mar aon leis na ceanglais is gá chun an fhaisnéis sin a chur i láthair i bhformáid chaighdeánaithe lena bhféadfaí comparáid a dhéanamh;

(b)  ina sonrófar na modheolaíochtaí ríofa is gá don fhaisnéis faoi mhír 3 (d)(i), mír 3 (d)(iii) agus mír 3(f);

(c)  ina sonrófar, i gcás ina gceadaítear srathú faisnéise, cén fhaisnéis ba cheart a bheith sa chur i láthair lárnach, agus cén fhaisnéis a sholáthraítear i sraitheanna breise an mhionsonraithe.

Agus na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála á bhforbairt, cuirfidh na ESAnna san áireamh na cineálacha áirithe TPPUnna, na difríochtaí idir iad agus acmhainní na gcoigilteoirí TPPU, chomh maith le gnéithe na TPPUnna chun ceadú don choigilteoir TPPU rogha a dhéanamh idir infheistíochtaí bunúsacha éagsúla nó idir roghanna eile dá bhforáiltear leis an táirge, lena n-áirítear cásanna inar féidir an rogha sin a dhéanamh ag pointí éagsúla ama, nó inar féidir an rogha a athrú amach anseo.

Airteagal 23b

An teanga a úsáidtear sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU

1.  Déanfar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a scríobh sna teangacha oifigiúla a úsáidtear sa chuid den Bhallstát sin ina leithdháiltear an TPPU, nó i gceann amháin de na teangacha oifigiúla ar a laghad, nó i dteanga eile a nglacann údaráis inniúla an Bhallstáit sin léi, nó, i gcás inar scríobhadh i dteanga eile é, aistreofar go ceann amháin de na teangacha sin é.

Léireofar inneachar an bhundoiciméid faisnéise bunriachtanaí go dílis agus go cruinn san aistriúchán.

2.  Má dhéantar TPPU a chur chun cinn i mBallstát trí bhíthin doiciméid mhargaíochta arna scríobh i gceann amháin nó níos mó de theangacha oifigiúla an Bhallstáit sin, scríobhfar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí ar a laghad sna teangacha oifigiúla comhfhreagracha.

3.  Arna iarraidh sin, déanfar an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU a chur ar fáil i bhformáid iomchuí do choigilteoirí TPPU a bhfuil lagú amhairc nó lagú éisteachta orthu agus cuirfear ar fáil freisin é do choigilteoirí TPPU a bhfuil leibhéal íseal litearthachta acu agus do choigilteoirí atá neamhliteartha.

Airteagal 23Leasú ar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU

1.  Déanfaidh an monaróir TPPU an fhaisnéis atá sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí a athbhreithniú go rialta agus leasóidh sé an doiciméad i gcás ina léireoidh an t-athbhreithniú gur gá athruithe a dhéanamh. Cuirfear an leagan athbhreithnithe ar fáil go pras.

2.  Chun cur chun feidhme comhsheasmhach an Airteagail seo a áirithiú, forbróidh na ESAnna, tríd an gComhchoiste, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ina sonrófar na nithe seo a leanas:

(a)  na dálaí i leith athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfaisnéis sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí;

(b)  na dálaí nach mór an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a athbhreithniú fúthu;

(c)  na dálaí sonracha nach mór faisnéis sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí a athbhreithniú fúthu nó nach mór an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a leasú fúthu i gcás ina gcuirtear an TPPU ar fáil do choigilteoirí TPPU go neamhleanúnach;

(d)  ná cúinsí faoinar gá coigilteoirí TPPU a chur ar an eolas maidir le doiciméad faisnéise bunriachtanaí athbhreithnithe i ndáil le TPPU a cheannaigh siad, chomh maith leis na modhanna lena ndéanfar na coigilteoirí TPPU a chur ar an eolas.

Cuirfidh ná ÚMEanna na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiún 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Tugtar de chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 agus de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 23dCumarsáid margaíochta

Maidir le haon ábhar margaíochta ina bhfuil faisnéis shonrach a bhaineann leis an TPPU, ní áireofar ann aon ráiteas atá contrártha leis an bhfaisnéis atá sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí nó a bhaineann de thábhacht an doiciméid faisnéise bunriachtanaí. Cuirfear in iúl in aon chumarsáid margaíochta go bhfuil doiciméad faisnéise bunriachtanaí ar fáil agus tabharfar faisnéis maidir le conas is féidir teacht air agus cá háit is féidir teacht air freisin, lena n-áirítear suíomh gréasáin an mhonaróra TPPU.

Airteagal 23e Dliteanas sibhialta

1.  Ní thabhóidh an soláthraí TPPUnna aon dliteanas sibhialta ar bhonn an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU amháin, lena n-áireofar aon aistriúchán de, ach amháin má tá sé míthreorach, míchruinn nó neamhréireach leis na codanna ábhartha de na doiciméid réamhchonarthacha agus chonarthacha atá ceangailteach ó thaobh an dlí nó leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 23.

2.  Maidir le custaiméir TPPU a léiríonn gur bhain caillteanas dó mar gheall ar é a bheith ag brath ar dhoiciméad faisnéise bunriachtanaí, faoi na cúinsí dá dtagraítear i mír 1, agus infheistíocht á déanamh aige sa TPPU ar táirgeadh an doiciméad faisnéise bunriachtanaí sin lena aghaidh, féadfaidh sé damáistí a éileamh ón soláthraí TPPUnna i leith an chaillteanais sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

3.  Maidir le gnéithe amhail ‘caillteanas’ nó ‘damáistí’ dá dtagraítear i mír 2 ach nach sainmhínítear, léirmhíneofar agus cuirfear i bhfeidhm iad i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme mar a chinntear le rialacha ábhartha an dlí phríobháidigh idirnáisiúnta.

4.  Leis na Airteagal seo, ní dhéantar éilimh bhreise maidir le dliteanas sibhialta i gcomhréir leis an dlí náisiúnta a eisiamh.

5.  Ní dhéanfar na hoibleagáidí faoin Airteagal seo a theorannú ná a tharscaoileadh le clásail chonarthacha.

Airteagal 23f

Eilimintí árachais

I gcás ina mbaineann an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU le conradh árachais, is le sealbhóir polasaí an chonartha árachais amháin, agus ní le tairbhí an chonartha árachais, a bhaineann na hoibleagáidí atá ar an ngnóthas árachais.

Airteagal 23g An doiciméad faisnéise bunriachtanaí a sholáthar

1.  Déanfaidh duine a thugann comhairle maidir le TPPU nó a dhíolann TPPU an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a sholáthar do choigilteoirí TPPU in am trátha sula mbeidh na coigilteoirí TPPU sin faoi cheangal ag aon chonradh nó tairiscint a bhaineann leis an TPPU sin.

2.  Féadfaidh duine a thugann comhairle maidir le TPPU nó a dhíolann TPPU ceanglais mhír 1 a chomhlíonadh tríd an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a sholáthar do dhuine agus é údaraithe i scríbhinn go bhféadfaidh sé cinntí infheistíochta a dhéanamh thar ceann na gcoigilteoirí TPPU i ndáil leis na hidirbhearta a thugtar chun críche faoin údarás i scríbhinn sin.

Airteagal 23hFaisnéis maidir le dáileadh a nochtadh do choigilteoirí TPPU

1.  In am trátha, sula mbeidh conradh a bhaineann le TPPU tugtha i gcrích, déanfaidh soláthraithe, idirghabhálaithe nó dáileoirí TPPU dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo, an fhaisnéis seo a leanas, ar a laghad, a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU nó do choigilteoirí TPPU ionchasacha:

(a)  an bhfuil sealbhaíocht acu, bíodh sé díreach nó indíreach, ar sealbhaíocht í atá in ionannas de 10 % nó níos mó de na cearta vótála nó den chaipiteal atá ag soláthraí TPPUnna ar leith;

(b)  maidir leis na conarthaí a moladh nó ar tugadh comhairle ina leith, cibé:

(i)  an bhfuil sealbhaíocht ag soláthraí TPPUnna nó ag máthairghnóthas TPPU, bíodh sé díreach nó indíreach, ar sealbhaíocht í atá in ionannas de 10 % nó níos mó de na cearta vótála nó den chaipiteal atá san idirghabhálaí nó sa dáileoir TPPUnna;

(ii)  an dtugann siad comhairle ar bhonn anailís chothrom agus phearsanta;

(iii)  an bhfuil siad faoi oibleagáid chonarthach gnó dáileacháin a dhéanamh go heisiach le ceann amháin nó níos mó de sholáthraithe TPPUnna, agus sa chás sin ní mór dó ainmneacha na soláthraithe TPPUnna sin a sholáthar; nó

(iv)  an bhfuil siad faoi oibleagáid chonarthach gnó dáileacháin a dhéanamh go heisiach le ceann amháin nó níos mó de sholáthraithe TPPUnna, agus nach dtugann siad comhairle ar bhonn anailís chothrom agus phearsanta, agus sa chás sin ní mór dóibh ainmneacha na soláthraithe TPPUnna a sholáthar, ar soláthraithe iad lena bhféadfaidh siad gnó a dhéanamh agus lena ndéanann siad gnó;

(c)  cineál an luacha saothair arna fháil i ndáil leis an gconradh;

(d)  maidir leis an gconradh, cibé an oibríonn sé:

(i)  ar bhonn táille, is é sin an luach saothair a íocann an coigilteoir TPPU go díreach;

(ii)  ar bhonn coimisiúin d’aon chineál, is é sin an luach saothar arna áireamh sna costais agus sna muirir a bhaineann le dáileadh an TPPU;

(iii)  ar bhonn aon chineál eile luacha saothair, lena n-áirítear sochar eacnamaíoch d’aon chineál arna thairiscint nó arna thabhairt i ndáil leis an gconradh; nó

(iv)  ar bhonn teaglaim d’aon chineál luacha saothair a leagtar amach i bpointe (i), i bpointe (ii) agus i bpointe (iii).

2.  I gcás ina n-íocfaidh an coigilteoir TPPU an táille go díreach, cuirfidh an t-idirghabhálaí nó dáileoir TPPU an coigilteoir TPPU ar an eolas maidir le méid na táille nó, i gcás nach féidir é sin a dhéanamh, maidir leis an modh chun an táille a ríomh.

3.  Má dhéanann an coigilteoir TPPU aon íocaíochtaí eile, nach íocaíochtaí sceidealaithe iad, faoin gconradh tar éis é a thabhairt chun críche, déanfaidh an t-idirghabhálaí nó dáileoir TPPU na nochtuithe i gcomhréir leis an Airteagal seo i gcás gach íocaíocht den sórt sin.

4.  In am trátha sula dtabharfar conradh chun críche, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an soláthraí TPPUnna in iúl don choigilteoir TPPU cineál an luacha saothair a gheobhaidh a fhostaithe i ndáil leis an gconradh.

5.  Má dhéanann an coigilteoir TPPU aon íocaíochtaí eile, nach íocaíochtaí sceidealaithe iad, faoin gconradh tar éis é a thabhairt chun críche, déanfaidh an soláthraí TPPUnna na nochtuithe i gcomhréir leis an Airteagal seo i gcás gach íocaíocht den sórt sin.

6.  Cuirfear faisnéis chuí ar fáil, in am trátha, roimh chonradh a thabhairt chun críche, do choigilteoirí TPPU nó do choigilteoirí TPPU ionchasacha maidir le dáileadh an TPPU, agus maidir leis na costais agus na táillí gaolmhara uile. Áireofar san fhaisnéis sin an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  nuair a sholáthrófar comhairle i dtaobh an ndéanfaidh an t-idirghabhálaí nó dáileoir TPPU measúnú tréimhsiúil a sholáthar do choigilteoirí TPPU ar oiriúnacht an TPPU arna mholadh do na coigilteoirí TPPU sin;

(b)  maidir leis an bhfaisnéis faoi na costais agus na táillí gaolmhara uile a bheidh le nochtadh, faisnéis maidir le dáileachán an TPPU, lena n-áirítear costas na comhairle, i gcás inarb ábhartha, costas an TPPU a mholfar don choigilteoir TPPU nó a mhargófar dó, agus conas a fhéadfaidh an coigilteoir TPPU a íoc as, lena gcuimseofar freisin aon íocaíochtaí tríú páirtí i gcomhréir le hAirteagal 28.

7.  Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 anseo i bhformáid chaighdeánaithe lenar féidir comparáid a dhéanamh agus i bhfoirm shothuigthe ar dhóigh ina bhféadfaidh coigilteoirí TPPU tuiscint réasúnta a bheith acu ar chineál an TPPU atá á thairiscint agus ar na rioscaí a ghabhann leis agus, dá bharr sin, cinntí infheistíochta a dhéanamh ar bhonn feasach.

8.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 62 chun an méid seo a leanas a shonrú:

(a)  na coinníollacha a gcaithfear an fhaisnéis a chomhlíonadh fúthu chun a bheith cothrom, soiléir agus gan a bheith míthreorach, lena n-áirítear na critéir ar a mbunófar an fhormáid chaighdeánaithe dá dtagraítear i mír 2;

(b)  na mionsonraí faoi inneachar agus faoi fhormáid na faisnéise do choigilteoirí TPPU i ndáil le soláthraithe TPPUnna, le hidirghabhálaithe agus le dáileoirí TPPU agus faoi chostais agus faoi mhuirir.

Roinn IIIComhairle ▌

Airteagal 25Éilimh agus riachtanais a shonrú agus comhairle a thabhairt

1.  Sula ndéantar conradh i dtaca le TPPU a thabhairt chun críche, déanfaidh soláthraí nó dáileoir TPPUnna an Rialacháin seo, ar bhonn na faisnéise a fuarthas ón gcoigilteoir TPPU, éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU sin a bhaineann le scor a shonrú agus soláthróidh sé don choigilteoir TPPU faisnéis oibiachtúil maidir leis an TPPU i bhfoirm intuigthe chun go mbeidh an coigilteoir TPPU in ann cinneadh eolasach a dhéanamh.

Beidh aon chonradh a mholfar comhsheasmhach le héilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU a bhaineann le scor, lena n-áirítear a gcearta fabhraithe pinsin.

2.  Soláthróidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo moladh pearsanta don choigilteoir TPPU ina míneofar cén fáth ar fearr a chomhlíonfadh TPPU áirithe éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU.

3.   I gcás ina gcuirfidh soláthraí nó dáileoir TPPUnna in iúl don choigilteoir TPPU go bhfuil sé ag tabhairt comhairle ar bhonn neamhspleách, tabharfaidh sé an chomhairle sin ar bhonn anailíse ar líon mór leordhóthanach táirgí pinsin phearsanta atá ar fáil ar an margadh lena gcumasófar dó moladh pearsanta a dhéanamh, i gcomhréir le critéir ghairmiúla, faoina mbeadh an conradh a bhaineann le TPPU leormhaith chun riachtanais an choigilteora TPPU a chomhlíonadh agus ina mbeadh tosca freisin a d’fhéadfadh a bheith ina riosca don choigilteoir TPPU.

4.  Agus comhairle á tabhairt aige ag céim ar bith le linn an chonartha, gheobhaidh an soláthraí TPPUnna an fhaisnéis riachtanach maidir le heolas agus taithí an choigilteora TPPU sa réimse infheistíochta atá ábhartha don TPPU, staid airgeadais an duine sin, lena n-áirítear a chumas nó a cumas caillteanais a iompar, agus a chuspóirí nó a cuspóirí infheistíochta lena n-áirítear a lamháltas riosca ionas go mbeidh an soláthraí, an t-idirghabhálaí nó an dáileoir TPPU in ann a mholadh don choigilteoir TPPU nó don choigilteoir TPPU féideartha an TPPU a bheidh oiriúnach dó nó di agus, go háirithe, a bheidh i gcomhréir lena lamháltas riosca agus lena chumas nó a cumas caillteanais a iompar.

4a.  I gcás TPPU Bunúsach, cuirfear an coigilteoir TPPU ar an eolas faoin rogha infheistíochta is infheidhme.

4b.  Féadfar comhairle a thabhairt trí mhodhanna digiteacha, i ndáil leis na rialacha go léir a shonraítear sa Rialachán seo.

5.  Áiritheoidh soláthraithe agus dáileoirí agus idirghabhálaithe TPPU agus léireoidh siad do na húdaráis inniúla arna iarraidh sin go mbeidh an t-eolas agus an inniúlacht is gá ag daoine nádúrtha a thugann comhairle maidir le TPPUnna chun a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh. Foilseoidh na Ballstáit na critéir a bheidh le húsáid chun an cineál sin eolais agus inniúlachta a mheasúnú.

ROINN IVFAISNÉIS LE LINN THRÉIMHSE AN CHONARTHA

Airteagal 27 Forálacha ginearálta

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna doiciméad achomair pearsanta a tharraingt suas ina mbeidh faisnéis bhunúsach do gach coigilteoir TPPU agus aird á tabhairt ar chineál sonrach na gcóras pinsin náisiúnta agus na reachtaíochta ábhartha, lena n-áirítear an dlí náisiúnta saothair agus cánachais ábhartha shóisialta ("Ráiteas Sochair TPPU"). Beidh na focail "Ráiteas Sochair TPPU" i dteideal an doiciméid.

2.  Déanfar an dáta cruinn dá dtagraíonn an fhaisnéis sa Ráiteas Sochair TPPU a lua go feiceálach.

3.  Ina theannta sin, coinneofar an coigilteoir TPPU ar an eolas ar feadh téarma iomlán an chonartha maidir le haon athrú ar an bhfaisnéis seo a leanas:

(a)   coinníollacha an bheartais, ginearálta agus speisialta araon;

(b)   ainm ghnóthas an dáileora TPPU, a fhoirm dhlíthiúil nó seoladh a cheannoifige agus, i gcás inarb iomchuí, an bhrainse inar tugadh an conradh chun críche;

(c)   an fhaisnéis uile dá dtagraítear in Airteagal 23(2) go (5) i gcás athrú ar na coinníollacha TPPU nó leasú ar an dlí is infheidhme don chonradh a bhaineann le TPPU;

(d)   faisnéis faoin gcaoi a gcuirfear tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais san áireamh sa pholasaí infheistíochta.

3 a.  Beidh an fhaisnéis sa Ráiteas Sochair TPPU cruinn, nuashonraithe agus cuirfear é ar fáil do gach coigilteoir TPPU saor in aisce trí mhodhanna leictreonacha, lena n-áirítear ar mheán marthanach nó trí bhíthin suíomh gréasáin, nó ar pháipéar, ar bhonn bliantúil ar a laghad. Soláthrófar cóip pháipéir do choigilteoirí TPPU, arna iarraidh sin, i dteannta aon fhaisnéise trí mhodhanna leictreonacha. Leireofar go soiléir aon athrú ábharach ar an bhfaisnéis sa Ráiteas Sochair TPPU i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

Airteagal 28Ráiteas Sochair TPPU

1.  Beidh sa Ráiteas Sochair TPPU an fhaisnéis thábhachtach seo a leanas ar a laghad do choigilteoirí TPPU:

(a)   sonraí pearsanta an choigilteora TPPU, ainm an tsoláthraí TPPUnna, faisnéis maidir le réamh-mheastacháin sochair pinsin, faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe nó caipiteal carntha, ranníocaíochtaí a íocfaidh an coigilteoir TPPU nó aon tríú páirtí agus faisnéis maidir le leibhéal maoinithe na scéime TPPU▐;

(b)   léiriú soiléir ar aois reachtúil scoir an choigilteora TPPU, an aois scoir arna leagan síos sa scéim pinsin nó arna meas ag an soláthraí TPPUnna, nó an aois scoir arna socrú ag an gcoigilteoir TPPU, de réir mar is infheidhme, agus, murab ionann é agus an aois scoir, dáta ionchasach chéim an dícharntha;

(c)    ainm an tsoláthraí TPPUnna agus a sheoladh teagmhála mar aon le céannacht scéim TPPU an choigilteora TPPU;

(d)   faisnéis maidir le réamh-mheastacháin sochair pinsin bunaithe ar an aois scoir mar a shonraítear i bpointe (b), agus séanadh go bhféadfadh na réamh-mheastacháin sin a bheith éagsúil ó luach deiridh na sochar atá faighte. Má tá na réamh-mheastacháin sochair pinsin bunaithe ar chásanna eacnamaíocha, áireofar san fhaisnéis sin freisin an cás is fearr de réir na meastachán agus cás neamhfhabhrach, agus cineál sonrach na scéime TPPU á chur san áireamh;

(e)   faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe pinsin nó caipiteal pinsin carntha, agus cineál sonrach na scéime TPPU á chur san áireamh;

(ea)  faisnéis maidir leis na ranníocaíochtaí a íocann aon tríú páirtí agus an coigilteoir TPPU isteach sa scéim TPPU, le 12 mhí anuas ar a laghad, agus cineál sonrach na scéime TPPU á chur san áireamh;

(eb)  faisnéis maidir le feidhmiú na scéime TPPU roimhe sin ina hiomláine nó, i gcás inarb ábhartha, feidhmiú rogha infheistíochta an choigilteora TPPU a chuirfear i láthair i gcairt ina gcumhdófar feidhmíocht d’aon bhliain atá ar fáil;

(ec)  mionchur síos ar na costais arna n-asbhaint ag an soláthraí TPPUnna le 12 mhí anuas ar a laghad, ina luafar na costais riaracháin, na costais a bhaineann le sócmhainní a choinneáil slán, costais a bhaineann le hidirbhearta punainne agus costais eile, mar aon le meastachán ar thionchar na gcostas ar na sochair dheireanacha;

(ed)  faisnéis faoi leibhéal maoiniúcháin na scéime TPPU ina hiomláine;

(ef)  faisnéis faoin mbeartas infheistíochta a bhaineann le tosca ESG.

2.  Sonrófar sa Ráiteas Sochair Pinsin cén áit ar féidir teacht ar fhaisnéis fhorlíontach agus an chaoi ar féidir teacht uirthi lena n-áirítear: faisnéis phraiticiúil sa bhreis faoi roghanna coigilteoirí TPPU a sholáthraítear faoin scéim TPPU.

3.  Déanfaidh ÚEÁPC, i gcomhairliúchán leis an mBanc Ceannais Eorpach, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt lena leagfar amach rialacha chun na toimhdí i leith réamh-mheastacháin sochair pinsin dá dtagraítear i bpointe (a), cur i láthair na feidhmíochta roimhe sin dá dtagraítear i bpointe (eb) agus cur i láthair na gcostas dá dtagraítear i bpointe (ec) de mhír 1 a chinneadh. Cuirfidh soláthraithe TPPUnna na rialacha sin i bhfeidhm, i gcás inarb ábhartha, chun ráta bliantúil na dtorthaí infheistíochta ainmniúla, an ráta boilscithe bliantúil agus an treocht maidir le tuarastail sa todhchaí a chinneadh.

Déanfaidh ÚEÁPC na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin a chur faoi bhráid an Choimisiún faoin ... Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

Airteagal 29 Faisnéis fhorlíontach

1.  Sonrófar sa Ráiteas Sochair TPPU cén áit ar féidir teacht ar fhaisnéis fhorlíontach agus an chaoi ar féidir teacht uirthi lena n-áirítear:

(a)   faisnéis phraiticiúil sa bhreis faoi roghanna coigilteoirí TPPU a sholáthraítear faoin scéim pinsin, lena n-áirítear na roghanna iniomparthachta.

(b)   faisnéis faoi chuntais bhliantúla agus tuarascálacha bliantúla an tsoláthraí TPPUnna, ina gcuirfear san áireamh gach scéim TPPU a fheidhmeoidh an soláthraí sin, agus, i gcás inarb infheidhme, cuntais bhliantúla tuarascálacha bliantúla do gach scéim TPPU;

(d)   i gcás inarb infheidhme, faisnéis faoi na toimhdí a úsáidfear do mhéideanna a shloinnfear i mblianachtaí, go háirithe i ndáil leis an ráta blianachtaí, an cineál soláthraí TPPUnna agus fad na blianachta;

(e)   faisnéis faoin leibhéal sochar, i gcás fuascailt luath.

2.  Maidir le scéimeanna TPPU ina n-iompraíonn coigilteoirí riosca infheistíochta agus ina bhforchuirtear rogha infheistíochta ar an gcoigilteoir TPPU le riail shonrach a shonraítear sa scéim TPPU, luafar sa Ráiteas Sochair TPPU cén áit ar féidir faisnéis bhreise a fháil.

2a.  Maidir le scéimeanna TPPU ina n-iompraíonn coigilteoirí riosca infheistíochta agus ina bhforchuirtear rogha infheistíochta ar an gcoigilteoir TPPU le riail shonrach a shonraítear sa scéim TPPU, luafar sa Ráiteas Sochair TPPU cén áit ar féidir faisnéis bhreise a fháil.

2b.  Is gá an fhaisnéis a bheith ar fáil go héasca trí mhodhanna leictreonacha agus a bheith ar fáil saor in aisce.

2 c.  Arna iarraidh sin ag coigilteoir TPPU nó tairbhí TPPU nó a n-ionadaithe, soláthróidh an soláthraí TPPUnna an fhaisnéis bhreise seo a leanas:

(a)  na cuntais bhliantúla agus na tuarascálacha bliantúla dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 nó, i gcás ina bhfuil soláthraí TPPUnna freagrach as níos mó ná scéim TPPU amháin, na cuntais agus na tuarascálacha a bhaineann lena scéim TPPU áirithe féin;

(b)  an ráiteas ar phrionsabail maidir le beartais infheistíochta dá dtagraítear i bpointe (ef) d'Airteagal 28(1);

(c)  aon fhaisnéis bhreise maidir leis na toimhdí a úsáidfear chun na réamh-mheastacháin dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 28(1) a ghiniúint.

2d.  Beidh an fhaisnéis ar fáil go héasca trí mhodhanna leictreonacha agus beidh sí ar fáil saor in aisce.

3.  Déanfaidh ÚEÁPC, tar éis dó dul i gcomhairle leis na húdaráis náisiúnta agus le heagraíochtaí tomhaltóirí, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt ina sonrófar mionsonraí an chur i láthair maidir leis an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 28 agus san Airteagal seo.

Déanfaidh ÚEÁPC na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin … [laistigh de naoi mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin].

Tugtar de chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

Airteagal 30Faisnéis a thabharfar do choigilteoirí TPPU le linn na céime réamhscoir agus do thairbhithe TPPU le linn chéim an dícharntha

1.  Sa bhreis ar an Ráiteas Sochair TPPU, soláthróidh soláthraithe TPPUnna don choigilteoir TPPU, ar a laghad bliain amháin roimh an aois scoir amhail mar a shonraítear in Airteagal 30 nó arna iarraidh sin ag an gcoilteoir TPPU, an fhaisnéis maidir leis na roghanna eisíocaíochta sochair atá ar fáil ó thaobh a sochair scoir a ghlacadh.

2.  Bliain amháin roimh an gcéim scoir, cuirfear cumarsáid chuig an gcoilteoir TPPU chun é nó í a chur ar an eolas faoin tús atá le cur leis an gcéim dhícharntha agus faoi fhoirmeacha féideartha na n-eisíocaíochtaí.

ROINN VTUAIRISCIÚ CHUIG ÚDARÁIS NÁISÚNTA

Airteagal 32Forálacha ginearálta

1.  Tíolacfaidh soláthraithe TPPUnna chuig údarás inniúil an Bhallstáit baile agus, i gcás inarb iomchuí, chuig údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh, an fhaisnéis is gá chun críocha maoirseachta. San fhaisnéis sin beidh ar a laghad an fhaisnéis is gá chun na gníomhaíochtaí seo a leanas a dhéanamh agus próiseas athbhreithnithe maoirseachta ar siúl:

(a)   measúnú a dhéanamh ar an gcóras rialála a chuirfidh na soláthraithe TPPUnna i bhfeidhm, an gnó a bhfuil siad ina bhun, na prionsabail luachála a chuirfear i bhfeidhm chun críche sócmhainneachta, na rioscaí a rachfar i ngleic leo agus na córais bainistithe riosca, agus a strúchtúr caipitil, a riachtanais chaipitil agus a mbainistíocht chaipitil;

(b)   cinntí iomchuí a dhéanamh a thiocfaidh as a gcearta agus a gcúraimí maoirseachta a fheidhmiú.

2.  Beidh na cumhachtaí a leanas ag na húdaráis inniúla:

(a)   cineál, raon agus formáid na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 a chinneadh a chuireann siad de cheangal ar sholáthraithe TPPUanna í a thíolacadh ag na pointí ama seo a leanas:

(i)   ag tréimhsí réamhshainithe;

(ii)   tráth a tharlóidh teagmhais réamhshainithe;

(iii)   le linn fiosruithe maidir le staid soláthraí TPPUnna;

(b)   aon fhaisnéis a fháil ó na soláthraithe TPPUnna maidir le conarthaí atá i seilbh soláthraithe TPPUnna nó maidir le conarthaí a dhéanfar le tríú páirtithe; agus

(c)   faisnéis a éileamh ó shaineolaithe seachtracha, amhail iniúchóirí agus achtúirí.

3.  Beidh an méid seo a leanas san fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2:

(a)   gnéithe cáilíochtúla agus cainníochtúla, nó aon teaglaim iomchuí díobh sin;

(b)   gnéithe stairiúla, reatha nó ionchasacha, nó aon teaglaim iomchuí díobh sin;

(c)   sonraí ó fhoinsí inmheánacha nó seachtracha, nó aon teaglaim iomchuí díobh sin;

4.  An fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2:

(a)   déanfaidh sí cineál, scála agus castacht ghnó an tsoláthraí TPPUnna lena mbaineann a léiriú, agus na rioscaí a bhaineann leis an ngnó sin go háirithe;

(b)   beidh sí inrochtana, iomlán ó thaobh na ngnéithe ábharacha de, inchomparáide agus comhleanúnach thar am;

(c)   beidh sí ábhartha iontaofa agus intuigthe.

5.  Cuirfidh soláthraithe TPPUnna córais agus struchtúir iomchuí i bhfeidhm chun na ceanglais a leagtar síos i míreanna 1 go 4 a chomhlíonadh, mar aon le beartas i scríbhinn, a bheidh formheasta ag comhlacht riaracháin, bainistíochta nó maoirseachta an tsoláthraí TPPUnna, lena n-áiritheofar a iomchuí is atá an fhaisnéis a thíolacfar.

6.  Arna iarraidh sin ar na húdaráis inniúla, beidh rochtain ag ÚEÁPC ar an bhfaisnéis a thíolacfaidh na soláthraithe TPPUnna.

7.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 62 ina sonrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna 1 go dtí 4, d’fhonn cóinéasú sa tuairisciú maoirseachta a áirithiú a mhéid a oireann sin.

Déanfaidh ÚEÁPC, tar éis dó dul i gcomhairle leis na húdaráis náisiúnta agus tar éis tástáil tomhaltóirí a dhéanamh, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt maidir le formáid an tuairiscithe maoirseachta.

Cuirfidh ÚEÁPC na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin … [laistigh de naoi mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa dara fomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

CAIBIDIL VCÉIM AN CHARNTHA

ROINN IRIALACHA INFHEISTÍOCHTA DO SHOLÁTHRAITHE

TPPUnna

Airteagal 33Rialacha infheistíochta

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna infheistiú i gcomhréir le riail “an duine stuama” agus go háirithe i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas:

(a)   déanfar na sócmhainní a chomhfhreagraíonn don TPPU a infheistiú le leas fadtéarmacha coigilteoirí TPPU i gcoitinne. I gcás coinbhleacht leasa a d’fhéadfadh a bheith ann, áiritheoidh soláthraí TPPUnna, nó an t-eintiteas a bhainistíonn a phunann, go ndéanfar an infheistíocht chun leasa coigilteoirí TPPUnna agus chun an leasa sin amháin;

(aa)  déanfar na sócmhainní a chomhfhreagraíonn do TPPU a infheistiú ar bhealach a mhaolaíonn ar rioscaí a bhaineann le tosca ESG agus a thugann aird ar thionchar ionchasach fadtéarmach cinntí infheistíochta ar thosca ESG.

(b)   déanfar na sócmhainní a infheistiú sa chaoi go n-áiritheofar slándáil, cáilíocht, leachtacht agus brabúsacht na punainne ina hiomláine;

(c)   déanfar na sócmhainní a infheistiú go príomha i margaí rialáilte. Ní mór an infheistíocht i sócmhainní nach ligtear isteach lena dtrádáil ar mhargadh airgeadais rialáilte a choinneáil ar leibhéil stuamachta ar aon chaoi.

(d)   féadfar infheistiú a dhéanamh in ionstraimí díorthacha a mhéid is a rannchuidíonn ionstraimí den chineál sin le rioscaí infheistíochta a laghdú nó le bainistiú éifeachtúil punainne a éascú. Déanfar na hionstraimí sin a luacháil ar bhonn stuamachta, i bhfianaise na sócmhainne foluití, agus a chur san áireamh i luacháil sócmhainní soláthraí TPPUnna. Déanfaidh soláthraithe TPPUnna riosca neamhchosanta iomarcach ar chontrapháirtí aonair agus ar oibríochtaí díorthacha eile a sheachaint;

(e)  déanfar na sócmhainní a éagsúlú mar is cheart chun go seachnófar an spleáchas iomarcach ar aon sócmhainn, eisitheoir nó grúpa gnóthas faoi leith agus carnadh riosca sa phunann ina hiomláine. Ní dhéanfaidh infheistíochtaí i sócmhainní a eiseoidh an t-eisitheoir céanna nó eisitheoirí a bhaineann leis an ngrúpa céanna soláthraí TPPUnna a neamhchosaint ar chomhchruinniú riosca iomarcacha;

(f)  ní infheisteofar na sócmhainní i ndlínse ardriosca neamh-chomhoibríoch arna shainaithint ag conclúidí na Comhairle an 5 Nollaig 2017 maidir le liosta an Aontais de dhlínsí neamh-chomhoibríocha chun críocha cánach nó i ndlínsí ardriosca neamh-chomhoibríocha arna sainaithint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais agus i Rialachán arna Tharmligean (AE) Uimh. 2016/1675 ón gCoimisiún;

(g)  ní dhéanfaidh an soláthraí TPPUnna é féin a chur ar neamhchosaint ar rioscaí a thagann as giaráil iomarcach agus tiontú aibíochta iomarcach.

2.  Ní bheidh feidhm ag na rialacha a leagtar amach i bpointí (a) go (g) de mhír 1 ach sa mhéid nach bhfuil aon fhoráil níos déine sa reachtaíocht earnála ábhartha is infheidhme maidir leis an soláthraí TPPUnna.

ROINN 2RIALACHA INFHEISTÍOCHTA DO CHOIGILTEOIRÍ TPPU

Airteagal 34Forálacha ginearálta

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPUnna TPPU Bunúsach a thairiscint agus féadfaidh siad roghanna infheistíochta malartacha a thairiscint.

3.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna na roghanna infheistíochta uile a cheapadh ar bhonn teicnící maolaithe riosca cruthaithe lena n-áiritheofar cosaint leordhóthanach do choigilteoirí TPPU.

Airteagal 35Piocadh na rogha infheistíochta ag an gcoigilteoir TPPU

Piocfaidh an coigilteoir TPPU rogha infheistíochta tar éis dó an fhaisnéis, an chomhairle agus an uirlis tacaíochta cinntí a fháil, nuair a bheidh an conradh TPPU á thabhairt chun críche.

Airteagal 36Coinníollacha maidir leis an rogha infheistíochta a piocadh a athrú

1.  Na téarmaí maidir leis an rogha infheistíochta a mhodhnú, déanfar iad a liostú sa chonradh TPPU.

Airteagal 37

TPPU Bunúsach

1.  Táirge sábháilte agus costéifeachtach a bheidh i gceist le TPPU bunúsach a mbeidh fáil air go héasca, lena n-áirítear trí mhodhanna digiteacha, i ngach Ballstát. Is ionann é agus na roghanna infheistíochta réamhshocraithe.

1a.  Beidh an teicníc maolaithe riosca arna cur i bhfeidhm ar TPPU Bunúsach comhsheasmhach leis an gcuspóir ceadú don choigilteoir TPPU an caipiteal a fhorchúiteamh.

2.  Ní rachaidh na costais agus táillí foriomlána do TPPU Bunúsach thar 1% den chaipiteal carntha in aghaidh na bliana.

Airteagal 39Gníomh tarmligthe maidir le roghanna infheistíochta

1.  Áiritheofar, trí theicnící maolaithe riosca a úsáid, go ndearfar straitéis infheistíochta i gcomhair an TPPU chun ioncam scoir todhchaí aonair atá leordhóthanach agus cobhsaí a thiomargadh ón TPPU agus a áirithiú ndéileálfar go cothrom le gach glúin de choigilteoirí TPPU. Sna teicnící maolaithe riosca is infheidhme, áireofar forálacha (a) nó (b), nó teaglaim de na forálacha sin, agus féadfaidh na forálacha a leagtar amach in (c) iad a chomhlánú:

(a)  forálacha maidir le leithdháileadh infheistíochta a oiriúnú de réir a chéile chun na rioscaí airgeadais a bhaineann le hinfheistíochtaí a mhaolú le haghaidh na gcohórt a chomhfhreagraíonn don tréimhse atá fágtha (saolré);

(b)  forálacha lena mbunófar cúlchistí ó ranníocaíochtaí nó ó thorthaí infheistíochta, a leithdháilfear ar choigilteoirí TPPU ar bhealach cothrom agus trédhearcach chun caillteanais infheistíochta a mhaolú (ráthaíocht chaipitil);

(c)  forálacha maidir le ráthaíochtaí airgeadais iomchuí a úsáid chun cosaint a thabhairt i gcoinne caillteanais infheistíochta.

2.  Má thairgtear TPPU faoi Airteagal 37 den Rialachán seo gan foráil phointe (a) nó bunaithe ar theaglaim de na forálacha faoi mhír 1 den Airteagal seo, ba cheart don soláthraí nó don dáileoir TPPUnna a mhíniú go soiléir gurb ann do TPPU bunaithe ar ráthaíochtaí caipitil, agus orthu sin amháin, na cúiseanna le TPPU a mholadh bunaithe ar fhorálacha phointí (b) agus (c) nó teaglaim de na forálacha thuas agus aon rioscaí breise a bheadh ag gabháil le TPPUnna den chineál sin i gcomparáid le TPPU bunaithe ar ráthaíocht chaipitil a léiriú, i bhformáid i scríbhinn.

3.  Chun critéir a bhunú le haghaidh teicnící maolaithe riosca éifeachtacha is féidir a chur i bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach, déanfaidh ÚEÁPC dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt lena sonrófar mionsonraí na bhforálacha maidir leis na teicnící maolaithe riosca. Cuirfidh ÚEÁPC na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin … [xxx tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10-14 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

ROINN IIIGNÉITHE EILE DE CHÉIM AN CHARNTHA

Airteagal 40Coinníollacha a bhaineann le céim an charntha

Mura rud é go sonraítear a mhalairt sa Rialachán seo, déanfaidh na Ballstáit na coinníollacha a bhaineann le céim an charntha ▌a chinneadh, agus beidh siad chomh fabhrach céanna leis na rialacha náisiúnta is infheidhme.

CAIBIDIL VICOSAINT INFHEISTEOIRÍ

Airteagal 41Institiúid taisclainne

1.  I gcás inar ▌institiúid um chóir ar scor ceirde nó ▌gnólacht infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 5(1) an soláthraí TPPUnna, féadfaidh sé institiúid taisclainne amháin nó níos mó▌ a cheapadh chun sócmhainní a shlánchoimeád agus chun cúraimí formhaoirseachta a dhéanamh.

2.  Maidir le hinstitiúid taisclainne a cheapadh agus a cúraimí a fhorghníomhú déanfar Airteagal 33(5), (6) agus (7) de Threoir 2016/2341/AE a chur i bhfeidhm dá réir sin.

3.  Maidir le sócmhainní a shlánchoimeád agus dliteanas na hinstitiúide taisclainne déanfar Airteagal 34(1) agus (2) de Threoir 2016/2341/AE a chur i bhfeidhm dá réir sin. Beidh an institiúid taisclainne faoi dhliteanas ag an soláthraí TPPUnna agus na coigilteoirí TPPU i leith aon chaillteanais a bhainfidh leo mar thoradh ar mhainneachtain gan údar a hoibleagáidí a fheidhmiú nó iad a fheidhmiú go míchuí. Ní dhéanfar difear do dhliteanas an taisceora más rud é gur chuir sé faoi chúram tríú páirtí na sócmhainní uile atá faoina slánchoimeád nó cuid díobh.

4.  Maidir le cúraimí formhaoirseachta institiúide taisclainne déanfar Airteagal 35(1) de Threoir 2016/2341/AE a chur i bhfeidhm dá réir.

Airteagal 42

Rioscaí bithmhéadracha a chumhdach

Gan dochar d’Airteagal 5, féadfaidh soláthraithe TPPUnna TPPUnna a thairiscint le rogha fhorlíontach lena n-áiritheofar go gcumhdófar baol na rioscaí bithmhéadracha. ▌

Airteagal 43Gearáin

1.  Cuirfidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna nósanna imeachta éifeachtacha leordhóthanacha i bhfeidhm maidir le gearáin a réiteach chun gearáin a dhéanfaidh custaiméirí TPPU a thaisceadh a réiteach a bhaineann lena gcearta agus a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo.

2.  Cuirfear na nósanna imeachta sin i bhfeidhm i ngach Ballstát ina dtairgfidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna agus beidh siad ar fáil i dteanga oifigiúil de chuid an Bhallstáit lena mbaineann de réir mar a roghnóidh an custaiméir TPPU, nó i dteanga eile má chomhaontaíonn an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna agus an custaiméir TPPU sin.

3.  Déanfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna gach iarracht is féidir freagairt ar pháipéar nó, má chomhaontaíonn an soláthraí nó dáileoir TPPUnna agus an custaiméir TPPU amhlaidh, ar mheán marthanach eile, do ghearáin an chustaiméara TPPU. Leis an bhfreagra tabharfar aghaidh ar na pointí go léir a luafar, laistigh de thréimhse leordhóthanach agus ar a dhéanaí laistigh de 15 lá gnó ón uair a gheofar an gearán. I gcásanna eisceachtúla, mura féidir an fhreagairt a thabhairt laistigh de 15 lá gnó ar chúiseanna nach bhfuil neart ag an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna orthu, ceanglófar go seolfar freagra fóille, ina gcuirfear in iúl go soiléir na cúiseanna atá leis an moill ar fhreagra ar an ngearán agus ina sonrófar an sprioc-am faoina bhfaighidh an custaiméir TPPU an freagra deiridh. Ar aon chaoi, ní rachaidh an sprioc-am faoina bhfaighfear an freagra deiridh thar 35 lá gnó.

4.  Cuirfidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna an custaiméir TPPU ar an eolas faoi eintiteas réitigh mhalartaigh díospóide (RMS) amháin ar a laghad a bhfuil sé d’inniúlacht aige déileáil le díospóidí i dtaca le cearta agus oibleagáidí custaiméirí TPPU faoin Rialachán seo.

5.  Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 a lua ar bhealach soiléir cuimsitheach so-rochtana ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí nó an dáileora TPPU, ag an mbrainse, agus i dtéarmaí agus coinníollacha ginearálta an chonartha idir an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna agus an custaiméir TPPU. Sonrófar inti an chaoi ar féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin eintiteas RMS lena mbaineann agus faoi na coinníollacha maidir lena húsáid.

6.  Cuirfidh na húdaráis nósanna imeachta ar bun lenar féidir le custaiméirí TPPU agus le páirtithe leasmhara eile, lena n-áirítear comhlachais tomhaltóirí, gearáin a thíolacadh chuig na húdaráis inniúla i dtaca le sáruithe líomhnaithe ar an Rialachán seo a chuirtear i leith soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna. I ngach cás, gheobhaidh gearánaigh freagraí.

6a.   Beidh sé d’inniúlacht ag údarás inniúil phríomhbhunaíocht nó bhunaíocht aonair an tsoláthraí nó an dáileora gníomhú mar an príomhúdarás inniúil le haghaidh soláthar trasteorann TPPUnna.

6b.   I gcásanna a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin, féadfaidh an gearánach a roghnú a ghearán nó a gearán a thaisceadh tríd an údarás inniúil ina Bhallstát nó ina Ballstát féin, gan beann ar an áit ina ndearnadh an sárú. Chuige sin, agus d’ainneoin mhír 6a, beidh sé d’inniúlacht ag gach údarás inniúil gearán arna thaisceadh leis nó sárú féideartha ar an Rialachán seo a láimhseáil, má bhaineann ábhar an cháis le bunaíocht ina Bhallstát féin, nó má dhéanann sé difear suntasach do choigilteoirí TPPU ina Bhallstát. Sna cásanna sin, cuirfidh an t-údarás inniúil an príomhúdarás inniúil ar an eolas faoin ábhar sin gan mhoill.

6c.   I gcás nach bhfuil aon chomhaontú idir na húdaráis inniúla lena mbaineann, beidh feidhm ag an nós imeachta um réiteach díospóide dá bhforáiltear in Airteagal 56.

CAIBIDIL VIISOLÁTHRAITHE TPPUnna A MHALARTÚ

Airteagal 45An tseirbhís malartaithe a sholáthar

1.  Cuirfidh soláthraithe TPPUnna seirbhís malartaithe ar fáil lena n-aistreofar, arna iarraidh sin ag an gcoigilteoir TPPU, aon iarmhéid deimhneach ó chuntas TPPU amháin atá ina sheilbh leis an soláthraí aistritheach chuig cuntas nua TPPU a osclófar leis an soláthraí is faighteoir, gan an cuntas TPPU a bhí ann cheana a dhúnadh.

Féadfaidh soláthraithe TPPUnna atá bunaithe sa Bhallstát céanna (malartú intíre) nó i mBallstáit dhifriúla (malartú trasteorann) an tseirbhís malartaithe a chur ar fáil.

I gcás malartú intíre, ceanglaítear ar sholáthraithe TPPUnna na húdaráis inniúla náisiúnta a chur ar an eolas maidir le haon seirbhís malartaithe a chuireann siad ar fáil do choigilteoirí TPPU. Déanfaidh údaráis inniúla náisiúnta faireachán ar chomhlíonadh na Caibidle seo ag soláthraithe TPPUnna ar bhonn tráthrialta.

I gcás malartú trasteorann, ceanglaítear ar sholáthraithe TPPUnna ÚEÁPC a chur ar an eolas maidir le haon seirbhís malartaithe a chuireann siad ar fáil do choigilteoirí TPPU. Déanfaidh ÚEÁPC faireachán ar chomhlíonadh na Caibidle seo ag soláthraithe TPPUnna ar bhonn tráthrialta.

2.  Déanfar na téarmaí maidir le soláthraithe TPPUnna a mhalartú a liostú sa chonradh TPPU. I gcás ar bith, tá an ceart ag an gcoigilteoir TPPU malartú tráth an scoir.

Airteagal 46

An tseirbhís malartaithe

1.  Arna iarraidh sin ag an gcoigilteoir TPPU, déanfaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir an tseirbhís malartaithe a thionscnamh. ▌

2.  Déanfaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir an tseirbhís malartaithe a thionscnamh tar éis dó an iarraidh a fháil ón gcoigilteoir TPPU.

Déanfar an iarraidh a tharraingt suas i gceann de theangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil an tseirbhís malartaithe á tionscnamh nó in aon teanga eile arna comhaontú ag na páirtithe.

Leis an iarraidh féadfaidh an coigilteoir TPPU toiliú go sonrach go bhfeidhmeoidh an soláthraí TPPUnna aistritheach gach ceann de na cúraimí dá dtagraítear i mír 3 agus toiliú go sonrach go bhfeidhmeoidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir gach ceann de na cúraimí dá dtagraítear i mír 5.

Ceadóidh an iarraidh don choigilteoir TPPU punanna agus/nó méideanna sócmhainní atá le malartú a shainaithint go sonrach. Sa bhreis air sin, leis an iarraidh féadfaidh coigilteoirí TPPU dáta a shonrú óna ndéanfar íocaíochtaí a fhorghníomhú chuig cuntas TPPU a osclófar leis an soláthraí TPPUnna is faighteoir. Beidh an dáta sin sé lá oibre ar a laghad tar éis an dáta a gheobhaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir na doiciméad a d’aistrigh an soláthraí TPPUnna aistritheach de bhun mhír 4. Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go mbeadh an iarraidh ón gcoigilteoir TPPU i scríbhinn agus go gcuirfí cóip den iarraidh ar fáil don choigilteoir TPPU.

3.  Laistigh de chúig lá oibre ó fháil an iarraidh dá dtagraítear i mír 2, iarrfaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir ar an soláthraí TPPUnna aistritheach na cúraimí seo a leanas a dhéanamh, má fhoráiltear dó sin in iarraidh an choigilteora TPPU:

(a)   liosta de na sócmhainní atá ann cheana atá á malartú a tharchur chuig an soláthraí TPPUnna is faighteoir agus, arna iarraidh sin go sonrach san iarraidh ag an gcoigilteoir TPPU, chuig an gcoigilteoir TPPU;

(b)   aon iarmhéid deimhneach fágtha a aistriú chuig an gcuntas TPPU a d’oscail an soláthraí TPPUnna is faighteoir nó atá i seilbh leis ar an dáta a shonraigh an coigilteoir TPPU; agus

(c)   an cuntas TPPU atá i seilbh leis an soláthraí TPPUnna aistritheach a dhúnadh ar an dáta a shonraigh an coigilteoir TPPU;

4.  Tar éis dó iarraidh a fháil ón soláthraí TPPUnna is faighteoir, déanfaidh an soláthraí TPPUnna aistritheach na cúraimí seo a leanas, má dhéantar foráil maidir leis sin in údarú an choigilteora TPPU:

(a)   an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3 a chur chuig an soláthraí TPPUnna is faighteoir laistigh de chúig lá oibre;

(b)   i gcás nach gcuirfidh an soláthraí TPPUnna aistritheach córas ar fáil le haghaidh athsheoladh uathoibríoch na n-íocaíochtaí isteach chuig an gcuntas TPPU a d’oscail an coigilteoir TPPU leis an soláthraí TPPUnna is faighteoir, gan leanúint de ghlacadh le híocaíochtaí isteach ar an gcuntas TPPU le feidhm ón dáta a shonrófar san iarraidh. Féadfaidh na Ballstáit a cheangal ar an soláthraí TPPUnna aistritheach an chúis nár glacadh le híocaíochtaí isteach a chur in iúl don choigilteoir TPPU;

(c)   an t-iarmhéid deimhneach fágtha a aistriú ón gcuntas TPPU chuig an gcuntas nua a osclaíodh leis an soláthraí TPPUnna is faighteoir ar an dáta a shonrófar san iarraidh;

(d)   an cuntas TPPU a dhúnadh ar an dáta a shonrófar san iarraidh mura bhfuil aon oibleagáidí nár comhlíonadh ag an gcoigilteoir TPPU ar an gcuntas TPPU sin agus ar choinníoll go bhfuil na bearta a liostaítear i bpointí (a), (b) agus (c) den mhír seo curtha i gcrích. Cuirfidh an soláthraí TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas láithreach i gcás ina gcuirfidh oibleagáidí nár comhlíonadh cosc ar dhúnadh chuntas an choigilteora TPPU.

5.  Laistigh de chúig lá oibre ó fháil na faisnéise a iarradh ar an soláthraí TPPUnna aistritheach dá dtagraítear i mír 3, déanfaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir, de réir mar agus má fhoráiltear san iarraidh agus a mhéid is a chumasóidh an fhaisnéis a chuirfidh an soláthraí TPPUnna aistritheach nó an coigilteoir TPPU ar fáil don soláthraí TPPUnna is faighteoir an méid sin a dhéanamh, na cúraimí seo a leanas:

(a)   aon ullmhúcháin is gá a dhéanamh chun glacadh le híocaíochtaí isteach agus glacadh leo le feidhm ón dáta a shonrófar san iarraidh;

(b)   íocóirí a shonrófar in údarú shonraí chuntais an choigilteora TPPU leis an soláthraí TPPUnna is faighteoir a chur ar an eolas agus cóip d’iarraidh an choigilteora TPPU a tharchur chuig na híocóirí.

Mura bhfuil an fhaisnéis go léir atá de dhíth air ag an soláthraí TPPUnna is faighteoir chun na híocóirí a chur ar an eolas dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír, iarrfaidh sé ar an gcoigilteoir TPPU nó an soláthraí TPPUnna aistritheach an fhaisnéis atá in easnamh a chur ar fáil.

I gcás ina dtogróidh coigilteoirí TPPU an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír a chur ar fáil go pearsanta do na híocóirí seachas toiliú sonrach a thabhairt i gcomhréir le mír 2 don soláthraí TPPUnna is faighteoir é sin a dhéanamh, cuirfidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir litreacha caighdeánacha ar fáil don choigilteoir TPPU ina mbeidh sonraí an chuntais TPPU agus an dáta tosaithe a shonraítear san iarraidh roimh an sprioc-am dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Airteagal 47Malartú intíre agus trasteorann a éascú do choigilteoirí TPPU

1.  I gcás ina gcuirfidh coigilteoir TPPU in iúl dá sholáthraí nó dá soláthraí TPPUnna gur mian leis nó léi cuntas TPPU a oscailt le soláthraí TPPUnna atá lonnaithe sa Bhallstát céanna nó i mBallstát eile, déanfaidh an soláthraí TPPUnna lena bhfuil cuntas TPPU ag an gcoigilteoir TPPU, tar éis dó an iarraidh sin a fháil, an cúnamh seo a leanas a chur ar fáil don choigilteoir TPPU:

(a)   gach faisnéis atá ar fáil faoi íocaíochtaí isteach athfhillteacha ▌i gcuntas TPPU an choigilteora TPPU le 13 mhí roimhe sin a chur ar fáil don choigilteoir TPPU;

(b)   an t-iarmhéid deimhneach fágtha sa chuntas TPPU atá i seilbh an choigilteora TPPU chuig an gcuntas TPPU a d’oscail an coigilteoir TPPU leis an soláthraí TPPUnna is faighteoir, ar choinníoll go mbeidh san iarraidh mionsonraí iomlána lenar féidir an soláthraí TPPUnna is faighteoir agus cuntas TPPU an choigilteora TPPU a shainaithint;

(c)   an cuntas TPPU atá i seilbh an choigilteora TPPU a dhúnadh.

2.  Mura mbeidh aon oibleagáidí nár comhlíonadh ar an gcoigilteoir TPPU maidir leis an gcuntas TPPU, cuirfidh an soláthraí TPPUnna lena bhfuil an cuntas TPPU ag an gcoigilteoir TPPU an cúnamh dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1 den Airteagal seo ar fáil ar an dáta a shonróidh an coigilteoir TPPU, ar dáta é a bheidh sé lá gnó ar a laghad tar éis don soláthraí TPPUnna sin iarratas an choigilteora TPPU a fháil murar tháinig na páirtithe ar a mhalairt de chomhréiteach. Cuirfidh an soláthraí TPPUanna an coigilteoir TPPU ar an eolas láithreach i gcás ina gcuirfear cosc ar dhúnadh a chuntais nó a cuntais TPPU de bharr oibleagáidí nár comhlíonadh.

Airteagal 48Táillí agus muirir a bhaineann leis an tseirbhís malartaithe

1.  Féadfaidh coigilteoirí TPPU rochtain a fháil saor in aisce ar shonraí pearsanta a bhaineann leo atá i seilbh an tsoláthraí TPPUnna aistrithigh nó an tsoláthraí TPPUnna is faighteoir.

2.  Déanfaidh an soláthraí TPPUnna aistritheach an fhaisnéis a iarrfaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir de bhun phointe (a) d’Airteagal 46(4) a sholáthar gan muirear a ghearradh ar an gcoigilteoir TPPU ná ar an soláthraí TPPUnna is faighteoir.

3.  Na táillí agus na muirir iomlána a chuirfidh an soláthraí TPPUnna aistritheach i bhfeidhm maidir leis an gcoigilteoir TPPU as an gcuntas TPPU atá i seilbh leis a dhúnadh, beidh siad teoranta do shuim nach mó ná 0,5% den iarmhéid deimhneach a bheidh le haistriú chuig an soláthraí TPPUnna is faighteoir.

4.  ▌ Féadfaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir costais iarbhír na seirbhíse malartaithe, agus iad sin amháin, a ghearradh.

Airteagal 49Coigilteoirí TPPU a chosaint ar chaillteanas airgeadais

1.  Aon chaillteanas airgeadais, lena n-áirítear táillí, muirir agus ús, a thabhóidh an coigilteoir TPPU agus a eascróidh go díreach as neamhchomhlíonadh oibleagáidí faoi Airteagal 46 ag soláthraí TPPUnna atá páirteach sa phróiseas malartaithe, déanfaidh an soláthraí TPPUnna sin iad a aisíoc gan mhoill.

2.  Ní bheidh feidhm ag dliteanas faoi mhír 1 i gcás imthosca neamhghnácha nach bhféadfaí a thuar agus nach bhfuil neart ag an soláthraí TPPUnna orthu agus ina ndéanfaidh sé iarratas go gcuirfear na himthosca sin i bhfeidhm, nach bhféadfaí a dtorthaí a sheachaint d’ainneoin gach iarracht a dhéanfaí maidir leis sin, nó i gcás ina mbeidh soláthraí TPPUnna faoi cheangal ag oibleagáidí dlíthiúla eile atá cumhdaithe ag gníomhartha reachtacha an Aontais nó ag gníomhartha reachtacha náisiúnta.

3.  Déanfar dliteanas faoi mhír 1 a bhunú i gcomhréir leis na ceanglais dlí is infheidhme ar an leibhéal náisiúnta.

4.  Seasfaidh an coigilteoir TPPU na costais agus aon riosca caillteanais airgeadais a bhaineann le fuascailt chomhchineáil na sócmhainní atá i seilbh sa chuntas TPPU ar mhaithe lena n-aistriú ón soláthraí TPPUnna aistritheach chuig an soláthraí TPPUnna is faighteoir.

5.  Seasfaidh an coigilteoir TPPU na costais agus aon riosca caillteanais airgeadais a bhaineann leis an gcosaint chaipitil a chuirfidh an soláthraí TPPUnna aistritheach ar fáil. Ídeofar an chosaint chaipitil sin, lenar féidir leis an gcoigilteoir TPPU an caipiteal a infheistíodh a fhorchúiteamh agus lena gcuirtear sásra innéacsaithe boilscithe ar fáil, tráth a dhéanfar soláthraithe a mhalartú.

5a.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbunófar sásraí gearán agus sásaimh trasteorann, lena gceadófar sásamh comhchúitimh agus sásamh cúitimh aonair thar theorainneacha.

Airteagal 50Faisnéis faoin tseirbhís malartaithe

1.  Cuirfidh soláthraithe TPPUnna an fhaisnéis seo a leanas faoin tseirbhís malartaithe ar fáil do choigilteoirí TPPU:

(a)   róil an tsoláthraí TPPUnna aistrithigh agus an tsoláthraí TPPUnna is faighteoir maidir le gach céim den phróiseas malartaithe, mar a luaitear in Airteagal 46;

(b)   an tréimhse ama faoina dtabharfar na céimeanna faoi seach chun críche;

(c)   na táillí agus na muirir a ghearrfar ar an bpróiseas malartaithe;

(d)   aon fhaisnéis a iarrfar ar an gcoigilteoir TPPU a chur ar fáil.

Tabharfaidh soláthraithe TPPUnna faisnéis eile freisin, lena n-áiritear, i gcás inarb infheidhme, an fhaisnéis is gá chun an scéim ráthaíochta taisce, scéim cúitithe infheisteora nó scéim cosanta pinsin laistigh den Aontas a shainaithint, a bhfuil an soláthraí TPPUnna páirteach iontu. Ciallaíonn "scéim cosanta pinsin" socrú maidir le cúiteamh a íoc le coigilteoirí TPPU nó tairbhithe TPPU i gcás dhócmhainneacht an tsoláthraí TPPUnna.

2.  Beidh an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 ar fáil i bhformáid leictreonach ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí TPPUnna i gcónaí, cuirfear ar fáil saor in aisce é ar pháipéar nó ar mheán marthanach eile ag gach áitreabh de chuid an tsoláthraí TPPUnna a bhfuil rochtain ag coigilteoirí TPPU air, agus cuirfear ar fáil í do choigilteoirí TPPU arna iarraidh sin dóibh.

CAIBIDIL VIIICÉIM AN DÍCHARNTHA

Airteagal 51Coinníollacha a bhaineann le céim an dícharntha

1.  Mura rud é go sonrófar a mhalairt sa Rialachán seo, déanfaidh na Ballstáit na coinníollacha ▌ a bhaineann le céim an dícharntha ▌ a chinneadh, agus beidh siad chomh fabhrach céanna leis na rialacha náisiúnta is infheidhme.

Airteagal 52Foirmeacha eisíocaíochtaí

1.  Féadfaidh soláthraithe TPPUnna ceann amháin de na foirmeacha eisíocaíochta a leanas nó níos mó a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU:

(a)   blianachtaí;

(b)   méid iomlán;

(c)   íocaíochtaí íostarraingthe;

(d)   teaglamaí de na foirmeacha thuas.

2.  Don TPPU Bunúsach, ceadófar uasmhéid 30% den mhéid iomlán sa chéad bhliain. Féadfaidh íocaíochtaí íostarraingthe, blianachtaí nó teaglaim díobh a bheith sa chaipiteal atá fágtha. I gcás TPPU Bunúsach le ráthaíocht chaipitil mar an rogha infheistíochta, beidh íosmhéid 35% den eisíocaíocht i mblianachtaí saoil.

2a.  I bhfianaise imthosca an choigilteora TPPU aonair agus luach coibhneasta an chaipitil chartha i gcomparáid le luach na mblianachtaí reatha, féadfar blianachtaí sa TPPU Bunúsach a thógáil amach mar mhéid iomlán nó íocaíochtaí íostarraigthe ina ionad sin. Chun próisis agus critéir chomhsheasmhacha a bhunú chun imscrúdú a dhéanamh ar imthosca den chineál sin agus chun luach coibhneasta iomchuí an chaipitil charntha a shainaithint, forbróidh ÚEÁPC dréachtchaighdeáin theicniúla rialála.

Cuirfidh ÚEÁPC na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin …

Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

2b.  Roghnóidh coigilteoirí TPPU formáid na n-eisíocaíochtaí cúig bliana sula dtosóidh céim an dícharntha.

CAIBIDIL IXMAOIRSEACHT

Airteagal 53Maoirseacht na n-údarás inniúil agus faireachán ÚEÁPC

1.  Déanfaidh údarás inniúil an tsoláthraí TPPUnna maoirseacht ar chomhlíonadh an Rialacháin seo ar bhonn leanúnach. Beidh sé freagrach freisin as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar amach sna rialacha nó in ionstraimí ionchorpraithe an tsoláthraí TPPUnna, agus as leordhóthanacht a shocruithe agus a eagrúcháin maidir leis na cúraimí atá le comhlíonadh aige agus TPPU á sholáthar.

2.  Déanfaidh ÚEÁPC ▌a fhíorú nach n-úsáidfear an ▌ “TPPU” mura n-údaraítear é sin faoin Rialachán seo, agus gur i gcomhlíonadh an Rialacháin seo a úsáidfear é.

3.  I gcomhar leis na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha eile, déanfaidh ÚEÁPC athbhreithniú ar na pleananna bliantúla chun maoirseacht a dhéanamh ar sholáthraithe TPPUnna arna nglacadh ag na húdaráis áitiúla.

Airteagal 54Cumhachtaí na n-údarás inniúil

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cumhachtaí maoirseachta agus imscrúdaithe ar fad a bheidh de dhíth orthu ag na húdaráis inniúla chun a bhfeidhmeanna a fheidhmiú de bhun an Rialacháin seo.

Airteagal 55Comhoibriú

agus comhsheasmhacht

1.  Rannchuideoidh gach údarás inniúil le cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin ar fud an Aontais. Chun na críche sin, oibreoidh na húdaráis inniúla i gcomhar le chéile agus leis an gCoimisiún.

2.  Oibreoidh na húdaráis inniúla i gcomhar le chéile i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(22), Treoir 2009/138/CE, Treoir 2016/2341/AE, Treoir 2014/65/AE, Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2011/61/AE.

3.  Comhoibreoidh na húdaráis inniúla agus ÚEÁPC le chéile chun a gcuid dualgas faoi seach a dhéanamh faoin Rialachán seo i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

4.  Malartóidh na húdaráis inniúla agus ÚEÁPC gach faisnéis agus doiciméad is gá chun a gcuid dualgas faoi seach faoin Rialachán seo a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010, go háirithe chun sáruithe ar an Rialachán seo a shainaithint agus a leigheas.

5.  Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Airteagail seo a áirithiú, déanfaidh ÚEÁPC dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt ina sonrófar mionsonraí an tsásra comhsheasmhachta, comhair agus malartaithe faisnéise, mar aon leis na ceanglais is gá chun an fhaisnéis thuas a chur i láthair i bhfoirm chaighdeánaithe lena bhféadfar comparáid a dhéanamh.

Cuirfidh ÚEÁPC na dréachtchaighdeáin cur chun feidhme theicniúla sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin … [laistigh de 6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

Airteagal 56Easaontuithe idir údaráis inniúla i

gcásanna trasteorann a réiteach

1.  I gcás ina n-easaontóidh údarás inniúil soláthraí nó dáileoir TPPUnna maidir leis an nós imeachta nó leis an inneachar a bhaineann le gníomhaíocht nó le neamhghníomhaíocht ar thaobh údaráis inniúil Ballstáit eile maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, féadfaidh ÚEÁPC, arna iarraidh sin ag ceann amháin nó níos mó de na húdaráis inniúla lena mbaineann, cúnamh a thabhairt do na húdaráis teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4 den Airteagal seo.

I gcásanna a bhaineann le cásanna trasteorann, agus i gcás inar féidir, ar bhonn critéir oibiachtúla, easaontú idir dhá údarás inniúla ó Bhallstáit éagsúla a shainaithint, féadfaidh ÚEÁPC, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin ag an Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) nó ag an Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), cúnamh a thabhairt do na húdaráis inniúla teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.

2.  Déanfaidh ÚEÁPC teorainn ama a leagan amach don idir-réiteach idir na húdaráis inniúla, agus aon teorainneacha ama ábhartha mar aon le castacht agus práinn an ábhair á gcur san áireamh. Ag an tráth sin, gníomhóidh ÚEÁPC mar idirghabhálaí.

Más rud é, laistigh den chéim idir-réitigh dá dtagraítear i mír 2, nach dtagann na húdaráis inniúla lena mbaineann ar chomhaontú, féadfaidh ÚEÁPC, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa tríú fomhír agus sa cheathrú fomhír d’Airteagal 44(1)de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010, cinneadh a dhéanamh lena gceanglófar orthu gníomhaíocht shonrach a dhéanamh nó staonadh ó ghníomhaíocht chun an t-ábhar a réiteach, agus beidh éifeacht cheangailteach leis an gcinneadh sin ar na húdaráis inniúla lena mbaineann, chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais.

3.  Gan dochar do chumhachtaí an Choimisiúin faoi Airteagal 258 CFAE, i gcás nach gcomhlíonfaidh údarás inniúil cinneadh ÚEÁPC agus, ar an dóigh sin, nach n-áiritheoidh sé go gcomhlíonann soláthraí TPPUnna nó dáileoir TPPUnna na ceanglais atá infheidhme go díreach maidir leis, de bhua an Rialacháin seo, féadfaidh ÚEÁPC cinneadh aonair a ghlacadh a bheidh dírithe ar an soláthraí TPPUnna nó an dáileoir TPPUnna lena gceanglaítear go ndéanfar an ghníomhaíocht is gá chun a chuid oibleagáidí faoi dhlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-áirítear scor ó aon chleachtas.

4.  Beidh forlámhas ag cinntí a ghlacfar faoi mhír 4 ar aon chinneadh a ghlacfaidh na húdaráis inniúla roimhe sin maidir leis an ábhar céanna. Beidh aon ghníomhaíocht a dhéanfaidh na húdaráis inniúla maidir le fíorais atá faoi réir cinnidh de bhun mhír 3 nó mhír 4 comhoiriúnach leis na cinntí sin.

5.  Sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 50(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010, leagfaidh Cathaoirleach ÚEÁPC amach cineál agus saghas na n-easaontas atá ann idir na húdaráis inniúla, na comhaontuithe ar thángthas orthu agus na cinntí a rinneadh chun na heasaontais sin a réiteach.

CAIBIDIL XSMACHTBHANNAÍ

Airteagal 57Smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais

1.  Gan dochar do cheart na mBallstát foráil a dhéanamh maidir le smachtbhannaí coiriúla agus iad a fhorchur, féadfaidh údaráis inniúla smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a fhorchur a bheidh infheidhme i gcás:

(a)  ina mbeidh údarú ar TPPU faighte ag gnóthas airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 5(1) trí ráitis bhréagacha nó mhíthreoracha a dhéanamh nó ar aon mhodh neamhrialta eile a sháraigh Airteagal 5 agus Airteagal 6;

(b)  ina ndéanfaidh gnóthas airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 5(1) táirgí a bhfuil an t-ainmniú “TPPU” nó “Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh” orthu a sholáthar nó a dháileadh faoi seach gan an t-údarú atá ag teastáil a fháil.

(c)  ina mbeidh Airteagal 7(3) sáraithe ag soláthraí TPPUnna nó nár chomhlíon sé na ceanglais agus na hoibleagáidí a leagtar amach i gCaibidil IV, Caibidil V, Airteagal 43 agus Caibidil VII;

(d)  nár chomhlíon institiúid taisclainne a cúraimí formhaoirseachta faoi Airteagal 42.

2.  Beidh na smachtbhannaí agus na bearta sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach agus áireofar an méid seo a leanas ar a laghad iontu:

(a)  ráiteas poiblí, ina léireofar céannacht an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh agus cineál an tsáraithe i gcomhréir le hAirteagal 59;

(b)  ordú ina gceanglaítear ar an duine nádúrtha nó dlítheanach scor den iompraíocht agus staonadh ón iompraíocht sin a dhéanamh an athuair;

(c)  toirmeasc sealadach ar aon chomhalta de chomhlacht bainistíochta an ghnóthais airgeadais nó ar aon duine nádúrtha eile, a chinntear a bheith freagrach, ó fheidhmeanna bainistíochta a fheidhmiú i ngnóthais den chineál sin;

(d)  fíneálacha riaracháin uasta EUR 5 000 000 ar a laghad, nó i gcás na mBallstát nach é an euro a n-airgeadra, an luach comhfhreagrach san airgeadra náisiúnta an [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo];

(e)  i gcás duine dlítheanach, féadfaidh na fíneálacha riaracháin uasta dá dtagraítear i bpointe (d) a bheith chomh hard le 10 % den láimhdeachas bliantúil iomlán de réir na gcuntas deireanach atá ar fáil agus atá formheasta ag an gcomhlacht bainistíochta; i gcás inar máthairghnóthas nó fochuideachta de chuid an mháthairghnóthais an duine dlítheanach nach mór dó cuntais airgeadais chomhdhlúite a ullmhú i gcomhréir le Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(23), is é a bheidh sa láimhdeachas bliantúil iomlán ábhartha ná an láimhdeachas bliantúil iomlán nó an cineál ioncaim comhfhreagrach i gcomhréir leis na gníomhartha reachtacha cuntasaíochta ábhartha de réir na gcuntas comhdhlúite is déanaí atá ar fáil agus atá formheasta ag comhlacht bainistíochta an mháthairghnóthais bhunaidh;

(f)  fíneálacha riaracháin uasta de suas le dhá oiread mhéid an tsochair a díorthaíodh ón sárú i gcás inar féidir an sochar sin a shocrú, fiú más rud é gur mó é sin ná na huasmhéideanna i bpointe (d) agus pointe (e).

3.  I gcás ina mbeidh feidhm ag na forálacha dá dtagraítear sa chéad mhír maidir le daoine dlítheanacha, cuirfidh na húdaráis inniúla na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta feabhais a leagtar amach i mír a 2 i bhfeidhm maidir le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta agus maidir le daoine aonair eile atá freagrach as an sárú faoin dlí naisiúnta.

4.  Déanfar aon chinneadh lena bhforchuirtear smachtbhannaí riaracháin nó bearta feabhais a leagtar amach i mír 2 a réasúnú go hiomchuí agus beidh siad faoi réir an chirt achomharc a dhéanamh os comhair binse.

Airteagal 58Feidhmiú na cumhachta chun smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a fhorchur

1.  Déanfaidh na húdaráis inniúla na cumhachtaí maidir le smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a fhorchur, dá dtagraítear in Airteagal 57, a fheidhmiú i gcomhréir lena gcreataí náisiúnta dlí:

(a)  go díreach;

(b)  i gcomhar le húdaráis eile;

(c)  trí iarratas a dhéanamh chuig na húdaráis bhreithiúnacha inniúla.

2.  Agus cineál agus leibhéal an smachtbhanna riaracháin nó an bhirt feabhais a fhorchuirfear faoi Airteagal 57 á gcinneadh acu, déanfaidh údaráis inniúla na cúinsí ábhartha go léir a chur san áireamh, lena n-áirítear, nuair is iomchuí, iad seo a leanas:

(a)  ábharthacht, tromchúiseacht agus ré an tsáraithe;

(b)  leibhéal freagrachta an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh atá freagrach as an sárú;

(c)  acmhainn airgeadais an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh atá freagrach, a léirítear go háirithe le láimhdeachas iomlán an duine dhlítheanaigh atá freagrach nó le hioncam bliantúil agus glansócmhainní an duine nádúrtha atá freagrach;

(d)  an tábhacht a bhaineann leis na brabúis a ghnóthaigh nó na caillteanais a sheachain an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach, a mhéid is féidir iad a dhéanamh amach;

(e)  na caillteanais do thríú páirtithe de dheasca an tsáraithe, a mhéid is féidir iad a dhéanamh amach;

(f)  leibhéal chomhar an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh leis an údarás inniúil, gan dochar don ghá aisíoc na mbrabús a ghnóthaigh an duine sin, ná aisíoc na gcaillteanas a sheachain sé a áirithiú;

(g)  sáruithe roimhe sin ag an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach.

Airteagal 59Smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a fhoilsiú

1.  Foilseoidh na húdaráis inniúla gan aon mhoill mhíchuí ar a suíomhanna gréasáin aon chinneadh lena bhforchuirfear smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais maidir leis an Rialachán seo a shárú tar éis seolaí an smachtbhanna nó bheart an smachtbhanna nó an bhirt a chur ar an eolas maidir leis an gcinneadh sin.

2.  San fhoilseachán dá dtagraítear i mír 1 beidh faisnéis faoi shaghas agus cineál an tsáraithe agus faoi chéannacht na ndaoine atá freagrach agus faoi na smachtbhannaí nó bearta arna bhforchur.

3.  I gcás ina measfaidh an t-údarás inniúil go bhfuil sé neamhréireach céannacht an duine, i gcás daoine dlítheanacha, nó aitheantas agus sonraí pearsanta, i gcás daoine nádúrtha, a fhoilsiú tar éis dó measúnú de réir an cháis a dhéanamh, nó i gcás ina measfaidh an t-údarás inniúil go gcuirfeadh an foilsiú cobhsaíocht na margaí airgeadais nó imscrúdaithe leanúnaigh i mbaol, déanfaidh na húdaráis inniúla ceann de na nithe a leanas:

(a)  cuirfidh siad moill ar fhoilsiú an chinnidh maidir le smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais eile a fhorchur go dtí nach ann a thuilleadh do na cúiseanna atá leis an neamhfhoilsiú; or

(b)  foilseoidh siad an cinneadh lena bhforchuirtear an smachtbhanna riaracháin nó an beart feabhais, agus céannacht agus sonraí pearsanta an tseolaí a fhágáil ar lár ar feadh tréimhse ama réasúnta, i gcás ina measfar go mbeidh deireadh leis na cúiseanna atá leis an bhfoilsiú gan ainm le linn na tréimhse sin agus ar choinníoll go n-áiritheofar le foilsiú gan ainm den chineál sin cosaint éifeachtach na sonraí pearsanta lena mbaineann; nó

(c)  ní fhoilseoidh siad an cinneadh maidir le smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais a fhorchur ar chor ar bith i gcás ina measfar nach leor na roghanna a leagtar amach i bpointe (a) agus pointe (b) leis an méid a leanas a áirithiú:

(i)  nach gcuirfear cobhsaíocht na margaí airgeadais i mbaol;

(ii)  go bhfuil foilsiú na gcinntí sin comhréireach a mhéid a bhaineann le bearta a meastar gur bearta miona ó thaobh a gcineáil iad.

4.  Má dhéantar cinneadh beart nó smachtbhanna den chineál sin a fhoilsiú gan ainm mar a dtagraítear dó i mír 3(b) féadfar foilsiú na sonraí ábhartha a chur siar▌. I gcás ina mbeidh an cinneadh smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais a fhorchur faoi réir achomhairc os comhair na n-údarás breithiúnach ábhartha, déanfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis sin, agus aon fhaisnéis eile maidir leis an toradh ar an achomharc sin, a chur láithreach ar a suíomh gréasáin oifigiúil. Foilseofar freisin aon chinneadh breithiúnach lena gcuirtear ar neamhní cinneadh maidir le smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais a fhorchur.

5.  Áiritheoidh na húdaráis inniúla go bhfanfaidh aon fhoilseachán dá dtagraítear i mír 1 go mír 4, ar a suíomh gréasáin oifigiúil go ceann cúig bliana ar a laghad i ndiaidh a fhoilsithe. Sonraí pearsanta a bheidh san fhoilsiú, ní choinneofar ar shuíomh gréasáin oifigiúil an údaráis inniúil iad ach ar feadh na tréimhse atá riachtanach i gcomhréir leis na rialacha cosanta sonraí is infheidhme.

Airteagal 60Dualgas faisnéis a thíolacadh do ÚEÁPC i dtaca le smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais

1.  Tabharfaidh na húdaráis inniúla fógra do ÚEÁPC maidir leis na smachtbhannaí riaracháin nó bearta eile a forchuireadh ach nár foilsíodh i gcomhréir le hAirteagal 59(1).

2.  Tabharfaidh na húdaráis inniúla, ar bhonn bliantúil, faisnéis chomhiomlán do ÚEÁPC maidir leis na smachtbhannaí riaracháin nó na bearta feabhais go léir atá forchurtha acu i gcomhréir le hAirteagal 57.

Foilseoidh ÚEÁPC an fhaisnéis seo ina thuarascáil bhliantúil.

3.  I gcás ina nochtfaidh an t-údarás inniúil smachtbhanna riaracháin nó beart riaracháin don phobal, tabharfaidh sé fógra faoi sin ag an am céanna do ÚEÁPC.

CAIBIDIL XIFORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 61Sonraí pearsanta a phróiseáil

Maidir le próiseáil sonraí pearsanta faoi chuimse an Rialacháin seo, cuirfidh na soláthraithe TPPUnna agus na húdaráis inniúla a gcúraimí i gcrích chun críche an Rialacháin seo i gcomhréir le Rialachán (AE)Uimh. 2016/679, agus Rialachán maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach). I dtaca le sonraí pearsanta a phróiseálann ÚEÁPC faoi chuimsiú an Rialacháin seo, comhlíonfaidh ÚEÁPC Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

Airteagal 62An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 24(3), Airteagal 26(3), Airteagal 28(2), Airteagail 32(7) agus Airteagal 39 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 24(3), Airteagal 26(3), Airteagal 28(2), Airteagal 32(7) agus Airteagal 39 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

5.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 24(3), Airteagal 26(3), Airteagal 28(2), Airteagal 32(7) agus Airteagal 39 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse thrí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfadh siad aon agóid. Cuirfear síneadh trí mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 63Meastóireacht agus tuairisciú

1.  Gach cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚEÁPC, cuirfidh an Coimisiún Tuarascáil ar fáil ar na príomhthorthaí chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

2.  ▌ Sa Tuarascáil, cumhdófar na saincheisteanna uile maidir le feidhmiú an Rialacháin, go háirithe an méid seo a leanas:

(a)  iniomparthacht;

(b)  forbairt na n-urranna agus na gcomhpháirtíochtaí;

(c)  an tseirbhís malartaithe;

(d)  glacadh leis an TPPU bunúsach;

(e)  an nós imeachta gearán;

(f)  an cur i bhfeidhm ar fud an Aontais;

(g)  comhtháthú thosca ESG i mbeartas infheistíochta TPPU;

(h)  an uasteorainn 1% dá dtagraítear in Airteagal 37(2).

3.  Déanfaidh an Coimisiún painéal leis na geallsealbhóirí ábhartha a chur ar bun chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar fhorbairt agus ar chur chun feidhme TPPU. Áireofar ar an bpainéal sin ÚEÁPC ar a laghad, na maoirseoirí náisiúnta, ionadaithe tionscail agus ionadaithe tomhaltóirí agus saineolaithe neamhspleácha.

Is é ÚEÁPC an rúnaíocht a bheidh ag an bpainéal.

Airteagal 64Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm ag an Rialachán seo 12 mhí tar éis fhoilsiú na ngníomhartha tarmligthe arna mbeartú leis an Rialachán in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,  

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

(1)

Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

(2)

* Leasuithe: tá aon téacs nua nó leasaithe aibhsithe i gcló trom iodálach; léirítear aon rud atá scriosta leis an tsiombail ▌.

(3)

  IO C , , lch. .

(4)

  Plean Gníomhaíochta chun Aontas na Margaí Caipitil a Thógáil, an Coimisiún Eorpach, 30 Meán Fómhair 2015 (COM (2015) 468 final).

(5)

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa, an 19 Eanáir 2016 faoin Rialachán maidir le Seirbhísí Airgeadais an Aontais agus na dúshláin a ghabhann leis a mheasúnú: an tionchar agus an bealach chun tosaigh i dtreo creat níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí de chuid an Aontais maidir le Rialáil Airgeadais agus Aontas Margaí Caipitil, 2015/2106(INI), pointe 20.

(6)

  Conclúidí na Comhairle Eorpaí an 28 Meitheamh 2016, EUCO 26/16, pointe 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, lch.4.

(8)

  COM(2017) 292 final, lch.6.

(9)

1  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 12).

(10)

2  Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 48).

(11)

3  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84.)

(12)

1  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le ‘Córais smachtbhannaí a dhaingniú in earnáil na seirbhísí airgeadais’, an 8 Nollaig 2010 (COM(2010) 716 final.

(13)

1  Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(14)

2   Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun críocha cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).

(15)

1  Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).

(16)

1  Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa agus ar ghnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/48/CE agus Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, lch. 338).

(17)

2  Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lch. 1).

(18)

3  Treoir 2016/2341/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí um chóir ar scor ceirde (IORPanna) (athmhúnlú) (IO L 354, 23.12.2016, lch. 37).

(19)

1  Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comh-infheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) (athmhúnlú) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

(20)

(21)

  Treoir (AE) 2016/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 maidir le dáileadh árachais (IO L 26, 2.2.2016, lch. 19).

(22)

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(23)

  Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ráitis airgeadais bhliantúla, ráitis airgeadais chomhdhlúite agus tuarascálacha gaolmhara ó chineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 78/660/CEE ón gComhairle agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).


TUAIRIM ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (29.6.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpaigh (TPPU)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Heinz K. Becker

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Tá teaghlaigh an Aontais Eorpaigh ar na coigilteoirí is airde ar domhan, ach coinnítear méid mór an choigiltis sin i gcuntais bhainc a bhfuil aibíochtaí gearra acu. Má chuirtear níos mó infheistíochta i margaí caipitil, féadfar cuidiú le dul i ngleic leis na dúshláin a thagann as aosú an phobail agus rátaí úis ísle.

(1)  Tá teaghlaigh an Aontais Eorpaigh ar na coigilteoirí is airde ar domhan, ach coinnítear méid mór an choigiltis sin i gcuntais bhainc a bhfuil aibíochtaí gearra agus torthaí ísle acu. Mar sin féin, tá éagsúlachtaí suntasacha idir rátaí coigiltis teaghlaigh i measc thíortha AE agus d’fhéadfadh éagsúlachtaí leanúnach i measc Bhallstáit AE tionchar a bheith acu ar infheistíocht agus ar fhás mar is foinse thábhachtach maoinithe é coigilteas teaghlaigh don infheistíocht phríobháideach agus phoiblí. Má dhéantar níos mó infheistíochta i margaí caipitil, féadfar dul i ngleic leis na dúshláin a thagann as aosú an phobail, rátaí úis ísle agus léibhéil ísle infheistíochta ar bhonn fadtéarmach.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  Chun caighdeáin mhaireachtála chuibhiúla a áirithiú do phinsinéirí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, ba cheart do na Ballstáit tús áite a thabhairt d’fhorbairt, neartú agus athchóiriú breise a dhéanamh ar chéad cholún (poiblí) agus dara colún (gairmiúil) na gcóras pinsin náisiúnta. Tá an dá cholún sin fós fíorthábhachtach le haghaidh ioncam seanaoise agus inbhuanaitheacht na scéimeanna náisiúnta. Nior cheart go dtiocfadh TPPUnna in ionad scéimeanna de chuid an chéad cholúin nó an dara colún ná níor cheart go mbainfeadh siad an bonn uathu. Chun na hacmhainní airgeadais is gá do na colúin sin a chomhdhlúthú, ní mór do na Ballstáit dul i ngleic le dífhostaíocht freisin mar aon le hobair neamhdhearbhaithe nó obair gan árachas. Mar sin féin, i bhfianaise an laghdaithe atá ag teacht don lucht saothair ó chóimheas 1:4 go 1:2, tá cur chuige pinsin ilcholúin ríthábhachtach. Gníomhóidh Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh fadtéarmach mar chomhlánú ar choigiltis phinsin atá ann cheana féin agus neartóidh sé iad, agus borradh á chur aige faoina leordhóthanacht chomh maith le cumhdach a mhéadú do chatagóirí daoine a raibh easpa nó easpa pháirteach rompu roimhe sin ó thaobh cumhdach leordhóthanach de, amhail mná, daoine óga, daoine féinfhostaithe agus daoine i gcineálacha fostaíochta neamhghnácha nó nua.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1b)  In 2015, as measc shaoránaigh na 28 mBallstát a bhí in aois oibre (20 bliain d’aois go 64 bliana d’aois), bhí cónaí ar 11.3 milliún díobh i mBallstát nárbh é an Ballstát a raibh siad ina saoránach de é agus bhí 1.3 milliún saoránach as na 28 mBallstát ag obair i mBallstát nárbh é a mBallstát cónaithe é.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1c)  Is cuid bhunriachtanach d’ioncam an phinsinéara é an pinsean seanaoise, chun caighdeán maireachtála cuibhiúil a áirithiú agus chun bochtaineacht seanaoise a chomhrac. Is réamhchoinníoll é sin d’fheidhmiú na gceart bunúsach a leagtar síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear in Airteagal 25 maidir le cearta daoine scothaosta, ina sonraítear an méid seo a leanas: “Aithníonn agus urramaíonn an tAontas cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha” chomh maith leis na cearta a chumhdaítear sa Mholadh ó Choiste na nAirí chuig na Ballstáit maidir le cur chun cinn chearta an duine i gcomhair daoine scothaosta, ó Chomhairle na hEorpa1a.

 

__________________

 

1a Moladh CM/Rec(2014)2 ó Choiste na nAirí chuig na Ballstáit maidir le cur chun cinn chearta an duine i gcomhair daoine scothaosta

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1d)  Le TPPU, soláthrófar rogha dheonach bhreise le haghaidh coigiltis scoir do shaoránaigh an Aontais agus treiseofar iniomparthacht theidlíochtaí na saoránach. Comhlánófar leis freisin na córais phinsin náisiúnta agus Treoir 2014/50/AE.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1e)  Is dúshláin shuntasacha dhéimeagrafacha don Aontas iad dul in aois na sochaí agus titim na rátaí breithe, ar nithe iad atá ag bagairt ar leordhóthanacht agus inbhuanaitheacht pinsean mar aon le dlúthpháirtíocht idirghlúine. Thairis sin, is dócha go gcuirfidh digitiú agus athruithe ar mhargadh an tsaothair leis an bhfadhb agus cuirfidh siad brú méadaitheach ar phinsin de chuid an chéad cholúin agus an dara colún.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1f)  Tá an bhearna phinsin idir na hinscní ann go fóill san Aontas agus is éard is cúis léi sin ná ranníocaíochtaí neamhrialta chuig scéimeanna pinsin de bharr máithreachais nó cúram leanaí. Tá pinsean mná atá ar scor agus atá idir 65 bliana d’aois agus 79 mbliana d’aois, ar an meán, 40 % níos ísle ná fir den aois chéanna. Le TPPU, d’fhéadfaí rogha bhreise a sholáthar dóibh chun pinsean leormhaith a fhabhrú.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1g)  De réir ÚEÁPC, níl ach 67 milliún duine, nó 27% de dhaonra iomlán AE idir 25 agus 59 mbliana d’aois, suibscríofa go deonach i dtaca le táirgí airgeadais le cuspóir fadtéarmach pinsin, agus is i roinnt Ballstát amháin a tharlaíonn sé sin.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1h)  Ba cheart go mbeadh TPPU go príomha ina ionstraim le haghaidh tacaíocht fhadtéarmach chun críche caighdeán maireachtála cuibhiúil a ghnóthú tar éis scoir, go háirithe do shaoránaigh óga an Aontais. Le TPPU, d’fhéadfaí cur go héifeachtach leis an gcumas chun caighdeán maireachtála aonair tar éis scoir a choinneáil.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1i)  Tá dúshlán déimeagrafach méadaitheach roimh an Aontas agus ar deireadh thiar tiocfaidh as sin laghdú ar an gcóimheas seanaoise is cleithiúnais ó 1:4 go 1:2 faoi 2060. In aghaidh gach saoránaigh atá 65 bliana d’aois nó níos sine ná sin, tá ceathrar atá idir 15 bliana d’aois agus 64 bliana d’aois agus faoi 2060 beidh beirt saoránach san aoisghrúpa sin in aghaidh gach saoránaigh atá 65 bliana d’aois.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1j)  Méadóidh iniomparthacht TPPU a tharraingteacht mar tháirge, go háirithe do dhaoine óga agus cuideoidh sé le ceart saoránach cónaí agus obair ar fud an Aontais a éascú tuilleadh.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 k (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1k)  Tá gá sonrach le TPPU mar chreat Eorpach le haghaidh pinsin phearsanta agus bheadh sé úsáideach do dhaoine nach gcáilíonn le haghaidh pinsean leormhaith nó ar mhaith leo plean coigiltis comhlántach a bheith acu mar aon leis na scéimeanna náisiúnta.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Faoi láthair, tá srian á chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh i leith pinsin phearsanta de dheasca a ilroinnte atá margaí náisiúnta agus a theoranta atá iniomparthacht táirgí pinsin phearsanta. Dá dheasca sin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine aonair úsáid a bhaint as a saoirsí bunúsacha. Mar shampla, d’fhéadfaí cosc a chur orthu dul i mbun poist nó dul ar scor i mBallstát eile. Sa bhreis air sin, tá an easpa caighdeánaithe i leith táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana ina chonstaic do sholáthraithe úsáid a bhaint as an tsaoirse bhunaíochta agus as an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar.

(3)  Faoi láthair, tá srian á chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh i leith pinsin phearsanta de dheasca a ilroinnte atá margaí náisiúnta agus a theoranta atá iniomparthacht táirgí pinsin phearsanta. Dá dheasca sin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine aonair úsáid a bhaint as a saoirsí bunúsacha. Mar shampla, d’fhéadfaí cosc a chur orthu dul ag lorg poist nó dul i mbun poist i mBallstát eile nó dul ar scor ann. Sa bhreis air sin, tá an easpa caighdeánaithe i leith táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana ina chonstaic do sholáthraithe úsáid a bhaint as an tsaoirse bhunaíochta agus as an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 a)  Mar thoradh ar an rannchuidiú a meastar a bheidh ag TPPU i dtógáil aontas na margaí caipitil agus i sreabhadh caipiteal i dtreo fíorgheilleagair agus tionscadail fhadtéarmacha inbhuanaithe, ní mór do choigilteoirí a bheith páirteach sa phróiseas a chuireann ar an eolas iad maidir lena leasanna airgeadais agus neamh-airgeadais agus maidir leis an gcaidreamh frithpháirteach idir feidhmiú an táirge agus na tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais. Tá éifeachtacht an phróisis sin bainteach le hardleibhéal trédhearcachta agus nochta mar aon le rannpháirtíocht coigilteoirí.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9 a)  Is lú deiseanna airgeadais atá ag daoine ar ioncam níos ísle agus daoine a bhfuil níos lú ama caite acu ar mhargadh an tsaothair chun infheistiú i dtáirgí pinsin phearsanta, as a n-eascraíonn méadú in éagothroime ioncaim sa tseanaois. Is mó a tharlaíonn sé sin i gcás na mban i gcoitinne mar thoradh ar an mbearna phá idir na hinscní a dhéanann difear dóibh feadh a slite beatha gairmiúla, agus ós rud é go gcaitheann siad níos mó ama lasmuigh de mhargadh an tsaothair agus iad i mbun freagrachtaí cúraim, gan aon ioncam nó le hioncam an-íseal.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  I dtaca le táirgí pinsin phearsanta, má dhéantar TPPU a fhorbairt, cuirfear leis na roghanna maidir le coigilteas scoir agus bunófar margadh de chuid an Aontais i gcomhair soláthraithe TPPU. Cuirfear roghanna níos fearr ar fáil do theaghlaigh chun a spriocanna scoir a bhaint amach.

(10)  I dtaca le táirgí pinsin phearsanta, má dhéantar TPPU a fhorbairt, rannchuideofar leis na roghanna méadaitheacha maidir le coigilteas scoir agus bunófar margadh de chuid an Aontais i gcomhair soláthraithe TPPUnna. Ba cheart go gcuirfí roghanna níos fearr atá dea-rialáilte, sábháilte, freagrach ar bhonn sóisialta agus inbhuanaithe ar fáil do theaghlaigh chun a spriocanna scoir a bhaint amach, agus aird chuí á tabhairt ar a riachtanais agus ar a roghanna tosaíochta.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a)  Ní chruthaíonn an Rialachán TPPU seo aon bhacainní do na Ballstáit maidir le leanúint le scéimeanna pinsin sheanaoise maoinithe a eagrú ar bhonn comhpháirteach.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  I gcreat reachtach do TPPU, leagfar bonn do mhargadh rathúil in infheistíochtaí scoir atá ar phraghas réasúnta agus deonach is féidir a bhainistiú ar scála uile-Eorpach. Trí na táirgí agus na scéimeanna pinsin atá ann cheana féin a chomhlánú, rannchuideoidh sé le freastal ar riachtanais na ndaoine atá ag iarraidh cur le leordhóthanacht a gcoigilteas scoir, le haghaidh a thabhairt ar an dúshlán déimeagrafach, agus le sárfhoinse nua de chaipiteal príobháideach a sholáthar don infheistíocht fhadtéarmach. Ní ghabhfaidh an creat sin ionad na scéimeanna pinsin phearsanta náisiúnta atá ann cheana ná ní dhéanfaidh sé iad a chomhchuibhiú.

(11)  I gcreat reachtach do TPPU, leagfar bonn do mhargadh rathúil in infheistíochtaí scoir atá ar phraghas réasúnta agus deonach is féidir a bhainistiú ar scála uile-Eorpach. Rannchuideoidh TPPU le freastal ar riachtanais na ndaoine atá ag iarraidh cur le leordhóthanacht a gcoigilteas scoir, agus cuideoidh sé le haghaidh a thabhairt ar an dúshlán déimeagrafach, agus ar bhearnaí pinsin atá ann cheana trí shárfhoinse nua de chaipiteal príobháideach a sholáthar don infheistíocht fhadtéarmach agus inbhuanaithe, lena n-áirítear infheistíocht shóisialta. Ní ghabhfaidh an creat sin ionad táirgí pearsanta náisiúnta nó scéimeanna pinsin ceirde náisiúnta atá ann cheana ná ní dhéanfaidh sé iad a chomhchuibhiú.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart go mbeadh rochtain ag soláthraithe TPPU ar mhargadh iomlán an Aontais agus go mbeadh údarú táirge aonair amháin arna eisiúint ag an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde ("EIOPA"), ar bhonn sraith aonair de rialacha.

(14)  Ba cheart go mbeadh rochtain ag soláthraithe TPPUnna ar mhargadh iomlán an Aontais agus go mbeadh acu údarú táirge aonair amháin arna eisiúint ag an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (“ÚEÁPC”), ar bhonn sraith aonair de rialacha agus i gcomhar leis na húdaráis inniúla náisiúnta.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14 a)  Tá éagsúlachtaí suntasacha idir na Ballstáit maidir leis an tslí ina n-eagraítear agus a rialáiltear institiúidí um chóir ar scor ceirde (IORPanna). I roinnt Ballstát, ní cheadaítear do na hinstitiúidí sin ach gníomhaíochtaí pinsin cheirde a dhéanamh, ach i mBallstáit eile, ceadaítear dóibh gníomhaíochtaí pinsin phearsanta agus cheirde a dhéanamh. Ní hamháin go bhfuil strúchtúir eagrúcháin dhifriúla do IORPanna tagtha as sin ach gabhann maoirseacht dhifriúil leis freisin ar an leibhéal náisiúnta. Go háirithe, tá maoirseacht stuamachta IORPanna a dhéanann gníomhaíochtaí pinsin cheirde agus phearsanta níos leithne ná mar atá ag IORPanna nach ndéanann ach gníomhaíochtaí pinsin cheirde. Chun nach gcuirfí cobhsaíocht airgeadais i mbaol agus go gcuirfí san áireamh an struchtúr eagrúcháin agus an mhaoirseacht dhifriúil san áireamh, níor cheart go gceadófaí ach amháin do na IORPanna sin atá údaraithe agus a ndéantar maoirseacht leordhóthanach orthu, de bhun an dlí náisiúnta, chun táirgí pinsin phearsanta a sholáthar, TPPUnna a sholáthar. Thairis sin, agus chun coimirciú breise a dhéanamh ar chobhsaíocht airgeadais, ba cheart imfhálú, bainistiú agus eagrú a dhéanamh ar gach sócmhainn agus dliteanas a chomhfhreagraíonn do ghnólacht a sholáthraíonn TPPUnna ar bhonn deighilte ó ghníomhaíochtaí eile de chuid gnólachta soláthair scoir cheirde, gan aon fhéidearthacht aistrithe.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15 a)  Ba cheart an córas cánach is infheidhme do TPPU a shainmhíniú sa reachtaíocht i ngach Ballstát ina bhfuil ranníocaíocht tugtha ag coigilteoir TPPU. Mar thoradh air sin, gearrfar cáin ar an Táirge TPPU i ngach Ballstát ina bhfuil ranníocaíocht tugtha ag coigilteoir TPPU go comhréireach ar leibhéal na ranníocaíochta i ngach Ballstát faoi seach.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20 a)  Pinsin ar feadh an tsaoil agus slándáil bhreise airgeadais chun rioscaí amhail míchumas, bás nó cúram fadtéarmach a chumhdach, is gnéithe bunriachtanacha iad de tháirge soláthair scoir cuimsitheach. I dtáirgí pinsin, ba cheart go gcuirfí ar fáil don chustaiméir ioncam breise atá fadtéarmach, slán agus cobhsaí tar éis scoir.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20 b)  Ba cheart go mbeadh réamhaisnéis ag gabháil le pleananna ranníocaíochta, ar réamhaisnéis í ina ndíreofaí ar luach na gcistí, toradh ar infheistíocht, boilsciú measta agus fás eacnamaíoch.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Chun gur féidir le soláthraithe TPPU aistriú go rianúil, beidh feidhm ag an oibleagáid maidir le TPPUanna ina gcuimsítear urranna a sholáthar do gach Ballstát trí bliana i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Mar sin féin, tráth TPPU a sheoladh, ba cheart don soláthraí faisnéis a chur ar fáil faoi na hurranna náisiúnta atá ar fáil láithreach cheana i dtreo is nach bhféadfaí tomhaltóirí a chur ar míthreoir.

(21)  Tráth TPPU a sheoladh, ba cheart don soláthraí faisnéis a chur ar fáil faoi na hurranna náisiúnta atá ar fáil láithreach sa chonradh. I gcás ina n-athraíonn coigilteoir TPPU a áit nó a háit chónaithe chuig Ballstát eile nach dtairgeann an soláthraí TPPU urrann atá ar fáil go héasca ann, beidh malartú soláthraithe saor in aisce do gach custaiméir. Ba cheart go mbeadh tairbhithe TPPU in ann eisíocaíochtaí TPPU a fháil gan beann ar an mBallstát ina bhfuil siad ina gcónaí.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21 a)  Chun forálacha i dtaca le hurranna náisiúnta a oscailt sna Ballstáit uile a éascú, ba cheart go mbeadh soláthraithe TPPUnna in ann dul isteach i gcomhpháirtíochtaí le soláthraithe TPPUnna eile.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  Agus cineál na scéime pinsin arna bunú agus an t-ualach riaracháin lena mbaineann á gcur san áireamh, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPUnna faisnéis shoiléir leordhóthanach a sholáthar do choigilteoirí TPPU ionchasacha agus do thairbhithe TPPU chun tacú leo nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh acu faoina dtréimhse scoir féin. Ar an gcúis chéanna, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPUnna ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú freisin ar feadh na gcéimeanna éagsúla de scéim, ina gcuimsítear réamhchlárú, ballraíocht (lena n-áirítear an tréimhse réamhscoir) agus an tréimhse iarscoir. Go háirithe, ba cheart faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe pinsin, leibhéil réamh-mheasta sochar scoir, rioscaí agus ráthaíochtaí, agus costais a thabhairt. I gcás ina mbeidh leibhéil réamh-mheasta sochar scoir bunaithe ar chásanna geilleagracha, ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin freisin cás mífhabhrach a bheadh thar meán ach fós sochreidte.

(22)  Agus cineál na scéime pinsin arna bunú agus an t-ualach riaracháin lena mbaineann á gcur san áireamh, ba cheart do sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna faisnéis shoiléir leordhóthanach a sholáthar do choigilteoirí TPPU ionchasacha agus do thairbhithe TPPU chun tacú leo nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh acu faoina dtréimhse scoir féin. Ar an gcúis chéanna, ba cheart do sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú freisin ar feadh na gcéimeanna éagsúla de scéim, ina gcuimsítear réamhchlárú, ballraíocht (lena n-áirítear an tréimhse réamhscoir) agus an tréimhse iarscoir. Go háirithe, ba cheart faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe pinsin, leibhéil réamh-mheasta sochar scoir, rioscaí agus ráthaíochtaí, costais agus comhtháthú na dtosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais a thabhairt. Beidh leibhéil réamh-mheasta sochar scoir bunaithe, inter alia, ar chásanna geilleagracha, lena n-áirítear cás mífhabhrach.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Sula gcláróidh coigilteoirí TPPU ionchasacha le scéim TPPU, ba cheart gach faisnéis a thabhairt dóibh atá riachtanach chun cinneadh eolasach a dhéanamh.

(23)  Sula gcláróidh coigilteoirí TPPU ionchasacha le scéim TPPU, ba cheart gach faisnéis a thabhairt dóibh atá riachtanach chun cinneadh eolasach a dhéanamh trí chomhairle a chur ar fáil lena ndéanfar measúnú ar a n-éilimh agus a riachtanais choigiltis.

Réasúnú

Is féidir le comhairle a bheith mar uirlis fhiúntach chun tomhaltóirí a chur ar an eolas faoina roghanna.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  Chun trédhearcacht táirge chomh maith agus is féidir a áirithiú, ba cheart do mhonaróirí TPPU an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a tharraingt suas do na TPPUnna a mhonaraíonn siad sula féidir an táirge a dháileadh ar choigilteoirí TPPU. Ba cheart freisin iad a bheith freagrach as an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a bheith cruinn. Ba cheart an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a theacht in ionad an doiciméid faisnéise bunriachtanaí do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe agus é a oiriúnú faoi Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33 nach mbeadh orthu a sholáthar do TPPUanna.

(24)  Chun trédhearcacht táirge optamach a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a tharraingt suas do na TPPUnna a mhonaraíonn siad sula féidir an táirge a dháileadh ar choigilteoirí TPPU. Ba cheart freisin iad a bheith freagrach as an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a bheith cruinn. Ba cheart go dtiocfadh an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU in ionad an doiciméid faisnéise bunriachtanaí do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe agus é a oiriúnú faoi Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33 nach mbeadh orthu a sholáthar do TPPUanna.

__________________

__________________

33 Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna), IO L 352, 9.12.2014, lch. 1.

33 Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna), IO L 352, 9.12.2014, lch. 1.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26)   Tá áireamháin do tháirgí pinsin á bhforbairt cheana ar an leibhéal náisiúnta. Mar sin féin, d'fhonn na háireamháin sin a bheith lánúsáideach do thomhaltóirí, ba cheart go gclúdófaí na costais agus na táillí a fhorchuireann monaróirí TPPU éagsúla na dtáirgí infheistíochta, mar aon le haon chostais nó táillí breise a fhorchuireann idirghabhálaithe nó aon pháirtithe eile den slabhra infheistíochta nach bhfuil curtha san áireamh cheana ag na monaróirí TPPU.

(26)  Tá áireamháin do tháirgí pinsin á bhforbairt cheana ar an leibhéal náisiúnta. Mar sin féin, d’fhonn na háireamháin sin a bheith lánúsáideach do thomhaltóirí, ba cheart go gcumhdófaí na costais agus na táillí a fhorchuireann soláthraithe TPPUnna éagsúla, mar aon le haon chostais nó táillí breise a fhorchuireann idirghabhálaithe nó aon pháirtithe eile den slabhra infheistíochta nach bhfuil curtha san áireamh cheana ag na soláthraithe TPPUnna.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(26a)  Ba cheart an fhéidearthacht a thabhairt d’infheisteoirí - trí bhíthin uirlis ar leith - leibhéil soláthair a ríomh le linn na tréimhse dícharntha.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28a)  Leis an gcumarsáid mhargaíochta, ba cheart sochar a bhaint as na deiseanna a thairgtear le digitiú agus gnéithe an TPPU a chur i láthair ar bhealach atá simplí, éasca le tuiscint agus sothuigthe don úsáideoir, agus Airteagal 9 de Rialachán Uimh. 1286/2014 (Rialachán PRIIPanna) á chomhlíonadh go hiomlán.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29)  Ba cheart do sholáthraithe TPPU Ráiteas Sochar Pinsin a bheidh dírithe ar choigilteoirí TPPU a tharraingt suas ionas gur féidir sonraí bunriachtanacha pearsanta agus sonraí cineálacha faoin scéim TPPU a thabhairt dóibh agus a áirithiú go dtabharfar faisnéis leanúnach faoin scéim sin dóibh. Ba cheart don Ráiteas Sochar Pinsin a bheith soiléir agus cuimsitheach agus ba cheart faisnéis iomchuí ábhartha a bheith ann ionas gur fusa teidlíochtaí pinsin a thuiscint thar thréimhse ama agus maidir le scéimeanna agus ba cheart dó riar ar shoghluaisteacht lucht saothair.

(29)  Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna Ráiteas Sochar Pinsin a bheidh dírithe ar choigilteoirí TPPU a tharraingt suas ionas gur féidir sonraí bunriachtanacha pearsanta agus sonraí cineálacha faoin scéim TPPU a thabhairt dóibh agus a áirithiú go dtabharfar faisnéis leanúnach faoin scéim sin dóibh. Ba cheart an Ráiteas Sochar Pinsin a dhíriú ar thairbhithe TPPU freisin má aontaíonn an coigilteoir TPPU leis sin. Ba cheart don Ráiteas Sochar Pinsin a bheith soiléir, cothrom le dáta, simplí agus cuimsitheach agus ba cheart faisnéis iomchuí ábhartha a bheith ann ionas go n-éascófar tuiscint ar theidlíochtaí pinsin forlíontacha thar thréimhse ama agus maidir le scéimeanna agus ba cheart dó riar ar shoghluaisteacht lucht saothair.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(32)  Chun go ndéanfar cearta coigilteoirí agus tairbhithe TPPU a chosaint go leordhóthanach, ba cheart do sholáthraithe TPPU a bheith in ann leithdháileadh sócmhainní a roghnú a oireann do chineál beacht agus tréimhse a ndliteanas. Dá bhrí sin, is gá maoirseacht éifeachtúil a dhéanamh agus is gá cur chuige i leith rialacha infheistíochta a thugann go leor solúbthachta do sholáthraithe TPPU cinneadh ar an bpolasaí infheistíochta is sláine agus is éifeachtúla, lena gcuirtear d’oibleagáid orthu gníomhú go stuama san am céanna. I dtaca le riail an duine stuama a chomhlíonadh, is gá beartas infheistíochta mar sin atá dírithe ar bhonneagar custaiméirí an tsoláthraí aonair TPPU.

(32)  Chun go ndéanfar cearta coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU a chosaint go leordhóthanach, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna a bheith in ann leithdháileadh sócmhainní a roghnú a oireann do chineál beacht agus tréimhse a ndliteanas. Dá bhrí sin, is gá maoirseacht éifeachtúil a dhéanamh agus tá gá le cur chuige i leith rialacha infheistíochta a thugann go leor solúbthachta do sholáthraithe TPPUnna cinneadh ar an bpolasaí infheistíochta is sláine agus is éifeachtúla, lena gcuirtear d’oibleagáid orthu gníomhú go stuama san am céanna, agus i gcomhréir le riachtanais agus roghanna tosaíochta an choigilteora TPPU. Dá bhrí sin, i dtaca le riail an duine stuama a chomhlíonadh, tá gá le beartas infheistíochta ▌atá dírithe ar bhonneagar custaiméirí an tsoláthraí aonair TPPUnna.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33)  Má shocraítear gurb é riail an duine stuama bunphrionsabal na hinfheistíochta caipitil agus gur féidir le soláthraithe TPPU feidhmiú thar theorainneacha, spreagfar an coigilteas a atreorú in earnáil soláthair scoir phearsanta, rud a chuirfidh le dul chun cinn geilleagrach agus sóisialta.

(33)  Má shocraítear gurb é riail an duine stuama bunphrionsabal na hinfheistíochta caipitil agus gur féidir le soláthraithe TPPUnna feidhmiú thar theorainneacha, spreagfar an coigilteas a atreorú in earnáil soláthair scoir phearsanta, rud a chuirfidh le dul chun cinn geilleagrach, sóisialta agus comhshaoil.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  I gcomhthéacs AMC a dhoimhniú, is ar bhealach leathan a thuigtear cad is ionstraim ann a bhfuil próifíl gheilleagrach fhadtéarmach aici. Is urrúis dho-aistrithe iad na hionstraimí sin agus dá bhrí sin ní bhíonn rochtain acu ar leachtacht na margaí tánaisteacha. Is minic a bhíonn gealltanais téarma sheasta de dhíth a chuireann srian ar a n-indíoltacht agus ba cheart a thuiscint go n-áireofaí leo ionstraimí rannpháirtíochta agus fiachais i ngnóthais neamhliostaithe agus iasachtaí arna soláthar dóibh. Áireofar ar ghnóthais neamhliostaithe tionscadail bonneagair, cuideachtaí neamhliostaithe atá ag lorg fáis, eastát réadach nó sócmhainní eile a d’fhéadfadh bheith oiriúnach do chuspóirí na hinfheistíochta fadtéarmaí. Is minic gur sócmhainní neamhliostaithe iad tionscadail bhonneagair ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de agus bíonn siad ag brath ar chreidmheasanna fadtéarmacha do mhaoiniú tionscadail. I ngeall ar chomh fadtéarmach agus a bhíonn a ndliteanais, tugtar spreagadh do sholáthraithe TPPU cuid leordhóthanach dá bpunann sócmhainní a shannadh d'infheistíochtaí inbhuanaithe san fhíorgheilleagar a mbeidh sochair fhadtéarmacha eacnamaíocha acu, go háirithe do thionscadail bhonneagair agus do chorparáidí bonneagair.

(35)  I gcomhthéacs AMC a dhoimhniú, is ar bhealach leathan a thuigtear cad is ionstraim ann a bhfuil próifíl gheilleagrach fhadtéarmach aici. Is urrúis dho-aistrithe iad na hionstraimí sin agus dá bhrí sin ní bhíonn rochtain acu ar leachtacht na margaí tánaisteacha. Is minic a bhíonn gealltanais téarma sheasta de dhíth a chuireann srian ar a n-indíoltacht agus ba cheart a thuiscint go n-áireofaí leo ionstraimí rannpháirtíochta agus fiachais i ngnóthais neamhliostaithe agus iasachtaí arna soláthar dóibh. Áireofar ar ghnóthais neamhliostaithe tionscadail bonneagair, cuideachtaí neamhliostaithe atá ag lorg fáis, eastát réadach nó sócmhainní eile a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do chuspóirí na hinfheistíochta fadtéarmaí. Is minic gur sócmhainní neamhliostaithe iad tionscadail bhonneagair ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de agus bíonn siad ag brath ar chreidmheasanna fadtéarmacha do mhaoiniú tionscadail. I ngeall ar chomh fadtéarmach agus a bhíonn a ndliteanais, tugtar spreagadh do sholáthraithe TPPUnna cuid leordhóthanach dá bpunann sócmhainní a shannadh d'infheistíochtaí inbhuanaithe san fhíorgheilleagar a mbeidh sochair fhadtéarmacha eacnamaíocha, chomhshaoil agus shóisialta acu, go háirithe do thionscadail bhonneagair agus do chorparáidí bonneagair.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36)  Is tábhachtach iad na fachtóirí comhshaoil, sóisialta agus rialachais, dá dtagraítear sna Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach lena dtacaíonn na Náisiúin Aontaithe, do bheartas infheistíochta agus córais bainistíochta rioscaí soláthraithe TPPU. Ba cheart soláthraithe TPPU a spreagadh aird a thabhairt ar na fachtóirí sin i gcinntí infheistíochta agus an chaoi a bhfuil siad ina gcuid dá gcóras bainistíochta rioscaí a chur san áireamh.

(36)  Is tábhachtach iad na tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais, dá dtagraítear sna Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach lena dtacaíonn na Náisiúin Aontaithe, do bheartas infheistíochta agus córais bainistithe rioscaí soláthraithe TPPUnna. Dá bhrí sin, ba cheart do sholáthraí TPPUnna iarmhairtí ionchasacha comhshaoil, sóisialta agus rialachais infheistíochtaí caipitil a chur san áireamh. Ba cheart an measúnú riosca sin a chur ar fáil do ÚEÁPC freisin agus do na húdaráis inniúla mar aon le coigilteoirí TPPU. Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna aird a thabhairt ar na tosca sin i gcinntí infheistíochta agus an chaoi a bhfuil siad ina gcuid dá gcóras bainistithe rioscaí a chur san áireamh.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(36 a)  Ceann de chuspóirí an Rialacháin seo ná caipiteal a chur i dtreo infheistíochtaí Eorpacha fadtéarmacha san fhíorgheilleagar. Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais (ESG) a chomhtháthú ina gcinntí infheistíochta.

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(36 b)  Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna plé a dhéanamh go rialta lena gcliaint chun a áirithiú go ndéanfar a gcúiseanna imní agus a roghanna tosaíochta, lena n-áirítear maidir le tosca ESG, a chomhtháthú go cuí sna cinntí infheistíochta.

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(36 c)  Ba cheart go nglacfadh soláthraithe TPPUnna beartas eisiata infheistíochtaí chun a áirithiú nach ndéanfar coigiltis a infheistiú i dtáirgí atá an-chonspóideach nó díobhálach amhail fuinneamh atá bunaithe ar ghual, airm núicléacha, cnuas-mhuinisean nó táirgeadh tobac, nó nach n-úsáidfear iad chun tacú le hiompraíocht dhíobhálach amhail sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine nó ar chearta saothair, damáiste comhshaoil nó aeráide tromchúiseach, éilliú agus seachaint chánach.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(37)  Agus iad ag áirithiú go gcomhlíonfar a n-oibleagáide maidir le beartas infheistíochta a fhorbairt i gcomhréir le riail an duine stuama, ba cheart cosc a chur ar sholáthraithe TPPU infheistiú i ndlínsí ardriosca neamh-chomhoibríocha arna n-aithint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais.

(37)  Agus iad ag áirithiú go gcomhlíonfar a n-oibleagáide maidir le beartas infheistíochta a fhorbairt i gcomhréir le riail an duine stuama, ba cheart cosc a chur ar sholáthraithe TPPUnna dul i mbun straitéisí ionsaitheacha seachanta cánach agus infheistiú i ndlínsí ardriosca neamh-chomhoibríocha arna sainaithint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais agus ag an Rialachán Tairmligthe ón gCoimisiún lena n-aithnítear tríú tíortha ardriosca ina bhfuil easnaimh agus dlínsí ar liosta coiteann AE de dhlínsí tríú tíortha chun críocha cánach.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38)  I dtaca le cuspóir scoir fhadtéarmaigh TPPU, ba cheart na roghanna infheistíochta a thabharfar do choigilteoirí TPPU a cheapadh ar chaoi go gcumhdófar na heilimintí a cheadóidh d'infheisteoirí cinneadh infheistíochta a dhéanamh, lena n-áirítear líon na roghanna infheistíochta as a bhféadfaidh siad rogha a dhéanamh. I ndiaidh an rogha thosaigh a dhéanamh ar shuibscríobh TPPU, ba cheart deis a bheith ag an gcoigilteoir TPPU an rogha sin a mhodhnú ag eatraimh réasúnta (gach cúig bliana), ionas go dtabharfar cobhsaíocht leordhóthanach do sholáthraithe le haghaidh a straitéise infheistíochta fadtéarmaí agus ionas go ndéanfar an t-infheisteoir a chosaint san am céanna.

(38)  I dtaca le cuspóir scoir fhadtéarmaigh an TPPU, ba cheart na roghanna infheistíochta a thairgfear do choigilteoirí TPPU a achoimriú go soiléir chun go gcumhdófar na heilimintí a cheadóidh d’infheisteoirí a bheith i gcomhréir le roghanna tosaíochta agus riachtanais fhadtéarmacha a gcustaiméirí, agus chun cinneadh infheistíochta eolasach a dhéanamh, lena n-áirítear líon na roghanna infheistíochta as a bhféadfaidh siad rogha a dhéanamh. I ndiaidh na rogha tosaigh a dhéanamh ar shuibscríobh TPPU, ba cheart deis a bheith ag an gcoigilteoir TPPU an rogha sin a mhodhnú ag eatraimh réasúnta (gach cúig bliana), ionas go dtabharfar cobhsaíocht leordhóthanach do sholáthraithe le haghaidh a straitéise infheistíochta fadtéarmaí agus ionas go ndéanfar an t-infheisteoir a chosaint san am céanna.

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39)  Leis an rogha infheistíochta réamhshocraithe ba cheart go ligfí don choigilteoir TPPU an caipiteal a d'infheistigh sé a fhorchúiteamh. Sa bhreis air sin, d’fhéadfadh na soláthraithe TPPUnna sásra innéacsaithe boilscithe a chur san áireamh chun an boilsciú a chumhdach go páirteach ar a laghad.

(39)  Leis an rogha infheistíochta réamhshocraithe, a thairgeann gach soláthraí TPPUnna, ba cheart cosaint chaipitil a áirithiú don choigilteoir TPPU trí bhíthin ráthaíocht chaipitil. Sa bhreis air sin, ba cheart do na soláthraithe TPPUnna sásra innéacsaithe boilscithe a chur san áireamh chun an boilsciú a chumhdach ar an mbealach is fearr is féidir.

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 45

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(45)  Gan dochar do cheart custaiméirí TPPU caingean a thionscnamh sna cúirteanna, ba cheart nósanna imeachta maidir le réiteach malartach díospóide (RMD) atá inrochtana, leordhóthanach, neamhspleách, neamhchlaonta, trédhearcach agus éifeachtach a bhunú idir soláthraithe nó dáileoirí TPPU agus custaiméirí TPPU chun díospóidí a réiteach a eascróidh as na cearta agus na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo.

(45)  Gan dochar do cheart custaiméirí TPPU caingean a thionscnamh sna cúirteanna, ba cheart nósanna imeachta maidir le réiteach malartach díospóide (RMD) atá inrochtana, leordhóthanach, neamhspleách, neamhchlaonta, trédhearcach agus éifeachtach a bhunú idir soláthraithe nó dáileoirí TPPUnna agus custaiméirí agus, i gcás inarb ábhartha, tairbhithe TPPU chun díospóidí a réiteach a eascróidh as na cearta agus na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo.

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 46

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(46)  D’fhonn nós imeachta éifeachtúil agus éifeachtach maidir le réiteach díospóidí a bhunú, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPU nós imeachta éifeachtach gearán a chur i bhfeidhm a fhéadfaidh a gcustaiméirí a leanúint sula ndéanfar an díospóid a atreorú lena réiteach i nós imeachta Réiteach Malartach Díospóide nó os comhair cúirte. Ba cheart tréimhsí ama atá gearr agus sainithe go soiléir a bheith sa nós imeachta gearán inar cheart don soláthraí nó don dáileoir TPPU a bheith ullamh freagra a thabhairt ar ghearán laistigh de na tréimhsí sin. Ba cheart go mbeadh cumas leordhóthanach ag eintitis Réiteach Malartach Díospóide dul i mbun comhoibriú trasteorann ar bhealach iomchuí éifeachtúil maidir le díospóidí a bhaineann le cearta agus oibleagáidí de bhun an Rialacháin seo.

(46)  D’fhonn nós imeachta éifeachtúil agus éifeachtach maidir le réiteach díospóidí a bhunú, ba cheart do sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna nós imeachta éifeachtach gearán a chur i bhfeidhm a fhéadfaidh a gcustaiméirí agus tairbhithe TPPU a leanúint sula ndéanfar an díospóid a atreorú lena réiteach i nós imeachta RMD nó os comhair cúirte. Ba cheart tréimhsí ama atá gearr agus sainithe go soiléir a bheith sa nós imeachta gearán inar cheart don soláthraí dáileoir TPPUnna ▌freagra a thabhairt ar ghearán laistigh de na tréimhsí sin. Ba cheart go mbeadh acmhainn leordhóthanach ag eintitis RMD dul i mbun comhoibriú trasteorann ar bhealach iomchuí éifeachtúil maidir le díospóidí a bhaineann le cearta agus oibleagáidí de bhun an Rialacháin seo.

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47)  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin iomaíocht a spreagadh freisin i measc soláthraithe TPPUnna, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU soláthraithe a mhalartú le linn chéim an charntha agus le linn chéim an dícharntha trí bhíthin nós imeachta soiléir, tapa agus sábháilte.

(47)  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin iomaíocht a spreagadh freisin i measc soláthraithe TPPUnna, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU soláthraithe a mhalartú le linn chéim an charntha agus le linn chéim an dícharntha trí bhíthin nós imeachta soiléir, tapa, sábháilte agus trédhearcach.

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47)  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin iomaíocht a spreagadh freisin i measc soláthraithe TPPUnna, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU soláthraithe a mhalartú le linn chéim an charntha agus le linn chéim an dícharntha trí bhíthin nós imeachta soiléir, tapa agus sábháilte.

(47)  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin iomaíocht a spreagadh freisin i measc soláthraithe TPPUnna, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU soláthraithe a mhalartú le linn chéim an charntha agus le linn chéim an dícharntha trí bhíthin nós imeachta soiléir, tapa, ar chostas íseal agus sábháilte.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48)  Ba cheart don phróiseas malartaithe a bheith sách simplí don choigilteoir TPPU. Dá réir sin, ba cheart don soláthraí TPPU is faighteoir a bheith freagrach as an bpróiseas a thionscnamh agus a bhainistiú thar ceann an choigilteora TPPU. Ba cheart do sholáthraithe TPPU a bheith in ann úsáid a bhaint as acmhainní breise, amhail réiteach teicniúil, ar bhonn deonach agus an tseirbhís á bunú acu.

(48)  Ba cheart don phróiseas malartaithe a bheith sách simplí don choigilteoir TPPU. Dá réir sin, ba cheart don soláthraí TPPUnna is faighteoir a bheith freagrach as an bpróiseas a thionscnamh agus a bhainistiú thar ceann an choigilteora TPPU. Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna a bheith in ann úsáid a bhaint as acmhainní breise, amhail réiteach teicniúil, ar bhonn deonach agus an tseirbhís malartaithe á bunú acu. Cuirfear malartú ar fáil ar bhonn saor in aisce i gcásanna ina bhfuil iniomparthacht srianta, ina ndéantar aistarraingt ar údarú agus arna iarraidh sin ag an gcoigilteoir TPPU.

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 55

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(55)  Ba cheart trédhearcacht iomlán maidir le costais agus táillí a bhaineann le hinfheistíocht in TPPU a ráthú. Bhunófaí cothroime iomaíochta idir soláthraithe agus d'áiritheofaí cosaint do thomhaltóirí san am céanna. Chuirfí faisnéis chomparáideach ar fáil do tháirgí éagsúla agus spreagfaí praghsáil iomaíoch dá réir.

(55)  Ba cheart trédhearcacht iomlán maidir le costais agus táillí a bhaineann le hinfheistíocht in TPPU a ráthú. Bhunófaí cothroime iomaíochta idir soláthraithe agus d’áiritheofaí cosaint do thomhaltóirí san am céanna. Cuirfear faisnéis chomparáideach ar fáil do tháirgí éagsúla agus spreagfar praghsáil iomaíoch dá réir.

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 56

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(56)  Cé gurb iad na húdaráis náisiúnta inniúla ábhartha a fheidhmeoidh an mhaoirseacht leanúnach a dhéanfar ar sholáthraithe TPPU, ba cheart do ÚEÁPC an mhaoirseacht maidir le TPPUanna a chomhordú lena ráthú go gcuirfear modheolaíocht chomhaontaithe mhaoirseachta i bhfeidhm, rud a chuirfidh ar an mbealach sin leis an ngné uile-Eorpach den táirge pinsin.

(56)  Cé gurb iad na húdaráis náisiúnta inniúla faoi seach a fheidhmeoidh an mhaoirseacht leanúnach a dhéanfar ar sholáthraithe TPPUnna, ba cheart do ÚEÁPC an mhaoirseacht maidir le TPPUnna a chomhordú lena ráthú go gcuirfear modheolaíocht chomhaontaithe mhaoirseachta i bhfeidhm go comhsheasmhach, rud a chuirfidh ar an mbealach sin leis an ngné uile-Eorpach den táirge pinsin.

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 67 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(67 a)  In AE, tá 14,6% de dhaoine atá 65 bliana d’aois nó níos sine i mbaol bochtaineachta. Ós rud é gur gnách gur i réimeanna ioncaim níos airde is mó a bhíonn ioncam caipitil, d’fhéadfadh rátaí cánach atá diúltach agus cúlchéimnitheach go héifeachtach a bheith mar thoradh ar dhreasachtaí cánach do phinsin phríobháideacha. Is fearr a chaithfí an t-ioncam cánach tarscaoilte sin ag cur le hinbhuanaitheacht agus leordhóthanacht chórais an chéad cholúin. Ba cheart go gcuirfeadh na Ballstáit uasteorainn le dreasachtaí cánach do tháirgí pinsin phríobháidigh, lena n-áirítear TPPU, agus iad a spriocdhíriú ar ghrúpaí ar leith le rochtain theoranta ar fhorálacha pinsin comhlántacha eile amhail grúpaí ar ioncam íseal, oibrithe féinfhostaithe agus daoine le bearnaí fada ina dtréimhsí ranníocaíochta.

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 68 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(68 a)  Is ionstraim nua é an TPPU atá comhlántach le scéimeanna pinsin do shaoránaigh uile an Aontais. I gcórais chánach náisiúnta, ba cheart go mbainfeadh an TPPU tairbhe as an gcóireáil chánach is fabhraí atá infheidhme do tháirgí náisiúnta coigilte pinsean.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 69

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(69)  Tar éis an TPPU a sheoladh, moltar do na Ballstáit an Moladh ón gCoimisiún (AE) 2017/... a chur san áireamh agus sochair na mbuntáistí cánach a thugann siad do Tháirgí Pinsin Phearsanta a leathnú amach don TPPU chomh maith.

(69)  Tar éis an TPPU a sheoladh, moltar go láidir do na Ballstáit an Moladh ón gCoimisiún (AE) 2017/... a chur san áireamh agus sochair na mbuntáistí cánach a thugann siad do Tháirgí Pinsin Phearsanta a leathnú amach don TPPU chomh maith.

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 69 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(69a)  Spreagtar na Ballstáit chun creat iomchuí TPPU a chur ar fáil.

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 70

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(70)  Déanfar meastóireacht ar an Rialachán seo, inter alia, trí fhorbairtí sa margadh a mheasúnú, amhail teacht ann do chineálacha nua TPPUanna, chomh maith le forbairtí i réimsí eile de dhlí an Aontais agus i dtaithí na mBallstát.

(70)  Déanfar meastóireacht ar an Rialachán seo, inter alia, trí fhorbairtí sa mhargadh a mheasúnú, amhail teacht ann do chineálacha nua TPPUnna, chomh maith le forbairtí i réimsí eile de dhlí an Aontais agus i dtaithí na mBallstát. Ní mór go dtabharfadh meastóireacht den chineál sin aird ar na haidhmeanna agus na cuspóirí difriúla a bhaineann le margadh TPPU a fheidhmíonn go cuí, agus go háirithe go ndéanfadh siad meastóireacht ar cibé ar rannchuidigh nó nár rannchuidigh an Rialachán seo le forbairt na gcóras pinsin ilcholúin sna Ballstáit agus an raibh nó nach raibh níos mó saoránach Eorpach ag coigilt do phinsin inbhuanaithe agus leordhóthanacha mar thoradh air sin.

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 71

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(71)  Sa Rialachán seo urramaítear cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun maoine, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, prionsabal comhionannais idir fir agus mná agus an prionsabal ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí .

(71)  Sa Rialachán seo ba cheart go n-áiritheofaí urraim do chearta bunúsacha agus go gcloífí leis na prionsabail a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun maoine, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, prionsabal comhionannais idir fir agus mná agus an prionsabal go mbeadh ardleibhéal cosanta ann do thomhaltóirí.

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  atá bunaithe ar chonradh idir coigilteoir aonair agus eintiteas ar bhonn deonach;

(a)  atá bunaithe ar chonradh idir coigilteoir aonair agus eintiteas ar bhonn deonach agus comhlántach;

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  ciallaíonn "Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh" (TPPU)" táirge pinsin phearsanta coigiltis fhadtéarmaigh, ar gnóthas airgeadais rialáilte arna údarú faoi dhlí an Aontais bainistiú a dhéanamh ar choigiltis aonair nó comhchoigiltis nó infheistíochtaí aonair nó comh-infheistíochtaí, agus a shuibscríobhann coigilteoir TPPU aonair i dtaca le scor ceirde, a bhfuil infhuascailteacht an-teoranta nó nach bhfuil aon infhuascailteacht ag baint leis a sholáthróidh é faoi scéim TPPU;

(2)  ciallaíonn “Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh (TPPU)” táirge pinsin phearsanta coigiltis fhadtéarmaigh, inbhuanaithe agus freagrach ar bhonn sóisialta, ar gnóthas airgeadais rialáilte arna údarú faoi dhlí an Aontais bainistiú a dhéanamh ar choigiltis aonair nó comhchoigiltis nó infheistíochtaí aonair nó comh-infheistíochtaí, agus a shuibscríobhann coigilteoir TPPU aonair, nó comhlachas choigilteoirí TPPU thar ceann a chomhaltaí, i dtaca le scor ceirde, a bhfuil infhuascailteacht an-teoranta nó nach bhfuil aon infhuascailteacht ag baint leis a sholáthróidh é faoi scéim TPPU;

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cliant miondíola mar atá sainmhínithe i bpointe 11 d’Airteagal 4 (1) de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

(a)  cliant miondíola mar a shainmhnínítear i bpointe (11) d’Airteagal 4 (1) de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle41 , a chiallaíonn cliant nach cliant gairmiúil é;

__________________

__________________

41 Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE, IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).

41 Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE, IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  comhlachas neamhspleách a shuibscríobhann táirgí TPPU dá chomhaltaí

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12 a)  ciallaíonn ‘cnapshuim’ íocaíocht iomlán an chaipitil charntha ag deireadh chéim an charntha;

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19 a)  ciallaíonn "Ballstát baile an tsoláthraí TPPUnna" an Ballstát ina bhfuil oifig chláraithe an tsoláthraí TPPUnna suite;

Réasúnú

Tá sé tábhachtach cinnteacht dhlíthiúil a sholáthar maidir leis an údarás inniúil náisiúnta a bheidh freagrach as maoirseacht leanúnach ar sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna i gcásanna trasteorann, go háirithe maidir leis na rialacha i leith na gceanglas i dtaobh dáileadh agus faisnéise.

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 19 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19 b)  ciallaíonn "Ballstát óstach dáileora TPPUnna" Ballstát, cé is moite den Bhallstát baile, ina ndéanann dáileoir TPPUnna TPPUnna a dháileadh;

Réasúnú

Tá sé tábhachtach deimhneacht dhlíthiúil a sholáthar maidir leis an údarás inniúil náisiúnta a bheidh freagrach as maoirseacht leanúnach ar sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna i gcásanna trasteorann, go háirithe maidir leis na rialacha i leith na gceanglas i dtaobh dáileadh agus faisnéise.

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  ciallaíonn "caipiteal" ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus caipiteal geallta neamhghlaoite, arna ríomh ar bhonn méideanna in-infheistithe tar éis na táillí, na muirir agus na costais uile a iompraíonn na hinfheisteoirí go díreach nó go hindíreach a asbhaint;

(21)  ciallaíonn "caipiteal" ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus caipiteal geallta neamhghlaoite, arna ríomh ar bhonn méideanna in-infheistithe roimh na táillí, na muirir agus na speansais uile a iompraíonn na hinfheisteoirí go díreach nó go hindíreach a asbhaint;

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  ciallaíonn "rogha infheistíochta réamhshocraithe" straitéis infheistíochta a chuirfear i bhfeidhm mura dtabharfaidh coigilteoir TPPU treoracha maidir leis na cistí atá ag carnadh ina chuntas TPPU a infheistiú;

(24)  ciallaíonn "rogha infheistíochta réamhshocraithe" straitéis infheistíochta ina n-aisghabhann an coigilteoir TPPU an caipiteal a infheistítear ar a laghad agus a roghnóidh an coigilteoir TPPU nó a chuirfear i bhfeidhm mura dtabharfaidh coigilteoir TPPU treoracha maidir le conas na cistí atá ag carnadh ina chuntas TPPU a infheistiú;

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28 a)  cuimsíonn "tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais (CSR)" cuspóirí aeráide agus inbhuanaitheachta an Aontais mar a leagtar amach i gcomhaontú Pháras, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, Prionsabail Threorach na Náisiún Aontaithe (NA) maidir le Gnó agus Cearta an Duine agus i sainmhínithe UNPRI ina n-áirítear i dtosca comhshaoil athrú aeráide, astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) ídiú acmhainní (lena n-áirítear fuíolluisce agus truailliú) agus dífhoraoisiú; áirítear ar na tosca sóisialta Cearta an Duine, dálaí oibre (lena n-áirítear sclábhaíocht agus saothar leanaí) pobail áitiúla (lena n-áirítear pobail dhúchasacha), coinbhleacht, sláinte agus sábháilteacht, caidreamh fostaithe agus éagsúlacht; agus le tosca rialachais áirítear tuarastal feidhmeannach, breabaireacht agus éilliú, stocaireacht pholaitiúil agus síntiúis, éagsúlacht agus struchtúr boird, agus straitéis chánach.

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 28 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28b)  ciallaíonn “rioscaí bithmhéadracha” rioscaí a bhaineann le fadsaol, míchumas, cúram fadtéarmach agus bás.

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 28 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28c)  ciallaíonn “comhpháirtíocht urrainne” an comhar idir soláthraithe TPPUnna chun urranna a thairiscint sna Ballstáit éagsúla, d’fhonn iniomparthacht seirbhíse a bhaint amach, amhail dá dtagraítear in Airteagal 12. Leanann an dliteanas i ngach cás de bheith ag an soláthraí tosaigh.

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfar TPPU a mhonarú agus a dháileadh san Aontas i gcás ina mbeidh sé údaraithe ag ÚEÁPC i gcomhréir leis an Rialachán seo agus sa chás sin amháin.

1.  Féadfar TPPU a ghiniúint agus a dháileadh san Aontas i gcás ina mbeidh sé údaraithe agus formheas agus deimhniú tugtha dó ag an údarás maoirseachta inniúil EIOPA.

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  faisnéis faoi shocruithe maidir le bainistiú agus le riar punainne agus riosca maidir leis an TPPU;

(d)  faisnéis faoi shocruithe maidir le bainistiú agus le riar punainne agus riosca maidir leis an TPPU, lena n-áirítear an ról atá ag tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais sa phróiseas infheistíochta chomh maith le tionchar fadtéarmach agus seachtrachtaí na gcinntí infheistíochta.

Réasúnú

Ós rud é go meastar go mbeidh tionchar ag tosca CSR ar chinntí infheistíochta fadteármacha amhail iad siúd a bhaineann le TPPU, dealraíonn sé a bheith iomchuí a nochtadh conas a mheastar iad i gcóras bainistíochta riosca an tsoláthraí agus iad a mheas mar chuid den fhaisnéis is gá chun údarú a fháil chun an táirge sin a sholáthar.

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  faisnéis faoi na straitéisí infheistíochta, faoin bpróifíl riosca agus faoi ghnéithe eile den TPPU;

(e)  faisnéis faoi na straitéisí infheistíochta, faoin bpróifíl riosca agus faoi ghnéithe eile den TPPU, lena n-áirítear tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais a chomhtháthú agus go háirithe an chaoi a bhfuil an straitéis infheistíochta ailínithe le cuspóirí aeráide agus inbhuanaitheachta an Aontais mar a leagtar amach i gcomhaontú Pháras, sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus i bPrionsabail Threorach na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine;

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea)  faisnéis maidir leis an mbeartas eisiaimh infheistíochta a bhaineann le damáiste tromchúiseach don chomhshaol, sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine lena n-áirítear cearta saothair agus táirgeadh arm;

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f a)  faisnéis maidir le haon chomhpháirtíocht idir soláthraithe TPPUnna chun urranna a thairiscint i mBallstáit éagsúla;

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h)  tuairisc ar an bhfaisnéis a bheidh le cur ar fáil do choigilteoirí TPPU, lena n-áirítear cur síos ar shocruithe chun déileáil le gearáin a thíolacfaidh coigilteoirí TPPU;

(h)  tuairisc ar an bhfaisnéis a bheidh le cur ar fáil do choigilteoirí agus tairbhithe TPPU, lena n-áirítear cur síos ar shocruithe chun déileáil le gearáin a thíolacfaidh coigilteoirí agus tairbhithe TPPU;

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  tá beartas eisiaimh infheistíochta inchreidte a bhaineann le damáiste tromchúiseach don chomhshaol, le sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine lena n-áirítear cearta saothair agus le táirgeadh arm glactha ag an iarratasóir;

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d a)  leis an TPPU, déantar beartaithe tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais a chomhtháthú ar bhealach éifeachtach ina straitéis infheistíochta agus bainistíochta riosca agus a áirithiú go bhfuil a bhainistíocht punainne ailínithe le cuspóirí aeráide agus inbhuanaitheachta an Aontais mar a leagtar amach i gcomhaontú Pháras, sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus i bPrionsabail Threorach na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine;

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Sula ndéanfaidh sé cinneadh faoin iarratas, rachaidh ÚEÁPC i gcomhairle le húdarás inniúil an iarratasóra.

2.  Sula ndéanfaidh sé cinneadh faoin iarratas, rachaidh ÚEÁPC i gcomhairle le húdarás inniúil an iarratasóra trí chóip den iarratas a sholáthar dó agus an fhaisnéis ábhartha go léir is gá chun a fhíorú an bhfuil aon agóidí ann in aghaidh dheonú an iarratais.

Leasú    77

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfaidh ÚEÁPC údarú TPPU a aistarraingt mura mbeidh na coinníollacha maidir le deonú an údarúcháin sin á gcomhlíonadh a thuilleadh.

4.  Déanfaidh ÚEÁPC údarú TPPU a tharraingt siar mura mbeidh na coinníollacha maidir le deonú an údarúcháin sin á gcomhlíonadh a thuilleadh. Féadfaidh na húdaráis inniúla náisiúnta a cheangal ar ÚEÁPC breithniú a dhéanamh ar údarú TPPU a tharraingt siar ar aon fhaisnéis a sholáthar lena spreagfar an t-iarratas sin. I gcás údarás a tharraingt siar, cuirfear coigilteoirí TPPU go soiléir ar an eolas agus beidh siad i dteideal an soláthraí TPPUnna a mhalartú saor in aisce gan beann ar an minicíocht malartaithe a leagtar síos in Airteagal 45.

Leasú    78

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 a.  Nuair a dhéanfar údarú TPPU a tharraingt siar, déanfaidh ÚEÁPC na gníomhartha is gá chun na coigilteoirí TPPU a choimirciú a shealbhaíonn conradh leis an soláthraí TPPUnna lenar tarraingíodh siar an t-údarú.

Leasú    79

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Coinneoidh ÚEÁPC clár lárnach poiblí ina n-aithneofar gach TPPU a údarófar faoin Rialachán seo, soláthraí an TPPU seo agus údarás inniúil an tsoláthraí TPPUanna. Cuirfear an clár ar fáil go poiblí i bhformáid leictreonach.

Coinneoidh ÚEÁPC clár lárnach poiblí ina n-aithneofar gach TPPU a údarófar faoin Rialachán seo, soláthraí an TPPU sin, agus údarás inniúil an tsoláthraí TPPUnna, dáta údaraithe an TPPU agus líon na n-urrann náisiúnta atá ar fáil. Cuirfear an clár ar fáil go poiblí i bhformáid leictreonach agus déanfar é a nuashonrú go pras má tharlaíonn athruithe.

Leasú    80

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Leis an tseirbhís iniomparthachta is féidir le coigilteoirí TPPU leanúint de ranníoc leis an TPPU a bhfuil conradh déanta acu cheana ina leith leis an soláthraí, agus iad i mbun sainchónaí a aistriú trí ghluaisteacht chuig Ballstát eile.

1.  Leis an tseirbhís iniomparthachta is féidir le coigilteoirí TPPU leanúint de ranníoc leis an TPPU a bhfuil conradh déanta acu cheana ina leith leis an soláthraí, agus iad i mbun sainchónaí a aistriú trí ghluaisteacht chuig Ballstát eile. Ba cheart don Choimisiún, scrúdú a dhéanamh maidir leis an táille a tharscaoileadh, mar dhreasacht, do sholáthraithe a bhíonn ag aistriú. In aon chás, beidh costais réasúnach agus cuirfear in iúl iad tráth an chonartha.

Leasú    81

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina mbaineann siad leas as an tseirbhís iniomparthachta, tá coigilteoirí TPPU i dteideal na buntáistí agus na dreasachtaí arna ndeonú ag an dáileoir TPPUanna agus a bhfuil nasc idir iad agus infheistíocht leanúnach sa TPPU céanna, na buntáistí agus na dreasachtaí sin a choinneáil.

2.  I gcás ina mbaineann siad leas as an tseirbhís iniomparthachta, tá coigilteoirí TPPU i dteideal na buntáistí agus na dreasachtaí arna ndeonú ag an dáileoir TPPUnna agus a bhfuil nasc idir iad agus infheistíocht leanúnach sa TPPU céanna, na buntáistí agus na dreasachtaí sin a choinneáil. Beidh na costais a bhaineann leis an tseirbhís iniomparthachta réasúnta.

Leasú    82

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcásanna ina n-athróidh coigilteoir TPPU a shainchónaí trí aistriú go Ballstát eile agus nach gcuirfidh an soláthraí TPPUnna sa Bhallstát sin urrann ar fáil, tabharfar an deis don choigilteoir TPPU aistriú chuig soláthraí eile saor in aisce.

Leasú    83

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Déanfaidh faighteoirí TPPU a áirithiú go bhfeadfaidh tairbhithe TPPU eisíocaíochtaí TPPU a fháil gan beann ar an mBallstát ina bhfuil siad ina gcónaí.

Leasú    84

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Agus TPPU á bheartú aige, cuirfidh an soláthraí TPPUnna nó an dáileoir TPPUanna faisnéis ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha maidir leis na hurranna náisiúnta atá ar fáil láithreach.

2.  Agus TPPU á bheartú aige, cuirfidh an soláthraí TPPUnna nó an dáileoir TPPUnna faisnéis ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha maidir leis na hurranna náisiúnta atá ar fáil láithreach, bíodh sé ón dáileoir TPPUnna nó ó chomhpháirtí cláraithe.

Leasú    85

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Trí bliana ar a dhéanaí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh gach TPPU urranna náisiúnta a thairiscint maidir le gach Ballstát arna iarraidh sin ar an soláthraí TPPUanna.

3.  Déanfaidh an coigilteoir TPPU agus an soláthraí TPPUnna urranna a liostú ina gconradh. Beidh an soláthraí TPPUnna faoi oibleagáid tairiscint a dhéanamh maidir leis na hurranna ar a laghad a bheidh liostaithe sa chonradh. Féadfaidh coigilteoir TPPU ar mian leis a áit sainchónaithe a aistriú trí bhogadh chuig Ballstát eile a cheart nó a ceart chun soghluaisteachta trí choigilteoir TPPU a mhalartú nuair nach bhfuil an urrann náisiúnta ar mian leis an gcoigilteoir TPPU a oscailt curtha ar fáil ag an soláthraí TPPUnna ná ag comhpháirtí cláraithe. Ní beidh aon táillí ná muirir curtha i bhfeidhm sna cásanna sin do gach custaiméir.

Leasú    86

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gan dochar don sprioc-am faoi Airteagal 13(3), áiritheoidh soláthraithe TPPUanna go bhféadfaí urrann nua a oscailt laistigh de gach cuntas ar leith, atá i gcomhréir leis na ceanglais dlí agus na coinníollacha maidir le dreasachtaí a úsáid a shocróidh an Ballstát a bhfuil an coigilteoir TPPU ag aistriú isteach ann ar an leibhéal náisiúnta don TPPU.

Áiritheoidh soláthraithe TPPUnna go bhféadfar urrann nua a oscailt laistigh de gach cuntas ar leith, trí aistriú urrainne nó trí urrann bhreise, rud atá ar comhréir leis na ceanglais dlí agus na coinníollacha maidir le dreasachtaí a úsáid, ar ceanglais agus coinníollacha iad a shocrófar ar an leibhéal náisiúnta do TPPU an Bhallstáit ina n-osclófar an urrann.

Leasú    87

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh soláthraithe TPPUnna comhpháirtíocht urrainne a dhéanamh le soláthraithe eile TPPUnna chun forálacha a éascú chun urranna a oscailt sna Ballstáit go léir.

Leasú    88

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar don sprioc-am faoi Airteagal 13(3), díreach tar éis dó eolas a fháil maidir le rún an choigilteora TPPU a cheart saorghluaiseachta sna Ballstáit a fheidhmiú, cuirfidh an soláthraí TPPUanna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoin deis a bheidh aige urrann nua a oscailt laistigh de chuntas aonair an choigilteora TPPU agus faoin sprioc-am ar laistigh de a d’fhéadfaí urrann den chineál sin a oscailt.

1.  Díreach tar éis dó eolas a fháil maidir le rún an choigilteora TPPU a cheart saorghluaiseachta sna Ballstáit a fheidhmiú, cuirfidh an soláthraí TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoin deis a bheidh aige urrann nua a oscailt laistigh de chuntas aonair an choigilteora TPPU agus faoin sprioc-am ar laistigh de a d’fhéadfaí urrann den chineál sin a oscailt.

Leasú    89

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  aon fhaisnéis ábhartha maidir le hathruithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar an straitéis infheistíochta a glacadh nó maidir le gnéithe eile.

scriosta

Leasú    90

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Arna iarraidh sin ag an gcoigilteoir TPPU, molfaidh an soláthraí TPPUanna don choigilteoir TPPU socrú a dhéanamh chun sócmhainní carntha a aistriú ó urranna éagsúla an chuntais TPPU aonair go chéile, sa chaoi go bhféadfaí na sócmhainní uile a chomhdhlúthú in aon urrann amháin.

1.  Arna iarraidh sin ag an gcoigilteoir TPPU, molfaidh an soláthraí TPPUnna don choigilteoir TPPU socrú a dhéanamh chun sócmhainní carntha a aistriú ó urranna éagsúla an chuntais TPPU aonair go chéile, sa chaoi go bhféadfaí na sócmhainní uile a chomhdhlúthú in aon urrann amháin. Ní mór na costais a bhaineann leis an aistriú seo a bheith sonraithe ag an am ar cuireadh an conradh i gcrích.

Leasú    91

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faisnéis maidir le hiniomparthacht a sholáthar do na húdaráis náisiúnta

Faisnéis maidir le hiniomparthacht a sholáthar do na húdaráis inniúla

Leasú    92

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an soláthraí TPPUanna na socruithe conarthacha uile maidir le soláthar na seirbhíse iniomparthachta a chur in iúl don údarás náisiúnta faoi seach a fheidhmeoidh maoirseacht stuamachta air.

1.  Déanfaidh an soláthraí TPPUnna na socruithe conarthacha uile maidir le soláthar na seirbhíse iniomparthachta a chur in iúl do ÚEÁPC.

Leasú    93

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar an fhaisnéis faoi mhír 1 a chomhdú go leictreonach i mbunachar sonraí lárnach atá á gcoinneáil ag an údarás maoirseachta náisiúnta laistigh d’aon mhí amháin ón uair a osclófar an urrann nua agus beidh an méid seo ann ar a laghad:

2.  Déanfar an fhaisnéis faoi mhír 1 a chomhdú go leictreonach i mbunachar sonraí lárnach atá á choinneáil ag ÚEÁPC laistigh d’aon mhí amháin ón uair a osclófar an urrann nua. Déanfaidh ÚEÁPC bunachar sonraí inrochtana do na húdaráis inniúla náisiúnta, arb údaráis iad a dtabharfar, freisin, fógra dóibh go huathoibríoch agus a gheobhaidh faisnéis maidir leis na hurranna áitiúla i gcás aon athruithe. Beidh an méid seo a leanas ar a laghad sa bhunachar sonraí:

Leasú    94

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  sainaithint an chomhpháirtí chláraithe más ann

Leasú    95

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na doiciméid agus an fhaisnéis uile faoin gCaibidil seo a sholáthar go leictreonach do chustaiméirí TPPU, ar choinníoll go bhféadfaidh an custaiméir an fhaisnéis sin a stóráil ar bhealach inrochtana mar phointe tagartha amach anseo agus ar feadh tréimhse ama atá leordhóthanach chun críocha na faisnéise; Arna iarraidh sin, déanfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna na doiciméid agus an fhaisnéis sin a sholáthar saor in aisce ar mheán marthanach eile.

Déanfar na doiciméid agus an fhaisnéis uile faoin gCaibidil seo a sholáthar go leictreonach do chustaiméirí TPPU, ar choinníoll go bhféadfaidh an custaiméir an fhaisnéis sin a stóráil ar bhealach inrochtana mar phointe tagartha amach anseo agus ar feadh tréimhse ama atá leordhóthanach chun críocha na faisnéise agus gur féidir an fhaisnéis a stórálfar a atáirgeadh leis an uirlis, gan an fhaisnéis sin a athrú. Arna iarraidh sin, déanfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna na doiciméid agus an fhaisnéis sin a sholáthar saor in aisce ar mheán marthanach eile, lena n-áirítear cóip chrua, agus i bhformáid inrochtana do choigilteoirí TPPU faoi mhíchumas chomh maith le leagan éasca le léamh do choigilteoirí TPPU ag a bhfuil litearthacht íseal airgeadais nó gan aon litearthacht airgeadais acu.

Leasú    96

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Sula molfar TPPU do choigilteoirí TPPU, déanfaidh an soláthraí TPPUanna doiciméad faisnéise bunriachtanaí a tharraingt suas don táirge sin i gcomhréir le ceanglais na Caibidle seo agus foilseoidh sé an doiciméad sin ar a shuíomh gréasáin.

1.  Sula molfar TPPU do choigilteoirí TPPU, déanfaidh an soláthraí TPPUnna doiciméad faisnéise bunriachtanaí arb é a bheidh ann faisnéis réamhchonarthach a tharraingt suas don táirge sin i gcomhréir le ceanglais na Caibidle seo agus foilseoidh sé an doiciméad sin ar a shuíomh gréasáin.

Leasú    97

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Comhlíonfaidh soláthraithe TPPUanna agus dáileoirí TPPUanna Airteagal 5(2), agus Airteagail 6 go 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014.

2.  Cuirfidh soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPUnna i bhfeidhm na ceanglais atá in Airteagal 5(2), agus Airteagail 6 go 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 nuair a bheidh an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU á tharraingt suas.

Leasú    98

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

De mhaolú ar Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 agus d'fhonn na forálacha eile thuasluaite a chomhlánú, déanfar maidir leis an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU:

 

(a)  é a dhearadh ar shlí intuigthe don chustaiméir agus cumasófar comparáid praghsanna chothrom. Sa bhreis air sin, beidh na saintréithe táirge a ghabhann le táirge scoir soiléir;

 

(b)  Cuirfear i láthair é agus beidh sé leagtha amach ar bhealach a bheidh soiléir agus éasca lena léamh, ag úsáid carachtar a bheidh inléite ó thaobh méide de;

 

(c)  Ní bheidh sé níos neamh-intuigthe más rud é, ar é a thairgeadh agus dath ann ó thús, go ndéantar é a phriontáil nó a fhótachóipeáil i ndubh agus bán;

 

(d)  A bheith scríofa sna teangacha oifigiúla, nó i gceann de na teangacha oifigiúla, a úsáidtear sa chuid den Bhallstát ina dtairgtear an TPPU nó, más rud é go n-aontaíonn an coigilteoir TPPU agus an dáileoir TPPUnna, é a bheith scríofa i dteanga eile;

 

(e)  A bheith saor in aisce;

 

(f)  gan a bheith míthreorach ná míchruinn;

Leasú    99

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 3 – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(iii)  an aois scoir;

(iii)  faisnéis faoi (a) an aois scoir mar atá molta ag an scéim TPPU agus (b) aois scoir chaighdeánach an Bhallstáit a bhfuil a dhlí infheidhme;

Leasú    100

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 3 – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(iv)  faisnéis ghinearálta faoin tseirbhís iniomparthachta, lena n-áirítear faisnéis faoi na hurranna;

(iv)  faisnéis ghinearálta faoin tseirbhís iniomparthachta, lena n-áirítear faisnéis faoi na hurranna, faoi na comhpháirtithe cláraithe más ann dóibh agus eisíocaíochtaí i mBallstáit eile;

Leasú    101

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  De mhaolú ar Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 (Rialachán PRIIPanna), déanfar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a chur i láthair san ord a leagtar amach sna míreanna seo a leanas:

 

(a)  Díreach i ndiaidh an teidil“Doiciméad Faisnéise Bunriachtanaí TPPU” ar bharr an chéad leathanaigh den doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU, beidh an méid seo a leanas:

 

(i)  An cineál TPPU;

 

(ii)  Ainm an TPPU;

 

(iii)  Ainm, sonraí teagmhála agus, más iomchuí, uimhir údarúcháin an tsoláthraí TPPUnna ag ÚIN agus an deimhniú ag ÚEÁPC;

 

(iv)  Ainm agus sonraí teagmhála údarás inniúil an tsoláthraí TPPUnna;

 

(v)  Dáta an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU;

 

(vi)  Mionsonraí a bhaineann leis an údarú i gcomhréir le hAirteagal 4.

 

(vii)   Faisnéis maidir le beartas infheistíochta an TPPU i dtéarmaí tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais;

 

(viii)   Faisnéis maidir le haon tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag uainiú an scoir ar rioscaí agus ar shochair scoir an TPPU.

 

(ix)   Tuairisc ar na roghanna dícharntha agus ráiteas ina léireofar go bhféadfadh sé a bheith stuama smaoineamh ar chomhairle maidir leis na roghanna sin roimh dhul ar scor.

 

(b)  Beidh ráiteas míniúcháin go díreach i ndiaidh na mionsonraí faoi theideal an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU. Is é a bheidh ann: ‘Sa doiciméad seo, tugtar duit faisnéis bhunriachtanach faoin TPPU seo. Ní ábhar margaíochta atá anseo. Éilítear an fhaisnéis seo leis an dlí chun cabhrú leat cineál an táirge, na rioscaí, na costais, agus na gnóthachain agus na caillteanais fhéideartha a bhaineann leis a thuiscint agus chun cabhrú leat comparáid a dhéanamh idir an táirge seo agus táirgí eile.';

 

(c)  Faoi roinn dar teideal ‘Cad é an táirge seo?’, sa bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 23(3) den Rialachán [TPPU] seo , cineál agus príomhghnéithe an TPPU, lena n-áirítear:

 

(i)   Faisnéis ghinearálta faoin tseirbhís iniomparthachta - ‘Tairgimid seirbhís iniomparthachta sna Ballstáit seo a leanas de chuid an Aontais Eorpaigh:’ - agus liosta de na Ballstáit lena mbaineann;

 

(ii)  Faisnéis ghinearálta faoin tseirbhís malartaithe: ‘Féadfaidh tú roghanna infheistíochta agus soláthraithe a mhalartú gach 5 bliana faoi seach. Chuige sin, déanfaimid [x]% den chaipiteal a bheidh carntha faoin am a dtarlóidh an malartú a ghearradh ort.’;

 

(iii)  I gcás ina dtairgtear sochair árachais leis an TPPU le linn chéim an charntha, mionsonraí na sochar árachais sin, lena n-áirítear na cúinsí lena spreagfaí iad;

 

(iv)  Faisnéis atá ar fáil maidir leis an mbeartas infheistíochta i bhfianaise tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais;

 

(v)  An dlí is infheidhme maidir le conradh TPPU i gcás nach mbíonn saor-rogha dlí ag na páirtithe nó, i gcás ina bhfuil sé de cheart ag na páirtithe an dlí is infheidhme a roghnú, an dlí a bhfuil sé beartaithe ag an soláthraí TPPUnna a roghnú;

 

(d)  Faoi roinn dar teideal ‘Cad iad na rioscaí agus cad a d’fhéadfainn a fháil i gcomaoin orthu?’, cur síos gearr ar an bpróifíl riosca-luaíochta, ina mbeidh na gnéithe seo a leanas:

 

(i)  táscaire achomair riosca;

 

(ii)  Méid na cosanta caipitil in aghaidh rioscaí margaidh - arna sloinneadh mar chéatadán den chaipiteal a íoctar isteach - ag deireadh chéim an charntha;

 

(iii)  I gcás inarb infheidhme, mionsonraí an mhéid iomláin a eisíoctar go dtí aois 80, 90 agus 100 den choigilteoir TPPU ar bhonn trí chás ar fheidhmiú an táirge - 1%, 2% agus 3% - le linn chéim an dícharntha, lena n-áirítear meánráta boilscithe 4%;

 

(iv)  Mionsonraí ar an íos-eisíocaíocht mhíosúil shaolráthaithe in aghaidh EUR 10 000 den chaipiteal atá íoctha isteach;

 

(v)  Ráiteas gearr go bhféadfadh tionchar a bheith ag reachtaíocht chánach Bhallstát baile an choigilteora TPPU ar an eisíocaíocht iarbhír ;

 

(e)  Faoi roinn dar teideal ‘Cad a tharlaíonn mura bhfuil [ainm an tsoláthraí TPPUnna] in ann an íocaíocht a thabhairt?’, beidh tuairisc gearr ar cibé acu atá an caillteanas gaolmhar cumhdaithe le cúiteamh infheisteora nó le scéim ráthaíochta agus, más rud é go bhfuil, cén scéim atá i gceist, cad iad na rioscaí a chumhdaítear leis an scéim agus na cinn nach gcumhdaítear;

 

(f)  Faoi roinn dar teideal ‘Cad iad na costais?’, na costais dhíreacha agus indíreacha is dócha a bhaineann le hinfheistíocht TPPU, arna gcomhiomlánú agus arna sloinneadh mar chéatadán de na sócmhainní infheistithe chun inchomparáideacht dhíreach a áirithiú. Maidir leis an réamh-mheastachán costas, ba chóir glacadh le méadú leanúnach 2% bliain ar bhliain de na sócmhainní infheistithe;

 

(g)  Faoi roinn dar teideal ‘Cén fad ar cheart dom an TPPU a choimeád agus an féidir liom mo chuid airgid a tharraingt siar go luath?’:

 

(i)  Tásc den tréimhse mholta shealbhaíochta, ar bhonn na haoise ina mbeidh an pinsean le glacadh agus aon íostréimhse shealbhaíochta éigeantach;

 

(ii)  An fhéidearthacht an conradh TPPU a fhoirceannadh go luath agus na coinníollacha chun déanamh amhlaidh, lena n-áirítear na costais agus na táillí uile is infheidhme;

 

(iii)  Faisnéis maidir leis na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis an gconradh a fhoirceannadh sula mbeidh deireadh le céim an charntha nó leis an tréimhse shealbhaíochta a mholtar, amhail an chosaint chaipitil a chailleadh nó táillí teagmhasacha breise;

 

(h)  Faoi roinn dar teideal ‘Conas is féidir liom gearán a dhéanamh?’, faisnéis faoin mbealach ar féidir le coigilteoir TPPU gearán a dhéanamh faoin táirge nó iompar an tsoláthraí TPPUnna nó faoi dhuine a thugann comhairle i ndáil leis an táirge nó a dhíolann é;

 

(i)  Faoi roinn dar teideal ‘Faisnéis ábhartha eile’, tagairt ghairid faoi aon doiciméid faisnéise bhreise amhail aon tuarascálacha ar shócmhainneacht agus ar staid airgeadais an tsoláthraí TPPUnna, agus aon ábhar margaíochta á eisiamh.

 

(j)   Ní mór KID a bheith ar fáil go héasca ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí mar aon le hinrochtaineacht íoslódála;

Leasú    102

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Cuirfear faisnéis ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha faoi fheidhmiú infheistíochtaí roimhe sin a bhaineann leis an scéim TPPU lena gcumhdaítear tréimhse cúig bliana ar a laghad, nó, i gcás ina raibh an scéim ag feidhmiú ar feadh níos lú ná cúig bliana, lena gcumhdaítear na blianta go léir a bhí an scéim ag feidhmiú, chomh maith le faisnéis faoi struchtúr na gcostas a d'íoc coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU.

5.  Cuirfear faisnéis ar fáil do choigilteoirí ionchasacha TPPU faoi fheidhmiú infheistíochtaí roimhe sin a bhaineann leis an scéim TPPU lena gcumhdaítear íostréimhse 20 bliain ar a laghad le figiúirí do gach bliain ar aonair, nó, i gcás ina raibh an scéim ag feidhmiú ar feadh níos lú ná 20 bliain, lena gcumhdaítear na blianta go léir a bhí an scéim ag feidhmiú, chomh maith le faisnéis shoiléir faoi struchtúr na gcostas agus na dtáillí iomlána a d'íoc coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU. I gcás nach féidir an fhaisnéis a chur ar fáil sa chás arbh ann don scéim níos lú ná bliain amháin, ba cheart rochtain a bheith ag coigilteoirí TIPPU ar a laghad ar fheidhmíocht scéime inchomparáide infheistíochtaí.

Leasú    103

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Comhlíonfaidh soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPUnna Airteagal 9 go 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014.

Leasú    104

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Éilimh agus riachtanais a shonrú agus comhairle a thabhairt

Éilimh, riachtanais agus roghanna a shonrú agus comhairle a thabhairt

Leasú    105

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Roimh chonradh i dtaca le TPPU a thabhairt chun críche, déanfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, ar bhonn na faisnéise a fuarthas ón gcoigilteoir TPPU, éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU sin a bhaineann le scor ceirde a shonrú agus soláthróidh sé don choigilteoir TPPU faisnéis oibiachtúil maidir leis an TPPU i bhfoirm intuigthe chun go mbeidh an coigilteoir TPPU in ann cinneadh eolasach a dhéanamh.

Roimh chonradh i dtaca le TPPU a thabhairt chun críche, déanfaidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, ar bhonn na faisnéise a fuarthas ón gcoigilteoir TPPU, éilimh agus riachtanais agus roghanna, lena n-áirítear roghanna CSR-bhainteacha an choigilteora TPPU sin a bhaineann le scor ceirde a shonrú agus soláthróidh sé don choigilteoir TPPU faisnéis oibiachtúil maidir leis an TPPU i bhfoirm intuigthe chun go mbeidh an coigilteoir TPPU in ann cinneadh eolasach a dhéanamh.

Leasú    106

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Beidh comhairle dírithe ar mheasúnú a dhéanamh ar chol riosca agus scileanna airgeadais coigilteora TPPU agus ar chur ar a chumas an rogha infheistíochta is fearr atá i gcomhréir lena phróifíl riosca a roghnú.

Réasúnú

Agus aird ar leith á tabhairt ar phróifíl riosca coigilteora TPPU, tá sé tábhachtach a shonrú cad air a ndíríonn comhairle.

Leasú    107

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1 – fomhír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Trí chomhairle a fháil, beidh coigilteoir TPPU ar an eolas faoi phríomhghnéithe an táirge.

Réasúnú

Chun measúnú níos fearr a dhéanamh ar phróifíl riosca coigilteora TPPU, tá eolas ar phríomhghnéithe TPPU oiriúnach.

Leasú    108

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina dtabharfar comhairle sula dtabharfar an conradh chun críche, soláthróidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo moladh pearsanta don choigilteoir TPPU ina míneofar cén fáth ar fearr a chomhlíonfadh TPPU áirithe éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU.

2.  Soláthrófar comhairle sula dtabharfar an conradh chun críche. Soláthróidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo moladh pearsanta don choigilteoir TPPU ina míneofar cén fáth ar fearr a chomhlíonfadh TPPU áirithe éilimh, riachtanais agus roghanna an choigilteora TPPU. Ba cheart don choigilteoir TPPU faisnéis a fháil freisin maidir le himpleachtaí féideartha comhshaoil, sóisialta agus rialachais an mholta phearsantaithe sin.

Leasú    109

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Agus comhairle faoi TPPUnna á tabhairt aige, comhlíonfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, na dlíthe náisiúnta is infheidhme lena dtugtar éifeacht do na rialacha a leagtar amach in Airteagal 25(2) de Threoir 2014/65/AE agus aon reachtaíocht de chuid an Aontais atá infheidhme go díreach arna glacadh faoi Airteagal 25(8) den Treoir sin a bhaineann leis na rialacha sin.

3.  Gan dochar don oibleagáid a leagtar amach sa mhír roimhe seo, comhlíonfaidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, na dlíthe náisiúnta is infheidhme lena dtugtar éifeacht do na rialacha a leagtar amach in Airteagal 25(2) de Threoir 2014/65/AE agus aon reachtaíocht de chuid an Aontais atá infheidhme go díreach arna glacadh faoi Airteagal 25(8) den Treoir sin a bhaineann leis na rialacha sin.

Réasúnú

Faoi Airteagal 22(2) de Threoir (AE) 2016/97 (IDD), tá rogha náisiúnta ag na Ballstáit soláthar comhairle ó na dáileoirí árachais a dhéanamh éigeantach sula gcuirfear conradh árachais chun críche. I gcás inarb idirghabhálaí árachais atá cláraithe faoi IDD é dáileoir TPPUnna, foráiltear le hAirteagal 19(a) de Rialachán TPPU go bhfuil feidhm ag Caibidil V agus Caibidil VI de IDD: beidh feidhm ag an rogha náisiúnta maidir le comhairle éigeantach (a chumhdaítear le Caibidil V) dá bhrí sin. I roinnt Ballstát, déanfar conarthaí TPPU arna ndáileadh ag idirghábhálaithe árachais a dhíol i gcónaí, dá bhrí sin, le comhairle roimh ré. Ní hamhlaidh a bheidh sa chás ina ndéanfaidh gnólachtaí arna n-údarú faoi MiFID II nó ag aon chineál eile gnóthais airgeadais a cheadaítear mar sholáthraí TPPUnna faoi Airteagal 5(1) den Rialachán TPPU. Is amhlaidh atá ó tharla nach bhfuil rogha náisiúnta chun soláthar comhairle a dhéanamh éigeantach sula dtabharfar conradh TPPU chun críche i MiFID II nó sa Rialachán TPPU atá beartaithe. Mar thoradh air sin, déileálfar ar bhealach éagsúil le coigilteoirí TPPU ag brath ar stádas dlíthiúil an tsoláthraí TPPUnna a ndéileálfaidh siad leis. Réitíonn na leasuithe seo an tsaincheist sin agus áirithíonn siad caighdeán cosanta níos airde don choigilteoir TPPU.

Leasú    110

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 26

scriosta

Conradh TPPU a thabhairt chun críche gan chomhairle

 

1.  Gan dochar d'Airteagal 25(1), féadfaidh an coigilteoir TPPU a cheart comhairle a fháil maidir le conradh a thabhairt chun críche i gcomhair na rogha infheistithe réamhshocraithe a tharscaoileadh.

 

I gcás ina dtarscaoilfidh an coigilteoir TPPU a cheart comhairle a fháil, iarrfaidh soláthraithe nó dáileoirí TPPUanna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, agus gníomhaíochtaí dáilte TPPU á ndéanamh acu, ar an gcoigilteoir TPPU nó ar an gcoigilteoir TPPU féideartha faisnéis a chur ar fáil maidir leis an eolas agus an taithí atá ag an duine sin ar réimse na hinfheistíochta atá ábhartha maidir leis an TPPU atá á thairiscint nó á iarraidh ionas go mbeidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna a mheas an mbeidh an TPPU a bheartófar comhoiriúnach don choigilteoir TPPU.

 

I gcás ina measfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, ar bhonn faisnéis a gheobhaidh sé faoin gcéad fhomhír, nach bhfuil an táirge oiriúnach don choigilteoir TPPU nó don choigilteoir TPPU féideartha, cuirfidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna an coigilteoir TPPU nó an coigilteoir TPPU féideartha ar an eolas faoin méid sin. Féadfar an rabhadh a thabhairt i bhformáid chaighdeánaithe.

 

I gcás nach gcuirfidh an coigilteoir TPPU nó an coigilteoir TPPU féideartha an fhaisnéis ar fáil dá dtagraítear sa chéad fhomhír, nó ina gcuirfidh siad faisnéis neamh-leordhóthanach ar fáil maidir lena n-eolas agus a dtaithí, tabharfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna rabhadh nach bhfuil sé in ann a chinneadh an bhfuil an TPPU atá beartaithe oiriúnach dó. Féadfar an rabhadh a thabhairt i bhformáid chaighdeánaithe.

 

2.  Gan dochar d'Airteagal 25(1), i gcás inar tharscaoil an coigilteoir TPPU a cheart chun comhairle a fháil maidir leis an rogha infheistíochta réamhshocraithe, féadfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna dá dtagraítear in Airteagal 19 (c) den Rialachán seo gníomhaíochtaí dáilte TPPU a dhéanamh gan an gá a bheith ann aon fhaisnéis a fháil nó gan cinneadh a dhéanamh dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo uile:

 

(a)  baineann na gníomhaíochtaí le conarthaí TPPU i dtaca leis an rogha infheistíochta réamhshocraithe nach dtugann neamhchosaint ach ar na hionstraimí airgeadais a mheastar a bheith neamhchasta faoi Airteagal 25(4)(a) de Threoir 2014/65/AE agus nach n-ionchorpraíonn struchtúr nach éasca don choigilteoir TPPU na rioscaí a bhaineann leo a thuiscint;

 

(b)  is de thionscnamh an choigilteora TPPU nó an choigilteora TPPU féideartha a dhéanfar an TPPU a dháileadh;

 

(c)  cuireadh in iúl go soiléir don choigilteoir TPPU nó don choigilteoir TPPU féideartha nach bhfuil sé de cheangal ar an soláthraí nó an dáileoir TPPU, agus é i mbun gníomhaíochtaí dáilte TPPU a sholáthar, meastóireacht a dhéanamh ar oiriúnacht an TPPU nó ar ghníomhaíocht dáileacháin an TPPU a sholáthraítear nó a thairgtear agus nach dtairbheoidh an coigilteoir TPPU nó an coigilteoir TPPU féideartha as an gcosaint a chomhfhreagraíonn do na rialacha ábhartha maidir le gnó a dhéanamh. Féadfar rabhadh den chineál sin a thabhairt i bhformáid chaighdeánaithe;

 

(d)  comhlíonfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna na hoibleagáidí is infheidhme dó faoi na rialacha, i gcomhréir leis an gCaibidil seo, maidir le coinbhleachtaí leasa, i dtaca le gníomhaíochtaí dáilte TPPU.

 

3.  Cumhachtófar an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 62 chun a shonrú a thuilleadh cén chaoi nach mór do sholáthraithe nó dáileoirí TPPUanna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo na prionsabail a chomhlíonadh a leagtar amach san Airteagal seo agus gníomhaíochtaí dáilte TPPU á ndéanamh acu, lena n-áirítear i dtaca leis an bhfaisnéis nach mór dóibh a fháil nuair a bheidh oiriúnacht na TPPUanna dá gcustaiméirí á measúnú agus na critéir chun conarthaí neamhchasta a bhaineann le TPPUanna a mheasúnú chun críocha phointe (ii) de mhír 2(a) den Airteagal seo. Cuirfear san áireamh leis na gníomhartha tarmligthe sin:

 

(a)   cineál na seirbhísí a thairgtear nó a chuirtear ar fáil don choigilteoir TPPU nó do coigilteoir TPPU féideartha, i ndáil le cineál, cuspóir, méid agus minicíocht na n-idirbheart; agus

 

(b)   cineál na dtáirgí a thairgtear nó a mheastar, lena n-áirítear cineálacha éagsúla d'ionstraimí airgeadais.

 

Réasúnú

Tá sé mar aidhm ag an leasú seo go scriosfaí an fhéidearthacht do choigilteoir TPPU a cheart a tharscaoileadh chun comhairle a fháil, comhairle ar cheart a thabhairt in aon chás do thomhaltóirí TPPU.

Leasú    111

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUanna doiciméad achomair pearsanta a tharraingt suas ina mbeidh faisnéis bhunúsach do gach coigilteoir TPPU ina ndéanfar cineál sonrach na gcóras pinsin náisiúnta a chur san áireamh agus an dlí náisiúnta saothair agus cánachais ábhartha shóisialta ("Ráiteas Sochair TPPU"). Beidh na focail "Ráiteas Sochair TPPU" sa teideal.

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna doiciméad achomair pearsanta, soiléir agus intuigthe a tharraingt suas ina mbeidh faisnéis bhunúsach do gach coigilteoir TPPU, agus do thairbhithe TPPU má chomhaontaíonn coigilteoir TPPU air sin, ina ndéanfar cineál sonrach na gcóras pinsin náisiúnta a chur san áireamh agus an dlí náisiúnta saothair agus cánachais ábhartha shóisialta ("Ráiteas Sochair TPPU"). Beidh na focail "Ráiteas Sochair TPPU" sa teideal.

Leasú    112

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Ina theannta sin, coinneofar an coigilteoir TPPU ar an eolas ar feadh téarma iomlán an chonartha maidir le haon athrú ar an bhfaisnéis seo a leanas:

3.  Ina theannta sin, coinneofar an coigilteoir agus na tairbhithe TPPU ar an eolas ar feadh téarma iomlán an chonartha maidir le haon athrú ar an bhfaisnéis seo a leanas:

Leasú    113

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  faisnéis faoin gcaoi a gcuirfear fachtóirí comhshaoil, sóisialta agus rialachais san áireamh sa bheartas infheistíochta.

(d)  faisnéis faoin gcaoi a gcuirtear san áireamh leis an mbeartas infheistíochta tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais, lena n-áirítear an ról atá acu sa phróiseas infheistíochta chomh maith le tionchar fadtéarmach agus seachtrachtaí na gcinntí infheistíochta.

Réasúnú

Ní mór coigilteoirí TPPU a chur ar an eolas maidir leis na seachtrachtaí atá ag a gcinntí infheistíochta ar an tsochaí.

Leasú    114

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh sa Ráiteas Sochair TPPU an fhaisnéis thábhachtach seo a leanas ar a laghad do choigilteoirí TPPU:

1.  Soláthrófar an Ráiteas Sochair TPPU saor in aisce go bliantúil agus áireofar ann, ar a laghad, an eochairfhaisnéis seo a leanas do choigilteoirí agus tairbhithe TPPU má chomhaontaíonn coigilteoir TPPU air:

Leasú    115

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  sonraí pearsanta an choigilteora TPPU, ainm an tsoláthraí TPPU, faisnéis maidir le réamh-mheastacháin sochair pinsin, faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe nó caipiteal carntha, ranníocaíochtaí a íocfaidh an coigilteoir TPPU nó aon tríú páirtí agus faisnéis maidir le leibhéal maoinithe na scéime TPPU, ar lena n-aghaidh a gcuirfear i bhfeidhm Airteagal 39, míreanna 1(a), (b), (d), (e), (f) agus (h) de Threoir 2016/2341/AE, i gcás ina gciallóidh "comhalta" an coigilteoir TPPU, an institiúid um chóir ar scor ceirde an soláthraí TPPUnna, an "scéim pinsin" an scéim TPPU agus ina gciallaíonn an "gnóthas coimircíochta" aon tríú páirtí chun críocha an Rialacháin seo;

(a)  sonraí pearsanta an choigilteora TPPU, ainm agus faisnéis teagmhála an tsoláthraí TPPUnna, sainaithint scéim an choiglteora TPPU, faisnéis maidir le réamh-mheastacháin sochair pinsin, faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe nó caipiteal carntha, ranníocaíochtaí a íocfaidh an coigilteoir TPPU nó aon tríú páirtí agus faisnéis maidir le leibhéal maoinithe na scéime TPPU, ar lena haghaidh a chuirfear i bhfeidhm Airteagal 39, míreanna 1(a), (b), (d), (e), (f) agus (h) de Threoir 2016/2341/AE, i gcás ina gciallóidh "comhalta" an coigilteoir TPPU, an "institiúid um chóir ar scor ceirde" an soláthraí TPPUnna, an "scéim pinsin" an scéim TPPU agus ina gciallaíonn an "gnóthas coimircíochta" aon tríú páirtí chun críocha an Rialacháin seo;

Leasú    116

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(e a)  achoimre ar phrionsabail bheartas infheistíochta an tsoláthraí TPPUnna a ndéantar tuairisc níos mionsonraithe orthu sa fhaisnéis fhorlíontach i gcomhréir le hAirteagal 29, pointe (c) den Rialachán seo.

Réasúnú

Ní mór an fhaisnéis is ábhartha maidir le prionsabail bheartas infheistíochta soláthraithe TPPUnna a leagan amach sa Ráiteas Sochair TPPU, agus sonraí breise á bhfágáil don fhaisnéis fhorlíontach a thuairiscítear in Airteagal 29.

Leasú    117

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(eb)  faisnéis maidir le réamh-mheastacháin sochair pinsin bunaithe ar an aois scoir mar a shonraítear i bpointe (b), agus séanadh go bhféadfadh na réamh-mheastacháin sin a bheith éagsúil ó luach deiridh na sochar atá faighte. Léireofar iad sin ar bhonn cásanna eacnamaíocha, lena n-áirítear an cás is fearr de réir na meastachán agus cás mífhabhrach, agus cineál sonrach na scéime TPPU á chur san áireamh.

Leasú    118

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1 – pointe e c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ec)  faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe pinsin nó caipiteal pinsin carntha agus cineál sonrach na scéime TPPU á chur san áireamh;

Leasú    119

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 1 – pointe e d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ed)  Faisnéis ar an méid a tharlaíonn má fhaigheann an coigilteoir nó an tairbhí TPPU bás.

Leasú    120

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 30 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faisnéis a thabharfar do choigilteoirí TPPU le linn na céime réamhscoir ceirde agus do thairbhithe TPPU le linn chéim an dícharntha

Faisnéis a thabharfar do choigilteoirí agus tairbhithe TPPU le linn na céime réamhscoir ceirde agus do thairbhithe TPPU le linn chéim an dícharntha

Leasú    121

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 30 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gheobhaidh coigilteoirí TPPU faisnéis le linn na tréimhse réamhscoir mar a leagtar amach in Airteagal 42 de Threoir 2016/2341/AE.

1.  Gheobhaidh coigilteoirí agus tairbhitheTPPU arna iarraidh sin ag na coigilteoirí TPPU nó de bhun ordú cúirte, faisnéis le linn na tréimhse réamhscoir mar a leagtar amach in Airteagal 42 de Threoir 2016/2341/AE. Ní mór an fhaisnéis sin a sholáthar bliain amháin ar a dhéanaí roimh an aois scoir agus cuimsíonn sé faisnéis faoi chéim an dícharntha atá le teacht agus an cineál eisíocaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann.

Leasú    122

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 32 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  measúnú a dhéanamh ar an gcóras rialála a chuirfear i bhfeidhm maidir le soláthraithe TPPU, an gnó a bhfuil siad ina bhun, na prionsabail luachála a chuirfear i bhfeidhm chun críche sócmhainneachta, na rioscaí a rachfar i ngleic leo agus na córais bainistithe riosca, agus a strúchtúr caipitil, a riachtanais chaipitil agus a mbainistíocht chaipitil;

(a)  measúnú a dhéanamh ar an gcóras rialála a chuirfear i bhfeidhm maidir le soláthraithe TPPUnna, an gnó a bhfuil siad ina bhun, na prionsabail luachála a chuirfear i bhfeidhm chun críche sócmhainneachta, na rioscaí a rachfar i ngleic leo agus na córais bainistithe riosca, lena n-áirítear comhtháthú rioscaí a bhfuil baint acu le ESG, agus a strúchtúr caipitil, a riachtanais chaipitil agus a mbainistíocht chaipitil;

Leasú    123

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 32 – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  aon fhaisnéis a fháil ó sholáthraithe TPPUnna maidir le tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais i gcomhréir le hAirteagal 31a;

Leasú    124

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 33 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a)  de réir bhrí riail an duine stuama, cuirfidh soláthraithe TPPUnna san áireamh an tionchar fadtéarmach féideartha a bhaineann le cinntí infheistíochta maidir le tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais.

Leasú    125

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 33 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  féadfar infheistiú a dhéanamh in ionstraimí díorthach a mhéid is a rannchuidíonn ionstraimí den chineál sin le rioscaí infheistíochta a laghdú nó le bainistiú punainne éifeachtúil a éascú. Déanfar na hionstraimí sin a luacháil ar bhonn stuamachta, i bhfianaise na sócmhainne foluití, agus a chur san áireamh i luacháil sócmhainní soláthraí TPPU. Déanfaidh soláthraithe TPPUanna riosca neamhchosanta iomarcach ar chontrapháirtí aonair agus ar oibríochtaí díorthach eile a sheachaint;

scriosta

Leasú    126

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 33 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  ní infheisteofar na sócmhainní i ndlínsí ardriosca neamh-chomhoibríocha arna sainaithint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais

(f)  Tá toirmeasc ar infheistiú i ndlínse ardriosca neamh-chomhoibríoch arna sainaithint ag an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais;

Leasú    127

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 34 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna suas le cúig rogha infheistíochta a thairiscint do choigilteoirí TPPU.

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna ar a laghad an TPPU réamhshocraithe agus/nó roinnt roghanna infheistíochta a thairiscint do choigilteoirí TPPU.

Leasú    128

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 35 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Piocfaidh an coigilteoir TPPU rogha infheistíochta nuair a bheidh an conradh TPPU á thabhairt chun críche.

Piocfaidh an coigilteoir TPPU ceann de na roghanna iomadúla infheistíochta nuair a bheidh an conradh TPPU á thabhairt chun críche.

Leasú    129

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 36 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Beidh an coigilteoir TPPU in ann rogha infheistíochta difriúil a roghnú uair amháin i ngach tréimhse charntha cúig bliana den TPPU.

1.  Na téarmaí maidir leis an rogha infheistíochta a mhodhnú, déanfar iad a liostú sa chonradh TPPU. In aon chás, beidh an coigilteoir TPPU in ann rogha infheistíochta difriúil a roghnú uair amháin i ngach tréimhse charntha cúig bliana den TPPU.

Réasúnú

Ba cheart do choigilteoirí TPPU a bheith in ann roghanna infheistíochta a athrú uair amháin gach cúig bliana nó fiú amháin níos luaithe, má cheadaíonn a gconradh TPPU é.

Leasú    130

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 37

Airteagal 37

Rogha infheistíochta réamhshocraithe

Rogha infheistíochta réamhshocraithe

1.  Áiritheofar leis an rogha infheistíochta réamhshocraithe cosaint chaipitil don choigilteoir TPPU, ar bhonn teicníc maolaithe riosca a mbeidh straitéis infheistíochta shábháilte mar thoradh uirthi.

1.  Ráthóidh an soláthraí TPPUnna don choigilteoir TPPPU faoin rogha réamhshocraithe gurb ionann ar a laghad méid an chaipitil charntha faoi thús chéim na heisíocaíochta agus méid na ranníocaíochtaí a bheidh íoctha, lena n-áirítear na costais agus na muirir go léir móide cúiteamh ar bhoilsciú de réir an innéacs is infheidhme, ach gan dul thar ráta boilscithe bliantúil de 4%. Is é a bheidh sa rogha infheistíochta réamhshocraithe táirge simplí agus sábháilte a bheidh furasta le tuiscint agus le fáil, lena n-áirítear trí mhodhanna digiteacha, i ngach Ballstát.

2.  Leis an gcosaint chaipitil ligfear don choigilteoir TPPU an caipiteal a d'infheistigh sé a fhorchúiteamh.

2.  Leis an gcosaint chaipitil tairgfear ráthaíocht chaipitil lena ligfear don choigilteoir TPPU an caipiteal atá infheistithe a fhorchúiteamh, lena n-áirítear táillí, costas agus cúiteamh don bhoilsciú.

Leasú    131

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 38 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Má thairgeann soláthraithe TPPUnna roghanna infheistíochta malartacha, tairgfidh ceann amháin díobh sin ar a laghad rogha infheistíochta cost-éifeachtach do choigilteoirí TPPU.

1.  Má thairgeann soláthraithe TPPUnna roghanna infheistíochta malartacha, tairgfidh siad go léir rogha réamhshocraithe do choigilteoirí TPPU.

Leasú    132

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 42 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh soláthraithe TPPUanna TPPUanna a thairiscint lena n-áiritheofar go gcumhdófar na rioscaí bithmhéadracha. Chun críche an Rialacháin seo, ciallaíonn "rioscaí bithmhéadracha" rioscaí a bhaineann le fadsaol, míchumas agus bás.

Áireoidh na soláthraithe TPPUnna ráthaíocht ar an gcaipiteal a infheistíodh le haghaidh báis agus míchumas buan an choigilteora TPPU le linn chéim an charntha.

Réasúnú

Sainmhíniú ar théarma arna aistriú chuig Airteagal 2.

Leasú    133

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh soláthraithe TPPUanna atá bunaithe sa Bhallstát céanna (malartú intíre) nó i mBallstáit dhifriúla (malartú trasteorann) an tseirbhís malartaithe a chur ar fáil.

Na téarmaí maidir le soláthraithe TPPUnna a mhalartú, déanfar iad a liostú sa chonradh TPPU. In aon chás, beidh an coigilteoir TPPU in ann soláthraí TPPUnna a mhalartú uair amháin i ngach tréimhse charntha cúig bliana den TPPU.

Leasú    134

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Faoi cheann dhá lá oibre ó a fhaightear an t-údarú dá dtagraítear i mír 2, iarrfaidh an soláthraí TPPUnna fála ar an soláthraí TPPUnna aistritheach na cúraimí seo a leanas a dhéanamh, má fhoráiltear dó sin in údarú an choigilteora TPPU:

3.  Laistigh de chúig lá oibre óna bhfaightear iarratas an choigilteora TPPU dá dtagraítear i mír 2, iarrfaidh an soláthraí TPPUnna is faighteoir ar an soláthraí TPPUnna aistritheach na cúraimí seo a leanas a dhéanamh, má fhoráiltear dó sin in iarraidh an choigilteora TPPU:

(a)  liosta de na sócmhainní atá le malartú a tharchur chuig an soláthraí TPPUanna is faighteoir agus, arna iarraidh sin go sonrach san údarú ag an gcoigilteoir TPPU, chuig an gcoigilteoir TPPU;

(a)  liosta de na méideanna iarmhír atá á malartú a tharchur chuig an soláthraí TPPUnna is faighteoir agus, agus freisin chuig an gcoigilteoir TPPU, arna iarraidh sin go sonrach dóibh;

(b)   aon iarmhéid deimhneach fágtha a aistriú chuig an gcuntas TPPU a d'oscail an soláthraí TPPUanna is faighteoir atá á choinneáil aige ar an dáta a shonraigh an coigilteoir TPPU; agus

(b)  aon iarmhéid deimhneach fágtha a aistriú chuig an gcuntas TPPU atá á choinneáil ag an soláthraí TPPUnna is faighteoir ón dáta a shonraigh an coigilteoir TPPU; agus

(c)   an cuntas TPPU atá á choinneáil ag an soláthraí TPPUanna aistritheach a dhúnadh ar an dáta a shonraigh an coigilteoir TPPU;

(c)  an cuntas TPPU atá á choinneáil ag an soláthraí TPPUnna aistritheach a dhúnadh ón dáta a shonraigh an coigilteoir TPPU;

Leasú    135

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Na táillí agus na muirir iomlána a ghearrfaidh an soláthraí TPPUnna aistritheach ar an gcoigilteoir TPPU as an gcuntas TPPU atá á choinneáil aige a dhúnadh, beidh siad teoranta do shuim nach mó ná 1,5 % den iarmhéid deimhneach a bheidh le haistriú chuig an soláthraí TPPUnna is faighteoir.

3.  Na táillí agus na muirir iomlána a ghearrfaidh an soláthraí TPPUnna aistritheach ar an gcoigilteoir TPPU as an gcuntas TPPU atá á choinneáil aige a dhúnadh, beidh siad teoranta do shuim nach mó ná 0,5 % den iarmhéid deimhneach a bheidh le haistriú chuig an soláthraí TPPUnna is faighteoir. Déanfaidh an Coimisiún, scrúdú maidir leis an táille a tharscaoileadh mar dhreasacht chun an táirge TPPU a chur chun cinn.

Leasú    136

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Maidir leis táillí agus muirir, más ann dóibh, a ghearrfaidh an soláthraí TPPUnna fála nó an soláthraí TPPUnna aistritheach ar aon seirbhís dá bhforáiltear faoi Airteagal 46 cé is moite díobh sin dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus mír 3 den Airteagal seo, beidh siad réasúnta agus i gcomhréir le costais iarbhír an tsoláthraí TPPUnna sin.

4.  I gcomhthéacs phróiseas an mhalartaithe, beidh na seirbhísí a thabharfaidh an TPPU is faighteoir saor in aisce.

Leasú    137

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 50 – mír 1 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh soláthraithe TPPUanna an fhaisnéis seo a leanas faoin tseirbhís malartaithe ar fáil do choigilteoirí TPPU:

Cuirfidh soláthraithe TPPUnna is faighteoirí an fhaisnéis seo a leanas faoin tseirbhís malartaithe ar fáil do choigilteoirí TPPU:

Leasú    138

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 51 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfar a shocrú sna coinníollacha sin go háirithe, aois scoir, nasc éigeantach idir an aois scoir a bhaint amach agus céim an dícharntha a thosú, tréimhse íosta maidir le dul isteach i scéim TPPU, tréimhse uasta maidir le dul isteach i scéim TPPU roimh an aois scoir a bhaint amach, mar aon le coinníollacha maidir le fuascailt i gcás cruatan faoi leith.

2.  Déanfar a shocrú sna coinníollacha sin go háirithe, aois scoir, nasc éigeantach idir an aois scoir a bhaint amach agus céim an dícharntha a thosú, tréimhse íosta maidir le dul isteach i scéim TPPU, tréimhse uasta maidir le dul isteach i scéim TPPU roimh an aois scoir a bhaint amach, mar aon le coinníollacha maidir le fuascailt i gcás cruatan faoi leith.

Leasú    139

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 52 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh soláthraithe TPPUanna ceann amháin de na foirmeacha eisíocaíochta a leanas nó níos mó a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU:

1.  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna ceann amháin de na foirmeacha eisíocaíochta a leanas nó níos mó a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU:

Leasú    140

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 52 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh coigilteoirí TPPU rogha maidir le foirm na n-eisíocaíochtaí do chéim an dícharntha a fheidhmiú tar éis conradh TPPU a thabhairt chun críche agus féadfar é a athrú gach cúig bliana tar a éis sin le linn chéim an dícharntha, más infheidhme.

2.  Déanfaidh coigilteoirí TPPU rogha maidir le foirm na n-eisíocaíochtaí do chéim an dícharntha a fheidhmiú tar éis conradh TPPU a thabhairt chun críche agus féadfar é a athrú gach cúig bliana ina dhiaidh sin le linn bhliain deiridh chéim an charntha. Ba cheart an fhéidearthacht chun athrú a bheith saor in aisce.

Réasúnú

Le linn na bliana deiridh de chéim an charntha, ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag an gcustaiméir a rogha a athrú le haghaidh chéim an dícharntha.

Leasú    141

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 52 – mír 2a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  I gcás nach bhfuil nasc éigeantach forchurtha ag na Ballstáit idir an aois scoir agus tús chéim an dícharntha, tabharfaidh na soláthraithe TPPUnna an rogha do choigilteoirí TPPU tús chéim an dícharntha a chur siar go dtí dáta tar éis dóibh an aois scoir a bhaint amach.

Réasúnú

Ba cheart go mbeadh custaiméirí in ann a TPPU a úsáid níos déanaí le linn a dtréimhse scoir.

Leasú    142

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 52 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b.  Beidh íosmhéid 25% d’eisíocaíochtaí, i bhfoirm táillí bliantúla, éigeantach i gcás na rogha infheistíochta réamhshocraithe.

Leasú    143

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 52 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2c.  Más rud é, ag tús chéim an dícharntha, nach dtéann luach iomlán na sócmhainní arna gcarnadh i gcuntas TPPU thar an méid a bheidh le leagan síos agus le hathbhreithniú gach bliain ag gach Ballstát, beidh an ceart ag an gcoigilteoir TPPU an cuntas TPPU a leachtú agus íocaíocht chnapshuime a fháil.

Réasúnú

Ba cheart go gcuirfeadh an rialachán ar chumas TPPUnna beaga a bheith leachtaithe trí chnapshuim a íoc tráth an scoir.

Leasú    144

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh údarás inniúil an tsoláthraí TPPUanna maoirseacht ar chomhlíonadh an Rialacháin ar bhonn leanúnach. Beidh sé freagrach freisin as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar amach sna rialacha nó in ionstraimí ionchorpraithe an tsoláthraithe TPPU, agus as leordhónathanacht a shocruithe agus a eagrúcháin maidir leis na cúraimí atá le comhlíonadh aige agus TPPU á sholáthar.

1.  Déanfaidh údarás inniúil Bhallstát baile an tsoláthraí TPPUnna maoirseacht ar chomhlíonadh an Rialacháin ar bhonn leanúnach. Beidh sé freagrach freisin as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar amach sna rialacha nó in ionstraimí ionchorpraithe an tsoláthraí TPPUnna, agus as leormhaitheas a shocruithe agus a eagrúcháin maidir leis na cúraimí atá le comhlíonadh aige agus TPPU á sholáthar.

 

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, déanfaidh údarás inniúil Bhallstát óstach an tsoláthraí TPPUnna agus an dáileora TPPUnna maoirseacht ar bhonn leanúnach ar Chaibidil IV den Rialachán seo a bheith á chomhlíonadh ag an soláthraí TPPUnna agus ag an dáileoir TPPUnna.

Réasúnú

Is é is aidhm don leasú seo deimhneacht dhlíthiúil a sholáthar maidir leis cé acu NCA atá freagrach as maoirseacht leanúnach ar sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna i gcásanna trasteorann, go háirithe maidir leis na rialacha i leith na gceanglas i dtaobh dáileadh agus faisnéise a leagtar amach i gCaibidil IV den Rialachán seo.

Leasú    145

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 63 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus, tar éis dó dul i gcomhairle le hÚEÁPC, cuirfidh an Coimisiún Tuarascáil ar fáil ar na príomhthorthaí chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

Gach cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚEÁPC, déanfaidh an Coimisiún Tuarascáil maidir leis na príomhthorthaí a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Agus an tuarascáil á dréachtú, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle freisin leis na húdaráis inniúla náisiúnta.

Leasú    146

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 63 – mír 2a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚEÁPC, déanfaidh an Coimisiún Tuarascáil ar maidir leis na príomhthorthaí a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

 

Déanfar leis an meastóireacht áirithe seo breisluach an TPPU a mheas ó thaobh bearna an phinsin a dhúnadh agus an breisluach a bheidh ann d’infheistíochtaí fadteármacha. Go sonrach, ba cheart leis an meastóireacht go soláthrófaí sonraí lena bhféadfar a fhíorú ar rannchuidigh cruthú margaidh TTPU go héifeachtach le rochtain a bheith ag níos mó saoránach Eorpach ar phinsin leormhaithe.

Leasú    147

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 63 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh an Coimisiún painéal leis na geallsealbhóirí ábhartha a chur ar bun chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar fhorbairt agus ar chur chun feidhme an TPPU. Áireofar ar an bpainéal ÚEÁPC ar a laghad, na maoirseoirí náisiúnta, ionadaithe tionscail agus ionadaithe tomhaltóirí agus saineolaithe neamhspleácha, lena n-áirítear saineolaí CSR amháin ar a laghad. Is é ÚEÁPC an rúnaíocht a bheidh ag an bpainéal.

NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

An Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)

Tagairtí

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ECON

11.9.2017

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

EMPL

11.9.2017

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Heinz K. Becker

3.10.2017

Arna phlé i gcoiste

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Dáta a ghlactha

28.6.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

35

4

2

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Comhalta ionaid/comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Comhalta ionaid/comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (6.7.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Birgit Collin-Langen

RÉASÚNÚ GEARR

Fáiltíonn an rapóirtéir roimh an tionscnamh ón gCoimisiún le haghaidh táirge pinsin phearsanta uile-eorpach agus roimh an moladh go dtabharfaí spreagadh do shaoránaigh na hEorpa socruithe a dhéanamh le haghaidh pinsean pearsanta. Is chun leasa an phobail i gcoitinne é gníomhú i gcoinne na n-iarmhairtí ar an mbeartas scoir atá ag an athrú déimeagrafach agus bearta coigiltis phearsanta a dhéanamh in am trátha. Baineann sé seo go háirithe leis an nglúin óg agus le daoine atá ar ioncam íseal.

I láthair na huaire, níl aon mhargadh aonair ann do phinsin phearsanta. I mBallstáit áirithe is beag táirge pinsin phearsanta a thairgtear, nó níl táirge ar bith den sórt sin á dtairiscint iontu agus tá na margaí náisiúnta atá ann cheana ilroinnte go mór. Ní féidir le daoine sna Ballstáit sin tairbhe a bhaint as táirge i mBallstát eile nó táirge pinsin trasteorann a thabhairt i gcrích i mBallstát eile a mbeadh buntáistí fioscacha ag gabháil leis. D’fhéadfadh táirge réamhshocraithe uile-Eorpach cuidiú leis an gcás sin a fhuascailt. Sa togra le haghaidh rialacháin, déantar bealach oiriúnach agus iomchuí a mholadh chun deireadh a chur leis na bacainní atá ann a mhéid a bhaineann le táirgí pinsin trasteorann a thabhairt i gcrích agus le tairbhiú de tháirgí den sórt sin. Tá an togra comhréireach, mar fiú nuair a bhíonn na margaí le haghaidh pinsean pearsanta faoi réir an dlí náisiúnta, ní féidir le Ballstát as a stuaim féin na bacainní a ghabhann le tairbhiú de tháirge i mBallstát eile a dhíchur.

Is é atá mar chuspóir leis an togra táirge pinsin atá deonach, simplí, slán, trédhearcach, tairbheach don tomhaltóir agus saor a thabhairt isteach.

Ní bheidh rath ar an smaoineamh atá taobh thiar de tháirge pinsin tairbhiúil uile-Eorpach go dtí go mbeidh na critéir sin comhlíonta.

Is táirge pinsin atá i gceist le TPPU. Ní fhéadfar an ghné sin a chomhlíonadh ach amháin, mar riail ghinearálta, nuair is pinsean scoir go dtí tráth an bháis a bheidh i gceist le céim an dícharntha den phinsean.

Is réamhchoinníoll riachtanach do rath an TPPU atá i dtacaíocht a fháil ó na Ballstáit, ós rud é gurb iadsan amháin atá in ann foráil do na dreasachtaí agus sochair chánach chéanna le haghaidh TPPU agus atá i réim le haghaidh táirgí náisiúnta comhchosúla.

Chun leibhéal níos airde de chosaint tomhaltóra a ráthú, tá na modhnuithe agus soiléirithe seo a leanas á moladh:

Ceanglais faisnéise: Moltar na forálacha maidir le fógraíocht agus maidir le faisnéis réamhchonarthach (KID don TPPU) a rialáil go díreach sa Rialachán agus an tagairt do Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 (Rialachán PRIIPanna) a scriosadh. Ar an gcaoi sin méadófar an tsoiléireacht dhlíthiúil agus an deimhneacht dhlíthiúil.

Iniomparthacht: Fáiltíonn an rapóirtéir roimh an sprioc uaillmhianach gur cheart TPPUnna a chur ar fáil sna Ballstáit uile. Is cosúil, áfach, go bhfuil an tréimhse ama chuige sin róchúng; dá bhrí sin, ní mór an sprioc-am le haghaidh sholáthar na n-urrann a fhadú go dtí cúig bliana. Thairis sin, moltar comhpháirtíochtaí le haghaidh na n-urrann a thabhairt i gcrích a chuideoidh le soláthraithe TPPUnna ionas go mbeidh siad in ann TPPUnna a thairiscint sna Ballstáit go léir.

Roghanna infheistíochta: Tacaíonn an rapóirtéir le táirge pinsin atá simplí, slán, trédhearcach, tairbheach don tomhaltóir agus saor. Mar rogha réamhshocraithe, ba cheart go bhféadfaí conradh a thabhairt i gcrích gan gá le dul i gcomhairle ina thaobh. Tá go leor úsáideoirí ann nach bhfuil eolas a ndóthain acu chun cinneadh airgeadais chomh fadiarmhartach sin a dhéanamh. Ionas go bhféadfaidh an t-úsáideoir cinneadh láneolasach a dhéanamh i gcónaí, ba cheart crann cinnteoireachta a thabhairt isteach don chás seo. Is é ÚEÁPC a dhéanfaidh an crann cinnteoireachta sin a fhorbairt agus ní bheidh aon mholtaí ar leith luaite ann. Le cúnamh ón gcrann cinnteoireachta sin, beidh custaiméir TPPU in ann a dhéanamh amach arb é an cinneadh ceart, go ginearálta, dá phinsean scoir atá i TPPU a thabhairt i gcrích. Thairis sin, ba cheart na foirmeacha éagsúla den rogha réamhshocraithe a leagan amach ionas gur léir don chustaiméir cad iad na cineálacha éagsúla TPPU atá ann agus go mbeidh sé in ann cinneadh eolasach a dhéanamh.

Trí na foirmeacha éagsúla de na roghanna infheistíochta, ráthófar don choigilteoir go mbeidh, ar a laghad, na méideanna a d’íoc sé isteach, mar aon leis na costais agus muirir uile, cuimsithe sa chaipiteal coigilte ag tús chéim an dícharntha.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  Is cuid riachtanach d’ioncam an phinsinéara é an pinsean seanaoise, agus i gcás go leor daoine déanann soláthar leormhaith pinsin an difríocht idir compord sa tseanaois agus bochtaineacht sa tseanaois; is réamhchoinníoll é sin d’fheidhmiú na gceart bunúsach arna leagan síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear Airteagal 25 maidir le cearta daoine scothaosta, a deir: “Aithníonn agus urramaíonn an tAontas cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha”; chomh maith leis na cearta a chumhdaítear i Moladh Choiste na nAirí chuig na Ballstáit maidir le cearta an duine i gcomhair daoine scothaosta Chomhairle na hEorpa a chur chun cinn1a.

 

_________________

 

1a Moladh CM/Rec(2014)2 ó Choiste na nAirí chuig na Ballstáit maidir le cur chun cinn chearta an duine i gcomhair daoine scothaosta.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1b)  Soláthraítear cuid shuntasach de phinsin seanaoise faoi scéimeanna poiblí, ionas go bhfuil nasc díreach idir córais pinsin náisiúnta agus inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí. D’ainneoin na hinniúlachta eisiaiche náisiúnta i ndáil le córais phinsin a eagrú, mar a chinntear sna Conarthaí í, tá leormhaitheas ioncaim agus inbhuanaitheacht airgeadais na gcóras pinsin náisiúnta ríthábhachtach do chobhsaíocht an Aontais ina iomláine. Trí níos mó de choigilteas na nEorpach a threorú ó airgead agus taiscí bainc go táirgí infheistíochta níos fadtéarmaí, amhail scéimeanna pinsin shaorálaigh, ba thairbheach, dá réir, an tionchar do dhaoine aonair (a bhainfeadh sochar as torthaí níos airde agus as leormhaitheas fheabhsaithe pinsin) agus don gheilleagar i gcoitinne.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1c)  Tá roinnt dúshlán ann nach mór don Aontas aghaidh a thabhairt orthu, lena n-áirítear dúshláin dhéimeagrafacha sa mhéid go bhfuil daonra mhór-roinn na hEorpa ag dul in aois. Ina theannta sin, tá athruithe radacacha ag teacht ar phatrúin ghairme, ar an margadh saothair agus ar dháileadh an rachmais, go háirithe mar thoradh ar an réabhlóid dhigiteach. Ag an am céanna, tá sé ag éirí níos soiléire nach bhfuil córais slándála náisiúnta curtha in oiriúint do gheilleagar eolasbhunaithe domhandaithe lena ngabhann teorainneacha oscailte, soghluaisteacht saothair agus imirce. Tá an iomarca daoine ann nach bhfuil cumhdaithe faoi na córais phinsin náisiúnta thraidisiúnta, nó nach bhfuil cumhdaithe go leormhaith faoi na córais sin, lena n-áirítear, inter alia, mná, daoine óga, imircigh, oibrithe ar bheagán oiliúna, oibrithe féinfhostaithe, agus oibrithe ar conarthaí neamhthipiciúla.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1d)  Meastar go meathfaidh an sciar den chéad cholún, pinsin phoiblí ‘íoc-mar-a-théir’ mar chuid den ráta socrúcháin. D’fhéadfaí é sin a chúiteamh, go páirteach, le teidlíochtaí fabhraithe pinsin ó scéimeanna atá maoinithe faoin dara colún. Rannchuideoidh tríú colún dea-fhorbartha go substaintiúil, áfach, le feabhas a chur ar leormhaitheas agus ar inbhuanaitheacht na gcóras pinsin náisiúnta atá ann faoi láthair. Dá bhrí sin, déanfaidh an Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpaigh (TPPU) comhlánú agus daingniú ar an margadh le haghaidh táirgí pinsin indibhidiúla ar fud an Aontais.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a)  Tríd an margadh inmheánach do tháirgí pinsin a láidriú, trí aghaidh a thabhairt ar bhacainní trasteorann, dhéanfaí iomaíocht a mhéadú, rud a chuirfeadh ar chumas tomhaltóirí leas a bhaint as cáilíocht fheabhsaithe táirgí agus as praghsanna níos ísle, agus d’fhéadfadh táirgeoirí leas a bhaint as barainneachtaí scála. Ar an gcaoi sin, fiú Ballstáit ina bhfuil treochtaí déimeagrafacha fabhracha agus a bhfuil a gcóras pinsin dea-chistithe, bhainfidís leas as margadh inmheánach níos éifeachtaí i leith táirgí pinsin phearsanta.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b)  Leis an togra le haghaidh Rialacháin, féadfar táirge pinsin a chruthú, a bheidh, a mhéid is féidir, simplí, slán, saor, trédhearcach, tairbhiúil don tomhaltóir agus iniompartha ar fud an Aontais, agus go mbeidh sé ina chomhlánú ar na córais atá cheana sna Ballstáit.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Faoi láthair, tá srian á chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh i leith pinsin phearsanta de dheasca a ilroinnte atá margaí náisiúnta agus a theoranta atá iniomparthacht táirgí pinsin phearsanta. Dá dheasca sin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine aonair agus iad ag baint úsáid as a saoirsí bunúsacha. Mar shampla, d’fhéadfaí cosc a chur orthu dul i mbun poist nó dul ar scor i mBallstát eile. Ina theannta sin, is é atá san easpa caighdeánaithe i leith táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana constaic do sholáthraithe lena gcuirtear srian orthu úsáid a bhaint as an tsaoirse bhunaíochta agus as an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar.

(3)  Faoi láthair, níl an margadh inmheánach i leith pinsin phearsanta ag feidhmiú go rianúil. I roinnt Ballstát, ní ann fós do mhargadh le haghaidh táirgí pinsin. I mBallstáit eile, táirgí pinsin phríobháidigh ar fáil, ach tá na margaí náisiúnta ilroinnte go mór. Dá réir sin, tá iniomparthacht táirgí pinsin phearsanta teoranta. Dá dheasca sin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine aonair úsáid a bhaint as a saoirsí bunúsacha. Mar shampla, d’fhéadfaí cosc a chur orthu dul i mbun poist nó dul ar scor i mBallstát eile. Sa bhreis air sin, tá an easpa caighdeánaithe i leith táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana ina chonstaic maidir leis an deis atá ag soláthraithe úsáid a bhaint as an tsaoirse bhunaíochta agus as an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Mar a fógraíodh i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin maidir le AMC28, i Meán Fómhair 2015, ‘déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gcás i gcomhair creat beartais chun margadh Eorpach rathúil a bhunú do phinsin phearsanta shimplí éifeachtacha iomaíocha agus chun a chinneadh an gá ag an Aontas reachtaíocht a ghlacadh le tacú leis an margadh sin.’

scriosta

__________________

 

28Plean Gníomhaíochta chun Aontas na Margaí Caipitil a Thógáil, an Coimisiún Eorpach, 30 Meán Fómhair 2015 (COM (2015) 468 final).

 

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ina conclúidí an 28 Meitheamh 201630, ‘go ndéanfaí dul chun cinn go beo agus go bríomhar chun a áirithiú go mbeadh rochtain níos fusa ag gnólachtaí ar mhaoiniú agus chun tacú le hinfheistíocht san fhíorgheilleagair trí chlár oibre Aontas na Margaí Caipitil a chur chun cinn’.

scriosta

__________________

 

30Conclúidí na Comhairle Eorpaí, an 28 Meitheamh 2016, EUCO 26/16, pointe 11.

 

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Ina Teachtaireacht an 14 Meán Fómhair 2016 Aontas na Margaí Caipitil - Dlús a chur le hAthchóiriú31, d’fhógair an Coimisiún ‘go mbreithneoidh sé tograí do tháirge pinsin AE simplí, éifeachtúil agus iomaíoch [...] Ar na roghanna a bhreithneofar, d’fhéadfaí togra reachtach as a measc sin a thíolacadh in 2017.’

scriosta

__________________

 

31COM(2016) 601 final, lch 15.

 

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Ina Teachtaireacht Athbhreithniú Lár an Téarma ar an bPlean Gníomhaíochta de chuid Aontas na Margaí Caipitil32, d'fhógair an Coimisiún "togra reachtach maidir le Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh (TPPU) roimh dheireadh Mheitheamh 2017. Leagfar bonn do mhargadh a bheidh níos sábháilte, níos costéifeachtaí agus níos trédhearcaí ar margadh é coigilteas pinsin phearsanta dheonaigh a fhéadfar a bhainistiú ar bhonn uile-Eorpach. Déanfaidh sé freastal ar riachtanais na ndaoine atá ag iarraidh cur le leordhóthanacht a gcoigiltis scoir, aghaidh a thabhairt ar an dúshlán déimeagrafach, na táirgí agus na scéimeanna pinsin atá ann cheana a chomhlánú, agus tacú le cost-éifeachtúlacht pinsean pearsanta trí dheiseanna maithe a thairiscint le haghaidh infheistíocht fhadtéarmach coigiltis phearsanta.".

scriosta

__________________

 

32COM(2017) 292 final, lch 15.

 

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  I dtaca le táirgí pinsin phearsanta, má dhéantar TPPU a fhorbairt, cuirfear leis na roghanna maidir le coigilteas scoir agus bunófar margadh de chuid an Aontais i gcomhair soláthraithe TPPU. Cuirfear roghanna níos fearr ar fáil do theaghlaigh chun a spriocanna scoir a bhaint amach.

(10)  I dtaca le táirgí pinsin phearsanta, má dhéanfar TPPU a fhorbairt, rannchuideofar leis na roghanna maidir le coigilteas scoir agus bunófar margadh de chuid an Aontais i gcomhair soláthraithe TPPUnna. Cuirfear roghanna breise ar fáil do theaghlaigh chun a spriocanna scoir a bhaint amach.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a)  Fágann fostaíocht fhorbhásach agus athruithe reachtacha go bhfuil leibhéal na bpinsean ag titim go leanúnach. Dá bhrí sin, tá tábhacht ar leith leis, go háirithe don ghlúin óg agus do dhaoine ar ioncam íseal, go dtairgfí an deis dóibh cóir shlán a dhéanamh dá gcaighdeán saoil nuair a bheidh siad níos sine. Dá bhrí sin, ní mór go mbeadh TPPU tarraingteach agus inrochtana do na daoine sin freisin.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10b)  Is féidir leis an oideachas airgeadais tacú leis an tuiscint agus leis an bhfeasacht ar roghanna coigiltis teaghlach i réimse na scéimeanna pinsin phearsanta deonacha. Beidh deis chothrom ag coigilteoirí, freisin, tuiscint iomlán a fháil ar na rioscaí agus ar na gnéithe a bhaineann le táirge uile-Eorpach.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  I gcreat reachtach do TPPU, leagfar bonn do mhargadh rathúil in infheistíochtaí scoir atá ar phraghas réasúnta agus deonach is féidir a bhainistiú ar scála uile-Eorpach. Trí na táirgí agus na scéimeanna pinsin atá ann cheana a chomhlánú, cuideoidh sé le freastal ar riachtanais na ndaoine atá ag iarraidh cur le leordhóthanacht a gcoigiltis scoir, le haghaidh a thabhairt ar an dúshlán déimeagrafach, agus le sárfhoinse nua chaipitil phríobháidaigh a sholáthar don infheistíocht fhadtéarmach. Ní ghabhfaidh an creat sin ionad na scéimeanna pinsin phearsanta náisiúnta atá ann cheana ná ní dhéanfaidh sé iad a chomhchuibhiú.

(11)  I gcreat reachtach do TPPU, leagfar bonn do mhargadh rathúil in infheistíochtaí scoir atá ar phraghas réasúnta agus deonach is féidir a bhainistiú ar scála uile-Eorpach. Trí na scéimeanna agus táirgí pinsin reachtúla agus ceirde atá cheana ann a chomhlánú, cuideoidh sé le freastal ar riachtanais na ndaoine atá ag iarraidh cur le leordhóthanacht a gcoigiltis scoir, chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán déimeagrafach, agus chun sárfhoinse nua chaipitil phríobháidaigh a sholáthar don infheistíocht fhadtéarmach. Ní thiocfaidh an creat sin in ionad na scéimeanna pinsin phearsanta náisiúnta atá cheana ann ná ní dhéanfaidh sé iad a chomhchuibhiú, ná ní dhéanfaidh sé difear do scéimeanna agus táirgí pinsin reachtúla agus ceirde atá cheana ann. Ní bheidh baint ag TPPU, go díreach ná go hindíreach, le slí bheatha ná le stádas fostaíochta an choigilteora TPPU.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11a)  Níor cheart go gcuirfeadh an creat reachtach sin teorainn le haon fhreagracht na mBallstát comhlíonadh a dhéanamh ar a n-oibleagáidí maidir le pinsean stáit leordhóthanach a sholáthar.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Déantar leis an Rialachán sraith de chroíghnéithe don TPPU a chomhchuibhiú a bhaineann le príomheilimintí amhail dáileadh, beartas infheistíochta, malartú soláthraithe, nó soláthar agus iniomparthacht trasteorann. Má dhéantar na croíghnéithe sin a chomhchuibhiú, cuirfear feabhas ar chothrom iomaíochta do sholáthraithe pinsin phearsanta i gcoitinne agus beidh sé ina chuidiú le dlús a chur le cur i gcrích AMC agus comhtháthú an mhargaidh inmheánaigh do phinsin phearsanta. Dá bharr sin, cruthófar táirge uile-Eorpach atá caighdeánaithe den chuid is mó a bheidh ar fáil sna Ballstáit ar fad agus a chumasóidh tomhaltóirí lánúsáid a bhaint as an margadh inmheánach trína gcearta pinsin a aistriú thar lear agus rogha níos leithne a thairiscint idir cineálacha difriúla soláthraithe, lena n-áirítear ar bhonn trasteorann. Toisc go laghdófar na bacainní a bheidh ann roimh sholáthar seirbhísí pinsin thar theorainneacha, cuirfidh Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpaigh leis an iomaíocht idir soláthraithe ar bhonn uile-Eorpach agus cruthóidh sé barainneachtaí scála a rachaidh ar sochar do choigilteoirí.

(12)  Leis an Rialachán, déantar sraith de chroíghnéithe don TPPU a chomhchuibhiú, ar gnéithe iad a bhaineann le príomheilimintí amhail dáileadh, conarthaí, polasaí infheistíochta, malartú soláthraithe, nó soláthar agus iniomparthacht trasteorann. Trí na croíghnéithe sin a chomhchuibhiú, cuirfear feabhas ar chothrom iomaíochta do sholáthraithe pinsin phearsanta i gcoitinne agus beidh sé ina chuidiú le dlús a chur le cur i gcrích AMC agus le comhtháthú an mhargaidh inmheánaigh do phinsin phearsanta. Dá bharr sin, cruthófar táirge uile-Eorpach atá caighdeánaithe den chuid is mó, a bheidh ar fáil sna Ballstáit ar fad, agus a chumasóidh tomhaltóirí lánúsáid a bhaint as an margadh inmheánach trína gcearta pinsin a aistriú thar lear agus rogha níos leithne a thairiscint idir cineálacha difriúla soláthraithe, lena n-áirítear ar bhonn trasteorann. Toisc go laghdófar na bacainní a bheidh ann roimh sholáthar seirbhísí pinsin thar theorainneacha, cuirfidh Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpaigh leis an iomaíocht idir soláthraithe ar bhonn uile-Eorpach agus cruthóidh sé barainneachtaí scála ar cheart go rachaidís chun sochair do choigilteoirí.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a)  Ba cheart do ÚEÁPC údarú TPPU a dheonú i gcomhréir leis an Rialachán seo. Níor cheart go ndeonfaí údarú riamh go cúlghabhálach.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart go mbeadh rochtain ag soláthraithe TPPU ar mhargadh iomlán an Aontais agus go mbeadh údarú táirge aonair amháin arna eisiúint ag an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde ("EIOPA"), ar bhonn sraith aonair de rialacha.

(14)  Ba cheart go mbeadh rochtain ag soláthraithe TPPUnna ar mhargadh iomlán an Aontais agus go mbeadh údarú táirge aonair amháin ann arna eisiúint ag an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde ("ÚEÁPC"), ar bhonn sraith aonair de rialacha, agus i gcomhar leis na húdaráis inniúla náisiúnta. Leis an údarú, déanfar deimhin de gur táirgí infheistíochta atá slán agus a bhfuil tástáil déanta orthu, agus na táirgí sin amháin, a bheidh ar fáil ar an margadh mar tháirgí a dtugtar TPPUnna orthu. Seiceálfaidh ÚEÁPC coinníollacha conarthacha na TPPUnna chun comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo a áirithiú.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Chun seirbhís ar ardchaighdeán agus cosaint éifeachtach do thomhaltóirí a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit bhaile agus óstach a bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile chun na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo a fhorfheidhmiú. I gcás ina dtéann soláthraithe agus dáileoirí TPPU i mbun gnó sna Ballstáit éagsúla faoin tsaoirse seirbhísí a sholáthar, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit bhaile a bheith freagrach as a áirithiú go gcomhlíonfar oibleagáidí an Rialacháin seo mar go bhfuil naisc níos dlúithe aige leis an soláthraí TPPU. Chun comhroinnt chóir na bhfreagrachtaí idir údaráis inniúla na mBallstát bhaile agus óstach a áirithiú, más eol d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh aon sáruithe ar oibleagáidí a tharlóidh laistigh dá críoch, ba cheart dó é sin a chur in iúl d'údarás inniúil an Bhallstáit bhaile ar cheart d'oibleagáid a bheith air na bearta iomchuí a dhéanamh. Ina theannta sin, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh a bheith i dteideal idirghabháil a dhéanamh má theipeann ar an mBallstát baile bearta iomchuí a dhéanamh nó mura leor na bearta a dhéantar.

(16)  Chun seirbhís ar ardchaighdeán agus cosaint éifeachtach do thomhaltóirí a áirithiú, ba cheart do Bhallstáit bhaile agus óstacha na soláthraithe agus na ndáileoirí TPPUnna a bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile chun na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo a fhorfheidhmiú. I gcás ina dtéann soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna i mbun gnó i mBallstáit éagsúla faoin tsaoirse seirbhísí a sholáthar, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit bhaile a bheith freagrach as a áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialacháin seo, mar go bhfuil naisc níos dlúithe aige leis an soláthraí TPPUnna. Chun comhroinnt chóir na bhfreagrachtaí idir údaráis inniúla na mBallstát baile agus óstach a áirithiú, más eol d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh aon sáruithe ar oibleagáidí a bheith ag tarlú laistigh dá chríoch, ba cheart dó é sin a chur in iúl d'údarás inniúil an Bhallstáit bhaile ar cheart d'oibleagáid a bheith ansin air na bearta iomchuí a dhéanamh. Ina theannta sin, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh a bheith i dteideal idirghabháil a dhéanamh má mhainníonn an Ballstát baile bearta iomchuí a dhéanamh nó mura leor na bearta a dhéantar.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  I gcás brainse nó láithreacht bhuan a bhunú i mBallstát eile, is iomchuí an fhreagracht as an bhforfheidhmiú a leithdháileadh ar an mBallstát baile agus an Ballstát óstach araon. Cé gur cheart an fhreagracht as comhlíonadh na n-oibleagáidí a dhéanann difear don ghnó ina iomláine - amhail na rialacha maidir le ceanglais ghairmiúla - a fhágáil de chúram ar údarás inniúil an Bhallstáit bhaile faoin gcóras céanna amhail i gcás soláthar seirbhísí, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh an fhreagracht a ghlacadh air féin na rialacha maidir le ceanglais faisnéise agus gnó a dhéanamh a fhorfheidhmiú i dtaca leis na seirbhísí arna soláthar ina chríoch. Mar sin féin, i gcás inarb eol d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh aon sáruithe ar oibleagáidí a tharlóidh ina chríoch nach gcuirtear an fhreagracht ar an mBallstát óstaigh leis an Treoir sin ina leith sin, éilítear le dlúthchomhar ar an údarás sin údarás inniúil an Bhallstáit bhaile a chur ar an eolas ionas go ndéanfaidh an t-údarás inniúil sin na bearta iomchuí. Is amhlaidh a bheidh an cás go háirithe maidir le sáruithe ar na rialacha maidir le dea-cháil, eolas gairmiúil agus ceanglais inniúlachta. Ina theannta sin, d’fhonn tomhaltóirí a chosaint, ba cheart don údarás inniúil den Bhallstát óstaigh a bheith i dteideal idirghabháil a dhéanamh mura ndéanann an Ballstát baile bearta iomchuí nó mura leor na bearta a dhéantar.

(17)  I gcás brainse nó láithreacht bhuan a bhunú i mBallstát eile, is iomchuí an fhreagracht as an bhforfheidhmiú a leithdháileadh ar an mBallstát baile agus ar an mBallstát óstach araon. Cé gur cheart an fhreagracht as comhlíonadh na n-oibleagáidí a dhéanann difear don ghnó ina iomláine – amhail na rialacha maidir le ceanglais ghairmiúla – a fhágáil de chúram ar údarás inniúil an Bhallstáit bhaile faoin gcóras céanna agus atá ann i gcás soláthar seirbhísí, ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh an fhreagracht a ghlacadh air féin na rialacha maidir le ceanglais faisnéise, le fógraíocht agus le gnó a dhéanamh a fhorfheidhmiú i dtaca leis na seirbhísí a dhéantar a sholáthar ina chríoch. Más rud é, áfach, go bhfaigheann údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh fios i dtaobh aon sáruithe ar oibleagáidí a tharlaíonn ina chríoch agus gur oibleagáidí iad nach dtugann an Rialachán seo freagracht ina leith don Bhallstát óstach, fágann dlúthchomhar go mbíonn ar an údarás sin údarás inniúil an Bhallstáit baile a chur ar an eolas ionas go ndéanfaidh an t-údarás inniúil sin na bearta iomchuí. Is amhlaidh an cás go háirithe maidir le sáruithe ar na rialacha i dtaca le dea-cháil, eolas gairmiúil agus ceanglais inniúlachta. Thairis sin, d’fhonn tomhaltóirí a chosaint, ba cheart d’údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh a bheith i dteideal idirghabháil a dhéanamh mura ndéanann an Ballstát baile bearta iomchuí nó mura leor na bearta a dhéantar.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18a)  Ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU TPPU a fháil nó a cheannach i mBallstát eile seachas a mBallstát cónaithe, agus ba cheart an ceart a bheith acu coigilt a dhéanamh go comhuaineach i níos nó ná urrann amháin, agus ag an am céanna, ba cheart gurb é a bheadh sna dreasachtaí cánach a chuirtear i bhfeidhm i leith táirge TPPU ná na dreasachtaí cánach sin atá ar fáil sa Bhallstát a bhfuil cónaí ar an gcoigilteoir ann, chun aon mhí-úsáid cánach i ngeall ar na córais náisiúnta éagsúla cánach a chosc.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(19a)  Níor cheart go ndéanfadh aistarraingt ar údarú TPPU ag ÚEÁPC difear d’aon oibleagáid an tsoláthraí TPPUnna i leith an choigilteora TPPU nó i leith an tairbhí TPPU.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Chun gur féidir le soláthraithe TPPU aistriú go rianúil, beidh feidhm ag an oibleagáid maidir le TPPUanna ina gcuimsítear urranna a sholáthar do gach Ballstát trí bliana i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Mar sin féin, tráth TPPU a sheoladh, ba cheart don soláthraí faisnéis a chur ar fáil faoi na hurranna náisiúnta atá ar fáil cheana i dtreo is nach bhféadfaí tomhaltóirí ar chur ar míthreoir.

(21)  Ionas gur féidir le soláthraithe TPPUnna aistriú rianúil a dhéanamh, beidh feidhm ag an oibleagáid TPPUnna a sholáthar ina gcuimsítear urranna a sholáthar do gach Ballstát cúig bliana i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart go mbeadh an soláthraí TPPUnna in ann dul i gcomhpháirtíochtaí urrainne chun an ceanglas sin a chomhlíonadh. Mar sin féin, tráth TPPU a sheoladh, ba cheart don soláthraí faisnéis a chur ar fáil, sa chonradh, faoi na hurranna náisiúnta atá ar fáil láithreach i dtreo is nach bhféadfaí tomhaltóirí a chur ar míthreoir. I gcás nach bhfuil iniomparthacht ar fáil go fóill, ba cheart cead a bheith ag an gcoigilteoir TPPU malartú saor in aisce a dhéanamh chun iniomparthacht a áirithiú.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21a)  Nuair a bhogann coigilteoir TPPU go dtí Ballstát eile agus nuair a úsáideann sé an tseirbhís iniomparthachta chun urrann nua a oscailt, ba cheart go mbeadh sé in ann tairbhe a bhaint as na buntáistí fioscacha atá coibhéiseach le buntáistí cánach coigilteoirí TTPU áitiúla.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21b)  Faoin idirthréimhse cúig bliana i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, nuair a athraíonn coigilteoir TPPU a áit sainchónaithe trí bhogadh go dtí Ballstát nach mbeidh soláthraí TPPUnna in ann urrann a thairiscint ann, beidh an coigilteoir TPPU in ann soláthraí TPPUnna a mhalartú saor in aisce.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  I ngeall ar chineál na scéime pinsin arna bunú agus an t-ualach riaracháin lena mbaineann a chur san áireamh, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPU faisnéis shoiléir leordhóthanach a sholáthar do choigilteoirí TPPU ionchasacha agus do thairbhithe TPPU chun tacú leo agus cinneadh á dhéanamh acu faoina dtréimhse scoir féin. Ar an gcúis chéanna, ba cheart do sholáthraithe agus do dháileoirí TPPU ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú freisin ar feadh na gcéimeanna éagsúla scéime ina gcuimsítear réamhchlárú, ballraíocht (lena n-áirítear an tréimhse réamhscoir) agus an tréimhse iarscoir. Go háirithe, ba cheart faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe pinsin, leibhéil réamh-mheasta sochar scoir, rioscaí agus ráthaíochtaí, agus costais a thabhairt. I gcás ina mbeidh leibhéil réamh-mheasta sochar scoir bunaithe ar chásanna geilleagracha, ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin cás mífhabhrach a bheadh míchuibheasach ach sochreidte.

(22)  Agus cineál na scéime pinsin arna bunú agus an t-ualach riaracháin lena mbaineann á gcur san áireamh, ba cheart do sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna faisnéis shoiléir, shothuigthe agus leordhóthanach a sholáthar do choigilteoirí TPPUnna ionchasacha agus do thairbhithe TPPU chun tacú leo nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh acu faoina dtréimhse scoir féin. Ar an gcúis chéanna, ba cheart do sholáthraithe agus dáileoirí TPPUnna ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú freisin ar feadh na gcéimeanna éagsúla de scéim, ina gcuimsítear réamhchlárú, ballraíocht (lena n-áirítear an tréimhse réamhscoir) agus an tréimhse iarscoir. Go háirithe, ba cheart faisnéis maidir le teidlíochtaí fabhraithe pinsin, leibhéil réamh-mheasta sochar scoir, rioscaí agus ráthaíochtaí, lena n-áirítear rioscaí a bhaineann le tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais, agus costais a thabhairt. I gcás ina mbeidh leibhéil réamh-mheasta sochar scoir bunaithe ar chásanna geilleagracha, ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin freisin cás mífhabhrach, ar cheart dó a bheith thar meán ach sochreidte.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Sula gcláróidh coigilteoirí TPPU ionchasacha le scéim TPPU, ba cheart gach faisnéis a thabhairt dóibh is gá le cinneadh eolasach a dhéanamh.

(23)  Sula gcláróidh coigilteoirí TPPU ionchasacha le scéim TPPU, ba cheart gach faisnéis a thabhairt dóibh atá riachtanach chun cinneadh eolasach a dhéanamh. I gcás na rogha réamhshocraithe, ba cheart do choigilteoirí TPPU dul trí chrann cinnteoireachta a bheidh mar thaca acu chun rogha eolasach a dhéanamh.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  Chun trédhearcacht táirge chomh maith agus is féidir a áirithiú, ba cheart do mhonaróirí TPPU an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a tharraingt suas do na TPPUanna a mhonaraíonn siad sula féidir an táirge a dháileadh ar choigilteoirí TPPU. Ba cheart freisin iad a bheith freagrach as doiciméad faisnéise bunriachtanaí an TPPU a bheith cruinn. Ba cheart an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a theacht in ionad an doiciméid faisnéise bunriachtanaí do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe agus é a oiriúnú faoi Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33 nach mbeadh orthu a sholáthar do TPPUanna.

(24)  Chun trédhearcacht táirge chomh maith agus is féidir a áirithiú, ba cheart do mhonaróirí TPPU an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a tharraingt suas do na TPPUnna a mhonaraíonn siad sula féidir an táirge a dháileadh ar choigilteoirí TPPU. Ba cheart freisin iad a bheith freagrach as doiciméad faisnéise bunriachtanaí an TPPU a bheith cruinn.

__________________

__________________

33 Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna), IO L 352, 9.12.2014, lch. 1.

33 Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna), IO L 352, 9.12.2014, lch. 1.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27)  Ba cheart mionsonraí na faisnéise atá le cur san áireamh sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU mar aon le heilimintí atá curtha ar fáil cheana sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 cur i láthair na faisnéise sin a chomhchuibhiú níos mó trí bhíthin caighdeáin theicniúla rialála lena gcomhlánaítear na caighdeáin theicniúla rialála arna leagan síos leis an Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún an 8 Márta 201734, lena gcuirtear san áireamh taighde atá déanta cheana agus taighde atá ar siúl go fóill ar iompar tomhaltóirí, lena n-áirítear torthaí tástálacha ar éifeachtacht bealaí éagsúla chun faisnéis a chur i láthair na dtomhaltóirí.

(27)  Ba cheart mionsonraí na faisnéise atá le cur san áireamh sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU agus cur i láthair na faisnéise sin a chomhchuibhiú tuilleadh trí bhíthin caighdeáin theicniúla rialála agus trí bhíthin taighde atá ann cheana agus taighde ar siúl faoi láthair ar iompar tomhaltóirí, lena n-áirítear torthaí tástálacha ar éifeachtacht na mbealaí éagsúla chun faisnéis a chur i láthair na dtomhaltóirí.

__________________

 

34 Rialachán Tarmligthe an 8 Márta 2017 ón gCoimisiún lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) trí chaighdeáin theicniúla rialála a leagan síos maidir le cur i láthair, ábhar, athbhreithniú agus leasú doiciméad um fhaisnéis bhunriachtanach agus trí choinníollacha a leagan síos chun na ceanglais a chomhlíonadh maidir le doiciméid den sórt sin a sholáthar.

 

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(27a)  Ba cheart an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a bheith ina dhá chuid. Sa chéad chuid ghinearálta, ba cheart tuairisc a thabhairt ar théarmaí ginearálta TPPU. Sa dara cuid shonrach, ba cheart tuairisc a thabhairt ar na téarmaí atá éagsúil ó Bhallstát go chéile, amhail an aois scoir.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29)  Ba cheart do sholáthraithe TPPU Ráiteas Sochar Pinsin a bheidh dírithe ar choigilteoirí TPPU a tharraingt suas ionas gur féidir sonraí bunriachtanacha pearsanta agus sonraí cineálacha faoin scéim TPPU a thabhairt dóibh agus a áirithiú go dtabharfar faisnéis leanúnach faoin scéim sin dóibh. Ba cheart don Ráiteas Sochar Pinsin a bheith soiléir agus cuimsitheach agus ba cheart faisnéis iomchuí ábhartha a bheith ann ionas gur fusa teidlíochtaí pinsin a thuiscint thar thréimhse ama agus maidir le scéimeanna agus ba cheart dó riar ar shoghluaisteacht lucht saothair.

(29)  Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna Ráiteas Sochar Pinsin, a bheidh dírithe ar choigilteoirí TPPU, a tharraingt suas, chun sonraí bunriachtanacha pearsanta agus sonraí cineálacha faoi scéim TPPU a chur faoina mbráid agus chun faisnéis leanúnach air a áirithiú. Ba cheart don Ráiteas Sochar Pinsin a bheith soiléir agus cuimsitheach agus ba cheart faisnéis ábhartha agus iomchuí a bheith ann ionas go mbeadh sé níos éasca teidlíochtaí pinsin le himeacht ama agus thar scéimeanna a thuiscint agus ba cheart dó riar ar shoghluaisteacht lucht saothair. Soláthrófar an Ráiteas Sochar Pinsin don choigilteoir TPPU gach bliain.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(29a)  Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna pleananna ranníocaíochta agus réamhaisnéisí, a bheidh dírithe ar choigilteoirí TPPU, a tharraingt suas, ina ndíreofaí ar luach na gcistí, toradh ar infheistíocht, boilsciú measta agus fás eacnamaíoch.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30)  Ba cheart do sholáthraithe TPPU coigilteoirí TPPU a chur ar an eolas faoina roghanna íocaíochtaí amach tréimhse leordhóthanach roimh ré sula rachaidh siad ar scor. I gcás nach n-íocfar an sochar scoir mar bhlianacht saoil, ba cheart do chomhaltaí atá i mbéal dul ar scor faisnéis a fháil faoi na táirgí íocaíochta sochar atá ar fáil ionas gur fusa leo cúrsaí airgeadais a bhainistiú don tréimhse scoir.

(30)  Luath go leor sula rachaidh coigilteoirí TPPU ar scor, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna iad a chur ar an eolas faoina roghanna eisíocaíochta. Le linn dóibh é sin a dhéanamh, ba cheart dóibh a mheabhrú do choigilteoirí TPPU faoin bhféidearthacht malartú ó rogha eisíocaíochta amháin go rogha eile. Sa rogha réamhshocraithe, ba cheart go mbeadh sé indéanta cnapshuim de 30% ar a mhéad a íoc agus an t-iarmhéid a íoc mar bhlianacht saoil. Ba cheart go ndéanfaí meabhrúchán deiridh bliain amháin sula rachaidh siad ar scor. I gcás nach n-íoctar an sochar scoir mar bhlianacht saoil, ba cheart do chomhaltaí atá ar tí dul ar scor faisnéis a fháil faoi na táirgí íocaíochta sochar atá ar fáil ionas gur fusa leo cúrsaí airgeadais a bhainistiú don tréimhse scoir.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31)  Le linn na céime a n-íoctar sochair scoir, ba cheart do thairbhithe TPPU leanúint de bheith ag fáil faisnéise faoina sochair agus faoina roghanna comhfhreagracha íocaíochta amach. Tá tábhacht ar leith leis sin toisc gur suntasach an leibhéal riosca infheistíochta a bhíonn le hiompar ag tairbhithe TPPU sa chéim íocaíochta amach. Ba cheart tairbhithe TPPU a chur ar an eolas freisin faoi aon laghdú ar leibhéal sochar a bheidh dlite, sula gcuirfear aon laghdú den chineál sin i bhfeidhm, sula ndéanfar cinneadh as a dtiocfaidh laghdú. Mar dhea-chleachtas, moltar do sholáthraithe TPPU dul i gcomhairle le tairbhithe TPPU sula ndéanfar aon chinneadh den chineál sin.

(31)  Le linn na céime ina n-íoctar sochair scoir, ba cheart do thairbhithe TPPU leanúint de bheith ag fáil faisnéise faoina sochair agus faoina roghanna eisíocaíochta comhfhreagracha. Tá tábhacht ar leith leis sin toisc gur suntasach an leibhéal riosca infheistíochta a bhíonn le hiompar ag tairbhithe TPPU ag céim na heisíocaíochta. Ba cheart tairbhithe TPPU a chur ar an eolas freisin faoi aon laghdú ar an leibhéal sochar a bheidh dlite tar éis cinneadh a dhéanamh as a leanfaidh laghdú, agus ba cheart é sin a dhéanamh sula gcuirfear aon laghdú den chineál sin i bhfeidhm. Moltar do sholáthraithe TPPUnna dul i gcomhairle le tairbhithe TPPU sula ndéanfar aon chinneadh den chineál sin.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(32)  Chun go ndéanfar cearta coigilteoirí agus tairbhithe TPPU a chosaint go leordhóthanach, ba cheart do sholáthraithe TPPU a bheith in ann leithdháileadh sócmhainní a roghnú a oireann do chineál beacht agus tréimhse a ndliteanas. Dá bhrí sin, is gá maoirseacht éifeachtúil a dhéanamh agus is gá cur chuige i leith rialacha infheistíochta a thugann go leor solúbthachta do sholáthraithe TPPU cinneadh ar an bpolasaí infheistíochta is sláine agus is éifeachtúla, lena gcuirtear d’oibleagáid orthu gníomhú go stuama san am céanna. I dtaca le riail an duine stuama a chomhlíonadh, is gá beartas infheistíochta mar sin atá dírithe ar bhonneagar custaiméirí an tsoláthraí aonair TPPU.

(32)  Chun cearta coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU a chosaint go leordhóthanach, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna a bheith in ann leithdháileadh sócmhainní a roghnú a oireann do chineál beacht agus do thréimhse a ndliteanas, lena n-áirítear dliteanais fhadtéarmacha. Dá bhrí sin, is gá maoirseacht éifeachtúil a dhéanamh agus is gá cur chuige i leith rialacha infheistíochta lena dtugtar go leor solúbthachta do sholáthraithe TPPUnna cinneadh a dhéanamh maidir leis an bpolasaí infheistíochta is sláine agus is éifeachtúla, agus lena gcuirtear d’oibleagáid orthu, san am céanna, gníomhú go stuama , agus gur féidir ailíniú le dliteanais fhadtéarmacha an choigilteora TPPU. I dtaca le riail an duine stuama a chomhlíonadh, tá gá, dá bhrí sin, le polasaí infheistíochta atá dírithe ar struchtúr custaiméirí an tsoláthraí aonair TPPUnna.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33)  Má shocraítear gurb é riail an duine stuama bunphrionsabal na hinfheistíochta caipitil agus gur féidir le soláthraithe TPPU feidhmiú thar theorainneacha, spreagfar an coigilteas a atreorú in earnáil soláthair scoir phearsanta, rud a chuirfidh le dul chun cinn geilleagrach agus sóisialta.

(33)  Trí riail an duine stuama a shocrú mar an bunphrionsabal don infheistíocht caipitil agus trína chumasú do sholáthraithe TPPUnna feidhmiú thar theorainneacha, déantar atreorú an choigiltis chuig earnáil soláthair scoir phearsanta a spreagadh, rud a chuireann leis an dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta. Ina theannta sin, cuirfear san áireamh faoi riail an duine stuama an ról atá ag tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais sa phróiseas infheistíochta.

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36)  Is tábhachtach iad na fachtóirí comhshaoil, sóisialta agus rialachais, dá dtagraítear sna Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach lena dtacaíonn na Náisiúin Aontaithe, do bheartas infheistíochta agus córais bainistíochta rioscaí soláthraithe TPPU. Ba cheart soláthraithe TPPU a spreagadh aird a thabhairt ar na fachtóirí sin i gcinntí infheistíochta agus an chaoi a bhfuil siad ina gcuid dá gcóras bainistíochta rioscaí a chur san áireamh.

(36)  Is tábhachtach iad na tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais, dá dtagraítear sna Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach lena dtacaíonn na Náisiúin Aontaithe, do bheartas infheistíochta agus córais bainistíochta rioscaí soláthraithe TPPUnna. Ba cheart soláthraithe TPPUnna a spreagadh chun aird a thabhairt ar na tosca sin i gcinntí infheistíochta agus an chaoi a bhfuil siad ina gcuid dá gcóras bainistíochta rioscaí a chur san áireamh. Ba cheart an measúnú riosca a chur ar fáil do ÚEÁPC freisin agus do na húdaráis inniúla mar aon le coigilteoirí TPPU.

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 38 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(38a)  Más rud é nach féidir leis an soláthraí féin rogha infheistíochta ar leith a thairiscint, mar gheall air nach féidir leis an rogha sin a sholáthar nó mar gheall air nach féidir leis an rogha sin a thairiscint ach amháin i mBallstát ar leith, ba cheart go mbeadh sé ar a chumas an rogha infheistíochta sin a thairiscint faoi chuimsiú comhpháirtíocht táirge.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39)  Leis an rogha infheistíochta réamhshocraithe ba cheart go ligfí don choigilteoir TPPU an caipiteal a d'infheistigh sé a fhorchúiteamh. Lena chois sin, d’fhéadfadh na soláthraithe TPPU sásra innéacsaithe boilscithe a chur san áireamh chun an boilsciú a chumhdach go páirteach ar a laghad.

(39)  Leis an rogha infheistíochta réamhshocraithe ba cheart go ligfí don choigilteoir TPPU an caipiteal iarbhír a d'infheistigh sé a fhorchúiteamh, sula ndéanfaí táillí agus costais carntha a laghdú agus i ndiaidh boilsciú a thabhairt san áireamh.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(39a)  I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, amhail i gcásanna d’fhaillí cruthaithe, sáruithe ar an dlí nó seachaint cánach, nó i gcás ina ndéantar údarú TPPU a tharraingt siar, ba cheart go mbeadh coigilteoirí TPPU in ann soláthraithe a mhalartú uair ar bith agus saor in aisce, gan iad a bheith á gcur faoi cheangal ag conradh.

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(42)   trédhearcacht costas agus táillí ríthábhachtach chun muinín coigilteoirí TPPU a chothú agus a cheadú dóibh roghanna eolasacha a dhéanamh. Dá réir sin, ba cheart úsáid modhanna praghsála neamh-thrédhearcacha a thoirmeasc

(42)   trédhearcacht agus cothroime costas agus táillí bunriachtanach chun muinín coigilteoirí TPPU a fhorbairt agus chun a cheadú dóibh roghanna eolasacha a dhéanamh. Dá réir sin, ba cheart úsáid modhanna praghsála neamh-thrédhearcacha a thoirmeasc.

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 44

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(44)  Ba cheart don Choimisiún dréachtchaighdeáin theicniúla rialála arna bhforbairt ag ÚMEanna, tríd an gComhchoiste, a ghlacadh maidir le cur i láthair agus ábhar eilimintí sonracha de chuid an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU nach gcumhdaítear le [PRIIPanna KID RTS] i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle35, de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle36 agus de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle37. Ba cheart don Choimisiún obair theicniúil ÚMEanna a chomhlánú trí thástálacha tomhaltóirí a dhéanamh ar chur i láthair an doiciméid faisnéise bunriachtanaí mar a mholtar ag ÚMEanna.

scriosta

__________________

 

35 Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún, IO L 331, 15.12.2010, lch. 12.

 

36 Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 48).

 

37 Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún, IO L 331, 15.12.2010, lch. 84.

 

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 46 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(46a)  Ba cheart go mbeadh eintitis cháilithe i dteideal gníomhaíochtaí ionadaíochta a lorg a bhfuil sé mar aidhm leo leasanna comhcoiteanna coigilteoirí TPPU agus tairbheoirí TPPU a chosaint i gcomhréir le dlí AE.

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47)  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin an iomaíocht a spreagadh freisin i measc soláthraithe TPPU, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU soláthraithe a mhalartú le linn chéim an charntha agus le linn na chéim an dícharntha trí bhíthin nós imeachta soiléir tapa sábháilte.

(47)  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin iomaíocht a spreagadh freisin i measc soláthraithe TPPUnna, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU soláthraithe a mhalartú le linn chéim an charntha agus le linn chéim an dícharntha trí bhíthin nós imeachta soiléir, tapa agus sábháilte. I dtaca leis an rogha réamhshocraithe, níor cheart go mbeadh sé sin indéanta ach amháin ag céim an charntha mar, ar chúiseanna cosanta an tomhaltóra, is é is aidhm leis íocaíocht phinsin iontaofa a áirithiú agus d’fhéadfadh drochthionchar airgeadais a bheith ag gabháil le malartú.

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48)  Ba cheart don phróiseas malartaithe a bheith sách simplí don choigilteoir TPPU. Dá réir sin, ba cheart don soláthraí TPPU is faighteoir a bheith freagrach as an bpróiseas a thionscnamh agus a bhainistiú thar ceann an choigilteora TPPU. Ba cheart do sholáthraithe TPPU a bheith in ann úsáid a bhaint as acmhainní breise, amhail réiteach teicniúil, ar bhonn deonach agus an tseirbhís á bunú acu.

(48)  Ba cheart don phróiseas malartaithe a bheith sách simplí don choigilteoir TPPU. Dá réir sin, ba cheart don soláthraí TPPUnna is faighteoir a bheith freagrach as an bpróiseas a thionscnamh agus a bhainistiú thar ceann an choigilteora TPPU, arna iarraidh sin aige. Ba cheart do sholáthraithe TPPUnna a bheith in ann úsáid a bhaint as acmhainní breise, amhail réiteach teicniúil, ar bhonn deonach agus an tseirbhís malartaithe á bunú acu.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 49

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(49)  Sula ndéanfar an malartú a údarú, ba cheart an coigilteoir a chur ar an eolas maidir le gach céim den nós imeachta is gá chun an malartú a chur i gcrích.

(49)  Sula ndéantar an malartú a údarú, ba cheart an coigilteoir TPPU a chur ar an eolas maidir le gach céim den nós imeachta agus na costais is gá chun an malartú a chur i gcrích, chun go bhféadfaidh an coigilteoir TPPU cinneadh eolasach a dhéanamh maidir leis an tseirbhís malartaithe.

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 51 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(51a)  Ba cheart coigilteoirí TPPU a chur ar an eolas, i gcás malartaithe, maidir le cailleadh dreasachtaí cánach agus iarmhairtí eile airgeadais a d’fhéadfadh tarlú i gcás sócmhainní a aistriú agus malartú chuig soláthraí TPPUnna atá faoi réir córais éagsúla dreasachtaí cánach; ba cheart d’údaráis inniúla, mar chuid den phróiseas chun malartú agus aistriú sócmhainní a éascú i gcás aistarraingt TTPU, na coigilteoirí TPPU a chur ar an eolas maidir le infhaighteacht soláthraithe TPPUnna eile agus maidir le táirgí eile TPPU a mbeadh dreasachtaí cánach comhchosúla nó inchomparáideacha ag gabháil leo, chun caillteanais airgeadais a íoslaghdú.

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 53

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(53)  Ba cheart an tsaoirse a thabhairt do choigilteoirí TPPU cinneadh a dhéanamh tar éis TPPU a shuibscríobh faoina rogha íocaíochta amach (blianachtaí, cnapshuim, nó eile) le linn chéim an charntha, ach an deis a bheith acu a rogha a athbhreithniú gach cúig bliana ina dhiaidh sin ionas gur féidir leo a rogha íocaíochta amach a oiriúnú ar an mbealach is fearr dá riachtanais nuair a bhíonn an t-am scoir ag druidim leo.

(53)  Ba cheart an tsaoirse a thabhairt do choigilteoirí TPPU cinneadh a dhéanamh tar éis TPPU a shuibscríobh faoina rogha eisíocaíochta (íocaíochtaí tréimhsiúla pinsin, cnapshuim, nó eile) le linn chéim an dícharntha, ach an deis a bheith acu a rogha a athbhreithniú gach cúig bliana ina dhiaidh sin ionas gur féidir leo a rogha eisíocaíochta a oiriúnú ar an mbealach is fearr dá riachtanais nuair a bhíonn an t-am scoir ag druidim leo.

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 54

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(54)  Ba cheart cead a bheith ag soláthraithe TPPU réimse leathan de roghanna dícharntha a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU. Leis an gcur chuige sin bhainfí an sprioc amach maidir le húsáid mhéadaithe a bhaint as an TPPU trí sholúbthacht agus rogha mhéadaithe do choigilteoirí TPPU. Cheadófaí do sholáthraithe a TPPUanna a dhearadh ar an gcaoi is cost-éifeachtaí. Tá sé comhsheasmhach le beartais eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus indéanta ó thaobh na polaitíochta de mar go gcoimeádtar go leor solúbthachta do na Ballstáit cinneadh a dhéanamh cé na roghanna dícharntha atá siad ag iarraidh a chur chun cinn.

(54)  Ba cheart cead a bheith ag soláthraithe TPPUnna réimse leordhóthanach de roghanna dícharntha a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU le linn chéim an dícharntha. Leis an gcur chuige sin, bhainfí an sprioc amach maidir le húsáid mhéadaithe a bhaint as an TPPU trí sholúbthacht agus rogha mhéadaithe do choigilteoirí TPPU. Ar an gcaoi sin, cheadófaí do sholáthraithe a TPPUnna a dhearadh sa bhealach is cost-éifeachtaí. Tá sé comhsheasmhach le beartais eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus indéanta ó thaobh na polaitíochta de mar go gcoimeádtar dóthain solúbthachta ann do na Ballstáit cinneadh a dhéanamh i dtaobh cé na roghanna dícharntha atá siad ag iarraidh a spreagadh.

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 54 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(54a)  Faoin rogha réamhshocraithe, ba cheart méid socraithe 70 % a bheith éigeantach d’eisíocaíochtaí i bhfoirm blianachtaí.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 66

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(66)  Aon phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo, amhail malartú nó tarchur sonraí pearsanta arna dhéanamh ag na húdaráis inniúla, ba cheart an phróiseáil sin a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle39 agus ba cheart aon mhalartú nó tarchur faisnéise ag na ÚMEanna a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle40.

(66)  Aon phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo, amhail malartú nó tarchur sonraí pearsanta arna dhéanamh ag na húdaráis inniúla, stóráil sonraí pearsanta i gclár lárnach atá i seilbh ÚEÁPC, próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag soláthraithe TPPUnna nó ag dáileoirí TPPUnna, ba cheart an phróiseáil sin a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle39, le Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle39a agus le Rialachán maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach). Ba cheart aon tarchur faisnéise ag na ÚMEnna a bheith déanta i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle40.

_________________

_________________

39 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

39 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

 

39a Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun críocha cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).

40 Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).

40 Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 66 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(66a)  I bhfianaise go bhfuil sonraí airgeadais pearsanta ina sonraí íogaire, tá sé ríthábhachtach go mbeadh cosaint sonraí dhaingean ann. Dá bhrí sin, moltar go mbeadh dlúthbhaint ag údaráis cosanta sonraí le cur chun feidhme agus le maoirseacht an Rialacháin seo.

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 70 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(70a)  I bhfianaise na n-impleachtaí fadtéarmacha a ghabhann leis an Rialachán seo, tá sé bunriachtanach go ndéanfaí dlúthfhaireachán ar fhorbairtí le linn chéad chéim an chur i bhfeidhm. Agus an meastóireacht á déanamh, ba cheart don Choimisiún a mharana a dhéanamh freisin ar thaithí ÚEÁPC, taithí geallsealbhóirí, agus taithí saineolaithe, agus tuairisciú do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún faoi aon bharúlacha a d'fhéadfadh a bheith aige.

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Leis an Rialachán seo, leagtar síos rialacha aonfhoirmeacha maidir le húdarú, monarú, dáileadh agus maoirsiú táirgí pinsin phearsanta a dháiltear san Aontas faoin ainmniú "táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh" nó "TPPU".

Leis an Rialachán seo, leagtar síos rialacha aonfhoirmeacha maidir le húdarú, aistarraingt an údaraithe, soláthar, dáileadh agus maoirseacht táirgí pinsin phearsanta a dháiltear san Aontas faoin ainmniú "táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach" nó "TPPU".

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  lenar féidir caipiteal a charnadh go ham scoir ceirde agus gan ach beagán deiseanna teoranta ann airgead a aistarraingt roimh dhul ar scor;

(c)  lenar féidir caipiteal a charnadh go ham scoir ceirde;

Réasúnú

Is táirge pinsin atá i gceist le TPPUnna agus, dá réir sin, ba cheart go mbeadh carnadh go dtí tráth scoir, gan beann ar an rogha infheistíochta, éigeantach.

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  a sholáthróidh ioncam tráth an scoir ceirde;

(d)  a sholáthróidh sochar scoir tráth an scoir ceirde;

Réasúnú

Oiriúnú do phointe 9.

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  ciallaíonn “Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh (TPPU)” táirge pinsin phearsanta coigiltis fhadtéarmaigh, ar gnóthas airgeadais rialáilte arna údarú faoi dhlí an Aontais bainistiú a dhéanamh ar choigiltis aonair nó comhchoigiltis nó infheistíochtaí aonair nó comh-infheistíochtaí, agus a shuibscríobhann coigilteoir TPPU aonair i dtaca le scor ceirde, a bhfuil infhuascailteacht an-teoranta nó nach bhfuil aon infhuascailteacht ag baint leis a sholáthróidh é faoi scéim TPPU;

(2)  ciallaíonn “Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh (TPPU)” táirge pinsin phearsanta coigiltis fhadtéarmaigh, arna chur ar fáil faoi scéim aontaithe TPPU ag gnóthas airgeadais mar a liostaítear in Airteagal 5, arna údarú faoi dhlí an Aontais chun bainistiú a dhéanamh ar choigiltis aonair nó comhchoigiltis nó infheistíochtaí aonair nó comh-infheistíochtaí, agus a shuibscríobhann coigilteoir TPPU aonair dó go deonach i dtaca le scor ceirde, a bhfuil infhuascailteacht an-teoranta nó nach bhfuil aon infhuascailteacht ag baint leis;

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  ciallaíonn ‘coigilteoir TPPU’:

3.  ciallaíonn ‘coigilteoir TPPU’ duine nádúrtha a shuibscríobhann do TPPU le soláthraí nó dáileoir TPPUnna;

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cliant miondíola mar atá sainmhínithe i bpointe 11 d’Airteagal 4 (1) de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle41;

scriosta

__________________

 

41Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).

 

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  custaiméir de réir bhrí Threoir 2002/92/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairl42e nuair nach gcáileofaí an custaiméir sin mar chliant gairmiúil de réir mar a shainítear i bpointe (10) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

scriosta

__________________

 

42Treoir 2002/92/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Nollaig 2002 maidir le hidirghabháil árachais (IO L 9, 15.1.2003, lch. 3).

 

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  ciallaíonn ‘céim an charntha’ an tréimhse ina mbeidh sócmhainní (íocaíochtaí isteach) ag carnadh i gcuntas TPPU agus a leanfaidh ar aghaidh go dtí go mbainfidh tairbhí TPPU aois scoir ceirde amach;

(10)  ciallaíonn ‘céim an charntha’ an tréimhse ina mbeidh sócmhainní (íocaíochtaí isteach) ag carnadh i gcuntas TPPU agus a leanfaidh ar aghaidh de ghnáth go dtí go dtosóidh céim dhícharntha an TPPU;

Réasúnú

Féach an réasúnú a ghabhann le hAirteagal 2(1)(c).

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  ciallaíonn ‘blianacht’ suim a bheidh le híoc ag eatraimh sonraithe thar thréimhse, amhail saol thairbhí an TPPU thar líon áirithe blianta, ar infheistíocht;

(12)  ciallaíonn ‘blianacht’ suim a bheidh le híoc ag eatraimh áirithe i rith shaol thairbhí TPPU mar aisíocaíocht ar infheistíocht;

Réasúnú

Is ann do phinsean mar shochar seanaoise agus mar chosaint ar bhochtanas le linn seanaoise. Dá réir sin, ba cheart go mairfeadh an cúiteamh ar feadh shaol an tairbhí.

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12a)  ciallaíonn ‘cnapshuim’ íocaíocht amach an chaipitil charntha ag deireadh chéim an charntha;

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  ciallaíonn ‘urrann’ rannán atá ar oscailt laistigh de gach aon chuntas TPPU agus atá i gcomhréir leis na ceanglais dlí agus na coinníollacha maidir le dreasachtaí le hinfheistíocht a dhéanamh i TPPU a úsáid ar an leibhéal náisiúnta i gcomhair Bhallstát nó thír shainchónaithe an choigilteora TPPU. Dá réir sin, féadfaidh duine aonair bheith ina choigilteoir TPPU nó ina thairbhí TPPU i ngach urrann, de réir na gceanglas dlí maidir le céim an charntha agus céim an dícharntha faoi seach;

(20)  ciallaíonn ‘urrann’ rannán náisiúnta a osclaítear laistigh de gach aon chuntas TPPU agus atá i gcomhréir leis na ceanglais agus coinníollacha dlí maidir le dreasachtaí atá socraithe ar leibhéal náisiúnta le hinfheistíocht a dhéanamh i TPPU ag an mBallstát ina bhfuil sainchónaí ar choigilteoir an TPPU. Dá réir sin, féadfaidh duine aonair a bheith ina choigilteoir TPPU nó ina thairbhí TPPU i ngach urrann, de réir na gceanglas dlí maidir le céim an charntha agus céim an dícharntha faoi seach;

Réasúnú

Ar mhaithe le soiléiriú.

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  ciallaíonn "caipiteal" ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus caipiteal geallta neamhghlaoite, arna ríomh ar bhonn méideanna in-infheistithe tar éis na táillí, na muirir agus na costais uile a iompraíonn na hinfheisteoirí go díreach nó go hindíreach a asbhaint;

(21)  ciallaíonn ‘caipiteal’ ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus caipiteal geallta neamhghlaoite, arna ríomh ar bhonn méideanna in-infheistithe sula ndéantar na táillí, na muirir agus na speansais uile a iompraíonn na hinfheisteoirí go díreach nó go hindíreach a asbhaint;

Réasúnú

Modhnú é seo ar mhaithe le cothabháil caipitil.

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21a)  ciallaíonn ‘cosaint caipitil’ ráthaíocht ar chaipiteal carntha a infheistítear sula ndéantar táillí, muirir agus speansais a asbhaint agus tar éis boilsciú a chur san áireamh;

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  ciallaíonn "rogha infheistíochta réamhshocraithe" straitéis infheistíochta a chuirfear i bhfeidhm mura dtabharfaidh coigilteoir an TPPU treoracha maidir leis na cistí atá ag carnadh ina chuntas TPPU a infheistiú;

(24)  ciallaíonn ‘rogha réamhshocraithe’ táirge pinsin is gá do gach soláthraí a thairiscint i gcomhréir le straitéis infheistíochta a leagtar amach in Airteagal 37;

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(25a)  ciallaíonn ‘rioscaí bithmhéadracha’ na rioscaí atá nasctha le fad saoil, míchumas nó bás;

Réasúnú

Ós rud é go bhféadfadh rioscaí bithmhéadracha a bheith cuimsithe i TPPU freisin, ba cheart sainmhíniú caighdeánach a bheith ann dóibh sin.

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28a)  ciallaíonn ‘comhpháirtíochtaí urrainne’ comhar idir soláthraithe TPPUnna éagsúla ar mhaithe le huranna a thairiscint sna Ballstáit go léir;

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 28 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28b)  ciallaíonn ‘comhpháirtíocht táirge’ comhar idir soláthraithe TPPUnna atá riachtanach nuair nach ndéanann soláthraí, nó nuair nach féidir leis, rogha infheistíochta a thairiscint i mBallstát ar leith;

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  bainisteoirí cistí infheistíochta atá údaraithe i gcomhréir le Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle47.

scriosta

__________________

 

47Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE agus Treoir 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174, 1.7.2011, lch. 1).

 

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  faisnéis faoi chéannacht an iarratasóra agus a stair agus a thaithí airgeadais mar atá agus mar a bhí;

(b)  faisnéis faoi chéannacht an iarratasóra, lena n-áirítear ainm iomlán, suíomh, uimhir iontrála sa chlár tráchtála náisiúnta, agus a scairchaipiteal, agus stair agus taithí airgeadais mar atá agus mar a bhí;

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  céannacht na ndaoine arbh é a gcúram i bhfírinne an TPPU a mhonarú agus/nó a dháileadh;

scriosta

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  faisnéis faoi na straitéisí infheistíochta, faoin bpróifíl riosca agus faoi ghnéithe eile den TPPU;

(e)  faisnéis faoi na straitéisí infheistíochta, faoin bpróifíl riosca agus faoi ghnéithe eile den TPPU, lena n-áirítear an ról atá ag tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais sa phróiseas infheistíochta chomh maith le tionchar fadtéarmach agus seachtrachtaí na gcinntí infheistíochta;

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Féadfaidh ÚEÁPC soiléiriú breise agus faisnéis bhreise a iarraidh i dtaca le doiciméadacht agus faisnéis a chuirfear ar fáil faoi mhír 1.

3.  Féadfaidh ÚEÁPC soiléiriú breise agus faisnéis bhreise a iarraidh ar na gnóthais airgeadais mar a shainmhínítear i mír 1 i dtaca le doiciméadacht agus faisnéis a chuirtear ar fáil faoi mhír 1.

Leasú    77

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Féadfaidh ÚEÁPC soiléiriú agus faisnéis i dtaca leis an doiciméadacht dá dtagraítear i mír 2 a iarraidh ar údarás inniúil an ghnóthais airgeadais atá ag iarraidh an údarúcháin. Tabharfaidh an t-údarás inniúil freagra ar an iarratas faoi cheann 10 lá oibre ón dáta a gheobhaidh sé an t-iarratas a thíolaic ÚEÁPC.

4.  Déanfaidh ÚEÁPC an t-údarás náisiúnta inniúil a chur ar an eolas i dtaobh an iarratais ar TPPU a údarú. Féadfaidh ÚEÁPC soiléiriú agus faisnéis i dtaca leis an doiciméadacht dá dtagraítear i mír 2 a iarraidh ar údarás inniúil an ghnóthais airgeadais atá ag cur isteach ar an údarú. Tabharfaidh an t-údarás inniúil freagra ar an iarraidh laistigh de 10 lá oibre ón dáta a bheidh an iarraidh a thíolaic ÚEÁPC faighte aige.

Leasú    78

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Cuirfear ÚEÁPC ar an eolas láithreach maidir le haon athruithe ar an doiciméadacht agus ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2.

5.  Déanfaidh na gnóthais airgeadais ÚEÁPC a chur ar an eolas láithreach maidir le haon athruithe ar an doiciméadacht agus ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2.

Leasú    79

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  tá an TPPU atá beartaithe bunaithe ar straitéis infheistíochta ina luaitear a mhéid a chuirtear tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais san áireamh i gcóras bainistíochta riosca an tsoláthraí atá beartaithe.

Leasú    80

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Sula ndéanfaidh sé cinneadh faoin iarratas, rachaidh ÚEÁPC i gcomhairle le húdarás inniúil an iarratasóra.

2.  Sula ndéanfaidh sé cinneadh faoin iarratas, rachaidh ÚEÁPC i gcomhairle le húdarás inniúil náisiúnta an iarratasóra. Féadfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta agóid a thíolacadh i leith iarratasóra, agus i gcás den sórt sin luafaidh an t-údarás inniúil na cúiseanna leis an agóid a bheith curtha san áireamh ag ÚEÁPC.

Leasú    81

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  I gcás ina ndéanann ÚEÁPC údarú TPPU a tharraingt siar, cuirfidh ÚEÁPC an t-údarás inniúil náisiúnta ar an eolas faoin méid sin láithreach; agus déanfaidh ÚEÁPC, in éineacht le húdaráis inniúil náisiúnta na mBallstát, comhordú agus éascú ar mhalartú agus ar aistriú sócmhainní i gcomhréir le Caibidil VII den Rialachán seo, agus cuirfidh na húdaráis inniúil náisiúnta coigilteoirí TPPU ar an eolas láithreach faoi iarmhairtí an aistarraingthe; i gcás údarú TPPU a tharraingt siar, beidh coigilteoirí TPPU i dteideal soláthraí TPPUnna a mhalartú saor in aisce, gan beann ar an minicíocht mhalartaithe dá dtagraítear in Airteagal 48.

 

Más rud é nach mbaineann coigilteoir TPPU buntáiste as an tseirbhís malartaithe dá dtagraítear i mír 4a, beidh coigilteoirí TPPU i dteideal deireadh a chur le conradh TPPU saor in aisce le ráiteas aonchiallach ina leagtar amach a chinneadh nó a cinneadh deireadh a chur leis an gconradh i gcás aistarraingt TPPU ag ÚEÁPC. Aisíocfaidh soláthraí TPPUnna le coigilteoir TPPU na suimeanna ar fad atá faighte aige agus na sócmhainní breise ar fad atá carntha gan aon mhoill mhíchuí.

Leasú    82

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Déanfaidh ÚEÁPC, ar bhonn ráithiúil, údaráis inniúla na ngnóthas airgeadais a liostaítear in Airteagal 5(1) a chur ar an eolas maidir le cinntí údarúcháin a dheonú, a dhiúltú nó a aistarraingt de bhun an Rialacháin seo.

5.  Déanfaidh ÚEÁPC, gan mhoill, údaráis inniúla na ngnóthas airgeadais a liostaítear in Airteagal 5(1) a chur ar an eolas maidir le húdaruithe a dheonú, a dhiúltú nó a aistarraingt de bhun an Rialacháin seo.

Leasú    83

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Féadfar táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana a aistriú ina "TPPUanna" tar éis d'ÚEÁPC an méid sin a údarú.

2.  Féadfar táirgí pinsin phearsanta atá ann cheana a thiontú ina "TPPUnna" tar éis d'ÚEÁPC an méid sin a údarú. I gcásanna mar sin, beidh gá le toiliú an chustaiméara chun go ndéanfaí an tiontú.

Leasú    84

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh gnóthais airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 5(1) dáileadh a dhéanamh ar TPPUanna nár mhonaraigh siad féin tar éis údarú maidir lena ndáileadh a fháil ó údaráis inniúla a mBallstáit baile.

1.  Féadfaidh gnóthais airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 5(1) dáileadh a dhéanamh ar TPPUnna nár mhonaraigh siad féin, ar choinníoll go bhfuil an ghníomhaíocht sin údaraithe faoi na rialacha earnála is infheidhme. Cuirfidh na húdaráis inniúla ÚEÁPC ar an eolas maidir le haon údarú nó le haon diúltú údarú a dheonú.

Leasú    85

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Coinneoidh ÚEÁPC clár lárnach poiblí ina n-aithneofar gach TPPU a údarófar faoin Rialachán seo, soláthraí an TPPU seo agus údarás inniúil an tsoláthraí TPPUanna. Cuirfear an clár ar fáil go poiblí i bhformáid leictreonach.

Coinneoidh ÚEÁPC clár lárnach poiblí ina n-aithneofar gach TPPU a údarófar faoin Rialachán seo, agus faisnéis ann maidir leis na hurranna náisiúnta agus na comhpháirtíochtaí urrainne atá ar fáil do gach TPPU, agus ina n-aithneofar soláthraí agus dáileoir an TPPU seo agus údarás inniúil an tsoláthraí nó an dáileora TPPUanna. Cuirfear an clár ar fáil go poiblí i bhformáid leictreonach.

Leasú    86

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Leis an tseirbhís iniomparthachta is féidir le coigilteoirí TPPU leanúint de ranníoc leis an TPPU a bhfuil conradh déanta acu cheana ina leith leis an soláthraí, agus iad i mbun sainchónaí a aistriú trí ghluaisteacht chuig Ballstát eile.

1.  Leis an tseirbhís iniomparthachta is féidir le coigilteoirí TPPU leanúint de ranníoc leis an TPPU a bhfuil conradh déanta acu cheana ina leith leis an soláthraí, agus iad i mbun sainchónaí a aistriú trí ghluaisteacht chuig Ballstát eile, agus beidh sé de cheart acu sábháil go comhuaineach i níos mó ná urrann amháin, trí urrann nua breise a oscailt agus an urrann atá acu cheana a choinneáil, nó trí urrann nua a oscailt agus an urrann atá acu cheana a dhúnadh.

Leasú    87

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina mbaineann siad leas as an tseirbhís iniomparthachta, tá coigilteoirí TPPU i dteideal na buntáistí agus na dreasachtaí arna ndeonú ag an dáileoir TPPUanna agus a bhfuil nasc idir iad agus infheistíocht leanúnach sa TPPU céanna, na buntáistí agus na dreasachtaí sin a choinneáil.

2.  I gcás ina mbaineann siad leas as an tseirbhís iniomparthachta, tá coigilteoirí TPPU i dteideal na buntáistí agus na dreasachtaí arna ndeonú ag an dáileoir TPPUnna, agus a bhfuil nasc idir iad agus infheistíocht leanúnach ina TPPU féin, na buntáistí agus na dreasachtaí sin a choinneáil.

Leasú    88

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Is é an soláthraí TPPUnna a sholáthróidh an tseirbhís iniomparthachta i urranna eile, nó déanfar í a sholáthar faoi chomhpháirtíocht urrainne.

Leasú    89

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Trí bliana ar a dhéanaí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo déanfaidh gach TPPU urranna náisiúnta a thairiscint maidir le gach Ballstát arna iarraidh sin ar an soláthraí TPPUanna.

3.  Cúig bliana ar a dhéanaí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh gach TPPU urranna náisiúnta a thairiscint le haghaidh gach Ballstáit arna iarraidh sin ar an soláthraí TPPUnna.

Leasú    90

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Le linn na hidirtréimhse dá dtagraítear i mír 3, beidh coigilteoirí TPPU in ann soláthraí TPPUnna a mhalartú saor in aisce, má bhogann siad go dtí Ballstát nach bhfuil urrann ann go fóill dá TPPU.

Leasú    91

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 14a

 

Comhpháirtíochtaí urrainne idir soláthraithe TPPUnna chun urranna náisiúnta a sholáthar

 

1.  Féadfaidh soláthraithe TPPUnna, mar a liostaítear in Airteagal 5, comhpháirtíochtaí urrainne a bhunú chun urranna náisiúnta a sholáthar chun na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 13 a chomhlíonadh.

 

2.  Cuirfear ÚEÁPC ar an eolas faoi chomhaontuithe comhpháirtíochtaí urrainne idir soláthraithe TPPUnna.

Leasú    92

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar don sprioc-am faoi Airteagal 13(3), díreach tar éis dó eolas a fháil maidir le coigilteoir TPPU a bhfuil socraithe aige a cheart saorghluaisteachta sna Ballstáit a fheidhmiú, cuirfidh an soláthraí TPPUanna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoin deis a bheidh aige urrann nua a oscailt laistigh den chuntas aonair coigilteora TPPU agus faoin sprioc-am ar laistigh de a d'fhéadfaí urrann den chineál sin a oscailt.

1.  Gan dochar don sprioc-am faoi Airteagal 13(3), díreach tar éis dó eolas a fháil maidir le coigilteoir TPPU a bhfuil beartaithe aige a cheart saorghluaiseachta idir na Ballstáit a fheidhmiú, cuirfidh an soláthraí TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoin deis a bheidh aige urrann nua breise a oscailt saor in aisce laistigh de chuntas TPPU an choigilteora TPPU, agus an urrann atá aige cheana a choinneáil agus cuirfidh sé ar an eolas freisin é faoin sprioc-am ar laistigh de a d'fhéadfaí an urrann sin a oscailt don choigilteoir TPPU.

Leasú    93

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  an dáta ónar cheart na hinfheistíochtaí a sheoladh chuig an urrann nua-oscailte;

(b)  i gcás aistrithe, an dáta ónar cheart na taiscí ar fad arna ndéanamh a sheoladh chuig an urrann nua-oscailte;

Leasú    94

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis dó an t-iarratas a fháil faoi mhír 2, soláthróidh an soláthraí TPPUanna faisnéis iomlán don choigilteoir TPPU saor in aisce agus tabharfaidh sé comhairle dó faoi Chaibidil IV, Roinn II agus Roinn III i dtaca leis na coinníollacha is infheidhme maidir leis an urrann nua.

3.  Tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis dó an iarraidh a fháil faoi mhír 2, soláthróidh an soláthraí TPPUnna faisnéis iomlán don choigilteoir TPPU saor in aisce agus tabharfaidh sé comhairle dó saor in aisce faoi Roinn II agus Roinn III de Chaibidil IV i dtaca leis na coinníollacha is infheidhme maidir leis an urrann nua.

Leasú    95

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Díreach tar éis dó nó di an iarraidh ar aistriú na dtaiscí arna ndéanamh a fháil, cuirfidh an soláthraí TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas faoi na hiarmhairtí go léir a bhaineann leis an aistriú sócmhainní sin agus faoi na cánacha, na táillí agus na muirir aistrithe is infheidhme agus faoi na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann leis an urrann atá ann cheana a choinneáil.

Leasú    96

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faisnéis maidir le hiniomparthacht a sholáthar do na húdaráis náisiúnta

Faisnéis maidir le hiniomparthacht a sholáthar do na húdaráis náisiúnta inniúla

Leasú    97

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh an soláthraí TPPU na socruithe conarthacha chun an tseirbhís iniomparthachta a chur in iúl don údarás náisiúnta lena mbaineann a dhéanfaidh maoirseacht stuamachta uirthi.

1.  Déanfaidh an soláthraí TPPUnna na socruithe conarthacha uile maidir le soláthar na seirbhíse iniomparthachta a chur in iúl do ÚEÁPC.

Leasú    98

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar an fhaisnéis faoi mhír 1 a chomhdú go leictreonach i mbunachar sonraí lárnach atá á gcoinneáil ag an údarás maoirseachta náisiúnta faoi cheann aon mhí ón uair a osclófar an urrann nua agus beidh an méid seo ann ar a laghad:

2.  Déanfar an fhaisnéis faoi mhír 1 a chomhdú go leictreonach sa chlár lárnach poiblí atá á choinneáil ag ÚEÁPC laistigh d’aon mhí amháin ón uair a osclófar an urrann nua. Beidh rochtain ag na húdaráis inniúla náisiúnta ar an gclár lárnach poiblí, agus gheobhaidh siad faisnéis maidir leis na hurranna áitiúla go huathoibríoch i gcás aon athruithe, mar aon leis na sonraí i dtaca le socruithe comhpháirtíochta urrainne atá ann cheana, nó socruithe comhpháirtíochta nua urrainne, idir soláthraithe. Beidh an méid seo a leanas ar a laghad sa chlár lárnach poiblí:

Leasú    99

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir le TPPUanna a dháileadh, déanfaidh na cineálacha éagsúla soláthraithe dáileoirí TPPU na rialacha seo a leanas:

Maidir le TPPUnna a dháileadh, comhlíonfaidh na cineálacha éagsúla soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna rialacha na Caibidle seo:

Leasú    100

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na doiciméid agus an fhaisnéis uile faoin gCaibidil seo a sholáthar go leictreonach do chustaiméirí TPPU, ar choinníoll go bhféadfaidh an custaiméir an fhaisnéis sin a stóráil ar bhealach inrochtana mar phointe tagartha amach anseo agus ar feadh tréimhse ama atá leordhóthanach chun críocha na faisnéise; agus ar féidir an fhaisnéis a stórálfar a atáirgeadh gan a athrú leis. Arna iarraidh sin, déanfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUanna na doiciméid agus an fhaisnéis sin a sholáthar saor in aisce ar mheán marthanach eile.

Déanfar na doiciméid agus an fhaisnéis uile faoin gCaibidil seo a phostáil i bhfoirm a bheidh inrochtana go héasca ag an bpobal ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí TPPUnna agus déanfar iad a sholáthar saor in aisce do chustaiméirí TPPU san fhormáid is rogha leo, bíodh sé sin go leictreonach, ar choinníoll gur féidir leis an gcustaiméir an fhaisnéis sin a stóráil ar bhealach inrochtana mar phointe tagartha amach anseo agus ar feadh tréimhse ama atá leordhóthanach chun críocha na faisnéise, agus ar choinníoll gur féidir an fhaisnéis a stórálfar a atáirgeadh leis an uirlis a úsáidtear gan í a athrú, nó i scríbhinn.

Leasú    101

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 1 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Leis an bpróiseas chun táirge a fhormheas sonrófar spriocmhargadh aitheanta do gach TPPU, áiritheofar go ndéanfar measúnú ar na rioscaí ábhartha uile ar an spriocmhargadh aitheanta sin agus go mbeidh an straitéis dáilte a bheartófar comhsheasmhach leis an spriocmhargadh aitheanta, agus déanfar bearta réasúnacha lena áirithiú go ndéanfar an TPPU a dháileadh ar an spriocmhargadh aitheanta.

scriosta

Leasú    102

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 1 – fomhír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tuigfidh an soláthraí TPPUanna an táirge a sholáthróidh sé agus déanfaidh sé é a athbhreithniú go rialta, agus aon teagmhas a d'fhéadfadh difear ábhartha a dhéanamh don riosca a d'fhéadfadh a bheith ann ar an spriocmhargadh aitheanta, chun a mheasúnú ar a laghad an leanfaidh na TPPUanna de bheith comhsheasmhach le riachtanais an spriocmhargaidh aitheanta agus an leanfaidh an straitéis dáilte a bheartófar de bheith comhoiriúnach.

scriosta

Leasú    103

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 1 – fomhír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh soláthraithe TPPUanna an fhaisnéis go léir is iomchuí faoin TPPU ar fáil do dháileoirí TTPUanna agus faoin bpróiseas chun táirge a fhormheas, lena n-áirítear spriocmhargadh aitheanta an TPPU.

Cuirfidh soláthraithe TPPUnna an fhaisnéis go léir is iomchuí faoin TPPU agus faoin bpróiseas chun táirge a fhormheas ar fáil do dháileoirí TPPUnna.

Leasú    104

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 1 – fomhír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh dáileoirí TPPU socruithe leordhóthanacha a chur i bhfeidhm chun an fhaisnéis a fháil dá dtagraítear sa chúigiú fomhír agus chun gnéithe agus spriocmhargadh aitheanta gach TPPU a thuiscint.

Déanfaidh dáileoirí TPPUnna socruithe leordhóthanacha a chur i bhfeidhm chun an fhaisnéis dá dtagraítear sa chúigiú fomhír a fháil.

Leasú    105

Togra le haghaidh rialacháin

Caibidil 4 – roinn 2 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

FAISNÉIS RÉAMH-CHONARTHACH

FÓGRAÍOCHT AGUS FAISNÉIS RÉAMHCHONARTHACH

Leasú    106

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU

Forálacha ginearálta don doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU

Réasúnú

Cruthaíonn an tagairt - in Airteagal 23(2) - d’Airteagal 5(2) agus d’Airteagal 8 go hAirteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh 1286/2014 neamhdheimhneacht dhlíthiúil. B’fhearr na forálacha maidir le fógraíocht agus faisnéis réamhchonarthach a leagan síos go díreach sa Rialachán.

Leasú    107

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Comhlíonfaidh soláthraithe TPPUanna agus dáileoirí TPPUanna Airteagal 5(2), agus Airteagail 6 go 18 de Rialachán (AE) Uimh 1286/2014.

scriosta

Leasú    108

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Féadfaidh aon Bhallstát a iarraidh ar an soláthraí TPPUnna nó ar an duine atá ag soláthar TPPUnna an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a fhógairt roimh ré don údarás inniúil le haghaidh TPPUnna a ndéantar margú orthu sa Bhallstát sin.

Leasú    109

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b.  Is faisnéis réamhchonarthach a bheidh sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí. Beidh sé cruinn, cothrom, soiléir agus ní bheidh sé míthreorach. Cuirfear faisnéis bhunriachtanach ar fáil ann agus beidh sé i gcomhréir le haon doiciméid cheangailteacha chonarthacha, leis na codanna ábhartha de na doiciméid tairisceana agus le téarmaí agus coinníollacha an TPPU.

Leasú    110

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2c.  Soláthrófar é saor in aisce do choigilteoirí TPPU in am trátha sula mbeidh conradh a bhaineann le TPPU tugtha chun críche.

Leasú    111

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2d.  Doiciméad neamhspleách a bheidh sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí ar léir nach bhfuil baint aige le hábhair mhargaíochta. Ní bheidh aon chrostagairtí ann d’ábhar margaíochta. Féadfar crostagairtí a dhéanamh ann do dhoiciméid eile, lena n-áirítear réamheolaire nuair is infheidhme, agus sa chás amháin ina mbaineann an chrostagairt leis an bhfaisnéis nach mór a chur sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí de réir an Rialacháin seo.

Leasú    112

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2e.  Beidh aon rogha infheistíochta amháin i ngach doiciméad faisnéise bunriachtanaí.

Leasú    113

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2f.  Doiciméad gearr beacht a bheidh sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU, ar doiciméad é nach mbeidh níos mó ná trí thaobh de pháipéar A4 ann agus é clóite, agus beidh inchomparáideacht á cur chun cinn ann, agus, nuair a sholáthrófar é ar mheán marthanach eile nach páipéar é, féadfar é a shrathú chun aird a thabhairt ar phraiticiúlacht an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU. Maidir leis an doiciméad faisnéise bunriachtanaí:

 

(a)  cuirfear i láthair é agus beidh sé leagtha amach ar bhealach a bheidh éasca a léamh, ag úsáid carachtair a bheidh inléite ó thaobh méide de;

 

(b)  beidh sé dírithe ar an bhfaisnéis bhunriachtanach atá ag teastáil ó choigilteoirí TPPU;

 

(c)  beidh an fhaisnéis ann léirithe go soiléir agus beidh sé scríofa i bhfriotal agus i stíl lena bhféadfar an fhaisnéis a thuiscint go héasca, go háirithe trí fhriotal soiléir, gonta agus sothuigthe a úsáid.

Leasú    114

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2g.  I gcás ina n-úsáidtear dathanna sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí, ní chuirfidh siad isteach ar shothuigtheacht na faisnéise má dhéantar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a chló nó a fhótachóipeáil i ndubh agus bán.

Leasú    115

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2h.  I gcás ina ndéantar brandáil chorparáideach nó lógó an tsoláthraí TPPUnna nó an ghrúpa lena mbaineann sé a úsáid sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí, ní bhainfidh an méid sin aird den fhaisnéis atá sa doiciméad ná ní chlúdóidh sé aon chuid den téacs.

Leasú    116

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  De bhreis ar an bhfaisnéis a leagtar amach in Airteagal 8(3)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014, beidh sa roinn dar teideal “Cad é an táirge seo?” an fhaisnéis seo a leanas:

scriosta

(i)  tuairisc ar na sochair scoir ceirde agus ar an méid a ráthaítear iad;

 

(ii)  aon íostréimhse nó uastréimhse a bhaineann le bheith páirteach i scéim TPPU;

 

(iii)  an aois scoir;

 

(iv)  faisnéis ghinearálta faoin tseirbhís iniomparthachta, lena n-áirítear faisnéis faoi na hurranna;

 

(v)  faisnéis ghinearálta faoin tseirbhís malartaithe, agus tagairt don fhaisnéis shonraithe faoin tseirbhís malartaithe atá ar fáil faoi Airteagal 50;

 

(vi)  faisnéis atá ar fáil faoi fheidhmiú an bheartais infheistíochta i dtaca le fachtóirí comhshaoil, sóisialta agus rialachais;

 

(vii)  an dlí is infheidhme maidir leis an gconradh TPPU i gcás nach mbíonn saor-rogha dlí ag na páirtithe nó, i gcás ina bhfuil sé de cheart ag na páirtithe an dlí is infheidhme a roghnú, an dlí a bhfuil sé beartaithe ag an soláthraí TPPUanna a roghnú.

 

Leasú    117

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  De bhreis ar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU, déanfaidh soláthraithe TPPUnna agus dáileoirí TPPUnna tagairtí d’aon tuarascálacha maidir le sócmhainneacht agus staid airgeadais an tsoláthraí TPPUnna a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha, rud a thabharfadh rochtain éasca dóibh ar an bhfaisnéis sin.

4.  De bhreis ar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU, déanfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna tagairtí d’aon tuarascálacha maidir le sócmhainneacht agus staid airgeadais an tsoláthraí TPPUnna a chur ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha, sa chaoi is go mbeidh siad in ann an fhaisnéis sin a rochtain go héasca agus saor in aisce.

Leasú    118

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Cuirfear faisnéis ar fáil do choigilteoirí TPPU ionchasacha faoi fheidhmiú infheistíochtaí roimhe sin a bhaineann leis an scéim TPPU lena gcumhdaítear tréimhse cúig bliana ar a laghad, nó, i gcás ina raibh an scéim ag feidhmiú ar feadh níos lú ná cúig bliana, lena gcumhdaítear na blianta go léir a bhí an scéim ag feidhmiú, chomh maith le faisnéis faoi struchtúr na gcostas a d'íoc coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU.

5.  Déanfar faisnéis a chur ar fáil saor in aisce freisin do choigilteoirí TPPU ionchasacha faoi fheidhmiú infheistíochtaí roimhe sin a bhaineann leis an scéim TPPU lena gcumhdaítear tréimhse deich mbliana ar a laghad, nó, i gcás ina raibh an scéim ag feidhmiú ar feadh níos lú ná deich mbliana, lena gcumhdaítear na blianta go léir a bhí an scéim ag feidhmiú, chomh maith le faisnéis faoi struchtúr na gcostas a d’íoc coigilteoirí TPPU agus tairbhithe TPPU.

Leasú    119

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23a

 

Fógraíocht

 

Beidh sé le haithint go soiléir in ábhar margaíochta gur ábhar margaíochta atá ann. Maidir le haon ábhar margaíochta ina bhfuil faisnéis shonrach a bhaineann le TPPU, ní áireofar ann aon ráiteas atá contrártha leis an bhfaisnéis atá sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí nó a bhaineann de thábhacht an doiciméid faisnéise bhunriachtanaí. Cuirfear in iúl san ábhar margaíochta go bhfuil doiciméad faisnéise bunriachtanaí ar fáil agus tabharfar faisnéis ann maidir le conas is féidir teacht air agus an áit ar féidir teacht air freisin, lena n-áirítear an fhaisnéis atá ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí TPPUnna.

Leasú    120

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23 b

 

Ceanglais teanga an doiciméid faisnéise bunriachtanaí

 

1.  Déanfar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a tharraingt suas i gceann amháin nó níos mó de theangacha oifigiúla an Bhallstáit ina ndéantar margaíocht ar an TPPU.

 

2.  Má dhéantar TPPU a chur chun cinn i mBallstát trí bhíthin doiciméid mhargaíochta atá ar fáil i gceann amháin nó níos mó de theangacha oifigiúla an Bhallstáit sin, beidh an doiciméad faisnéise bunriachtanaí ar fáil sna teangacha oifigiúla comhfhreagracha ar a laghad.

 

3.  Arna iarraidh sin, déanfar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU a chur ar fáil i bhformáid iomchuí do choigilteoirí TPPU a bhfuil lagú amhairc nó lagú éisteachta orthu agus cuirfear ar fáil freisin é do choigilteoirí TPPU a bhfuil leibhéal íseal litearthachta acu agus do choigilteoirí atá neamhliteartha.

Leasú    121

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23 c

 

Foirm agus ábhar an doiciméid faisnéise bunriachtanaí

 

1.  Beidh an teideal 'Doiciméad Faisnéise Bunriachtanaí' le feiceáil go soiléir ar bharr an chéad leathanaigh den doiciméid faisnéise bunriachtanaí. Leagfar amach an fhaisnéis sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí de réir an oird a leagtar síos i mír 2 agus i mír 3.

 

2.  Beidh an ráiteas míniúcháin seo a leanas go díreach faoi theideal an doiciméid faisnéise bunriachtanaí: ‘Sa doiciméad seo, tugtar duit faisnéis bhunriachtanach faoin táirge pinsin seo. Ní ábhar margaíochta atá ann. Éilítear an fhaisnéis seo de réir an dlí chun cabhrú leat cineál an táirge seo, na rioscaí, na costais, na gnóthachain agus na caillteanais fhéideartha a bhaineann leis a thuiscint agus chun cabhrú leat comparáid a dhéanamh idir an táirge seo agus táirgí eile’.

 

3.  Beidh dhá chuid sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí. Sa chéad chuid ghinearálta, tabharfar tuairisc ar an bhfaisnéis ghinearálta TPPU. Sa dara cuid speisialta, tabharfar tuairisc ar an bhfaisnéis atá éagsúil ó Bhallstát go chéile.

 

4.  Beidh an fhaisnéis ghinearálta seo a leanas sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí:

 

(a)   ag tús an doiciméid, ainm an TPPU agus cibé acu an rogha réamhshocraithe é nó nach ea, céannacht agus sonraí teagmhála an tsoláthraí TPPUnna, faisnéis faoi údarás inniúil an mhonaróra TPPUnna agus dáta an doiciméid;

 

(b)   i gcás nach mbaineann sé le táirge caighdeánach, foláireamh mar a leanas: ‘Tá tú ar tí táirge nach bhfuil simplí a cheannach agus d’fhéadfadh sé a bheith deacair an táirge a thuiscint.’;

 

(c)   faoi roinn dár teideal ‘Cad é an táirge seo agus cad a tharlóidh má théim ar scor?’, cineál agus a príomhghnéithe an TPPU, lena n-áirítear:

 

(i)  na roghanna infheistíochta, lena n-áirítear an rogha réamhshocraithe;

 

(ii)  i gcás ina dtairgtear sochair árachais leis an TPPU, mionsonraí na sochar árachais sin, lena n-áirítear na cúinsí lena spreagfaí iad;

 

(iii)  tuairisc ar na sochair scoir agus ar an méid a ráthaítear iad;

 

(iv)  faisnéis faoi dhreasachtaí cánach atá ann cheana nó faoi shocair eile;

 

(v)  i gcás inarb infheidhme, an bhfuil tréimhse mharana nó tréimhse chealúcháin ann don TPPU;

 

(vi)  aon íostréimhse nó uastréimhse a bhaineann le bheith páirteach i scéim TPPU;

 

(vii)  an aois scoir reachtúil sa Bhallstát a bhfuil feidhm ag an dlí ina leith;

 

(viii)  tuairisc ar roghanna dícharntha agus ar an gceart foirm roghnaithe na n-íocaíochtaí amach a athrú go dtí tús na céime dícharntha;

 

(ix)  faisnéis faoin tseirbhís iniomparthachta, lena n-áirítear faisnéis faoi na hurranna;

 

(x)  faisnéis faoin tseirbhís malartaithe, agus tagairt don fhaisnéis shonrach faoin tseirbhís malartaithe atá ar fáil faoi Airteagal 50;

 

(xi)  faisnéis a bhaineann le feidhmiú an pholasaí infheistíochta i dtaca le tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais;

 

(xii)  faoi roinn dar teideal ‘Cad iad na rioscaí agus cad a d’fhéadfainn fáil i gcomaoin orthu?’, cur síos gearr ar an bpróifíl riosca agus luaíochta, ina mbeidh na gnéithe a leanas:

 

-  táscaire achomair riosca, a fhorlíontar le míniú insinte faoin táscaire sin, na príomhtheorainneacha a bhaineann leis agus míniú insinte faoi na rioscaí atá ábhartha don TPPU agus nach n-áirítear go leormhaith faoin táscaire achomair riosca;

 

-  uaschaillteanas féideartha an chaipitil infheistithe, lena n-áirítear, faisnéis maidir leis an méid seo a leanas:

 

•  an bhféadfaidh an coigilteoir TPPU an caipiteal infheistithe uile a chailleadh, nó

 

•  an iompróidh an coigilteoir TPPU an riosca maidir le gealltanais nó oibleagáidí breise airgeadais a thabhú, lena n-áirítear dliteanais theagmhasacha sa bhreis ar an gcaipiteal a infheistítear sa TPPU, agus

 

•  i gcás inarb infheidhme, an áirítear sa TPPU cosaint chaipitil in aghaidh riosca margaidh, agus na mionsonraí maidir leis an méid a chumhdaítear leis agus na teorainneacha a ghabhann leis, go háirithe i ndáil le huainiú a fheidhmithe;

 

-  cásanna feidhmíochta iomchuí, agus na boinn tuisceana a úsáidtear chun iad a shamhlú;

 

-  i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir leis na coinníollacha i leith torthaí do choigilteoirí TPPU nó uasteorainneacha feidhmíochta ionsuite;

 

-  ráiteas go bhféadfadh tionchar a bheith ag reachtaíocht chánach Bhallstát baile an choigilteora TPPU ar an eisíocaíocht iarbhír;

 

(xiii)  faoin gceannteideal ‘Cad iad na costais?’, na costais a bhaineann le hinfheistíocht sa TPPU, lena gcuimseofar costais dhíreacha agus indíreacha, lena n-áirítear costais aonuaire agus athfhillteacha, a chuirtear i láthair trí úsáid táscairí ginearálta i leith na gcostas sin agus, chun inchomparáideacht a áirithiú, iomlán na gcostas comhiomlán a léireofar i dtéarmaí airgeadaíocha agus céatadáin, chun éifeachtaí uile na gcostas iomlán ar an infheistíocht a léiriú;

 

(xiv)  fógra soiléir go ndéanfaidh comhairleoirí, dáileoirí nó aon duine eile a thugann comhairle maidir leis an TPPU nó a dhíolann an TPPU faisnéis mhionsonraithe a chur ar fáil faoi aon chostais dáileacháin atá ann agus nach bhfuil san áireamh cheana féin sna costais a shonraítear thuas, ionas go mbeidh an t-infheisteoir TPPU in ann an éifeacht charnach a bhíonn ag na costais chomhiomlána sin ar thoradh na hinfheistíochta a thuiscint;

 

(xv)  mionsonraí faoi na cineálacha íocaíochta agus faoi chéim na heisíocaíochta;

 

(xvi)  léiriú go bhféadfadh athrú ar an gcineáil íocaíochta tionchar a imirt ar dhreasachtaí cánach nó ar shocair chánach;

 

(xvii)  faoi roinn dar teideal ‘Conas is féidir liom gearán a dhéanamh?’, faisnéis faoin mbealach ar féidir le coigilteoir TPPU gearán a dhéanamh faoin táirge nó iompar an tsoláthraí TPPUnna nó faoi dhuine a thugann comhairle i ndáil leis an táirge nó a dhíolann é;

 

(xviii)  faoi roinn dar teideal ‘Faisnéis ábhartha eile’, léiriú gairid faoi aon doiciméid faisnéise bhreise atá le cur ar fáil don choigilteoir TPPU ag an gcéim réamhchonarthach agus/nó ag an gcéim iarchonarthach, gan aon ábhair mhargaíochta a áireamh.

 

5.   Déanfaidh an monaróir TPPUnna an fhaisnéis atá sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí a athbhreithniú go rialta agus déanfaidh sé an doiciméad a leasú má léiríonn an t-athbhreithniú gur gá athruithe a dhéanamh. Déanfear an leagan athbhreithnithe a chur ar fáil go pras don chustaiméir TPPU.

Leasú    122

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23 d

 

Éilimh maidir le dliteanas réamhchonarthach

 

1.   Ní thabhóidh an soláthraí TPPUnna aon dliteanas sibhialta ar bhonn an doiciméid faisnéise bunriachtanaí TPPU agus ar an mbonn sin amháin, lena n-áireofar aon aistriúchán de, ach amháin má tá sé míthreorach, míchruinn nó neamhréireach leis na codanna ábhartha de na doiciméid réamhchonarthacha agus chonarthacha atá ceangailteach ó thaobh an dlí nó leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 23.

 

2.   Is féidir le coigilteoir TPPU damáistí a éileamh ón soláthraí TPPUnna i gcomhréir leis an dlí náisiúnta i gcás caillteanais atá ann mar thoradh ar bheith ag brath ar dhoiciméid faisnéise bunriachtanaí sna himthosca dá dtagraítear i mír 1, agus infheistíocht á déanamh aige nó aici sa TPPU a ndearnadh an fhaisnéise bhunriachtanach a sholáthar ina leith. Ní thabhóidh an soláthraí TPPUnna aon dliteanas sibhialta agus é ag léiriú nach raibh an fhaisnéis míthreorach, nach raibh sí míchruinn ná neamhréireach, ná nach bhfuil caillteanais an choigilteora TPPUnna ann mar thoradh ar bheith ag brath ar dhoiciméid faisnéise bunriachtanaí.

 

3.   Maidir le gnéithe amhail ‘caillteanas’ nó ‘damáistí’ dá dtagraítear i mír 2 ach nach sainmhínítear, léirmhíneofar agus cuirfear i bhfeidhm iad i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme mar a chinntear le rialacha ábhartha an dlí phríobháidigh idirnáisiúnta.

 

4.   Leis na Airteagal seo, ní dhéantar éilimh bhreise maidir le dliteanas sibhialta i gcomhréir leis an dlí náisiúnta a eisiamh.

 

5.   Ní dhéanfar na hoibleagáidí faoin Airteagal seo a theorannú ná a tharscaoileadh le clásail chonarthacha.

Leasú    123

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23 e

 

An doiciméad faisnéise bunriachtanaí a sholáthar

 

1.   Déanfaidh duine a thugann comhairle maidir le TPPU nó a dhíolann TPPU an doiciméad faisnéise bunriachtanaí a sholáthar do choigilteoirí TPPUnna, in am trátha sula mbeidh na coigilteoirí TPPUnna, sin faoi cheangal ag aon chonradh nó tairiscint a bhaineann leis an TPPU sin.

 

I gcás ina bhfuil leasuithe déanta ar an doiciméad faisnéise bunriachtanaí i gcomhréir le hAirteagal 10, cuirfear leaganacha roimhe sin ar fáil freisin arna iarraidh sin don choigilteoir TPPUnna.

Leasú    124

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23f

 

Faisnéis maidir le dáileadh a nochtadh do choigilteoirí TPPU

 

1.  In am trátha sula mbeidh conradh a bhaineann le TPPU tugtha chun críche, cuirfidh soláthraí TPPUnna, agus dáileoirí TPPUnna ar fáil do choigilteoirí TPPU nó do choigilteoirí TPPU ionchasacha an fhaisnéis seo a leanas, ar a laghad:

 

(a)  an bhfuil sealbhaíocht aige, bíodh sí díreach nó indíreach, ar sealbhaíocht í arb ionann í agus 10% nó níos mó de na cearta vótála nó den chaipiteal atá ag soláthraí TPPUnna ar leith;

 

(b)  maidir leis na conarthaí a moladh nó ar tugadh comhairle ina leith, cibé acu:

 

(i)  an bhfuil sealbhaíocht ag soláthraí TPPUnna nó ag máthairghnóthas TPPU, bíodh sí díreach nó indíreach, ar sealbhaíocht í arb ionann í agus 10% nó níos mó de na cearta vótála nó den chaipiteal atá san idirghabhálaí nó dáileoir TPPUnna;

 

(ii)  an dtugann sé comhairle ar bhonn anailís chothrom agus phearsanta;

 

(iii)  an bhfuil sé faoi oibleagáid chonarthach gnó dáileacháin a dhéanamh go heisiach le ceann amháin nó níos mó de sholáthraithe TPPUnna, agus sa chás sin ní mór dó ainmneacha na soláthraithe TPPUnna sin a sholáthar; nó

 

(iv)  nach bhfuil sé faoi oibleagáid chonarthach gnó dáileacháin a dhéanamh go heisiach le ceann amháin nó níos mó de sholáthraithe TPPUnna, agus nach dtugann sé comhairle ar bhonn anailís chothrom agus phearsanta, agus sa chás sin ní mór dó ainmneacha na soláthraithe TPPUnna a sholáthar, ar soláthraithe iad lena bhféadfaidh sé gnó a dhéanamh agus lena ndéanann sé gnó;

 

(c)  cineál an luacha saothair a fhaightear i ndáil leis an gconradh;

 

(d)  maidir leis an gconradh, cibé acu an oibríonn sé:

 

(i)  ar bhonn táille, is é sin an luach saothair a íocann an coigilteoir TPPU go díreach;

 

(ii)  ar bhonn coimisiúin d’aon chineál, is é sin an luach saothar arna áireamh sna costais agus sna muirir a bhaineann le dáileadh an TPPU;

 

(iii)  ar bhonn aon chineál eile luacha saothair, lena n-áirítear tairbhe eacnamaíoch d’aon chineál arna tairiscint nó arna tabhairt i ndáil leis an gconradh; nó

 

(iv)  ar bhonn teaglaim d’aon chineál luacha saothair a leagtar amach i bpointí (i), (ii) agus (iii).

 

2.  I gcás ina n-íocfaidh an coigilteoir TPPU féin an táille, cuirfidh an dáileoir TPPUnna an coigilteoir TPPU ar an eolas maidir le méid na táille nó, i gcás nach féidir é sin a dhéanamh, maidir leis an modh chun an táille a ríomh.

 

3.  Má dhéanann an coigilteoir TPPU aon íocaíochtaí eile, nach íocaíochtaí sceidealaithe iad, faoin gconradh tar éis é a thabhairt chun críche, déanfaidh an dáileoir TPPUnna na nochtuithe freisin i gcomhréir leis an Airteagal seo i gcás gach íocaíochta den sórt sin.

 

4.  In am trátha sula dtabharfar conradh chun críche, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an soláthraí TPPUnna in iúl don choigilteoir TPPU cineál an luacha saothair a gheobhaidh a fhostaithe i ndáil leis an gconradh.

 

5.  Má dhéanann an coigilteoir TPPU aon íocaíochtaí eile, nach íocaíochtaí sceidealaithe iad faoin gconradh tar éis é a thabhairt chun críche, déanfaidh an soláthraí TPPUnna na nochtuithe i gcomhréir leis an Airteagal seo i gcás gach íocaíochta den sórt sin.

 

6.  Cuirfear faisnéis chuí ar fáil, in am trátha roimh chonradh a thabhairt chun críche, do choigilteoirí TPPU nó do choigilteoirí TPPU féideartha maidir le dáileadh an TPPU, agus maidir leis na costais agus na táillí gaolmhara uile. Áireofar san fhaisnéis sin an méid seo a leanas ar a laghad:

 

(a)  nuair a sholáthrófar comhairle, cibé an ndéanfaidh an t-idirghabhálaí nó dáileoir TPPUnna measúnú tréimhsiúil a sholáthar do choigilteoirí TPPU ar oiriúnacht an TPPU arna mholadh do na coigilteoirí TPPU sin;

 

(b)  maidir leis an bhfaisnéis faoi na costais agus na muirir ghaolmhara a bheidh le nochtadh, faisnéis maidir le dáileachán an TPPU, lena n-áirítear costas na comhairle, i gcás inarb ábhartha, costas an TPPU a mholfar don choigilteoir TPPU nó a mhargófar dó nó di, agus conas a fhéadfaidh an coigilteoir TPPU íoc as, lena gcuimseofar freisin aon íocaíochtaí tríú páirtí i gcomhréir le hAirteagal 32(1)(e)(ii).

 

7.  Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 anseo i bhformáid chaighdeánaithe lenar féidir comparáid a dhéanamh agus i bhfoirm shothuigthe ar dhóigh ina bhféadfaidh coigilteoirí TPPU tuiscint réasúnta a bheith acu ar chineál an TPPU atá á thairiscint agus ar na rioscaí a ghabhann leis agus, dá bharr sin, cinntí infheistíochta a dhéanamh ar bhonn eolais.

 

8.  Tabharfar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 62 chun an méid seo a leanas a shonrú:

 

(a)  na coinníollacha a chaithfidh an fhaisnéis a chomhlíonadh chun a bheith cothrom, soiléir agus gan a bheith míthreorach, lena n-áirítear na critéir ar a mbunófar an fhormáid chaighdeánaithe dá dtagraítear i mír 7

 

(b)  mionsonraí faoi inneachar agus formáid na faisnéise do choigilteoirí TPPU i ndáil le soláthraithe TPPUnna, idirghabhálaithe agus dáileoirí TPPU, agus faoi chostais agus mhuirir.

Leasú    125

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  In am trátha sula dtabharfar conradh a bhaineann le TPPU chun críche, tabharfaidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUanna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo an fhaisnéis maidir leis an gconradh TPPU agus maidir leo féin ar a laghad do choigilteoirí TPPU agus do choigilteoirí TPPU ionchasacha, ar fáisnéis í a leagtar amach in Airteagal 19 agus i bpointe (a) agus i bpointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 29(1) de Threoir (AE) 2016/97 i ndáil le conarthaí árachais agus idirghabhálaithe árachais.

1.  In am trátha sula mbeidh conradh a bhaineann le TPPU tugtha chun críche, déanfaidh soláthraithe nó dáileoirí TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo ar a laghad an doiciméad bunriachtanach agus faisnéis a bhaineann leis an gconradh TPPU agus leo féin a thabhairt do choigilteoirí TPPU agus do choigilteoirí TPPU féideartha, ar faisnéis í a leagtar amach in Airteagal 19 agus i bpointe (a) agus pointe (c) den chéad fhomhír in Airteagal 29(1) de Threoir (AE) 2016/97 i dtaca le conarthaí árachais agus idirghabhálaithe árachais.

Leasú    126

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 anseo i bhformáid chaighdeánaithe lenar féidir comparáid a dhéanamh agus i bhfoirm shothuigthe ar dhóigh ina bhféadfaidh coigilteoirí TPPU tuiscint réasúnta a bheith acu ar chineál an TPPU atá á thairiscint agus ar na rioscaí a ghabhann leis agus, dá bharr sin, cinntí infheistíochta a dhéanamh ar bhonn feasach.

2.  Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 anseo i bhformáid chaighdeánaithe lenar féidir comparáid a dhéanamh agus i bhfoirm shothuigthe ar dhóigh ina bhféadfaidh coigilteoirí TPPU tuiscint réasúnta a bheith acu ar chineál an TPPU atá á thairiscint agus ar na rioscaí agus na costais a ghabhann leis agus, dá bharr sin, cinntí infheistíochta a dhéanamh ar bhonn eolais.

Leasú    127

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1 – fomhír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Trí chomhairle a fháil, beidh an coigilteoir TPPU ar an eolas faoi phríomhghnéithe an táirge.

Leasú    128

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1 – fomhír -1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Beidh comhairle dírithe ar mheasúnú a dhéanamh ar chol riosca agus eolas airgeadais coigilteoirí TPPU agus ar a gcumas caillteanais a iompar, agus beidh sé dírithe freisin ar a éascú do choigilteoirí a bheith in ann an rogha infheistíochta is fearr atá i gcomhréir lena bpróifíl riosca a phiocadh.

Leasú    129

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Roimh chonradh i dtaca le TPPU a thabhairt chun críche, déanfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, ar bhonn na faisnéise a fuarthas ón gcoigilteoir TPPU, éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU sin a bhaineann le scor ceirde a shonrú agus soláthróidh sé don choigilteoir TPPU faisnéis oibiachtúil maidir leis an TPPU i bhfoirm intuigthe chun go mbeidh an coigilteoir TPPU in ann cinneadh eolasach a dhéanamh.

Sula ndéantar conradh i dtaca le TPPU a thabhairt chun críche, déanfaidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo, ar bhonn na faisnéise a fuarthas ón gcoigilteoir TPPU, éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU sin a bhaineann le scor ceirde a shonrú agus soláthróidh sé don choigilteoir TPPU faisnéis oibiachtúil maidir leis an TPPU i bhfoirm intuigthe chun go mbeidh an coigilteoir TPPU in ann cinneadh eolach a dhéanamh chun a chumasú don soláthraí TPPUnna, an don idirghabhálaí nó don dáileoir a mholadh don choigilteoir TPPU nó don choigilteoir TPPU féideartha an TPPU a bheidh oiriúnach dó nó di agus, go háirithe, a bheidh i gcomhréir lena lamháltas riosca agus lena chumas nó a cumas caillteanais a iompar.

Leasú    130

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina dtabharfar comhairle sula dtabharfar an conradh chun críche, soláthróidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo moladh pearsanta don choigilteoir TPPU ina míneofar cén fáth ar fearr a chomhlíonfadh TPPU áirithe éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU.

2.  I gcás ina dtabharfar comhairle sula dtabharfar an conradh chun críche, soláthróidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo moladh pearsantaithe don choigilteoir TPPU ina míneofar cén fáth ar fearr a chomhlíonfadh TPPU áirithe éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU.

Leasú    131

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Agus comhairle faoi TPPUnna á tabhairt aige, comhlíonfaidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, na dlíthe náisiúnta is infheidhme lena dtugtar éifeacht do na rialacha a leagtar amach in Airteagal 25(2) de Threoir 2014/65/AE agus aon reachtaíocht de chuid an Aontais atá infheidhme go díreach arna glacadh faoi Airteagal 25(8) den Treoir sin a bhaineann leis na rialacha sin.

3.  Agus comhairle faoi TPPUnna á tabhairt aige, comhlíonfaidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo, na dlíthe náisiúnta is infheidhme lena dtugtar éifeacht do na rialacha a leagtar amach in Airteagal 25(2) de Threoir 2014/65/AE agus aon reachtaíocht de chuid an Aontais is infheidhme go díreach arna glacadh faoi Airteagal 25(8) den Treoir sin a bhaineann leis na rialacha sin.

Leasú    132

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  I gcás ina gcuirfidh soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo in iúl don choigilteoir TPPU go bhfuil sé ag tabhairt comhairle ar bhonn neamhspleách, tabharfaidh sé an chomhairle sin ar bhonn anailís ar líon mór leordhóthanach táirgí pinsin phearsanta atá ar fáil ar an margadh chun go gcuirfear ar a chumas moladh pearsanta a dhéanamh, i gcomhréir le critéir ghairmiúla, faoina mbeadh an conradh a bhaineann le TPPU leordhóthanach chun riachtanais an choigilteora TPPU a chomhlíonadh. Ní mór gan an chomhairle sin a theorannú do chonartha a bhaineann le TPPU a sholáthraíonn an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna féin, eintitis a bhfuil dlúthnasc acu leis an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna nó eintitis eile a bhfuil dlúthchaidreamh dlíthiúla nó eacnamaíoch acu leis an soláthraí nó an dáileoir TPPU, lena n-áirítear caidreamh chonarthach a d'fhéadfadh bonn neamhspleách na comhairle a chuirfear ar fáil a chur i mbaol.

4.  I gcás ina gcuirfidh soláthraí nó dáileoir TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo in iúl don choigilteoir TPPU go bhfuil sé ag tabhairt comhairle ar bhonn neamhspleách, tabharfaidh sé an chomhairle sin ar bhonn anailíse ar líon atá mór a dhóthain de tháirgí pinsin phearsanta atá ar fáil ar an margadh chun gur féidir leis moladh pearsanta a dhéanamh, i gcomhréir le critéir ghairmiúla, faoina mbeadh an conradh a bhaineann le TPPU leordhóthanach chun riachtanais an choigilteora TPPU a chomhlíonadh. Ní mór gan an chomhairle sin a theorannú do chonartha a bhaineann le TPPU a sholáthraíonn an soláthraí nó dáileoir TPPUanna féin, trí bhíthin eintiteas a bhfuil dlúthnasc acu leis an soláthraí nó dáileoir TPPUanna nó eintiteas eile a bhfuil dlúthchaidreamh dlíthiúil nó eacnamaíoch acu leis an soláthraí nó dáileoir TPPU, lena n-áirítear caidreamh conarthach a d’fhéadfadh bonn neamhspleách na comhairle a chuirfear ar fáil a chur i mbaol.

Leasú    133

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Áiritheoidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo agus léireoidh siad do na húdaráis inniúla arna iarraidh sin go mbeidh an t-eolas agus an inniúlacht is gá ag daoine nádúrtha a thugann comhairle maidir le TPPUnna chun a n-oibleagáidí faoin gCaibidil sin a chomhlíonadh. Foilseoidh na Ballstáit na critéir a bheidh le húsáid chun an cineál sin eolais agus inniúlachta a mheasúnú.

5.  Áiritheoidh soláthraithe agus dáileoirí TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo, agus léireoidh siad do na húdaráis inniúla arna iarraidh sin, go mbeidh an t-eolas agus an inniúlacht is gá ag daoine nádúrtha a thugann comhairle maidir le TPPUnna chun a n-oibleagáidí faoin gCaibidil seo a chomhlíonadh. Foilseoidh na Ballstáit na critéir a bheidh le húsáid chun eolas agus inniúlacht den sórt sin a mheasúnú.

Leasú    134

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 25a

 

Crann cinnteoireachta

 

1.  Déanfaidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna crann cinnteoireachta caighdeánaithe a sholáthar don chustaiméir TPPU, ar crann cinnteoireachta é arna bhunú ag ÚEÁPC chun cuidiú le coigilteoirí TPPUnna féideartha, sa chéad chéim spéise, measúnú a dhéanamh maidir le cén táirge TPPU, idir an rogha réamhshocraithe nó aon rogha infheistíochta mhalartach, a bheadh oiriúnach dó nó di. Cumhdófar leis an gcrann cinnteoireachta na saintréithe bunúsacha a bhaineann le TPPU agus beidh sé mar aidhm leis a shoiléiriú go bhféadfadh sé go mbeadh an rogha réamhshocraithe atá á tairiscint ag an soláthraí éagsúil ó na roghanna réamhshocraithe atá á dtairiscint ag na soláthraithe eile chun gur féidir leis an gcustaiméir TPPU an fhaisnéis sin a chur san áireamh sula dtabharfar conradh TPPU chun críche.

 

2.  Cuirfear an crann cinnteoireachta ar fáil ar pháipéar nó ar mheán marthanach eile agus áiritheoidh an soláthraí nó dáileoir TPPUnna go bhfuil an custaiméir TPPU tar éis dul tríd an gcrann cinnteoireachta sula dtabharfaidh sé conradh chun críche.

 

3.  Ní moladh pearsanta a bheidh sa chrann cinnteoireachta agus ní thiocfaidh sé in ionad aon éileamh ar chomhairle maidir le roghanna infheistíochta seachas an rogha réamhshocraithe.

 

4.  Chun úsáid aonfhoirmeach an chrainn cinnteoireachta chaighdeánaithe de réir mhír 1 a áirithiú, déanfaidh ÚEÁPC dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a tharraingt suas:

 

(a)  ina sonrófar ábhar agus cur i láthair an chrainn cinnteoireachta chaighdeánaithe, lena n-áirítear an sainmhíniú ar phríomhthréithe na TPPUnna agus ar na cineálacha roghanna réamhshocraithe atá á gcur ar fáil ag soláthraithe éagsúla i gcomhréir leis na caighdeáin rialála atá le cur san áireamh sa chrann cinnteoireachta;

 

(b)  ina leagfar síos na coinníollacha faoina gcuirfear an crann cinnteoireachta caighdeánach ar fáil ar mheán marthanach nó ar pháipéar, agus an chaoi ar féidir é a chur in oiriúint don chríoch sin. Agus na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála á dtarraingt suas, déanfaidh ÚEÁPC tástálacha tomhaltóirí agus cuirfidh sé an méid seo a leanas san áireamh:

 

(i)  na cineálacha éagsúla TPPUnna;

 

(ii)  na difríochtaí idir TPPUnna;

 

(iii)  inniúlachtaí coigilteoirí TPPU mar aon le saintréithe na TPPUnna;

 

(iv)  an cur chun feidhme teicniúil idirghníomhach, lena n-áirítear trí shuíomhanna gréasáin agus feidhmchláir do ghléasanna móibíleacha a úsáid nó trí fheidhmchláir de chineál eile a úsáid chun an crann cinnteoireachta a sholáthar agus a chomhlánú; agus

 

v)  an gá atá lena áirithiú nach moladh pearsanta a bheidh sa chrann cinnteoireachta.

 

Cuirfidh ÚEÁPC na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála faoi bhráid an Choimisiún tar éis a bhfoilsithe. Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010.

Leasú    135

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gan dochar d'Airteagal 25(1), féadfaidh an coigilteoir TPPU a cheart comhairle a fháil maidir le conradh a thabhairt chun críche i gcomhair na rogha infheistithe réamhshocraithe a tharscaoileadh.

Gan dochar d’Airteagal 25(1), féadfaidh an coigilteoir TPPU an ceart comhairle a fháil maidir le conradh a thabhairt chun críche i gcomhair na rogha infheistithe réamhshocraithe a tharscaoileadh tar éis dó nó di crann cinnteoireachta a cur i gcrích agus trína dhearbhú go ndearnadh comhairle a thairiscint dó nó di agus go bhfuil an ceart í a fháil tarscaoilte aige nó aici.

Leasú    136

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina dtarscaoilfidh an coigilteoir TPPU a cheart comhairle a fháil, iarrfaidh soláthraithe nó dáileoirí TPPUanna dá dtagraítear in Airteagal 19(c) den Rialachán seo, agus gníomhaíochtaí dáilte TPPU á ndéanamh acu, ar an gcoigilteoir TPPU nó ar an gcoigilteoir TPPU féideartha faisnéis a chur ar fáil maidir leis an eolas agus an taithí atá ag an duine sin ar réimse na hinfheistíochta atá ábhartha maidir leis an TPPU atá á thairiscint nó á iarraidh ionas go mbeidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUanna a mheas an mbeidh an TPPU a bheartófar comhoiriúnach don choigilteoir TPPU.

I gcás ina dtarscaoilfidh an coigilteoir TPPU an ceart comhairle a fháil, iarrfaidh na soláthraithe nó dáileoirí TPPUnna dá dtagraítear in Airteagal 5(1) agus Airteagal 8 den Rialachán seo, agus gníomhaíochtaí dáilte TPPU á ndéanamh acu, ar an gcoigilteoir TPPU nó ar an gcoigilteoir TPPU féideartha faisnéis a chur ar fáil maidir leis an eolas agus an taithí atá ag an duine sin ar an réimse infheistíochta atá ábhartha maidir leis an TPPU atá á thairiscint nó á iarraidh ionas go mbeidh an soláthraí nó an dáileoir TPPUnna in ann a mheas an mbeidh an TPPU atá beartaithe comhoiriúnach don choigilteoir TPPU.